ناامنی غذایی در بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به کلینیک تغذیه در شهر اردبیل

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "ناامنی غذایی در بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به کلینیک تغذیه در شهر اردبیل"

رونوشت

1 کی) مجله ديت متليسم ايران. خاد تير 397 دره 7 )شمه 5( مقاله پژهشی ناامنی غذایی در بیمان دیتی نع د مراجعه کننده به کلینیک تغذیه در شهر فاطمه قنادی اصل یل چکیده مقدمه: ناامنی غذایی با کنترل ضعیف قند خن همراه است. از این ر مطالعهی حاضر با هدف تعیین امنیت غذایی در بیمان دیتی نع د در یل انجام شد. رشها: در این مطالعه تصیفی تحلیلی 53 بیم دیتی نع د )98 زن 55 م( در الین یزیت خ در کلینیک تغذیه در سال 395 انتخ شدند. مشکت کنندگان بعد از اندازهگیری زن قد پرسشنامههای ثبت غذایی سه رز )2 رز عادی یک رز تعطیل( را تکمیل کند. با استفاده از نرمافر آنالیز غذایی N4 مقد دریافت انرژی درشت مغذیها ریزمغذیها محاسبه شد. ناامنی غذایی با مقایسهی مقادیر دریافت ماد مغذی با مقادیر مجاز تصیه شده اندازهگیری شد. از آزمنهای تی تک نمنهای تی مستقل برای انجام مقایسه استفاده شد. یافتهها: میانگین سن مدت بیمی نمایهی تهی بدنی مشکت کنندگان بهترتیب 49/56±7/36 )سال( 6/34±5/46 )سال( 28/55±4/25 لگرم بر مترمربع( ب. فقط 9/6 درصد مشکت کنندگان در محدهی طبیعی زن قر داشتند. میانگین مصرف انرژی ±55/59 922/2 کیلکالری در رز ب. کربهیدرات پرتئین چربی بهترتیب 4/86 63/26 2/88 درصد انرژی دریافتی را تشکیل دادند. مصرف ریز مغذیها )کلسیم منیزیم یتامینهای E A نتیجهگیری: ناامنی غذایی بهیژه در مصرف کلسیم منیزیم یتامینهای E A این بیمان برای مقادیر م ز رژیمیشان آمزش داده شند. اژگان کلیدی: بیمان دیتی نع د دریافت ماد مغذی ناامنی غذایی C( C کمتر از مقادیر مجاز تصیه شده ب. در بیمان دیتی نع د شایع ب. تصیه میش گره علم صنایع غذایی دانشکدهی علم کشزی منع طبیعی دانشگاه محقق یلی یل ایران نشانی: ایران یل خیان دانشگاه دانشگاه محقق یلی دانشکده ی کشزی منع طبیعی گره علم صنایع غذایی کد پستی: تلفن: ٠٤535٠5٢55 پست الکترنیک: تيخ دريافت: 397/3/4 تيخ درخاست اصالح: 397/4/2 تيخ پذيرش: 397/4/25

2 قنادی اصل: ناامنی غذايی در بيمان ديتی نع د مراجعه کننده مقدمه برز شیع دیت به سرعت در حال افیش است این همه گیری مشکالت بزرگ بهداشتیانی برای جامع بشری ایجاد که ا ت] س گرشه یا مبتال.] فدراسین بین المللی دیت حاکی از ج 45 میلین بیم به دیت در سال 25 در سطح جهان میباشد که این تعداد به 642 میلین نفر در سال 24 افیش خاهد یافت ]2[. براساس برآهای این فدراسین ایران در آیندهای دیک به یکی از پرشیعترین مناطق جهان از نظر بیمی دیت تبدیل خاهد شد ]3[. نتایج مرحل یه قند لیپید تهران نیز مئد شیع شهرندان تهرانی است ]4[. هدف اصلی ان بیمان دیا ی بت اجتن از عض دراز اقدامات انی این بیمان محسب شده ]6 5 دیت به اثبات رسیده است ]7[. [ ال مطالعهی نگران کنندهی دی ت )4 درصد( در بین رسیدن به ضعیت متلیکی نرمال مدت بیمی است. رژیم غذایی بخش اساسی کایی آن در مدیریت ازطرفدیگر امنیت غذایی بهمعنی"دسترسیهمهیمم در تمام اقات به غذای سالم کافی از نظر تغذیهای قل پذیرش تسط جامعه برای یک زندگی سالم فعال"] 8 [ به عنان بخشی از یک رژیم غذایی مناسب میباشد در نقطهی مقل آن ناامنی غذایی بهعنان عامل خطری تعریف شده است کهمیتاند به کنترل ضعیف قندخن انجامیده ]9 [ بستری بیمستانی در بیمان دیا یبت دفعات را افیش دهد ][. نشان داده شده است که ناامنی غذایی منجر به ایجاد برخی عامل خطر بیمیه یا عرقی در این بیمان شده ]2 [ ]3[. پایش ناامنی غذایی در بیمان دیا یبت گلیسمی قلبی خطرمرگزهنگام را افیش میدهد من است به ب کنترل منتج ش ]4[. بنراین بررسی امنیت غذایی در بیمان دیا یبت ضرری خاهد ب. با تجه به اهمیت مضع پژهشهای ناکافی مج در ایران مطالعهی حاضر باهدف تعینی این زمینه در ضعیت دریافت انرژیماد مغذی مقایسهی آنها با آخرین مقادیر مجاز تصیهشده ]5[(RDA) در بیمان دیتی نع د یلصرت گرفت.امید است نتایجحاصلاز این پژهش بتاند در هدف گذی برای ان انجام مداخالت مناسب در آنها م استفاده قر گی. رشها نفر پژهش حاضر یک مطالعهی تصیفی تحلیلی ب که جامعهی آن را 53 از بیمان دیتی نع د )98 زن 55 م( در الین مراجعهشان به کلینیک تغذیه در فاصلهی زمانی تیر 395 لغایت دی 395 درشهر یل تشکیل دادند. معیهای ر به مطالعه عبت بند از: داشتن تشخیص قطعی دیت نع د قر داشتن در محده سین 3 6 سال عدم تال به بیمیهایی با محدیت رژیمی عدم بای یا شیهی زنان شرکت کننده در مطالعه عدم تال به عض مزمن دیت )رتینپاتی نفرپاتی نرپاتی( عدم تالبهعض مزمن دیت در هفتهیمنتهی به زمان انجام مطالعه عدم مشکت در هر گنه برنامهی رژیمی خاص در د ماه منتهی به زمان انجام مطالعه عدم مصرف هر گنه مل غذایی داطلب شرکت در مطالعه ر ر شهای کی 5/ گآری اطالعات گآری اطالعات قبل از انجام هر گنه مداخله تغذیهایی در داطلبین ب. نمنههای دای شرایط بعد از دریافت برگ اطالعات مشکت کننده کسب فرم رضایت آگاهانه اندازهگیریهای تنسنجی ثبت مقادیر قند خن ناشتا د ساعت پس از صرف غذا تری گلیسرید کلسترل تام پرسشنامههای ثبت غذایی سه رز )2 رز عادی یک رز تعطیل( را تکمیل کند. اندازهگیریهای تنسنجی شامل زن قد ب. اندازهگیری زن با حداقل لباس بدن کفش تسط ترازی سکا مدل 224 با دقت لگرم اندازهگیری قد با قدسنج دیی در حالی که باسن شانه پاشنهها مماس بر دی سر در حالت نگاه به ربر ب در فاصله بین پاشنه باالی سر با دقت / سانتیمتر انجام گرفت. نمایهی تهی بدنی ازتقسیمزن بر حسب کیلگرم بر تاندم قد برحسبمترمحاسبه گید. الزم به ذکر است که ثبت مقادیر عامل بیشیمیایی از ر ی برگه نتایج آزمایشات بیمان ب که حداکثر در فاصلهی ده رز قبل از زمان مطالعه انجام یافته ب. همچنین ثبت مدت بیمی براساس خ گرشی افراد صرت گرفت. برای تکمیل دقیق پرسشنامههای ثبت غذایی اطالعاتی در خصص چگنگی پر کن پرسشنامه احدهای اندازهگ ریی انتخ رزهای مناسب برای تکمیل فرمها به تمام افراد داده شد. مقادیر ذکر شده غذا با استفاده از راهنمای مقیا سهای خانگی به گرم تبدیل شده سپس طبق دسترالعمل نرم افر آنالیز غذایی N4 کدگذی انجام یافته مقد دریافت انرژی درشتمغذیها ریزمغذیها محاسبه شد. در نهایت ناامنی

3 مجله ديت متليسم ايران. خاد تير 397 دره 7 )شمه 5( 259 غذایی با مقایسه مقادیر دریافت ماد مغذی با مقادیر مجاز تصیه شده ]5[ اندازه گیری شد. تحلیل آمی دادهها در این مطالعه برای بررسی نرمال بن تزیع دادهها از آزمن کلمگرف اسمیرنف استفاده گید. از آنجایی که تمام متغیرهای کمی دای تزیع نرمال بند از آزمنهای پامتریک برای تحلیل دادهها استفاده شد. نتایج مربط به دادههای کمی بهصرت میانگین انحراف معی دادههای کیفی بهصرت فراانی)درصد( گرش شده است. مقایسه میانگین دریافت ریزمغذیها با مقادیر مجاز تصیه شده تسط آزمن تی تک نمنهای One sample TTest( ( مقایسهیمیانگینمصرف در زنانمان تسط آزمن تی مستقل TTest( )Independent sample انجام یافت. در تمامی ما /5< value P از لحاظ آمی معنید در نظر گرفته شده است. یافتهها طالعهیحاضر زنان 64/ درصد شرکت کنندگان طالعه را تشکیل دادند. اکثریت نمنهها )92/2 درصد( از دهای خراکی یا انسلین برای کنترل قند خن استفاده میکند. میانگین سن مدت بیمی بعد از تشخیص زن نمایهی تهی بدن قند خن ناشتا قند خن د ساعت بعد از صرف غذا تری گلیسیرید کلسترل تام نمنههای م مطالعه به تفکیک جنسیت در جدل یک نمایش داده شده است. همچنین نتایج نشان داد که بنا به طبقندی نمایهی تهی بدنی ]6[ 43/8 35/9 درصد جمعیت شرکت کننده بر حسب نمایهی تهی بدنی به ترتیب دای اضافه زن )BMI=2529/9 kg/m 2 ( درجاتی از چاقی ( 2 )BMI 3kg/m بند فقط 9/6 درصد در محدهی نرمال نمایهی تهی بدنی ( 2 )BMI=8/524/9 kg/m قر داشتند تفات معنیدی در تزیع نمایهی تهی بدن زنان مان ج داشت )/= P(. به گنهای درجات مختلف چاقی در بین زنان بیشتر ب. میانگین انحراف معی انرژی دریافت کربهیدرات پرتئین چربی درصد تامین انرژی از آنها در کل نمنههای م مطالعه به تفکیک جنسیت در جدل د نمایش داده شده است. همانگنه که مشاهده می ش تفات معنیدی در دریافت انرژی درشتمغذیها تأمین انرژی از آنها بین زنان مان ج داشت. بهطری که درصد تأمین انرژی از کربهیدرات در مان نسبت به زنان کمتر در مقل درصد تأمنی از چربی بیشتر ب. میانگین انحراف انرژی معی دریافت ریزمغذیها مقایسه آنها با مقادیر مجاز تصیه شده در جدل سه ائه شده است. براساس میانگین مصرف رنه کلسیم منیزیم یتامین های A E نتایج بهدست آمده C کمتر از مقادیر مجاز تصیه شده داشته ب )/<P(. در حالیکه میانگین مصرف رنه مس سلنیم یتامینهای B 2 B B 3 نسبت به مقادیر مجاز تصیه شده بیشتر ب )/<P(. الزم به تضیح است هر چند که مقد مجاز تصیه شده رنهی کلسیم برای زنان در گره سنی 35 سال 57 سال بهترتیب 2 میلیگرم میباشد در این مطالعه مقایسه با میلیگرمصرت گرفتعلیرغم آن 87/8 زنانکمتر از 75 درصد مقادیر تصیه شده را مصرف میکند. P value /29 > / > / /2 /32 /38 /26 سن)سال( زن )کیلگرم( متغیر م مطالعه نمایهی تهی بدنی )کیلگرم بر متر مربع( قند خن ناشتا )میلیگرم بر دسیلیتر( قند خن د ساعت پس از صرف غذا )میلیگرم بر دسیلیتر( تریگلیسیرید )میلیگرم بر دسیلیتر( کلسترل تام )میلیگرم بر دسیلیتر( جدل مشخصات عممی بيمان ديتی نع د به تفکيک جنسيت کل جمعیت n= 53 زنان n= 98 مان n= 48 /72 55 ±7/97 78 /29±3/98 27 /5±3/77 85 /7±97/7 272 /63±98/3 225 /95±3/3 23 /27±45/35 5 /3 69 /97 29 /4 69 /8 253 /8 256 /44 27 /7 ±6/99 ±/ ±4/28 ±52/78 ±72/9 ±48/92 ±5/3 49 /56±7/36 72 /96±2/8 28 /55±4/25 74 /87±7/ /±79/ /84±39/78 23 /2±48/85 Independent sample TTest

4 26 یدانق :لصا یياذغ ینماان ناميب یتبايد هعجم...هدننک ٢ لج نيگنايم فحنا رايعم تفاي تش اهیذغم دص نيمأت اهنآ ناميب یتبايد ریغتم تیعمج لک n= 53 نا 98 n= نا 55 n= P value )یرلاکلیک( ±55/59 /2 922 ±43/63 /5 747 ±533/68 / / > تایرک یتفای )مرگ( دص نیمات تایرک ±9/8 /23 34 ±7/72 /26 63 ±7/57 /43 28 ±7/7 /58 64 /87±8/ ±6/96 /8 6 / > / نیئترپ یتفای )مرگ( دص نیمات نیئترپ ±23/39 /44 7 ±2/65 /86 4 ±9/4 /24 63 ±2/26 /57 4 /6±22/9 86 ±3/8 /9 5 / > /47 یبرچ یتفای )مرگ( دص یبرچ ±22/6 /54 47 ±7/27 /88 2 ±8/2 /7 4 ±7/25 /85 2 /66±23/9 6 ±6/8 /76 23 / > /4 TTest sample Independent 3 لج نيگنايم فحنا رايعم اهیذغمزير تفاي هسياقم اهنآ ريداقم جم هيصت ناميب یتبايد ریغتم تیسنج ریداقم جم فحنا رایعم تافت P value رت 75 RDA دص میسلک ±244/63 / /8 >/ 87/8 ±27/24 / /34 >/ 74/5 سم /9 ±/92 /36 /46 >/ 6/ /9 ±/76 /6 /7 >/ /8 یر 9 ±5/8 /64 2/64 /67 62/2 ±2/53 /6 8 2/38 >/ 45/5 مینلس )مرگرکیم( 55 ±32/39 / /52 >/ 2 55 ±43/68 / /7 >/ میزینم 32 ±57/46 / /9 >/ 85/7 42 ±6/27 /3 28 2/69 >/ 9/9 A نیماتی )مرگرکیم( 7 ±287/32 / /37 >/ 78/7 9 ±286/54 / /4 >/ 8 نیماتی E 5 ±3/98 /37 4 /62 >/ 93/9 5 ±5/6 /93 5 9/6 >/ 89/ نیماتی C 75 ±37/78 / /78 >/ 68/5 9 ±38/94 / /7 >/ 67/3 نیماتی B / ±/5 /82 /9 /36 3/ /2 ±/69 /2 2 / >/ نیماتی B 2 / ±/33 /8 /7 >/ 3/ /3 /79±/55 /49 >/ 3/8 نیماتی B 3 4 ±6/8 /74 8 4/74 >/ 6/ 6 ±7/35 / 24 8/ >/ /8 TTest sample Independent

5 26.نيا مسيلباتم تبايد هلجم دادرخ 7 هر 397 ريت )5 هرامش( ثحب رضاح ی دش هدهاشم نخ دنق اتشان تعاس سپ فرص اذغ دیریسیلگیرت هعجم هدننک کینیلک هیذغت یهدحم یبسانم رق.تشادن انب لصاح جیاتن طقف کی تیعمج مجنپ یسررب یهدحم بسانم رق.دنتشاد تادنتسم یحم دج دراد ناشن دهدیم تیریدم یقاچ هلاع رب دب لرتنک دنق نخ ین یاهراد مه شهاک دهد.]7[ لئاسم تررض هجت رتشیب شهاک نشر.دنسیم یتفای تیعمج یسررب 922 یرلاکلیک زر دب سمه جیاتن تاعلاطم اشم. تاعلاطم ماجنا هتفای نپاژ 8[ ] دنلریا ]9[ بیترت یرلاکلیک زر شرازگ هدرک. لباقم تاعلاطم یاهرشک دنه ]2[ اکنلایرس ]2[ بیترت یرلاکلیک نانع دناهدرک بتم رت ریداقم تسد هدمآ.م ره لاح هجت عیش یلا هفاضا یقاچ 79/7( )دص اض ح ر رظن دسریم تفای رت نازیم یعقا شرازگ.دش یشرازگ یاذغ نیب قاچ دفا هژی نا شرازگ سرت بی ایزرا یفنم لماع ر ؤم ث رب یشرازگ دشیم.]22[ فرط رگید رتشیب تیدحم ای دایز دنشیم رما نکمم ثع یریگس شرازگ قیقد دام.دش راظتنا دریم لیلد ماجنا قیقحت کینیلک هیذغت رما دیدشت.دش دی هجت تشاد یشرازگ همه رییغت عبنم تش اهیذغم تسین 23[.]24 جیاتن ناشن داد مهس تایرک تسلا دح( 63 دص تیعمج )لک مهس نا تبسن نا رتلا.دب دص نیمات تایرک دنه ]2[ 64 دص نایب سمه هجیتن رضاح یلاح مقر یاهرشک 3949 یبرغ دص شرازگ ]25[ جیاتن رضاح شهژپ تافت.دراد مهس یبرچ نییاپ دب 2/88( دص تیعمج.)لک هجت 4/86 دص عبانم نیئترپ رظن دسریم یبرچ شیازفا تفای تایرک نبج. یمدیپیلریپاه ن ب ی عیاش.]26[ یلاتبا تلالاتخا هرامه شهاک یبرچ تفای همه.دراد هجت لا حطس ندب دیرسیلگیرت لرتسلک مات تکراشم ناگدننک نکمم اه طست دش جا ای ثع یریگءس شرازگ یبرچ رادقم.دش ماگنه دفا نکمم یب دخ هنگ یا ینماان رجت.دننک یز تحت طیش ربجم دحم ندمن ت یاذغ یااختنا دخ نیب یاهاذغ هنیزه رپ یذغمریغ لثم عبانم یاهتایرک هیفصت ماجنا.دنهدیم تیعض تدم تماخ لرتنک دنق نخ دهاخ دیماجنا.]27[ فرط رگید هجت دص تایرک یبرچ ناتیم راظتنا تشاد تمسق مظعا نیئترپ یتفای عبانم یهایگ هدام یذغم دش ترص تسیز یمهف نآ شهاک دباییم ه أسم ل ینماان نماد.دیم تفای اهیذغمزیر یانث درام صاخ نامه نازیم یب ملاس دفا RDA یهدنریگرب دشیم نمجنا تباید اکیرمآ یصاخ یب یرایلم اهنیماتی دام یندعم درادن.]28[ لامعم اهیذغمزیر تفای رت 75 دص ریداقم جم نانع رطخ یدج بسحم دشیم.]29[ هتفای یاه ی رضاح رگنایب مدع تیافک یخرب اهیذغمزیر صصخلایلع میسلک میزینم یاهنیماتی A E C.دب دیاش ناتب تفگ جیاتن لصاح یسررب ت ث ب 3 زر ناتیمن هناعطاق نازیم تفای یذغمزیر اه تاضق درک یل یفلاتخا دام هدید دشیم یاهیسررب رتشیب.دبلطیم تاعلاطم اشم زین مدع تیافک یخرب اهنیماتی دام یندعم ناشن دناهداد 332[ 9.]8 یاهینماان همه فیعض لرتنک تباید 33[ 27.]9 هچنآ ملسم یااختنا حیحصریغ نتمان دام یتمسق

6 قنادی اصل: ناامنی غذايی در بيمان ديتی نع د مراجعه کننده از کمب دریافت در نهایت ناامنی غذایی منتج میش. بنراین ضررت دا که این بیمان با زهای تغذیهای خ آشنایی داشته باشند. پژهش در حاضر محدیتهایی خالف بر داشت. بهدنبال را معیهای دقیقی که بهمنظر ر مشکت کنندگان در مطالعه مراجعین بین از نمنهها انتخ شد گرفته نظر کلینیک تغذیه بهعنان محدیتی برای مطالعهی حاضر به شم میآید که اان تعمیم نتایج به کل جامعهی بیمان دیتی نع د را پایین میآ. نتایج مطالعه مبتنی بر رش ثبت غذایی 3 رزه ب که من است دقت نتایج حاصله را تحت تأثیر قر داده همراه با کم گرشی یا بیش گرشی ناامنی غذایی در جامعه م بررسی اقع ش. از طرف دیگر نب گره کنترل اان مقایسهی هم زمان مین دریافت بین افراد دیتی سالم را سلب مآخذ در مینماید. بنراین برای تحقیقات آتی پیشنهاد میش که مطالعه از استفاده با چندگانه مراکز ضعیت مصرف غذایی صرت پذی. رشهای بررسی مختلف در کل با لحاظ یافتهها میتان نتیجه گرفت که مشکالتی در زمینهی زن امنیت غذایی مصرفی بیمان دیتی نع د ج مراقبین که دا ضررت دا از آگاهی ضمن بهداشتی مضع به منظر کنترل بهتر دیت آمزشهای الزم را برای انتخهای صحیح غذایی در این بیمان داشته باشند. سپاسگری تمامی از مقاله نیسندهی هی در مطالعه انجام تشکر را دا. پذیرش با که افرادی مشکت آن را اان پذیر ساختند نهایت تقدیر. World Health Organization Diabetes, Fact sheet N 32. Available from URL: (Accessed 28 August 2). 2. Herman WH. The Global Burden of Diabetes: An Overview. Springer International Publishing; 27. p: 5. مهنش رئیسی مصطفی فیرزه همام سید جادده الدین جلیلیان فرد می بهد شریفی راد غالمرضا. تأثیر آمزش نظریه محر بر کنترل قند خن مبتالیان به دیت نع د. مجله غدد درن ریز متلیسم ایران 395 دره 8 )شمه 6(: صفحات عزیزی فریدن حدائق فرد. سیر صعی دیت در دیت پیش ایران. مجله غدد درن ریز متلیسم ایران 394 دره 7 )شمه (: صفحات American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes22. Diabetes Care 22; 35: S Evert AB, Boucher JL, Cypress M, Dunbar SA, Franz MJ, MayerDavis EJ, et al. Nutrition therapy recommendations for the management of adults with diabetes. Diabetes Care 23; 36: Wheeler ML, Dunbar SA, Jaacks LM, Karmally W, MayerDavis EJ, WylieRosett J, et al. Macronutrients, food groups, and eating patterns in the management of diabetes: a systematic review of the literature, 2. Diabetes Care 22; 35: Bickel G, NordM, Price C, HamiltonW, Cook J. Guide to Measuring Household Food Security, Revised. Alexandria, VA, US. Department of Agriculture Food and Nutrition Service, Berkowitz SA, Baggett TP, Wexler DJ, Huskey KW, Wee CC. Food insecurity and metabolic control among U.S. adults with diabetes. Diabetes Care 23; 36: Berkowitz SA, Gao X, Tucker KL. Food insecure dietary patterns are associated with poor longitudinal glycemic control in diabetes: Results from the Boston Puerto Rican Health Study. Diabetes Care 24; 37: Mendoza JA, Haaland W, D'Agostino RB, Martini L, Pihoker C, Frongillo EA, et al. Food insecurity is associated with high risk glycemic control and higher health care utilization among youth and young adults with type diabetes. Diabetes Research and Clinical Practice 28; 38: Mahmoodi MR, Najafipour H, Mohsenpour MA, Amiri M. The relationship between food insecurity with cardiovascular risk markers and metabolic syndrome components in patients with diabetes: A populationbased study from Kerman coronary artery disease risk study. J Res Med Sci: The Official Journal of Isfahan University of Medical Sciences 27; 22:8. 3. Shalowitz MU, Eng JS, McKinney CO, Krohn J, Lapin B, Wang CH, et al. Food security is related to adult type 2 diabetes control over time in a United States safety net primary care clinic population. Nutrition & Diabetes 27;7: e277.

7 مجله ديت متليسم ايران. خاد تير 397 دره 7 )شمه 5( Berkowitz SA, Karter AJ, CorbieSmith G, Seligman HK, Ackroyd SA, Barnard LS, et al. Food Insecurity, Food Deserts, and Glycemic Control in Patients with Diabetes: A Longitudinal Analysis. Diabetes care 28; 9: dc Mahan KL, Raymond JL. Krause s Food, and the Nutrition Care Process, 4 th edition, Elsevier Health Sciences; National Heart, Lung, and Blood Institute. Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation and Treatment of Overweight and Obesity in Adults. Bethesda, MD, National Institutes of Health; American Diabetes Association. Obesity management for the treatment of type 2 diabetes. Sec.7. In Standards of Medical Care in Diabetes 27. Diabetes Care 27; 4: S57 S Horikawa C, Yoshimura Y, Kamada C, Tanaka S, Tanaka S, Takahashi A, et al. Dietary intake in Japanese patients with type 2 diabetes: Analysis from Japan Diabetes Complications Study. J Diabetes Investig 24; 5: Murray AE, McMorrow AM, O Connor E, Kiely C, Mac Ananey O, O'Shea D, et al. Dietary quality in a sample of adults with type 2 diabetes mellitus in Ireland; a crosssectional case control study. Nutr J 23; 2:. 2. Joshi SR, Bhansali A, Bajaj S, Banzal SS, Dharmalingam M, Gupta S. Results from a dietary survey in an Indian T2DM population: a STARCH study. BMJ Open 24; 4:e538. doi:.36/bmjopen Medagama A, Fernando D, Widanapathirana H. Energy and nutrient intakes of Sri Lankan patients with type 2 diabetes mellitus: a cross sectional survey. BMC Res Notes 25; 8:753. DOI.86/s Abbot JM, Thomson CA, RangerMoore J, Teixeira PJ, Lohman TG, Taren DL, et al. Psychosocial and behavioral profile and predictors of selfreported energy underreporting in obese middleaged women. J Am Diet Assoc 28; 8: Hirvonen T, Männistö S, Roos E, Pietinen P. Increasing prevalence of underreporting does not necessarily distort dietary surveys. Euro J Clin Nutr 997; 5: Rennie KL, Siervo M, Jebb SA. Can selfreported dieting and dietary restraint identify under reporters of energy intake in dietary surveys? J Am Diet Assoc 26; 6: Esposito K, Maiorino MI, Palo CD, Giugliano D, Campanian PostPrandial Hyperglycemia Study Group. Dietary glycemic index and glycemic load are associated with metabolic control in type2 diabetes: the CAPRI experience. Metab Syndr Relat Disord 2; 8: Mohammadi S, Arefhosseini SR, Asghari Jafarabadi M, Sharifnia Z, EbrahimiMameghani M. Regulation of serum lipid profile, glucose, insulin, and adiponectin in obese diabetic women under diet therapy: A randomized clinical controlled study. Iran Red Crescent Med J 27; 9:e Seligman HK, Davis TC, Schillinger D, Wolf MS. Food insecurity is associated with hypoglycemia and poor diabetes selfmanagement in a lowincome sample with diabetes. J Health Care Poor Underserved 2; 2: American Diabetes Association. Nutrition recommendations and interventions for diabetes. A position statement of the American Diabetes Association. Diabetes Care 28; 3: S6S Lee RD, Neiman DC. Nutritional Assessment. 3 rd ed. Boston: Mc Graw Hill; 23. Pp: خسری برجنی حسین فرقانی بدرالملک رع مریم مسع امینی ساسان حقیقی خسری بررسی احمد. ضعیت دریافت ریزمغذیها در بستگان درجه یک سالم دیتی دچ اختالل تحمل گلکز بیمان دیتی نع د. مجله دانش تندرستی 386 دره 2 )شمه 4( صفحات.94 3.کشکی اکرم گل افرز مهدی. ضعیت دریافت انرژی ماد مغذی در مقایسه با مقادیر استاندا در بیمان دیتی 3 ساکن نع 2 )شمه ( صفحات 4. سبز. مجله افق دانش 386 دره 32. Tan MC, Ng OC, Wong TW, Joseph A, Hejar AR, Rushdan AA. Dietary compliance, dietary supplementation and traditional remedy usage of type 2 diabetic patients with and without cardiovascular disease. Clin Nutr Res 25; 4: Lyles CR, Wolf MS, Schillinger D, Davis TC, Dewalt D, Dahlke AR, et al. Food insecurity in relation to changes in hemoglobin A c, selfefficacy, and fruit/vegetable intake during a diabetes educational intervention. Diabetes Care 23; 36:

8 E Iranian Journal of Diabetes and Metabolism; Vol.7, No 5, 28 FOOD INSECURITY AMONG TYPE 2 DIABETIC PATIENTS REFERRED TO THE NUTRITION CLINIC IN ARDABIL CITY Fatemeh Ghannadiasl l *. Department of Food Sciences and Technology, Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran ABSTRACT Background: Food insecurity is associated with the poor glycemic control. Therefore, this study was amid to determine food insecurity among type 2 diabetic patients in Ardabil. Methods: In this analytical crosssectional study, 53 type 2 diabetic patients (98 females and 55 males) were recruited from the nutrition clinic in their first visit in 26. After measurement of weight and height, the participants were completed 3day food records (2 weekdays and weekend day). The energy, macronutrients and micronutrients intakes were calculated using N4 food analysis software. Food insecurity was measured by comparisons between the nutrients intakes and recommended dietary allowances. One sample TTest and Independent sample TTest were used for comparison. Results: The mean of age, disease duration and body mass index were 49.56± 7.36 years, 6.34± 5.46 years and ± 4.25 kg/m 2, respectively. Only onefifth (9.6) of participants fell within the normal weight range. The mean energy intake was ± kcal/day. The carbohydrate, protein, and fat were contributed to 63.26, 4.86 and 2.88 of the energy intake, respectively. The micronutrient intakes (calcium, magnesium, vitamins A, E, and C) were less than recommended dietary allowances. Conclusion: Food insecurity, especially in calcium, magnesium, vitamins A, E, and C intakes was prevalence among type 2 diabetic patients. It is suggested that these patients should be educated based on their dietary requirements. Keywords: Type 2 diabetic patients, Nutrient intake, Food insecure * Department of Food Sciences and Technology, Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Daneshgah Street, Ardabil, Iran. Box: , Tel: , Fax: (98) ,

بسم االله الرحمن الرحيم بررسی انواع توابع بسل جلسه 4 سید روح االله کاظمی ریاضی پیشرفته (تبدیل انرژي)

بسم االله الرحمن الرحيم بررسی انواع توابع بسل جلسه 4 سید روح االله کاظمی ریاضی پیشرفته (تبدیل انرژي) بسم االله الرحمن الرحيم بررسی اناع تابع بسل جلسه 4 سید رح االله کاظمی ریاضی پیشرفته تبدیل انرژي هتساریپ لسب هلداعم یضعب زا تلاداعم رپ هدافتسا هیبش هلداعم لسب زین زین دج دنراد هک يااج اهنآ مان یصاخ هداد

توضیحات بیشتر

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد- 1368 پست الکترونیک: khayyatzadeh@yahoo.com تحصیلات: کارشناسی علوم تغذیه از

توضیحات بیشتر

آموزش تخصصی گیتار کالسیک مدرس: سعید عباسقلی جلسه ی اول

آموزش تخصصی گیتار کالسیک مدرس: سعید عباسقلی جلسه ی اول آمزش تخصصی گیتار کالسیک مدرس: سعید عباسقلی جلسه ی ال اجزای مختلف ساز گیتار نام گذاری انگشتان دست راست طرز صحیح گرفتن گیتار به شیه ی کالسیک در هنگام گرفتن گیتار به نکات زیر تجه کنید ری صندلی مناسب بنشینید

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

اثر درمان عفونت هلیکوباکترپیلوری بر کنترل کوتاه‌مدت قند‌خون در بیماران دیابتی نوع 2

اثر درمان عفونت هلیکوباکترپیلوری بر کنترل کوتاه‌مدت قند‌خون در بیماران دیابتی نوع 2 مجلهي غدد درنريز متابليسم ايران دانشگاه علم پزشكي خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي درهي يازدهم شمارهي ۵ صفحههاي ۵۰۳ ۵۰۰ (دي ۳۸۸) اثر درمان عفنت هليکباکترپيلري بر کنترل کتاهمدت قندخن در بيماران ديابتي نع

توضیحات بیشتر

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه)

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه) فرم اطلاعات سوابق ا موزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي مشخصات عمومي: نام: مهديه حسين زاده دانشجوي دكتري تخصصي تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تهران بورسيه هيي ت علمي يزد سوابق تحصيلي: مدرك سال اخذ مدرك مركز علمي-دانشگاهي

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 بسمه تعالي IP Addressing & Subnet ting امیر عباس كرمي IP addresses and Subnet ting objectives IP addresses Introduction & IP addresses Classes ID & broadcast address subnet ting Supernetting IP Address

توضیحات بیشتر

رعایت حقوق گیرنده خدمت

رعایت حقوق گیرنده خدمت رعایت حقق گیرنده خدمت تهیه تنظیم : مریم هادی زاده کارشناس امر پرستاری مدیریت پرستاری معانت درمان دانشگاه يکي از عامل مهم کيفيت مشتري محر بدن بيمارستان است که از مصاديق بارز مشتري محري بيمارستان تجه به

توضیحات بیشتر

ف- 27 : مقدمات برگزاري آزمون دستياري و كارشناسي ارشد اعالم تاريخ آزمون از طرف وزارتخانه مكاتبه جهت همكاري با اداره برق مكاتبه با مركز فوريت ها جهت اعز

ف- 27 : مقدمات برگزاري آزمون دستياري و كارشناسي ارشد اعالم تاريخ آزمون از طرف وزارتخانه مكاتبه جهت همكاري با اداره برق مكاتبه با مركز فوريت ها جهت اعز ف- 27 : مقدمات برگزاري آزمن دستياري كارشناسي ارشد اعالم تاريخ آزمن از طرف زارتخانه مكاتبه جهت همكاري با اداره برق مكاتبه با مركز فريت ها جهت اعزام امبالنس ارائه خدمات پزشكي حراست( جهت صدر كارت عامل اجرايي)

توضیحات بیشتر

Prevalence of Hyperlipidemia in Adolescents Years old, Ahvaz,

Prevalence of Hyperlipidemia in Adolescents Years old, Ahvaz, مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي دورهي شانزدهم شمارهي ۲ صفحههاي ۸۷ ۸۱ (خرداد تير ۱۹) شيوع هيپرليپيدمي در نوجوانان ۱۰-۱۹ ساله ي در سال ۱۸۸-۸۹ سيد

توضیحات بیشتر

Composition of daily dietary fat intake in university student s’ diet

Composition of daily dietary fat intake in university student s’ diet 47 ترکیب چربی دریافتی رژیم غذایی روزانه در دانشجویان 1 1 *1 شهاندخت نجمآبادی دکتر مرضیه نجومی دکتر مازیار مرادیلاکه 1- گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران دریافت: 86/9/20 پذیرش: 87/5/6

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

به نام خدا برای بوت کردن رسپبری پای و باال آوردن سیستم عامل الزم است فایل مربوط به راه اندازی آن از سایت مرجع رسپبری دانلود قرار bootable به صورت sd ش

به نام خدا برای بوت کردن رسپبری پای و باال آوردن سیستم عامل الزم است فایل مربوط به راه اندازی آن از سایت مرجع رسپبری دانلود قرار bootable به صورت sd ش به نام خدا برای بت کردن رسپبری پای باال آردن سیستم عامل الزم است فایل مربط به راه اندازی آن از سایت مرجع رسپبری دانلد قرار bootable به صرت sd شده سپس درن کارت حافظه میکر گیرد. مراحل نصب سیستم عامل :Raspbian

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

H.V.

H.V. معاونت حملونقل و ترافيک شهرداري تهران تهيه کننده: مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام تهران تير 3131 -1 MUTCD EN-. Corner Cubes Prismatic Lens Spherical Lens Housing Lens 6-3 -813/1 تهران شهرداري فني عالي

توضیحات بیشتر

رابطه ناامنی غذایی و برخی عوامل اجتماعی اقتصادی با ابتلا به دیابت نوع 2 در بیماران تازه تشخیص داده شده

رابطه ناامنی غذایی و برخی عوامل اجتماعی اقتصادی با ابتلا به دیابت نوع 2 در بیماران تازه تشخیص داده شده http://rsj.iums.ac.ir مجله ره آرد سالمت دره 1 شماره 2 زمستان 1394 مقاله علمی رابطه ناامنی غذايی برخی عامل اجتماعی اقتصادی با ابتال به ديابت نع 2 در بیماران تازه تشخیص داده شده سیده نرجس * نجیبی : دانش

توضیحات بیشتر

2(2).xps

2(2).xps ه) ع ل ا ط م ی ر ه ش ی ا ه ک ر ا پ ه ن ی ه ب ی ن ی ز گ ن ا ک م ر د ی ق ی ف ل ت ی ا ه ل د م ی ر ی گ ر ا ک ب ) ا ک ن ر ه ش ی د ر و م 1 ی ف ط ل ه ق ی د ص ن ا ر د ن ز ا م ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م

توضیحات بیشتر

بررسی ارتباط دانسیته انرژی و امتیاز تنوع رژیم غذایی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 89-88

بررسی ارتباط دانسیته انرژی و امتیاز تنوع رژیم غذایی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 89-88 فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان بررسی ارتباط دانسیته انرژي و امتیاز تنوع رژیم غذایی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی و لیلا آزاد بخت سید محمد حسین روحانی اصفهان در سال تحصیلی 88-89 و احمد

توضیحات بیشتر

هللامسب

هللامسب هللامسب دانشگاه علم پزشكي خدمات بهداشتي - درماني قزين بررسي اپیدمیلژيک در مان شايع های سرطان طي قزين استان سال 2-2 نام نام خانادگي : مجری پريا رزبهاني استاد راهنما: خانم دکتر سیمین ساماني استاد مشار :آقای

توضیحات بیشتر

عبارتهای جبری ١ ١. چند اتحاد جبری و کاربردها در سال نهم با عبارتهاي جبري و مفهوم اتحادهاي جبري آشنا شديد. اتحادهاي جبري به عبارتهاي جبري گفته ميشود كه

عبارتهای جبری ١ ١. چند اتحاد جبری و کاربردها در سال نهم با عبارتهاي جبري و مفهوم اتحادهاي جبري آشنا شديد. اتحادهاي جبري به عبارتهاي جبري گفته ميشود كه عبارتهای جبری ١ ١. چند اتحاد جبری کاربردها در سال نهم با عبارتهاي جبري مفهم اتحادهاي جبري آشنا شديد. اتحادهاي جبري به عبارتهاي جبري گفته ميشد كه به ازاي 8 ( غيرقابل قبل 0000 تمام مقادير برقرار ميباشند.

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation { نمدار مقایسه ای تناژ پسماند خشک سال 1395 تناژ پسماند خشک)کیلگرم( 2000000 1800000 1600000 830 448 1058 478 1 129 502 1 405 529 1 905 591 1 353 623 1 853 688 1 613 713 1 1 770 405 1 867 072 1 925 390 1

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word The Journal of Qazvin Univ. of Med.Sci. No. 26, Summer 2003 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین شماره 26 تابستان 1382 اختلالهای متابولیک کودکان و نوجوانان مبتلا به چاقی دکتر رویا کلیشادی*

توضیحات بیشتر

يل ع چشماندازمديريتصنعتي 4313 تابستان 41 شماره صص نو نگرشرفتاری رويکردی سازماني يندرمدلسازیتصمیمات )موردمطالعه:مديرانصنايعاستانفارس( ** * ل ي ع

يل ع چشماندازمديريتصنعتي 4313 تابستان 41 شماره صص نو نگرشرفتاری رويکردی سازماني يندرمدلسازیتصمیمات )موردمطالعه:مديرانصنايعاستانفارس( ** * ل ي ع يل ع چشماندازمديريتصنعتي 4313 تستان 41 شمه 16 76 صص ن نگرشرفتی ريکی سازماني يندرمدلسازیتصمیمات )ممطالعه:مديرانصنايعاستانفس( ** * ل ي ع محمدنمازی نقيمصلحشیرازی 1**** *** احمدرجبي محمدی چکیده ریک به تجه

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

طرح درس: ساالنه نام درس : لباس شب و عروس نام دبير: نجفی سال تحصيلي هفته ماه اول فصل توانايی استاندارد لباس شب وعروس توانايی 4 استاندارد

طرح درس: ساالنه نام درس : لباس شب و عروس نام دبير: نجفی سال تحصيلي هفته ماه اول فصل توانايی استاندارد لباس شب وعروس توانايی 4 استاندارد طرح درس: ساالنه نام درس : عرس نام دبير: نجفی سال تحصيلي 939992 هفته ماه 92 3 4 //5 99 آشنايی بيشتر هنرج با محيط کگاه جهت رعايت بهداشت نکات ايمنی مد انظبات گگاهشناخت ابز ک مناسب ک با چرخ های صنعتی سردز

توضیحات بیشتر

Population and Energy Iran

Population and Energy Iran پيآمدھای انفجار جمعيت جھانی و کمبود انرژی ناصر کنعانی - برلن What caused this surge in population? انفجار جمعيت Time Number 1 384 Billion Time The rapid increase in population over a relatively short

توضیحات بیشتر

<4D F736F F F696E74202D2098C7D1C8D1CF20CFC7CFE52098C7E6ED20CFD120D1E6C7C8D820DAE3E6E3ED20E5E6D4E3E4CF20202D20CDCFEDCB20CCE6C7E5D

<4D F736F F F696E74202D2098C7D1C8D1CF20CFC7CFE52098C7E6ED20CFD120D1E6C7C8D820DAE3E6E3ED20E5E6D4E3E4CF20202D20CDCFEDCB20CCE6C7E5D هشتمين همايش رابط عممي الكترنيك The 8 th E-Public Relations Congress كاربرد داده كاي در رابط عممي هشمند The Implication of Data Mining in E- Public Relations حديث جاهري - محببه زردشت پيچيدگي كار رابط عممي

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

بررسی عادات تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستان های دولتی و مقایسه آن با هرم راهنمای غذایی

بررسی عادات تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستان های دولتی و مقایسه آن با هرم راهنمای غذایی مقاله پژوهشي 1 رقيه صديفي مقدمه: تاریخ دریافت 86/1/17 تاریخ پذیرش 86/3/20 چكيده در دو دهە اخیر توجه به الگو و عادت های غذایی افراد جامعه به عنوان مهم ترین بخش از سبک زندگی مورد توجه قرار گرفته است. قرن

توضیحات بیشتر

به نام خدا دانشگاه آزاد اسالمی استهبان دانشکده پرستاری و مامایی طرح درس ( Plan ) Lesson 2 واحد نام درس : بارداری و زایمان 1 نوع درس : نظری تعداد واحد

به نام خدا دانشگاه آزاد اسالمی استهبان دانشکده پرستاری و مامایی طرح درس ( Plan ) Lesson 2 واحد نام درس : بارداری و زایمان 1 نوع درس : نظری تعداد واحد به نام خدا دانشگاه آزاد اسالمی استهبان دانشکده پرستی مامایی طرح درس ( Plan ) Lesson 2 احد نام درس : بدی زایمان 1 نع درس : نظری تعداد احد : مقطع رشته تحصیلی فراگیران : کشناسی مامایی مدرس : درس پیش نیاز

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps م ق ر ز ر ه د ی ر ب ه خ ا ش ی ا ه ل گ ر م ع م ا و د و ی ک ی ژ و ل و ی ز ی ف ی ک ی ژ و ل و ف ر و م صفات برخی ه س ی ا ق م ن ی د ی م ر پ س ا و ن ی م ر پ س ا ن ی س ی ر ت و پ د ر ب ر ا ک ا ب grand prix ر و

توضیحات بیشتر

Text 34-2-new.xps

Text 34-2-new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 3 9 3-8 0 4 : ص ص د ر ک ی و ر ا ب ی ا ه ق ط ن م ه ع س و ت ر

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

افغانستان - تاجکستان پاکستان ورکشاپ آب سرحدی مادیول دوازدهم اموزش از راه دور ۱۲. برق آبی و ابیاری دریای کابل کونر ساحه مجموعی حوزه کابل ۵۴۰۰۰ کیلو متر

افغانستان - تاجکستان پاکستان ورکشاپ آب سرحدی مادیول دوازدهم اموزش از راه دور ۱۲. برق آبی و ابیاری دریای کابل کونر ساحه مجموعی حوزه کابل ۵۴۰۰۰ کیلو متر افغانستان - تاجکستان پاکستان ورکشاپ آب سرحدی مادیول دوازدهم اموزش از راه دور ۱۲. برق آبی و ابیاری دریای کابل کونر ساحه مجموعی حوزه کابل ۵۴۰۰۰ کیلو متر مربع بوده که فقد ۱۲ مجموع ساحه افغانستان را در بر

توضیحات بیشتر

1 تسرهف اهتسویپ هدیکچ همدقم 5... لحارم نیودت و یارجا یهمانرب کیژتارتسا 5...هاگشناد شرازگ یهلحرم لوا یزیرهمانرب کیژتارتسا 6...هاگشناد ماگ :لوا

1 تسرهف اهتسویپ هدیکچ همدقم 5... لحارم نیودت و یارجا یهمانرب کیژتارتسا 5...هاگشناد شرازگ یهلحرم لوا یزیرهمانرب کیژتارتسا 6...هاگشناد ماگ :لوا 0 1 تسرهف اهتسیپ 3... 4...هدیکچ همدقم 5... لحارم نیدت یارجا یهمانرب کیژتارتسا 5...هاگشناد شرازگ یهلحرم لا یزیرهمانرب کیژتارتسا 6...هاگشناد ماگ :لا لیکشت میت ین یبت شزمآ ینم یرظن یزیرهمانرب 6...کیژتارتسا

توضیحات بیشتر

سازماندهی

سازماندهی From the SelectedWorks of Dr Marjan Mohammadjafari 2014 سازماندهی رری 6 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: https://worksbepresscom/marjan_mohammadjafari/84/ گنده : دکتر مرجان محمد جعفری سازماندهی

توضیحات بیشتر

ارائه شده توسط: سايت ه فا مرجع جديد مقا ت ه شده از ن ت معت

ارائه شده توسط: سايت ه فا مرجع جديد مقا ت ه شده از ن ت معت ارائه شده تسط: سايت ه فا مرجع جديد مقا ت ه شده از ن ت معت ( مضع: مقاالت ترجمه شده / مدیریت ارتباط با مشتری سال انتشار)ميالدي(: 2012 ضعيت: تمام متن منبع: پایگاه مقاالت علمی مدیریت wwwsystemparsiblogcom

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

3.xps

3.xps ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ل س گ ثر ا ت ز ا ذر پ سب آ ق ط ا ن م ر د ر ه ش ا ه ه ا گ ت ن و ک س ه ع س و ت ارزاب رز( ب ت ه ش م غ ا ب ک ر ه ش : د ر و م ه ع ل ا ط م ( ه ر ا ع م د ن چ ا ه ش و ر س پ د ال ب ل ع د ن

توضیحات بیشتر

Undergraduate course

Undergraduate course Yazd University Mechanical Engineering Department Undergraduate course 1 منابع درس Computer Aided Design Manufacture, Ibrahim Zeid Principle of CAD CAM CAE Systems, Kunwoo Lee طراحی ساخت به کمک کامپیتر

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 5 4 2-6 2 4 : ص ص ی ت ی ر ی د م و ی ط ی ح م ت س ی ز ی د

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 1 ر ا ه ب ه ر ا م م ه ن ل ا س 19-5 1 5 : ص ص ر د ر ی ذ پ ب ی س آ ی ا ه وه ر گ ن ک س م ی ا ه ت س ا

توضیحات بیشتر

ارتباط شاخص توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن با سکته حاد قلبی

ارتباط شاخص توده بدنی و نسبت دور کمر به باسن با سکته حاد قلبی مجله ديابت و ليپيد ايران. پاييز 1383 دوره 4 (شماره 1):91-98 ارتباط شاخص توده بدني و نسبت دور كمر به باسن با سكته حاد قلبي چكيده 1 محمد عليدوستي* غلامرضا داودي مقدمه: چاقي با بسياري از بيماري هاي متابوليك

توضیحات بیشتر

ارتباط مؤلفه‌های رژیم غذایی با خطر پرفشاری خون : مطالعه قند و لیپید تهران ( )

ارتباط مؤلفه‌های رژیم غذایی با خطر پرفشاری خون : مطالعه قند و لیپید تهران ( ) / 54 تحقیقی ارتباط مو لفهه يا رژیم غذایی با خطر پرفشاري خون : مطالعه قند و لیپید تهران (1387-90) 4 2 3 2 1 دکتر پروین میرمیران زهرا بهادران سحر میرزایی مهدیه گل زرند دکتر فریدون عزیزي* 1- دانشیار گروه

توضیحات بیشتر

بررسی تغییرات عنصر رویِ در سرم نوزادان با رشد کامل نیازمند به اعمال جراحی بزرگ

بررسی تغییرات عنصر رویِ در سرم نوزادان با رشد کامل نیازمند به اعمال جراحی بزرگ Original Article Evaluation of serum zinc changes following the major operations in term neonates who need major operation Hamsaie M 1, Keshavarz A 1, Movahedi A 1, Hosseinpour M 2* 1- Department of Nutrition,

توضیحات بیشتر

E Journals

E Journals Internet Searching: Approaches & Rules Dr Keshtiaray, Islamic Azad University, 1 پایگاه های اطالعاتی الکترونیکی پایگاه اطالعات عبارت است از»نظامی برای ذخیره پردازش و دستیابی به مقادیر فراوان اطالعات که

توضیحات بیشتر

تاثیر آموزش برنامه خود مراقبتی بر تبعیت از رژیم درمانی جانبازان ضایعات نخاعی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده کنترل دار

تاثیر آموزش برنامه خود مراقبتی بر تبعیت از رژیم درمانی جانبازان ضایعات نخاعی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده کنترل دار Journal of Military Medicine 2018, Volume 20, Issue 4 Pages: 421-430 The Effect of a Self-Care Training Program on Adherence to a Therapeutic Regimen in Veterans with Spinal Cord Injury: Randomized Controlled

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative. Is it possible to be HBsAg positive but HBV PCR negative?? Azam Ghaziasadi Hepatitis B &D Lab Department of Virology Tehran

توضیحات بیشتر

بررسي اثر نوعي مرزه بر ديسمنوره

بررسي اثر نوعي مرزه بر ديسمنوره فصلنامه علمی پژهشی دانشگاه علم پزشکی لرستان تا ثیر یک دره تمرین در آب بر آدرپین مقامت به انسلین پرفایل لیپیدي مان سالمند 1 حسین حسینی 3 حسین فتحاللهی 2* بهرام عدي 1 -کشناس شد فیزیلژي رزشی گره تیتبدنی احد

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

بررسی تاثیر استفاده از ترکیب ان استیل سیستئین و ویتامین سی بر بهبود نتایج عمل بای پاس عروق کرونر

بررسی تاثیر استفاده از ترکیب ان استیل سیستئین و ویتامین سی بر بهبود نتایج عمل بای پاس عروق کرونر Arak Medical University Journal (AMUJ) 2016; 18(103): 2939 Original Article Evaluation Of the Effect of Combination Of NAcetylcysteine and Vitamin C on Improving Outcomes Following CABG Ali Reza Rostami

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 به نام خداوند بخشنده و مهربان جایگاه EN 1090 در کمیته متناظر سازه هاي فولادي ISO/INSO TC 167 اروپا مهندس رضا ایمانیان نجف آبادي دبیر کمیته متناظر سازه هاي فولادي در سازمان ملی استاندارد ایران ISO/INSO

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ر ا ه ب ه ر ا م ش م ه ن ل ا س -0 : ص ص ی ا ه ل د م ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ا م د خ ی ی ا ض ف ع

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E3DAD1DDED20E4D1E320C7DDD2C7D120CACEE3EDE420CED3C7D1CA2E646F6378>

<4D F736F F D20E3DAD1DDED20E4D1E320C7DDD2C7D120CACEE3EDE420CED3C7D1CA2E646F6378> سامانه تخمين سريع خسارات تلفات زلزله شهر تهران Tehran Earthquake Damage Estimation System (TEDES) سازمان پيشگيري مديريت بحران شهر تهران معانت پيشگيري كاهش خطرپذيري چكيده ايران كشري لرزه خيز در منطقه خارميانه

توضیحات بیشتر

Correlation between anthropometric indexes and risk factors of cardiovascular diseases among the elderly population in Amirkola

Correlation between anthropometric indexes and risk factors of cardiovascular diseases among the elderly population in Amirkola Original Article Correlation between anthropometric indexes and risk factors of cardiovascular diseases among the elderly population in Amirkola Hosseini SR 1, Bayani MA 2, Mohammadi K 3, Mohammadi E 4,

توضیحات بیشتر

ارتباط شدت خستگی با مشخصات دموگرافیک و بالینی مبتلایان به نارسایی احتقانی قلب

ارتباط شدت خستگی با مشخصات دموگرافیک و بالینی مبتلایان به نارسایی احتقانی قلب مجله بالینی پرستاری مامایی/ دره 6 شماره 3/ پاییز 72-81 1396/ مقاله پژهشی ارتباط شدت با مشخصات دمگرافیک بالینی احتقانی قلب مبتالیان به 1 مرضیه ضیاییراد غالمرضا ضیایی *1 محمدی 2 مینا 2 1 دانشگاه آزاد اسالمی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - LA13_singularvalues_last.doc

Microsoft Word - LA13_singularvalues_last.doc يدربراك يطخربج سرد درفنم ريداقم هيزجت 88 - لرتنك و متسيس هورگ هداز يقدص :سردم درفنم رادقم (Sglar Vale سيرتام يارب - m نيعم همين اي نيعم تبثم سيرتام - نراقتم - يفنم ريغ و يقيقح هژيو ريداقم دماعتم هژيو ياهرادرب

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation AFGHAN SONATA MOTORCYCLE COMPANY ADD : HERAT, DIST 5 TH, BAHZAD STREET, IN FRONT OF AFGHAN UNITED BANK TELL: (+93)799659265 (+93)700000707 - (+93)402232683 WEB:- WWW.AFGHANSONATA.COM EMAIL:- INFO@AFGHANSONATA.COM

توضیحات بیشتر