فرم شماره 2 K. O. G. P. C K. O. G. P. C شماره قلم آگهي تجديد مناقصه عمومي دو مرحلهاي تقاضاي شماره: )فشار سنج حافظه دار بهمراه متعلقات

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "فرم شماره 2 K. O. G. P. C K. O. G. P. C شماره قلم آگهي تجديد مناقصه عمومي دو مرحلهاي تقاضاي شماره: )فشار سنج حافظه دار بهمراه متعلقات"

رونوشت

1 فرم شماره 2 شماره قلم آگهي تجديد مناقصه عمومي دو مرحلهاي تقاضاي شماره: )فشار سنج حافظه دار بهمراه متعلقات مربوطه( شركت بهرهبرداري نفت و گاز كارون در نظر دارد شرح مشخصات وشرايط زير تأمين نمايد 01 كاالي مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومي دومرحله اي به موضوع مناقصه MQ QUATRZ RYSTAL MEMRY AUE 127 D 150, RAN: SI تعداد A F 10 N119 (VITN 90) RIN A F 10, BU-U RIN (VITN 90) RIN A F 10 RIN VITN 90 LITHIUM BATTERY A: NE ELL 150 WEATHERRF ASES-2 AUES ER ASE REDRESS IT (LUBTIANT-RINS, 8 BA U, I METAL -RIN مبلغ برآورد مناقصه :-/ 000 ر 800 ر 118 ر 7 ريال 2 -نوع ومبلغ تضمين شركت درمناقصه : ارائه ضما نت نامه بانكي به مبلغ -/ 000 ر 000 ر 167 )سيصد و شصت و هفت ميليون(ريال حاوي شماره مناقصه-نام مناقصه گر و آدرس پستي و شماره تلفن بانك صادركننده و يا واريز وجه تضمين از طريق انجام هماهنگي با شماره تلفن هاي و با واحد خزانه مديريت مالي به شماره حساب شركت بهره برداري نفت و گاز كارون و ارائه رسيد وجه به همراه پيشنهادات فني و مالي 1- مهلت تقاضاي شركت درمناقصه وارائه مدارك ارزيابي توسط مناقصه گران : حداكثر 95 روز پس از چا آگهي نوبت دوم روزنامه)عدم ارائه مدارك ارزيابي به منزله انصراف مي باشد( 5 -مهلت وتاريخ ومحل تحويل اوراق واسناد مناقصه به مناقصه گران گزار به مناقصه گراني كه در ارزيابي كيفي مدارك آنها تاييد شده است : 7 روز از تاريخ 15/0/20 درآدرس مناقصه -آخرين مهلت و محل دريافت پاكت پيشنهادات فني/مالي و ضمانت نامه :حداكثر تا روز يكشنبه 9115/07/0 ساعت 9:10 آدرس : اهواز - ناحيه صنعتي كارون شركت بهرهبرداري نفت و گاز كارون ساختمان اداري جديد- طبقه همكف - انتهاي راهرو ج - دبيرخانه كميسيون( 6- تاريخ ومحل گشايش پيشنهادات فني : روز دوشنبه 9115/07/06 ساعت 95:10 درمحل دبيرخانه كميسيون مناقصات 7 -هزينه درج دو نوبت آگهي مناقصه در روزنامه به عهده برنده مناقصه خواهدبود آدرس مناقصه گزار : اهواز - - واحد خريد و بررسي منابع كاال ناحيه صنعتي كارون شركت بهرهبرداري نفت و گاز كارون ساختمان والفجر فاكس: تاييد فاكس: تلفن كارشناس : و

2 -5 بدينوسيله از شركتهايي كه در اين زمينه فعاليت داشته و داراي شناسه ملي اشخاص حقوقي ايراني ميباشند و توان تهيه ضمانتنامه معتبر بانكي شركت در مناقصه دارند دعوت مي شود حداكثر 95 روز پس از درج آگهي نوبت دوم تقاضاي كتبي خود را به همراه مدارك زير جهت ارزيابي توانايي و بررسي صالحيت در ارتباط با موضوع مناقصه به آدرس مناقصه گزار ارسال/ تسليم نمايند 9 -تقاضاي كتبي شركت درمناقصه 2 -تصاوير مصدق اساسنامه گواهي مؤديان مالياتي آگهي تأسيس كليه آگهيهاي تصميمات تغييرات و تا كنون مندرج در روزنامه رسمي جهت شركتها 1- سوابق فعاليتهاي انجام شده و يا در حال انجام)نمونه قراردادهاي فروش( در ارتباط با موضوع مناقصه فوق به همراه تأييدات مربوطه)رضايت نامه كارفرما( حداقل مورد 5 -مدارك ارزيابي توان مالي شامل تاييديه اعتبار از بانك و يا ارائه صورتهاي مالي پنج سال گذشته)ترازنامه صورت سود و زيان برگ ماليات قطعي پرداختي( -اطالعاتي كه در ارزيابي توانمندي شركت مؤثر خواهد بود شركت بهره برداري نفت و گاز كارون پس از بررسي اسناد و مدارك واصله طبق ضوابط و مقررات داخلي خود از شركتواجد شرايط دعوت به عمل خواهد آورد ضمنا ارائه مدارك و سوابق هينگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نخواهد كردو اين شركت در خصوص رد يا قبول پيشنهادات در چارچوب قانون برگزاري مناقصات مختار است توضيحات الزم: 9- زمان گشايش پاكات مالي متعاقبا به اطالع واجدين شرايطي كه پيشنهادات فني آنها توسط كميته فني بازرگاني پذيرفته شده باشد خواهد رسيد 2- به پيشنهادهايي كه پس از انقضاء مدت مقرر در اوراق مناقصه واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد 1- مناقصه گر بايستي در صورت لزوم مداركي دال بر دارا بودن خط مشي و نظام مديريت HSE را متناسب با موضوع درخواست ارائه نمايد ارزيابي هاي كيفي مناقصه گران و خواهد گرفت فني و فني بازرگاني تداركات و امور كاال شركت بهرهبرداري نفت و گاز كارون kogpcnisocir wwwshanair ietsmporgir پيشنهادات بر اساس فرمهاي زير) 7 برگ(صورت

3 شرکت ملی نفت ایران! شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون»سهامی خاص«باسمهتعالی روشهاي ارزیابی کیفی مناقصهگران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادات و نحوه تأثیر گذاري نتایج ارزیابیها بر قیمت پیشنهادي و همسنگسازي نرخها درمعامالت کاالي شرکت بهرهبرداري نفت و گاز کارون )تأمین کاال فرم هاي ب د ه( الف( روش ارزيابی کيفی مناقصهگران: 1- مدارك و مستندات ارزیابی کیفی مناقصهگران براساس معیارها و امتیازات مندرج در فرم ب پیوست بررسی و امتیازبندي خواهد شد 2- پس از بررسی و ارزیابی کیفی مدارك و مستندات مناقصهگران و اختصاص امتیاز کیفی به آنها و تأیید کمیسیون مناقصات اسناد مناقصه جهت مناقصهگرانی که حدنصاب مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه را کسب نموده باشند ارسال خواهد شد ب( روش ارزيابی فنی پيشنهادات: ارزیابی پیشنهادات فنی واصله مناقصهگران براساس معیارها و امتیازات مندرج در فرم امتیازبندي خواهد شد و صورت گرفته د پیوست ج( د( روش تعيين امتياز فنی بازرگانی: -1-2 امتیاز ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادات مناقصهگران و اوزانآنها براساس معیارها و اوزان مندرج در فرم ه پیوست محاسبه میگردد پس از اعالم نتایج بررسی پیشنهادات فنی بازرگانی مناقصهگران پیشنهاداتی که داراي امتیازهاي کمتر از 06 از مجموع 166 امتیاز باشد مردود اعالم گردیده و پاکات مالی اینگونه مناقصهگران ناگشوده مسترد خواهد شد روش همسنگسازی نرخها: پس از گشایش پاکات مالی مناقصه گرانی که حد نصاب امتیاز فنی بازرگانی را کسب نموده اند و پذیرش آن از سوي کمیسیون مناقصات قیمت تراز شده براساس رابطه ذیل محاسبه و تعیین میگردد: 100 L = که در آن: قیمت تراز شده L= قیمت پیشنهادي )درج شده در پاکت قیمت( = ضریب تأثیر i= امتیاز فنی بازرگانی کسب شده توسط مناقصهگران t= 100-[i (100-t)]

4 توضيح: ضريب تأثير در اين مناقصه 50 درصد در نظر گرفته شده است و در رابطه فوق منظور میگردد پس از محاسبه و تعیین قیمت تراز شده هر یك از پیشنهادات به روش فوق قیمتهاي تراز شده با توجه به برآورد موضوع مناقصه ارزیابی شده و مناسبترین قیمت تعیین میگردد هنگام ارزیابی مالی مناقصهگري که مناسبترین قیمت را حائز شده باشد بعنوان برنده اول اعالم خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعالم میشود که تفاوت قیمت پیشنهادي وي با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه باشد قرارداد با برنده اول مناقصه که توسط کارفرما اعالم میگردد منعقد خواهد شد چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانتنامه انجام تعهدات را ارائه ننماید تضمین شرکت در مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم )در صورت وجود( منعقد میگردد و در صورت امتناع نفر دوم تضمین شرکت در مناقصه وي نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد 2 3

5 تاريخ : فرم ب ) برای معامالت تأمين کاال تا 20 برابر نصاب معامالت متوسط و کمتر ارزيابی کيفی مناقصهگران در ارتباط با مناقصه درخواست شماره بررسی شكلی معيارهای ارزيابی و امتياز آنها رديف نام شرکت بازرگانی توليدکننده/ سازنده بررسی اسناد هويتی از جمله اساس نامه و آگهی آخرين تغييرات توان مالی ارزيابی مشتريان قبلی و حسن شهرت 1 استانداردهای توليد تجارب و دانش در زمينه تهيه و تأمين کاالی مورد نظر 20 حسن سابقه تضمين محصوالت و خدمات پس از فروش جمع امتياز تدارکات وامورکاال متقاضی رئيس تدارکات و امورکاال رئيس اداره رئيس خريد و بررسی منابع کاال سرپرست واحد کارشناس خريد کارشناس فنی توضيحات: الف( ارزیابی کیفی مناقصهگران براساس مواد 9 و 2 آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات و توضیحات ذیل انجام می گردد: 1- ارزیابی توان مالی مناقصهگران بر اساس ماده 22 آئین نامه فوق الذکر صورت میپذیرد 2- ارزیابی مشتریان قبلی و حسن شهرت بر اساس ماده 20 آئین نامه فوق الذکر شامل ارزیابی مشتریان قبلی براي کاالهاي مشابه طی 2 سال گذشته صورت میپذیرد حداکثر امتیاز در صورتی احراز می شود که حداقل 2 رضایت مندي ارائه گردد 3- ارزیابی استانداردهاي تولید بر اساس ماده 22 آئین نامه فوق الذکر و با ارائه مستندات فروشنده مبنی بر توان تأمین کاال بر اساس استانداردهاي درخواست شده در اسناد مناقصه صورت میپذیرد

6 - ارزیابی تجارب و دانش در زمینه تهیه و تأمین کاالي مورد نظر با ارائه مستندات فروشنده مربوط به تعداد و نوع کارهاي مشابه انجام شده در زمینه کاالي مورد نظر در 2 سال گذشته صورت میپذیرد حداکثر امتیاز در صورتی احراز می شود که پنج فروش مشابه با حجم معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه توسط مناقصه گر اجرا شده باشد 2- ارزیابی حسن سابقه با ارائه مستندات فروشنده مربوط به ارزیابی مشتریان قبلی براي کل کاالهاي فروخته شده طی 2 سال گذشته صورت میپذیرد حداکثر امتیاز در صورتی احراز می شود که حداقل 2 رضایتمندي از سه مرجع معتبر ( ترجیحا از شرکتهاي وزارت نفت ) ارائه گردد 0- ارزیابی تضمین محصوالت و خدمات پس از فروش با ارائه مستندات مربوط به تولیدکننده بودن داشتن نمایندگی داشتن 2 قرارداد مشابه مبنی بر تضمین محصوالت و خدمات پس از فروش کاالهاي فروخته شده ( ترجیحا به شرکتهاي وزارت نفت ) صورت میپذیرد حداکثر امتیاز در صورتی احراز می شود که مناقصه گر یكی از شرایط ذکر شده فوق را داشته باشد ب ) 1- حداقل امتیاز قابل قبول در سر جمع 06 امتیاز از 166 امتیاز و در هر معیار 6% امتیاز آن معیار خواهد بود لذا به مناقصهگرانی که سر جمع امتیاز ارزیابی کیفی آنها کمتر از 06 باشد یا نتوانند نصاب 6% امتیاز هر معیار را کسب نمایند اسناد مناقصه تحویل نخواهد شد 2- امتیاز ارزیابی کیفی بر اساس مستندات ارائه شده توسط مناقصه گران محاسبه خواهد شد لذا چنانچه مناقصه گري اسناد مرتبط با هر معیاري را ارائه ندهد امتیاز آن معیار را کسب نخواهد نمود و اسناد مناقصه تحویل ایشان نخواهد شد 3- چنانچه نصب یا خدمات پس از فروش جزء اسناد مناقصه تعریف شده باشد مناقصه گران بایستی مستندات مربوط به ارزیابی کیفی بندهاي فوق الذکر مرتبط با نصب یا خدمات پس از فروش را نیز ارائه دهند

7 تاريخ : فرم د ) برای معامالت تأمين کاال ارزيابی فنی پيشنهادات در ارتباط با مناقصه درخواست شماره ) ( معيارهای ارزيابی فنی پيشنهاد و امتياز آنها رديف نام شرکت کيفيت کاال نحوه بسته بندی نحوه و مدت تضمين کاال نحوه و مدت خدمات پس از فروش ارائه مستندات مشخصات فنی و استاندارد ارائه گواهينامه های مواد اوليه ارائه مستندات نظام کيفيت جمع امتياز تدارکات وامورکاال متقاضی رئيس تدارکات و امورکاال رئيس اداره رئيس خريد و بررسی منابع کاال سرپرست واحد کارشناس خريد کارشناس فنی توضيحات: الف( 1- ارزیابی کیفیت کاال بر حسب سوابق فروش مناقصهگر در کاالهاي مشابه و اعتبار برند صورت می پذیرد در صورت تأکید بر موجود بودن نام برند کاال در فهرست کاالهاي مورد تائید اداره استانداردهاي مناطق نفتخیز جنوب در اسناد مناقصه مالك پذیرش قرارداشتن نام برند پیشنهادي در فهرست مذکور میباشد

8 2- ارزیابی معیارهاي نحوه بسته بندي نحوه و مدت تضمین نحوه و مدت خدمات پس از فروش مستندات مشخصات فنی و استاندارد و گواهینامههاي مواد اولیه بر اساس انتظارات مناقصهگزار که در متن تقاضا درج میگردد صورت میپذیرد 3- ارزیابی مستندات نظام کیفیت بر اساس مدارك و مستندات ارائه شده از سوي مناقصه گر صورت میپذیرد ب( حداقل امتیاز قابل قبول در سر جمع 06 امتیاز از 166 امتیاز و در هر معیار 6% امتیاز آن معیار خواهد بود ( به جز معیار کیفیت کاال که حداقل قابل قبول آن 06% امتیاز این معیار می باشد( لذا پیشنهاد فنی مناقصه گرانی که سر جمع امتیاز ارزیابی فنی پیشنهاد آن ها نصابهاي فوق الذکر را کسب ننماید مردود اعالم می گردد امتیاز ارزیابی فنی بر اساس مستندات ارائه شده توسط مناقصه گران محاسبه خواهد شد لذا چنانچه مناقصه گري اسناد مرتبط با هر معیاري را ارائه ندهد امتیاز آن معیار را کسب نخواهد نمود

9 تاريخ : فرم ه : ارزيابی فنی بازرگانی پيشنهادات معيارهای ارزيابی امتياز و اوزان آنها رديف نام شرکت امتياز ارزيابی کيفی مناقصه گر وزن امتياز ارزيابی فنی پيشنهاد وزن امتياز زمان تحويل کاال وزن جمع کل 900 9% 60% 2% متقاضی رئيس اداره سرپرست واحد کارشناس فنی توضيحات: تدارکات وامورکاال رئيس تدارکات و امورکاال رئيس خريد و بررسی منابع کاال کارشناس خريد حداقل امتیاز فنی بازرگانی 06 از 166 امتیاز تعیین می گردد و پاکات مالی مناقصه گرانی که حداقل 06 امتیاز فنی بازرگانی را کسب ننمایند بصورت ناگشوده عودت داده خواهد شد به پیشنهاداتی که زمان تحویل آنها کمتر از 266 روز تقویمی باشد به ازاي هر روز تقویمی که کمتر از دویست روز باشد 2/ امتیاز تعلق می گیرد -1-2

K. O. G. P. C K. O. G. P. C فرم شماره 2 شماره قلم آگهي مناقصه عمومي دو مرحلهاي تقاضاي شماره: )قطعات شيرهاي كنترل و ترانسميتر( شركت بهرهبردا

K. O. G. P. C K. O. G. P. C فرم شماره 2 شماره قلم آگهي مناقصه عمومي دو مرحلهاي تقاضاي شماره: )قطعات شيرهاي كنترل و ترانسميتر( شركت بهرهبردا فرم شماره 2 شماره قلم آگهي مناقصه عمومي دو مرحلهاي تقاضاي شماره: 02-0099922 )قطعات شيرهاي كنترل و ترانسميتر( شركت بهرهبرداري نفت و گاز كارون در نظر دارد شرح مشخصات وشرايط زير تأمين نمايد كاالي مورد نياز

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١

تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١ تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١ - -فرم استعلام ارزیابی کیفی کارهاي خدماتی (صفحه ) (مربوط به مناقصات تاسیسات انبارنفت و کنترل کیفیت /خدمات /جایگاه هاي شرکتی) -مناقصه گزار:شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی

توضیحات بیشتر

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم :

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم : قیمت )ریال( 30 0.5m Simplex OS 9/15µm 1 0.8m Simplex OS 9/15µm 16 1m Simplex OS 9/15µm 3 56 1.5m Simplex OS 9/15µm 0 3m Simplex OS 9/15µm 5 m Simplex OS 9/15µm 6 0.5m Simplex OS 9/15µm 7 5m Simplex OS

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tender docs.98.19

Microsoft Word - tender docs.98.19 بسمه تعالي شركت مديريت توليد برق نكا شرايط و اسناد مناقصه عمومي شماره ٩٨/١٩ پروژه : خريد ٨٠٠٠ كيلوگرم ايزوله توربين واحد هاي بخار نيروگاه شهيد سليمي نكا شرايط فرم هاي مناقصه و مقادير نام مناقصه گزار بسمه

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز باسمه تعالی بخش اول انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 5 - طرح کوثر 6 - وام قرض الحسنه ازدواج - وام قرض الحسنه عادی - تسهیالت در مقابل سپرده

توضیحات بیشتر

فرم شمارة 1 درخواست صدور ضمانتنامه بانكي اين فرم ميباست توسط متقاضي تكميل امضاء و مهر گردد. احتراما اينجانب...با مشخصات زير ضمن ارائه اطالعات اعتباری

فرم شمارة 1 درخواست صدور ضمانتنامه بانكي اين فرم ميباست توسط متقاضي تكميل امضاء و مهر گردد. احتراما اينجانب...با مشخصات زير ضمن ارائه اطالعات اعتباری فرم شمارة درخواست صدور ضمانتنامه بانكي اين فرم ميباست توسط متقاضي تكميل امضاء و مهر گردد. احتراما اينجانب...با مشخصات زير ضمن ارائه اطالعات اعتباری بانكي و مستندات درخواستي متقاضي استفاده از ضمانتنامه

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي

بسمه تعالي مديريت كاال دفترچه اسناد مناقصه ساخت كاال موضوع : مناقصه شماره P/F "BOPP & REUTHER" SAFETY RELIEF VALVE تاريخ سررسيد اعالم آمادگي شركت در مناقصه و ارسال مدارك و سوابق كاري 01 روز پس از درج مناقصه در روزنامه

توضیحات بیشتر

اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکال

اسناد ارزیابی کیفی پیمانکاران طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکال اسناد ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی پیمانکاران طراحی و اجرای تاسیسات الکتریکال )شماره ارزیابی کیفی: 431 /ف/ 29 ( شرایط عمومی فهرست 3............... 5... فرم اطالعات ک یل......... 6............ 7............

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت اجرایی عنوان خدمت: تفكيك كنتور نام اجرایی: شركت آب و فاضالب شهری اهواز نام

توضیحات بیشتر

نام واحد: مدیریت زنجیره تامین استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB FO شماره استعالم :

نام واحد: مدیریت زنجیره تامین استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB FO شماره استعالم : 30 0.5m Simplex OS 9/15µm 1 0.8m Simplex OS 9/15µm 16 1m Simplex OS 9/15µm 3 56 1.5m Simplex OS 9/15µm 0 3m Simplex OS 9/15µm 5 m Simplex OS 9/15µm 6 0.5m Simplex OS 9/15µm 7 5m Simplex OS 9/15µm 8 5.5m

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی «شرایط مناقصه عمومی» الف: شرایط عمومی.1 موضوع مناقصه: خرید و نصب و راه اندازیتجهیزات مور نیاز مرکز داده دانشگاه علوم پزشکی مجازی طبق شرایط

بسمه تعالی «شرایط مناقصه عمومی» الف: شرایط عمومی.1 موضوع مناقصه: خرید و نصب و راه اندازیتجهیزات مور نیاز مرکز داده دانشگاه علوم پزشکی مجازی طبق شرایط بسمه تعالی «شرایط مناقصه عمومی» الف: شرایط عمومی.1 موضوع مناقصه: خرید و نصب و راه اندازیتجهیزات مور نیاز مرکز داده دانشگاه علوم پزشکی مجازی طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه مدت انجام کار: 10 روز از زمان

توضیحات بیشتر

روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظ

روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظ روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها مصوب 1394/06/04 هیئت محترم وزیران دارندة

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

فرم شماره 5 برگ پیشنهاد قیمت خرید کامپیوتر قطعات کامپیوتری و تجهیزات شبکه و سرورهای مورد نیاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق امضا کنن

فرم شماره 5 برگ پیشنهاد قیمت خرید کامپیوتر قطعات کامپیوتری و تجهیزات شبکه و سرورهای مورد نیاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق امضا کنن فرم شماره 5 برگ پیشنهاد قیمت خرید کامپیوتر قطعات کامپیوتری و تجهیزات شبکه و سرورهای مورد نیاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق -1-2 -3-4 -5 امضا کنندگان زیر پس از بررسی و آگاهی کامل از مطالب و مندرجات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word بسمه تعالي تاريخ: 1392/08/11 شماره: 121/242234 مديريت نظارت بر كارگزاران ابلاغيه شمارة ابلاغيه: 110200154 صادركننده: مديريت نظارت بر كارگزاران موضوع: ابلاغ اصلاحية دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

کدفرم: GU شماره : تاریخ : 1398/06/02 پیوست: دارد به نام خدا شرکت نقش اول کیفیت اسناد مناقصه مرحله اي دو موضوع مناقصه: تکرار

کدفرم: GU شماره : تاریخ : 1398/06/02 پیوست: دارد به نام خدا شرکت نقش اول کیفیت اسناد مناقصه مرحله اي دو موضوع مناقصه: تکرار به نام خدا شرکت نقش اول کیفیت اسناد مناقصه مرحله اي دو 9806004 موضوع مناقصه: تکرار مناقصه تامین تجهیزات و اجراي خدمات باندینگ گراندینگ و ارتینگ طرح جامع مرکز مخابراتی تبریز دستورالعمل شرکت در مناقصه قرارداد

توضیحات بیشتر

باسمه تعا لی فرم ردخواست عضویت حقوقی )صفحه 1 از 6 ( محل الصاق عکس مدیر عامل / باالترین مقام اجرائی 1. مشخصات شرکت / سازمانی نام شرکت / سازمان: Company

باسمه تعا لی فرم ردخواست عضویت حقوقی )صفحه 1 از 6 ( محل الصاق عکس مدیر عامل / باالترین مقام اجرائی 1. مشخصات شرکت / سازمانی نام شرکت / سازمان: Company باسمه تعا لی )صفحه 1 از 6 ( محل الصاق عکس مدیر عامل / باالترین مقام اجرائی 1. مشخصات شرکت / سازمانی نام شرکت / سازمان: Company / Organization Name: نام اختصاری شرکت ( در صورت وجود (: سال تاسیس: کد اقتصادی:

توضیحات بیشتر

اداره تداركات و خدمات كالا دفترچه اسناد مناقصه خريد كالا موضوع : مناقصه شماره RES F09 INGERSOLL - RAND AIR IMPACT TOOLS تاريخ سررسيد اعلام ا م

اداره تداركات و خدمات كالا دفترچه اسناد مناقصه خريد كالا موضوع : مناقصه شماره RES F09 INGERSOLL - RAND AIR IMPACT TOOLS تاريخ سررسيد اعلام ا م دفترچه اسناد مناقصه خريد كالا موضوع : مناقصه شماره INGERSOLL - RAND AIR تاريخ سررسيد اعلام ا مادگي شركت در مناقصه و ارسال مدارك و سوابق كاري ۱۰ روز پس از درج مناقصه در روزنامه «اسناد مناقصه» ==========

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

روش اجرايي کنترل سوابق.doc

روش اجرايي کنترل سوابق.doc شرکت کارگزاري تدبیرگر سرمایه روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت تاریخ تهیه: 87/02/25 موضوع مسي ولیت تهیه کننده تا یید کننده تصویب کننده نام شماره : RC01 صفحه: 1 از: 6 شماره بازنگري: صفر امضا و تاریخ روش اجرایی

توضیحات بیشتر

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبان شفافیت و عدالت اقدام به انتشار و تبیین گزارش خود

توضیحات بیشتر

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ٩٠ /٢٦٠٨١٨ ١٣٩٠ /١١/٠١ دارد جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي غيردولتي شرکت دولتي پست بانک و مو سسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. با سلام احترام ا پيرو بخشنامه شماره ٩٠/١٨١٢٢٠ مورخ ١٣٩٠/٨/٣ موضوع

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی در اجراي تکالیف مقرر در مواد 15 و 17 و 18 قانون

توضیحات بیشتر

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتری تخصصی

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور  دانشجویان دوره دکتری تخصصی مدارك لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتري تخصصی درخواست کتبی دانشجو که به تایید استاد راهنما رسیده باشد. فرم تکمیل شده مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجو (فرم شماره 101) اصل

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tafviz.doc

Microsoft Word - tafviz.doc سراسر کشور محترم استانداران گروههاي داراي پروانه فعالیت دستور العمل تفویض اختیار صدور مجوز دفاتر فرعی (شعبه) موضوع : به استانداران قانون فعالیت احزاب جمعیتها و انجمن ها در ششهرستانها موضوع مواد 1 و 2 با

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه تمدنساز اسالمی و تقویت زمینه و ظرفیتهای علمی و تربیتی

توضیحات بیشتر

ر پالا ش ت امام ی (ره) شاز د «ھا ی عام» موضوع: مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره: RNP MD بهمراه لوازم جانبي خريددستگاهANALYZER WDXRF SULFUR چاپ ن

ر پالا ش ت امام ی (ره) شاز د «ھا ی عام» موضوع: مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره: RNP MD بهمراه لوازم جانبي خريددستگاهANALYZER WDXRF SULFUR چاپ ن ر پالا ش ت امام ی (ره) شاز د «ھا ی عام» موضوع: مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره: RNP9705178MD بهمراه لوازم جانبي خريددستگاهANALYZER WDXRF SULFUR چاپ نوبت اول: 1398/04/12 روزنامه عصر اقتصاد چاپ نوبت دوم:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc گزارش خلاصه فعاليتهاي هفتگي (به تعداد لازم تكثير شود) نام و نام خانوادگي : گزارش هفتگي شماره : تارخ شروع كارآموزي : رشته تحصيلي : هفته : از تاريخ: لغايت تاريخ: ايام هفته مشروح كارهاي انجام شده در خلال

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

اصالحیه دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون بکارگیری نیروی قراردادی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مراغه اسفند ماه 1397

اصالحیه دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون بکارگیری نیروی قراردادی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مراغه اسفند ماه 1397 اصالحیه دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون بکارگیری نیروی قراردادی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مراغه اسفند ماه 1397 «بسمه تعالی«آگهی بکارگیری نیرو قراردادی دانشکده علوم پزشکي وخدمات بهداشتي ودرماني

توضیحات بیشتر

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و امانت داری موضوع کاربرگ 3 انتخاب استاد)ان( راهنما براساس دستورالعمل مربوط )توسط دانشجو( تا پایان نیمسال

توضیحات بیشتر

Full page fax print

Full page fax print دستورالعمل نحوة جبران هزينههاي ناشي از تغييرات نامتعارف قيمت تجهيزات در قراردادهاي PC, EP, EPC و P ۱. هدف هدف از اين دستورالعمل حل مشكلات ناشي از افزايش هاي نامتعارف در قيمت تجهيزات و فلزات پايه و فولاد

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي

بسمه تعالي راهنمای سامانه بانکداری اینترنتی ویژه اشخاص حقیقی صاحب کسب و کار )ویژه کاربران فرعی( فهرست کلیات... 1 مقدمه نحوه دسترسی و ورود به سامانه... 3 کاربران سامانه... 3....1.1-1.2-1.1-3.2.3 راهنمای کاربری...

توضیحات بیشتر

Copy of 2nd stage phd exam doc

Copy of 2nd stage phd exam doc ي م بسمه تعالي دانشگاه صنعتي شريف اطلاعيه ثبت نام مرحله دوم آزمون دکتري تخصصی (Ph.D) براي سال ١٣٨٨ بخش هايي از اين اطلاعيه برگرفته از اطلاعيه پذيرش دانشجوي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) براي سال ١٣٨٨ است که

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20DED1C7D1CFC7CFCAED8120D3D1E6EDD3A1E490E5CFC7D1ED20E620CADAE3EDD12E646F63>

<4D F736F F D20DED1C7D1CFC7CFCAED8120D3D1E6EDD3A1E490E5CFC7D1ED20E620CADAE3EDD12E646F63> بسمه تعالي شركت مادر تخصصي مديريت توليد انتقال و وتوزيع نيروي برق ايران ) توانير) قرارداد تيپ سرويس نگهداري و تعمير ٠ قرارداد شماره... اين قرارداد در تاريخ... بين... كه در اين قرارداد (كارفرما) ناميده

توضیحات بیشتر

AutSat

AutSat صفحه: 2 فهرست مطالب هدف............ 3... ارشد...... 4... پنجم...... 4... ترم ششم.........4 اختراعات......5 شرايط تمديد سنوات در کارشناسي تمديد سنوات ترم 2 تمديد سنوات 2 حمايت مالي )تشويقي( از چاپ مقاالت

توضیحات بیشتر

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املا ک (موضوع مواد ٧ و ٨٠ ق.م.م.) F20-30-001 ویرایش از تاریخ : تا تاریخ: صفحه 1 از 5 این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میشود: محل بار شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه:

توضیحات بیشتر

تعداد تعداد قدرت فاز آمپر رديف جمع آوري تغيير لوازم نصب مجدد تغيير مكان ادغام تفكيك كاهش افزايش جديد موجود انشعابات جديد انشعابات موجود 6 کد: F

تعداد تعداد قدرت فاز آمپر رديف جمع آوري تغيير لوازم نصب مجدد تغيير مكان ادغام تفكيك كاهش افزايش جديد موجود انشعابات جديد انشعابات موجود 6 کد: F تعداد تعداد قدرت فاز آمپر جمع آوري تغيير لوازم نصب مجدد تغيير مكان ادغام تفكيك كاهش افزايش جديد موجود انشعابات جديد انشعابات موجود کد: F- 259 صفحه 1 از این قرارداد بر اساس موافقت کتبی با اعالم شرایط شماره...

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

نحوه انجام معامالت اوراق اختیار معامله ( آپشن( نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان

نحوه انجام معامالت اوراق اختیار معامله ( آپشن( نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان اضافه و یا در قسمت ارسال سفارش جستجو منایید. -1 بعد از انتخاب و یا جستجوی مناد در قسمت جزئیات مناداطالعات

توضیحات بیشتر

مراحل ارسال و مشاهده مستندات پروژه در آرشیو اسناد بنا از طریق سامانه ساجام امكان مشاهده مستندات پروژه هاي ساختماني ارسال كليه مستندات پروژه هاي ساختما

مراحل ارسال و مشاهده مستندات پروژه در آرشیو اسناد بنا از طریق سامانه ساجام امكان مشاهده مستندات پروژه هاي ساختماني ارسال كليه مستندات پروژه هاي ساختما مراحل ارسال و مشاهده مستندات پروژه در آرشیو اسناد بنا از طریق سامانه ساجام امكان مشاهده مستندات پروژه هاي ساختماني ارسال كليه مستندات پروژه هاي ساختماني هدف از اجراي اين سامانه جلوگيري از اتالف وقت مهندسان

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 جای گاه رتبه بندی اعتباری رد تأمین مالی از بازار سرماهی دکتر قاسم محسنی مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان اهداف رتبه بندی یا درجه بندی حمایت از سرمایه گذاران از طریق: ایجاد شفافیت و رفع عدم تقارن

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي وزارت علوم تحقيقات و فناوري University of Kurdistan دانشگاه کردستان مناقصه خرید تجهیزات سالن کنفرانس دانشگاه کردستان موضوع مناقص

باسمه تعالي وزارت علوم تحقيقات و فناوري University of Kurdistan دانشگاه کردستان مناقصه خرید تجهیزات سالن کنفرانس دانشگاه کردستان موضوع مناقص مناقصه خرید تجهیزات سالن کنفرانس دانشگاه کردستان...3.4.5 موضوع مناقصه: دانشگاه کردستان در نظر دارد تجهیزات مورد نیاز سالن کنفراس مدیریت ارتباطات علمی و بین المللی خود را از طریق مناقصه خریداري نماید. نوع

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي

بسمه تعالي و ن ش گاه عل وم زپ شک ی دا خدمات ب هدا شت ی ردما ن ی اریان معاو ن ت بی ن ا ل مل ل آیین نامه اجرایی استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران مقدمه: با استعانت از خداوند متعال و

توضیحات بیشتر

CA

CA اصول و مقرارت پیمان موضوع درس #9 مدیریت پیمانکاران فرعی امین الوانچی دکتری در مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف فهرست 2 آشنایی برنامه ریزی واگذاری کار به پیمانکار فرعی مدیریت

توضیحات بیشتر

به نام خدا آگهی استخدام پیمانی استانداري هرمزگان براي مشاغل عملیاتی آتش نشانی استانداري هرمزگان براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش

به نام خدا آگهی استخدام پیمانی استانداري هرمزگان براي مشاغل عملیاتی آتش نشانی استانداري هرمزگان براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش به نام خدا آگهی استخدام پیمانی استانداري هرمزگان براي مشاغل عملیاتی آتش نشانی استانداري هرمزگان براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش نشانی شهرداري هاي استان از محل سهمیه استخدامی شماره

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه (تقسیط) مدت براي ثبت نام نیمسال دوم

اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه (تقسیط) مدت براي ثبت نام نیمسال دوم اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه مدت براي ثبت نام نیمسال دوم 1397-1398 از تاریخ 1397/11/03 اعلام می گردد. لازم به ذکر می

توضیحات بیشتر

آیین نامه داخلی گروه کامپیوتر

آیین نامه داخلی گروه کامپیوتر شیوهنامه دکترا این شیوه نامه به همراه گاربرگهای مربوطه در سایت گروه قرار دارد. دانشجویان موظف هستند از آخرین تصمیمات شورای تحصیالت تکمیلی گروه و دانشکده که از یکی از طریقهای اطالعیه در تابلو تحصیالت تکمیلی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx د/ دستورالعمل شرایط اراي ه و بهره برداري از اسناد و مدارك مضبوط در پرونده هاي پزشکی مقدمه : اسناد و مدارك پزشکی از مهمترین ابزار ذخیره سازي و بازیابی اطلاعات و ارزشیابی خدمات و مراقبت هاي بهداشتی و درمانی

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

اطالعيه دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان در خصوص برگزاری مصاحبه علمی آزمون نيمهمتمركز دكتری سالتحصيلی بسمه تعالي بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو

اطالعيه دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان در خصوص برگزاری مصاحبه علمی آزمون نيمهمتمركز دكتری سالتحصيلی بسمه تعالي بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو اطالعيه دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان در خصوص برگزاری مصاحبه علمی آزمون نيمهمتمركز دكتری سالتحصيلی - 98 97 بسمه تعالي بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصيالت تکميلی در دانشگاه ها و مراكز آموزش

توضیحات بیشتر

Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ت

Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ت Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ترم زمستانی 2009/2010 ارائه کارنامه TestAS جهت اخذ پذیرش

توضیحات بیشتر

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx راهنماي ثبت دانشجویان نام مهمان (ترم تابستان) دانشجویان سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه اصفهان) که تمایل دارند یک یا چند واحد درسی را بعنوان مهمان ترم تابستان در دانشگاه اصفهان اخذ نمایند برابر مقررات

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520C7D1D3C7E120C7D3E4C7CF20E620E3CFC7D19820E3D4CAD1EDC7E420E3E6D3D3C7CA20C7DACAC8C7D1E

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520C7D1D3C7E120C7D3E4C7CF20E620E3CFC7D19820E3D4CAD1EDC7E420E3E6D3D3C7CA20C7DACAC8C7D1E دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتريان به نشاني پستي ا نها موسسات اعتباري هدف به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و در اجراي موثر بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولي و بانکي کشور (مصوب

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

دستورالعمل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه اصفهان (مقطع کارشناسی ارشد ) مراحل ثبت نام الکترونیکی یا غیرحضوري(انجام این مرحله از طریق رایانه

دستورالعمل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه اصفهان (مقطع کارشناسی ارشد ) مراحل ثبت نام الکترونیکی یا غیرحضوري(انجام این مرحله از طریق رایانه دستورالعمل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه اصفهان (مقطع کارشناسی ارشد 94-95 ) مراحل ثبت نام الکترونیکی یا غیرحضوري(انجام این مرحله از طریق رایانه شخصی کافی نت و سایر مراکز مخصوص این کار): می باشد:

توضیحات بیشتر

اطالعیه )2( نحوه تشکیل پرونده و ثبتنام در سامانه فاز 2 صندوق رفاه دانشجویی 1- نحوه تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه زمان ثبت نام اولیه در سا

اطالعیه )2( نحوه تشکیل پرونده و ثبتنام در سامانه فاز 2 صندوق رفاه دانشجویی 1- نحوه تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه زمان ثبت نام اولیه در سا اطالعیه )2( نحوه تشکیل پرونده و ثبتنام در سامانه فاز 2 صندوق رفاه دانشجویی 1- نحوه تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه زمان ثبت نام اولیه در سایت گلستان جایی که پرسیده میشود آیا متقاضی سرای دانشجویی

توضیحات بیشتر

پی اچ دي تست نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري بسمه تعالی اطالعیه شماره یک دانشگاه تربیت مدرس در خصوص برگزاری مرحله دوم آزمون ورودی دوره دکتری سال 1397

پی اچ دي تست نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري بسمه تعالی اطالعیه شماره یک دانشگاه تربیت مدرس در خصوص برگزاری مرحله دوم آزمون ورودی دوره دکتری سال 1397 بسمه تعالی اطالعیه شماره یک دانشگاه تربیت مدرس در خصوص برگزاری مرحله دوم آزمون ورودی دوره دکتری سال 1397 )ارزیابی سوابق آموزشی پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی( )تاریخ انتشار: 1397/03/02( بر اساس آیین نامه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chek list.doc

Microsoft Word - chek list.doc عطف:... موضوع: واحد مورد رسیدگی:... سال / دوره مورد رسیدگی: هدف: تعیین این که آیا واحد مورد رسیدگی اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 را رعایت کرده 1- از اجرای وظایف بازرس قانونی تکمیل چک لیست حاضر برای

توضیحات بیشتر

آئين نامه تحرير دفاتر قانوني

آئين نامه تحرير دفاتر قانوني آي ین نامه تحریر دفاتر قانونی مقدمه : در قانون محاسبات عمومی در خصوص دفاتر تعریف خاصی نشده است لیکن به استناد ماده 95 قانون مالیاتهاي مستقیم دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارت است از دفاترروزنامه ) اعم

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - help-peyment.doc

Microsoft Word - help-peyment.doc چرا قبوض را الكترونيكي پرداخت آنيم جهت دريافت و پرداخت قبوض سازمانهاي ارايه آننده خدمات ميليونها برگ قبض با هزينههاي بسيار در آشور صادر ميآنند و حداقل هزينه ناشي از اتلاف وقت نيروي انساني و سرمايه براي

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

»ضوابط و شرايط تا سيس داروخانه«الف شرايط تا سيس داروخانه: ماده ( ۱ با در نظر گرفتن حد نصاب جمعيت ) طبق ماده ۱۱ ا ي ين نامه ( هر شخص واجد شرايط می توان

»ضوابط و شرايط تا سيس داروخانه«الف شرايط تا سيس داروخانه: ماده ( ۱ با در نظر گرفتن حد نصاب جمعيت ) طبق ماده ۱۱ ا ي ين نامه ( هر شخص واجد شرايط می توان »ضوابط و شرايط تا سيس داروخانه«الف شرايط تا سيس داروخانه: ماده ( ۱ با در نظر گرفتن حد نصاب جمعيت ) طبق ماده ۱۱ ا ي ين نامه ( هر شخص واجد شرايط می تواند درصورت کسب حدنصاب امتياز بشرح زير و تا ييد صلاحيت

توضیحات بیشتر

هدف : هدف از تدوين اين روش اجرايي، ايجاد روشي به منظور تهيه ،تصويب،انتشار و بازنگري ،و حصول اطمينان از كفايت و مناسب بودن مستن

هدف : هدف از تدوين اين روش اجرايي، ايجاد روشي به منظور تهيه ،تصويب،انتشار و بازنگري ،و حصول اطمينان از كفايت و مناسب بودن مستن سطح محرمانگی: عمومی تهیه كننده: مدیر فروش تجاری تائید كننده: معاون کسب و کار تصویب كننده: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی كد سند: تاریخ تهیه اولیه: 1396/03/21 شماره BU-GL-22 جدول شرح تغییرات رد یف شماره

توضیحات بیشتر

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه مدیران سرمایه گذاری بیانیه سیاست سرمایه های های گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه توسط مدیران سرمایه گذاری صندوق تهیه شده است. هدف

توضیحات بیشتر

شرايط عمومي متقاضيان دريافت مجوز تاسيس دفتر :

شرايط  عمومي متقاضيان دريافت مجوز تاسيس دفتر : فراخوان صدور پروانه ايجاد وبهره برداري دفتر پيشخوان خدمات دولت کارگروه دفاتر پيشخوان خدمات دولت استان سيستان و بلوچستان درنظردارد به منظورتوسعه وگسترش دفاترپيشخوان خدمات دولت در 9 پيشخوان جغرافيايي نقطه

توضیحات بیشتر

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان بسمه تعالی برگزاری جلسه توجیهی طرح املاک پیشخوان در تاریخ 18/11/1391 (مختص دفاتر استان اردبیل) به اطلاع دفاتر محترم استان اردبیل که در دوره آموزش الکترونیکی طرح فوق شرکت نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی

توضیحات بیشتر

نرخنامه آگهی در روزنامه همشهری»از اول اردیبهشت ماه 1398«صفحه کادر یک کادر 48 کادر (تمام صفحه) 24 کادر (1/2 صفحه) 12 کادر 2 کادر (1/4 صفحه) - 1,728,000

نرخنامه آگهی در روزنامه همشهری»از اول اردیبهشت ماه 1398«صفحه کادر یک کادر 48 کادر (تمام صفحه) 24 کادر (1/2 صفحه) 12 کادر 2 کادر (1/4 صفحه) - 1,728,000 نرخنامه آگهی در روزنامه همشهری»از اول اردیبهشت ماه 1398«صفحه کادر یک کادر 48 کادر (تمام صفحه) 24 کادر (1/2 صفحه) 12 کادر 2 کادر (1/4 صفحه) 1,728,000,000 842,400,000 140,400,000 اول 70,200,000 624,960,000

توضیحات بیشتر

جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تردینگ

جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تردینگ جزوه راهنمای استفاده از خدمات موبایل تریدینگ 1 معرفی نرم افزار... 3 ویژگی های نرم افزار... 3 نحوه دریافت خدمات...4 نصب نرم افزار همراه تریدر... 4 راهنمای استفاده از نرم افزار... 5 نحوه کار با نرم افزار...

توضیحات بیشتر

راهنمای صدور صورتحساب

راهنمای صدور صورتحساب aa صفحه 2 1- روش کار با منوی صدور صورتحساب با کلیک روی منوی "صدور صورتحساب" فرم زیر به شما نمایش داده می شود : در این جدول شما می توانید با دبل کلیک روی قرارداد مورد نظر یا کلیک روی قرارداد مورد نظر و

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی به نام خدا يرفع اهلل الذين امنوا منكم و الذين اوتو العلم درجات فرم ترفيع اعضاي هيأت علمي مازندران الف( مدير محترم گروه آموزشي... با سالم و احترام نظر به اينكه اينجانب... در تاريخ... استحقاق يك پايه ترفيع

توضیحات بیشتر

راهنماي گواهينامههاي حرفهاي بازار سرمايه 2 1- مقدمه بازار سرمایه پیچیدگیهای منحصر به فردی دارد که گاه باعث هراس سرمایه گذاران غیرحرفهای از ورود به این

راهنماي گواهينامههاي حرفهاي بازار سرمايه 2 1- مقدمه بازار سرمایه پیچیدگیهای منحصر به فردی دارد که گاه باعث هراس سرمایه گذاران غیرحرفهای از ورود به این 2 1- مقدمه بازار سرمایه پیچیدگیهای منحصر به فردی دارد که گاه باعث هراس سرمایه گذاران غیرحرفهای از ورود به این بازار میشود. راهکار مناسب و شاید یگانه راه مواجهه با این امر استفاده از نهادهای مالی واسطی

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی فراخوان شرکت در: بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و یازدهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور به منظور ایجاد بستر الزم برای

باسمه تعالی فراخوان شرکت در: بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و یازدهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور به منظور ایجاد بستر الزم برای باسمه تعالی فراخوان شرکت در: بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و یازدهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور به منظور ایجاد بستر الزم برای تبادل نظر در خصوص آخرین دستاوردهای پژوهشی علوم زمین

توضیحات بیشتر

مقـدمـه:

مقـدمـه: عنوان حرفه: نقشه کشی عمومی ساختمان درجه نام شرکت کننده : شماره داوطلبی : تاريخ آزمون : دفتر ارزشيابی مهارت فرم عنوان حرفه: نقشه کشی عمومی ساختمان درجه فهرست محتوي ارزشيابی عملی رديف فهرست محتوي دارد ندارد

توضیحات بیشتر

روش های کسب درآمد با فروشگاه ساز ناپ کامرس وحدت حمیدی nopshop.ir کانال سایت: آذر ماه 1396 دانشگاه علمی و کاربردی علوم و ف

روش های کسب درآمد با فروشگاه ساز ناپ کامرس وحدت حمیدی nopshop.ir کانال سایت: آذر ماه 1396 دانشگاه علمی و کاربردی علوم و ف روش های کسب درآمد با فروشگاه ساز ناپ کامرس وحدت حمیدی 09127857628 nopshop.ir کانال تلگرام: @nopshop سایت: آذر ماه 1396 دانشگاه علمی و کاربردی علوم و فنون قزوین معرفی اجمالی ناپ کامرس فروشگاه ساز ناپ کامرس

توضیحات بیشتر

ارزیابی کانون و شرکت ها تبلیغاتی

ارزیابی کانون و شرکت ها تبلیغاتی اداره ک ل بازرگانی ربای سال 198 جدول رتبه بندی و شاخص سازی رب پاهی فرم اولیه هب تفکیک موضوع عنوان میزان همکاری کانون یا شرکت های تبلیغاتی با اداره کل بازرگانی شاخص های اثرگذار نیروی انسانی )دو قسمت از

توضیحات بیشتر

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو نسخه 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسوده و ناکارامد شهري به شرح زیر می باشد مالک یک ملک با

توضیحات بیشتر

مديرکل محترم تربيت بدنی استان

مديرکل محترم تربيت بدنی استان هندبال جمهوری اسالمی بسمه تعالی آئين نامه اجرايي مناطق هشتگانه هندبال مقدمه: با توجه به بررسی بعمل آمده و ارزيابی برنامه عملياتی سال گذشته آئين نامه پيشنهادی تهيه و در اختيار رؤسای هيئت ها قرار گرفت. در

توضیحات بیشتر

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه آموزشی مدیریت ریسک قراردادي با موردکاوي قراردادهاي

توضیحات بیشتر

غیر قابل استناد 5931/8/51 بسمه تعالی آیین نامه اجرایی برگزاری همایشهای علمی دانشگاه الزهرا مقدمه نظر به نقش ارتباطات علمی در توسعه و ارتقاء سطح علوم و

غیر قابل استناد 5931/8/51 بسمه تعالی آیین نامه اجرایی برگزاری همایشهای علمی دانشگاه الزهرا مقدمه نظر به نقش ارتباطات علمی در توسعه و ارتقاء سطح علوم و 59 بسمه تعالی مقدمه نظر به نقش ارتباطات علمی در توسعه و ارتقاء سطح علوم و فناوری در کشور این آیین نامه به منظور ساماندهی یکپارچه سازی و تسهیل برگزاری همایش های علمی و بر مبنای آئین نامه وزارت متبوع به

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

اصول استقالل دیوان محاسبات کش ور استاندا رد 0022

اصول استقالل دیوان محاسبات کش ور استاندا رد 0022 اصول استقالل دیوان محاسبات کش ور استاندا رد 0022 کلیات با توجه به مفاد استاندارد اصول كلي دیوان محاسبات كشور بیان ميشود. حسابرسي اصول مندرج در ذیل به عنوان اصول اساسي تبیین كننده استقالل اصل یک وجود چارچوبی

توضیحات بیشتر

جدول راهنمای دریافت تسهیالت بانک ملی نوع وام خريد لوازم منزل )كاالي اساسي( نوع وام تسهيالت خريد خودرو شرايط و مقررات دريافت تسهيالت افتتاح حساب پس اند

جدول راهنمای دریافت تسهیالت بانک ملی نوع وام خريد لوازم منزل )كاالي اساسي( نوع وام تسهيالت خريد خودرو شرايط و مقررات دريافت تسهيالت افتتاح حساب پس اند جدول راهنمای دریافت تسهیالت بانک ملی خريد لوازم منزل )كاالي اساسي( تسهيالت خريد خودرو افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نزد شعبه )اولويت با كسانيكه بيش از يك سال سابقه افتتاح حساب دارند( مبلغ تسهيالت حداكثر

توضیحات بیشتر

راهنمای مطالعه درسی در: سامانه آموزشهای مجازی مجتمع فنی تهران

راهنمای مطالعه درسی در: سامانه آموزشهای مجازی مجتمع فنی تهران راهنمای مطالعه درسی در: سامانه آموزشهای مجازی مجتمع فنی تهران www.webile.ir راهنمای مطالعه درسی در دورههای سامانه www.webile.ir در مرورگر اینترنتی خود )ترجیحا Google Chrome یا )Firefox وارد نشانی )1 شوید.

توضیحات بیشتر