قسمت بیست و یکم اشیاء هنري اشیاء کلکسیون یا عتیقه فصل نود و هفتم: اشیاء هنري اشیاء کلکسیون یا عتیقه فصل نود و هشتم: قطعات منفصله ماشینآلات راهسازي خود

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "قسمت بیست و یکم اشیاء هنري اشیاء کلکسیون یا عتیقه فصل نود و هفتم: اشیاء هنري اشیاء کلکسیون یا عتیقه فصل نود و هشتم: قطعات منفصله ماشینآلات راهسازي خود"

رونوشت

1 قسمت بیست و یکم اشیاء هنري اشیاء کلکسیون یا عتیقه فصل نود و هفتم: اشیاء هنري اشیاء کلکسیون یا عتیقه فصل نود و هشتم: قطعات منفصله ماشینآلات راهسازي خودرو و سایر ماشینآلات Section XXI WORKS OF ART, COLLECTORS' PIECES AND ANTIQUES Chapter 97: Works of art, collectors' pieces and antiques Chapter 98: C.K.D. parts for road building machinery, vehicles and other machinery

2 قسمت بیست و یکم فصل نود و هفتم 636 Section XXI WORKS OF ART, COLLECTORS' PIECES AND ANTIQUES قسمت بیست و یکم اشیاء هنري اشیاء کلکسیون یا عتیقه Chapter 97 Works of art, collectors' pieces and antiques فصل 97 اشیاء هنري اشیاء کلکسیون یا عتیقه Notes. 1. This Chapter does not cover: (a) Unused postage or revenue stamps, postal stationery (stamped paper) or the like, of heading 9.07; (b) Theatrical scenery, studio back-cloths or the like, of painted canvas (heading 59.07) except if they may be classified in heading 97.06; or (c) Pearls, natural or cultured, or precious or semi-precious stones (headings to 71.03). 2. For the purposes of heading 97.02, the expression "original engravings, prints and lithographs" means impressions produced directly, in black and white or in colour, of one or of several plates wholly executed by hand by the artist, irrespective of the process or of the material employed by him, but not including any mechanical or photomechanical process. 3. Heading does not apply to mass-produced reproductions or works of conventional craftsmanship of a commercial character, even if these articles are designed or created by artists.. (A) Subject to Notes 1 to 3 above, articles of this Chapter are to be classified in this Chapter and not in any other Chapter of the Nomenclature. (B) Heading does not apply to articles of the preceding headings of this Chapter. 5. Frames around paintings, drawings, pastels, collages or similar decorative plaques, engravings, prints or lithographs are to be classified with those articles, provided they are of a kind and of a value normal to those articles. Frames which are not of a kind or of a value normal to the articles referred to in this Note are to be classified separately. یادداشتها. 1 مشمول این فصل نمیشود: الف تمبر پستی یا تمبر ی لوازمالتحریر کاغذي پستی (کاغذ تمبردار) یا همانند مشمول شماره 07 9 ب کرباسهاي نقاشی شده براي دکور تي اتر براي آتلیه یا براي مصارف همانند 97 (شماره 59) 07 باستثناء مواردي که ممکن است در شماره 06 طبقهبندي شوند یا ج مروارید طبیعی یا پرورده یا سنگهاي گرانبها یا نیمه گرانبها.(71 (شمارههاي لغایت 03 به مفهوم شماره اصطلاح «گراور نقش برجسته (Print) و چاپ سنگی اصلی» به معناي آثاري است که به رنگ سیاه و سفید یا رنگی بوده و مستقیما در یک یا چند صفحه تماما به دست هنرمند تولید شده باشند قطع نظر از فرآیند یا مواد به کار رفته اما بدون هر فرآیند مکانیکی یا فتومکانیکی. شماره شامل کارهاي حجاري به صورت انبوه یا کارهاي هنري مرسوم با خصوصیت تجاري نمیشود حتی اگر به وسیله هنرمند طراحی یا خلق شده باشند. الف ب با رعایت یادداشتهاي 2 1 و 3 بالا اشیایی که ممکن است در عین حال مشمول این فصل و سایر فصول نمانکلاتور شوند باید در این فصل طبقهبندي گردند. شماره شامل اشیاء مشمول شمارههاي پیشین این فصل نمیشوند. قاب تابلوي نقاشی نقاشی سیاه قلم نقاشی با مدادرنگی (Pastel) کولاژ یا پلاکهاي تزي ینی همانند گراور نقش برجسته یا چاپ سنگی به عنوان جزي ی از این اشیاء تلقی میشود مشروط بر اینکه نوع و آن با این اشیاء متناسب باشد. قابهایی که نوع و آنها متناسب با اشیاء مندرج در این یادداشت نباشند باید به طور جداگانه طبقهبندي شوند Explanatory remarks to Chapter In accordance with the legal enactment No 6.16 dated ( ) approved by the Islamic Revolution Council, the law exempting the importation and exportation of antiques and original cultural and artistic pieces enacted on the ( ) and its executive ordinance dated ( ) (except for the antiques and artifacts مندرجات ذیل یادداشت فصل 97 1 به موجب مصوبه قانونی شماره 616 مورخ 1358/5/20 شوراي انقلاب اسلامی قانون معافیت ورود و صدور اشیاء عتیقه و آثار فرهنگی و هنري اصیل و معتبر مورخ 22 تیرماه 135 و آي یننامه اجرایی آن مورخ 5/7/28 (جزء در مورد اشیاء عتیقه و هنري که به گواهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براي موزههاي

3 قسمت بیست و یکم فصل نود و هفتم 637 which may be purchased and imported for state museums with the confirmation of the Ministry of Culture and Islamic Guidance) has been repealed. 2. The importation and exportation of weapons and ammunition of a collector`s or antique nature are subject to the approval of the Ministry of Defence and Armed Forces Logistics. 3. The importation and exportation of domestic and exotic coinage as collector s pieces whether or not current, as well as medals and badges of gold or silver are subject to the approval of the Ministry of Commerce and the prior consent of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran.. In accordance with the provisions of paragraph 1 of the legal enactment by the Islamic Revolution Council on ( ), the exportation of any kind of antiques and artifacts is prohibited. This prohibition does not apply to paintings and contemporary art of sculpture (relating to the recent fifty years). 5. The exportation of other goods covered by this chapter is allowed. 6. The entry of all the goods covered by this chapter is subject also to the approval of the Ministry of Culture and Islamic Guidance. دولتی خریداري و وارد میشود) لغو شده است. 2 ورود و صدور اسلحه و مهماتی که جنبه اشیاء کلکسیون یا جنبه عتیقه دارد موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح است. 3 ورود و صدور مسکوکات داخلی و خارجی اعم از رایج و غیر رایج به عنوان کلکسیون و همچنین مدال و نشانههاي طلا و نقره با موافقت وزارت بازرگانی موکول به کسب نظر بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران نیز خواهد بود. به موجب بند 1 مصوبه قانونی شوراي انقلاب اسلامی مصوب 1358/10/22 صدور هر گونه اشیاء عتیقه و هنري از کشور ممنوع است این ممنوعیت شامل تابلو و آثار هنرهاي تجسمی معاصر (مربوط به پنجاه سال اخیر) نمیشود. 5 صدور سایر کالاهاي این فصل مجاز است. 6 ورود کلیه کالاهاي این فصل موکول به موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز میباشد Paintings, drawings and pastels, executed entirely by hand, other than drawings of heading 9.06 and other than hand- painted or hand-decorated manufactured articles; collages and similar decorative plaques. تابلوي نقاشی نقاشی سیاه قلم و نقاشی با مداد رنگی (Pastel) تماما با دست کشیده شده غیر از نقشههاي مشمول شماره 06 9 و غیر از اشیاء ساخته شده در کارخانه که با دست رنگ یا تزي ین شدهاند کولاژ و پلاکهاي تزي ینی همانند Paintings, drawings and pastels U تابلوي نقاشی نقاشی سیاه قلم و نقاشی با مدادرنگی (Pastel) Other سایر 9702 Original engravings, prints and lithographs. U 9702 گراور نقش برجسته و چاپ سنگی اصلی Original sculptures and statuary, in any material. U 9703 آثار اصلی مجسمهسازي حجاري از هر ماده. 970 Postage or revenue stamps, stamppostmarks, first-day covers, postal stationery (stamped paper), and the like, used or unused, other than those of heading تمبر پستی یا تمبر ی علامت پستی پاکت داراي نقش تمبر کلکسیونی لوازمالتحریر کاغذي پستی کاغذ تمبردار و همانند باطل شده یا باطل نشده غیر از اشیاي ی که مشمول شماره میشوند Collections and collectors' pieces of zoological, botanical, mineralogical, anatomical, historical, archaeological, palaeontological, ethnographic or numismatic interest. کلکسیون و اشیاء کلکسیونی وابسته به حیوان شناسی گیاه شناسی معدنشناسی کالبد شناسی تاریخی باستانشناسی دیرینشناسی نژادشناسی یا سکه و مدالشناسی Antiques of an age exceeding one hundred years. اشیاء عتیقه که بیش از یکصد سال قدمت داشته باشند. 9706

4 قسمت بیست و یکم فصل نود و هشتم 638 Chapter 98 فصل 98 C.K.D. parts for road building machinery, vehicles and other machinery قطعات منفصله ماشین آلات راهسازي خودرو و سایر ماشین آلات Notes. یادداشتها. Explanatory remarks to Chapter 98 The ID on C.K.D. parts for C.N.G. burning vehicles (C.N.G. and dual fuel) is 80% of the ID on C.K.D. parts for similar vehicles using gasoline or diesel fules. مندرجات ذیل یادداشت فصل 98 1 سود بازرگانی قطعات منفصله خودروهاي C.N.G سوز (گازسوز و دوگانه سوز هشتاد (80) درصد سود بازرگانی قطعات منفصله خودروهاي بنزینی و دیزلی مشابه تعیین میگردد C.K.D. parts used in the manufacture of lift-trucks excluding full towers, steering axles, wheel rims, chassis, balance weights, operator s cabins, batteries, radiators, tyres, gas capsules for gas-operated lift-trucks C.K.D. parts for manufacturing road building machinery () --- Of a domestic manufacture less than 1 percent --- Of a domestic manufacture from 1 percent to 20 percent --- Of a domestic manufacture from 21 percent to 30 percent --- Of a domestic manufacture 31 percent and more C.K.D. parts for manufacturing combines قطعات منفصله براي تولید لیفتراك به استثناي دکل کامل اکسل فرمان رینگ شاسی وزنه تعادلی کابین راننده باطري رادیاتور آب لاستیک و کپسول مخصوص لیفتراك گازي قطعات منفصله براي تولید ماشین آلات راهسازي با ساخت داخل کمتر از 1 درصد با ساخت داخل 1 درصد لغایت 20 درصد با ساخت داخل 21 درصد لغایت 30 درصد با ساخت داخل 31 درصد و بیشتر قطعات منفصله جهت تولید کمباین به استثناي لاستیک Of a domestic manufacture not exceeding 30 percent --- Of a domestic manufacture 31 percent and more C.K.D. parts for manufacturing agricultural tractors 10 با ساخت داخل تا 30 درصد با ساخت داخل 31 درصد و بیشتر قطعات منفصله براي تولید تراکتور کشاورزي به Of a domestic manufacture not exceeding 30 percent --- Of a domestic manufactur 31 percent and more C.K.D. parts for manufacturing buses and minibuses --- Of a domestic manufacture less than 1 percent --- Of a domestic manufacture from 1 percent to 0 percent excluding engines, gearboxes, axles, steering boxes, air conditioners and tyres با ساخت داخل تا 30 درصد با ساخت داخل 31 درصد و بیشتر قطعات منفصله براي تولید اتوبوس و مینیبوس با ساخت داخل کمتر از 1 درصد با ساخت داخل 1 درصد لغایت 0 درصد بهاستثناي موتور گیربکس اکسل جعبه فرمان کولر و لاستیک

5 قسمت بیست و یکم فصل نود و هشتم Of a domestic manufacture from 1 percent to 50 percent excluding engines, gearboxes, axles, steering boxes, air conditioners and tyres با ساخت داخل 1 درصد و بیشتر به استثناي موتور گیربکس اکسل جعبه فرمان کولر و لاستیک C.K.D. parts for manufacturing motor vehicles covered by heading No 8703 قطعات منفصله جهت تولید خودروهاي مشمول ردیف For manufacturing motor cars جهت تولید خودروهاي سواري Of a domestic manufacture less than 1 percent با ساخت داخل کمتر از 1 درصد Of a domestic manufacture of 1 percent (full C.K.D.) 6 با ساخت داخل 1 درصد C.K.D) (Full percent to 16 percent inclusive, 63 با ساخت داخل 15 درصد لغایت 16 درصد percent to 18 percent inclusive, 62 با ساخت داخل 17 درصد لغایت 18 درصد percent to 20 percent inclusive, 61 با ساخت داخل 19 درصد لغایت 20 درصد percent to 22 percent inclusive, 60 با ساخت داخل 21 درصد لغایت 22 درصد percent to 2 percent inclusive, 59 با ساخت داخل 23 درصد لغایت 2 درصد percent to 26 percent inclusive, 58 با ساخت داخل 25 درصد لغایت 26 درصد percent to 28 percent inclusive, 57 با ساخت داخل 27 درصد لغایت 28 درصد percent to 30 percent inclusive, 56 با ساخت داخل 29 درصد لغایت 30 درصد percent to 32 percent inclusive, 55 با ساخت داخل 31 درصد لغایت 32 درصد percent to 3 percent inclusive, 5 با ساخت داخل 33 درصد لغایت 3 درصد percent to 36 percent inclusive, 53 با ساخت داخل 35 درصد لغایت 36 درصد percent to 38 percent inclusive, 52 با ساخت داخل 37 درصد لغایت 38 درصد percent to 0 percent inclusive, 51 با ساخت داخل 39 درصد لغایت 0 درصد percent to 2 percent inclusive, 9 با ساخت داخل 1 درصد لغایت 2 درصد percent to percent inclusive, 7 با ساخت داخل 3 درصد لغایت درصد percent to 6 percent inclusive, 5 با ساخت داخل 5 درصد لغایت 6 درصد percent to 8 percent inclusive, 3 با ساخت داخل 7 درصد لغایت 8 درصد percent to 50 percent inclusive, 1 با ساخت داخل 9 درصد لغایت 50 درصد

6 قسمت بیست و یکم فصل نود و هشتم percent to 52 percent inclusive, 53 percent to 5 percent inclusive, 55 percent to 56 percent inclusive, 57 percent to 58 percent inclusive, 59 percent to 60 percent inclusive, 61 percent to 62 percent inclusive, 63 percent to 6 percent inclusive, ---- Of a domestic manufacture 65 percent and more, با ساخت داخل 51 درصد لغایت 52 درصد با ساخت داخل 53 درصد لغایت 5 درصد با ساخت داخل 55 درصد لغایت 56 درصد با ساخت داخل 57 درصد لغایت 58 درصد با ساخت داخل 59 درصد لغایت 60 درصد با ساخت داخل 61 درصد لغایت 62 درصد با ساخت داخل 63 درصد لغایت 6 درصد با ساخت داخل 65 درصد و بیشتر به For manufacturing workcars جهت تولید خودروهاي سواري کار Of a domestic manufacture less than 1 percent ---- Of a domestic manufacture of 1 percent (full C.K.D.) 90 5 با ساخت داخل کمتر از 1 درصد با ساخت داخل 1 درصد C.K.D) (Full percent to 16 percent inclusive, 17 percent to 18 percent inclusive, 19 percent to 20 percent inclusive, 21 percent to 22 percent inclusive, 23 percent to 2 percent inclusive, 25 percent to 26 percent inclusive, 27 percent to 28 percent inclusive, 29 percent to 30 percent inclusive, 31 percent to 32 percent inclusive, 33 percent to 3 percent inclusive, 35 percent to 36 percent inclusive, 37 percent to 38 percent inclusive, 39 percent to 0 percent inclusive, با ساخت داخل 15 درصد لغایت 16 درصد با ساخت داخل 17 درصد لغایت 18 درصد با ساخت داخل 19 درصد لغایت 20 درصد با ساخت داخل 21 درصد لغایت 22 درصد با ساخت داخل 23 درصد لغایت 2 درصد با ساخت داخل 25 درصد لغایت 26 درصد با ساخت داخل 27 درصد لغایت 28 درصد با ساخت داخل 29 درصد لغایت 30 درصد با ساخت داخل 31 درصد لغایت 32 درصد با ساخت داخل 33 درصد لغایت 3 درصد با ساخت داخل 35 درصد لغایت 36 درصد با ساخت داخل 37 درصد لغایت 38 درصد با ساخت داخل 39 درصد لغایت 0 درصد

7 قسمت بیست و یکم فصل نود و هشتم percent to 2 percent inclusive, 3 percent to percent inclusive, 5 percent to 6 percent inclusive, 7 percent to 8 percent inclusive, 9 percent to 50 percent inclusive, 51 percent to 52 percent inclusive, 53 percent to 5 percent inclusive, 55 percent to 56 percent inclusive, 57 percent to 58 percent inclusive, 59 percent to 60 percent inclusive, ---- Of a domestic manufacture of 61 percent and more, با ساخت داخل 1 درصد لغایت 2 درصد با ساخت داخل 3 درصد لغایت درصد با ساخت داخل 5 درصد لغایت 6 درصد با ساخت داخل 7 درصد لغایت 8 درصد با ساخت داخل 9 درصد لغایت 50 درصد با ساخت داخل 51 درصد لغایت 52 درصد با ساخت داخل 53 درصد لغایت 5 درصد با ساخت داخل 55 درصد لغایت 56 درصد با ساخت داخل 57 درصد لغایت 58 درصد با ساخت داخل 59 درصد لغایت 60 درصد با ساخت داخل 61 درصد و بیشتر به For manufacturing ambulances براي تولید آمبولانس Of a domestic manufacture less than 1 percent (full CKD) excluding tyre ---- Of a domestic manufacture of 1 percent (full CKD) excluding tyre با ساخت داخل کمتر از 1 درصد با ساخت داخل 1 درصد C.K.D) (Full percent to 35 percent excluding tyre 30 با ساخت داخل 15 درصد لغایت 35 درصد Of a domestic manufacture of 36 percent or more excluding tyre 25 با ساخت داخل 36 درصد و بیشتر به C.K.D. parts for manufacturing motor vehicles covered by heading 870 قطعات منفصله جهت تولید خودروهاي مشمول ردیف For manufacturing pick-ups براي تولیدخودرو وانت Of a domestic manufacture less than 1 percent ---- Of a domestic manufacture of 1 percent (full C.K.D) 90 با ساخت داخل کمتر از 1 درصد با ساخت داخل 1 درصد C.K.D) (Full percent to 16 percent inclusive, 17 percent to 18 percent inclusive, 19 percent to 20 percent inclusive, 21 percent to 22 percent inclusive, 23 percent to 2 percent inclusive, با ساخت داخل 15 درصد لغایت 16 درصد با ساخت داخل 17 درصد لغایت 18 درصد با ساخت داخل 19 درصد لغایت 20 درصد با ساخت داخل 21 درصد لغایت 22 درصد با ساخت داخل 23 درصد لغایت 2 درصد

8 قسمت بیست و یکم فصل نود و هشتم percent to 26 percent inclusive, 27 percent to 28 percent inclusive, 29 percent to 30 percent inclusive, 31 percent to 32 percent inclusive, 33 percent to 3 percent inclusive, 35 percent to 36 percent inclusive, 37 percent to 38 percent inclusive, 39 percent to 0 percent inclusive, 1 percent to 2 percent inclusive, 3 percent to percent inclusive, 5 percent to 6 percent inclusive, 7 percent to 8 percent inclusive, 9 percent to 50 percent inclusive, 51 percent to 52 percent inclusive, 53 percent to 5 percent inclusive, 55 percent to 56 percent inclusive, 57 percent to 58 percent inclusive, 59 percent to 60 percent inclusive, ---- Of a domestic manufacture of 61 percent or more, با ساخت داخل 25 درصد لغایت 26 درصد با ساخت داخل 27 درصد لغایت 28 درصد با ساخت داخل 29 درصد لغایت 30 درصد با ساخت داخل 31 درصد لغایت 32 درصد با ساخت داخل 33 درصد لغایت 3 درصد با ساخت داخل 35 درصد لغایت 36 درصد با ساخت داخل 37 درصد لغایت 38 درصد با ساخت داخل 39 درصد لغایت 0 درصد با ساخت داخل 1 درصد لغایت 2 درصد با ساخت داخل 3 درصد لغایت درصد با ساخت داخل 5 درصد لغایت 6 درصد با ساخت داخل 7 درصد لغایت 8 درصد با ساخت داخل 9 درصد لغایت 50 درصد با ساخت داخل 51 درصد لغایت 52 درصد با ساخت داخل 53 درصد لغایت 5 درصد با ساخت داخل 55 درصد لغایت 56 درصد با ساخت داخل 57 درصد لغایت 58 درصد با ساخت داخل 59 درصد لغایت 60 درصد با ساخت داخل 61 درصد و بیشتر به For manufacturing trucks and vans براي تولید کامیون و کامیونت Of a domestic manufacture of less than 1 percent 1 to 30 percent inclusive, excluding engines, gearboxes, axles, air conditioners, steering boxes and tyres با ساخت داخل کمتر از 1 درصد با ساخت داخل 1 درصد لغایت 30 درصد به استثناي موتور گیربکس اکسل کولر جعبه فرمان و لاستیک Of a domestic manufacture 31 percent and more inclusive, excluding engines, gearboxes, axles, air conditioners, steering boxes and tyres با ساخت داخل 31 درصد و بیشتر به استثناي موتور گیربکس اکسل کولر جعبه فرمان و لاستیک

mogarrarat-17 ok.doc

mogarrarat-17 ok.doc قسمت هفدهم فصل هشتاد و هفتم 57 Chapter Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof فصل وسايل نقليه زميني غير از نواقل روي خط راهآهن يا ترامواي و اجزاء و قطعات

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4D4D1EDE520E3C7D4EDE420C2E1C7CA20E4EDE3E520CFE6E >

<4D F736F F D20E4D4D1EDE520E3C7D4EDE420C2E1C7CA20E4EDE3E520CFE6E > رياست جمهوري معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي مركز آمار ايران نتايج آمارگيري از كرايه ماشينآلات منتخب مورد استفاده درطرحهاي عمراني- نيمه دوم 1389 - 0 0 0 نشانههاي نشريات مركز آمار ايران آمار گردآوري

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 دوره آموزشی کامیون های اسکانیا معرفی گروه فولکس واگن آلمان آلمان چك اسپانیا انگلیس آلمان ايتالیا آلمان ايتالیا آلمان آلمان سوئد معرفی شرکت اسکانیا حمل و نقل کامیون و اتوبوس جابجایی مردم و کاال ایجاد کسب

توضیحات بیشتر

GHANOON 23 AZAR.doc

GHANOON 23 AZAR.doc صفحه 1 581 نظریههاي ري یس مجلس شوراي اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به» قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران» 1 579 شماره ٥٤٦٤٢

توضیحات بیشتر

60 60 60 602 0 602 602 602 60 0 60 60 2 60 60 60 2 60 60 9 60 4 60 42 60 4 60 49 604 604 9 604 604 2 604 604 604 2 604 604 9 - Of wool or fine animal hair - consists of two or Parts, which in grander and

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

حق بیمه قراردادهای مشارکت

حق بیمه قراردادهای مشارکت آذرماه 1396 و مالي و منابع مالي خارجي در كنار آورده خود بسته تامين مالي هر طرح را اعلام مي نمايد. دستگاه اجرايي مبتني بر و ويژگيهاي هر طرح و شرايط رقابتي فراهم شده نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصي و تعاوني

توضیحات بیشتر

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال ترم اول عربی قسمت اول: )قواعد و متون( 0 متون نظم )( پیشگامان نظم فارسی آیین نگارش و ویرایش دستور زبان فارسی) ( متون نثر )( متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 0 بالغت )معانی( زبان خارجه جمع ها ترم

توضیحات بیشتر

معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می ش

معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می ش معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می شوند. در سیستم انتقال قدرت معمولی راننده با فشار دادن

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 به نام خداوند بخشنده و مهربان جایگاه EN 1090 در کمیته متناظر سازه هاي فولادي ISO/INSO TC 167 اروپا مهندس رضا ایمانیان نجف آبادي دبیر کمیته متناظر سازه هاي فولادي در سازمان ملی استاندارد ایران ISO/INSO

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - final ostandarii

Microsoft Word - final ostandarii شرح وظايف كارگروه تخصصي تامين مسكن با مسي وليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي فهرست مطالب: فصل اول: كليات فصل دوم: شرح وظايف فصل سوم: اعضاء كارگروه فصل اول: كليات قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و شرح وظايف

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

سوالات آزمون EPT مورخ 21 تیر 98

سوالات آزمون EPT  مورخ 21   تیر   98 Cloze Passage Read the following passage and fill in the blanks with the most appropriate choice. Fitness experts are now telling us that cycling is one of the best forms of exercise. As (1).. as making

توضیحات بیشتر

نحوه بررسی تقویم اقتصادی

نحوه بررسی تقویم اقتصادی نحوه بررسی تقویم اقتصادی پرشین چارت تقویم اقتصادی چیست تقویم مورد استفاده معامله گران است که به منظور بررسی رویداد های مهم اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران با بررسی این تقویم از تاریخ و

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

????? ? ???? ????? ???? ? ??????? ?? ??? ????? ARTCAM PRO.pdf

????? ? ????  ????? ???? ? ??????? ?? ??? ????? ARTCAM PRO.pdf طراحی و ساخت قطعات هنري و جواهرات با نرم افزار علی مشرفی اداره طراحی قالب و ابزارمرکز تحقیقات ایران خودرو moshrefi.ali@gmail.com ArtCAM Pro چیست ArtCAM Pro یک نرم افزار منحصر به فرد است که به کاربر اجازه

توضیحات بیشتر

نقشه و راهنمای عملیات آتش نشانیFAPG تاریخ 1397/05/26 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نقشه و راهنمای عملیات آتش نشانی )FAPG( معاونت حفاظت و پی

نقشه و راهنمای عملیات آتش نشانیFAPG تاریخ 1397/05/26 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نقشه و راهنمای عملیات آتش نشانی )FAPG( معاونت حفاظت و پی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نقشه و راهنمای آتش نشانی )FAPG( معاونت حفاظت و پیشگیری از حریق 1397 مقدمه ه یا با عنایت به اهمیت دسترسی نقشه های ساختمانی نظیر نقشه های ایمنی معماری و شهرسازی بخصوص

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520C7D1D3C7E120C7D3E4C7CF20E620E3CFC7D19820E3D4CAD1EDC7E420E3E6D3D3C7CA20C7DACAC8C7D1E

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520C7D1D3C7E120C7D3E4C7CF20E620E3CFC7D19820E3D4CAD1EDC7E420E3E6D3D3C7CA20C7DACAC8C7D1E دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتريان به نشاني پستي ا نها موسسات اعتباري هدف به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و در اجراي موثر بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولي و بانکي کشور (مصوب

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 فهرست پیشگفتار 3 فصل دوم- رينگ والستیک الستیک 6 سائیدگي الستیک 7 بازدید ( رینگ و الستیک ) 8 تعویض محل الستیک ها 9 3 پیش گفتار

توضیحات بیشتر

محصوالت صنعتی لیکومولی

محصوالت صنعتی لیکومولی محصوالت صنعتی لیکومولی روغن هیدرولیک چند منظوره ATF III این محصول چند منظوره مورد استفاده در سیستم های انتقال قدرت دستی اتوماتیک سیستم های هیدرولیکی خودرو در کنار دیگر کاربردهای مختلف صنعتی می باشد. این

توضیحات بیشتر

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ٩٠ /٥٨٨٨١ ١٣٩٠ /٠٣/١٧ دارد جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي غيردولتي شرکت دولتي پست بانک و مو سسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. با سلام احترام ا بدينوسيله به پيوست "دستورالعمل اعطاي جوايز به

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

محتوای بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده در سال 94

محتوای بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده در سال 94 محتوای بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده در سال 94 تخفی ف ع وارض تخریب و نوسازی در ساخت و سازهای مسکونی درصد تخفیف عوارض ویژه پ لاک های کمت ر از متر در پروانه های ویژه پاک های بیش تر از 300 متر مربع در پروانه

توضیحات بیشتر

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶(

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( مقرره نمونوی اداره یا شعبه کمیته اجرائیه جرگه ( شورای ) نماینده گان مردم شهر کابل و والیت مصوبه شورای وزیران

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران تودرتو کردن شرط ها مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه :

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران تودرتو کردن شرط ها مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران تودرتو کردن شرط ها مدرس : مهندس افشین رفوآ ها شرط کردن تودرتو کنید. اصالح زیر ترتیب به را Management.csc فایل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tafviz.doc

Microsoft Word - tafviz.doc سراسر کشور محترم استانداران گروههاي داراي پروانه فعالیت دستور العمل تفویض اختیار صدور مجوز دفاتر فرعی (شعبه) موضوع : به استانداران قانون فعالیت احزاب جمعیتها و انجمن ها در ششهرستانها موضوع مواد 1 و 2 با

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دورهه یا کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1394/9/25 مقدمه این شیوه نامه به منظور ا

بسمه تعالی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دورهه یا کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1394/9/25 مقدمه این شیوه نامه به منظور ا بسمه تعالی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دورهه یا کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1394/9/25 مقدمه این شیوه نامه به منظور اجرای هماهنگتر آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - New Microsoft Word Document (2)

Microsoft Word - New Microsoft Word Document (2) آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي فصل اول : تعاريف فصل دوم : روشها و ضوابط پذيرش فصل سوم : نظام پذيرش فصل چهارم: مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي فصل پنجم : مقررات ورود ارزشيابي و ثبت

توضیحات بیشتر

اسناد رسمی محضری و تفاوت آن با سایر اسناد

اسناد رسمی محضری و تفاوت آن با سایر اسناد اسناد رسمی محضری و تفاوت آن با سایر اسناد در ارجاع پرونده و جریان رسیدگی به آن یکی از وظایف قضات عبارت است از توصیف قضایی از فعل صورت پذیرفته به بیان دیگر وظیفه اولیه هر مقام قضایی رسیدگی کننده به یک عمل

توضیحات بیشتر

نگاهی به هیوندای i10 مونتاژ کرمان موتور + قیمت و عکس

نگاهی به هیوندای i10 مونتاژ کرمان موتور + قیمت و عکس از سال آینده وارد بازار میشود نگاهی به هیوندای i10 مونتاژ کرمان موتور + قیمت و عکس بیش از 3 سال از عرضه نسل دوم i10 میگذرد. حدود 4 ماه پیش بود که هیوندای نخستین تصاویر اولین فیسلیفت i10 را منتشر کرد. 3

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - soil dynamics 1 introduction.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - soil dynamics 1 introduction.ppt [Compatibility Mode] د نا یک خاک SOIL DYNAMICS Hasan Ghasemzadeh http://wp.kntu.ac.ir/ghasemzadeh دا ش گاه ی وا ه را د ن و ی قول الحق اذا ز الارض ز ا ھا ز ه 1 ج 1 یا ا ھا ا ناس ا و ر بک م ان ز ه ا سا ي م 2 Soil Dynamics 1

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه تمدنساز اسالمی و تقویت زمینه و ظرفیتهای علمی و تربیتی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ٩٠ /٢٦٠٨١٨ ١٣٩٠ /١١/٠١ دارد جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانکهاي دولتي غيردولتي شرکت دولتي پست بانک و مو سسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. با سلام احترام ا پيرو بخشنامه شماره ٩٠/١٨١٢٢٠ مورخ ١٣٩٠/٨/٣ موضوع

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

اولویتهای کاالیی و کشورهای هدف صادراتی برق و مکانیک معاونت توسعه صادرات

اولویتهای کاالیی و کشورهای هدف صادراتی برق و مکانیک معاونت توسعه صادرات اولویتهای و کشورهای صادراتی برق و مکانیک معاونت توسعه صادرات خودرو سواری کشور 1 کشور 3 کشور 4 کشور 5 خودرو سواری 310 تغییر مقررات و قوانین مالیاتی و گمرکی در کشور عراق کشور عراق مهمترین بازار صادرات خودرو

توضیحات بیشتر

صنعت خودرو پاکستان تهیه کننده )رایزن ج.ا.ایران در کشور پاکستان( مهر 4931

صنعت خودرو پاکستان تهیه کننده )رایزن ج.ا.ایران در کشور پاکستان( مهر 4931 صنعت خودرو پاکستان تهیه کننده )رایزن ج.ا.ایران در کشور پاکستان( مهر 4931 صنعت خودروسازی پاكستان با ایجاد اولین پلنت توسط جنرال موتورز در ماه می سال 7491 در این كشور ایجاد گردید.پس از آن همکاریهای مشترک

توضیحات بیشتر

قسمت هفدهم وسايل نقليه زميني هوايي آبي و تجهيزات ترابري مربوط به آنها فصل هشتاد و ششم: لكوموتيوهاي راهآهن يا ترامواي نواقل روي خط... فصل هشتتاد و هتتت

قسمت هفدهم وسايل نقليه زميني هوايي آبي و تجهيزات ترابري مربوط به آنها فصل هشتاد و ششم: لكوموتيوهاي راهآهن يا ترامواي نواقل روي خط... فصل هشتتاد و هتتت قسمت هفدهم وسايل نقليه زميني هوايي آبي و تجهيزات ترابري مربوط به آنها فصل هشتاد و ششم: لكوموتيوهاي راهآهن يا ترامواي نواقل روي خط... فصل هشتتاد و هتتتم: وساايل نليياز يمي اي يار اي نواقال روي خاط راهآهان

توضیحات بیشتر

به نام خدا آگهی استخدام پیمانی استانداري هرمزگان براي مشاغل عملیاتی آتش نشانی استانداري هرمزگان براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش

به نام خدا آگهی استخدام پیمانی استانداري هرمزگان براي مشاغل عملیاتی آتش نشانی استانداري هرمزگان براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش به نام خدا آگهی استخدام پیمانی استانداري هرمزگان براي مشاغل عملیاتی آتش نشانی استانداري هرمزگان براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش نشانی شهرداري هاي استان از محل سهمیه استخدامی شماره

توضیحات بیشتر

شرکت اصیل قطعه اصیل. کاتالوگ رینگ الستیک و باتری BMW و.MINI

شرکت اصیل قطعه اصیل. کاتالوگ رینگ الستیک و باتری BMW و.MINI شرکت اصیل قطعه اصیل. کاتالوگ رینگ الستیک و باتری BMW و.MINI پرشیا خودرو نامیست آشنا برای هرکس که نهایت لذت رانندگی را با خودروهای بی همتای BMW و MINI در پهنه گسترده ایران تجربه میکند. کاتالوگ پیش روی شما

توضیحات بیشتر

دفترچهراهنمايدورههاي سهماههچهارم 1397

دفترچهراهنمايدورههاي سهماههچهارم 1397 دفترچهراهنمايدورههاي سهماههچهارم 197 (ISCO) http://research.irantvto.ir http://www.portaltvto.com http://reg.portaltvto.com jpg 100 dpi http://reg.portaltvto.com جدول شماره 1- عنوان دوره هاي آموزشی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo Embryogenesis جنين زايی ١ ٢ Double fertilization .١.٢.٣.۴.۵.۶ ايها دولپه حالتهای مختلف جنين زايی در تيپ شب بو تيپ کاسنی تيپ سيب زمينی تيپ ميخک تيپ اسفناج تيپ فلفل سياه (Onagrad) (Astrerad) (Solanad) (Caryophyllad)

توضیحات بیشتر

بدون اصل مهرغيرقابل استناداست

بدون اصل مهرغيرقابل استناداست بدون اصل مهر غير قابل استناد است باسمه تعالي تقويم رسمي كشور براي سال 0 هجري شمسي لحظة تحويل سال 0 هجري شمسي به ساعت رسمي جمهوري اسلامي ايران ساعت و 0 دقيقه و ثانيه روز دوشنبه فروردين 0 هجري شمسي مطابق

توضیحات بیشتر

Magmatic Thought Avaz-e-Zaman Bizhan Bassiri. Shahram Nazeri Nicola Sani. Fabrizio Ottaviucci Majid Mollanoruzi شب گداخت اندیشه آواز زمان بیژن بصیری.

Magmatic Thought Avaz-e-Zaman Bizhan Bassiri. Shahram Nazeri Nicola Sani. Fabrizio Ottaviucci Majid Mollanoruzi شب گداخت اندیشه آواز زمان بیژن بصیری. Magmatic Thought Avaz-e-Zaman Bizhan Bassiri. Shahram Nazeri Nicola Sani. Fabrizio Ottaviucci Majid Mollanoruzi شب گداخت اندیشه آواز زمان بیژن بصیری. شهرام ناظری نیکوال سنی. فابریتزیو اوتاویوچی مجید مالنوروزی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

مجتبی تاجیک "TAN-HA (LONELY/ BODIES)" «تن-ها»

مجتبی تاجیک TAN-HA (LONELY/ BODIES) «تن-ها» مجتبی تاجیک "TAN-HA (LONELY/ BODIES)" «تن-ها» 1. From the Tan-Ha (Lonely/ Bodies) series 180x110 cm 2016 2. From the Tan-Ha (Lonely/ Bodies) series 180x108 cm 2016 ۱۱۰ 180 سانتی متر ۱۳۹۵ ۱۰۸ 180 سانتی

توضیحات بیشتر

AutSat

AutSat صفحه: 2 فهرست مطالب هدف............ 3... ارشد...... 4... پنجم...... 4... ترم ششم.........4 اختراعات......5 شرايط تمديد سنوات در کارشناسي تمديد سنوات ترم 2 تمديد سنوات 2 حمايت مالي )تشويقي( از چاپ مقاالت

توضیحات بیشتر

دستورالعمل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه اصفهان (مقطع کارشناسی ارشد ) مراحل ثبت نام الکترونیکی یا غیرحضوري(انجام این مرحله از طریق رایانه

دستورالعمل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه اصفهان (مقطع کارشناسی ارشد ) مراحل ثبت نام الکترونیکی یا غیرحضوري(انجام این مرحله از طریق رایانه دستورالعمل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه اصفهان (مقطع کارشناسی ارشد 94-95 ) مراحل ثبت نام الکترونیکی یا غیرحضوري(انجام این مرحله از طریق رایانه شخصی کافی نت و سایر مراکز مخصوص این کار): می باشد:

توضیحات بیشتر

آئين نامه تحرير دفاتر قانوني

آئين نامه تحرير دفاتر قانوني آي ین نامه تحریر دفاتر قانونی مقدمه : در قانون محاسبات عمومی در خصوص دفاتر تعریف خاصی نشده است لیکن به استناد ماده 95 قانون مالیاتهاي مستقیم دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارت است از دفاترروزنامه ) اعم

توضیحات بیشتر

mogarrarat-8ok.doc

mogarrarat-8ok.doc قسمت هشتم پوست خام چرم پوستهاي نرم و اشیاء ساختهشده از این مواد اشیاء... فصل چهل و یکم: پوست خام (غیر از پوستهاي نرم) و چرم فصل چهل و دوم: اشیاء ساخته شده از چرم مصنوعات زین و برگسازي لوازم سفر کیفهاي

توضیحات بیشتر

راهنمای ATS بین دو ورودی برق شهر و یک ژنراتور توسط کنترلرهای ComAp G-009 بخش خدمات پس از فروش شرکت درنا صنعت مهر کد مدرک تهیه ک

راهنمای ATS بین دو ورودی برق شهر و یک ژنراتور توسط کنترلرهای ComAp G-009 بخش خدمات پس از فروش شرکت درنا صنعت مهر کد مدرک تهیه ک راهنمای ATS بین دو ورودی برق شهر و یک ژنراتور توسط کنترلرهای G-009 بخش خدمات پس از فروش شرکت درنا صنعت مهر 1 96-12-05 09120248624 کد مدرک تهیه کننده نسخه تاریخ تنظیم موبایل پشتیبانی سیستم های اضطراری پشتیبان

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

درباره ما شرکت ویژگان بسپار شرق در سال 1379 با هدف تامین مواد اولیه پلیمری مورد استفاده در صنایع مختلف از قبیل کارخانجات تولید لوله های پلی اتیلن وی

درباره ما   شرکت ویژگان بسپار شرق در سال 1379 با هدف تامین مواد اولیه پلیمری مورد استفاده در صنایع مختلف از قبیل کارخانجات تولید لوله های پلی اتیلن وی ویژگان بسپار شرق درباره ما شرکت ویژگان بسپار شرق در سال 1379 با هدف تامین مواد اولیه پلیمري مورد استفاده در صنایع مختلف از قبیل کارخانجات تولید لوله هاي پلی اتیلن ویژه آبیاري و آبرسانی تحت فشار لوله هاي

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

تعداد سي والات : 20 تعداد صفحات: 2 نام و نام خانوادگی: نام درس: زبان انگلیسی هشتم پایه: شماره : ر تان د را امام رضا ه ا س لا م دوره اول وا د ٦ وقت پاس

تعداد سي والات : 20 تعداد صفحات: 2 نام و نام خانوادگی: نام درس: زبان انگلیسی هشتم پایه: شماره : ر تان د را امام رضا ه ا س لا م دوره اول وا د ٦ وقت پاس تعداد سي والات : 20 تعداد صفحات: 2 نام و نام خانوادگی: نام درس: زبان انگلیسی هشتم پایه: شماره : ر تان د را امام رضا ه ا س لا م دوره اول وا د ٦ وقت پاسخگویی: 45 دقیقه طراح :زینب چربگو دخترم با آرامش و دقت

توضیحات بیشتر

REAR CRANK SHAFT OIL SEAL _

REAR CRANK SHAFT OIL SEAL  _ عنوان : دستورالعمل تعویض قطعات در تعمیرگاهها در دوره گارانتی (کاسه نمد ته میل لنگ) کارفرما : شرکت سایپا کد پروژه : 91612 ویرایش : 00 تاریخ : خرداد 1392 » بسمه تعالی «مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه (خودرو)

توضیحات بیشتر

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و امانت داری موضوع کاربرگ 3 انتخاب استاد)ان( راهنما براساس دستورالعمل مربوط )توسط دانشجو( تا پایان نیمسال

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

338 جلسه مورخ 94/1/24 مصوبات شورا در خصوص جلسه پيش دفاع پايان نامه دانشجويان دکتري تخصصي: - دانشجو ملزم مي باشد قبل از برگزاري جلسه دفاع نهايي جلسه پي

338 جلسه مورخ 94/1/24 مصوبات شورا در خصوص جلسه پيش دفاع پايان نامه دانشجويان دکتري تخصصي: - دانشجو ملزم مي باشد قبل از برگزاري جلسه دفاع نهايي جلسه پي 338 جلسه مورخ 94/1/24 مصوبات شورا در خصوص جلسه پيش دفاع پايان نامه دانشجويان دکتري تخصصي: - دانشجو ملزم مي باشد قبل از برگزاري جلسه دفاع نهايي جلسه پيش دفاع به شرح ذيل برگزار نمايد: دانشجو پايان نامه را

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation طراحی سازماندهی و اجرای ایده ها به سبک کسب و کارهای نوظهور (Launching Startups) Provided By: Ali Jahedi May 2015 Provided By: Ali Jahedi May 2015 نام و نام خانوادگی: علی جاهدی سوابق دانشجوی دکترای علم

توضیحات بیشتر

مطالب مورد بحث در اقتصاد کلان

مطالب مورد بحث در اقتصاد کلان درس اصول علم اقتصاد )1( فصل پنجم نظریه تولید و هزینه 1 نظریه تولید 2 تولید بوجود آوردن کاالها )گندم کفش لباس و...( و خدمات ( امنیت آموزش پزشکی و...( با استفاده از نهاده ها و عوامل تولید) نیروی کار سرمایه

توضیحات بیشتر

قانون حمایت از حقوق مصرفكنندگان خودرو )1 ( مصوب 1386/03/23 مجلس شورای اسالمی ماده ۱- اصطالحات ذیل در معانی مشروح مربوط به كاربرده میشود: ۱- خودرو: هر

قانون حمایت از حقوق مصرفكنندگان خودرو )1 ( مصوب 1386/03/23 مجلس شورای اسالمی ماده ۱- اصطالحات ذیل در معانی مشروح مربوط به كاربرده میشود: ۱- خودرو: هر قانون حمایت از حقوق مصرفكنندگان خودرو )1 ( مصوب 1386/03/23 مجلس شورای اسالمی ماده ۱- اصطالحات ذیل در معانی مشروح مربوط به كاربرده میشود: ۱- خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - bakhsh 700.doc

Microsoft Word - bakhsh 700.doc فهرست كليات دامنه كاربرد تاريخ اجرا اهداف تعاريف الزامات اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي شكل اظهارنظر گزارش حسابرس ساير اطلاعات همراه صورتهاي مالي توضيحات كاربردي جنبههاي كيفي رويههاي حسابداري واحد تجاري

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Twitter Bootstrap Grid System مدرس : مهندس افشین رفوآ : Twi

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Twitter Bootstrap Grid System مدرس : مهندس افشین رفوآ : Twi بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Twitter Bootstrap Grid System مدرس : مهندس افشین رفوآ : Twitter Bootstrap Grid System سیستم گرید تویتر بوت استرپ

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 جای گاه رتبه بندی اعتباری رد تأمین مالی از بازار سرماهی دکتر قاسم محسنی مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان اهداف رتبه بندی یا درجه بندی حمایت از سرمایه گذاران از طریق: ایجاد شفافیت و رفع عدم تقارن

توضیحات بیشتر

شرکت ستاره جنوب اروند تلفکس: ایمیل: آدرس شرکت: آبادان-خیابان امیری جنب بانک رسالت ساختمان فاطمی طبقھ ۴ واحد ۴٠٣ Toyota Hiac

شرکت ستاره جنوب اروند تلفکس: ایمیل: آدرس شرکت: آبادان-خیابان امیری جنب بانک رسالت ساختمان فاطمی طبقھ ۴ واحد ۴٠٣ Toyota Hiac شرکت ستاره جنوب اروند تلفکس: 06153228691 ایمیل: info@arssco.ir آدرس شرکت: آبادان-خیابان امیری جنب بانک رسالت ساختمان فاطمی طبقھ ۴ واحد ۴٠٣ Toyota Hiace Long Wheel base (LWB) van Long Wheel base (LWB) Crew

توضیحات بیشتر

روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظ

روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظ روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها مصوب 1394/06/04 هیئت محترم وزیران دارندة

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 شبکه های کامپیوتری درس 7 الیه فیزیکی قسمت سوم رسانه های انتقال رسانه های هدایت نا پذیر بی سیم لیزر ماهواره امواج الکترومغناطیس one cycle speed=frequency m/s=cycles/s f c wavelength m/cycles Hz(hertz) speed

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - final ostandarii

Microsoft Word - final ostandarii قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور بسمه تعالي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و شرح وظايف وزارت كشور قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور كه در جلسهي مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد

توضیحات بیشتر

قسمت اول

قسمت اول 116 مقررات صادرات و واردات سال 13 Chapter Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder فصل دانه و ميوههاي روغندار دانه و بذر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word DOC

Microsoft Word DOC حوزه فنی و درآمد 1 نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست PC) و (EPC درپروژه های گازرسانی انتقال نیرو تصفیه خانه و تلمبه خانه فاضلاب پیمانهای حمل و نقل ریلی و پیمانهای مشاوره مدیریت 2 نحوه

توضیحات بیشتر

صفحه 1 تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی دانشگاه یزد هفته ترم مناسبت آموزشی مجري از بازه زمانی تا 1398/06/ /06/01 بررسی وجود برنامه درس

صفحه 1 تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی دانشگاه یزد هفته ترم مناسبت آموزشی مجري از بازه زمانی تا 1398/06/ /06/01 بررسی وجود برنامه درس صفحه 1 به زمانی 1398/06/12 1398/06/01 بررسی وجود برنامه درسی مناسب هر رشته بر اساس سرفصل مصوب رشته تحصیلی براي یان جدیدالورود(کلیه مقاطع) 1398/06/13 1398/06/01 کنترل برنامه هفتگی دروس در مقاطع تحصیلات

توضیحات بیشتر