guram petriasvili pianino da peplebi

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "guram petriasvili pianino da peplebi"

رونوشت

1 guram petriasvili pianino da peplebi

2 klasi VI kitxvis done 6.2 teqstis tipi mxatvruli (TxrobiTi) saqartvelos dawyebiti ganatlebis proeqti (G-PriEd) madlobas uxdis lela qistaurs, rezo gogias, nugzar arce masvils da eliso rexviasvils, romlebmac paata papavas xelmzrvanelobit mnisvnelovani wvlili Seitanes am wignebis momzadebasi. gansakutrebuli madloba qalbaton medea kakacias (USAID) gaweuli daxmarebistvis. am masalis momzadeba SesaZlebeli gaxda amerikeli xalxis ketili nebita da ass saertasoriso ganvitarebis saagentos mxardawerit. masalebis Sinaarsze pasuxismgebelia SemdgenelTa jgufi da igi ar warmoadgens ass saertasoriso ganvitarebis saagentosa da ass mtavrobis azrs. Ees masala momzadda ass saertasoriso ganvi Tarebis saagentos dawyebiti ganatlebis proeqtis farglebsi, romelic xorcieldeba saqartvelos ganatlebisa da mecnierebis saministrostan ertad.

3 guram petriasvili pianino da peplebi

4 2 patara biwunas otaxsi pianino idga. lamazi iyo pianino. didi xnis winat gaeketebina ostats, witeli xit moepirketebina da koxta CuqurTmebiTac daemsvenebina. vin icis, ramdeni xeli Sexeboda mis klavisebs. idga kutxesi, idumalebit savse da biwunas guls ufancqalebda. pianinoze deda ukravda saramoobit. avaxsmebda biwunas, xel-pirs dabanda, Caawvenda loginsi da miujdeboda sakravs. axdida klaviaturis saxuravs da ertxelac gamoxedavda sabnidan Tavgamoyofil biwunas. is TvalebgafarToebuli uyurebda dedas da eloda. deda gaurimebda da daiwyebda dakvras... ukravda deda. usmenda biwuna da Tan fanjarasi iyureboda.

5 iq ki xan Rrublebi misdevdnen ertmanets da qari arxevda xeta totebs. xan im totebs wvimis wvetebi swydebodnen nela, xanac datovlilebs avardisferebda Camavali mzis Suqi. ukravda deda. dabinddeboda. biwunas saziled mieluleboda Tvalebi. deda nela Sewyvetda dakvras da frtxilad daxuravda klaviaturis saxuravs. mere adgeboda, Sublze akocebda biwunas da gavidoda otaxidan. deda kars gaixuravda Tu ara, TiTqmis mzinari biwuna pianinostan mitantaldeboda. didi wvalebit axdida klaviaturis saxuravs, dabrundeboda loginsi da imwamsve izinebda. xsirad ervizeboda SuaRamisas da ucqeroda pianinos. saxuravsac imitom axdida xolme, uyvarda bnelsi TeTrad rom mocanda klavisebi da mtvarian RamiT fotlebis Crdilebi rom dafarfatebdnen zed. dilit, gairvizebda Tu ara, masinve pianinostan miirbenda. Zlivs afofxdeboda skamze. dajdeboda da uyurebda klavisebs. didxans ijda ase. xandaxan xels gaiwvdida, undoda klavisebs Sexeboda, magram ver bedavda. merec mteli dre pianino axsovda. uceb Sewyvetda xolme TamaSs, miatovebda tolebs da gaiqceoda. ise Sevardeboda Tavis otaxsi, TiTqos esinoda, iq arar damxvdeba pianinoo. Sexedavda da masinra moitqvamda suls. mere miuax lovdeboda... ramdenjerme swored am dros SeaRo otaxis kari dedam, magram biwunas ar gaugia. 3

6 4 pianinos kedels ahkvroda da yuri miedo, TiTqos rarac hangebs usmenda. deda frtxilad gamoixuravda kars... mere ki xandaxan, vitom sxvata Soris, hkitxavda xolme: ginda dakvra gaswavlo? biwuna ise Sexedavda dedas, TiTqos am kitxvam SeaSinao, da Tavs magrad gaiqnevda uaris nisnad. deda ararafers etyoda xolme. da kvlavac ukravda biwunastvis saramoobit... gazafxulis ert dilas gairviza biwunam, gaixeda pianinosken da gaocebuli wamojda loginsi. ucqeroda. aferadebuliyvnen klavisebi. biwuna gadmococda loginidan, nel-nela miuaxlovda pianinos da naxa, rom ferad-feradi

7 pe plebi isxdnen klavisebze. yvela klavisze TiTo pepela ijda. biwuna frtxilad acocda skamze. dajda da ucqeroda. peplebi jer uzravad isxdnen, Semdeg ertma pepelam Seatoka frtebi. afrinda, afarfatda ert wams da dafrinda isev. is dafrinda da sxva afrinda. imanac ert wams ifarfata da dabrunda klavisze. da imave wams mesame pepela afarfatda... ase rigrigobit afrindebodnen da dafrindebodnen peplebi, afrindebodnen da dafrindebodnen. 5

8 6 biwunac ucqeroda gaxarebuli. mere igrzno, rom Tavisi afren-dafrenit raracas eubnebodnen peplebi. da mixvda... gaiwoda frtxilad xeli da im klaviss dahkra TiTi, saidanac imwams pepela afrinda. mere meore pepela afrin da da imis klaviss dahkra TiTi biwunam, mere mesamisas, mere meotxisas... pianinos xma rom Semoesma, deda iqit gaesura... biwunas ar gaugonia, rogor gairo kari. yuradrebad qceuli miscereboda peplebs da TiTebs axebda klavisebs. afrindebodnen da dafrindebodnen peplebi. axla ukve or-ori, sam-sami da ufro metic farfatebda ertad. da biwunac mihyveboda mat nebas. xmianobda pianino da TandaTan saucxoo hangebi ifrqveoda ojaxsi. kedels miyrdnobili usmenda deda. afrenili peplebis adgilas exeboda biwuna klavisebs. farfatebdnen peplebi... exebodnen biwunas TiTebi klavisebs. ukravda biwuna! ukravda da mis irgvliv peplebi dafarfatebdnen... didxans ukravda. Semdeg ki peplebi dafrindnen TavianT klavisebze. da biwunam Sewyvita dakvra. dahyurebda peplebs biwuna. mere ertad aisalnen peplebi, ertxans kidev ifarfates otaxsi, fanjridan gafrindnen da gaqrnen. iyureboda biwuna fanjrisken. mere moixeda da ar gahkvirvebia, deda rom dainaxa. peplebze fiqrobda da daronebulma hkitxa dedas:

9 arar movlen, dedi? movlen, Svilo, nu gesinia, upasuxa dedam. da martlac, mas mere xsirad mofrindebodnen peplebi. sadac ar unda yofiliyo, biwuna grznobda peplebis mofrenas da morboda. miujdeboda pianinos da ukravda. Tavs dahfarfatebdnen peplebi... saramoobit mainc undoda, rom dedis dakvra moesmina. masin deda eubneboda RimiliT, TviTonac SegiZlia dakvrao. 7

10 8 me mxolod masin vukrav, roca peplebi mofrindebian, Sen ki, roca gindao, upasuxebda biwuna. da dedac daukravda xolme... izrdeboda biwuna. da ertxel, gazafxulis wynar saramos, igrzno, rom SeeZlo TviTon exmo peplebi. miujda pianinos. xeli Seaxo klavisebs da masinve martlac mofrindnen isini. afarfatdnen otaxsi ferad-feradebi da frtasifrifanebi... ukve TviTon ukravda biwuna! gavida wlebi... gaizarda vaji. axla TviTon ukravda saramoobit da misi dakvris mosasmenad mezoblebi da sxva nacnobebi modiodnen. vinc daeteoda, otaxsi dasvamda xolme deda, danarcenebi ki garet, barsi isxdnen da Ria fanjrebidan gamomaval hangebs ugdebdnen yurs. pianinos xma qucamde arwevda, gamvlelebic Cerdebodnen da usmendnen... ukravda vaji... deda ijda kutxesi, ucqeroda Svils da tiroda sixarulit. mere nel-nela dasxdebodnen peplebi klavisebze. vaji Sewyvetda dakvras da ijda Tavdaxrili. mayureblebi ertxans Cumad iyvnen. Semdeg atydeboda tasiscema da vaji gamoerkveoda. adgeboda da Tavs daukravda msmenelebs. isini ki yvavilebs esrodnen. vaji mkerdtan miitanda xels da madlobas gadauxdida mayureblebs. mere CaiCoqebda da yvavilebis akrefas Seudgeboda. moagrovebda, wamodgeboda da nela wavidoda kutxisaken.

11 es iyo bednieri wami. tass ukravdnen fexze wamomdgari mayureblebi. garetac tasi grialebda. Tvalebze sixarulis cremlebi ubrwyinavda deda- Svils. urimodnen ertmanets. da Svils dedisken didi Taiguli mihqonda... 9

12 vaji cnobili pianisti gaxda. axla ukve sxva patarpatara qalaqebidanac Camodiodnen mis mosasmenad. gazetebi ertmanets ejibrebodnen, vin uket Seasxamda xotbas mis dakvras da fostalioni ver audioda nazi, cisferkonvertiani werilebis motanas... Svilis warmateba Zalian uxaroda dedas, magram bolo dros guli ugrznobda, rarac cudi moxdebao, da eubneboda kidec vajs: frtxilad iyavi, Svilo, mesinia, cudi araferi moxdeso. ras ambob, deda? ra unda moxdes, naxe dres ramdeni yvavili momartveso, etyoda vaji. ho, Svilo, vxedavo, upasuxebda deda, magram ra eqna, isev cuds ugrznobda guli... ert dres mati saxlis karze virac kacma daakakuna. kaci Sori, didi qalaqidan Camosuliyo. vajs guli aufancqalda sixarulit, ukve gagebuli hqonda, rom im qalaqsi iyo saqveynod cnobili didi sakoncerto darbazi, sadac mxolod gamocenil pianistebs iwvevdnen. kacma martlac es utxra vajs: im darbazsi giwvevto. ra kargia, ara, deda? masinve dedas miubrunda vaji. ho, Svilo, Tqva dedam. Tumca ar moewona es esmakurad morimari kaci. vaji ki gaxarebuli dadioda otaxsi. mere iman daafiqra, im sisoreze pianino rogor unda waviroo. utxra kacs, gzasi pianino rom gamifuwdes, ra vqnao? ra pianino? ver mixvda kaci. ai, es pianino. me sxva sakravze ar vukrav. kacma gaicina. 10

13 im darbazsi amas vin Segataninebs. iq uzvirfasesi roiali dgas, romelsac yoveldre ati ostati dastrialebs Tavs. anda rom dagakvrevinon kidec amaze, rad ginda, amisi xma rad evargeba! kacma axada klaviaturis saxuravi da cali TiTi daukakuna klavisebs. vaji dajda da Cafiqrda. dedas guli Caswyda, rom Svilma kacs masinve ar gasca sakadrisi pasuxi mati pianinos dacinvisatvis. adga, ukacravado, Cumad utxra kacs, klaviaturas saxuravi daaxura da gavida otaxidan. vajs ar gaugia dedis gasvla. fiqrobda. kaci doinjsemoyrili idga da dahyurebda vajs. bolos vajma Tavis auwevlad Tqva: Sen ras ityvi, deda? mere, rom dainaxa, deda arar iyo otaxsi, Cailaparaka. kargi, Tanaxma var. da kacma kidev ertxel gairima esmakurad... danisnul dres, danisnul saatze xalxit gaiweda im didi qalaqis didi sakoncerto darbazi. esmakurrimiliani kaci gamovida scenaze da koncertis dawyeba gamoacxada. vajs isic daaviwyda, xalxs misalmeboda. miujda veeba, Savad moelvare roials da ramdenime wuts gaubedavad dascqeroda klavisebs. albat, mixvdit, risic esinoda. bolos gabeda, Seaxo TiTebi klavisebs da... afarfatdnen peplebi did scenaze. vajma SvebiT amoisuntqa da ganagrzo dakvra... Zalian moewonat msmenelebs vajis koncerti. 11

14 da kidev mravaljer daukra man im did darbazsi. mere ki sxva did qalaqebsic miiwvies. mtel qveyanaze saxelgantqmuli pianisti gaxda... dadioda qalaqidan qalaqsi. da iq, did darbazebsi, did scenaze roials rom miujdeboda, Tavisi pianino agondeboda. ert wams damnasaved igrznobda xolme Tavs, magram mere ifiqrebda, aba, ra vqna, mtel qveyanaze xom ar vatarebdi da, egec ar iyos, amxela darbazebs imisi xma sad gaswvdebodao... ukravda. farfatebdnen peplebi. mere dasxdebodnen klavisebze. vaji daamtavrebda dakvras. da atydeboda mquxare tasiscema... dadioda vaji qalaqidan qalaqsi da yvelgan Tan dahyveboda is kaci. is pianistis impresario gaxda. mas Tavisi xeiri hqonda. 12

15 ramdenime weli ise gavida, rom saxlsi ararc yofila pianisti. moiara mteli dedamiwa. da Tumca xsirad ugzavnida dedas werilebs da Tavis warmatebebsac atyobinebda, deda mainc narvlobda. ratom dardob, ar gixaria, Seni Svili aseti gamocenili kaci rom gaxda? ekitxebodnen nacnobebi. deda mxolod amoioxrebda da ufro da ufro ipyrobda wuxili... dadioda pianisti qalaqidan qalaqsi. da yvelgan didi artacebit xvdeboda msmeneli mis dakvras. ert dilas romelirac didi qalaqis sastumros nomersi gairviza pianistma. iwva rbil loginsi da siamovnebit igonebda, rogor daxvdnen RamiT sadgurze. gaixsena, rogori misasalmebeli sityvebit mimartes da rogor esrodnen yvavilebs. mere ifiqra, dedacems rom enaxa es yvelaferi, rogor gaixarebdao. moagonda, deda rogor Caawvenda xolme bavsvobisas loginsi da rogor gamoxedavda, vidre dakvras daiwyebda. gaixsena es yvelaferi da uceb SeeSinda, mixvda, rom daviwyeboda, ras ukravda xolme deda. verafrit ver gaixsena is melodia. SeSfoTda pianisti da daapira miewera dedisatvis, etxova, gamaxsene ras ukravdi Cvens pianinozeo. magram vin daacala, movidnen da utxres, Cveni qalaqis sapatio stumari brzandebito. waiyvanes, qalaqis Rirs SesaniSnaobani acvenes, banketi mouwyves, sadreg rzeloebi utxres da saramomde gadaaviwyda kidec, ra awuxebda dilit. 13

16 im saramos gansakutrebit mondomebit ukravda pianisti, radgan icoda, rom sapatio lojasi ijda kaci, romelic musikis sauketeso mcodned iyo ariarebuli. ukravda pianisti. musikis mcodnes ubis wignaki ewira xelsi da raracebs inisnavda. mere peplebi satitaod dasxdnen klavisebze da pianistma Sewyvita dakvra. is iyo, pianisti unda wamomdgariyo da Tavis daxrit madloba unda gadaexada xalxistvis, rom scenaze impresario gamocnda. mivida pianisttan, daixara da CasCurCula: musikis mcodne gtxovs, kidev daukra mistvis. rogor davukra, ver xedav, ukve dasxdnen peplebi? utxra pianistma. musikis mcodne apirebs daweros, rom Sena xar yvelaze sauketeso pianisti dedamiwaze da nu awyenineb. pianisti Seyoymanda. impresariom es rom dainaxa, daamata: ras uyureb mag peplebs, Sen ukrav da ara egeni. ki magram, ukve dasxdnen da arar SeiZleba dakvra. didi ambavi, Tu isev afrindebian, gairima impresariom. pianisti Cafiqrebuli dascqeroda peplebs. xalxic garinduli uyurebda, ra moxdebao. ha, ras izam, ukrav, Tu ara? hkitxa impresariom. pianistma Cumad dauqnia Tavi. impresario saswrafod gavida scenidan. ijda pianisti da ucqeroda peplebs. peplebi isxdnen gaunzrevlad. daxuwa Tvalebi pianistma, dascxo klavisebs da igrzno, rom myisve daaviwyda dakvra. 14

17 peplebi afrindnen, ramdenime wams afarfatdnen haersi da mere ferad wvimad dacvivdnen scenaze. pianistma Tvalebi gaaxila, dainaxa mkvdari peplebi da cremlebi waskda. CaiCoqa, akrifa peplebi. mdumared ucqeroda xalxi. idga kaci da ucnauri TaiguliviT miexutebina mkerdze daxocili peplebi. mere gaqrnen peplebi. da kacma TavCaRunulma datova scena. xalxic daronebuli wavida. mxolod is musikis mcodne iyo gaxarebuli, aseti mnisvnelovani ambis momswre gavxdi, didi pianistis bolo koncerti vnaxeo. impresario ise wavida, araravis unaxavs. 15

18 dabrunda Sin kaci. yvelaferi uambo dedas. da meore dresve daiwyo TavianT barsi fusfusi. dilidan saramomde iq iyo. yvavilebit aavso bari. rgavda axal nergebs, baravda, Toxnida, sxlavda, marglavda, koxta bilikebi gahyavda. mxolod dasazineblad Sedioda Tavis otaxsi. pianino kvlav idga kutxesi, magram kaci axlos misvlasac ver bedavda. kacs Zalian undoda etxova dedisatvis, daukari, rasac bavsvobasi ukravdi CemTviso, magram verc amas bedavda. dilit, gairvizebda Tu ara, pianinosken gaixedavda... 16

19 magram ara da ar modiodnen peplebi. kaci kvlav uvlida yvavilebs. bars didi Robe Semoavlo, nargavebi aravin gamifuwoso, da musaobda TavauReblad. ranairi yvavili ar iyo mis barsi. lamazad idgnen bucqebi, koxta xeivnebi hkvetdnen ertmanets... gadioda wlebi... kaci ar kargavda imeds, rom odesme movidodnen peplebi mis yvavilnarad qceul barsi. musaobda kaci. yvavilebisa da xeebis movlasi surda gaeqarvebina dardi. mas xom ufro da ufro awuxebda, rom verafrit moegonebina, ras ukravda masin deda. kacma baris movla rom daiwyo, deda cota xans gaxarebuli iyo, mere da mere ki metad danarvlianda. raa, deda, ratom narvlob? hkitxavda kaci. araferia, Svilo, araferi, ambobda deda Cumad. didi dro gavida... kaci axla TviTon iyo moxuci da marto TviTonRa cxovrobda saxlsi. kvlav uvlida Tavis bars. ert dilit rarac Cumi xmauri Semoesma baridan. gavida garet da dainaxa, patara gogona da biwuna Semoparuliyvnen barsi. dadiodnen da ertmanets acvenebdnen yvavilebs. ucqeroda mat kaci. dadiodnen bavsvebi. uyura kacma, uyura da mixvda, rac surda mistvis etqva dedas. mixvda, rom kvlav dausva Secdoma. imave dres daangria baris Robe. 17

20 gavida qalaqsi da gamoacxada, modit, xalxo, iseirnet barsi, TqvenTvis momicia, yvelasi iyoso. mere xelosnebi waiyvana da saramos, xalxi rom movida, barsi saqanelebi, karuselebi da sxva gasartobebi naxes. farnebi anatebda xeivnebs. daseirnobdnen moqalaqeebi da siamovnebit ynosavdnen yvavilta surnels. TamaSobdnen bavsvebi. yvelaferi kargad iyo. marto is patara gogona da biwuna wakinklavdnen da gaebutnen ertmanets, ara me vipove es bari, ara meo. daseirnobda xalxi. ismoda mxiaruli SeZaxilebi da virac mreroda kidec. orond aravin arafers ukravda. moxucis eridebodat, ar gavaxsenot Zveli ubedurebao. midiodnen, madlobas eubnebodnen da cdilobdnen SemTxveviTac iseti araferi wamoscdenodat, musik as- Tan raime kavsiri hqonoda. magram qalaqsi erti xepre rom ar iyos, ise rogor iqneba. hoda, is xepre barnarsi da yvavilnarsic rom SeiyvanoT, mainc xepred darceba. swored asetma xeprem utxra moxucs: modi, axla erti daukari kidec, jeeloba gamaxseneo. metad uxerxuli sicume Camovarda. gafitrebuli idga moxuci. yvela Cumad iyo. TviT is xeprec ki mimxvdariyo Tavis xepreobas da darcxvenili sxvebs efareboda. idgnen Cumad da uceb lamazma hangebma daarrvia sicume. 18

21 hangebi kacis saxlidan ismoda. yvela iqit gaiqca. miicqaroda moxucic. midioda da cremli sdioda. mivida saxltan. gaatara xalxma. Sevida Tavis otaxsi da naxa: is patara gogona da biwuna ertad misxdomodnen pianinos. 19

22 klavisebze peplebi isxdnen da rigrigobit farfatebdnen haersi. gogona da biwuna exebodnen Tavisufal klavisebs da gaismoda hangebi. usmenda xalxi. usmenda moxuci da tiroda... me imasra getyvit, rasac Tqvenc mixvdit: es swored is melodia iyo, romelsac Soreul bavsvobasi ukravda deda. 20

f a r S e v a n g f i r i o d i n

f a r S e v a n g f i r i o d i n f a r S e v a n g f i r i o d i n klasi IV kitxvis done 4.1 teqstis tipi mxatvruli (TxrobiTi) saqartvelos dawyebiti ganatlebis proeqti (G-PriEd) madlobas uxdis lela qistaurs, rezo gogias da nugzar arce

توضیحات بیشتر

klasi V kitxvis done 5.2 teqstis tipi mxatvruli (TxrobiTi) sandra m. hamfris mixedvit saqartvelos dawyebiti ganatlebis proeqti (G-PriEd) madlobas uxdi

klasi V kitxvis done 5.2 teqstis tipi mxatvruli (TxrobiTi) sandra m. hamfris mixedvit saqartvelos dawyebiti ganatlebis proeqti (G-PriEd) madlobas uxdi klasi V kitxvis done 5.2 teqstis tipi mxatvruli (TxrobiTi) sandra m. hamfris mixedvit saqartvelos dawyebiti ganatlebis proeqti (G-PriEd) madlobas uxdis lela qistaurs, rezo gogias, nugzar arce masvils da

توضیحات بیشتر

86 markozis saxareba ioane natlismcemeli amzadebs gzas dasawyisi saxarebisa ieso qristesi, RvTis Zisa. 2 rogorc esaia winaswarmetyvelsi sweria: `aha,

86 markozis saxareba ioane natlismcemeli amzadebs gzas dasawyisi saxarebisa ieso qristesi, RvTis Zisa. 2 rogorc esaia winaswarmetyvelsi sweria: `aha, 86 markozis saxareba ioane natlismcemeli amzadebs gzas dasawyisi saxarebisa ieso qristesi, RvTis Zisa. 2 rogorc esaia winaswarmetyvelsi sweria: `aha, me movavlen Seni saxis winase Cems angelozs, romelic

توضیحات بیشتر

1 Aakademikosi davit musxelisvili: batonebo, daviwyot drevandeli Cveni Sekreba. mogexsenebat, rom qristianuli kvlevis saertasoriso centrtan arsebuli m

1 Aakademikosi davit musxelisvili: batonebo, daviwyot drevandeli Cveni Sekreba. mogexsenebat, rom qristianuli kvlevis saertasoriso centrtan arsebuli m 1 Aakademikosi davit musxelisvili: batonebo, daviwyot drevandeli Cveni Sekreba. mogexsenebat, rom qristianuli kvlevis saertasoriso centrtan arsebuli mudmivmoqmedi seminari ukve meotxe Sekrebas atarebs

توضیحات بیشتر

karuseli.qxp

karuseli.qxp C M Y K aprili, 2010 weli studenturi karuseli 1 #11 aprili, 2010 weli redaqtoris sveti zrapruli jini `suli me mainc zrapruli jinivit botlsi gamomwyvdeuli adamianis fiqri da ocneba mgonia, romelic Tavisi

توضیحات بیشتر

#10.pmd

#10.pmd 1 vaxtang yolbaia: `vici da vadastureb..! variareb saqveynod!..~ `namdvilad bedis wyalobaa lela kakuliastana unikalur, yvelasgan gamorceul adamiantan axlobloba, magram es fenomenaluri unaric rom ar hqondes

توضیحات بیشتر

#21.pmd

#21.pmd 2 3 Tamaz marlakelize: `Tu raimea dalagebuli dres saqartvelosi da problemad ar aris qceuli, iq lela kakulias wvlili devs!~ es xalxi ki garet gadioda, mozraobda, morigeobit mdarajobda da bolo dreebsi mainc

توضیحات بیشتر

nomersia: sapirvelgverdo leqsi 3 saardgomo epistole aprili - qartuli enis dre 8-9 qselsi gabmuli Zveli Tbilisis zmanebani guzonis piras 1

nomersia: sapirvelgverdo leqsi 3 saardgomo epistole aprili - qartuli enis dre 8-9 qselsi gabmuli Zveli Tbilisis zmanebani guzonis piras 1 nomersia: sapirvelgverdo leqsi 3 saardgomo epistole 4-7 14 aprili - enis dre 8-9 qselsi gabmuli 10-12 Zveli Tbilisis zmanebani guzonis piras 13-18 gardasgadasuli stumar-maspinzloba 19-20 giorgi SavguliZis

توضیحات بیشتر

SAERTO qxp

SAERTO qxp C M Y K `qartuli ocneba~ - saerto ocneba mteli saqartvelostvis! SabaTs #53 (182) 17-20.XII, 2011 weli gamodis otxsabats dasabats E-mail: saertogazeti@yahoo.com; www.saertogazeti.net fasi 1 lari rezo CxeiZe:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 1_politikuri_alternativa_referendumis_strategia.doc

Microsoft Word - 1_politikuri_alternativa_referendumis_strategia.doc hainrih biolis fondsi 2009 wlis 4 marts gamartuli sajaro diskusia Temaze: `politikuri alternativa: referendumis strategia?~ ZiriTadi momxseneblebi: gia nodia, politologi davit usufasvili, respublikuri

توضیحات بیشتر

SAERTO qxp

SAERTO qxp C M Y K #03 (187) 25-31.I, 2012 weli otxsabati www.saertogazeti.net; E-mail: saertogazeti@yahoo.com fasi 1 lari bizina ivanisvili: `mivmartavt samartaldacvis organoebis warmomadgenlebs _ pativi scen sakutar

توضیحات بیشتر

hainrih biolis fondis ofissi 2011 wlis 4 maiss gamartuli sajaro diskusia Temaze: `regionaluri mediis gamowvevebi~ ZiriTadi momxseneblebi: levan aleqsi

hainrih biolis fondis ofissi 2011 wlis 4 maiss gamartuli sajaro diskusia Temaze: `regionaluri mediis gamowvevebi~ ZiriTadi momxseneblebi: levan aleqsi hainrih biolis fondis ofissi 2011 wlis 4 maiss gamartuli sajaro diskusia Temaze: `regionaluri mediis gamowvevebi~ ZiriTadi momxseneblebi: levan aleqsisvili _ telekompania `gurjaanis~ armasrulebeli direqtori

توضیحات بیشتر

kidev 49 wigni, romelic unda waikitxo, sanam cocxali xar wigni 42 gamomcemloba palitra L Tbilisi, 2015

kidev 49 wigni, romelic unda waikitxo, sanam cocxali xar wigni 42 gamomcemloba palitra L Tbilisi, 2015 kidev 49 wigni, romelic unda waikitxo, sanam cocxali xar wigni 42 gamomcemloba palitra L Tbilisi, 2015 UDC (uak) 821.111-31 b-935 `kidev 49 wigni, romelic unda waikitxo, sanam cocxali xar~ `gamomcemloba

توضیحات بیشتر

sms sesxis instrukcia

sms sesxis instrukcia SMS sesxi sesxis areba mxolod SMS-iTa da bankomatit SMS sesxi sesxis areba mxolod SMS-iTa da bankomatit Tu Tqven saqartvelos bankisgan moulodnelad miirebt 2 gansxvavebuli Sinaarsis SMS-idan ert-erts: I

توضیحات بیشتر

gamocenili qartvelebi vajas zogadkacobriuli proeqti levan gigineisvili vaja-fsavela Tergdaleulebis, ilia WavWavaZis, akaki weretlis, iakob gogebasvili

gamocenili qartvelebi vajas zogadkacobriuli proeqti levan gigineisvili vaja-fsavela Tergdaleulebis, ilia WavWavaZis, akaki weretlis, iakob gogebasvili gamocenili qartvelebi vajas zogadkacobriuli proeqti levan gigineisvili vaja-fsavela Tergdaleulebis, ilia WavWavaZis, akaki weretlis, iakob gogebasvilis da sxvata, umcrosi Tanamedrove da mati saqmis gamgrzelebelia.

توضیحات بیشتر

#9.pmd

#9.pmd 1 M nestan kirtaze: `ara SemZlebel ars sityva Sesamkobad misda!~ `qalbatoni lela kakulia didi xnis win, Cems cxovrebasi, albat, yvelaze mzime periodsi gavicani. msoblebi axali gardacvlili myavda da gausazlis

توضیحات بیشتر

SAERTO qxp

SAERTO qxp C M Y K otxsabats ram `Seayvara~ mixeil saakasvils ase uceb bizina ivanisvili?! #50 (179) 7-13.XII, 2011 weli gamodis otxsabats da SabaTs www.saertogazeti.net; E-mail: saertogazeti@yahoo.com fasi 1 lari

توضیحات بیشتر

Chapter 2

Chapter 2 leqcia 3 Tavisufali vardna veqtorebi -ganzomilebiani mozraoba mudmivi acqarebis SemTxvevaSi Cven vnaxet: 1 x = x0 + v0t + at v = v 0 + at a = const sasargeblo formulebi: x v t v v av v 0 1 = = a(x (v 0

توضیحات بیشتر

gamodis 1993 wlis martidan damoukidebeli ebrauli gazeti saqartvelosi `MENORA~ INDEPENDENT JEWISH NEWSPAPER IN GEORGIA noemberi qislevi #11 (447) (5779

gamodis 1993 wlis martidan damoukidebeli ebrauli gazeti saqartvelosi `MENORA~ INDEPENDENT JEWISH NEWSPAPER IN GEORGIA noemberi qislevi #11 (447) (5779 gamodis 1993 wlis martidan damoukidebeli ebrauli gazeti saqartvelosi `MENORA~ INDEPENDENT JEWISH NEWSPAPER IN GEORGIA noemberi qislevi #11 (447) (5779) 2018 `МЕНОРА~ НЕЗАВИСИМАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ГАЗЕТА В ГРУЗИИ

توضیحات بیشتر

Layout 1

Layout 1 E-mail: roland.jalagania@mail.ru E-mail: r.jalagania@mail.ru #405 (464) 25 aprili-9 maisi 2017 w. saxalxo mozraoba samegrelos organo fasi 50 TeTri tjsdywjmj!jt!lj!bs!bsjt-!spn!nfhsvmbe!mbqbsblpcfo-!bsbnfe!jtbb-!spn!ebobsdfonb!rbsuwfmfcnb!bs!wjdju!nfhsvmj!fob

توضیحات بیشتر

SAERTO qxp

SAERTO qxp CMYK #06 (190) z 15-17.II, 2012 welii z gamodis otxsabats da SabaTs z www.saertogazeti.net; E-mail: saertogazeti@yahoo.com z fasi 1 lari bizina ivanisvili TandaTan eris ertian liderad yalibdeba is, rasac

توضیحات بیشتر

damoukidebeli ebrauli gazeti saqartvelosi `MENORA~ INDEPENDENT JEWISH NEWSPAPER IN GEORGIA seqtemberi eluli #9 (433) (5777) 2017 `МЕНОРА~ НЕЗАВИСИМАЯ

damoukidebeli ebrauli gazeti saqartvelosi `MENORA~ INDEPENDENT JEWISH NEWSPAPER IN GEORGIA seqtemberi eluli #9 (433) (5777) 2017 `МЕНОРА~ НЕЗАВИСИМАЯ damoukidebeli ebrauli gazeti saqartvelosi `MENORA~ INDEPENDENT JEWISH NEWSPAPER IN GEORGIA seqtemberi eluli #9 (433) (5777) 2017 `МЕНОРА~ НЕЗАВИСИМАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ГАЗЕТА В ГРУЗИИ gamodis 1993 wlis martidan

توضیحات بیشتر

Jurnali #12.indd

Jurnali #12.indd mamuka cuxisvili mixeil voroncovi XIX saukunis saqartvelos armsenebeli winamdebare nasromi miznad isaxavs XIX saukunis gamoce- nili rusi saxelmwifo, sazogado da politikuri morvawis mixeil voroncovis pirovnebis

توضیحات بیشتر

მოსედან მეფობამდე

მოსედან მეფობამდე zurab kiknaze mosedan mefობაmde israelis istoria egviptidan gamosvlidan qanaansi damkvidrebamde, vidre israelianebi mefes daisvamdnen, xelmzrvanelobis TvalsazrisiT or periodad SegviZlia gavyot. pirveli

توضیحات بیشتر

ivane javaxisvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis gazeti gamodis 1927 wlidan zogjer Tqma sjobs aratqmasa... davit usufasvili: vladimer pa

ivane javaxisvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis gazeti gamodis 1927 wlidan zogjer Tqma sjobs aratqmasa... davit usufasvili: vladimer pa ivane javaxisvilis saxelobis saxelmwifo s gazeti gamodis 1927 wlidan zogjer Tqma sjobs aratqmasa... davit usufasvili: vladimer papava sul cota xnis win Seudga Zalian mnisvnelovan, sapasuxismgeblo da sapatio

توضیحات بیشتر

#1axali.p65

#1axali.p65 saqartvelos sapatrioarqostan arsebuli axalgazrdobis sulieri da inteleqtualuri ganvitarebis centri axalgazrdoba #1 #1 noemberi, 2008 1 mtavari redaqtori: episkoposi stefane (kalaijisvili) saredaqcio jgufi:

توضیحات بیشتر

gaanadgure kriptoniti!

gaanadgure kriptoniti! gaanadgure kriptoniti! `jon beviri gaxlavt praqtikuli, safuzvliani midgomis mqone, Tanamedrove winaswarmetyveli, romelic gvacvenebs codvis dazlevis gzebs gamazlierebeli madlis mesveobit. Tavis wignsi

توضیحات بیشتر

damoukidebeli ebrauli gazeti saqartvelosi `MENORA~ INDEPENDENT JEWISH NEWSPAPER IN GEORGIA Tebervali adari #2 (438) (5778) 2018 `МЕНОРА~ НЕЗАВИСИМАЯ Е

damoukidebeli ebrauli gazeti saqartvelosi `MENORA~ INDEPENDENT JEWISH NEWSPAPER IN GEORGIA Tebervali adari #2 (438) (5778) 2018 `МЕНОРА~ НЕЗАВИСИМАЯ Е damoukidebeli ebrauli gazeti saqartvelosi `MENORA~ INDEPENDENT JEWISH NEWSPAPER IN GEORGIA Tebervali adari #2 (438) (5778) 2018 `МЕНОРА~ НЕЗАВИСИМАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ГАЗЕТА В ГРУЗИИ gamodis 1993 wlis martidan

توضیحات بیشتر

gamomcemlisagan rogor uyurebs qristianuli sarwmunoeba ojaxs? rogori ojaxia uflistvis satno? ras usaxavs zeciuri mama upirveles miznad misive kurtxevit

gamomcemlisagan rogor uyurebs qristianuli sarwmunoeba ojaxs? rogori ojaxia uflistvis satno? ras usaxavs zeciuri mama upirveles miznad misive kurtxevit gamomcemlisagan rogor uyurebs qristianuli sarwmunoeba ojaxs? rogori ojaxia uflistvis satno? ras usaxavs zeciuri mama upirveles miznad misive kurtxevit SeerTebul wyvilebs? qristianuli ojaxi Zem RvTisam,

توضیحات بیشتر

Tavi 1 dialogi bnelsi

Tavi 1 dialogi bnelsi Tavi 1 dialogi bnelsi Skype: [26.04.2015 19:02:54] nodarnuradin: aba, ra xdeba Cvens Tavs?? znakomstvam amoagdo Tqveni aidi, Tavidanve minda icodet: me qalebi da ambavi ar maklia, mara is mevaseba, adridan

توضیحات بیشتر

nino surmava Cako rogor iswavla Cakom frena

nino surmava Cako rogor iswavla Cakom frena nino surmava Cako rogor iswavla Cakom frena klasi IV kitxvis done 4.1 teqstis tipi mxatvruli (TxrobiTi) mxatvrebi: nino gurabanize elene varamasvili saqartvelos dawyebiti ganatlebis proeqti (G-PriEd) madlobas

توضیحات بیشتر

sveticxoveli.pmd

sveticxoveli.pmd sveticxoveli samecniero saistorio Jurnali Svetitskhoveli Scientific Historical Journal ISSN: 1987-6874 #1, 2009 uwmidesi da unetaresi, sruliad saqartvelos katolikos-patriarqi ilia II mis maralyovladusamrvdeloebastan,

توضیحات بیشتر

nabij-nabij codnisaken zafxulis saswavlo-samecniero skola gamoyenebit matematikasi 2013 w ivlisi 1

nabij-nabij codnisaken zafxulis saswavlo-samecniero skola gamoyenebit matematikasi 2013 w ivlisi 1 nabij-nabij codnisaken zafxulis saswavlo-samecniero skola gamoyenebit matematikasi 2013 w. 1-12 ivlisi 1 zogadi informacia: ivane javaxisvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis (Tsu) i. vekuas

توضیحات بیشتر

damoukidebeli ebrauli gazeti saqartvelosi `MENORA~ INDEPENDENT JEWISH NEWSPAPER IN GEORGIA oqtomberi xesvani #10 (446) (5779) 2018 `МЕНОРА~ НЕЗАВИСИМА

damoukidebeli ebrauli gazeti saqartvelosi `MENORA~ INDEPENDENT JEWISH NEWSPAPER IN GEORGIA oqtomberi xesvani #10 (446) (5779) 2018 `МЕНОРА~ НЕЗАВИСИМА damoukidebeli ebrauli gazeti saqartvelosi `MENORA~ INDEPENDENT JEWISH NEWSPAPER IN GEORGIA oqtomberi xesvani #10 (446) (5779) 2018 `МЕНОРА~ НЕЗАВИСИМАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ГАЗЕТА В ГРУЗИИ netaniahus protesti israelis

توضیحات بیشتر

#40 (420) w.

#40 (420) w. !$ VFHNB7 JHIF,FSB @_!! O8 1!_ (436) >JDTKRDBHTEKB LFVJERBLT,TKB UFPTSB ufvjlbc!))( okbc vfhnblfy afcb $_ stshb ambebis akido soflebis individualuri gamricxvelianeba grzeldeba `energo-pro jorjias~ dasavlet

توضیحات بیشتر

Semoxaze naxati, romelzec da Soris. aris I klasi 1

Semoxaze naxati, romelzec da Soris. aris I klasi 1 Semoxaze naxati, romelzec da Soris. aris 1 Semoxaze naxati, romelzec kvadrati mdebareobs samkutxedis marcxniv. 2 sworad SearCie nisani, romelic unda eweros wresi: 6+7 8+4 > < = 3 saazrovno amocana rigsi

توضیحات بیشتر

ilia WavWavaZe avtoris Sesaxeb ilia WavWavaZe Raribi Tavadis ojaxsi daibada. dawyebiti ganatleba jer Sin, Semdeg ki soflis mtavardiakvantan

ilia WavWavaZe avtoris Sesaxeb ilia WavWavaZe Raribi Tavadis ojaxsi daibada. dawyebiti ganatleba jer Sin, Semdeg ki soflis mtavardiakvantan ilia WavWavaZe 1837-1907 avtoris Sesaxeb ilia WavWavaZe Raribi Tavadis ojaxsi daibada. dawyebiti ganatleba jer Sin, Semdeg ki soflis mtavardiakvantan miiro. male deda gardaicvala da misi movla-patronoba

توضیحات بیشتر

#40 (420) w.

#40 (420) w. @( ST,THDFKB7 JHIF,FSB @_!! O8 1( (434) gamgeblisgan ganmeorebit gagzavnili angarisi parlamentma 8 Tebervals miiro gazet `Cemi xaragaulis~ redaqciam saqartvelos parlamentis aparatidan miiro pasuxi, sadac

توضیحات بیشتر

ivane javaxisvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis gazeti gamodis 1927 wlidan 16 seqtemberi, 2019 orsabati, #8 (2234) unikaluri armocena c

ivane javaxisvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis gazeti gamodis 1927 wlidan 16 seqtemberi, 2019 orsabati, #8 (2234) unikaluri armocena c ivane javaxisvilis saxelobis saxelmwifo s gazeti gamodis 1927 wlidan 16 seqtemberi, 2019 orsabati, #8 (2234) unikaluri armocena cxovelis nastidan arebuli msofliosi yvelaze Zveli dnm dmanissi biomolekularulma

توضیحات بیشتر

damoukidebeli ebrauli gazeti saqartvelosi `MENORA~ INDEPENDENT JEWISH NEWSPAPER IN GEORGIA oqtomberi (TiSre) 1-15 #19 (353) (5772) `МЕНОРА~ НЕЗАВИСИМА

damoukidebeli ebrauli gazeti saqartvelosi `MENORA~ INDEPENDENT JEWISH NEWSPAPER IN GEORGIA oqtomberi (TiSre) 1-15 #19 (353) (5772) `МЕНОРА~ НЕЗАВИСИМА damoukidebeli ebrauli gazeti saqartvelosi `MENORA~ INDEPENDENT JEWISH NEWSPAPER IN GEORGIA oqtomberi (TiSre) 1-15 #19 (353) (5772) `МЕНОРА~ НЕЗАВИСИМАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ГАЗЕТА В ГРУЗИИ 2011 gamodis 1993 wlis

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Kartuli Enisa Da Literaturis Testis Shefasebis Skema

Microsoft Word - Kartuli Enisa Da Literaturis Testis Shefasebis Skema qartuli enisa da literaturis testis Sefasebis kriteriumebi I. teqstis redaqtirebis Sefasebis kriteriumebi I varianti I. morfologiur-ortografiuli da sintaqsuri Secdomebi ------------------------------------10q.

توضیحات بیشتر

luda RoniaSvili

luda RoniaSvili saqartvelos usinatlota kavsiri sinatle sazogadoebriv-literaturuli yoveltviuri Jurnali gamodis 1966 wlidan ibewdeba Tbilisis meriis dafinansebit #12 2015 weli mtavari redaqtori amiran RoRaZe saredaqcio

توضیحات بیشتر

sergo vardosanize sruliad saqartvelos katolikos-patriarqi uwmidesi da unetaresi leonide ( ww.) Tbilisi 2014

sergo vardosanize sruliad saqartvelos katolikos-patriarqi uwmidesi da unetaresi leonide ( ww.) Tbilisi 2014 sergo vardosanize sruliad saqartvelos katolikos-patriarqi uwmidesi da unetaresi leonide (1861-1921 ww.) Tbilisi 2014 redaqtori: arqimandriti ambrosi (marlakelize) recenzentebi: profesori vaxtang guruli

توضیحات بیشتر

untitled

untitled gilocavt iliaobas! gv. 3 petre-pavlobis marxva gv. 4 gv. 6 interviu mtavarepiskoposi Tadeozi: `patriarqis locvit, madlit, darigebit, mrwams, rom RmerTi Segvibralebs da mogvaswrebs gaertianebul, bednier

توضیحات بیشتر

# 1 (129) 30 ianvari 2019 weli saqartvelos SoTa rustavelis TeEatrisa da kinos saxelmwifo universitetis gazeti #1 (129) 30 ianvari 2019 weli nana gubel

# 1 (129) 30 ianvari 2019 weli saqartvelos SoTa rustavelis TeEatrisa da kinos saxelmwifo universitetis gazeti #1 (129) 30 ianvari 2019 weli nana gubel saqartvelos SoTa rustavelis TeEatrisa da kinos saxelmwifo universitetis gazeti #1 (129) 30 ianvari 2019 weli nana gubelaze gaga gosazis speqtakli `antigone~ iliaunis Teatris scenaze gv. 2-4 qetevan kapanaze

توضیحات بیشتر

mowmeta Cvenebebis momzadebis praqtikuli saxelmzrvanelo

mowmeta Cvenebebis momzadebis praqtikuli saxelmzrvanelo mowmeta Cvenebebis momzadebis praqtikuli saxelmzrvanelo mowmeta Cvenebebis momzadebis praqtikuli saxelmzrvanelo 2008 weli Aadamianis uflebata dacvis evropuli centri (EHRAC) LH222, Ladbroke House 62-66

توضیحات بیشتر

Copy of demografiuli omi1.pmd

Copy of demografiuli omi1.pmd 1 martlmadidebel msobelta kavsiri gamoucxadebeli demografiuli omi saqartvelos winaarmdeg BTbilisi 2007 2 wigni saqartvelos mosaxleobasa da yvela mis gulsematkivars afrtxilebs mosalodneli demografiuli katastrofis

توضیحات بیشتر

TamTa RonRaZe qalis mistikur-alegoriuli saxe vaja-fsavelas motxrobasi saaxalwlo sizmari alegoriuli siyvarulis uzvelesi nimusia solomonis qebata-qeba.

TamTa RonRaZe qalis mistikur-alegoriuli saxe vaja-fsavelas motxrobasi saaxalwlo sizmari alegoriuli siyvarulis uzvelesi nimusia solomonis qebata-qeba. TamTa RonRaZe qalis mistikur-alegoriuli saxe vaja-fsavelas motxrobasi saaxalwlo sizmari alegoriuli siyvarulis uzvelesi nimusia solomonis qebata-qeba. korneli kekelize arnisnavs, rom qristianobam qristes

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Corrupt cities geo.doc

Microsoft Word - Corrupt cities geo.doc !!!! lpsvnqjsfcvmj!! rbmbrfcj!!! qsbrujlvmj!tbyfmn[swbofmp!! qsfwfodjjtb!eb!bsnpgywsjtbuwjt! robert klitgardi ronald maklin-abaroa h. lindsei parisi! Tanamedrove kvlevebis instituti/kalifornia msoflio

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Txzulebis Kriteriumebi

Microsoft Word - Txzulebis Kriteriumebi literaturis Sefasebis sqema. `vinme sparsisagan~ TanagrZnobis sityvebi rom moismina, SuSanikma misgan Tavi Sors daiwira (`moizruda Tavi misi mtkiced~). rodesac varsqens urcia _ dedofals mkacrad nu moepyrobio,

توضیحات بیشتر

10th Asian Championship 10m, Asia YOG Qualification 2017, Wako City

10th Asian Championship 10m, Asia YOG Qualification 2017, Wako City QUALIFICATION Rank 1 1101 GHOSH Mehuli IND 103.8 106.1 105.9 104.8 420.6 2 1028 GAO Mingwei CHN 104.2 105.0 104.9 105.2 419.3 3 1058 ZHU Yingjie CHN 104.9 104.2 104.2 105.1 418.4 4 1478 CHEN Yun-Yun TPE

توضیحات بیشتر

universaluri partniori saqmiani adamianebistvis #4 ivlisi ISSN

universaluri partniori saqmiani adamianebistvis #4 ivlisi ISSN universaluri partniori saqmiani adamianebistvis www.b-k.ge info@iverioni.com.ge ISSN 1987-6041 9 771987 604000 menejmenti gamomcemlebi: saqartvelos auditorta, buralterta da finansur menejerta federacia,

توضیحات بیشتر

01a18_ING2015:01a16_ ING

01a18_ING2015:01a16_ ING NR, n br/wt n br/wt konstruqcia losecoupleddaxurul korpusiani,calfrtiani,centrifuguli tuboebi;eleqtro Zravi dagrzelebuli RerZiT pirdapir ukavsirdeba tubos. Sewovi da gasvebi akavsireblebi aris ertnairi

توضیحات بیشتر

GIP Krebuli Geo.indd

GIP Krebuli Geo.indd saqartvelos politikis instituti (GIP) aris arakomerciuli, arapartiuli, kvleviti da analitikuri organizacia, romelic 2011 wlis dasawyissi daarsda. GIP cdilobs saqartvelosi demokratiuli institutebis organizaciuli

توضیحات بیشتر

fermerebi irceven jipiai holdings agrodazrvevis mimartulebit Cven 1 milion laramde gvaqvs anazraurebuli fermerebistvis paata lomaze, ji

fermerebi irceven jipiai holdings agrodazrvevis mimartulebit Cven 1 milion laramde gvaqvs anazraurebuli fermerebistvis paata lomaze, ji fermerebi irceven jipiai holdings - 595 55 65 44 agrodazrvevis mimartulebit Cven 1 milion laramde gvaqvs anazraurebuli fermerebistvis paata lomaze, jipiai holdingis generaluri direqtori: Cveni mizania,

توضیحات بیشتر

profesor inesa merabisvilis universitetis ganvitarebis samoqmedo gegma da koncefcia warmodgenili iv. javaxisvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo univer

profesor inesa merabisvilis universitetis ganvitarebis samoqmedo gegma da koncefcia warmodgenili iv. javaxisvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo univer profesor inesa merabisvilis universitetis ganvitarebis samoqmedo gegma da koncefcia warmodgenili iv. javaxisvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis reqtoris vakantur Tanamdebobaze gamocxadebuli

توضیحات بیشتر

damoukidebeli ebrauli gazeti saqartvelosi `MENORA~ INDEPENDENT JEWISH NEWSPAPER IN GEORGIA ivnisi sivani #6 (430) (5777) 2017 `МЕНОРА~ НЕЗАВИСИМАЯ ЕВР

damoukidebeli ebrauli gazeti saqartvelosi `MENORA~ INDEPENDENT JEWISH NEWSPAPER IN GEORGIA ivnisi sivani #6 (430) (5777) 2017 `МЕНОРА~ НЕЗАВИСИМАЯ ЕВР damoukidebeli ebrauli gazeti saqartvelosi `MENORA~ INDEPENDENT JEWISH NEWSPAPER IN GEORGIA ivnisi sivani #6 (430) (5777) 2017 `МЕНОРА~ НЕЗАВИСИМАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ГАЗЕТА В ГРУЗИИ gamodis 1993 wlis martidan ebraelma

توضیحات بیشتر

#40 (420) w.

#40 (420) w. @$ BFYDFHB7 JHIF,FSB @_!_ O8 1# (429) >JDTKRDBHTEKB LFVJERBLT,TKB UFPTSB ufvjlbc!))( okbc vfhnblfy afcb $_ stshb ambebis akido sakrebulos mier administraciuli istraciuli sarcelis ganxilvis vada kanonitaa

توضیحات بیشتر

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE 1. gvari RaRaniZe 2. saxeli giorgi 3. dabadebis 22.05.1964 TariRi 4. moqalaqeoba saqartvelos moqalaqe 5. ojaxuri daojaxebuli mdgomareoba 6. ganatleba Eekonomikis doqtori s saxelmwifo universi

توضیحات بیشتر

# 5 (95) 29 maisi 2015 weli saqartvelos SoTa rustavelis TeEatrisa da kinos saxelmwifo universitetis gazeti * # 5 (95) 29 maisi 2015 weli salome bukia,

# 5 (95) 29 maisi 2015 weli saqartvelos SoTa rustavelis TeEatrisa da kinos saxelmwifo universitetis gazeti * # 5 (95) 29 maisi 2015 weli salome bukia, saqartvelos SoTa rustavelis TeEatrisa da kinos saxelmwifo universitetis gazeti * salome bukia, salome rezesize studentta VIII samecniero konferencia saqartvelos SoTa rustavelis Teatrisa da kinos saxelmwifo

توضیحات بیشتر

dro msvidobisa #1, 2001 konfliqtologiis centris axali wamowyebis Sesaxeb omi da msvidoba jon bartonis xedvit konfliqtebis mogvareba rogorc politikuri

dro msvidobisa #1, 2001 konfliqtologiis centris axali wamowyebis Sesaxeb omi da msvidoba jon bartonis xedvit konfliqtebis mogvareba rogorc politikuri dro msvidobisa #1, 2001 konfliqtologiis centris axali wamowyebis Sesaxeb omi da msvidoba jon bartonis xedvit konfliqtebis mogvareba rogorc politikuri filosofia (jon bartoni) motxovnilebebi da urtiertgagebis

توضیحات بیشتر

klasi VI kitxvis done 6.2 teqstis tipi mxatvruli (TxrobiTi) saqartvelos dawyebiti ganatlebis proeqti (G-PriEd) madlobas uxdis lela qistaurs, rezo gogi

klasi VI kitxvis done 6.2 teqstis tipi mxatvruli (TxrobiTi) saqartvelos dawyebiti ganatlebis proeqti (G-PriEd) madlobas uxdis lela qistaurs, rezo gogi klasi VI kitxvis done 6.2 teqstis tipi mxatvruli (TxrobiTi) saqartvelos dawyebiti ganatlebis proeqti (G-PriEd) madlobas uxdis lela qistaurs, rezo gogias, nugzar arce masvils da eliso rexviasvils, romlebmac

توضیحات بیشتر

Copy of biuleteni _geo_ tla bolo

Copy of biuleteni _geo_ tla bolo Tbilisis vano sarajisvilis saxelobis saxelmwifo konservatoriis tradiciuli mravalxmianobis saertasoriso centris biuleteni #8 redaqtorebisagan siaxleebi qartveli etnomusikologis msoflio ariareba erti qartuli

توضیحات بیشتر

Jurnali #17.indd

Jurnali #17.indd akaki SaniZe dafaruli saunje 1 (qartuli mtavruli Sriftis sakitxis gamo) ar ixmareb, ra xelsa hxdi saunjesa dafarulsa? SoTa rustveli. qartul weras mravali saukunis istoria aqvs. qartuli werisa da qartuli

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 2a.doc

Microsoft Word - 2a.doc ekonomikuri politikis kvlevis centri «ataswleulis gamowvevis programis» monitoringis meore etapis angarisi proeqti xorcieldeba fondi Ria sazogadoeba saqartvelos mxardawerit proeqti xorcieldeba koalicia

توضیحات بیشتر

პერიოდული გამოცემა ეროვნული თვითმყოფადობა საკაცობრიო ღირებულებების კონტექსტში სამეცნიერო სემინარი სარწმუნოება და მეცნიერება თბილისი სემინარი ეძ

პერიოდული გამოცემა ეროვნული თვითმყოფადობა საკაცობრიო ღირებულებების კონტექსტში სამეცნიერო სემინარი სარწმუნოება და მეცნიერება თბილისი სემინარი ეძ პერიოდული გამოცემა ეროვნული თვითმყოფადობა საკაცობრიო ღირებულებების კონტექსტში სამეცნიერო სემინარი სარწმუნოება და მეცნიერება თბილისი 2012 1 სემინარი ეძღვნება უწმიდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს

توضیحات بیشتر

ivane javaxisvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis gazeti gamodis 1927 wlidan 20 marti, 2019 otxsabati, #2 (2228) Tamar gagosize universit

ivane javaxisvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis gazeti gamodis 1927 wlidan 20 marti, 2019 otxsabati, #2 (2228) Tamar gagosize universit ivane javaxisvilis saxelobis saxelmwifo s gazeti gamodis 1927 wlidan 20 marti, 2019 otxsabati, #2 (2228) Tamar gagosize s medlit dajildovda saxelmwifo ganatlebis saertasoriso gamofenaze Tsu fsiqologiisa

توضیحات بیشتر

universiteti iv. javaxisvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis gazeti karstuli mrvime _ `Tsu 95~ 95 wlis iubilestan dakavsirebit geografebm

universiteti iv. javaxisvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis gazeti karstuli mrvime _ `Tsu 95~ 95 wlis iubilestan dakavsirebit geografebm iv. javaxisvilis saxelobis s gazeti karstuli mrvime _ `Tsu 95~ 95 wlis iubilestan dakavsirebit geografebma universitets sagangebo sacuqari gauketes: 1 Tebervals WiaTuraSi, yvirilas xeobasi armcenil karstul

توضیحات بیشتر

სარჩევი saqartvelos evropuli perspeqtiva: rogor daviaxlovot momavali arcil gegesize 08 evrokavsiris wevri qveynebis magalitebi: redaqtori: arcil geges

სარჩევი saqartvelos evropuli perspeqtiva: rogor daviaxlovot momavali arcil gegesize 08 evrokavsiris wevri qveynebis magalitebi: redaqtori: arcil geges სარჩევი saqartvelos evropuli perspeqtiva: rogor daviaxlovot momavali arcil gegesize 08 evrokavsiris wevri qveynebis magalitebi: redaqtori: arcil gegesize kontributorebi: ekaterine baramize, Tamar kldeiseli,

توضیحات بیشتر

Samedicino Gazeti_N1.indd

Samedicino Gazeti_N1.indd tbnfejdjop universitetis gamocema gamodis 1957 wlidan #1 (259) ianvari, 2013 w. www.tsmu.edu gazeti nomersi: ezrvneba akademikos Tamar dekanosizis dabadebidan 90 wlistavs gv. 3-4-5 mravlobiti hamartomis

توضیحات بیشتر

stefane burnasevi da misi nasromi saqartvelos surati anu qartlisa da kaxetis samefoebis politikuri mdgomareobis arwera _ 144 _ davit merkvilaze 1783 w

stefane burnasevi da misi nasromi saqartvelos surati anu qartlisa da kaxetis samefoebis politikuri mdgomareobis arwera _ 144 _ davit merkvilaze 1783 w stefane burnasevi da misi nasromi saqartvelos surati anu qartlisa da kaxetis samefoebis politikuri mdgomareobis arwera _ 144 _ davit merkvilaze 1783 wlis 3 aprils, qartl-kaxetis samefosa da rusetis imperias

توضیحات بیشتر

dumadze IV tomi.indd

dumadze IV tomi.indd 256 17. n. dumbaze, t. IV saxeli _ nodar gvari _ dumbaze mamis saxeli _ vladimeris Ze samsaxuri _ kosmosi, zrva, xmeleti, xandaxan _ miwisqveseti pasporti _ usabuto sisxlis jgufi _ usisxlo rezus-faqtori

توضیحات بیشتر

lancxuti Coxatauri ozurgeti nabiji, romelsac sicocxlis fasi aqvs_ axalgazrda gogona daxmarebas itxovs respublikeli roman biwazis cemis mizezi,,feisbuq

lancxuti Coxatauri ozurgeti nabiji, romelsac sicocxlis fasi aqvs_ axalgazrda gogona daxmarebas itxovs respublikeli roman biwazis cemis mizezi,,feisbuq lancxuti Coxatauri ozurgeti nabiji, romelsac sicocxlis fasi aqvs_ axalgazrda gogona daxmarebas itxovs respublikeli roman biwazis cemis mizezi,,feisbuqi gaxda Coxatauris municipalitetis sofel koxnarsi yacarobis

توضیحات بیشتر

F291 Farsi IranArze

F291 Farsi IranArze ارائه شده توسط: سايت ه فا مرجع جديد مقا ت ه شده از ن ت معت !" $ # :&' # /&. 1 $. # +,- $ #)& #* (& / # 23 45 657 89:. ;!" &5 ( &?@$, A3!" +/,- E/F / 6/ # / 23 #3 B) 33 CD) # 6. $./.

توضیحات بیشتر

saqarTvelos sazogadoebrivi mauwyebeli

saqarTvelos sazogadoebrivi mauwyebeli სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებელი შიდა აუდიტის სამსახური დასკვნა 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულებაზე auditis Sedegebi 2014 wlis aprilis TveSi saqartvelos parlamentis mier ganxorcielda mauwyeblobis Sesaxeb saqartvelos

توضیحات بیشتر

saqartvelos industriuli politikis gamowvevebi saqartvelos industriuli politikis gamowvevebi

saqartvelos industriuli politikis gamowvevebi saqartvelos industriuli politikis gamowvevebi saqartvelos industriuli politikis gamowvevebi 2016 1 avtorebi davit adeisvili, tato xundaze goca gunava kvlevis konsultanti erik terki foto ydaze Photo on the Cover Wikimedia/Commons Wikimedia/Commons

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D2090D2C7D1D420DDDAC7E1EDCA E4E5C7EDED20E5EDC7CA20E3CFEDD1E >

<4D F736F F D2090D2C7D1D420DDDAC7E1EDCA E4E5C7EDED20E5EDC7CA20E3CFEDD1E > K S C 392 29 : 2 3 3 32 33 34 صفحه ۱ 39 39 392 : 24,24,374 5,747,537 23,645 4,68,238 564,46 6,592,46 22,5,44 4,67,53 2,92, 7,892,937 %22 %6 2,92 63,76 2,4 38,92 95 7,3, 9 42,79, 8,9,276 58,948 4,528,98

توضیحات بیشتر

766_Qazal & Mathnavi

766_Qazal & Mathnavi *+, ان رQ ا ل. نU ا ره 0 ر# فU ۲۰۳۷ +* - د' #! دن 2 3*2 0. 3*2 ' ),&+*) 9827. 9827. # ' ز دن 2 #' & دار 2 را =

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Dakabadonebuli Axali.doc

Microsoft Word - Dakabadonebuli Axali.doc moqalaqe da samoqalaqo CarTuloba saqartvelosi damoukideblobidan 23 wlis Semdeg konferenciis masalebis krebuli es gamocema Seqmnilia amerikeli xalxis mxardawerit ass-is saertasoriso ganvitarebis saagentos

توضیحات بیشتر

da vanteb santels2 PATARA.indd

da vanteb santels2 PATARA.indd vaxtang WankotaZe wigni ezrvneba awgardacvlili gorelebis xsovnas...da vanteb santels (xsovnis wigni) nawili meore Tbilisi 2007 wignis pirvel nawilsi Setanilia: abulaze aleqsi, akofasvili vaxtangi, ambrolaze

توضیحات بیشتر

Cveni 5 saqartvelo moswavlis wigni 133

Cveni 5 saqartvelo moswavlis wigni 133 Cveni 5 saqartvelo moswavlis wigni 133 saqartvelos saxelmwifo himni leqsi davit marrazis Tavisufleba Cemi xatia samsoblo, saxate mteli qveyana, ganatebuli mta-bari, wilnayaria RmerTTana. Tavisufleba dres

توضیحات بیشتر