عنوان:

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "عنوان:"

رونوشت

1 DOI: /ijbme Iranian Journal of Biomedical Engineering 6 (2013) The Effect of Collagen on the Synthesis of Calcium Phosphate Nanoparticles H. Salemi 1, A. Behnamghader 2*, M. Baghaban Eslaminejad 3, M. Ataei 4 1 Ph.D student, Biomaterials Department, Faculty of Biomedical Engineering, Science & Research Branch, Islamic Azad University(IAU), Department of biomedical engineering, Tehran, Iran, 2 Assistant Professor, Biomaterials group, Materials and Energy Research Center, Tehran, Iran. 3 Professor, Department of Stem Cell and Developmental Biology, at Cell Science Research Center, Royan Institute for Stem Cell Biology and Technology, ACECR, Tehran, Iran, 4 Associate Professor, Polymer Petrochemical Institute, Tehran, Iran, Abstract Collagen and Hydroxyapatite (HA) nanoparticles are significant constituent of the natural bone. In this study, the effect of collagen on the morphological and phase characteristics of calcium phosphate nanoparticles was investigated. The synthesis reaction was initiated by mixing H 3PO 4 as phosphorous source and CaCl 2 as calcium source in presence of Collagen Type 1. Collagen concentration in suspension and Ca to P ratio was 1% and 1.67 respectively. The morphology and structure of samples (with collagen and without collagen), heat treated at C were characterized by X-Ray diffraction (XRD), Fourier transformation infrared (FTIR) and Scanning electron microscopy (SEM). More fine and flake-like shape particles were observed in the SEM images of sample synthesized in the presence of collagen compared to the control sample which was constituted of larger granular particles. The XRD results revealed the powders were composed of hydroxyapatite and octacalcium phosphate and the sample synthesized in the presence of collagen was less crystalline. The amide bands of collagen and P-O and OH characteristic peaks were identified in FT-IR spectra. Key words: Collagen, Calcium phosphate component, Hydroxyapatite, nanoparticles, mineralization of collagen. Corresponding author Address: Materials and Energy Research Center, Tehran, Iran, Postal Code: Tel: Fax:

2 DOI: /ijbme مجله مهندسي پزشکي زيستي دوره ششم شماره 4 زمستان تأثير کالژن بر سنتز نانوذرات کلسيم فسفات هدا سالمي 9 علياصغر بهنامقادر 9* محمدرضا باغبان اسالمينژاد 3 محمد عطايي 4 دانشجوي دکتري مهندسي پزشکي )بيومتريال( دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران دانشکده مهندسي پزشکي تهران 9 استاديار پژوهشگاه مواد و انرژي گروه بيومواد تهران. 3 استاد پژوهشگاه رويان پژوهشکده زيست شناسي و فناوري سلولهاي بنيادي جهاددانشگاهي مرکز تحقيقات علوم سلولي گروه سلولهاي بنيادي و زيست شناسي تکويني تهران 4 دانشيار پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي تهران چکيده کالژن و ترکيبات کلسيم فسفاتي بويژه نانوهيدروکسي آپاتيت ترکيبات اصلي استخوان طبيعي هستند. در سنتز همزمان هيدروکسي آپاتيت در حضور کالژن ذرات کلسيم فسفات در امتداد فيبريل کالژن رشد کرده ميکروساختار متفاوتي را ايجاد ميکنند. از اين رو FTIR و XRD تأثير کالژن بر ويژگيهاي ميکروساختاري و فازي ذرات کلسيم فسفات بررسي شد. با توجه به سنتز همزمان هيدروکسي آپاتيت در حضورکالژن کلريد کلسيم به عنوان منبع کلسيم به مخلوط کالژن و اسيد فسفريک به عنوان منبع فسفر اضافه شد. وغلظت کالژن در مخلوط نهايي %9 وزني/حجمي و نسبت وزني کلسيم به فسفر 9/76 بود. فاز معدني سنتز شده در حضور کالژن و بدون کالژن )نمونه کنترل( به مدت 9 ساعت در دماي 766 درجه سانتيگراد قرار داده شد و شکل ساختار و تغييرات فازي آن با ميکروسکوپ الکتروني روبشي )SEM( تحليل تبديل فوريه مادون قرمز )FTIR( و پراش اشعه ايکس )XRD( بررسي شدند. نتايج SEM ذرات کلسيم فسفات ريزتر و با ساختاري ورقهاي را در نمونه هيدروکسي آپاتيت سنتز شده در حضور کالژن در مقايسه با نمونه کنترل -که داراي ساختار درشتتر و شبهکروي است- نشان دادند. تحليلهاي حضور ترکيبات هيدروکسي آپاتيت و اکتاکلسيم فسفات را تأييد کردند. بررسي طيف نمونهها قبل از FTIR عمليات حرارتي حضور باند هيدروکسيل و باند فسفاتي مشخصه ترکيبات کلسيم فسفاتي و باندهاي آميدي مشخصه کالژن را نشان داد. بعد از عمليات حرارتي نيز وجود بلورينگي کمتر درطيف XRD مشاهده شد. کليدواژگان: کالژن ترکيبات کلسيم فسفات هيدروکسي آپاتيت معدني کردن کالژن نانو ذرات. عهدهدار مکاتبات نشاني: تهران میدان آرژانتین خیابان الوند خیابان اهورا مزدا پالک 61 دفتر مرکزی پژوهشگاه مواد و انرژی صندوق پستي: تلفن: دورنگار: پيام نگار:

3 =GF4B/4 246$/4$4h4g44$ 416?/I<9 >T A B/$hg 4>40<=648H4 <NHM41A4i /4 46E77$68P <N/<HM1/<16 =G-F/ /941"5617WT%TTX!>H3j f4tx4>=gy(f47$$/3 R 4B61HI8%J8<$1% /N#> 748>T m246$70l$k^$k^ (=/01 =:1 B =c(; "! 1<((;""! n>0!>?:$b?nab?]$ 44$44oY*P>I448%441=44B44>C'-(44$ +,-(.+++4$4pJ8<$><$++*-,*++ ( :4q<h=4B74 4 :$4B? 4B I1 >1 $ =B7%Nqs(I8% 45626)R"!"! E7424 /4< +s*p>i8%12<x?$ _M1=B 2<X 7 jdhl72 /< *+J8<$><$2<X '++:E10t<1 $ =B7%S)B/ r<9 7Td ;4$s4$r4<9 I>41? :1p1 74Td*H 77Td*++:E1/I8%J8<$ P4"R44N /175Y+ 0K?_ =BP"0KB /8$7$k^u%R 4:416$:414q6 74=BeK: J!#a " 44"561$ $/ =:41 $;<57875/91 /48$74D4 7$:1:?=G,F:4174%>4B941/4?%;$>0 941/<4L454 HI8%J8<$$7$/>K 46/4 >A B/91:6<M0> " 61 P> O76>N> =G-F6B 941Q474" />4 /N#>:1 E:1S, 4174" 414K>4U4 =4$ <T - 4TTX?8 V/!">?WX 91 :4>?M $:41:45/48>?4<TR? I4174 =GY)'F$75HI8%J8<$)$ :4/8$28>$$$/3 R 466$/ K>:6Z>1Z /$/<X [4X 4B/43 J4 ]4S :48\4SA4 $4C74?6 =G,F:1S^HTTX 74/43?4%$A B/<1V_> P> /43 428>$B/? 75HL ' 4B /4 4K>4$ K B`05 0/$ =G*)-F 4B/4 a%/k61<? :1b>775 :4/48$7AZ" c J448<$44>c644$ =G'FB$2Z A8$0d W4X /43?4%4K> * 74<05?/91g3 /^/!">? 1 Mineralization 2 Mimic 3 4 In vitro Reassembly 5 In vivo 6 Sigma-Aldrich 7 Merck

4 !#!##"! 4q :41HI8%J8<$;$1/1 f<( 1µm /448$ :441HI448% 4N/ :E41H 7m: =B/^ =MD%gT23""! Y 734BV4 24C4 4$2 _Z>73BRt<1. :44<$'+me8!s*'l Z> =B/1m*,+l X i 1µm J8<$Hy?(SEM)/ZvZ1Z >~)mlazb B61HI8% B P41Z4A47:1>$k^ =B <NHy /444ZvZ4441Z >444~? I Hy?"/>06N =B/?09.+*+?43 B/3 734BRA<X? :4/48$ #> 7<d=m-AZBlB/1_Z> x44c449f2446$7440m,,*)-*l[44x 4" ;45 :4/48$641/4?4%5=B/ =:1 B/3?%B{ :11Z AZB " q60 )4g24 mseml/" /ZvZ1Z!1? + 44 I1 ''+ = _$>7jTA<X /K641x4CA<X? I1/^H<0E$, '+++)'++cm -1 x4c 4X :Z d hc3e) =BeK " :4/48$4740AZ4B41Z =B/ " 246$740/43 k^ Oz{>=:1:>AdmlAZB =/ ":/8$61$ :416$c4$}4E4/4 46w0$k^ m4$44$4l 70AZ" >A^ =Gm,lAZBFB/^N/ D4-Brucker 9 CuK 12 Thermonickolet 10 Scanning Electron Microscopy (LEO-4401) 11 EDAX

5 (=/01!#! f<( 300nm i 300nm mp26$mx?_z>73br/6x6 )m-lazb 26$70?(FTIR) d A<X c49=:1 m'lazb$70/^h<0e A,B,I, II, III4 46 $ m'lazbx -,.+)--+cm -1 [4X A4 4=4 /4 " :1(N-H))/""$R37r /44B3/44""$44,.'cm -1 44^B >=4/4 "(C-H)$) 4eZX /!484$/<4L74B =68 8^/ J8<$?/"/ZvZ1Z >~)m,lazb 70mxN/175++/^H<0E?3/I8% 8$7r 7<dHA?% R4N 414=B/ >HI8%J8<$$J8<$ 74$:41/d4?4%HI48%J48<$$?%TTX >1 7_M1 BAZ"/I8%J8<$ 612C/ =:875Adp<j?%:91:%$ _$>7jTA<X? 4>41/4 O4 / : 45 4B=: 48f 4d 46/ 40$/ 4B 46E 4A48$$A48$4 Z :/8$ =B/ >O_Z>73BR 7<d

6 !# B/3 $ $7r E70>=/ =4B/4 4" 4:4/48$/I48%4,++).++cm -1 /5 E/I8%, 4 4:41Z0,*cm -1 V =B/ > - =6$/BM0 /""$R3A B -? Bf" /I8%!##"! +-, cm -1 X (P-O)#8$)I8%T Y'+ cm -1 H6$ / >*Ycm -1, k^=b 4 4Bp 45$48$4 /4 4"'(cm -1 :441 c644$/446$/xj441az44ba448$ =G,*,,F 4"A4$ 4N4$-', cm -1 4k^ '++),+cm -1 4X 74<d>6?/Z> /0 ]$k^77$:1 ' =4B /4 6NR3 * 4 464>4 24~74KI4 /46X6 /Nw 4K?A4$4N/6!0 >A$/B3 740-'(cm -1 _$%?7<d/>K5=G,+F:1/<L 7440-',cm $_44$%744mm'lAZ44Bl44$ f4>c? 46NR4345m 4B/3 /48$Hy4J48<$4>4: $AZ" 4$24Z 0d16 =/ ": K?6 NA8$$ NL,+^ ;5 P1Zc6$:/8$Hy.G,,+FB/ 0$_$%77<d/>K5 $mx70 d xc78>t )m'lazb 4N/4""$/4B3++)(++cm -1 [X H44B3*+)*Y+cm -1 I44 (C=O)A44$ =4 / ", (N-H) )/" >T =/!8/ 484M74> d-, =:1 8^ mm'laz4bp:08dl26$70:1 *+)+cm -1 _$%/I8%/B3 -(++cm -1 4X 474<d=:41+++)++cm -1 =:1A8$ N/""$ 7r, r -(.cm -1 J$8HB7<d6w0 4!>=:41J48<$48$?4%A8$/""$ - :4/48$ƒ49 74<dc4Z0 mrodl /I48%=GYF$3-'++)-*+cm -1 [X 74r4 +.'+-'cm -1, 7r '(+cm -1 =68 ' 7r *+Ycm -1-4N/""$R37r YY'*'cm -1 ^7<d 744>4 4 ck^?/bu 0^7$:1/6$ =G,').F:1WX $8$/>0Bp 5A d /6X6 m'lazbmvl:08d 13 Rodrig 14 Wagging 15 Coupling

7 [6] Du C., Cui F. Z., Zhu X. D., de Groot K., Threedimensional nano-hap/collagen matrix loading with osteogenic cells in organ culture; J Biomed Mater Res, 1999; 44: [7] Hilmar Bradt J., Mertig M., Biomimetic mineralization of collagen by combined fibril assembly and calcium phosphate formation; Chem. Mater, 1999; 11: [8] DA W, Czernuszka JT. Collagen-Hydroxyapatite composites for hard tissue repair; European Cells and Materials, 2006; 11: [9] Li H., Xie Y., Photo-crosslinking polymerization to prepare polyanhydride/needle-like hydroxyapatite biodegradable nanocomposite for orthopedic application; MaterLett, 2003; 57: [10] Lin X., Li X., Fan H., In situ synthesis of bone-like apatite/collagen nano-composite at low temperature; MatLett, 2004; 58: [11] Lowenstam H., Weiner S., on biomineralization. Oxford: Oxford University Press, [12] Gelinsky M., Welzel P. B., Porous three-dimensional scaffolds made o mineralised collagen: preparation and properties of a biomimetic nanocomposite material for tissue engineering of bone; Chemical Engineering Journal, 2008; 137 : [13] Murphy W. L., Messersmith P. B., Compartmenral control of mineral formation: adaption of a biomineralizationstragy for biomedical use; Polyhedron, 2000; 19: [14] Iannotti J.P., Goldstein S., Kuhn J., Lipiello L., Growth plate and bone development. In Simon S. R (ed). Orthopedics Basic Science; American Academy of orthopedics Surgeons, Rosemont. IL., 1992: [15] Pederson A. W.,Ruberti J. W., Messersmith P. B., Thermal assembly of a biomimetic mineral/collagen composite; Biomaterials, 2003; 24: [16] Gelinsky M, et al. Influence of osteocalcin on in vitro mineralization of collagen type1, 8th ICCBMT, Banff, Alberta, Canada. October 17-22, 2004: [17] Stephan G, Paul W.B, Reaction of octacalcium phosphate to form hydroxyapatite; Journal of Crystal Growth, 1996; 165: [18] Prageeth Rodrigo C, Synthesis and characterization of strontium Fluarapatite, Master of Science Degree in chemistry department of chemistry college of science; gradute college university of Nevada, Las Vegas, [19] H. Aoki H., Science and medical applications of hydroxyapatite; Takayama Press System Center, Tokyo, [20] Chang M. C., Tanaka J., FTIR study for hydroxyapatite/collagen nanocomposite crosslinked by glutaraldehyde; Biomaterials, 2002; 23: [21] Payne K. J., Veis A., Fourier transforms IR spectroscopy of collagen and gelatin solutions: deconvolution of the amide I band for conformationalstudies; Biopolymers, 1988; 27: (=/01 F21M1)!# " /I48%J48<$Hy4AZ4B$ O73j > :48>?R74:4/8$616>% BK> 414:4/8$Hy=B/1<T 4B61:/8$70HI AZB> b>4 414=4 :414$/4?4%4k^ 4B641/I48%J8<$_Z>73BR/K61xC 4 4E B/3 $70 d /6X6 6w0 /48$/I48%44$ 5 Hy4P41Z/4~:4 4q74 :1b> 1:> ="/$ 917" 1AZ"$k^1/ AZ4"/43?%?/I />0B1AZB =/ "$k^ B F(/j 46$$?4/dZ"20$7T >N68>?!4"l/Z4B/416 Z4"2>!">? 4!4"#m4H4TTXe4<E^/ 1 =/ eeftx>700lz0c7 [P(2"# [1] Murugan R., Ramakrishna S., Development of nanocomposite for bone grafting; Composites Science and Technology, 2005; 65: [2] Green D, Walsh D, and Mann S, The potentials of biomimesis in bone tissue engineering: lessons from the design and synthesis of invertebrate skeletons; Bone, 2002; 30: [3] Jens-Hilmar B, et al. Biomimetic mineralization of collagen by combined fibril assembly and calcium phosphate formation; Chem Mater 1999; 11: [4] Kikuchi M., IKoma T., Itoh S., et al., Biomimetic synthesis of bone-like nanocomposites using the self-organization mechanism of hydoxyapatite and collagen; Compos. Sci. Technol; 2004; 64: [5] Miyamoto Y., Ishikawa K., Takechi M., et al, Basic properties of calcium phosphate cement containing atelocollagen in its liquid or powder phases; Biomaterials, 1998; 19:

8 !## in urea-containing synthetic body fluids; Journal of the Ceramic Society, 1999; 19: [25] Chang M. C.,Ko C-C., Douglas W. H., Preparation of hydroxyapatite-gelatin nanocomposite; Biomaterials, 2003; 24: [26] Roveri N, Falini G, Biologically inspired growth of hydroxyapatite nanocrystals inside self- assembled collagen fibers; Mater ScieEng C, 2003; 23: !##"! [22] Santos M. H., Dias Heneine L. G., Mansur H. S., Synthesis and characterization of calcium phosphate /collagen biocomposites doped with Zn2+; Mater SciEng C, 2008; 28: [23] Maisara S. M, Pat M. Lee, Lee Kong H., Synthesis and characterization of hydroxyapatite nanoparticles and -TCP particles; 2nd International conference on Biotech and Food Sci 7, [24] Defne B, Cuneyt T, Chemical preparation of carbonated calcium hydroxyapatite powders at 37 oc

هب انم خدا

هب انم خدا هب انم خدا تأثیر آلیاژسازی مکانیکی بر تغییرات فازی و مورفولوژی پودرهای کامپوزیتی فلزات Ti و Fe تقویتشده با نانو ذرات آلومینا توسط آسیاکاری 3 یلدا افخم 1 رسول آذری خسروشاهی 2 رضا طاهرزاده موسویان چکیده

توضیحات بیشتر

F841 Farsi IranArze

F841 Farsi IranArze ارائه شده توسط: سايت ه فا مرجع جديد مقا ت ه شده از ن ت معت :! "#$ % & '( ) * +&!,. +3! +# 45 +.)& + )781 &! ) $ / 01 2 $ )9 :3, ; & & + (?.& ; @ (# 9 )! + /# A 4 #8.B 01,CD? E# B@F! G + +;

توضیحات بیشتر

تلاش علمی ایران در آبان 94 دفتر علم سنجی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی 94/9/2 امروزه سنجش تولیدات علمی به عنوان شاخص علم و تحقیق در میان سیاستگزاران

تلاش علمی ایران در آبان 94 دفتر علم سنجی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی 94/9/2 امروزه سنجش تولیدات علمی به عنوان شاخص علم و تحقیق در میان سیاستگزاران تلاش علمی ایران در آبان 9 دفتر علم سنجی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی 9/9/2 امروزه سنجش تولیدات علمی به عنوان شاخص علم و تحقیق در میان سیاستگزاران علم مرسوم بوده و یکی از 1 روشهاي بررسی تولیدات علمی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ???? ?????1

Microsoft Word - ???? ?????1 شيمي مهندسي ارشد کارشناسي طراحي فرايند جداسازي- پيشرفته مکانيک سيالات پيشرفته طراحي راکتور پيشرفته رياضيات پيشرفته Advanced fluid mechanics Advanced chemical reactor design Advanced mathematics يا يا Advanced

توضیحات بیشتر

V

V V rmadandoust@guilan.ac.ir - Senff Lin Ltifi SCC Li SCM Domone SCC - ASTM C150 Vand super plast PCE g/cm 3 C494 TYPE F ASTM PCE EFNARC NC NF NS SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 CaO MgO SO 3 K 2 O Na 2 O LOI g/cm

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از هر کدام

توضیحات بیشتر

هب انم خدا

هب انم خدا هب انم خدا Study on optical properties of Silica-Gold Core-Shell nanostructures by direct synthesis method Abstract In this work, an economical method for synthesis of Silica-Gold (Si-Au) core-shell nanostructures

توضیحات بیشتر

برنامه آموزشی 10 گرایش مقطع کارشناسی ارشد

برنامه آموزشی 10 گرایش مقطع کارشناسی ارشد برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی و نفت جهت دانشجویان وروی 98 -برنامه آموزشی گروه بیوتکنولوژی) 98 ( - ترم اول -97 ميكروبيولوژي صنعتي و فرآيندهاي تخميري نظري- تخصصي - -975 نظري- تخصصي

توضیحات بیشتر

و فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهی

و فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق   در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهی و فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهیزات ابزاردقیق با برندهای مختلف همچون تجهیزات KYORITSUو

توضیحات بیشتر

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FTIR شناسه: 99930 آذر ماه 1394 مشاوران برنامه درسی: دکتر فرحناز کارگر بهبهانی (دکتراي شیمی آلی) شماره

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - standardization [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - standardization [Compatibility Mode] سابقه تاريخي واژه استاندارد واژه استاندارد در زبان انگليسي ميانه (انگليسي متداول 1500-1100) به معني پرچم و علم و كتل بود و اين معني هنوز هم در زبان انگليسي باقي است و از دو بخش stand به معني ايستادن و

توضیحات بیشتر

H.V.

H.V. معاونت حملونقل و ترافيک شهرداري تهران تهيه کننده: مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام تهران تير 3131 -1 MUTCD EN-. Corner Cubes Prismatic Lens Spherical Lens Housing Lens 6-3 -813/1 تهران شهرداري فني عالي

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps بررسي انتقال كادميوم در ستون خاك آهكي توسط نمكهاي مختلف محلول در آب آبياري سامان ملكنيا *4 3 1 علي خانميرزاييفرد مهدي اكبري و محبوبه مظهري (نويسنده مسي ول) 1- دانشجوي دكتري گروه علوم خاك دانشكده كشاورزي

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps م ق ر ز ر ه د ی ر ب ه خ ا ش ی ا ه ل گ ر م ع م ا و د و ی ک ی ژ و ل و ی ز ی ف ی ک ی ژ و ل و ف ر و م صفات برخی ه س ی ا ق م ن ی د ی م ر پ س ا و ن ی م ر پ س ا ن ی س ی ر ت و پ د ر ب ر ا ک ا ب grand prix ر و

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از

توضیحات بیشتر

ویدئو کتاب شیمی 3 بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند.

ویدئو کتاب شیمی 3 بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند. در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند. LED )مخفف شده ی عبارت )Light Emitting Diode به معنای دیود نشردهنده نور است. تغییر فیزیکی تغییری است که در آن تنها

توضیحات بیشتر

F291 Farsi IranArze

F291 Farsi IranArze ارائه شده توسط: سايت ه فا مرجع جديد مقا ت ه شده از ن ت معت !" $ # :&' # /&. 1 $. # +,- $ #)& #* (& / # 23 45 657 89:. ;!" &5 ( &?@$, A3!" +/,- E/F / 6/ # / 23 #3 B) 33 CD) # 6. $./.

توضیحات بیشتر

ساخت، شناسایی و بررسی خواص ضدباکتری نانوذرات MgO در ماتریس زئولیتی

ساخت، شناسایی و بررسی خواص ضدباکتری نانوذرات MgO در ماتریس زئولیتی Original Article Iranian Journal of Medical Microbiology Iran J Med Microbiol: Volume 12, Number 2 (May - June) Journal homepage: www.ijmm.ir Fabrication, Characterization and Antibacterial Properties

توضیحات بیشتر

هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون

هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون 1395 Biophysics; a multi-potential interdisciplinary

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره د

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره د دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره دانشجویی: 90104518 تابستان 94 فهرست عنوان صفحه فصل اول

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی هندسه 2 یازدهم ریاضی کاری از استاد بابالویان پاییز 96

جزوه آموزشی هندسه 2 یازدهم ریاضی کاری از استاد بابالویان پاییز 96 جزوه آموزشی هندسه 2 یازدهم ریاضی کاری از استاد بابالویان پاییز 96 فصل اول : دایره درس اول : مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره درس دوم : رابطه های طولی در دایره درس سوم : چند ضلعی های محاطی و محیطی درس اول

توضیحات بیشتر

پژوهشهای نوین در شیمی تجزیه

پژوهشهای نوین در شیمی تجزیه 29-14 /2 فصلنامهیپژوهشهاینویندرشیمیتجزیه بهار 4931 دورهی 4 شمارهی Journal of Advanced Researches in Analytical Chemistry, Spring 2015, Vol. 1, No. 2/ 23-40 جداسازیوپیشتغلیظمقادیرناچیزیونمسبااستفادهازنانو

توضیحات بیشتر

73 فصلنامه علوم و مهندسي خوردگي شماره 1 )پیاپی 11 سال چهارم( بهار 1393 بهینه سازی روش ساخت و بررسی عملکرد حفاظتی پوشش نانوکامپوزیت اپوكسي در محیطهای خ

73 فصلنامه علوم و مهندسي خوردگي شماره 1 )پیاپی 11 سال چهارم( بهار 1393 بهینه سازی روش ساخت و بررسی عملکرد حفاظتی پوشش نانوکامپوزیت اپوكسي در محیطهای خ 73 بهینه سازی روش ساخت و بررسی عملکرد حفاظتی پوشش نانوکامپوزیت اپوكسي در محیطهای خورنده بهینه سازی روش ساخت و بررسی عملکرد حفاظتی پوشش نانوکامپوزیت اپوكسي در محیطهای خورنده 3 فرشته رضائي * 1 اكرم نوري

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word بسمه تعالي تاريخ: 1392/08/11 شماره: 121/242234 مديريت نظارت بر كارگزاران ابلاغيه شمارة ابلاغيه: 110200154 صادركننده: مديريت نظارت بر كارگزاران موضوع: ابلاغ اصلاحية دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/0/01 كد استاندارد: 1-1//1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

هب انم خدا

هب انم خدا هب انم خدا Synthesis of ZnS nano-powder by mechanical alloying Abstract The purpose of this study, has been synthesized of nano ZnS by mechanical alloying method, with using zinc acetate and sodium sulfide

توضیحات بیشتر

JARC بازدارنده تهیه بهمنظور اولئات منیزیم ساخت برای اکسید منیزیم نانوساختار سنتز روش بهترین تعیین خوردگی 5 قاسمی انسیه و 4 قاسمی مهدی 3 گوگانی علی حاج

JARC بازدارنده تهیه بهمنظور اولئات منیزیم ساخت برای اکسید منیزیم نانوساختار سنتز روش بهترین تعیین خوردگی 5 قاسمی انسیه و 4 قاسمی مهدی 3 گوگانی علی حاج JARC بازدارنده تهیه بهمنظور اولئات منیزیم ساخت برای اکسید منیزیم نانوساختار سنتز روش بهترین تعیین خوردگی قاسمی انسیه و قاسمی مهدی 3 گوگانی علی حاج جواد رشیدی علیمراد و* عالئی مهشاد ایران تهران نفت صنعت

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق mastech-group Non-Contact Infrared Thermometer تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation t.me/riazi_khanalipoor مکان هندسی نقاطی از صفحه که فاصله ی آن ها از یک نقطه ثابت به نام مرکز دایره به اندازه ی R یا شعاع می باشد. دایره O R وضعیت نسبی خط و دایره کافی است خواهیم گاه آن کنیم مقایسه شعاع

توضیحات بیشتر

شماره: 87/469057 تاریخ: 88/12/15 باسمهتعالی بخشنامه به واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی موضوع: مجلات خارجی کماعتبار و ناشناخته با توجه به اینکه تعدادي از موسسات غیر معتبر داخلی و خارجی با دریافت مبالغی از نویسندگان

توضیحات بیشتر

766_Qazal & Mathnavi

766_Qazal & Mathnavi *+, ان رQ ا ل. نU ا ره 0 ر# فU ۲۰۳۷ +* - د' #! دن 2 3*2 0. 3*2 ' ),&+*) 9827. 9827. # ' ز دن 2 #' & دار 2 را =

توضیحات بیشتر

دانشگاه تهران پردیس دانشکدههای فنی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد تاثیر افزودن نانوذرات سرامیکی بر عملکرد الکترود آند پیلهای سوختی اکسید جامد پایاننام

دانشگاه تهران پردیس دانشکدههای فنی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد تاثیر افزودن نانوذرات سرامیکی بر عملکرد الکترود آند پیلهای سوختی اکسید جامد پایاننام دانشگاه تهران پردیس دانشکدههای فنی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد تاثیر افزودن نانوذرات سرامیکی بر عملکرد الکترود آند پیلهای سوختی اکسید جامد پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی متالورژی

توضیحات بیشتر

JARC سنتز و شناسایی شبکه آلی فلزی MOF-199 اصالح شده با Pd/SWCNTs به منظور افزایش جذب گاز هیدروژن در دمای محیط 4 مجتبی فریادرس 1 و* عباس عبدالملكی 2 حن

JARC سنتز و شناسایی شبکه آلی فلزی MOF-199 اصالح شده با Pd/SWCNTs به منظور افزایش جذب گاز هیدروژن در دمای محیط 4 مجتبی فریادرس 1 و* عباس عبدالملكی 2 حن JARC سنتز و شناسایی شبکه آلی فلزی MOF-199 اصالح شده با Pd/SWCNTs به منظور افزایش جذب گاز هیدروژن در دمای محیط 4 مجتبی فریادرس 1 و* عباس عبدالملكی 2 حنیف كازرونی 3 و سكینه ماندگارزاد 1- کارشناس ارشد شیمی

توضیحات بیشتر