شیوع سندرم متابولیک و عوامل خطر متابولیکی در خویشاوندان سالم درجه یک بیماران دیابتی نوع 2

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "شیوع سندرم متابولیک و عوامل خطر متابولیکی در خویشاوندان سالم درجه یک بیماران دیابتی نوع 2"

رونوشت

1 مجله ديابت وليپيدايران. بهار 1387 دوره 7 (شماره 3): شيوع سندرم متابوليك و عوامل خطر متابوليكي در خويشاوندان سالم درجه يك بيماران ديابتي نوع نجماهه محوري فر مرضيه صادقي ليلا آزادبخت مريم زارع احمد اسماعيل زاده مسعود اميني چكيده مقدمه: در بين بيماريهاي مزمن سندرم متابوليك از جمله مواردي است كه با بروز آن خطر ابتلا به ديابت و بيماريهاي قلبي عروقي افزايش مي يابد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسي شيوع سندرم متابوليك و ساير عوامل خطر متابوليكي نظير چاقي پرفشاري خون هيپرليپيدمي و تاثير آنها در خويشاوندان سالم درجه 1 بيماران ديابتي نوع 2 در اصفهان ميباشد. روش ها: اين مطالعه به روش مقطعي بر روي 1817 فرد سال با سابقه خانوادگي درجه 1 بيماران ديابتي نوع 2 انجام گرفت. از افراد آزمايشهاي بيوشيميايي و شاخصهاي تن سنجي طبق معيارهاي استاندارد گرفته شد. افراد ديابتي IFG و NCEP- از مطالعه خارج و 952 نفر كه سالم بودند در مطالعه باقي ماندند. تشخيص سندرم متابوليك طبق معيارهاي IGT ATPIII كه عبارت است از وجود 3 عامل يا بيشتر از موارد چاقي شكمي پرفشاري خون TG بالا HDL پايين و FBS بالا انجام شد. يافتهها: در اين مطالعه شيوع سندرم متابوليك در كل افراد 18/7 درصد (/3-/34 (CI%95: برآورد شد. اين شيوع در زنان نسبت به مردان تفاوت چشمگيري نداشت. از اجزاي سندرم متابوليك فاكتور پرفشاري خون كمترين شيوع و HDL پايين و TG بالا بيشترين فراواني را دارا بودند. شيوع TG بالا در مردان بيشتر از زنان بود (/5>P). از عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي 25-3 BMI= بيشترين فراواني را داشت. نتيجه گيري: شيوع سندرم متابوليك اجزاء آن و تمامي عوامل خطر متابوليكي در افراد سالم با سابقه خانوادگي ديابت نوع 2 نسبتا بالا مي باشد. واژگان كليدي: سندرم متابوليك خويشاند درجه اول ديابت نوع 2 1- مركز تحقيقات غدد ومتابوليسم دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 2- دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نشاني : اصفهان ميدان جمهوري خيابان خرم مركز درماني تحقيقاتي حضرت صديقه طاهره مركز تحقيقات غدد و متابوليسم تلفن : نمابر : پست الكترونيك hlth.mui.ac.ir تاريخ دريافت: 86/12/11 تاريخ پذيرش: 87/3/3

2 آزادبخت و همكاران: شيوع سندرم متابوليك و مقدمه سندرم متابوليك از جمله بيماريهاي مزمني است كه با بروز آن نه تنها خطر ابتلا به ديابت بلكه خطر ابتلا به بيماريهاي قلبي عروقي نيز افزايش مييابد [1]. سندرم متابوليك كه بر مبناي معيارهاي NCEP-ATPIII سال 21 مجموعهاي از اختلالات متابوليكي نظير افزايش سطح سرمي تري گليسريد كاهش ميزان HDL چاقي شكمي افزايش فشار خون و افزايش قند خون ناشتا ميباشد[ 2 ] در سال 23 به ميزان %3 در بزرگسالان تهراني (%24 مردان و %42 زنان) گزارش شده است[ 3 ]. طبق مطالعات انجام شده داشتن سابقه خانوادگي ديابت مقدمهاي براي ابتلا به سندرم متابوليك مي باشد [4]. طيف وسيعي از مطالعات نشاندادهاند كه افراد با سابقه خانوادگي ديابت در مقايسه با سايرين ميزان فشار خون بالاتر سطح HDL پايينتر و تريگليسريد low) VLDLو 1 (Very LDL 2 بالاتري داشتهاند [5]. همچنين در مطالعهاي در هند شيوع عدم تحمل گلوكز در افراد با سابقه خانوادگي ديابت در مقايسه با ساير افراد 5 برابر بيشتر بود [6]. در بررسي ديگري نمايه توده بدني (BMI) افرادي كه سابقه خانوادگي ديابت نوع 2 داشتهاند نيز در مقايسه با سايرين از ميزان بالاتري برخوردار بوده است [7]. از طرفي امروزه مشخص گرديده كه بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 و همچنين خويشاوندان درجه 1 آنها در معرض خطر ابتلا به بيماريهاي قلبي- عروقي (ميكرو و ماكرو واسكولار) هستند[ 8 ]. همچنين شواهد نشان ميدهد كه خطر ابتلا به بيماريهاي قلبي عروقي پيچيده است و ميتواند تحت تاثير وجود يا عدم وجود اشكال سندرم متابوليكي قرار گيرد[ 9 ]. با وجود انجام مطالعاتي در زمينه شيوع عوامل خطر متابوليكي در بين افراد با سابقه خانوادگي ديابت در دنيا كمتر به چنين مطالعاتي در ايران پرداخته شده است. حتي تصور مي شود كه خويشاوندان سالم افراد ديابتي نوع 2 نيز در معرض خطر بيشتري از اختلالات متابوليكي مي باشند. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسي شيوع سندرم متابوليك و ساير عوامل خطر متابوليكي نظير چاقي پرفشاري خون هيپرليپيدمي در بين خويشاوندان سالم بيماران ديابتي نوع 2 در شهر اصفهان ميباشد. روش ها بررسي حاضريك مطالعه مقطعي است و با هدف تخمين ميزان شيوع سندرم متابوليك در جمعيت خويشاوندان سالم درجه 1 بيماران ديابتي نوع 2 انجام گرفت. افراد از طريق فراخوان از سراسر اصفهان و حومه در سالهاي (س) طاهره به مركز تحقيقات غدد و متابوليسم صديقه مراجعه كردند. مواردي كه بر طبق نتايج آزمايشگاهي گذشته تشخيص ديابت در آنها تاييد شده بود يا داروي ضد ديابت مصرف ميكردند و يا سابقه خانوادگي درجه اول ديابتي نداشتند از مطالعه خارج شدند. سپس از بين 1817 نفر از افراد با سابقه خانوادگي درجه 1 ديابتي نوع 2 كه سال سن داشتند و نسبت به رعايت موارد لازم از جمله مدت زمان ناشتا بودن ( ساعت) رعايت يك برنامه معمولي غذايي و فعاليتي در 3 روز قبل از آزمايش و عدم مصرف داروهايي مانند استامينوفن قرص سرماخوردگي بزرگسالان مكملهاي مواد مغذي 3 تا و...) آزمايشهاي (ويتامينها و املاح روز قبل از آزمايش توجيه شده معدني آهن بودند 4 3 HbA 1 تريگليسريد c LDL HDL GTT وكلسترول تام گرفته شد. پرسشنامهاي نيز در مورد سوابق بيماري فرد ميزان تحصيلات شغل نسبت خانوادگي ديابت در خانواده درجه اول داشتن فرزند بالاي 4 كيلوگرم در زمان تولد فعاليت فيزيكي به همراه اندازهگيريهاي آنتروپومتريك براي كليه موارد تكميل گرديد. سنجشهاي آنتروپومتريك مطابق روشهاي استاندارد بينالمللي بعد از در آوردن كفش و لباسهاي اضافه انجام شد. وزن افراد بدون كفش با ترازوي seca قد با قدسنج Seca در وضعيت ايستاده بدون كفش كلاه و 3-Glucose Tolerance Test 4-Glycosilate hemoglobin 1- Density lipoprotein 2- low Density lipoprotein

3 % 37 مجله ديابت وليپيدايران. بهار 1387 دوره 7 (شماره 3) درون سنجي و برون سنجي %/61 %1/22 و گيره مو و دور كمر از روي لباس در محل كمترين قطر كمر دور باسن در محل بيشترين قطر [1] و فشار خون افراد با فشارسنج جيوهاي اندازهگيري شد. براي انجام تست GTT ابتدا از افراد شركت كننده آزمايش خون قند ناشتا گرفته و سپس به آنها 75 گرم گلوكز خوراكي كه با آب رقيق شده بود داده شد. قند خون افراد در زمانه يا 3 دقيقه 1 ساعت و دو ساعت بعد از مصرف شربت بررسي گرديد [11]. آزمايشهاي بيوشيميايي طبق روشهاي استاندارد بينالمللي انجام گرفت. قند خون ناشتا و 2 ساعته با روش آنزيماتيك (گلوكز اكسيداز) و با استفاده از كيت chem- Enzyme تهران با ضريب تغييرات درون سنجي و برون سنجي %1/28 و %/84 اندازه گيري شد. كلسترول و تري گليسريد با استفاده از معرفهاي آنزيماتيك و كيت chem- Enzyme تهران و هر كدام به ترتيب با ضريب تغييرات %1/4 محاسبه شدند. HDL با كيت chem- 1/82 Enzyme پارس آزمون و همه موارد با استفاده از دستگاه اتوانالايزر مدل Liasys ايتاليا اندازهگيري شدند. سطح سرمي LDL با استفاده از فرمول [12] Friedwald و براي نمونه هايي كه ميزان TG آنها كمتر از 4 mg بود محاسبه گرديد. HbA 1C با روش كروماتوگرافي يوني و دستگاه Ds5 انگليس اندازهگيري شد. در نهايت افراد ديابتي IGT 1 و IFG 2 با توجه به معيار ADA 3 از جامعه مورد نظر حذف شدند. طبق معيار (ADA) [13] هر فرد ديابتي به فردي اطلاق ميشود كه داراي FBS بيشتر و مساوي 126 mg/dl و قند 2 ساعته بيشتر و مساوي 2 mg/dl و IGT قند 2 ساعته بيشتر و مساوي 14 mg/dl و كمتر از IFG 2 mg/dl قند ناشتا بيشتر و مساوي 1 mg/dl و كمتر و مساوي 125 mg/dl باشد. لذا 952 نفر كه سالم بودند در مطالعه باقي ماندند. نكته مورد توجه در اين مطالعه اين است كه در اين بررسي سالم به فردي اطلاق شده كه صرفا جزء 3 گروه ديابتي IGT و IFG نباشد. تشخيص سندرم متابوليك در اين مطالعه بر مبناي معيارهاي NCEP-ATP III سال 21 گذاشته شد [2] كه عبارت است از وجود 3 مورد يا بيشتر از عوامل زير: چاقي شكمي بيشتر از (دور كمر بيشتر از 12 cm در مردان و 88 cm در زنان) افزايش ميزان TG (بيشتر از mg/dl 15) فشار خون بالا (فشار سيستوليك بيشتر و مساوي 13 mmhg و فشار دياستوليك بيشتر و مساوي HDL 85) mmhg پايين (در زنان پايينتر از 5 mg/dl و در مردان پايينتر از مساوي بيماريهاي 4) mg/dl و FBS بالا (بيشتر و 1). mg/dl به منظور تعيين عوامل خطر kg/m 2 مساوي قلبي عروقي در افراد مورد مطالعه BMI بين 3 25 به عنوان اضافه وزن و BMI بالاتر و 3 kg/m 2 به عنوان چاقي [14] كلسترول تام بزرگتر و مساوي 2 mg/dl به عنوان كلسترول بالا [2] LDL بيشتر و مساوي 13 mg/dl به عنوان LDL بالا [2] و HbA 1 c بزرگتر و مساوي 7 درصد به عنوان HbA 1 c بالا [15] در نظر گرفته شدند. براي آناليز دادهها از نرم افزار SPSS ويرايش 13 استفاده شد. در مقايسه مقادير مربوط به فراواني نسبي متغيرها آزمون Chi-Square بكار رفت. گروهها هم دو بدو آزمون شدند. مقاديرP كمتر از /5 به عنوان مقادير معنيدار تلقي گرديدند. يافتهها در اين مطالعه از كل 952 نفر فرد شركت كننده سالم تعداد 225 نفر مرد و 727 نفر زن بودند. ويژگيه يا پايه بيماران در جدول 1 آورده شده است. طبق اين جدول كه ميانگين و انحراف معيار شاخصهاي بيوشيميايي و تن سنجي در زنان و مردان سالم خويشاوند درجه 1 بيماران ديابتي نوع 2 را نشان ميدهد ميانگين نمايه توده بدن مردان و زنان مورد مطالعه به ترتيب 27/1± 3/2 و 4/3 29± كيلوگرم بر مترمربع بود. در مردان ميانگين تري گليسريد خون و ميزان دور كمر به طور معنيداري بيشتر از 1 -Impaired glucose Tolerance 2 -Impaired Fasting glucose 3 - American Diabetes Association

4 آزادبخت و همكاران: شيوع سندرم متابوليك و زنان برآورد شد در حالي كه ميزان HDL در زنان بيشتر از مردان بود (/1>P). ميانگين ميزان LDL در دو گروه تفاوت معنيداري نداشت (/2=P). طبق آناليز داده ها شيوع سندرم متابوليك در خويشاوندان سالم درجه 1 افراد ديابتي نوع 18/7 2 درصد بدست آمد. اين شيوع در زنان سالم نسبت به مردان سالم تفاوتي نداشت. جدول 1- ميانگين و انحراف معيار شاخصهاي بيوشيميايي و تن سنجي درمردان و زنان سالم* خويشاوند درجه 1 بيماران سن (سال) وزن (kg) شاخصهاي بيوشيميايي و تن سنجي نمايه توده بدن kg/m 2 دور كمر (cm) دور باسن (cm) فشارخون سيستوليك (mmhg) فشار خون دياستوليك (mmhg) قند خون ناشتا (mgr/dl) قند خون 2 ساعته (mgr/dl) ديابتي نوع 2 گروه زنان N=727 سالم گروه مردان N=225 كل افراد N=952 42/4±5/4 73/±11/8 28/6±4/1 87/8±9/2 17/6±8/6 11±1 7±1 87/9±7/5 1/9±21/6 16/4±9/1 191/7±37/9 45/5±11/3 113/6±32/2 4/9±/77 42/8±5/4 78/6±11/8 27/1±3/2 92/9±8/6 13/7±6/8 11±1 7±1 88/3±7/5 9/7±23/3 191/8±115/1 191/3±36/ 41/9±1/4 111/2±31/9 4/9±/8 42/3±5/4 71/2±11/3 29/±4/3 86/3±8/8 18/8±8/8 11±1 7±1 87/8±7/5 14/1±2/1 15/4±78/2 191/9±38/5 46/6±11/3 114/5±32/2 4/9 ± /7 (mg/dl) TG (mg/dl) TC (mg/dl) HDL (mg/dl) LDL (%) HbA 1 c مطالعه از نوع مقطعي است. توزيع فراواني متغيرها با استفاده از آزمون Chi-Square مقايسه گرديد. * در اين مطالعه سالم به فردي اطلاق شده است كه صرفا جزء 3 گروه ديابتي mg/dl) 2 2h و (FBS 126 IFG mg/dl) (1 FBS 125 و (14 2h< 2mg/dL) IGT نباشد. تعاريف براساس معيار ADA است. مقادير ± معرف ميانگين و انحراف معيار مقادير P در مقايسه با گروه زنان معني دار است (/1 >P). مقادير P در مقايسه با گروه مردان معني دار است (/1 >P). Triglyceride =TG Total cholesterol = TC High Density lipoprotein = HDL Low Density lipoprotein = LDL Glycosilate Hemoglobin = HbA 1c مردان بالاتر است (/1 >P). با توجه به دادهها سطح پايين HDL سرمي و سطح بالاي تري گليسريد خون بيشترين تاثير را در شيوع سندرم متابوليك دارند. %43/2 از افراد سالم داراي عامل خطر TG بالا و %63/1 افراد داراي عامل خطر HDL پايين بودند.. شيوع اختلالات اجزاي سندرم متابوليك براساس تعريف NCEP-ATP III در كل افراد به تفكيك جنس در جدول 2 آورده شده است. يافتهها حاكي از آن بود كه شيوع تري گليسريد بالا در مردان نسبت به زنان بيشتر مي باشد (/5>P) در حالي كه در زنان ميانگين دور كمر نسبت به

5 39 مجله ديابت وليپيدايران. بهار 1387 دوره 7 (شماره 3) جدول 2- شيوع اختلالات اجزاي سندرم متابوليك * براساس تعريف NCEP-ATP III عوامل خطر (درصد) بالا بودن فشار خون سيستولي بالا بودن فشار خون دياستولي بالا بودن قند خون ناشتا بالا بودن سطح TG پايين بودن سطح HDL دور كمر بيشتر از 12 cm در مردان وcm 88 در زنان مطالعه از نوع مقطعي است. گروه زنان (درصد) N=145 سالم گروه مردان (درصد) N=335 در مردان و زنان سالم كل افراد (درصد) N=178 14/7 16/1 43/2 63/1 3/9 19/8 26/3 56/3 51/2 11/2 13/2 13/ 39/ 66/9 36/8 توزيع فراواني متغيرها با استفاده از آزمون Chi-Square مقايسه گرديد. * براساس تعريف NCEP-ATP III اجزاي سندرم متابوليك به موارد زير اطلاق ميشود: قند ناشتا بالاي 1 mg/dl فشار خون بالاتر و مساوي 13/85 mmhg تري گليسريد بيشتر و مساوي 15 mg/dl چاقي شكمي (دور كمر در مردان بزرگتر از 12 cm و در زنان بزرگتر از 88 cm ) 4 mg/dl و در مردان كمتر از 5 mg/dl در زنان كمتر از HDL در اين مطالعه سالم به فردي اطلاق شده است كه صرفا جزء گروه ديابتي 3 2h 2 mg/dl) و IFG (FBS 126 mg/dl) (1 FBS 125 و (14 2h< 2mg/dL) IGT نباشد. تعاريف براساس معيار ADA است. مقادير P در مقايسه با گروه زنان معني دار بود (/5 >P). با توجه به اينكه تعدادي از افراد شركت كننده در مطالعه به دليل مشكل پرفشاري خون و چربي خون بالا داروهاي ضدچربي و فشار خون مصرف ميكردند و به منظور دقت بيشتر در تحليل داده ها اين تعداد (7 نفر) از كل گروه حدف شده و بررسيها با آمار جديد (211 نفر مرد و 671 نفر زن) ادامه يافت. در جدول 3 اطلاعات مربوط به شيوع اختلالات اجزاي سندرم متابوليك براساس تعريف NCEP-ATP III در مردان و زناني كه داروهاي چربي و فشار خون مصرف نميكردند آورده شده است. فراوا ين اختلالات تريگليسريد بالا فشار خون سيستولي و دياستولي بالا در High Density lipoprotein = HDL Triglyceride = TG مردان به طور معنيداري بيشتر از زنان بود( /5.(P< همچنين شيوع سندرم متابوليك در اين جمعيت بررسي شد و مشخص گرديد كه %15/6 از مردان و %18/5 از اين زنان داراي سندرم متابوليك بودند. شيوع جدول 4 در عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي در زنان و مردان سالم خويشاوند درجه 1 بيماران ديابتي نوع 2 آورده شده است. طبق اين آمار شيوع بيشتر از مردان ميباشد( P</5 ) BMI 3 kg/m 2 در زنان ولي ديگرعوامل دخيل در بيماريهاي قلبي عروقي در دو گروه زنان و مردان تفاوت معنيداري نداشتند.

6 آزادبخت و همكاران: شيوع سندرم متابوليك و سالم جدول 3- شيوع اختلالات اجزاء سندرم متابوليك* براساس تعريف NCEP-ATP III در افراد سالم بدون مصرف داروهاي فشار خون و چربي خون به تفكيك جنس اجزاء سندرم متابوليك بالا بودن فشار خون سيستولي بالا بودن فشار خون دياستولي بالا بودن قند خون ناشتا بالا بودن سطح TG پايين بودن سطح HDL دور كمر بالا مطالعه از نوع مقطعي است. گروه زنان (درصد) N=124 گروه مردان (درصد) N=33 كل افراد (درصد) N=157 12/9 14/9 42/4 63/8 29/8 19/5 26/4 55/5 52/ 11/4 1/8 11/3 38/1 67/6 35/4 توزيع فراواني متغيرها با استفاده از آزمون Chi-Square مقايسه گرديد. * براساس تعريف NCEP-ATP III اجزاي سندرم متابوليك به موارد زير اطلاق ميشود: قند ناشتا بالاي 1 mg/dl فشار خون بالاتر و مساوي 13/85 mmhg تري گليسريد بيشتر و مساوي 15 mg/dl چاقي شكمي (دور كمر در مردان بزرگتر از 12 cm و در زنان بزرگتر از 88 cm ) 4 mg/dl و در مردان كمتر از 5 mg/dl در زنان كمتر از HDL در اين مطالعه سالم به فردي اطلاق شده است كه صرفا جزء گروه ديابتي 3 2h 2 mg/dl) و (FBS 126 IGT(14 2h< 2mg/dL) و IFG(1 FBS 125 mg/dl) مقادير P در مقايسه با گروه زنان معني دار بود (/5 >P). دور كمر بالا : بيشتر از 12 cm در مردان و بيشتر از 88 cm در زنان نباشد. تعاريف براساس معيار ADA است. جدول - 4 شيوع عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي در زنان و مردان سالم* خويشاوند درجه 1 بيماران ديابتي نوع 2 عوامل خطر (درصد) گروه زنان (درصد) N=727 سالم گروه مردان (درصد) N=225 كل افراد (درصد) N=952 51/7 31/3 38/1 28/6 57/3 17/7 41/9 29/3 5/ 35/5 37/1 28/5 BMI = 3 25 Kg/m 2 BMI 3 Kg/m 2 TC 2 mg/dl LDL 13 mg/dl مطالعه از نوع مقطعي است. توزيع فراواني متغيرها با استفاده از آزمونChi-Square مقايسه گرديد. * در اين مطالعه سالم به فردي اطلاق شده است كه صرفا جزء 3 گروه ديابتي mg/dl) 2 2h و (FBS 126 IGT(14 2h< 2mg/dL) و IFG(1 FBS 125 mg/dl) مقدار P در مقايسه با گروه مردان معني دار بود (/5 >P). نباشد. تعاريف براساس معيار ADA است. Body Mass Index = BMI Total Cholesterol = TC Low Density lipoprotein = LDL Glycosilate hemoglobin = HbA 1c

7 ) 311 مجله ديابت وليپيدايران. بهار 1387 دوره 7 (شماره 3). نمودار 1- شيوع عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي دركل افراد سالم* داراي سندرم متابوليك مطالعه از نوع مقطعي است. توزيع فراواني متغيرها با استفاده از آزمون Chi-Square مقايسه گرديد. * در اين مطالعه سالم به فردي اطلاق شده است كه صرفا جزء 3 گروه ديابتي mg/dl) 2 2h و (FBS 126 mg/dl) IFG(1 FBS 125 و 2mg/dL) IGT(14 2h< نباشد. تعاريف براساس معيار ADA است. براساس تعريف NCEP-ATPIII وجود 3 عامل يا بيشتر از موارد زير نشانه بيماري سندرم متابوليك است.: قند ناشتا بالاي 1 mg/dl فشار خون بالاتر و مساوي 13/85 mmhg تري گليسريد بيشتر و مساوي 15 mg/dl چاقي شكمي (دور كمر در مردان بزرگتر از 12 cm و در زنان بزرگتر از 88 cm 4 mg/dl 145 n= گروه زنان 33 n= گروه مردان 178 n= كل افراد ٧٠ ۶٠ ۵٠ ۴٠ ٣٠ ٢٠ ١٠ ٠ %31/6 %65 44/9 %32/6 %1/5 BMI25-3 BMI=25-3 BMI 3 BMI>=3 TC>=2 TC 2 LDL>=13 LDL 13 HbA1C>=7% HbA1C % 7 Kg/m 2 Kg/m 2 mg/dl mg/dl HDL در زنان كمتر از 5 mg/dl و در مردان كمتر از نمودار 1 شيوع عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي در كل افراد سالمي كه سندرم متابوليك دارند را نشان ميدهد. با توجه به دادههاي اين نمودار مشخص گرديد كه از 178 نفر كل افراد سالمي كه داراي سندرم متابوليك بودند %65 115) نفر) BMI 3 kg/m 2 و %44/9 8) نفر) داراي كلسترول بالا بودند. بحث يافتههاي مطالعه حاضر كه بر روي گروهي از خويشاوندان سالم (طبق تعريف اراي ه شده) درجه 1 بيماران ديابتي نوع 2 انجام شده حاكي از آن است كه شيوع سندرم متابوليك در كل افراد سالم شركت كننده در اين مطالعه %18/7 (178 نفر) ميباشد كه از اين ميزان %2 (145 نفر) زن و (33 %14/7 نفر) مرد هستند. در مطالعه شيوع سندرم متابوليك تهران كه بر روي 899 نفر از افراد 18 سال به بالا انجام گرفته شيوع سندرم بر مبناي معيار ATP III %32 گزارش شده است [16]. همچنين در جمعيت 3777 نفري 4 سال به بالاي تهران تعداد 1714 نفر (%45/4) طبق معيار ATP III مبتلا به سندرم متابوليك شناخته شدند [17]. بررسي ديگري شيوع سندرم متابوليك را در 3444 نفر بالاي 2 سال با وزن طبيعي در تهران ارزيا يب كرد كه %1/5 افراد مبتلا به اين سندرم گزارش شدند [18]. همچنين طبق مطالعه Ford و همكارانش در امريكا

8 آزادبخت و همكاران: شيوع سندرم متابوليك و كه در سالهاي بر روي 8814 نفر 2 سال به بالا انجام گرفته شيوع سندرم متابوليك بر مبناي معيار ATP III %21/8 [19] و در 7669 نفر زير 2 سال اين شيوع %29/9 گزارش شده است [2]. در بررسي Santos 1436 نفر بزرگسال در پروتو مورد ارزيا يب قرار گرفتند و شيوع سندرم بر مبناي معيار ATP III %23/9 گزارش شد [21]. همچنين در مطالعهاي كه Miccoli و همكاران در ايتاليا بر روي 21 فرد 19 سال به بالا انجام دادند شيوع سندرم متابوليك براساس معيار ATP III در زنان %18 و در مردان %15 محاسبه گرديد [22]. مطالعه تهران شيوع سندرم متابوليك در بزرگسالان با وزن طبيعي را بررسي و اين شيوع را در زنان بيشتر از مردان گزارش كرد (%11 در مقابل %9/9) [18]. در مطالعه حاضر نيز درصد اين شيوع در جمعيت زنان مورد مطالعه (%2) بيشتر از مردان (%14/7) ميباشد. اين يافته ميتواند به علت بالا بودن چشمگير عوامل دور كمر بالا و HDL پايين در زنان مورد مطالعه باشد. با توجه به اينكه مطالعه حاضر صرفا بر روي افراد سالم انجام شده لذا اين مطلب را ميتوان توجيهي براي درصد پايين شيوع اين سندرم در اين گزارش در مقايسه با مطالعات ديگر دانست. در اين بررسي مهمترين عوامل اثرگذار در شيوع سندرم متابوليك سطح HDL پايين و تري گليسريد بالا برآورد شدند كه %63/1 افراد با HDL پايين و %43/2 افراد با تري گليسريد بالا بودند. در مطالعه تهران نيز بالاترين شيوع عوامل خطر متابوليك در بين افراد با وزن نرمال مربوط به عامل خطر HDL پايين سرمي است[ 18 ]. همچنين در مطالعه قند و ليپيد تهران نيز كاهش ميزان HDL بيشترين فراواني را داشت [16]. اين يافته در هندي هاي آسيايي با وزن نرمال [23] و بزرگسالان قفقازي با وزن نرمال [24] نيز ديده مي شود. در مطالعهاي كه توسط AL-Lawati و همكاران در سال 21 بر روي 1419 نفر بزرگسال 2 سال به بالا در كشور عمان انجام گرفت نيز پايين بودن سطح HDL سرمي (%75/4) شايعترين عامل در بروز سندرم متابوليك شناخته شد[ 25 ]. در مطالعه حاضر پس از كاهش ميزان HDL افزايش ميزان تري گليسريد بيشترين نقش را در شيوع سندرم متابوليك ايفا ميكند كه اين يافته قابل قياس با 3 مطالعةDeurenbey-rap [26] و مطالعات ديابت و ليپيد تهران [18 و 16] ميباشد. در ميان عوامل خطر سندرم متابوليك عامل دور كمر بالا نيز از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين مطالعه شيوع عامل دور كمر بالا در كل جمعيت مورد مطالعه %3/9 بود كه بعد از عوامل خطر سطح پايين HDL سرمي و تري گليسريد بالا اين عامل خطر بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده است. ضمنا اين شيوع در بين جمعيت زنان مورد مطالعه بيشتر از مردان مي باشد (%36/8 در مقابل %11/2). همچنين در مطالعه قند و ليپيد تهران شيوع عامل دور كمر بالا در زنان %7/2 گزارش شد در حاليكه اين عامل خطر در گروه مردان پايينتر بود [18]. مطالعه AI-Lawati و همكارانش كه بر روي بزرگسالان عماني انجام گرفته اين فراواني را در زنان %44/3 و در مردان %4/7 گزارش مي كند [25]. با توجه به مطالعات انجام شده در زمينه علل چاقي شكمي ميتوان شيوع بالاي اين عامل خطر در زنان را به مواردي چون سطح سواد تحرك فيزيكي شغلي شيوه زندگي تحرك در اوقات فراغت و غيره نسبت داد [27]. در مطالعه حاضر كمترين ميزان شيوع عامل خطر متابوليكي پرفشاري خون ميباشد (%2/9) در حاليكه مطالعه Santos قند خون ناشتاي بالا (مردان %8/2 و زنان %6) را به عنوان كمترين فراواني گزارش كرده است [21]. در ادامه بررسي كننده در مطالعه حاضر به به دليل اينكه گروهي از افراد شركت علت مشكلات فشار خون و چربي خون داروهاي ضدفشار و چربي خون مصرف ميكردند و به دليل تا ثير اين داروها بر سطح HDL سرمي فشار خون و تري گليسريد خون و براي مقايسه دقيقتر نتايج اين تعداد افراد (7 نفر) از گروه خارج و مطالعه با 882 نفر ادامه يافت. در آناليز يافته ها مشخص شد ميزان شيوع سندرم به %17/8 (157 نفر) كاهش يافته است. اين شيوع در جمعيت زنان سالم بعد از حذف دارو %18/5 و در جمعيت مردان %15/6 محاسبه گرديد. بالاترين ميزان شيوع عوامل خطر متابوليكي با حذف افرادي كه دارو مصرف ميكردند نيز مربوط به عامل خطر HDL پايين سرمي بود كه بعد از آن به ترتيب تري گليسريد سرمي بالا و دور كمر بالا بيشترين فراواني و عامل پرفشاري خون

9 313 مجله ديابت وليپيدايران. بهار 1387 دوره 7 (شماره 3) كمترين ميزان فراواني را داشتند. با مقايسة يافتههاي اين دو دسته (كل افراد شركتكننده در مطالعه و كل افراد بعد از حذف تعدادي كه دارو مصرف ميكردند) مشخص گرديد حذف افرادي كه دارو مصرف ميكردند تا ثير قابل ملاحظه اي در تغيير نتايج كلي مطالعه نداشت. در ادامه مطالعه عوامل خطر دخيل در بيماريهاي عروقي نيز در كل جمعيت سالم بررسي شدند. قلبي در اين بررسي %51/7 افراد 3 BMI=25 kg/m 2 BMI %31/3 بالاي %38/1 3 kg/m 2 كلسترول بالا %28/6 LDL بالا و %1/4 افراد HbA 1 c بالا داشتند كه ميتوان بيشترين شيوع را مربوط به BMI 3 25 kg/m 2 = همچنين با دانست. مقايسه عوامل خطر دخيل در بيماريهاي قلبي- عروقي در دو جنس زن و مرد مشخص گرديد كه فاكتور فراواني خطر چاقي ) 2 (BMI 3kg/m در زنان به طور چشمگيري بيشتر از مردان مي باشد. با توجه به اهميت تاثير سندرم متابوليك بر بيماريهاي قلبي عروقي شيوع عوامل خطرساز اين بيماريها در افرادي كه سندرم متابوليك داشتند نيز ارزيابي شد. از %18/7 افرادي كه مبتلا به سندرم متابوليك بودند %31/6 آنها داراي %65 3kg/mBMI=25 2 داراي 3kg/m 2 BMI %44/9 كلسترول بالا %31/6 LDL بالا و %1/5 بودند بالا A 1 c داراي فراواني را ميتوان مربوط به ماخذ كه با توجه به اين آمار بالاترين BMI 3 kg/m 2 دانست. طبق دو مطالعهاي كه در تهران انجام شده است نيز اضافه وزن و چاقي شانس داشتن عوامل خطرساز قلبي عروقي را افزايش ميدهند [28 و 29 ]. به طور خلاصه شيوع سندرم بيماريهاي متابوليك در خويشاوندان سالم درجه 1 بيماران ديابتي نوع 2 بالا ميباشد به ويژه اين شيوع در زنان بيشتر از مردان است. با توجه به اينكه شيوع سندرم متابوليك در جمعيت سالم مورد بررسي نسبتا بالا بود لذا لزوم اقدامات در جهت پيشگيري از بروز اين سندرم و بيماريهاي قلبي عروقي در خويشاوندان درجه 1 بيماران ديابتي نوع 2 ضروري به نظر ميرسد. با توجه به مقطعي بودن و رنج سني محدود در مطالعه حاضر لازم به نظر ميرسد طرحهاي آيندهنگر و تحقيقات وسيعتري در خصوص تاثير كاهش وزن فعاليت فيزيكي تغيير عادات غذايي و عوامل ژنتيكي بر كاهش شيوع سندرم متابوليك انجام گيرد. سپاسگزاري نويسندگان اين مقاله مراتب سپاسگزاري و قدرداني خود را از همكاراني كه در اين طرح به ويژه در واحدهاي آزمايشگاه رايانه اعلام مي دارند. و تحليل داده ها كرده اند ياري ما را 1. Grundy SM. Metabolic Syndrome Pandemic. Arterioscler Thromb Vasc Biol 28;28: Executive summary of the third report of the National cholesterol education program (NCEP), Expert panel on detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol In Adult (Adult Treatment Panel III). JAMA 21; 285: Azizi F, Salehi P, Etemadi A, Zahedi-Asl S. Prevalence of metabolic syndrome in an urban population: Tehran Lipid and Glucose Study. Diabetes Res Clin Pract 23 ;61: Costa A, Rios M, Casamitjana R, Gomis R, Conget I.High prevalence of abnormal glucose tolerance and metabolic disturbances in first degree relatives of NIDDM patients. Diabetes Res Clin Pract 1998 ;41: Sarlund H, Pyorala K, Penttila I, Laakso M.Early abnormalities in coronary heart disease risk factors in relatives of subjects with non-insulindependent diabetes. Arterioscler Thromb 1992; 12: Mohan V, Shanthirani CS, Deepa R.Glucose intolerance (diabetes and IGT) in a selected South Indian population with special reference to family history, obesity and lifestyle factors. J Assoc Physicians India 23; 51: Sokup A, Tyloch M, Szymanski W.Effect of family history and clinical features of metabolic syndrome on certain anthropometric, clinical, biochemical, metabolical parameters and the method of diabetes treatment in women with gestational diabetes. Przegl Lek 25; 62: 42-5.

10 آزادبخت و همكاران: شيوع سندرم متابوليك و ملكي مجيد اورعي سعيد. بيماريهاي قلبي عروقي. در: عزيزي فريدون حاتمي حسين جانقرباني محسن (مو لفين). اپيدميولوژي و كنترل بيماريهاي شايع در ايران چاپ اول. تهران. نشر اشتياق Novo G, Corrado E, Muratori I, Tantillo R, Bellia A, Galluzzo A, Vitale G, Novo S. Markers of inflammation and prevalence of vascular disease in patients with metabolic syndrome. Int Angiol 27; 26: Jansse I, Katzmarzyk pt, Roos R. Body mass index, waist circumference and health risk: evidence is support of current national institutes of health guide lines. Arch Intern Med 22; 162: Lindahl B, Weinehall L, Asplund K, Hallmans G. Screening for impaired glucose tolerance. Results from a population-based study in 21,57 individuals. Diabetes Care 1999; 12: Fried wald WT, levy RI, Fred vickson DS. Estimation of the concentration of low density lipoprotein cholestral in plasma, without use of the preparative ultra centrifuge. Clin Chem 1972; 18: American Diabetes Association. Screening for type 2 Diabetes. Diabetes care 24; 27 (suppl 1) : Laquatra I. Nutrition for weight Management. In: Mahan LK, Escott stump S (editors). Krause s food, nutrition and diet therapy, 1 th ed. Phila delphia. WB saunders; 2. P American Diabetes Association. Screening for type 2 Diabetes. Diabetes Care 24; 27 (suppl 19): دانشپور مريم السادات محرابي يداله هدايتي مهدي هوشمند مسعود عزيزي فريدون. بررسي چند متغيره عوامل مرتبط با سندرم متابوليك با استفاده از تحليل عاملي: مطالعه قند و ليپيد تهران. مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران 1385 دوره 8 (شماره 3): ملك مجتبي حداي ق فرزاد هراتي هادي عزيزي مطالعه قند و ليپيد تهران. مجله ديابت و ليپيد ايران 1385 دوره پنجم (شماره 4): فريدون. پيش بيني حوادث قلب و عروقي در افراد بالاي 4 سال مبتلا به سندرم متابوليك براساس 2 تعريف ATP III و :IDF مطالعه قند و ليپيد تهران. مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران 1385 دوره هشتم (شماره 3): حداي ق فرزاد هراتي هادي عزيزي فريدون ضابطيان. سندرم متابوليك در بزرگسالان با وزن طبيعي: 19. Ford ES, Giles WH, Dietz WH.Prevalence of the metabolic syndrome among US adults: findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA 22; 287: Ford ES, Li C, McGuire LC, Mokdad AH, Liu S.Intake of dietary magnesium and the prevalence of the metabolic syndrome among U.S. adults. Obesity 27; 15: Santos AC, Lopes C, Barros H.Prevalence of the metabolic syndrome in the city of Porto. Rev Port Cardiol 24;23: Miccoli R, Bianchi C, Odoguardi L, Penno G, Caricato F, Giovannitti MG, Pucci L, Del Prato S. Prevalence of the metabolic syndrome among Italian adults according to ATP III definition. Nutr Metab Cardiovasc Dis 25; 15: Ruderman N, Chisholm D, Pi-Sunyer X, Schneider S.The metabolically obese, normalweight individual revisited. Diabetes 1998 ;47: Tanaka S, Togashi K, Rankinen T, Perusse L, Leon AS, Rao DC, Skinner JS, Wilmore JH, Bouchard C.Is adiposity at normal body weight relevant for cardiovascular disease risk? Int J Obes Relat Metab Disord 22; 26: Al-Lawati JA, Mohammed AJ, Al-Hinai HQ, Jousilahti P.Prevalence of the metabolic syndrome among Omani adults. Diabetes Care 23; 26: Deurenberg-Yap M, Chew SK, Lin VF, Tan BY, van Staveren WA, Deurenberg P. Relationships between indices of obesity and its comorbidities in multi-ethnic Singapore. Int J Obes Relat Metab Disord 21; 25: حاجيان كريم اله حيدري بهزاد. شيوع چاقي شكمي در جمعيت شهري 2 تا 7 ساله استان مازندران سال مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران 1385 دوره 8 (شماره :( عزيزي فريدون اسماعيل زاده احمد ميرميران پروين. ارتباط چاقي با عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي- عروقي: يك مطالعه اپيدميولوژيك در تهران. مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران 1382 دوره 5 (شماره 4 ): اسماعيل زاده احمد عيني الهه ميرميران پروين عزيزي فريدون. آيا در زنان چاق و داراي اضافه وزن رابطه مستقلي بين WHR با عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي عروقي وجود دارد مجله پژوهش در پزشكي 1383 دوره 28 (شماره 1):

ارتباط شاخص توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن با سکته حاد قلبی

ارتباط شاخص توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن با سکته حاد قلبی مجله ديابت و ليپيد ايران. پاييز 1383 دوره 4 (شماره 1):91-98 ارتباط شاخص توده بدني و نسبت دور كمر به باسن با سكته حاد قلبي چكيده 1 محمد عليدوستي* غلامرضا داودي مقدمه: چاقي با بسياري از بيماري هاي متابوليك

توضیحات بیشتر

Correlation between anthropometric indexes and risk factors of cardiovascular diseases among the elderly population in Amirkola

Correlation between anthropometric indexes and risk factors of cardiovascular diseases among the elderly population in Amirkola Original Article Correlation between anthropometric indexes and risk factors of cardiovascular diseases among the elderly population in Amirkola Hosseini SR 1, Bayani MA 2, Mohammadi K 3, Mohammadi E 4,

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word The Journal of Qazvin Univ. of Med.Sci. No. 26, Summer 2003 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین شماره 26 تابستان 1382 اختلالهای متابولیک کودکان و نوجوانان مبتلا به چاقی دکتر رویا کلیشادی*

توضیحات بیشتر

شیوع بالای دیابت و اختلالات تحمل گلوکز در جامعه‌ی شهری بالای 20 سال تهران: ارایه‌ی یک راهکار مؤثر برای غربالگری دیابت پنهان

شیوع بالای دیابت و اختلالات تحمل گلوکز در جامعه‌ی شهری بالای 20 سال تهران: ارایه‌ی یک راهکار مؤثر برای غربالگری دیابت پنهان مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي دورهي نهم شمارهي ۴ صفحههاي ۳۹۱ ۳۸۳ (اسفند ۱۳۸۶) شيوع بالاي ديابت و اختلالات تحمل گلوکز در جامعهي شهري بالاي ۲۰ سال

توضیحات بیشتر

تجمع خانوادگی سندرم متابولیک و عوامل خطرساز آن: فاز سوم مطالعه قند و لیپید تهران ( )

تجمع خانوادگی سندرم متابولیک و عوامل خطرساز آن: فاز سوم مطالعه قند و لیپید تهران ( ) Journal of Ardabil University of Medical Sciences Vol. 5, No. 4, Winter 206, Pages 384-394 Familial Clustering of Metabolic Syndrome and Its Risk Factors in Tehran Lipid and Glucose Study Zarkesh M, Guity

توضیحات بیشتر

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه)

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه) فرم اطلاعات سوابق ا موزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي مشخصات عمومي: نام: مهديه حسين زاده دانشجوي دكتري تخصصي تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تهران بورسيه هيي ت علمي يزد سوابق تحصيلي: مدرك سال اخذ مدرك مركز علمي-دانشگاهي

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

Prevalence of Hypertension Among The Adult Population of Semnan Province

Prevalence of Hypertension Among The Adult Population of Semnan Province مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي دورهي دهم شمارهي ۵ صفحههاي ۵۰۳ ۴۹۵ (دي ۳۸۷) بررسي شيوع پرفشاري خون در جمعيت بزرگسال استان سمنان دکتر راهب قرباني

توضیحات بیشتر

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد- 1368 پست الکترونیک: khayyatzadeh@yahoo.com تحصیلات: کارشناسی علوم تغذیه از

توضیحات بیشتر

ارتباط مدل هموستاز ارزیابی مقاومت به انسولین با فراسنج‌ها و پارامترهای لیپیدی در مبتلایان به دیابت نوع 2

ارتباط مدل هموستاز ارزیابی مقاومت به انسولین با فراسنج‌ها و پارامترهای لیپیدی در مبتلایان به دیابت نوع 2 و 3 و 1 / 89 ارتباط مدل هموستاز ارزیا یب مقاومت به انسولین با فراسنجها و پارامترهاي لیپیدي در مبتلایان به دیابت نوع 2 2 3 2 1 دکتر پروین میرمیران زهرا بهادران دکتر فریدون عزیزي* هانیه السادات اجتهد تحقیقی

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

Prevalence of Hyperlipidemia in Adolescents Years old, Ahvaz,

Prevalence of Hyperlipidemia in Adolescents Years old, Ahvaz, مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي دورهي شانزدهم شمارهي ۲ صفحههاي ۸۷ ۸۱ (خرداد تير ۱۹) شيوع هيپرليپيدمي در نوجوانان ۱۰-۱۹ ساله ي در سال ۱۸۸-۸۹ سيد

توضیحات بیشتر

صفحه 330 مجله دانشگاه علوم پزشکي فسا l سال سوم l شماره l 4 زمستان 1392 رزیستین و دیابت بارداری همبستگی مثبت رزيستين با لیپیدهای خون در ديابت بارداري *

صفحه 330 مجله دانشگاه علوم پزشکي فسا l سال سوم l شماره l 4 زمستان 1392 رزیستین و دیابت بارداری همبستگی مثبت رزيستين با لیپیدهای خون در ديابت بارداري * صفحه 330 رزیستین و دیابت بارداری همبستگی مثبت رزيستين با لیپیدهای خون در ديابت بارداري *3 زيبا زارع 1 محمد حسن مشكي باف 2 وحيد حمايت خواه جهرمي 1 رضا رنجبران 3 محمد علی تخشید 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد

توضیحات بیشتر

پسوریازیس و عوامل خطرساز سندرم متابولیک: مطالعه‌ای مورد ـ شاهدی

پسوریازیس و عوامل خطرساز سندرم متابولیک: مطالعه‌ای مورد ـ شاهدی مقالهي پژوهشي پسوريازيس و عوامل خطرساز سندرم متابوليك: مطالعهاي مورد شاهدي 1 دكتر محمود فرشچيان 1 دكتر اكرم انصار 1 دكتر محمدرضا سبحان 3 و 2 دكتر سعادت ترابيان 1. گروه پوست دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

بررسی ارتباط دانسیته انرژی و امتیاز تنوع رژیم غذایی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 89-88

بررسی ارتباط دانسیته انرژی و امتیاز تنوع رژیم غذایی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 89-88 فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان بررسی ارتباط دانسیته انرژي و امتیاز تنوع رژیم غذایی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی و لیلا آزاد بخت سید محمد حسین روحانی اصفهان در سال تحصیلی 88-89 و احمد

توضیحات بیشتر

ارتباط مؤلفه‌های رژیم غذایی با خطر پرفشاری خون : مطالعه قند و لیپید تهران ( )

ارتباط مؤلفه‌های رژیم غذایی با خطر پرفشاری خون : مطالعه قند و لیپید تهران ( ) / 54 تحقیقی ارتباط مو لفهه يا رژیم غذایی با خطر پرفشاري خون : مطالعه قند و لیپید تهران (1387-90) 4 2 3 2 1 دکتر پروین میرمیران زهرا بهادران سحر میرزایی مهدیه گل زرند دکتر فریدون عزیزي* 1- دانشیار گروه

توضیحات بیشتر

بررسی شیوع دیابت حاملگی در خانم های باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اردبیل، 1382

بررسی شیوع دیابت حاملگی در خانم های باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اردبیل، 1382 Research & Scientific Journal of Ardabil University of Medical Sciences & Health Services Vol. 4, No. 3, Sep-Dec 24 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اردبيل سال چهارم شماره سيزدهم

توضیحات بیشتر

The Effects of Cinnamomum zeylanicum J. Presl on Blood Glucose Level in Patients with Type 2 Diabetes, a Double-blind Clinical Trial

The Effects of Cinnamomum zeylanicum J. Presl on Blood Glucose Level in Patients with Type 2 Diabetes, a Double-blind Clinical Trial فصلنامه گياهان دارويي بررسي اثر دارچين Presl) (Cinnamomum zeylanicum.j بر سطح گلوكز در بيماران ديابتي نوع 2 يك مطالعه كارآزمايي باليني دوسوكور 6 5 4 3 * 1 حسن فلاححسيني 2 رضا حاجيآقايي محمد حيدري علي مهرآفرين

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

بررسی فاکتورهای مخاطره آمیز دیابت در بیماران دیابتی نوع دو در شهرستان سبزوار

بررسی فاکتورهای مخاطره آمیز دیابت در بیماران دیابتی نوع دو در شهرستان سبزوار Paramedical Sciences and Military Health Volume 1, Number 1, Spring 017 Original Article Evaluating the Risk Factors of Type II Diabetes in Sabzevar Hanieh Ershadi Moqadam 1, Hadis Barati, Zahra Solimani

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

Metabolic Control And Care Assessment in Patients with Type 2 Diabetes In Chaharmahal & Bakhtiyari Province 2008

Metabolic Control And Care Assessment in Patients with Type 2 Diabetes In Chaharmahal & Bakhtiyari Province 2008 مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي دورهي يازدهم شمارهي ۱ صفحههاي ۳۹ ۳۳ (ارديبهشت ۱۳۸۸) ع يل کنترل متابوليک و ارزيابي مراقبتها و درمان در بيماران مبتلا

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

غلظت رتینول سرم و رابطه آن با شاخص‌های کنترل متابولیک در کودکان مبتلا به دیابت نوع 1

غلظت رتینول سرم و رابطه آن با شاخص‌های کنترل متابولیک در کودکان مبتلا به دیابت نوع 1 مجلة غدد درونريز و متابوليسم ايران سال پنجم شمارة ۲ صفحههاي ٨۷ ٨۳ (تابستان ۱۳۸۲) غلظت رتينول سرم و رابطة ا ن با شاخص هاي كنترل متابوليك در كودكان مبتلا به ديابت نوع ۱ ( دكتر مريم رزاقيا ذر ا رش رشيدي حميدرضا

توضیحات بیشتر

First Trimester Screening

First Trimester Screening غربالگری ناهنجاریهای جنین دكتر مهران دخت عابديني اداره سالمت مادران وزارت بهداشت تاریخچه غربالگری ناهنجاریهای جنین ONTD Screening Down Syndrome AFP Only hcg 1 st Δ Free Beta NT 1 st Δ Biochem/NT Maximizing

توضیحات بیشتر

بررسی اثرات درمانی سرکه و آبغوره روی هایپرلیپیدمی در مقایسه با لواستاتین

بررسی اثرات درمانی سرکه و آبغوره روی هایپرلیپیدمی در مقایسه با لواستاتین فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان بررسی اثرات درمانی سرکه و آبغوره روي هایپرلیپیدمی در مقایسه با لواستاتین 3 2 1 سلیمان جافریان امیر خشایار ورکوهی محمد جواد طراحی 1 استادیار عضو هیي ت علمی

توضیحات بیشتر

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 (2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 Oxygen. CPR CPR دارد. تا 17 16. 80.. درصد) 100 ) CPR... مقدارمصرف: گردد. CPR 100 درصد استفاده نمود.. CPR. Epinephrine ( ) CPR : : قلب ز و ( ) VF نرم به خشن ) VF

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

نشریه نقد و بررسی پزشکی بین المللی درباره سندرم داون International Medical Review On Down Syndrome تا کنون 30 شماره از این نشریه منتشر شده است مقالات

نشریه نقد و بررسی پزشکی بین المللی درباره سندرم داون International Medical Review On Down Syndrome تا کنون 30 شماره از این نشریه منتشر شده است مقالات نشریه نقد و بررسی پزشکی بین المللی درباره سندرم داون International Medical Review On Down Syndrome تا کنون 30 شماره از این نشریه منتشر شده است روانشناسی رشد و آموزشی پریناتولوژي (پزشکی مادر و جنین) طب

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

بررسی سطح سرمی ویسفاتین در بیماران مرد مبتلا به سندرم متابولیک

بررسی سطح سرمی ویسفاتین در بیماران مرد مبتلا به سندرم متابولیک مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي دورهي يازدهم شمارهي ۲ صفحههاي ۵۷ ۵ (تير ۳۸۸) مريم بررسي سطح سرمي ويسفاتين در متابوليك بيماران مرد مبتلا به سندرم

توضیحات بیشتر

Comparison of ordinary logistic regression and robust logistic regression models in modeling of pre-diabetes risk factors

Comparison of ordinary logistic regression and robust logistic regression models in modeling of pre-diabetes risk factors فاطمه عزیزي مایوان و همکاران 452 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مهر 1397 دوره 76 شماره 7 صفحههاي 452 تا 458 مقاله اصیل 1 فاطمه عزیزي مایوان 3 مهدي جباري نوقابی 2 علی تقیپور محمدتقی شاکري 4*

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Prenatal Screening challenges [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Prenatal Screening challenges [Compatibility Mode] چالشھای تستھای غربالگری دوران بارداری در حوضه مطب سونوگرافی آزمايشگاه و نتايج تفسير ميرمجيد مصالئی دکتر آزمايشگاه پاتوبيولوژی و ژنتيک پارسه www.parsehlab.com mossalaei@parsehlab.com Presentation overview

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

تاثیر فعالیت بدنی با شدت مساوی و هزینه انرژی متفاوت برچربی و لیپوپروتئین های خون مردان با چربی خون بالا

تاثیر فعالیت بدنی با شدت مساوی و هزینه انرژی متفاوت برچربی و لیپوپروتئین های خون مردان با چربی خون بالا فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان تاثیر فعالیت بدنی با شدت مساوي و هزینه انرژي متفاوت برچربی و لیپوپروتي ین هاي خون مردان داراي چربی خون بالا 2 2 علی یاور عزیزپور عبداله خدادادي رقیه صیدي عبدلی

توضیحات بیشتر

- باقر ۱۳۴۰ الریجانی اردشیر سرشناسه: حسنیرنجبر. شیرین الریجانی باقر نویسندگان پیراپزشکان/ و پزشکان برای درمان(: و عوارض چاقی)علل پديدآور: نام و عنوان.

- باقر ۱۳۴۰ الریجانی اردشیر سرشناسه: حسنیرنجبر. شیرین الریجانی باقر نویسندگان پیراپزشکان/ و پزشکان برای درمان(: و عوارض چاقی)علل پديدآور: نام و عنوان. - باقر ۱۳۴۰ الریجانی اردشیر سرشناسه: حسنیرنجبر. شیرین الریجانی باقر نویسندگان پیراپزشکان/ و پزشکان برای درمان(: و عوارض چاقی)علل پديدآور: نام و عنوان.۱۳۹۴ سینا نوآوران تهران: نشر: مشخصات جدول. رنگی( مصور)بخشی

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

دیابت و بارداری

دیابت و بارداری مجله ديابت و ليپيد ايران. پاييز و زمستان 1380 دوره 1 (شماره 1): 22-9 مقاله مروري ديابت و بارداري * باقر لاريجاني : استاد دانشگاه علوم پزشكي درماني تهران بيمارستان دكتر شريعتي مركز تحقيقات غدد درونريز و

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

بررسی اپیدمیولوژیک بیماران قلبی عروقی بستری در بیمارستان های جهرم در سال 1391

بررسی اپیدمیولوژیک بیماران قلبی عروقی بستری در بیمارستان های جهرم در سال 1391 14 دوره دوم شماره 2 تابستان 1392 www.journal.icns.org.ir مقاله پژوهشي اصيل بررسي اپيدميولوژيك بيماران قلبي عروقي بستري در بيمارستان های جهرم در سال 1391 سارا شهسواري اصفهاني 1 دانشجوی دکترای پرستاری فريده

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

ضرورت انجام مشاوره ژنتیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان

ضرورت انجام مشاوره ژنتیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان مقاله پژوهشی فصلنامه بیماريهاي پستان ایران سال دوم شماره اول بهار 1388 ضرورت انجام مشاوره ژنتیک در بیماران مبتلا به سرطان پستان صفا نجفی: استادیار خون و سرطان شناسی مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی

توضیحات بیشتر

تحلیل بقای بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد با استفاده از اسپلاین‌های جریمه شده

تحلیل بقای بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد با استفاده از اسپلاین‌های جریمه شده مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان/ دوره شانزدهم/ پاي يز ۵۶-۶۴ ۱۳۹۰/ تحليل بقاي بيماران مبتلا به سکته قلبي حاد با استفاده از اسپلاينه يا ۴ ۳ ۲ ۱ داي م روشني انوشيروان کاظم نژاد ابراهيم حاجي زاده فيروز

توضیحات بیشتر

The relationship between the level of physical activity and some risk factors of coronary heart disease in the university students

The relationship between the level of physical activity and some risk factors of coronary heart disease in the university students مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان/ دوره هفدهم/ بهار 25-35 1391/ ارتباط بین سطح فعالیت بدنی با برخی عوامل خطرزاي کرونري قلب (CHD) در 2 1 ظاهر اعتماد نادر اسماعیل نسب 1. عضو هیي ت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

توضیحات بیشتر

صفحه 312 مجله دانشگاه علوم پزشکي فسا l سال سوم l شماره l 4 زمستان 1392 آدیپونکتین و دیابت بارداری بررسی تغییرات آدیپونکتین سرم در زنان مبتال به دیابت

صفحه 312 مجله دانشگاه علوم پزشکي فسا l سال سوم l شماره l 4 زمستان 1392 آدیپونکتین و دیابت بارداری بررسی تغییرات آدیپونکتین سرم در زنان مبتال به دیابت صفحه 312 آدیپونکتین و دیابت بارداری بررسی تغییرات آدیپونکتین سرم در زنان مبتال به دیابت بارداری *3 زینب هائم 1 محمد حسن مشکی باف 2 محمد زارعیان 1 رضا رنجبران 3 محمد علی تخشید 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد

توضیحات بیشتر

بررسی تغییرات ضخامت دیواره شریان کاروتید بر اساس شاخص‫های بالینی و پاراکلینیکی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

بررسی تغییرات ضخامت دیواره شریان کاروتید بر اساس شاخص‫های بالینی و پاراکلینیکی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 Journal of Ardabil University of Medical Sciences Vol. 18, No. 2, Summer 218, Pages 252-26 A Study of Carotid Arterial Intima-Media Thickness (IMT) Changes based on Clinical and Para-Clinical Indexes in

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 1.doc

Microsoft Word - 1.doc ( ) : [ ] / 1392.1.1392 :.(). 126 978_600_92164_0_5:45000.. :. RG940/ 7 4 1392 613/0424 2205582 : : : : : : : : : : : : : : : : : [ ] 1392 : :.1392 : 1392 : 1500 : 09124648091 45000 : 978 600 92164 0

توضیحات بیشتر

دکتر جان مک دوگال: درمان بیماری ها با تغییر رژیم غذایی (قسمت دوم)

دکتر جان مک دوگال: درمان بیماری ها با تغییر رژیم غذایی (قسمت دوم) حقایق واضح هستند مردم دارند چاق تر و بیمارتر می شوند. آنها داروهای بیشتری مصرف می کنند جراحی های بیشتری دارند روش زندگی شان خوب نیست و دلیلش اینست که شما نمی توانید بیماریهای مزمن را با داروها و قرصها

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - shimi 0.doc

Microsoft Word - shimi 0.doc آزمایشگاه شیمی تجزیه مو لفان فرشته قناعت مهدي زحمتکشان سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابک وضعیت فهرست نویسی یادداشت موضوع شناسه افزوده شناسه افزوده شناسه افزوده رده بندي کنگره رده

توضیحات بیشتر

مقايسه ي تركيب بدني دانشجويان دختر فعال و غيرفعال دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دكتر الهام افتخاري فيزيولوژيست ورزشي استاديار - دانشگاه آزاد اسلام

مقايسه ي تركيب بدني دانشجويان دختر فعال و غيرفعال دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دكتر الهام افتخاري فيزيولوژيست ورزشي استاديار - دانشگاه آزاد اسلام مقايسه ي تركيب بدني دانشجويان دختر فعال و غيرفعال دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دكتر الهام افتخاري فيزيولوژيست ورزشي استاديار - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد دانشكده علوم انساني گروه تربيت بدني-

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3 استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 8/8/ كد استاندارد: 0-/49// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

28

28 28 بررسی ذخیره تخمدانی )نازایی( زمینه و هدف: تغییراتی که در زندگی اجتماعی- اقتصادی جامعه امروزی رخ داده و تمایل بانوان بر به تاخیر انداختن باروری منجر به ایجاد تمایل به زمانبندی جهت بارداری گردیده است

توضیحات بیشتر

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FTIR شناسه: 99930 آذر ماه 1394 مشاوران برنامه درسی: دکتر فرحناز کارگر بهبهانی (دکتراي شیمی آلی) شماره

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative. Is it possible to be HBsAg positive but HBV PCR negative?? Azam Ghaziasadi Hepatitis B &D Lab Department of Virology Tehran

توضیحات بیشتر

شماره :

شماره : باسمه تعالی راهنمای پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان روده بزرگ )آموزش پزشکان( پژوهشکده بیماریهای گوارش و کبد با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران بزرگراه چمران خیابان یمن خیابان اعرابی

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ر ا ه ب ه ر ا م ش م ه ن ل ا س -0 : ص ص ی ا ه ل د م ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ا م د خ ی ی ا ض ف ع

توضیحات بیشتر

اثر مصرف لسیتین بر غلظت چربی های خون بیماران مبتلا به هیپروکلسترولمی

اثر مصرف لسیتین بر غلظت چربی های خون بیماران مبتلا به هیپروکلسترولمی مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / دوره هشتم / شماره / 2 تابستان / 1385 صفحات 8 تا 14 تحقیقی دکتر زهره مظلوم استادیار گروه علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز سکینه شب بیدار کارشناس ارشد تغذیه عضو هیا

توضیحات بیشتر

مکمل های غذایی موثر بر وزن در ورزش

مکمل های غذایی موثر بر وزن  در ورزش رئوس مطالب مورد بحث اضافه وزن و چاقی و روش های ارزیابی آن ها. مشکالت مرتبط با وزن در ورزشکاران مکمل های موثر در کاهش وزن مکمل های موثر در افزایش وزن By: Dr. M. Hozoori, Nutritionist (mhozoori.blogfa.com)

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

Comparison of Night Time Sleep Quality in Type 2 Diabetics, Impaired Glucose Tolerance Cases and Non-Diabetics

Comparison of Night Time Sleep Quality in Type 2 Diabetics, Impaired Glucose Tolerance Cases and Non-Diabetics مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي دورهي سيزدهم شمارهي ۲ صفحههاي ۱۷۲ ۱۶۵ (تير ۱۳۹۰ ) مقايسهي خواب شبانهي مبتلايان به ديابت نوع ۲ اختلال تحمل گلوکز

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 1376/04/01 كد استاندارد: 8-80/12/1/2 دفتر طرح

استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 1376/04/01 كد استاندارد: 8-80/12/1/2 دفتر طرح استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 7/0/0 كد استاندارد: 8-80/// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

رابطه‌ی بین چاقی، اضافه‌وزن و عوامل دموگرافیک با سطح فعالیت بدنی در بزرگسالان ساله‌ی شهر رشت

رابطه‌ی بین چاقی، اضافه‌وزن و عوامل دموگرافیک با سطح فعالیت بدنی در بزرگسالان ساله‌ی شهر رشت مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي دورهي پانزدهم شمارهي صفحههاي ۳۸۶ ۳۸ (ا بان ۱۳۹۲) رابطهي بين چاقي اضافهوزن و عوامل دموگرافيک با سطح فعاليت بدني در

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد آرذماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال» گزارش»تحوالت بازار مسکن

توضیحات بیشتر

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهمکانیک سیالات وحید زارعی ساسان نبی زاده محسن یارمحمدی...

توضیحات بیشتر

صفحه 1 مدیریت تولید- الوانی فصل 8 : برنامه ریزی در سیستمهای تولید غیر پیوسته 8-1- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. ب

صفحه 1 مدیریت تولید- الوانی فصل 8 : برنامه ریزی در سیستمهای تولید غیر پیوسته 8-1- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. ب صفحه -- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. بازدهی این سیستم را با استفاده از روش»اول آمده اول برود«)FCFS( و»کوتاهترین «)SPT( محاسبه کنید. T S R Q P سفارشهای در خط انتظار

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد فروردينماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال» گزارش»تحوالت بازار

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

عواملی که باعث کاهش طول عمر می شود Page 1 برخی عوامل در زندگی بشر می تواند شن های ساعت عمر آن ها را زود تر خالی کند, مهم ترین عوامل کاهش طول عمر را بش

عواملی که باعث کاهش طول عمر می شود Page 1 برخی عوامل در زندگی بشر می تواند شن های ساعت عمر آن ها را زود تر خالی کند, مهم ترین عوامل کاهش طول عمر را بش عواملی که باعث کاهش طول عمر می شود Page 1 برخی عوامل در زندگی بشر می تواند شن های ساعت عمر آن ها را زود تر خالی کند, مهم ترین عوامل کاهش طول عمر را بشناسید و با تنظیم رژیم غذایی از آن جلوگیری کنید. علل

توضیحات بیشتر

جراحی در بیماران دیابتی

جراحی در بیماران دیابتی مجله ديابت و ليپيد ايران. بهار و تابستان 1381 دوره 1 (شماره 2): 114-107 مقاله مروري جراحي در بيماران ديابتي محمد كريم شهرزاد : دانشيار غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي * مريم اردشيري : استاديار

توضیحات بیشتر

پیش بینی شدت نارسایی قلبی به کمک رادیوگرافی قفسه صدری نمای رخ در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان بوعلی اردبیل

پیش بینی شدت نارسایی قلبی به کمک رادیوگرافی قفسه صدری نمای رخ در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان بوعلی اردبیل مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل دوره هفتم شماره سوم پاييز 386 صفحات 23 تا 235 پيش بيني شدت نارسايي قلبي به كمك راديوگرافي قفسه صدري نماي رخ در بيماران بستري در بخش قلب بيمارستان بوعلي اردبيل

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از جمعیت جهان را تشكیل می دهند. سازمان بهداشت جهانی تخمین

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - شماره 92 بهمن 93.doc

Microsoft Word - شماره 92 بهمن 93.doc Arak Medical University Journal (AMUJ) 2014; 17(92): 29-36 Original Article Study of the relationship between testosterone, Age, serum lipoprotein levels and body Mass index in men in Golestan Province

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

بنام خدا

بنام خدا بنام خدا دانشگاه علوم پزشکی ايالم دانشکده بهداشت طرح درس : دانشجویان عنوان درس : شیمی تجزیه عملی تعداد و نوع واحد: زمان ارائه درس : مدرس : صباح شیري ۲ واحد عملی نیمسال اول 97-96 دو شنبه 41-41 بهداشت حرفه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc سطح LDL كوچك و چگال ليپيدها و ليپوپروتي ينها در بيماران مبتلا به گرفتگي عروق كرونر و افراد سالم رومينا كريمزاده قصابI * دكتر لادن حسيني گوهريII دكتر محسن فيروزرايIII دكتر عباس زوارهايVI دكتر حسينعلي بصيريV

توضیحات بیشتر