Journal of Agroecology Vol. 9, No. 4, Winter 2018, p نشریه بوم شناسی کشاورزي جلد 9 شماره 4 زمستان 1396 ص تا ثیر تراکم علفهرز و س

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Journal of Agroecology Vol. 9, No. 4, Winter 2018, p نشریه بوم شناسی کشاورزي جلد 9 شماره 4 زمستان 1396 ص تا ثیر تراکم علفهرز و س"

رونوشت

1 Journal of Agroecology Vol. 9, No. 4, Winter 2018, p نشریه بوم شناسی کشاورزي جلد 9 شماره 4 زمستان 1396 ص تا ثیر تراکم علفهرز و سطوح مختلف کود نیتروژن بر شاخصهاي رشدي ذرت (.L (Zea mays تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) و ارزن Panicum ) (miliaceum L. *2 1 وحید محمدي و سجاد رحیمی مقدم تاریخ دریافت: 1394/11/25 تاریخ پذیرش: 1395/08/09 محمدي و. و رحیمیمقدم س تا ثیر تراکم علفهرز و سطوح مختلف کود نیتروژن بر شاخصهاي رشدي ذرت (.L (Zea mays تاج خروس ریشه قرمز L.) (Amaranthus retroflexus و ارزن L.).(Panicum miliaceum بومشناسی کشاورزي :(4) چکیده به منظور بررسی تا ثیر تراکم علفهرز و سطوح مختلف کود نیتروژن بر شاخصهاي رشدي ذرت (.L (Zea may تاج خروس ریشه قرمز (.L (Amaranthus retroflexus و ارزن (.L (Panicum miliaceum آزمایشی در سال 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي تربیت مدرس به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح بلوكهاي کامل تصادفی در سه تکرار انجام پذیرفت. بر همین اساس سه عامل کود نیتروژن ( و 230 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) گونه علفهرز (تاج خروس و ارزن) و تراکم علفهرز ) هب ترتیب 5 و 25 بوته در مترمربع براي تاج خروس و 7/5 و 37/5 بوته در متر مربع براي ارزن) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار وزن ماده خشک کل (2429/39 گرم) در تیمارهاي کنترل علفهرز و 230 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بهدست آمد. ذرت در رقابت با علفهرز ارزن بیشینه سرعت رشد محصول را در تیمار کم علفهرز و 138 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار کسب کرد. همچنین ذرت در رقابت با تاج خروس بیشینه سرعت رشد محصول و بیشینه سرعت رشد نسبی را به ترتیب با مقدارهاي 30/83 گرم بر مترمربع در روز و 055/ گرم بر گرم در تیمار کم علفهرز و 138 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار کسب کرد. بهطور کلی نتایج مشخص کرد در مزراعی که ع فل هرزهاي نیتروژن دوستی مانند تاج خروس غالب هستند افزایش میزان مصرف کود نه تنها موجب افزایش ماده خشک و شاخص سطح برگ ذرت نمیشود بلکه ضمن کاهش آنها موجبات آلودگی بیشتر محیط زیست را فراهم میآورد. واژههاي کلیدي: رقابت سرعت رشد محصول شاخص سطح برگ ماده خشک نیتروژن دوست 40 درصد غذاي جهان و 25 درصد کالري مصرفی در کشورهاي در مقدمه 1 در میان گیاهان زراعی مختلف ذرت L.) (Zea may یکی از مهمترین گیاهان زراعی در جهان محسوب میشود به گونهاي که سهم عمدهاي در تا مین غذاي بسیاري از مردم جهان دارد ) et Liu حال توسعه توسط ذرت تا مین میشود. از طرف دیگر ذرت یکی از گیاهان علوفهاي مهم در دنیا نیز میباشد ) al., Tollenaar et 1994). در ایران نیز این گیاه پس از گندم ) aestivum Triticum (Hordeum vulgare L.) و جو (Oryza sativa L.) برنج (L. مهمترین گیاه زراعی بوده و بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار (2012 (FAO, سطح زیر کشت و متوسط عملکرد دانه این گیاه در ایران بهترتیب هکتار و 3494 کیلوگرم در هکتار بوده است. رقابت علفهاي هرز با گیاهان زراعی از طریق تسخیر منابع مورد al., 2004.(al., 2010; Jans et al., 2010; Panda et در حدود 1 و 2- بهترتیب دانشآموخته دکتري زراعت گروه زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه زابل و دانشآموخته دکتري کشاورزي اکولوژیک گروه کشاورزي اکولوژیک پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی -*) نویسنده مسي ول: ( DOI: /JAG.V9I

2 تا ثیر تراکم علفهرز و سطوح مختلف کود نیتروژن بر شاخصهاي رشدي ذرت Zimdahl, 1991; Radosevich & Holt, 1984; Mahmoudi et.(al., 2014 وزن خشک گیاه ارتفاع بوته شاخص سطح برگ نسبت نیاز رشد مانند نور آب و مواد غذایی موجب کاهش رشد و عملکرد گیاهان زراعی شده و بنابراین حضور علفهاي هرز از مهمترین عوامل محدود کننده عملکرد گیاهان زراعی محسوب میشود ) 2010 Cavigelli,.(Teasdale & مشاهدات نشان داده که در صورت عدم کنترل علفهاي هرز مزرعه ذرت عملکرد این گیاه تا بیش از 80 درصد کاهش مییابد (2007 al.,.(baghestani et بنابراین مدیریت علفهاي هرز در مزارع ذرت بسیار حاي ز اهمیت است (2004 Dehne,.(Oerke & یکی از مساي لی که در زمینه کاهش عملکرد ذرت در حضور علفهرز مطرح است رقابت بر سر منابع غذایی بهویژه نیتروژن میباشد. نیتروژن جزء مهمترین عوامل تا ثیرگذار بر رشد رویشی گیاهان بهویژه توسعه سطح برگ و بهتبع آن توسعه سایهانداز گیاهی است. نیتروژن با تا ثیر بر اندازه و طول عمر هر برگ سبب افزایش شاخص سطح برگ میشود. بهعلاوه کارایی دریافت و جذب تشعشع توسط یک گیاه تا حد زیادي تابع شاخص سطح برگ است ) Jaggard, Goksoy et al., 2004; Werker & 1997) و یکی از بارزترین اثرات کاهش رشد گیاه کاهش سطح برگ است. بنابراین حتی در صورتیکه میزان فتوسنتز در واحد سطح برگ تغییر نکند میزان تولید ماده خشک بهدلیل کاهش میزان فتوسنتز در کل گیاه (که حاصل کاهش سطح برگ فتوسنتزکننده است) کاهش خواهد یافت 1984) Passioura,.(Munns & از دیگر عوامل تا ثیرگذار در میزان کاهش عملکرد گیاه زراعی میتوان به تراکم علفهرز اشاره نمود (2000 Davidson,.(Gill & در بسیاري از موارد مشاهده شده است که رابطه بین تراکم علفهرز و افت عملکرد گیاه زراعی یک رابطه نمایی میباشد ) Cousens, 1985). عملکرد مطلق و یا نسبی (نسبت عملکرد دانه در شرایط رقابت و عدم رقابت) با افزایش تراکم علفهرز به صورت نمایی کاهش یافته که سرعت افت عملکرد به نوع علفهرز نیز بستگی دارد Naderi ) در آزمایش نادري و غدیري.(Gill & Davidson, 2000) Ghadiri, 2010 &) روي تراکمهاي مختلف خردل وحشی (.L (Sinapis arvensis و مقادیر مختلف نیتروژن در گیاه کلزا (.L (Brassica napus مشخص شد که افزایش مصرف کود نیتروژن بیش از مقدار بهینه غالبا موجب افزایش قابلیت رقابت علفهاي هرز در مقابل گیاه زراعی شد. یکی از روشهاي سنجش رقابت بین گیاهان زراعی و علفهاي هرز مقایسه خصوصیات مرتبط با رشد آنها میباشد ) & Dunan ریشه به شاخساره و روند رشد گونهها هر یک به نوعی بازگوکننده نحوه رقابت گونهها با یکدیگر میباشند ) Zimdahl, Dunan & al., 2014 ;1991). Mahmoudi et تجزیه و تحلیل صفاتی نظیر سرعت رشد گیاه سطح برگ و وزن خشک گونههاي مختلف که روي قدرت رقابت آنها بسیار تا ثیرگذار میباشد مقیاسی از قابلیت تولید و ظرفیت فتوسنتزي آنها را اراي ه میکند ) al., Hargood et al., 2001 ;1981) Weiner et و این مسي له براي گونه زراعی و علفهرز نیز صادق میباشد. در این میان بررسی همزمان شاخص- هاي رشد و تغییرات ماده خشک گونههاي مختلف علفهرز و گیاه زراعی از اهمیت بیشتري برخوردار است. بنابراین این مطالعه نیز با هدف ارزیابی تا ثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم علفهرز بر شاخصهاي رشدي ذرت تاج خروس ریشه قرمز ) Amaranthus L. (retroflexus و ارزن L.) (Panicum miliaceum به انجام رسیده است. مواد و روشها این تحقیق در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس واقع در کیلومتر 16 اتوبان تهران کرج و در سال زراعی 1388 انجام پذیرفت. محل اجراي آزمایش در مختصات جغرافیایی 51 درجه و 43 طول شرقی و 35 درجه و 8 دقیقه عرض شمالی واقع میباشد. متوسط درجه حرارت سالانه این منطقه 17/6 درجه سانتیگراد میباشد. بافت خاك محل اجراي آزمایش از نوع لومی- شنی است. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه آزمایشی در جدول 1 نشان داده شده است. آزمایش به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح بلوكهاي کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. عامل اول متشکل از سه سطح کود نیتروژن شامل ( درصد بهینه) 184 (بهینه) و ( درصد بهین ه) کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار (بهترتیب برابر با و 500 کیلوگرم اوره) بود. منظور از مقدار بهینه کود نیتروژن میزان کودي است که براي دستیابی به عملکرد مطلوب [عملکردي که در شرایط عدم تنش به عنوان مثال عدم تنش علفهرز بهدست میآید. مبناي محاسبه مقدار بهینه کود نیتروژن به کار رفته پتانسیل عملکرد و درصد پروتي ین استحصالی در دانه رقم زراعی مورد استفاده در این

3 1086 نشریه بوم شناسی کشاورزي جلد 9 شماره 4 زمستان 1396 شن آزمایش بوده است (2011 al., (Connor et مورد نیاز است. عامل دوم شامل دو گونه علفهرز تاج خروس و ارزن میباشند. این دو گونه علفهرز از علفهاي هرز چهار کربنهاي میباشند که از نظر ویژگیهاي تاج پوشش کاملا متفاوت با یکدیگر میباشند بهطوريکه تاج خروس یک گونه ایستاده با شاخهدهی فراوان بوده و ارزن گیاهی باریک برگ با حجم کانوپی کوچکتر و توان پنجهزنی بالا است. عامل سوم تراکم علفهرز در دو سطح کم و زیاد میباشد (مبناي انتخاب دو سطح کم و زیاد اعمال کمینه و بیشنیه فشار رقابتی بر ذرت و همچنین بررسی بهتر مدیریت نیتروژن در دو سطح تراکمی متفاوت علفهرز بوده است) ) Knezevic Massinga et al., 2003; al., 1991.(et al., 1994; James et al., 2010; Wilson et بر این اساس قدرت رقابت هر بوته تاج خروس با توجه به ساختار متفاوت کانوپی این گیاه معادل سیلت رس 1/5 بوته ارزن فرض شد (علت این موضوع بزرگ بودن حجم بوته گیاه تاج خروس نسبت به ارزن است). بدین ترتیب تاج خروس در تراکمهاي 5 و 25 بوته در مترمربع و ارزن 1994) al., (Massinga et al., 2003; Knezevic et در تراکمهاي 7/5 و 37/5 بوته در متر مربع ) 2010; al., James et جدول 1- خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك قبل al., 1991 (Wilson et کشت گردیدند. توجه به این نکته ضروري است که با توجه به ساختار متفاوت تاج پوشش علفهاي هرز تاج خروس و ارزن یکسان در نظر گرفتن تراکمهاي کم و زیاد این دو گیاه با یکدیگر از نظر بیولوژیک صحیح نبوده زیرا مانع اعمال فشار رقابتی بیشینه دست کم در یکی از گونهها میشود. علاوه بر تیمارهاي آزمایشی فوقالذکر سه واحد آزمایشی در هر تکرار به عنوان شاهد به کشت ذرت در شرایط عدم رقابت با علفهرز در هر یک از سطوح کودي اختصاص داده شد. از کاشت Table 1- Physical and chemical characteristics of soil before planting ویژگیهاي شیمیایی ویژگیهاي فیزیکی Chemical characteristics Physical characteristics هدایت وزن مخصوص ظاهري خاك (گرم بر سانتیمتر کربن آلی خاك الکتریکی (میکروموس بر سانتی- نیترات (گرم بر آمونیوم (گرم بر پتاسیم (گرم بر فسفر (گرم بر عمق نمونه- برداري (سانتی متر) Sampling depth (cm) کیلوگرم) P (g.kg -1 ) کیلوگرم) K (g.kg -1 ) کیلوگرم) NH 4 + (g.kg -1 ) کیلوگرم) NO 3 - (g.kg -1 ) متر) EC (ms.cm - 1 ) اسیدیته ph (درصد) SOM (%) مکعب) BD (g.cm -3 ) (درصد) Clay (%) (درصد) Silt (%) (درصد) Sand (%) زمین محل اجراي آزمایش (که در سال قبل تحت کشت ذرت بود) در پاییز سال 1387 با گاوآهن برگرداندار شخم عمیق زده شد و در اواخر فروردین سال 1388 پس از گاورو شدن زمین نسبت به عملیات تهیه زمین شامل شخم دیسک تسطیح و ایجاد جوي و پشته و نهایتا بلوكبندي اقدام گردید. هر واحد آزمایشی متشکل از شش ردیف شش متري بود. فاصله بین ردیفهاي کاشت 75 سانتیمتر و بین کرتهاي آزمایشی 1/5 متر در نظر گرفته شد. با توجه به نتایج آزمون خاك هیچ گونه نیازي به کاربرد کودهاي فسفر و پتاس در ابتداي آزمایش نبود. همچنین با توجه به آنکه مقدار نیتروژن معدنی موجود در خاك نیاز ذرت را تا مرحله گیاهچهاي را برطرف مینمود هیچ گونه کود نیتروژنی (اوره) نیز در زمان آمادهسازي زمین به کار برده نشد. همچنین به منظور اندازهگیري حجم آب به کار رفته در مزرعه در طول دوره رشد ذرت اقدام به نصب یک دستگاه کنتور آب در محل منبع آبیاري گردید. بهمنظور اطمینان از حصول بیشینه سطح سبز در مزرعه کشت بذر ذرت به صورت هیرمکاري انجام شد بدین مفهوم که دو الی سه روز قبل از تاریخ مورد نظر براي کاشت مزرعه به شیوه ردیفی آبیاري شد و سپس کاشت ذرت روي خط آب (داغ آب) صورت گرفت. عملیات کاشت ذرت (در این تحقیق از رقم سینگل کراس 602 استفاده شد) در 9 تیر ماه و به فاصله 17/5 سانتیمتر روي ردیف

4 تا ثیر تراکم علفهرز و سطوح مختلف کود نیتروژن بر شاخصهاي رشدي ذرت کاشت انجام شد. براي اطمینان از دستیابی به تراکم هدف (7/6 بوته ذرت در مترمربع) در هر چاله که بهعمق 2/5 سانتیمتر حفر گردیده بود دو عدد بذر ذرت رقم سینگل کراس OSSK 602 که جزو ارقام متوسط رس ذرت میباشد کشت شد. شایان ذکر است که بذور ذرت پیش از کاشت با استفاده از قارچکش ویتاواکس ضدعفونی شدند. بلافاصله پس از اتمام عملیات کاشت ذرت شیارهاي طولی در دو طرف خط کشت ذرت ایجاد شد و بذور علفهاي هرز تاج خروس و ارزن با چند برابر تراکم هدف به صورت دستپاش در داخل شیارها ریخته شد و شیارها با خاك پوشانده شدند. چنین شیوه کاشت بذور علفهاي هرز شرایط رقابتی نزدیکتري مشابه با آنچه در مزرعه واقعی کشاورز اتفاق میافتد را فراهم نمود. بدین ترتیب فاصله بین ردیفهاي کاشت علفهاي هرز 37/5 سانتیمتر بود. بلافاصله پس از اتمام عملیات کاشت ذرت و علفهاي هرز مزرعه آبیاري گردید. براي پرهیز از وقوع هر گونه تنش خشکی آبیاري مزرعه به دلیل سبک بودن خاك آن طی دوره رشد رویشی هفته دو بار و از مرحله گلدهی به بعد و با توجه به پوشش کامل سطح خاك توسط گیاهان و در نتیجه کاهش تبخیر از سطح خاك هر شش روز یکبار انجام پذیرفت. به منظور دستیابی به تراکمهاي هدف در مرحله سه الی چهار برگی ذرت اقدام به تنک کردن گیاه زراعی و علفهاي هرز گردید. همچنین بهمنظور عاري نگهداشتن واحدهاي آزمایش از علفهاي هرز غیر هدف دوبار و طی مراحل چهار برگی و تاسلدهی ذرت عملیات وجین انجام شد. بلافاصله پس از عملیات تنک و وجین مزرعه آبیاري میگردید تا شوك ناشی از این عملیات بر گیاه زراعی و علفهاي هرز هدف در حداقل مقدار ممکن باشد. به منظور هماهنگ نمودن زمان اعمال تیمارهاي کود نیتروژن با زمان اوج نیاز گیاهان و نیز براي کاهش آبشویی کود به کار رفته اقدام به تقسیط کود نیتروژن گردید. بدین ترتیب که نیمی از کود در مرحله پنج برگی ذرت و نیمی دیگر در مرحله تاسلدهی این گیاه به کار برده شد. طی دوره رشد هیچ گونه آفت و بیماري خاصی که بتواند به ذرت آسیب معنیدار رسانده و در نتیجه موجبات مبارزه با آنها را فراهم آورد مشاهده نگردید. با نزدیک شدن ذرت به انتهاي دوره رشد و به منظور مشخص نمودن زمان برداشت نهایی شش عدد از بوتههاي ذرتی که در هر واحد آزمایشی از ابتداي دوره رشد علامتگذاري شده بودند دو بار در هفته مورد ارزیابی قرار گرفتند. معیار رسیدن بوتههاي ذرت به مرحله بلوغ فیزیولوژیک و در نتیجه برداشت نهایی تشکیل لایه سیاه رنگ در محل اتصال دانه به محور بلال (50 درصد از بوتههاي علامتگذاري شده) بود. بهمنظور بررسی روند تغییرات سطح برگ و ماده خشک ذرت و علفهاي هرز تاج خروس و ارزن نمونهبرداري تخریبی از گیاهان در چهار مرحله شامل اواسط دوره رشد رویشی (35 روز پس از کاشت حدودا 8 برگی) مرحله گلدهی (62 روز پس از کاشت) مرحله شیري شدن دانه (84 روز پس از کاشت) و بلوغ فیزیولوژیک (130 روز پس از کاشت) انجام شد. در هر یک از سه مرحله اول نمونهبرداري تعداد چهار عدد بوته در هر واحد آزمایشی (سطحی معادل 0/525 متر مربع) به همراه تمامی بوتههاي تاج خروس و یا ارزن موجود در این فضا از سطح خاك کفبر شده و بلافاصله به آزمایشگاه منتقل شد. در مرحله بلوغ فیزیولوژیک با رعایت اثر حاشیه تمامی بوتههاي ذرت و علفهرز دو ردیف میانی هر واحد آزمایشی (مساحتی معادل 7/9 مترمربع) از سطح خاك کفبر گردیدند. براي انجام محاسبات مربوط به تجزیههاي رشد چنین فرض می- 1 شود (1969 (Battery, که تغییرات وزن خشک گیاه ) (TDW و نیز 2 سطح برگها (شاخص سطح برگ ( از چند جملهاي درجه 2 پیروي میکند. بدینترتیب و با تبدیل این دو به لگاریتم نپرین (Ln) به منظور کاهش هر چه بیشتر وابستگی واریانسها نسبت به میانگینها روابط زیر برقرار خواهد بود: معادله (1) معادله (2) Ln TDW = (a + bt + ct ) Ln LAI = (a + b t + c t ) براي محاسبه بقیه شاخصهاي رشدي با توجه به این دوشاخص از روش خودریان و وان لار (1994 Laar, (Goudriaan & Van استفاده شد بهطوريکه: معادله (3) معادله (4) RGR = b + 2ct CGR = (b + 2ct) TDW در این معادلات RGR و :CGR بهترتیب سرعت رشد نسبی و سرعت رشد محصول میباشند. همچنین c b b a a و :c ضرایب رگرسیون معادلات و t تعداد روز پس از کاشت میباشد. جهت برازش معادلات و رسم شکلها از نرمافزار OriginPro Total Dry Weight 2- Leaf Area Index (LAI) (2014 (Seifet, استفاده گردید.

5 1088 نشریه بوم شناسی کشاورزي جلد 9 شماره 4 زمستان 1396 نتایج و بحث شاخصهاي رشدي ذرت در شرایط عدم رقابت علفهرز بیشترین مقدار وزن ماده خشک کل (2429/39 گرم) در تیمارهاي کنترل علفهرز و 230 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بهدست آمد (شکل 1). همچنین بیشینه سرعت رشد محصول و شاخص سطح برگ در همین تیمار کودي بهدست آمده در حالیکه بیشینه سرعت رشد نسبی مربوط به تیمار 184 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بود (شکل 1). بهطور کلی افزایش نیتروژن از طریق افزایش سطح سبزینهاي گیاه باعث افزایش شاخص سطح برگ گیاه میشود (2006 al.,.(hani et افزایش سطح برگ خود باعث افزایش جذب نور و به تبع آن افزایش سرعت رشد محصول میشود که این خود باعث افزایش وزن ماده خشک در ذرت میشود. همانطور که در شکل 1 مشاهده میشود بیشینه سرعت رشد محصول و شاخص سطح برگ در تیمار 230 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بهدست آمده است و روند تغییرات سرعت رشد محصول از روند شاخص سطح برگ تبعیت کرده است. بهطوريکه روند این دو شاخص نشان می- دهد که در 62 روز پس از کاشت به بیشینه مقدار خود رسیدهاند و بعد از آن یک روند کاهشی را دنبال میکنند. همانطورکه در شکل 1 مشاهده میشود سرعت رشد نسبی از ابتدا تا پایان دوره رشد به صورت خطی کاهش مییابد. از آنجا که با افزایش سن گیاه بر بافت- هاي ساختمانی گیاه افزوده میشود و این بافتهاي ساختمانی سهمی در رشد ندارند به همین دلیل سرعت رشد نسبی با گذشت زمان و در نتیجه رشد گیاه و افزایش مقدار تنفس در اواخر فصل رشد منفی می- گردد. شکل 1- وزن ماده خشک کل سرعت رشد نسبی شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول ذرت در تیمارهاي مختلف نیتروژن در شرایط کنترل علفهاي هرز Fig. 1- TDW, RGR, LAI and CGR of corn in different levels of nitrogen and weed control conditions شاخصهاي رشدي ذرت در شرایط رقابت با علفهرز همانطور که در شکلهاي 2 و 3 مشاهده میشود روند سرعت رشد محصول و شاخص سطح برگ ذرت از زمان سبز شدن تا 63 روز پس از کاشت به صورت صعودي بوده و از این تاریخ به بعد بصورت نزولی تغییر یافته است با این تقاوت که رفتار ذرت در تراکمهاي مختلف علفهرز سطوح مختلف نیتروژن و نوع گونه علفهرز

6 تا ثیر تراکم علفهرز و سطوح مختلف کود نیتروژن بر شاخصهاي رشدي ذرت متفاوت بوده است بهطوريکه ذرت در رقابت با علفهرز ارزن بیشینه سرعت رشد محصول را تیمار کم علفهرز و 138 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار کسب کرده است (شکل 2). حال آنکه بیشینه سطح برگ را در سطح زیاد (همچنین کم) علفهرز و 184 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بهدست آورده است (شکل 2). در این بین بالاترین سرعت رشد نسبی نیز مربوط به تیمار سطح زیاد علفهرز ارزن و 184 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بود. نکته قابل توجه در شکل 2 این است که تیمار کودي 184 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار چه در سطح زیاد و چه در سطح کم علفهرز ارزن توانسته باعث بهبود شاخصهاي رشدي ذرت در رقابت با علفهرز ارزن بشود بهطوريکه بالاترین سرعت رشد نسبی و سرعت رشد محصول مربوط به این تیمار کودي بوده و شاخصهاي وزن خشک کل و سطح برگ نیز در این تیمار خود را در مقدار بالایی نشان دادند. این موضوع نشان میدهد که کاربرد مقدار بهینه کود نیتروژن در هنگام رقابت ذرت با علفهرز ارزن موجب بهبود شاخصهاي رشدي ذرت و به موجب آن افزایش عملکرد ماده خشک این گیاه میشود ) & Cathcart.(Swanton, 2004 در واقع ذرت در این تیمار با داشتن سرعت رشد نسبی بالا به سرعت کانوپی خود را افزایش داده و مقدار کانوپی بیشتري در واحد سطح به وجود میآورد و در نتیجه با سرعت رشد نسبی بالا فرصت بیشتري براي بهدست آوردن سهم بیشتري از منابع محدودي مانند مانند نور نیتروژن و آب نسبت به علفهرز به دست میآورد (2007.(Mohammadi, سهم سرعت رشد نسبی را در بهبود رشد ذرت بیشتر مربوط به طول دوره رشد رویشی میباشد چرا که بعد از آن به سرعت کاهش مییابد. در طول فصل رشد همانطور که گفته شد سرعت رشد نسبی بالا باعث میشود که ذرت کانوپی خود را زودتر و بزرگتر ببند چیزي که در تیمار کودي 184 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار در 62 و 84 روز پس از کاشت در شکل 2 مشاهده میشود. این موضوع دو پیامد مهم در پی دارد اول با افزایش شاخص سطح برگ و زودتر بسته شدن افزایش جذب نور و به واسطه آن افزایش سرعت رشد محصول اتفاق میافتد (چیزي که در 62 و 84 روز پس از کاشت در تیمار کودي 184 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار اتفاق افتاده) دوم باعث کاهش نور به قسمتهایی پایین کانوپی و وارد آوردن فشار رقابتی بر علفهرز میشود (& Schippers So et al., ) در آزمایشی توسط سو و همکاران.(Kropff, ) مشخص شد وقتی که ارزن وحشی با ذرت شیرین رقابت می- کند هیبریدهایی با کانوپی بزرگ تحمل بالایی به این علفهرز نشان میدهند و اثر رقابتی بیشتري بر رشد و تولید دانه ارزن می- گذارند. همچنین در این تحقیق نشان داده شد که بسته شدن سریع و بزرگ کانوپی با توانایی رقابتی ارتباط مستقیم دارد که از عوامل مو ثر در آن سرعت رشد نسبی بالاي ذرت در طول دوره رشد رویشی بود. شاخصهاي رشدي ذرت در رقابت با تاج خروس مقدارها و روندهاي متفاوتی در سطوح مختلف کودي نسبت به علفهرز ارزن نشان دادند (شکل 3). بیشینه سرعت رشد محصول و بیشینه سرعت رشد نسبی به ترتیب با مقدار 30/83 گرم بر مترمربع در روز و 0/055 گرم بر گرم مربوط تیمار کم علفهرز و 138 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بود (شکل 3). همچنین بیشینه وزن ماده خشک کل (1815/92 گرم بر مترمربع) و شاخص سطح برگ (5/1) مربوط تیمار کم علفهرز و 184 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بود (شکل 3). با وجود بالا بودن سرعت رشد نسبی و سرعت رشد محصول در تیمار کم علفهرز و 138 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار ولی ماده خشک تولیدي آن نسبت به تیمار کم علفهرز و 184 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار کمتر بوده است. علت این موضوع را می- توان دیرتر تشکیل شدن بیشینه کانوپی این تیمار دانست بهطوريکه در تمامی سطوح نیتروژن و تراکم علفهرز به غیر از تیمار کم علفهرز و 138 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بیشینه شاخص سطح برگ در 62 روز پس از کاشت بهدست آمده است در حالی در این تیمار بیشینه شاخص سطح برگ دیرتر و در 84 روز پس از کاشت بهدست آمده است. بهطور کلی روند شاخصهاي رشدي نشان می- دهد که با افزایش تراکم علفهرز تاج خروس در تمامی سطوح مختلف نیتروژن شاخصهاي رشدي ذرت کاهش پیدا کرده است (شکل 3) و این موضوع قدرت رقابتی تاج خروس را در تراکمهاي بالاتر این علفهرز نشان میدهد. در آزمایشی توسط بهشتی و موسوي سروینه باغی ) Sarveeneh Beheshti & Moosavi (Baghi, 2009 بر روي اثرات رقابتی تاج خروس و سورگوم Moench) (Sorghum bicolor.l در سطوح مختلف تراکم گیاهی نشان داده شد که با افزایش تراکم تاج خروس بیوماس سورگوم کاهش یافت. همچنین همانطور که در شکل 3 مشخص میشود روند شاخصهاي رشدي ذرت در سطوح پایین نیتروژن نسبت به سطوح بالاي نیتروژن بهویژه در تراکمهاي پایین علفهرز تاج خروس مقدار بالاتري به خود اختصاص دادهاند.

7 1090 نشریه بوم شناسی کشاورزي جلد 9 شماره 4 زمستان 1396 شکل 2- وزن ماده خشک کل سرعت رشد نسبی شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول ذرت در تیمارهاي مختلف نیتروژن و شرایط رقابت با علفهرز ارزن Fig. 2- TDW, RGR, LAI and CGR of corn in different levels of nitrogen and competition with millet علت این موضوع به ماهیت نیتروژن دوست بودن علفهرز تاج خروس و قدرت بالاي جذب نیتروژن توسط این علفهرز بر میگردد.(Teyker et al., 1991) در آزمایشی دیگر توسط نادري و غدیري (2010 Ghadiri, (Naderi & بر روي رقابت خردل وحشی و کلزا در سطوح مختلف نیتروژن و تراکمهاي مختلف خردل وحشی نشان داده شد با افزایش تراکم خردل وحشی بیوماس کلزا کاهش یافت. بهطورکلی باتوجه به شکلهاي 2 و 3 مشخص است که علف- هرز ارزن نسبت به علفهرز تاج خروس داراي قدرت رقابتی بالاتري در برابر ذرت میباشد. شاخصهاي رشدي ذرت در 62 و 84 روز پس از کاشت در رقابت با علفهرز تاج خروس مقدار بالاتري را در مقایسه با رقابت با ارزن (در اکثر تیمارهاي نیتروژن) به خود اختصاص دادهاند (شکل 2 و 3). بالاتر بودن قدرت رقابتی ارزن (نسبت به تاج خروس) در برابر ذرت احتمالا به خصوصیات رشدي مشابه (با توجه به باریک برگ بودن) این علفهرز نسبت به ذرت میباشد. همچنین با توجه به مشاهدات مزرعهاي ارزن نسبت به تاجخروس میتواند کانوپی خود را در ارتفاعات بالاتري تشکیل دهد و این باعث مزیت رقابتی این علفهرز در برابر ذرت میشود. بلکشاو (1993 (Blackshaw, اظهار داشت که رابطه مستقیم و مثبتی بین ارتفاع گیاه و قدرت رقابتی وجود دارد. شاخصهاي رشدي علفهاي هرز روند شاخصهاي رشدي در ارزن و تاج خروس نشان میدهد که این دو علفهرز بیشینه شاخصهاي رشدي خود را در تمام سطوح نیتروژن و تراکمهاي مختلف علفهرز در 62 روز پس از کاشت تشکیل میدهند (شکلهاي 4 و 5). با این وجود در سطوح مختلف و تراکمهاي مختلف علفهرز داراي مقدار و روندهاي متفاوتی هستند. در علفهرز ارزن بیشینه سرعت رشد محصول سرعت رشد نسبی وزن ماده خشک کل و شاخص سطح برگ در تیمار 230 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و تراکم کم و زیاد علفهرز بهدست آمده است (شکل 4). همانطور که در شکل 4 مشاهده میشود در این دو تیمار اختلاف شاخص سطح برگ ارزن نسبت به بقیه تیمارها قابل ملاحظه میباشد. در واقع شاخص سطح برگ در این دو تیمار باعث

8 تا ثیر تراکم علفهرز و سطوح مختلف کود نیتروژن بر شاخصهاي رشدي ذرت افزایش قدرت رقابتی بیشتر این علفهرز در مقابل گیاه ذرت شده است. در تحقیقی بر روي تا ثیر زمان سبز شدن علفهرز بر روي رقابت سورگوم و علف علفهرز توسط کنزویچ و همکاران (1997 al., (Knezevic et مشخص شد که شاخص سطح برگ علفهرز یکی از عوامل اصلی تداخل و منکعس کننده قدرت رقابت علفهرز میباشد. افزایش قدرت رقابت علفهرز ارزن را در این تیمار کودي را نیز میتوان در شکل 2 نیز مشاهده کرد همانطوريکه در این شکل مشاهده میشود شاخصهاي رشدي ذرت بهویژه شاخص سطح برگ در رقابت با ارزن در تیمار 230 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار مقدار کمتري به خود اختصاص دادهاند و بهموجب آن داراي سرعت رشد محصول کمتر و ماده خشک کمتري هستند. در همین رابطه هال و سوانتن (1994 Sowanton, (Hall & در بررسی خود دریافتند که در اثر تداخل علفهاي هرز سطح برگ ذرت شدیدا کاهش مییابد. از آنجا که بین کاهش عملکرد ذرت و شاخص سطح برگ همبستگی وجود دارد در این مورد میتوان فرض کرد که علفهاي هرز عمدتا از طریق کاهش این دو پارامتر موجبات کاهش عملکرد گیاه زراعی را فراهم میکنند. بارکر و همکاران ) et Barker (al., 2006 گزارش کردند که افزایش میزان کود نیتروژن تراکم علفهرز و اثر متقابل آنها تا ثیر معنیداري بر شاخص سطح برگ گاوپنبه medic.) (Abutilon theophrasti داشتند. بهطوريکه با افزایش تراکم علفهرز و کود نیتروژن شاخص سطح برگ گاوپنبه افزایش و قدرت رقابت آن افزایش پیدا نمود. شکل 4- وزن ماده خشک کل سرعت رشد نسبی شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول علفهرز ارزن در سطوح مختلف نیتروژن در شرایط رقابت با ذرت Fig. 4- TDW, RGR, LAI and CGR of millet in different levels of nitrogen and competition with corn در شکل 5 میتوان روند شاخصهاي رشدي تاج خروس را مشاهده کرد که بیشینه شاخص سطح برگ سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی این علف در تراکم کم و سطح کودي 230 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار رخ داده است (شکل 5). در واقع در این سطح از تراکم و کود نیتروژن تاج خروس بیشترین قدرت رقابت را با گیاه ذرت از خود نشان داده است. همانطوريکه در شکل 3

9 1092 نشریه بوم شناسی کشاورزي جلد 9 شماره 4 زمستان 1396 نشان داده شده در این تیمار شاخصهاي رشدي ذرت دچار کاهش محسوسی نسبت به تیمارهاي دیگر در شرایط رقابت با علفهرز تاج خروس شدهاند. مقایسه روند شاخصهاي رشدي ذرت نشان میدهد که با همزمان با افزایش سطح کودي و افزایش تراکم قدرت رقابتی این علفهرز نیز افزایش یافته و شاخصهاي رشدي مقدارهاي بالاتري به خود اختصاص میدهند. ولی شاخصهاي رشدي تاج خروس در سطح کودي 230 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار در تراکم زیاد نسبت به تراکم کم در همین سطح کودي مقدار کمتري به خود اختصاص دادهاند (شکل 5). علت این موضوع به را میتوان به رقابت درون گونهاي تاج خروس مربوط دانست. بهطورکلی رقابت درون گونهاي نسبت به رقابت بین گونهاي داراي شدت بیشتري هست (1993 Oliver, (Vail & و علت کاهش شاخصهاي رشد تاج خروس را در سطح کودي 230 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و تراکم زیاد این علفهرز را میتوان افزایش رقابت درون گونهاي این علفهرز نسبت داد. در مطالعهاي توسط کاظمینی و همکاران (2013 al., (Kazemeini et بر روي تا ثیر تراکمهاي مختلف یولاف (.L (Avena sativa وحشی و نیتروژن بر روي عملکرد کلزا نشان داده شد که یولاف وحشی در شرایط بالاي نیتروژن رشد بهتري دارد. شکل 5- وزن ماده خشک کل سرعت رشد نسبی شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول علفهرز تاج خروس در سطوح مختلف نیتروژن در شرایط رقابت با ذرت Fig. 5- TDW, RGR, LAI and CGR of redroot pigweed in different levels of nitrogen and competition with corn اما در شرایط تراکم بالاي این علفهرز رقابت درون گونهاي باعث کاهش رشد و ماده خشک یولاف وحشی میشود. در آزمایشی دیگر توسط ویل و اولیور (1993 Oliver, (Vail & علت کاهش بیوماس علفهرز سوروف Beauv) (Echinochloa crus- galli L. در تراکمهاي بالاتر رقابت درونگونهاي گزارش شد. روهرینگ و استاتزل (2001 Stutzel, (Rohrig & نیز در تحقیق خود رقابت درونگونهاي را در سلمهتره (.L (Chenopodium album با افزایش تراکم آن از 17 بوته در مترمربع به 42 بوته در مترمربع گزارش کردند.

10 تا ثیر تراکم علفهرز و سطوح مختلف کود نیتروژن بر شاخصهاي رشدي ذرت همبستگی عملکرد دانه ذرت و شاخصهاي رشدي ذرت و علفهاي هرز نتایج همبستگی عملکرد دانه ذرت و شاخصهاي رشدي ذرت و علفهرز تاج خروس ریشه قرمز نشان داد که عملکرد دانه با ضریب 0/71 همبستگی مثبت و معنیداري با وزن ماده خشک کل ذرت داشت (جدول 2). همچنین در این سطح رقابتی همبستگی منفی و معنیداري با ضریب 0/71- بین عملکرد دانه ذرت و شاخص سطح برگ علفهرز تاج خروس ریشه قرمز وجود داشت (جدول 2). شرایط مشابهی نیز در سطح رقابتی علفهرز ارزن وجود داشت بهطورکه عملکرد دانه ذرت با ضریب 0/62 همبستگی مثبت و معنیداري با وزن ماده خشک کل ذرت داشت و همچنین عملکرد دانه همبستگی منفی و معنیداري با ضریب 0/71- با شاخص سطح برگ علفهرز ارزن وجود داشت (جدول 3). همبستسگی معنیدار و مثبت بین ماده خشک ذرت و عملکرد دانه این گیاه که ماده خشک بالاتر میتواند در زمان پرشدن دانه به عملکرد دانه ذرت کمک کند ) al., Rahimi Moghaddam et 2015b) بسیاري از مطالعات نشان دهنده ارتباط مستقیم و همبستگی مثبت بین ماده خشک کل ذرت و عملکرد دانه این گیاه میباشند Rahimi Moghaddam et al., 2015a; Rahimi Moghaddam ).(et al., 2015b از طرف دیگر همانطور که بیان شد عملکرد دانه ذرت با شاخص سطح برگ دو علفهرز همبستگی منفی و معنیداري دارد که در واقع افزایش شاخص سطح برگ علفهرز باعث کاهش عملکرد دانه ذرت میشود. افزایش شاخص سطح برگ علفهرز از طریق افزایش سرعت رشد نسبی و سرعت رشد محصول باعث افزایش وزن ماده خشک کل علفهرز میشود که این موضوع باعث افزایش قدرت رقابتی آن نسبت به ذرت میشود. نتایج همبستگی بین شاخص سطح برگ تاج خروس ریشه قرمز و سرعت رشد نسبی سرعت رشد محصول و وزن ماده خشک کل تاج خروس ریشه قرمز (بهتر تیب با ضرایب 0/82 0/73 و 0/91) (جدول 2) و همچنین همبستگی بین شاخص سطح برگ ارزن و سرعت رشد نسبی سرعت رشد محصول و وزن ماده خشک کل ارزن (بهتر تیب با ضرایب 0/8 0/81 و 0/77) (جدول 3) نیز مو ید این موضوع است. در واقع این موضوع نشاندهنده اهمیت بالاي شاخص سطح برگ علفهرز در شرایط رقابتی با گیاه زراعی است. بارکر و همکاران ) al., Barker et 2006) گزارش کردند که با افزایش تراکم علفهرز و کود نیتروژن شاخص سطح برگ گاوپنبه افزایش و قدرت رقابت آن افزایش پیدا نمود. جدول 2- همبستگی بین عملکرد دانه و شاخصهاي رشدي ذرت و تارج خروس ریشه قرمز Table 2- Correlation coefficients between grain yield and growth indexes of maize and redroot pigweed صفات Traits (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) عملکرد دانه Grain yield (1) * 0.26 ns 0.12 ns 0.45 ns ns * -0.2 ns ns وزن ماده خشک کل ذرت TDW of maize (2) * 0.16 ns 0.84 ** ** * * * شاخص سطح برگ ذرت LAI of maize (3) ns 0.27 ns ns ns 0.04 ns 0.05 ns سرعت رشد نسبی ذرت RGR of maize (4) ns ns ns ns ns سرعت رشد محصول ذرت CGR of maize (5) * * * * وزن ماده خشک کل تاج خروس ریشه قرمز TDW of redroot pigweed (6) ** 0.91 ** 0.95 ** شاخص سطح برگ تاج خروس ریشه قرمز LAI of redroot pigweed (7) * 0.82 ** سرعت رشد نسبی تاج خروس ریشه قرمز RGR of redroot pigweed (8) ** سرعت رشد محصول تاج خروس ریشه قرمز CGR of redroot pigweed (9) 1 ns :* ** : معنیداري در سطح یک درصد معنیداري در سطح پنج درصد و : غیر معنیدار. ** : Significant at 1% level, * : Significant at 5% level and ns : non-significant.

11 1094 نشریه بوم شناسی کشاورزي جلد 9 شماره 4 زمستان 1396 جدول 3- همبستگی بین عملکرد دانه و شاخصهاي رشدي ذرت و ارزن Table 3- Correlation coefficients between grain yield and growth indexes of maize and milt صفات Traits (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) عملکرد دانه Grain yield (1) * 0.35 ns 0.36 ns 0.52 ns ns * ns ns وزن ماده خشک کل ذرت TDW of maize (2) * 0.26 ns 0.87 ** -0.6 * ns * * شاخص سطح برگ ذرت LAI of maize (3) ns 0.6 ns ns ns * -0.7 * سرعت رشد نسبی ذرت RGR of maize (4) ** ns ns ns 0.14 ns سرعت رشد محصول ذرت CGR of maize (5) ns ns * ns وزن ماده خشک کل ارزن TDW of milt (6) ** 0.97 ** 0.99 ** شاخص سطح برگ ارزن LAI of milt (7) * 0.81 ** سرعت رشد نسبی ارزن RGR of milt (8) ** سرعت رشد محصول ارزن CGR of milt (9) 1 ns :* ** : معنیداري در سطح یک درصد معنیداري در سطح پنج درصد و : غیر معنیدار. ** : Significant at 1% level, * : Significant at 5% level and ns : non-significant. نتیجهگیري نتایج آزمایش نشان میدهد که تا ثیر افزایش میزان مصرف کود نیتروژن بر افزایش ماده خشک و بهبود شاخصهاي رشدي ذرت در شرایطی که مزرعه آلوده به علفهرز میباشد بهگونه علفهرز بستگی دارد. بهعبارت دیگر در مزارعی که علفهرز نیتروژن دوست غالبیت بیشتري دارند افزایش میزان مصرف کود نه تنها موجب افزایش ماده خشک و شاخص سطح برگ ذرت نمیشود بلکه ضمن کاهش آنها موجبات آلودگی بیشتر محیط زیست را فراهم میآورد ولی بهطور کلی استفاده از سطح بهینه کود نیتروژن (184 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) در شرایط رقابت علفهرز باعث بهبود شاخصهاي رشدي و افزایش قدرت رقابتی ذرت میشود. همچنین مشخص شد که شاخص سطح برگ یکی از مهمترین شاخصهاي رقابتی ذرت در مقابل علفهاي هرز ارزن و تاج خروس میباشد. در نهایت میتوان پیشنهاد کرد که به کار بردن مقدار بهینه کود نیتروژن (184 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) در شرایطی که گونههاي علفهرز ارزن و تاج خروس در مزرعه وجود دارند میتواند بهعنوان راهکاري مناسب جهت بهحداقل رساندن افت عملکرد ذرت و کاهش مخاطرات زیستمحیطی ناشی از مصرف این مواد شیمیایی محسوب میشود. Baghestani, M.A., Zand, E., Soufizadeh, S., Eskandari, A., PourAzar, R., Veysi, M., and Nassirzadeh, N Efficacy evaluation of some dual purpose herbicides to control weeds in maize (Zea mays L.). Crop Protection 26: Barker, D.C., Knezevic, S.Z., Martin, A.R., Walters, D.T., and Lindquist, J.L Effect of nitrogen addition on the comparative productivity of corn and velvetleaf (Abutilon theophrasti). Weed science 54: Battery, B.R Analysis of the growth of soybeans as affected by planting population and fertilizer. Canadian Journal of Plant Science 49: Beheshti, S.A., and Moosavi Sarveeneh Baghi, S.R Pigweed (Amaranthus retroflexus L.) competition effects on منابع

12 تا ثیر تراکم علفهرز و سطوح مختلف کود نیتروژن بر شاخصهاي رشدي ذرت grain and biomass yield of sorghum (Sorghum bicolor L. Moench). Iranian Journal of Field Crops Research 25(1): (In Persian with English Summary) Blackshaw, R.E Downy brome (Bromus tectotrum) density and relative time of emergence affects interference in winter wheat (Triticum aestivum). Weed Science 41(4): Cathcart, R.J., and Swanton, C.J Nitrogen and green foxtail (Setaria viridis) competition effects on corn growth and development. Weed science 52: Connor, D.J., Loomis, R.S., and Cassman, K.G Crop Ecology: Productivity and Management in Agricultural Systems. Cambridge University Press, London, England 576 p. Cousens, S.R A simple model relating yield loss to weed density. Annals of Applied Biology 107(2): Dunan, M.C., and Zimdahl, R.L Competitive ability of wild oats (Avena fatua) and barley (Hordeum vulgare). Weed Science 39: Food and Agricultural Organization (FAO) The FAOSTAT Database, Available at Web site (verified 1 January 2016). Gill, G., and Davidson, R Weed interference. In. B.M. Sindel (Eds.). Australian Weed Management Systems. RG and FJ Richardson, Meredith. p Goksoy, A.T., Demir, A.O., Turan, Z.M., and Dagustu, N Responses of sunflower to full and limited irrigation at different growth stages. Field Crops Research 87(2): Goudriaan, J., and Van Laar, H.H Modelling Potential Crop Growth Processes. Springer Science and Business Media, Dordrecht, Netherlands 238 p. Hall, R.C., and Sowanton, G.A The critical period of weed control in grain corn (Zea mays). Weed Science 40: Hani, A., Elteliba, M., Hamad, A., and Eltom, E.A The effect of nitrogen and phosphorus fertilization on growth, yield and quality of forage maize (Zea mays L.). Agronomy Journal 5(3): Hargood, E.S., Bauman, J.T., Williams, J.L., and Schreiber, M.M Growth analysis of soybean (Glycin max L.) in competition with jimsonweed (Datura stramonium L.). Weed Science 29: James, T.K., Rahman, A., Trivedi, P., and Zydenbos, S.M Broom corn millet (Panicum miliaceum): a new menace for maize and sweetcorn growers in New Zealand. In Proceedings of the 17 th Australasian Weeds Conference, Christchurch, New Zealand, Australia, September 2010 p Jans, W.W.P., Jacobs, C.M.J., Kruijt, B., Elebrs, J.A., Barendse, S., and Moors, E.J Carbon exchange of a maize (Zea mays L.) crop: Influence of phenology. Agriculture, Ecosystems and Environment 139: Kazemeini, S.A., Naderi, R., and Karimi Aliabadi, H Effects of different densities of wild oat (Avena fatua L.) and nitrogen rates on oilseed rape (Brassica napus L.) yield. Journal of Ecology and Environment 36(3): Knezevic, S.Z., Horak, M.J., and Vanderlip, R.L Relative time of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) emergence is critical in pigweed-sorghum (Sorghum bicolor L. Moench.) competition. Weed Science 45: Knezevic, S.Z., Weise, S.F., and Swanton, C.J Interference of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) in corn (Zea mays). Weed Science 1: Lemerle, D., Gill, G.S., Murphey, C.E., Walker, S.R., Cousens, R.D., Mokhtari, S., Peltzer, S.J., Coleman, R., and Luckett, D.J Genetic improvement and agronomy for enhanced wheat competitiveness with weeds. Australian Journal of Agricultural Research 52: Liu, Y., Li, S., Chen, F., Yang, S., and Chen, X Soil water dynamics use efficiency in spring maize (Zea mays L.) fields subjects to different water management practices on the loess Plateau, China. Agricultural Water Management 97: Mahmoudi, G., Ghanbari, A., and Hosein Panahi, F Evaluating of physiological indices of weed species at different density on corn (Zea mays L.) growth. Iranian Journal of Field Crops Research 12(1): (In Persian with English Summary) Massinga, R.A., Currie, R.S., and Trooien, T.P Water use and light interception under Palmer amaranth (Amaranthus palmeri) and corn competition. Weed Science 51(4): Mohammadi, G.R Growth parameters enhancing the competitive ability of corn (Zea mays L.) against weeds. Weed Biology and Management 7: Munns, R., and Passioura, J.B Effect of prolonged exposure to NaCl on the osmstic pressure of leaf xylem sap from intact, transpiring barley plants. Functional Plant Biology 11(6):

13 1096 نشریه بوم شناسی کشاورزي جلد 9 شماره 4 زمستان 1396 Naderi, R., and Ghadiri, H Competition of wild mustard (Sinapis arvense L.) densities with rapeseed (Brassica napus L.) under different levels of nitrogen fertilizer. Journal of Agricultural Science and Technology 13: Oerke, E.C., and Dehne, H.W Safeguarding production losses in major crops and the role of crop protection. Crop Protection 23: Panda, R.K., Behera, S.K., and Kashyap, P.S Effective management of irrigation water for maize under stressed conditions. Agricultural Water Management 66: Radosevich, S.R., and Holt, J Weed Ecology: Implications for Vegetation Management. John Wiley and Sons, New York, USA 589 p. Rahimi Moghaddam, S., Deihimfard, R., Soufizadeh, S., Kambouzia, J., Nazariyan Firuzabadi, F., and Eyni Nargeseh, H. 2015a. The effect of sowing date on grain yield, yield components and growth physiological indices of six grain maize cultivars in Iran. Journal of Agroecology 5(1): (In Persian with English Summary) Rahimi Moghaddam, S., Deihimfard, R., Soufizadeh, S., Kambouzia, J., Nazariyan Firuzabadi, F., and Eyni Nargeseh, H. 2015b. Determination of genetic coefficients of some maize (Zea mays L.) cultivars of Iran for application in crop simulation models. Iranian Journal of Field Crops Research 13(2): (In Persian with English Summary) Rohrig, M., and Stutzel, H A model for light competition between vegetable crops and weeds. European Journal of Agronomy 14: Schippers, P, and Kropff, M.J Competition for light and nitrogen among grassland species: a simulation analysis. Functional Ecology 15: Seifert, E OriginPro 9.1: Scientific data analysis and graphing software-software review. Journal of Chemical Information and Modeling 54(5): Sepehri, A., Modarres Sanavi, S.A., Gharehyazi, B., and Yamini, Y Effect of water deficit and different nitrogen rates on growth and development stages, yield and yield component of maize (Zea mays L.). Iranian Journal of Crop Sciences 4: (In Persian with English Summary) So, Y.F., Williams, M.M., Pataky, J. K., and Davis, A.S Principal canopy factors of sweet corn and relationships to competitive ability with wildproso millet (Panicum miliaceum). Weed science 57: Teasdale, J.R., and Cavigelli, M.A Subplots facilitate assessment of corn yield losses from weed competition in a long-term systems experiment. Agronomy for Sustainable Development 30: Teyker, R.H., Hoelzer, H.D., and Liebl, R.A Maize and pigweed response to N supply and form. Plant Soil 135: Tollenaar, M., Nissanka, S., Aguilera, P., Weise, A., and Swanton, C.J Effect of weed interference and soil nitrogen on four maize hybrids. Agronomy Journal 86: Vail, G.D., and Oliver, L.R Barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) interference in soybeans (Glycine max). Weed Technology 1: Weiner, J., Griepentorg, H.W., and Kristensen, L Suppression of weed by spring wheat (Triticum aestivum) increases with crop density and spatial uniformity. Journal of Applied Ecology 38: Werker, A.R., and Jaggard, K.W Modelling asymmetrical growth curves that rise and fall: Applications to foliage dynamics of sugar beet (Beta vulgaris L.). Annals of Botany 79(6): Wilson, R.G., and Westra, P Wild proso millet (Panicum miliaceum) interference in corn (Zea mays). Weed Science 1:

14 Journal of Agroecology تا ثیر تراکم علفهرز و سطوح مختلف کود نیتروژن بر شاخصهاي رشدي ذرت... Vol. 9, No. 4, Winter 2018, p نشریه بوم شناسی کشاورزي جلد 9 شماره 4 زمستان 1396 ص Influence of Weed Densities and Different Nitrogen Levels on Growth Indices of Corn, Red Root Pigweed (Amaranthus retroflexus L.) and Millet (Panicum miliaceum L.) V. Mohammadi 1 and S. Rahimi Moghaddam 2* Submitted: Accepted: Mohammadi, V., and Rahimi Moghaddam, S Influence of weed densities and different nitrogen levels on growth indices of corn, red root pigweed (Amaranthus retroflexus L.) and millet (Panicum miliaceum L.). Journal of Agroecology 9(4): Introduction Competition for nutrient sources, especially nitrogen, is one of the reasons of corn yield reduction in the presence of weed. Weeds compete with corn for nitrogen uptake and affect its growth and development. Thus management and optimum application of nitrogen fertilizer may help corn to compete against weeds. More consumption of nitrogen fertilizer would change the competition ability of weed and crop. Comparison of cropweed growth-related characteristics is a way to assess their rate of competition. The main objective of the current study was to evaluate the effects of different weed densities and nitrogen levels on growth indices of corn, red root pigweed and millet. Material and Methods In order to study the effects of different weed densities and nitrogen levels on growth indices of corn, red root pigweed (Amaranthus retroflexus) and millet (Panicum miliaceum), a field experiment was conducted in 2009 in the research fields of Tarbiat Modares University of Tehran with factorial arrangement of treatments based on Randomized Complete Block Design with three replications. Accordingly, three factors included different nitrogen fertilizers (75% optimum or 138 kg N ha -1, optimum or 184 kg N ha -1 and 125% optimum or 230 kg N ha -1 ), weed species (redroot pigweed and millet) and weed densities (5 and 25 plants.m -1 for redroot pigweed and 7.5 and 37.5 plants.m -1 for millet) was considered as main plot. Destructive sampling was carried out in four stages (including mid-vegetative growth [35 days after planting], Tasseling [62 days after planting], milky stage [84 days after planting] and physiological maturity [130 days after planting]), to measure changing trend of the leaf area and dry matter in corn, red root pigweed and millet. Four plants were used at each destructive sampling. The OriginPro 9.1 software was used to fit equations and draw figures. Results and Discussion The highest dry matter ( gr), CGR (38.38 g m -1 day -1 ) and LAI (4.57) was achieved for the treatment of 230 kg N ha -1 and weed control. However, the highest RGR with 0.06 g.g -1 was obtained in at the treatment of 184 kg N ha -1 and weed control. Corn in competition with millet was achieved the maximum CGR in 138 kg N ha -1 and 7.5 millet m -1 and also the maximum RGR was obtained in 184 kg N ha -1 and 7.5 millet m -1. Corn in competition with redroot pigweed was achieved the maximum CGR (30.83 g m -1 day -1 ) and RGR (0.055 g) in 138 kg N ha -1 and 5 redroot pigweed m -1 and also the maximum TDW ( ) and LAI (5.1) belonged to in 184 kg N ha -1 and 5 redroot pigweed m -1. Generally, analyzing the trends of growth indicators shows that the corn growth indices are reduced more by increasing the weed density in high levels of nitrogen and as a result, the competitive ability of weeds is more in high levels of nitrogen. The Millet and redroot pigweed growth indices show that their maximum TDW, CGR and RGR (In all different levels of nitrogen and weed densities) occurred at 62 days after planting. However, they have different values and trends at different levels of nitrogen 1 and 2- Former PhD student of Agronomy, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Zabol University and Former PhD student in Agroecology, Department of Agroecology, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, respectively. (*-Corresponding author DOI: /JAG.V9I

15 1098 نشریه بوم شناسی کشاورزي جلد 9 شماره 4 زمستان 1396 and weed densities. Conclusion The results of this study show that the species of weeds in the farm is a determinative factor impress on the role of increasing application of Nitrogen for improving dry matter production and growth indices of corn. Totally, the results indicate that increasing N application beyond the optimum rate not only do not increases corn growth but also reduces its yield, where nitrophile species are the dominants in farms, and leads to environmental pollution. Keywords: Density, Dry Matter, Leaf Area Index, Nitrophile, Weed

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظور از واحد آبیاری وقطعه آبیاری در روش آبیاری قطره ای

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps م ق ر ز ر ه د ی ر ب ه خ ا ش ی ا ه ل گ ر م ع م ا و د و ی ک ی ژ و ل و ی ز ی ف ی ک ی ژ و ل و ف ر و م صفات برخی ه س ی ا ق م ن ی د ی م ر پ س ا و ن ی م ر پ س ا ن ی س ی ر ت و پ د ر ب ر ا ک ا ب grand prix ر و

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 2.doc

Microsoft Word - 2.doc مجله بهزراعي نهال و بذر جلد 34-2 شماره 1 سال 1397 بررسي امكان كشت زمستانه ارقام بهاره كلزا در منطقه معتدل سرد كرج در شرايط تنش كمآبي آخر فصل Investigation of the Possibility of Winter Planting of Spring

توضیحات بیشتر

ص( ( تحقیقات آب و خاك ایران دورة 47 شمارة 4 زمستان 1395 افزایش جمعیت و به دنبال آن مصرف آب بیشتر در سایر 1 بخشها مثل صنعت و شهر ضرورت ارتقاء با

ص( ( تحقیقات آب و خاك ایران دورة 47 شمارة 4 زمستان 1395 افزایش جمعیت و به دنبال آن مصرف آب بیشتر در سایر 1 بخشها مثل صنعت و شهر ضرورت ارتقاء با ص( (819-827 تحقیقات آب و خاك ایران دورة 47 شمارة 4 زمستان 1395 افزایش جمعیت و به دنبال آن مصرف آب بیشتر در سایر 1 بخشها مثل صنعت و شهر ضرورت ارتقاء بازده مصرف آب Rahimikhoob در بخش کشاورزي را نشان میدهد

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C8D1D1D3ED20CAD1C7DFE320C8E6CAE52E646F63>

<4D F736F F D20C8D1D1D3ED20CAD1C7DFE320C8E6CAE52E646F63> علمي - پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 22 شمارة 4 صفحة 397-49 (138) بررسي تراكم بوته وسطوح مختلف كود فسفر بر صفات زراعي و عملكرد ميوه و دانه گياهدارويي كدوي تخم كاغذي.L Cucurit pepo 1- دانشجوي

توضیحات بیشتر

doc

doc نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار/ جلد 24 شماره 4/ زمستان 1393 ارزیابی خصوصیات لوبیا قرمز در شرایط تداخل علفهاي هرز با استفاده از مدل بولتزمن 2 *1 حسین قمري گودرز احمدوند تاریخ دریافت: 92/08/11 تاریخ پذیرش:

توضیحات بیشتر

رزومه آموزشی و پژوهشی مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: بی تا زاجی تلفن دفتر: آدرس الکترونیکی: سطح تحصیالت: دانشجوی دوره دكتر

رزومه آموزشی و پژوهشی مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: بی تا زاجی تلفن دفتر: آدرس الکترونیکی: سطح تحصیالت: دانشجوی دوره دكتر رزومه آموزشی و پژوهشی مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: بی تا زاجی تلفن دفتر: 1066638-5 آدرس الکترونیکی: :bzaji@yahoo.com سطح تحصیالت: دانشجوی دوره دكتری زيست شناسی فیزيولوژی گیاهی سوابق تحصیلی _ کارشناسی

توضیحات بیشتر

وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان دستورالعمل فنی کاشت داشت و برداشت یونجه نیکشهری

وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان دستورالعمل فنی کاشت داشت و برداشت یونجه نیکشهری وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان دستورالعمل فنی کاشت داشت و برداشت یونجه نیکشهری در بلوچستان نویسندگان: مهندس سیامک غفاری پور دکتر خالد

توضیحات بیشتر

چكيده

چكيده بررسي ا ستانه شروع رواناب در روش SCS با استفاده از داده هاي بارش-رواناب (مطالعه موردي: حوزه ا بخيز سنگانه كلات) جهانگير پرهمت 1 علي اكبر عباسي نجفقلي غياثي 1 و الهام خوشبزم 3-1 -3 اعضاء هيا ت علمي مركز

توضیحات بیشتر

109 لیلا صابرپور و همکاران چکیده مجله پژوهشهاي پنبه ایران جلد پنجم شماره اول بررسی فنولوژي و عملکرد ارقام پنبه لطیف و گلستا

109 لیلا صابرپور و همکاران چکیده مجله پژوهشهاي پنبه ایران جلد پنجم شماره اول بررسی فنولوژي و عملکرد ارقام پنبه لطیف و گلستا 109 لیلا صابرپور و همکاران چکیده مجله پژوهشهاي پنبه ایران جلد پنجم شماره اول 1396 109-124 www.jcri.ir 1 بررسی فنولوژي و عملکرد ارقام پنبه لطیف و گلستان (.L (Gossypium hirsutum تحت تاثیر تاریخ کاشت و کود

توضیحات بیشتر

Microsoft Word safikhani.doc

Microsoft Word safikhani.doc فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 23 شمارة 2 صفحة 183-194 (1386) تا ثير خشكي بر و صفات مرفولوژيك گياه دارويي بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) 2 1 2 1 1 فضلاله صفيخاني حسين

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo Embryogenesis جنين زايی ١ ٢ Double fertilization .١.٢.٣.۴.۵.۶ ايها دولپه حالتهای مختلف جنين زايی در تيپ شب بو تيپ کاسنی تيپ سيب زمينی تيپ ميخک تيپ اسفناج تيپ فلفل سياه (Onagrad) (Astrerad) (Solanad) (Caryophyllad)

توضیحات بیشتر

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc Journal of Agroecology Vol. 5, No. 2, Summer 2013, p. 134-142 134-142. نشريه بوم شناسي كشاورزي جلد 5 شماره 2 تابستان 1392 ص بررسي اثر خصوصيات فيزيكوشيميايي خاك و سن مزرعه بر ويژگيهاي زراعي زعفران (Crocus

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx پنجمين همايش ملي صنايع فراساحل (OIC03) 3 ارديبهشت و خرداد 39 تهران دانشگاه صنعتي شريف بررسي دانه بندي رسوبات بستر منطقه دريايي نور داريوش منصوري مسعود صدري نسب مربي عضو هيا ت علمي دانشگاه تربيت مدرس دانشكده

توضیحات بیشتر

وزارت جهاد كشاورزي سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی جنوب استان كرمان نشريه ترويجی مديريت تغذيه و مصرف ك

وزارت جهاد كشاورزي سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی جنوب استان كرمان نشريه ترويجی مديريت تغذيه و مصرف ك وزارت جهاد كشاورزي سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی جنوب استان كرمان نشريه ترويجی مديريت تغذيه و مصرف كود در باغات مركبات جنوب استان كرمان نگارندگان: جواد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word moradi.doc

Microsoft Word moradi.doc فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 6 شمارة صفحة 196-04 (1389) واكنش گياه دارويي اسفرزه Forsk.) (plantago ovata به فواصل آبياري و سطوح مختلف نيتروژن 3 *1 كاظم مرادي علي حمدي شنگري

توضیحات بیشتر

Text 34-2-new.xps

Text 34-2-new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 3 9 3-8 0 4 : ص ص د ر ک ی و ر ا ب ی ا ه ق ط ن م ه ع س و ت ر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 1.doc

Microsoft Word - 1.doc @??@ > >?>?@ @??@ @ @?? > @?? @ @ @ > > > دستورالعمل كاشت داشت و برداشت ذرت نگارش: زيبنده دهقانپور 1393 - 1339 ?@ [?? ] =.? @ @ @

توضیحات بیشتر

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

نشریه تولید گیاهان زراعی جلد نهم (1) 1395 نشریه تولید گیاهان زراعی جلد نهم شماره یکم بهار تا ثیر سطوح تنش خشکی و کود

نشریه تولید گیاهان زراعی جلد نهم (1) 1395 نشریه تولید گیاهان زراعی جلد نهم شماره یکم بهار تا ثیر سطوح تنش خشکی و کود نشریه تولید گیاهان زراعی جلد نهم (1) 1395 نشریه تولید گیاهان زراعی جلد نهم شماره یکم بهار 95 109-125 http://ejcp.gau.ac.ir تا ثیر سطوح تنش خشکی و کود نیتروژن بر صفات کمی و کیفی بادرشبو (Dracocephalum moldavica

توضیحات بیشتر

DOI: فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 28 شمارة 1 صفحة (1391) اثر اسموپرا

DOI:   فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 28 شمارة 1 صفحة (1391) اثر اسموپرا DOI: http://dx.doi.org/0.22092/ijmapr.202.4020 فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 28 شمارة صفحة 3-4 (39) اثر اسموپرايمينگ بذر و دور آبياري بر عملكرد كم ي و ميزان اسانس زيره سبز

توضیحات بیشتر

Journal of Horticultural Science Vol. 30, No. 3, Fall 2016, P ISSN: نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزي) جلد 30 شماره 3 پاییز

Journal of Horticultural Science Vol. 30, No. 3, Fall 2016, P ISSN: نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزي) جلد 30 شماره 3 پاییز Journal of Horticultural Science Vol. 30, No. 3, Fall 2016, P. 491-500 ISSN: 2008-4730 نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزي) جلد 30 شماره 3 پاییز 1395 ص. 491-500 شاپا: - 4730 2008 تا ثیر کاربرد کودهاي

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 روش حذف گوسی Elimination) (Gauss یکی از مهمترین الگوریتمهایی دو مرحله تشکیل شده است: استفاده امروزه که است از روش این در کار روند می ش ود. (Forward Elimination) می شود. تشکیل مثلثی بالا دستگاه یک معادلات

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی ن چ گا ل ی خشک خاک رد مح ل آزما ی ش : د ا نش ج و :

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

ETABS MATE Update Release Note

ETABS MATE Update Release Note What s new in ETABS MATE Software Concrete Structural Detailer Version 1.3.515 امكان وارد كردن نتايج طراحي سازه از استفاده از با فرمت XML ETABS 2015 با توجه به حساسيت موتورهاي پايگاه دادههاي اكسس مايكروسافت

توضیحات بیشتر

«برگه مالی» فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنیه سال 92 نام پروژه : برآورد پارک برکتی نام دستگاه اجرايی : شهرداری قرجک کد پروژه : 93/02/16 تاريخ : کد و عنو

«برگه مالی» فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنیه سال 92 نام پروژه : برآورد پارک برکتی نام دستگاه اجرايی : شهرداری قرجک کد پروژه : 93/02/16 تاريخ : کد و عنو فهرست بهاي پايه رشته ابنیه سال 92 بهاي 4 -عملیات بنايی باسنگ 48 870 000 270/00 181 000/0 مترمکعب تهیه حمل و ریختن شن نقلی در معابر محوطهها و یا هر 040505 1 محل دیگری که لزم باشد بهانضمام پخش و تسطیح آنها

توضیحات بیشتر

علوم گیاهان زراعی ایران DOI: /ijfcs دورة 47 شمارة 2 تابستان 1395 )ص ( ارزیابی نظامهای خاکورزی بر جنبههای زراعی کشت مخلوط چای

علوم گیاهان زراعی ایران DOI: /ijfcs دورة 47 شمارة 2 تابستان 1395 )ص ( ارزیابی نظامهای خاکورزی بر جنبههای زراعی کشت مخلوط چای علوم گیاهان زراعی ایران DOI: 10.22059/ijfcs.2016.58860 دورة 47 شمارة 2 تابستان 1395 )ص 265-276( ارزیابی نظامهای خاکورزی بر جنبههای زراعی کشت مخلوط چای ترش subdariffa) (Hibiscus و ماش radiate) (Vigna در

توضیحات بیشتر

سري اول

سري اول w = 225 مثال : 1 نمونه اي از یک خاك چسبنده در آزمایشگاه براي بدست آوردن اطلاعات زیر مورد آزمایش قرار گرفته استدرصد رطوبت نمونه % و 26= s G بدست آمده و براي تعیین وزن مخصوص تقریبی آن, نمونه اي از آنرا به

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

3.xps

3.xps ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ل س گ ثر ا ت ز ا ذر پ سب آ ق ط ا ن م ر د ر ه ش ا ه ه ا گ ت ن و ک س ه ع س و ت ارزاب رز( ب ت ه ش م غ ا ب ک ر ه ش : د ر و م ه ع ل ا ط م ( ه ر ا ع م د ن چ ا ه ش و ر س پ د ال ب ل ع د ن

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - D-88

Microsoft Word - D-88 بررسي امكان زراعت مخلوط زعفران و در منطقه اصفهان 3 2 محمد رضا نادري درباغشاهي عليرضا جلالي زند عليرضا بني طباء حسين زينلي بابك بهاري - دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان اصفهان 2 -دانشگاه آزاد اسلامي واحد

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد

خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد www.anoonashad.com فصل سينتيك واكنشهاي متجانس di i ± d( i/ ) i i ± ± [ ][ ] (T) f (,, ) B dpi i ± T a + bb c + dd - - سرعت واکنش سرعت واكنش نسبت

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = = cos

توضیحات بیشتر

توليد گياهان زراعي در شرايط تنشهاي محيطي سال سوم شمارههاي 1 و 2 بهار و تابستان 1390 بررسي تاثير كاربرد زي وليت و سلنيم بر صفات فيزيولوژيك و زراعي گياه

توليد گياهان زراعي در شرايط تنشهاي محيطي سال سوم شمارههاي 1 و 2 بهار و تابستان 1390 بررسي تاثير كاربرد زي وليت و سلنيم بر صفات فيزيولوژيك و زراعي گياه توليد گياهان زراعي در شرايط تنشهاي محيطي سال سوم شمارههاي 1 و 2 بهار و تابستان 1390 بررسي تاثير كاربرد زي وليت و سلنيم بر صفات فيزيولوژيك و زراعي گياه دارويي كدو پوست كاغذي در رژيمهاي مختف رطوبتي 1 كوروش

توضیحات بیشتر

معرفي بهترين لنز هاي نيکون براي عکاسي پرتره حرفه اي

معرفي بهترين لنز هاي نيکون براي عکاسي پرتره حرفه اي معرفي بهترين لنز هاي نيکون براي عکاسي پرتره حرفه اي پيش از اين اشاره نموديم که لنز هاي کيت براي عکاسي از سوژه هاي مختلف مناسب هستند اما عکاسان حرفه اي اين لنز ها را براي عکاسي پرتره چندان مناسب نمي دانند.بسياري

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد 82 شماره 4 / زمستان 7931 کارایی روشهای مختلف مدیریت تلفيقی علفهای هرز نخود ).L )Cicer arietinum دیم در کرمانشاه

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد 82 شماره 4 / زمستان 7931 کارایی روشهای مختلف مدیریت تلفيقی علفهای هرز نخود ).L )Cicer arietinum دیم در کرمانشاه نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد 8 شماره 4 / زمستان 7931 کارایی روشهای مختلف مدیریت تلفيقی علفهای هرز نخود ).L )Cicer arietinum دیم در کرمانشاه 3 *1 ايرج نصرتي عادل دباغ محمدي نسب روح اله اميني محمدرضا

توضیحات بیشتر

شماره 111 نشریه زراعت تابستان 1395 شماره 111 تابستان 1395 )پژوهش و سازندگی( تاثیر محلول پاشی روی بر میزان عملکرد پروتئین دانه و کاه لوبیا vulgaris( )P

شماره 111 نشریه زراعت تابستان 1395 شماره 111 تابستان 1395 )پژوهش و سازندگی( تاثیر محلول پاشی روی بر میزان عملکرد پروتئین دانه و کاه لوبیا vulgaris( )P شماره 111 نشریه زراعت تابستان 1395 شماره 111 تابستان 1395 )پژوهش و سازندگی( تاثیر محلول پاشی روی بر میزان عملکرد پروتئین دانه و کاه لوبیا vulgaris( )Phaseolus تحت تنش کم آبی در شرایط آب و هوایی ایالم سجاد

توضیحات بیشتر

doc

doc استفاده از کمپوست glabra) (Glycyrrhiza درکاهش اثر تنش کم آبی در خیار گلخانهاي مجید رجایی 1 محمود عطارزاده 2* سید حسین موسوي 3 مصطفی عطارزاده 3 تاریخ دریافت: 93/11/30 تاریخ پذیرش: 94/7/25 1- استادیار بخش

توضیحات بیشتر

اثرات کاربرد کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر میزان فرمهای نیتروژن معدنی خاک و عملکرد گندم در دو بافت خاک 3 2 1* فاطمه امیری فارسانی مصطفی چرم نعیمه عنایت

اثرات کاربرد کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر میزان فرمهای نیتروژن معدنی خاک و عملکرد گندم در دو بافت خاک 3 2 1* فاطمه امیری فارسانی مصطفی چرم نعیمه عنایت اثرات کاربرد کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر میزان فرمهای نیتروژن معدنی خاک و عملکرد گندم در دو بافت خاک 3 2 1* فاطمه امیری فارسانی مصطفی چرم نعیمه عنایتی ضمیر 1 دانشجوی کارشناسی ارشدخاکشناسی دانشگاه شهید

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 09-Karimzadeh.doc

Microsoft Word - 09-Karimzadeh.doc Journal of Plant Protection Vol. 28, No. 2, Summer 201, P. 226-233 نشريه حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 28 شماره 2 تابستان 1393 ص 226-233. بررسي تحمل ارقام يونجه (.L (Medicago sativa به سس (.L

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - revised doc

Microsoft Word - revised doc Journal of Agroecology Vol. 3, No. 2, Summer 2011, p. 219-226 219-226. نشريه بوم شناسي كشاورزي جلد 3 شماره 2 تابستان 1390 ص اثر محلولپاشي عناصر ريزمغذي و رژيمهاي آبياري بر عملكرد كم ي و كيفي گياه دارويي

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D2098D4CA2090EDC7E520CFC7D1E6EDED2090E120E5E3EDD4E520C8E5C7D1>

<4D F736F F D2098D4CA2090EDC7E520CFC7D1E6EDED2090E120E5E3EDD4E520C8E5C7D1> معاونت آموزش دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد آموزش شايستگي كشت گياه دارويي گل هميشه بهار گروه شغلي فناوري هاي راهبردي سلامت طب ايراني و گياهان دارويي كد استاندارد شايستگي 62/49/ تاريخ تدوين : 93/4/

توضیحات بیشتر

ویدئو کتاب شیمی 3 بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند.

ویدئو کتاب شیمی 3 بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند. در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند. LED )مخفف شده ی عبارت )Light Emitting Diode به معنای دیود نشردهنده نور است. تغییر فیزیکی تغییری است که در آن تنها

توضیحات بیشتر

فنی و نشریه علمی استحصال و جمعآوري آب باران (براي باغات دیم) دکتر علیرضا توکلی عضو هیات علمی (استادیار پژوهش) بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کش

فنی و نشریه علمی استحصال و جمعآوري آب باران (براي باغات دیم) دکتر علیرضا توکلی عضو هیات علمی (استادیار پژوهش) بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کش فنی و نشریه علمی استحصال و جمعآوري آب باران (براي باغات دیم) دکتر علیرضا توکلی عضو هیات علمی (استادیار پژوهش) بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) art.tavakoli@gmail.com

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 1-makizadeh.doc

Microsoft Word - 1-makizadeh.doc 2 3 * فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 24 شمارة 3 صفحة 253-262 (1387) بررسي تحمل به شوري و ميزان جذب املاح گياه گاوزبان (.L (Borago officinalis 3 2 2 *1 مريم مكيزاده تفتي رضا

توضیحات بیشتر

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های مغناطیسی و غیر مغناطیسی علی رضایی سعید عابدین پور جهانفر ابویی دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان صندوق پستی ۵۱۵۱۱-۵۵۱۱ زنجان

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 08-Sarabi.doc

Microsoft Word - 08-Sarabi.doc Journal of Plant Protection Vol. 28, No. 1, Spring 2014, P. 66-78 نشريه حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 28 شماره 1 بهار 19 ص 66-78. ارزيابي اثرات اختلاط علفكشهاي فورام سولفورون و نيكوسولفورون با

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - beton

Microsoft Word - beton روش پیشنهادي انجمن بتن آمریکا براي طرح مخلوط بتن معمولی( 89 - (AI 2.... :γ w علاي م اختصاري:... :A% درصد هواي بتن وزن مخصوص آب اشباع با سطح خشک حجم ریز دانه... :SSD... :V... : American oncrete Institute

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 به نام خداوند بخشنده و مهربان جایگاه EN 1090 در کمیته متناظر سازه هاي فولادي ISO/INSO TC 167 اروپا مهندس رضا ایمانیان نجف آبادي دبیر کمیته متناظر سازه هاي فولادي در سازمان ملی استاندارد ایران ISO/INSO

توضیحات بیشتر

نشریه تولید گیاهان زراعی جلد نهم (1) 1395 نشریه تولید گیاهان زراعی جلد نهم شماره یکم بهار اثر نسبتهاي کشت مخلوط جایگزینی

نشریه تولید گیاهان زراعی جلد نهم (1) 1395 نشریه تولید گیاهان زراعی جلد نهم شماره یکم بهار اثر نسبتهاي کشت مخلوط جایگزینی نشریه تولید گیاهان زراعی جلد نهم (1) 1395 نشریه تولید گیاهان زراعی جلد نهم شماره یکم بهار 95 1-24 http://ejcp.gau.ac.ir اثر نسبتهاي کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی زنیان و لوبیا بر عملکرد و اجزاي عملکرد 3

توضیحات بیشتر

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbuacir ١٠ شهریور ١٣٩٢ برای برآورد دبی اوج روشهای متفاوتی ارایه شده است که به شرح زیر است روابط تجربی: بهعنوان مثال میتوان به رابطه منطقی و یا استدلالی ١ اشاره

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال نهم شماره 2 بهار 8931 صص: 288-222 چکیده مطالعه نقش ناهمواریها بر کشت محصول زعفران در استان خوزستان ن یق مصطفی ع یل 1 زاده استادیار گروه كشاورزي دانشگاه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word Journal of Agroecology Vol. 4, No. 2, Summer 202, p. 5-58 5-58. نشريه بوم شناسي كشاورزي جلد 4 شماره 2 تابستان 39 ص (Gossypium hirsutum.) تجزيه و تحليل مصرف انرژي در زراعت پنبه به گلستان استان در منظور

توضیحات بیشتر

مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژي گیاهان زراعی و علفهاي هرز سال چهارم شماره 16 زمستان 1389 صفحه اثر میزان بذر و فواصل خطوط کاشت بر عملکرد علوفهي قره

مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژي گیاهان زراعی و علفهاي هرز سال چهارم شماره 16 زمستان 1389 صفحه اثر میزان بذر و فواصل خطوط کاشت بر عملکرد علوفهي قره مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژي گیاهان زراعی و علفهاي هرز سال چهارم شماره 16 زمستان 1389 صفحه 71-82 اثر میزان بذر و فواصل خطوط کاشت بر عملکرد علوفهي قره یونجه (دیم) 2 1 علی سالکزمانی و علیرضا فخرواعظی چکیده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word Lotfi.doc

Microsoft Word Lotfi.doc فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 24 شمارة 4 صفحة 506-518 (1387) بررسي تا ثير كمآبياري و كود دامي بر خصوصيات كمي و كيفي اسفرزه Forssk.) (Plntgo ovt در منطقه سيستان 4 3 2 1 آصفه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word jahan.doc

Microsoft Word jahan.doc Journal of Horticultural Science Vol. 29, No. 2, Summer 2015, P. 240-254 ISSN: 2008-4730 نشريه علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 29 شماره 2 تابستان 1394 ص. 240-254 شاپا: - 4730 2008 بررسي ويژگيهاي

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps بررسي انتقال كادميوم در ستون خاك آهكي توسط نمكهاي مختلف محلول در آب آبياري سامان ملكنيا *4 3 1 علي خانميرزاييفرد مهدي اكبري و محبوبه مظهري (نويسنده مسي ول) 1- دانشجوي دكتري گروه علوم خاك دانشكده كشاورزي

توضیحات بیشتر

روشهای طراحی مهندسی

روشهای طراحی مهندسی هب انم خدا ساختار مواد بلوری Crystalline Solids مواد بلوری :Crystalline موادی که در متناوب تکرار می شوند و دارای نظم در ابعاد موادی که فاقد این نظم تکرار شونده هستند بسیاری فلزات انجماد حین از بعضی و از

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation AFGHAN SONATA MOTORCYCLE COMPANY ADD : HERAT, DIST 5 TH, BAHZAD STREET, IN FRONT OF AFGHAN UNITED BANK TELL: (+93)799659265 (+93)700000707 - (+93)402232683 WEB:- WWW.AFGHANSONATA.COM EMAIL:- INFO@AFGHANSONATA.COM

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 3.docx

Microsoft Word - 3.docx 10.22092/ra c.2018.107393.1033 نشريه علمي- ترويجي يافتههاي تحقيقاتي در گياهان زراعي و باغي جلد ٦ شماره ٢ سال ١٣٩٦ عدلي رقم جديد گيلاس زودرس با اندازه و كيفيت مطلوب ابراهيم گنجي مقدم ١ ناصر بوذري ٢ عبدالرضا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر