بسمه تعالی Vmwareچیست NSX راهکارهای فعلی امنیت و شبکه اغلب غیرمنعطف پیچیده و فروشنده محور میباشند. بنابراین یک مانع پرهزینه را برای تعی نی چابکی دیتاس

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "بسمه تعالی Vmwareچیست NSX راهکارهای فعلی امنیت و شبکه اغلب غیرمنعطف پیچیده و فروشنده محور میباشند. بنابراین یک مانع پرهزینه را برای تعی نی چابکی دیتاس"

رونوشت

1 بسمه تعالی Vmwareچیست NSX راهکارهای فعلی امنیت و شبکه اغلب غیرمنعطف پیچیده و فروشنده محور میباشند. بنابراین یک مانع پرهزینه را برای تعی نی چابکی دیتاسنترهای مبتنی بر نرمافزار ( Center) Software-Defiedبه Data صورت کامل ایجاد مینماید. شرکت Vmware راه کاری جدید را در مجازی سازی ارایه نموده است که انقالب بزرگی در شبکه میباشد.و آن هم مجازی کردن بستر و تجهیزات شبکه از قبیل روتر ها سوییچ ها و فایروال هاست.NSX نرم افزاری هست مانند SDNها که شرکت vmware با سرمایه گذاری هنگفت توانست پروژه شرکت Nicira را خریداری نمایدو آن را بست و گسترش داده و NSX را به وجود آورد.در واقع VMware ESXI منابع شبکه را مجازی سازی میکند همانند- CPU و فایروال ها رو مجازی میکند. پیشرو برای مجازیسازی شبکه به شمار میرود که مدل عملیا یت یک ماشین VMware NSX یکی از پلتفرمه یا مجازی Computing از لحاظ برنامهای به مجازی را برای شبکه ارائه مینماید. شبکهه یا مجازی همچون ماشینه یا صورت مستقل از سختافزارهای اصلی آمادهسازی و مدیریت میشوند. NSX مدل شبکه را به طور کامل در نرمافزار بازآفرینی نموده و امکان ایجاد و آمادهسازی هرگونه توپولوژی را از شبکهه یا ساده تا شبکهه یا - RAMکارت های شبکه ولی در مقایسه NSX یک هایپروایزور است که بستر شبکه مثل کابل ها سوییچ ها روتر ها پیچیدهی Multi- میسازد. این میسر تکنولوژی یک مجموعه از سرویسها و فاکتورهای منطقی شبکه مانند فایروالها Tier 1

2 LoadBalancerها VPN سوئیچها روترهای منطقی و همچنین امنیت بارکاری ( ( Workloadرا فعال مینماید. عالوه بر آن کاربران میتوانند شبکهه یا مجازی جداگانهای را از طریق ترکیب سفارشی این قابلیتها ایجاد کنند. شرکت Vmware به مهندسان شبکه توصیه میکند که اگر بخواهند در عرصه شبکه در 10 سال آینده همچنان باقی بمانند باید با مجازی سازی شبکه آشنا باشند به دلیل اینکه دوره تجهیزات فیزیکی شبکه دیگر به سر آمده.. از مزایای VMware NSX میتوان به موارد زیر اشاره کرد: عدم وابستگی شبکه به سخت افزار قابلیت نظارت برنامه ریزی شده شفافیت بستر شبکه برای تمامی نرم افزار ها قابلیت انعطاف پذیری بینظیر با انواع زیر ساخت و سناریو ه یا کارکرد الیه ای و توزیع شده در بستر کامل دیتا سنتر ها قابلیت ارایه اتومات فایروال و راه اندازی شبکه برای ماشین ه یا شبکه مجازی قابلیت ایجاد امنیت با بهره گیری از ساختار چندین نرم افزار و شرکت امنیتی معروف کاهش چشم گیر هزینه ه یا سازمانی برای خدمات به کاربرها و خرید تجهیزات شبکه و امنیت استفاده از یک API قدرتمند برای ارتباط با انواع زیر ساخت های ابری.. 2

3 10. مجازی سازی شبکه در الیه 2 و پشتیبانی از نشان گذاری پکت هاQoS ) ( ACLsو مجازی سازی شبکه در الیه 3 با استفاده از روتر )مسیر )شرق-غرب( یاب ) با پشتیبانی از مسیر یا یب )شمال-جنوب( و ارایه سرویس VPN برای راه اندازی بسترSite VPN Site to 13. سوئیچینگ منطقی:عملکرد کامل L2 و L3 را در یک فضای مجازی بازآفرینی کرده و از سختافزارهای اصلی جدا مینماید. 14. Gateway L2 Gateway :-NSX برای اتصال بدون محدودیت به بارکاری فیزیکی و VLANه یا قدیمی میباشد. منطقی: مسیریا یب بین سوئیچه یا منطقی که قابلیت مسیریا یب پویا در شبکهه یا مجازی مختلف 15. مسیریا یب را میسر میسازد. 16. فایروال منطقی: فایروال توزیعی عملکرد Line Rate فعال شده با Kernel مجازیسازی و اطالع از هویت ( Aware) Identityبا نظارت بر فعالیت SSL Termination با تمام ویژگیها به همراه Load Balancer منطقی: یک Load Balancer VPN منطقی: دسترسی Site-to-Site و راه دور VPN در نرمافزار Cloud جهت ادغام با هر یک از پلتفرمه یا مدیریت RESTful API قابلیت استفاده از :-NSX API 19. و بزرگترین مزیت رهایی از کابل کشی ه یا پیچیده شبکه و راه اندازی شبکه های چند الیه و پیچیده در چند ثانیه 3

4 سازگار با نرم افزار هایی از قبیل: VMware vsphere KVM Xen Citrix OpenStack CloudStack vcac VMware vcloud Automation Center vcd VMware vcloud Director VMware پیادهسازی نمود که به صورت کامل باvSphere VMware vsphere میتوان در فضای NSXرا vcloudو Director VMware vcloud Automation Center ادغام میگردد. عالوه بر آن میتوان NSX را 4

5 KVMیا VMware ESXi به همراه یک راهکار بر یا OpenStackو CloudStack ارائه نمود. در یک فضای Multi-Hypervisor مانندServer Xen مدیریت Cloud مانندCenter vcloud Automation موارد استفاده از VMware NSX NSX به عنوان یک راهکار ایدهال برای دیتاسنترهایی با بیش از 500 ماشین مجازی محسوب میشود NSX.به ارائه مزایای فوری به ارائهدهندگان سرویسCloud Multi-Tenant شرکته یا بزرگ خصوصی و فضاهای Cloudدر شرایط Multi-Hypervisor و R&D میپردازد. 5

6 خودکارسازی دیتاسنترها سرعت بخشیدن به آمادهسازی شبکه ساده نمودن فرآیند ارائه خدمات فیزیکی و مجازی ساده نمودن تغییراتDMZ Slef-Service Enteripse IT پیادهسازی سریع برنامه با شبکهی خودکار و آمادهسازی سرویسها برای فضای Private Cloud و Test/Dev فضای جداگانه برایDev تست و عملیات در زیرساخته یا فیزیکی مشابه Multi-Tenant یا Cloudه خودکارنمودن فرآیند آمادهسازی شبکه برایTenant ها همراه با سفارشیسازی و تفکیک کامل آنها افزایش روند اشتراک سختافزار در میانTenant ها نحوه عملکرد VMware NSX رویکرد مجازیسازی شبکه NSX نیز مانند مجازیسازی سرور برایCompute این امکان را برای اپراتورهای دیتاسنترها فراهم میسازد تا شبکهه یا فیزیکی خود را به عنوان یک Pool برای ظرفیت انتقال در نظر گیرند که در صورت نیاز میتوان مورد استفاده قرار داده یا کاربری آن را تغییر دهند. همانطور که ماشین مجازی به عنوان یک Container برای نرمافزار به شمار میرود که CPU منطقی حافظه و Storage را برای برنامه ارائه مینماید شبکه مجازی نیز یک Container برای نرمافزار محسوب میشود که فاکتورهای منطقی شبکه را برای بارهای کاری متصل سوئیچه یا منطقی روترها فایروالها Loadها Balancer VPNها و موارد دیگر ارائه میکند. یک Packet Forwarding شبکهه یا مجازی از لحاظ برنامهای با استفاده از شبکه فیزیکی اصلی به عنوان Backplaneایجادشده و سپس آمادهسازی و مدیریت میگردند. سرویسه یا شبکه به صورت مستقل از سختافزار اصلی شبکه یا توپولوژی در هر یک از ماشینه یا مجازی توزیع میگردند که در نتیجه این امر قابلیت 6

7 اضافه نمودن یا جابجایی بارکاری به صورت پویا فراهم شده و تمامی سرویسه یا امنیت و شبکهی مربوط به ماشین مجازی نیز به همراه آن در هر جایی از دیتاسنتر جابجا میشوند. تفکیک کامل از سختافزار شبکه فیزیکی مجازیسازی شبکه به عنوان یک پوشش باالی سختافزار هر شبکه فیزیکی فعال میباشد و با هر پلتفرم Hypervisorسروری کار میکند. تنها نیاز برای شبکه فیزیکی آن است که انتقال IP را انجام دهد ضمن اینکه هیچگونه وابستگی به Hypervisor یا سختافزارهای اصلی نداشته باشد NSX Gateway.این امکان را برای VLANه یا قدیمی وHost ه یا فیزیکی فراهم میکند تا در شبکهه یا مجازی طراحی گردند. بازآفرینی مدل شبکه فیزیکی در نرمافزار NSX فضای شبکهبندی و سرویسه یا شبکهL2 L3 L4-L7 را به طور کامل در نرمافزار موجود در هر یک از شبکهه یا مجازی بازآفرینی مینماید. NSX یک معماری منطقی و توزیعشده را برای سرویسه یا L2-7 ارائه مینماید که شامل روتر فایروال Load VPNو سوئیچ منطقی میباشد. این سرویسه یا شبکه منطقی به لحاظ برنامهنویسی زمانی آماده Balancer میگردند که ماشینه یا مجازی پیادهسازی شده و همراه با آنها جابجا شوند. برنامهه یا موجود بدون اصالح اجرا شده و هیچ تفاوتی بین شبکه مجازی و اتصال شبکه فیزیکی دیده نمیشود. خودکارسازی یاAutomation NSX یک RESTful API را ارائه نموده و این امکان را برای پلتفرمه یا مدیریت Cloud فراهم میکند تا فرآیند ارائه سرویسه یا شبکه خودکار گردد. آمادهسازی شبکه که ممکن بود چندین روز یا هفته به طول بیانجامد هماکنون در مدت چند ثانیه قابل انجام است. با توجه به اینکه در حال حاضر سرویسه یا شبکه از طریق شبکهه یا برای مجازی برنامهها ارائه میگردند به پیکربندی نیازی مجدد شبکه فیزیکی به صورت دستی نمیباشد. 7

8 را برای خودکارسازی روند مصرف سرویسها آنها برای و طراحی NSX Service Composer شیوهای ماشینه یا مجازی با استفاده از Policy منطقی ارائه مینماید. مشتریان میتوانندPolicy هایی را به گروهی از ماشینه یا مجازی اختصاص دهند و در صورت اضافه شدن ماشینه یا مجازی دیگری به این گروه این Policy به صورت خودکار بر روی ماشین مجازی جدید اعمال میگردد. کاربران میتوانند جریانه یا کاری پیشرفتهای را ارائه نمایند که امنیت سازگاری و آمادهسازی شبکه شامل قواعد فایروال و Load Balancing را خودکار میسازد. قابلیت گسترش یاExtensibility ورود سایر را برای سرویسه یا ارائه مینماید. ترکیب محصوالت نرمافزاری و Vendor NSX پلتفرمی سختافزاری میتواند در محدوده سرویسه یا Gateway شبکه سرویسه یا ارائه برنامه و پلتفرمه یا امنیت شبکه تا سرویسه یا امنیتی قرار گیرد. این تکنولوژی یک پلتفرم کامل مجازیسازی شبکهی و Multi-Cloud میباشد. Multi-Hypervisor مجازیسازی شبکهی الیه 2 و 3 با ماژوله یا نرمافزار Add-On برای سرویسه یا شبکه الیه 7-4 نظیر فایروال VPNوLoad Balancer توسط پلتفرم NSX ارائه میشود. دوره مجازی سازی شبکه با VMware NSX 8

نصب و پیکربندی VMware vsphere 5.5 مجازی سازی مؤلفین: محمد حسین شیرخدایی فرانک طالبی فهرست مطالب 11 11 11 81 81 معرفی گروه آموزشی فرزان مقدمه فصل اول معرفی VMware vsphere 5.5 بررسی VMware vsphere 5.5 VMware

توضیحات بیشتر

علی توکلی | Jobinja

علی توکلی | Jobinja علی توکلی Network Administrator تماس از طریق جابینجا ) https://jobinja.ir/user/ms- (9454566 تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۷۰ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: پایان خدمت وضعیت تا هل: متا هل استان

توضیحات بیشتر

به نام خدا PDNSoft Co. مقایسه قابلیتهای PVM۱ و PVM۲ و Xen و VMWare محدوده: Xen و در این مستند نسخه فعلی PVM با نام PVM۱ و نسخه آتی آن با نام PVM۲ و هم

به نام خدا PDNSoft Co. مقایسه قابلیتهای PVM۱ و PVM۲ و Xen و VMWare محدوده: Xen و در این مستند نسخه فعلی PVM با نام PVM۱ و نسخه آتی آن با نام PVM۲ و هم به نام خدا PDNSoft Co. مقایسه قابلیتهای PVM۱ و PVM۲ و Xen و محدوده: Xen و در این مستند نسخه فعلی PVM با نام PVM۱ و نسخه آتی آن با نام PVM۲ و همچنین محصولت با یکدیگر مقایسه میگردند. پاییز ۱۳۹۱ فهرست مندرجات

توضیحات بیشتر

آموزش آشنایی با روترهای میکروتیک مدرس : آقای یگانلو 1

آموزش آشنایی با روترهای میکروتیک مدرس : آقای یگانلو 1 1 با سالم و احترام خدمت شما همراهان گرامی اولین جلسه درس میکروتیک را با معرفی آن شروع می کنیم و در ابتدا بررسی می کنیم که میکروتیک چیست میکروتیک یک شرکت در کشور لتونی است که در سال 6991 توسط 3 آمریکایی

توضیحات بیشتر

بهترین سوییچ‌های اترنت خانگی اداری سال ۲۰۱۶

بهترین سوییچ‌های اترنت خانگی اداری سال ۲۰۱۶ ۱۰ سوییچ برتر بازار در سالی که گذشت! بهترین سوییچهای اترنت خانگی اداری سال ۲۰۱۶ این روزها بیشتر کاربران خانگی و همینطور کاربران اداری کوچک ترجیح میدهند به جای خریدن یک سوییچ یک روتر سوییچ بیسیم بخرند تا

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

shooka cloud نرم افزار ابری شوکا این محصول باقدرت گرفتن از ابر شوکا سه سرویس مختلف را در خود جایداده است. شما تنها با یک شماره تلفن همراه میتوانید بهس

shooka cloud نرم افزار ابری شوکا این محصول باقدرت گرفتن از ابر شوکا سه سرویس مختلف را در خود جایداده است. شما تنها با یک شماره تلفن همراه میتوانید بهس shooka cloud نرم افزار ابری شوکا این محصول باقدرت گرفتن از ابر شوکا سه سرویس مختلف را در خود جایداده است. شما تنها با یک شماره تلفن همراه میتوانید بهسادگی با دریافت رایگان و نصب shooka cloud بهصورت کاربر

توضیحات بیشتر

مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.ب

مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.ب مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.با اینکه ممکن است بتوانید در صورت سرقت اتومبیل سریعا

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20D1C7EDC7E4D420C7C8D1ED20E C7D198D1CF20C2E420CFD120D1D3C7E4E520E3E1ED32>

<4D F736F F D20D1C7EDC7E4D420C7C8D1ED20E C7D198D1CF20C2E420CFD120D1D3C7E4E520E3E1ED32> ابري و رايانش رسانه ملي آن در كاركرد مقدمه جذاب ترين مبحث كه در حال حاضر به مهمترين و رايانش ابري كلان دتياي تشريح كاركردها شده است همچنان در بعد IT تبديل دارد. مبهم زيادي و ابعاد ثمر بخشي سازماني و الزامات

توضیحات بیشتر

ResumeFa

ResumeFa تاریخ آخرین بروزرسانی رزومه: 1398/01/24 شرکت طرح و توسعه لاله گستر نیایش - تجارت / بازرگانی - تهران تیر 1396 تا کنون (1 سال و 10 ماه) راه اندازی کل شبکه شرکت از ابتدا سیدعلی موحدحسنی دانشگاه آزاد اسلامی

توضیحات بیشتر

c راهنمای تبدیل ماشین مجازی ویندوزی از vmware به PVM محدوده: این مستند به نحوه انتقال ماشین مجازی ویندوزی از vmware به سامانه PVM می پردازد.

c راهنمای تبدیل ماشین مجازی ویندوزی از vmware به PVM محدوده: این مستند به نحوه انتقال ماشین مجازی ویندوزی از vmware به سامانه PVM می پردازد. c راهنمای تبدیل ماشین مجازی ویندوزی از vmware به PVM محدوده: این مستند به نحوه انتقال ماشین مجازی ویندوزی از vmware به سامانه PVM می پردازد. تاریخچه: ردیف نویسنده تاریخ شماره ویرایش توضیحات ۱.۰.۰ ۱ تحقیق

توضیحات بیشتر

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنوعی از اتصال کاربران به شبکه تهیه میکند. دریک تعریف

توضیحات بیشتر

داتیس ضمانت خرید شماست 1

داتیس ضمانت خرید شماست   1 داتیس ضمانت خرید شماست WWW.Datisint.COM 1 تکنولوژی انالوگ : دوربین مداربسته آنالوگ یک تجهیز الکترونیکی است که برای دریافت تصاویر و تبدیل آنها به سیگنال های الکترونیکی از آن استفاده می شد. این کار در دوربین

توضیحات بیشتر

LINUX-RHCE.doc

LINUX-RHCE.doc بنام خدا آشنایی با مدارك و آزمون هاي بین المللی ردهت لینوکس Red Hat Linux فهرست مطالب ۱.مقدمه...: ۳ ۲.مروري اجمالي بر دوره ها و مدارك ۳... Red Hat ۳.ا شنايي با دوره و مدرك (RHCT)... Red Hat Certified Technician

توضیحات بیشتر

مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران معرفی سرویس DDNS و نحوه ی تنظیمات آن

مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران معرفی سرویس DDNS و نحوه ی تنظیمات آن معرفی سرویس DDNS و نحوه ی تنظیمات آن DDNS سرویسی است که به کاربران دارای اشتراک ADSL اجازه می دهد تا کاربران بتوانند با وجود IP های Dynamic )پویا( از طریق سرویس های دسترسی از راه دور مانند Remote Desktop

توضیحات بیشتر

کيهان سامانه امن ساز زيرساخت شبکه ISO )1(

کيهان سامانه امن ساز زيرساخت شبکه ISO )1( کيهان سامانه امن ساز زيرساخت شبکه ISO 27001. )1( مزايای استفاده از سامانه کيهان شناسايي و احراز هويت چند عاملي کاربران دسترس پذيری باال تامين محرمانگي ترافيک شبکه ارتباطي کنترل اتصال به شبکه تامين صحت

توضیحات بیشتر

Patching ESX/ESXi Hosts Using VMware Update Manager هایپرویزورهای ESX برای حل مشکالت امنیتی و نرمافزاری, Bugها و نیز بهره گیری از نیازمند جدید امکانات

Patching ESX/ESXi Hosts Using VMware Update Manager هایپرویزورهای ESX برای حل مشکالت امنیتی و نرمافزاری, Bugها و نیز بهره گیری از نیازمند جدید امکانات Patching ESX/ESXi Hosts Using VMware Update Manager هایپرویزورهای ESX برای حل مشکالت امنیتی و نرمافزاری, Bugها و نیز بهره گیری از نیازمند جدید امکانات وصله های به 1 روزرسانی هستند. پیش از به روزرسانی هاستها

توضیحات بیشتر

۱۰ ترفند طلایی تقویت شبکه وای‎فای خانگی

۱۰ ترفند طلایی تقویت شبکه وای‎فای خانگی نباشید خود خانگی شبکه سیگنال قدرت ضعف نگران دیگران خانگی وای فای شبکه تقویت طلایی ترفند ۱۰ زا و است کامپیوتر از استفاده بخش های مهم ترین و مفیدترین از یکی وای فای همان یا بی سیم شبکه از استفاده سرعت اگر

توضیحات بیشتر

فهرست عنوان صفحه 1 (CHR) Cloud Hosted Router مراحل نصب CHR در 3 VMware 9 مراحل نصب CHR در VirtualBox 12 RouterOS Virtual Labs 23 نكات مهم در استفاده ا

فهرست عنوان صفحه 1 (CHR) Cloud Hosted Router مراحل نصب CHR در 3 VMware 9 مراحل نصب CHR در VirtualBox 12 RouterOS Virtual Labs 23 نكات مهم در استفاده ا فهرست عنوان صفحه 1 (CHR) Cloud Hosted Router مراحل نصب CHR در 3 VMware 9 مراحل نصب CHR در VirtualBox 12 RouterOS Virtual Labs 23 نكات مهم در استفاده از CHR (CHR) Cloud Hosted Router به تازگي نسخه آزمايشي

توضیحات بیشتر

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس Starry Station روتر بیسیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس روترهای بیسیم از حدود ۱۷ سال پیش پا به عرصه این دنیا گذاشتند و در این مدت اتفاقات زیادی را تجربه کردند. اما فکر نکنید که چون این فناوری

توضیحات بیشتر

Identity and Access Management in IBM Security Solutions مدیریت هویت و دسترسی در استراتژی و سبد محصوالت شرکت IBM شرکت IBM با هدف ارائه راهکارهاي جامع

Identity and Access Management in IBM Security Solutions مدیریت هویت و دسترسی در استراتژی و سبد محصوالت شرکت IBM شرکت IBM با هدف ارائه راهکارهاي جامع Identity and Access Management in IBM Security Solutions مدیریت هویت و دسترسی در استراتژی و سبد محصوالت شرکت IBM شرکت IBM با هدف ارائه راهکارهاي جامع امنيتي زيربناي امنيتي خود را تحت عنوان IBM Security

توضیحات بیشتر

نیازمندیهایاستفادهازنرمافزار Shooka Cloud نیازمندیهای استفادهازنرمافزار Shooka Cloud نسخه رومیزی/همراه 1

نیازمندیهایاستفادهازنرمافزار Shooka Cloud نیازمندیهای استفادهازنرمافزار Shooka Cloud نسخه رومیزی/همراه   1 نیازمندیهای استفادهازنرمافزار Shooka Cloud نسخه رومیزی/همراه نیازمندیهای کاربران نرمافزار رومیزی با توجه به حساسیت موجود در ارتباطات ویدئویی و تأثیرگذاری فاکتورهای بسیاری همچون پهنای باند پردازشگر دوربين

توضیحات بیشتر

Data & Network Security Course

Data & Network Security Course فایروال (دیواره آتش) مرتضی امینی 94-93 - اول نیمسال مرکز شریف http://dnsl.ce.sharif.edu فهرست مطالب مقدمه ویژگی هاي فایروال انواع فایروال ها پیکربندي فایروال ها 2 مرکز شریف مقدمه گسترش ارتباطات شبکهاي

توضیحات بیشتر

ارائه PowerPoint

ارائه PowerPoint Iran Nanotechnology Laboratory Network Info@nanolab.ir ایجاد شبکه ایجاد شبکه موجود بودن بيش از 80 درصد دستگاهها در كشور مسأله اول نداشتن دستگاه نيست تهيه فهرست دستگاه های استفاده شده در پژوهش ها مسأله

توضیحات بیشتر

راه اندازی ssh در سیسکو

راه اندازی ssh در سیسکو یکی از متداولترین روش های اتصال به سخت افزارهای سیسکو استفاده از پروتکل telnet می باشد. حتما با telnet آشنایی دارید. یک پروتکل که عموما برای مدیریت و کنترل سخت افزار ها از راه دور استفاده می شود. این پروتکل

توضیحات بیشتر

Site Recovery Manager امروزه آیین نامه هایی در رابطه با پیاده سازی و بهره گیری از Disaster Site برای زیر ساخت شبکه ی ارگان ها و سازمان های بزرگ تهیه و

Site Recovery Manager امروزه آیین نامه هایی در رابطه با پیاده سازی و بهره گیری از Disaster Site برای زیر ساخت شبکه ی ارگان ها و سازمان های بزرگ تهیه و Site Recovery Manager امروزه آیین نامه هایی در رابطه با پیاده سازی و بهره گیری از Disaster Site برای زیر ساخت شبکه ی ارگان ها و سازمان های بزرگ تهیه و تنظیم شده و استاندارهایی برای آن در نظر گرفته شده

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی   * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی www.p30game2.in * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate یا فیلتر شکن پولی استفاده کنید ( به هیچ وجه فیلترشکن

توضیحات بیشتر

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست

يک سرور عملا يک کامپيوتر سرويس دهنده خدمات اينترنتی مثلا وب می باشد که بر روی شاه راههای (back bone) پرسرعت اينترنتی قرارگرفته است که معمولا به دن دست ZDLOGGER WebServer Request Form مشتري گرامي ضمن تشكر از اينكه نرم افزار ZDLogger را جهت پايش ا نلاين ا ن مجموعه انتخاب نموده ايد كمال تشكر را داريم. همانطور كه مستحضر هستيد اين نرم افزار داراي دو هسته

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

نیازمندیهایاستفادهازنرمافزار Shooka Desktop نیازمندیهای استفادهازنرمافزار Shooka Desktop نسخه رومیزی/همراه 1

نیازمندیهایاستفادهازنرمافزار Shooka Desktop نیازمندیهای استفادهازنرمافزار Shooka Desktop نسخه رومیزی/همراه   1 نیازمندیهای استفادهازنرمافزار Shooka Desktop نسخه رومیزی/همراه 1 نیازمندیهایکاربراننرمافزار رومیزی شوکا با توجه به حساسیت موجود در ارتباطات ویدئویی و تأثیرگذاری فاکتورهای بسیاری همچون پهنای باند پردازشگر

توضیحات بیشتر

راه اندازی DHCP Server بر روی روتر ها و سوییچ های سیسکو

راه اندازی DHCP Server بر روی روتر ها و سوییچ های سیسکو بر روی هر یک از تجهیزاتی که از پروتکل IP/TCP پشتیبانی می کنند به ۲ طریق می توان Address IP تنظیم کرد. Static Dynamic - - حتما تمامی خوانندگان با روش static آشنایی دارند. همان روش وارد کردن آدرس ها بصورت

توضیحات بیشتر

مشخصات فنی

مشخصات فنی مودم 4 ADSL پورت بیسیم مدل : i1-4pwifi-01 کلیه حقوق مادی و معنوی برای i1 محفوظ است. آنچه می خوانید : 1 نمای کلی... 3 معرفی... 3 ویژگیها... 3 1.1 1.2 2 ساختار سخت افزار...4 2.1 رابطهای سخت افزار...4 4...

توضیحات بیشتر

7 نوآوری در SDN

7 نوآوری در SDN 7 نوآوری در SDN شبکه نرمافزارمحور (SDN) در قبال شبکه رويکردی کاملا جديد اتخاذ ميكند و از اين رو به تمامی نوآورانه است کناره گرفتن از واسط خط فرمان (CLI) و ورود به حيطه برنامهنويسی! شبکه نرمافزارمحور با

توضیحات بیشتر

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد تکنولوژي Smart Response Technology اينتل چيست ما انواع

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - طراحي معماري با نرم افزار SKETCH UP.doc

Microsoft Word - طراحي معماري با نرم افزار SKETCH UP.doc فرم 7-5 سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور و پژوهشهاي علمی و فنی عنوان رشته آموزشی : نقشه کشی و عمران عنوان پودمان آموزشی : طراحی معماري با نرم افزارUP SKETCH کد پودمان ITC-DR-268: تاریخ تصویب: تاریخ باز

توضیحات بیشتر

ریاست محترم بانک سپه شعبه فردوس

ریاست  محترم بانک سپه شعبه فردوس بسمه تعالي تاريخ: 91/03/1 شماره: 90003 پيوست: 7 صفحه با سلام در حال حاضر شركت Cisco مدلهاي جديدي از سوي يچ ها و روترها را با قابليت هاي جديد Voice Video Security بصورت كاربردي و با كيفيت بالا به بازار

توضیحات بیشتر

چک لیست برقی نظارت بر ایمنی و حفاظت کار پروژه های ساختمانی مقدمه: ایمنی و حفاظت کار از اصول پذیرفته شده در تمام پروژه ها از جمله فعالیت های عمرانی و س

چک لیست برقی نظارت بر ایمنی و حفاظت کار پروژه های ساختمانی مقدمه: ایمنی و حفاظت کار از اصول پذیرفته شده در تمام پروژه ها از جمله فعالیت های عمرانی و س چک لیست برقی نظارت بر ایمنی و حفاظت کار پروژه های ساختمانی مقدمه: ایمنی و حفاظت کار از اصول پذیرفته شده در تمام پروژه ها از جمله فعالیت های عمرانی و ساختمانی است چنانچه در اغلب کارگاه های ساختمانی این

توضیحات بیشتر

راهنمای جامع ساخت و مدیریت یک سرور FTP در ویندوز 10

راهنمای جامع ساخت و مدیریت یک سرور FTP در ویندوز 10 دسترسی ساده به فایلها در هر مکان راهنمای جامع ساخت و مدیریت یک سرور FTP در ویندوز 10 تنظیم و پیکربندی یک سرور FTP در ویندوز 10 یکی از کارآمدترین راهحلهایی است که برای آپلود و دانلود فایلها در دسترستان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form6

Microsoft Word - Form6 استاندارد مهارت و آموزشي گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 88// كد استاندارد : -4/9//4/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خيابان خوش شمالي- تقاطع خوش و نصرت ساختمان

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

خانواده Turbo HD نریمان پرشیا نماینده رسمی هایلوک اردیبهشت 89

خانواده Turbo HD نریمان پرشیا نماینده رسمی هایلوک اردیبهشت 89 خانواده Turbo HD نریمان پرشیا نماینده رسمی هایلوک اردیبهشت 89 درباره بیمه پالس با توجه به نیاز مشتریان در داشتن تعهد و خدماتی از سوی تامین کنندگان کاال و عدم رسیدن به پاسخ منطقی در مواقعی که مشکالتی از

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 شرکت سهامی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دفتر فناوری اطلاعات استانداردهای توسعە نرمافزار با متدولوژی RUP (Software Architecture Document) کارگزار : سید مصطفی حسینی تاریخ : آبان 84 برگه شناساي

توضیحات بیشتر

راهنماي استفاده از برنامه رمز پویا )OTP( بانک خاورمیانه

راهنماي استفاده از برنامه رمز پویا )OTP( بانک خاورمیانه راهنماي استفاده از برنامه رمز پویا )OTP( بانک خاورمیانه فهرست معرفی...2 راهنماي نصب برنامه رمز پویا 2...)OTP( ثبت نام و ورود به برنامه رمز پویا )OTP(...2 فعالسازي کارت )کارتها(...4 دریافت رمز پویا...5

توضیحات بیشتر

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx بسمه تعالی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 به منظور شفاف سازي کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن و رعایت حقوق

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - avr prog mannual.doc

Microsoft Word - avr prog mannual.doc ) دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشكده برق آزمايشگاه كنترل خطي AVR پروگرامر ميكروكنترلر راهنماي كاربر ( قابل استفاده براي كليه ميكروكنترلرهاي AVR داراي برد مخصوص براي استفاده ميكروكنترلرهاي DIP 40

توضیحات بیشتر

دوره برنامه نویسی Building Modern Web Apps اهداف دوره : آشنایی با فن آوری های مدرن تکنولوژی وب از قبیل آنگوالر Angularjs که می تواند در تولید نرم افزا

دوره برنامه نویسی Building Modern Web Apps اهداف دوره : آشنایی با فن آوری های مدرن تکنولوژی وب از قبیل آنگوالر Angularjs که می تواند در تولید نرم افزا دوره برنامه نویسی Building Modern Web Apps اهداف دوره : آشنایی با فن آوری های مدرن تکنولوژی وب از قبیل آنگوالر Angularjs که می تواند در تولید نرم افزارهای پیشرفته SPA و همچنین طراحی و راه اندازی وب سایت

توضیحات بیشتر

دوره اهي آ م وز ش ي او ل و ی ت دوم

دوره اهي آ م وز ش ي او ل و ی ت دوم دوره اهي آ م وز ش ي او ل و ی ت دوم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 21 22 23 24 25 26 Hyper Converge Infrastructure ICDL )مهارت ارائه ) ICDL )مهارت صفحات گسترده( ICDL )مهارت واژه پردازی(

توضیحات بیشتر

را مای ب و راه ا دا زی م ا ار ارسال/ یا ا ل Outlook 2010 Thunderbird - Outlook Express لطفا به تذکر صفحه آخر توجه کنید براي تنظیمات نرم افزار Microsof

را مای ب و راه ا دا زی م ا ار ارسال/ یا ا ل Outlook 2010 Thunderbird - Outlook Express لطفا به تذکر صفحه آخر توجه کنید براي تنظیمات نرم افزار Microsof را مای ب و راه ا دا زی م ا ار ارسال/ یا ا ل Outlook 2010 Thunderbird - Outlook Express لطفا به تذکر صفحه آخر توجه کنید براي تنظیمات نرم افزار Microsoft Outlook 2010 مراحل 1 الی 11 را دنبال کنید. براي تنظیمات

توضیحات بیشتر

چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم؟

چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم؟ سه ابزار قدرتمند ویندوزی چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم کامپیوترها در طول حیات خود بارها و بارها دچار مشکل شده یا فریز میشوند. کامپیوتر ویندوزی شما نیز ممکن است بهطور خودکار ریست شده

توضیحات بیشتر

Cisco Nexus 1000V در هایپرویزورهای مجازی ساز و به خصوص پلت فرم ESXi از سوییچ های مجازی متنوعی جهت ارتباطات درون هاست و نیاز ارتباط با شبکه بیرون از ها

Cisco Nexus 1000V در هایپرویزورهای مجازی ساز و به خصوص پلت فرم ESXi از سوییچ های مجازی متنوعی جهت ارتباطات درون هاست و نیاز ارتباط با شبکه بیرون از ها Cisco Nexus 1000V در هایپرویزورهای مجازی ساز و به خصوص پلت فرم ESXi از سوییچ های مجازی متنوعی جهت ارتباطات درون هاست و نیاز ارتباط با شبکه بیرون از هاست استفاده می شود. هر کدام از این سوییچ های مجازی مناسب

توضیحات بیشتر

دوره برنامه نویسی Building Modern Web Apps اهداف دوره : آشنایی با فن آوري هاي مدرن تکنولوژي وب از قبیل آنگولار Angularjs که می تواند در تولید نرم افزا

دوره برنامه نویسی Building Modern Web Apps اهداف دوره : آشنایی با فن آوري هاي مدرن تکنولوژي وب از قبیل آنگولار Angularjs که می تواند در تولید نرم افزا دوره برنامه نویسی Building Modern Web Apps اهداف دوره : آشنایی با فن آوري هاي مدرن تکنولوژي وب از قبیل آنگولار Angularjs که می تواند در تولید نرم افزارهاي پیشرفته SPA و همچنین طراحی و راه اندازي وب سایت

توضیحات بیشتر

با Your Phone از قابلیت‌های اندروید در ویندوز لذت ببرید

با Your Phone از قابلیت‌های اندروید در ویندوز لذت ببرید ارسال پیامک انتقال عکسها همگام سازی اطلاعیهها و تصویر آینهای با Your Phone از قابلیتهای اندروید در ویندوز لذت ببرید اپلیکیشن Your Phone ویندوز 10 گوشی موبایل و کامپیوتر شخصی شما را به یکدیگر متصل میکند.

توضیحات بیشتر

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه سال 1398 يک سامانهي مبتني بر حساب کاربري است. بدين

توضیحات بیشتر

مرجع کاربردی میکروتیک - فصل چهارم شامل : جزوه آموزشی فیلم آموزشی مرجع کاربردی میکروتیک - فصل چهارم 1

مرجع کاربردی میکروتیک - فصل چهارم شامل : جزوه آموزشی فیلم آموزشی مرجع کاربردی میکروتیک - فصل چهارم   1 شامل : جزوه آموزشی فیلم آموزشی مرجع کاربردی میکروتیک - فصل چهارم www.bazyar.ir 1 2 ای دو جهان از قلم ت یک ر ق م مش ع ل تو فی ق هن رد کف م ن ب ی ر قم ت لوح دو عا ل م عدم ره هب ن هان خاهن تحق ی ق ده شم ع

توضیحات بیشتر

ETABS MATE Update Release Note

ETABS MATE Update Release Note What s new in ETABS MATE Software Concrete Structural Detailer Version 1.3.515 امكان وارد كردن نتايج طراحي سازه از استفاده از با فرمت XML ETABS 2015 با توجه به حساسيت موتورهاي پايگاه دادههاي اكسس مايكروسافت

توضیحات بیشتر

چکیده راه حلی متنباز ابر خصوصی برای بهداشت و درمان روستایی یکی از چالشهای عمده در توسعهی کشورهایی مانند هند دسترسپذیری بهداشت و درمان در مناطق روستایی

چکیده راه حلی متنباز ابر خصوصی برای بهداشت و درمان روستایی یکی از چالشهای عمده در توسعهی کشورهایی مانند هند دسترسپذیری بهداشت و درمان در مناطق روستایی چکیده راه حلی متنباز ابر خصوصی برای بهداشت و درمان روستایی یکی از چالشهای عمده در توسعهی کشورهایی مانند هند دسترسپذیری بهداشت و درمان در مناطق روستایی است. هفتاد درصد مناطق روستایی در هند از کمبود بیمارستان

توضیحات بیشتر

امنیـت در مـرز DNS

امنیـت در مـرز DNS 6 سرویس برای مقابله با بدافزارها امنیت در مرز DNS بسیاری از کاربران و نه تمام آنها با مفاهیم امنیت نرمافزار آشنا هستند اما راههای پایهای بیشتری برای محافظت از کاربر در مقابل حملاتی چون فیشینگ باتنتها تبلیغات

توضیحات بیشتر

معرفی خانواده پایتون‌ها: آناکوندا، PyPy ،Cpython و دیگر توزیع‌های پایتون

معرفی خانواده پایتون‌ها: آناکوندا، PyPy ،Cpython  و دیگر توزیع‌های پایتون نگاهی به مجریهای پایتون معرفی خانواده پایتونها: آناکوندا PyPy Cpython و دیگر توزیعهای پایتون هنگامی که پایتون را برای توسعه نرمافزار انتخاب میکنید در واقع یک اکوسیستم بزرگ از زبان برنامهنویسی را انتخاب

توضیحات بیشتر

E-Visa the first step in E-Government in Iran

E-Visa the first step in E-Government in Iran رواديد الكترونيكي گام اول در پياده سازي دولت الكترونيكي علي پرويني مدير پروژه نرم افزار رواديد الكترونيكي و كنسولي وزارت امور خارجه parvini@acm.org عناوين دولت الكترونيكي و خدمات آن مشكلات پروژههاي نرم

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی برای برقراری ارتباط با PLC های Siemens کافی است که در ابتدا پروژه ای با مشخصات مشخص شده در شکل ایجاد کنیم. (مدل PLC زیمنس مربوطه را که می خ

بسمه تعالی برای برقراری ارتباط با PLC های Siemens کافی است که در ابتدا پروژه ای با مشخصات مشخص شده در شکل ایجاد کنیم. (مدل PLC زیمنس مربوطه را که می خ بسمه تعالی برای برقراری ارتباط با PLC های Siemens کافی است که در ابتدا پروژه ای با مشخصات مشخص شده در شکل ایجاد کنیم. (مدل PLC زیمنس مربوطه را که می خواهیم به ا ن متصل شویم را انتخاب می کنیم) سپس برای

توضیحات بیشتر

گزارش تحليل و طراحي شبكه كامپيوتري

گزارش تحليل و طراحي شبكه كامپيوتري شرکت مهندسی کهن شبکه پارسیان معرفی راهکار ارتباطات یکپارچه با استفاده از محصولمایکروسافت لینک Skype For Business Server - 88713371 info@palnetgroup.ir 7 فهرست مطالب 2 3 4 7 8 9 مقدمه Voipچیست مزایای Voip

توضیحات بیشتر

به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب:

به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب: به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب: 2... 2 مقدمه... 3 راهنمای تهیه نسخه پشتیبان از ایمیل... 14 ایمیل

توضیحات بیشتر

طرح سامانه احراز هویت مرکزی و یک‌بار ورود

طرح سامانه احراز هویت مرکزی و یک‌بار ورود تولید و توسعه سیستمعامل لینوکس و نرمافزارهای متن باز سفارشی طرح سامانه احراز هویت مرکزی و یکبار ورود ۱ فهرست مقدمه... 2 ۳... زیر ساخت سیستم ۳... ملزومات راهاندازی سرویسها... ۳ سیستم مدیریت متمرکز... 4

توضیحات بیشتر

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 0 سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده...... 1 فصل اول: مقدمه -1-1 مقدمه 3... فصل دوم: بستر تحقیق -1-2 مقدمه 5... 2-2- شبکههای موردی بیسیم...

توضیحات بیشتر

آموزش مجازی سازی با Hyper-V

آموزش مجازی سازی با Hyper-V آموزش مجازی سازی با Hyper-V مجازی سازی بوسیله Hyper-V 641 فصل هفتم اتوماتیکسازی وظایف. 641 فصل 8 اتوماتیک سازی وظایف مقدمه در فصل قبل با WMI Hyper-V و مفاهیم پایه اسکریپتنویسی برای اتوماتیکسازی وظایف مدیریتی

توضیحات بیشتر

روش های کسب درآمد با فروشگاه ساز ناپ کامرس وحدت حمیدی nopshop.ir کانال سایت: آذر ماه 1396 دانشگاه علمی و کاربردی علوم و ف

روش های کسب درآمد با فروشگاه ساز ناپ کامرس وحدت حمیدی nopshop.ir کانال سایت: آذر ماه 1396 دانشگاه علمی و کاربردی علوم و ف روش های کسب درآمد با فروشگاه ساز ناپ کامرس وحدت حمیدی 09127857628 nopshop.ir کانال تلگرام: @nopshop سایت: آذر ماه 1396 دانشگاه علمی و کاربردی علوم و فنون قزوین معرفی اجمالی ناپ کامرس فروشگاه ساز ناپ کامرس

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team نحوه نصب کسپرسکی توتال سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( ابتدا از طریق صفحه مربوط به این

توضیحات بیشتر

  سرویس CDN چیست ؟ امروزه استفاده از شبکه تحویل محتوا (CDN) در بستر اینترنت بسیار فراگیر شده است. اما واژه CDN به چه معنی است ؟ یک شبکه تحویل محتوا (C

  سرویس CDN چیست ؟ امروزه استفاده از شبکه تحویل محتوا (CDN) در بستر اینترنت بسیار فراگیر شده است. اما واژه CDN به چه معنی است ؟ یک شبکه تحویل محتوا (C سرویس CDN چیست امروزه استفاده از شبکه تحویل محتوا )CDN( در بستر اینترنت بسیار فراگیر شده است. اما واژه CDN به چه معنی است یک شبکه تحویل محتوا Network( )Content Delivery بستر توزیع شده ای از سرویس ها است

توضیحات بیشتر

به نام خدا با تشکر بابت خرید اپلیکیشن زنبیل برای گرفتن خروجی اپ باید مراحل زیر رو مرحله به مرحله انجام بدید و اطالعات درخواستی رو بصورت یک فایل فشرده

به نام خدا با تشکر بابت خرید اپلیکیشن زنبیل برای گرفتن خروجی اپ باید مراحل زیر رو مرحله به مرحله انجام بدید و اطالعات درخواستی رو بصورت یک فایل فشرده به نام خدا با تشکر بابت خرید اپلیکیشن زنبیل برای گرفتن خروجی اپ باید مراحل زیر رو مرحله به مرحله انجام بدید و اطالعات درخواستی رو بصورت یک فایل فشرده زیپ در محلی آپلود کرده و لینک فایل فشرده رو در سیستم

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

Chapter-1-Intro-Persian

Chapter-1-Intro-Persian با استفاده از زبان PHP مبانی پایگاه دادهها آرمان ملکزاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) توجه : این کلاس تحت نظارت استاد محترم درس دکتر شیری برگزار میشود. github.com/arman-malekzade arman.malekzade@aut.ac.ir

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - HSRP

Microsoft Word - HSRP به نام خدا عنوان تحقیق : HSRP تهیه و تدوین : محمد ایزدی فھرست مطالب : افزونگي روتر در سوي یچینگ چند لایھ( MLS ):... ٢ مرور اصول...palket-Forwarding ٢ ٢...HSRP تنظیم... HSRP Gateway ٥ توازن بار شبکھ با

توضیحات بیشتر

مقدمه

مقدمه فصل نهم SNMPv2 محدودیت های SNMPv1 کدهای خطا و error handing generr محدود شده عنوان خطا ها عمومی لسات و شامل هر خطایی می شود نوع داده های ساده فقط نوع های اسکلر جداول قابل تغییر نبودند نوع داده های جدید

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدیریت عملیات جلسه اول مقدمه ای بر مدیریت عملیات و زنجیره تأمین استاد دکتر سید امیر رضا ابطحی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی اهداف آموزشی مدیران عملیات و زنجیره تأمین چه می کنند حوزه های

توضیحات بیشتر

ردیف عنوان شغلی حداقل مدرک / رشته تحصیلی سوابق شرایط و مهارتهای مورد نیاز 1- آشنایی با مبانی کامپیوتر و شبکه 2- توانایی برقراری ارتباط موثر با مشتریان

ردیف عنوان شغلی حداقل مدرک / رشته تحصیلی سوابق شرایط و مهارتهای مورد نیاز 1- آشنایی با مبانی کامپیوتر و شبکه 2- توانایی برقراری ارتباط موثر با مشتریان ردیف عنوان شغلی حداقل مدرک / رشته تحصیلی سوابق شرایط و مهارتهای مورد نیاز 1- آشنایی با مبانی کامپیوتر و شبکه 2- توانایی برقراری ارتباط موثر با مشتریان 3- ترجیحا دارای گواهینامه موتور سیکلت پشتیبان دستگاه

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team نصب کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

Title Layout

Title Layout آموزش مرکز تلفن 3CX نصب سافت فون کالینت 3CX ارائه شده توسط پارسه پالس تنها توزیع کننده 3CX در ایران www.voip-ippbx.ir مدرس مهندس جوان بختی Network is the future We can touch future today اهداف این بخش

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team نحوه نصب کسپرسکی توتال سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( ابتدا از طریق صفحه مربوط به این محصول اقدام

توضیحات بیشتر

- تهیه و تنظیم : مهدی )نیما( حبیب زاده دانش اموخته دکتری علوم کامپیوتر تلفن : ایمیل : تلگرام سالم و عر

- تهیه و تنظیم : مهدی )نیما( حبیب زاده دانش اموخته دکتری علوم کامپیوتر تلفن : ایمیل : تلگرام سالم و عر - تهیه و تنظیم : مهدی )نیما( حبیب زاده دانش اموخته دکتری علوم کامپیوتر تلفن : +98 912 326 70 46 ایمیل : nimahm@gmail.com تلگرام : @NimaH1980 سالم و عرض ادب. برای راه اندازی دقت داشته باشید پایتون نیاز

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team 2 صفحه نصب آنتی ویروس کسپرسکی 2018 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از وب سایت کسپرسکی دانلود

توضیحات بیشتر

طراحی صفحات وب )الهام تقی زاده( کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات

طراحی صفحات وب )الهام تقی زاده( کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات از کاربران و ذخیره آنها در یک بانک اطالعاتی است. اغلب اوقات الزم است داده های وارد

توضیحات بیشتر

جدول زمانبندی و ارائه سیالبس آموزشی دوره های آموزش آزاد نام دوره : نتورک پالس گروه آموزشی: کامپیوتر مدرس: مهندس اکبرزاده جلسه مطالب آموزشی ارائه شده ت

جدول زمانبندی و ارائه سیالبس آموزشی دوره های آموزش آزاد نام دوره : نتورک پالس گروه آموزشی: کامپیوتر مدرس: مهندس اکبرزاده جلسه مطالب آموزشی ارائه شده ت نام دوره : نتورک پالس گروه آموزشی: کامپیوتر مدرس: مهندس اکبرزاده جلسه مطالب آموزشی ارائه شده تعداد ساعت 6 شروع دوره و معرفی سرفصل های دوره ی آموزشی نتورک پالس بخش اول مفاهیم اصلی شبکه 1 معرفی و اصطالحات

توضیحات بیشتر

خطاهایی که ممکن است در زمان اتصال به VPN مشاهده شود. ۰۶۶ اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود.. ۰۶۶ ر

خطاهایی که ممکن است در زمان اتصال به VPN مشاهده شود. ۰۶۶ اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود.. ۰۶۶ ر خطاهایی که ممکن است در زمان اتصال به VPN مشاهده شود. ۰۶۶ اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود.. ۰۶۶ راه انداز Port بی اعتبار می باشد.. Port ۰۶۶ هم اکنون

توضیحات بیشتر

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان بسمه تعالی برگزاری جلسه توجیهی طرح املاک پیشخوان در تاریخ 18/11/1391 (مختص دفاتر استان اردبیل) به اطلاع دفاتر محترم استان اردبیل که در دوره آموزش الکترونیکی طرح فوق شرکت نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی

توضیحات بیشتر

ترم پاییزه دوره هاي آموزشی مهندسی برق در دانشگاه علم و صنعت در راستاي گسترش آموزشهاي آزاد در دانشگاه ها پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت دوره هاي

ترم پاییزه دوره هاي آموزشی مهندسی برق در دانشگاه علم و صنعت در راستاي گسترش آموزشهاي آزاد در دانشگاه ها پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت دوره هاي ترم پاییزه دوره هاي آموزشی مهندسی برق در دانشگاه علم و صنعت در راستاي گسترش آموزشهاي آزاد در دانشگاه ها پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت دوره هاي آموزشی مهندسی برق را با بهره گیري از اساتید مجرب جهت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقدمه نهايي.doc

Microsoft Word - مقدمه نهايي.doc فهرست مطالب فصل 1. آشنايي با نرمافزار WinCC و روش نصب آن... 1 1.1 مقدمه... 2 2.1 آشنايي با سيستمهاي مانيتورينگ صنعتي زيمنس... 2 3.1 قابليتهاي... WinCC 4 4.1 پيشنيازهاي لازم جهت نصب... WinCC 6 1.4.1 سختافزار

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس اف

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس اف تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی جومال ابزار الزم برای نصب و راه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - خدمات شرکت پرشیاکام.docx

Microsoft Word - خدمات شرکت پرشیاکام.docx خدمات شرکت پ ر ش ی ا ک ا م د ه ن د ه ا ر ا ی ه ا ن ت ش ا ر و ت و ل ی د ح و ز ه د ر ا ل م ل ل ی ب ی ن ه ا ي س ر و ی س ا ف ز ا ر ي ن ر م م ح ص و لا ت ن م ا ی ن د ه TrinityTech ش ر ک ت ا ی ر ا ن د ر ت ر ک

توضیحات بیشتر

Database Course Introduction

Database Course Introduction م آن ه جان را ت آ و ت معرفی درس: طراحی پایگاه دادهها (40384 ( مرتضی امینی نیمسال دوم 95-94 مقدمه 2 نیازمند توسعه سیستمهاي اطلاعاتی یا برنامههاي کاربردي براي استفاده از اطلاعات وجود حجم زیادي از دادهها

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

راهنمای نصب درایور

راهنمای نصب درایور نصب CD پرشین دیاگ و راهنماي بهار 6931 1 به نام خدا طريقه نصب :CD بعد از مرحله فارسی کردن ویندوز CD را در داخل سیستم قرار داده و CD همانند شکل زیر توسط سیستم شناخته می شود. 2 - روی درایو CD کلیلک کرده و

توضیحات بیشتر

Arash Dehghani | Jobinja

Arash Dehghani | Jobinja Arash Dehghani برنامه نویس و طراح نرم افزار تماس از طریق جابینجا (https://jobinja.ir/user/arash-dehghani) تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۶۵ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: معاف وضعیت تا هل: متا

توضیحات بیشتر

20 قابلیت و ترفند پنهان اندروید که باید از وجود آن‌ها اطلاع داشته باشد (بخش اول)

20 قابلیت و ترفند پنهان اندروید که باید از وجود آن‌ها اطلاع داشته باشد (بخش اول) بهکارگیری کارآمدتر گوشی اندرویدی 20 قابلیت و ترفند پنهان اندروید که باید از وجود آنها اطلاع داشته باشد (بخش اول) در این مقاله تصمیم گرفتیم 10 ترفند و قابلیت پنهان گوشیهای اندرویدی را مورد بررسی قرار دهیم.

توضیحات بیشتر

اهداف فاوای نفت /09/1 دستیابی به صنعت نفتی مبتنی بر اندیشه و خرد با محوریت فاوا ارتقای دانش با محوریت سرمایه فکری به منظور افزایش کارآیی و اثربخ

اهداف فاوای نفت /09/1 دستیابی به صنعت نفتی مبتنی بر اندیشه و خرد با محوریت فاوا ارتقای دانش با محوریت سرمایه فکری به منظور افزایش کارآیی و اثربخ اهداف فاوای نفت 373 95/09/1 دستیابی به صنعت نفتی مبتنی بر اندیشه و خرد با محوریت فاوا ارتقای دانش با محوریت سرمایه فکری به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی ایجاد بسترهای مناسب و مطلوب فاوا جهت دستیابی به

توضیحات بیشتر