Comparative Study of Islamic Sufism and Shamanic Mysticism

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Comparative Study of Islamic Sufism and Shamanic Mysticism"

رونوشت

1 ی 1 ی 2 ی 3 ی 4 دوفصلنامة علمي- پژوهشي )س( ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا سال دهم شمارة 19 پاییز و زمستان بررسی تطبیقی عرفان شمنی و تصوف اسالمی 2 بهزاد اتونی 3 مهدی شریفیان 4 بهروز اتونی تاریخ دریافت: 98/01/17 تاریخ پذیرش: 98/04/05 چکیده بیشتر مکاتب عرفانی جهان سعی بر آن دارند تا با شیوهها و روشهایی سااک و نوآموز را از هستی روزمره و دنیوی جدا سازند و به سرمنشأ نیروی حقیقای عااک و دنیای پررماووراز جهاان میناوی هادایت.ننادی ش نیسا یکای از آن مکاتاب عرفانی است.ه با آیینها و اع اکی خاص ساک را باه خ سایی و بایخویشای می.شاند و بدینواسطه و از طریق یاریجستن از دنیاای اروا و عااک خادایان موجب اع اکی خارق عااد مایشاودی آیاینهاا و آدا شا نی شاتاهت بسایار زیادی به آدا متصوفۀ اسالمی دارد و موجب شده.ه حتی برخی بار ایان بااور باشند.ه تصوف اسالمی تحت تاأییر ش نیسا باوده اساتی نیارناد ان در ایان جستار به بررسی بعضی از این شتاهتها از ج ه موضوع خ سیی و بیخویشی شناسه دیجیتال :)DOI( /jml استادیار روه زبان و ادبیا فارسی دانشیاه آیتاهلل بروجردی بروجرد ایران )نویسندۀ مسئول(ی استاد روه زبان و ادبیا فارسی دانشیاه بوع یسینا ه دان ایرانی استادیار روه زبان و ادبیا فارسی دانشیاه آزاد اسالمی واحد ق ق ایرانی

2 ( ی( ی( ی( ی( / 8 بررسی تطبیقی عرفان شمنی و تصوف اسالمی اه یت به موسیقی و پایکوبی عروج و صعود ساک پرواز جادویی ریاضتهای عرفانی.رامت و موضوع نوزایی میپردازند و آنان را وا.اوی می.نندی واژههای کلیدی: ش نیس تصوف اسالمی خ سیی.رامت نوزاییی مقدمه بره برخی بر این باورند.ه ش ن اصطالحی است مأخوذ از فرهنگ بودایی.ه با ذر زمان از طریاق نانی.ه پیش از ورود اسالم برای ترویج دین خویش به ایران رفاتوآماد داشاتند وارد زباان فارسی شده است )نفیسی 21 (ی 1368: برخی نیو ش نیس را از باورهای اوکیۀ تر.ان دانستهاناد.اه در پیش از اسالم و در منطقۀ ماوراءاکنهر رواج داشته استی آنان بر این باور بودند. ا ه شا نهاا یاا قامها افراد مقدسی هستند.ه قادر به ارتتاط با خدا هستند دزفوکی 51 :1384 و به فنون سحر و جاادو مسا طند )م ختار میرچا اکیاده دینپژوه رومانیایی ش نیس را بهمعنای دقیق آن ع دتا پدیدهای دینی مربوط به سیتری و آسیای مر.وی میداند و بر این عقیده است.ه این واژه از زبان روسای و از ریشۀ ش ن تونیوزی به ما رسیده است )اکیااده : میدارد روحانیان بودایی نیو در قدی عقیدۀ اکیاده وی تر ش نیس وی ه چناین در جاایی دییار بیاان»سا ن«خ و ا ن ا ده م ایشادند )آشاتیانی : بارخالف را برآمده از آمریکای التین میداند.ه بهواسطۀ سفر دریاییشاان از اقیانوس به استراکیا موجب سترش اعتقادا ش نی شدهاند )تیسو : بهنظر میرسد تعیین مکان پیدایش ش نیس امکانپذیر نتاشد زیرا بسیاری از اقوام و م ل جهان در بخشی از تاریخ.هن خود مستقل از دییران به مرح های از تکامل رسیدهاند.اه باه باورهاا و اعتقادا ش نی روی آوردهاند )نقوی 55 (ی 1396: بدینروی ا ر از سرمنشأ ش نیس ص ارف نظار.نی در با چیونیی و چیستی رفتار ش نی میتوان بر آن بود.ه ش نی اری رفتاار پیچیاده و غیرمع ول افراد خاص در میان مردمان جوامع ابتدایی است.اه ن ایتاوان و نتایاد آن را در قاکاب موارد روانشناختی آیینی و توت ط س 76 :1390 از قتیل بحران روانی اختالل وییی یا قاومشاناختی ه چاون اع اال و رفتارهاای پرستی اقوام بدوی قرار دادی ش نی ری جادو ری ه نیست زیرا جادو ر باا ورد و سرو.ار دارد و ش ن با رو ی ش نی ری حتی بر رفته از ادیان ابتدایی ه نیست )غرویاان زیرا ش نها فقط در زمینۀ فنون خ سه فعاکیت دارند درحاکی.ا ه ادیاان ابتادایی طیا ستردهای از اع ال رفتار و مناس را دربرمی یرندی شاید صحیح آن باشد.ه ش نیس را در میان نظامهاای عرفاانی طتقاهبنادی. نای تاا باا آنچاه مع وال دین نامیده میشود زیرا ش نیس را در میان تعداد زیاادی از ادیاان خاواهی یافات )اکیااده

3 46 :1388 ی( امور از طریق اشراق عاک ن ونۀ ی مینوی یا اروا دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 9 از آنجا.ه عرفان ی مکتب فکری و ف سفی متعااکی و ژرف بارای شاناخت حقاایق و.ش و شهود است )سجادی 8( 1379: ش نیس.اه ساعی بار ارتتااط باا و شناخت آن عواک مکتب عرفانی باشدی بهواسطۀ خ سه و.ش و شاهود دارد مایتواناد بهتارین ش نیس.ه متتنی بر ریاضت و خ سه است بهع ت ماهیت عرفانیاش با دییر مکاتب عرفاانی جهان شتاهتهای زیادی داردی یکی از این مکاتب عرفانی.ه در برخی جنتههاا باا عرفاان شا نی قابلقیاس و سنجش است عرفان و تصوف اشراقی ش نیس و تصوف اسالمی استی در حقیقات با هع ات ماهیات عرفاانی و اسالمی و نه ضرورتا به ع ات تأییرپاذیری تصاوف اساالمی از آدا و عقاید ش نی میتوان نقاط مشترک زیادی را میان این دو مکتاب عرفاانی مشااهده.ارد و یافات هرچند.ه تأییرپذیری تصوف اسالمی از ش نیس در برخی از آدا و جنتهها دور از ذهن نیستی نیارند ان در این جستار با ذ.ر شواهدی به برخی از نقاط مشترک عرفان شا نی و تصاوف اسالمی میپردازندی پیشینۀ پژوهش شاخصترین آیاری.اه باه آدا و مناسا شا نهاا پرداختاه اسات برخای آیاار میرچاا اکیااده دینپژوه اهل رومانی استی او در.تا از.تا.تا ش نیس )1388( به ونهای.امال تخصصای و در بخشای اسطوره رؤیا راز )1382( آیینها و اعتقادا ش نها را بررسای.اردی ه چناین م هار ان.ندری در»معرفی آیین ش نی در آمریکای جنوبی«)1377( جاللاکدین آشاتیانی در بخاش اول عرفان فهی ه مختر دزفوکی در بررسی»تر.ان از ش نیس تا اسالم«)1384( و میناا غرویاان در»ش نیس فنون.هن خ سه: نقد و بررسی.تا به آدا در ش نیس ترج ۀ مح د.اظ مهاجری«)1390( و رسوم ش نها از زاویهای پرداختند و آن را تح یل و وا.اوی.ردندی حجات اودرزی»تج ی رقصهای اساطیری در س اع عرفانی«)1393( و فاط ه جهاانپاور در»تح یال محتاوایی معراجنامههای مودایی«)1394( اشارهای بسیار ذرا و مختصر به موضوع ش نیس داشتندی درخصوص متانی و آدا عرفان و تصوف اسالمی نیو مقاال.تب و رساال تأکی شده است دربارۀ سنجش و مقایسۀ آدا بسایار زیاادی به ونهای.ه حتی ذ.ر نام آنها خود بهاندازۀ صفحا ی.تا میشود اما و رسوم ش نی با تصوف اسالمی تنها ایری.ه تدوین شاده اسات مقاکهای است با عنوان»روشهای خ سیی ش نیس در برخی از فرقههای تصاوف«از ناصار نیکاو بخت و سید ع ی قاس و متصوفه پرداخته شده استی زاده )1388(.ه در آن به بررسی تطتیقی شیوههای خ سیی در میان ش نها

4 ( ی( / 10 بررسی تطبیقی عرفان شمنی و تصوف اسالمی 1. خلسه و بیخویشی از اصول مشترک و اساسی بین عرفان ش نی و تصوف اساالمی تاالش بارای رسایدن باه خ ساه و بیخویشی استی»ش نها به. فنونی خاص سعی بر آن دارناد بار فاراز شارایط فع ای انساان - شرایط انسان به فساد راییده- قرار یرند و د ر بار واردحاکت انسان نخستین.ه در اسطوره هاای بهشت آغازین و عصر مینوی توصی شده شوند«)اکیاده 59 (ی 1382: بهواقع مقام معنوی و اقتدار اجت اعی هر ش ن به توان ندیهای جذبهآور او بستیی دارد زیرا تواناییهای یادشده وی را قاادر میسازد تا افوون بر حق ویژۀ درمانیری و س وک عرفاانی در آسا ان مساتقی ا باه دیادار ارباا انواع نائل آید و نیایش بشر را به آنها برساند ).ندری 157 (ی 1377: در عرفان ش نی دستیابی به حاکت خ سه عقیدۀ صوفیه.امال شخصی و متفاو تجار شخصی و حاصل مشاهدا خود را ه چون صوفیه توصی -.ه اه از آن به»مشاهده«تعتیار مایشاود- ه انناد با تجربۀ دییری دانسته شاده اساتی درحقیقات شا نهاا ناپذیر و غیرقابل فه میدانند و ن یتوانند برای دییران توضیح دهند و آن را تفسیر.نند )نیکوبخت و دییران 192 (ی 1388: ی ش ن در ج سا خود ابتدا به اروا امداد ر.ه بیشتر اروا جانوراناند روی میآورد و با زبانی سر ی با آنها سخن می ویدی سپس در مرح اۀ بعاد باا ناواختن طتال باه اجارای رقاص میپردازد و مقدما سفر عرفانی خود را آغاز می.ند و در مرح ۀ آخر به خ سه )واقعی یا.اذ ) میرود و طی آن جس ش را ترک می. ن اد )اکیااده : ابتدایی از دو راه به خ سه و نشائیی -.ا ه با ه زعا آناان مقدماۀ مییابند: یکی رقص و موسیقی است و دییری بهره یری از مواد وه»شا نهاا ه چاون اغ اب اقاوام معرفات و بصایر اسات- دسا ت آوری در هردوی این موارد پس از ورود به عاک خ سه حر.اتی از آنان بروز می.ند.ه شتاهت بهناوعی غاش و صارع دارد«)آشتیانی (ی 1376: بسته این خ سه و بیخویشی.ه به ترک جس انیت و رسیدن به عاک معنوی و مینوی منجر میشود در تصوف اسالمی نیو جاییاهی بس ویژه دارد به ونهای.ه بسیاری از اع ال و مراتاب عرفاانی به این موضوع استی مراتتی چون وجد غ تاه مکاشافه بساط شاهود و ساکر نودیا تارین مراتب به مرتتۀ خ سه و نشئیی است چنانچه مثال در با سکر فتهاند:»حاکی اسات.اه بار بناده پدید آید.ه از ت ییو چیوها چنان غایب ردد.ه خیر از شر جدا نداند.ردن و منفعت از مضر بازنتواند شناختن«)مست ی بخاری 1488 ( 1366: یا دربارۀ مکاشفه فتهاناد:»حضاور تحیرار سار اندر حظیرۀ عیان«)هجویری : یا در با غ ته فتهاند:»غ ته حاکی باشاد.اه در بناده پدید آید و استا نتواند دیدن و اد نیاه نتواند داشتنی چون بنده را این حال پدید آید در استابی.ه شرعی است مغ و ردد و او را در آن تقصیر افتد و اد ها.ه در شریعت نیااه بایاد داشاتن

5 دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 11 نتواند نیاهداشتن ککن بیقصد چیوها بر او رود.ه ا ر آن به قصد.ردی معاتب و ماالم شاتیی اما چون در حال غ ته.ند معذور باشد«)مسات ی بخااری : ( و در باا مکاشافه نیاو فتهاند:»حقیقت مشاهد بر دو ونه باشد: یکی از صحت یقاین و دییاری از غ تاۀ محتات.اه چون دوست اندر محل محتت در درجهای رسد.ه. یت وی ه ه حدیث دوست ردد جو او را نتیند«)هجویری 485 (ی 1384: در بسیاری از مراتب تصوف اسالمی -.ه به ذ.ر برخی از آنان در بااال پارداختی - سااک باه منوکتی میرسد.ه ترک خود و دییاران را مای ویاد و باه معشاوق حقیقای متوجاه مایشاودی در حقیقت این ع ل نوعی خ سیی و بیخویشی است.ه ساک در آن از عاک ناساوتی سساته و در عاک م کوتی مستغرق میشودی هرچند در بعضی موارد این رسیدن به خ سیی و نشئیی در اختیار و به.وشش ساک نی سا ت و.ششی از طرف عاک م کو است در بسیاری موارد نیاو الزم اسات اع ااکی از جا نا ب س اا ک - مانند ش نها- صور پذیرد تا این خ سیی و بیخویشی رخ دهدی از ج اذ.ار و س اع استی اهی عارف بهواسطۀ تکرار ذ.ر عاک محسوسا جدا و متوجه نام مذ.ور میشود ۀ ایان اع اال تکارار بهنوعی خ سیی و بیخویشی مایرساد با ه وناهای.اه از و به حال مشاهده نائل مایآیادی در حقیقات «زا ج ه شروط ذ.ر صوفیه آن است.ه ذا.ر با ت فظ ذ.ر مثال»اکه«یا»حق«یا»هو«یا ج ۀ»ستحان اهلل«یا»ال اکه اال اهلل«و امثال آن ج یع قوای روحی خود را متوجاه آن. اه یاا آن ج اه بادارد بهطوری.ه هر چه غیر آن است فراموش.ند به این معنی.ه. ه یا ج های را.ه موضوع ذ.ر است در مر.و دایرۀ شعور قرار داده به ت امه متوجه به آن باشد و ه ه چیو دییر را فراموش.ند نه چیوی بشنود و نه چیوی بتیند و نه حاس.ناد و ناه ادراک ن ایاد«)غنای 317 (ی 1386: عاارف واصل در حاکت ذ.ر چنان مستغرق مذ.ور میشود.ه ویی من او از میان رفته و چیاوی غیار از مذ.ور )اهلل( باقی ن یمانادی در بیاان ایان خ سایی و بایخویشای در میاناۀ ذ.ار عطاار در.تاا تذکرةاالولیاء در حاال سهل تستری مینویسد:»مریدی را فت جهد.ن تاا ه اه روز اویی اهلل اهللی آن مرد می فت تا بر آن خوی.ردی فت ا.نون شبها بر آن پیوند.نی چنان.رد تاا چناان شد.ه ا ر خود را به جای خوا باز رد دیدی ه ان «هللا» می فتای در خاوا تاا او را فتناد از ایان و به یادداشت مشغول شو تا چنان شد.ه ه ه روز ارش مساتغرق آن شادی وقتای در خاناه بود چوبی از باال بیفتاد و بر سر او آمد و بشکست و قطرا خون از سارش بار زماین آماد و ه اه نقش «هللا»»اهلل«پدید آمد«)عطار نیشابوری بیتا: 232 (ی

6 ی( ی( / 12 بررسی تطبیقی عرفان شمنی و تصوف اسالمی اهی نیو ساککان صوفی بهواسطۀ س اع ترک عاک حس مای. نناد و باه عااک بایخویشای و خ سیی و شهود حق راه مییابندی سخنان خواجه عتداهلل انصاری واه خوبی بر این عقیاده اسات:»بنده س اع ه ی.ند تا وقت وی خوش رددییی دل وی فرا نشاط آید ساروری فارا.اار آیاد از تن زبان ماند و بس از دل نشان ماند و بس از جان عیان ماند و بسی تن در وجد واکه شاود دل در شهود مسته شود جان در وجود مستغرق ردد دیده آرزوی دیادار ذواکجاالل.ناد دل آرزوی شرا طهور.ند«)تدین (ی 1374: از آنجا.ه موضوع رقص و پایکوبی یکی از مه تارین موضاوعا مشاترک عرفاان شا نی و تصوف اسالمی است به شک ی مفصلتر زیر عنوان جدا انهای بدان میپردازی ی 2. موسیقی و پایکوبی». تر رس و آیین بشری وجود دارد.ه بدون رقص یا موسیقی یا حداقل آواز یا حر.تای ن اادین اجرا شودی حتی در بیشتر مراس شکار عواداری و شیونها ها ایان حر.اا مشااهده مای اردد«( اودرزی و دییاران : در میاان شا نهاا نیاو رقاص و پاایکوبی بسایار رایاج اسات به ونهای.ه در ج سا ش نی ی ش ن ابتدا به اروا امداد ر روی میآورد و سپس در مرح ۀ بعد با نواختن طتل به اجرای رقص میپردازد و مقدما سفر عرفانی خاود را آغااز مای.ناد و در پایااان بااه خ سااه ماایرود و در طاای آن جساا ش را تاارک ماای.ناادی در حقیقاات رقصاایدن و آوازخوانیهای یکنواخت و بیوقفه ونهای است از ت رینا ش نها برای رسیدن به بیحسای و نشئیی )اکیاده 83 (ی 1382: در مراس رقص و پایکوبی ش ن طتلنوازی نقشی اساسی و ن ادین را برعهده دارد و ش ن را برای صعود خ سهآمیو آماده می.ندی طتلزدن در آغاز ج سۀ احضار اروا.ه برای فراخواندن اروا و»زندانی.ردن آنها«در طتل ش ن انجام میشود اقادامی اوکیاه بارای سفر خ سهآمیو استی به ه ین دکیل است.ه طتل»اسب ش ن«نام داردی روی برخی طتلها تصویر استی دیده میشود زیرا وقتی ش ن طتل میزند تصور بر این است.ه سوار بر اساتش باه آسا ان میرود )اکیاده : در برخی فرقههای صوفیه نیو موسیقی و رقص جاییاهی بسیار واال و مه در ایجاد خ سیی و بیخویشی ساک داردی بهواقع»جذبه و اشراق و از خویش رفتن و فنا امری غیارارادی اسات.اه اختیار عارف تأییری در ظهور آن ندارد وکی بور ان صوفیه از ه ان دورههاای قادی.ه اضافه بر است داد صوفی و ع ل و مقدماتی.ه او را برای منجذ برد نا د پ یا شدن قابال مایساازد وساایل ع ی دییری.ه به اختیار و ارادۀ ساک است نیو برای ظهور حال فنا و بیخویشی مؤیر اسات از ج ه موسیقی و آواز خواندن و رقص.ه ه ۀ آنها تحت عنوان»س اع«درمیآید«)غنای 1386:

7 ی( دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / (ی اکتتاه ایان را نیاو بایاد یاادآور شاد.اه هرچناد بیشاتر مشاایخ»سا اع«را ه چاون.ار.ردهای اساطیری رقص برای دستیابی باه خ ساه و اکوهیات و رهاایی از خاویش و دنیاا مفیاد دانستهاند وکی اه آن را ستب انحراف مریدان و کذ ط تی آنان نیو بهحسا آوردهاند ( ودرزی و دییران 130 (ی 1393: با بررسی تاریخ تصوف میتوان بر آن بود.اه فرقههای خرازیه و نقشتندیه و برخی صوفیان شیعهمذهب از نظار اغ اب مشاایخ صاوفیه - با ه جاو مشاایخ - سا اع از مستحسانا ت قای مایشاود چنانکه ویند:»ابوسعید چنان به وجد و س اع اعتقاد داشت.ه مریادان را فتاه باود ا ار صادای مؤذن بشنوید ه از رقص بازنایستید«)منور 77 (ی 1367: یا موالنا جاللاکدین.ه اعتقادی وافر باه س اع داشت در مثنوی می وید: پااس غااذای عاشااقان آمااد ساا اع قااااوتی یاااارد خیاااااال ضاااا یر.اااه در او باشاااد خیاااال اجت ااااع ب که صور ردد از بانگ و صفیر )دفتر چهارم: 743( از آنجا.ه یکی از ابوار خ سه تکرار حر.ت یا آوایی واحد است.ه در ایر آن.ننده بیننده یا شانونده وارد حااکتی بایخودواراناه مایشاود در سا اع و رقاص صاوفیانه باا تکارار اکفاا یاا چرخشهای ساک خ سه و بیخویشی حاصل میشود )شاه یری 215 ( 1386: ه اان وناه.اه در میان ش نها دلسپردن به حر.ا یکنواخت و وشدادن باه آهناگهاای ریت یا موجاب وجد و خ سه میشود )خسروی : درخصوص آال موسیقی جهت س اع در بین متصوفه باید فات. اه ه اان وناه.ا ه ا باو ار پایکوبی ش نها غاکتا طتل است در میان متصوفه نیو بیشتر توجه به نای و دف است و آال دییر موسیقی را از ج ه چنگ و عود و بربط و مومار به آال کهو و کعب ارتتاط مایدهناد )ساجادی : زرین.و 1388: 33 (ی در پایان باید فت.ه مشایخ صوفیه جواز هر ونه س اعی را به ساک ن یدهند ب که آدابی را برای مجاکس س اع قائلاند و چارچوبی را برای آن درنظر می یر نا د. ا ه م ایتاوان باه برخای از آنها اشاره.رد:»بدان.ه شرط اد س اع آن است.ه تا نیاید نکنی و مر آن را عااد نساازی دیربهدیر.نی تا تعظی آن از دل بنشودی و باید تا چون س اع.نی پیری آنجا حاضر باشد و جاایی از عوام خاکیییی و دل از شغال خاکی و طتع از کهو نفور و تک از میانه برداشتهی و تا قو سا اع پیدا نیاید شرط نتاشد.ه اندر آن متاکغت.نی و چون قو رفت شرط نتاشد.ه آن از خود دفع.نیی مر وقت را متابع باشی بدانچه اقتضا.ندی ا ر بجنتاند بجنتی و ا ر سا.ن دارد سا.ن باشی«)هجویری 609 (ی 1384:

8 / 14 بررسی تطبیقی عرفان شمنی و تصوف اسالمی 3. عروج از آنجا.ه آ اهی از امور ماورایی و اشراف بار جهاان پاس از مارر و رسایدن باه آسا ان -.اه اقامتیاه خدایان.ش بهش ار میآمد- ه واره امری وسوسهانییو برای انسانها بوده آدمای خواهاان آن بوده است تا پیش از آنکه مرر او را بادان جهاان فرابخواناد خاود باه آنجاا رفتاه و اسارار آن را.ند )جهانپور (ی 1394: در این راستا انسانهای بر ویده به بر.ت آیینهای»عروج«سفری آس انی را در پیش رفته و به دیدار خدایان اروا و موجودا ماورایی نائل میآمدندی در میان ش نها نیو یکی از مه بهواسطۀ خ سههایش ترین آیینها آیین»عروج«و»صعود«باه آسا ان اساتی شا ن و به. ابوارهایی به آس ان و عاک م کو راه مییابد و خدا را مالقاا مای.نا د و در طای ایان مالقاا آسا انی موجاودا مااوراءاکطتیعی و داروهاای ضاروری بارای معاکجا را به او نشان میدهندی میپذیرد.ه میتوان به موارد زیر اشاره.رد: عروج به آس ان خدایان در بین ش نها به ط ارق مخت فای صاور اک ) اهی ش ن با باالرفتن از درخت و در حاکتی خ سهآمیو به آس ان سفر می.ند ) بعضی ش نها در ت ام طول شب از نردبانی باال میروند و از نردبان دییری پایین میآیناد.ه این آیین معرف صعود ن ادین به آس ان است.ه با باز شتن به زمین دنتال میشود ج( بسیاری از آنان رنیین. ان را پل ارتتاط زمین و آس ان و خصوصا پل ارتتاط با خادایان ت قی می.نندی بدینروی ش نها و جادو ران بهواسطۀ رنیین. ان به آس ان راه مییابند و هفت رنگ رنیین. ان ن ادی است از هفت آس ان د( در برخی اقوام نیو ش ن بهطور نا هانی توسط اروا از سه یا چهار روز ربوده و به آس ان برده میشود و پاس دوباره به زمین باز ردانده میشود )اکیاده : ی( برای اهل تصوف نیو حاالتی در با عروج و صعود روحشان به عاک باال در حاکت خ سیی و سکر ذ.ر شده است.ه بیشتاهت به معراج ش نها است.ه رو ساک در حال صحت و بیداری از بدن ساک نیستی دربارۀ عروج اهل تصاوف فتاه شاده بیرون میآید و احوال پس از مرر بر وی مکشوف میشود و میتواند بهشت و دوزخ را مطاکعه.ند )عویواکدین نسافی 155 (ی 1379: موالنا نیو ض ن توصی هار دمای او را یکای معاراج خااص صورتش بر خاک و جان بار المکاان این معراج رو جان اوکیا در هر کحظه برای آنان معراجی قائل میشود: بر سر تاجش نهاد صاد تااج خااص المکاااانی فاااوق وهااا سااااککان )دفتر اول: 1538( در حقیقت.رامتی است مختص به بور ان و اوکیاء متصوفه.ه نشان از ارتتاط آنان با عاک باال و توانایی سستن از عاک جس انی قتل از مرر داردی یکی از ن وناههاای معاراج

9 دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 15 مشایخ متصوفه معراج بایوید بسطامی استی هجویری شر این معراج را از قول بایوید چناین بیاان می.ند:»سر ما را به آس انها بردند به هیچ چیو اکتفا به هیچ اکتفا نکرد و بهشت و دوزخ را بر وی ن ودناد نکرد از مکونا و حجب بر ذاشتند فصار طیارا مرغای شات و انادر هاوای هویت میپریدم تا به میدان احدیت مشرف شدم و درخت ازکیت اندر آن بدیدمی چون نیاه.ردم آن ه ه من بودم«)هجویری 355 (ی 1384: ن ونۀ دییر این ونه عروج سیر و سیاحت روحانی شت ی در عاک ماوراستی از شت ی نقل شده.ه فته است: بر ما الوراء می ذرم جو وراء ن یبین جو وراء ن یبین ی آنیاه بازمی ار دم )زرین.و : (ی و چپ و راست بهسوی ما الوراء میپوی و ایان ه اه را در ماویی از انیشات.هاین خاویش مای ب یان و 4. پرواز جادویی موضوع پرواز جادویی یکی از.هنترین بنمایههای فوکک ور است.ه در باستانیترین الیاههاای فرهنیی یافت میشود و به اساطیر.هنی مربوط میشود.ه بر ایان باورناد.اه در زماان آغاازین آس ان و زمین بهقدری به ه نودی بودند.ه انسانهای نخستین میتوانستند بهراحتی میان ایان دو رفتوآمد.نند و به دیدار خدایان خود نائل آیندی این بنمایه و عرفان اسالمی نیو بیخویشی قادر به پرواز استی از ج ه مشتر.ا عرفاان شا نی بهش ار میآید.ه در آن ادعاا مایشاود شا ن/ صاوفی در حاکات خ سایی و در میان ش نها پرواز جادویی در راستای عروج آنان به عاک خادایان قارار داردی»شا ن هاا و حکی ساحران قادرند شتیه پرند ان پرواز.نند و بر جایی ب ند بر روی شاخههای درختان بنشینند«)اکیاده 214 (ی 1388: برخی از آنان قدر ش نیس.تا پرواز ساحر ماریندی 1 را نیو بر پشت اسب یا روی طت شان به پرواز درمیآینادی اکیااده در این ونه توصی می.ند:»بهناوعی. تاه مایرود.ه او از بررهای نخل در جنیال سااخته اسات و بازوهاا و بااالی سااعدهایش را باا پرهاایی از حواصیل )نوعی پرنده( مجهو می.ندی سرانجام او. تهاش را به آتش مای.شا د بادون آنکاه آن را ترک.ندییی دود و شع هها او را به هوا باال میبرند و شتیه پرنده او به هر جایی.ه میخواهد پرواز می.ند«)ه ان: 693 (ی ش نها را با»مرر آیینی«در هنیام پرواز از وضعیت اروا برخوردار میشوندی بدینروی میتوان پرواز ش نی برابر دانستی جاان تان را تارک م ای ویا د و باه منااطقی پارواز م ای.نا د.اه قابلدسترس زند ان نیست )اکیاده 100 (ی 1382:

10 / 16 بررسی تطبیقی عرفان شمنی و تصوف اسالمی در متون صوفیه نیو یکی از.راما مشایخ پرواز در هوا ذ.ر شده اسات رفیق ابراهی اده آمده است.ه هر اه میخواست اده عتاد آ شدی و چون از طهار بارای مثاال درباارۀ.ند از غرفهای.ه در آن باا اباراهی می.ردند با فتن»الحول و ال قوة اال باهلل«در هوا بپریدی ه چنان.ه مرغ تا بار سار وضو فارغ میشد با فتن ه ان ج ه باز به غرفاه پریادی )قشایری 1361: 658 و مشابه آن داستان در منور 1367 ج (ی 1: در متون صوفیه این نوع پروازهاا غاکتاا باهعناوان نتیجاه و پااداش پانهاادن بار هاوای نفاس و نادیده رفتن آن ذ.ر شده استی از ذواکنون حکایت می.نند.ه فت: یکی را دیدم.ه اندر هاوا می پریدی فت : این درجه به چه یافتی فت: قدم بر هوا ]ی نفس[ نهادم تا در هوا شدم )هجویری 314 (ی 1384: ه چنین روزبهان بق ی از ابوبکر واسطی نقل می.ند.اه ماردی را دیاد.اه بار هاوا نشسته بودی از او پرسیدم تو چه.سی هستی و او پاسخ داد: «نم مردیام.ه از برای رضای دوست هوای خود را ترک.ردهام مرا بدین هوا نشاند و هوا مسخر.رد«)شرفاکدین ابراهی 1347: 116 (ی به آن هرچند پرواز در هوا یکی از.راما مه صوفیه ن ی.نند مثال جنید می وید:»مکر آن است.ه بر آ بهش ار میآید برخی مشایخ چندان اعتنایی میرود و بر هوا میرود و ه ه او را تصدیق می.نند«)عطار 1905 ج 32 ( 2: یا مثال ابومح د مرتعش وقتی مایشانود.سای در هاوا میپرد می وید: نودی من آنا خادای عووجال توفیاق مخاکفات هاوای خاویش داده اسات بوررتر از آن اندر هوا بپرد )س ی (ی 1953: ه چنین وقتی مردی به بایوید بسطامی م ای ویا د: باه مان ختار داده ا نا د.ا ه تاو باه هاوا پارواز می.نی او در جوا می وید: در این چه اعجاابی هسات اک ؤمن اشرف من اکطیر«)ابونعی اصفهانی 1967 ج (ی 10:»طیار یأ.ال اک یتاه ی ار فای اکهاوا و 5. ریاضت ریاضت.ه در اصطال عتار است از تح ل سختی و دشاواری در سایر و سا وک عرفاانی و از شرایط تهذیب نفس بهش ار میآید )سجادی 437( 1383: این یکی از مه ترین مناس ونه مناس عتور ی شخص را از حاکتی یا از پاییاهی به پاییاهی دییار فاراه ذار استی مایساازد )پانوف و پرن 232( 1368: و ستب میشود نوآموز با طی.ردن مراح ای ساخت باه خودساازی و تشرف نائل آیدی در میان ش نها بهخصوص نوآموزان انجام اع ال مرتاضانه برای خودسازی و رسیدن به تشرف بسیار بااه یت است و در این.ار ش ن می.وشد تا ساختارهای توان حسی زمینی خود را بشاکند و راه را برای ادراک خارج حسی )روشنبینی و روشنشنوایی و مانند آن( و ه چنین دساتیاافتن

11 به.نترکی تصورناپذیر بر جس حرار اخیر است صور دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 17 بیشایدی از ج ۀ این اع اال رازآموزاناه تح ال سارمای ساخت و برای ن ونه در میان منچوریها ش ن آینده باید چنین آزماونی را پشات سار نهد: در زمستان ن ه سوراخ در یخ تعتیه میشودی.ارآموز باید به درون یکی از این سوراخ هاا رود زیر یخ شنا.ند و از سوراخ دییر بیرون آید و این ع ل را تا آنجا تکرار.ند.ه از هر نه ساوراخ ی بار ذشته باشد )اکیاده 90 (ی 1382: در میان ش نهای بتنی نیو نوآموز باید مالفۀ خایس را در شتی زمستانی و برفی بر تن برهنۀ خویش بپیچدی برخی ش نها ه آزماون حارار اخیار را پاس پشت مینهند بدین طریق.ه روی آتش راه میروند.ه اکتته چنین اع اکی ااه باه شاکل ج عای میپذیرد یعنی مراس دستهج عی راهرفتن بر جادۀ آتش )اکیاده : ی( در میان متصوفه نیو ریاضت نفس از جاییاهی باس ویاژه برخاوردار اسات و بارای هار طتقاه ریاضتی خاص مدنظر استی عتداکرزاق.اشانی ریاضات را باه ساه درجاه تقسای م ای. ن ا د: اکا ) ریاضت عامه ) ریاضت خاصه و ج( ریاضت خااص اکخااص ).اشاانی 43( 1354:.اه بارای هری اصوکی خاص را باید در پیش رفتی طتق نظر غواکی ریاضت در افراد ونا ون متفاو با یکدییر و متناسب با روحیا و خواهشها و آرزوهای آنان استی او در شیوه و طریق ریاضات بر این باور است.ه ریاضت هر.سی بدان است.ه آنچه بدان شادتر است به تارک آن بیویاد و آنچه بر وی غاکبتر است آن را خالف.ند مثال آن را.ه شادی وی به جاه و حشا ت باود باه ترک آن وید و آن را.ه شادی به مال است خرج.ند و ه چنین هر.ه را س و ااهی اسات بهجو خدای تعاکی آن به قهر از خود جدا.ند و هرچه وی را وداع خواهد.رد به مرر خود باه اختیار وداع.ند )غواکی (ی 2: ج در حقیقت نقطۀ مشترک ریاضت در عرفان ش نی و تصوف اسالمی انجاام.ارهاا و اع ااکی است.ه مخاک آسایش تن و نفس آدمی استی است»شت ی سردا به دل او درآمدی خویشتن بدان چو دست و پای خود بر دیوار ه ه های داشتی در آنجا ه یشدی و آغوشی چو به ه این دکیال اسات.اه در تذذکرةاالولیاء آما ده یزدی و اه بودی.ا ه ه ا ۀ چاو با خود بردیی هر ااه غف تای هاا.اه بشکساتی یزدی«)عطار بیتا ج 139( 2: یا ه و»به اول.ه مجاهده بر دست رفت سالهای دراز شب ن در چش.شیدی تا در خوا نشود و ویند هفت من ن در چش.رده بود«)ه ان(ی یا در حاال از آنکه اهل خانه به خوا میرفتند طنابی را به وسط چوبی بسته و سر دییر طنا چاه ذارده و خود را در وسط چاه تا نودی 22 (ی 1367: شیخ ابوسعید ابیاکخیر آوردهاند.ه در جوانی شبها پاس آهسته برخاسته به خانه میآمدی در وشۀ مسجد چاهی باودی را به پای خود میبست و سپس چو ط وع صتح مع ق میساخت را روی دهانۀ و قرآن میخواند )منور

12 / 18 بررسی تطبیقی عرفان شمنی و تصوف اسالمی 6. کرامت یکی دییر از مشتر.ا عرفان ش نی و تصوف اسالمی بهره یری بور ان و مشایخ هار دو اروه از.راما و خوارق عاداتی است.ه موجاب صاحه ذاشاتن دییاران بار معنوی آنان استی در حقیقت.رامت امر خارقاکعادهای پیر و استاد عرفانی سر میزند )سجادی : و( توانااییهاای عرفاانی و است.ه بهستب عنایت از عاک غیاب از این امر موجب پذیرش و احترام استاد میشودی در میان ش نها انجام.ارهای خارقاکعاده توسط استاد شا نی ا مار ی م ه ا به ونهای.ه نشانی بر ارتتاط او با عاک اروا به عاک رو دست به.راما و اع ال فراطتیعی استی ش ن در حاکت سست از عاک باهشا ار مایآیاد حس و رفاتن میزند.اه از ج اۀ آن هاا پارواز در هاوا ).اه پیشتر در این باره توضیح دادی ( راهرفتن روی آ نامرئیشدن و ضدآتششدن اسات )اکیااده 92 (ی 1382: شاید بتوان فت مه در ج سۀ ترین ع ل خارقاکعادۀ استاد ش نی تس ط او بار آتاش اسا تی او اروا و رفتن به حاکت خ سه برای نشاندادن قدر مرتاضی خود عالوه بر زخ ی.ردن خودش با چاقو آهن داخته را ک س می.ند و در دست می یرد یا زغالهای مشتعل را مایب عاد )اکیاده 692 (ی 1388: در فر ق صوفیه نیو.رامت از اه یت بسیار زیادی برخوردار است به وناهای.اه تفااوتش باا»معجوه«فقط در انجامدهندۀ آن است یعنی.رامت خارق عادتی است.اه باه دسات وکای انجاام میپذیرد و معجوه خارق عادتی است.ه از نتی صادر میشود )غنای : قشایری 1361: 622 (ی هرچند برخی از بور ان صوفیه به.رامت تکیه ن ی.نند و به فتۀ ابونصر سراج بهناچار از.رامت میترسند.ه متادا مکر باشد )سراج طوسی 320( 1914: و.رامت اوکیا را برای.سای روا میدارند».ه از.راما ه چنان ترسد.ه از زنار یا بت از بهر آنکه هرچه بنده با وی بیارامد دون حق ورا از حق بتراند و چون.رامت بیند از مکر و استدراج بترسد«)مست ی بخااری 1363 ج ( 3: وکی در.ل موضوع.رامت خاواهنااخواه یکای از محتاو تصوف اسالمی بهش ار میآید مثال حدود ی سوم از.تا 237( 1386: یا.تا مقاما با و.راما تارین موضاوعا در فراوانی به مشایخ این قوم نستت داده شده است از ج ه اسراراکتوحید به.راما شیخ ابوسعید ابواکخیر پرداختاه شا د )غنای ژندهپیل یا اکتته بسیاری از.تب صوفیه.ه در شر.راما مشایخ استی جام پر است از.راما شیخ جاام )ریک: غوناوی 1348( در.تب صوفیه.راما و.ارهای خارقاکعادۀ بسیاری از بور ان متصوفه نقل شده است.اه بهع ت سترد ی موضوع و اینکه پژوهشیران دییر بهتفصیل به آن پرداختهاند از بحث در ایان.راما صرفنظر می.نی میتوان و فقط به ذ.ر عنااوین برخای از ایان.راماا م ایپاردازی ی از ج اۀ ایان به راهرفتن روی دریا طیران در آس ان باراندن باران حضور در جاهای مخت ا

13 در ی آن معاکجۀ بی اران با نیاه یا نفس دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 19 زنده.ردن اماوا دساتآماوز.ردن و مطیاعسااختن حیوانا درنده ع به حوادث آینده نااتوانسااختن یاا.شاتن اشاخاص باا یا. اه یاا یا حر.ت مکاک ه با حیوانا ذر از آتش تتدیل اشیا به زر و سای وییی اشااره.ارد )درخصاوص تفصیل این.راما جامی 1336 عطار بیتا(ی ریک: به هجاویری 1386 افال.ای 1362 قشایری 1361 غوناوی نوزایی مرر در بسیاری از آیینها مفهومی انتقاکی دارد.ه بیانیر نوعی نوزایی و آغاز مرح اهای جدیاد است و مناستا ویژهای با آیین تشرف داردی شخص معتقد به آیین یا باوری خااص )دیان( بارای رسیدن به این باورمندی نیاز به تغییر و تحول وجودی داردی بر این اساس باید مراح ی را پس پشت نهد.ه به مرر ن ادین منجر شاود )باتال ا.ترآباادی و دییاران 1 (ی 1395: در حقیقات آیاین نوزایی و تشرف مه ترین آیین مکاتب رازآموزانه و عرفانی است.ه در آن نوآموز از مرح اهای فرودین به مرح های واالتر پای مینهدی به عقیدۀ اکیاده مناس تشرف و نوزایی نشان میدهد.اه در جهان ابتدایی مادام.ه انسانها خود را در»سطح طتیعی هستی«احساس می.نند انسانیت خود را ت ام و. ال ن یانیارندی برای اینکه هستی خود را. ال بخشاند و باه ت اام معناا انساان.امال بشوند باید خود را در این مرح ه از حیا 187( 1959:, Eliade (ی در میان ش نهای تشرف و نوزایی میرسند طتیعی ب یرانناد تاا در حیااتی متعااکی تار بااز زاده شاوند مناطق مخت دنیا شااید بتاوان فات م ها تارین آیاین رازآموزاناه آیاین استی هرچند هری از مکاتب شا نی باه شایوهای خااص باه ناوزایی و تشارف در.ل نقطۀ مشترک ه ۀ آنها انجام اع ال ن ادینی است.ه مرر را متتادر می.نا د و پس از آن زایشی دوباره را به ارمغان میآوردی در حقیقت از آنجا.ه ش نها متاوکی درماانیری پیشیویی و رهتری فرهمنداناه در جامعاه هساتند ضاروری ماین ایاد.اه بارای انجاام وظایفشاان تجربههای منحصربهفردی را از سر بیذرانند یعنی بتوانند در حاکت خ سه مرر توه ی را تجرباه.نند و حیا مجدد را بچشند )جهانپور : ی( خوا سنیین یا بیهوشی یادآور مر ی ن ادین است )اکیاده : از هوشیاری و نود برخی از ش نها تجربههای خ سهآمیو و 85-84( و نوآموز پاس بهخودآمدن ویی به نوزایی میرسد برای ن ونه»در میان.اریبهای ینۀ ه ند.ارآموزان ش نی به شکل فواینادهای باا عصاارۀ تنتاا.و و ساییار.اه تقریتاا بایوقفاه دود.ارده میشود مس وم میشوند«)اکیاده 83( 1382: و این ع ل ن ادپردازی مرر رازآکود را به ذهن ماا متتادر می.ند.ه اکتته پس از این مرر ن ادین زایشی ن ادین در پی استی

14 / 20 بررسی تطبیقی عرفان شمنی و تصوف اسالمی یکی دییر از مه قطعهقطعه.ردن اعضا یا آسیبرساندن به ترین اع ال آیینی تشرف.ه نشاندهندۀ مرر و تجدیدحیا آنهاست مثال برخی نوای انان بهقدری صور ن ادین است هایشان را میماکند.ه پوست دوم یا حتی سوم پدیدار میشودی این پوست سوم.ه بسایار ظریا و شاکننده است بهقدری حساس است.ه موجب مرح ه میرسد آموزش پایان میپذیرد )اکیاده : ی( بروز دردی جانکاه میشودی هنیاامی.اه نوآماوز باه ایان در عرفان اسالمی نیو موضوع نوزایی از اه یتی خاص برخوردار اسات و در شاکل نظاری آن حول حدیث»موتوا قتل ا ن ت وتوا«میچرخد حدیثی.ه تأ.ید بر مرر ن ادین و ارادی و پس از آن زایشی نو داردی از آنجا.ه این حدیث جاان عرفاان و تصاوف اساالمی را تشاکیل مای د ها د بسیاری از عرفا اساس عرفان ع ی و نظری خود را بر آن استوار.ردهاندی موالنا در این باره می وید: چااون ز ماارده زنااده بیاارون آورد ماارده شااو تااا مخاارج اکحاای صاا د با توجه به ه ین نکتۀ یانی«معرفی می.ندی مرر زادۀ یااانی اساات اح ااد در جهااان یا سنایی در این باره می وید: قیصری نیو در شر هار.اه مارده شات او دارد رشاد زناادهای زیاان ماارده بیاارون آورد )دفتر پنج ) : عارفانه است.ه موالنا شخصیت ب ند و بینظیر پیامتر ا.رم )ص( را»زادۀ ب یر ای دوست پیش از مرر ا ر میزند صااد قیاماات بااود او اناادر عیااان ی خواهی.ه ادریس از چنیان مردن بهشاتی شات پیش از ما فصوص اکحک )دفتر شش )751 : )سنایی )52 :1364 ابنعربی در تفسیر و توجیه»موتوا قتل ان ت وتوا«و تتیاین ارادی مینویسد:»اک و اإلرادی یحصل ک ساککین اک توجهین اکی اکحق قتال وقاوع اک او اکطتیعی قال ع یه اکسالم: موتوا قتل ان ت وتوا ف ج عال ع یاه اکساالم االعارا عان اک تااع اکادنیا و طیتاتها و االمتناع عن مقتضیا اکنفس و کذاتها و عدم االتتاع اکهوی موتا «)قیصری 130 (ی 1375: در حقیقت تحقق مرر ارادی از نظر قیصری در چند چیو است: روی ردانی از مال و متاع دنیوی اجتنا از کذایذ نفسانی و پیروینکردن از هوی و هوسی عیناکقضا مادر بواید و ی نیو در ت هیدا در این خصوص مینویسد:»ساک باید دو بار بواید: یا باار از بار از خود بواید تا آن جهان باقی و خدا را بتیند«)1341: (ی

15 دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 21 متصوفه به استناد حدیث»موتوا قتل ان ت وتاوا«اسات.اه مارر اختیااری و ن اادین را بارای رسیدن به زایش و توکدی نو برمی وینند و انتخا دوبارۀ آنان می ذرد ع ر بهحسا میآورند نه.ل زند یشان می.نندی در حقیقت آنان مدتی را.ه از توکاد رای»از ابویوید پرسیدند -رح اه اهلل ع یه-.ه ع ر تو چند است فت:»چهار سال«ی فتند: این چیونه باشد فات: هفتااد ساال است تا در حجا )هجویری 486 (ی 1384: دنیای اما چهار ساال اسات تاا وی را مای ب یان و روز حجاا از ع ار نشا رم«بهواقع بسیاری از اع ال و آدا متصوفانه مانند انواع ریاضتهاا مجاهاده هاا چ اهنشاینی هاا خ سییها اذ.ار عتادا رقص و س اع وییی ه یی نوعی آیین تشرف و نوزایی است.اه بادان واسطه صوفی مر ی اختیاری را در عاک مادی و نفسانی اختیار مای.نا د و حجاا درمینوردد تا در عاک جان زایشی نو داشته باشدی هاای حسای را نتیجهگیری ا ر عرفان را مکتتی فکری-ع ی.ه سعی بر شاناخت حقاایق اماور باه طریاق اشاراق و.شا و شهود دارد تعری.نی عرفان ش نی و تصوف اسالمی در زیر ایان تعریا مای نجنادی عرفاان ش نی.ه بر پایۀ خ سه و ریاضت بنا شاده و بادینطریاق باا عااک میناوی یاا اروا ارتتااط برقارار می.ند نقااط مشاترک زیاادی باا عرفاان عتار اک اند از: و تصاوف اساالمی دارد.اه از ج اه م ها تارین آن هاا ) خ سیی و بیخویشی: ش نهاا اساتادان واقعای خ سایی با ه و اساطۀ ب ه اره یاری از رقاص و موسیقی یا مواد وه آور هستندی در تصوف اسالمی نیو ساک انحای مخت سعی بر رسیدن به عاک معنوی و مینوی دارد بهواسطۀ خ سیی و بیخویشی باه ) موسیقی و پایکوبی:.ه ه در عرفان ش نی و ه در تصوف اسالمی باهواساطۀ سا اع بسایار رواج دارد ج( عروج:.ه ش نها و متصوفه به بر.ت آیینهاای صاعود باه فراساو و بار فاراز شارایط انساانی میرسند د( پرواز جاادویی: از ج اه مشاتر.ا عرفاان شا نی و تصاوف اسات.اه در آن ادعاا مایشاود ش ن/صوفی در حاکت خ سیی و بیخویشی قادر به پرواز است ه( ریاضت: یکی از مه ترین مناس ذار است.ه در ش نیسا با ه و اساطۀ اع ااکی چاون تح ال سرمای سخت و حرار اخیر و در تصوف اسالمی با روی ردانی از خوشیها و کذایذ دنیاوی و ترک آنها صور میپذیرد

16 / 22 بررسی تطبیقی عرفان شمنی و تصوف اسالمی و(.رامت: در عرفان ش نی و تصوف اسالمی ادعا شده.اه شا ن/ صاوفی قاادر اسات با ه و اساطۀ یاریجستن از عاک غیب اع اکی خارق عاد و ورای تواناییهای بشر انجام دهد ز( نوزایی:.ه مه ترین آیین رازآموزانه و عرفانی است و غایت هدف ش ن/ صوفی اساتی شا ن به. اع اکی چون تجربههای خ سهآمیو خوا سنیین بیهوشی و ریاضاتهاای جسا ی باه تشرف و نوزایی میرسد و در تصوف اسالمی نیو ساک با تکیه بر حدیث»موتوا قتل ان ت وتاوا«و به یاری ترک تع قا دنیوی آمادۀ مرر ن ادین و زایشی نو میشودی 1. Marind پینوشت منابع آشتیانی جاللاکدینی ) 1376 (ی عرفان )بخش اول ش نیس (ی چ دوم ی شر.ت سهامی انتشاری تهرانی ابونعی اصفهانی اح دبن عتداهللی )1967 م(ی ح یه االوکیا و طتقا االصفیای داراککتا اکعربیی بیرو افال.ی ش ساکدینی )1362 ی( مناقب اکعارفینی تصحیح تحسین یازیجیی انتشارا اکیاده میرچای )1382 ی( اسطوره رؤیا رازی ترج ه رؤیا منج ی چ سومی نشر ع ی تهرانی. )1389 ی( رساکه در تاریخ ادیانی ترج. )1388 ی( ش نیس بتال ی ترج ه مح د.اظ ا.ترآبادی محسن و معصومه برس ۀ جالل ستاریی چ چهارمی انتشارا مهاجریی چ دومی نشر ادیانی سال پانوده ی ش ارۀ بیست و نه ی بهار و تابستان ص 17-1 پاتوف میشل و پرن میشلی )1368 ی( فرهنگ مردمشناسیی ترج.تا ی دنیای.تا سروشی تهرانی ی )1395 ی(»مرر به مثابه تشرف )نوزایی( ی«مج ۀ مطاکعا ایرانیی ۀ اصغر عسیری خانقاهی ویسی تهرانی تدین عطااکهی )1374 ی( ج وههای تصوف و عرفان در ایران و جهانی دانشیاه تهرانی تهرانی جامی نوراکدین عتداکرح انی ) 1336 (ی نفحا االنس من حضرا اکقدسی تصاحیح مهادی توحیادی پاوری فروشی مح ودیی تهرانی جهانپور فاط هی ) 1394 (ی»تح یل محتوایی معراجنامههای مودایی«ی فص نامه جستارهای ادبایی شا اره 190 ی صص ی خسروی ر.ناکدینی )1366 ی(»ن ایشهای آیینی«ی مج ۀ چیستای سال پنج ی ش ارۀ 5 و 6 دی و به نی دامادی سید مح دی )1367 ی( ابوسعید نامهی دانشیاه تهرانی تهرانی زرین.و عتداکحسینی )1369 ی( جستجو در تصوف ایرانی چ چهارمی امیر.تیری تهرانی. )1388 ی(»عارف و عامی در رقص و س اع«ی پژوهشنامۀ اد ح اسایی دورۀ 5 ی شا ارۀ 9 ی پااییو و زمستانی ص ی سجادی سید جعفری ) 1383 (ی فرهنگ اصطالحا و تعتیرا عرفانیی چ هفت سجادی سید ضیاءاکدینی )1379 ی( مقدمهای بر متانی عرفان و تصوفی چاپ هشت ی انتشارا ی انتشارا طهوریی تهرانی س تی تهرانی

17 دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 23 سراج طوسی ابونصری )1914 م(ی اک ع فی تصوفی تصحیح رینوکد آکن نیک سونی بریلی کیدنی س ی ابو عتداکرح نی )1953 م(ی طتقا اکصوفیهی تحقیق نوراکدین شریتهی داراککتا اکعربیی مصری سنایی غونوی ابو اک جد مجدودبن آدمی ) 1364 (ی دیوان اشعاری به اهت ام مدرس رضویی چ ساومی.تابخاناه سناییی تهرانی شاه یری آزادهی )1386(»بررسی تطتیقی مؤکفهه یا شری اجرا(«ی فص نامه هنری ش اره 73 ی ص ی اکدین ابراهی م یی تهرانی مشاترک میاان رقاص سا اع و پرفاورمنس آر )هنار ی )1347 ی( تحفه اکعرفان روزبهان نامهی به.وشاش مح ادتقی داناشپاژوهی انج ان آیاار عویواکدین نسفیی )1379 ی( انسان.املی تصحیح ماژیران موکهی چاپ پنج ی طهوریی تهرانی عطار نیشابوریی )بیتا(ی تذ.ره االوکیای مقدماه مح اد قووینای از روی چااپ نیک ساونی انتشاارا مر.اویی تهرانی عین اکقضا ه دانی ابواک عاکی عتداکه ابن مح دی ) 1341 (ی ت هیدا دومی منوچهریی تهرانی غرویان مینای ) 1390 (ی»ش نیس فنون.هن خ سه :نقا د و بررسای.تاا مهاجری«ی.تا ماه دینی ش اره 167 ی شهریوری صص غواکی ابوحامد امام مح دی )1380 ی(.ی یای سعاد ع ی و فرهنییی تهرانی غونوی سدیداکدین مح دی )1348 ی( مقاما غنی قاس ی )1386 ی( تاریخ تصوف در اسالمی چ ده ی تصحیح و تع یاق عفیا عسایرانی چ ش نیسا ترج اه مح اد.اظ ی به.وشش حسین خادیوج 2 جی شار.ت انتشاارا ژندهپیل جامی تصحیح حش ت مؤیردی بنیاه ترج ه و نشر.تا ی انتشارا زوراری تهرانی قشیری عتداککری بن هوازنی )1361 ی( ترج ۀ رساکۀ قشیریهی تصحیح بدیعاکومان و فرهنییی تهرانی قیصری رومی مح د داوودی ) 1375 (ی شر فصوص اکحک فرهنییی تهرانی فروزانفری انتشاارا ی به.وشش سید جاللاکدین آشتیانیی.اشانی عتداکرزاقی )1354 ی( شر منازل اکسائرین انصاریی انتشارا حامدی تهرانی ی ع ای ع ای و.ندری مهرانی )1377 ی(»معرفی آیین ش نی در آمریکای جنوبی«ی مج ه نامه فرهنگی ساال هشات ی شا اره اولی سازمان فرهنگ و ارتتاطا اسالمیی بهاری ودرزی حجت و.وروش ودرزیی )1393 ی(»تج ی رقاص هاا ی اسااطیری در سا اع عرفاانی«ی فصا نامه عرفانیا در اد فارسیی دوره 5 ی ش اره 3 ی پیاپی 18 ی بهار مختر دزفوکی فهی هی )1384 ی(»تر.ان از ش نیس تا اسالم«ی تااریخ و ت ادن اساالمیی شا اره اولیتابساتانی صص ی مست ی بخاریی )1366 ی( شر اکتعر ف ک ذهب اکتصورفی به.وشش مح د روشنی انتشار اساطیری تهرانی

18 / 24 بررسی تطبیقی عرفان شمنی و تصوف اسالمی منور مح دی )1367 ی( اسراراکتوحید فی مقاما اکشیخ ابی سعیدی ج 2 ی تصحیح مح درضا شافیعی.اد.نیی آ اهی تهرانی موکوی جاللاکدین مح دی )1377 ی( مثناوی معناویی تصاحیح عتاداککری ساروش )نساخه قونیاه(ی چ ساومی انتشارا ع ی و فرهنییی تهرانی نفیسی سعیدی ) 1368 (ی سرچش ۀ تصوف در ایرانی چ هفت ی مرویی تهرانی نقوی عقیلی )1396 ی(»پ رخوانی و ذ.ر خنجر: بقایای اعتقادا.هن در میان تار. نهاای تار. ن صاحرا«ی دوماهنامۀ فرهنگ و ادبیا عامهی سال 5 ی ش اره 15 ی مرداد و شهریوری ص ی نیکوبخت ناصر و سید ع ی قاس زادهی ) 1388 (ی»روشهای خ سیی ش نیس در برخی از فرقههای تصرف«مج ه مطاکعا عرفانیی دانشکده ع وم انسانی دانشیاه.اشانی ش اره نه ی بهار و تابستانی ص ی هجویری ابواکحسن ع ی بن عث انی )1384 ی(.ش سروشی تهرانی اک حجو ی مقدمه و تصحیح و تع یقا مح ود عابادیی Eliade. Mircea. (1959). the sacred and the profane. published by: Harcourt Brace Jovanovich References Ashtiani, Jalaloddin. (1997). mysticism( Part one: Shamanim). Sahami Entesharat Company. Tehran. (In Persian) Aboo Nayim Esfahani, Ahmad ebne Abdollah. ( 1967). Helyatol Oliya And Tabaghatol Asfiya. Dar Alketab Alarabi. Beyrout. (In Persian) Aflaki, Shamsoddin. (1983). Managhe- al- Arefin. ed: Tahsin Yasiji. World of Book. Tehran. (In Persian) Mircea Eliade. (2010). History of religious ideas. Tran: Roya Monajjem. Science Publication. Tehran. (In Persian). (2009). Shamanism. Tran: Mohammad Kazem Mohajeri. Religion Publication. (In Persian). (2003) Myth, Dream, mystery. Tran: Jalal Sattari. Soroush Publication. Tehran. (In Persian) Botlab Akbari, Mohsen And Masoumeh Akbari. (2016).»Death as a Rebirth«. Iranian study Vol.15. No. 29. Spring and Summer. P.p (In Persian) Pathov,Michelle. Pren Michelle. (1989). Anthropological Culture. Tran: Asghar Asghari Khaneghah.Wiss Publication. Tehran. (In Persian) Tadayyon. Ataollah. (1995). The Effects of Sufism and Mysticism in Iran and the World. University of Tehran. Tehran. (In Persian) Jami. Nour- Aldin- Abdol Rahman. (1957). Nafahat- ol- Ons Men Hazarat- ol- Ghods. De: Mahdi Tohidi pour. Mahmoudi. Tehran. (In Persian) Jahanpoor, Fatomeh. (2015).»Content Analysis of Mazda Ascensions«. Literary Research. No: 190. pp (In Persian) Khosravi, Ro;noddin. (1987).»Ritual plays«. Chists. Vol: 5. No: 5-6. (In Persian) Damadi, Mohammad. (1988). Abou Said Nameh. University of Tehran. Tehran. (In Persian) Zarrin Koub. Abdol Hosein. (1990). study in Islamic Sufism. Amir Kabir. Tehran. (In Persian). (2009).» Mystic and folk in dance«. Epic literary. No: 9. Winter. (In Persian) Sajjadi, Seyyed Jafar. (2004). Dictionary of mystical terms. Tahoori Publication. Tehran. (In Persian)

19 دوفصلنامة علمی - پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا )س( / 25 Sajjadi, Seyyad Ziyaoddin. (2000). An Introduction to the Basics of Sufism and Sufism. Samt Publication. Tehran. (In Persian) Sollmi, Aboo Abdol Rahman. (1953). Tabaghat ol- Soufiyeh. Dar ol- Ketab Al Arabiyyeh. Egypt. (In Persian) Saraj Tousi, Abou Nasr. (1914). Al loma Fi Tasavvof. Ed: Rinold Nikolson. Bril. Liden. (In Persian) Sanayi Ghaznavi. (1985). Poetical works. Ed: Modarres Razavi. Sanayi Library. Tehran. (In Persian) Shahmiri, Azadeh. (2007).»A Comparative Study of the Common Components of Sama Dance and Performance Art«. Art Quarteriy. No: 73. Pp (In Persian) Sharif il-din Ebrahim. (1968). Tohfat Al Erfan. Ed: Mohammad Taghi Danesh Pazhoh. National Works Association. Tehran. (In Persian) Azizoddin Nasafi. (2000). perfect human. ed: Nazhiran Mooleh. Tahoori. Tehran. (In Persian) Attar Neyshabouri. (no date). Tazkerat ol oliya. Introduction of Mohammad Ghazvini. Central Publication. Tehran. (In Persian) Eynolghozat Hamedani. (1962). Tamhidat. Ed: Afif Osiran. Manoochehri Publication. Tehran. (In Persian) Gharavian, Mina. (2011).»Review of Shamanism, translated by Mohammad Kazem Mohajeri«. Book of the month of religion. No: 167. Pp (In Persian) Ghazzali, Aboo Hamed. (2001). Kimiya Saadat. Ed: Hosein Khadiv Jam. Elmi va Farhangi Publication. Tehran. (In Persian) Ghaznavi, Sadidoddin Mohammad. (1969). MaGhamat-e Zhende Pil Jam. Ed: Heshmat Moayyed. Institute for Translation and Publishing. Tehran. (In Persian) Ghani, Ghasem. (2007). History of Sufism in Islam. Zavvar Publishing. Tehran. (In Persian) Ghosheyri, Abdol Karim Havazan. (1982). Translate of Resale Ghosheyri. Ed: Foroozanfar. Elmi va Farhangi Publication. Tehran. (In Persian) Gheysari Roomi, Nohammad Dawood. (1996). Description of Fosoos ol Hekam. Ed: Jalaloddin Ashtiyani. Elmi va Farhangi Publication. Tehran. (In Persian) Kashani, Abdolrazzagh. (1954). Description of Manazel ol Sayerin. Hamed Publication. Tehran. (In Persian) Kendri, Abdol Rahman. (1988).»Introduction of the ritual of Shamanism in South America«.The Letter of Culture. Vol: 8. No: 1. Spring. (In Persian) Goodarzi, Hojjat And Koorosh Goodarzi. (2014).»The Expression of Mythological dances in the Mystical Sama«. Mysticism in Persian literature. No:3. Spring. (In Persian) MoKhber Dezfooli, Fahimeh. (2005).»Turks, from Shamanism to Islam«. Islamic history and civilization. No: 1. Summer. Pp (In Persian) Mostamelli Bokhari. (1987). Description of Al Taarrof le Mazhabe Tasavvof. Asatir. Tehran. (In Persian) Monavvar, Mohammad. (1988). Asrarottohid Fi Maghamate Sheykh Abi Said. ed: Mahammad Reza Shafiyi Kadkani. Agah. Tehran. (In Persian) Mowlavi, Jalaloddin Mohammad. (1988). Masnavi Manavi. Ed: Abdol Karim Soroosh. Elmi va Farhangi Publication. Tehran. (In Persian) Nafisi, Said. (1989). The source of Sufism in Iran. Marvi. Tehran. (In Persian) Nikoobakhat, Naser And Seyyed Ali Ghasem zadeh. ( 2009)»The methods of drunken state of Shamanism in some of Sufism sects«. Iranian Study. no:9. Spring and summer. Pp (In Persian) Hojviri Abol Hasan Ali ebne Osman.(2005) Kashf ol mahjoob. ed: Mahmood Abedi. Soroosh. Tehran. (In Persian) Eliade. Mircea. (1959). the sacred and the profane. published by: Harcourt Brace Jovanovich.

20 Biannual Journal of Mystical Literature, Vol. 10, No. 19, Alzahra University, / 26 Comparative Study of Islamic Sufism and Shamanic Mysticism 1 Behzad Atooni 2 Mahdi Sharifian 3 Behrooz Atooni 4 Received: 06/04/2019 Accepted: 26/06/2019 Abstract Most of the world s mystical schools strive to isolate the seekers and novices from the profane and mundane life and guide them to the real driving force of the world and the mysteries of the sacred world. Shamanism is one of these mystical schools that by its specific rituals and practices takes the seeker into a trance state and ecstatic unconsciousness, and through seeking help from the world of spirits and world of gods makes supernatural wonders take place. Shamanic rituals and customs bear a striking resemblance to Islamic Sufi customs; to the extent that some even believe that Islamic Sufism was influenced by Shamanism. In this study, the authors investigate some of these similarities, including the states of trance and ecstatic unconsciousness, the importance of music and stomp, soul flight and ascension of the seeker, magical flight, mystical austerity, performing supernatural wonders, and the issue of rebirth. Keywords: Shamanism, Islamic Sufism, Trance State, Supernatural Wonders, Rebirth. 1. DOI: /jml Assistant Professor of Persian Language and Literature Department, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran (Corresponding author), 3. Professor of Persian Language and Literature Department, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran, 4. Assistant Professor of Persian Language and Literature Department, Islamic Azad University of Qom, Qom, Iran, Print ISSN: / Online ISSN:

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید. - آیا میدانید امسال میخواهیم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 4.docx

Microsoft Word - 4.docx Biquarterly journal of Studies in Islam & Psychology Vol.7, No.13, Autumn & Winter 2013 ە ی ی لا ی 1392 یی 13 7 93 67 ی ی ی ی * ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی

توضیحات بیشتر

د رس سیزدهم اسوه ن ی ک و پ ی ا م ب ر گرا م ی اسالم مح م د ب ن ع ب داهلل)ص( رد آ دا ب و ر ف ت ار و ا ق خ ال اسوه عا ل م ی ان اس ت. آ ن چ ن ان ک ه خ داو

د رس سیزدهم اسوه ن ی ک و پ ی ا م ب ر گرا م ی اسالم مح م د ب ن ع ب داهلل)ص( رد آ دا ب و ر ف ت ار و ا ق خ ال اسوه عا ل م ی ان اس ت. آ ن چ ن ان ک ه خ داو د رس سیزدهم اسوه ن ی ک و پ ی ا م ب ر گرا م ی اسالم مح م د ب ن ع ب داهلل)ص( رد آ دا ب و ر ف ت ار و ا ق خ ال اسوه عا ل م ی ان اس آ ن چ ن ان ک ه خ داو ند مهر ب ان رد ق آ ر ن ی کر م م ی فرما ید: «ب هرد س تی

توضیحات بیشتر

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال ترم اول عربی قسمت اول: )قواعد و متون( 0 متون نظم )( پیشگامان نظم فارسی آیین نگارش و ویرایش دستور زبان فارسی) ( متون نثر )( متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 0 بالغت )معانی( زبان خارجه جمع ها ترم

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد فروردينماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال» گزارش»تحوالت بازار

توضیحات بیشتر

(1) ۀ رو و از ا دد از دور ا م ا ر ن از ش ت م ا ا. ا م و د ا های و آ ر و د ار ر را رد و و ر ی آ ) ا ( را ا ار رات ا ا ق. د وه و آن ا م دازد. در ا در رۀ

(1) ۀ رو و از ا دد از دور ا م ا ر ن از ش ت م ا ا. ا م و د ا های و آ ر و د ار ر را رد و و ر ی آ ) ا ( را ا ار رات ا ا ق. د وه و آن ا م دازد. در ا در رۀ (1) ۀ رو و از ا دد از دور ا م ا ر ن از ش ت م ا ا. ا م و د ا های و آ ر و د ار ر را رد و و ر ی آ ) ا ( را ا ار رات ا ا ق. د وه و آن ا م دازد. در ا در رۀ ز د و ع روش ی ی و در دا د ی آ ت (۲) ا ت د د. ا ا د

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

مداولات السداسي 5 للسنة 3 علم الاجتماع جميع الأفواج

مداولات السداسي 5 للسنة 3 علم الاجتماع جميع الأفواج اد م اع 27 30 15.77 252.31 15.00 15.00 14.00 13.00 15.00 17.88 19.50 16.25 15.31 16.50 15.75 13.00 15.75 د -" 1631111636 1 30 14.42 230.77 13.00 13.00 12.50 10.00 15.00 13.88 13.50 14.25 15.25 17.00 16.75

توضیحات بیشتر

Microsoft Word new -3-black-final.docx

Microsoft Word new -3-black-final.docx - 1390 The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology Vol. 16, No. 4, Winter, 2011 ە ە 75 ە ی ی ی ی ی ە ی ی. ی.. habz109@gmail.com 1391/05/12 : 1391/03/02 : ە. ە ی ) ) ە ی (.( ی ( ) ە. ی ی ی ی ی ی. ی. -

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ی» ر ب ر ا ک ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 9-9 0 2 : ص ص ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama م ی م ص ت ح و ط س ن ی و د ت ر و ظ ن م ه ب ی د ن ی آ ر ف و ی د ر ب ه ا ر ی ا ه د ر ک ی و ر ق ی ف ل ت 1 ) ی ز ر د و گ ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ی ا له ح م ی ی ا ض ف ی- د ب ل ا ک ه ع س و ت ل آ

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ت

به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ت به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ترتیب قرار گرفتن کلمات در جمله خبری : در زبان فارسی

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

finnotech cards 25tir

finnotech cards 25tir از از ا م از ا م ا ت از ا ا ده ا ت و ی آن ه ا. ا ا م : دارا ی ی ی و ه ا. ا ت ا م ا ا ت ا م ن و ه ی و ا ت و ه ن از ا م از ا ا ده آن ه ا. ا ا م ی زده ا ی و د دا ا. درآ و ت ا ت ا م د و ن ا ده از ا ت ا م د

توضیحات بیشتر

ق خ معاصر ا ی ران ج لوهای و ی ب هم ن ماه 1357 رد ت ار ی ژره یا ف ت ه اس ت چ ون ز ا یک سو ه نگام پ فرو ا ش ی ن ظ ام ش ا ه ش ن ا ه ی و ز ا د ی گر سو آ ز

ق خ معاصر ا ی ران ج لوهای و ی ب هم ن ماه 1357 رد ت ار ی ژره یا ف ت ه اس ت چ ون ز ا یک سو ه نگام پ فرو ا ش ی ن ظ ام ش ا ه ش ن ا ه ی و ز ا د ی گر سو آ ز ق خ معاصر ا ی ران ج لوهای و ی ب هم ن ماه 1357 رد ت ار ی ژره یا ف ت ه اس ت چ ون ز ا یک سو ه نگام پ فرو ا ی ن ظ ام ا ه ن ا ه ی و ز ا د ی گر سو آ ز غ ا ی رها ی و آ ز ادی مردم و ک ل گ ی ری ج مهوری اسال م ی

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد آرذماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال» گزارش»تحوالت بازار مسکن

توضیحات بیشتر

Mediumt Jungle Persian.indd

Mediumt Jungle Persian.indd نام متوسط کتاب دانش آموز درس 1 عیس مسیح من را قدرمتند می کند من بسیار قوی و قدرمتند هستم حتی زمانی که احساس ضعف می کنم خ ق ط د ت س ط ق ع م ا ن د ک ت و ا ن ا ی ی د ض ر ا ز س م و ت س ن ا ع ل د ل ح س د ک

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 7 2-31 0 : ص ص ا ب ر ا د ا پ ه ع س و ت س ا س ا ر ب ن ا ر ا ن و

توضیحات بیشتر

قواعد کلی درخصوص ساختار پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد

قواعد کلی درخصوص ساختار پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد قواعد کلی درخصوص ساختار پایاننامه در مقطع کارشناسی ارشد تهیه شده توسط: واحد پژوهش و کتابخانه مرداد ماه 7931 مشخصات ظاهری ابعاد و رنگ جلد 1. اندازه کلیه صفحات A4 با حاشیه از باال و راست 5.3 سانتیمتر از

توضیحات بیشتر

احکام برپایی جشن ها و عیدها

احکام برپایی جشن ها و عیدها احکام برپایی جشن ها عيدها و أحكام الا حتفالات و الا عياد باللغة الفارسية فتوای اجنمن دايم پژوهشهاي عليم و افتا اللجنة ا اي مة للا فتاء احكام برپايي جشن ها و عيدها س: حكم جشن هاي شادي آور كه مسلمانان در

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ر ا ه ب ه ر ا م ش م ه ن ل ا س -0 : ص ص ی ا ه ل د م ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ا م د خ ی ی ا ض ف ع

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

پایگاه استنادی آی.اِس.آی

پایگاه استنادی آی.اِس.آی هب انم خدا راهنمای استفاده از پای گاه استنادی آی.اس. ی آ WEB OF KNOWLEDGE (ISI) معرف ی و اتر یخچه پای گاه اهی استنادی آن دسته از پای گاه اهی ی هستند هک با استفاده از روابط میان مدا رک و استناد هب آن اه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 1 و کفار گفتند: چرا قرآن یکباره بر وی )پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم( نازل نشد چنین کردیم تا بدینوسیله قلب تو را تثبیت نماییم و لذا قرآن را منظم و پی در پی و با تان ی فرستادیم. 2 3 4 مخارج حروف - مقدمه

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 4 1-7 5 1 : ص ص ا ن ی م می و م ع ت ا م د خ ر ی غ

توضیحات بیشتر

فهرست کتابخانه های عمومی هرمزگان نام کتابخانه شهرستان شهر روستا آدرس تلفن کد پستی شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی شهرک صیادان 79

فهرست کتابخانه های عمومی هرمزگان نام کتابخانه شهرستان شهر روستا آدرس تلفن کد پستی شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی شهرک صیادان 79 7959184414 7635623323 شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی ک صیادان 7967113731 7644376743 ایثار دهنگ ی دهنگ 7978153666 7644390646 بعثت هرنگ ی هرنگ 7961135738 7644342700 شرفاشرفائی جناح جناح خیابان فرهنگ جنب

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama () سرایتی پخش ن و ن ک ا ت 0 1 0 2 ل ا س ز ا ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ر د ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ش ب ن ج ی ی ا ض ف ل ی ل ح ت ی ر ا ب خ ا د م ح م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ی ز ک ر م ن ا ر ه ت د ح ا

توضیحات بیشتر

هب انم حض رت دوست با رعض سالم خدمت تما م ی دوستان از ا ن جا ی ی هک یک ی از مهمت ر ی ن مباحث مط رهح رد شیم ی ک نک ور رسارسی مبح ث تعادالت شیم یا ی ی عل ی تصم ی م رگ فت م ات ط ی یک ردس ناهم جا م ع و ک نک

توضیحات بیشتر

راي ري خطبة عيدالفطر 1430 ( ) االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر. والله الح م

راي ري خطبة عيدالفطر 1430 ( ) االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر. والله الح م راي ري خطبة عيدالفطر 1430 االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر والله الح م د أ شه د أ ن لا إ ل ه إ لا االله و ح د ه لا ش ر ي ك ل ه ل ه ال م

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 5 1-5 7 1 : ص ص ی د ر ب ه ا ر ی ل د م ه ئ ا ر ا :

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعیی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعیی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعییي غلظت رهال سیواى یدر لیکی دا طج : ه ردادهعصوی ضوار

توضیحات بیشتر

Text 34-2-new.xps

Text 34-2-new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 3 9 3-8 0 4 : ص ص د ر ک ی و ر ا ب ی ا ه ق ط ن م ه ع س و ت ر

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired).xps

Text 32 (Repaired).xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : 129140 ت ب ی ی ن ا ل گ و ی م ک ا ن ی ا ب ی پ ا ی گ ا

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ه) د ن س ی و ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ن آ ا ب ط ب ت ر م ل م ا و ع و ا

توضیحات بیشتر

004.indd

004.indd از اری ار ط ا ا از ز را ر ده ا. از آن ا ا از ا ر م دا د. ر را از وی ا ی زه ن ن ور ا. ا در در ار را ا ت ا ر رت در از آ ری د ن ا ه د ل در ر ص د ا اد و د آ ی ر د ی در رت و د ادا د ا د ت ا. ۱. در رت ا ن از

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا دانشجویان برق ورودی و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 191/80/ دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول - برق ورودی 9 به بعد -- -- --70

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و همکاري ارزشمند دبیرخانه شوراي برنامهریزي مدارس علوم

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 صص 221235 ا ث ر ا ت ط ر ح ه ا ی ت و س ع ه م ن ط ق

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 97-1 1 1 : ص ص روش- ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ن

توضیحات بیشتر

text 38-39new (Repaired).xps

text 38-39new (Repaired).xps ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ا س ا ا ف ا ر غ ج ر د و ا ه ش ر گ 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ي ض ا ر ا ي ر ب ر ا ك م ا ظ ر د ي م و م ع ه ا ف ر ت ا م د خ ز ا ت ي ا ض ر ا ز م

توضیحات بیشتر

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا دکتر ابراهیم رومینا و دکتر سیروس احمدی میزبان اساتید

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پسشکی مازندران مرکس مطالعات و توسعه آموزش علوم پسشکی هدف کلی :... - آض ایی با: ر ش ای جستج در كتابخا ظام NLM اطالعات مربوط به استاد: رشت تحصیلی: پرستبری کبرش بسی ارشد 13 سبل

توضیحات بیشتر

تابهوهاي اخطاري پ چ های پی در پی پ چ های پی در پی )اول ن پ چ ش راست( )اول ن پ چ ش پ(. و سر ده در گ شاالیی. و سرازیری ده در گ سرشاالیی خطرناك سرازیری خ

تابهوهاي اخطاري پ چ های پی در پی پ چ های پی در پی )اول ن پ چ ش راست( )اول ن پ چ ش پ(. و سر ده در گ شاالیی. و سرازیری ده در گ سرشاالیی خطرناك سرازیری خ تابهوهاي اخطاري پ چ های پی در پی پ چ های پی در پی )اول ن پ چ ش راست( )اول ن پ چ ش پ(. و سر ده در گ شاالیی. و سرازیری ده در گ سرشاالیی خطرناك سرازیری خطرناك پ چ ش راست پ چ ش پ جهت وزش شاد جهت وزش راه از

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ن و س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل ا ز د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 9 3 1 8 ر ا ت ح ل ل و ا ر ز ا ب ر ا ه ب ر د ر ش د ه و ش م ن د ش ه ر د

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب مصرفی قبل و بعد از اجرای آن با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از ه

ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب مصرفی قبل و بعد از اجرای آن با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از ه ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب قبل و بعد از اجرای آن با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از همان ابتدای تا سیس مورد توجه قرار گرفته و اینکه ف ضای سبز

توضیحات بیشتر

مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا )س( هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سا

مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا )س( هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سا هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سادهای برای جستجو در متون علمی فراهم میکند. با استفاده از این ابزار میتوانید رشتهها و منابع بسیاری

توضیحات بیشتر

A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود پنجشنبه 7۷ مرداد و اینترن و دن ا و در دو هفتها ه ش. 7۹۹۱ شماره هشتم > در ا شماره میخوان : - ا

A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود پنجشنبه 7۷ مرداد و اینترن و دن ا و در دو هفتها ه ش. 7۹۹۱ شماره هشتم > در ا شماره میخوان : - ا A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود 7۷ مرداد و اینترن و دن ا و در دو هفتها ه ش. 7۹۹۱ شماره هشتم > در ا شماره میخوان : - ا دوره ام ن ی دیج تا ا ی ک ه ک ش - ما را دانشجو ی و واق ب را

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 5 4 2-6 2 4 : ص ص ی ت ی ر ی د م و ی ط ی ح م ت س ی ز ی د

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س و ن د) ر و م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 0 3 7-2 3 4 : ص ص ن م ز ر س ش ا م آ ه ا گ د د ز ا ر ه ش ر گ ش د

توضیحات بیشتر

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 امروزه ارتباطات حرف اول را در تعامالت انسانی میزند و حتی با گذر زمان شاهد ایجاد کسبوکارهایی جدید مبتنی بر همین ارتباطات هستیم. در هر عصر و دورهای روشهای

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 289-310 ت ب ی ی ن و ش ن ا خ ت م و ل ف ه ه ا ی ژ ئ و پ ل

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - t1

Microsoft PowerPoint - t1 تعيين شرايط بدني گاو اراي ه شده توسط: دآتر امير هوشنگ فلاح راد DVM, Ph.D. تعيين شرايط بدني گاو شيري 2 تعيين شرايط بدني در هر گاوداري گاوهاي ي وجود دارند آه براي دوره شيرواري خود خيلي چاق و يا خيلي لاغر

توضیحات بیشتر

به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي

به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي پیشرفته مقدمه در برنامه هایی که تا کنون دیدیم ما از

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFE4C8C7E1E520E5C7ED20DACFCFED20E620E5E4CFD3ED2E646F63>

<4D F736F F D20CFE4C8C7E1E520E5C7ED20DACFCFED20E620E5E4CFD3ED2E646F63> و- و- و- دنباله هاي عددي : - دنباله هاي عددي و هندسي 5 t.كدام جمله از اين رشته مساوي است جمله ام رشته اي عبارت است از 5 5. t كدام جمله از اين رشته مساوي صفر است جمله ام رشته اي عبارت است از 0. t آيا جمله

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word Motaleat- No.2--BLACK.docx

Microsoft Word Motaleat- No.2--BLACK.docx 1392 ی ی ی ی. ی ی ی ی ی 600 ی ی. 30 15 ی ی ) ی ی ی. ی ((PPS) ی ی.. ی ی ی ی ی.. ی ی ی ی 7 n.karamollahi@yahoo.com 1392/08/06 : 1392/06/17 : ک( 163.(٣٢٩ :١٣٨٣ (دورکيم ە ی.. ی اظمی و فرجی ١٣٨٢). ی ی ی (کرماللهی

توضیحات بیشتر

واحد اهواز بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال نشانی: اهواز- بزرگراه گلستان

واحد اهواز بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال نشانی: اهواز- بزرگراه گلستان بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال گوگل اسکوالر عمومی ترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سادهای برای جستجو در متون علمی فراهم میکند. با استفاده

توضیحات بیشتر

90-04.xls

90-04.xls اداره كل هواشناسي استان تهران ماهنامه هواشناسي تير 19 www.tehranmet.ir e-mail: tehran@irimet.net www.irimo.ir تارنماي الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان تهران نشاني پست الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان

توضیحات بیشتر

آیندة روابط عمومی پایدار تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و اینترنت همه چیزها

آیندة روابط عمومی پایدار  تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و  اینترنت همه چیزها آیندة روابط عمومی پایدار تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و اینترنت همه چیزها دوازدهمين کنفرانس بينالمللي روابط عمومي ايران 6 دی ماه 1394 دکتر سعید رضا عاملی استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران طرح مسئله چالش

توضیحات بیشتر

شرکت تجهیس اندیش کاسپین) فروش تعمیر وآمىزش تجهیسات نقشه برداری ( آمىزش فارسی متر لیسری الیکا مدل D5 ایي دستگا ت سط د ػدد تاطری قلوی سایس

شرکت تجهیس اندیش کاسپین) فروش تعمیر وآمىزش تجهیسات نقشه برداری (   آمىزش فارسی متر لیسری الیکا مدل D5 ایي دستگا ت سط د ػدد تاطری قلوی سایس شرکت تجهیس اندیش کاسپین) فروش تعمیر وآمىزش تجهیسات نقشه برداری ( www.geot.ir آمىزش فارسی متر لیسری الیکا مدل D5 ایي دستگا ت سط د ػدد تاطری قلوی سایس هؼو لی () کار هی ک د 09197628646 - دفتر فروش همراه :

توضیحات بیشتر

(Microsoft Word - Ärzte_ARB_formatiert.docx)

(Microsoft Word - Ärzte_ARB_formatiert.docx) إر"دات 5 دم ط)ب ا & 2 ول )% 6 "رة وط 7 ت ارافءاتا ات واناط (اطءوارن) "!بادة 17a أو 16b ن$ونا%$ا (ا 8 دة طو) زد ن 90 و ) ار ا ن ر$ 01.08.2015 أ 2 @?#ن أ 2 &ب ا # ءات ا

توضیحات بیشتر

A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود دوشنبه 52 شهریور ۲۹۳5 شماره دهم > در ای شماره میخوان : ۰۴۴ ه ار ا م ی ب ا ات اینترن خانوار شرو

A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود دوشنبه 52 شهریور ۲۹۳5 شماره دهم > در ای شماره میخوان : ۰۴۴ ه ار ا م ی ب ا ات اینترن خانوار شرو A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود دوشنبه 52 شهریور ۲۹۳5 شماره دهم > در ای شماره میخوان : ۰۴۴ ه ار ا م ی ب ا ات اینترن خانوار شروع به ار رد وارد رد ت ف مش مو یاهو ایم اخ در هن ا ت

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 1 ر ا ه ب ه ر ا م م ه ن ل ا س 19-5 1 5 : ص ص ر د ر ی ذ پ ب ی س آ ی ا ه وه ر گ ن ک س م ی ا ه ت س ا

توضیحات بیشتر

ادیان و رعافن سال چهل و نهم شمارۀ دوم پاییز و زمستان 5931 صص Religions and Mysticism Vol. 49, No. 2, Autumn & Winter DOI: /

ادیان و رعافن سال چهل و نهم شمارۀ دوم پاییز و زمستان 5931 صص Religions and Mysticism Vol. 49, No. 2, Autumn & Winter DOI: / ادیان و رعافن سال چهل و نهم شمارۀ دوم پاییز و زمستان 5931 صص -913 922 Religions and Mysticism Vol. 49, No. 2, Autumn & Winter 2016-2017 DOI: 10.22059/jrm.2017.207722.629577 مناسبات تصوف و االزهر با وهابیت

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی كل كشور اداره كل هواشناسی استان اردبيل گزارش وضعیت دما و بارش استان اردبیل در سال 79 تحلیل بارش نیمه اول سال زراعی

وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی كل كشور اداره كل هواشناسی استان اردبيل گزارش وضعیت دما و بارش استان اردبیل در سال 79 تحلیل بارش نیمه اول سال زراعی وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی كل كشور اداره كل هواشناسی استان اردبيل گزارش وضعیت دما و بارش استان اردبیل در سال 79 تحلیل بارش نیمه اول سال زراعی 79-79 پیش بینی فصلی بهار 79 اردبيل: كيلومتر اول جاده

توضیحات بیشتر

TEXT 42.xps

TEXT 42.xps 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ی ع ط ق د ر ج ت و ی د ر ج م ی گ د ن ز ه ب ن ا ن ا و ج ش ی ا ر گ ر ب

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دانشکده پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عنوان: تعيين عوام

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دانشکده پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عنوان: تعيين عوام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دانشکده پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عنوان: تعيين عوامل اتيولوژيک عفونت هاي ادراري و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

ض ز ض ج ب غ دادی ز ا عار ف ان ق رن سوم جه ری خ ن ی د آ ورده ن ا د ک ه ش ی خ ز ا احوال ب هلول ب ی رون ر ف ت و مر ی دان ز ا پ ی او م یر ف ت ن د. ش ی ز ا

ض ز ض ج ب غ دادی ز ا عار ف ان ق رن سوم جه ری خ ن ی د آ ورده ن ا د ک ه ش ی خ ز ا احوال ب هلول ب ی رون ر ف ت و مر ی دان ز ا پ ی او م یر ف ت ن د. ش ی ز ا ض ز ض ج ب غ دادی ز ا عار ف ان ق رن سوم جه ری خ ن ی د آ ورده ن ا د ک ه ی خ ز ا احوال ب هلول ب ی رون ر ف ت و مر ی دان ز ا پ ی او م یر ف ت ن د. ی ز ا هر پ رس ی د. مر یدان گ ف ت ن د:»او مرد د ی وا ن ه ای اس

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال نهم شماره 2 بهار 8931 صص: 288-222 چکیده مطالعه نقش ناهمواریها بر کشت محصول زعفران در استان خوزستان ن یق مصطفی ع یل 1 زاده استادیار گروه كشاورزي دانشگاه

توضیحات بیشتر

طرح درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی 1 ام درص: هذرص: کالص: ذف کلی: ػ د یز ص ػ اطی پشػکی دکتز رحوتی جلظ : ا ل یز ص ػ اطی عو هی هبق ب ذی ا ذاف رفتار

طرح درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی 1 ام درص: هذرص: کالص: ذف کلی: ػ د یز ص ػ اطی پشػکی دکتز رحوتی جلظ : ا ل یز ص ػ اطی عو هی هبق ب ذی ا ذاف رفتار طرح درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی 1 ػ د ا ل یز ص ػ اطی عو هی هبق ب ذی 1 -دا ؼج بایذ در پایاى جلظ بت ا ذ طاختواى یز ط ارا بیاى ک ذ 2 -دا ؼج بایذ بت ا ذ ح تکثیز یز ط ا را بیاى ک ذ 3- دا ؼج بایذ بت

توضیحات بیشتر

بنام خدا

بنام خدا بنام خدا دانشگاه علوم پزشکی ايالم دانشکده بهداشت طرح درس : دانشجویان عنوان درس : شیمی تجزیه عملی تعداد و نوع واحد: زمان ارائه درس : مدرس : صباح شیري ۲ واحد عملی نیمسال اول 97-96 دو شنبه 41-41 بهداشت حرفه

توضیحات بیشتر

AutSat

AutSat صفحه: 2 فهرست مطالب هدف............ 3... ارشد...... 4... پنجم...... 4... ترم ششم.........4 اختراعات......5 شرايط تمديد سنوات در کارشناسي تمديد سنوات ترم 2 تمديد سنوات 2 حمايت مالي )تشويقي( از چاپ مقاالت

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 5 2 6 : ص ص ن ا ر ح ب ت ر د م ر د س د ن ه م ا ه ک ن

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید پانزدهم جلسه انرژي آزاد گیبس جلسه قبل گرماي تبدیل کسر هاي فاز S universe یخ گرم ذوب میشود و 0 یخ سرد ذوب نمیشود و آنتروپی جهان ثابت باقی می ماند دم ا در ج ایی ک ه تغیی رات آنتروپ ی جه

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی ن چ گا ل ی خشک خاک رد مح ل آزما ی ش : د ا نش ج و :

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم سید محمد آذین دانشجوی دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه عنوان قرارداد فصل بندی کلی بحث ماهیت قرارداد اطراف قرارداد تعهدات متقابل در قرارداد رحم جایگزین : وهن جایگاه

توضیحات بیشتر