بررسی ارتباط بین غلظت هموگلوبین مادری در سه ماهه اول بارداری با دیابت حاملگی در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر مشهد

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "بررسی ارتباط بین غلظت هموگلوبین مادری در سه ماهه اول بارداری با دیابت حاملگی در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر مشهد"

رونوشت

1 بررسی ارتباط بین غلظت هموگلوبین مادری در سه ماهە اول بارداری با دیابت حاملگی در زنان باردار مراجعهکننده به مراکز درمانی شهر مشهد سمیرا ابراهیمزاده ذگمی - سپیده جبارزاده گنجه - نیرۀ خادم - احترام السادات وزیری چکیده زمینه و هدف: تشخیص زودرس و ادارۀ دیابت حاملگی میتواند مشکلات پریناتال نوزادی و مشکلات بلند مدت دوران کودکی را کاهش دهد. عوارض ناشی از هموگلوبین بالا ممکن است به همان شدت و وخامت عوارض ناشی از هموگلوبین پاي ین و حتی بدتر از آن باشد. در مطالعات قبلی در جمعیت غیر حامله ارتباطی بین غلظت هموگلوبین با دیابت گزارش شده است. لذا با توجه به موارد فوق بر آن شدیم مطالعهای با هدف بررسی ارتباط هموگلوبین بالای مادر در سه ماهە اول بارداری با میزان ابتلا به دیابت حاملگی انجام دهیم. روش تحقیق: در این مطالعه 100 پرونده افراد حامله یا زایمان کرده به طریقە مبتنی بر هدف انتخاب شدند. بدین صورت که متغیرهای سن وزن تعداد حاملگی تعداد زایمان Hb وFBS در 14 هفتە اول بارداری و همچنین مقدار GCT در هفتههای در پروندهها بررسی شد. دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهای t-test و کای- دو تجزیه و تحلیل گردید. یافتهها: در این مطالعه 36 نفر مبتلا به دیابت بارداری بوده و 62 نفر سالم بودند. همچنین سن مادران تعداد زایمان و غلظت هموگلوبین مادر با ابتلا به دیابت حاملگی ارتباط معنیداری داشت (0/01 p). نتیجهگیری: هموگلوبین بالای مادر (بالای 13g/dl )در ویزیت اولیه حاملگی (14 هفته اول بارداری) عامل خطر ابتلای مادر به دیابت حاملگی است. کلید واژهها: هموگلوبین سه ماهە اول دیابت بارداری افقدانش فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد (دوره 14 شماره 3 پاییز سال 1387) دریافت: 1386/7/1 اصلاح نهایی: 1387/10/28 پذیرش: 1387/11/9 1- نویسنده مسو ول: کارشناس ارشد مامایی دانشکده پرستاری مامایی جرجانی آدرس: مشهد- خیابان احمدآباد- رضای 15- پلاک 48- طبقه همکف تلفن: پست الکترونیکی: yahoo.com 2- کارشناس ارشد مامایی عضو هیي ت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 3- جراح و متخصص زنان و زایمان دانشیار 4- کارشناس مامایي اداره نظارت بر درمان 28

2 ی ا افق دانش فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد دوره 14 شماره 3 پاییز سال مقدمه دیابت قندی یکی از بیماریهای بسیار شایع در کشورهای مختلف بوده و دارای عوارض و پیامدهای بالقوه ناگواری برای فرد و جامعه میباشد (1,2). دیابت بر کیفیت زندگی بیماران اثر گذاشته به طوری 1 که باعث بیماری عروق قلبی کوری در بالغین نارسایی کلیه صدمه به سیستم عصبی و غیره میشود (3). هنگامیکه دیابت برای اولین بار در دوران حاملگی شروع شده یا 2 تشخیص داده شود دیابت حاملگی اطلاق میشود (4). حاملگی طبیعی به موجب اثرات لاکتوژن جفتی انسان و پروژسترون با افزایش مقاومت به انسولین و هیپرانسولینمی همراه میباشد اما چنانچه ذخیرۀ انسولین ناکافی باشد دیابت حاملگی رخ میدهد (5,6). تخمین زده میشود که دیابت در %3-12 زنان حامله وجود دارد از این تعداد نزدیک %90 دیابت حاملگی میباشد (7) که معمولا در اواخر سه ماهە دوم اتفاق میافتد (8). شیوع بالای دیابت حاملگی در اغلب گروههای غیر اروپایی نظیر نژادهای هندی آسیایی آمریکای شمالی و آمریکاي ی- آفریقاي ی مشاهده میشود که احتمالا بازتابی از تفاوتهای اپیدمیولوژی بین گروهه یا نژادی میباشد (5,9). سایر عوامل خطرساز سن بالا چاقی تاریخچە فامیلی و ماماي ی دیابت و کشیدن سیگار میباشند (6-8). تشخیص زودرس و ادارۀ صحیح دیابت حاملگی میتواند عوارض پریناتال نوزادی و مشکلات بلند مدت دوران کودکی را کاهش دهد (6). دیابت حاملگی با خطر ماکروزومی جنین و پیامد آن یعنی ترومای زایمانی و افزایش میزان سزارین موربیدیته پریناتال خطر بالای دیابت نوع II در آینده در مادر چاقی و دیابت در فرزند و در صورت کنترل ضعیف دیابت در اوایل حاملگی افزایش 2 تا 3 برابری آنومالی مادرزادی نوزادان می باشد (4-6,8,10). شواهد و مدارکی وجود دارد که هموگلوبین بالا در مادر با افزایش شیوع نتایج بد حاملگی مانند: وزن پاي ین هنگام 4 3 تولد کوچک بودن برای سن حاملگی زایمان زودرس 5 IUGR افزایش مرگ و میر پریناتال و پرهاکلامپسی همراه میباشد (11,12). گرچه هموگلوبین بالای مادر بعضی اوقات به اشتباه با وضعیت خوب سلامتی (سطوح ایدهآل آهن بدن) مساوی پنداشته شده و به تاثیر آن روی نتایج حاملگی به اندازۀ آنمی توجه نمیشود (13) اما مدارک بسیاری در کشورهای توسعه یافته وجود دارد مبنی بر اینکه عوارض ناشی از هموگلوبین بالا ممکن است به همان شدت و وخامت عوارض ناشی از هموگلوبین پاي ین و حتی بدتر از آن باشد (14). اما برخی بر این باورند که غلظت بالای هموگلوبین مادری هرگز به طور قطع به عنوان عامل خطری برای زنان حامله نبوده است و هیچ یافتهای مبنی بر ارتباط غلظت بالای هموگلوبین مادری با مشکلاتی بیشتر از موارد فوقالذکر وجود ندارد اخیرا مطالعهای در چین نشان داد که زنان با شاخص تودۀ بدنی بالاتر از 26 تست تحمل گلوکز دو ساعتهشان غیر طبیعی بوده و دارای هموگلوبین بالاتری نسبت به گروه شاهد با همان شاخص تودۀ بدنی بودهاند. در حقیقت در همان جمعیت شیوع دیابت حاملگی در زنان مبتلا به کمخونی فقر آهن نسبت به زنان غیر مبتلا پاي ینتر بوده است.(15) در مطالعات قبلی در جمعیتهای غیر حامله ارتباط بین غلظت هموگلوبین و شمارش گلبول قرمز با دیابت ملیتوس گزارش شده است (15). 6 لاي و و همکاران بیان داشتند که هموگلوبین بالای مادر (بیشتر از (13g/dl یک فاکتور مستقل جهت ابتلا به دیابت حاملگی بوده که ممکن است مطرحکننده وضعیت تغذیه بهتر و افزایش آهن در این زنان باشد (15). در مطالعه 7 که در سال 2004 انجام شد محققین به این نتیجه رسیدند که وزن متوسط سه ماهه اول BMI وزن متوسط در هفته های 24-28, آهن سرم و حجم متوسط گلبولی تاریخچه فامیلی و 3- LBW 4- SGA 5- Intrauterine growth retardation 6- Lao 7- E.Tarmin 1- CVD 2- GDM

3 1- مشخصات دموگرافیک نمونههای پژوهش مانند: سن قد وزن و تعداد حاملگی و زایمان 2- میزان غلظت هموگلوبین مادر و FBS در اولین مراجعه به سن در گروه هموگلوبین بالا بیشتر بود (16). محمد افخمی اردکانی و مریم رشیدی در مطالعهی خود به این نتیجه رسیدند که بین آهن اضافی و دیابت بارداری ارتباط وجود دارد (17). لذا با توجه به موارد فوق محققین بر آن شدند که مطالعه ای با هدف بررسی ارتباط بین غلظت بالای هموگلوبین مادری در سه ماهە اول بارداری با میزان ابتلا به دیابت حاملگی انجام دهند. روش تحقیق از سال این مطالعه گذشتهنگر با بررسی پرونده زنان بارداری که تا به مرکز دیابت استان خراسان درمانگاه اباعبداالله الحسین و درمانگاه شمارۀ یک تا مین اجتماعی (درمانگاه بهار) مراجعهکرده بودند انجام شد. صد پرونده که در آنها به طور کامل اطلاعات مربوط به مادر شامل: مشخصات دموگرافیک آزمایشات درخواستی در اولین مراجعه پرهناتال و مراجعات بعدی به شکل کامل ثبت شده بود انتخاب شدند. نمونهگیری به طریقە مبتنی بر هدف بود. معیار انتخاب نمونهها بر این اساس بود حاملگی با یک جنین زنده که در آنها معیارهای 14 هفته اول در وHb FBS بارداری و همچنین مقدار GCT در هفتههای در پرونده بیماران به طور کامل ثبت شده باشد. زنان مبتلا به بیماری طبی کم خونی و عفونتها و زنانی که اولین مراجعه آنها به مراکز مربوطه بعد از هفته 14 بود در مطالعه قرار نمیگرفتند. با استفاده از چکلیست اطلاعاتی دربارۀ مراکز مربوطه (اولین مراجعه باید قبل از 14 هفتە حاملگی باشد) 3- میزان GCT در هفتههای 24 تا 28 حاملگی (در صورتیکه مقدار GCT بیشتر از 135 بود و مقادیر OGTT با 100 گرم گلوکز و بررسی 3 ساعته ثبت شده بود و در صورتیکه میزان قند خون پلاسما در دو یا بیشتر با توجه به معیارهای Coustan و Carpenter غیر طبیعی بود تشخیص دیابت حاملگی گذاشته میشد). پس از گردآوری دادهها پرسشنامه کدگذاری گردید و دادهها پردازش آماری شد. پس از حصول اطمینان از صحت ورود دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی مانند: میانگین و انحراف معیار و جداول توزیع فراوانی و روشهای آمار استنباطی t-test و آزمون کای- دو استفاده شد. یافتهها در این مطالعه از 100 نمونه نفر مبتلا و 63 نفر غیر مبتلا به دیابت حاملگی بودند. مشخصات مادران در دو گروه مبتلا و غیرمبتلا به دیابت حاملگی در جدول 1 نشان داده شده است. همانگونه که در جدول 1 مشاهده میشود تفاوتهای مهمی در میانگین سن مادر وزن مادر تعداد حاملگی و زایمان و همینطور در میانگین غلظت هموگلوبین در 14 هفته اول حاملگی در دو گروه وجود دارد( P<0/001 ). جدول 1: مشخصات مادری در دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به دیابت حاملگی P p=0/001 t 5/59 5/47 6/29 3/01 3/76 غیر مبتلا به دیابت M±SD 24/06 ± 5/ 1/41 ± 0/86 0/26 ± 0/68 59/85 ±11/4 12/5 ± 0/98 N مبتلا به دیابت M±SD 30/36 ± 5/35 3/05 ± 1/69 1/7 ± 1/2 69/46 ± 9/46 13/36 ± 1/2 N متغیر سن (سال) تعداد حاملگی تعداد زایمان وزن مادر Hb 30

4 افق دانش فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد دوره 14 شماره 3 پاییز سال 1387 با توجه به جدول 2 بین سن بالای مادران در هنگام زایمان (34 سال و بیشتر) و ابتلا به دیابت حاملگی از نظر آماری ارتباط معنیداری مشاهده گردید (0/05>p). همانطور که در جدول ذیل دیده میشود %77/8 مادران 34 ساله و بیشتر مبتلا به دیابت حاملگی شدند در صورتیکه این رقم در مادران جوانتر %33 بود. سن (سال) جدول 2: ارتباط سن بالای مادران با ابتلا به دیابت حاملگی گروه مبتلا به دیابت غیر مبتلا به دیابت تعداد درصد تعداد درصد P X 2 =6/905 P= 0 / /7 22/2 62/ /8 / <34 34 کل در مرحلە بعدی غلظت هموگلوبین در 14 هفته اول بارداری به استناد پژوهشهای قبلی به چهار گروه زیر تقسیم بندی شدند: الف) Hb>13 ب) 12/4-13 ج) 11/6 12/3 د) 11/5 در این مطالعه 41 نفر در گروه اول (Hb>13) 27 نفر در گروه دوم (12/4<HB<13) 17 نفر در گروه سوم (Hb (11/5 15 نفر در گروه چهارم > ١١/۶ و HB<12/3) قرار داشتند. میانگین سن مادران در گروه اول 27/32±6/1 سال در گروه دوم ±7/12 27/19 در گروه سوم ±4/7 24/88 و در گروه چهارم ±5/13 23/79 سال بود که از نظر میانگین سنی در 4 گروه فوق گرچه از نظر بالینی تفاوت وجود دارد (شیب نزولی منحنی) ولی از نظر آماری این اختلاف معنیدار نمیباشد. میانگین وزن مادران در گروه اول 65/1±15/9 کیلو گرم در گروه دوم 63/2±10/8 در گروه سوم 60±11/8 و در گروه چهارم ±7/7 58/5 بود که این تفاوت از نظر بالینی وجود دارد ) شیب نزولی منحنی) ولی از نظر آماری معنی- دار نمیباشد (0/05>p). نمودار 1 نشان میدهد که بین غلظت هموگلوبین بالای 13 در 14 هفته اول بارداری با میزان ابتلا به دیابت حاملگی از نظر آماری ارتباط معنیداری وجود دارد (0/01=P و.(X 2 =11 /38 درصد ابتلا به دیابت حاملگی 0 Hb> /04/13 12/ /6-12/3 <11/5 نمودار 1: ارتباط بین غلظت بالای هموگلوبین در سه ماهە اول بارداری با میزان ابتلا به دیابت حاملگی بحث بررسی دادهها ی حاصل از بررسی چک لیستها نشان میدهد که از لحاظ یافتههای دموگرافیک مانند سن و وزن در دو گروه تفاوت آماری معنیداری دارند (0/001>p). لاي و در زنان و همکاران در مطالعه خود دریافتند که میانگین سن و وزن مبتلا به GDM در مقایسه با زنان غیرمبتلا بیشتر بود که این تفاوتها از نظر آماری معنیدار بودند (به ترتیب 0/001>P 0/002=P) که مشابه با نتایج پژوهش حاضر بود. 31

5 در مطالعه حاضر غلظت هموگلوبین مادری قبل از 14 هفته در زنان مبتلا به GDM در مقایسه با زنان غیرمبتلا بالاتر بود که این تفاوت از نظر آماری معنیدار بود ) 0/001>P) که Lao و همکاران نیز به نتیجە مشابهی رسیده بودند. اندازهگیری میزان هموگلوبین در اولین ویزیت حاملگی به طور روتین در تمامی موارد انجام میشود که این روش میتواند برای شناساي ی مادرانی که در معرض مشکلاتی مانند محدودیت رشد جنین و زایمان زودرس قرار دارند مفید باشد. در زنان غیر حامله ارتباط بین غلظت بالای هموگلوبین و تعداد بالای گلبولهای قرمز با میزان ابتلا به دیابت ملیتوس به میزان افزایش قسمت هموگلوبین گلیکوزیله در افراد مبتلا نسبت داده میشود. زیرا هموگلوبین گلیکوزیله وابستگی اکسیژن به RBC را افزایش میدهد و سطح بالای آن می تواند به هیپوکسی بافت منجر شود که به نوبە خود باعث افزایش تعداد سلولهای قرمز و افزایش غلظت هموگلوبین میشود (15). در همین راستا نتایج حاصل از مطالعات قبلی نشان می دهد که مادران با بالاترین سطح هموگلوبین دارای غلظت آهن و فریتین سرم بالا بودهاند بنابراین ارتباط بین غلظت هموگلوبین و افزایش ابتلا به دیابت حاملگی میتواند انعکاسی از ارتباط بین افزایش آهن مادری با ابتلا به دیابت حاملگی باشد (15-17). در مطالعه حاضر از نظر سن و وزن در 4 گروه از نظر بالینی تفاوت دیده شد ولی این تفاوت از نظر آماری معنیدار نمیباشد که ممکن است به علت تعداد کم نمونهها در این مطالعه باشد. بنابراین مطالعهای مشابه با نمونههای بیشتر توصیه میشود. نتیجهگیری هموگلوبین بالای مادر (بالای 13g/dl در ویزیت اولیه حاملگی (14 هفته اول بارداری) عامل خطر ابتلای مادر به دیابت حاملگی است. با توجه به مطالعه حاضر و مطالعات قبلی که در این زمینه انجام شده است هموگلوبین بالای مادری یک عامل خطر مستقل برای GDM بوده و ارزیابی عوامل خطر اصلی مانند: نوع تغذیه ذخایر آهن دارو و... لازم به نظر میرسد که هموگلوبین به تبع آنها ممکن است افزایش یابد بنابراین نیاز به مطالعه با نمونههای بیشتر و آیندهنگر میباشد. با توجه به اهمیت ارتقاء بهداشت و حفظ سلامت مادران و نوزادان امید است نتایج این تحقیق موجب افزایش کیفیت اراي ه خدمات بالینی و آموزشی به مادران شود. تشکر و قدردانی در اینجا بر خود واجب میدانیم که از همکاری صمیمانە ریاست محترم مرکز دیابت استان خراسان آقای دکتر خزاي ی و سرکار خانم مرتضوی سرکار خانم عفت قاصد و ریاست محترم درمانگاه بهار و سرکار خانم عرفانیان که اینجانبان را در امر تحقیق یاری نمودند تشکر و قدردانی نماي یم. Refrences: 1- Narayan K.M.V, Gregg E.W. Fagot-Campagna A, Engelgau M.M, Vinicor F. Diabetes a common, serious, costly and potentially preventable public health problem. Diabetes Research and clinical practice 2000; 50 Suppl 2: Wild S, Roglic G, Green A, Sicree R, King H. Global prevalence of diabetes. Diabetics care. 2004; 27: Clark M, Hampson S. E. Implementing a psychological intervention to improve lifestyle selfmanagement in patients with type 2 diabetes. Patient education and counseling 2001; 42: Forsbach G, Cantu-Diaz C, Vazquez- Lara J, Villanueva-Cuellar M.A, Garcia C.A, Rodriguez- Ranirez E. Gestational diabetes mellitus and glucose intolerance in a Mexican population. International Journal of Gynecology & Obstetrics 1997; 59:

6 افق دانش فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد دوره 14 شماره 3 پاییز سال Yapa M, Simmons D. Screening for gestational diabetes mellitus in a multiethnic population in New Zealand. Diabetes Research and clinical practise 2000; 48: Glueck C.J, Wang P, Kobayashi S, Phillips H, Sieve Smith L. Metformin therapy throughout pregnancy reduces the development of gestational diabetes in women with polycystic ovary syndrom. Fertility and sterility 2002; 77: Plante L.A. Small size at birth and later diabetic pregnancy. Obstetrics & Gynecology 1998; 92: Ryan E. Diabetes in pregnancy. JPOG, Sep/Oct 2003; Hoppichler F, Lechleitnes M. Counseling programs and the outcome of gestational diabetes in Austrian and Mediterranean Turkish women. Patient education and counseling 2001; 45: Feig D.S, Palda V.A. Type 2 diabetes in pregnancy: a growing concern. The Lancet 2002; 359: Scanlon K.S, Schieve L.A, Cogswqul M.E, High and Low hemoglobin levels during pregnancy: Differential risks for preterm birth and small for gestational age. Obstetrics & Gynecology.2000; 96: Forest J.C, Masse J, Moutquin J.M. Maternal hematocrit and albumin as predictors of intrauterine growth retardation and preterm delivery. Clinical Biochemistry 1996; 29: Whittaker P.G, Macphail Sh, Lind T. Serial hematologic changes and pregnancy outcome. Obstetrics & Gynecology 1996; 88: Pun T.C. Anaemia in pregnancy is the current definition meaningful? European Journal of obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 1996; 68: Lao T.T, Chan L.Y, Tam K.F, Ho L.F. Maternal hemoglobin and risk of gestational diabetes mellitus in Chinese women. Obstetrics & Gynecology 2002; 99: Tarim E et al. High maternal hemoglobin and ferritin values as risk factors for gestational diabetes. International J of Gyn & Obs. 2004; 84: Afkhami-Ardakani M, Rashidi M. Iron status in women with and without gestational diabetes mellitus. J of Diabetes and Its complications 2007; 9 Article. 33

7 Evaluation of relationship between maternal Hemoglobin concentration at the first trimester and occurrence of GDM S. Ebrahimzadeh Zagami 1, S. Jabarzadeh Ganje 2, N. Khadem 3, ES. Vaziri 4 Abstract Background and Aim: Early diagnose and management of GDM can decrease perinatal, neonatal and long-time infant problems. There is now accumulated evidence in the literature that high maternal Hemoglobin is associated with increased incidence of adverse pregnancy outcomes which include low birth weight and preterm labor. In the no pregnant population, an association between hemoglobin concentrations with Diabetes Mellitus has been reported before. We decided that we study relationship between maternal Hemoglobin concentration at the first trimester and occurrence of GDM. Materials and Methods: In a retrospective study sample comprised 100 women. Age, weight, parity, Hemoglobin concentration and FBS at the initial antenatal visit and GCT during weeks are recorded. Results: In this study 36 women had GDM and the rest were health. Age, parity and Hemoglobin concentration emerged to be significant factors in incidence of GDM. Conclusion: High maternal Hemoglobin (more than 13 g/dl) at the initial pregnant visit (the first 14 week) is an independent risk factor for GDM. Key Words: Hemoglobin; Gestational Diabetes Mellitus; the First Trimester Ofogh-e-Danesh. GMUHS Journal. 2008; Vol. 14, No Corresponding Author; MSc. in Midwifery, Department of Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. Tel: Fax: Faculty Member, Department of Midwifery, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran. 3 - Associate Professor, Gynecology and Obstetrics, Mashhad University Of Medical Sciences, Mashhad, Iran. 4 - BSc. in Midwifery, Mashhad University Of Medical Science, Mashhad, Iran. 34

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

بررسی شیوع دیابت حاملگی در خانم های باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اردبیل، 1382

بررسی شیوع دیابت حاملگی در خانم های باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اردبیل، 1382 Research & Scientific Journal of Ardabil University of Medical Sciences & Health Services Vol. 4, No. 3, Sep-Dec 24 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اردبيل سال چهارم شماره سيزدهم

توضیحات بیشتر

First Trimester Screening

First Trimester Screening غربالگری ناهنجاریهای جنین دكتر مهران دخت عابديني اداره سالمت مادران وزارت بهداشت تاریخچه غربالگری ناهنجاریهای جنین ONTD Screening Down Syndrome AFP Only hcg 1 st Δ Free Beta NT 1 st Δ Biochem/NT Maximizing

توضیحات بیشتر

دکتر سولماز پيري پروتكل تجويز ايمونوگلوبولين... پروتکل تجویز ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) در خانمهاي Rh منفی چكیده: * دكتر سولماز پيري زمینه و هدف: ق

دکتر سولماز پيري پروتكل تجويز ايمونوگلوبولين... پروتکل تجویز ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) در خانمهاي Rh منفی چكیده: * دكتر سولماز پيري زمینه و هدف: ق پروتکل تجویز ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) در خانمهاي Rh منفی چكیده: * دكتر سولماز پيري زمینه و هدف: قبل از عرضه ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) بیماري همولیتیک جنین و نوزاد در %10 حاملگیها دیده میشد و یک

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه)

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه) فرم اطلاعات سوابق ا موزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي مشخصات عمومي: نام: مهديه حسين زاده دانشجوي دكتري تخصصي تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تهران بورسيه هيي ت علمي يزد سوابق تحصيلي: مدرك سال اخذ مدرك مركز علمي-دانشگاهي

توضیحات بیشتر

دیابت و بارداری

دیابت و بارداری مجله ديابت و ليپيد ايران. پاييز و زمستان 1380 دوره 1 (شماره 1): 22-9 مقاله مروري ديابت و بارداري * باقر لاريجاني : استاد دانشگاه علوم پزشكي درماني تهران بيمارستان دكتر شريعتي مركز تحقيقات غدد درونريز و

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 1.doc

Microsoft Word - 1.doc ( ) : [ ] / 1392.1.1392 :.(). 126 978_600_92164_0_5:45000.. :. RG940/ 7 4 1392 613/0424 2205582 : : : : : : : : : : : : : : : : : [ ] 1392 : :.1392 : 1392 : 1500 : 09124648091 45000 : 978 600 92164 0

توضیحات بیشتر

دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان

دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان در بارداری استاد راهنما: دکتر سونیا اویسی استاد مشاور:

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

تأثیر حاملگی های پرخطر بر مرگ و میر نوزادان با استفاده از روش مورد-شاهدی لانه گزیده در یک نمونه از جمعیت روستایی کشور

تأثیر حاملگی های پرخطر بر مرگ و میر نوزادان با استفاده از روش مورد-شاهدی لانه گزیده در یک نمونه از جمعیت روستایی کشور مجله تخصصي اپيدميولوژي ايران 386 دوره 3 شماره 4 و 3: صفحات -6. مقاله پژوهشي تا ثير حاملگيهاي پرخطر بر مرگ و مير نوزادان با استفاده از روش مورد-شاهدي لانه گزيده در يك نمونه از جمعيت روستايي كشور 4 3 2 رضا

توضیحات بیشتر

« هيچ چيز نزد خدا گرامي تر از دعا نيست

« هيچ چيز نزد خدا گرامي تر از دعا نيست معاو ن ت ردمان دبیرخانه تدوین و بازنگری بسته بیمه پایه خدمات شناسناهم و استانداردرخید را هب ردی بیم ه ای سونورگا ف ي كارلدا پل ر ر ح م حامله )ر ح م جف ت و جن ي ن( تدوین کنندگان: دفتر ارزیابی فن آوری تدوین

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

28

28 28 بررسی ذخیره تخمدانی )نازایی( زمینه و هدف: تغییراتی که در زندگی اجتماعی- اقتصادی جامعه امروزی رخ داده و تمایل بانوان بر به تاخیر انداختن باروری منجر به ایجاد تمایل به زمانبندی جهت بارداری گردیده است

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

Maternal and umbilical cord blood serum levels of zinc, copper, magnesium, iron and calcium and their relationships with low birth weight

Maternal and umbilical cord blood serum levels of zinc, copper, magnesium, iron and calcium and their relationships with low birth weight مجله علوم پزشكي مدرس: آسيبشناسي زيستي دوره 13 شماره : از 50-43 تابستان 1389 بررسي ارتباط بين سطح سرمي روي مس منيزيم آهن و كلسيم مادر و بند ناف با كموزني هنگام تولد نوزاد چكيده 4 3 *1 ليدا مقدمبناي م الهه

توضیحات بیشتر

صفحه 330 مجله دانشگاه علوم پزشکي فسا l سال سوم l شماره l 4 زمستان 1392 رزیستین و دیابت بارداری همبستگی مثبت رزيستين با لیپیدهای خون در ديابت بارداري *

صفحه 330 مجله دانشگاه علوم پزشکي فسا l سال سوم l شماره l 4 زمستان 1392 رزیستین و دیابت بارداری همبستگی مثبت رزيستين با لیپیدهای خون در ديابت بارداري * صفحه 330 رزیستین و دیابت بارداری همبستگی مثبت رزيستين با لیپیدهای خون در ديابت بارداري *3 زيبا زارع 1 محمد حسن مشكي باف 2 وحيد حمايت خواه جهرمي 1 رضا رنجبران 3 محمد علی تخشید 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

بررسی رابطه دیابت بارداری با عوامل خطرساز در خانم های باردار شهر همدان

بررسی رابطه دیابت بارداری با عوامل خطرساز در خانم های باردار شهر همدان Pajouhan Scientific Journal Volume 7, Issue, Autumn 208, Pages: 30-36 Original Article : 0.29252/psj.7..30 The Relationship between Gestational Diabetes and Risk Factors in Pregnant Women in Hamadan Shiva

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1

طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1 طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1 5.2 واحد نظری نام درس: پرستاریبهداشت مادران و نوزادان تعداد

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

General Name:parvin Bahadoran of midwifery and reproductive health, faculty of nursing &midwifery Isfahan univ

General Name:parvin Bahadoran of midwifery and reproductive health, faculty of nursing &midwifery Isfahan univ General Name:parvin Bahadoran Email:bahadoran@nm.mui.ac.ir,Department of midwifery and reproductive health, faculty of nursing &midwifery Isfahan university of medical sciences,hezarjereeb Avenue.Isfahan,Iran

توضیحات بیشتر

صفحه 312 مجله دانشگاه علوم پزشکي فسا l سال سوم l شماره l 4 زمستان 1392 آدیپونکتین و دیابت بارداری بررسی تغییرات آدیپونکتین سرم در زنان مبتال به دیابت

صفحه 312 مجله دانشگاه علوم پزشکي فسا l سال سوم l شماره l 4 زمستان 1392 آدیپونکتین و دیابت بارداری بررسی تغییرات آدیپونکتین سرم در زنان مبتال به دیابت صفحه 312 آدیپونکتین و دیابت بارداری بررسی تغییرات آدیپونکتین سرم در زنان مبتال به دیابت بارداری *3 زینب هائم 1 محمد حسن مشکی باف 2 محمد زارعیان 1 رضا رنجبران 3 محمد علی تخشید 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

عوامل مؤثر در ایجاد کرنیکتروس در 312 نوزاد ایکتریک

عوامل مؤثر در ایجاد کرنیکتروس در 312 نوزاد ایکتریک مجله دانشكده پزشكي بررسي دانشگاهعوامل علوم مو ثر پزشكي در ايجاد تهران دوره 65 كرنيكتروس در شماره 3 نوزادانخرداد ايكتريك 45-49 1386 عوامل مو ثر در ايجاد كرنيكتروس در 312 نوزاد ايكتريك *1 شهين بهجتي اردكاني

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx د/ دستورالعمل شرایط اراي ه و بهره برداري از اسناد و مدارك مضبوط در پرونده هاي پزشکی مقدمه : اسناد و مدارك پزشکی از مهمترین ابزار ذخیره سازي و بازیابی اطلاعات و ارزشیابی خدمات و مراقبت هاي بهداشتی و درمانی

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2 5 مجله علمي ارزيابي مهارت هاي مديريتي كارشناسان مسي ول مراكز بهداشت شهرستان هاي استان قزوين غلامحسن شعباني قاضي كلايه جواد قدوسي نژاد دكتر سعيد آصف زاده چكيده هدف: با توجه به اينكه كارشناسان مسي ول مراكز

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc گزارش خلاصه فعاليتهاي هفتگي (به تعداد لازم تكثير شود) نام و نام خانوادگي : گزارش هفتگي شماره : تارخ شروع كارآموزي : رشته تحصيلي : هفته : از تاريخ: لغايت تاريخ: ايام هفته مشروح كارهاي انجام شده در خلال

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

بررسی فاکتورهای مخاطره آمیز دیابت در بیماران دیابتی نوع دو در شهرستان سبزوار

بررسی فاکتورهای مخاطره آمیز دیابت در بیماران دیابتی نوع دو در شهرستان سبزوار Paramedical Sciences and Military Health Volume 1, Number 1, Spring 017 Original Article Evaluating the Risk Factors of Type II Diabetes in Sabzevar Hanieh Ershadi Moqadam 1, Hadis Barati, Zahra Solimani

توضیحات بیشتر

بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMT در شهرستان اردبیل

بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMT در شهرستان اردبیل أ پایان نامه جهت اخذ مدرك پزشکی عمومی عنوان پژوهش: بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMTدر شهرستان اردبیل استاد راهنما: خانم دکتر نسرین فولادي استادمشاور: آقاي دکتر

توضیحات بیشتر

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی پیاده سازی مدل سازی معنایی شناخت سیستم 2 مدل سازی معنایی داده قبل از پیادهسازی بانک اطالعاتی باید عمل طراحی بانک اطالعاتی معنایی( انجام

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - avr prog mannual.doc

Microsoft Word - avr prog mannual.doc ) دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشكده برق آزمايشگاه كنترل خطي AVR پروگرامر ميكروكنترلر راهنماي كاربر ( قابل استفاده براي كليه ميكروكنترلرهاي AVR داراي برد مخصوص براي استفاده ميكروكنترلرهاي DIP 40

توضیحات بیشتر

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا نیکبخت نگارش: رسول زمانی محمدی 1 چكیده: باتوجه به

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته شود. و دبيران تربيت بدني بايد با برنامه ريزي و تمرينات

توضیحات بیشتر

علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران

علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران دکتر زهره پارسایکتا - شیوا سادات بصامپور عباس مهران حمیده اثناعشری چکیده ترس احساس ناخوشایندی است که اغلب باعث تغییرات فیزیولوژیکی میشود

توضیحات بیشتر

تعیین کننده ھای سلامتی منبع کتاب رفرنس فصل ھفتم صفحات ١۵١ ١۴٢

تعیین کننده ھای سلامتی منبع کتاب رفرنس فصل ھفتم صفحات ١۵١ ١۴٢ تعیین کننده ھای سلامتی منبع کتاب رفرنس فصل ھفتم صفحات ١۵١ ١۴٢ شاخص INDEX تعریف نشانگر متغیرھاي ى ھستند کھ در اندازه گیرى دگرگونى ھا کمک مى کنند نکات مھم در مورد نشانگرھای سلامتی اندازه گیری سطح سلامتی

توضیحات بیشتر

دفترچه مراقبت مادر

دفترچه مراقبت مادر ( دفترچه مراقبت مادر و نوزاد بارداری زایمان و پس از زایمان ) مادر عزیز: لطفا این دفترچه را هنگام مراجعه به مطب پزشک یا ماما بیمارستان یا هر واحد بهداشتی درمانی همراه داشته باشید. و تا تا 31 22 تا نیمه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

ضرورت انجام مشاوره ژنتیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان

ضرورت انجام مشاوره ژنتیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان مقاله پژوهشی فصلنامه بیماريهاي پستان ایران سال دوم شماره اول بهار 1388 ضرورت انجام مشاوره ژنتیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان صفا نجفی: استادیار خون و سرطان شناسی مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی

توضیحات بیشتر

شيوه نامه غربالگري و تشخيص ناهنجاري جنين با توجه به ابلاغيه شماره 302/25013 مورخ 90/8/17 وزارت بهداشت درمان و ا موزش پزشكي مي بايست مادران باردار غربا

شيوه نامه غربالگري و تشخيص ناهنجاري جنين با توجه به ابلاغيه شماره 302/25013 مورخ 90/8/17 وزارت بهداشت درمان و ا موزش پزشكي مي بايست مادران باردار غربا شيوه نامه غربالگري و تشخيص ناهنجاري جنين با توجه به ابلاغيه شماره 302/25013 مورخ 90/8/17 وزارت بهداشت درمان و ا موزش پزشكي مي بايست مادران باردار غربالگري ناهنجاري جنين شامل مشكلات كروموزومي و نقص لوله

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی راهنمای کاربردی سامانه سیب و مسیرهای گزارش گیری شاخص های کودکان تاریخ تنظیم : شهریور ماه 69 دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز بهداشت استان Page

بسمه تعالی راهنمای کاربردی سامانه سیب و مسیرهای گزارش گیری شاخص های کودکان تاریخ تنظیم : شهریور ماه 69 دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز بهداشت استان Page بسمه تعالی راهنمای کاربردی سامانه سیب و مسیرهای گزارش گیری شاخص های کودکان تاریخ تنظیم : شهریور ماه 69 دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز بهداشت استان Page 1 دانشگاه علوم پزشگی اراک مقدمه با راه اندازی سامانه

توضیحات بیشتر

JQUMS, Vol.13, No.1, Spring Short Communication Awareness on taking folic acid supplement among women in the obstetric clinics in Tehran M Hem

JQUMS, Vol.13, No.1, Spring Short Communication Awareness on taking folic acid supplement among women in the obstetric clinics in Tehran M Hem JQUMS, Vol.13, No.1, Spring 2009 94 Short Communication Awareness on taking folic acid supplement among women in the obstetric clinics in Tehran M Hematyar* Zh Fazel Sarjuii** L Nazari*** * Associate professor

توضیحات بیشتر

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان درس پیشنیاز: کشیک درمانگاهی 2 نام مدرس: دکتر فرنوش ارفعی تمام وقت نیمه وقت

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative. Is it possible to be HBsAg positive but HBV PCR negative?? Azam Ghaziasadi Hepatitis B &D Lab Department of Virology Tehran

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

تاثیر کلاس‌های آمادگی برای زایمان بر روی خودکارآمدی درک شده زایمان در زنان زایمان کرده

تاثیر کلاس‌های آمادگی برای زایمان بر روی خودکارآمدی درک شده زایمان در زنان زایمان کرده مجلهي علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي زنجان دور يه ۲۱, شمارهي ۸۶, مرداد و شهريور ۱۳۹۲, صفحات ۱۰۵ تا ۱۱۲ تاثير کلاسه يا چکيده نويسندهي مسوول: زمينه و هدف: خودکارا مدي شامل ارزيا يب ا مادگي براي زايمان بر

توضیحات بیشتر

بررسی عادات تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستان های دولتی و مقایسه آن با هرم راهنمای غذایی

بررسی عادات تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستان های دولتی و مقایسه آن با هرم راهنمای غذایی مقاله پژوهشي 1 رقيه صديفي مقدمه: تاریخ دریافت 86/1/17 تاریخ پذیرش 86/3/20 چكيده در دو دهە اخیر توجه به الگو و عادت های غذایی افراد جامعه به عنوان مهم ترین بخش از سبک زندگی مورد توجه قرار گرفته است. قرن

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

مقایسه معیارهای رشد در نوزادان متولد شده از حاملگی ناشی از تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم با بارداری طبیعی بر اساس جنس نوزاد

مقایسه معیارهای رشد در نوزادان متولد شده از حاملگی ناشی از تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم با بارداری طبیعی بر اساس جنس نوزاد مقاله پژوهشي مقايسه معيارهاي رشد در نوزادان متولد شده از حاملگي ناشي از تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم با بارداري طبيعي بر اساس جنس نوزاد ٥ ٤ ٣ ٢ معصومه حاج شفيعها* نازيلا کيارنگ ژيلا طيب قاسمي زهرا شهبازي

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Elahifar-web$

Microsoft Word - Elahifar-web$ مقاله پژوهشي رابطه بين اندازه ضخامت چين گردني در سه ماهه اول بارداري و سندرم داون محمدعلي الهيفر محسن حسنزاده حميد دهمرده آرمين الهيفر استاديار راديولوژي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان

توضیحات بیشتر

تعیین میزان اثربخشی مداخله مبتنی بر جامعه در راستای تغییر نگرش بر فرآیند بارداری و زایمان در منطقه چهار شهرداری تهران

تعیین میزان اثربخشی مداخله مبتنی بر جامعه در راستای تغییر نگرش بر فرآیند بارداری و زایمان در منطقه چهار شهرداری تهران 527 اثربخشی مداخله مبتنی بر جامعه در تغییر نگرش بر بارداري و زایمان مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مهر 1394 دوره 73 شماره 7 صفحههاي 527 تا 534 مقاله اصیل تعیین میزان اثربخشی مداخله مبتنی بر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - shimi 0.doc

Microsoft Word - shimi 0.doc آزمایشگاه شیمی تجزیه مو لفان فرشته قناعت مهدي زحمتکشان سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابک وضعیت فهرست نویسی یادداشت موضوع شناسه افزوده شناسه افزوده شناسه افزوده رده بندي کنگره رده

توضیحات بیشتر

بارداری و پیش آگهی بارداری در بیماران مبتال به نارسایی زودرس تخمدان 1 دکتر مریم مشفقی هرچند که تعداد فراوانی از علل نارسایی زودرس تخمدان به عنوان علل

بارداری و پیش آگهی بارداری در بیماران مبتال به نارسایی زودرس تخمدان 1 دکتر مریم مشفقی هرچند که تعداد فراوانی از علل نارسایی زودرس تخمدان به عنوان علل بارداری و پیش آگهی بارداری در بیماران مبتال به نارسایی زودرس تخمدان 1 دکتر مریم مشفقی هرچند که تعداد فراوانی از علل نارسایی زودرس تخمدان به عنوان علل اولیه و ناشناخته باقی مانده اند ولی تعدادی از موارد

توضیحات بیشتر

بررسی پیامد حاملگی در زنان حامله با سابقه خونریزی واژینال در نیمه اول بارداری

بررسی پیامد حاملگی در زنان حامله با سابقه خونریزی واژینال در نیمه اول بارداری مقاله پژوهشي بررسي پيامد حاملگي در زنان حامله با سابقه خونريزي واژينال در نيمه اول بارداري ٣ ٢ ١ دکتر فريده دادخواه دکتر مريم کاشانيان * دکتر گيتي الياسي تاریخ دریافت: 1391/01/29 تاریخ پذیرش: 1391/04/01

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم؟

چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم؟ سه ابزار قدرتمند ویندوزی چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم کامپیوترها در طول حیات خود بارها و بارها دچار مشکل شده یا فریز میشوند. کامپیوتر ویندوزی شما نیز ممکن است بهطور خودکار ریست شده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11 ضميمه دو

Microsoft Word - 11 ضميمه دو 155 ضميمه 2: سرانههاي تا سيسات شهري مباني نظري برنامه 5 ساله فرهنگي اجتماعي شهر تهران 156 157 مساجد و اماكن مذهبي نظر به نقش مسجد و اهميت آن و با توجه به پراكندگي مساجد و اماكن مذهبي در سطح شهرها و محلات

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظ

روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظ روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها مصوب 1394/06/04 هیئت محترم وزیران دارندة

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

ETABS MATE Update Release Note

ETABS MATE Update Release Note What s new in ETABS MATE Software Concrete Structural Detailer Version 1.3.515 امكان وارد كردن نتايج طراحي سازه از استفاده از با فرمت XML ETABS 2015 با توجه به حساسيت موتورهاي پايگاه دادههاي اكسس مايكروسافت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد بررسی وضعیت صنعت فولاد مقدمه صنعت فولاد یکی از موتورهاي محرك توسعه اقتصادي کشورها در سراسر جهان به شمار می رود. این صنعت علاوه بر نقش کلیدي در توسعه کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا عاملی موثر در رشد

توضیحات بیشتر

0044.doc

0044.doc ا نتوپلوييدي دو انسان: حدود 50% جنين ها در بين زنان ا مريکايي بعلت ناهنجاري هاي کروموزومي جنين بوده اند که حدود نيمي از اين ناهنجاريها trisomy کروموزومهاي غير جنسي بوده اند. حدود 1 مورد از هر 160 زايمان

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation تا ثیرات الکتریسته بر بدن مقدمه 10000 حدود به منجر ساله همه مراحل بیشتر در کاربردشان و پزشکی ابزارهاي افزایش حال در پیچیدگی صدمە به مربوط این صدمات در بیماران این ناشی ابزار محیط هاي در محیط هاي پزشکی

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

نحوه بررسی مجلات JCR (Journal Citation Reports) براساس Category مجله تهیه و تنظیم: معصومه خشاي کارشناس و مسي ول سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی مدیریت ام

نحوه بررسی مجلات JCR (Journal Citation Reports) براساس Category مجله تهیه و تنظیم: معصومه خشاي کارشناس و مسي ول سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی مدیریت ام نحوه بررسی مجلات JCR (Journal Citation Reports) براساس Category مجله تهیه و تنظیم: معصومه خشاي کارشناس و مسي ول سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی مدیریت امور پژوهشی معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه اردیبهشت ماه

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Prenatal Screening challenges [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Prenatal Screening challenges [Compatibility Mode] چالشھای تستھای غربالگری دوران بارداری در حوضه مطب سونوگرافی آزمايشگاه و نتايج تفسير ميرمجيد مصالئی دکتر آزمايشگاه پاتوبيولوژی و ژنتيک پارسه www.parsehlab.com mossalaei@parsehlab.com Presentation overview

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از جمعیت جهان را تشكیل می دهند. سازمان بهداشت جهانی تخمین

توضیحات بیشتر

Paziresh-Online94.docx

Paziresh-Online94.docx بسمه تعالی دانشگاه اصفهان ضمن تبریک قبولی و آرزوي موفقیت در تمامی مراحل تحصیل به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان سال تحصیلی 94-95 می رساند: در این دانشگاه ثبت نام اولیه الکترونیکی و غیرحضوري است و ثبت مشخصات

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - t1

Microsoft PowerPoint - t1 تعيين شرايط بدني گاو اراي ه شده توسط: دآتر امير هوشنگ فلاح راد DVM, Ph.D. تعيين شرايط بدني گاو شيري 2 تعيين شرايط بدني در هر گاوداري گاوهاي ي وجود دارند آه براي دوره شيرواري خود خيلي چاق و يا خيلي لاغر

توضیحات بیشتر

تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١

تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١ تهیه کننده : کمیته فنی بازرگانی ١ - -فرم استعلام ارزیابی کیفی کارهاي خدماتی (صفحه ) (مربوط به مناقصات تاسیسات انبارنفت و کنترل کیفیت /خدمات /جایگاه هاي شرکتی) -مناقصه گزار:شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

DOI: /jkh.v9i1.407 مجله دانش و تندرستی دوره 9 شماره 1 بهار 1393 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود مقاله پژوهشي بررسی تأثیر برنا

DOI: /jkh.v9i1.407 مجله دانش و تندرستی دوره 9 شماره 1 بهار 1393 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود مقاله پژوهشي بررسی تأثیر برنا DOI: 10.22100/jkh.v9i1.407 مجله دانش و تندرستی دوره 9 شماره 1 بهار 1393 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود مقاله پژوهشي بررسی تأثیر برنامه آموزش رایانهای بر خودکارآمدی زنان باردار در سازگاری

توضیحات بیشتر

شیوع عوارض مزمن دیابت و برخی عوامل مرتبط آن در بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به مرکز دیابت شهرستان فریدونکنار

شیوع عوارض مزمن دیابت و برخی عوامل مرتبط آن در بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به مرکز دیابت شهرستان فریدونکنار 36 چکیده شیوع عوارض مزمن دیابت و برخی عوامل مرتبط آن در بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به مرکز دیابت شهرستان فریدونکنار هاشم حشمتی 1 ناصر بهنام پور 2 فرشته خراسانی 3 زهرا مقدم * 3 1- مربی گروه بهداشت

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo Embryogenesis جنين زايی ١ ٢ Double fertilization .١.٢.٣.۴.۵.۶ ايها دولپه حالتهای مختلف جنين زايی در تيپ شب بو تيپ کاسنی تيپ سيب زمينی تيپ ميخک تيپ اسفناج تيپ فلفل سياه (Onagrad) (Astrerad) (Solanad) (Caryophyllad)

توضیحات بیشتر