مقایسه خصوصیات مکانیکی برخی از انواع سمان های گلاس آیونومر در دسترس

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "مقایسه خصوصیات مکانیکی برخی از انواع سمان های گلاس آیونومر در دسترس"

رونوشت

1 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1383 جلد( 212/22(2 212 مقایسه خصوصیات مکانیکی برخی از انواع سمانهای گلاس آیونومر در دسترس دکتر حسن ترابزاده دکتر مسعود رجبی دکتر سعید خشکباری Investigation into mechanical properties of two newly released glass ionomer cements 1 Torabzadeh H. DDS. MS. PhD. 2 Radjabi M. MS. 2 Khoshkbari S. DDS. 1 Assistant Prof., Dept. of Operative Dentistry, Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran-IRAN. 2 Assistant Prof. Dept. of Material & Methalorgy, Faculty of Engineering, International University of Imam Khomeini, Qazvin- IRAN, 3 Dentist. Key Words: Resin modified glass ionomers, Compressive Strength, Flexural Strength Background & Aim: The aim of this study was to investigate the mechanical properties of two newly introduced glass ionomers (Iono cid F and Iono Gem LC) to the market. Two well-known glass ionomer cements (Fuji II and Fuji II LC) were used for comparison. Methods & Materials: Fifteen cylindrical specimens were made from each material and were tested under compression at 1 hours, 24 hours and 1week after preparation. Another fifteen specimens having dimensions of (2x2x25mm) were made to study the flexural strength of the materials at the same intervals. One-way ANOVA and Scheffe tests were used to determine any statistically significant differences. Results: The results indicated that Fuji II LC showed higher compressive and flexural strength at 1 hour and 1 week. Two new glass-ionomer cements exhibited compressive and flexural strength less than that of the two other glass-ionomers tested. Conclusion: It was concluded that the new glass-ionomers distributed are significantly weaker and might show less satisfactory clinical performance. Beheshti Univ. Dent. J. 2004; 22(2): خلاصه سابقه و هدف: گلاس آیونومرها موادی هستند که از ابتدای معرفی به عالم دندانپزشکی مورد بررسی های زیادی قرار گرفته اند. تحقیقات بر روی خصوصیات مکانیکی گلاس آیونومرها به عنوان یکی از ابتدایی ترین تستها جهت بررسی کارآیی کلینیکی این مواد همیشه مورد توجه بوده است. اخیرا در ایران نیز انواعی از گلاس آیونومرهای کانونشنال و رزین مودیفاید در دسترس دندانپزشکان قرار گرفته اند که بنظر می رسد تاکنون تحقیقی در مورد این مواد به انجام نرسیده باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی و مقایسه خصوصیات مکانیکی (استحکام فشاری و خمشی) دو سمان گلاس آیونومر بسته بندی شده در داخل کشور (F (Iono Gem LC, Iono Cid بود. مواد و روشها: در این تحقیق تجربی برای اندازه گیری استحکام فشاری این مواد با استفاده از هر ماده 15 نمونه استوانه ای ب ه ابعاد 6 4 میلی متر و برای اندازه گیری استحکام خمشی نیز 15 نمونه به ابعاد میلی متر ساخته شد. نمونه های ساخته شده در زمانهای یک ساعت 24 ساعت و یک هفته بعد از آماده سازی بوسیله یک دستگاه تک محوری اندازه گیری خصوصیات مکانیکی با سرعت استادیار گروه دندانپزشکی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی استادیار گروه مواد و متالورژی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) دندانپزشک

2 213/ مقایسه خصوصیات مکانیکی برخی از انواع سمانهای گلاس آیونومر در دسترس (ترابزاده رجبی خشکباری) 1 mm/min مورد آزمایش قرار گرفتند. یافته ها: نتایج با استفاده از تست های آماری One way ANOVA و Scheffe نشان دادند که سمانهای Fuji II و Fuji II LC دارای استحکام فشاری و خمشی بیشتری در مقایسه با سمان های مشابه ایرانی می باشند. در هر حال س مان رزین مودیفاید Fuji II LC از استحکام بیشتری نسبت به بقیه سمان ها برخوردار بود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده نتیجه گیری شد که احتمالا خصوصیات مکانیکی گلاس آیونومرهای ایرانی به کیفیت مطل وب کلینیکی مانند انواع آزمایش شده خارجی منجر نمی گردد. واژه های کلیدی: گلاس آیونومر استحکام فشاری استحکام خمشی مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1383 جلد( 22(2 : صفحه 212 الی 220 مقدمه با توجه به مزایای شناخته شده گلاس آیونومرها از قبیل آزاد سازی فلوراید (1) چسبندگی شیمیایی به نسوج سخت دندانی (2) (مینا و عاج) سازگاری نسجی (3) و ضریب انبساط حرارتی مشابه دندان (4) امروزه این مواد با نامهای تجاری مختلف در تمام شاخه های دندانپزشکی مورد مصرف قرار می گیرند. گلاس آیونومرهای موجود را می توان برای چسباندن پروتزهای ثابت به عنوان کف بندی در زیر انواع ترمیمها و هم چنین به عنوان ماده ترمیمی برای ترمیم نواحی که تحت فشار ناشی از اکلوژن نیستند مورد استفاده قرار داد. نظر به استفاده فراوان دندانپزشکان شرکتهای سازنده مواد دندانپزشکی در داخل کشور نیز به عرضه انواع مختلف گلاس آیونومر در داخل کشور اقدام نموده اند. هدف از تحقیق حاضر بررسی خصوصیات مکانیکی برخی از این گلاس آیونومرها و مقایسه ان با انواع شناخته شده خارجی بوده است. مواد و روشها در این تحقیق تجربی خصوصیات مکانیکی چهار گلاس آیونومر موجود در بازار دندانپزشکی مورد بررسی قرار گرفت. گلاس آیونومرهای Fuji II و (GC Fuji II LC Japan) International, Tokyo, از انواع شناخته شده گلاس آیونومر های خارجی موجود می باشند و دو گلاس آیونومر نامبرده ذیلcid-F (under license of Iono Iono-Gem و P.S.P, England, Salami Co., Tehran, Iran) (under license of D.C.L, England, Salami Co., LC Iran) Tehran, از گلاس آیونومرهایی هستند که به تازگی وارد بازار ایران گردیده و به احتمال زیاد و با اطلاعاتی که از شرکت عرضه کننده بدست آمده در ایران بسته بندی می شوند. برخی از اطلاعات مورد نیاز این مواد در جدول 1 آورده شده است. برای بررسی خصوصیات مکانیکی استحکام فشاری strength) (compressive و استحکام خمشی strength) (flexural مورد ارزیابی قرار گرفت.

3 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1383 جلد( 214/22(2 جهت ارزیابی استحکام فشاری از نمونه هایی استوانه ای شکل به ابعاد 6 4 میلی متر استفاده شد. یک قالب دو تکه استیل برای ساختن چنین نمونه های مورد استفاده دقیقا هم سطح قالب گردد. نمونه ها سپس از قالب خارج شده و در ظروف پلاستیکی جداگانه در آب مقطر در حرارت 37 0 C تا هنگام آزمایش قرار گرفتند. تعداد 15 قرار گرفت. مواد با احتیاط در داخل قالب قرار گرفته و با نمونه با استفاده از این روش برای هر یک از مواد ساخته استفاده از عمل متراکم کردن همانند آنچه که در شد. در مورد گلاس آیونومرهای رزین مودیفاید از سه کلینیک انجام می شود سعی شد که از تشکیل حبابهای مخلوط جدا برای پر کردن 2 میلی متر از قالب استفاده هوا جلوگیری شود و سپس قالب که در دو طرف آن دو گردید و هر قسمت بطور جداگانه به مدت 20 ثانیه تحت نوار سلولوي یدی قرار گرفته بود بین دو اسلب شیشه ای تابش دستگاه لایت کیور Degusa) (Degulux, قرار گرفت. جای گرفت و به مدت 12 دقیقه در حرارتC 37 0 در در حین ساختن نمونه ها سعی شد که هیچگونه حباب و رطوبت %10 باقی ماند. سپس اضافات با کاغذ سمباده یا فاصله ای بین این سه لایه بوجود نیاید و در صورت grit 1000 گرفته شد به نحوی که نمونه ساخته شده مشاهده حباب یا فاصله بین لایه ها نمونه حذف گردید. جدول : 1 مشخصات مواد بکار رفته کارخانه سازنده زمان Mixing زمان Working زمان Batch Setting نسبت پودر (ثانیه) (ثانیه) (ثانیه) No. به مایع نوع نام ماده GC International, /1 Tokyo, Japan کانونشنال Fuji II GC International, رزین 1/ Tokyo, Japan مودیفاید Fuji II LC شرکت سلامی تهران- ایران 2/ کانونشنال Iono cid-f شرکت سلامی تهران- Iono Gem رزین ایران LC مودیفاید جهت ساخت نمونه ها برای ارزیابی استحکام خمشی از یک قالب آلومینیوم دو تکه که پس از قرار گرفتن در کنار هم مکعب مستطیلی به ابعاد میلی متر ایجاد می کردند استفاده گردید. همانند آنچه که در مورد ساخت نمونه های استحکام فشاری گفته شد قالب با گلاس آیونومر پر شده و در بین اسلب های شیشه ای قرار گرفت. در مورد گلاس آیونومر رزین مودیفاید طول قالب 4 بار و هر بار به مدت 20 ثانیه طبق دستورالعمل کارخانه های سازنده مورد تابش اشعه قرار گرفت.

4 215 / مقایسه خصوصیات مکانیکی برخی از انواع سمانهای گلاس آیونومر در دسترس (ترابزاده رجبی خشکباری) نمونه ها در 3 زمان یک ساعت 24 ساعت و یک هفته بعد از مخلوط شدن مورد ارزیابی قرار گرفتند. قبل از انجام آزمایش ابعاد هر نمونه توسط کولیسی با دقت مشخص نمود که میزان استحکام فشاری Fuji II در 24 ساعت اول به حداکثر می رسد. در صورتیکه Fuji II LC هیچگونه اختلاف معنی داری را در طول سه زمان 0/05 میلی متر قبل از شکسته شدن اندازه گیری گردید آزمایش نشان نداد. گلاس آیونومر کانونشنال بسته بندی و سپس با استفاده از دستگاه آزمایش خصوصیات شده در ایران (F (Iono cid همانند Fuji II افزایش مکانیکی تک محوری Liverpool, (WyKeham, Farrance, معنی دار را در آیونومر رزین مودیفاید ایرانی (Iono) Gem LC در طول دوره آزمایش نشان داد. England) و با سرعت 1 mm/min شکسته شدند. (ANOVA) One way analysis of variance برای تعیین نتایج حاصل از آزمایش استحکام خمشی تمام مواد در اختلافات گروه های مختلف مورد استفاده قرار گرفت. جدول 3 و نمودار 2 نشان داده شده است. این نتایج تست Scheffe برای تعیین سطح معنی دار بین مشخص نمود که تمام مواد غیر از گلاس آیونومر رزین گروه های مختلف استفاده شد. سطح 0/05>P بعنوان مودیفاید ایرانی LC) (Iono Gem, افزایش معنی داری را در طول مدت تحقیق نشان داده اند در صورتیکه افزایش معنی دار از نظر آماری تلقی گردید. استحکام خمشی این ماده فقط در طول 24 ساعت اول معنی دار بود. یافته ها نتایج حاصل از آزمایش استحکام فشاری تمام مواد در جدول 2 و نمودار 1 نشان داده شده است. این نتایج جدول : 2 میزان استحکام فشاری (Mpa) مواد در فواصل زمانی مختلف Iono Gem LC * Iono cid-f * Fuji II LC * * II Fuji ماده زمان 16/1 12/33 110/59 b یک ساعت 83/56 (4/19) (3/14) (15/17) (10/65) 24/08 55/87 c 117/97 b 24 ساعت 131/84 a (3/84) (4/73) (17/21) (18/56) 41/56 53/62 c 128/62 b یک هفته 103/77 a (1/59) (12/98) (23/5) (17/8) * مقادیری که با یک حرف مشخص شده اند اختلاف معنی دار آماری ندارند.

5 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1383 جلد( 216/22(2 جدول : 3 میزان استحکام خمشی (Mpa) مواد در فواصل زمانی مختلف Iono Gem LC * Iono cid-f * Fuji II LC * ماده زمان * II Fuji /78 (0/33) 5/61 a (0/37) 6/13 a (0/26) /34 (0/26) 2/48 (0/41) 5/45 (0/38) 23/72 (0/84) 26/49 (0/57) 28/4 (0/49) 5/14 (0/25) 7/33 (0/29) 8/39 (0/42) یک ساعت 24 ساعت یک هفته مقادیری که با یک حرف مشخص شده اند اختلاف معنی دار آماری ندارند نمودار 1- استحکام فشاری مواد مورد مطالعه در زمانهای مختلف نمودار 2- استحکام خمشی مواد مورد مطالعه در زمانهای مختلف از يک هفتبهعد از ٢٤ ساع بتعد از يک ساعت از يک هفتبهعد از ٢٤ ساع بتعد از يک ساعت Fuji II Fuji II LC Iono cid - F Iono Gem LC Fuji II Fuji II LC Iono cid - F Iono Gem LC جهت مقایسه استحکام فشاری و خمشی مواد مختلف نتایج حاصل از آزمایشات 24 ساعت و یک هفته مورد ارزیابی آماری قرار گرفتند. ANOVA نشان داد که مواد در طول دورۀ تحقیق دارای اختلاف معنی دار آماری Fuji II LC دارای بیشترین استحکام فشاری و خمشی در یک هفته بوده در صورتیکه اختلاف موجود دو گلاس آیونومر ایرانی در یک هفته از نظر آماری معنی دار نمی باشد (جدول 4). می باشند. با استفاده از آزمون Scheffe مشخص شد که

6 217 / مقایسه خصوصیات مکانیکی برخی از انواع سمانهای گلاس آیونومر در دسترس (ترابزاده رجبی خشکباری) جدول 4: میزان استحکام فشاری و استحکام خمشی (Mpa) مواد در یک ساعت و یک هفته استحکام خمشی استحکام فشاری نوع استحکام یک هفته یک ساعت یک هفته یک ساعت ماده زمان 8/39 0/42 5/14 0/25 103/77 17/8 83/56 a 10/65 Fuji II 28/4 0/49 23/72 0/84 128/62 23/5 110/59 a 15/17 Fuji II LC 5/45 d 0/38 1/34 0/26 53/62 c 12/98 12/33 b 3/14 Iono cid-f 6/13 d 0/26 2/78 0/33 41/56 c 1/59 16/1 b 4/19 Iono Gem LC مقادیری که با یک حرف مشخص شده اند اختلاف معنی دار آماری ندارند. بحث با بیس رزینی که برای ترمیم مستقیم دندان به کار می رود استفاده شد. استحکام فشاری و خمشی دو خصوصیت مکانیکی مهم هستند که به علت تا ثیر ویژه آنها در کارآیی کلینیکی مواد ترمیم مورد توجه و اهمیت بوده اند و بواسطه این امر تا به امروز با استفاده از روشهای گوناگون مورد آزمایش قرار گرفته اند. در مطالعه حاضر برای ساخت نمونه های لازم برای انجام تست استحکام فشاری از دستورالعمل شماره (5) ISO 6039 که برای ارزیابی خصوصیات سمانهای گلاس آیونومر دندانپزشکی به کار می رود استفاده گردید. برای تست استحکام خمشی نیز طبق دستورالعمل شماره (6) ISO 4049 برای ارزیابی مواد با توجه به اینکه در برخی از مطالعات مشخص شده است که مواد به شکل کپسول قابلیت مخلوط شدن بهتری نسبت به موادی که با دست مخلوط می شوند Mix) (Hand دارند و خصوصیات مکانیکی آنها بهتر است (7) سعی گردید تا تمام مواد استفاده شده در این تحقیق از موادی باشند که بصورت (Hand-Mix) مخلوط می شوند. در ضمن دو گلاس آیونومر شناخته شده خارجی که دارای مصرف زیادی می باسنند و خصوصیات

7 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1383 جلد( 218/22(2 مکانیکی آنها مورد بررسی و تحقیقات فراوانی قرار گرفته است بعنوان کنترل برای مقایسه در نظر گرفته شدند تا زمینه مقایسه را به خوبی فراهم سازند. نتایج این تحقیق نشان داد که استحکام فشاری و خمشی سمان Fuji II نسبت به Iono cid F در یک ساعت و همچنین یک هفته بیشتر می باشد. برای روشن شدن علل موثر در پیدایش یافته فوق باید متذکر شد که مخلوط کردن سمان Iono cid F با نسبت 2/3 (پودر به مایع) و پیمانه ارسالی شرکت سازنده برای آماده سازی نمونه ها به ایجاد مخلوط نامناسبی (از لحاظ قوام) منجر می گردید که از نظر ظاهری تفاوت آشکاری با نوع خارجی II) (Fuji داشت. همچنین با توجه به اینکه نسبت پودر به مایع عامل بسیار مهمی در استحکام سمانهای گلاس آیونومر می باشد (8) می توان اظهار نمود که احتمالا دستورالعمل شرکت برای بدست آوردن مخلوط مناسب درست نمی باشد. علاوه بر این تخلخل و پروزیته های بسیار کوچک و غیرقابل اجتناب در داخل مخلوط مشاهده گردید که خود می تواند عامل موثری در ثبت استحکام پایین برای این ماده باشد. علاوه بر اینکه نشان داده شده است که نسبت پایین Al 2 O 3 /SiO 2 و غلظت پلی الکنوي یک اسید نیز در استحکام نهایی سمانهای گلاس آینومر موثر می باشد (9 10). متاسفانه با توجه به اینکه هیچگونه اطلاعی از ترکیب پودر و مایع سمان Iono cid F در دسترس نمی باشد بنابراین اظهار نظر صریح و قطعی در مورد علت اصلی استحکام پایین سمان با توجه به ترکیب پودر و مایع مقدور نمی باشد. مخلوط کردن سمان Iono cid F در مقایسه با دیگر سمانهای مورد آزمایش بسیار راحت تر انجام می شود که با توجه به اینکه این سمان از نوع water hardening محسوب می گردد کاملا قابل پیش بینی بود. زیرا اظهار گردیده است که این سمان ها دارای خصوصیات mixing بهتری می باشند لکن همانند دیگر مطالعات (11) افزایش اولیه استحکام در این ماده مشاهده نگردید و بنظر می رسد که سخت شدن اولیه سمان بسیار طولانی تر از چیزی بوده که کارخانه سازنده به آن اشاره نموده است (در حدود 4/5 دقیقه). همچنین نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان دادند که استحکام فشاری و خمشی Fuji II LC در زمانهای یک ساعت و یک هفته به طور معنی داری از نظر آماری بالاتر از Iono Gem LC می باشد. اولین علت ثبت استحکام پایین گلاس آیونومر رزین مودیفاید ایرانی LC) (Iono Gem می تواند عدم اشاره کارخانه سازنده به نسبت پودر و مایع و عدم وجود پیمانه ای برای مخلوط کردن باشد. اگر چه تمام تلاش بر این قرار گرفت تا در طول تحقیق از مخلوط یکسانی برای ساخت نمونه ها استفاده شود و عدم رویت دانه های پودر نچسبیدن مخلوط به اسپاتول و یکسانی قوام مخلوط با مشابه خارجی از جمله معیارهایی بودند که در طول تحقیق به دقت رعایت گردیدند و انحراف معیار پایین به دست آمده برای نتایج می تواند دلیلی برای رعایت نکات فوق و یکسان سازی نمونه ها باشد. در این تحقیق جهت جلوگیری از تا ثیرات جذب و از

8 219 / مقایسه خصوصیات مکانیکی برخی از انواع سمانهای گلاس آیونومر در دسترس (ترابزاده رجبی خشکباری) دست دادن آب از هیچ عامل محافظت کننده ای استفاده نشد. این امر شاید یکی از دلایل ثبت استحکام خمشی پایین برای سمان Iono Gem LC باشد. زیرا بیان شده است که وجود رادیکالهای غیرپلیمریزه آزاد به مقدار بالا در سمانهای رزین مودیفاید باعث هیدروفیل تر (آبدوست تر) شدن سمان شده و نفوذ آب به سطح سمان را باعث می شود که موجب پایین آمدن استحکام سمان می گردد (12). احتمال می رود که سخت شدن کامل سمان Iono Gem LC به زمان بیشتری احتیاج داشته باشد و تماس زودرس با آب به تغییرات اساسی در ساختمان سمان و در نتیجه پایین آمدن استحکام آن منجر گردد. عدم وجود اطلاعات دقیقتر در مورد ترکیب اجزاء این سمان (پودر و مایع) نیز در جلوگیری از روشن تر نمودن علت استحکام پایین سمان نقش اساسی دارد. نتایج نشان داد که سمان رزین مودیفاید خارجی LC) Fuji II دارای استحکام فشاری و خمشی بیشتری نسبت به نوع کانونشنال خارجی (Fuji II می باشد که این نتایج با نتایج تحقیقات (13 14) مطابقت دارد. بطور کلی تحقیقات نشان می دهند که سمان های رزین مودیفاید شده از استحکام بالاتری برخوردار می باشند. علت استحکام بیشتر این مواد اضافه کردن مواد رزینی داخل ترکیب این نوع از سمان ها است. طبق نتایج بدست آمده از این تحقیق سمان های ایرانی F) Iono Cid و (Iono Gem LC در زمان یک هفته استحکام فشاری و خمشی یکسانی نشان دادند (از نظر آماری اختلاف معنی داری نداشتند). همچنین در زمان یک ساعت نیز فقط در استحکام خمشی اختلاف معنی دار نشان دادند که دلایل آن قبلا ذکر گردید. به استثنای سمان گلاس آیونومر رزین فاید ایرانی LC) (Iono Ge,m استحکام فشاری بدست آمده در تمام مواد در یک هفته افزایش معنی دار نداشته است. Mitra و (1993) Kedrowski گزارش کردند که میزان استحکام فشاری سمان های Fuji II LC و Fuji II در طول یک هفته هیچگونه افزایشی را نشان نداده اند (14). همچنین Kerby و همکاران (1997) نیز این نکته را متذکر شدند که میزان استحکام فشاری سمان Fuji II LC در طول یک هفته هیچگونه افزایش معنی داری را نشان نداد و نتایج حاصل از آزمایش استحکام فشاری تحقیق حاضر با نتایج بدست آمده از تحقیقات مذکور مطابقت دارد (15). همچنین نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان داد استحکام خمشی تمام مواد بجزء سمان Iono Gem LC در طول یک هفته افزایش معنی داری نشان می دهد که احتمالا به دلیل ادامه واکنشهای اسید باز و پلیمریزاسیون رادیکالهای آزاد در این سمان می باشد. هرچند این امر با نتایج تحقیقات مشابه (13 16) که در طول یک هفته افزایش معنی داری را در استحکام خمشی مشاهده نکردند مغایرت دارد که متا سفانه دلیل خاصی را برای این موضوع نمی توان ذکر کرد. نتیجه گیری با توجه به نتایج به دست آمده نتیجه گیری شد که احتمالا خصوصیات مکانیکی گلاس آیونومرهای ایرانی به

9 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1383 جلد( 220/22(2 کیفیت مطلوب کلینیکی مانند انواع آزمایش شده خارجی منجر نمی گردد. References: Dhondt CL, De Mayer EAP, Verbeeck RMH: Fluoride release from glass ionomer activated with fluoride solutions. J Dent Res 2001;80: Liu Y, Liao H, Li J: Evaluation of resin modified glass ionomers invitro and invivo. J Dent Res 1995;74:475 (Abst No. 942) 3. Mitra SB: Adhesion to dentine and physical properties of light cured glass ionomer liner / base. J Dent Res 1991;70: Brantley WA, Kerby RE: Thermal diffusivity of glaa ionomer cement systems. J Oral Rehabil 1993;20: International Standard Specification: Dental glass Polyalkenoate cements. ISO 1986; Internation Standard Specification: Resin based dental filling materials (Class B). ISO 1988; Azillah MA, Anstice HM, Pearson GJ: Long term felxural strength of three direct aesthetic restorative materials. J Dent 1998;26: Williams JA, Billington RW: Changes in compressive strength of glass ionomer restorative materials with respect to time periods of 24 h to 4 month. J Oral Rehabil 1991;18: Wilson AD: Developments in glass ionomer cements. Int J Prosthodont 1989;2: Wilson AD, Hill RG, Warrens CP, Lewis BG: The influence of polyacid molecular weight on some properties of glass ionomer cements. J Dent Res 1989;68: Pearson GJ Atkinson AS: Long term flexural strength of glass ionomer cements. Biomaterials 1991;12: White SN, Yu Z: Compressive and diametral tensile strength of current adhesive luting agents. J Prosthet Dent 1993;69: Miyazaki M, Moore BK, Onose H: Effect of surface coating on flexural properties of glass ionomers. Eur J Oral Sci 1996;4: Mitra SB, Kedrowski BL: Long term mechanical properties of glass ionomers. Dent Mater 1994;10: Kerby RE, Knobloch L, Thakur A: Strength properties of visible light cured resin modified glass ionomer cement. Oper Dent 1997;22: Torabzadeh H: Laboratory and clinical investigation into resin modified glass ionomer cements and related materials. PhD Thesis; University of Bristol, Bristol, England. 1996

QLOCKTWO W Manual

QLOCKTWO W Manual دیربب تذل نامز زا دفترچه راهنما به جهت به کاربردن ایمن و افزایش طول عمر دستورالعمل استفاده را با دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در اینترنت نیز در دسترس قرار دارد: www.qlocktwo.com > Information

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3 استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 8/8/ كد استاندارد: 0-/49// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 25storage bacteria

Microsoft Word - 25storage bacteria صفحه 1 از 5 : ١ هدف نگهداري و استفاده از كشت هاي ذخيره به روش در بخش میكروب همگون مدت به شیوه اي طولاني مدت و كوتاه شناسي آزمایشگاه نگهداري كشت هاي ذخيره كه براي اهداف كنترل كیفي استفاده مي شوند باید به

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

Evaluation of dimensional accuracy of master models as a function of impression technique material with Speedex

Evaluation of dimensional accuracy of master models as a function of impression technique material with Speedex مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1383 جلد( 320/22(2 320 بررسی تا ثیر تکنیک های قالبگیری نهایی با مادۀ Speedex بر دقت ابعادی کست نهایی دکتر مینو مهشید دکتر ابوالفضل صبوری دکتر نوید

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك ------------- www.ptf-co.com ----------- زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را كنترل كنيم و فشار سيال يا گاز را در اندازه تعريف شده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - beton

Microsoft Word - beton روش پیشنهادي انجمن بتن آمریکا براي طرح مخلوط بتن معمولی( 89 - (AI 2.... :γ w علاي م اختصاري:... :A% درصد هواي بتن وزن مخصوص آب اشباع با سطح خشک حجم ریز دانه... :SSD... :V... : American oncrete Institute

توضیحات بیشتر

Page 1.cdr

Page 1.cdr Engineering Co. IMEN TIAR ) ) قابل نصب بصورت سربالا و واژگون www.imentiar.com Upright & Pendent Rev. B شرکت مهندسی ایمن تیار در سال 1378 فعالیت خود را بعنوان تولید کننده و تا مین کننده تجهیزات ایمنی و

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - MJKU83121.DOC

Microsoft Word - MJKU83121.DOC د - مجلە دانشگاه علوم پزشکی کرمان دورۀ دوازدهم شماره 1 ص 50-59 1383 مقالە پژوهشی بررسی مقایسهای میزان ریزنشت ترمیمهای ریختگی کامل تاجی (کراون) با دو سمان زینک فسفات 2 7 دکتر پرویز امینی دکتر سارا پویا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Spring 1398

Microsoft Word - Spring 1398 27 بررسي تاثير ضخامت هاي مختلف پرسلن IPS e.max Press بر ميزان پليمريزاسيون سمان رزيني Light FTIR با روش cured Choice 2 2 2* 1 دكتر سلدا عباسيان دكتر كيوان ساعتي دكتر ابراهيم امين صالحي شيوا كلانتري صدف

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره د

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره د دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره دانشجویی: 90104518 تابستان 94 فهرست عنوان صفحه فصل اول

توضیحات بیشتر

V

V V rmadandoust@guilan.ac.ir - Senff Lin Ltifi SCC Li SCM Domone SCC - ASTM C150 Vand super plast PCE g/cm 3 C494 TYPE F ASTM PCE EFNARC NC NF NS SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 CaO MgO SO 3 K 2 O Na 2 O LOI g/cm

توضیحات بیشتر

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون بنام خداوند مهربان سیستم انعقاد عروق Vessel sealing system توضیحات کلی در تکنیک های متداول جراحی الکتریکی با استفاده از ابزارهای Monopolar یا Bipolar معمولی میتوان عروقی با قطر حداکثر 2mm را منعقد نمود

توضیحات بیشتر

=مجلة دانشگاه علوم پزشكي بابل، سال سوم، شمارة 3 (پي‏درپي11)، صفحه الي ، تابستان 1380

=مجلة دانشگاه علوم پزشكي بابل، سال سوم، شمارة 3 (پي‏درپي11)، صفحه    الي    ، تابستان 1380 مقاله تحقیقی مجلة دانشگاه علوم پزشكی بابل دوره هجدهم شماره 11 آبان 1931 صفحه 99-93 ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر وارنیش فلوراید بر رنگ گالس یونومر با استفاده از دوربین دیجیتال و اسپکتروفوتومتر 9 هنگامه صفرچراتی

توضیحات بیشتر

H.V.

H.V. معاونت حملونقل و ترافيک شهرداري تهران تهيه کننده: مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام تهران تير 3131 -1 MUTCD EN-. Corner Cubes Prismatic Lens Spherical Lens Housing Lens 6-3 -813/1 تهران شهرداري فني عالي

توضیحات بیشتر

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چرخش بین تیر و ستون در محل اتصال ثابت باقی می ماند. قاب خمشی در این ساختمان

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعیی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعیی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعییي غلظت رهال سیواى یدر لیکی دا طج : ه ردادهعصوی ضوار

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از هر کدام

توضیحات بیشتر

0078.doc

0078.doc بعضي از گروههاي سيتوزين و ا دنين پس از ا نكه در ساختمان DNA قرار گرفتند متيله مي شوند. در اغلب كروموزومها تعداد كمي از سيتوزين هاي موجود در DNA در كربن شماره 5 خود متيله مي ). اتصال گروه متيل به كمك ا

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

طراحی و ارزیابی کارایی سیستم کمک تصمیم گیری (نرم افزار کامپیوتری) جهت تشخیص ضایعات استخوانی فکین

طراحی و ارزیابی کارایی سیستم کمک تصمیم گیری (نرم افزار کامپیوتری) جهت تشخیص ضایعات استخوانی فکین مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دوره 27 شماره 1 بهار 31-35 1388 طراحي و ارزيابي كارآيي سيستم كمك تصميمگيري (نرمافزاري كامپيوتري) جهت تشخيص ضايعات استخواني فكين دكتر آرش عزيزي دكتر

توضیحات بیشتر

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید.

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید. کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را کنید. همچنین براي هماهنگی ثبت نام با شماره هاي 02144873669 09197495086

توضیحات بیشتر

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصول: عایق پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات اختصار محصول: PUR & PIR ساختار شیمیایی: پلیمری آلی عرضه کننده: آرمان عایق اسپادانا اطالعات تماس: تلفن: 11 1119119 9111 فاکس: 3329112

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

راهنمای درسی مبانی پروتزهای کامل راهنمای درسی ثابت نظری ۲ الف( معرفی کلی درس نام درس: مبانی پروتز کامل نیمسال تحصیلی : دوم ۹۴-۹۵ تعداد واحد: ۲ ساعت آم

راهنمای درسی مبانی پروتزهای کامل راهنمای درسی ثابت نظری ۲ الف( معرفی کلی درس نام درس: مبانی پروتز کامل نیمسال تحصیلی : دوم ۹۴-۹۵ تعداد واحد: ۲ ساعت آم راهنمای درسی مبانی پروتزهای کامل راهنمای درسی ثابت نظری ۲ الف( معرفی کلی درس نام درس: مبانی پروتز کامل نیمسال تحصیلی : دوم ۹۴-۹۵ تعداد واحد: ۲ ساعت آموزشی: ۲۰۲ ساعت روز و ساعت برگزاری کلاس : شنبه-دوشنبه-چهارشنبه

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative. Is it possible to be HBsAg positive but HBV PCR negative?? Azam Ghaziasadi Hepatitis B &D Lab Department of Virology Tehran

توضیحات بیشتر

کفپوش PVC، راهنمای خرید این کفپوش ارزان و بی دردسر

کفپوش PVC، راهنمای خرید این کفپوش ارزان و بی دردسر کفپوش pvc چیست انواع کفپوش pvc کاربری های کفپوش پی وی سی مزایا و معایب کفپوش pvc نحوه نصب کفپوش پی وی سی راهنمای خرید کفپوش پی وی سی کفپوش PVC چیست کفپوش PVC نوعی جدید کفپوش های مقاوم است که انعطاف پذیری

توضیحات بیشتر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر را به پریز بزنید. باطری را داخل شارژر قرار دهید. سطح

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 (۱۱-۱۳-۱۳۹) جلسه ی بيست و دوم دانشگاه شهيد بهشتی پاييز ۱۳۹۳ دانشکدهی مهندسی برق و کامپيوتر احمد محمودی ازناوه http://faculties.sbu.ac.ir/~a_mahmoudi/ فهرست مطالب ارسال آرايه به تابع آرايه هاي چند بعدي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - SCC_sakhtemoon.com_.doc

Microsoft Word - SCC_sakhtemoon.com_.doc بتن خود تراکم (self consolidating concrete) SCC مقدمه: بتن خود تراکم شامل بازه گسترده ای از طرح های اختلاط می باشد که خواص بتن تازه و سخت شده لازم برای کاربری های خاص دارا می باشند. اگرچه مقاومت هم چنان

توضیحات بیشتر

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه سال 1398 يک سامانهي مبتني بر حساب کاربري است. بدين

توضیحات بیشتر

آزمایش شماره بهشاد محمودی

آزمایش شماره بهشاد محمودی و و : آزمایش شماره تحقیق قوانین كیر شهف (بستن سری وموازی ومختلط مقاومت ها( هدف آزمایش: - بررسي قوانين به هم بستن سري و موازي مقاومت ها و آشنايي با نحوه اندازه گيري جريان و ولتا در مدار هاي الكتريكي - تحقيق

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Nicab SepahanForged Steel Valves

Microsoft Word - Nicab SepahanForged Steel Valves Forged Steel Valves شيرآلات فولادي فشارقوي(فورج) شيرهاي فشارقوي بسياري از شيرآلات به روش هاي ريخته گري ساخته مي شوند. درچنين حالتي ابتدا فلز تا دماي ذوب گداخته مي شود سپس ماده مذاب درون قالبهاي مربوطه

توضیحات بیشتر

شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان (سهامی خاص) عنوان : دستورالعمل اجراي شبکه فشار متوسط هوایی با سیم روکش دار کد : WI14DE00 مقدمه : با توجه به اینک

شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان (سهامی خاص) عنوان : دستورالعمل اجراي شبکه فشار متوسط هوایی با سیم روکش دار کد : WI14DE00 مقدمه : با توجه به اینک مقدمه : با توجه به اینکه در شبکه هاي هوایی بدون روکش (سیمی) خطاهاي زودگذر زیاد هستند و این نقیصه اشکالات عمده این نوع شبکه ها است که ناپایداري شبکه و خسارت به مشترکان را به دنبال دارد و حتی ممکن است این

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

صفحه 1 مدیریت تولید- الوانی فصل 8 : برنامه ریزی در سیستمهای تولید غیر پیوسته 8-1- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. ب

صفحه 1 مدیریت تولید- الوانی فصل 8 : برنامه ریزی در سیستمهای تولید غیر پیوسته 8-1- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. ب صفحه -- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. بازدهی این سیستم را با استفاده از روش»اول آمده اول برود«)FCFS( و»کوتاهترین «)SPT( محاسبه کنید. T S R Q P سفارشهای در خط انتظار

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

ویدئو کتاب شیمی 3 بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند.

ویدئو کتاب شیمی 3 بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند. در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند. LED )مخفف شده ی عبارت )Light Emitting Diode به معنای دیود نشردهنده نور است. تغییر فیزیکی تغییری است که در آن تنها

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دانشکده دندانپزشکی پایان نامه جهت اخذ دکترای دندانپزشکی عنوان: مقایسه ریزنشت سه روش سیل انتهای ریشه تو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دانشکده دندانپزشکی پایان نامه جهت اخذ دکترای دندانپزشکی عنوان: مقایسه ریزنشت سه روش سیل انتهای ریشه تو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دانشکده دندانپزشکی پایان نامه جهت اخذ دکترای دندانپزشکی عنوان: مقایسه ریزنشت سه روش سیل انتهای ریشه توسط جایگذاری ارتوگرید MTA جایگذاری رتروگرید MTA و تکنیک

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 16.alavi 618.doc

Microsoft Word - 16.alavi 618.doc د* 289 بررسی استحکام شکست دندان های ترمیم شده با... (دکتر علی اصغر علوی و...) بررسی استحکام شکست دندان های ترمیم شده با سه نوع آنله همرنگ دندان دکتر علی اصغر علوی*# دکتر سمیه زاهدی** انشیار گروه آموزشی

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی ن چ گا ل ی خشک خاک رد مح ل آزما ی ش : د ا نش ج و :

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ICDL2_3.doc

Microsoft Word - ICDL2_3.doc عنوان حرفه: رايانه كار ICDL درجه 2 دفتر ارزشيابي مهارت 1 فرم 1 فهرست محتوي ارزشيابي عملي رديف فهرست محتوي دارد ندارد ١ توضيح مختصر در مورد ارزشيابي عملي ) كليات ( ٢ دستورات براي آزمونگر ) آماده سازي تجهيزات

توضیحات بیشتر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر 1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر شایان نام دانشجو : روح االله قدیري شماره دانشجویی :

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 12.shirinzad 552.doc

Microsoft Word - 12.shirinzad 552.doc 255 ارزیابی نسبت طلایی دندان های قدامی فک بالا در دانشجویان... (دکتر مهدی شیرین زاد و...) ارزیابی نسبت طلایی دندانهای قدامی فک بالا در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی همدان در سال 1383 دکتر مهدی شیرین زاد*#

توضیحات بیشتر

TrafficRelay-manual doc

TrafficRelay-manual doc 1 از راهنماي استفاده از انتقال ترافیک 2 از شماره بازنگري تاریخ بازنگري شرح بازنگري ویرایشگر ویرایش اول 89/05/02 01 ویرایش دوم 89/08/04 02 ویرایش سوم 90/08/29 03 ویرایش چهارم 95/08/25 04 تهیهکننده تاییدکننده

توضیحات بیشتر

معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می ش

معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می ش معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می شوند. در سیستم انتقال قدرت معمولی راننده با فشار دادن

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

The effect of autoclave on dental shade guide

The effect of autoclave on dental shade guide -1 مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي/دوره شانزدهم /شماره اول/بهار 1398 /پياپي 59 13 Abstract 3 2 #1 دكتر فريبا بلوچ سعيد محمدي اصل دكتر محمد رضا سروري استاديار گروه پروتز دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي

بسمه تعالي بسمه تعالي فعاليتهاي آموزشي پژوهشي و اجرائي دکتر مصطفي صادقي نام: مصطفي نام خانوادگي: صادقي نام پدر: محمد صادق تاريخ تولد: 1431//2 محل تولد: جهرم مرتبه علمي: استاد پايه فعلي: 29 تاريخ آخرين پايه: 1493/9/1

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود دارد. در هنگام سنتز DNA ژنوم با دقت بسيار زيادي همانندسازي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ÝÇíá ÇÕáí äÞÔå ßÔí.doc

Microsoft Word - ÝÇíá ÇÕáí äÞÔå ßÔí.doc مسابقات ملی مهارت ) 385) نام رشته :نقشه کشی صنعتی (اتوکد ( 000 فهرست محتواي پروژه - توضیح مختصر راجع به پروژه - دستورالعمل اجراي پروژه روز اول 3- نقشه کار عملی روز اول 4- جدول مشخصات (ترکیبی ( 5- ارزشیابی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - t1

Microsoft PowerPoint - t1 تعيين شرايط بدني گاو اراي ه شده توسط: دآتر امير هوشنگ فلاح راد DVM, Ph.D. تعيين شرايط بدني گاو شيري 2 تعيين شرايط بدني در هر گاوداري گاوهاي ي وجود دارند آه براي دوره شيرواري خود خيلي چاق و يا خيلي لاغر

توضیحات بیشتر

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FTIR شناسه: 99930 آذر ماه 1394 مشاوران برنامه درسی: دکتر فرحناز کارگر بهبهانی (دکتراي شیمی آلی) شماره

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

Available in: Iranian Journal of Polymer Science and Technology Vol. 28, No. 2, June-July 2015 ISSN: Online I

Available in:   Iranian Journal of Polymer Science and Technology Vol. 28, No. 2, June-July 2015 ISSN: Online I Available in: http://jips.ippi.ac.ir Iranian Journal of Polymer Science and Technology Vol. 28, No. 2, 111-120 June-July 2015 ISSN: 1016-3255 Online ISSN: 2008-0883 Preparation and Characterization of

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 4. Sarabi 664.doc

Microsoft Word - 4. Sarabi 664.doc 25 مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد / سال / 1387 دوره / 32 شماره 1 تاثیر مواد ضد حساسیت با بیس رزینی و ادهزیوهای سلف اچ بر ریزنشت لبه ای در ترمیم های کلاس II آمالگام دکتر نسرین سرابی* دکتر مرجانه قوام نصیری**#

توضیحات بیشتر

1 FLOW CYTOMETRY مھندس جھاندیده - فیزیک کاربردی تجھیزات آزمایشگاھی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان غربی

1 FLOW CYTOMETRY مھندس جھاندیده - فیزیک کاربردی تجھیزات آزمایشگاھی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان غربی 1 FLOW CYTOMETRY دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان WHAT IS FLOW CYTOMETRY? Flow ~ cells in motion Cyto ~ cell Metry ~ measure Measuring properties of cells while in a fluid stream فلوسایتومتری

توضیحات بیشتر

پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران تهران 51 مهرماه 5931 تاثیر نسبت حجم سنگدانه به حجم خمیر سیمان در مقاومت چگالی و هزینه بتن سبک سازه ای نرگس یاحی 2

پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران تهران 51 مهرماه 5931 تاثیر نسبت حجم سنگدانه به حجم خمیر سیمان در مقاومت چگالی و هزینه بتن سبک سازه ای نرگس یاحی 2 تاثیر نسبت حجم سنگدانه به حجم خمیر سیمان در مقاومت چگالی و هزینه بتن سبک سازه ای نرگس یاحی 2 محمد تیموری موگویی دانشجوی دانشگاه صنعتی امیر کبیر )پلی تکنیک تهران ) و عضو مرکز تحقیقات و فناوری های نوین دمش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - shimi 0.doc

Microsoft Word - shimi 0.doc آزمایشگاه شیمی تجزیه مو لفان فرشته قناعت مهدي زحمتکشان سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابک وضعیت فهرست نویسی یادداشت موضوع شناسه افزوده شناسه افزوده شناسه افزوده رده بندي کنگره رده

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 فهرست پیشگفتار 3 فصل دوم- رينگ والستیک الستیک 6 سائیدگي الستیک 7 بازدید ( رینگ و الستیک ) 8 تعویض محل الستیک ها 9 3 پیش گفتار

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 به نام خداوند بخشنده و مهربان جایگاه EN 1090 در کمیته متناظر سازه هاي فولادي ISO/INSO TC 167 اروپا مهندس رضا ایمانیان نجف آبادي دبیر کمیته متناظر سازه هاي فولادي در سازمان ملی استاندارد ایران ISO/INSO

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Ripe form instruction Document-province.doc

Microsoft Word - Ripe form instruction Document-province.doc فرم : Ripe جهت درخواست IP فرم Provider Aggregatable (PA) Assignment Request ) Ripe باید به طور کامل و مطابق راهنمایی های شرح داده شده در این متن تکميل گردد. 1- General Information 2- Address Space User

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps م ق ر ز ر ه د ی ر ب ه خ ا ش ی ا ه ل گ ر م ع م ا و د و ی ک ی ژ و ل و ی ز ی ف ی ک ی ژ و ل و ف ر و م صفات برخی ه س ی ا ق م ن ی د ی م ر پ س ا و ن ی م ر پ س ا ن ی س ی ر ت و پ د ر ب ر ا ک ا ب grand prix ر و

توضیحات بیشتر

محصوالت صنعتی لیکومولی

محصوالت صنعتی لیکومولی محصوالت صنعتی لیکومولی روغن هیدرولیک چند منظوره ATF III این محصول چند منظوره مورد استفاده در سیستم های انتقال قدرت دستی اتوماتیک سیستم های هیدرولیکی خودرو در کنار دیگر کاربردهای مختلف صنعتی می باشد. این

توضیحات بیشتر

سري اول

سري اول w = 225 مثال : 1 نمونه اي از یک خاك چسبنده در آزمایشگاه براي بدست آوردن اطلاعات زیر مورد آزمایش قرار گرفته استدرصد رطوبت نمونه % و 26= s G بدست آمده و براي تعیین وزن مخصوص تقریبی آن, نمونه اي از آنرا به

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

را مای ب و راه ا دا زی م ا ار ارسال/ یا ا ل Outlook 2010 Thunderbird - Outlook Express لطفا به تذکر صفحه آخر توجه کنید براي تنظیمات نرم افزار Microsof

را مای ب و راه ا دا زی م ا ار ارسال/ یا ا ل Outlook 2010 Thunderbird - Outlook Express لطفا به تذکر صفحه آخر توجه کنید براي تنظیمات نرم افزار Microsof را مای ب و راه ا دا زی م ا ار ارسال/ یا ا ل Outlook 2010 Thunderbird - Outlook Express لطفا به تذکر صفحه آخر توجه کنید براي تنظیمات نرم افزار Microsoft Outlook 2010 مراحل 1 الی 11 را دنبال کنید. براي تنظیمات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - katalog-andazeh

Microsoft Word - katalog-andazeh آزمایش آشنایی با وسایل اندازه گیري هدف آزمایش آشنایی با طرز استفاده از کولیس ریز سنج گوي سنج زمینه نظري آزمایش فیزیک را علم اندازه گیري می نامند. وسایلی که در فیزیک براي اندازه گیري بکار می روند بسیار

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - soil dynamics 1 introduction.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - soil dynamics 1 introduction.ppt [Compatibility Mode] د نا یک خاک SOIL DYNAMICS Hasan Ghasemzadeh http://wp.kntu.ac.ir/ghasemzadeh دا ش گاه ی وا ه را د ن و ی قول الحق اذا ز الارض ز ا ھا ز ه 1 ج 1 یا ا ھا ا ناس ا و ر بک م ان ز ه ا سا ي م 2 Soil Dynamics 1

توضیحات بیشتر

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو

در 15 مرحله یک ربات ساده بسازید آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتو آموزش ساخت یک ربات ساده بدون نیاز به برنامه نویسی بصورت تصویری با تشکر از تهیه ی این کتاب الکترونیکی شما حق تغییر محتویات این کتاب الکترونیکی رایگان را ندارید ولی.. شما می توانید انرا برای دانلود در سایت

توضیحات بیشتر

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهمکانیک سیالات وحید زارعی ساسان نبی زاده محسن یارمحمدی...

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Zaree2.doc

Microsoft Word - Zaree2.doc سينتيك جذب ا نيون پررنات توسط زغال فعال سيد خطيب الا سلام صدر نژاد (١) - سعيد جبار زارع (٢) ١- دانشكده مهندسي و علم مواد دانشگاه صنعتي شريف و ٢ - دانشگاه ا زاد نجف ا باد چكيده: مهمترين ماده اوليه براي

توضیحات بیشتر