Role of Cupping in the treatment of different diseases: systematic review article

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Role of Cupping in the treatment of different diseases: systematic review article"

رونوشت

1 89 نقش حجامت در درمان بیماريها مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اسفند 95 دوره 7 شماره صفحههاي 89 تا 8 مقاله مروري نظاممند حسین اندیش احسان شجاعیفر علی پاشا میثمی و * موسسه تحقیقات حجامت تهران. انجمن علمی پزشکی اجتماعی تهران. گروه پزشکی اجتماعی و پیشگیري دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران. * نویسنده مسي ول: تهران خیابان قدس خیابان پورسینا دانشکده پزشکی گروه پزشکی اجتماعی. مقدمه تلفن: نقش حجامت در درمان بیماريها: مقاله مروري نظاممند زمینه و هدف: حجامت یکی از روشهاي سنتی درمانی است که از زمانهاي بسیار دور در سراسر دنیا رواج داشته و دارد. با توجه به فراوانی قابل توجه استفاده و تجویز این روش درمانی و وجود نقطهنظرات پراکنده در مورد اثربخشی حجامت مطالعهي حاضر به منظور بررسی نظاممند دادههاي معتبر علمی منتشر شده در مورد انواع حجامت و تعیین موارد مطرح به منظور توصیه احتمالی و یا پژوهش در مورد این روش درمانی به انجام رسید. روش بررسی: در این مطالعهي مروري با جستجوي نظاممند در موتورهاي جستجوگر Scopus PubMed Google به همراه موتورهاي جستجوگر فارسی IranMedex و SID در نهایت 99 مطالعهي مختلف از مجلات معتبر داخلی و بینالمللی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. به منظور مقایسه نتایج مطالعات مختلف بیماريهاي مورد بررسی در 9 گروه بر اساس شباهتهاي ماهیت و بیماريزایی طبقهبندي شدند. یافتهها: مطالعات تا ثیر حجامت بر بیش از 50 بیماري مختلف را بررسی کردهاند. در %8/9 از مطالعات نتیجه معنادار در مورد تا ثیر حجامت گزارش شده است. در مورد بیماريهاي عضلانی و اسکلتی درد با منشاء مختلف و مشکلات پوستی بیشترین تعداد مطالعات کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی انجام شده است. از این بین بیشترین مطالعات در زمینه تا ثیر حجامت در رابطه با دردهاي کمر بوده و نتایج به سود حجامت را گزارش کردهاند. نتیجهگیري: با توجه به نوع مطالعات صورت گرفته میتوان نتیجه گرفت حجامت بهعنوان یک روش درمانی داراي تا ثیر در بیماريهاي مختلفی منجمله بیماريهاي اسکلتیعضلانی و پوستی بهعنوان یک مداخلهي گزارش شده است. کلمات کلیدي: حجامت طب سنتی مقاله مروري نظاممند. حجامت از ریشه حجم و به معنی ایجاد حجم که با بادکش گذاري و ایجاد فشار منفی به جمع شدن سیالات در زیر پوست و ایجاد التهاب و احتقان در ناحیه منجر شده با برشهاي سطحی و بادکشگذاري مجدد خارج میشود. چکیده و این روش تا هفت هزار سال پیش نیز بهکار گرفته شده که در کتاب Ubi Plethora Ibi Evacua (00 پیش از میلاد) اوراق پاپیروس (550 پیش از میلاد) کتاب بوشو یهاي باستان (75 پیش از میلاد) کتب منتسب به بقراط (7560 پیش از میلاد) حکاکیهاي باستانی یافت شده در یونان (قرن دوم میلادي) و منابع طب اسلامی ی بهطور آشکار قابل ردیابی است. بهطور کلی چهار نوع حجامت انجام میشود: الف حجامت خشک: محدود به استفاده از بادکش بوده و بسته به عامل ایجاد فشار منفی به دو نوع گرم ویرایش: 95//6 پذیرش: 95//7 آنلاین: 95//8 (Warm dry cupping) دریافت: 95/0/5 و سرد (Cold dry cupping) قابل تقسیم است. در انواع سرد از پمپهاي مکنده یا حتی قدرت مکش دمی و در انواع گرم از شعله استفاده میشود. بسته به تعدد نواحی و استفادهي همزمان از روغنها و داروها لغزان (Moving Tehran Univ Med J (TUMJ) 07 March;7():89

2 حسین اندیش و همکاران 80 cupping) یا دارویی cupping) (Drug نامیده میشود. ب حجامت تر: بادکش با خراشهاي پوستی و خارج کردن سیالات همراه میشود. شایعترین ناحیه پشت و بین دو کتف است (حجامت عام). پ حجامت گرما بی cupping) (Water با لیوانهاي مملو از آب گرم انجام میشود ت حجامت تر سوزنی cupping) (Needle wet بادکشگذاري با طب سوزنی همراه میباشد. و 5 و 6 7 هفت خون اضافهي از حجامت جهت خارج کردن ارواح خبیث مکانسیمهایی براي اندامها و ایجاد تعادل در اعضاء بهره گرفتهاند. اثرات درمانی حجامت برشمرده شده: تصفیه خون از مواد بیماريزا مانند واسطهها و سلولهاي التهابی (مانند فاکتور روماتویید کمپلکسهاي ایمنی و مواد اکسیدان). قدرت فیلتر حجامت را 6 تا 8 برابر کپسول بومن تخمین زدهاند. تحریک سیستمهاي ضد درد بدن شامل: هسته سجافی بزرگ Nucleus) (Rapha Magmus ماده خاکستري دور قناتی بطنی (Periaqueductal Gray) (Periventricular Areas) هستهي و ناحیهي دور پاراژیگانتوسلولاریس Paragigantocellularis) (Nucleus Reticularis سیستم اپیوییدي مغز 5 شامل: اندورفین و انکفالین و سیستم کنترل دریچهي درد. افزون بر این افزایش نسبت لاکتات به پیروات و آستانه درد و کاهش مادهي (P Substance) P نیز مورد اشاره قرار گرفته است. تحریک سیستم ایمنی به واسطهي پرخونی افزایش درجه حرارت و آسیب ایجاد شده و التهاب موضعی حادي تحریک سلولهاي پوست و ترشح اینترلوکین (IL) و سایر سایتوکینهاي التهابی و افزایش ساخت کمپلمان تحریک ماکروفاژها و پاسخهاي موثرتر (Th) بهبود ترافیک لنفاوي به علت ایجاد فشار منفی در گرههاي لنفاوي و در حجامت عام تحریک تایموس کاهش IgE و افزایش گلبولهاي 60 سفید خون. با توجه به فراوانی قابل توجه استفاده و تجویز این روش درمانی و وجود نقطه نظرات پراکنده در مورد اثربخشی حجامت مطالعهي حاضر با هدف بررسی نظامم دن مورد انواع حجامت به انجام رسید. روش بررسی جستجوي نظاممند مقالات معتبر علمی منتشر شده در در پایگاههاي دادههاي پژوهشهاي علمی شامل PubMed Google Scholar و Scopus و همچنین پایگاههاي اسناد علمی به زبان فارسی شامل Iranmedex و Science Iranian Database (SID) Alhijamah Cupping و گرفت. (شکل با استفاده از کلید واژههاي حجامت بادکش Hijama تا تاریخ 05/7/ میلادي صورت ). معیارهاي ورود به مطالعه: مطالعات مروري کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی و نیمهتجربی که به یکی از نمودار : روند جستجوي الکترونیک مطالعات مربوط به اثر حجامت بر درمان بیماريهاي مختلف. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اسفند 95 دوره 7 شماره 89 تا 8

3 8 نقش حجامت در درمان بیماريها زبانهاي فارسی یا انگلیسی چاپ شدهاند یا مطالعاتی با زبانهاي دیگر که چکیدهي انگلیسی آنها در دسترس باشد و از حجامت بهعنوان یکی از مداخلههاي اصلی استفاده شده باشد و معیارهاي خروج شامل مطالعاتی که از حجامت بهعنوان روش ترکیبی با بیش از یک مداخله دیگر بهره گرفتهاند و مطالعات گزارش موردي (بهجز در رابطه با عوارض جانبی) بودند. پس از جستجو مطالعات توسط دو نفر از نویسندگان بهطور جداگانه بر اساس معیارهاي ورود و خروج مرور شد. مطالعات در 9 گروه مختلف از بیماريهاي مشابه دستهبندي شد. با توجه به عدم همگن بودن دادهها امکان انجام متاآنالیز وجود نداشت. اطلاعات مطالعات در یک جدول تلخیص و نمایش داده شدند. در انتها خلاصه فراوانی مطالعات با گزارش به سود حجامت محاسبه شد. هم بر اساس جستار الکترونیک نظاممند 75 مقاله یافت شد که پس از حذف موارد تکراري و انطباق با معیارهاي ورود و خروج روي 7 رفته مطالعهي کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی 9 مطالعهي مروري نظاممند و 5 مطالعهي نیمه تجربی مورد ارزیابی قرار گرفت. (نمودار ) در مورد دردهاي کمر چهار کارآزمایی بالینی با تخصیص 5 و تصادفی 59 و پنج مطالعهي نیمه تجربی همگی گروه حجامت را با کاهش بیشتر درد و علایم بیماري گزارش کردهاند. مطالعهي مروري نظاممند Huang و همکارانش بهطور کلی اثر حجامت را جهت کاهش علایم دردهاي کمري مثبت ارزیابی کرده است. در مورد دردهاي گردن دو کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی و دو مطالعهي نیمه تجربی 5 اثربخشی در کاهش درد و علایم افراد مورد بررسی بهدنبال حجامت را گزارش کردهاند. در مطالعهي مروري Lauche و همکاران حجامت کاهش شدت درد 0 بیماران را موجب شده است. این نویسنده در مطالعه دیگري با بررسی دو ساله 0 بیمار نتیجه گرفته که بادکش شدت درد را پس از دو سال کاهش نمیدهد اما از کارافتادگی بیماران را تا حدي کاهش داده و کیفیت زندگی را بهبود بخشیده است. در مورد فیبرومیالژیا در مطالعات مروري Cao و همکاران ترکیب حجامت و 6 و 7 طب سوزنی در کاهش درد بیماران تا ثیر بیشتري داشته است. نتایج اولیهي مطالعهي مداخلهاي بر اساس انتخاب بیمار اثر معناداري از طب سوزنی و بادکش بر کاهش درد افزایش کیفیت زندگی و 8 رضایت از درمان گزارش نکرده است (جدول ). تصادفی در مورد آرتریت دو مطالعهي کارآزمایی بالینی با تخصیص 0 و دو مطالعهي نیمهتجربی بهبودي شدت درد و یا اثربخشی حجامت بر موضع درگیر را گزارش کردهاند. در مورد سایر بیماريهاي اسکلتی و عضلانی شامل سندرم تونل کارپ جراحت حاد نسج نرم مفاصل درد بیحس کنندهي شبانگاهی براکیال (BPN) مایوفیبروزیت 6 درد زانو 7 درد شانه 8 اسپوندیلیت 5 آنکیلوزان استي وپروزیس و بهطور کلی اثر حجامت در مورد کاهش درد و علایم این بیماريها توسط آن مطالعات مثبت ارزیابی شده است. در مورد سردردهاي میگرنی یک مطالعهي کارآزمایی 5 بالینی با تخصیص تصادفی و چهار مطالعهي نیمه تجربی 556 اثر حجامت بر کاهش علایم بیماران را گزارش کردهاند (جدول ). درباره اثربخشی حجامت بر کاهش سایر دردها سه مطالعهي کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی و شش مطالعهي نیمه 6065 تجربی نشان دادهاند. بهطور کلی نقش موثر حجامت در کاهش درد مرتبط را مطالعهي مروري نظاممند Cao و همکاران با متاآنالیز بر روي شش کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی نشان داده که بادکش نسبت به لیست انتظار (بدون درمان) و گرما درمانی در کاهش درد برتري داشته و ترکیب بادکش با طب سوزنی نیز نسبت به طب 57 سوزنی بهتنهایی اثربخشی بیشتري در کنترل انواع درد داشته است. در رابطه با اثرات حجامت بر تغییر پروفایل چربی خون سه کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی و چهار مطالعهي نیمه 697 تجربی یافتهها نشان دهندهي کاهش LDL و همچنین افزایش HDL بوده 67 است. در مورد قند خون یک کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی و سه مطالعهي نیمه تجربی همگی بهجز یک مطالعهي نیمه 70 تجربی بر روي افراد مبتلا به دیابت نوع دو اثري از حجامت بر کاهش قند خون گزارش نکردند. در مورد اثر حجامت بر فشارخون مطالعهي مروري Lee و همکاران اثر بادکش بر بهبود کمپلیانس عروق و همچنین اثر یک بار 7 حجامت تر بر کاهش فشارخون حاد را معنادار گزارش کرده است. Tehran Univ Med J (TUMJ) 07 March;7():89

4 حسین اندیش و همکاران 8 67 و 7 همچنین دو مطالعهي کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی و دو 69 و 70 مطالعهي نیمه تجربی نیز در این مورد انجام شده که کاهش فشارخون بهدنبال حجامت را گزارش کردهاند. در رابطه با بیماريهاي قلبیعروقی مطالعه Shekarforoush و همکارانش بر روي مدل حیوانی (رت) نشان داده که بادکش یک مرتبه حجامت تر (Wet) و چندین مرتبه حجامت تر هر سه بهطور معناداري اندازهي ناحیهي انفارکتوس ایجاد شده توسط ایسکمی آزمایشی را در قلب کاهش داده و حتی یک مرتبه حجامت تر 75 میتواند بهطور معناداري آریتمی ناشی از ایسکمی را کاهش دهد. در مطالعهي Arslan و همکاران پس از حجامت تر بر روي نمونههاي 76 انسانی تغییرات ضربان قلب variability) (Heart rate افزایش یافته 77 که به عنوان وضعیت مطلوب قلبی تفسیر شده است. درمان انواع مختلفی از بیماريهاي پوستی در دو مطالعهي 78 و 79 مروري 8086 و هفت کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی و دو 87 و 88 مطالعهي نیمه تجربی توسط حجامت انجام شده است. در مطالعه مروري با متاآنالیز Cao و همکاران اثر حجامت تر بر درمان زونا نسبت به دارو از لحاظ تعداد افراد بهبود یافته تعداد افراد با کاهش علایم و کاهش بروز دردهاي عصبی پساهرپسی بهتر عمل کرده 78 است. در مطالعهي مروري دیگري از همین نویسنده اثر حجامت بر کاهش علایم آکنه و تعداد افراد بهبود یافته نسبت به درمانهاي رایج 79 بهتر ولی متغیر ارزیابی شده است. در مطالعهي نیمه تجربی El Domyati و همکاران اثر حجامت تر بر نقاط خاص پشت و کمر در درمان کهیر مزمن و آکنه خوب و در درماتیت آتوپیک ضعیف گزارش شده و هیچ اثري از حجامت تر بر بهبودي ویتیلیگو و 88 پسوریازیس گزارش نشده است. در کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی Xu و همکارانش حجامت تر سوزنی همراه با طب سوزنی (به منظور ایجاد بیحسی) با حجامت تر سوزنی به تنهایی براي درمان آکنه مقایسه شده و کاهش علایم بهطور معنادار در هر دو گروه گزارش شده و طب سوزنی 80 بهجز بیدردي اثر درمانی بیشتري ایجاد نکرده است. در رابطه با 9 و 89 بیماريهاي تنفسی دو کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی و 90 و 9 دو مطالعهي نیمه تجربی بهطور کلی بهبود عملکرد ریهها را در بیماران بهدنبال حجامت گزارش کردهاند. همچنین در مورد درمان فلج صورت دو مطالعهي نیمه تجربی 9 و 9 در مورد درمان خستگی مزمن دو کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی 9 و 95 در مورد درمان 96 بیخوابی یک مطالعهي کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی و یک 97 مطالعهي نیمه تجربی و در نهایت در مورد رفع علایم رنیت آلرژیک 98 نیز یک مطالعهي کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی و یک 99 مطالعهي نیمه تجربی یافت شد. مطالعهي نیمه تجربی Kalil و همکاران نشان داده که یک مرحله حجامت تر عام میزان گرانولوسیتهاي خون و همچنین میزان فعالیت 00 سیستم کمپلمان را نسبت به گروه شاهد افزایش میدهد. مطالعهي ElDomyati و همکاران بر روي بیماران پوستی نشان داده که 6 حجامت تر بر نقاط خاص پشت و کمر میتواند میزان Ig E و IL 80 را کاهش داده C را افزایش دهد. کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی Zhang و همکاران بر روي بیماران مبتلا به برونشیت مزمن آسماتیک نشان داده که بادکش دارویی و یا بادکش بههمراه یک داروي سنتی ی هر دو میزان سلولهاي CD IFNγ IL پروتیینهاي کمپلمان پادتنهاي Ig,A Ig,M Ig G را افزایش داده و 9 مقادیر IL IL0 Ig E و سلولهاي CD 8 را کاهش میدهند. مطالعهي Zarifkar و همکاران نشان داده که یک نوبت حجامت تر عام بر میزان تولید پادتن علیه واکسن هپاتیت B اثر معناداري نداشته 0 است. مطالعهي Afsahi و همکاران بر روي مدل حیوانی نشان داده که پس از یک مرحله حجامت تر بر ناحیهي ساکرال میزان C در خون افزایش یافته ولی در تعداد لنفوسیتها و گرانولوسیتها اختلاف 0 معناداري میان دو گروه مشاهده نشده است. کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی Farahmand و همکاران نشان داده که کاهش کالري دریافتی همراه با حجامت تر هیچ تاثیر معناداري در کاهش فاکتورهاي التهابی مانند تیتر آنتیباديهاي ضد HighSensitivity CReactive و Heat Shock Proteins 7 (Hsp7) 0 (HsCRP) Protein در افراد مبتلا به سندرم متابولیک نداشته است. مطالعه Ke و همکاران بر روي رینیت آلرژیک نشان داده که حجامت با وزیکولیشن درمانی vesiculation) (Medical در روزهاي گرم تابستان day) (Dog همراه با بادکش سریع میتواند بهطور معنادار مقادیر IL و Ig E را نسبت به گروه شاهد (لوراتادین+ بودزوناید) 98 کاهش دهد. مطالعهي Ahmad و همکاران بر روي آرتر تی مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اسفند 95 دوره 7 شماره 89 تا 8

5 8 نقش حجامت در درمان بیماريها جدول : خلاصه مقالات مورد بررسی در مورد گروه بیماريهاي شایع در مورد نقش حجامت در درمان بیماريها منبع نوع مطالعه بیماري تعداد مرد زن در گروه شاهد/درمان مداخلات شاهد/درمان نتیجه به نفع اثر حجامت ضریب تا ثیر مجله کشور /6 RCT دردهاي کمر ( 7 0)/( 8 ) درمان رایج/سه بارحجامت تر سه روز درمیان 5 /05 /75 /58 / /55 /595 0/76 /05 / /88 /05 /88 0/76 /0 0/76 /6 0/76 RCT دردهاي کمر ) 0 50)/( 0 50) RCT دردهاي کمر درمان رایج/ 0 تا 5 دقیقه بادکش براي چهار روز متوالی بادکش و لیزر پلاسبو/ بادکش و طب سوزنی با لیزر تایوان عربستان کره امریکا فلسطین آلمان آلمان آلمان کرهجنوبی آلمان هند مصر آلمان آلمان انگلستان کره ()/() RCT دردهاي کمر Pilot دردهاي کمر ( 7 8)/( ) استامینوفن/ استامینوفن+ دو مرحله حجامت تر لیست انتظار/دو مرحله حجامت تر / 0 دقیقه بادکش 8)/( 5 6) 9 8) ) Pilot دردهاي کمر / حجامت تر (0)/(0) Case series دردهاي کمر نیمه تجربی دردهاي کمر (یک مرحله لامپ گرمادهنده/یک مرحله بادکش)+ طب سوزنی / هفت روز ماساژ 56 عدد سوزن بر موضع درد+بادکش ) 6 )/(8 (0 دردهاي کمر series Case RCT دردهاي کمر RCT دردهاي گردن ( 0 )/( درمان رایج/ پنج بار طی دو هفته: ماساژ با روغن+ بادکش لغزان+ثابت هفته دو بار در هفته (ریلکسیشن/ ماساژ با روغن+بادکش) 6 ) Pilot دردهاي گردن ) 0)/( 7 5) Pilot دردهاي گردن ( 9 )/( لیست انتظار/ پنج بار در دو هفته: بادکش گرم بر موضع سه دو هفته بار در هفته: (پد گرم 55 درجه/حجامت تر سوزنی+بادکش) /هر روز بادکش با بامبو جوشیده در داروهاي گیاهی (5 روز) 7 ) )/ /( 66 9 ) ( 6)/ (0)/ ) 8 )/( 5 (6 Case series فیبرومایا لژیا RCT استي وآرتریت زانو RCT استي وآرتریت زانو پاراستامول/پاراستامول+ 8 مرحله بادکش در چهار هفته کمر و زانو استامینوفن/ مرحله بادکش اطراف زانو طی روز 8 )/( 6 ) 8)/( 7) ) نیمه تجربی آرتریت روماتوي ید ) نیمه تجربی آرتریت نقرسی RCT سندرم تونل کارپ ( )/(0 0 ) ( 0 )/( درمان رایج/ درمان رایج+حجامت تر دیکلوفناك/دمنوش گیاهی ی+حجامت تر سوزنی 7 روز 5 دقیقه پدگرم/ حجامت تر سوزنی(یک بار) ) RCT جراحت مفاصل ( 98 5)/(75 ) شش روز روزانه گرماي تابشی/ سه روز ماساژ+ حجامت سوزنی+بادکش درمان رایج/درمان رایج+ یک بار حجامت تر 6)/( 7) ()/(0) ) BPN Pilot RCT RCT اسپاندیلیت گردنی ()/( 9 6 ) 0 مرحله طب سوزنی الکتریکی/دو بار بادکش لغزان سوزنی+فتیلهگذاري /سه بار خراش بر موضع+بادکش گرم+طب سوزنی Case series مایوفیبروزیت نیمه تجربی درد قدام زانو نیمه تجربی درد شانه ()/( 0 ) / یک مرحله حجامت تر+سه بار خونگیري از ناحیهي زانو / هفتهاي دو بار بادکش تا دو هفته (6) / نیمه تجربی اسپاندیلیت گردنی نیمه تجربی اسپاندیلیت آنکیلوزان (65)/ /شش مرحله به فاصلهي روز حجامت تر سوزنی+بادکش طب سوزنی/ بادکش+طب سوزنی (0 روز) ()/(0) نیمه تجربی استي وپروزیس ()/(60) /سه بار در هفته سه ماه طب سوزنی+بادکش شش هفته اصلاح مزاج/سه مرحله حجامت تر عام به فاصلهي روز RCT میگرن 5 7 )/( 8 ) ) درمان رایج/ سه بار حجامت تر عام+ ml 00 سرکنگبین شبانه 0/65 Open label میگرن 5 نیمه تجربی میگرن /سه مرحله حجامت تر عام به فاصلهي دو هفته /65 / ( 5 5 ) 5 نیمه تجربی میگرن /( 6 ) /دو مرحله حجامت تر عام به فاصلهي دو هفته 55 /( 8 ) /سه مرحله حجامت تر عام و یک مرحله حجامت تر در سر /9 Cohort میگرن 56 RCT درد عصبی پسا هرپسی روزانه بار دو پرگابالین/هشت مرحله حجامت تر با سوزن+بادکش ()/() 7 RCT درد عصبی پسا هرپسی ایبوپروفن+مکوبالامین/ ایبوپروفن+بادکش دارویی (9)/(9) 58 RCT درد ناشی از زونا ( 8)/( ) 0 دقیقه طب سوزنی الکتریکی/اختناق در ناحیه+حجامت سوزنی+بادکش 59 نیمه تجربی درد عصب سه قلو مسکن تزریقی و خوراکی/حجامت تر سوزنی 0/76 (0)/(5) 60 نیمه تجربی درد عصبی صورت /( 8 7 ) /روزانه طب سوزنی+ یک روز درمیان حجامت تر با خراش+بادکش 6 Tehran Univ Med J (TUMJ) 07 March;7():89

6 حسین اندیش و همکاران 8 جدول : خلاصه مقالات مورد بررسی در مورد گروه بیماريهاي شایع در مورد نقش حجامت در درمان بیماريها (ادامه) منبع نوع مطالعه بیماري تعداد مرد زن در گروه شاهد/درمان مداخلات شاهد/درمان نتیجه به نفع اثر حجامت ضریب تا ثیر مجله کشور نیمهتجربی دیسمینوره ()/( 0 5) /یک مرحله بادکش در زیر ناف در روز اول یا دوم عادت ماهیانه هند 6 نیمهتجربی دیسمینوره /( 0 66) نیمهتجربی درد سرطان /طب سوزنی+فتیلهگذاري 0 Moxibustion دقیقه +بادکش روزي سه بار تا سه روز: اپیویید و پاراستامول/ روزانه تا سه روز: بادکش یمن عراق عربستان یمن عربستان یمن عربستان /58 /65 / /65 / /65 / 0/76 0/76 0/ (0)/(0) نیمهتجربی زونا RCT چربی خون RCT در افراد سندرم متابولیک ( 0)/(9 0 ) ( )/(0 0 ) آسیکلویر موضعی و IV /آسیکلویرموضعی و IV +حجامت سوزنی بدون درمان/یک بار حجامت تر عام کاهش کالري 500 کیلوکالري/همان کاهش کالري+دو مرحله حجامت تر (5) /(5) RCT چربی خون (6)/(8) نیمهتجربی چربی خون نیمهتجربی چربی خون /( 0 0 ) بدون مداخله/یک مرحله حجامت تر عام /یک مرحله حجامت تر عام (0)/ نیمهتجربی چربی خون نیمهتجربی چربی خون RCT در افراد سندرم متابولیک /یک مرحله حجامت تر عام در دیابتیها /( 0 ) /یک مرحله حجامت ترعام و پرهیز از داروي ضد چربی و رژیم پرکالري /( 6 0 ) کاهش کالري 500 کیلوکالري/همان کاهش کالري+دو مرحله حجامت تر (5)/(5) نیمهتجربی قندخون نیمهتجربی چربی خون /دو مرحله حجامت تر در پشت و کمر به فاصلهي یک ماه /( 0 0 ) /یک مرحله حجامت تر عام (0)/ /یک مرحله حجامت تر عام در دیابتیها نیمهتجربی چربی خون /(0/6) RCT در افراد سندرم متابولیک کاهش کالري 500 کیلوکالري/همان کاهش کالري+دو مرحله حجامت تر (5)/(5) RCT فشار خون ( 0)/( 0) نیمه تجربی فشارخون درمان رایج/سه مرحله حجامت تر عام به فاصلهي دو هفته /دو مرحله حجامت تر در پشت و کمر به فاصلهي یک ماه (0 0)/ /یک مرحله حجامت تر عام نیمه تجربی فشارخون /(6 0) /دو مرحله حجامت تر در شش نقطه در ناحیه پشت و کمر به فاصله یک ماه آنتیهیستامین+کورتون موضعی/حجامت تر با سوزن+بادکش (6)/() مشخص نشده تتراسایکلین+پماد کوچوآنپینگ/خونگیري از گوش+بادکش پشت (5)/(7) RCT اکزما RCT آکنه نیمهتجربی آکنه / دوره حجامت تر سوزنی و بادکش+ماسک دارویی 0 روز طب سوزنی/ 0 بار بادکش لغزان+حجامت تر سوزنی (0)/(0) (6)/() RCT آکنه RCT کهیر مزمن RCT لکههاي پوستی آنتیهیستامین+کورتون/یکروز درمیان حجامت تر سوزنی+بادکش+دمنوش ویتامین C و E/ سه دوره بادکش لغزان و حجامت سوزنی هالومتازون/سوزن درمانی گرم و قرمز+حجامت تر سوزنی در محل 76 (5)/() (55 0)/(55 0) RCT نورودرماتیت RCT بیماري مزمن انسدادي ریه RCT برونشیت مزمن آسماتیک یک مرحله فصد 0000 ml خون/ یک مرحله حجامت تر عام داروي ی+ بادکش/داروي ی+بادکش دارویی (0)/(7) نیمهتجربی آسم کودکان /( 6 9 ) / بادکش گرم لغزان 0/76 90 نیمهتجربی آسم /( 9 ) /دوهفته هر روز: طب سوزنی+بادکش 0 دقیقهاي 9 نیمهتجربی فلج صورت /دو دوره: پنج روز روزانه سوزن گرم+بادکش سپس یک روز درمیان /( 6 ( 9 نیمهتجربی فلج صورت /( 8 ) /سه مرحلهي هفت روزه روزانه طب سوزنی الکتریکی+بادکش 0/76 9 RCT سندرم خستگی مزمن ) 9 0)/(6 7 ( دوهفته پردنیزون/دو هفته طب سوزنی روزانه+بادکش لغزان 9 RCT سندرم خستگی مزمن طب سوزنی در نقاط خاص/بادکشهاي متعدد در نقاط خاص ()/(9) 95 درمانهاي رایج ی/طب سوزنی+بادکش لغزان 0/76 RCT بیخوابی ( 8)/(9 ( 96 نیمهتجربی بیخوابی /( 5 5 ) طب سوزنی/بادکش لغزان 97 RCT رنیت آلرژیک لوراتادین+بودزوناید/سه مرحله وزیکولیشن درمانی+بادکش سریع ( )/(0) 98 نیمهتجربی رنیت آلرژیک /( 5 6 ) / 0 مرحله هفتهاي دو بار طب سوزنی+بادکش لغزان و ثابت 99 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اسفند 95 دوره 7 شماره 89 تا 8

7 85 نقش حجامت در درمان بیماريها جدول : تعداد مقالات مختلف بر حسب گروه بیماري یافت شده به تفکیک نوع مقاله و تا یید اثربخشی به سود حجامت بیماري دردهاي کمري دردهاي گردن فیبرومیالژیا آرتریت سایر بیماريهاي اسکلتی و عضلانی میگرن سایر دردها چربی خون قندخون فشارخون قلب پوست بیماريهاي تنفسی فلج صورت خستگی مزمن بیخوابی رنیت آلرژیک اثر بر سیستم ایمنی متفرقه RCT نیمه تجربی 5 مروري مجله داراي ضریب تاثیر 9 داراي ضریب تاثیر با نتیجه بهنفع حجامت 8 RCT با نتیجه بهنفع حجامت RCT داراي ضریب تاثیر با نتیجه بهنفع حجامت درصد مطالعات با نتیجه بهنفع حجامت %90 %66/6 %85/7 %75 %00 %60 %90 %85/7 %5 %80 %00 %80 %00 %00 %00 %00 %00 %75 %00 8(%8/9) (%/) 7 6(%6/) 0(%0/) 5 5(%5/6) 9(%9/) (%5/5) 7 7(%7/) * مجموع روماتویید نشان داده که در گروه حجامت تر بههمراه درمان رایج پس از سه ماه مقادیر فاکتور روماتویید فاکتورهاي التهابی (ESR, CRP) و میزان گیرندهي محلول IL) و (SILR کاهش و تعداد WBC و سلولهاي NK نسبت به گروه کنترل افزایش نشان داده است. در مطالعهي Sang و همکاران سه تا هفت مرحله حجامت تر سوزنی بر روي 0 بیمار مبتلا به باد سرخ گزارش شده که تمامی بیماران بهجر یک نفر که از ادامه درمان انصراف داده است بهبود 0 یافتهاند. در مطالعهي Cong و همکارش طب سوزنی مبتنی بر جریان الکتریکی و بادکش لغزان در 5 بیمار مبتلا به اختلالات روانتنی استفاده شد و پس از چهار دورهي درمانی (0 مرحله) %5 بهبودي کامل %6 بهبودي نسبی و % عدم بهبودي به همراه کاهش در مقیاس سنجش وضعیت روانی افراد Symptom Checklist گزارش شد. (SCL90) در مطالعهي Yingdong و همکارش یک مرحله بهکارگیري بادکش گرم در نقاط مشخص در 0 بیمار با تب بالا در %0 بیمارن بهبودي کامل (افت دما تا دامنه نرمال و باقی ماندن این وضعیت تا ساعت بعد) و در %60 موارد بهبودي نسبی (افت دما تا زیر 8 درجه سلسیوس و افزایش کمتر از 0/ درجهاي Tehran Univ Med J (TUMJ) 07 March;7():89

8 حسین اندیش و همکاران تا ساعت بعد) به همراه داشته است. Ye و همکاران با مقایسهي دو مرحله بادکشگذاري در نقاط خاص در گروه اول (5 0 دقیقه) و دوم (5 دقیقه) در افراد دچار سرماخوردگی نشان داده که بادکشگذاري با زمان بیشتر بهبودي بیشتري را به همراه داشته 07 است: کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی Hongliang و همکاران به دنبال درمان سکسکه در افراد با سابقهي سکتهي مغزي را با استفاده از طب سوزنی در نقاط خاص و بادکش گرم و سریع به مدت 5 دقیقه در ناحیهي دیافراگم (زیر دندهها) در مقایسه با ریتالین 08 نشان داده که بهبودي نسبت به گروه شاهد بیشتر بوده است. مطالعهي Jiang و همکاران نشان داده روز بادکش لغزان بههمراه فتیلهگذاري (Moxibustion) در بیماران مبتلا به یبوست عادتی وابسته 09 به پیري بهبودي بیشتري به همراه داشته است. مطالعهي Rajput و همکاران بر روي یازده مرد نابارور نشان داده انجام سه مرحله بادکش میزان تستوسترون سرم این افراد را افزایش 0 داده است. مطالعهي Alshowafi و همکاران نشان داده که 0 روز پس از انجام یک مرحله حجامت تر عام میزان فریتین سرم افراد 69 کاهش پیدا میکند. کارآزمایی بالینی Zhou و همکاران نشان داده که 0 مرحله طب سوزنی در نقاط خاص و پنج هفتهي متوالی دو روز درمیان بادکش ناحیه کمري میتواند در %96/8 بیماران باعث بهبودي خستگی پس از سکته بشود که این اثر در گروه شاهد که ترکیب ویتامین E سرتالین و گلوکونات منیزیوم مصرف میکردند %8/ بود. مطالعهي مروري Lee و همکاران نقش بادکش در درمان ضایعات پس از سکته مغزي را با بررسی سه مطالعهي کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی و دو مطالعهي نیمه تجربی نسبت به سایر درمانهاي سنتی مانند انواع طب سوزنی بهنسبت برتر ارزیابی کرده است. مطالعهي نیمه تجربی Akbarzadeh و همکاران مشخص کرده هفتهاي چهار مرحله بادکش 50 دقیقهاي و طب فشاري در نقطهي BL (در پشت کمر) به مدت 0 دقیقه بهطور معناداري بیشتر از طب فشاري به تنهایی در کاهش اضطراب پس از زایمان موثر است. علاوه بر اثرات مثبت یاد شده در مورد حجامت در مطالعات عوارضی نیز گزارش شده است. انتقال بیماريهاي واگیر مانند عفونتهاي هرپسی 6 HTLV 5 هپاتیت و کروتزفلد 8 ژاکوب 7 بالاتر بودن موارد انواع هپاتیت در افراد حجامت شده که بیشتر به سهلانگاري و عدم رعایت شرایط استریل و استفاده نکردن از وسایل یک بار مصرف مربوط میشوند موارد بسیار نادري از کمخونی فقر آهن 9 کمخونی مزمن و هایپرتروفی قلب 0 تاول اگزما ایجاد پدیدهي کوبنر و پنیکولایتیس ایجاد 6 5 آبسه اپیدورال در ناحیهي گردن ایجاد سکته هموراژیک مغزي از این موارد میباشند. و هموفیلی اکتسابی 7 A بهطور کلی کمترین میزان تا ثیر در مطالعات مرور شده به بیماري دیابت (در %5 از مقالات) مربوط بوده و بهطور متوسط در تمام موضوعات بیش از %8 از مقالات نتیجهگیري به سود تا ثیر در مورد انواع حجامت داشتهاند. (جدول ). بحث با مرور کلی مطالعات مختلف انجام شده در جهان در ارتباط با حجامت بهنظر میرسد در طول زمان درمانگران از این مداخله اثر یا اثراتی مشاهده کرده باشند که به دنبال آن مطالعاتی طراحی و اجرا شدهاند. مطالعهي حاضر نشان داده است که در بیشتر مطالعات و در مورد اغلب بیماريها پژوهشگران حجامت را بهعنوان یک مداخلهي موثر و ارجح نسبت به دیگر مداخلات ارزیابی کردهاند که در اغلب موارد تفاوتها از نظر آماري معنادار نیز بودهاند. نکتهي مهم اعتبار مطالعات گزارش شده از نظر متدولوژیک بوده که از بین 99 مطالعه تنها 9 مورد مقاله مروري با متاآنالیز بوده و 7 مورد کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی (تقریبا %7 از مطالعات) بوده و سایر موارد مطالعات مداخلهاي بدون گروه شاهد و یا بدون تخصیص تصادفی و نیمه تجربی بودهاند. لکن از بین مطالعات کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی %87/8 از موارد نتیجهگیري به نفع حجامت داشتهاند. با توجه به تنوع بیماريهاي مورد بررسی ضرورت ارزیابی اثر حجامت بهطور اختصاصی بر بیماريهاي مختلف مطرح میشود که در این مطالعه این مسي له مورد توجه قرار گرفته است. بیماريهاي عضلانی و اسکلتی بهویژه کمر درد بیماريهاي پوستی و همچنین سایر دردها و بیماريهاي تنفسی از شایعترین بیماريهاي مورد ارزیابی در مطالعات در مورد تعیین اثر حجامت بوده که نتایج به نفع حجامت در مورد آنها نیز بیش از دیگر بیماريها گزارش شده است. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اسفند 95 دوره 7 شماره 89 تا 8

9 87 نقش al. et حجامت.H در درمان Kheirandish بیماريها کمابیش نیمی از مقالات منتشر شده در مجلاتی منتشر شدهاند که فاقد ضریب تا ثیر بوده و بالاترین ضریب تا ثیر مجلات در حد چهار بوده و 5 مقاله در مجلات داراي ضریب تا ثیر منتشر شدهاند که از این میان 0 مورد به سود حجامت نتیجهي معنادار گزارش نمودهاند. با این وجود بیشتر مجلاتی که مقالات در آنها منتشر شدهاند در بانکهاي اطلاعاتی مختلف معتبر نمایه میشوند. %/ از کل مقالات مطالعات کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی منتشر شده در مجلات داراي ضریب تاثیر میباشند که نقش حجامت در درمان بیماريهاي مختلف را بهطور معناداري مثبت ارزیابی کردهاند (جدول.( در بین بیماريهاي مختلفی که در مطالعات مورد بررسی ارزیابی شدهاند کمترین میزان گزارش اثر معنادار در مورد حجامت در مورد کنترل قندخون گزارش شده است. در مورد سایر بیماريهاي مورد بحث اثربخشی حجامت به تنهایی و یا با ترکیب با سایر روشهاي درمانی سنتی بهبود علایم کاهش درد و یا ارتقاء کیفیت زندگی بیماران بهطور معناداري گزارش شده است. اگرچه اثرات گزارش شده در مطالعات با مکانیسمهاي احتمالی حجامت که پیشتر بحث شد قابل تطبیق و توجیه میباشند لکن ترکیب حجامت با مداخلات دیگر در بسیاري از مطالعات اثربخشی انحصاري حجامت در بروز پیامدهاي مورد انتظار را از نظر روششناسی غیرممکن میسازد. علاوه بر این در بسیاري از مطالعات در مورد بیماريهاي بررسی شده (بهویژه بیماريهاي اسکلتی عضلانی) پیامدهایی مانند درد مورد توجه قرار گرفتهاند که ذهنی بوده و اندازهگیري آنها در گروههاي مختلف میتواند تحت تا ثیر آگاهی از نوع مداخلات تغییر کند (با توجه به عدم امکان کورسازي در مورد حجامت) که این مورد اثر عینی مداخله حجامت را میتواند با محدودیت مواجه سازد. پیامدهاي دیگري نیز به مانند کیفیت زندگی وضعیت روانشناختی و محدودهي حرکتی که تا ثیرات مثبت در گروه حجامت در این پیامدها گزارش شده است نیز در مطالعات بررسی شدهاند. اثرات جانبی و عوارض احتمالی حجامت از جمله مواردي است که در مطالعات کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بهعنوان پیامدهاي مورد مطالعه گزارش نشده و یا مورد بررسی قرار نگرفتهاند. موارد گزارش شده نیز اغلب مرتبط با عدم رعایت شرایط استریل در هنگام انجام حجامت و یا گزارشهاي موردي بوده است. با توجه به اعتبار و نوع مطالعات انجام گرفته میتوان نتیجهگیري کرد که در مطالعات مختلف حجامت بهعنوان یک روش درمانی براي بیماريهایی مانند بیماريهاي اسکلتی و عضلانی و پوستی بهعنوان یک مداخله با تا ثیر گزارش شده است. برنامهریزي به منظور انجام پژوهشهاي ساختارمند در مورد اثربخشی حجامت و طراحی نظام مراقبت حجامت بهمنظور ارزیابی اثرات مثبت و منفی آن و توسعهي مبانی علمی مرتبط با این مداخله از ضرورتها در این حوزه میباشد. علاوه بر این طراحی مطالعات کارآزمایی بالینی با تخصیص تصادفی بهمنظور سنجش اثر حجامت در اشکال مختلف آن بر بیماريها از موارد مهم و ضروري به شمار میرود. باید توجه داشت در انجام مطالعات جدید از آنجا که حجامت یک روش تهاجمی است ملاحظات اخلاقی مرتبط با کارآزمایی این مداخله باید در نظر گرفته شده و با توجه به شواهد اثربخشی احتمالی موجود و ملاحظات مربوط به تخصیص تصادفی مداخله به افراد نیز مدنظر قرار داده شوند. سپاسگزاري: نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از موسسه تحقیقات حجامت که زمینه انجام این تحقیق را فراهم آورده است به عمل میآورند. References. Bamfarahnak H, Azizi A, Noorafshan A, Mohagheghzadeh A. A tale of Persian cupping therapy: 00 potential applications and avenues for research. Forsch Komplementmed 0;():7.. Cao H, Li X, Liu J. An updated review of the efficacy of cupping therapy. PLoS One 0;7():e79.. ChristopoulouAletra H, Papavramidou N. Cupping: an alternative surgical procedure used by Hippocratic physicians. J Altern Complement Med 008;(8): Hatamy H. Avicenna, AlQanun fi Alteb. Tehran: Sorush Publications; Tham LM, Lee HP, Lu C. Cupping: from a biomechanical perspective. J Biomech 006;9(): Huber R, Emerich M, Braeunig M. Cupping is it reproducible? Experiments about factors determining the vacuum. Complement Ther Med 0;9(): AlHijamah (Cupping Therapy). The Effects and Benefits of the Ancient Art of Cupping Therapy. [Internet] [cited 07 Feb 5]; Tehran Univ Med J (TUMJ) 07 March;7():89

10 Cupping in the treatment of different diseases 88 Available from: 8. El Sayed SM, Mahmoud HS, Nabo MMH. Medical and Scientific Bases of Wet Cupping Therapy (Alhijamah): in Light of Modern Medicine and Prophetic Medicine. Altern Integ Med 0;:. 9. Wei LIU, PIAO SA, MENG XW, WEI LH. Effects of cupping on blood flow under skin of back in healthy human. World J Acupunct Moxibustion 0;(): Tagil SM, Celik HT, Ciftci S, Kazanci FH, Arslan M, Erdamar N, et al. Wetcupping removes oxidants and decreases oxidative stress. Complement Ther Med 0;(6):06.. El Sayed SM, Baghdadi H, AbouTaleb A, Mahmoud HS, Maria RA, Ahmed NS, et al. Alhijamah and oral honey for treating thalassemia, conditions of iron overload, and hyperferremia: toward improving the therapeutic outcomes. J Blood Med 0;5:97.. Ahmed SM, Madbouly NH, Maklad SS, AbuShady EA. Immunomodulatory effects of blood letting cupping therapy in patients with rheumatoid arthritis. Egypt J Immunol 005;():95.. Guyton AC. Textbook of Medical Physiology. 8 th ed. Philadelphia, PA: WB Saunders; Michalsen A, Bock S, Lüdtke R, Rampp T, Baecker M, Bachmann J, et al. Effects of traditional cupping therapy in patients with carpal tunnel syndrome: a randomized controlled trial. J Pain 009;0(6): Farhadi K, Schwebel DC, Saeb M, Choubsaz M, Mohammadi R, Ahmadi A. The effectiveness of wetcupping for nonspecific low back pain in Iran: a randomized controlled trial. Complement Ther Med 009;7(): Emerich M, Braeunig M, Clement HW, Lüdtke R, Huber R. Mode of action of cuppinglocal metabolism and pain thresholds in neck pain patients and healthy subjects. Complement Ther Med 0;(): Tian H, Tian YJ, Wang B, Yang L, Wang YY, Yang JS. Impacts of bleeding and cupping therapy on serum P substance in patients of post herpetic neuralgia. Zhongguo Zhen Jiu 0;(8): Xu PC, Cui SL, Wee DAC, Sheng XU, Leang LT. Preliminary observation on effect of cupping on the skin surface temperature of patients with back pain. World J Acupunct Moxibustion 0;(): Zhang CQ, Liang TJ, Zhang W. Effects of drug cupping therapy on immune function in chronic asthmatic bronchitis patients during protracted period. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 006;6(): Vaez Mahdavi MR, Ghazanfari T, Aghajani M, Danyali F, Naseri M. Evaluation of the effects of traditional cupping on the biochemical, haematological and immunological factors of human venous blood. In: Bhattacharya A, editor. A Compendium of Essays on Alternative Therapy. Croatia: InTech; 0. P Huang CY, Choong MY, Li TS. Effectiveness of cupping therapy for low back pain: a systematic review. Acupunct Med 0;():67.. Akbarzadeh M, Ghaemmaghami M, Yazdanpanahi Z, Zare N, Azizi A, Mohagheghzadeh A. The effect dry cupping therapy at acupoint BL on the intensity of postpartum low back pain in primiparous women based on two types of questionnaires, 0; a randomized clinical trial. Int J Community Based Nurs Midwifery 0;():0.. Lin ML, Wu HC, Hsieh YH, Su CT, Shih YS, Lin CW, et al. Evaluation of the effect of laser acupuncture and cupping with ryodoraku and visual analog scale on low back pain. Evid Based Complement Alternat Med 0;0:56.. AlBedah A, Khalil M, Elolemy A, Hussein AA, AlQaed M, Al Mudaiheem A, et al. The use of wet cupping for persistent nonspecific low back pain: randomized controlled clinical trial. J Altern Complement Med 05;(8): Kim JI, Kim TH, Lee MS, Kang JW, Kim KH, Choi JY, et al. Evaluation of wetcupping therapy for persistent nonspecific low back pain: a randomised, waitinglist controlled, openlabel, parallelgroup pilot trial. Trials 0;:6. 6. Markowski A, Sanford S, Pikowski J, Fauvell D, Cimino D, Caplan S. A pilot study analyzing the effects of Chinese cupping as an adjunct treatment for patients with subacute low back pain on relieving pain, improving range of motion, and improving function. J Altern Complement Med 0;0():7. 7. Nasrallah ZH, Hassan WMA. Perceptions of cupping therapy for chronic pain: A prospective case series. Int Res J Med Med Sci 05;(). 8. Zhao H. Clinical observation on therapeutic effect of cupping combined with acupuncture stimulation at trigger points for lumbar myofascial pain syndrome. Zhen Ci Yan Jiu 0;9():8. 9. Chen S. The clustered needling, massage and cupping used for treatment of obstinate myofascitis of the back: a report of 68 cases. J Tradit Chin Med 007;7():. 0. Lauche R, Langhorst J, Dobos GJ, Cramer H. Clinically meaningful differences in pain, disability and quality of life for chronic nonspecific neck pain a reanalysis of randomized controlled trials of cupping therapy. Complement Ther Med 0;():7.. Lauche R, Cramer H, Langhorst J, Dobos G. Cupping for chronic nonspecific neck pain: a year followup. Forsch Komplementmed 0;0(5):8.. Cramer H, Lauche R, Hohmann C, Choi KE, Rampp T, Musial F, et al. Randomized controlled trial of pulsating cupping (pneumatic pulsation therapy) for chronic neck pain. Forsch Komplementmed 0;8(6):7.. Lauche R, Materdey S, Cramer H, Haller H, Stange R, Dobos G, Rampp T. effectiveness of homebased cupping massage compared to progressive muscle relaxation in patients with chronic neck pain: a randomized controlled trial. PLoS One 0;8(6):e Lauche R, Cramer H, Choi KE, Rampp T, Saha FJ, Dobos GJ, et al. The influence of a series of five dry cupping treatments on pain and mechanical thresholds in patients with chronic nonspecific neck paina randomised controlled pilot study. BMC Complement Altern Med 0;:6. 5. Kim TH, Kang JW, Kim KH, Lee MH, Kim JE, Kim JH, et al. Cupping for treating neck pain in video display terminal (VDT) users: a randomized controlled pilot trial. J Occup Health 0;5(6): Cao H, Liu J, Lewith GT. Traditional Chinese Medicine for treatment of fibromyalgia: a systematic review of randomized controlled trials. J Altern Complement Med 00;6(): Cao H, Li X, Han M, Liu J. Acupoint stimulation for fibromyalgia: a systematic review of randomized controlled trials. Evid Based Complement Alternat Med 0;0: Cao H, Liu J, Li T, Zhou L, Hu H. Cupping therapy for fibromyalgia: interim results from a partially randomized patient preference study. Integr Med Res 05:():. 9. Cao H, Hu H, Colagiuri B, Liu J. Medicinal cupping therapy in 0 patients with fibromyalgia: a case series observation. Forsch Komplementmed 0;8():6. 0. Teut M, Kaiser S, Ortiz M, Roll S, Binting S, Willich SN, et al. Pulsatile dry cupping in patients with osteoarthritis of the knee a randomized controlled exploratory trial. BMC Complement Altern Med 0;:8.. Khan AA, Jahangir U, Urooj S. Management of knee osteoarthritis with cupping therapy. J Adv Pharm Technol Res 0;():7.. Zhang SJ, Liu JP, He KQ. Treatment of acute gouty arthritis by bloodletting cupping plus herbal medicine. J Tradit Chin Med 00;0():80. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اسفند 95 دوره 7 شماره 89 تا 8

11 89 Kheirandish H. et al.. Erqing D, Haiying L, Zhankao Z. One hundred and eightynine cases of acute articular soft tissue injury treated by bloodletting puncture with plumblossom needle and cupping. J Tradit Chin Med 005;5():05.. Lüdtke R, Albrecht U, Stange R, Uehleke B. Brachialgia paraesthetica nocturna can be relieved by "wet cupping"results of a randomised pilot study. Complement Ther Med 006;(): Hu AE, Yang HQ. Comparison of efficacy between electroacupuncture and the combination of collateral bloodletting, cupping, and acupoint application for cervical spondylosis radiculopathy (CRS). World J Acupunct Moxibustion 0;(): Zhang HL. Bloodletting puncture and cupping therapies combined with acupuncture for treatment of 0 cases of fibrositis. J Tradit Chin Med 009;9(): Ullah K, Younis A, Wali M. An investigation into the effect of cupping therapy as a treatment for anterior knee pain and its potential role in health promotion. Internet J Altern Med 007;(): Sohn D, Yoon,HM, Jung HM. The effects of dry cupping therapy on the shoulder pain and fatigue of nurses. J Pharmacopuncture 0;:55 9. Yan XR. Bloodletting puncture and cupping at Dong's unique extra points for 65 cases of neck type of cervical spondylosis. World J Acupunct Moxibustion 0;(): Wan XW. Clinical observation on acupuncture combined with cupping therapy for treatment of ankylosing spondylitis. Zhongguo Zhen Jiu 005;5(8): Zhao R, Liu ZL, Wang JM, Xie GD. Combination of acupuncture with cupping increases life quality of patients of osteoporosis. Zhongguo Zhen Jiu 008;8(): Zarei M, Tabatabaee A, Mohammadpoor A, Javadi A. Comparing the effect of wetcupping and temperament reform on the severity of migraine headaches. Q Horizon Med Sci 05;0():8. 5. Firoozabadi MD, Navabzadeh M, Roudsari MK, Zahmatkash M. Comparative efficacy trial of cupping and serkangabin versus conventional therapy of migraine headaches: A randomized, openlabel, comparative efficacy trial. J Res Med Sci 0;9(): Ahmadi A, Schwebel DC, Rezaei M. The efficacy of wetcupping in the treatment of tension and migraine headache. Am J Chin Med 008;6(): Tabatabaee A, Zarei M, Javadi SA, Mohammadpour A, Akbar Bidaki A. The effects of wetcupping on intensity of headache in migraine sufferers. Jundishapur J Chronic Dis Care 0;():. 56. Sharakivahed A, Firouzkouhi M and Moushtagh Z. The effect of bloodletting on migraine headache. J Int Acad Res Multidisciplinary 0;(8): Cao H, Li X, Yan X, Wang NS, Bensoussan A, Liu J. Cupping therapy for acute and chronic pain management: a systematic review of randomized clinical trials. J Tradit Chin Med Sci 0;(): Wu X, Hu H, Guo L, Wang H. Clinical observation of postherpetic neuralgia treated with TCM herbal cupping therapy. Zhongguo Zhen Jiu 0;():. 59. Yue SHI, Zhang XY, Wang JF, Zhao ZH. Efficacy observation on herpes zoster treated by the comprehensive therapy of blocking, surrounding needling, pricking and cupping combined with bloodletting at Longyan acupoint. World J Acupunct Moxibustion 0;(): Zhang Z. Observation on therapeutic effects of bloodletting puncture with cupping in acute trigeminal neuralgia. J Tradit Chin Med 997;7():7. 6. Zuo XH, Fu LX. Fortyfive cases of prosopalgia treated by acupuncture combined with bloodletting puncturing and cupping. World J Acupunct Moxibustion 0;():6. 6. Sultana A, ur Rahman K, Farzana M, Lone A. Efficacy of hijamat bila shurt (dry cupping) on intensity of pain in dysmenorrhoeaa preliminary study. Anc Sci Life 00;0():7. 6. Li MG, Li DC, Li SR. Acupuncture and moxibustion combined with cupping for primary dysmenorrhea in 66 cases. World J Acupunct Moxibustion 0;(): Huang ZF, Li HZ, Zhang ZJ, Tan ZQ, Chen C, Chen W. Observations on the efficacy of cupping for treating 0 patients with cancer pain. Shanghai J Acupunct Moxibustion 006;5(8): Xu L, Yang XJ. Therapeutic effect of acyclovir in combination with collateralpuncturing and cupping in the treatment of 0 cases of herpes zoster. Tianjin Pharm 00;6():. 66. Niasari M, Kosari F, Ahmadi A. The effect of wet cupping on serum lipid concentrations of clinically healthy young men: a randomized controlled trial. J Altern Complement Med 007;(): Farahmand SK, Gang LZ, Saghebi SA, Mohammadi M, Mohammadi S, Mohammadi G, et al. The effects of wet cupping on coronary risk factors in patients with metabolic syndrome: a randomized controlled trial. Am J Chin Med 0;0(): Fazel A, Hosseini Vaeez Z, Saghebi SA, Esmaeili H. The effect of wetcupping on serum lipoproteins in patients with hypercholesterolemia. J Mashhad Fac Nurs Midwifery 009;9: 8. [Persian] 69. Alshowafi FK. Effect of blood cupping on some biochemical parameter. Med J Cairo Univ 00;78(): Akbari A, Shariat Zadeh SMA, Ramezani M, Shariat Zadeh SM. The effect of hijama (cupping) on oxidative stress indexes and various blood factors in patients suffering from diabetes type II. Switzerland Res Park J 0;0(9): Mustafa LA, Dawood RM, AlSabaawy OM. Effect of wet cupping on serum lipids profile levels of hyperlipidemic patients and correlation with some metal ions. Raf J Sci 0;(): Refaat B, ElShemi AG, Ebid AA, Ashshi A, BaSalamah MA. Islamic wet cupping and risk factors of cardiovascular diseases: effects on blood pressure, metabolic profile and serum electrolytes in healthy young adult men. Altern Integr Med 0;:5. 7. Lee MS, Choi TY, Shin BC, Kim JI, Nam SS. Cupping for hypertension: a systematic review. Clin Exp Hypertens 00;(7):5. 7. Zarei M, Hejazi Sh, Javadi SA, Farahani H. The efficacy of wet cupping in the treatment of hypertension. ARYA Atheroscler 0;8(Supp l): Shekarforoush S, Foadoddini M. Cardiac effects of cupping: myocardial infarction, arrhythmias, heart rate and mean arterial blood pressure in the rat heart. Chin J Physiol 0;55(): Arslan M, Yeşilçam N, Aydin D, Yüksel R, Dane S. Wet cupping therapy restores sympathovagal imbalances in cardiac rhythm. J Altern Complement Med 0;0(): Kleiger RE, Miller JP, Bigger JT Jr, Moss AJ. Decreased heart rate variability and its association with increased mortality after acute myocardial infarction. Am J Cardiol 987;59(): Cao H, Zhu C, Liu J. Wet cupping therapy for treatment of herpes zoster: a systematic review of randomized controlled trials. Altern Ther Health Med 00;6(6): Cao H, Yang G, Wang Y, Liu JP, Smith CA, Luo H, et al. Complementary therapies for acne vulgaris. Cochrane Database Syst Rev 05;:CD ElDomyati M, Saleh F, Barakat M, Mohamed N. Evaluation of cupping therapy in some dermatoses. Egypt Dermatol Online J 0;9():. 8. Xu J, Lin R, Wang J, Wu Y, Wang Y, Zhang Y, et al. Effect of acupuncture anesthesia on acne vulgaris of prickingbloodletting cupping: a singleblind randomized clinical trial. J Tradit Chin Med 0;(6):756. Tehran Univ Med J (TUMJ) 07 March;7():89

12 Role of Cupping in the treatment of different diseases Yao J, Li NF. Clinical observation on pricking and bloodletting and cupping with a threeedge needle for treatment of acute eczema. Zhongguo Zhen Jiu 007;7(6):6. 8. Song SJ. Observation on therapeutic effect of ear point bloodletting combined with cupping on Backshu points for treatment of acne vulgaris. Zhongguo Zhen Jiu 007;7(8): Pan H. Thirtytwo cases of acne treated with bloodletting puncture, cupping and Chinesedrug facemask. J Tradit Chin Med 005;5(): Wang QF, Wang GY. Therapeutic effect observation on treatment of acne with acupuncture plus moving cupping and bloodletting. J Acupunct Tuina Sci 008;6:. 86. Liu D. Pricking, cupping and qu feng tiao ying decoction for treatment of chronic urticaria. J Tradit Chin Med 00;(): Zhang HS, Gao XY. Observation on therapeutic effect of acupuncture, moving cupping and bloodletting puncture on chloasma. Zhongguo Zhen Jiu 009;9(): Zhang Y, Zhou JW, Huang S, Chen CT, Deng Y, Huang YH. Observation on the therapeutic effect of a redhot needle therapy combined with bloodletting puncture and cupping for treatment of neurodermatitis. Zhongguo Zhen Jiu 007;7(): Hekmatpou D, Moeini L, HajiNadali S. The effectiveness of wet cupping vs. venesection on arterial O saturation level of cigarette smokers: A randomized controlled clinical trial. Pak J Med Sci 0;9(6): Hong J, Fu M, Wang X, Gao Z. Effects of cupping therapy on the pulmonary functions in asthmatic children. J Tradit Chin Med 006;6():7. 9. Zhao PJ, Zhao ZP. Fifty cases of asthma treated by acupuncture combined with cupping. World J Acupunct Moxibustion 0;(): Quan YAN. Efficacy observation on warm needling plus cupping at back for 0 cases of facial paralysis. World J Acupunct Moxibustion 0;(): Tian J. Electroacupuncture combined with flash cupping for treatment of peripheral facial paralysis: a report of cases. Journal of traditional Chinese medicine. Acad Tradit Chin Med 007;7():5. 9. Wei XU, Zhou RH, Lei LI, Jiang MW. Observation on therapeutic effect of chronic fatigue syndrome treated with Panlongci (coiling dragon needling) and moving cupping on back. World J Acupunct Moxibustion 0;(): Chen GL, Xiao GM, Zheng XL. Observation on therapeutic effect of multiple cupping at backshu points on chronic fatigue syndrome. Zhongguo Zhen Jiu 008;8(6): Zhang YF, Ren GF, Zhang XC. Acupuncture plus cupping for treating insomnia in college students. J Tradit Chin Med 00;0(): Zhang CJ. Wrist acupuncture combined with slide cupping for 80 cases of insomnia. World J Acupunct Moxibustion 0;(): Ke ZH, Long SH. Medicinal vesiculation combined with quick cupping at Shenque (CV 8) for allergic rhinitis with syndrome of yang deficiency: a randomized controlled trial. Zhongguo Zhen Jiu 0;(9): Zhang CH. Treatment of cases of allergic rhinitis with acupuncture plus moving cupping. J Acupunct Tuina Sci 00;8(): Khalil AM, AlQaoud KM, Shaqqour HM. Investigation of selected immunocytogenetic effects of wet cupping in healthy men. J Complement Med Drug Discov 0;(): Zarifkar A., Amirghofran Z., Habibi H. & Mansuri R. Evaluating the effect of phlebotomy on the serum level of antibody against HBS antigen following hepatitis B vaccination. J Islam Iran Tradit Med 00;(): Afsahi A, Aini Z, Yavari M, Rezvan H. Design of animal models cupping and determine the effect of it on immunology and hematology factors in sheep. J Islam Iran Tradit Med 0;():75. [Persian] 0. Farahmand SK, Gang LZ, Saghebi SA, Mohammadi M, Mohammadi S, Mohammadi G, et al. The effects of wet cupping on serum highsensitivity Creactive protein and heat shock protein 7 antibody titers in patients with metabolic syndrome. Complement Ther Med 0;(): Sang J, Wang S, Lü X. Needling and cupping used to treat 0 cases of erysipelas. J Tradit Chin Med 00;(): Cong S, Fang L. Observation on clinical therapeutic effects of electroacupuncture combined with moving cupping on somatoform disorders. Zhongguo Zhen Jiu 005;5(6): Liu Y. Cupping therapy for 0 cases of high fever due to infection of the upper respiratory tract. J Tradit Chin Med 00;(): Ye XF, Zhang HF, Pang ZW. Therapeutic effects of common cold of windcold type at early stage treated by different cupping duration. Zhongguo Zhen Jiu 0;(): Hongliang X, Xuemei C, Shizhao H, Chaofeng L. Acupuncture and cupping for treatment of hiccup in cases of cerebrovascular accident. J Tradit Chin Med 006;6(): Jiang ZY, Li CD, Li JC, Gao L, Wang QF. Clinical observation on moving cupping therapy combined with moxibustion for treatment of senile habitual constipation. Zhongguo Zhen Jiu 005;5(): Rajput KU, Ozturk M. Male hypogonadism: exploring the role of heavy metal toxicity using mrna analysis pre and post cupping therapy treatment. Integr Med Res 05;():89.. Zhou Y, Zhou GY, Li SK, Jin JH. Clinical observation on the therapeutic effect of electroacupuncture combined with cupping on poststroke fatigue. Zhen Ci Yan Jiu 00;5(5):80.. Lee MS, Choi TY, Shin BC, Han CH, Ernst E. Cupping for stroke rehabilitation: a systematic review. J Neurol Sci 00;9():70.. Akbarzade M, Ghaemmaghami M, Yazdanpanahi Z, Zare N, Mohagheghzadeh A, Azizi A. Comparison of the effect of dry cupping therapy and acupressure at BL point on intensity of postpartum perineal pain based on the short form of McGill Pain Questionnaire. J Reprod Infertil 06;7():96.. Jung YJ, Kim JH, Lee HJ, Bak H, Hong SP, Jeon SY, et al. A herpes simplex virus infection secondary to acupuncture and cupping. Ann Dermatol 0;(): Rafatpanah H, HedayatiMoghaddam MR, Fathimoghadam F, Bidkhori HR, Shamsian SK, Ahmadi S, et al. High prevalence of HTLVI infection in Mashhad, Northeast Iran: a populationbased seroepidemiology survey. J Clin Virol 0;5(): Fathimoghaddam F, HedayatiMoghaddam MR, Bidkhori HR, Ahmadi S, Sima HR. The prevalence of hepatitis B antigenpositivity in the general population of Mashhad, Iran. Hepat Mon 0;(5): Ghorbani A, Kahnouji H, Shafiei M, Yousefi N. CreutzfeldtJakob disease associated with nonsterile phlebotomy (case report). Tehran Univ Med J 007;65(): SaneiMoghaddam E, Khosravi S, Salehi M, KhaleghiMoghadam M, Ghasri M, Yaghoobnezhadmoghadam Z. Survey of HBsAg, AntiHIV, AntiHCV and RPR in rejected blood donors with cupping history. Tehran, Iran: th Iranian Congress on Infectious Diseases and Tropical Medicine, 00. [Persian] 9. Lee HJ, Park NH, Yun HJ, Kim S, Jo DY. Cupping therapyinduced iron deficiency anemia in a healthy man. Am J Med 008;(8):e Sohn IS, Jin ES, Cho JM, Kim CJ, Bae JH, Moon JY, et al. Bloodlettinginduced cardiomyopathy: reversible cardiac hypertrophy in severe chronic anaemia from longterm bloodletting with cupping. Eur J Echocardiogr 008;9(5): Lin CW, Wang JT, Choy CS, Tung HH. Iatrogenic bullae following cupping therapy. J Altern Complement Med 009;5():5.. Hon KLE, Luk DCK, Leong KF, Leung AKC. Cupping therapy may be harmful for eczema: a PubMed search. Case Rep Pediatr 0;0: مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اسفند 95 دوره 7 شماره 89 تا 8

13 8 Kheirandish H. et al.. Yu RX, Hui Y, Li CR. Köebner phenomenon induced by cupping therapy in a psoriasis patient. Dermatol Online J 0;9(6): Moon SH, Han HH, Rhie JW. Factitious panniculitis induced by cupping therapy. J Craniofac Surg 0;(6):. 5. Lee JH, Cho JH, Jo DJ. Cervical epidural abscess after cupping and acupuncture. Complement Ther Med 0;0():8. 6. Blunt SB, Lee HP. Can traditional "cupping" treatment cause a stroke? Med Hypotheses 00;7(5): Weng YM, Hsiao CT. Acquired hemophilia A associated with therapeutic cupping. Am J Emerg Med 008;6(8):970.e Tehran Univ Med J (TUMJ) 07 March;7():89

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - ahmadvand parskhodro [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ahmadvand parskhodro [Compatibility Mode] موضوع : كنترل سلامت جسمي مونتاژكاران با روش انجام تمرينات ثبات مركزي و هوازي مكان: شركت پارس خودرو مولفين : شراره غزنوي حسين سليميان غلامعلي شاهسوار احمد نوروزي عبدالصمد احمدوند در صنايع خودرو سازي و مونتاژ

توضیحات بیشتر

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه)

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه) فرم اطلاعات سوابق ا موزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي مشخصات عمومي: نام: مهديه حسين زاده دانشجوي دكتري تخصصي تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تهران بورسيه هيي ت علمي يزد سوابق تحصيلي: مدرك سال اخذ مدرك مركز علمي-دانشگاهي

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد- 1368 پست الکترونیک: khayyatzadeh@yahoo.com تحصیلات: کارشناسی علوم تغذیه از

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation تا ثیرات الکتریسته بر بدن مقدمه 10000 حدود به منجر ساله همه مراحل بیشتر در کاربردشان و پزشکی ابزارهاي افزایش حال در پیچیدگی صدمە به مربوط این صدمات در بیماران این ناشی ابزار محیط هاي در محیط هاي پزشکی

توضیحات بیشتر

جستجوي مقاله يا مجله در سايت THOMSON REUTERS يا ISI پيشنهاد مي گردد پيش از ارسال مقاله براي چاپ ابتدا از وضعيت امتياز و IF مجله مورد نظر مطلع گرديد به

جستجوي مقاله يا مجله در سايت THOMSON REUTERS يا ISI پيشنهاد مي گردد پيش از ارسال مقاله براي چاپ ابتدا از وضعيت امتياز و IF مجله مورد نظر مطلع گرديد به جستجوي مقاله يا مجله در سايت THOMSON REUTERS يا ISI پيشنهاد مي گردد پيش از ارسال مقاله براي چاپ ابتدا از وضعيت امتياز و IF مجله مورد نظر مطلع گرديد به اين منظور با استفاده از نام كاربري ورمز عبور INLM

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

F1156 Farsi IranArze

F1156 Farsi IranArze ارائه شده توسط: سايت ه فا مرجع جديد مقا ت ه شده از ن ت معت : :. $& # "! ( 45 3 12+ 0. +,! @? =5>. < : ; : 89 7#. 3 6. 20 #!. GH I $ DE $! " 5C B2 A5>. $& # 7 # 1O@+ 4 + &LM J! MR $ QP 85P #?,:. S+. $&

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

نشریه نقد و بررسی پزشکی بین المللی درباره سندرم داون International Medical Review On Down Syndrome تا کنون 30 شماره از این نشریه منتشر شده است مقالات

نشریه نقد و بررسی پزشکی بین المللی درباره سندرم داون International Medical Review On Down Syndrome تا کنون 30 شماره از این نشریه منتشر شده است مقالات نشریه نقد و بررسی پزشکی بین المللی درباره سندرم داون International Medical Review On Down Syndrome تا کنون 30 شماره از این نشریه منتشر شده است روانشناسی رشد و آموزشی پریناتولوژي (پزشکی مادر و جنین) طب

توضیحات بیشتر

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 (2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 Oxygen. CPR CPR دارد. تا 17 16. 80.. درصد) 100 ) CPR... مقدارمصرف: گردد. CPR 100 درصد استفاده نمود.. CPR. Epinephrine ( ) CPR : : قلب ز و ( ) VF نرم به خشن ) VF

توضیحات بیشتر

8th ASIAN DIVING CUP 2019 NATIONAL AQUATIC CENTER, BUKIT JALIL KUALA LUMPUR 101 Men 10m Platform Synchro Friday, 6 September, 2019 Detailed Result 7.0

8th ASIAN DIVING CUP 2019 NATIONAL AQUATIC CENTER, BUKIT JALIL KUALA LUMPUR 101 Men 10m Platform Synchro Friday, 6 September, 2019 Detailed Result 7.0 101 Men 10m Platform Synchro Friday, 6 September, 2019 Dive Height DD E1 E2 E3 E4 E5 E6 S1 S2 S3 S4 S5 Total Points Score 1 DUAN YU -- CHINA WANG ZEWEI -- CHINA 101B 10 2.0 9.0 8.5 8.5 9.0 8.5 8.5 8.0

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/0/01 كد استاندارد: 1-1//1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون

هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون 1395 Biophysics; a multi-potential interdisciplinary

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

ارسال مقاالت نویسنده باید مقاله خود را از طریق ایمیل به ارسال کند. قابل ذکر است که مقاله باید به صورت دو فایل ارسال گردد: "با نام )ها( و

ارسال مقاالت نویسنده باید مقاله خود را از طریق ایمیل به ارسال کند. قابل ذکر است که مقاله باید به صورت دو فایل ارسال گردد: با نام )ها( و ارسال مقاالت نویسنده باید مقاله خود را از طریق ایمیل به info@isjq.net ارسال کند. قابل ذکر است که مقاله باید به صورت دو فایل ارسال گردد: "با نام )ها( و وابستگی )ها(ی نویسنده )ها(" و "بدون نام )ها( و وابستگی)ها(ی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د صفحه : از 5 هدف: اموزش صحیح جلوگیري ازایجادخطاواشتباه دامنه کاربرد: پرسنل فنی ازمایشگاه روش کار: آزمایشCRP این آزمایش به روش نیمه کیفی انجام می شود. - پرسنل فنی ازمایشگاه :ابتدا سرم بیمار را جدا می کنند.

توضیحات بیشتر

سکته مغزی

سکته مغزی فهرست مطالب سکته مغزی چیست... 2 عالئم سکته مغزی...3 سکته مغزی و چند نکته حیا یت...3 عالئم بیماری... 4 عوامل زمینه ساز سکته مغزی...4 عوارض گریبانگیر کننده بیمار سکته مغزی... 4 پیامدهای سکته مغزی...5 پیشگیری

توضیحات بیشتر

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی مدرس: سیامک بشردوست تجلی پیشنیاز: -- رشته تحصیلی: فیزیوتراپی

توضیحات بیشتر

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل مختلفی از جمله ابتال به ویروس های هپاتیت ( A B " " داروها سموم الکل و باعث التهاب و از

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - mohammadi6

Microsoft Word - mohammadi6 مجله باليني پرستاري و مامايي/ دوره 2 شماره 4 /زمستان 45-52 1392/ مقاله پژوهشي بررسي تا ثير ماساژ استروك سطحي پشت بر اضطراب بيماران مبتلا مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي سازي شده 5 4 3 *2 1 وجيهه آتشي فرحناز

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

کد نشریه عنوان اختصاری نشریه عنوان کامل نشریه عنوان کامل نشریه به انگليسي Pajouhesh Dar Pezeshki (Journal of Research in Medical Sciences) پژوهش در پز

کد نشریه عنوان اختصاری نشریه عنوان کامل نشریه عنوان کامل نشریه به انگليسي Pajouhesh Dar Pezeshki (Journal of Research in Medical Sciences) پژوهش در پز کد نشریه عنوان اختصاری نشریه عنوان کامل نشریه عنوان کامل نشریه به انگليسي Pajouhesh Dar Pezeshki (Journal of Research in Medical Sciences) پژوهش در پزشكي Pajouhesh Dar Pezeshki 1 Medical Journal of The

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative. Is it possible to be HBsAg positive but HBV PCR negative?? Azam Ghaziasadi Hepatitis B &D Lab Department of Virology Tehran

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

معرفی پایگاه اطلاعاتی AccessMedicine.com به همراه آموزش مقدماتی شیوه استفاده Harrison's Online Lichtman's Atlas of Hematology CURRENT Medical Diagnosi

معرفی پایگاه اطلاعاتی AccessMedicine.com به همراه آموزش مقدماتی شیوه استفاده Harrison's Online Lichtman's Atlas of Hematology CURRENT Medical Diagnosi معرفی پایگاه اطلاعاتی AccessMedicine.com به همراه آموزش مقدماتی شیوه استفاده Harrison's Online Lichtman's Atlas of Hematology CURRENT Medical Diagnosis & Treatment 2013 Hurst's The Heart, 13e The MD Anderson

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 4-Bahreyni.doc

Microsoft Word - 4-Bahreyni.doc تا ثير ماساژ رايحه درماني بر شدت خستگي زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس 2 1 ساينا بحريني سيد علي ناجي رضا مناني رضا بخردي 4 1 2 4 كارشناس ارشد آموزش پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي دكتراي آموزش پرستاري

توضیحات بیشتر

تأثیـر سن، شدت بیمـاری و رژیم دارویی روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پسوریازیس تحت درمان با داروهای بیولوژیک

تأثیـر سن، شدت بیمـاری و رژیم دارویی روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پسوریازیس تحت درمان با داروهای بیولوژیک مقالهي پژوهشي تا ثير سن شدت بيماري و رژيم دارويي روي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به پسوريازيس تحت درمان با داروهاي بيولوژيك 1 و 2 دكتر يوسف فكور دكتر اميرهوشنگ احساني 4 دكتر سعيده محمدي 3 1. وزارت بهداشت

توضیحات بیشتر

شماره: 87/469057 تاریخ: 88/12/15 باسمهتعالی بخشنامه به واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی موضوع: مجلات خارجی کماعتبار و ناشناخته با توجه به اینکه تعدادي از موسسات غیر معتبر داخلی و خارجی با دریافت مبالغی از نویسندگان

توضیحات بیشتر

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ )مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگاه تهیه و تدوین: عالیه فرشباف :Flow-meter - فلومتر

توضیحات بیشتر

مجله روان شناسي باليني صاحب امتياز: دانشگاه سمنان مدير مسي ول: دكتر معصومه خسروي سردبير: دكتر پرويز آزاد فلاح ويراستارانگليسي: مهندس علي عباس زاده مدي

مجله روان شناسي باليني صاحب امتياز: دانشگاه سمنان مدير مسي ول: دكتر معصومه خسروي سردبير: دكتر پرويز آزاد فلاح ويراستارانگليسي: مهندس علي عباس زاده مدي مجله روان شناسي باليني صاحب امتياز: دانشگاه سمنان مدير مسي ول: دكتر معصومه خسروي سردبير: دكتر پرويز آزاد فلاح ويراستارانگليسي: مهندس علي عباس زاده مدير داخلي: رحمان معرفت كارشناس مجله و صفحهآرا: سميه حامديان

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

F291 Farsi IranArze

F291 Farsi IranArze ارائه شده توسط: سايت ه فا مرجع جديد مقا ت ه شده از ن ت معت !" $ # :&' # /&. 1 $. # +,- $ #)& #* (& / # 23 45 657 89:. ;!" &5 ( &?@$, A3!" +/,- E/F / 6/ # / 23 #3 B) 33 CD) # 6. $./.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word law-daro nameh

Microsoft Word law-daro nameh جمهوري اسلامي ايران وزارت بهداشت و درمان ا موزش پزشكي دارونامه خانه هاي بهداشتي آارگري اداره آل بهداشت حرفه اي صفحه 1 جدول داروهاي مجاز ) داروهاي آه بهداشتياران آار مي توانند به مراجعين بدهند. ( داروهاي

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

1 ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده فاز 3 دو بازو موازی دو سوکور (بیمار و ارزیابی کننده) با کنترل فعال جهت تعیین Non Inferiority تاثیر در

1 ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده فاز 3 دو بازو موازی دو سوکور (بیمار و ارزیابی کننده) با کنترل فعال جهت تعیین Non Inferiority تاثیر در ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده فاز دو بازو موازی دو سوکور (بیمار و ارزیابی کننده) با کنترل فعال جهت تعیین Non Inferiority تاثیر درمانی و ایمنی داروی سینورا(آدالیموماب ساخت سیناژن) در مقایسه

توضیحات بیشتر

تلاش علمی ایران در آبان 94 دفتر علم سنجی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی 94/9/2 امروزه سنجش تولیدات علمی به عنوان شاخص علم و تحقیق در میان سیاستگزاران

تلاش علمی ایران در آبان 94 دفتر علم سنجی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی 94/9/2 امروزه سنجش تولیدات علمی به عنوان شاخص علم و تحقیق در میان سیاستگزاران تلاش علمی ایران در آبان 9 دفتر علم سنجی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی 9/9/2 امروزه سنجش تولیدات علمی به عنوان شاخص علم و تحقیق در میان سیاستگزاران علم مرسوم بوده و یکی از 1 روشهاي بررسی تولیدات علمی

توضیحات بیشتر

بررسی اثرات درمانی سرکه و آبغوره روی هایپرلیپیدمی در مقایسه با لواستاتین

بررسی اثرات درمانی سرکه و آبغوره روی هایپرلیپیدمی در مقایسه با لواستاتین فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان بررسی اثرات درمانی سرکه و آبغوره روي هایپرلیپیدمی در مقایسه با لواستاتین 3 2 1 سلیمان جافریان امیر خشایار ورکوهی محمد جواد طراحی 1 استادیار عضو هیي ت علمی

توضیحات بیشتر

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان درس پیشنیاز: کشیک درمانگاهی 2 نام مدرس: دکتر فرنوش ارفعی تمام وقت نیمه وقت

توضیحات بیشتر

مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا )س( هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سا

مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا )س( هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سا هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سادهای برای جستجو در متون علمی فراهم میکند. با استفاده از این ابزار میتوانید رشتهها و منابع بسیاری

توضیحات بیشتر

میزان مرگ و میر بیماران بستری با خونریزی داخل مغزی و عوامل موثر بر آن در بیمارستان علوی اردبیل، 1382

میزان مرگ و میر بیماران بستری با خونریزی داخل مغزی و عوامل موثر بر آن در بیمارستان علوی اردبیل، 1382 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل دوره ششم شماره چهارم زمستان 8 صفحات 6 تا 67 چكيده ميزان مرگ و مير بيماران بستري با خونريزي داخل مغزي و عوامل موثر بر آن در بيمارستان علوي اردبيل 8 دكتر رحمان

توضیحات بیشتر

باسمهتعالی شماره 87/ تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/ به تاریخ 89/7/6 با توجه به اج

باسمهتعالی شماره 87/ تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/ به تاریخ 89/7/6 با توجه به اج باسمهتعالی شماره 87/507492 تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/273345 به تاریخ 89/7/6 با توجه به اجراي آییننامه شماره 87/273345 به تاریخ 89/7/6 (که از

توضیحات بیشتر

باسمهتعالی!! شماره 87/ تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/ به تاریخ 89/7/6 با توجه به

باسمهتعالی!! شماره 87/ تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/ به تاریخ 89/7/6 با توجه به باسمهتعالی!! شماره 87/507492 تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/273345 به تاریخ 89/7/6 با توجه به اجراي آییننامه شماره 87/273345 به تاریخ 89/7/6 (که

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

Arak Medical University Journal (AMUJ) 2011; 14(55): Original Article The effect of arteriovenous fistula and its site on the incidence of Carpa

Arak Medical University Journal (AMUJ) 2011; 14(55): Original Article The effect of arteriovenous fistula and its site on the incidence of Carpa Arak Medical University Journal (AMUJ) 2011; 14(55): 89-93 Original Article The effect of arteriovenous fistula and its site on the incidence of Carpal tunnel syndrome in hemodialysis patients Neghahi

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

سرآغاز توجه نوین به کیفیت زندگی به تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سلامتی در سال 1948بر می گردد که سلامتی را به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی و اجتما

سرآغاز توجه نوین به کیفیت زندگی به تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سلامتی در سال 1948بر می گردد که سلامتی را به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی و اجتما بسمهتعالي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران پاياننامه جهت اخذ درجة كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي موضوع بررسي روايي و اعتبار مقياس كوتاه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني -BREF) (WHOQOL و ارزيابي

توضیحات بیشتر

مقایسه اثر پتیدین تزریق عضلانی با شیاف دیکلوفناک سدیم در تسکین درد پس از عمل لامینکتومی

مقایسه اثر پتیدین تزریق عضلانی با شیاف دیکلوفناک سدیم در تسکین درد پس از عمل لامینکتومی / صفحات 7 تا 11 تحقیقی مقایسه اثر تزریق عضلانی با شیاف در تسکین درد پس از عمل لامینکتومی دکتر محمدرضا امام هادی متخصص جراحی مغز و اعصاب استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان دکتر معصومه احمدی دافچاهی پزشک

توضیحات بیشتر

علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران

علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران دکتر زهره پارسایکتا - شیوا سادات بصامپور عباس مهران حمیده اثناعشری چکیده ترس احساس ناخوشایندی است که اغلب باعث تغییرات فیزیولوژیکی میشود

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی تهیه کننده: رقیه کاظمی (کتابخانه دانشکده طب سنتی ( اولین از یکی ناشرانی از سال که است انتشار و به چاپ علمی منابع و مجالت پرداخته از یکی اکنون هم و

توضیحات بیشتر