مستند نگهداشت Backup بانک اطلاعاتي همكاران سيستم

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "مستند نگهداشت Backup بانک اطلاعاتي همكاران سيستم"

رونوشت

1 شرکت همكاران سيستم مدیریت طرحهای عمومی بانک اطالعاتی همكاران سيستم مستند نگهداشت Backup بانک اطالعاتی همكاران سيستم مستند نگهداشت Backup )آموزش مسئولين IT مشتریان در راستای طرح حفاظت از اطالعات مشتریان اتوماسيون اداری تحت وب(

2 فهرست مطالب: عنوان گيري در اوراکل Backup استراتژي عمليات گيري Backup معرفي فايلهاي مرتبط با RMAN گيري Backup كنترل وضعيت عمليات Backup كنترل صحت فايلهاي به سرور ديگر Backup انتقال فايلهاي الگ هاي الزم جهت ارسال به پشتيباني در صورت بروز خطا Alert Log.1 Backup Log.2 Alert Log in Console.3 Report backup.4 صفحه

3 استراتژي عمليات Backup گيري در اوراکل عمليات Backup گيري و Recovery بانک اطالعااي Oracle مارد اتاادا محصرل ايرماتيرن ا ادي يحت وب يرتط ابزاد )Recovery Manager( RMAN و بر مبناي اتارايژي مشخص صردت م گير. اين اتاارايژي د اابا Script يهيه Backup (كه به همرا ايان متاانا ادتاال اا اتات) د عمليات Backup گيري اعمال ما ار. استتراتژي Backup گياري Oracle Database به صردت زير م با ا: اابا بازيااب اتات. دوز اخيار 7 باه د صردت نياز Database )retention policy( و د ازاي هر يغييار Database يهيه ا از Backup به همرا هر ار. يهيه ما Backup spfile و control file از Database تاخاادي د )auto backup( )مجمرعاه backup set ماعلا باه يا Backup حااكثر تايز هر فاي 10 گياري( Backup مربار باه يابااد عملياات Backup فايلهااي گيگابايت اتت. size( )max backup piece ا اه با اا و نن كام وجر Backup د صردي كه از ياافايل نما گيري ركت ا Backup ياافاي يغييري نانا د عمليات اد. كاما نن يااا فايا دا نگاه ما Backup RMAN ار و )optimization( Backup هاا ها archived log از گياري Backup د هر باد عملياات رنا. log( )plus archive حذف م FRA ر و تپس از يهيه م دوز نيااز باه 7 اا اناا )بار اتاا هاي كه منقضا Backup ارنا. ( delete حذف م گيري Backup د هر باد عمليات بازياب ) )obsolete نكته: كليه عمليات مربر به Backup و Recovery م بايتت باا كاادبر اداي مجرز sysdba )ماننا كادبر )sys صردت گير. 7 نكته مهم: retention policy هدت دوز به اين معناتات كاه Database دوز اخير ااب بازياب با ا نه ايناه هدت ياا

4 Backup نخر يا يا هدت دوز Backup نگه م اد و به هار حاال مماان اتت Backup ي ما اخير دا ه ا اه با اي وارن باراي بازيااب ياا به 7 دوز اخير مرد نياز اتات. يصارير زيار retention policy تاه دوز اتت. معرفي فايلهاي مرتبط با Backup گيري د يصرير زير نماي كل اين فاي ها و Script ها ااب مشاها اتت. د يصرير فرق Script هاي RMAN كه عمليات Backup گيري دا اجارا ما كننا د و فاي Incremental0.rman و Incremental1.rman نر اه ا اناا. د صردي كه هر ي دا يرتط editor مشاها نمائيا م يرانياا Script مربرطااه بااه Backup گيااري دا مشاااها كنيااا. بااا گشاار ن فاياا incremental0.rman تاردات زير نمايان م ر.

5 CONFIGURE RETENTION POLICY TO RECOVERY WINDOW OF 7 DAYS; CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP ON; CONFIGURE BACKUP OPTIMIZATION ON; CONFIGURE DEVICE TYPE DISK CLEAR; CONFIGURE DEVICE TYPE DISK BACKUP TYPE TO COMPRESSED BACKUPSET PARALLELISM 1; CONFIGURE CONTROLFILE AUTOBACKUP FORMAT FOR DEVICE TYPE DISK CLEAR; CONFIGURE SNAPSHOT CONTROLFILE NAME CLEAR; run { allocate channel oem_backup_disk1 type disk maxpiecesize M; backup incremental level 0 database include current controlfile; backup archivelog all not backed up delete all input; delete noprompt obsolete device type disk; release channel oem_backup_disk1; } فاياا هاااي inc0backup.bat و inc1backup.bat د ويناااوز و فاياا هاااي inc0backup.sh و inc1backup.sh د بينركس فاي هااي اجرايا هتاانا كاه امااان ايصاال باه RMAN و اجاراي RMAN Script دا د اابا فايا اجراي فراه م كننا. محاراي فاي inc0backup.bat د زير نما اتت. setlocal for /f "tokens=1-4 delims=/ " %%a in ('date /t') do set DATE=%%c-%%b-%%d for /f "tokens=1-3 delims=: " %%a in ('time /t') do ( set hours=%%a set minutes=%%b set ampm=%%c ) if {%ampm%}=={am} if {%hours%}=={12} set hours==00 if {%ampm%}=={pm} ( for /f "delim=0 token=*" %%a in ("%hours%") do set hours=%%a set /a hours+=12 ) E:\app\sarae\product\11.2.0\dbhome_1\BIN\rman.exe target cmdfile BACKUP_SCRIPT_PATH\Incremental0.rman log BACKUP_SCRIPT_PATH\inc0_bak_%date%_%hours%.%minutes%_%ampm%.log نكته: به هيچ وجه باون هماهنگ با يي اين فايلها ننمائيا. پشايبان اااام به يغي ير RMAN كنترل وضعيت عمليات Backup گيري RMAN Recovery جهت كنارل وضعيت عمليات Backup يرانيا از ير هاي زير اتادا گياري ياا كنيا. يرتاط ما 1- تارد زير دا م يرانيا جهت كنارل Backup اتادا نمائيا. گيري د حاال اجارا

6 SQL> SELECT SID, SERIAL#, CONTEXT, SOFAR, TOTALWORK, ROUND(SOFAR/TOTALWORK*100,2) "%_COMPLETE" FROM V$SESSION_LONGOPS WHERE OPNAME LIKE 'RMAN%' AND OPNAME NOT LIKE '%aggregate%' AND TOTALWORK!= 0 AND SOFAR <> TOTALWORK; 2- از طري الگهاي كه د فايلهاي اجراي.bat و.sh متير ه كر ايا نايجه عمليات Backup گيري دا كنارل كنيا. 3- از طري Enterprise Manager د Availability tab د بخش Manage از بين Backup Reports جهت مشاها وضعيت Backup هاي گرفاه ا و ياا د حال اجرا اتادا كنيا. كنترل صحت فايلهاي Backup جهت كنارل صحت Backup هاي مرجر د FRA از تاردات زيار اتاادا م كني. به اين يريي صحت Backup ها د صردت نياز به Restore مشخص م ر. OS> rman target RMAN> RESTORE DATABASE VALIDATE; RMAN> RESTORE ARCHIVELOG ALL VALIDATE; RMAN> RESTORE DATABASE PREVIEW SUMMARY; همچنين جهت بردت نياز به Backup گيري از فايتل هتاي Database يرجه به retention policy م يران از تارد زير اتادا نمر. باا RMAN> REPORT NEED BACKUP;

7 براي كنترل فايل هاي Backup منقضي شده با يرجاه retention policy ما يرانيا از تاردات زير اتادا نمائيا. RMAN> CROSSCHECK BACKUP; RMAN> REPORT OBSOLETE; جهت بردت وضعيت فايا هااي Backup تاردات زير اتادا م كني. و ند اير ال از تات دفااه از RMAN> CROSSCHECK BACKUP; RMAN> LIST BACKUP; <OR> RMAN> LIST EXPIRED BACKUP; RMAN> CROSSCHECK ARCHIVELOG ALL; RMAN> LIST ARCHIVELOG ALL; <OR> LIST EXPIRED ARCHIVELOG ALL; ا انا الزم اتت مجاا ا د صردي كه فايلها به جاي يگري مناق اد. رنا. براي اينااد و داهااد وجر معرف RMAN به رنا. برگر انا FRA ا به متير 1- فايلهاي مناق فضا وجار ناااد الزم اتات FRA 2- د صردي كه د مح فيزيا ارنا. د معرفا RMAN ا با تارد زير باه فايلهاي مناق متير فرباد حاوي فايلها دا مشخص start with اين تارد د مقاب نمائيا. RMAN> CATALOG START WITH '/u02/copied_file_dir'; د صردي كه از حذف كام فايلها اطمينان حاص كر يا حذف اطالعات اين فايلها از RMAN هتاي. ناواد به RMAN> DELETE EXPIRED BACKUP; RMAN> DELETE EXPIRED ARCHIVELOG ALL; نكته مهم: ياا زمانيااه از عاام وجار Backup هاا و ند اير الگهاا اطمينان حاص نار ايا )ممان اتت به مح يگري مناق ا با ا( به هيچ وجه اااام به حذف اطالعات نن هاا د RMAN ننمائياا. علات حذف ان اين فاي ها م يرانا يا از مراد زيار با اا: ا اابا كادبري مشاالت محيط )خراب يت و...(.

8 كادبران Database فاي ها از FRA دا يرجيه نمائيا كه به هيچ وجه اااام به حذف ننماينا. نكته: تاردات فرق م بايتت باون خطا اجرا رنا. انتقال فايلهاي Backup به سرور ديگر همانطرد كه يرضيح ا ا فايلهاي backup د متير FRA نگهاادي م ر. يرصيه م گر پر ه FRA بصردت دوزانه و يا هداگ باه ترود يگري مناق گر و د صردت اماان هر و ماا يابااد باا restore كر ن backup مرد نظر بطرد كام از صحت backup گرفااه اا اطمينان حاص كر. بعنران مثال د بينركس م يران تارد زير دا با جايگذادي متير هاي FRA و ترود مقصا به صردت ي اتاريپت د بينركس اجرا و يا زمانبناي كر. OS> rsync -av /u02/fast_recovery_area/ /media/external/fast_recovery_area/ >> /home/oracle/logsync/$(date +%Y-%M-%d).log تارد فرق محاراي FRA دا با محاراي متير مقصا ياتان ما كناا باين ا كه اگر حا محاراي ي فاي نيز يغيير يابا نتخه جايا نن د متير مقصا كپ خراها ا. پيشنها ميشار زمانبنااي ايان تارد بالفاصله پس از ايمام تاعت كادي مثال تاعت 17 ينظاي ار يا با زمانبناي Backup همزمان نشر. انتقال فايلهاي FRA بصورت دستي با يرجه به ايناه د متير backup set و archive log و auto backup به ازاي هر دوز ي پر ه ايجا ميگر مياران دوزانه بصاردت تاا پر ه مربر به هر دوز دا كه ااعايا حجا كمااري نتابت كا FRA اد دا بهمرا كنارل فاي به ترود يگر كپ ر

9 الگ هاي الزم جهت ارسال به پشتيباني در صورت بروز خطا د صردت بروز خطا جهت بردت و دفع نن به وهاد ال نياز ادي ا. رح خراهي يهيه هر کاام از ننها دا د ا امه نحر که ا ياابيس به عنران مثال مطرح و نام ا )متيرهاي معرف انا( Alert Log.1 فاي alert_<sid>.log از متير نص Oracle بطرد مثال: E:\app\Administrator\diag\rdbms\sgdb\sgdb\trace\alert_sgdb.log Backup Log.2 هاي بکاپ که پيش ير Script بکاپ ها )اين متير د log از متير ا اتت. بطرد مثال: ا معرف يرضيح ا E:\Win-Backup\log\ inc1_bak_ _22.00_pm.log Alert Log in Console.3 با واد کر ن ن د زير د مرودگر ترود يا يک از کالينت ها به صدحه Console واد ريا: معمرال اب از ودو به کنترل با صدحه زير مراجه خراهيا ا د اين صردت گزينه وم دا اناخاب نمائيا.

10 با واد کر ن نام کادبري و پترد sys و اناخاب SYSDBA connect as واد کنترل اوداک م ريا. براي گزينه د صدحه default کنترل که HOME نام اد د اتمت Alerts ونانچه Alert اي مشاها نمر يا نن دا جهت بردت براي يي پشايبان ادتال نمائيا.

11 Report backup.4 د Console اوداک به صدحه Availability دفاه و از زير مجمرعه Manage گزينه Backup Report دا اناخاب نمائيا.

12 د صدحه اتت. backup report بيتا از بکاپهاي تيتا نمايش ا ا د صردي که د اتمت وضعيت (Status) عبادت COMPLETED دا مشاها نمر يا نشان هنا اين اتت که backup باون خطا گرفاه ا اتت. د صردت Failed بر ن backup به دتا گرفاه نشا و نياز به بردت بي Failed ان اد.

13 اين ركت با عالامناي نما گ اد د صردت بروز هرگرنه ابهام و نياز به داهنمائ پاتخگري داهبران محارم با ا ماد هاي يما يي پشايبان : و خط عمرم ركت :

MSSQL

MSSQL MSSQL 2005 http://www.rayvarz.com توجه : اين راهنما براي MSSQL 2005 Enterprise Edition تهيه شده است و نصب ساير Edition هاي MSSQL در برخي مراحل متفاوت خواهد بود. همچنين اين مستند اختصاصا براي استفاده كنندگان

توضیحات بیشتر

به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب:

به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب: به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب: 2... 2 مقدمه... 3 راهنمای تهیه نسخه پشتیبان از ایمیل... 14 ایمیل

توضیحات بیشتر

TUNE UP 2006

TUNE UP 2006 TUNE UP 2006 اين برنامه تا حدي شبيه به برنامه SYSTEM Mechanic مي ماند. اين برنامه قابليت تعمير برنامه هاي خراب كامپيوتر قرار دادن تنظيمات رايانه در بهترين وضعيت نمايش قطعات سخت افزاري كامپيوتر تعويض شكل

توضیحات بیشتر

فثسف

فثسف نصب و را ه اندازی فکس سرور پیش نیازها: برای استفاده از سرویس فکس مایکروسافت سرور شما باید حداقل یک دستگاه فکس مودم مختص این کار داشته باشد البته مودم مذکور باید به یک خط تلفن مناسب برای ارسال و دریافت

توضیحات بیشتر

مرجع توابع کار با دیتابیس MySQL در زبان PHP PHP تعداد زیادی تابع کاربردی برای دسترسی و کار با سرویس دهنده های دیتابیس MySQLi فراهم می کند که در مبحث ج

مرجع توابع کار با دیتابیس MySQL در زبان PHP PHP تعداد زیادی تابع کاربردی برای دسترسی و کار با سرویس دهنده های دیتابیس MySQLi فراهم می کند که در مبحث ج مرجع توابع کار با دیتابیس MySQL در زبان PHP PHP تعداد زیادی تابع کاربردی برای دسترسی و کار با سرویس دهنده های دیتابیس MySQLi فراهم می کند که در مبحث جاری آن ها را فهرست کرده و شرح مختصری از هر یک ارائه

توضیحات بیشتر

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد تکنولوژي Smart Response Technology اينتل چيست ما انواع

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 ه حم بس م ا ه لل الر ن ه الر حی م 1 DATA MINING IN VISUAL STUDIO SSAS (SQL Server Analysis Services) 2 فهرست ) مقدمه هدف از انجام پروژه سرویس های آنالیز چگونگی ایجاد و کار با مدل های داده کاوی ایجاد یک

توضیحات بیشتر

مرکز پشتيبانی انفورماتيک ايران راهنمای نصب و راه اندازی فکس سرور myfax مرکز پشتيبانی انفورماتيک ايران شرکت عصر ارتباط تلفن

مرکز پشتيبانی انفورماتيک ايران راهنمای نصب و راه اندازی فکس سرور myfax مرکز پشتيبانی انفورماتيک ايران شرکت عصر ارتباط تلفن راهنمای نصب و راه اندازی فکس سرور myfax شرکت عصر ارتباط www.myfaxoa.ir 43877888220 تلفن : دیاگرام اتصال دستگاه به شبکه : دستگاه فکس سرور برای ارتباط بین شبکه مخابراتی PSTN و شبکه رایانه ای شما استفاده

توضیحات بیشتر

راهنمای تنظیمات Outlook

راهنمای تنظیمات Outlook راهنمای تنظیمات LTE Dongle Router WAH3604 تاریخ تنظیم : اسفند 1396 گروه شرکتهای شاتل فهرست مطالب محتویات جعبه مودم امکانات مودم آماده سازی مودم اتصال مودم به سیستم نصب درایور مودم ورود به کنسول مودم تنظیمات

توضیحات بیشتر

Plustek DocAction

Plustek DocAction اين سند فني شامل توضيحاتي در مورد امكانات اسكنرهاي تخت,A3,A5 A4 پلاستك و نرم افزار ميباشد. اسكنرهاي تخت پلاستك داراي چند كليد قابل تنظيم( Key (Function روي بدنه خود ميباشند اين كليدها بطور دلخواه براي

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس اف

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس اف تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی جومال ابزار الزم برای نصب و راه

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب مودم PARADYNE 6211

راهنمای نصب مودم PARADYNE 6211 راهنمای نصب مودم PARADYNE 6211 راهنمای نصب مودم PARADYNE 6211 تاریخ تنظیم : آبان 5931 گروه شرکته یا شاتل فهرست مطالب مشخصات فیزیکی مودم تخصیص IP به سیستم به صورت اتوماتیک تنظیمات کارت شبکه در ویندوز Seven

توضیحات بیشتر

شرکت مخابرات آذربایجان غربی (مرکز تماس 2020)

شرکت مخابرات آذربایجان غربی (مرکز تماس 2020) فهرست مطالب تنظیمات مرورگر Internet Explorer خالی کردن Cache تنظیمات Proxy ریست کردن مرورگر تنظیمات مرورگر Mozilla Firefox خالی کردن Cache تنظیمات Proxy ریست کردن مرورگر تنظیمات مرورگر Google Chrome خالی

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران مبانی توابع در SQL مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی Sql

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران مبانی توابع در SQL مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی Sql تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران مبانی توابع در SQL مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی Sql Server مبانی توابع در SQL وقتی خطوط برنامه ما زیاد

توضیحات بیشتر

برنامه های پیش نیاز اتوماسیون اداری تحت وب نکته مهم: لطفا نصب نرم افزارها و تنظیمات مورد نیاز را با کاربر Admin انجام داده و سپس اتوماسیون را تست کنید

برنامه های پیش نیاز اتوماسیون اداری تحت وب نکته مهم: لطفا نصب نرم افزارها و تنظیمات مورد نیاز را با کاربر Admin انجام داده و سپس اتوماسیون را تست کنید برنامه های پیش نیاز اتوماسیون اداری تحت وب نکته مهم: لطفا نصب نرم افزارها و تنظیمات مورد نیاز را با کاربر Admin انجام داده و سپس اتوماسیون را تست کنید. برای تست کارتابل را باز کرده و متن نامه همراه ارجاع

توضیحات بیشتر

طراحی صفحات وب )الهام تقی زاده( کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات

طراحی صفحات وب )الهام تقی زاده( کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات از کاربران و ذخیره آنها در یک بانک اطالعاتی است. اغلب اوقات الزم است داده های وارد

توضیحات بیشتر

مقابله با ویروس باج افزار wanna cry

مقابله با ویروس باج افزار wanna cry روش مقابله با باج افزار wanna cry wanna cry باج افزاری است که با استفاده از حفره امنیتی ویندوزهایی که بروز نشده اند و از طریق یکی از سرویسهای اشتراک فایل وارد سیستم شما می شود و تقریبا تمامی فایلها اعم

توضیحات بیشتر

فصل اول : اصول زبان ماشين و ساختار كامپيوتر

فصل اول : اصول زبان ماشين و ساختار كامپيوتر درس برنامه نویسی مبتنی بر وب PHP & MySQL مدرس: سید محمد بیدکی S.m.bidoki@gmail.com Bidoki.Mohammad@yahoo.com www.smbidoki.ir پاییز 1392 ابزار PHPMyAdmin ابزاری ساده و گرافیکیست که با زبان PHP سرور اجرا

توضیحات بیشتر

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده دستور کار پنجم : Functions User Define SQL بهار ۹۶ 1

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده دستور کار پنجم : Functions User Define SQL بهار ۹۶ 1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده دستور کار پنجم : Functions User Define SQL بهار ۹۶ 1 توابع تعریف شده توسط کاربر: در توابع تعریفشده توسط کاربر سه

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب CATIA V5-6 R2014 و R2015 )ویرایش سوم در تاریخ 1931/11/15( نویسنده: رسول محمدی سالم به همه دوستای عزیزم حداقل سیستم مورد نیاز برای نصب کتیا

راهنمای نصب CATIA V5-6 R2014 و R2015 )ویرایش سوم در تاریخ 1931/11/15( نویسنده: رسول محمدی سالم به همه دوستای عزیزم حداقل سیستم مورد نیاز برای نصب کتیا سالم به همه دوستای عزیزم حداقل سیستم مورد نیاز برای نصب کتیا: Intel CPU دوهستهای به باال باشد. حداقل فضای درایو برای نصب 01 گیگابایت باشد. رم سیستم 2 گیگابایت به باال باشد. کارت گرافیکی Geforce و 202 مگابایت

توضیحات بیشتر

راهنمای تنظیمات Outlook

راهنمای تنظیمات Outlook راهنمای تنظیمات 3G Dongle Router WAH3004 تاریخ تنظیم : اسفند 1396 گروه شرکتهای شاتل فهرست مطالب محتویات جعبه مودم امکانات مودم آماده سازی مودم اتصال مودم به سیستم نصب نرم افزار مودم ورود به کنسول مودم

توضیحات بیشتر

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/5 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل سوم( هنرجو:... هنرآموز : محمدرضا ساالرنیا غ ص امکان

توضیحات بیشتر

معرفی سیستم های توکار در WindowsCE

معرفی سیستم های توکار در WindowsCE پردازش سبز هونام http://www.esys.ir/ بهمن ماه 1390 INFO@ESYS.IR WWW.E SYS.IR 1 فازهای BUILD سیستم عامل فاز اصلی Build سیستم عامل: 4 1 2 BldDemo.BAT 3 4 INFO@ESYS.IR WWW.E SYS.IR 2 INFO@ESYS.IR WWW.E SYS.IR

توضیحات بیشتر

Time-based BGP advertisement

Time-based BGP advertisement نگارنده : رضا بهروزی ) شرکت کارانشان گروه آموزشی پرشین ادمینز ) یکی از مشتری های ما از دو سرویس دهنده متفاوت اینترنت را با استفاده از BGP دریافت می کند ترافیک روی هر کدام از سرویس دهنده ها در ساعات مختلف

توضیحات بیشتر

1 راهنمای اتصال سیستم های شبکه به نرم افزار حسابداری نوین پرداز صفحه فهرست مطالب مقدمه)معرفی شرکت و محصوالت(... 1 فصل اول )تنظیمات SQLSERVER در سیستم

1 راهنمای اتصال سیستم های شبکه به نرم افزار حسابداری نوین پرداز صفحه فهرست مطالب مقدمه)معرفی شرکت و محصوالت(... 1 فصل اول )تنظیمات SQLSERVER در سیستم 1 صفحه فهرست مطالب مقدمه)معرفی شرکت و محصوالت(... 1 فصل اول )تنظیمات SQLSERVER در سیستم سرور(... 3 فصل دوم )تنظیمات ویندوز سیستم سرور(... 5 فصل سوم )تنطیمات نرم افزار حسابداری در ویندوز سرور(... 8 فصل

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي سي والات کتبی استاندارد مهارت :سیستم عامل مقدماتی ویندوز 7 کدرایانه اي درس (عملی) : تعداد سي وال : 63 سوال تستی ردیف سي والات ساعت آموزش :

باسمه تعالي سي والات کتبی استاندارد مهارت :سیستم عامل مقدماتی ویندوز 7 کدرایانه اي درس (عملی) : تعداد سي وال : 63 سوال تستی ردیف سي والات ساعت آموزش : ) صفحه : (1 گزینه صحیح را انتخاب کنید 1. همهي گزینهها سیستم عامل هستند بجز: ویندوز لینوکس CMD DOS نسخهي نهایی ویندوز 7 که تمام قابلیتها و خصوصیتهاي ویندوز 7 را دارا میباشد. professional ultimate کلیدهاي

توضیحات بیشتر

معرفی سیستم های توکار در WindowsCE

معرفی سیستم های توکار در WindowsCE پردازش سبز هونام http://www.esys.ir/ بهمن ماه 1390 INFO@ESYS.IR WWW.E SYS.IR 1 کارهایی که می خواهیم انجام دهیم حذف کاتالوگ های غیر ضروری حذف Standard )اجزای Shell گرافیکی محیط سیستم عامل )Explorer, Taskbar,

توضیحات بیشتر

مشکالت احتمالی قبل از نصب مهم: توصیه حتما قبل از شروع به نصب برنامه ) Control UAC ( User Account و آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید. جهت اینکار در وی

مشکالت احتمالی قبل از نصب مهم: توصیه حتما قبل از شروع به نصب برنامه ) Control UAC ( User Account و آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید. جهت اینکار در وی احتمالی قبل از نصب مهم: توصیه حتما قبل از شروع به نصب برنامه ) Control UAC ( User Account و آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید. جهت اینکار در ویندوز های 7 و 8 به Control Panel مراجعه نمایید و در بخش Action

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل هفتم مدل سازی نیازمندیها جریان رفتار الگوها و برنامه های کاربردی تحت وب 2 استراتژی های مدل سازی نیازمندی ها تحلیل ساخت یافته: داده و پردازشی که موجودیت های جداگانه در نظر می گیرد. آن را منتقل می کند

توضیحات بیشتر

c راهنمای تبدیل ماشین مجازی ویندوزی از vmware به PVM محدوده: این مستند به نحوه انتقال ماشین مجازی ویندوزی از vmware به سامانه PVM می پردازد.

c راهنمای تبدیل ماشین مجازی ویندوزی از vmware به PVM محدوده: این مستند به نحوه انتقال ماشین مجازی ویندوزی از vmware به سامانه PVM می پردازد. c راهنمای تبدیل ماشین مجازی ویندوزی از vmware به PVM محدوده: این مستند به نحوه انتقال ماشین مجازی ویندوزی از vmware به سامانه PVM می پردازد. تاریخچه: ردیف نویسنده تاریخ شماره ویرایش توضیحات ۱.۰.۰ ۱ تحقیق

توضیحات بیشتر

٥ فصل کاربرد نرم افزار Crystal Report هدف های رفتاری : پس از آموزش اين فصل هنرجو می تواند: تنظيمات اوليه در ويژوال بيسيک برای برقراری ارتباط با کريستا

٥ فصل کاربرد نرم افزار Crystal Report هدف های رفتاری : پس از آموزش اين فصل هنرجو می تواند: تنظيمات اوليه در ويژوال بيسيک برای برقراری ارتباط با کريستا ٥ فصل کاربرد نرم افزار Crystal Report هدف های رفتاری : پس از آموزش اين فصل هنرجو می تواند: تنظيمات اوليه در ويژوال بيسيک برای برقراری ارتباط با کريستال ريپورت انجام دهد. با استفاده از کريستال ريپورت با

توضیحات بیشتر

کامل ترین دوره های آموزش برنامه نویسی پایگاه داده معماری نرم افزار و موبایل به همراه مجموعه مقاالت و فیلم های آموزشی رایگان در: اس

کامل ترین دوره های آموزش برنامه نویسی پایگاه داده معماری نرم افزار و موبایل به همراه مجموعه مقاالت و فیلم های آموزشی رایگان در:   اس کامل ترین دوره های آموزش برنامه نویسی پایگاه داده معماری نرم افزار و موبایل به همراه مجموعه مقاالت و فیلم های آموزشی رایگان در: www.tahlildadeh.com استفاده از این مطالب با ذکر منبع بال مانع است. مقدمه

توضیحات بیشتر

راهنماي استفاده از برنامه رمز پویا )OTP( بانک خاورمیانه

راهنماي استفاده از برنامه رمز پویا )OTP( بانک خاورمیانه راهنماي استفاده از برنامه رمز پویا )OTP( بانک خاورمیانه فهرست معرفی...2 راهنماي نصب برنامه رمز پویا 2...)OTP( ثبت نام و ورود به برنامه رمز پویا )OTP(...2 فعالسازي کارت )کارتها(...4 دریافت رمز پویا...5

توضیحات بیشتر

03.pub

03.pub فصل سوم 45 45 47 47 50 55 55 57 61 68 مقدمه بررسي فعال بودن سرويس دهنده SQL Server مفهوم پايگاه داده جدول و ركورد روش ايجاد پايگاه داده ايجاد جدول در پايگاه داده تغيير فيلدهاي جدول كليدهاي اصلي و خارجي

توضیحات بیشتر

Introduction to Database Systems

Introduction to Database Systems درس پایگاه داده دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند Database Management Systems, 3 rd Edition. R. Ramakrishnan and J. Gehrke. McGraw-Hill, 2003. Database System Concepts, 5 th Edition. A. Silberchatz, H. Korth,

توضیحات بیشتر

به نام خدا از 3 روش Offline Online و Dongle میتوان الیسنس VRay و Phoenix را فعال کرد. Online با استفاده از قابلیت Online licensing کاربر تا زمانی که ب

به نام خدا از 3 روش Offline Online و Dongle میتوان الیسنس VRay و Phoenix را فعال کرد. Online با استفاده از قابلیت Online licensing کاربر تا زمانی که ب به نام خدا از 3 روش Offline Online و Dongle میتوان الیسنس VRay و Phoenix را فعال کرد. Online با استفاده از قابلیت Online licensing کاربر تا زمانی که به اینترنت وصل باشد امکان استفاده از Vray را دارد ولی

توضیحات بیشتر

AutoCAD 2012 System Requirements for 32.docx

AutoCAD 2012 System Requirements for 32.docx پیش از شروع نصب برنامه از قطع اتصال از اینترنت و نیز غیرفعال کردن آنتیویروس اطمینان حاصل نمایید و User Account Control خود را (مربوط به سیستمعاملهاي Vista و 7) غیرفعال کنید. نیازمنديهاي سیستم شما براي

توضیحات بیشتر

AutSat

AutSat صفحه: 2 فهرست مطالب هدف............ 3... ارشد...... 4... پنجم...... 4... ترم ششم.........4 اختراعات......5 شرايط تمديد سنوات در کارشناسي تمديد سنوات ترم 2 تمديد سنوات 2 حمايت مالي )تشويقي( از چاپ مقاالت

توضیحات بیشتر

سرفصل دوره آموزشی نگهداری بانک اطالعاتی شماره سند: MS خود من شخصه از این ویژگی در DW یکی از پروژههایم استفاده کردم جدول Factی که حجم آن بیش از

سرفصل دوره آموزشی نگهداری بانک اطالعاتی شماره سند: MS خود من شخصه از این ویژگی در DW یکی از پروژههایم استفاده کردم جدول Factی که حجم آن بیش از خود من شخصه از این ویژگی در DW یکی از پروژههایم استفاده کردم جدول Factی که حجم آن بیش از 1 میلیارد صفحه : 1 رکورد است و روزانه بیش از 9 میلیون رکورد در آن درج میشود. شاید باور نکنید کوئریهای Ad-Hoc بر

توضیحات بیشتر

  سرویس CDN چیست ؟ امروزه استفاده از شبکه تحویل محتوا (CDN) در بستر اینترنت بسیار فراگیر شده است. اما واژه CDN به چه معنی است ؟ یک شبکه تحویل محتوا (C

  سرویس CDN چیست ؟ امروزه استفاده از شبکه تحویل محتوا (CDN) در بستر اینترنت بسیار فراگیر شده است. اما واژه CDN به چه معنی است ؟ یک شبکه تحویل محتوا (C سرویس CDN چیست امروزه استفاده از شبکه تحویل محتوا )CDN( در بستر اینترنت بسیار فراگیر شده است. اما واژه CDN به چه معنی است یک شبکه تحویل محتوا Network( )Content Delivery بستر توزیع شده ای از سرویس ها است

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب و فعال سازی افزونه ایجاد فرم ثبت نام و پنل کاربری + سیستم عضویت vip MemberShip Pro فروش انحصاری در دیجی وردپرس فهرست محتوای فایل دانلودی -

راهنمای نصب و فعال سازی افزونه ایجاد فرم ثبت نام و پنل کاربری + سیستم عضویت vip MemberShip Pro فروش انحصاری در دیجی وردپرس فهرست محتوای فایل دانلودی - راهنمای نصب و فعال سازی افزونه ایجاد فرم ثبت نام و پنل کاربری + سیستم عضویت vip MemberShip Pro فروش انحصاری در دیجی وردپرس فهرست محتوای فایل دانلودی - صفحه 1 نصب افزونه به کمک داشبورد وردپرس - صفحه 1 نصب

توضیحات بیشتر

چطور می توانید به طور دستی و به طور خودکار تاریخچه ) (history مرورگر خود را پاک کنید هر بار که شما در اینترنت گشت و گذار می کنید وبسایتها ردی از خود ب

چطور می توانید به طور دستی و به طور خودکار تاریخچه ) (history مرورگر خود را پاک کنید هر بار که شما در اینترنت گشت و گذار می کنید وبسایتها ردی از خود ب چطور می توانید به طور دستی و به طور خودکار تاریخچه ) (history مرورگر خود را پاک کنید هر بار که شما در اینترنت گشت و گذار می کنید وبسایتها ردی از خود بر روی کامپیوتر شما باقی می گذارند از جمله کوکیها تصاویر

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش مدیریت مرور گر درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آمو

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش مدیریت مرور گر درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آمو بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش مدیریت مرور گر درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : تهران - خيابان شريعتی - باال تر از خيابان ملک

توضیحات بیشتر

آموزش PHP پیاده سازی قابلیت جستجوی تعاملی و زنده با توابع )AJAX Live search( AJAX توسعه دهنده می تواند با استفاده از توابع AJAX قابلیت جستجوی کاربرپسن

آموزش PHP پیاده سازی قابلیت جستجوی تعاملی و زنده با توابع )AJAX Live search( AJAX توسعه دهنده می تواند با استفاده از توابع AJAX قابلیت جستجوی کاربرپسن آموزش PHP پیاده سازی قابلیت جستجوی تعاملی و زنده با توابع )AJAX Live search( AJAX توسعه دهنده می تواند با استفاده از توابع AJAX قابلیت جستجوی کاربرپسند تعاملی و بهینه تر پیاده سازی کند به طوری که به مجرد

توضیحات بیشتر

Chapter-1-Intro-Persian

Chapter-1-Intro-Persian با استفاده از زبان PHP مبانی پایگاه دادهها آرمان ملکزاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) توجه : این کلاس تحت نظارت استاد محترم درس دکتر شیری برگزار میشود. github.com/arman-malekzade arman.malekzade@aut.ac.ir

توضیحات بیشتر

را مای ب و راه ا دا زی م ا ار ارسال/ یا ا ل Outlook 2010 Thunderbird - Outlook Express لطفا به تذکر صفحه آخر توجه کنید براي تنظیمات نرم افزار Microsof

را مای ب و راه ا دا زی م ا ار ارسال/ یا ا ل Outlook 2010 Thunderbird - Outlook Express لطفا به تذکر صفحه آخر توجه کنید براي تنظیمات نرم افزار Microsof را مای ب و راه ا دا زی م ا ار ارسال/ یا ا ل Outlook 2010 Thunderbird - Outlook Express لطفا به تذکر صفحه آخر توجه کنید براي تنظیمات نرم افزار Microsoft Outlook 2010 مراحل 1 الی 11 را دنبال کنید. براي تنظیمات

توضیحات بیشتر

"نحوه افتتاح حساب مدیریت شونده "PAMM اولین کاری که سرمایه گذار باید انجام دهد انتخاب مدیر است مطابق شکل زیر به لیست مدیران برتر مراجعه کنید و مدیر خود

نحوه افتتاح حساب مدیریت شونده PAMM اولین کاری که سرمایه گذار باید انجام دهد انتخاب مدیر است مطابق شکل زیر به لیست مدیران برتر مراجعه کنید و مدیر خود "نحوه افتتاح حساب مدیریت شونده "PAMM اولین کاری که سرمایه گذار باید انجام دهد انتخاب مدیر است مطابق شکل زیر به لیست مدیران برتر مراجعه کنید و مدیر خود را انتخاب نمایید.)در انتهای این راهنما توضیح مختصری

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx ايرانيان IeDCo. Support Team 6/4/2012 Kaspersky Small Office نصب Security ويروس را از طريق آدرس زير دانلود كنيد: اين نسخه آنتي در ابتدا فايل نصب Kaspersky نصب Small Office Security جهت http://www.irkaspersky.com/trial/kaspersky

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team نحوه نصب کسپرسکی توتال سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( ابتدا از طریق صفحه مربوط به این محصول اقدام

توضیحات بیشتر

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم Google Takeout چگونه آرشیو تمام اطلاعاتمان روی گوگل را دانلود کنیم روزی که گوگل اعلام كرد شما می توانید یک آرشیو از تمام اطلاعات جستجوی خود را دانلود كنيد این خبر بازخورد مثبت و خوشحال کننده ای را در بین

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجر

باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجر باسمه تعالی آموزش کار با نرم افزار AnyDesk )جایگزین ویور( تیم با دو بار کلیک بر روی آیکون نرم افزار AnyDesk آن را اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که پنجره ای شبیه به عکس زیر نمایان میشود. بخش های مختلفی که

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران مدیریت خطاها و ثبت وقایع / logging در الراول مدرس : مهندس ا

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران مدیریت خطاها و ثبت وقایع / logging در الراول مدرس : مهندس ا تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران مدیریت خطاها و ثبت وقایع / logging در الراول مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی PHP مدیریت خطاها و ثبت وقایع

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش پیش از متغیرهای تعریف شده درPHP مدرس : مهندس افشین رف

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش پیش از متغیرهای تعریف شده درPHP مدرس : مهندس افشین رف بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش پیش از متغیرهای تعریف شده درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آموزش متغیرهای از پیش تعریف شده درPHP آموزش برنامه

توضیحات بیشتر

برقراری ارتباط میان مراکز تلفنی Yeastar و FreePBX Trunk FreePBX & Yeastar مراکز تلفنی سری S سری جدید مراکز تلفنی شرکت یستار هستند که عالوه بر تغییرات

برقراری ارتباط میان مراکز تلفنی Yeastar و FreePBX Trunk FreePBX & Yeastar مراکز تلفنی سری S سری جدید مراکز تلفنی شرکت یستار هستند که عالوه بر تغییرات برقراری ارتباط میان مراکز تلفنی Yeastar و FreePBX مراکز تلفنی سری S سری جدید مراکز تلفنی شرکت یستار هستند که عالوه بر تغییرات در طراحی سختافزاری پلتفرم نرمافزاری آن نیز تغییرات چشمگیری داشته و قابلیتهای

توضیحات بیشتر

جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تردینگ

جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تردینگ جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تریدینگ 1 معرفی نرم افزار... 3 ویژگی های نرم افزار... 3 نحوه دریافت خدمات...4 نصب نرم افزار همراه تریدر... 4 راهنمای استفاده از نرم افزار... 5 نحوه کار با نرم افزار...

توضیحات بیشتر

ESET Secure Business

ESET Secure Business ESET SECURE BUSINESS ن ا ر ی ا ر د ESET ت لا و ص ح م ع ی ز و ت ی م س ر ه د ن ی ا م ن ه د ی ا ا ر و ر ا ف ت ک ر ش ۸۸۲۰۳۲۹۰ : ن ف ل ت ب ا گ س ت ر ش ر و ز ا ف ز و ن ک ا ر ب ر د ه ا ی ف ن آ و ر ی ا ط لا ع

توضیحات بیشتر

دوره برنامه نویسی Building Modern Web Apps اهداف دوره : آشنایی با فن آوری های مدرن تکنولوژی وب از قبیل آنگوالر Angularjs که می تواند در تولید نرم افزا

دوره برنامه نویسی Building Modern Web Apps اهداف دوره : آشنایی با فن آوری های مدرن تکنولوژی وب از قبیل آنگوالر Angularjs که می تواند در تولید نرم افزا دوره برنامه نویسی Building Modern Web Apps اهداف دوره : آشنایی با فن آوری های مدرن تکنولوژی وب از قبیل آنگوالر Angularjs که می تواند در تولید نرم افزارهای پیشرفته SPA و همچنین طراحی و راه اندازی وب سایت

توضیحات بیشتر

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده جلسه اول: آشنایی با SQL Server ایجاد پایگاه داده ساخت جداول ز

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده جلسه اول: آشنایی با SQL Server ایجاد پایگاه داده ساخت جداول ز دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده جلسه اول: آشنایی با SQL Server ایجاد پایگاه داده ساخت جداول زمستان 9۵ 1 آشنایی با :SQL Server SQL Server یک سیستم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama م ی م ص ت ح و ط س ن ی و د ت ر و ظ ن م ه ب ی د ن ی آ ر ف و ی د ر ب ه ا ر ی ا ه د ر ک ی و ر ق ی ف ل ت 1 ) ی ز ر د و گ ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ی ا له ح م ی ی ا ض ف ی- د ب ل ا ک ه ع س و ت ل آ

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب درایور

راهنمای نصب درایور نصب CD پرشین دیاگ و راهنماي بهار 6931 1 به نام خدا طريقه نصب :CD بعد از مرحله فارسی کردن ویندوز CD را در داخل سیستم قرار داده و CD همانند شکل زیر توسط سیستم شناخته می شود. 2 - روی درایو CD کلیلک کرده و

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش دسترسی به پایگاه داده ASP.NET مدرس : مهندس افشین رفوآ

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش دسترسی به پایگاه داده ASP.NET مدرس : مهندس افشین رفوآ بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش دسترسی به پایگاه داده ASP.NET مدرس : مهندس افشین رفوآ آموزش دسترسی به پایگاه داده ASP.NET ASP.NET امکان

توضیحات بیشتر

به نام خدا طراحی سیستم های پایگاه داده نیم سال اول - ۹۸ ۹۷ دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف پروژه ی درس - پیام رسان کفتر مستند فاز دوم پروژه

به نام خدا طراحی سیستم های پایگاه داده نیم سال اول - ۹۸ ۹۷ دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف پروژه ی درس - پیام رسان کفتر مستند فاز دوم پروژه به نام خدا طراحی سیستم های پایگاه داده نیم سال اول - ۹۸ ۹۷ دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف پروژه ی درس - پیام رسان کفتر مستند فاز دوم پروژه موعد تحویل ۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۵۵ سیاست تاخیر کسر یک

توضیحات بیشتر

ساخت نهایی برنامه در این فصل با چگونگی ساخت نهایی برنامه آشنا می شویم. این قدم آخرین گام در برنامه نویسی براي موبایل است. دو گام اصلی ما را

ساخت نهایی برنامه در این فصل با چگونگی ساخت نهایی برنامه آشنا می شویم. این قدم آخرین گام در برنامه نویسی براي موبایل است. دو گام اصلی ما را - -1 1 1- ساخت نهایی برنامه در این فصل با چگونگی ساخت نهایی برنامه آشنا می شویم. این قدم آخرین گام در برنامه نویسی براي موبایل است. دو گام اصلی ما را تا برنامه نهایی هدایت خواهد کرد. اولین گام تست برنامه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 4.docx

Microsoft Word - 4.docx Biquarterly journal of Studies in Islam & Psychology Vol.7, No.13, Autumn & Winter 2013 ە ی ی لا ی 1392 یی 13 7 93 67 ی ی ی ی * ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team 2 صفحه نصب کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2018 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از وب سایت

توضیحات بیشتر

نصب و پیکربندی VMware vsphere 5.5 مجازی سازی مؤلفین: محمد حسین شیرخدایی فرانک طالبی فهرست مطالب 11 11 11 81 81 معرفی گروه آموزشی فرزان مقدمه فصل اول معرفی VMware vsphere 5.5 بررسی VMware vsphere 5.5 VMware

توضیحات بیشتر

دانشكده مهندسي برق راهنمای استفاده از نرم افزار Cadence بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر

دانشكده مهندسي برق راهنمای استفاده از نرم افزار Cadence بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر بخش پنجم LVS DRC رسم Layout یک وارونگر و انجام تست های و تهيه كننده : محمد سيم چي زير نظر دكتر مجيد شالچيان ویرایش اول تابستان 29 فهرست رسم مدار شماتیک... 2 رسم لی اوت...3 اجرای 13... DRC اجرای 11...LVS.1.2.3.4

توضیحات بیشتر

مقدمه

مقدمه فصل نهم SNMPv2 محدودیت های SNMPv1 کدهای خطا و error handing generr محدود شده عنوان خطا ها عمومی لسات و شامل هر خطایی می شود نوع داده های ساده فقط نوع های اسکلر جداول قابل تغییر نبودند نوع داده های جدید

توضیحات بیشتر

SQL Server Integration Services (SSIS) Data Flow این چهارمین گام ما در ایجاد یک SSIS package از scratch می باشد د در این بخش نگاهی به Data Flow می ان

SQL Server Integration Services (SSIS) Data Flow این چهارمین گام ما در ایجاد یک SSIS package از scratch می باشد د در این بخش نگاهی به Data Flow می ان SQL Server Integration Services (SSIS) Data Flow این چهارمین گام ما در ایجاد یک SSIS package از scratch می باشد د در این بخش نگاهی به Data Flow می ان ازیم که حاوی عملکردهای مختلفی ا ست که تو سط عملکرد

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team نحوه نصب کسپرسکی توتال سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( ابتدا از طریق صفحه مربوط به این

توضیحات بیشتر

علی توکلی | Jobinja

علی توکلی | Jobinja علی توکلی Network Administrator تماس از طریق جابینجا ) https://jobinja.ir/user/ms- (9454566 تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۷۰ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: پایان خدمت وضعیت تا هل: متا هل استان

توضیحات بیشتر

اسلاید - پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

اسلاید - پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارزیابی امنیتی برنامه کاربردی تحلیل پویا ارائهدهنده: امینچهاردولی) amin.chahardoli@aut.ac.ir ( پژوهشکده:امنیتفناوریارتباطاتواطالعات تاریخ: تیرماه 1395 سرفصل مطالب ۱ تعامل با دستگاه از طریق درگاه USB ۲

توضیحات بیشتر

web of science

web of science web of science مقدمه: مو سسه اطلاعات علمی یا Information) ISI (Institute for Scientific مو سسه اي با تمرکز بر علم سنجی و انتشارات علمی است که در سال 1960 توسط یوجین گارفیلد تا سیس گردید.این مو سسه در سال

توضیحات بیشتر

ETABS MATE Update Release Note

ETABS MATE Update Release Note What s new in ETABS MATE Software Concrete Structural Detailer Version 1.3.515 امكان وارد كردن نتايج طراحي سازه از استفاده از با فرمت XML ETABS 2015 با توجه به حساسيت موتورهاي پايگاه دادههاي اكسس مايكروسافت

توضیحات بیشتر

راهنمای تنطیمات مودم مودم داخلی مودم 1WiFi )BM635, BM632, BM631a(

راهنمای تنطیمات مودم مودم داخلی مودم 1WiFi )BM635, BM632, BM631a( راهنمای تنطیمات مودم مودم داخلی مودم WiFi )BM65, BM6, BM6a( به نام خدا تنظیمات مودم تنظیمات مودم وایمکس در چند Mode امکان پذیر است این کار در دو Mode قابل اجنام است:. mode :Bridge الزم است کاربر برای هر

توضیحات بیشتر

رسم خطی عمودی در نمودار خطی

رسم خطی عمودی در نمودار خطی رسم خطی عمودی در نمودار خطی محمد ناظری بهار 1396 Talant.ir با نمودارهای اکسل به راحتی می شود خطی عمودی برای نمودار خطی ایجاد نمود. دلیل اینکه این موضوع را می خواهم بررسی کنم آن است تا راحت تر بتوانیم در

توضیحات بیشتر

راه اندازی DHCP Server بر روی روتر ها و سوییچ های سیسکو

راه اندازی DHCP Server بر روی روتر ها و سوییچ های سیسکو بر روی هر یک از تجهیزاتی که از پروتکل IP/TCP پشتیبانی می کنند به ۲ طریق می توان Address IP تنظیم کرد. Static Dynamic - - حتما تمامی خوانندگان با روش static آشنایی دارند. همان روش وارد کردن آدرس ها بصورت

توضیحات بیشتر

هدف : هدف از تدوين اين روش اجرايي، ايجاد روشي به منظور تهيه ،تصويب،انتشار و بازنگري ،و حصول اطمينان از كفايت و مناسب بودن مستن

هدف : هدف از تدوين اين روش اجرايي، ايجاد روشي به منظور تهيه ،تصويب،انتشار و بازنگري ،و حصول اطمينان از كفايت و مناسب بودن مستن سطح محرمانگی: داخلی تهيه كننده: مدیر پشتیبانی مشترکین تایيدكننده: معاون پشتیبانی مشترکین تصویب كننده: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی كد سند : تاریخ تهيه اوليه : 1395/05/23 شماره SS-GL-06 ردیف شماره

توضیحات بیشتر

دستورالعمل نصب و راه اندازی مودم ھای ADSL ١ اداره خدمات فناوری اطلاعات شرکت مخابرات استان اردبیل

دستورالعمل نصب و راه اندازی مودم ھای ADSL ١ اداره خدمات فناوری اطلاعات شرکت مخابرات استان اردبیل دستورالعمل نصب و راه اندازی مودم ھای ADSL ١ راھنمای نصب و راه اندازی Splitter استفاده از Splitter باعث کاھش اختلال در ارتباط و جداسازی سیگنالھای صوتی و دیتا می شود. این دستگاه دارای سھ پورت بھ شرح ذیل

توضیحات بیشتر

فهرست ویژگی ه یا... NIRA AVR USB Programmer 3 راهنمای نصب درایور... 4 آموزش نصب درایور پروگرمر USB ASP برای ویندوز 10 و آموزش استفاده از نرم اف

فهرست ویژگی ه یا... NIRA AVR USB Programmer 3 راهنمای نصب درایور... 4 آموزش نصب درایور پروگرمر USB ASP برای ویندوز 10 و آموزش استفاده از نرم اف فهرست ویژگی ه یا... NIRA AVR USB Programmer 3 راهنمای نصب درایور... 4 آموزش نصب درایور پروگرمر USB ASP برای ویندوز 10 و... 8 8 آموزش استفاده از نرم افزار... Khazama AVR Programmer 13 آموزش استفاده از نرم

توضیحات بیشتر

راهنماي عدم باز شدن سايتي خاص

راهنماي عدم باز شدن سايتي خاص راهنمای عدم باز شدن سایتی خاص تاریخ تنظیم : مرداد 1395 گر ه شرکتى یا شاتل فيرست مطالب قراردادن DNSىای کارت شبکو سیستم در حالت ات ماتیک در ان اع یند ز تنظیمات کارت شبکو در یند ز 10 تنظیمات کارت شبکو در

توضیحات بیشتر

به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي

به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي پیشرفته مقدمه در برنامه هایی که تا کنون دیدیم ما از

توضیحات بیشتر

مرجع کاربردی میکروتیک - فصل چهارم شامل : جزوه آموزشی فیلم آموزشی مرجع کاربردی میکروتیک - فصل چهارم 1

مرجع کاربردی میکروتیک - فصل چهارم شامل : جزوه آموزشی فیلم آموزشی مرجع کاربردی میکروتیک - فصل چهارم   1 شامل : جزوه آموزشی فیلم آموزشی مرجع کاربردی میکروتیک - فصل چهارم www.bazyar.ir 1 2 ای دو جهان از قلم ت یک ر ق م مش ع ل تو فی ق هن رد کف م ن ب ی ر قم ت لوح دو عا ل م عدم ره هب ن هان خاهن تحق ی ق ده شم ع

توضیحات بیشتر

Manuals - Datak Telecom

Manuals - Datak Telecom نصب و راه اندازی ارتباط PPPoE برای سرویس ADSL در لینوکس برای راه اندازی سرویس ADSL سمت مشتری در همه سیستم عاملها و دستگاهها به ساختن ارتباط PPPoE نیاز است. برای این منظور در سیستم عامل لینوکس بایستی بسته

توضیحات بیشتر

د رس سیزدهم اسوه ن ی ک و پ ی ا م ب ر گرا م ی اسالم مح م د ب ن ع ب داهلل)ص( رد آ دا ب و ر ف ت ار و ا ق خ ال اسوه عا ل م ی ان اس ت. آ ن چ ن ان ک ه خ داو

د رس سیزدهم اسوه ن ی ک و پ ی ا م ب ر گرا م ی اسالم مح م د ب ن ع ب داهلل)ص( رد آ دا ب و ر ف ت ار و ا ق خ ال اسوه عا ل م ی ان اس ت. آ ن چ ن ان ک ه خ داو د رس سیزدهم اسوه ن ی ک و پ ی ا م ب ر گرا م ی اسالم مح م د ب ن ع ب داهلل)ص( رد آ دا ب و ر ف ت ار و ا ق خ ال اسوه عا ل م ی ان اس آ ن چ ن ان ک ه خ داو ند مهر ب ان رد ق آ ر ن ی کر م م ی فرما ید: «ب هرد س تی

توضیحات بیشتر

چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم؟

چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم؟ سه ابزار قدرتمند ویندوزی چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم کامپیوترها در طول حیات خود بارها و بارها دچار مشکل شده یا فریز میشوند. کامپیوتر ویندوزی شما نیز ممکن است بهطور خودکار ریست شده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - avira_brochure_FA_Rev2

Microsoft Word - avira_brochure_FA_Rev2 CERTIFICATE Avira Germany confirms that Altina Systems Iran is authorized to purchase and sell Avira Products. Awarded: AUGUST 03, 2017 Avira Valid for: 24 months Christian Milde Vice President Strategic

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش درخواست های Mysql مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش درخواست های Mysql مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش درخواست های Mysql مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : تهران - خيابان شريعتی - باال تر از خيابان ملک

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد فروردينماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال» گزارش»تحوالت بازار

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقدمه نهايي.doc

Microsoft Word - مقدمه نهايي.doc فهرست مطالب فصل 1. آشنايي با نرمافزار WinCC و روش نصب آن... 1 1.1 مقدمه... 2 2.1 آشنايي با سيستمهاي مانيتورينگ صنعتي زيمنس... 2 3.1 قابليتهاي... WinCC 4 4.1 پيشنيازهاي لازم جهت نصب... WinCC 6 1.4.1 سختافزار

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team 2 صفحه نصب آنتی ویروس کسپرسکی 2018 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از وب سایت کسپرسکی دانلود

توضیحات بیشتر