PowerPoint Presentation

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "PowerPoint Presentation"

رونوشت

1 ههنذسی نرم افسارپیشرفته علیرضا یوقانی ( جلسه پنجن ) دانشگاه آزاد اسالهی - علوم و تحقیقات )رشت ) نیوسال دوم 90-91

2 تخوین نرم افسار هذیریت ریسک

3 فرآینداهی مدرییت رپوژه هباحث جلسه پنجن Software Measurement Risk Management

4 انىاع روش های تخمین تخویي سهاى شی تجزبی آهاری

5 تخویي تجزبی Problem Based Process Based در این روشها نفر /ماه و مشابه در این روشها fp به دست می آید. آن به دست می آید.

6 Problem Based Estimation درایي ر ش هسال را در س حالت خ ش بی ا هتعادل بذبی ا تخویي هی س ذ با سى د ی هت سط گیزی ا جام هی ش د تا هقذار fp ب دست آیذ. Moderate B fp = (A +4B + C )/ 6 درایي ر ش هسال را در س حالت خ ش بی ا هتعادل بذبی ا تخویي هی س ذ با سى د ی هت سط گیزی ا جام هی ش د تا هقذار fp ب دست آیذ. Optimistic A Pessimistic C عال بز هسائل گفت شذ تجزبیات شخصی ضعیت فز گی اجتواعی ب ز ری کش ر ا در هحاسبات ه ثز است.

7 Process Based Estimation درایي ر ش پز ص را در فاس ای هختلف ب سیز پز ص ا تقسین هی ک ذ. سپس بز اساس فزآی ذ ت لیذ زم افشار ز فزآی ذ بز اساس فز/ها تخویي سد هی ش د.

8 انىاع روش های آماری تخمین با بزرسی پز ص ای هختلف هذل ایی بزای تخویي ب دست آهذ ک ز یک کاربزد خاص خ د را دارد. Statistical Estimation Methods Model based Expertise based Learning Oriented Dynamic Based Regression based Composite Bayesian (SLIM, COCOMO81) (Delphi, Rule-Base) (Neural, Case base) (Abdel) (OLS, Robust) (COCOMO II)

9 هذل ای 1 تا 3 ایستا ست ذ. هذل ای پ یا در گام اجزای پز ص یا در سهاى تغییزات یش ب کارگزفت هی ش ذ. توزیي : سایت هزکش ه ذسی سیستن زم افشار را بزرسی واییذ. ربرس ی اتر یخچو روش های تخمین

10

11

12 2000 COCOMO II by Dr. Boehm 2002 more than 50 tools exist

13 COCOMO VERSIONS CO (Constructive) CO (Cost) MO (Model) based on FP First version: 1981 by Dr. Barry Boehm Now known now as COCOMO 81 Second version: ADA Cocomo (ADA 87); parameterized exponent reflecting more modern practices and their economies of scale. Current Version: Cocomo II (circa 2000) Commercial take-offs Costar (Softstarsystems.com) Cost Xpert (CostXpert.com) Regression formula, with data taken from historical projects and current project characteristics.

14 COCOMO 81 Three calculation models: Basic: single-variable static model Effort in staff months = C1 b * (KDSI) P1 Schedule in total months= C2 * (Effort) P2 Intermediate: Two variables. Effort in man months = C1 i * EAF * (KDSI) P1 Schedule in total months = C2 * (Effort) P2 EAF = E1 * E2 * E15 Detailed: Intermediate + assessed per phase (analysis, design, etc)

15 C1 i * EAF * (KDSI) P1 AND C2 * (Effort) P2 C1 b, C1 i : Scaling coefficient for effort C2: Scaling coefficient for schedule EAF: Effort Adjustment Factor; 15 parameters covering Product, Personnel, Computer, and Project familiarity. P1: characterization of economies of scale: ability to avoid rework, bureaucracy, communications overhead. P2: characterization of inherent inertia and parallelism. DSI: Delivered Source Instructions

16 Effort=C1* EAF * (KDSI) P1 and Sched= C2 * (Effort) P2 * Organic: in-house, less-complex developments with flexible processes. Features, qualities, cost and schedule are freely changed with minimal overhead. * Embedded: typical defense community projects. Complex, requiring high reliability, with real-time issues. Highly rigorous process. Features, qualities, cost and schedule are tightly controlled. * Semidetached: somewhere in-between organic and embedded.

17 People required (P) = Effort Applied / Development Time [count] PM = Duration = 9.26 هثال : PM/Duration = 5 Person

18 Accounts for requirements volatility in it's estimates. COCOMO 81 VERSUS COCOMO II Differences between Cocomo Versions* Cocomo 81 Cocomo II 63 data points 161 data points KDSI KSLOC Waterfall Spiral: applications development, early design, post architecture Point estimates Range of estimates (one std dev) Three "development modes" Five scale factors Added cost drivers: DOCU, RUSE, PVOL, PLEX, LTEX, PCON, SITE Deleted cost drivers: VIRT, TURN, VEXP, LEXP, MODP Altered default values Adjust for software reuse and re-engineering where automated tools are used.

19 CALC S ARE BASED ON SLOC SLOC = Source Lines Of Code Only Source lines that are DELIVERED as part of the product are included -- test drivers and other support software is excluded SOURCE lines are created by the project staff -- code created by applications generators is excluded One SLOC is one logical line of code (an If-Then-Else is one line of code) In Cocomo 81, known as Delivered Source Instructions (DSI). One If-Then-Else = X lines of code. Declarations are counted as SLOC Comments are not counted as SLOC

20 مدرییت ریسک جای گاه ریسک رد تىسعو رنم افزار بز اه ریشی بزرسی ریسک ا )Planning( من ش ىر رپوژه تست زم افشار ریسک ز پذیذ ای ک ق ع آى در اجزای پز ص تاثیز گذار باشذ یک ریسک هی باشذ. ریسک هثبت ریسک ه فی

21 مدرییت ریسک هذیزیت ریسک تعزیف ریسک ش اسایی آ ا ارسیابی ریسک بزرسی تبعات بزخ رد با ریسک

22 ) مدرییت ریسک تعریف و شناسایی ریسک بزای ایي ه ظ ر اس درخت شکست ریسک Structure( Risk Breakdown استفاد هی ک ین. بز اساس تقسین ب ذی ای هختلف کلی هسائل تاثیز گذار را ش اسایی ف زست هی ک ین. ) تعزیف شذ است ک یکی اس آ ا را بزرسی هی ک ین : و ای هختلفی بزای RBS(

23 Example risk check list (based on a RBS) مدرییت ریسک

24 مدرییت ریسک توزیي قالب ای دیگز RBS را بزرسی ک یذ. : توزیي : ر ش ای ارسیابی بزخ رد ریسک را بزرسی واییذ.

25 هبحث جلسه بعذ هذیریت ریسک برناهه ریسی

26

27 فرآینداهی مدرییت رپوژه تهیو ت ىسط : علیرضا یم قانی

28 تهیو ت ىسط : علیرضا یم قانی

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده ی مهندسی برق دانیال خطابی تیر 1391 تعریف مساله و اهمیت آن روش های یادگیری بیسوی بدون همبستگی متغیرها روش های یادگیری بیسوی با همبستگی متغیرها نتایج ضبیه سازی و نتیجه گیری

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پسشکی مازندران مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکی هدف کلی :... - آض ایی با: ر ش ای جستج در كتابخا ظام NLM اطالعات مربوط به استاد: رشت تحصیلی: پرستبری کبرش بسی ارشد 13 سبل

توضیحات بیشتر

Chapter 2: Data Preprocessing

Chapter 2: Data Preprocessing DATA CLEANSING DATA CLEANING DATA SCRUBBING سیستم های خبره و مهندسی دانش دکتر کاهانی مصطفی احمدی گل خطمی mo_ah233@stu-mail.um.ac.ir زمستان 91 پاوساسی داد ا چیست فهرست مطالب )Missing ای گن ضذ ) Data داد

توضیحات بیشتر

پرسشهای متداول چ کسا ی تایذ دس ساها ثثت ام وای ذ - دس حال حاضش پیش اتالغی د لت هػشف ک ذگاى جضء تخص کطا سصی تایذ ت ه ظ س جوغ آ سی اطالػات سایل اد ات هػ

پرسشهای متداول چ کسا ی تایذ دس ساها ثثت ام وای ذ - دس حال حاضش پیش اتالغی د لت هػشف ک ذگاى جضء تخص کطا سصی تایذ ت ه ظ س جوغ آ سی اطالػات سایل اد ات هػ پرسشهای متداول چ کسا ی تایذ دس ساها ثثت ام وای ذ - دس حال حاضش پیش اتالغی د لت هػشف ک ذگاى جضء تخص کطا سصی تایذ ت ه ظ س جوغ آ سی اطالػات سایل اد ات هػاسف س خت هایغ خ د دس ساها "ض اسایی اطالػات هػشف ک ذگاى

توضیحات بیشتر

طرح درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی 1 ام درص: هذرص: کالص: ذف کلی: ػ د یز ص ػ اطی پشػکی دکتز رحوتی جلظ : ا ل یز ص ػ اطی عو هی هبق ب ذی ا ذاف رفتار

طرح درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی 1 ام درص: هذرص: کالص: ذف کلی: ػ د یز ص ػ اطی پشػکی دکتز رحوتی جلظ : ا ل یز ص ػ اطی عو هی هبق ب ذی ا ذاف رفتار طرح درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی 1 ػ د ا ل یز ص ػ اطی عو هی هبق ب ذی 1 -دا ؼج بایذ در پایاى جلظ بت ا ذ طاختواى یز ط ارا بیاى ک ذ 2 -دا ؼج بایذ بت ا ذ ح تکثیز یز ط ا را بیاى ک ذ 3- دا ؼج بایذ بت

توضیحات بیشتر

ت ام خذا را وای صة ساها پیاهک SMS ) ( سخ ی ذ س - 7 V هقذه : را وای صب ساها پياهک ( ) ب ه ظ ر کوک رسا ي در اهر صب ایي ساها SMS هي باشذ اهيذ ارین

ت ام خذا را وای صة ساها پیاهک SMS ) ( سخ ی ذ س - 7 V هقذه : را وای صب ساها پياهک ( ) ب ه ظ ر کوک رسا ي در اهر صب ایي ساها SMS هي باشذ اهيذ ارین ت ام خذا را وای صة ساها پیاهک SMS ) ( سخ ی ذ س - 7 V-0.0.2 هقذه : را وای صب ساها پياهک ( ) ب ه ظ ر کوک رسا ي در اهر صب ایي ساها SMS هي باشذ اهيذ ارین ک ت ضيحات ایي سخ از را وا بت ا ذ شوا را در صب را ا

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

HiMech.wordpress.com ت ام ت تزیي د ست تزای درست کزدى یک چزخذ ذ هارپیچ ت ا کافی ضوا هزادل یک چزخذ ذ ساد ر طی ک یذ ت جایی ک پز فیل د تعذی د ذا را هثل ضک

HiMech.wordpress.com ت ام ت تزیي د ست تزای درست کزدى یک چزخذ ذ هارپیچ ت ا کافی ضوا هزادل یک چزخذ ذ ساد ر طی ک یذ ت جایی ک پز فیل د تعذی د ذا را هثل ضک ت ام ت تزیي د ست تزای درست کزدى یک چزخذ ذ هارپیچ ت ا کافی ضوا هزادل یک چزخذ ذ ساد ر طی ک یذ ت جایی ک پز فیل د تعذی د ذا را هثل ضکل سیز کطیذیذ تزسیذ اداه ر ای گ ک االى ت ضیخ هیذم تزیذ تا تت یذ یک چزخذ ذ

توضیحات بیشتر

راهنوای انتخاب واحذ هرحله اول: تشای ا جام ا تخاب احذ تایذ حتوا اص هش سگش internet یا explorer 9 غخ ای ها قثل آى اعتفاد کشد. تشای آگا ی اص غخ هش سگش خ

راهنوای انتخاب واحذ هرحله اول: تشای ا جام ا تخاب احذ تایذ حتوا اص هش سگش internet یا explorer 9 غخ ای ها قثل آى اعتفاد کشد. تشای آگا ی اص غخ هش سگش خ راهنوای انتخاب واحذ هرحله اول: تشای ا جام ا تخاب احذ تایذ حتوا اص هش سگش internet یا explorer 9 غخ ای ها قثل آى اعتفاد کشد. تشای آگا ی اص غخ هش سگش خ د ح وگاهغاصی آى تا عاها ا تخاب احذ ت دعت سالعول ه ج

توضیحات بیشتر

گزارش اصالحیه امنیتی مایکروسافت در ماه 2019 July

گزارش اصالحیه امنیتی مایکروسافت در ماه 2019 July ه تشز کزد هبیکز سبفت آخزیي ث ر سرسب ی را ثزای آسیتپذیزی بی زم افشار ب سیستنعبهل بی ایي شزکت است. ث ر سرسب ی 0 ثحزا ی ث ص رت سیز ث د است: 2109 سبل July هب اه یتی در ثزای هحص الت در درج حسبسیت ChakraCore

توضیحات بیشتر

ا ل یت ای پض شی هزکش تحقیقات هدیزیت بیوارستا ی در خص ص ا جام طزح ا پز ص ای تحقیقاتی هزکش تحقیقات هدیزیت بیوارستا ی با ت ج ب بز اه را بزدی رسالت خ د در

ا ل یت ای پض شی هزکش تحقیقات هدیزیت بیوارستا ی در خص ص ا جام طزح ا پز ص ای تحقیقاتی هزکش تحقیقات هدیزیت بیوارستا ی با ت ج ب بز اه را بزدی رسالت خ د در ا ل یت ای پض شی هزکش تحقیقات هدیزیت بیوارستا ی در خص ص ا جام طزح ا پز ص ای تحقیقاتی هزکش تحقیقات هدیزیت بیوارستا ی با ت ج ب بز اه را بزدی رسالت خ د در راستای بز اه ریشی حوایت دایت ز چ ب تز طزح ا پز ص ای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx ايرانيان IeDCo. Support Team 6/4/2012 Kaspersky Small Office نصب Security ويروس را از طريق آدرس زير دانلود كنيد: اين نسخه آنتي در ابتدا فايل نصب Kaspersky نصب Small Office Security جهت http://www.irkaspersky.com/trial/kaspersky

توضیحات بیشتر

راهنمای ثبت درخواست - خ ت دستشسی ت ساها آدسس سا دس اس آدسس اسد ک یذ. )هطاتق شکل 1( - ام کاستشی گزس اط خ د سا اسد و د س ی دکو س

راهنمای ثبت درخواست - خ ت دستشسی ت ساها آدسس   سا دس اس آدسس اسد ک یذ. )هطاتق شکل 1( - ام کاستشی گزس اط خ د سا اسد و د س ی دکو س راهنمای ثبت درخواست - خ ت دستشسی ت ساها آدسس http://inra.aeoi.org.ir سا دس اس آدسس اسد ک یذ. )هطاتق شکل 1( - ام کاستشی گزس اط خ د سا اسد و د س ی دکو س د کلیک ک یذ. )هطاتق شکل 1( - خ ت ثثت و دى دسخ است

توضیحات بیشتر

ت ام حك 1

ت ام حك 1 ت ام حك 1 همذه افشار زم طزاحي هحاسثات درب پ جز پز فيل پالستيکي آل هي ي هي یي کذ سال در 8888 ت ت ج تا رضذ چطوگيز استفاد اس درب پ جز ای )WinCad( UPVC ث د تز اه فارسي دليك تزای ا جام طزاحي هحاسثات تزش ساخت

توضیحات بیشتر

مرتب سازی Bitonic ا اع هرتب سازی براساس عول پاي ای ک استفاد هی ض د ب د دست تقسین هی ض د: عول اغلی هقايس جاب جايی هرتب سازی براساس يكی از خ اظ ع اغر هث

مرتب سازی Bitonic ا اع هرتب سازی براساس عول پاي ای ک استفاد هی ض د ب د دست تقسین هی ض د: عول اغلی هقايس جاب جايی هرتب سازی براساس يكی از خ اظ ع اغر هث مرتب سازی Bitonic ا اع هرتب سازی براساس عول پاي ای ک استفاد هی ض د ب د دست تقسین هی ض د: عول اغلی هقايس جاب جايی هرتب سازی براساس يكی از خ اظ ع اغر هثل ت زيع ضذگی. هرتب سازی پیص ر در دست ا ل قرار هیگیرد.

توضیحات بیشتر

راهنماي عدم باز شدن سايتي خاص

راهنماي عدم باز شدن سايتي خاص راهنمای عدم باز شدن سایتی خاص تاریخ تنظیم : مرداد 1395 گر ه شرکتى یا شاتل فيرست مطالب قراردادن DNSىای کارت شبکو سیستم در حالت ات ماتیک در ان اع یند ز تنظیمات کارت شبکو در یند ز 10 تنظیمات کارت شبکو در

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فایل ها 1- فایل ای هت ی -2 فایل ای بای شی دس فایل ای هت ی اػذاد بص ست سضت ای اص کاساکتش ا رخیش هی ض ذ. بؼ اى هثال ػذد 123 دس یک فایل هت ی دس 3 2 بایت رخیش هی ض د. بایت رخیش هی ض د دس فایل بای شی دس 1-

توضیحات بیشتر

ردیف بسمه تعالی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی لیست CD DVD بی آه زضی جدید در کویت آه زش یئت ف تببل استبى آذرببیجبى ضرقی Topic کد DVD موضوع پکیج آموز

ردیف بسمه تعالی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی لیست CD DVD بی آه زضی جدید در کویت آه زش یئت ف تببل استبى آذرببیجبى ضرقی Topic کد DVD موضوع پکیج آموز پکیج آموزش فوتبال پایه ( تکنیک ) Ball Control - 0 توریي ف تببل برای ک ترل ت پ - ه برت بی تک یکی آکبدهی ب سبک ایتبلیبیی Ball Control - 0 توریي ف تببل برای ک ترل ت پ - ه برت بی تک یکی آکبدهی ب سبک ایتبلیبیی

توضیحات بیشتر

مطالب مورد بحث در اقتصاد کلان

مطالب مورد بحث در اقتصاد کلان درس اصول علم اقتصاد )1( فصل پنجم نظریه تولید و هزینه 1 نظریه تولید 2 تولید بوجود آوردن کاالها )گندم کفش لباس و...( و خدمات ( امنیت آموزش پزشکی و...( با استفاده از نهاده ها و عوامل تولید) نیروی کار سرمایه

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پسشکی تهراى دانشکده پرستاری و هاهایی تاثیر برناهه توانوندسازی جسوی و روانی بر عالین و نشانه های بیواری و کیفیت زندگی بیواراى هبتال به هیگ

دانشگاه علوم پسشکی تهراى دانشکده پرستاری و هاهایی تاثیر برناهه توانوندسازی جسوی و روانی بر عالین و نشانه های بیواری و کیفیت زندگی بیواراى هبتال به هیگ دانشگاه علوم پسشکی تهراى دانشکده پرستاری و هاهایی تاثیر برناهه توانوندسازی جسوی و روانی بر عالین و نشانه های بیواری و کیفیت زندگی بیواراى هبتال به هیگرى استاد راهنوا: دکتر ترانه تقوی استاد هشاور: دکترهعصوهه

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران تودرتو کردن شرط ها مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه :

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران تودرتو کردن شرط ها مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران تودرتو کردن شرط ها مدرس : مهندس افشین رفوآ ها شرط کردن تودرتو کنید. اصالح زیر ترتیب به را Management.csc فایل

توضیحات بیشتر

ITIL V3 Service Design

ITIL V3 Service Design بسمه تعالي طراحي خدمات Service Design فضيلت حججي پاييش 1396 هزکشآه سػ ف ا ري اعالعات عاسهاى فا اي ؽ زداري اصف اى طزاحی خدمات Design( )Service هجو ع اي اس قابليت اي تخصصي عاسها ي هؾتزياى ب ارسػ ارائ بزاي

توضیحات بیشتر

تارید 11/23 ع اى جدول 1: برناهه کارگاه و بازدید دانشجویاى دوره کارآهوزی کارشناسی پیوسته ترم 8 بهداشت عووهی نیوسال دوم سال تحصیلی / /2

تارید 11/23 ع اى جدول 1: برناهه کارگاه و بازدید دانشجویاى دوره کارآهوزی کارشناسی پیوسته ترم 8 بهداشت عووهی نیوسال دوم سال تحصیلی / /2 / ع اى جدول 1: برناهه کارگاه و بازدید دانشجویاى دوره کارآهوزی کارشناسی پیوسته ترم 8 بهداشت عووهی نیوسال دوم سال تحصیلی 196-97 /4-5 /6 /8 /9 الی 1/ 1/ 1/9 /5 / /19 /6 / /9 جدول شواره کارگا ارسیاتی ذا ت

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي- دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني- گروه تغذيه باليني

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي-  دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني-  گروه تغذيه باليني بسمه تعالی شاخص هاي ارسيابی بزنامه هاي تغذيه بالینی معاونت هاي درمان دانشگاههاي علوم پششکی کشور ضاخع اي تز اه تغذي تالي ي تا ذف ارسياتي ػولكزد هؼا ت اي درهاى در خػ ظ ح هيشاى اجزاي تز اه اي اتالغي سارت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل مهندس كيفيت نرم افزار گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل -3/96// 9 4 3 8 Isco-8 نسخه شناسه شايستگي شناسه

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس تحليل گر OO وطراحي با UML گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/99/1/2 دف

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس تحليل گر OO وطراحي با UML گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/99/1/2 دف استاندارد مهارت و آموزشي مهندس تحليل گر OO وطراحي با UML گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 38/6/ كد استاندارد: 0-8/99//2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

3.xps

3.xps ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ل س گ ثر ا ت ز ا ذر پ سب آ ق ط ا ن م ر د ر ه ش ا ه ه ا گ ت ن و ک س ه ع س و ت ارزاب رز( ب ت ه ش م غ ا ب ک ر ه ش : د ر و م ه ع ل ا ط م ( ه ر ا ع م د ن چ ا ه ش و ر س پ د ال ب ل ع د ن

توضیحات بیشتر

دوره برنامه نویسی Building Modern Web Apps اهداف دوره : آشنایی با فن آوری های مدرن تکنولوژی وب از قبیل آنگوالر Angularjs که می تواند در تولید نرم افزا

دوره برنامه نویسی Building Modern Web Apps اهداف دوره : آشنایی با فن آوری های مدرن تکنولوژی وب از قبیل آنگوالر Angularjs که می تواند در تولید نرم افزا دوره برنامه نویسی Building Modern Web Apps اهداف دوره : آشنایی با فن آوری های مدرن تکنولوژی وب از قبیل آنگوالر Angularjs که می تواند در تولید نرم افزارهای پیشرفته SPA و همچنین طراحی و راه اندازی وب سایت

توضیحات بیشتر

ت ایي کس ز ج داضس تاضیذ ک قثل اس خازیطي ت ذی حسوا حسوا اس اطالعاذ ضخػی هثل فیلن ای خا ادگی زػا یز ضخػی اطالعاذ ه وی تک آج ک فکز هی ک یذ هوکي اسر 1 درغ

ت ایي کس ز ج داضس تاضیذ ک قثل اس خازیطي ت ذی حسوا حسوا اس اطالعاذ ضخػی هثل فیلن ای خا ادگی زػا یز ضخػی اطالعاذ ه وی تک آج ک فکز هی ک یذ هوکي اسر 1 درغ ت ایي کس ز ج داضس تاضیذ ک قثل اس خازیطي ت ذی حسوا حسوا اس اطالعاذ ضخػی هثل فیلن ای خا ادگی زػا یز ضخػی اطالعاذ ه وی تک آج ک فکز هی ک یذ هوکي اسر 1 درغذ خاک ض ذ تز ر ی یک فایل فطزد (CD.DVD) تگیزیذ یا ت

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي توسعه دهنده وب با ColdFusion گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/30/1/2 دفتر

استاندارد مهارت و آموزشي توسعه دهنده وب با ColdFusion گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/30/1/2 دفتر استاندارد مهارت و آموزشي توسعه دهنده وب گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 184/6/1 كد استاندارد: 0-84/0/1/2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

نمودار قطبی صدا (Polar Diagram)

نمودار قطبی صدا (Polar Diagram) طيف اکوستيکی( Spectrum (Acoustic تاليف و ترجمه: فرزاد ميالنی حتوا تاتحال اص ای ت ام رنگ يا طنين صذا را ش يذ ايذ. در الغ د صذای هتفا ت دارای د ر گ هتفا ت ست ذ. هثال صذای د ساس پيا يلي را لتيو زد ت La(440Hz)

توضیحات بیشتر

ADT های پایه ای

ADT های پایه ای عناصر برنامه نویسی: جریان کنترل سید ناصر رضوی www.snrazavi.ir ۱۳۹۸ دستورات شرطی حلقه ها و 3-1 2 اجزای برنامه نویسی ۳ any program you might want to write objects functions and modules graphics, sound, and

توضیحات بیشتر

مبانی فرترن - 90 بخش 3 ارائه دهنده: سهیل خوشبین فر عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه گیالن

مبانی فرترن - 90 بخش 3 ارائه دهنده: سهیل خوشبین فر عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه گیالن مبانی فرترن - 90 بخش 3 عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه گیالن مبانی فرترن : حلقه )مباحث تکمیلی( قالب بندی)فرمت( ورودی/خروجی حلقه Do عمومی حلقه Do با نمو غیر-صحیح increment( )Do with non-integer آشیانه

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

آشنایی با نرم افزار FLB(Flexible Line Balancing)

آشنایی با نرم افزار FLB(Flexible Line Balancing) آشنایی با نرم افسار )Flexible Line Balancing(FLB 1 www.iedoc.ir سرفصل هطالب هفب ین اثتذایی. ر ش بی ثبال س خط. هعزفی زم افشار. هثبل بیی اس حل هسبئل ثبال س ث سیل زم افشار. یژگی زم افشار. هعزفی ر ش.COMSOAL

توضیحات بیشتر

دوره برنامه نویسی Building Modern Web Apps اهداف دوره : آشنایی با فن آوري هاي مدرن تکنولوژي وب از قبیل آنگولار Angularjs که می تواند در تولید نرم افزا

دوره برنامه نویسی Building Modern Web Apps اهداف دوره : آشنایی با فن آوري هاي مدرن تکنولوژي وب از قبیل آنگولار Angularjs که می تواند در تولید نرم افزا دوره برنامه نویسی Building Modern Web Apps اهداف دوره : آشنایی با فن آوري هاي مدرن تکنولوژي وب از قبیل آنگولار Angularjs که می تواند در تولید نرم افزارهاي پیشرفته SPA و همچنین طراحی و راه اندازي وب سایت

توضیحات بیشتر

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده دستور کار پنجم : Functions User Define SQL بهار ۹۶ 1

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده دستور کار پنجم : Functions User Define SQL بهار ۹۶ 1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده دستور کار پنجم : Functions User Define SQL بهار ۹۶ 1 توابع تعریف شده توسط کاربر: در توابع تعریفشده توسط کاربر سه

توضیحات بیشتر

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه آموزشی مدیریت ریسک قراردادي با موردکاوي قراردادهاي

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative. Is it possible to be HBsAg positive but HBV PCR negative?? Azam Ghaziasadi Hepatitis B &D Lab Department of Virology Tehran

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری

آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتری آزمایشگاه شبکههای کامپیوتری دانشگاه سمنان دانشکده برق و کامپیوتر. دستورالعمل شماره 8: آشنایی با مسیریابی ایستا آشنایی با مسیریابی محمدرضا رازیان پویا ویرایش 2.5 به نام خدا در این دستورالعمل با مسیریابی

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 1 ر ا ه ب ه ر ا م م ه ن ل ا س 19-5 1 5 : ص ص ر د ر ی ذ پ ب ی س آ ی ا ه وه ر گ ن ک س م ی ا ه ت س ا

توضیحات بیشتر

IN THE NAME OF GOD Author : NobodyCoder Date : 25 shahrivar 1388 Topic Link in Our Forum : My Us

IN THE NAME OF GOD Author : NobodyCoder Date : 25 shahrivar 1388 Topic Link in Our Forum :   My Us IN THE NAME OF GOD Author : NobodyCoder Date : 25 shahrivar 1388 Topic Link in Our Forum : http://www.ashiyane.org/forums/showthread.php?t=13785 My User link in Forum : http://www.ashiyane.org/forums/member.php?u=1024269

توضیحات بیشتر

First Trimester Screening

First Trimester Screening غربالگری ناهنجاریهای جنین دكتر مهران دخت عابديني اداره سالمت مادران وزارت بهداشت تاریخچه غربالگری ناهنجاریهای جنین ONTD Screening Down Syndrome AFP Only hcg 1 st Δ Free Beta NT 1 st Δ Biochem/NT Maximizing

توضیحات بیشتر

ADT های پایه ای

ADT های پایه ای عناصر برنامه نویسی: جریان کنترل سید ناصر رضوی www.snrazavi.ir 1395 دستورات شرطی حلقه ها و 3-1 2 اجزای برنامه نویسی 3 any program you might want to write objects functions and modules graphics, sound, and

توضیحات بیشتر

راهنمای جامع ساخت و مدیریت یک سرور FTP در ویندوز 10

راهنمای جامع ساخت و مدیریت یک سرور FTP در ویندوز 10 دسترسی ساده به فایلها در هر مکان راهنمای جامع ساخت و مدیریت یک سرور FTP در ویندوز 10 تنظیم و پیکربندی یک سرور FTP در ویندوز 10 یکی از کارآمدترین راهحلهایی است که برای آپلود و دانلود فایلها در دسترستان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل الكترونيكي كار و كسب امنيت در كامپيوتر مهندس گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل 2 2 9 Isco-0 0 7 0 0 0 نسخه

توضیحات بیشتر

معرفی سیستم های توکار در WindowsCE

معرفی سیستم های توکار در WindowsCE پردازش سبز هونام http://www.esys.ir/ بهمن ماه 1390 INFO@ESYS.IR WWW.E SYS.IR 1 فازهای BUILD سیستم عامل فاز اصلی Build سیستم عامل: 4 1 2 BldDemo.BAT 3 4 INFO@ESYS.IR WWW.E SYS.IR 2 INFO@ESYS.IR WWW.E SYS.IR

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama ر ه م ن ا ت س ر ه ش ن ا ي س ر ا پ ز ا گ ه ا گ ش ي ال ا پ ن ا ر گ ر ا ك ر ا ك ي م ي ل ق ا ت س ي ز م ي و ق ت ي ح ا ر ط ه د ا ز ج ر ف ر ه چ و ن م ن ا ر ه ت س ر د م ت ی ب ر ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ن ش م ی ل

توضیحات بیشتر

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ )مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگاه تهیه و تدوین: عالیه فرشباف :Flow-meter - فلومتر

توضیحات بیشتر

List

List لیست www.snrazavi.ir ۱۳۹۵ سید ناصر رضوی معرفی 2 لیست پیادهسازی لیست با آرایه لیست پیوندی لیست پیوندی دو طرفه لیست 3 لیست. تعداد محدودی عنصر دادهای است. مهم آنها ترتیب که :n :n = 0 اندازهی لیست 0) (n لیست

توضیحات بیشتر

Undergraduate course

Undergraduate course Yazd University Mechanical Engineering Department Undergraduate course 1 منابع درس Computer Aided Design Manufacture, Ibrahim Zeid Principle of CAD CAM CAE Systems, Kunwoo Lee طراحی ساخت به کمک کامپیتر

توضیحات بیشتر

14 February 2018 دانشگاه صنعتی قوچان محمدحسین سیگاري ١ هوش مصنوعی و سیستم خبره عامل و محیط فضاي حالت مسي له عامل عقلایی انواع محیط انواع عامل ٢ هوش مص

14 February 2018 دانشگاه صنعتی قوچان محمدحسین سیگاري ١ هوش مصنوعی و سیستم خبره عامل و محیط فضاي حالت مسي له عامل عقلایی انواع محیط انواع عامل ٢ هوش مص دانشگاه صنعتی قوچان محمدحسین سیگاري ١ هوش مصنوعی و سیستم خبره عامل و محیط فضاي حالت مسي له عامل عقلایی انواع محیط انواع عامل ٢ هوش مصنوعی و سیستم خبره ١ عامل :(Agent) به هر چیزي اطلاق میشود که قادر به

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 Department of Computer and IT Engineering University of Kurdistan Computer Architecture I/O Organization By: Dr. Alireza Abdollahpouri نحوه اتظال دستگاه I/O به پزداسنذه CPU I/O bus CONTROLLER or Interface

توضیحات بیشتر

سخ زا ی وایش پایاى اه تالیف کتاب تزجو کتاب طزح پژ شی ردیف بسو تعالی ا ل یت ای پژ شی سال 7931 فزها ذ ی ا تظاهی استاى سو اى تذکز 4 7( هحققیي هحتزم در ظز

سخ زا ی وایش پایاى اه تالیف کتاب تزجو کتاب طزح پژ شی ردیف بسو تعالی ا ل یت ای پژ شی سال 7931 فزها ذ ی ا تظاهی استاى سو اى تذکز 4 7( هحققیي هحتزم در ظز بسو تعالی سال 791 فزها ذ ی ا تظاهی استاى سو اى تذکز 4 7( هحققیي هحتزم در ظز داشت باش ذ ک آثار ارائ شذ الشاها با ر یکزد " قا ى گزایی ظن اه یت " ت ظین گزدد. ( ا ل یت حوایت هالی اس طزح ای پژ شی استاى سو اى

توضیحات بیشتر

2(2).xps

2(2).xps ه) ع ل ا ط م ی ر ه ش ی ا ه ک ر ا پ ه ن ی ه ب ی ن ی ز گ ن ا ک م ر د ی ق ی ف ل ت ی ا ه ل د م ی ر ی گ ر ا ک ب ) ا ک ن ر ه ش ی د ر و م 1 ی ف ط ل ه ق ی د ص ن ا ر د ن ز ا م ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م

توضیحات بیشتر

تسو تؼالی دانطگاه ػلوم پسضکی کرهانطاه دانطکذه بهذاضت گروه ههنذسی بهذاضت حرفه ای ػنواى درس: ایو ی در هحیط کار 2 هخاطباى : دا طج یاى کارض اسی پی ست ت ذا

تسو تؼالی دانطگاه ػلوم پسضکی کرهانطاه دانطکذه بهذاضت گروه ههنذسی بهذاضت حرفه ای ػنواى درس: ایو ی در هحیط کار 2 هخاطباى : دا طج یاى کارض اسی پی ست ت ذا تسو تؼالی دانطگاه ػلوم پسضکی کرهانطاه دانطکذه بهذاضت گروه ههنذسی بهذاضت حرفه ای ػنواى درس: ایو ی در هحیط کار 2 هخاطباى : دا طج یاى کارض اسی پی ست ت ذاضت حرف ای تؼذاد واحذ: 2 احذ دروس پیطنیاز: ایو ی در

توضیحات بیشتر

نظریه گراف و کاربردها

نظریه گراف و کاربردها تعریف. وث ذی اس گزاف تزاتزکوتزیي تؼذاد رئ سی است ک حذف آى ا تاػث ایجاد یک گزاف ا وث ذ یا ایجاد گزاف تذی ی هیض د. ت اتزایي وث ذی یک گزاف ا وث ذ تزاتز وث ذی یک گزاف ک دارای تزضی است تزاتز گزاف کاهل تا حذف

توضیحات بیشتر

34.xps

34.xps Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol 9/Issue 34/Autumn 2018 PP: 39-53 ی ت خ ا ن ش - ی ل ی ل ح ت ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 3 1 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ و ی س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 9 3-3 5

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 صص 221235 ا ث ر ا ت ط ر ح ه ا ی ت و س ع ه م ن ط ق

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - roy jeld standard

Microsoft Word - roy jeld standard استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در سرپرستي تيمهاي مجازي و راه دور گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 84// كد استاندارد : 0-23/84//2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان

توضیحات بیشتر