آ شنايي با

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "آ شنايي با"

رونوشت

1 CREATIVITY for SUSTAINABILITY SINCE 2001 شرکت معماری مهرازان پيرامون معماری برای توسعه پایدار تاسیس ۱۳۸۰ ويرايش اردیبهشت ۹۵ در بزرگداشت پانزدهمین سال تاسیس! To celebrate the 15 th anniversary!

2 به نام خداوند جان و خرد ایدههای برنامهریزان معماران و طراحان بر محیط و فرهنگ و بر کیفیت زندگی ما موثر است. شهرها روستاها آپارتمانها فروشگاهها پارکها ادارهها و جادههای ما حاصل قرنها سال کار نیاکان ماست ما با کمک شما بر آنیم تا بر کیفیت این میراث بیفزاییم. به گمان ما شاخص اندازهگیری موفقیت هر پروژه میزان «وفاداری آن به اصول توسعه پایدار» است چون باور داریم که منابع زمین محدود و تخریب طبیعت پرشتاب است. زیرا میدانیم ذخایر فرهنگی است که به ما و به آیندگان ما هویت میبخشد و از آن روی که معتقدیم انسان امروزی شایستهی زیستن در فضایی با کیفیت «بهتر» است. بدینسان میکوشیم به آیندگان بگوییم ما آگاهانه و مسوولنه نگران سرنوشت شما نیز بودهایم. ما به پشتوانه دانستهها و تجربههایمان با مجوزهای قانونی و امکانات لزم آماده رفع نیازهای فنی شما در سراسر کشور هستیم. یک «پروژه خوب» محصولی ترکیبی متناسب از ذوق دانش فنی ابزارهای بهروز مدیریت آیندهنگر برنامهریزی درست حمایت مالی نظارت دقیق و در نهایت اجرای تمیز است. ما از مشارکت شما همراه آگاه و مسوول به خاطر فرصتهای شورانگیری که برای مشق خلقیت برای ما و برای معماری این سرزمین فراهم میآورید سپاسگزاریم. در آرزوی دیدارتان مازیار قاسمینژاد/ آرشیتکت/ مؤسس شرکت *مهراز در زبان پارسی قدیم به معنای معمار و طرحریز است.

3 چارت سازمانی موضوع شرکت مشاوره نظارت پروژههای ساختمانی شهری معماری داخلی برنامهریزی و ساماندهی محیط تخصص خدمات مشاوره از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ساختمانهای آموزشی ورزشی بهداشتی و درمانی شرح خدمات مجاز بر اساس بخشنامه معاونت برنامهریزی و... انجام مطالعات و تهیه طرحهای مقدماتی مرحله اول و دوم مدیریت مصرف انرژی و نظارت بر اجرایکلیه پروژههای آموزشی و تحقیقاتی مراکز تربیتی ورزشی اماکن مذهبی سیاحتی فرهنگی و هنری و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها سهامداران/ اعضای هیات مدیره مازیار قاسمینژاد محسن قاسمینژاد مهناز ضیاعی تربتی مدیران اجرایی مدیرعامل/ مدیرگروه معماری مدیرگروه تاسیسات مدیرگروه سازه و نظارت مدیر واحد پژوهش و توسعه مازیار قاسمینژاد/ مهندس معمار/ دانشگاه محسن قاسمینژاد/ مهندس مکانیک سیالت/ دانشگاه مازندران محمد قاسمینژاد/ مهندس عمران/ دانشگاه آزاد واحد جویبار مهناز ضیاعی/ مهندس معمار/ دانشگاه

4 با امکان ارجاع چهار پروژه مطالعاتی نظارت همزمان

5 آگهی روزنامه رسمی

6

7

8 نام و نام خانوادگی مازیار قاسمینژاد مهناز ضیاعی محسن قاسمینژاد pt هومن جوکار محمد قاسمینژاد محمدرضا ضیاعی علیرضا قاسمینژاد pt احسان رحیلی علی امیری سارا معتمدی pt فوآد رخشان همکاران تحصیلت کارشناسارشد مهندسی معماری از دانشکده هنرهای زیبا- ۱3۷۸ كارشناسارشد مهندسی معماری از دانشکده هنرهای زیبا- ۱3۸۴ كارشناس مهندسی مکانیک سیالت دانشگاه مازندران- ۱3۸۱ کارشناس مهندسی محیطزیست دانشگاه آزاد شمال- ۱3۷6 کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلمی جویبار- ۱3۸9 دانشجویکارشناسیارشد مهندسی سواحل بنادر و سازههای دریایی - از ۱393 کارشناس مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلمی مرکز- ۱3۷۷ کارشناس مهندسی مکانیک جامدات از دانشگاه آزاد مشهد- ۱3۷۴ کارشاس ارشد مهندسی صنایع سیستمهای اقتصادی دانشگاه علوم و فنون باب ل کارشناس مهندسی سازه از دانشگاه شیراز- ۱3۷۲ کارشناسارشد مرمت از دانشگاه هنر - ۱3۷6 کارشناسی معماری دانشگاه علم و صنعت- ۱393 کارشناس معماری دانشگاهگیلن ۱3۸9 کارشناس ارشد معماری انرژی دانشکده هنرهای زیبا ۱393 کارشناس مهندسی تأسیسات مکانیکی- ۱3۸۴ کارشناسارشد مهندسی تاسیسات مکانیکی-تبدیل انرژی از دانشگاه صنعتی شاهرود- ۱3۸6 سمت سازمانی آرشیتکت مدیرعامل و عضو هیات مدیره عضو و رئیس هیات مدیره مدیرگروه معماری عضو هیات مدیره مدیرگروه تأسیسات ساختمان مشاور فنی مسایل زیستمحیطی مدیرگروه سازه و نظارت بر اجرا مشاور فنی سازه و مسایل اجرا ناظر ارشد تأسیسات مکانیکی کارشناس فنی محاسبات سازه کارشناس فنی معماری کارشناس فنی معماری و محاسبه انرژی کارشناس فنی اجرای سیستمهای تاسیساتی pt Part Time Staff

9 مشاور مهندسان پیرامون مهرازان قاسمینژاد مازیار ARCHITECT/CEO سهامدار/مدیرعامل معماری یک پایه نظارت و اشتغال پروانه دارای مهندسی نظام سازمان در عضویت پیرامون» «مهرازان مهندسی شرکت مدیریت و تاسیس دانشگاه زیبای هنرهای دانشکده معماری مهندسی كارشناسارشد ساری فیزیک و ریاضی دیپلم ۰9۱۲۱۷۸6595 ۱3۸5 ۱3۸۰ ۱3۷۸ ۱3۷۰ همراه ایمیل آموزشی دورههای تاریخ دوره عنوان کننده برگزار مدت ماه ۶ ساعت ۲۲۰ ساخت و پروژه مدیریت عالی دوره زیبا هنرهای پردیس معماری قطب دانشگاه ۱393 ساعت ۴۸ اردیبهشت 93 بافتها در زمینهگرا معماری - اجرا و مدیریت هماهنگی الزامات - یک به دو از پایه ارتقا دروس نور پیام دانشگاه بلندمرتبه ساختمانهای مبانی - ساعت ۱۰ و مناقصات برگزاری قانون آموزشی کارگاه ایران مشاور مهندسان جامعه ۸9 خرداد آن اجرایی آییننامههای ساعت ۸ اردیبهشت پرندهنگری آموزشی-تخصصی کارگاه نخستین و دستی صنایع فرهنگی میراث سازمان کشور گردشگری ۸۸ ساعت ۸ اکوتوریسم تخصصی آموزشی کارگاه سومین و دستی صنایع فرهنگی میراث سازمان ۸۸ اسفند کشور گردشگری از حفاظت و زمین میراث بینالمللی دوره ژئوپارک در یونان AGEAN دانشگاه روز پنج ۸۸ مهر Mitilini جزیره Lesvos برنامهریزی و ژئوپارکها مدیریت طبیعت: پایدار گردشگری ساعت ۱6 تحقیق طرح آموزش بینرشتهای کارگاه و سمینار همکاری با ایران مشاور مهندسان جامعه ۸۷ دی پژوهشی) (پروپوزالهای دانشگاه و شهرسازی و مسکن وزارت بهشتی شهید ساعت ۷۲ معماری عمومی الزامات - هنرفردا موسسه ۸6 آبان بلندمرتبه معماری مبانی و اصول - ساختمانی فرآوردههای و مصالح - ساعت ۲۴ ملی مقررات نوزدهم مبحث با آشنایی - مهندسی نظام سازمان مرکزی شورای انرژی) مصرف در (صرفهجویی ساختمان کشور ساختمان میرکمالی شهید خیابان چیتگر دریاچه غرب خرازی بزرگراه - دفتر یک واحد 36 شماره مختار کوچه قارن خیابان ساری- دفتر رشد بینالمللی مرکز پژوهش بلوار قشم جزیره قشم- دفتر

10 آزمودهها ۱39۴ تاکنون ۱3۸۰ تاکنون ۱3۸۴ ۱3۷9-۱3۸۰ ۱3۷۸ ۱3۷5 تا ۷۸ ۱3۷5 ۱3۷3 و ۷۴ تواناییها همکاری با تیم پروژه جایکا (آژانس همکاریهای بینالمللی ژاپن) در پروژه طرح جامع توسعه پایدار و مردم-محور جزیره قشم. تاسیس شركت مدیرعامل شرکت از زمان تاسیس مشاور شهری (شخص حقیقی) سازمان منطقه آزاد قشم در پروژه زیباسازی شهر قشم شرکت تولیدی البرزپلستیک نظارت بر اجرای طرح توسعه کارخانه تولید پلیاتیلن کرج ۱۲ ماه مدیر کارگاه تولید دیوارهای بتنی پیشساخته- شرکت دوکال پنج ماه دفتر فنی سازمان اوقاف و امور خیریهكشور- طراح وكمكمعمار شركت در جلسات فنی 36 ماه واحد زیباسازی شهرداری منطقه ۱5 - تهیه گزارشهای فنی و کیفی درباره تجهیزات و مبلمان شهری در سطح منطقه هایکوچک محیطی و سه ماه مهندسین مشاور پولد- نقشهكش وكمكمعمار ۱6 ماه پاره وقت مدیریت پروژههای مهندسی فعالیتهای علمی انجام کارهای پژوهشی در حوزههای معماری برنامهریزی و توسعه پایدار مسلط به نرمافزارهای نقشهکشی چون AutoCAD, Office, Q.GIS, SketchUp آشنایی خوب با نرم افزارهای فتوشاپ و اسکچآپ زبان انگلیسی 6) (IELTS AC ۱39۴ ۱ غواصی (آبهای آزاد) مقاله «میراث معماری برای تضمین توسعه پایدار ژئوپارک قشم» و سخنرانی در کنفرانس ژئوپارکهای اروپایی فنلند سپتامبر ۲۰۱5 سخنران کلیدی سیوسومین همایش ملی علوم زمین رویکرد ژئوتوریسم با عنوان «چه انتظاری از طرح جامع ژئوپارک داشته باشیم» مقاله «ضرورت تدوین استانداردهای معماری ویژه اقامتگاهها در ژئوپارکها» و سخنرانی آن در ششمین کنفرانس بینالمللی ژئوپارکهای یونسکو کانادا سپتامبر ۲۰۱۴ مقاله «جفا به معماری بومی قشم» مجله بادبان مقاله «شرح معماری پذیرمان شماره یک ژئوپارک قشم» فصلنامه معماری و ساختمان شماره 3۷ ۱393 ۱393 ۱39۲ ۱39۲ 1 PADI Open Water Scuba Diver

11 مقاله «طرح جامع ژئوپارک قشم» فصلنامه معماری و ساختمان شماره 3۷ مصاحبههایی با «رادیو دانش» درباره موضوعات ژئوپارک معماری فایبرگلس و... تألیف و نشر کتاب «چکیده طرح جامع ژئوپارک قشم» نشر ماه و ما سخنران کلیدی نخستین همایش حفاظت از میراث زمینشناسی ایران سازمان زمینشناسی کشور سخنران کلیدی دومین همایش سراسری روستاگردی هتل المپیک مصاحبه با ماهنامه تخصصی علوم زمین موضوع «چگونگی ایجاد ژئوپارکها» در ویژهنامه ژئوپارکها و ژئوتوریسم مقاله «تفکر اقلیمی و معماری ژئوپارکها» یازدهمین همایش ژئوپارکهای اروپایی پرتغال مقاله «استراژی و ابزارهای حفاظت از ژئوپارک جهانی قشم» چاپ شده در یازدهمین همایش ژئوپارکهای اروپایی پرتغال همکاری با هیات اعزامی یونسکو برای ارزیابی دوم ژئوپارک جهانی قشم در تیم سازمان منطقه آزاد قشم عضو هیات داوران «مسابقه معماری اسکله روستای سهیلی» قشم سخنرانی معرفی اجمالی طرح جامع ژئوپارک قشم به مدیران سازمانی و نمایندگان جامعه محلی منطقه آزاد ارس برای تاسیس ژئوپارک ارس ۱ مقاله «ژئودیزان برای خواناسازی بیشتر ژئوسایتها مورد مطالعاتی: ژئوپارک جهانی قشم» چهارمین کنفرانس بینالمللی ژئوپارکهای یونسکو در مالزی لنکاوی همکاری با هیات اعزامی یونسکو برای ارزیابی دور اول ژئوپارک جهانی قشم در تیم سازمان منطقه آزاد قشم برگزاری جلسات متعدد گفتگو با مردم محلی مدیران و کارشناسان سازمان منطقه آزاد قشم درباره مفهوم ژئوپارک و طرح جامع آن با هدف ترویج برنامهریزی مشارکتی سخنرانی در نخستین همایش ژئوتوریسم در ایران سازمان زمینشناسی کشور با عنوان: «روستاهای ژئوپارک قشم به مثابه تسهیلت و زیرساختهای گردشگری» مؤلف اصلی و طراح کتاب «معماری بندر لفت» پژوهش میدانی در قشم مدیر علمی گروهی از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه برای تهیه نقشه از خانههای سنتی روستاهای قشم سپس مدیریت علمی ۲ مقاله «ارزیابی ظرفیت روستاهای قشم برای مشارکت در توسعه ژئوپارک جهانی قشم» سخنرانی در سومین کنفرانس بینالمللی ژئوپارکهای یونسکو اسنابروک آلمان گزارش توجیهی مسابقه کاربری مختلط ناحیه امام علی (ع) مجله معماری و شهرسازی یادداشت در روزنامه همشهری مبلمان و نمادهای زندگی امروز یادداشت در روزنامه همشهری مبلمان ایمن در زلزله ۱39۲ ۱39۲ ۱39۲ ۱39۱ ۱39۱ ۱39۰ ۲۰۱۲ ۲۰۱۲ ۱39۱ ۱39۰ ۱39۰ ۱3۸9 ۱3۸۸ ۸۸ تا 9۰ ۱3۸۷ ۱3۷9 ۱3۸6 ۱3۸5 ۱3۸5 ۱3۸۴ 1GeoDesign for making more visibility on Geosites, Case study: Qeshm Global Geopark 2 Qeshm Villages Potential to Contribute to the Development of Qeshm Geopark

12 یادداشت در روزنامه همشهری جستاری درکاربرد داخلی یادداشت در روزنامه دنیای اقتصاد نکاتی درباره نمایشگاهی یادداشت در ماهنامه راه و ساختمان شماره هشت تمثیل در داخلی یادداشت در ماهنامه راه و ساختمان شماره شش آذر ۱3۸۲ اصول غرفه گزارش در ماهنامه قشم شماره ۸۸ گزارش «دومین جشنواره فرهنگ و تمدن ساحلنشینان» قشم یادداشت در ماهنامه قشم شماره 6۷ اصول و مبانی معماری لفت همکاری با پژوهشیگروهی در استانبول آتن تسلونیکی پروژه مبلمان شهری به سفارش سازمان زیباسازی شهرداری پژوهشی در اصفهان: عضو گروهی از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه و مدرسه معماری پاریس برایکتاب «خانههای اصفهان» چاپ فرانسه ۱3۷۷ ۱3۸۴ ۱3۸۴ ۱3۸۲ ۱3۸۲ ۱3۸۲ ۱3۸۰ ۱3۷9 ۱3۷۷ نوشتن درباره معماری در وبل تخصصی به نشانی: افتخارها اثر برگزیده برای ارایه به دوسالنه هنری ونیز (2015 Biennale, (Venice نظارت کارگاهی و عالی پروژه پذیرمان ژئوپارک قشم در روستای برکه خلف احداث شده در سال ۱39۰ جایزه نخست مسابقه فاز صفر معماریکاربریهای مختلط ۱۰۰º۰۰۰ مترمربع ساختمان تجاری-اداری برگزارکننده: سازمان نوسازی شهرداری جایزه ساخت بهترین غرفه نمایشگاه محیطزیست در ایران به سفارش سازمان منطقه آزاد قشم سالن 6 نمایشگاه بینالمللی جایزه ساخت بهترین غرفه نمایشگاه محیطزیست در ایران به سفارش سازمان منطقه آزاد قشم سالن 5 نمایشگاه بینالمللی جایزه نخست مسابقه دانشجویی نشانهی دانشگاه جامع بوشهر جایزه نخست مسابقه دانشجویی نشانهی سازمان مسکن بنیاد مستضعفان جایزه دوم مسابقه دانشجویی سردر ورودی دانشکده صنعتی تفرش ۱39۴ ۱3۸5 ۱3۸۱ ۱3۸۰ ۱3۷9 ۱3۷5 ۱3۷۴

13

14 WILDLIFE & ENVIRONMENT EXPERT هومن جوکار (مشاور فنی مسایل زیست محیطی) کارشناسی مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست)/ دانشگاه آزاد اسلمی واحد شمال آغاز به همکاری پارهوقت با شرکت مدیر پروژه یوزپلنگ آسیایی ۱3۷6 از ۱3۸۷ از ۱3۸9 ایمیل PROFESSIONAL TRAINING Date Subject Institutions 2011 Large Carnivores Monitoring Techniques Panthera (South Africa) 2008 Camera-Trap Technique for Population Estimation of Large Carnivores 2007 Radio- Telemetry Techniques and Monitoring 2006 Trapping and Immobilizing Large Carnivores 1999 Methods of Field Survey and Sampling techniques for Reptiles and Amphibians Panthera (South Africa) WCS 1 (South Africa) WCS (South Africa) U of California (Berkeley) Russian Academy of Science U of Uludagh (Turkey) PROFESSIONAL EXPERIENCES Date Position Institutions Since 2012 National Project Manager (NPD) Conservation of Asiatic Cheetah Project (DoE 2 /UNDP 3 ) Since 2009 Projects Advisor Persian Wildlife Heritage Foundation (An Iranian NGO 4 ) Since 2008 Manager of Environmental Studies Piramoon Architects Field Director, Asiatic Cheetah Project WCS Managing Director Ecotour-Iran Company جامعه جهانی حفاظت Society. 1 WCS; World Conservation سازمان حفاظت محیط زیست Environment. 2 DoE; Department of دفتر عمران سازمان ملل متحد Program. 3 UNDP; United Nations Development سازمانهای مردم نهاد: سمن Organization. 4 NGO; None Governmental

15 In charge of the environmental monitoring & controlling QFA In charge of the Beld studies UNDP/DoE (CACP) Wildlife Expert at EIA OfBce YEKOM Consulting Engineers C Product Manager Ecotour-Iran Company 1994 Hatching and Producing the Rainbow Trout (student job for 6 months) Since 2000 Course Trainer for Wildlife Field Techniques Since 2003 Course Trainer for Ecotourism Mahieghzelala Company DoE (Education Bureau) Education Bureau of DoE Dep. of Cultural Heritage and Tourism, Education Bureau RESEARCH EXPERIENCES Date Subjects Institutions Ecology of the Cheetah in Bafq protected area, Iran. Applying radio-telemetry technique 2005 Conservation of Onager (Eqqus hemionus onager) in Bahram-e Goor Protected Area, Iran. Management Plan 2002 Conservation of Hawksbill Turtle (Eretmochelys imbericata) in Qeshm Island. Action Plan DoE/UNDP/CACP/ WCS/ Panthera DoE, Fars Province QFA Survey on the Biosystematics of Amphibians and Reptiles of Iran 1999 Survey on the Zoogeography of the Reptiles of Turkey based on DNA sequencing 1995 Habitat Assessment of Pound Crocodile (Crocodilus palostris) in Sarbaz and Bahookalat river, Iran. Museum of Vertebrate Zoology, U of California U of California (Berkeley) Russian Academy of Science U of Uludagh (Turkey) DoE and Pars Vista Consulting Co. سازمان منطقه آزاد قشم Organization. 1 QFA; Qeshm Free Area

16 PUBLICATIONS 1. P. CHARRUAU, L. HUNTER, H. JOWKAR, G. SCHALLER, S. OSTROWSKI, et all. Phylogeography, genetic structure and population divergence time of cheetahs in Africa and Asia: evidence for long-term geographic isolates. Molecular Ecology Luke Hunter, Houman Jowkar, George Shaller, et all. Conserving the Asiatic Cheetah in Iran, Lunching the First Radio- Telemetry Study. Cat specialist Group, IUCN, No 46, spring David W. Weisrocka,,, Theodore J. Papenfussb, J. Robert Macey, Houman Jowkar. A molecular assessment of phylogenetic relationships and lineage accumulation rates within the family Salamandridae (Amphibia, Caudata). Molecular Phylogenetics and Evolution, Volume 41, Issue 2, November Jowkar, Houman, Jahromi, A.Z. The Last Remains of Cheetah (documentary Blm survey). Sima Film, Jowkar, Houman. Action Plan for Conservation of Hawksbill Turtle (Eretmochelys imbericata) in Qeshm Island. Donyay Vahsh Magazine (Iranian), July Garcia, Jose G, Jowkar, Houman. Iran: ultimo reducto del guepardo asiatico. Mundo CientiBco Magazine (Spanish), sumario n Jowkar, Houman. The Status of Asiatic Cheetah in Iran. Tehran Azad University, Jowkar, Houman. The Asiatic Cheetah (Book). Iran Natural History Museum, Tehran, Jowkar, Houman, Ehsani, Afsaneh. Ecoturism (text book). Department of National Heritage and Tourism, Education Bureau, 2007.

17 مشاور مهندسان پیرامون مهرازان ضیاعی مهناز SENIOR ARCHITECT مدیره هیات رییس سهامدار/ مدیره هیات عضو سهامدار معماری 3 پایه نظارت بهکار اشتغال پروانه استان مهندسی نظام سازمان عضو دانشگاه معماری دانشکده از معماری مهندسی کارشناسیارشد نرجس دبیرستان ریاضیفیزیک رشته ۰9۱۲۰۱۸6595 ۱3۸۴ از ۱3۸9 از ۱3۸۴ ۱3۷6 همراه ایمیل سوابقکاری خلTه هنوز ۱3۸۲ تا از ۱3۸۲ و ۱3۸۱ ۱3۸۰ ۱3۷9 سال ۱3 معماری آتلیه مدیر پیرامون مهرازان مشاور مهندسان شرکت ماه ۱5 رازآهنگ معماری مشاور مهندسین شرکت ماه دو ایران ملی پروژهکتابخانه در کارآموزی ماه سه زیبا هنرهای دانشکده دانشگاهی جهاد با همکاری مهارتها Autodesk AUTOCAD نرمافزار به مسلط و Revit نرمافزارهای با آشنا جانوران) و (گیاهان طبیعت از نقاشی (IELTS AC (6 انگلیسی زبان به خوب آشنایی اکولوژیک معماری حوزه در پژوهش اجرایی و علمی سوابق قشم جزیره در لفت» بندر «معماری مولفکتاب دانشجویان عضوگروه زیبا هنرهای دانشکده دانشگاهی جهاد تخصصی انگلیسی متون ترجمه زیباسازی و شهری فضاهای پارکها در رازآهنگ مشاور مهندسین با همکاری میادین قشم اکوپارک ژئوپارک جامع طرحهای تهیه در پیرامون مشاور مهندسان با همکاری... و فرهنگی و مسکونی پروژههای شیراز سرخ تنگه سد پشتیبانی ساختمانهای پرتغال ECO-Architecture 2008 درکنفرانس ارائه برای شده پذیرفته مقاله Melbourne و New South Wales دانشگاههای از تحصیل ادامه پذیرش دارای پایدار رشته: در استرالیا اتریش چاپ... قشم» کتاب: «بادگیرهای مقاله میرکمالی شهید خیابان چیتگر دریاچه غرب خرازی بزرگراه - دفتر یک واحد 36 شماره مختار کوچه قارن خیابان ساری- دفتر رشد بینالمللی مرکز پژوهش بلوار قشم جزیره قشم- دفتر

18 HVAC EXPERT محسن قاسمینژاد سهامدار/ عضو هیات مدیره کارشناسی مهندسی مکانیک سیالت دانشگاه مازندران مدیرگروه تاسیسات شرکت دارای صلحیت پایه دو نظارت تأسیسات مکانیکی ۱3۸۱ ۱3۸6 ۱3۸6 تواناییها هماهنگیگروههای نظارت مکانیک و برق ساختمان مسلط به نرمافزارهای محاسبه تاسیسات مکانیکی و نقشهکشی دو بعدی و سه بعدی کارشناسی و ارزیابی داخلی ایزو مسلط به زبان انگلیسی خلTه سوابقکاری ۱3۸۴ تا هنوز ۱3۸9 ۱3۸3 تا ۸۷ ۱3۷۸ تا ۸۱ همکاری با پیرامون در تأسیسات مکانیکی پروژههای متعدد شرکت مسوول دفتر فنی تاسیسات شرکت آرین شیمی (تولید (MDF کارخانه صنایع چوب وکاغذ مازندران طراح تاسیسات وکارشناس نگهداری شرکت پیمانکاری خشت و صنعت شمال تاسیسات صنعتی دلبستگیها - راهحلهای سبز برای اجرای تأسیسات مکانیکی (آب فاضلب و انرژی) - ماهیگیری تفریحی

19 ELECTRICAL EXPERT فرهاد فروغی مهندس همکار کارشناسی مهندسی برق-قدرت دانشگاه آزاد اسلمی واحد جنوب دارای صلحیت پایه ارشد نظارت تأسیسات الکتریکی ۱3۷۰ ۱3۸۰ تواناییها نظارت برق ساختمان محوطه و برق صنعتی مسلط به نرمافزارهای محاسبه تاسیسات الکتریکی نورپردازی و نقشهکشی دوبعدی متره و برآورد تاسیسات خلTه سوابقکاری از ۱39۰ رئیس هیات مدیره شرکت سازه تدبیر ماهان قشم برای خدمات نظارت بر اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی پروژههای تجاری اداری ومسکونی ۱3۸۷ تا ۸۸ همکاری پارهوقت با پیرامون در تأسیسات برقی و مشاوره فنی ۱3۸۱ تا ۸۷ مهندسین مشاور آوند طرح ناظر مقیم بزرگراه خلیج فارس پروژههای شاخص نظارت تاسیسات برجهای دو قلوی آپادانا نظارت تاسیسات پروژه مسکونی برج ۱۲ طبقه داریوش در شهرک نریمان نظارت تاسیسات مجتمع تجاری سام وزال در شهرک سام وزال نظارت تاسیسات هتل آرتا قشم نظارت تاسیسات پروژههای مسکونی در قشم و درگهان نظارت تاسیسات مجتمع تجاری پارسیان در قشم نظارت بر عملیات اجرایی پروژه روشنایی بزرگراه خلیج فارس در قشم

20 احسان رحیلی مهندس همکار CIVIL, STRUCTURE, RENOVATION EXP تولد مهندسی راه و ساختمان دانشگاه شیراز کارشناسیارشد مرمت ابنیه و بافتهای تاریخی دانشگاه هنر عضو سازمان نظام مهندسی صلحیت پایه یک نظارت اجرا ۱3۴۸ ۱3۷۲ ۱3۷6 ۱3۷9 تواناییها مسلط به نرمافزارهای محاسبه سازه و نقشهکشی دو بعدی و سه بعدی متره و برآورد تدریس دروس تحلیل سازه مهندسی آب و فاضلب مهندسی سیستمها و برنامهریزی خلTه سوابق کاری از ۱3۷۴ ۱3۷3 تا ۷9 ۱3۷۸ و ۷9 ۱3۸۰ تا ۸3 ۱3۸۴ تا ۸6 ۱3۸۷ تا 9۱ از ۸۷ تا کنون پروژههای شاخص سازهای دهها پروژه اداری مسکونی فرهنگی و مقاومسازی شرکت ساختمانی کیسون مهندس دفتر و سرپرست کارگاه پیمانکار/ شرکت ساختمان آگروبان سرپرست فنی پیمانکار شرکت ساختمانی کیسون مدیر پروژه پیمانکار اهواز ۱۰۰ هکتار محوطهسازی شرکت ساپکو-ایرانخودرو سرپرست نظارت و نظارت عالی شرکت ساختمانی پارس یکم مدیر پروژه پیمانکار شرکت مشاور فرنا و شرکت ساختمانی پارس یکم سرپرست فنی در پروژههای متعدد محوطهسازی مترو ورزشی و... همکاری پاره وقت با کارشناس سیویل میدان مادر میوه و ترهبار - ۲۰۰ هکتار مدیر پروژه محوطه و ساختمانهای انرژی مترو اصفهان بازارچه صنایع دستی در بهشهر برای مرمت و تقویت ساختمان موزه مردمشناسی رشت سازه پذیرمان شماره یک ژئوپارک در قشم برای پیرامون سازه پذیرمانی در ورودی شبه جزیره میانکاله بهشهر برای پیرامون مجتمع فرهنگی-ورزشی الزهرا برای شهرداری پذیرمان ژئوپارک جهانی قشم برای مشاور پیرامون اجرای نازککاری داخلی بیش از ده هزار مترمربع ساختمان فرماندهی ارتش اجرای ۲5 هزار مترمربع پروژه ساخت و ساز نواب شهرداری سرپرست رسیدگی فنی اجرای فروشگاههای هایپرمارکت در شیراز و اصفهان

21 فوآد رخشان مهندس همکار ENERGY EXPERT کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی شاهرود عضو سازمان نظام مهندسی استان مازندران نظارت بر اجرای تأسیسات مکانیکی ساختمانها مسلط به نرمافزارهای محاسبه تاسیسات مکانیکی و نقشهکشی ۱3۸6 ۱3۸۰ تواناییها خلTه سوابق کاری از ۱39۰ از ۱39۰ از ۱39۲ پروژههای شاخص مدیر دفتر تأسیسات شرکت توسعه گردشگری للیم همکاری پارهوقت با شرکت شرکت آسایش ایرمان ( مشاوره نظارت اجرا و فروش سیستمهای سرمایشی گرمایشی تهویه مطبوع) تاسیسات هتل آبرنگ 5۰۰۰ مترمربع قشم (در حال اجرا) تاسیسات پروژه خانه فرهنگ دیرستان 3۰۰۰ مترمربع قشم تاسیسات مجموعه تجاری خدماتی کندالو 5۰۰۰ مترمربع قشم تاسیسات مکانیکی مجموعه تجاری نگین شمال 6۸۰۰ مترمربع ساری سیستم تاسیسات مکانیکی رستوران مجتمع اقامتی کوثر 39۰۰ مترمربع بابلسر سیستم تاسیسات مکانیکی ایستگاههای راه آهن اهواز و اندیمشک ۱۰º۰۰۰ مترمربع فروش سیستم تهویه مطبوع و تجهیزات سرمایشی به هتل امیدواری ۲۰۰۰ مترمربع مشهد مشاوره و فروش سیستمهای تهویه مطبوع (چیلر فنکوئل پکیج هواساز) به مجتمع چندمنظوره الماس ساری حدود 3۰۰ واحد تجاری شهر بازی رستوران و... ۲۰º۰۰۰ مترمربع نظارت بر اجرای تاسیسات مکانیکی مجتمع تجاری مامطیر بابل ۲۴º۰۰۰ مترمربع مشاوره و سیستم تاسیسات مکانیکی مجتمع توریستی آویشن چالوس ۱۲º۰۰۰ مترمربع مشاوره و نظارت تالر مرکزی وزارت ارشاد در ساری ۱۲º9۰۰ مترمربع تاسیسات مکانیکی کلینیک تامین اجتماعی بابل ۴º۰۰۰ مترمربع نظارت عالی پروژه مجتمع تفریحی توریستی للیم ساری شامل هتل 36 کلبه تفریحی سالن همایش ساختمان تجاری و... در جمع 9۰º۰۰۰ مترمربع اصلحی تاسیسات هتل ماهان ۱5º۰۰۰ مترمربع نظارت پروژه تجاری در میدان خزر ساری 6º۰۰۰ مترمربع مشاوره پروژه تجاری مسکونی در فرح آباد ساری 6º5۰۰ مترمربع مشاوره در فروش بهترین برندهای اروپایی در تهویه مطبوع و سرمایش صنعتی و تجاری

22 MECHANICAL EXPERT علیرضا قاسمینژاد ناظر ارشد تأسیسات مکانیکی مدیر دفتر ساری تولد بهشهر دیپلم ریاضی-فیزیک ساری کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلمی مشهد کارشناسی ارشد مهندس صنایع (گرایش سیستمهای اقتصادی دانشگاه علوم و فنون باب ل پروانه اشتغال بهکار مهندسی صلحیت نظارت بر تأسیسات مکانیکی کار با نرم افزارهای AutoCAD و Ms-Project و Microsoft Excell نظارت بر اجرای تأسیسات مکانیکی ساختمانها کنترل پروژه های ساختمانی و تأسیسات صنعتی بررسی و تنظیم صورتجلسات کارگاهی کنترل صورت وضعیت دستورکار و بهبودگردشکار ۱3۴۸ ۱36۸ ۱3۷۴ ۱3۷6 ۱3۸۲ تواناییها خلTه سوابقکاری ۱3۷5 تا ۷۷ شرکت هیواالکتریک بابل مسوول واحد قالب ۱۳۷۹ شرکت زیدآباد شمال: رئیس کارگاه پروژه شبکه فلزی توزیعگازكارخانه آجر ماشینی رئیس کارگاه پروژه ساخت ۱5۰۰ انشعابگاز فلزی شهرستان بهشهر ۱3۷9 تا ۸۰ شرکت سیمان بنوید اصفهان مسوولکنترل پروژه و ساخت داخل (کار در دفتر مرکزی ) ۱3۸۱ تا ۸3 شرکت خشت و صنعت شمال: مدیر پروژه شبکه توزیعگازکارخانه آسفالت واقع در استان مازندران مدیر پروژه ساخت ۲۰۰۰ انشعابگاز پلیاتیلن شهرستان نور ۱۳۸۳ تا ۸۵ شرکت مهندسین مشاور دریابندر: ناظر مقیم پروژههای در حال ساخت بندر امیرآباد تا پایان پروژهها ۱393 تاکنون همکاری با مهندسین مشاور مدیریت دفتر ساری و نظارت تأسیسات مکانیکی

23

24

25

26

27 سوابق کاری مشاور

28 سال نوع کار شرح کار کارفرما محل کار توضیحات مشاوره اجرا تولی" و نصب نورپردازی بادگیرهای روستای لت برای جشنواره رهنگ و ت"ن ساحلنشینان خلیج ارس تابلوهای بتونی-آلومنیمی برای راهنمایی طبیعتگردان قالبسازی در کاشان قطعهریزی در کرمان یک هتل سه ستاره سازمان منطقه آزاد قشم سازمان قشم شرکت خصوصی روستای باستانی لت سطح جزیره قشم ماهشهر 600 متر از ناهای ساحلی 22 تابلو سنگین در دو تیپ 3000 مترمربع 1000 مترمربع اجرا اجرا اجرا مرمت حفاظتی یک خانه سنتی و ضاسازی برای نایشگاه عکس نورپردازی و مرمت سطحی (ضاسازی) روستای لت برای نخستین جشنواره رهنگ و ت"ن ساحلنشینان خلیج ارس نوسازی پارک ساحلی شهر قشم در محل سینما دریای سابق سازمان قشم سازمان قشم سازمان قشم روستای لت روستای باستانی لت جزیره قشم 600 متر از ناهای ساحلی 21/000 مترمربع از یک مجموعه ویلیی- توریستی در زمینی به مساحت 4 هکتار ساری شخص حقیقی سواحل ساری 5000 مترمربع تهیه طرح بهسازی و آرامسازی ضای زیر پل بزرگراهی گیشا (تقاطع غیرهمسطح نصر) رولوه و نقشهبرداری تهیه طرح مرمت مطالعات چن"ین سالن سینمای ق"یمی محوطه یک کارخانه تولی" کنسرو ماهی سازمان زیباسازی حوزه هنری شرکت ماهی کوچولو- خصوصی ضای زیرپل به طول 900 متر و محیط پیرامون پل بوشهر بهشهر منطقه ویژه امیرآباد بیش از ده هزار مترمربع 6000 مترمربع سینمای روباز برای تولی" انبوه و صنعتی در سواحل شمالی کشور تکمیلی یک بازارچه (پاساژ) تخصصی لوله و اتصالت برای م"رسه شهی" مطهری معاونت سینمایی حوزه هنری خصوصی معماری تیپ 2000 مترمربع طرح توسعه و اجرایی یک مجتمع ویلیی بخش خصوصی ری"ونکنار 3000 مترمربع از صفر یک مجتمع مسکونی برای کارکنان و اساتی" تعاونی مسکن دانشگاه شریف شهر ج"ی" پردیس 2500 مترمربع

29 سال نوع کار شرح کار کارفرما محل کار توضیحات 4000 مترمربع چن" خانه ویلیی و آپارتانی کوچک و متوسط کلبههای چوبی با قابلیت مونتاژ سریع برای اقامت گردشگران طبیعی تهیه طرح مفهومی شامل مطالعات و لکهگذاری کاربریها برای پارک طبیعی (اکوپارک) قشم بخش خصوصی شرکت مناطق گردشگری سازمان قشم و جامعه محلی و UNDP شورای اسلمی لت و مازن"ران جزیره آشوراده جزیره قشم معماری تیپ 100 هکتار نظارت از صفر یک اسکله تفریحی برای گردشگران در روستای لت: ترکیبی از روشهای م"رن و سنتی م"یریت و نظارت کارگاهی پروژه بهسازی و زیباسازی ضربتی محور اصلی شهر متل و رستوران با هن"سه و شکل سنتی سازمان قشم سازمان قشم جزیره قشم شهر قشم روستای لت تا 100 متر در آب محوری به طول 6 کیلومتر 1000 مترمربع مشاوره تهیه پیشنویس طرح جامع ژئوپارک قشم (برای عضویت ژئوپارک قشم در شبکه جهانی ژئوپارکهای تت پوشش یونسکو یک می"ان شهری ترکیب م"رن و سنتی سازمان قشم سازمان نوسازی شهر بخشهای غربی جزیره قشم شهر مساحتژئوپا رک 300 کیلومتر مربع 5000 مترمربع یک بوستان کوچک محلی در محله نوپای امام علی (ع) طرح اول مسابقه معماری کاربریهای مختلط در باتهای رسوده یک کمپ اقامتی و پشتیبانی برای س" سازمان نوسازی شهر سازمان نوسازی شهر شرکت آبفن شهر محله امام علی (ع) شیراز هزار مترمربع ص" و ده هزار مترمربع 1500 مترمربع 8۴ 8۴ 8۴ 8۴ 8۴ 8۴ برج مسکونی-تاری 17 طبقه در مجموعه تاری-اداری سازمان نوسازی شهر بخش خصوصی محله امام علی (ع) نورآباد مسنی سی و هفت هزار مترمربع 2700 مترمربع تهیه طرح جامع امامزاده عقیل تهیه طرح جامع امامزاده عب"ا.. سازمان اوقاف سازمان اوقاف اسلمشهر جاییج لواسان در دست در دست

30 مشاور مهندسان پیرامون مهرازان سال کار نوع کار شرح کارفرما کار محل توضیحات و سرمایه- گذاری برای اکوتوریستی بزرگ مرکز یک با اقامت تفریح سرگرمی خ"مات ارایه زیستمحیطی علوم ترویج بر تاکی" شرکت طراحان پیرامون استان مازن"ران بهشهر 50 زمینی در در هکتاری پناهگاه جوار وحش حیات میانکاله 86 و مشاوره ژئوپارک تفصیلی و جامع طرح تهیه م"یریت طرح شامل قشم جهانی منطقهای برنامهریزی ژئوپارک و بناها...تا و آمادهسازی ژئوپارک به مربوط محوطههای منطقه سازمان قشم آزاد غربی بخشهای همه شامل در قرارداد این قشم. جزیره یات. پایان 90 خرداد ۸۷ مترمربع 1100 واح"ی 7 مسکونی مجتمع شخصی بهشهر 87 و قشم هامون ساحلی کمپینگ آن پشتیبان ساختمانهای قشم سازمان قشم جاده درگهان به زمینی در 7 مساحت هکتار 88 پژوهش آثار ثبتی پرون"ههای بررسی و مطالعه میراث خوزستان طبیعی رهنگی آثار می"انی پایش ایذه شهرستانهای ناملموس و هویزه باغملک للی و ان"یکا مسج"سلیمان 88 واح"ی 8 مسکونی ساختمان شخص حقیقی ساموزال شهرک قشم 88 بهشهر شهرداری ج"ی" ساختمان شهرداری بهشهر ملت تاریخی باغ بهشهر صفوی عه" 89 میانکاله در سیبری ببر زادآوری قفس A Tigers' Breeding Center سازمان زیست محیط کشور پاسگاه میانکاله بهشهر میانقلعه 89 نظارت ویزیتورسنتر اح"اث کارگاهی نظارت قشم ژئوپارک یک شماره منطقه سازمان قشم آزاد خلف برکه روستای قشم 89 اداری- برج یک ناهای تکمیلی خیابان نبش گان"ی- خیابان در تاری نهم صبانفت شرکت (صن"وق بازنشستگی نفت) گان"ی خیابان 89 نظارت اح"اث پروژه کارگاهی و عالی نظارت در مازن"ران ببر نگه"اری و زادآوری مرکز میانکاله جزیره شبه زیست محیط مازن"ران حیات پناهگاه بهشهر ش"ه اجرا میانکاله وحش است و پیرامونی شهری ضای شهر پرتغالیها قلعه محیطی سامان"هی قشم میراث کل اداره و رهنگی گردشگری قشم آزاد منطقه قلعه قشم قشم جزیره از بیش ق"مت با پرتغالیها طرح اول مرحله سال 450 ش". اجرا 89 میرکمالی شهید خیابان چیتگر دریاچه غرب خرازی بزرگراه - دفتر یک واحد 36 شماره مختار کوچه قارن خیابان ساری- دفتر رشد بینالمللی مرکز پژوهش بلوار قشم جزیره قشم- دفتر

31 سال نوع کار نظارت نظارت نظارت مطالعات و شرح کار مجتمع تفریحی-اقامتی هوتو دارای هتل خانه بومی رستورانها کمپینگ مسیرهای بازدی" و... کارهای مرحله دوم اح"اث مرکز زادآوری و نگه"اری ببر در شبه جزیره میانکاله نظارت عالی و نظارت کارگاهی اح"اث اقامتگاه برای کارشناسان در میانکاله مطالعات و اراضی پشتیبان اسکلههای تبل و کن"الوی قشم مجموعه مرکزی ژئوپارک جهانی قشم (ژئوسنتر) و اینفوپوینتهای ژئوپارک قشم تهیه طرحی سامان"هی محوطههای تاریخی کولغان و خوربس قرنطینهای برای گربهسانان بزرگ در پناهگاه حیات وحش سمسکن"ه ساری پذیرمان (ویزیتورسنتر) برای شبه جزیره میانکاله و محوطههای وابسته به آن در زمینی به مساحت یک هکتار نظارت بر اجرای کمپینگ مساری هوتو بهشهر مطالعه و موزه روستایی دیرستان قشم و سامان"هی محوطه تاریخی کلت کشتاران تهیه طرح جامع غارموزه هوتو-کمربن" بهشهر کارفرما شرکت تعاونی سبزگستر هوتو محیط زیست استان مازن"ران حفاظت محیط زیست مازن"ران سازمان منطقه آزاد قشم سازمان منطقه آزاد قشم سازمان منطقه آزاد قشم حفاظت محیطزیست کشور حفاظت محیطزیست مازن"ران سبزگستر هوتو سازمان منطقه آزاد قشم میراث رهنگی و گردشگری مازن"ران محل کار بهشهر روستای شهی"آباد محوطه پارینه سنگی هوتو در حال اجرا در مازن"ران پناهگاه حیات وحش میانکاله پاسگاه میانقلعه اجرا ش"ه است. در مازن"ران پناهگاه حیات وحش میانکاله پاسگاه میانقلعه اجرا ش"ه است. در دست دارای ساختمانی به مساحت 5500 مترمربع در دست سامان"هی دو اثر ثبت ش"ه تاریخی به مساحت 6 و 11 هکتار/ تویل ش" تویل ش" به مساحت 1500 مترمربع تویل ش" تویل ش" تویل ش" تویل ش" یک برج اختصاصی مجموع خ"مات کودک در شرکت خصوصی به مساحت تقریبی 70 هزار مترمربع/ تعلیق به علت مشکل در مالکیت زمین 91 نظارت طرح توسعه و مرمت محیطبانی پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری نسکشی ضلع جنوبی تالب میانکاله حفاظت محیط زیست مازن"ران تویل ش" 91

32 سال نوع کار نظارت نظارت شرح کار طرح توسعه و مرمت محیطبانی پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری نسکشی ضلع جنوبی تالب میانکاله شبیهسازی سهبع"ی ناهای ضلع شرقی حصار بتونی تپههای عباس آباد (باغ بهشت) همراه با پیشنهادی برای طرح ضای سبز آن یک اسکله چوبی در تالب میانکاله مرکز بازپروری حیاتوحش برای اجرا در مراکز استانها (اقلیمهای چهارگانه کشور) Rehabilitation Centre یک مجموعه ورزشی 5 طبقه در به مساحت 8300 هزار مترمربع کارفرما حفاظت محیط زیست مازن"ران شرکت آرمه نو محیطزیست مازن"ران سازمان حفاظت محیط زیست معاونت مهن"سی و پ"ان" محل کار تویل ش" تویل ش" تویل ش" تویل ش" مرحله اول تویل و در انتظار ابلغ مرحله دوم مطالعات و یک رستوران در بن"رعباس 1500 مترمربع آمادهسازی و سامان"هی پارک آهوان کیش به مساحت 210 هکتار مرکز حفاظت و نگه"اری از گور ایرانی در مهریز یزد یک کتابخانه روستایی تفصیلی محوطه غار موزه هوتو- کمربن" بهشهر تکمیلی ساختمان هتل آبرنگ قشم با 58 اتاق در شهر قشم. ناها دکوراسیون تأسیسات برقی و مکانیکی و تغییرات کلی در پارکینگ ها و مشاعات طبق ضوابط ملی و منطقهای خصوصی سازمان منطقه آزاد کیش سازمان حفاظت محیط زیست دهیاری روستای چهو شرقی قشم شرکت تعاونی هوتو شخص حقیقی مرحله اول تویل ش"/ کاررما از ادامه منصرف ش" مراحل پایانی تویل ش" تویل ش" در مراحل ابلغ در حال اجرا (مشاوره همزمان با اجرا) ۴ 9۴ 9۴ 9۴

33 فهرست کارهای معماری داخلی سال نوع کار شرح کار کارفرما توضیحات نظارت داخلی و نظارت بر اجرای یک ساختمان مسکونی کامل سه طبقه شخصی 78 داخلی دتر مرکزی یک شرکت تولی"ی شرکت خصوصی 79 اجرا اجرای غره در اولین نایشگاه حفاظت محیط زیست کشور سازمان منطقه آزاد قشم نایشگاه بینالللی 79 اجرا اجرای غره در اولین نایشگاه گردشگری در کشورهای اسلمی سازمان منطقه آزاد قشم نایشگاه بینالللی اصفهان 79 اجرا اجرای غره در دومین نایشگاه حفاظت محیط زیست کشور سازمان منطقه آزاد قشم نایشگاه بینالللی 80 اجرا تولی" و نصب راهنمای طبقات و اتاقهای دتر مرکزی (Signage) دتر مرکزی سازمان منطقه آزاد قشم 80 غره م"ولر نایشگاهی شرکت خ"مات اینترنت و شبکه مروا سیستم 80 نقشهبرداری و طرح زهکشی و توسعه داخلی سینما بهمن بوشهر موسسه توسعه سینمایی بهمن بوشهر 81 برداشت و رولوه (نقشه برداری داخلی) سینماهای پیام انقلب ردوسی سپی"ه معاونت سینمایی حوزه هنری 81 اجرا اجرای سینمای کوچک تخصصی برای گروه ارزیابان یلم موسسه توسعه سینمایی بهمن 81 توسعه سالن ج"ی" سینما سپی"ه موسسه توسعه سینمایی بهمن 81 داخلی یک آژانس مسارتی شخص آبادان 82 داخلی دتر مرکزی شرکت تخصصی شبکههای کامپیوتری شرکت رمیس 82 طرح تب"یل یک سوله به نایشگاه عکس انمن عکاسان روایت تح 82 اجرا اجرای کارهای تکمیلی سینما بهمن بهشهر مازن"ران موسسه توسعه سینمایی بهمن بهشهر 8۴ دکوراسیون داخلی برای شهر کتاب ابن سینا شهر کتاب شهرک غرب 8۴ اجرا داخلی و اجرای سالن اجتماعات م"رسه علوم قرآنی م"رسه علوم قرآنی وابسته به سازمان اوقاف کشور 85

34 اجرا داخلی و اجرای مرکز مانیتورینگ حراست ایستگاه مرکزی راه آهن اداره راه آهن 85 رولوه و طرح معماری داخلی سینما سپهر ساری موسسه توسعه سینمایی بهمن ساری 85 اجرا اجرای دکور تلویزیونی موسسه گزینه دو 85 اتاق نایش دتر عمران سازمان ملل متح"- دتر UNDP در 89 داخلی طبقه همکف یک برج در دست ساخت (لبی و بانک) شرکت صبانفت -گان"ی 89 رولوه (نقشهبرداری داخلی) و داخلی مرکز بینالللی رش" قشم مرکز بین الللی رش" قشم قشم 89 لبی ورودی و سالن اجتماعات ساختمان اداره کل اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازن"ران ساری 90 داخلی و نای خارجی شهرکتاب یزد خصوصی یزد 90

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11 ضميمه دو

Microsoft Word - 11 ضميمه دو 155 ضميمه 2: سرانههاي تا سيسات شهري مباني نظري برنامه 5 ساله فرهنگي اجتماعي شهر تهران 156 157 مساجد و اماكن مذهبي نظر به نقش مسجد و اهميت آن و با توجه به پراكندگي مساجد و اماكن مذهبي در سطح شهرها و محلات

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا دکتر ابراهیم رومینا و دکتر سیروس احمدی میزبان اساتید

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx مو سسه ارزيابي و رتبهبندی دانشگاههای سبز جهان ۲۰۱۶ (UI ١ Green World Ranking) مقدمه دانشگاه اندونزي با هدف ترويج پايداري در آموزش عالي از سال 010 اقدام به ارزيابي و رتبهبندي دانشگاههاي جهان بر اساس معيارها

توضیحات بیشتر

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب ساعت کار شنبه تا چهارشنبه : 7/03 الی 01/03 دانشکده نام رشته و مقطع آدرس دانشکده شماره تلفن کارشناسی پیوسته کارش

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب ساعت کار شنبه تا چهارشنبه : 7/03 الی 01/03 دانشکده نام رشته و مقطع آدرس دانشکده شماره تلفن کارشناسی پیوسته کارش آدرس کارشناسی ناپیوسته مهندسی معماری تصویرسازی مدیریت پروژه و ساخت 44846481-4 44846498 هنر و معماری طراحی لباس مهندسی معماری معماری پژوهش هنر طراحی پارچه و لباس مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی حفاظت

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مهندسین مشاور سبزاندیش پایش)ساپ( این شرکت در سال 1380 با هدف ارائه خدمات مشاورهای طراحی نظارت اجرا و مدیریت طرح درپروژههای عمرانی توسعهای آمایشی تحقیقاتی و پژوهشی تأسیس گردیده و تخصصهای آن در زمینههای

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 Delivering your strategy. شرکت گلف اجنس ی ایران شرکت گلف اجنس ی ایران )عضو گروه گلف بین امللل( با بیش از نیم قرن سابقه حرفهای از سال 1337 شمس ی در زمینه های مختلف حمل و نقل به خصوص در حوزه کشتیرانی و خدمات

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

امیرحسین قلی زاده | Jobinja

امیرحسین قلی زاده | Jobinja امیرحسین قلی زاده کارشناس ارشد - سرپرست - ناظر - برنامه ریز تماس از طریق جابینجا (https://jobinja.ir/user/amir-ghz) تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۶۶ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: پایان خدمت

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Darsad Percents-iedep.com.docx

Microsoft Word - Darsad Percents-iedep.com.docx 66 رتبه زير 20 در 38,82 علم و صنعت ايران 40 60 36 31 21 17,89 40,45 علم و صنعت بهشهر 66 38 41 31 22 14,31 39,73 تهران 17 54 25 49 24 16,87 38,73 كردستان 43 45 25 40 28 16,95 38,73 فردوسي مشهد 45 30 28

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه آموزشی مدیریت ریسک قراردادي با موردکاوي قراردادهاي

توضیحات بیشتر

آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فا

آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فا آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : 5855576718 شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فام ساختمان شماره 1 بنیاد شهید شیراز - بلوارمدرس خیابان

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - final ostandarii

Microsoft Word - final ostandarii شرح وظايف كارگروه تخصصي تامين مسكن با مسي وليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي فهرست مطالب: فصل اول: كليات فصل دوم: شرح وظايف فصل سوم: اعضاء كارگروه فصل اول: كليات قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و شرح وظايف

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا دانشجویان برق ورودی و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 191/80/ دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول - برق ورودی 9 به بعد -- -- --70

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation طراحی سازماندهی و اجرای ایده ها به سبک کسب و کارهای نوظهور (Launching Startups) Provided By: Ali Jahedi May 2015 Provided By: Ali Jahedi May 2015 نام و نام خانوادگی: علی جاهدی سوابق دانشجوی دکترای علم

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین

بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: 5282295855 Shiravand_b@razi.tums.ac.ir سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین بیماریها كارشناسي كنترل ناقلین بیماریها كارشناسي ارشد

توضیحات بیشتر

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز 2020 1 تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامبر 2019 اعالم شد. دانشگاه کاشان در این نظام رتبه بندی

توضیحات بیشتر

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املا ک (موضوع مواد ٧ و ٨٠ ق.م.م.) F20-30-001 ویرایش از تاریخ : تا تاریخ: صفحه 1 از 5 این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میشود: محل بار شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه:

توضیحات بیشتر

شركت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران تعرفه حق انشعاب آب براي يك واحد مسكوني ارقام به ریال سال 1397 تبصره 3 تبصره 2 نام شرکت مناطق شهرداری حق انشعاب جمع

شركت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران تعرفه حق انشعاب آب براي يك واحد مسكوني ارقام به ریال سال 1397 تبصره 3 تبصره 2 نام شرکت مناطق شهرداری حق انشعاب جمع تعرفه حق انشعاب آب براي يك واحد مسكوني ارقام به ریال تبصره 3 تبصره 2 نام شرکت مناطق شهرداری حق انشعاب جمع 17,340,000 4,800,000 1,140,000 11,400,000 1 17,340,000 17,340,000 13,005,000 13,005,000 4,800,000

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

مديرکل محترم تربيت بدنی استان

مديرکل محترم تربيت بدنی استان هندبال جمهوری اسالمی بسمه تعالی آئين نامه اجرايي مناطق هشتگانه هندبال مقدمه: با توجه به بررسی بعمل آمده و ارزيابی برنامه عملياتی سال گذشته آئين نامه پيشنهادی تهيه و در اختيار رؤسای هيئت ها قرار گرفت. در

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید.

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید. کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را کنید. همچنین براي هماهنگی ثبت نام با شماره هاي 02144873669 09197495086

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

CV 96

CV 96 مشخصات فردي نام نام خانوادگی تاریخ تولد محل اشتغال سمت اکبر رحیمی 1359 دانشگاه تبریز عضو هیات علمی دانشگاه شماره تماس Email 04133392043 Akbar.rahimi@gmail.com مقطع رشته دانشگاه سابقه تحصیلات عالی تاریخ

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation سوخت مایع %70 عنوان عملکرد سال 94 سال 95 تاکنون 9766 275 497 شبکه گذاري KM 160044 3638 انشعاب شهري 1794 117567 4012 انشعاب روستایی 4176-39055 حجم گاز جایگزین در صنعت 44058 521197 20160 اشتراك پذیري 20638

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

دستور جلسه جلسه شماره زمان روز ساعت شروع شنبه تاريخ هفتاد و چهار )47( 9919/19/91 54:61 مكان مدت جلسه بخش دستورجلسه دوساعت و پيش ازدستور و گزارش امور ج

دستور جلسه جلسه شماره زمان روز ساعت شروع شنبه تاريخ هفتاد و چهار )47( 9919/19/91 54:61 مكان مدت جلسه بخش دستورجلسه دوساعت و پيش ازدستور و گزارش امور ج هفتاد و چهار )47( 99/19/ خيابان گلستان نبش کوچه يکم پالک 1 سا نظام مهندسي ساختمان استان تهران مدت اعالم رسميت جلسه توسط رياست سا 6 گزارش امور جاري و اقدامات انجامشده در هفته گذشته توسط رياست سا تصميمگيري

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی- پژوهشی معتبر بمیزان 22 درصد تا پایان سال 49-1 استراتژی: افزایش تعداد طرحهای پژوهشی تصویب

توضیحات بیشتر

هوا لح ق با سلام احتراما رزومه اینجانب به شرح زیر تقدیم میگردد: الف- مشخصات فردی نام: هدی نام خانوادگی: هماوندی تاریخ تولد: 6611/2/82 محل تولد: کرمان

هوا لح ق با سلام احتراما رزومه اینجانب به شرح زیر تقدیم میگردد: الف- مشخصات فردی نام: هدی نام خانوادگی: هماوندی تاریخ تولد: 6611/2/82 محل تولد: کرمان هوا لح ق با سلام احتراما رزومه اینجانب به شرح زیر تقدیم میگردد: الف مشخصات فردی نام: هدی نام خانوادگی: هماوندی تاریخ تولد: 6611/2/82 محل تولد: کرمان نشانی الکترونیکی: h.homavandi@ut.ac.ir ب سوابق تحصیلی

توضیحات بیشتر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر 1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر شایان نام دانشجو : روح االله قدیري شماره دانشجویی :

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Ali_Azarhoosh-Resume_96.docx

Microsoft Word - Ali_Azarhoosh-Resume_96.docx نام: علي اطلاعات شخصي نام خانوادگي: آذرهوش تلفن همراه : 98-912-5496829+ تلفن مستقيم : 02188824824 وضعيت تاهل : متاهل وضعيت خدمت سربازي : داراي زبان ه يا كارت پايان خدمت داراي تسلط : فارسي انگليسي (آي ين

توضیحات بیشتر

نقشه و راهنمای عملیات آتش نشانیFAPG تاریخ 1397/05/26 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نقشه و راهنمای عملیات آتش نشانی )FAPG( معاونت حفاظت و پی

نقشه و راهنمای عملیات آتش نشانیFAPG تاریخ 1397/05/26 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نقشه و راهنمای عملیات آتش نشانی )FAPG( معاونت حفاظت و پی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نقشه و راهنمای آتش نشانی )FAPG( معاونت حفاظت و پیشگیری از حریق 1397 مقدمه ه یا با عنایت به اهمیت دسترسی نقشه های ساختمانی نظیر نقشه های ایمنی معماری و شهرسازی بخصوص

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه تمدنساز اسالمی و تقویت زمینه و ظرفیتهای علمی و تربیتی

توضیحات بیشتر

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی به نام خدا يرفع اهلل الذين امنوا منكم و الذين اوتو العلم درجات فرم ترفيع اعضاي هيأت علمي مازندران الف( مدير محترم گروه آموزشي... با سالم و احترام نظر به اينكه اينجانب... در تاريخ... استحقاق يك پايه ترفيع

توضیحات بیشتر

منتخب آمار گردشگران بین المللی ایران معاونت گردشگری

منتخب آمار گردشگران بین المللی ایران معاونت گردشگری ICHTO منتخب آمارهای گردشگران بین المللی ایران معاونت گردشگری دفتر برنامهریزی و حمایت از توسعه گردشگری فروردین فهرست...صفحه اهم آمار گردشگران ورودی و خروجی کشور در سال... بخش یک : آمار گردشگران ورودی به

توضیحات بیشتر

ASTEC site

ASTEC site O&M ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 1389 جهت شرکت فناوران در سال آبتین فولاد اراي ه خدمات برداري بهره تجهیزات از نگهداري تامین و مهندسی و طراحی قطعات در صنایع فولاد کشور خصوصا اسفنجی آهن

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

احسان نادری مشخصات فردی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی از دانشگاه تهران شماره تماس: ایمیل:

احسان نادری مشخصات فردی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی از دانشگاه تهران شماره تماس: ایمیل: احسان نادری مشخصات فردی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی از دانشگاه تهران شماره تماس: 091090336 ایمیل: ehsaanaderi@alumni.ut.ac.ir مشخصات تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک گرایش

توضیحات بیشتر

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟ ا یا می دانید تجربیات و پژوهش های صورت گرفته نشان می دهند که با انتخاب مناسب روش اجرای پروژه می توان مدت زمان اجرای پروژه را 30 درصد و هزینه های پروژه را تا 12 درصد کاهش داد ا یا می دانید انتخاب یک سیستم

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

ارائه PowerPoint

ارائه PowerPoint Iran Nanotechnology Laboratory Network Info@nanolab.ir ایجاد شبکه ایجاد شبکه موجود بودن بيش از 80 درصد دستگاهها در كشور مسأله اول نداشتن دستگاه نيست تهيه فهرست دستگاه های استفاده شده در پژوهش ها مسأله

توضیحات بیشتر

گزارش ساالنه شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم شاخص كل )بر مبناي 1395=100 ( در

گزارش ساالنه شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم شاخص كل )بر مبناي 1395=100 ( در گزارش ساالنه قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور- 1397 تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم )بر مبناي 1395=100 ( در سال 1397 براي كل كشور و مناطق شهري و روستایی به ترتیب عدد 136.9

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب مصرفی قبل و بعد از اجرای آن با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از ه

ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب مصرفی قبل و بعد از اجرای آن با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از ه ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب قبل و بعد از اجرای آن با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از همان ابتدای تا سیس مورد توجه قرار گرفته و اینکه ف ضای سبز

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و امانت داری موضوع کاربرگ 3 انتخاب استاد)ان( راهنما براساس دستورالعمل مربوط )توسط دانشجو( تا پایان نیمسال

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - طراحي معماري با نرم افزار SKETCH UP.doc

Microsoft Word - طراحي معماري با نرم افزار SKETCH UP.doc فرم 7-5 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور و پژوهشهاي علمی و فنی عنوان رشته آموزشی : نقشه کشی و عمران عنوان پودمان آموزشی : طراحی معماري با نرم افزارUP SKETCH کد پودمان ITC-DR-268: تاریخ تصویب: تاریخ باز

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Autumn 97 vA04

Seasonal Report Autumn 97 vA04 گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار پاييز ١٣٩٧ ٩٧ بیشترین نرخ تبدیل کاربران به کاربران خریدار تهران بیشترین تغییرات نصب فعال در دسته ی ابزار ها: ١٨ بیشترین رشد تعداد برنامه ها در دسته ی آشپزی و رستوران: ١٤ ساعت

توضیحات بیشتر

محتوای بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده در سال 94

محتوای بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده در سال 94 محتوای بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده در سال 94 تخفی ف ع وارض تخریب و نوسازی در ساخت و سازهای مسکونی درصد تخفیف عوارض ویژه پ لاک های کمت ر از متر در پروانه های ویژه پاک های بیش تر از 300 متر مربع در پروانه

توضیحات بیشتر

مراحل ارسال و مشاهده مستندات پروژه در آرشیو اسناد بنا از طریق سامانه ساجام امكان مشاهده مستندات پروژه هاي ساختماني ارسال كليه مستندات پروژه هاي ساختما

مراحل ارسال و مشاهده مستندات پروژه در آرشیو اسناد بنا از طریق سامانه ساجام امكان مشاهده مستندات پروژه هاي ساختماني ارسال كليه مستندات پروژه هاي ساختما مراحل ارسال و مشاهده مستندات پروژه در آرشیو اسناد بنا از طریق سامانه ساجام امكان مشاهده مستندات پروژه هاي ساختماني ارسال كليه مستندات پروژه هاي ساختماني هدف از اجراي اين سامانه جلوگيري از اتالف وقت مهندسان

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

لیست رشته / گرایش های آزمون دکتری 96 دانشگاه تهران سهمیه ظرفیت محل تحصیل زبان و ادبيات فارسي پرديس خودگردان زبان و ادبيات فارسي پرديس البرز 210

لیست رشته / گرایش های آزمون دکتری 96 دانشگاه تهران سهمیه ظرفیت محل تحصیل زبان و ادبيات فارسي پرديس خودگردان زبان و ادبيات فارسي پرديس البرز 210 لیست رشته / گرایش های آزمون دکتری 96 دانشگاه 09 زبان و ادبيات فارسي زبان و ادبيات فارسي البرز 0 5 جغرافياي جغرافياي البرز 0 9 جغرافيا و برنامه ريزي شهري جغرافيا و برنامه ريزي شهري البرز 0 09 زبان و ادبيات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - hajighasemkhan.docx

Microsoft Word - hajighasemkhan.docx مشخصات فردي بسمه تعالی نام و نام خانوادگی : علیرضا حاجی قاسمخان محل تولد : تهران تاریخ تولد : 1339 آدرس محل کار : حکیمیه تهران پارس بلوار نور جنب پارک ساحل دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378>

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378> برنامه زماني مصاحبه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در آزمون دكتري سال 1397 كد رشته امتحاني نام رشته امتحاني كد محل رشته*گرايش كد موسسه نام موسسه شهر كد محل نام دوره تاريخ مصاحبه 16 تير زبان وادبيات فارسي

توضیحات بیشتر

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي می ز نسا ج ي پوشاک فرش و صناعی د ست ي د بی ر می ز :

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

AutSat

AutSat صفحه: 2 فهرست مطالب هدف............ 3... ارشد...... 4... پنجم...... 4... ترم ششم.........4 اختراعات......5 شرايط تمديد سنوات در کارشناسي تمديد سنوات ترم 2 تمديد سنوات 2 حمايت مالي )تشويقي( از چاپ مقاالت

توضیحات بیشتر

بنام خدا نام و نام خانوادگی: علی بیزمارک تاریخ تولد: 2531/21/12 محل تولد: تهران وضعیت نظام وظیفه: معافیت دائم سوابق کاری: 41 سال شرکت اندیشه نگار: سال

بنام خدا نام و نام خانوادگی: علی بیزمارک تاریخ تولد: 2531/21/12 محل تولد: تهران وضعیت نظام وظیفه: معافیت دائم سوابق کاری: 41 سال شرکت اندیشه نگار: سال بنام خدا نام و نام خانوادگی: علی بیزمارک تاریخ تولد: 2531/21/12 محل تولد: تهران وضعیت نظام وظیفه: معافیت دائم سوابق کاری: 41 سال شرکت اندیشه نگار: سال 97 الی 08 شرکت افزار پرداز رمیس : سال 08 الی 08 شرکت

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

به نام خدا

به نام خدا Curriculum Vitae, Ahad Darvish motevalli نام: احد نام خانوادگی: درویش متولی تاریخ تولد: 7531 ایمیل: ahad.darvish@gmail.com شماره تماس: 82299222190 سوابق تحصیلی وشغلی تحصیالت دیپلم: ریاضی و فیزیک سال 7513.

توضیحات بیشتر

جدول 1: لیست دروس رشته کارشناسی مهندسی پزشکی ) گرایش بیوالکتریک)- دروس عمومی پایه اصلی تخصصی و اختیاري- (ورودي 95 و بعد) دروس عمومی دروس پایه دروس اصل

جدول 1: لیست دروس رشته کارشناسی مهندسی پزشکی ) گرایش بیوالکتریک)- دروس عمومی پایه اصلی تخصصی و اختیاري- (ورودي 95 و بعد) دروس عمومی دروس پایه دروس اصل جدول : لیست دروس رشته کارشناسی ) گرایش بیوالکتریک) دروس و (ورودي 95 و بعد) دروس دروس دروس دروس دروس (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (فقط گرایش بیوالکتریک)

توضیحات بیشتر

پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری (استعدادهای درخشان) سال 1398 دانشگاه اصفهان

پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری (استعدادهای درخشان) سال 1398 دانشگاه اصفهان فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری )استعداد درخشان( سال تحصیلی 9899 دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان به منظور فراهم نمودن زمينه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بين دانشجویان و دانشآموختگان مقطع کارشناسیارشد

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

شرح سوابق علمی، پژوهشی و کاری امیر درجه

شرح سوابق علمی، پژوهشی و کاری امیر درجه شرح سوابق علمی پژوهشی و کاری امیر درجه 1 شرح سوابق علمی پژوهشی و کاری نام و نام خانوادگی تحصیالت پست الکترونیکی شماره تماس وب سایت امیر درجه کارشناسی ارشد فناوری اطالعات )مدیریت سیستم های اطالعاتی( amirdarejeh@msn.com

توضیحات بیشتر

فصل هجدهم

فصل هجدهم 3 عمران شهري فص ل هجد ه م : عمران شهري 90 3 عمران شهري 90 3 عمران شهري آمارهاي ارائه شده در اين فصل مربوط به خدمات شهري شامل وضعيت شتعرارهاههعا تيداد ايسرگاههاي آتشنتاني وضيت متادين متوه و ترهبار حمل زباله

توضیحات بیشتر

فرآیند پاسخگویی به آزمون تحلیلی تشریحی برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

فرآیند پاسخگویی به آزمون تحلیلی تشریحی برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد شهرسازی کیمیا فکر بزرگ فرآيند پاسخگويي به آزمون: پاسخگويي به سوالات مطرح شده در اين آزمون ها مبتني بر فرآيند تهيه ي طرح هاي توسعه ي شهري و به صورت زير است: شناخت وضع موجود تجزيه و تحليل اطلاعات تدوين اهداف راهبرد ها و سياست

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/95/1/2 دفتر ط

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/95/1/2 دفتر ط استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/6/1 كد استاندارد: 0-/95/1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع

توضیحات بیشتر

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017 در حال حاضر نیاز بیشتری به تنوع و چابکی وجود دارد. مدیران پروژه باید به فناوری و همچنین انتظارات بالاتری از ذینفعان و مشتریان پاسخ دهند. بروزرسانی PRINCE2 تا کید بیشتری بر روشهای متناسب با نیازهای پروژه

توضیحات بیشتر

نگاهی به تاریخچه برج آزادی میدان و بنای آزادی یکی از مهمترین میدانهای تهران است.این میدان مجموعه ای است از برج آزادی فضای سبز وسط میدان فضای سبز حاشیة

نگاهی به تاریخچه برج آزادی میدان و بنای آزادی یکی از مهمترین میدانهای تهران است.این میدان مجموعه ای است از برج آزادی فضای سبز وسط میدان فضای سبز حاشیة نگاهی به تاریخچه برج آزادی میدان و بنای آزادی یکی از مهمترین میدانهای تهران است.این میدان مجموعه ای است از برج آزادی فضای سبز وسط میدان فضای سبز حاشیة میدان مسیرهای عبور خودرو و عابر پیاده. تاریخچة برج

توضیحات بیشتر

فهرست کتابخانه های عمومی هرمزگان نام کتابخانه شهرستان شهر روستا آدرس تلفن کد پستی شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی شهرک صیادان 79

فهرست کتابخانه های عمومی هرمزگان نام کتابخانه شهرستان شهر روستا آدرس تلفن کد پستی شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی شهرک صیادان 79 7959184414 7635623323 شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی ک صیادان 7967113731 7644376743 ایثار دهنگ ی دهنگ 7978153666 7644390646 بعثت هرنگ ی هرنگ 7961135738 7644342700 شرفاشرفائی جناح جناح خیابان فرهنگ جنب

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی

بسمه تعالی دروس رشته اقتصاد گرایش نظری )( ) ( ) 9 ( ( ) 3 اندیشه اسالمی )مبداو معاد( اقتصاد نفت و نیرو اقتصاد کشاورزی اندیشه اسالمی )نبوت امامت( *آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتر 3 فلسفه اخالق)با تکیه بر

توضیحات بیشتر

علی توکلی | Jobinja

علی توکلی | Jobinja علی توکلی Network Administrator تماس از طریق جابینجا ) https://jobinja.ir/user/ms- (9454566 تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۷۰ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: پایان خدمت وضعیت تا هل: متا هل استان

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز باسمه تعالی بخش اول انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 5 - طرح کوثر 6 - وام قرض الحسنه ازدواج - وام قرض الحسنه عادی - تسهیالت در مقابل سپرده

توضیحات بیشتر

شرکت نام آوران نصر سمنان Co. Namavaran Nasr Semnan تاریخچه شرکت نام آوران نصر سمنان با نامهای سابق شرکت جهاد نصر سمنان و شرکت عمران گستر جهاد نصر و با

شرکت نام آوران نصر سمنان Co. Namavaran Nasr Semnan تاریخچه شرکت نام آوران نصر سمنان با نامهای سابق شرکت جهاد نصر سمنان و شرکت عمران گستر جهاد نصر و با تاریخچه شرکت نام آوران نصر سمنان با نامهای سابق شرکت جهاد نصر سمنان و شرکت عمران گستر جهاد نصر و با هدف ارائه خدمات عمراني از تاريخ 1731/11/1 فعاليت خود را آغاز وپروژه های متعددی را اجرا کرده است. با اکنون

توضیحات بیشتر

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتری تخصصی

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور  دانشجویان دوره دکتری تخصصی مدارك لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتري تخصصی درخواست کتبی دانشجو که به تایید استاد راهنما رسیده باشد. فرم تکمیل شده مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجو (فرم شماره 101) اصل

توضیحات بیشتر