PardeesJournalsPT12

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "PardeesJournalsPT12"

رونوشت

1 ص) DOI:.9/ijswr... )- تحقيقات آب و خاک ايران دوره 9 شماره 9 مهر و آبان. بررسی اثر الگوريتمهای رونديابی جريان و توان تفکيک مدلهای رقومی ارتفاعی بر شاخص توپوگرافی و عملکرد مدل نيمهتوزيعی )مطالعه موردی: حوضههای آبخيز کسيليان و کارده( 9 * عليرضا شکوهی اصغر عزيزيان نگين سالورزی ويجی پی سينگ استاد گروه مهندسی آب دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین ایران. استادیارگروه مهندسی آب دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین ایران. دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین ایران - استاد گروه مهندسی آب دانشگاه A&M تگزاس کالج استیشن ایران )تاریخ دریافت: - / / تاریخ بازنگری: - / / تاریخ تصویب: )/ / چکيده نقش الگوریتمهای روندیابی جریان برای استخراج پارامترهای ژئومورفولوژیکی حوضههای آبخیز و مدلسازی توزیعی فرآیند بارش- رواناب غیرقابل انکار میباشد. در پژوهش حاضر به ارزیابی اثر چند الگوریتم پرکاربرد Lea(,D(, بر شاخص توپوگرافی و نیز عملکرد مدل نیمهتوزیعی در ابعاد سلولی مختلف پرداخته شده است. نتایج حاصل از ارزیابی مدل در دو حوضه آ خب یز کسیلیان و کارده با دو مساحت و دو اقلیم متفاوت حاکی از آن است که اگرچه در تمامی الگوریتمها با افزایش ابعاد سلول DEM متوسط شاخص توپوگرافی افزایش مییابد اما در یک ابعاد سلولی ثابت مقدار متوسط شاخص توپوگرافی بدست آمده از دو روش و D بهترتیب دارای بیشترین و کمترین مقدار میباشد. نکته مهم دیگر حاصل از این مطالعه آن است که واسنجی خودکار پارامترهای مدل و کاهش اختالف بین شاخص کارائی نش-ساتکلیف مدل در الگوریتمهای مختلف میتواند بسیار گمراهکننده زیرا مقادیر متفاوت باشد پارامترهای بدست آمده در هر الگوریتم بر مهمترین پارامترهای هیدرولوژیکی از جمله میزان جریان سطحی و زیرسطحی شبیهسازی شده تأثیرگذار است. بهطوریکه در حوضه کارده اگرچه اختالف بین شاخص کارائی مدل در الگوریتمهای مختلف به کمتر از درصد محدود میگردد اما مدل واسنجی شده در الگوریتم D نسبت به دو الگوریتم دیگر جریان زیرسطحی را در حدود درصد بیش برآورد مینماید. همچنین طبق نتایج بدست آمده الگوریتم به علت مقادیر کم پارامتر m )در حدود /( از کارائی مناسبی در حوضه کسیلیان برخوردار نمیباشد و به نوعی با مبانی در تعارض میباشد. لذا توصیه میگردد در حوضههای فاقد آمار در انتخاب پارامتر m و نیز در شیبهای کم در تعیین الگوریتم روندیابی جریان دقت کافی بهعمل آید. واژههای کليدی: توان تفکیک DEM روشهای روندیابی جریان شاخص توپوگرافی مدل نیمهتوزیعی مقدمه افزایش پیچیدگی مسائل مرتبط با منابع آب و علوم محیطی نیاز به استفاده از مدله یا مدلسازی را بیش از پیش آشکار میکند. ریاضی مورد استفاده در هیدرولوژی برحسب روش مورد استفاده در شبیهسازی میتوانند نیازمند اطالعات بسیار زیادی دستهای از باشند. در بین مدلها مدله یا قرار دارند که ریاضی یکپارچه تا توزیعی نیمهتوزیعی گفته به آنها میشود. یکی از بهترین نمونههای این نوع مدلها که مورد بحث این مقاله نیز میباشد Beven and Kirkby, ( )99 است. مدلهای نیمهتوزیعی با استفاده از فرمهای ساده شده قوانین فیزیکی حاکم بر جریان تعداد پارامترهای مورد نیاز خود برای شبیهسازی دنیای واقعی را کاهش میدهند و لذا از نظر کاهش حجم اطالعات مورد نیاز در مقایسه با مدله یا توزیعی مورد توجه میباشند. مدلسازی پدیده بارش-رواناب به- ویژه با استفاده از مدله یا توزیعی و نیمهتوزیعی نیازمند استخراج حوضه و شبکه آبراههها میباشد که امروزه با توجه به گسترش و عمومی شدن GIS با استفاده از الگوریتمه یا روندیابی جریان به سهولت بهصورت مصنوعی و تا حد زیادی بدون نظارت کاربران استخراج میشوند ( Tarboton, 99; Orlandini et al., ; Qin et al., ; Orlandini and.)moretti, 9 الگوریتمه یا روندیابی جریان با استفاده از * نویسنده مسئول:

2 تحقيقات آب و خاک ايران دوره 9 شماره 9 مهر و آبان مدله یا رقومی ارتفاعی ماتریس جهت جریان و ساخت ماتریسهای مهمی از جمله )FDM( و ماتریس تجمع جریان )FAM( اقدام به محاسبه و استخراج مشخصات ژئومورفولوژیکی حوضههای آبخیز )مانند شبکه زیرحوضهها آبراههها رتبهبندی آبراههها محاسبه مساحت ویژه حوضه( مینمایند Aryal and ( Costa-Cabral and Burges.)Bates ; Xie et al. )99( عالوه بر مساحت ویژه حوضه ( )SCA مساحت باالدست ( )TCA را نیز در این تحلیلها مؤثر میدانند. TCA بهعنوان کل مساحت حوضه که در باالدست یک سلول و یا طول کوچکی از یک خط کنتور ارتفاعی قرار میگیرد و SCA بهعنوان مساحت باالدست در واحد عرض خط کنتور ارتفاعی تعریف میشوند. بر این اساس SCA بهنوعی معرف طول معادل مسیر جریان در باالدست خواهد بود. TCA هر سلول برابر حاصلضرب مساحت یک سلول در تعداد سلولهایی است که در جهت بزرگترین شیب به سلول مورد نظر میریزند. بههمین ترتیب SCA برابر است با حاصل تقسیم TCA بر طولی از سلول که عمود بر مسیر جریان قرار میگیرد )99.)Tarboton, برای محاسبه در این TCA بایستی ماتریسی به نام FAM تشکیل گردد که ماتریس مقدار عددی هر سلول مبین تعداد سلولهای ورودی از باالدست بدان میباشد. مقدار این ماتریس در مرزهای حوضه )خطالرأسها( معادل صفر و برای آبراهه اصلی به ویژه در خروجی حوضه حداکثر مقدار را دارا میباشد. برای تعیین تعداد سلولهایی که به هر سلول میریزند باید ماتریسی به نام FDM ایجاد گردد که این ماتریس خود بر اساس ماتریس شیب غالب به دست میآید. در نهایت سلول مقصد برای هر سلول DEM مشخص میشود و تمام محتویات سلول مزبور به سلول مقصد اضافه میگردد )99.)Donker, از ماتریسهای مذکور برای استخراج شبکه آبراههها زیرحوضهها و دیگر پارامترهای ژئومورفولوژیکی مانند طول و عرض حرکت جریان استفاده میشود. در حال حاضر الگوریتمهای مختلفی برای ساخت ماتریسهای مذکور در بستر میتوان به الگوریتم GIS D وجود دارد که از مهمترین آنها D )O Callaghan and Mark, 9( )Freeman, 99( )Tarboton, 99( و Lea, ( Lea )99 اشاره نمود. تاکنون مطالعات متعددی در زمینه اثرات و کاربردهای الگوریتمهای مختلف روندیابی جریان بر پارامترهای ژئومورفولوژیکی و عملکرد مدله یا است. () Bhawan SFD توزیعی و به ارزیابی هیدرولوژیکی گزارش شده تأثیر دو الگوریتم روندیابی بر روی شاخص توپوگرافی و عملکرد مدل نیمه- TOPPMODEL در شبیهسازی رواناب در گام زمانی روزانه پرداختند. نتایج بدست آمده نشان داد که اگرچه هر دو الگوریتم از کارائی مناسبی برای شبیهسازی رواناب برخوردار هستند ولی جریان سطحی بدست آمده از روش SDF MDF نسبت به اختالفی در حدود / درصد را نشان میدهد. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نوع الگوریتم روندیابی مورداستفاده بر روی خصوصیات هیدرولوژیکی حوضه مانند محتوی رطوبتی خاک تأثیر قابل توجهی دارد. به عبارت بهتر چنانچه هدف از کاربرد مدل شبیهسازی تغییرات مکانی مشخصههای هیدرولوژیکی باشد الگوریتم )به علت لحاظ نمودن مسیرهای مختلف برای انتقال جریان از سلولی به سلول دیگر( نسبت به الگوریتم میباشد. SDF )9( Zhao et al ارجح به ارزیابی اثر دو الگوریتم مختلف روندیابی جریان بر عملکرد مدل هیدرولوژیکی نحوه استخراج شبکه آبراهه در حوضه آ خب چین پرداختند. نتایج نشان داد که الگوریتم الگوریتم و Xinanjiang یز تایهو در کشور Agree Shortest Path نسبت به دارای عملکرد بهتری بهویژه در مناطق دامنهای میباشد ولی در مناطق با شیب کم و مسطح هر دو الگوریتم دارای خطا هستند و شبکه آبراهه ایجاد شده دارای کیفیت مطلوبی نمیباشد. همچنین نتایج نشان داد که هیدروگرافهای شبیهسازی شده توسط مدل در Xinanjiang هر دو روش دارای اختالف معنیداری با یکدیگر نمیباشند و هر دو دارای عملکرد Shokoohi الگوریتم )( موفقیتآمیزی با استفاده از الحاقیه هستند. HEC-GeoHMS D و مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS به تعیین سیمای طرحهای کنترل سیل در شهرستان بهبهان پرداخت. نتایج نشان داد که کاربرد توام یک مدل ریاضی هیدرولوژیکی مناسب و استفاده از بستر GIS که مجهز به الگوریتمهای روندیابی جریان میباشد میتواند بعد از نشان دادن موقعیت تقریبی خروجیها به برآورد قابل قبولی از میزان جریان مؤثر سیل دست یابد. )( Shokoohi and Gholami با تشریح. Single Flow Direction (SFD) 9. Multiple Flow Direction (). Taihu Basin. Digital Elevation Models (DEMs). Flow direction matrix. Flow Accumulation Matrix. Specific Contributing Area. Total Contributing Area. Flow Length. Flow Width

3 شکوهی و همکاران: بررسی اثر الگوريتمهای رونديابی جريان و توان... روش استخراج شبکه آبراههها در الگوریتمه یا D D DEMON و RHO را مورد بررسی قرار دادند. دو الگوریتم اثر شیب بر عملکرد این الگوریتمها )( Nourani et al و D D به ارزیابی اثر بر عملکرد مدل نیمهتوزیعی در گامهای زمانی مختلف پرداختند. نتایج نشان داد که الگوریتم D در شبیهسازی سیالب در گام زمانی ساعتی دارای عملکرد بهمراتب بهتری نسبت به الگوریتم میباشد. D همچنین طبق مطالعات این محققین در گامهای زمانی روزانه و ماهانه اختالف چندانی بین دو الگوریتم مذکور در شبیهسازی رواناب موجود نمیباشد. الگوریتمهای () Shelef and Hilley D frac D D D که استفاده از الگوریتمهای D trig و D frac و D با ارزیابی به این نتیجه رسیدند منجر به به ترتیب شبیهسازی بیشترین و کمترین مناطق اشباع در سطح حوضه خواهند گردید. به عبارت بهتر میزان جریان سطحی شبیهسازی شده توسط مدله یا هیدرولوژیکی که مبتنی بر شاخصهای توپوگرافی هستند از وابستگی بسیار زیادی به نوع الگوریتم روندیابی جریان برخوردار است. () Huang and Lee برای برآورد مساحت حوضه و طوالنیترین مسیر پیمایش جریان در حوضه آبخیز یولو پرکاربرد D و D D کشور تایوان با استفاده از پنج الگوریتم MD و MD به این نتیجه رسیدند که مقادیر مساحت حوضه و طوالنیترین مسیر پیمایش جریان بدست آمده از الگوریتم MD نسبت به الگوریتم D و به ترتیب درصد بیشتر میباشد. همچنین مقدار زمان تمرکز محاسبه شده از الگوریتم و D MD )به علت بیش برآورد طوالنیترین مسیر پیمایش جریان( نسبت به سه الگوریتم دیگر بسیار بیشتر میباشد. بر همانطوری که گفته شد به عنوان یک مدل نیمهتوزیعی یکی از مدلهای مناسب بارش-رواناب مبتنی شاخصهیا این مدل از توپوگرافی میباشد 99( al.,.)beven et SCA در و همچنین شیب حوضه برای تعیین رطوبت نسبی و تولید رواناب استفاده میشود و بههمین علت از وابستگی زیادی به دو عامل الف( الگوریتم روندیابی جریان و ب( ابعاد سلولی نقشه برخوردار میباشد DEM Azizian and (.)Shokoohi, نرمافزارهایی از این دست بسیاری از کاربران این نرمافزار و )مانند: توجه به این دو عامل و همینطور اعتماد به نتایج واسنجی مدل به ازای بهبود راندمان کلی مدل توسط شاخصهای نظیر نش متداول ساتکلیف نتایج نهایی مدل را مورد استناد و بهرهبرداری قرار میدهند. لذا هدف اصلی تحقیق حاضر نشان دادن ابعاد مسئله و ارزیابی میزان تأثیر الگوریتمهای روندیابی D Lea و بر عملکرد مدل در شبیهسازی مؤلفهه یا رواناب بارش- جریان )جریان سطحی و زیرسطحی( میباشد. همچنین بررسی اثر توأمان توان تفکیک DEM نقشه و نوع الگوریتم روندیابی مورد استفاده بر توزیع مکانی شاخص توپوگرافی )شاخص توپوگرافی مورد استفاده در برای شناسایی مناطق مستعد تولید رواناب( یکی دیگر از اهداف این پژوهش میباشد. پژوهش حاضر در دو حوضه آبخیز با شرایط توپوگرافی و اقلیمی مختلف به نامهای کسیلیان و کارده به انجام رسیده است. همچنین برای واسنجی مدل مدل GLUE که توسط در الگوریتمها و ابعاد سلولی متفاوت از (99) Beven and Beinly توسعه داده شده استفاده بعمل آمده است. در نهایت پس از واسنجی مدل تأثیر مانند نوع الگوریتم و ابعاد سلولی مورد استفاده بر مؤلفههایی شاخص توپوگرافی هیدروگراف سیالب الگوی مکانی مناطق اشباع جریان سطحی و زیرسطحی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مواد و روشها محدوده مطالعاتی آ خب در پژوهش حاضر از اطالعات دو حوضه آ خب یز کارده و کسیلیان با شرایط اقلیمی و توپوگرافی مختلف استفاده شده است. حوضه یز کارده یکی از زیرحوضهه یا بوده و معرف )طبق طبقهبندی دو مارتن( اصلی حوضه آ خب یز کشفرود حوضههای آبخیز شمال خراسان و نیمهخشک میباشد. رودخانه زهکش کارده اصلی این حوضه را تشکیل میدهد که از شمال به جنوب جریان دارد. متوسط بارندگی در بخش جنوبی حوضه میلیمتر و در ارتفاعات بخش شمالی میباشد. حوضه معرف کارده کارده میلیمتر دارای دو ایستگاه هیدرومتری ج نگ و کارده میباشد که میزان جریان در داخل و خروجی حوضه را اندازهگیری میکنند. حوضه آ خب یز کسیلیان نیز یکی از زیرحوضههای رودخانه تاالر در استان مازندران میباشد. این حوضه با توجه به وضعیت طبیعی آب و هوا و پوشش گیاهی معرف مناطق کوهستانی و جنگلی در البرز میانی میباشد. این SWAT MIKE SHE )KW-GIUH بدون BTOP model TOPKAPI. Topographically based Model (). Yu-Lo River Basin GBDM

4 9 تحقيقات آب و خاک ايران دوره 9 شماره 9 مهر و آبان حوضه در شرق راهآهن تهران- مازندران و در کیلومتری بخش پل سفید واقع شده است. حوضه آ خب یز کسیلیان به مساحت کیلومترمربع و با محیط / کیلومتر توسط رودخانه کسیلیان به طول حدود کیلومتر زهکشی میشود. در شکل )( موقعیت جغرافیائی و در جدول )( نیز مهمترین پارامترهای فیزیوگرافی حوضههای مذکور ارائه شده است. شکل. موقعيت حوضهه یا آبريز وضعيت شبکه آبراهه و TIN حوضه کارده و کسيليان جدول. مشخصات ژئومورفولوژيکی حوضههای مورد مطالعه نام حوضه آبخیز مساحت حوضه محیط طول آبراهه ضریب گراولیوس تراکم زهکشی ارتفاع متوسط حوضه )m( شیب متوسط حوضه )درصد( حوضه )km( اصلی )km( )km ( / / / / / / کارده / / / / / / / کسیلیان / ساختار مدل نيمهتوزيعی یک مدل نیمهتوزیعی است که در آن تغییرات توپوگرافی منطقه و سطوح مشارکت کننده در رواناب نقش اصلی را ایفا میکنند. اطالعات توپوگرافی مورد استفاده در این مدل در قالب شاخصی به نام شاخص رطوبت توپوگرافی معرفی میگردد. این شاخص مبین تمایل جریان به تجمع )a( و حرکت آن در راستای شیب پایین دست به وسیله نیروی ثقل )tanβ( میباشد و به صورت معادله )رابطه ( تعریف میگردد Beven ( :)and Kirkby, 99 )رابطه ( طبیعی در معادله فوق λ: شاخص رطوبت توپوگرافی λ = ln[a/tanβ] لگاریتم :ln a: مساحت زهکشی محدوده باالدست هر سلول در واحد طول خطوط کنتور یا SCA و :tanβ شیب موضعی سطح زمین میباشد )99 Kirkby,.)Beven and الگوی شکلگیری مناطق اشباع در این مدل وابستگی بسیار زیادی به شاخص توپوگرافی دارد. مقادیر باالی شاخص توپوگرافی نشان از احتمال باالی ایجاد حالت اشباع دارد در حالی که مقادیر کوچکتر این شاخص نشاندهنده پتانسیل کم توسعه مناطق اشباع میباشد )شکل (. فرضیات اساسی این مدل عبارتند از: الف( آب زیرزمینی در سراسر حوضه تغذیه آبخیز در حالت شبه ماندگار و به صورت یکنواخت میشود. ب( گرادیان هیدرولیکی موضعی تقریبا معادل با شیب عمومی سطح زمین )tanβ( میباشد. ج( رابطه نمائی نزولی برای محاسبه هدایت هیدرولیکی )ظرفیت انتقال( در برابر عمق حاکم است و د( سلولهای دارای شاخص توپوگرافی یکسان از نظر هیدرولوژیکی مشابهاند )99.)Beven, در سهولت کاربرد مدل و واسنجی آن استفاده میشود )99 :)Beven, برای از پنج پارامتر به شرح زیر m: ضریب تابع نمائی ظرفیت انتقال بهکار رفته در مدل )متر( ) o :ln(t لگاریتم طبیعی پارامتر ظرفیت انتقال مؤثر خاک در حالت اشباع )مترمربع بر ساعت( :SRmax رطوبت ذخیره شده در پروفیل خاک که در معرض تبخیر و تعرق قرار دارد )متر( و یا به عبارت بهتر ظرفیت رطوبت در دسترس :SRinit کمبود ذخیره اولیه در ناحیه ریشه )متر( و یا به عبارت بهتر شاخص رطوبت اولیه موجود در خاک و :ChVel پارامتر مربوط به سرعت روندیابی سطحی )متر بر ساعت(.

5 شکوهی و همکاران: بررسی اثر الگوريتمهای رونديابی جريان و توان... شکل. توزيع tanβ a و شاخص توپوگرافی در راستای شيب زمين در این مدل از تئوری مازاد اشباع برای استفاده میشود. این تئوری برای لحاظ نمودن اثر تولید رواناب جریانه یا زیرسطحی و جریانهای مازاد بر میزان اشباع خاک ارائه گردید )99 Kirkby,.)Beven and بر اساس این تئوری جریان سطحی تنها در صورتی رخ میدهد که کل الیه خاک اشباع گردد و سپس مازاد ظرفیت اشباع به رواناب تبدیل میگردد. عالوهبر حالت مذکور رواناب سطحی در اثر برگشت جریان زیرسطحی به سطح زمین در مناطق اشباع نیز ایجاد خواهد گردید. برای مدلسازی فرایند حرکت آب در خاک سه الیه ریشه اشباع و غیراشباع را به صورت سه مخزن به هم پیوسته در نظر میگیرد. نقش الیه ریشه نگهداری آبی است که در طی فرایند تبخیر از سطح خاک خارج میشود. بارش ورودی ابتدا مخزن موجود در ناحیه ریشه را پر نموده و پس از کسر مقادیر مربوط به تبخیر و تعرق این مقدار اضافی به الیه غیراشباع منتقل خواهد شد. در نهایت با پر شدن مخزن الیه غیراشباع مازاد بارش با یک زمان تأخیر وارد الیه اشباع )آب زیرزمینی( میگردد. در این مدل برای محاسبه فاصله تا تراز سطح ایستابی هر سلول و میزان کمبود اشباع آن از معادالت و استفاده میشود )رابطه ( )رابطه ( در رابطه فوق معادله Error! Reference source not found. بیانگر این مطلب میباشد که کمبود اشباع در هر موقعیتی وابسته به x متوسط کمبود اشباع حوضه آبریز و تفاضل پارامتر و میباشد. در نهایت دبی خروجی از ناحیه اشباع یا همان جریان زیرسطحی که وارد رودخانه میگردد از رابطه قابل محاسبه است: )رابطه ( در معادله فوق واحد عرض میباشد. S S Qb AT. o.exp( ).exp Qs.exp m m Q s A: مساحت زهکشی هر زیرحوضه در مقدار دبی را نشان میدهد. برای تمامی نقاطی که وقتیکه است S S تمامی نقاط به x حالت اشباع تبدیل شده و به صورت جریان برگشتی در دبی رودخانه مشارکت مینمایند. برای ارزیابی عملکرد مدل از چندین شاخص استفاده مینماید که مهمترین آن شاخص نش- ساتکلیف به شرح رابطه میباشد: )رابطه ( EFF = - T t= T t= (Q - Q ) t t o s (Q - Q ) t o o t t : Q o دبی : Q s دبی شبیهسازی شده و که در آن مشاهداتی در زمان t میباشند. ضریب نش- ساتکلیف در محدودهای بین تا - متغیر میباشد. الگوريتمهای رونديابی جريان در این تحقیق از سه الگوریتم روندیابی جریان که دارای کاربرد بسیاری زیادی میباشند استفاده شده است. برای آشنایی با نحوه عملکرد این الگوریتمها بهطور خالصه روش تحلیل این سه الگوریتم تشریح میشود.. Nash-Sutcliffe :)Beven and Kirkby, 99( a zwt zwt ln f To tan x a Sx S m ln S m x To tan x : متوسط کمبود اشباع حوضه )متر( : S متوسط شاخص توپوگرافی حوضه ln / tan x ato x شاخص توپوگرافی در هر سلول و m: پارامتر مقیاس میباشد.. Excess-Saturation

6 تحقيقات آب و خاک ايران دوره 9 شماره 9 مهر و آبان الگوريتم D: الگوریتم D در ابتدا توسط O Callaghan )99( and Mark پیشنهاد شد و هماکنون یکی از پر کاربردترین الگوریتمها در GISهای استاندارد میباشد. در این روش سلولها روی گرههای نقشه DEM تشکیل شده و جریان هر سلول به یکی از هشت سلول مجاور خود میریزد و یا آنها را تخلیه میکند. تخلیه و یا سرریز در جهت بزرگترین شیب صورت میپذیرد. الگوریتم D چهار جهت اصلی E W S N و چهار جهت فرعی SW SE NW NE را میپذیرد. به عبارت بهتر الگوریتم مزبور جریان را در جهتهایی که مضربی از درجه باشند هدایت میکند. الگوريتم )99( Lea :Lea الگوریتمی را مطرح نمود که بتوان بهکمک آن مشکل محدود بودن مسیرهای جریان در الگوریتم D را برطرف کند و جریان را در جهت شیب واقعی هدایت نماید. Lea جریان را همچون توپی غلطان تعریف میکند که از مرکز لوله جریان در جهت Aspect به سمت سلول دیگری حرکت میکند. الگوريتم : الگوریتم توسط )99( Freeman برای غلبه بر بزرگترین مشکل و محدودیت روش D یعنی نمایش یکبعدی جریان و تخصیص تمام جریان هر سلول به تنها یک سلول در پاییندست معرفی شد. در این روش به هر یک از سلولهای مجاور بخشی از جریان بر حسب توانی از شیب تخصیص مییابد. بر این اساس در محاسبه TCA برای هر سلول از DEM ممکن است تنها درصدی از جریان سلولهای باالدست اختصاص داده شود. همانطور که عنوان شد هر کدام از الگوریتمهای مذکور دارای ساختاری هستند که کاربرد آنها را برای استخراج مؤلفههای ژئومورفولوژیکی و همچنین مدلسازی بارش-رواناب با محدودیتهایی روبرو مینماید. به عنوان مثال Quinn et al (99) با ارزیابی دو الگوریتم و D به این نتیجه رسیدند که در دامنههای شیبدار نتایج الگوریتم به واقعیت بسیار نزدیک میباشد و به همان نسبت خروجی حاصل از D به دور از واقعیت میباشد. همچنین زمانی که جریان به بخش آبراههای میرسد الگوریتم D با توجه به یک جهته بودن واقعیت موجود آبراهه را بهتر نشان میدهد حال آنکه روش بدون توجه به جهت اصلی جریان به پخش آن در جهات مختلف ادامه میدهد. روش Lea نیز علیرغم ایجاد یک مسیر پیوسته برای جریان همچنان همانند روش D دارای محدودیت عملکرد به صورت یکبعدی میباشد ( 99; al., Costa-Cabral et.)tarboton, 99 پيشپردازش بر روی DEM استفاده از مدل به نام شاخص رطوبت نیازمند استخراج شاخصی مهم توپوگرافی از روی مدله یا رقومی ارتفاعی )DEMs( میباشد. یکی از موانع و مشکالت موجود برای استفاده از DEMها در استخراج شاخص مذکور وجود گودالهای مصنوعی در آنها میباشد که عمدتا بهواسطه تکنیکهای درونیابی ایجاد میگردند )هر چند عوامل دیگری همچون مقیاس نقشه مورد استفاده برای ساخت و DEM خطاهای ناشی از برداشت مقادیر ارتفاعی هم میتواند منجر به ایجاد گودالهای مصنوعی گردد(. در پژوهش حاضر از روش () Planchon and Darboux برای اصالح گوداله یا استفاده شده است. بعد از اصالح استخراج ماتریسهای DEM برای FAM و FDM مذکور بایستی اقدام به موردنظر DEM نمود. در این تحقیق با استفاده از الگوریتمهای مختلف روندیابی و در محیط ArcGIS ماتریسهای مذکور برای هر کدام از DEMها در ابعاد سلولی مختلف استخراج شده است. همچنین برای محاسبه مساحت زهکشی محدوده باالدست هر سلول در واحد عرض )a( از رابطه زیر استفاده شده است: )رابطه ( سلوله یا در رابطه فوق a= (Flow accumulation grid * Pixel area) / Flow width :Flow accumulation grid معرف تعداد شبکه انباشت جریان منتهی به هر سلول Pixel :area مساحت هر سلول و :Flow width عرض جریان در سلول مورد نظر میباشند. پس از محاسبه مساحت زهکشی محدوده باالدست هر سلول در واحد عرض و شبکه شیب حوضه میتوان توزیع مکانی شاخص توپوگرافی متناسب با هر کدام از الگوریتمه یا روندیابی جریان را از رابطه شماره بهدست آورد ) Shokoohi,.)Azizian and در این پژوهش از DEMهای با ابعاد سلولی و متر )استخراج شده از روی نقشه توپوگرافی /( برای استخراج توزیع مکانی شاخص رطوبت توپوگرافی با سه الگوریتم روندیابی استفاده گردید. دادههای هيدرولوژيکی و هواشناسی در پژوهش حاضر برای ارزیابی عملکرد مدل دو حوضه آ خب Lea و D در یز کسیلیان و کارده بهترتیب از هیدروگرافهای سیل ثبت شده در ایستگاه هیدرومتری ولیک بن )واقع در آ خب حوضه انتهای یز کسیلیان( در بازه زمانی )منبع: سازمان آب منطقهای مازندران( - و در ایستگاه هیدرومتری کارده )واقع در خروجی حوضه کارده( در بازه زمانی - )منبع: سازمان آب منطقهای خراسان رضوی( استفاده شده است. الزم به ذکر است که دادههای مورد استفاده

7 شکوهی و همکاران: بررسی اثر الگوريتمهای رونديابی جريان و توان... برای شبیهسازی سیالب به نحوی انتخاب شدهاند که در آنها نقطه شکستی )در اثر عوامل انسانی یا طبیعی( وجود نداشته باشد. برای دادههای بارش و تبخیر- تعرق در یز آ خب حوضه کارده از آمار ثبت شده در چهار ایستگاه بارانسنجی به نامهای بلغور مارشک جنگ و آل )منبع: سازمان هواشناسی خراسان آ خب حوضه و در رضوی( یز کسیلیان از آمار ثبت شده در دو ایستگاه بارانسنجی سنگده و شیرگاه )منبع: سازمان هواشناسی مازندران( استفاده گردید. در پژوهش حاضر از مدل بهینهسازی که توسط GLUE (99) Beven and Binley شده برای کالیبراسیون مدل بارش-رواناب توسعه داده استفاده شده است. برای دسترسی به این برنامه کاربردی توصیه میشود به لینک زیر مراجعه شود: نتايج استخراج شاخص توپوگرافی نتایج حاصل از محاسبه توزیع فراوانی شاخص رطوبت توپوگرافی به روشهای مختلف و در ابعاد سلولی در متر تا شکلهای ) و ( نشان داده شده است. همچنین پارامترهای آماری مربوط به متوسط شاخص توپوگرافی برای سه الگوریتم Lea و D در ابعاد سلولی و متری در جدول )( نیز ارائه شده است )با توجه به حجم باالی نتایج تنها جدول آماری مربوط به حوضه کسیلیان ارائه شده است(. همانطور که در جدول مزبور نشان داده شده در تمامی الگوریتمها با افزایش ابعاد سلول DEM متوسط شاخص توپوگرافی افزایش مییابد. همچنین در یک ابعاد سلولی ثابت مقدار متوسط شاخص توپوگرافی بهدست آمده از دو روش و D به ترتیب دارای بیشترین و کمترین مقدار میباشند. علت اصلی این مسئله را میتوان به نحوه محاسبه TCA در الگوریتمهای روندیابی جریان مرتبط دانست. همانطور که قبال نیز عنوان شد الگوریتمهای الگوریتم Lea و D نسبت به که تنها یک مسیر )از مسیر ممکن( برای انتقال جریان را لحاظ مینماید سلولهای بیشتری را درگیر توزیع جریان میکنند و همین مسئله بر روی TCA و متعاقب آن بر روی توزیع فراوانی و مکانی شاخص توپوگرافی تأثیر معنیداری ایجاد مینماید. این اختالف بهویژه در سلولهای با شیب کمتر از درصد از نمود بیشتری برخوردار میباشد Shokoohi and (.)Gholami,. Generalized Likelihood Uncertainty Estimation (GLUE) ابعاد DEM جدول. پارامترهای آماری شاخص توپوگرافی بدست آمده از الگوريتمهای رونديابی جريان در ابعاد سلولی مختلف )کسيليان( انحراف معیار حداکثر پارامترهای آماری متوسط حداقل D Lea D Lea D Lea D Lea / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / میباشد. برای بررسی هرچه بهتر اثر الگوریتمهای مختلف روندیابی جریان بر شاخص توپوگرافی توزیع مکانی این شاخص در سطح حوضههای مورد مطالعه محاسبه و در شکلهای ) و ( ارائه شده است. همانطور که در شکل )( برای حوضه کسیلیان نشان داده شده نتایج بهدست آمده از الگوریتمهای همانطوری که دیده میشود mode )مقداری که بیشترین تکرار را داراست( منحنیها با بزرگ شدن ابعاد سلول برای هر سه الگوریتم در حوضه کسیلیان پایین میآید ولی در حوضه کارده تغییری نمیکند. علت این امر را میتوان در توزیع یکنواختتر شیب در حوضه کارده نسبت به حوضه کسیلیان دانست. نکته قابل توجه دیگر از شکل )( آن است که در حوضه آ خب یز کارده عملکرد الگوریتم نسبت به دو روش دیگر تقریبا متفاوت بوده و مقادیر فراوانی کمتری را بهویژه در ابعاد سلولی باالتر از متر از خود نشان میدهد. همچنین در مقادیر شاخص توپوگرافی بزرگتر از فراوانی بهدست آمده از این الگوریتم نیز همواره باالتر از مقادیر بهدست آمده از دو الگوریتم و D Lea و حاکی از باال بودن مقدار شاخص رطوبت توپوگرافی )مناطق با رنگ مشکی( در بیشتر نقاط مختلف حوضه نسبت به الگوریتم D میباشد. بنابراین با افزایش ابعاد سلولی بر کمیت و وسعت مناطق با مقدار شاخص توپوگرافی باال افزوده میشود. افزایش این مناطق به معنی افزایش مناطق Lea مستعد تولید رواناب در سطح حوضه در صورت استفاده از

8 ج. فراوانی د. ) ( تحقيقات آب و خاک ايران دوره 9 شماره 9 مهر و آبان الگوریتمهای مذکور میباشد. یکی از علتهای اصلی افزایش al.,.)et وسعت مناطق مزبور کاهش ارتفاع و شیب سلولها در اثر کاهش توان تفکیک مدله یا رقومی ارتفاعی میباشد ( Azizian مطابق شکل )( برخالف حوضه آ خب یز کسیلیان در حوضه آ خب یز کارده اختالف چندان زیادی در توزیع مکانی شاخص توپوگرافی مشاهده نمیشود. شکل ب. شکل. الف- توزيع فراوانی شاخص توپوگرافی - توزيع فراوانی شاخص توپوگرافی )کسيليان- m ( ( ) فراوانی 9 9 مقدار شاخص توپوگرافی 9 D_ Lea D_ Lea مقدار شاخص توپوگرافی 9 )کسيليان- m( D_ Lea D_ Lea 9 شکل د. - توزيع فراوانی شاخص توپوگرافی )کسيليان- m ( - توزيع فراوانی شاخص توپوگرافی )کسيليان- m ( D_ Lea 9 شکل ج. D_ Lea 9 شکل شکل. الف - توزيع فراوانی شاخص توپوگرافی ب. - توزيع فراوانی شاخص توپوگرافی )کارده- m ( D_ Lea 9 )کارده- m ( D_ Lea شکل - توزيع فراوانی شاخص توپوگرافی - توزيع فراوانی شاخص توپوگرافی )کارده- m ( )کارده- m ( شکل

9 شکوهی و همکاران: بررسی اثر الگوريتمهای رونديابی جريان و توان... اجرای مدل و شبيهسازی رواناب برای اجرای از دادههای ساعتی بارش تبخیر- تعرق و مقادیر شاخص توپوگرافی حاصل از الگوریتمهای D Lea و )در ابعاد سلولی مختلف( استفاده شده و در نهایت نتایج حاصل از شبیهسازی با دبی مشاهداتی در دو حوضه آ خب یز کارده و کسیلیان مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از واسنجی مدل و مقادیر پارامترهای بهینه در دو حوضه آ خب یز مذکور در جدولهای ) و ( ارائه شده است. بررسی نتایج بهدست آمده در هر دو حوضه آ خب یز حاکی از آن است که عملکرد مدل در تمامی ابعاد سلولی و الگوریتمهای مختلف به ازای تغییر پارامترهای بنیادین مدل در محدوده قابل قبول حفظ شده و اختالف بسیاری کمی بین شاخص کارائی مدل در الگوریتمهای مختلف مشاهده میشود. دقت در نتایج جدولهای ) و ( نشان میدهد که تغییر پارامتر m میتواند یکی از علتهای اصلی یکسان بودن عملکرد مدل در ابعاد سلولی مختلف باشد. پارامتر m نقش کنترلی بر روی میزان رواناب دارد بهطوریکه افزایش این پارامتر به معنی افزایش عمق مؤثر خاک و نفوذ بیشتر آب در خاک میباشد ) Shokoohi,.)Azizian and همانطور که در جدولهای ) و ( نیز نشان داده شده با افزایش مقدار پارامتر m عملکرد مدل در روشها و ابعاد سلولی مختلف تقریبا ثابت مانده است. البته این بدان معنی نیست که همواره با افزایش یا کاهش مقدار این پارامتر و یا دیگر پارامترهای مدل میتوان به نتایج قابل قبولی رسید. محدوده تغییرات بایستی بهگونهای در نظر گرفته شود که مقادیر پارامترهای بهدست آمده در مرحله واسنجی از نظر فیزیکی قابل توجیه باشد. طبق تحقیقات مقدار قابل قبول برای پارامتر m بایستی بین / تا / اختیار شود که در این پژوهش نیز این مسئله رعایت شده است. پارامتر ln(to) نیز مبین ضریب هدایت هیدرولیکی خاک میباشد و افزایش آن به معنی افزایش سرعت حرکت جریان زیرسطحی میباشد. توضیحات فوق نشان میدهد که با تغییر پارامترهای هیدرولیکی جریان زیرسطحی در میتوان اثر ابعاد سلولی و الگوریتمهای مخلتف روندیابی جریان را تا حد قابل توجهی کاهش داد. در شکلهای ) و ( نیز هیدروگراف شبیهسازی شده توسط مدل در الگوریتمهای مختلف نشان داده شده است. واسنجی پارامترهای در الگوریتمهای مختلف برای رسیدن به بهترین تطابق با دادههای مشاهداتی موجب شده در حوضه آ خب یز کسیلیان الگوریتم D نسبت به دو الگوریتم دیگر به ترتیب جریان سطحی و زیرسطحی کمتر و بیشتری را شبیهسازی نماید. همچنین الگوریتم نیز نسبت به دو الگوریتم دیگر جریان زیرسطحی به مراتب کمتری را نتیجه میدهد. علتی که میتوان برای این رخداد قائل شد آن است که بر خالف الگوریتم D در الگوریتم بهعلت پائین بودن مقدار پارامتر m در مرحله واسنجی عمق مؤثر خاک در طول مدلسازی کمتر لحاظ شده و بههمین خاطر سهم نفوذ عمقی آب در خاک کاهش یافته و متعاقب آن مقدار جریان سطحی بیشتر شده است. بررسی نتایج بدست آمده از تحقیقات Shelef and Hilley () نیز حاکی از آن است که استفاده از الگوریتم D منجر به تشکیل مناطق اشباع کمتری در سطح حوضه خواهد گردید. به عبارت بهتر میزان جریان سطحی شبیهسازی شده توسط مدله یا هیدرولوژیکی که مبتنی بر شاخصهای توپوگرافی هستند از وابستگی بسیار زیادی به نوع الگوریتم روندیابی جریان برخوردار است. )99( Beven. Physically based الگوریتم D Lea جدول. مقادير پارامترهای بدست آمده در مرحله واسنجی در ابعاد سلولی و الگوريتمهای مختلف )حوضه کسيليان( ابعاد سلولی DEM )متر( MSE (cms ) / / / / / / / / / / / / Eff (%) / / / / / / / / / / / m / / / / / / / / / / / / ln(to) -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ -/ SRmax / / / / / / / / / / / / SRinit / / / / / / / / / / / / ChVel

10 تحقيقات آب و خاک ايران دوره 9 شماره 9 مهر و آبان در حوضه آبخیز کارده که حوضهای نسبتا بزرگتر و معرف حوضههای خشک میباشد عملکرد مدل تا حدودی متفاوت میباشد. بررسی نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که تأثیر الگوریتمهای مختلف روندیابی جریان بر جریان سطحی شبیهسازی شده توسط مدل بسیار ناچیز بوده و تمامی الگوریتمها تقریبا دارای عملکردی یکسان میباشند. اما این عملکرد در بخش مربوط به جریان زیرسطحی متفاوت بوده و اختالفی در حدود درصد بین الگوریتمهای مختلف مشاهده میشود. شکل 9. توزيع مکانی شاخص توپوگرافی در الگوريتمهای Lea D و و در ابعاد سلولی مختلف )حوضه کسيليان(

11 شکوهی و همکاران: بررسی اثر الگوريتمهای رونديابی جريان و توان... شکل. توزيع مکانی شاخص توپوگرافی در الگوريتمه یا Lea D و و در ابعاد سلولی مختلف )حوضه کارده( جدول 9. مقادير پارامترهای بدست آمده در مرحله واسنجی در الگوريتمهای مختلف )حوضه کارده( MSE (cms ) Eff (%) m ln(to) SRmax SRinit ChVel الگوریتم ابعاد سلولی DEM )متر( / / / / / / / / / / / / / D / / / / / / / / / / / / / / / / Lea / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

12 تحقيقات آب و خاک ايران دوره 9 شماره 9 مهر و آبان )متر( بارش RainFall Observed D Lea زمان )ساعت( دبی جريان )مترمکعب بر ثانيه( شکل. هيدروگراف شبيهسازی شده در مرحله واسنجی در الگوريتمهای مختلف )حوضه کسيليان- )DEM-m )متر( بارش RainFall Observed D Lea. زمان )ساعت( شکل. هيدروگراف شبيهسازی شده در مرحله واسنجی در الگوريتمهای مختلف )حوضه کارده- )DEM-m دبی جريان )مترمکعب بر ثانيه( بررسی توزیع مکانی مناطق اشباع در سطح حوضه کسیلیان نیز حاکی از وجود اختالف بین الگوریتمهای مختلف میباشد )شکل (. بهعنوان مثال درصد مناطق اشباع در الگوریتمهای و D به ترتیب در حدود و درصد میباشد. نتایج بدست آمده از ارزیابی دو الگوریتم SFD توسط و () Bhawan نیز مؤید این مطلب است که الگوریتم )به علت لحاظ نمودن مسیرهای مختلف برای انتقال جریان از سلولی به سلول دیگر( نسبت به الگوریتم تمایل SFD بیشتری به تولید مناطق اشباع و متعاقب آن تولید رواناب سطحی دارد بطوریکه اختالف بین دو الگوریتم مذکور در حدود / درصد میباشد. علت اصلی این امر ماهیت هر کدام از الگوریتمهای روندیابی میباشد. الگوریتم D اگرچه یکی از تنها به یک سلول در پائیندست میباشد. این مسئله موجب انحراف الگوی جریان از جهت شیب واقعی شده و این امر به نوبه خود از منجر به ایجاد خطوطی موازی و عدم تولید و یا تضعیف استخراج آبراهههای موجود در نقشه DEM خواهد گردید. عدم لحاظ نمودن پخشیدگی جریان توسط این الگوریتم از دیگر معایب آن بشمار میآید که در شیبهای کمتر درصد نمود بیشتری دارد (. بر خالف روش Shokoohi and Gholami, ( D الگوریتم به هر یک از سلولهای مجاور بر حسب شیب و یا توانی از شیب بخشی از جریان را تخصیص خواهد داد. الگوریتم مزبور این امکان را فراهم مینماید که TCA مربوط به هر سلول میان تمام سلولهایی که در همسایگی سلول موردنظر قرار داشته و از نظر ارتفاعی پائینتر از آن قرار دارند توزیع شود. بر این اساس اگر سلولی از هر یک از هشت سلول اطراف خود مرتفعتر باشد در هر هشت جهت اصلی و قطری تغذیه خواهد داشت.. Real Aspect. Flow Dispersion پرکاربردترین الگوریتمها در محاسبه پارامترهای ژئومورفولوژیکی به شمار میآید اما دارای خطاهایی در تعیین مسیر صحیح حرکت جریان میباشد. بزرگترین مشکل و محدودیت الگوریتم D نمایش یکبعدی جریان و تخصیص تمام جریان یک سلول

13 شکوهی و همکاران: بررسی اثر الگوريتمهای رونديابی جريان و توان... ( بررسی مطالعات انجام شده توسط محققین مختلف Beven, 99; Medicine and Sole, 99 and Azizian and )Shokoohi, حاکی از آن است که مقدار پارامتر در m حوضههای مرطوب تقریبا بین / تا / )بهطور متوسط /( میباشد و این در صورتی است که برای حوضههای خشک و نیمهخشک این بازه بین / تا / )بهطور متوسط /( میباشد. نگاهی به نتایج بدست آمده در حوضه کسیلیان و در الگوریتمهای مختلف نشان میدهد که مقادیر آمده از الگوریتم m بهدست با نتایج مطالعات گذشته در حوضههای مرطوب اختالف زیادی دارد. بهعبارت بهتر در حوضه کسیلیان الگوریتم از کارائی مطلوبی برخوردار نمیباشد و مقادیر پارامترهای واسنجی شده دارای مبانی فیزیکی نمیباشند. برخالف حوضه کسیلیان در حوضه کارده مقدار پارامتر m بدست آمده از الگوریتمهای مختلف اختالف چندان زیادی را نشان نمیدهد و مقادیر بهدست آمده برای پارامتر m تقریبا در بازه بین / تا / واقع شده است. () Bhawan نیز نشان داد که چنانچه هدف مدلسازی برآورد هیدروگراف جریان باشد نوع الگوریتم مورد استفاده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار نبوده و اختالف بین شاخص کارائی مدل )ضریب ناش-ساتکلیف( بدست آمده از کاربرد الگوریتمهای مذکور به کمتر از درصد محدود میگردد. بهعبارت دیگر میتوان چنین عنوان نمود که در حوضههای خشک و نیمهخشک عملکرد الگوریتمهای مختلف روندیابی جریان تقریبا یکسان میباشد )شکل (. شکل - شکلگيری مناطق اشباع در الگوريتمهای مختلف )حوضه کسيليان( شکل. شکلگيری مناطق اشباع در الگوريتمهای مختلف )حوضه کارده(

14 9 تحقيقات آب و خاک ايران دوره 9 شماره 9 مهر و آبان نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان میدهد که در صورت استفاده از استفاده از مقادیر پائین و باالی m در حوضههای فاقد آمار به ترتیب در حوضههای خشک و مرطوب میتواند بهترین انتخاب برای مدلسازی باشد. همچنین طبق نتایج بدست آمده استفاده از الگوریتمهای D Lea و در حوضههای مرطوب فاقد آمار نتایج به واقع نزدیکتری را نسبت به الگوریتم بدست میدهند. در حوضههای خشک و نیمهخشک نیز در صورت استفاده از مقادیر واقع در بازه m / تا / )به طور میانگین /( نتایج حاصل از الگوریتمهای مختلف روندیابی جریان تأثیر چندان قابل توجهی بر عملکرد مدل ایجاد نمیکند. نتيجهگيری در پژوهش حاضر به بررسی اثر الگوریتمهای مختلف روندیابی جریان بر توزیع شاخص توپوگرافی و نیز نتایج حاصل از مدل نیمهتوزیعی پرداخته شده است. نتایج حاصل از ارزیابی مدل در دو حوضه آ خب یز کسیلیان و کارده نشان میدهد که در تمامی الگوریتمها با افزایش ابعاد سلول DEM متوسط شاخص توپوگرافی افزایش مییابد. همچنین در یک ابعاد سلولی ثابت مقدار متوسط شاخص توپوگرافی بدست آمده از دو روش و D به ترتیب دارای بیشترین و کمترین مقدار میباشند. علت اصلی این مسئله را میتوان به ماهیت الگوریتمهای روندیابی جریان در محاسبه عملکرد مدل نیمهتوزیعی TCA مرتبط دانست. در دو حوضه مطالعاتی به ازای ابعاد سلولی و الگوریتمهای مختلف در حد مطلوب حفظ گردید ولی هزینه این کارایی باال با تغییر پارامترهای بنیادین مدل پرداخت شده است. به عنوان مثال در حوضه کسیلیان و با افزایش ابعاد سلولی مقدار پارامتر m افزایش یافت تا رواناب شبیهسازی شده توسط مدل را کاهش دهد. همین امر کمک مینماید تا به نقش مهم پارامتر m که پارامتر مقیاس نامیده میشود و عمال تصور نقشی فیزیکی برای آن در وهله اول مشکل مینماید در کنترل میزان رواناب پی برد. از روی تغییر پارامترهای پنجگانه میتوان دریافت که m در عین حال مهمترین و حساسترین پارامتر مدل نیز به شمار میآید. اگرچه واسنجی پارامترهای موجب کاهش اختالف بین شاخص کارائی مدل در الگوریتمهای مختلف شده است اما مقادیر متفاوت پارامترهای بهدست آمده در هر الگوریتم بر میزان جریان سطحی و زیرسطحی تأثیرگذار میباشد. به عنوان مثال در حوضه کسیلیان الگوریتم نسبت D به دو الگوریتم دیگر به ترتیب جریان سطحی کمتر و زیرسطحی بیشتری را شبیهسازی مینماید. همچنین الگوریتم نیز نسبت به دو الگوریتم دیگر جریان زیرسطحی بهمراتب کمتری را نتیجه میدهد. همچنین با افزایش توان تفکیک مدله یا ارتفاعی رقومی اختالف بین الگوریتمهای مختلف کاهش مییابد. برخالف حوضه کسیلیان در حوضه آ خب یز کارده الگوریتم D بیشترین میزان جریان سطحی را نتیجه داده است. نتایج بهدست آمده در این پژوهش راهکار بسیار مناسبی را برای استفاده از و الگوریتمهای مختلف روندیابی جریان در حوضههای فاقد آمار ارائه مینماید. طبق نتایج بدست آمده توصیه میشود که در حوضههای مرطوب فاقد آمار برای پارامتر m )بهطور متوسط /( و از الگوریتمهای از مقادیر بین / تا / برای Lea و D شبیهسازی سیالب استفاده شود. همچنین در حوضههای خشک و نیمهخشک فاقد آمار استفاده از مقادیر کم پارامتر m )بهطور متوسط /( میتواند نتایج مناسبی را فارغ از نوع الگوریتم روندیابی بدست دهد. جهت تکمیل این پژوهش پیشنهاد می- گردد در گامهای زمانی روزانه و ماهانه نیز تأثیر الگوریتمهای مختلف روندیابی بر خروجیهای مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین ارزیابی کارائی DEMهای مبتنی بر سنجش از دور مانند ASTER و SRTM در الگوریتمهای مختلف نیز میتواند به عنوان یکی از موضوعات تحقیق مطرح شود. REFERENCES Aryal SK and Bates BC, (). Effects of catchment discretization on topographic index distributions. Journal of Hydrology. 9 (-): -. Azizian A and Shokoohi AR, (). Investigation of the Effects of DEM Creation Methods on the Performance of a Semi distributed Model:. Journal of Hydrology Engineering :9. Azizian A and Shokoohi AR,. Effects of data resolution on the performance of. Modares Civil Engineering Journal (): - (In Persian). Azizian A, Shokoohi AR and Amiri Tokaldany E,. Effects of DEM resolution on topographic index and outputs. Iranian Journal of Water Research (): - (In Persian). Azizian, A. and Shokoohi, A.R. (). DEM resolution and stream delineation threshold effects on the results of geomorphologic-based rainfall runoff models. Turkish J Eng Env Sci, : -. Beven K, 9. Infiltration into a class of vertically

15 شکوهی و همکاران: بررسی اثر الگوريتمهای رونديابی جريان و توان... non-uniform soils. Hydrology. Sci 9(): -. Beven K and Binley AM, 99. The future of distributed models: model calibration and uncertainty prediction. Hydrological Processes (): 9 9. Beven K, 99. : a critique. Hydrological Processes (9): 9-. Beven KJ and Kirkby MJ, 99. A physically based, variable contributing area model of basin hydrology. Hydrological Sciences Bulletin : 9. Bhawan VJ, (). Comparison of single and multiple flow direction algorithm for computing topographic parameters in. National institute of hydrology, Roorkee, India. Costa-Cabral MC, Burges SJ, 99. Digital elevation model networks (DEMON): A model of flow over hillslopes for computation of contributing and dispersal areas. Water Resources Research : -9. Donker NHW, 99. Automatic extraction of catchment hydrologic Properties from digital elevation data. ITC Journal. Freeman GT, 99. Calculating catchment area with divergent flow based on a regular grid. Computers and Geosciences : -. Huang PC and Lee KT,. Distinctions of geomorphological properties caused by different flow direction predictions from digital elevation models. International Journal of Geographical Information Science ():. Lea NL, 99. An aspect driven kinematic routing algorithm. In Parsons, A. J. and Abrahams, A. D. (eds). Overland Flow: Hydraulics and Erosion Mechanics. London, University College London Press. Nourani V, Roughani A and Gebremichael M,. Topmodel capability for rainfall-runoff modeling of the Amameh watershed at different time scales using different terrain algorithms. J Urban Environ Eng : -. O Callaghan JF and Mark DM,9. The extraction of drainage network from digital elevation data. J. Computer division, Graphics and Image Processing : 9-. Orlandini S and Moretti G, 9. Determination of surface flow paths from gridded elevation data. Water Resour. Res : W. Orlandini S, Moretti G, Franchini M, Aldighieri B and Testa B,. Path-based methods for the determination of nondispersive drainage directions in grid-based digital elevation models. Water Resour. Res 9():. Planchon O and Darbox F,. A fast, simple and versatile algorithm to fill the depressions of digital elevation models. Catena ():9-. Qin C, Zhu A, Pei T, Li B, Zhou C and Yang L,. An adaptive approach to selecting a flowpartition exponent for a multiple-flow-direction algorithm. Int. J. Geogr. Inf. Sci ():. Quinn PL, Beven K, Chevallier P and Planchon O, 99. The Prediction of hillslope flow paths for distributed hydrological Modelling Using digital terrain Models. Hydrological Processes : 9-9. Shokoohi AR and Gholami P,. Investigation of the Effects of slope on the performance of different flow tracing algorithms. Iranian Journal of Hydraulic (): - (In Persian). Shokoohi AR,. Application of mathematical models and GIS for determination of flood control plans. Iranian Journal of Water and Wastewater 9: -9 (In Persian). Shelef E and Hilley GE,. Impact of flow routing on catchment area calculations, slope estimates, and numerical simulations of landscape development. Journal of Geophysical Research: Earth Surface ():. Tarboton DG, 99. A new method for the determination of flow directions and upslope areas in grid Digital Elevation Models. J. Water Resources Research : 9-9. Xie SP, Du JK, Luo WJ and Deng M,. The extraction of properties in catchment with complex terrain based on DEM. Geographical Research (): 9- (In Chinese) Zhao GJ, Gao JF, Tian P and Tian K, 9. Comparison of two different methods for determining flow direction in catchment hydrological modeling. Water Science and Engineering ():-.

چكيده

چكيده بررسي ا ستانه شروع رواناب در روش SCS با استفاده از داده هاي بارش-رواناب (مطالعه موردي: حوزه ا بخيز سنگانه كلات) جهانگير پرهمت 1 علي اكبر عباسي نجفقلي غياثي 1 و الهام خوشبزم 3-1 -3 اعضاء هيا ت علمي مركز

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - majale99.docx

Microsoft Word - majale99.docx ١۴ پژوهشهاي دانش زمین سال سوم شماره 9 بهار 9 صفحات - تعیین مناطق مولد سیل و اولویت بندي سیل خیزي زیر ها (مطالعه موردي: آبخیز جاماش استان هرمزگان ( احمد * نوحه گر نسیم قشقایی زاده ارشک حلی ساز -استاد دانشکده

توضیحات بیشتر

Iranian Journal of Irrigation and Drainage No. 5, Vol. 10, Nov.-Dec. 2016, p نشریه آبیاري و زهکشی ایران شماره 5 جلد 10 آذر - دي 1395

Iranian Journal of Irrigation and Drainage No. 5, Vol. 10, Nov.-Dec. 2016, p نشریه آبیاري و زهکشی ایران شماره 5 جلد 10 آذر - دي 1395 Iranian Journal of Irrigation and Drainage No. 5, Vol. 10, Nov.-Dec. 2016, p. 687-695 687-695. نشریه آبیاري و زهکشی ایران شماره 5 جلد 10 آذر - دي 1395 ص بررسی تا ثیر پارامترهاي شماره منحنی رواناب چالاب

توضیحات بیشتر

Journal of Watershed Engineering and Management Volume 6, Issue 3, 2014, Pages نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز جلد 6 شماره صفحا

Journal of Watershed Engineering and Management Volume 6, Issue 3, 2014, Pages نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز جلد 6 شماره صفحا Journal of Watershed Engineering and Management Volume 6, Issue, 4, Pages - نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز جلد 6 شماره صفحات - شناسایی واحدهای هیدرولوژیکی مؤثر بر دبی اوج سیالب در حوضه همدان-

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - final10

Microsoft Word - final10 تحقيقات منابع آب ايران Iran-Water Resources Research سال چهارم شماره 1 بهار 187 8-9 Spatial Variation of Flood Severity Index تغييرات مكاني شدت سيلخيزي B. Saghafian 1 and B. Ghermez cheshmeh 1 بهرام ثقفيان

توضیحات بیشتر

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظور از واحد آبیاری وقطعه آبیاری در روش آبیاری قطره ای

توضیحات بیشتر

90-04.xls

90-04.xls اداره كل هواشناسي استان تهران ماهنامه هواشناسي تير 19 www.tehranmet.ir e-mail: tehran@irimet.net www.irimo.ir تارنماي الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان تهران نشاني پست الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان

توضیحات بیشتر

پژوهشهاي دانش زمين سال هفتم شماره 52 بهار 9312 صفحات قوچک - رودک مدلسازي هيدرولوژيکي حوضه آبخيز مدل از استفاده با HEC- HMS محمد مهدي حسين

پژوهشهاي دانش زمين سال هفتم شماره 52 بهار 9312 صفحات قوچک - رودک مدلسازي هيدرولوژيکي حوضه آبخيز مدل از استفاده با HEC- HMS محمد مهدي حسين پژوهشهاي دانش زمين سال هفتم شماره 52 بهار 9312 صفحات 39-33... 39 قوچک - رودک مدلسازي هيدرولوژيکي حوضه آبخيز مدل از استفاده با HEC- HMS محمد مهدي حسين زاده * 1 سپيده ايمني 2 9 -دانشيار دانشکده علوم زمين

توضیحات بیشتر

نشریه دانش آب و خاك / جلد 26 شماره 4/2 صفحههاي 159 تا / 172 سال 1395 مدلسازي هیدرولوژیکی تجمع و ذوب برف در حوضههاي نیمهخشک و کوهستانی (مطالعه موردي: ح

نشریه دانش آب و خاك / جلد 26 شماره 4/2 صفحههاي 159 تا / 172 سال 1395 مدلسازي هیدرولوژیکی تجمع و ذوب برف در حوضههاي نیمهخشک و کوهستانی (مطالعه موردي: ح نشریه دانش آب و خاك / جلد 26 شماره 4/2 صفحههاي 159 تا / 172 سال 1395 مدلسازي هیدرولوژیکی تجمع و ذوب برف در حوضههاي نیمهخشک و کوهستانی (مطالعه موردي: حوضه باراریه ( حسین رحمتی *1 حسین زینیوند 2 حسین انصاري

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = = cos

توضیحات بیشتر

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 0 سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده...... 1 فصل اول: مقدمه -1-1 مقدمه 3... فصل دوم: بستر تحقیق -1-2 مقدمه 5... 2-2- شبکههای موردی بیسیم...

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده واحد GIS دستور العمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 روش حذف گوسی Elimination) (Gauss یکی از مهمترین الگوریتمهایی دو مرحله تشکیل شده است: استفاده امروزه که است از روش این در کار روند می ش ود. (Forward Elimination) می شود. تشکیل مثلثی بالا دستگاه یک معادلات

توضیحات بیشتر

Journal of Watershed Engineering and Management Volume 10, Issue 1, 2018, Pages DOI: /ijwmse نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و

Journal of Watershed Engineering and Management Volume 10, Issue 1, 2018, Pages DOI: /ijwmse نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و Journal of Watershed Engineering and Management Volume 10, Issue 1, 2018, Pages 14-27 DOI: 10.22092/ijwmse.2017.109329.1267 نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز جلد 01 شماره 0317 0 صفحات 77-01 بررسي

توضیحات بیشتر

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله در این مقاله روش های تعیین پاسخ سازه تک درجه ا زادی که در معرض نیروی زلزله ناشی از جنبش زمین قرار گرفته باشد برررسی می شود. پاسخ به جنبش زمین ناشی از زلزله در مقالات قبل پاسخ سازه در اثر نیروهای ذاتی موجود

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 1.doc

Microsoft Word - 1.doc و Journal of Water and Soil Vol. 4, No. 4, Sep-Oct, p. 5-5 5-5. نشريه آب و خاك جلد 4 شماره 4 مهر - آبان 89 ص اهم يت زمان پيمايش بين خطوط همزمان تمركز در دق ت تخمين سيلاب از آبنمود واحد لحظهاي كلارك * سي

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos + tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) + tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = =

توضیحات بیشتر

وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی كل كشور اداره كل هواشناسی استان اردبيل گزارش وضعیت دما و بارش استان اردبیل در سال 79 تحلیل بارش نیمه اول سال زراعی

وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی كل كشور اداره كل هواشناسی استان اردبيل گزارش وضعیت دما و بارش استان اردبیل در سال 79 تحلیل بارش نیمه اول سال زراعی وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی كل كشور اداره كل هواشناسی استان اردبيل گزارش وضعیت دما و بارش استان اردبیل در سال 79 تحلیل بارش نیمه اول سال زراعی 79-79 پیش بینی فصلی بهار 79 اردبيل: كيلومتر اول جاده

توضیحات بیشتر

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbuacir ١٠ شهریور ١٣٩٢ برای برآورد دبی اوج روشهای متفاوتی ارایه شده است که به شرح زیر است روابط تجربی: بهعنوان مثال میتوان به رابطه منطقی و یا استدلالی ١ اشاره

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

Journal of Water and Soil Vol. 28, No. 4, Sept.-Oct. 2014, p نشریه آب و خاك (علوم و صنایع کشاورزي) جلد 28 شماره 4 مهر آبان 1393 ص په

Journal of Water and Soil Vol. 28, No. 4, Sept.-Oct. 2014, p نشریه آب و خاك (علوم و صنایع کشاورزي) جلد 28 شماره 4 مهر آبان 1393 ص په Journal of Water and Soil Vol. 8, No. 4, Sept.-Oct. 04, p. 79-74 نشریه آب و خاك (علوم و صنایع کشاورزي) جلد 8 شماره 4 مهر آبان 393 ص 79-74. پهنهبندي خطر سیل با دو مدل مادکلارك و HEC-RAS در آبخیز سد بوستان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 4-hosini.docx

Microsoft Word - 4-hosini.docx نشريهي مهندسي عمران فردوسي سال بيست و هفتم شمارهي يك 1394 نگرشي جديد بر روش واكنش سيل واحد در اولويتبندي مكاني اقدامات كنترل سيل علي ندافي سيد محمود حسيني (2) (1) چكيده با توجه به خطر روزافزون سيل در تمام

توضیحات بیشتر

شبکه های عصبی در کنترل

شبکه های عصبی در کنترل شبکه های عصبی در کنترل دانشگاه نجف آباد درس: کنترل هوشمند در فضای سایبرنتیک مدرس: حمید محمودیان مدل ریاضی نرون مدل ریاضی یک نرون ساده به صورت روبرو است P: مقدار کمیت ورودی b: مقدار بایاس )عرض از مبدا تابع

توضیحات بیشتر

برگ راهنمای درس عنوان درس: پردازش تصاویر رقومی )تعداد واحد( :3 نام استاد: یاسر مقصودی دانشکده مهندسی نقشه برداری زمان تدریس: یکشنبه دوشنبه سال تحصیلی

برگ راهنمای درس عنوان درس: پردازش تصاویر رقومی )تعداد واحد( :3 نام استاد: یاسر مقصودی دانشکده مهندسی نقشه برداری زمان تدریس: یکشنبه دوشنبه سال تحصیلی برگ راهنمای درس عنوان درس: پردازش تصاویر رقومی )تعداد واحد( :3 نام استاد: یاسر مقصودی دانشکده مهندسی نقشه برداری زمان تدریس: یکشنبه دوشنبه سال تحصیلی - 98 1397 نیمسال اول پست الکترونیک: ymaghsoudi@kntu.ac.ir

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد آرذماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال» گزارش»تحوالت بازار مسکن

توضیحات بیشتر

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال ---------------------------------------------------------------------------------------------------- سري 2 (فصل 3): منابع اطلاعات و کدبندي منبع 1-2

توضیحات بیشتر

یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد

یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد ورق مربعی: 111 میلیمتر مدول یانگ: 011111 مگاپاسکال

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

درس برنامه نویسی )شیمی( بهار ٩٧ تدریس توسط : حسین جوهری درس پنجم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده ریاضی ادامه بحث در مورد اعداد کار با ورودی

درس برنامه نویسی )شیمی( بهار ٩٧ تدریس توسط : حسین جوهری درس پنجم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده ریاضی ادامه بحث در مورد اعداد کار با ورودی درس برنامه نویسی )شیمی( بهار ٩٧ تدریس توسط : حسین جوهری درس پنجم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده ریاضی ادامه بحث در مورد اعداد کار با ورودی خروجی عبارات منطقی برای مطالعه بیشتر فصل ٣ و ٤ و ١٠

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx تحليل و طراحي كنترل كننده براي سلولهاي سوختي هيدروژني از نوع SOFC حسام الدين مصلي استاد راهنما: امين نوبختي رئوس مطالب معرفي اهداف پروژه اقدامات صورتگرفته مسير پيش رو همكاران: مهدي شريف زاده ) استاد دانشكده

توضیحات بیشتر

10icce Farsi Full Paper Format

10icce Farsi Full Paper Format 1037P-NWWCE مدیریت حوادث و اتفاقات در شبکه توزیع آب شهری شاهرود با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی GIS زهرا رعیتی 1* ابراهیم باقری 2 1- کارشناس کنترل کیفیت شرکت آبفای استان سمنان شاهرود 2- مدیر امور

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

ISME CONFERENCE 2002 AUTHORS GUIDE, PAPER TITLE

ISME CONFERENCE 2002 AUTHORS GUIDE, PAPER TITLE ارزیابی بیالن هیدروژئولوژیکی آبخوان بهاباد در استان یزد 2 1 ملیحه شیرافکن هادی جعفری 1- کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی از دانشگاه شاهرود 2- دکتری هیدروژئولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهرود maliheshirafkan@yahoo.com

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد فروردينماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال» گزارش»تحوالت بازار

توضیحات بیشتر

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انجام می دهد (با مثال توضیح دهید) 2-2 2 + 3 2 - + (-)

توضیحات بیشتر

كانون فرهنگي آموزش 5 رياضي پايه پاسخ تشريحي بازه و معادلات و نامعادلات ماتريس x 4x 5 x 3 2 x تعيين علامت 4x 5 x 1,x 5 1 x 5 y1 باشد پس: y2 بايد بنابرا

كانون فرهنگي آموزش 5 رياضي پايه پاسخ تشريحي بازه و معادلات و نامعادلات ماتريس x 4x 5 x 3 2 x تعيين علامت 4x 5 x 1,x 5 1 x 5 y1 باشد پس: y2 بايد بنابرا كانون فرهنگي آموزش 5 رياضي پايه پاسخ تشريحي بازه و معادلات و نامعادلات ماتريس 5 تعيين علامت 5, 5 5 y باشد پس: y بايد بنابراين با توجه به دامنهي متغير معادله و ريشهي داخل قدر مطلق خواهيم داشت: () طرفين

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

«برگه مالی» فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنیه سال 92 نام پروژه : برآورد پارک برکتی نام دستگاه اجرايی : شهرداری قرجک کد پروژه : 93/02/16 تاريخ : کد و عنو

«برگه مالی» فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنیه سال 92 نام پروژه : برآورد پارک برکتی نام دستگاه اجرايی : شهرداری قرجک کد پروژه : 93/02/16 تاريخ : کد و عنو فهرست بهاي پايه رشته ابنیه سال 92 بهاي 4 -عملیات بنايی باسنگ 48 870 000 270/00 181 000/0 مترمکعب تهیه حمل و ریختن شن نقلی در معابر محوطهها و یا هر 040505 1 محل دیگری که لزم باشد بهانضمام پخش و تسطیح آنها

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n و

اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n و اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n وزیر درخت فضاي حالت تفاوت با پیمایش pre-order درخت فضاي

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - P_PTG1005.docx

Microsoft Word - P_PTG1005.docx پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران تاثير جهتيابي شكستگيها در بازيافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرايندهاي سيلابزني آبي و پليمر در شمال روستاي مزدوران 4 3 2 1 مصطفي قناديان بهنام رحيمي علي شعبان و سيد كيوان

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Autumn 97 vA04

Seasonal Report Autumn 97 vA04 گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار پاييز ١٣٩٧ ٩٧ بیشترین نرخ تبدیل کاربران به کاربران خریدار تهران بیشترین تغییرات نصب فعال در دسته ی ابزار ها: ١٨ بیشترین رشد تعداد برنامه ها در دسته ی آشپزی و رستوران: ١٤ ساعت

توضیحات بیشتر

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ )مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگاه تهیه و تدوین: عالیه فرشباف :Flow-meter - فلومتر

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخی ۱ مقدمه منظور از iا مین ا ماره ی ترتیبی مجموعه ای

توضیحات بیشتر

قسمت 1 : آشنایی با اصول اولیه فیزیک ASL (Arterial Spin Labeling) Perfusion گروه آموزشی سیستم های تصویربرداری پزشکی کم ی گردآوری: فردین صمدی دانشجوی کا

قسمت 1 : آشنایی با اصول اولیه فیزیک ASL (Arterial Spin Labeling) Perfusion گروه آموزشی سیستم های تصویربرداری پزشکی کم ی گردآوری: فردین صمدی دانشجوی کا 1 عملکرد بافت بسیار وابسته به پرفیوژن است ناهنجاری ها یا اختالل در این فرایند می تواند اثرات جدی داشته باشد. به عنوان مثال توقف جریان خون به بافت مغزی باعث ایجاد گیجی در عرض 5-10 ثانیه می شود و اگر وضعیت

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های مغناطیسی و غیر مغناطیسی علی رضایی سعید عابدین پور جهانفر ابویی دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان صندوق پستی ۵۱۵۱۱-۵۵۱۱ زنجان

توضیحات بیشتر

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املا ک (موضوع مواد ٧ و ٨٠ ق.م.م.) F20-30-001 ویرایش از تاریخ : تا تاریخ: صفحه 1 از 5 این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میشود: محل بار شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه:

توضیحات بیشتر

دانشکده مهندسی عمران پایان نامه کارشناسی ارشد پیش بینی بلندمدت بارش فصلی و جریان رودخانه به کمک متغیرهای اقلیمی جوی )مطالعه موردی: سد بوکان( اقیانوسی

دانشکده مهندسی عمران پایان نامه کارشناسی ارشد پیش بینی بلندمدت بارش فصلی و جریان رودخانه به کمک متغیرهای اقلیمی جوی )مطالعه موردی: سد بوکان( اقیانوسی دانشکده مهندسی عمران پایان نامه کارشناسی ارشد پیش بینی بلندمدت بارش فصلی و جریان رودخانه به کمک متغیرهای اقلیمی جوی )مطالعه موردی: سد بوکان( اقیانوسی نگارش راضیه ترقی دلگرم استاد راهنما دکترمسعود تجریشی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 264_264P276T10_FullPaperSubmission.doc

Microsoft Word - 264_264P276T10_FullPaperSubmission.doc تولید نقشههاي پراکنش دادههاي اقلیمی جهت مدیریت منابع آب با استفاده از مدل SWAT 4 3 2 1 سارا آزادي دکتر سعید سلطانی کوپایی دکتر منیره فرامرزي دکتر علیرضا سلطانی تودشکی چکیده 1- دانشجوي کارشناسی ارشد آبخیزداري

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهمکانیک سیالات وحید زارعی ساسان نبی زاده محسن یارمحمدی...

توضیحات بیشتر

DOI: Journal of Watershed Engineering and Management Volume 8, Issue 3, 2016, Pages نشریه علمي-پ

DOI:   Journal of Watershed Engineering and Management Volume 8, Issue 3, 2016, Pages نشریه علمي-پ DOI: http://dx.doi.org/10.22092/ijwmse.2016.106817 Journal of Watershed Engineering and Management Volume 8, Issue 3, 2016, Pages 332-338 نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز جلد 8 شماره 5331 3 صفحات

توضیحات بیشتر

پهنه بندی خطر سیلاب در اثر تغییرات اقلیمی تحت سناریو RCP 8.5 با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SWAT در محیط Gis (حوضه آذرشهر چای)

پهنه بندی خطر سیلاب در اثر تغییرات اقلیمی تحت سناریو RCP 8.5 با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SWAT در محیط Gis (حوضه آذرشهر چای) پهنه بندی خطر سیلاب در اثر تغییرات اقلیمی تحت سناریو RCP 8.5 با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SWAT در محیط ( Gis حوضه آذرشهر چای) دریافت مقاله 89/24/42 : پذیرش نهایی 89/3/4 : صفحات 88-229 : نشریه تحقیقات

توضیحات بیشتر

معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می ش

معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می ش معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می شوند. در سیستم انتقال قدرت معمولی راننده با فشار دادن

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش»تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال «که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation وزارت راه و شهرسازي مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي تجارب جهانی در خصوص مدیریت بحران سیلاب و بررسی میدانی سیلابهاي اخیر در کشور مقصود پوریاري- عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي 1398/2/8 آمار

توضیحات بیشتر

خلاصه فعالیتهاي آموزشی پژوهشی و اجرایی اطلاعات شخصی نام و نامخانوادگی: محسن پوررضا بیلندي متولد: 1362 صادره از: گناباد متاهل تلفن تماس: (8

خلاصه فعالیتهاي آموزشی پژوهشی و اجرایی اطلاعات شخصی نام و نامخانوادگی: محسن پوررضا بیلندي متولد: 1362 صادره از: گناباد متاهل تلفن تماس: (8 خلاصه فعالیتهاي آموزشی پژوهشی و اجرایی اطلاعات شخصی نام و نامخانوادگی: محسن پوررضا بیلندي متولد: 1362 صادره از: گناباد متاهل تلفن تماس: 05632254041(8) 09157927086 05632254050 همراه محل کار فاکس آدرس: بیرجند

توضیحات بیشتر

برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جامیشان استان کرمانشاه)

برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز جامیشان استان کرمانشاه) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز سال سوم/ شماره 6/ پاي یز و زمستان... 1391 61 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز برآورد رسوبات معلق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی چکیده م. خ

توضیحات بیشتر

iran-mobile-industry-report-pushe-fall-2018

iran-mobile-industry-report-pushe-fall-2018 آذر ۱۳۹۷ گزارش تحلیل کاربران تلفن های همراه هوشمند اندروید به نام خدا پیش گفتار گزارش پیش روی شما از تحلیل دادههای کاربران ایرانی دارای موبایل اندرویدی در آذر ۹۷ به دست آمده است. دادههای این گزارش از طریق

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

Q-Learning

Q-Learning یادگیری تقویتی n.razavi@tabrizu.ac.ir ۱۳۹۵ سید ناصر رضوی یادگیری تقویتی 2 یادگیری تقویتی 3 عامل ایدهی اصلی. دریافت بازخورد از محیط به شکل پاداشها. سودمندی عامل به وسیلهی تابع پاداش تعریف میشود. عامل باید

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال نهم شماره 2 بهار 8931 صص: 288-222 چکیده مطالعه نقش ناهمواریها بر کشت محصول زعفران در استان خوزستان ن یق مصطفی ع یل 1 زاده استادیار گروه كشاورزي دانشگاه

توضیحات بیشتر

4/7/2015 برازش چند جملهاي: روش حداقل مربعات مقدار خطا یا باقی مانده مقدار واقعی مقدار تقریبی Advanced Numerical Methods 106 برازش چند جملهاي سه معادله

4/7/2015 برازش چند جملهاي: روش حداقل مربعات مقدار خطا یا باقی مانده مقدار واقعی مقدار تقریبی Advanced Numerical Methods 106 برازش چند جملهاي سه معادله برازش چند جملهاي: روش حداقل مربعات مقدار خطا یا باقی مانده مقدار واقعی مقدار تقریبی Advaced Numercal Methods 6 برازش چند جملهاي سه معادله و سه مجهول به این ترتیب مقادیر ضرایب چندجملهاي محاسبه میشود. این

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ANN paper for 7irec.doc

Microsoft Word - ANN paper for 7irec.doc هفتمین سمینار بینالمللی مهندسی رودخانه بهمن ماه 1385 اهواز دانشگاه شهید چمران روش شبکه های عصبی مصنوعی در مدلسازی جریانهای رودخانه ای (تحلیل تواناییها و نقطه ضعفها) 1 محمدتقی دستورانی استادیار دانشکده

توضیحات بیشتر

ارائه مدل جریانات جزو و مد خلیج فارس پروانه پیکانپور فرد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد مهسا بزرگی کارشناس ارشد

ارائه مدل جریانات جزو و مد خلیج فارس پروانه پیکانپور فرد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد مهسا بزرگی کارشناس ارشد ارائه مدل جریانات جزو و مد خلیج فارس پروانه پیکانپور فرد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد boom_payesh@yahoo.com مهسا بزرگی کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست mahsa.bozorgi09@gmail.com مهسا معین

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

فرآیند پاسخگویی به آزمون تحلیلی تشریحی برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

فرآیند پاسخگویی به آزمون تحلیلی تشریحی برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد شهرسازی کیمیا فکر بزرگ فرآيند پاسخگويي به آزمون: پاسخگويي به سوالات مطرح شده در اين آزمون ها مبتني بر فرآيند تهيه ي طرح هاي توسعه ي شهري و به صورت زير است: شناخت وضع موجود تجزيه و تحليل اطلاعات تدوين اهداف راهبرد ها و سياست

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx بسمه تعالی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 به منظور شفاف سازي کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن و رعایت حقوق

توضیحات بیشتر

هاله کسمائي

هاله کسمائي 3-1 آرایه يکی از پرکاربردترين ساختمان های داده است که اغلب برای پیاده سازی داده ه یا انتزاعی خطی بکار می رود. تعريف های يک بعدی های دو بعدی محاسبه فضا و آدرس های پويا الگوريتم های درج و حذف تعریف آرایه

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

RONA LIGHTING WOOD & CLOSET LINEAR LIGHT

RONA LIGHTING WOOD & CLOSET LINEAR LIGHT RONA LIGHTING WOOD & CLOSET RONA چراغهای خطی توکار رونا با عرض کم را میتوان بدون زیرسازی در چوب نصب نمود. این چراغها داخل لولههای فلزی و چوبی داخل انواع کمدهای لباس و باالی رگالها قابل نصب هستند. مدلهای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد بررسی وضعیت صنعت فولاد مقدمه صنعت فولاد یکی از موتورهاي محرك توسعه اقتصادي کشورها در سراسر جهان به شمار می رود. این صنعت علاوه بر نقش کلیدي در توسعه کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا عاملی موثر در رشد

توضیحات بیشتر

فصل 2 حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 f(x) = 2x+ 3 نمودار تابع خطی + ۳ ۲x f (x) = داده شده است. y = x ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصا

فصل 2 حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 f(x) = 2x+ 3 نمودار تابع خطی + ۳ ۲x f (x) = داده شده است. y = x ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصا فصل حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 () = + نمودار تابع خطی + ۳ ۲ () = داده شده است. = ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصات رسم کنيد. ٢ معادلهای برای وارون اين تابع به دست آوريد. میتوانيد از

توضیحات بیشتر

روشهای طراحی مهندسی

روشهای طراحی مهندسی هب انم خدا ساختار مواد بلوری Crystalline Solids مواد بلوری :Crystalline موادی که در متناوب تکرار می شوند و دارای نظم در ابعاد موادی که فاقد این نظم تکرار شونده هستند بسیاری فلزات انجماد حین از بعضی و از

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر