نقش قصه‌های تمثیلی در تعلیم و تربیت

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "نقش قصه‌های تمثیلی در تعلیم و تربیت"

رونوشت

1 ش. چكيده نقش قصههاي تمثيلي در تعليم و تربيت ماندانا صدرزاده استاديار گروه زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه تهران تهران ايران پذيرش: 89/1/16 دريافت: 88/9/21 امروزه متخصصان برنامهريزي پي- 1 زبانشناسي (PNL) با تمركز بر زبان ناخودآگاه (ديداري 2 شنيداري تن-جنبشناسي لامسه چشايي) از قصههاي تمثيلي بهعنوان ابزاري مو ثر در آموزش وتحول دريافتهاي انسانها از واقعيت بهره ميبرند. ارجاع تمثيل عموما داستاني واقعي يا تخيلي كمابيش بلند و انديشيده است كه با برقراري تداعي و پيآيند به مخاطب كمك ميكند تغييري در وضعيت روحي و... فكرياش ايجاد كند. ام ا توجه به شرايط خاصي ضامن سودمندي حكايت تمثيلي است چگونگي ساختن قصهاي مطابق با نياز روحي و دروني مخاطب نحوة بيان نوع واژگان و تا ثير نقل قصه در قصة ناتمام جهت انگيزش همكاري ناخودآگاه مخاطب همگي مضامين اصلي نوشتار حاضر را دربر ميگيرند. واژههاي كليدي: قص ه تمثيل استعاره تعليم و تربيت تداعي. «قصهها داراي چنان قدرتي هستند كه بر لايههاي بيشماري از وجودمان همزمان تا ثير ميگذارند خاطرة از ياد رفتهها را بيدار ميكنند نگاهي ديگر دريافتي ديگر برميانگيزند. قصهها محمل انرژي آفرينشگر هستند [...] اين سحر و جادو را دارند كه امكان گفتن و شنيدن بيانناپذير را توأمان فراهم ميسازند.» ژاك سالومه فصلنامة پژوهشهاي زبان و ادبيات تطبيقي د.1 1 بهار نويسندة مسي ول مقاله: 1. programme neuro-linguistique 2. kinésique

2 ماندانا صدرزاده نقش قصههاي تمثيلي مقدمه هر فرهنگي براي توصيف جهان و سرگرمي جهانيان داراي گنجينهاي از قصهها و افسانهها است. بيشتر مذاهب و تمدنها باورها ارزشها و دريافتهاي خود را با سنت شفاهي در قالب اشكال مختلف افسانه انتقال ميدهند و دستماية بيشتر آنها استعاره و تمثيل است. درواقع نقالي سنتي باستاني است كه بر كودك معصومي كه در وجود هر يك از ماست درنگ ميكند و بر توضيح و پذيرش زندگي اهتمام ميورزد و سكاندارياش را به دستان هوشمندمان ميسپارد. پيامبران وعاظان و مربيان از ديرباز بر اهميت كاربرد قصه در انتقال تجربهاي مذهبي عرفاني يا تربيتي پي بردهاند. امروزه نيز داستانهاي استعاري بهعنوان ابزاري مو ثر در تربيت پرورش و شكوفايي فرد توسط گروههاي مختلف (معلم والدين پزشك روانشناس مربي مدير مدرسه مربي ورزش) بهكار ميروند. اين اشكال بياني نمادين به انسانها امكان ميدهد كه اندكي به واقعيت نزديكتر گردند خود را به نوعي در قالب آنها بيابند و جزي ي ولو ناچيز-از وجود خود را درك كنند. در همة دوران قصههاي تمثيلي نقشي بسيار مهم در زندگي عاطفي فكري و روحي انسانها برعهده داشتهاند. نقل قصه با رويكردي آموزشي حركتي است پرمفهوم و هدفمند كه شخص قصهگو و قصهشنو را كلا درگير ميكند. شمار زيادي از قصهها را بدون برگرفتن توشه و آموزهاي ميتوان خواند يا شنيد و نيز ميتوان از آنها در هر زمان براي رفع يك مشكل اراي ة بينش و ادراكي متفاوت تغيير يك حالت روحي و غيره بهره گرفت. چنين مينمايد كه نقل قصه بدون برقراري ارتباط ميان قصهگو و قصهشنو در دستيابي به اهداف آموزشي چندان كارساز نيست. پرسشي كه مطرح ميشود اين است كه چه ويژگيها و ظرايفي در ساختار قصه و كدام شگردها در نقالي ضامن سودمندي قصهها است. نوشتار حاضر درصدد نماياندن چگونگي تا ثيرگذاري قصهها و حكايات تمثيلي در رشد تواناييهاي دروني و پرورش و بالندگي روحي افراد بهويژه كودكان است. با اين هدف و با تكيه بر آراي متخصصان تعليم و تربيت بر موضوعاتي همچون نحوة ساختن استعاره با توجه به وضعيت مخاطب راههاي بهرهبرداري هرچه مفيدتر از قصه (خنثيسازي مكانيزمهاي دفاعي مخاطب نقل قصههاي ناتمام) و نقش تفسير و توضيح در كارآيي قصهها درنگ ميكنيم. 50

3 پژوهشهاي زبان و ادبيات تطبيقي دورة اول شمارة اول بهار چگونه يك استعاره بسازيم» همآهنگي و همنغمهگي روايت شخصي هر يك از ما با حكاياتي كه سنت شفاهي خلق كرده و انتقال داده است حاصل تصادف نيست بلكه حاكي از توافقي است به مفهوم موسيقايي آن.» ژاك سالومه واژه استعاره (allégorie) مشتق از دو كلمه يوناني: allos) ديگري) و agoreuin (سخنگفتن) بهمعناي بهكارگيري عبارتي ديگر بهجاي عبارت اصلي پس استعاره از يك چيز سخن ميگويد اما اشارهاش به مفهوم ديگري است. در اين نوشتار استعاره بهمثابه نوعي بازي فكري و ادبي است كه آگاهانه و هدفمند انجام ميپذيرد و ترجمان حكايتي است مطابق و قابل قياس با زندگي انسانها. روشها و تكنيكهاي متفاوتي براي ساختن استعارهاي متناسب با حال و احوال هر فرد وجود دارد اما يكي از رايجترين آنها 1 در ادبيات استعاري استعارة ديويد ك رد ن است كه به آن اشارتي خواهيم داشت. براي استفاده از آن بايد نخست وضعيت فعلي و نيز حالت مطلوب فرد مخاطب يا مددجو را درك كنيم و به مقتضاي آن ترفندي را بهكار ببريم كه خاص رفع مشكل يا تغيير يك رفتار يا نگرش باشد. سپس شباهت يا توازي و همپايي بين افراد واقعي و رخدادهاي وضعيتي كه فرد در آن قرار دارد و شخصيتها و وقايع غيرمنتظره در استعاره برقرار سازيم. (1) اين ويژگي همساني يا همساختي نام دارد. گويي راهي استعاري را بر روي راهي دروني و رواني قرار ميدهيم. بهخاطر داشته باشيم كه قصهگو بايد تا حد امكان مبهم سخن بگويد و واژگان مورد استفادهاش فاقد مرجع روشن و مشخصي (اشخاص گلها حيوانات و دوستان و غيره) باشد تا قوة خلاقيت شنونده يا خواننده برانگيخته شود. بههمين خاطر نكتة اساسي هدايت داستانمان به سمت بنبستي است كه در آن قهرمان ناكام در يافتن گريزگاهي از مشكلش خود را در تنگنا مييابد. آنگاه نقش مرحلة بعدي (ترفند راه حل) مطرح ميگردد پيشنهاد راهكار و چارهجويي براي گرهگشايي بحران و راهيابي به فرجامي خوش. 2 در طي استراتژي راهحل بهكارگيري شخصيتهايي از آنچه يونگ ناخودآگاه جمعي مينامد حاي ز اهميت است همانطور كه او خاطرنشان ميكند لايهاي از ضمير ناهوشيار ما در 1. David Cordon 2. inconscient collectif 51

4 ماندانا صدرزاده نقش قصههاي تمثيلي... برگيرندة بعدي همگاني است و پايه و اساس ناخودآگاه فردي ما را تشكيل ميدهد. يكايك ما انسانها محمل ساختاري ژرف در نهفت خود هستيم ساختاري كه معطوف به سامانبخشي چيزها مطابق با گذشتة زيستي و فرهنگيمان است و هريك از ما عصارهاي از تاريخ گذشته خود را مجس م ميسازيم. در حكايت تمثيلي اين صداهاي دودماني و جهانشمول از رهگذر قهرمانان نامي اسطوره راه راهكار يا نگرشي خاص را عرضه ميدارند. نزديكتر به ما ستارههاي ورزشي و فرهنگي و حيوانات بيشماري جلوهنمايي ميكنند. (شيرشاه عقاب شهپر...) وجود دارند كه منز ه از هرگونه كاستي عناصري از اين دست خيال و پندار را در ناخودآگاه فاعل مخاطب برخواهند انگيخت و بر راهكار پيشنهادي پايورزي بيشتري خواهند نمود. از خاطرمان دور نداريم كه بايد هدف با عباراتي مثبت و تا ييدي توصيف گردد ضمن آنكه تواناييها و محدوديتهاي مخاطب نيز مورد توجه قرار بگيرد. و در نهايت كاربرد واژگاني حسي(ديداري شنيداري و لامسه) در تحقق هدف مهم مينمايد. : 41) را پيگيريم: شنونده موقعيت مشكل (موضوع موردنظر ( موقعيت مطلوب ميتوانيم طرح زير (دوفور ج. 2 فاعل موقعيت همسان ترفند مشكلگشايي راهحل مطابق اين طرح كودكي را انتخاب درنظر ميگيريم كه بهطوركلي به مدرسه علاقه دارد اما درسي خاص مثل رياضيات را دوست ندارد. او در همة دروس خود را توانا حس ميكند 52

5 پژوهشهاي زبان و ادبيات تطبيقي دورة اول شمارة اول بهار 1389 اما در رياضيات احساس ضعف دارد بنابراين در اين درس نمرههاي پاي يني دارد چون علاقهاي بدان ندارد و تلاشي نيز انجام نميدهد. اين نمونه را در مورد فردي نيز ميتوان بهكار بست كه به كارش بهطور كلي علاقه دارد اما راغب به انجام نقشي خاص از وظيفهاش مثلا كار با كامپيوتر نيست و بههنگام كار با دستگاه خود را نالايق و بيقابليت احساس ميكند. حال اين وضعيتهاي واقعي را در مقابل داستان تمثيلي شنونده متعلم (فرد شاغل) به اغلب مواد درسي علاقه دارد. بهطوركلي به كارش علاقه دارد. در درس رياضيات احساس ناتواني ميكند. ] از كار با كامپيوتر بيزار است]. مداخلة بيروني (2) «سليم نج ار» قرار ميدهيم. حال بر وضعيت مطلوب متمركز ميشويم يعني تفهيم اين مطلب به متعلم (يا كارمند) كه رياضيات (يا كار با كامپيوتر) قسمتي است از يك كل و مرتبط با اطلاعات و فرهنگ عمومي پايه (يا انجام وظيفهاي كلي) است. رخدادهاي قصه اينگونه سامان مييابند: فاعل سليم نجار علاقة زياد به ساختن خانه دارد از نصب درب و پنجره بيزار است اشعة جادويي خورشيد 53

6 ماندانا صدرزاده نقش قصههاي تمثيلي... وضعيت مشكل متعلم براي موفقيت داراي همة امكانات بالقوه است. (بزرگسال داراي همة صلاحيتها براي انجام وظيفه است و او را كارمندي خوب ميشناسند. دانشآموز در مدرسه دوستان خوبي دارد و شكوفا و خوشحال بهنظر ميرسد. بزرگسال در محيط كار با وجود برخي اجبارها راضي و شاد است. دانش آموز اغلب تكاليف درسي را دوست دارد اما از رياضيات مانند «لولوخورخوره» نفرت دارد. بزرگسال انجام اغلب وظايف خود را دوست دارد اما يكي از وجوه كارياش يعني كار باكامپيوتر مورد انزجار اوست. سليم نج ار وضعيت همسان سليم كه پيشهاش نجاري است تصميم ميگيرد كارفرماي خود شود چون به ساختن خانه علاقه دارد. همة ابزار لازم در اختيار اوست. علاوه بر اينكه بسيار با وجدان است بهخاطر كار دقيقش زبانزد است. سليم بهكار خود ميبالد و حرفهاش او را بيشازپيش شكوفا ميكند. سليم بهطوركلي كارش را دوست دارد اما هنگام نصب در و پنجره احساس سردرگمي دارد و از اين قسمت كار بيزار است. وقتي هنگام انجام رياضيات فرا ميرسد دانشآموز وقتش را تلف ميكند و با بيميلي فقط براي «خلاصي از كار» فعاليت ميكند. در و پنجرهها تراز نيستند عايقبندي اطراف 54

7 پژوهشهاي زبان و ادبيات تطبيقي دورة اول شمارة اول بهار 1389 و بيدق تي تمرينات را انجام ميدهد. اتلاف وقت بينظمي و كار با اكراه هنگامي رخ ميدهد كه بزرگسال پشت كامپيوتر مينشيند. والدين يا معلم از او ميخواهند كه كارش را دوباره شروع كند. تكرار تكاليف باعث انزجار بيشتر او از رياضيات است. هنگامي كه ري يسش از او درخواست انجام مجدد كار را ميكند اين قسمت از كار براي فرد مانند اعمال شاقه است و بيشازپيش از آن طفره ميرود. دانش آموز كمابيش تلاش ميكند تمرينات را انجام دهد و در نهايت كاري قابل قبول اراي ه دهد. بزرگسال كار را با دوباره انگيزهاي نسبي انجام ميدهد و سرانجام كاري رضايتبخش اراي ه ميدهد اما چه نيرويي هدر رفته است! شاسيها ايراد دارد و لولاها نامتقارن هستند. چون مشتري از كار درخواستهاش راضي نيست سليم بايد همة كارها را دوباره از سرگيرد و اين موضوع خاطرش را بسيار ميآزارد. چون حق انتخابي ندارد سليم بادقتي كمابيش رضايتبخش كارش را از سر ميگيرد زيرا خوب ميداند كه اگر انجامش ندهد دستمزدي نخواهد گرفت و عاقبت كار ورشكستگي است. وضعيت مطلوب فهماندن اين نكته به دانشآموز كه رياضيات بخشي از يك دانش كلي پايه است و در زندگي نيز گاه انجام كارهايي ضرورت ترفند رفع معضل سليم از تكرار كار ما يوس است چون باعث اتلاف وقت و پول او ميشود. حتي فكر كرده است كه اين قسمت كار را به يك 55

8 ماندانا صدرزاده نقش قصههاي تمثيلي... مييابد كه كمترين شوق و رغبتي به انجام آنها نداريم. شگفت اينكه ميتوان به اين حالت كه در ذهنمان همچون كابوسي است چيره شد و به فعاليت موردنظر علاقمند شد. [فهماندن اين نكته به بزرگسال كه كار با كامپيوتر بخشي از وظيفة كلي كار است و اينكه او ميتواند در اين قسمت كار كه در حال حاضر دشوار هم مينمايد مهارت كامل را كسب كند]. مقاطعهكار بسپارد اما هزينة گزافي خواهد داشت و سودي عايد او نخواهد شد. يك روز پس از اينكه با تلاش زياد پنجرهاي را نصب كرده بود با تابش اشعههاي خورشيد از شكاف پنجره بر او خواب او را درربود. به شكلي اسرارآميز ناگهان صداي يكي از اشعههاي خورشيد را ميشنود كه خطاب به او ميگويد: «ميدونم كه تو نجار ماهري هستي و از نصب در و پنجرههايي كه مردم را از باد و گرماي اشعههاي من حفظ ميكنند بيزاري.». اشعه ميپرسد: «كاري هست كه شريك زندگيات دوست نداشته باشه توي آشپزخانه انجام بده «سليم جواب ميدهد: «بله! از پوستكندن سيبزميني نفرت داره.» اشعه: «آيا از شما با سيبزميني پوستنكنده پذيرايي ميكنه» سليم:» معلومه كه نه احمقانه و بيمعنيه.» 56

9 پژوهشهاي زبان و ادبيات تطبيقي دورة اول شمارة اول بهار خب پس چه كسي پوستاشان را ميكنه - خودش. اشعة جادويي سو ال ميكند: - پس چرا كاري رو ميكنه كه از اون بدش مياد - چون همينطوره ديگه سيبزميني بخشي از غذاست و حتي اگر همسرم از اين قسمت آشپزي بدش بياد اين كارو انجام ميده. و وقتي اين كار رو با دستاي ماهرش انجام داد با زمزمة ترانهاي نگاه كردن به برنامة تلويزيون يا گوشكردن به راديو شاد ميشه و به خودش ميباله.» اشعه ميگويد: - ب ه گرفتي چي فكرميكني دوست ما خيال اشعه را راحت ميكند: - همه چيزو فهميدم و ممنون بهخاطر اين راهنمايي محرمانه. كمي بعد سليم از خواب بيدار ميشود و خيال ميكند كه خواب ديده است. اما با ديدن رقص اشعههاي گرم خورشيد پيرامون خود حس ميكند كه به هنگام خواب اتفاق خاصي افتاده است.... فرجام خوش از آن لحظه بهبعد نج ار ما هنگام نصب درب و پنجرهها تلاش بيشتري بهخرج داد. 57

10 ماندانا صدرزاده نقش قصههاي تمثيلي... مهارت تدريجي او در اينكار باعث علاقة بيش از پيشش شد. نقل ميكنند كه حتي از آن پس سليم جوايز زيادي را در نمايشگاههاي «صنايع ساختماني» بهخاطر عرضة كاري حرفهاي كسب كرد. اين حكايت تمثيلي را ميتوان براي جواناني مورد استفاده قرار داد كه به برخي مواد درسي علاقة چنداني ندارند و سودمندي آنها را زير سو ال ميبرند. 3. براي سودمندي بيشتر استعاره چه كنيم راوي تمثيل همانند قصهگوي داستانهاي عجيب يا شوخ با خنثيكردن ضمير هوشيار شنونده آن را آشفته و مختل ميسازد تا دريچههاي خيالپرورياش را بگشايد. اين شيوه به او امكان راه يافتن به ناخودآگاه فرد را ميدهد و او نيز به نوبة خود با امكانات فردياش براي رفع معضل مهيا ميگردد. كارشناسان بيشماري دريافتهاند كه اگر شنوندة قصه بههنگام آشفتگي ضمير هوشيارش قدري صبور باشد جنبة آموزشي داستان را بهراحتي دريافت خواهد كرد. چنين نقل ميشود كه اريكسون براي مختلسازي خودآگاه افراد از شيوههاي مختلفي استفاده ميكرد براي مثال لطيفه و داستانهاي فكاهي تعريف ميكرد در گرماگرم يك ملاقات از جيبش سوت يا بوق دوچرخهاي در ميآورد و حكايتهايي بيمعني نقل ميكرد تا طرحهاي خشك ذهن افراد را درهم بشكند. 1 (باندلر 1972: 23) القاي هرگونه پيام عجيب و غريب را پيشنهاد ميكند تا خودآگاه بيثبات و متزلزل گردد. 2 (ويليامز 1986: 67) پرسشهايي از اين دست را مطرح ميكند: چه شباهت يا تفاوتي بين يك فيل و يك كامپيوتر وجود دارد چه گل يا حيواني بيشتر به شما شبيه است و چرا نويسندگان ديگري پيش از نقل حكايت تمثيلي انتخابي با بازي با 3 كلمات (تردستي كلامي جناس عوضيگرفتن متلچه ترجيعبند) از شاخي به ديگر شاخ 1. Bandler 2. Williams 3. quiproquo 58

11 پژوهشهاي زبان و ادبيات تطبيقي دورة اول شمارة اول بهار 1389 پريدن يا نقل يك يا دو حكايت بيربط با مشكل فرد را پيش ميكشند. دست آخر حكايت قصههاي ناتمام نيز شيوهاي جالب توجه است پس از نقل چنين داستاني حكايت واقعي شروع ميشود (همانكه در واقع حاوي پيامي مهم است) آنگاه دوباره حكايت نخست پي گرفته و تمام ميشود. «اختلالي كه از اين شگرد منتج ميگردد به فراموشكردن پيام كه در انبوهي از اطلاعات نامنسجم و بيپيوند فرو ميرود كمك ميكند و اگر القا توسط قسمت هوشيار ذهن فراموش شده باشد امكان توجه و ستيز با آن رفع خواهد شد در نتيجه تا ثير آن بسيار بيشتر خواهد بود. در اين نوع فعاليت ناخوداگاه كار ستيز را تقبل ميكند و تجربه چنين ثابت كرده است.» (دو سنت پل 217). 1995: پس براي خنثيسازي مكانيزمهاي دفاعي فرد ياريشده راههاي بيشماري پيش روست. مطابق با مهارتهايمان يك يا چند شيوه را ميتوانيم بهكار گيريم. با توجه به اينكه هر يك از ما ارتباط با ديگران را به طريق متفاوتي ادراك ميكنيم براي پيوند با جهان نمونة خاص شنونده و خواننده شايسته است كه داستانها را با بهرهگيري از راههاي دريافت حسي پايه 1 (بصري سمعي لامسه و يا حواس دروني ( سامان بخشيم. رابين چندين نمونه از گونههاي مختلف زباني اراي ه ميكند قوة بصري براي ابراز درك خود به طرف مقابل ميگويد:» مطلبي را كه ميگوييد ميتوانم مجسم كنم.» قوة سمعي: «مطالبتان را خوب شنيدم.» از ديگر سو قوة لامسه از واژگاني مانند» حرفهايتان در من نفوذ كردند.» بهره ميبرد. بصري براي نشان دادن چيزي به طرف مقابل اعلام ميدارد:» مايلم نگاهي به اين بياندازيد.» سمعي عمدتا بيان ميكند: «ميخواهم اين نكته را خوب گوش كنيد» حال آنكه عبارت» مايلم بر آنچه به شما توضيح ميدهم انگشت بگذاريد و بگوييد چه احساسي در شما ايجاد ميكند.» برانگيخته از حس لامسه و حواس دروني است (1989: 237). اگر با نظام بازنمايي فرد يا افراد گروه مخاطب خود آشنا نيستيم بايد همة شيوهها و سبكهاي يادگيري را در بيان خود بگنجانيم براي مثال:» ميدانم كه خوب متوجهايد كه من سعي ميكنم چه چيزي را به شما منتقل كنم...» يا اينكه: «مايلم كه فلان يا فلان وضعيت را براي خودتان تصويرسازي كنيد...» يا» فلان يا فلان اتفاق را در ذهن بازسازي كنيد...». بنابراين هنگام ساخت روايتمان دقت و احتياط در اختيار سبك بياني در برگيرندة جمله 1. Synesthésie 59

12 ماندانا صدرزاده نقش قصههاي تمثيلي... شيوههاي بازنمايي لازم است. به باور ميلس و كرولي (1995: 172) بديهي است كه قصة تمثيلي فراهمشده با دقت تمام در صورتي تا ثير و نفوذ لازم را خواهد داشت كه مربي بتواند اولويت زباني مخاطبش را بهدرستي بسنجد و به عبارتي با او همنوا و همساز گردد و بر موج ذهني مشتركي با او قرار گيرد. سرانجام اينكه بهخاطر داشته باشيم كه راوي بايد «نسبت به تواناييهاي دروني شنونده اعتماد كامل داشته باشد و به او نشان دهد كه براي كمك به خود همه چيز دارد» (همان). كافي است نيروها و تواناييهاي بيشمار روحي و قابليت درونبينياش را برانگيزاند تا به آنها فعليت بخشد. راههاي چندي براي بهرهگيري از تمثيل فرا راه مربي گشوده است كه مسلما نقش نخست آن بهعنوان بنمايهاي جهت رفع معضل يا تغيير وضعيتي خاص آشكار ميگردد. معلمان همة سطوح آموزشي و والدين ميتوانند در موقعيتهاي خاص بهطور مستمر از آنها بهره ببرند در اين صورت مضمون حكايت بيانگر ديدگاهي خاص شناخت و دريافتي جديد و محرك بحث و گفتوگو خواهد بود. اين نوع حكايات تمثيلي بهانهاي براي مطالعه هم هستند ميتوان از جوانان درخواست كرد كه يك يا چند تمثيل را برگزينند و براي خانواده يا گروه بخوانند. تجربه نشان داده است كه در اغلب موارد موضوعات مورد علاقه مربوط به مشكلات شخصي است. درواقع با اينكه افراد ظاهرا موضوعات را براي ديگران انتخاب ميكنند ضمن خواندن حكايت در حلوفصل مشكلات خويشتن نيز توفيق مييابند. برخي متخصصان بهداشت روان در پايان هر جلسه حكايتي تمثيلي را در محيطي آرام مطابق با وضعيت مخاطب نقل ميكنند. دستاورد اين لحظات ارزشمند نتايج چشمگيري بوده است. 4. از تكرار و توضيح تمثيل خودداري كنيم «نقل قصه به يادداشتي ميماند كه از زير دري بسته س ر ميدهيم و ميرويم بيانتظار پاسخي.» دانيل لامبر يكي از وسوسههاي ما در مقام نقال توضيح و تكرار تمثيل است. 1 كول ن به روشني اين معضل را تبيين ميكند: به حكايت داستاني ميپردازيم كه بهراحتي و بدون مانع از تعليقها تا 1. Collins 60

13 پژوهشهاي زبان و ادبيات تطبيقي دورة اول شمارة اول بهار 1389 طرح و توطي هها پيش ميرود اما جزي ياتي چند بر سر راهند كه فكر و كنجكاوي شنونده را برميانگيزند. در اين هنگام ناگاه حس ميكنيد كه نياز داريد به كودك بگوي يد: «ميدوني عزيزم قصهاي كه برايت ميگم قصة پسر كوچولويي مثل تويه كه دوست نداره تو حياط بمونه. اسب گردندرازي كه از بالاي ديوار نگاه ميكنه تويي. راستش مامان ميخواد كه تو توي حياط بموني اما معنياش اين نيست كه تو يه روز ديگه نميتوني تنهايي بري گردش. واسه همينه كه اسب داره دشت رو تماشا ميكنه و آمادهس كه از حصار بپره اونو ر چون...» بس! ايست! همه چيز را داريد ضايع ميكنيد و همة رشتهها را پنبه با تيغ توضيحهايتان بالهاي تخيل كودك را ميچينيد. كودك قادر است بهتنهايي فكر كند. توضيح منظم هر چيز بدترين مانع است. با توضيح نكته به نكته هوش او را دست كم نگيريد. در واقع براي يك جوان درك مشكلات و حل آنها بدون نياز به توضيح دلگرمكنندهترين چيز است (كول ن 122). 1994: بنابراين درمييابيم كه اگر ضمير هوشيار خردورز او را مورد خطاب قرار دهيم با برانگيختن مقاومت و مخالفتش فعاليت ناخودآگاه او را كم و قدرت آشكارسازي دنياي خيالي را از استعاره سلب ميكنيم. از خاطر نبريم كه كودكان بدين دليل شيفتة قصههايمان هستند كه با دنياي منطقي كه از صبح تا شب در آن بهسر ميبرند كاملا در تضاد است. 5. بهرهبرداري از تمثيلات ناتمام برخي از تمثيلات بهخودي خود كاملند و برخي ديگر تمثيلات ناتمام يا باز اين امكان را فراهم ميكنند كه دمي درنگ كنيم و راهحلهايي را حدس بزنيم و در صورت لزوم آنها را با ديگري در ميان بگذاريم بدين ترتيب به شنونده مسي ولي ت رفع مشكل را ميبخشيم. به باور 1 كروآك اينگونه برخورد به فرد امكان ميدهد كه مشكلاتش را از نظرگاهي ديگر دريابد و به سطح متفاوتي از ارتباط دست يابد كه جايسپاري تجربياتش را در مشكلش ميسر سازد. (1996: 29). آنگاه خواهد توانست فرجام داستان را با آنچه تصور كرده بود مقايسه كند. برتري تمثيل باز يا تمثيلي كه با يك پرسش تمام ميشود وادارسازي مخاطب به يافتن پاسخي در ناخودآگاهاش است كه بر ضمير هوشيار پوشيده است. اينجا به نمونة پيشنهادي 2 توسط مونبوركت اشاره ميكنيم:» دختركي برخلاف اصرار والدينش از رفتن به مهد كودك 1. Kerouac 2. Monbourquette 61

14 ماندانا صدرزاده نقش قصههاي تمثيلي... خودداري ميكرد. پدر و مادر درمانده به روانشناس رجوع كردند. او براي كودك قصة قورباغة كوچكي را تعريف كرد كه نميخواست در بركه بپرد حال آنكه همراهانش سرخوش و شاد در آب بازي ميكردند. روانشناس از كودك پرسيد كه چه هنگام قورباغه قرار است بپرد. كودك پس از لختي درنگ پاسخ داد: پيشگويي بهوقوع پيوست.» (1993: 10). آنها تا كيد ميكنند بدين معني كه پلي بر آينده ميزنند.» بعد از جشن تولدش وقتي پنج ساله شد.» و اين 1 نويسندگان بسياري بر خوبي تمثيلات باز و آيندهنمايي در اين رويكرد پاسخ و فرجامي مناسب براي رفع مشكل در پايان قصه يافت نميشود. نوشتن پاسخ يا راه حل بر كاغذ نقاشي يا نقل آن به ديگري تصور يا فقط احساس آن همگي امكانپذيرند. بدين ترتيب ميتوانيم از راههاي مختلف ارتباطي (سمعي بصري لامسه حواس دروني) خاص هر فرد بهره بريم. 6. نتيجهگيري با تا كيد بر نقش سازندة حكايات تمثيلي در آموزش و پرورش ميتوان نتيجه گرفت كه رفتارهاي شناختي و رفتارهاي عاطفي تفكيكناپذير و در يكديگر تنيده شدهاند. در برنامههاي پرورشي مدارس فعاليتهاي بيشماري بر محور قصهها و حكايات تمثيلي قابل برنامهريزي و استفاده است. اين ابزار بيبديل ميتواند مورد استفادة بسياري از والدين معلمان مددكاران مربيان و... نيز قرار گيرد ابزاري كه البته بهخوديخود درماني مستقل نيست بلكه براي رويارويي با مشكلات مختلف و گرهگشايي از آنها با ديگر رويكردها پيوند ميخورد. شايسته است كه تمثيل را همچون هديه و پاداش به كودكان يا بزرگترها پيشكش نماييم و آن را همانند پرورندة روح و فكر بهويژه براي نوجواناني بهكار گيريم كه براي شنيدن داستان «قدري سالمند»اند. در فرايند دريافت استعاره درجه هوشياري و خردورزي مخاطب كاهش مييابد و فعاليت ضمير ناخودآگاه بيآنكه با مخالفت و مقاومتي مواجه گردد افزايش مييابد. مهم آن است كه فرصت و فراغتي كامل به شنونده يا خواننده دهيم تا راهكارها و پاسخهايي مناسب براي حل و تكميل تمثيلات نيمهتمام انتخاب كند. بيترديد اكتفا به نقل قصه با هدفي خاص ضامن تا ثير آن نيست. حالت نقال (چهرة درهم يا بشاش دستهاي جنبان يا ثابت قامت راست 1. futurisation 62

15 پژوهشهاي زبان و ادبيات تطبيقي دورة اول شمارة اول بهار 1389 يا افتاده لحن آرام و مطمي ن و سكوتهايش) در دعوت از حضار براي تصور و غنابخشي به نمايش درونيشان مو ثر است. وانگهي چندان برايمان ناآشنا نيست كه فردي در دورهاي سخت از زندگي ميلي دروني به خواندن مكر ر فلان شعر يا كتاب دارد بيآنكه بداند چرا بيترديد اينگونه مرهمي بر زخم درونش مييابد تا پس از بهبودي به فعاليت ديگري بپردازد. 7. پينوشتها به معني «شكل». morphé به معني «همان» و isos مشتق از يوناني.1 isomorphisme در حكايت اصلي كه بهزبان فرانسه است فرد نج ار سولو Solo) ( نام دارد كه نام فارسي سليم را براي آن برگزيدهايم (منبع حكايت تمثيلات ميشل دو فور ج. 2 : 43) منابع Bandler, Richard. et John Grinder. (1972). Les secrets de la communication. Montréal: Editions de l'homme. Collins, Chase. (1994). Raconte-moi une histoire. Paris: Robert Laffont. De Ssint, Paul. Josiane et Sylvie Tenenbaum. (1995). L'esprit de la magie. Paris: Inter Editions. Dufour, Michel. Allégories II. Les éditions Jcl. (1997). (6ème réimpression. 2005). Kerouac, Michel. (1996). La métaphore thérapeutique et ses contes. North Hatley: (Québec). Mer Editions. Lefebcre, André. (1972). Du réel et de l'imaginaire dans l'éducation. Montréal: Guérin. Malarewicz, J.A. et J. Godin, Milton H. (1986). Erikson, de l'hypnose clinique à la psychothérapie stratégique. Paris: Les Editions ESF. Mills, Joyce., C. Richard et J. Crowley. (1995). Métaphores thérapeutiques pour enfants. Paris. Hommes et perspectives, Desclée de Brouwer. Monbourquette, Jean. (1984). Les allégories thérapeutiques. Ottawa: université 63

16 ماندانا صدرزاده نقش قصههاي تمثيلي... Saint Paul. Robbins, Anthony. (1993). L'éveil de votre puissance intérieure. Montréal. Editions du Jour. Williams, Linda V. (1986). Deux cerveaux pour apprendre, le gauche et le droit. Paris: les Editions d'organisations. 64

مقدمه

مقدمه ` عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی زمانی که فرزندان به مدرسه و کالس درس وارد میشوند و فراگیری علم و دانش آغاز میشود یکسری مسائل جدید برای والدین ایجاد میگردد. همه آن هایی که به مدرسه میروند به یک اندازه

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx مهارت مطالعه موثر روش مطالعه صحیح اصولی و روش هاي مرور مطالب خوانده شده تهیه و تنظیم: علی امیري.روانشناس اداره مشاوره دانشگاه مقدمه آیا تاکنون به این موضوع فکر کردهاید که هنگام مطالعه از چه روشی استفاده

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

روابط عمومی و تصویر سازمانی

روابط عمومی  و  تصویر سازمانی روابط عمومی و تصویر سازمانی مسعود کوثری تصویر سازمانی برای آن که سازمانی بتواند درست به وظایف خود عمل کند به یک تصویر سازمانی مثبت نیاز دارد. این تصویر سازمانی یا برند سازمانی دارائی نامشهود یک سازمان

توضیحات بیشتر

Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال ب

Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال ب Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال به ADHD )اختالل بيش فعالی/کمبود توجه( شدت اين مشکالت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

Student.doc

Student.doc راهنمای استفاده از رايا مدرسه (ويژه دانش ا موزان و اوليای دانش ا موزان) ي م.۱.۲ ۱ ورود دانش ا موزان در سمت كاربر برای هر دانش ا موزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد: بخش عمومی سايت که هر دانش ا

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ت

به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ت به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ترتیب قرار گرفتن کلمات در جمله خبری : در زبان فارسی

توضیحات بیشتر

8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه ک

8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه ک 8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه کیفیت نامی که برای آن انتخاب میشود حائز اهمیت نیست!

توضیحات بیشتر

این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکه

این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکه این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکههای اجتماعی به عنوان بازاریابی اینترنتی و یا تبلیغات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11 ضميمه دو

Microsoft Word - 11 ضميمه دو 155 ضميمه 2: سرانههاي تا سيسات شهري مباني نظري برنامه 5 ساله فرهنگي اجتماعي شهر تهران 156 157 مساجد و اماكن مذهبي نظر به نقش مسجد و اهميت آن و با توجه به پراكندگي مساجد و اماكن مذهبي در سطح شهرها و محلات

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

روش تدریس تربیت بدنی

روش تدریس تربیت بدنی روش تدر ی س رتبیت بدنی تهیه کننده مهدی آزادان منابع درسی روش تدریس تربیت بدنی دکتر محسن شفیعی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تربیت بدنی در مدارس دکتر رحیم رمضانی نژاد انتشارات سمت.1.2 ویژگیهایرشدی

توضیحات بیشتر

الفبا - قابلیت های پنل معلمان

الفبا - قابلیت های پنل معلمان مستندات معلمان قابلیت های پنل معلمان ۱۱:۰۵:۵۷ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ جهت ورود به پنل معلمان ابتدا می بایست وارد وبسایت شده سپس روی دکمه ورود زده و شماره موبایل را وارد نما م تا کد تا د برای ما پیامک گردد. پس از وارد

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska حقوق کودک مطابق کنوانسیون کودک سازمان ملل یک استاندارد برای دورنمای وضعیت کودک که توسط واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند غربی با همکاری NOBAB تدوین شده است واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند

توضیحات بیشتر

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش متوسطه دفتر آموزش های فنی و حرفه ای- دفتر آموزش های کاردانش دبیرخانه راهبری کشوری برق و الکترونیک شیوه نامه کد شیونامه SH401 در نوشتن این شیوه نامه از محتوی " جشنواره های

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 امروزه ارتباطات حرف اول را در تعامالت انسانی میزند و حتی با گذر زمان شاهد ایجاد کسبوکارهایی جدید مبتنی بر همین ارتباطات هستیم. در هر عصر و دورهای روشهای

توضیحات بیشتر

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی 1

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی   1 1 انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب مهم ترین کار برای شروع فعالیت در حوزه وب است. کلمات کلیدی می توانند ورودی سایت را هدفمند کنند و باعث سود در کسب و کار اینترنتی شوند. در ادامه به 10 نکته مهم و کاربردی برای انتخاب

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

پنج ویژگی پنهان آپدیت بهاره ویندوز 10 که باید از وجود آن‌ها با خبر باشید

پنج ویژگی پنهان آپدیت بهاره ویندوز 10 که باید از وجود آن‌ها با خبر باشید قابلیتهایی متناسب با نیاز کاربران پنج ویژگی پنهان آپدیت بهاره ویندوز 10 که باید از وجود آنها با خبر باشید مطابق با روال سال گذشته تقریبا یک هفته پیش کاربران باید بهروزرسانی جدید ویندوز 10 موسوم به بهروزرسانی

توضیحات بیشتر

Default Normal Template

Default Normal Template نحوه مطالعه زیست شناسی مقدمه تو این چندسال اخیر طراحان کنکور سراسری کامال سبک سواالت رو تغییر دادن از سال 29 به این طرف حتی طول گزینه های سوال خیلی بیشتر شده به طوری که خواندن سواالت به همراه گزینه ها

توضیحات بیشتر

این فایل فقط برای مشاهده می باشد.برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با قیمت فقط 2 هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www

این فایل فقط برای مشاهده می باشد.برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با قیمت فقط 2 هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید www گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : جذاب کردن درس انشاء برای دانش آموزان با روش های خالقانه 1 فهرست مطالب مقدمه )طرح مساله وموضوع )...3 بيان مساله...4 اهداف گزارش اختصاصی :...4 هدف اصلی اهداف جزئی مقایسه با

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation موضوع تحقيق : بررسی web1.2.3 استاد راهنما : جناب آقاي دكتر كيانی دانشجو: سهيل عباسی كالنی پاييز 1395 Internet در سال 1983 شركت انگليسي ( آريانت ) اينترنت كه يک شبکه جهاني است كه شامل ميليون ها كامپيوتر

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید. - آیا میدانید امسال میخواهیم

توضیحات بیشتر

Database Course Introduction

Database Course Introduction م آن ه جان را ت آ و ت معرفی درس: طراحی پایگاه دادهها (40384 ( مرتضی امینی نیمسال دوم 95-94 مقدمه 2 نیازمند توسعه سیستمهاي اطلاعاتی یا برنامههاي کاربردي براي استفاده از اطلاعات وجود حجم زیادي از دادهها

توضیحات بیشتر

به نام خدا جلسه پنجم اول بگم که تو جلسه چهارم درباره نحوه ایجاد قالب شخصی صحبت کردیم وآموزش دادیم که مثال این عکس رو چجوری ایجاد کنیم تو دیه بان بازار

به نام خدا جلسه پنجم اول بگم که تو جلسه چهارم درباره نحوه ایجاد قالب شخصی صحبت کردیم وآموزش دادیم که مثال این عکس رو چجوری ایجاد کنیم تو دیه بان بازار به نام خدا جلسه پنجم اول بگم که تو جلسه چهارم درباره نحوه ایجاد قالب شخصی صحبت کردیم وآموزش دادیم که مثال این عکس رو چجوری ایجاد کنیم تو دیه بان بازار... یعنی وقتی بخوایم یک سری اطالعات رو برای تمامی نمادها

توضیحات بیشتر

Kan jou baby goed horen- in Farsi taal

Kan jou baby goed horen- in Farsi taal آیا شنوایی نوزاد شما خوب است تست ]آزمایش[ شنوایی نوزاد میریآم و دنیس میریآم و دنیس یک نوزاد دارند. میریآم و دنیس یک نوزاد دارند. میریآم و دنیس بسیار شاد هستند. آنها یک نوزاد دارند. نوزاد چند روز پیش بدنیا

توضیحات بیشتر

با Your Phone از قابلیت‌های اندروید در ویندوز لذت ببرید

با Your Phone از قابلیت‌های اندروید در ویندوز لذت ببرید ارسال پیامک انتقال عکسها همگام سازی اطلاعیهها و تصویر آینهای با Your Phone از قابلیتهای اندروید در ویندوز لذت ببرید اپلیکیشن Your Phone ویندوز 10 گوشی موبایل و کامپیوتر شخصی شما را به یکدیگر متصل میکند.

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

با خرید این گجت‌ها در مصرف انرژی و پول جیب‌تان صرفه‌جویی کنید!

با خرید این گجت‌ها در مصرف انرژی و پول جیب‌تان صرفه‌جویی کنید! توجه ویژه شرکتهای سازنده به بحث مصرف انرژی با خرید این گجتها در مصرف انرژی و پول جیبتان صرفهجویی کنید! این روزها همه به دنبال پسانداز هستند اما اگر این ایده را در سر داشته باشید نمیتوانید فناوریهای جدید

توضیحات بیشتر

۱۰ ترفند طلایی تقویت شبکه وای‎فای خانگی

۱۰ ترفند طلایی تقویت شبکه وای‎فای خانگی نباشید خود خانگی شبکه سیگنال قدرت ضعف نگران دیگران خانگی وای فای شبکه تقویت طلایی ترفند ۱۰ زا و است کامپیوتر از استفاده بخش های مهم ترین و مفیدترین از یکی وای فای همان یا بی سیم شبکه از استفاده سرعت اگر

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی برنامە جدید براي یها بودجه بندي هاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە ) سال تحصیلی -96 www.sanjeshserv.ir هاي آزمایشی سنجش اول ویژه دانشآموزان پایه (سال اول دورة دوم متوسطه) با تغییر نظام آموزشی از

توضیحات بیشتر

نگاه دقیق و آگاهانه آفرینش به آزمون آیلتس

نگاه دقیق و آگاهانه آفرینش به آزمون آیلتس نکات آزمون در اينجا چند راهنمايي کوتاه براي تمرين زبان انگليسي و انجام آزمون اراي ه مي کنيم: تمرين اعتماد به نفس مهارت هاي زبان انگليسي خود را با تمرينات رسمي تمرين کنيد. IELTSو يا از طريق کتاب ها يا دوره

توضیحات بیشتر

با استفاده از امکانات ویندوز فضای از دست رفته درایو USB را بازیابی کنید

با استفاده از امکانات ویندوز فضای از دست رفته درایو USB را بازیابی کنید روشی بسیار ساده که تمام فضای دیسک USB را بهشما برمیگرداند با استفاده از امکانات ویندوز فضای از دست رفته درایو USB را بازیابی کنید یکی از موضوعاتی که تقریبا همه کاربران با آن برخورد میکنند از دست رفتن مقداری

توضیحات بیشتر

در سال 2015 منتظر چه لپ‌تاپ‌هایی باشیم؟

در سال 2015 منتظر چه لپ‌تاپ‌هایی باشیم؟ در سال 2015 منتظر چه لپتاپهایی باشیم لپتاپ همواره جز آن دسته از محصولاتی است که کاربران برای مدت زمان زیادی از آنها استفاده میکنند. بر خلاف اسمارتفونها یا تبلتها لپتاپها معمولا دو یا سه برابر یک دیوایس

توضیحات بیشتر

هب انم حض رت دوست با رعض سالم خدمت تما م ی دوستان از ا ن جا ی ی هک یک ی از مهمت ر ی ن مباحث مط رهح رد شیم ی ک نک ور رسارسی مبح ث تعادالت شیم یا ی ی عل ی تصم ی م رگ فت م ات ط ی یک ردس ناهم جا م ع و ک نک

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل هفتم مدل سازی نیازمندیها جریان رفتار الگوها و برنامه های کاربردی تحت وب 2 استراتژی های مدل سازی نیازمندی ها تحلیل ساخت یافته: داده و پردازشی که موجودیت های جداگانه در نظر می گیرد. آن را منتقل می کند

توضیحات بیشتر

نرم‌افزارهایی که همین حالا باید استفاده از آن‌ها را متوقف کنید (بخش چهارم)

نرم‌افزارهایی که همین حالا باید استفاده از آن‌ها را متوقف کنید (بخش چهارم) استفاده ممنوع! نرمافزارهایی که همین حالا باید استفاده از آنها را متوقف کنید (بخش چهارم) ما بدون نرمافزار ناتوان خواهیم بود بدون آنها چگونه میتوانیم وبگردی کنیم از کامپیوترهای خود محافظت کنیم و فصلهای این

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طالق عاطفی در زنان شاغل متاهل شهرستان ایذه استادراهنما:

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C8D190E59DE5C720DDD5E120CFE6E32E646F63>

<4D F736F F D20C8D190E59DE5C720DDD5E120CFE6E32E646F63> فنون شناخت درماني- فصل دوم 1 برگه 2-1. تعريف اصطلاحات اصطلاحاتي را كه در افكار خود آيندتان زياد استفاده ميكنيد در ستون سمت راست يادداشت كنيد. در ستون مياني هر اصطلاح را تعريف كنيد. در ستون سمت چپ از خودتان

توضیحات بیشتر

آموزش گیتار جلسه ۴ _ این جلسه دارای ۴ ویدیو آموزشی با حجم ۷۱ مگابایت می باشد _ با احترام لینک دانلود ۴ ویدیو آموزشی این جلسه پس از پرداخت مبلغ 3000 تو

آموزش گیتار جلسه ۴ _ این جلسه دارای ۴ ویدیو آموزشی با حجم ۷۱ مگابایت می باشد _ با احترام لینک دانلود ۴ ویدیو آموزشی این جلسه پس از پرداخت مبلغ 3000 تو آموزش گیتار جلسه ۴ _ این جلسه دارای ۴ ویدیو آموزشی با حجم ۷۱ مگابایت می باشد _ با احترام لینک دانلود ۴ ویدیو آموزشی این جلسه پس از پرداخت مبلغ 3000 تومان برای شما نمایش داده می شود و همچنین بصورت اتوماتیک

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي

به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي پیشرفته مقدمه در برنامه هایی که تا کنون دیدیم ما از

توضیحات بیشتر

Fundamental Coach Development Program برنامه یک ماهه توسعه مربی )پایه( هدف برنامه: 055 هزار تومان تخفیف ویژه ثبت نام زودهنگام تا تاریخ 50 دی ماه 79 آش

Fundamental Coach Development Program برنامه یک ماهه توسعه مربی )پایه( هدف برنامه: 055 هزار تومان تخفیف ویژه ثبت نام زودهنگام تا تاریخ 50 دی ماه 79 آش Fundamental Coach Development Program برنامه یک ماهه توسعه مربی )پایه( هدف برنامه: 055 هزار تومان تخفیف ویژه ثبت نام زودهنگام تا تاریخ 50 دی ماه 79 آشنایی با کوچینگ درک نقش و اهمیت کوچینگ در رشد و توسعه

توضیحات بیشتر

0104.doc

0104.doc مفهوم ضربه هدف ما از مطالعه برخورد در اين فصل اين است كه ببينيم در صورت معلوم بودن حركتهاي اوليه ذرات برخورد كننده با استفاده از اصول پايستگي تكانه و انرژي و با فرض اينكه چيزي در مورد نيروهاي مو ثر در

توضیحات بیشتر

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس Starry Station روتر بیسیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس روترهای بیسیم از حدود ۱۷ سال پیش پا به عرصه این دنیا گذاشتند و در این مدت اتفاقات زیادی را تجربه کردند. اما فکر نکنید که چون این فناوری

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که: 1- منبع جریان را تعریف

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode] بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تي وري توسعه یافته رفتار برنامه ریزي شده (مطالعه موردي: بانک اقتصاد نوین) غلامعباس افشار مدیر مرکز بازاریابی خدمات مالی ري یس انجمن متخصصان روابط عمومی Manager@FSMcenter.com

توضیحات بیشتر

معماری و طراحی برای افراد معلول و ناتوان طراحی و معماری ما از معلولیت چه میدانیم ناتوانی تنها وجود محدودیتهایی برای بعضی از افراد نیست بلکه در حقیقت ی

معماری و طراحی برای افراد معلول و ناتوان طراحی و معماری ما از معلولیت چه میدانیم ناتوانی تنها وجود محدودیتهایی برای بعضی از افراد نیست بلکه در حقیقت ی معماری و طراحی برای افراد معلول و ناتوان طراحی و معماری ما از معلولیت چه میدانیم ناتوانی تنها وجود محدودیتهایی برای بعضی از افراد نیست بلکه در حقیقت یک قسمت از زندگی بشر است که هر کسی میتواند در قسمتهایی

توضیحات بیشتر

بس ی ج باید جلورت از همه وارد رعهصی عل م بش ود. م قام مع ظ م رهبری )مدظله(: ویژهی دانشآموزان دورهی اول متوسطه دورهی هشتم 8 سال تحصیلی هدف کلی آی

بس ی ج باید جلورت از همه وارد رعهصی عل م بش ود. م قام مع ظ م رهبری )مدظله(: ویژهی دانشآموزان دورهی اول متوسطه دورهی هشتم 8 سال تحصیلی هدف کلی آی بس ی ج باید جلورت از همه وارد رعهصی عل م بش ود. م قام مع ظ م رهبری )مدظله(: ویژهی دانشآموزان دورهی اول متوسطه دورهی هشتم 8 سال تحصیلی 95-96 هدف کلی آیههای تمدن با ارزیابی عملکرد دانشآموزان بر اساس کسب

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Final Edition02

Seasonal Report Final Edition02 گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار تابستان ١٣٩٧ فهرست عناوین اینفوگرافیک ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ درصد کاربران فعال نسخههای بازار نسخه API دستگاههای اندرویدی کاربران درصد کاربران هر برند مقایسهی مجموع

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 فهرست پیشگفتار 3 فصل دوم- رينگ والستیک الستیک 6 سائیدگي الستیک 7 بازدید ( رینگ و الستیک ) 8 تعویض محل الستیک ها 9 3 پیش گفتار

توضیحات بیشتر

slaktare_styckare__FA قصاب و گوشت بُر

slaktare_styckare__FA قصاب و گوشت بُر Självskattningsformulär Slaktare och styckare Farsi Sida: av قابلیت ھای خود را شناسایی کنید ویژه قصابان و گوشت ب ر ھا آیا قبلا بھ عنوان قصاب یا گوشت ب ر کار کرده اید و می خواھید در این حرفھ ھا در سوي د

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر

7

7 Moving Averages Trading System مجموعه جلسات برگزار شده در گروه دانش سراي تحلیلگران بورس ایران مدرس:خاطره نیکویی سیستم معاملاتی سیستمی ست که هر تریدر با توجه به خصوصیات فردي خود آنرا بنا میکند رکن اصلی

توضیحات بیشتر

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش به نام آنکه جان را فکرت آموخت مدیریت دانش در سازمان ها ارائه در: دانشگاه فردوسی مشهد برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات و دانش گرایش مدیریت دانش مدرس: مصطفی جهانگیر )PhD( mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخی ۱ مقدمه منظور از iا مین ا ماره ی ترتیبی مجموعه ای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 شرکت سهامی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دفتر فناوری اطلاعات استانداردهای توسعە نرمافزار با متدولوژی RUP (Software Architecture Document) کارگزار : سید مصطفی حسینی تاریخ : آبان 84 برگه شناساي

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/0/01 كد استاندارد: 1-1//1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم؟

چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم؟ سه ابزار قدرتمند ویندوزی چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم کامپیوترها در طول حیات خود بارها و بارها دچار مشکل شده یا فریز میشوند. کامپیوتر ویندوزی شما نیز ممکن است بهطور خودکار ریست شده

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Autumn 97 vA04

Seasonal Report Autumn 97 vA04 گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار پاييز ١٣٩٧ ٩٧ بیشترین نرخ تبدیل کاربران به کاربران خریدار تهران بیشترین تغییرات نصب فعال در دسته ی ابزار ها: ١٨ بیشترین رشد تعداد برنامه ها در دسته ی آشپزی و رستوران: ١٤ ساعت

توضیحات بیشتر

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود دارد. در هنگام سنتز DNA ژنوم با دقت بسيار زيادي همانندسازي

توضیحات بیشتر

معرفی جدیدترین بازی‌های پی‌سی و کنسول

معرفی جدیدترین بازی‌های پی‌سی و کنسول یک نگاه چند بازی در این بخش که به طور ثابت در هر شماره نشریه شبکه چاپ میشود سعی میکنیم چهار بازی جذاب جدید منتشر شده برای پیسی یا کنسولهای معروف بازیهای ویدیویی را معرفی و یک مرور کوتاه داشته باشیم. با

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

جلسه دوم: به نام خداوند بخشنده مهربان در خدمتتون هستم با جلسه دوم آموزش مجازی فیلترنویسی. امروز در مرحله اول من میخوام بهتون یاد بدم که بتونین یک فیلت

جلسه دوم: به نام خداوند بخشنده مهربان در خدمتتون هستم با جلسه دوم آموزش مجازی فیلترنویسی. امروز در مرحله اول من میخوام بهتون یاد بدم که بتونین یک فیلت جلسه دوم: به نام خداوند بخشنده مهربان در خدمتتون هستم با جلسه دوم آموزش مجازی فیلترنویسی. امروز در مرحله اول من میخوام بهتون یاد بدم که بتونین یک فیلتر رو در مرحله اول بخونین و هدفش رو متوجه بشین. فعال

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

راهنمای Offline Update آنتیویروس.ESET Internet Security 12 توجه: رعایت ترتیب مراحل بسیار مهم است و سلیقهای عمل کردن میتواند مانع از انجام صحیح تنظیمات

راهنمای Offline Update آنتیویروس.ESET Internet Security 12 توجه: رعایت ترتیب مراحل بسیار مهم است و سلیقهای عمل کردن میتواند مانع از انجام صحیح تنظیمات راهنمای Offline Update آنتیویروس.ESET Internet Security 12 توجه: رعایت ترتیب مراحل بسیار مهم است و سلیقهای عمل کردن میتواند مانع از انجام صحیح تنظیمات شود. توجه: Update کردن ورژن آنتیویروس و ارتقاء آن

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

میر محمدرضا آقای لقایی | Jobinja

میر محمدرضا آقای لقایی | Jobinja میر محمدرضا آقای لقایی مدیر تماس از طریق جابینجا (https://jobinja.ir/user/laghaei) تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۶۵ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: معاف وضعیت تا هل: مجرد استان سکونت: تهران آدرس:

توضیحات بیشتر

Visual Studio روی ویندوزهای 7 و 8 با استفاده از 2012 MS-MPI با سالم به همهی دوستان عزیزم طریقهی نصب MPI و نوشتن و اجرای یک برنامه با استفاده از اون رو

Visual Studio روی ویندوزهای 7 و 8 با استفاده از 2012 MS-MPI با سالم به همهی دوستان عزیزم طریقهی نصب MPI و نوشتن و اجرای یک برنامه با استفاده از اون رو با سالم به همهی دوستان عزیزم طریقهی نصب MPI و نوشتن و اجرای یک برنامه با استفاده از اون رو می- خوام تا جایی که خودم یاد گرفتم به راحتترین روش برای شما هم توضیح بدم. امیدوارم که مفید واقع بشه و همه بتونن

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی

خبرگزاری سفیر افلاک   مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی مقابله میکند شناسه خبر : ۱۷۰۰۸ سه شنبه ۱۵ ا بان - ۱۳۹۷ ۱۱:۴۰ مدیرکل اوقاف و امور خیریه لرستان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??????.docx

Microsoft Word - ??????.docx به نام خدا راهنماي استفاده از سامانه جامع تعاملي مركز ماهر ابتدا آخرين ورژن كيهان كلاينت را از سايت پيام پرداز دانلود نماييد. سايت شركت مهندسي پيام پرداز فايل هاي نصب كيهان كيهان نسخه كاربر چهار كيهان

توضیحات بیشتر