سال نهم. شماره سی و ششم. تابستان 1398

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "سال نهم. شماره سی و ششم. تابستان 1398"

رونوشت

1 سال نهم. شماره سی و ششم. تابستان ارزیابی علیت کرنلی بین استخراج منابع آب زیرزمینی و رشد تولید: کاربرد مدل رگرسیون ناپارامتریک نادارایا واتسون سید پرویز جلیلی کامجو 2 رامین خوچیانی 1 تاریخ ارسال: 1397/05/15 تاریخ پذیرش: 1397/07/07 چکیده: آب به عنوان نهاده اولیه در تابع تولید در بخش کشاورزی صنعت و معدن به عنوان کاالی واسطهای در بخش گردشگری خدمات و بازرگانی به عنوان کاال در سبد مصرفی خانوار و به عنوان مهمترین فاکتور در بخش محیط زیست شاید مهمترین کاالی اقتصادی- اجتماعی و محیطزیستی باشد و با توجه به افزایش تقاضا و کاهش عرضه آب که منجر به شدت کمیابی آب به خصوص آبهای زیرزمینی میشود تاثیر این متغیر بر رشد اقتصادی و رابطه معکوس آن بسیار مورد توجه اقتصاددانان است. هدف این پژوهش ارزیابی علیت کرنلی بین استخراج منابع آب زیرزمینی و رشد اقتصادی با استفاده از مدل رگرسیون نادارایا واتسون و ضریب همبستگی تعمیمیافته در دوره 1362 تا 1394 برای اقتصاد ایران است. نتایج پژوهش نشان میدهد که اگرچه علیت گرانجر حاکی از عدم ارتباط بین مصرف آب و تولید ناخالص داخلی است اما ضریب همبستگی تعمیمیافته و رگرسیون ناپارامتریک نشان از وجود علیت کرنلی یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف آب است. بنابراین افت سطح آب زیرزمینی و تهی شدن سفرههای آب زیرزمینی به شدت میتواند رشد اقتصادی را متاثر کند. کلیدواژه: برآورد ناپارامتریک علیت کرنلی آزمون هیوریستیک منابع آب زیرزمینی.. استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آیت ا )نویسنده مسوول( 1 2. استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آیت ا

2 147 مقدمه آب از عوامل مهم رشد و توسعه جوامع بشری در قرن اخیر بوده است )2014 )Katz, به طوری که مقایسه کشورهای مختلف نشان میدهد که کمبود آب بهویژه آب با کیفیت خوب یکی از عوامل مهم بازدارنده توسعه کشاورزی اقتصادی و اجتماعی در اکثر کشورهای در حال توسعه است )خالدی و آلیاسین 1379(. آب مهمترین عامل محدود کننده توسعه در کالن شهرها در چین است 2018( al., Kuznets (2015).)Qiang, et برای اولین به ارزیابی رابطه بین متغیرهای محیطزیست و رشد اقتصادی پرداخت و رابطه U معکوس را نشان داد. در بین متغیرهای محیطزیست مهمترین متغیرهایی که مورد نظر اقتصاددانان بوده است آلودگیها و آب بوده است. برآوردها نشان میدهد که بشر تاکنون بیش از نیمی از آبهای شیرین دردسترس را مصرف نموده است )1996 al., )Postel, et همین موضوع ممکن است رشد اقتصادی جهان را تحت تاثیر قرار دهد. امروزه با کاهش ریزشهای جوی کاهش سطح آبهای زیرزمینی و خشک شدن آبهای سطحی رقابت بر سر استفاده از منابع آب شدیدتر و شیوه تخصیص بهینه آب بین متقاضیان مختلف بسیار پیچیده و مهمتر شدهاست. خاورمیانه با داشتن بیش از 5 درصد جمعیت جهان فقط یک درصد از آبهای جاری دنیا )وزارت نیرو 1392( و چهار درصد از منابع آب و دو درصد باران دنیا را دارد )یزدی و همکاران 1393( این امر تقابل آب و اهمیت تخصیص بهینه آب در این منطقه جغرافیایی را تشدید نموده است و اقتصاد خاورمیانه شدیدا تحت تاثیر آب خواهد بود. مسئله کم آبی و تخصیص بهینه آن در ایران و مخصوصا در فالت مرکزی ایران بسیار شدیدتر و پیچیدهتر است. منابع آب شیرین کره زمین بخش کوچکی از کل ذخایر آب سطح کره زمین را تشکیل میدهد )حدود 2/5 درصد(. در این میان بدون یخچالهای قطبی تنها حدود 0/8 درصد )کمتر از یک درصد( از کل منابع آب موجود در کره زمین شیرین و قابل استفاده است که عمده آن را منابع آب زیرزمینی تشکیل میدهد 2006( Loucks,.)Foster and حجم منابع آب زیرزمینی شیرین کره زمین حدود 10 میلیون کیلومتر مکعب است )یعنی دو برابر آب تجدیدپذیر ساالنه کره زمین که از بارشها حاصل میشود( )اندیشکده تدبیر آب ایران 1393(. با توجه به رشد جمعیت در ایران سرانه منابع آب تجدید شونده ساالنه که در سال متر مکعب بوده در سال 1375 به 2000 متر مکعب در سال 1390 به 1700 سال پایینتر 1400 از به مرز علیزاده 1389(. حدود کم مترمکعب و پیش بینی میشود که تا که یابد کاهش مکعب متر 800 آبی 1000 مترمکعب است )جفره و این ارقام در مورد منابع آب زیرزمینی بسیار شدیدتر است. میانگین بارش ساالنه در ایران با یک توزیع غیریکنواخت گسترده 250 میلی متر است که یک سوم میانگین جهانی است )وزارت نیرو 1392(. در ایاالت متحده ارزش هر مترمکعب آب زیرزمینی دو برابر ارزش آب سطحی است )جلیلی 1396(. آب زیرزمینی تجدیدپذیر حدود ده هزار کیلومتر مکعب در سال است)نزدیک به یک چهارم کل آب تجدیدشونده( که 20 درصد آن با منشاء نفوذ مستقیم بارش و 80 درصد حاصل نفوذ جریانات آب سطحی است. این منابع که بخشی از چرخه آبدر زمان حاضر را تشکیل میدهد نسبت به حجم آب زیرزمینی که در یک دوره طوالنی دراعماق چند هزارمتری سطح زمین ذخیره شدهاند بسیار اندك است )بعنی 0/1 درصد کل ذخایر آب زیرزمینی(. بنابراین فقط بخش بسیار کوچکی از حجم کل ذخایر آب زیرزمینی در هر سال تجدید میشود. این موضوع سرراستترین پاسخی است که به معمای منابع آب زیرزمینی"عظیم اما محدود" میتوان داد )اندیشکده آب ایران 1393(. در دهه اخیر با ریزشهای جوی و درپی آن کاهش سطح آبهای زیرزمینی و خشک شدن آبهای سطحی رقابت بر سر استفاده از منابع آب شدیدتر و تخصیص بهینه آب بین متقاضیان متعدد بسیار پیچیده شدهاست. در سال برای اولین بار 2007 مقدار برداشت منابع آب برای کل کره زمین بیش از توانایی ارائه آب از

3 سال نهم. شماره سی و ششم. تابستان طریق منابع تجدیدپذیر شد )گرباچف 2009 (. نتایج به ازیابی اثر رشد اقتصادی بر مصرف منابع مطالعات مصرف آب در بخشهای مختلف اقتصادی نشان میدهد که آب یک نهاده مکمل در بخش کشاورزی صنعت و معدن تجاری و حتی مسکونی به عنوان عرضهکننده سایر نهادهها است )جلیلی و خوشاخالق 1396(. به این ترتیب تولید در ایران یک تولید آببر است و این فرضیه اصلی این پژوهش است. البته مطالعات مختلف رابطه U معکوس بین آب و رشد اقتصادی را نتیجه میگیرند ( Matthew, 2006(. اما سئوال اصلی این پژوهش این است که آیا رابطهای بین استخراج منابع آب زیرزمینی و رشد تولید در اقتصاد ایران وجود دارد و رابطه علیت بین این دو متغیر مهم در کدام جهت است ساختار این پژوهش به این ترتیب خواهد بود که در بخش دوم پیشینه پژوهش ارایه میگردد. بخش سوم به مبانی نظری پژوهش اختصاص دارد. مدلسازی اقتصادسنجی در بخش چهارم صورت خواهد گرفت. برآورد مدل در بخش پنجم ارایه خواهد شد و در نهایت نتیجهگیری و پیشنهادات سیاستی ارایه میگردند. پیشینه پژوهش بخش برنامه ارزیابی آب جهان وابسته به سازمان ملل متحد برای اولین مرتبه در گزارش سال 2003 اعالم نمود که کمبود آب یک اتفاق عمومی در بیشتر کشورهای درحال توسعه شدهاست. برآورد میگردد که بیش از دو میلیارد نفر از کمبود آب در بیش از 40 کشور درحال توسعه رنج می- برند به طوری که 50 درصد این افراد حتی از آب آشامیدنی کافی نیز برخوردا نیستند )2016.)UNWWAP, کمبود نسبی آب با تغییر توزیع جغرافیایی و موقتی بارشهای جوی وخیمتر شدهاست )1994 Radif,.)Al جهان شمول بودن کمیابی نسبی آب و عدم تخصیص بهینه جهانی آب دسترسی به مطالعات مختلف از جنبههای مختلف در بیشتر مناطق و کشورهای جهان را ممکن ساخته است. حیدری )1395( در یک مطالعه بین کشوری برای 60 کشور در دوره آب در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس پرداخت. نکته مورد توجه رابطه معکوس از رشد اقتصادی به آب است که در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در صورتی که امروزه اقتصاددانان آب به تاثیر مصرف آب بر رشد اقتصادی میپردازند. نتایج مطالعه فوق نشان داد که متغیرهای کنترلی جمعیت و سطح زیرکشت کشاورزی به ترتیب تاثیر معنیدار و بیمعنی بر منحنی کوزنتس هستند و در نهایت منحنی U معکوس کوزنتس بین آب و رشد اقتصادی در ایران رد نمیگردد. متیو )2006( یک رابطه U معکوس را بین رشد اقتصادی و مصرف آب اثبات نمود. همتی و همکاران )2011( به ارزیابی رابطه بین مصرف آب و رشد بخش صنعت در کشورهای درحال توسعه پرداختند و در حوزه بخشی نیز منحنی کوزنتس را برآورد نمودند. (2012) Kocsisبا استفاده از اطالعات محرمانه مصرف آب به ارزیابی رابطه بین انسان و محیط زیست با استفاده از معیارهای جمعیتشناختی محیطزیستی هدانیک و اقتصادی پرداخت و رابطه مثبت بین مصرف اب و رشد اقتصادی را نشان داد. (2013) al., Duarte, et با استفاده از یک فرم خالصهشده با درنظر گرفتن متغیر بارش به آزمون منحنی کوزنتس با استفاده از مدل اثرات ثابت و مدل رگرسیون پراکندگی مسطح شده پانل )PSTR( 1 که ادعا میشود برای رابطه بین آب و رشد اقتصادی مناسب است پرداختند. آنها منحنی U معکوس را برای سرانه آب مصرفی و نرخ رشد سرانه اثبات نمودند. )2014) Katz به ارزیابی رابطه رشد اقتصادی و مصرف آب با تاکید بر برآورد مجدد منحنی محیطزیستی کوزنتس پرداخت. به طوری که عالوه بر رابطه فوق با استفاده از مدلها ناپارامتریک رابطه بین مصرف آب زیرزمینی و رشد اقتصادی سرانه در سرزمینهای اشغالی را نشان داد. (2017) Melnikovova تنش آب را به علت تاثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی میداند و حل 1. panel smooth transition regressions (PSTR)

4 149 تنشهای آب بینالمللی را یک مبحث اقتصادی- محیطزیستی میداند و تاثیر آب بر رشد اقتصادی کشورها را متغیر اساسی در مذاکرات و تئوریهای حل اختالفات آبی میداند. به طور نمونه در حل تنش آبی حوزه آبریز 1 بین قزاقستان و ازبکستان تاثیر آب بر رشد سیردارایا اقتصادی یک متغیر تاثیرگذار بر منافع نهایی بازی آب است. (2017) Misra, به ارزیابی مصرف آب و تخصیص مجدد این نهاده برای نیل به رشد اقتصادی هدف در حوضه آبریز راجستان هند پرداخت. نتایج نشان داد که محدودیت آب رسیدن به رشد اقتصادی مورد نظر چشم انداز منطقه را به تاخیر خواهد انداخت. (2017) al., Zhao, et به ارزیابی وجود رابطه منحنی U معکوس کوزنتس بین رشد اقتصاد و مصرف آب در یک مطالعه ترکیبی در استانهای چین پرداختند. مدل درجه دو درجه سه و رگرسیون غلتطکی در دوره در دو ب عد منطقهای و ملی مورد برآورد قرار گرفت. جمعیت منابع ذخیرهای آب و تکنولوژی مهمترین متغیرهای موثر بر مصرف آب در چین هستند. همچنین نتایج نشان داد که در سال 2021 چین به نقطه اانحنای رابطه کوزنتس بین آب و رشد اقتصاد خواهد رسید. (2018) al. Qiang, et به تجزیه سهم مصرف آب شهری در رشد اقتصادی شهرهای گوانژو شانگهای و بیجینگ پرداختند. نتایج نشان داد که آب مهمترین محدودیت در توسعه و رشد اقتصادی این شهرها است. مصرف آب شهری بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی شهر گوانژو داشته است. در داخل ایران فقط مطالعه حیدری )1395( در غالب پایاننامه کارشناسی ارشد به ارزیابی رابطه از سمت رشد اقتصادی به آب پرداخته است. به این ترتیب مهمترین نوآوری این پژوهش ارزیابی رابطه علیت کرنلی بین آب و رشد اقتصادی با استفاده از یک مدل رگرسیون ناپارامتریک نادارایا واتسون که به لحاظ نتایج آماری برتریهای متعددی نسبت به سایر مدلهای اقتصادسنجی پارامتریک دارد که در قسمت مدلسازی توضیح داده خواهد شد. مبانی نظری آب به عنوان یک کاالی اقتصادی دارای عرضه فیزیکی و اقتصادی است. عرضه فیزیکی عرضه طبیعی و اولیه آب است و عرضه اقتصادی منحنی هزینه نهایی بلندمدت تولید کاالی اقتصادی آب است )خوشاخالق عمادزاده و نورعلیزاده 1379(. تقاضای آب بر حسب کاربردهای وسیع آن مانند استفاده بخش آب شرب بخش کشاورزی بخش صنعت و معدن بخش گردشگری و محیطزیست متمایز شدهاست )جلیلی و خوشاخالق 1395(. در ایران ساالنه بیش از 80 میلیارد مترمکعب آب از منابع آب زیرزمینی بهصورت چشمه رشته قنات و حلقه چاه استخراج میگردد. متوسط ریزشهای جوی ساالنه در سطح کشور 411 میلیارد متر مکعب است که تنها 130 میلیارد مترمکعب آن )معادل 31/6 درصد( جزو منابع تجدید پذیر محسوب میشود )وزارت نیرو 1392(. بطور کلی عرضه آب یا به صورت عرضه آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی یا به صورت عرضه فیزیکی و عرضه اقتصادی در مطالعات مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. اما آب به شکلهای مختلف در طبیعت وجود دارد و بشر نیز به قوت تکنولوژی آبهای با کیفیت مختلفی را عرضه میدارد. آبهای زیرزمینی رودخانهها دریاچهها آب انبارها سیل- 2 تصفیه آب و آبها شیرین کردن آب )نمک زدایی( آبهای برگشتی که برحسب مورد برای بخشهای مختلف عرضه میگردد )خوشاخالق 1387(. آب یک منبع طبیعی است و منبع طبیعی قابل تولید نیست اما عرضه آب تحت تاثیر نهادهها و تکنولوژی است که در تولید آب نقش دارند )خوشاخالق 1383( مانند: دسترسی به آبهای زیرزمینی جمعآوری نزوالت آسمانی و آبهای سطحی انتقال آب و تصفیه پسابها. عرضه آب به دو بخش عرضه فیزیکی و عرضه اقتصادی قابل تقسیم است (1984) Howitt Vaux and عرضه فیزیکی در طول 2. Desalinated water 1. Syrdarya

5 سال نهم. شماره سی و ششم. تابستان یک ششم برداشت ازکل آب شیرین را تشکیل میدهد. این سهم در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. مثال در لبنان 30 تا 40 درصد در نیوزیلند 42 درصد ایران 55 درصد استرالیا 70 درصد و مغولستان 90 درصدگزارش شده است )اندیشکده تدبیر آب ایران 1393(. نیمی از نیروی کار جهانی در هشت صنعت مبتنی بر منابع طبیعی و آب مشغول هستند شامل: کشاورزی جنگلداری شیالت انرژی تولیدات مبتنی بر منابع طبیعی بازیافت ساختمان و حمل و نقل. تقریبا یک میلیارد نفر در سه صنعت اول شاغل هستند )سازمان ملل متحد 2016(. کاهش کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی از چهار جهت بر رشد اقتصادی موثر خواهد بود: 1- آب به عنوان یک نهاده تولید در تابع تولید وارد میشود. کاهش حجم منابع آب زیرزمینی عالوه بر کاهش کشش عرضه آن که منجر به افزایش قیمت میگردد به دلیل پائین بودن کشش جانشینی آب در صنعت و به خصوص کشاورزی با سایر نهادههای تولید به طور مستقیم بر سطح تولید موثر خواهد بود. 67 درصد منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی و 11 درصد در بخش صنعت و معدن استفاده میگردد )اندیشکده تدبیر آب ایران.) آب به عنوان یک کاالی مصرفی در تابع مطلوبیت خانوار و نیروی کار وارد میشود و در سبد مصرفی فقر مطلق یک کاالی ضروری است و به عنوان یک خدمت و نهاده تولید در بخش گردشگری ایجاد ارزش افزوده مینماید. 22 درصد منابع آب زیرزمینی در بخش مصارف خانگی مورد استفاده قرار میگیرد )جلیلی 1396(. 3- آب زیرزمینی در بخش محیط زیست تعیین کننده کیفیت محیط زندگی برای بخش تولید و مصرف برای ادامه حیات است که مستقیما بر تولید ناخالص سبز موثر است. همچنین کاهش کمی منابع آب زیرزمینی از طریق برهم خوردن توازن آب شور و شیرین در مناطق ساحلی و افزایش امالح آب شیرین در مناطق خشک بر زمان به سمت کشش صفر حرکت مینماید و عمودی می- گردد. در قسمت بیکشش منحنی عرضه فیزیکی با اندکی افزایش در تقاضای آب قیمت آب شدید افزایش مییابد. بدین ترتیب در مقادیر بیشتر عرضه فیزیکی به دلیل کاهش کشش عرضه آب فیزیکی ناگزیر به عرضه اقتصادی آب روی میآوریم. عرضه اقتصادی آب عرضهای است که تابعی از تکنولوژی و نهادههای تولید آب است )جلیلی.)1395 منابع آب تجدید شونده در جهان حدود میلیارد مترمکعب است که ایران سهم 0/03 درصدی دارد 95 درصد از این میزان بصورت منابع آب سطحی جریان پیدا میکند و 5 درصد باقیمانده مربوط به نفوذ مستقیم بارشها به آبخوانها است )صادقی و همکاران 2010 (. بنابراین منابع آب سطحی و رودها توزیعکننده اصلی آب تجدیدپذیر محسوب میشوند )اندیشکده تدبیر آب ایران 1393(. سرانه منابع آب تجدیدپذیر 7600 مترمکعب در سال است که این آمار در ایران 1700 مترمکعب در سال است )صادقی و همکاران 2010 (. به منابع آب زیرزمینی در مقایسه با منابع آب سطحی ویژگیهای خاصی دارند مانند کیفیت خوب میکروبیولوژیکی و نیاز کمتر به تصفیه و پاالیش تاثیرپذیری کمتر در برابر خشکسالی سرمایهگذاری اولیه کمتر و نیاز به طرحها و نقشههای محدودتر. به عالوه توسعه آنها به اقدامات جمعی گسترده وابسته نیست. از همه مهمتر در شرایطی که عرضه آب سطحی در اغلب موارد انطباق الزم را با نیازها در سطح نقاط مصرف و مزارع ندارد استحصال آب زیرزمینی از طریق پمپاژ با کنترل و مدیریت عرضه میتواند در انطباق با تقاضاها باشد. بنابراین منابع آب زیرزمینی در بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک جهان به عنوان منبع حیاتی برای تامین آب مطرح هستند طوریکه آب مورد نیاز برای مصارف مختلف همچون شرب کشاورزی صنعت و محیطزیست را به ویژه در زمان خشکسالی فراهم میکنند. از 4330 میلیارد مترمکعب آب شیرین که ساالنه مورد استفاده قرار میگیرد آب زیرزمینی

6 151 کیفیت آب زیرزمینی موثر خواهد بود و هزینههای استحصال را افزایش خواهد داد. 4- کاهش منابع آب زیرزمینی منجر به افزایش مناقشات تخصیص آب خواهد شد و هزینه مبادله صعودی به سیستم اقتصادی تحمیل خواهد نمود که این هزینهها در مناطق مرزی شدت بسیار بیشتری خواهند داشت و مناقشات جنبه سیاسی و نظامی نیز پیدا خواهد نمود )ملینکوفوفا 2017(. بررسیها نشان میدهد که برداشتها در طول گذشته با نرخ رشد ساالنه 50 سال 1 تا 2 درصد سه برابر شده است. متوسط نرخ رشد تخلیه آب غیرتجدیدپذیردر قرن تا 6 حدود بیستم 7 درصد برآورد میشود ( der Van.)Gun, 2012 مطالعات رابطه بین رشد اقتصادی و آب در کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که در مراحل اول توسعهیافتگی این رابطه برقرار بوده است و آب علت رشد اقتصادی بوده است اما در طول زمان با حرکت در مسیر توسعه این کشورها این رابطه را قطع نمودهاند و امروز با مدیریت تقاضای کل آب و کاربرد تلکنولوژیهای نوین مصرف و تصفیه با کاهش مصرف آب رشد اقتصادی باالتر و رفاه باالتر را تجربه مینمایند. استرالیا در فاصله 2001 تا 40 حدود 2009 درصد از مصرف آب خود را کاهش دادهاست. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی این کشور در همین فاصله حدود 30 درصد افزایش پیدا کردهاست. آمریکا در عرض 30 سال مصرف آب خود را کاهش دادهاست این در حالی است که اقتصاد این کشور در همین فاصله 3 برابر شدهاست. ایران قزاقستان و مصر جزو کشورهایی هستند که تولید ناخالص داخلی آنها طبق مطالعات بانک جهانی همراه با افزایش مصرف آب بودهاست. مطالعات دانشگاه اسنتفورد در مورد ایران نشان میدهد این کشور تا سال 58 حدود 2100 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به دلیل تنش آبی از دست خواهد داد )اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران 75 درصد از 1396(. شغلهای کاربر در دنیا وابسته به آب هستند )بانک جهانی 2016(. (2006) Matthew یک رابطه U معکوس را بین رشد اقتصادی و مصرف آب اثبات نمود. رابطه معکوس U بین آب و رشد اقتصادی نیز در اقتصاد ایران رد نشده است )حیدری 1395(. حل تنش آبی بینالمللی بستگی به تاثیر آب در رشد اقتصادی کشورهای درگیر دارد )(2017.)Melnikovova, محدودیت آب میتواند اهداف رشد اقتصادی را به تاخیر اندازد )2017.)Misra, مدلسازی اقتصادسنجی در این مقاله برای بررسی تاثیر متقابل آب و رشد 2 اقتصادی از روش همبستگی تعمیمیافته 1 و علیت کرنل استفاده میشود. با توجه به نوین بودن روش محاسبه الزم است ابتدا توضیح الزم در این باره داده شود. همبستگی تعمیمیافته r(x,y) 3 پیرسون )1980( پیشگام معرفی ضریب همبستگی است. این رابطه ضریب همبستگی خطی بین دو متغیر تصادفی را میسنجد. مقدار این ضریب بین 1- تا 1 تغییر میکند که 1 به معنای همبستگی مثبت کامل )0( به معنای عدم همبستگی و 1- به معنای همبستگی منفی کامل است. رابطه شناخته شده ضریب همبستگی به صورت زیر است. )1( مهمترین γ x,y = cov(x, y) δ x δ y پیشفرض محاسبه همبستگی پیرسون عبارت است از این که داده ها از توزیع نرمال پیروی میکنند. به عبارت دیگر به دنبال یک رابطه خطی و نرمال بین دو متغیر تصادفی است حال آنکه رابطه بین دو متغیر میتواند یک رابطه غیرخطی باشد و یا حتی دادهها دارای توزیع غیرنرمال باشند به طوری که ضریب همبستگی 3. Correlation Coefficient 1. Generalized Correlation 2. Kernel Causality

7 سال نهم. شماره سی و ششم. تابستان نتواند رابطه واقعی را برآورد کند. مزیت بارز برآوردهای ناپارامتریک این است که منجر به حداقل فروض به منظور فرآیند تولید دادهها میشود. Vinod, (2014) ضریب همبستگی جدیدی با عنوان ضریب همبستگی تعمیم یافته معرفی کرده است و آن را با نشان (X Y) r و (Y X) r داده است. او نشان میدهد که ضریب همبستگی تعمیم یافته بر خالف ضریب همبستگی پیرسون اوال به صورت ناپارامتریک برآورده میشود و ثانیا ماتریس همبستگی نیز متقارن نخواهد بود. یعنی این که به عبارت دیگر اگر.r (Y X) r (X Y) r (Y X) > r (X Y) صورت X علیت کرنل Y خواهد بود علیت کرنل در این مبنای علیت کرنل مدل رگرسیون کرنل نادارایا Vinod, 2008 بخش )8-4 واتسون 1 است. ( رگرسیون زمینه در مقاله اولین سال در ناپارامتری 1964 توسط نادریا و واتسون منتشر شد.آنان به مرور برآورد زمینه در شده انجام کارهای چگالی احتمال و ایدهگرفتن از برآورد هسته برای چگالی احتمال ایده تعمیم برآوردگر هسته را به منحنی رگرسیون ارائه دادند.آنان در حالتی که X متغیر تصادفی است تابع ذیل را برآورد کردند )محمود 1393(. f(x, y) m(x) = E(Y X = x) y )2( f(x) dx و به جای f(x,y) و f(x) برآوردگرهای هسته کرنل آنها را قرار داده و پس از ساده کردن عبارت حاصل با توجه به شرایطی که برای تابع هسته کرنل در نظر گرفتند به برآوردگری رسیدند که به برآوردگر ناداریا-واتسون مشهور است. )الزم به ذکر است که تابع هسته کرنل یک تابع حقیقی پیوسته و متقارن حول صفر است که انتگرال آن برابر یک میباشد. آنان همچنین سازگاری برآوردگر مورد نظر و توزیع جانبی نرمال از این برآورد را یافته و مساله را به رگرسیون چندمتغیره و سریهای زمانی تعمیم دادند. به طور کلی این مدل رگرسیون به صورت زیر است: Yt = G 1 (x t ) + ε 1 t t = 1,, T )3( که فرم تابعی ).) 1 G ناشناخته بوده و تنها فرض میشود که یک تابع یکنواخت است. g 1 )که G 1 (. ) زند( توسط مدل رگرسیون کرنل نادارایا را تخمین می واتسون با استفاده از نسبت چگالی مشترك 2 به چگالی ا حاشیهی 3 تخمین زده میشود. این تخمین با استفاده از روش هموارسازی کرنل 4 صورت میگیرد. به طوری که چگالی مشترك f(x, y) بر چگالی حاشیهای صورت زیر بازنویسی میشود. f(x) g 1 (x) = T y tk( x t x t=1 h ) T k( x t x t=1 h ) )4( (.)k که تابع کرنل گوسین و h اثبات می شود که با در نظر گرفتن دو فرض تقسیم شده و به پارامتر طول باند 5 است. الف( G 1 (x) G جزء توابع قابل اندازهگیری بورل 6 و ب ) < ) 2 E(x G 1 (x) مربع خطاها یک پیشبینیکننده بهینه بر مبنای میانگین (MSE) است. )اثبات )Li and Racine, 2007 مدل میتواند با اضافهشدن رگرسیونهای دیگر به x s عنوان متغیرهای کنترل توسعه و تعمیم یابد. البته برای سادگی بحث فعال از آن استفاده نمیشود. الزم به توضیح است که اگر چه رگرسیون ناداریا-واتسون از سال 1964 معرفی و استفاده شده است تمرکز مقاله حاضر بر محاسبه علیت ناپارامتریک کرنلی مبتنی بر رگرسیون ناداریا-واتسون است که به علیت تعمیم یافته مشهور شده و از سال Kernel Smoothing 5. Bandwidth Parameter 6. Class Of Borel Measurable Functions 1. Nadaraya-Watson Kernel regression 2. Joint Density 3. Marginal Density

8 153 توسط وینود معرفی و توسعه پیدا کرد. مدل رگرسیون X t = G 2 (y t ) + ε 2 t 2 نیز به صورت ذیل است. t = 1,, T )5( ) t G 2 (y که دقیقا شبیه G 1 (x t ) است. به عبارت دیگر علیت کرنل منجر به انتخاب مدل بین دو رگرسیون کرنل( x ) E(Y X) = g 1 )وینود 2015(. اگر و E(X Y) = g 2 (x) علیت کرنل X Y می شود. باشد در آنصورت حداقل دو مورد از 3 مورد ذیل میبایست برقرار باشد. الف( g 1(Y X) X < g 2(X Y) Y ( ε 1t ) < ( ε 2t ) ب ) ج( R 12 > R 2 2 مبنای مقاله حاضر معیار سوم خواهد بود. به عبارت دیگر متغیر X علیت کرنل متغیر Y میباشد. یا در X Y صورتیکه رابطه )2( نسبت به رابطه )4( قابلیت توضیحدهندگی باالتری داشته باشد.مزایای علیت کرنل به جای علیت گرنجر دو فایده عمده رگرسیون کرنل و به تبع آن علیت کرنل نسبت به علیت گرینجر عبارتند از: 1 (رگرسیون کرنل معموال بهتر و قویتر از رگرسیونهای خطی یا غیرخطی پارامتریک برازش میکنند. برای مثال اگر همبستگی پیرسون که: rx,y r x,y < r (X Y) و.r x,y < r (Y X) باشد ثابت میشود 2( رگرسیونهای کرنل هیچ گونه محدودیت غیرضروری بر توابع انتظاری شرطی نامعلوم ایجاد نمیکند )2014.)Shaw, برای مثال در رگرسیون پارامتریک حتما می بایست e t = 0 توصیف دادهها باشد. برای ارزیابی اثرات متقابل مصرف آب و رشد اقتصادی در این پژوهش از داده های ساالنه سری زمانی تولید ناخالص داخلی و منابع آب زیر زمینی از سال 1362 تا 1394 استفاده شده است. به همین منظور دادهها با تواتر ساالنه از سایت رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران استخراج گردید. همچنین آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول 1 ارائه شده است. جدول شماره 1- توصیف دادههای پژوهش. متغیر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی آماره جاگ برا مصرف منابع آب زیرزمینی )میلیون متر مکعب( 64/862 تولید ناخالص داخلی )میلیارد ریال( /3518 1/617 3/308 )0/191( 12/119-0/3608 1/795 2/71 )0/257( *منبع: محاسبات پژوهش **نکته: دادهها تواتر ساالنه دارند. شکل شماره 1- رشد تولید رشد مصرف منابع آب زیرزمینی. *منبع: محاسبات پژوهش * با توجه به آماره جاك برا و مقدار احتمال آن هر دو متغیر تولید ناخالص داخلی و مصرف منابع آب زیرزمینی از توزیع نرمال برخوردارند. همچنین کشیدگی متغیر مصرف منابع آب زیرزمینی بیشتر از تولید ناخالص داخلی است. متغیر منابع آب زیرزمینی چوله به چپ و تولید ناخالص داخلی چوله به راست میباشند RGDP RWATER

9 سال نهم. شماره سی و ششم. تابستان این عدد نشان دهنده معناداری δ و در نتیجه صحیح بودن علیت کرنل یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف آب است. براورد مدل آزمون معنی داری علیت کرنل مصرف آب و تولید ناخالص داخلی در صورتی که توابع G 1 Gو 2 خطی باشند و یا تابع چگالی مشترك در آن صورت در روابط 2 و 4 هر دو f(x,y) R 2 نرمال باشد در هر دو درگرسیون همان مجذور ضریب همبستگی رگرسیون خواهد بود. بنابراین δ = r (X Y) r (Y X) 0 )6( اما اگر یکنواخت δ و G 1 G 2 غیرصفر معنادار باشد در آنصورت توابع نرمال و خطی نبوده و علیت یک طرفه معنا خواهد داشت. برای آزمون معناداری روشهای δ مختلفی وجود دارد. در این پژوهش به دلیل این که حجم نمونه کوچک است از روش بوت 1 برای آزمون استرپ معناداری δ استفاده میشود. در روش بوت استرپ به تعداد بسیار زیادی )مثال 1000 δ 2 انجام گرفته و بار( بازنمونهگیری محاسبه میشود. برای انجام این آزمون وینود )2015( رابطه زیر را تعریف میکند. P(cause) = max{p (δ j < 0), P (δ j > 0)} )7( هر قدر P(cause) بزرگتر باشد بهتر است. به عبارت دیگر عدد بزرگتر مطلوبتر است چرا که نشان دهنده بزرگتر از صفر است. در این مقاله δ n=999 انجام گرفت و نتایج زیر استخراج گردید. / P(cause)= بار بازنمونهگیری آزمون دیگری برای معنا داری δ )علیت کرنل( 3 آزمون هیوریستیک δ آزمون هیوریستیک یکی دیگر از آزمونهای معناداری است که به لحاظ محاسبه راحتتر از روش بوت استرپ است. در سال 1921 فیشر برای ضریب همبستگی یک تبدیل استاندارد شده به صورت زیر ارائه کرد که به صورت تابع هایپربولیک است. r = tanh (z) z = )8( tanh ^( 1) (r) = 1/2 log (1 + r)/(1 r) اگرچه از این آزمون میتوان برای معناداری تفاوت دو )9( ضریب همبستگی پیرسون استفاده کرد اما به صورت تقریبی نیز میتوان برای رابطه زیر استفاده کرد. که t stat = paired. r (r xy, r Yx, yz = min( r xy, r Yx, n)) n حجم نمونه میباشد. مقدار این آزمون همانند توزیع نرمال اگر بزرگتر از 2 بود δ معنادار و در غیر این صورت معنادار نخواهد بود. آزمون هیدروسیک در جدول زیر ارائه شده است. جدول شماره 5 - آزمون هیوریستیک. آزمون آزمون هیوریستیک آماره T مقدار احتمال 0/01-2/67 δ *منبع: محاسبات پژوهش * نتایج جدول شماره 5 و مقدار آماره t حاکی از معناداری و در نتیجه متفاوت بودن ضریب همبستگی تعمیم یافته مصرف منابع آب زیرزمینی و تولید ناخالص داخلی و ضریب همبستگی تعمیم یافته تولید ناخالص داخلی و مصرف منابع آب زیرزمینی است. به عبارت دیگر علیت از سمت تولید 3. Heuristic Test 1. Boot Strap 2. Resampling

10 155 ناخالص داخلی به مصرف منابع آب زیرزمینی دوباره در این قسمت تایید می شود. نتیجهگیری مهمترین مزیت این مطالعه نسبت به سایر مطالعات خارجی و حتی تنها مطالعه داخلی حیدری )1395( این است که در تشخیص رابطه علیت قیدهای محدودکننده علیت گرنجری که منجر به نتایج و ضرایب با کارایی ناشی از قیدهای اعمال شده میبود را نخواهد داشت و نتایج این مطالعه قابل اتکاتر خواهد بود زیرا علیت کرنلی صرفا رابطه خطی را بررسی نمیکند که به خصوص برای تحلیل در مقیاسهای زمانی متفاوت بسیار قابل کاربرد است به خصوص در بلندمدت که سریهای زمانی گرایش به رابطههای غیرخطی دارند. همچنین فرض نرمال بودن توزیع جمالت خطا و پارمترها دیگر بر روابط علیت تحمیل نمیگردد که ضرایب برآورد شده را قابل اتکا مینماید. همچنین باتوجه به اینکه علیت کرنل یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف آب است یعنی رشد اقتصادی علت خطی و غیرخطی افزایش مصرف منابع آب زیرزمینی بوده است نشان میدهد که کاالهای تولید شده در ایران آببر بوده است و آب زیرزمینی یک نهاده مهم در تابع تولید کاالها و خدمات )خدمات مانند صنعت گردشکری( سهیم در تولید ملی محسوب میگردد. بنابراین افت سطح آب زیرزمینی و تهی شدن سفرههای آب زیرزمینی و پیامدهای آن از جمله افزایش هزینههای استحصال آب نشست زمین و کاهش کیفیت آب مانند بیشتر مناطق مختلف دنیا ( همچون آمریکا ایتالیا ژاپن انگلستان چین تایلند تایوان و مکزیک( در ایران نیز منجر به افزایش قیمت آب زیرزمینی خواهد شد و میتواند شدیدا رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در مقایسه با منابع آب سطحی آثار و پیامدهای پمپاژ و بهرهبرداری بیرویه منابع آب زیرزمینی به آرامی و در طول زمان خود را نشان میدهد به این ترتیب شاید در کوتاهمدت با تخلیه منابع آب زیرزمینی رشد اقتصاد مثبت مشهود بوده است اما در بلندمدت حتما تاثیرات منفی کاهش منابع آب زیرزمینی بر رشد اقتصادی مشاهده خواهد شد. همچنین روند احیای این منابع در مقایسه با منابع آب سطحی کندتر است ممکن است رکود عمیق بر اقتصاد کشور حاکم گردد. در حال حاضر از 609 محدوده مطالعاتی )دشت( کشور 294 محدوده که مهمترین دشتهای کشور را نیز شامل میشود ممنوعه هستند و بطور میانگین ساالنه بیش از 5 میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی کشور اضافه برداشت انجام میشود. این اضافه بهرهبرداری عالوه بر افت مستمر سطح آب در دشتها و کاهش حجم ذخایر آب زیرزمینی و نشست زمین منجر به افزایش امالح و کاهش کیفیت آبها نیز شده است که با توجه به علیت کرنلی رشد اقتصادی به آب کاهش کمیت و کیفیت آب زیرزمینی منجر به رکود اقتصادی بلندمدت در اقتصاد ایران خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه رشد اقتصادی ایران تحت تاثیر نهاده آب است و کمبود آب نیز روند صعودی شدید در اقتصاد ایران دارد امکان جایگزینی آب با استفاده از تکنولوژیهای جدید امری زمانبر است که میتواند منجر به رکود شدید بر اقتصاد ایران گردد به این ترتیب پیشنهاد میگردد که هم در سبد صادراتی و هم در سبد مصرفی داخلی به سمت تولید کاالهای کمتر آببر سیاستگذاری گردد و با استفاده از تئوری آب مجازی کاالهای آب بر وارد گردند و از تکنولوژیهای تولید کاالهای آببر با صرفهجویی بشتر استفاده گردد. مطالعه حیدری )1395( نشان داد که علیت از رشد اقتصادی به سمت مصرف آب در بین 60 کشور جهان در دوره و به خصوص ایران وجود دارد. نتایج این مطالعه نیز به نتایج مشابهی برای ایران در دوره دست یافت. همچنین نتایج این پژوهش با نتایج مطالعات متیو )2006( همتی و همکاران )2011( کاتز )2014( و کیانگ و همکاران )2018( مطابق است و رابطه علیت را از رشد اقتصاد به آب نشان میدهد اما رابطه علیت اثبات شده در این مطالعه در جهت عکس رابطه اثبات شده توسط ملینکوفوفا )2017( است. به منظور مطالعات آتی پیشنهاد میگردد معمای هکچر- اوهلین در

11 سال نهم. شماره سی و ششم. تابستان مورد کاالهای آب در تجارت خارجی ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. زیرا آمارها نشان میدهد که ایران یک کشور دارای محدودیت نهاده آب است اما صادرات محصوالت آببر سهم چشمگیری در اقتصاد آن دارد. همچنین در صورت دسترس بودن اطالعات دقیق مربوط به آبهای سطحی و زیرزمینی در استانهای مختلف کشور تاثیر مصرف آب بر رشد اقتصادی منطقهای نیز مورد مطالعه قرار گیرد. منابع اندیشکده تدبیر آب ایران )1393(. آشنایی با منابع آب زیرزمینی. حیدری م. )1395(. اثر رشد اقتصادی بر مصرف منابع آب )در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس( پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی..795 جفره م. س. علیزاده بررسی نقش بازار در تخصیص بهینه منابع آب علوم اقتصادی دوره 2 شماره 8 ص. جلیلی کامجو س. پ کاربرد نظریه طراحی مکانیسم و نظریه تطبیق در طراحی بازار آب: رویکرد نهادی مجله اقتصاد و الگوسازی سال هفتم شماره 26 ص جلیلی کامجو س. پ. ر. خوش اخالق استفاده از نظریه بازیها در تخصیص بهینه آب در زایندهرود مجله مطالعات اقتصاد کاربردی در ایران سال 5 شماره 18 ص خالدی ه. م. آل یاسین عرضه و تقاضای آب در جهان از سال 1990 تا 2025 )سناریو و مسایل( نشریه شماره 34 کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. خوشاخالق ر اقتصاد منابع طبیعی انتشارات جهاد دانشگاهی. خوشاخالق ر "اقتصاد آب" ماهنامه اقتصاد ایران شماره 66 مرداد. خوشاخالق ر. م. عمادزاده ل. نورعلیزاده تخمین تابع عرضه اقتصادی درازمدت آب درحوضه آبریز رودخانه زایندهرود مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه سال هشتم شماره 30 ص جهانتاب. محمود ح مدل بندی رگرسیون در راه آهن مرکز آموزش تحقیقات راهآهن جمهوری اسالمی ایران انتشارات وزارت نیرو مطالعات بهنگام سازی طرح جامع آب کشور با رویکرد مدیریت بهم پیوسته منابع آبی. یزدی س. ع. آ. احمدی ع. نیکوئی بکارگیری ابزارهای اقتصادی در افزایش بهرهوری آب مطالعه موردی زایندهرود پژوهشات منابع آب ایران سال دهم شماره یک. Al Radif, A Integrated water resources management ( IWRM): An approach to face the challenges of the next century and to avert future crises. Desalination, 124 (1-3), Duarte, R., V. Pinilla, A. Serrano Is there an Environmental Kuznets Curve for water use? A panel smooth transition regression approach. Econ. Model. 31, Foster, S., D. P. Loucks Non-Renewable Groundwater Resources, a guidebook on socially-sustainable management for water-policy makers, IHP-IV GROUWATER SERIES NO 10, UNESCO.

12 157 Granger, C. W. J Investigating Causal Relations by Econometric Methods and Cross Spectral Methods, Econometrica, 37, Hemati, A., M. Mehrara, A. Sayehmiri New vision on the relationship between income and water withdrawal in industry sector. Nat. Resour. 2 (3), Katz, D Water use and economic growth: reconsidering the Environmental Kuzne ts Curve (EKC) relationship, Journal of Cleaner Production, 20, P Kocsis, T Looking through the dataquadrate: characterizing the human-environment relationship through economic, hedonic, ecological and demographic measures. J. Clean. Prod. 35, Kuznets, S Economic Growth and Income Inequality, American Economic Review, 45, 1-2. Melnikovova Li, Q. J. S. Racine Nonparametric Econometrics, Princeton University Press. Misra, S Water Use and Reallocation Implications for Economic Growth: A Case Study of Rajasthan. World Bank, Washington, DC. World Bank. Matthew A. C Economic growth and water use, Journal of Applied Economics Letters, Volume 11, Issue 1, P. 1-4., L Can game theory help to mitigate water conflicts in the Syrdarya basin? Acta university agriculturae et silviculturae mendelianae brunesis, Number 4. Postel, S. L., G. C. Daily, P. R. Ehlich Human appropriation of renewable fresh water. Science 271 (5250), Qiang, W., J. Rui, L. Rongrong Decoupling analysis of economic growth from water use in City: A case study of Beijing, Shanghai, and Guangzhou of China, Sustainable Cities and Society, Volume 41, Pages Sadeghi, A Gha., M. zali, J. Attari Estimation of Irrigation Water Demand for Barley in Iran, journal of agricultural science, Shaw, P A nonparametric approach to solving a simple one-sector stochastic growth model, Economics Letters, 125, UNWWAP (United Nations, World Water Assessment Programme), UN World Water Development Report: Water for People, Water for Life. UNESCO and Berghahn Books. Van der Gun, J Groundwater and global change: UNITED NATIONS WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME, Unesco. Vaux, H.J., R. E. Howitt Managing water scarcity: an evaluation of interregional transfers. Water Resources Research 20, Vinod, H. D Generalized Correlation and Kernel Causality with Applications in Development Economics, Communications in Statistics Simulation and Computation, accepted Nov. 10.

13 158 Vinod, H. D Hands-on Intermediate Econometrics Using R: Templates for Extending Dozens of Practical Examples, Hackensack, NJ: World Sci- enti_c, ISBN Vinod, H. D Matrix Algebra Topics in Statistics and Economics Using R, inhandbook of Statistics: Computational Statistics with R, Vol. 34,, eds. Ra o, M. B. and Rao, C. R., New York: North Holland, Elsevier Science, pp Zhao, X., X. Fan, J. Liang Kuznets type relationship between water use and economic growth in China, Journal of Cleaner Production, Volume 168, Pages

14 159 Evaluation of kernel Causality between Groundwater Extraction and Economic Growth: Application of Nadaraya-Watson kernel Regression Model Ramin Khochiany 1, Seyed Parviz Jalili Kamjo 2 Abstract: Water is as the primary input in the production function of agriculture, industry, and mining, as an intermediate commodity in tourism, services, and commerce, as a commodity in the consumer basket of households and as the most important factor in the environmental sector. it is also perhaps the most important commodity- Social and environmental factors. Considering the increasing demand and the decrease in water supply, which leads to the scarcity of water, especially groundwater, the impact of this variable on economic growth and its reciprocal relationship is highly regarded by economists. The purpose of this study was to evaluate the kernel causality between extraction of groundwater resources and economic growth using the Nadaraya- Watson regression model and the generalized correlation coefficient for Iran's economy from 1982 to The results of the research show that although Granger's causality indicates that there is no relation between water consumption and GDP, the generalized correlation coefficient and nonparametric regression show the existence of unidirectional kernel causality from consumption of water to GDP. Therefore, the drop in groundwater levels and the depletion of groundwater aquifers can greatly affect economic growth. Keyword: Nonparametric Estimation, Kernel Causality, Heuristic Test, Groundwater Resources. 1.Assistant Professor, Department of Economics, Ayatollah Boroujerdi University. (Corresponding Author) Assistant Professor, Department of Economics, Ayatollah Boroujerdi University. 2

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد بررسی وضعیت صنعت فولاد مقدمه صنعت فولاد یکی از موتورهاي محرك توسعه اقتصادي کشورها در سراسر جهان به شمار می رود. این صنعت علاوه بر نقش کلیدي در توسعه کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا عاملی موثر در رشد

توضیحات بیشتر

نحوه بررسی تقویم اقتصادی

نحوه بررسی تقویم اقتصادی نحوه بررسی تقویم اقتصادی پرشین چارت تقویم اقتصادی چیست تقویم مورد استفاده معامله گران است که به منظور بررسی رویداد های مهم اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران با بررسی این تقویم از تاریخ و

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

(Supply) عرضه

(Supply) عرضه تقاضا (Demand) 1 ري وس مطالب قید بودجه Constraint) (Budget ترجیحات( Function (Utility منحنی بی تفاوتی Curve) (Indifference انتخاب مصرف کننده Choice) (Consumer s کشش درآمدي Elasticity) (Income کشش جانشینی

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 6 دروس اصلي دروس اختياري پايان نامه جمع (بدون دروس

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

Chapter 2

Chapter 2 هواللطیف آشنایی با رشد اقتصادی سرمایه فیزیکی سرفصل مطالب مقدمه طبیعت سرمایه نقش سرمایه در تولید مدل سولو رابطه سرمایه گذاری و پس انداز جمع بندی 2 مقدمه این فصل تفاوت سطح درآمدی کشورها را بر مبنای تفاوت

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

Mankiw 6e PowerPoints

Mankiw 6e PowerPoints C H A P T E R 6 بیکاری MACROECONOMICS N. GREGORY MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت... در مورد نرخ بیکاری

توضیحات بیشتر

خودهمبستگی

خودهمبستگی Autocorrelation دانشجو مربوطه: خانم تجری عدم خودهمبستگی بین جمالت خطا یکی از فروض اساسی برای روش OLS است. همبستگی خطاها با یکدیگر را اصطالحا»خودهمبستگی«می گویند. E(UiUj) 0 i j به طور کلی خودهمبستگی بیانگر

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation صنعت توزیع برق رکن اساسی در مدیریت انرژی صنعت برق محمودرضا حقی فام مزایای بهبود بهره وری انرژی در صنعت برق -1 تأمین مشترکین بیشتر با ظرفیت موجود 2- کاهش رشد تقاضای برق و در نتیجه کاهش نیاز به سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش»تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال «که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدل های تغییرپذیری ) )مدل های تغییرپذیری و نااطمینانی تغییرپذیری یکی از مباحث مهم در مطالعات اقتصادی و مالی است.تغییرپذیری را اغلب به صورت انحراف معیار یا واریانس تعریف می کنند که در هر مثالی دارای مفهوم

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 289-310 ت ب ی ی ن و ش ن ا خ ت م و ل ف ه ه ا ی ژ ئ و پ ل

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی

بسمه تعالی دروس رشته اقتصاد گرایش نظری )( ) ( ) 9 ( ( ) 3 اندیشه اسالمی )مبداو معاد( اقتصاد نفت و نیرو اقتصاد کشاورزی اندیشه اسالمی )نبوت امامت( *آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتر 3 فلسفه اخالق)با تکیه بر

توضیحات بیشتر

Introduction to Economic Fluctuations Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy

Introduction to Economic Fluctuations  Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy C H A P T E R 9 مقدمه ای بر نوسان های اقتصادی MACROECONOMICS N. GREGOR MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت...

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ر ا ه ب ه ر ا م ش م ه ن ل ا س -0 : ص ص ی ا ه ل د م ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ا م د خ ی ی ا ض ف ع

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از جمعیت جهان را تشكیل می دهند. سازمان بهداشت جهانی تخمین

توضیحات بیشتر

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbuacir ١٠ شهریور ١٣٩٢ برای برآورد دبی اوج روشهای متفاوتی ارایه شده است که به شرح زیر است روابط تجربی: بهعنوان مثال میتوان به رابطه منطقی و یا استدلالی ١ اشاره

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ در حال رشد سریع و سودآور است. این امر باعث می شود

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال 94 4 5 6 7 8 9 0 طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه کشور با تاکید بر مولفههای اقتصاد مقاومتی بررسی وضعیت

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ٢٧ آذر ١٣٩۵

موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ٢٧ آذر ١٣٩۵ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbu.ac.ir ٢٧ آذر ١٣٩۵ ١. ١ توزیعهای احتمال دو متغیره گسسته.................... ۴ ١. ١. ١ مثال............................. ۵ ٢. ١. ١ حل..............................

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

اقتصاد خرد اقتصاد خرد ویژه آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تالیف: ندا اکبرپور 1

اقتصاد خرد اقتصاد خرد ویژه آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تالیف: ندا اکبرپور 1 ویژه آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تالیف ندا اکبرپور 1 اكبرپور ندا - 9389 سرشناسه عنوان و نام پديدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابك وضعیت فهرست نويسي رده بندي كنگره رده بندي ديويي شماره كتابشناسي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx مو سسه ارزيابي و رتبهبندی دانشگاههای سبز جهان ۲۰۱۶ (UI ١ Green World Ranking) مقدمه دانشگاه اندونزي با هدف ترويج پايداري در آموزش عالي از سال 010 اقدام به ارزيابي و رتبهبندي دانشگاههاي جهان بر اساس معيارها

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد فروردينماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال» گزارش»تحوالت بازار

توضیحات بیشتر

گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی

گزارش اجرای پروژه های  اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی وه ولات نا تبد ی ی عملکرد صادرات محصولات عمده صنایع تبدیلی : میلیون دلار : هزار تن ردیف گروه کالایی سه ماهه 197 سه ماهه 196 درصد تغییرات مهمترین کشورهاي هدف صادراتی طی سه ماهه 197 کشور 41 12 25 4 18 45

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - l-bazar arz.doc

Microsoft Word - l-bazar arz.doc در بازار بينالمللي اسعار عمده همانند بازارهاي جهاني نفت و فلزات گرانبها شاهد تحولات گستردهاي بود. روند تغيير رابطه برابري ارزهاي عمده در اين عمدتا متاثر از شکاف نرخ بهره درحوزههاي پولي دورنماي رشد اقتصادي

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد آرذماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال» گزارش»تحوالت بازار مسکن

توضیحات بیشتر

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي می ز نسا ج ي پوشاک فرش و صناعی د ست ي د بی ر می ز :

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 Delivering your strategy. شرکت گلف اجنس ی ایران شرکت گلف اجنس ی ایران )عضو گروه گلف بین امللل( با بیش از نیم قرن سابقه حرفهای از سال 1337 شمس ی در زمینه های مختلف حمل و نقل به خصوص در حوزه کشتیرانی و خدمات

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = = cos

توضیحات بیشتر

طراحی صفحات وب )الهام تقی زاده( کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات

طراحی صفحات وب )الهام تقی زاده( کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات از کاربران و ذخیره آنها در یک بانک اطالعاتی است. اغلب اوقات الزم است داده های وارد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation نظریه بازی) 1 ) مهدی رضا درویش زاده دانشکده ریاضی آماروعلوم کامپیوتر- پردیس علوم دانشگاه تهران ترم بهمن 94-93 فصل اول : هسته )یک بازی ائتالفی ) )Core( بازیهای ائتالفی با سود قابل انتقال هسته Bondareva

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید.

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید. کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را کنید. همچنین براي هماهنگی ثبت نام با شماره هاي 02144873669 09197495086

توضیحات بیشتر

فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی محیط زیست / سال دهم شماره 41 زمستان 69 بررسی تاثیرات خشکسالی بر کمیت و کیفیت آبهای زیر زمینی دشت زرقان فارس طی سالهای 1

فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی محیط زیست / سال دهم شماره 41 زمستان 69 بررسی تاثیرات خشکسالی بر کمیت و کیفیت آبهای زیر زمینی دشت زرقان فارس طی سالهای 1 فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی محیط زیست / سال دهم شماره 4 زمستان 69 بررسی تاثیرات خشکسالی بر کمیت و کیفیت آبهای زیر زمینی دشت زرقان فارس طی سالهای 96 تا 96 فاطمه تمدن هانیه نوذری 2* - دانش آموخته کارشناسی

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مهندسین مشاور سبزاندیش پایش)ساپ( این شرکت در سال 1380 با هدف ارائه خدمات مشاورهای طراحی نظارت اجرا و مدیریت طرح درپروژههای عمرانی توسعهای آمایشی تحقیقاتی و پژوهشی تأسیس گردیده و تخصصهای آن در زمینههای

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Fourier1

Microsoft PowerPoint - Fourier1 ریاضیات مهندسی دکتر علی کریم پور عضو هیات علمی گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد بخش اول سري و انتگرال فوریه 1 مراجع Advanced engineering mathematics, Erwin kreyszig, 2006 ریاضیات مهندسی پیشرفته

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - PD235.doc

Microsoft Word - PD235.doc نقش کشاورزی در رشد اقتصادی ایران (0 8): یک تحلیل توصیفی اقتصاد سنجی دکتر امیر منصور طهرانچیان چکیده:» مقاله حاضر به بررسی نقش کشاورزی در اقتصاد ملی و رشد اقتصادی ایران( 80 ) میپردازد. نتایج حاصل از مطالعه

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

تاریخچه احداث سد در ایران، در سال ۱۹۵۰ آغاز شد . در دوران پس از انقلاب، در ایران ظرفیت و توان سد سازی، قابل توجهی به وجود آمد با تقویت برخی از شرکت‌

تاریخچه   احداث سد در ایران، در سال ۱۹۵۰ آغاز شد . در دوران پس از انقلاب، در ایران ظرفیت و توان سد سازی، قابل توجهی به وجود آمد با تقویت برخی از شرکت‌ ح ج ع و من لنا ا ل م ا ء ء ل و هر چي ز زنده اى را از آب پديد آورد ي م سوره األنبياء آیه 30 انسانها در گذشته برای تامین نیاز آبی خود به کندن چاه روی آوردند و خانه ها روستاها و شهر ها را در کنار منابع آب

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۳۰ اردیبهشت ۹۳ جلسه ی ۲۳: متغیر تصادفی مخلوط مجموع متغیرهای تصادفی تابع مولد گشتاور مدر س: دکتر شهرام خزاي ی ن

دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۳۰ اردیبهشت ۹۳ جلسه ی ۲۳: متغیر تصادفی مخلوط مجموع متغیرهای تصادفی تابع مولد گشتاور مدر س: دکتر شهرام خزاي ی ن دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۰ اردیبهشت ۹ جلسه ی ۲: متغیر تصادفی مخلوط مجموع متغیرهای تصادفی تابع مولد گشتاور مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهرداد تحویلیان- فرنوش فرهادی در این جلسه ابتدا

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران مروری بر وضعیت تجاری ایران با تاکید بر پیوستن به سازمان تجارت جهانی معاونت بررسی های اقتصادی رابطه پیچیده ای

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران مروری بر وضعیت تجاری ایران با تاکید بر پیوستن به سازمان تجارت جهانی معاونت بررسی های اقتصادی رابطه پیچیده ای مروری بر وضعیت تجاری ایران با تاکید بر پیوستن به سازمان تجارت جهانی رابطه پیچیده ای میان تجارت و توسعه اقتصادی کشورها برقرار است. تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی فواید بسیاری را از طریق پرورش نیروی کار

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode] بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تي وري توسعه یافته رفتار برنامه ریزي شده (مطالعه موردي: بانک اقتصاد نوین) غلامعباس افشار مدیر مرکز بازاریابی خدمات مالی ري یس انجمن متخصصان روابط عمومی Manager@FSMcenter.com

توضیحات بیشتر

گزارش حوزه دریای کابل نسخه ۴.۰ پل فرشمن توسعه دهلیز منابع افغانستان ستراتیژی آب گزارش نهایی حوزه دریای کابل نسخه ۰ ۴ سند هذا ترجمه Executive Summary -

گزارش حوزه دریای کابل نسخه ۴.۰ پل فرشمن توسعه دهلیز منابع افغانستان ستراتیژی آب گزارش نهایی حوزه دریای کابل نسخه ۰ ۴ سند هذا ترجمه Executive Summary - پل فرشمن توسعه دهلیز منابع افغانستان ستراتیژی آب گزارش نهایی حوزه دریای کابل نسخه ۰ ۴ بانک جهانی در این اواخر یک تیم را تنظیم نموده تا دولت جمهوری اسالمی افغانستان را در قسمت تهیه یک ستراتیژی "دهلیز رشد

توضیحات بیشتر

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجویان در انتخاب آزمون آماري مناسب در ) کت نیز در آن گنجانده

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم :

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم : قیمت )ریال( 30 0.5m Simplex OS 9/15µm 1 0.8m Simplex OS 9/15µm 16 1m Simplex OS 9/15µm 3 56 1.5m Simplex OS 9/15µm 0 3m Simplex OS 9/15µm 5 m Simplex OS 9/15µm 6 0.5m Simplex OS 9/15µm 7 5m Simplex OS

توضیحات بیشتر

سالنامه ا ماری استان ا ذربايجان شرقی- ١٣٩٣ گزيده اطلاعات سالنامه ٩٣ گزیده اطلاعات سالنامه آماري 1393 استان آذربایجان شرقی با مساحت کیلومترمرب

سالنامه ا ماری استان ا ذربايجان شرقی- ١٣٩٣ گزيده اطلاعات سالنامه ٩٣ گزیده اطلاعات سالنامه آماري 1393 استان آذربایجان شرقی با مساحت کیلومترمرب گزیده اطلاعات سالنامه آماري 1393 استان آذربایجان شرقی با مساحت 45490.89 کیلومترمربع و اختصاص دادن 2.76 درصد از مساحت کشور به خود در گوشه شمال غربی فلات ایران بین 05 دقیقه و 45 درجه حداقل و 22 دقیقه و 48

توضیحات بیشتر

یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد

یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد ورق مربعی: 111 میلیمتر مدول یانگ: 011111 مگاپاسکال

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

چكيده

چكيده بررسي ا ستانه شروع رواناب در روش SCS با استفاده از داده هاي بارش-رواناب (مطالعه موردي: حوزه ا بخيز سنگانه كلات) جهانگير پرهمت 1 علي اكبر عباسي نجفقلي غياثي 1 و الهام خوشبزم 3-1 -3 اعضاء هيا ت علمي مركز

توضیحات بیشتر

C292-1

C292-1 ۴ فصل مشتق کاربردهاى همان گونه که در فصل قبل ملاحظه شد تفسير آهنگ تغيير از مشتق ريشه در مساي ل فيزيکى و پديده هاى طبيعى دارد و تعبير هندسى مشتق رويکردى نظرى و انتزاعى را اراي ه مى دهد. دامنه کاربردهاى

توضیحات بیشتر

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظور از واحد آبیاری وقطعه آبیاری در روش آبیاری قطره ای

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

اولین اجالس هم اندیشی با متخصصان علوم آب و محیط زیست وزارت نیرو 01 اسفند 0931 چکیده: برنامه عملیاتی مدیریت تقاضای آب با محوریت توانمندسازی محلی محمدمه

اولین اجالس هم اندیشی با متخصصان علوم آب و محیط زیست وزارت نیرو 01 اسفند 0931 چکیده: برنامه عملیاتی مدیریت تقاضای آب با محوریت توانمندسازی محلی محمدمه چکیده: برنامه عملیاتی مدیریت تقاضای آب با محوریت توانمندسازی محلی محمدمهدی امینی کارشناس ارشد مهندسی آب دانشگاه تهران پست الکترونیکی: mahdi.amini22@gmail.com یکی از چالشهای پیش روی دولت مواجهه کشور با

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶(

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( مقرره نمونوی اداره یا شعبه کمیته اجرائیه جرگه ( شورای ) نماینده گان مردم شهر کابل و والیت مصوبه شورای وزیران

توضیحات بیشتر

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 به نکات زیر حتما دقت کنید: موعد تحویل تمرین تمدید نخواهد شد. قطع بودن اینترنت منزل یا خوابگاه کندی سرعت اینترنت عدم وقت و... هیچ کدام دلیل

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه مدیران سرمایه گذاری بیانیه سیاست سرمایه های های گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه توسط مدیران سرمایه گذاری صندوق تهیه شده است. هدف

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل هفتم مدل سازی نیازمندیها جریان رفتار الگوها و برنامه های کاربردی تحت وب 2 استراتژی های مدل سازی نیازمندی ها تحلیل ساخت یافته: داده و پردازشی که موجودیت های جداگانه در نظر می گیرد. آن را منتقل می کند

توضیحات بیشتر

ISME CONFERENCE 2002 AUTHORS GUIDE, PAPER TITLE

ISME CONFERENCE 2002 AUTHORS GUIDE, PAPER TITLE ارزیابی بیالن هیدروژئولوژیکی آبخوان بهاباد در استان یزد 2 1 ملیحه شیرافکن هادی جعفری 1- کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی از دانشگاه شاهرود 2- دکتری هیدروژئولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهرود maliheshirafkan@yahoo.com

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 6 2 5-8 2 0 : ص ص ن ا ن ک ا س ر ظ ن م ز ا ی ر ه ش ی ن ی

توضیحات بیشتر

مطالب مورد بحث در اقتصاد کلان

مطالب مورد بحث در اقتصاد کلان درس اصول علم اقتصاد )1( فصل دوم تقاضا عرضه وتعادل 1 سه نقش قیمت در اقتصاد قیمتها نقش تخصیص منابع را به عهده دارند افزایش )کاهش( قیمت یک کاال و تاثیر آن بر افزایش )کاهش( انگیزه تولید کنندگان یک کاال. مانند

توضیحات بیشتر

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال ---------------------------------------------------------------------------------------------------- سري 2 (فصل 3): منابع اطلاعات و کدبندي منبع 1-2

توضیحات بیشتر

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انجام می دهد (با مثال توضیح دهید) 2-2 2 + 3 2 - + (-)

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدیریت عملیات جلسه اول مقدمه ای بر مدیریت عملیات و زنجیره تأمین استاد دکتر سید امیر رضا ابطحی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی اهداف آموزشی مدیران عملیات و زنجیره تأمین چه می کنند حوزه های

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر