مجله مهندسی ساخت و تولید ایران فروردین و اردیبهشت 1398 دوره 6 شماره 1 صص دو ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی ساخت و تولید ایران مطالعه

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "مجله مهندسی ساخت و تولید ایران فروردین و اردیبهشت 1398 دوره 6 شماره 1 صص دو ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی ساخت و تولید ایران مطالعه"

رونوشت

1 مجله مهندسی ساخت و تولید ایران فروردین و اردیبهشت 1398 دوره 6 شماره 1 صص دو ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی ساخت و تولید ایران مطالعه تجربی خواص مکانیکی مدل فومی فدا شونده براي آلیاژ شهروز یوسف و ریختشناسی قطعات تولید شده به روش ریختهگري با A356 2 *2 1 زاده پرویز کحال محمد کشفی 1- استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز الیگودرز 2- استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه آیت االله ا بروجردي بروجرد * بروجرد صندوق پستی اطلاعات مقاله مقاله پژوهشی کامل چکیده دریافت: 17 مرداد 1397 پذیرش: 11 آبان 1397 اراي ه در سایت: اسفند 1397 کلیدواژگان: ریختهگري با مدل فومی فدا شونده ریختهگري با مدل فومی فدا شونده یکی از روشه يا بسیاري از محققان قرار گرفته است. پارامترهاي فرایند ریختهگري با مدل فومی پارامترهاي اثرگذار از قبیل چگالی فوم دماي سطوح مختلف انتخاب گردیده است. پارامترهاي اثرگذار روي کیفیت کمترین مقدار تخلخل کمترین عیوب ظاهري درجه سلسیوس و چگالی فوم کیلوگرم جدید ریختهگري است که به علت برخورداري از ویژگیهاي خاص تولید موردتوجه روز به روز درحالتوسعه میباشد. کنترل آسان ریختهگري بدون عیب قطعات پیچیده میشود. در این پژوهش ابتدا و ویسکوزیته پوشان در فرایند ریختهگري با مدل فومی فدا شونده شناسایی و در آزمایش تاگوچی آزمایشها بهگونهاي طراحی گردیده که تا ثیر هر یک از نمونهها بررسی شدند. نتایج نشان داد که بهترین حالت براي دستیابی به سختی مربوط به ویسکوزیته پوشان پاسکال ثانیه دماي ذوبریزي 74 به دلیل خواص مطلوب این روش کاربرد آن فدا شونده منجر به تولید ذوبریزي سپس به کمک طراحی سطح درصد تخلخل و سختی و بالاترین بر مترمکعب میباشد. آلیاژ A356 دماي ذوبریزي تخلخل چگالی فوم Experimental study of mechanical properties and morphology of parts made by lost foam casting for A356-Alloy Shahrouz Yousefzadeh 1, Parviz Kahhal 2*, Mohammad Kashfi 2 1- Department of Mechanical Engineering, Aligudarz Islamic Azad University, Aligudarz. 2- Department of Mechanical Engineering, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran. * P.O.B Boroujerd, Iran, Article Information Original Research Paper Received 8 August 18 Accepted 2 November 18 Available Online March 19 Keywords: Lost Foam Casting Alloy A356 Melting point Porosity Foam Density Abstract Lost Foam Casting (LFC) is one of the new methods of casting developed in recent years in many industries. This casting method enjoys many advantages competing with traditional casting methods. Take control of process parameters in LFC lead to the production of complex and high-quality specimens. The objective of the present study is the effective parameters optimization in lost foam casting using Taguchi method based on experimental results. At the first stage, the effective casting parameters such as foam density, melting temperature and coating viscosity are selected as optimization design variables. On the second stage required samples are fabricated in three different levels. In addition, the effects of considered parameters are studied on the surface quality, porosity and stiffness of the samples by Taguchi method. The results showed that the lowest porosity, maximum hardness and the best surface quality are determined for the coating viscosity Pa.s, the melting temperature 74 C and foam density kg/m مقدمه برخلاف ریختهگري سنتی (ریختهگري ماسهاي) ویژگی منحصربهفرد ریختهگري با مدل فومی فدا شونده ) 1 (LFC وجود در مسیر مدل فومی یک فلز مذاب است. این مدل قبل از ریختهگري برداشته نمیشود بلکه فلز مذاب درون قالب ریخته شده و مدل فومی تجزیه میگردد [1]. در آغاز فرایند LFC مدل فومی در دوغاب نسوز غوطهور میشود تا یک لایه نازك به نام پوشان را بر روي آن ایجاد کند. پس از خشک شدن لایه پوششی مدل درون قالبی که از ماسه خشک و بدون مواد چسبنده پر شده است قرار میگیرد. سپس ماسه بهوسیله ارتعاش فشرده شده تا یک ساختار محکم براي حمایت از مدل در حین ریختهگري به وجود آید. در مرحله بعد فلز مذاب درون قالب ریخته میشود. بر اثر حرارت فلز مذاب مدل فومی تجزیه 1 Lost Foam Casting Please cite this article using: براي ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید: Sh. Yousefzadeh, P. Kahhal, M. Kashfi, Experimental study of mechanical properties and morphology of parts made by lost foam casting for A356-Alloy, Iranian Journal of Manufacturing Engineering, Vol. 6, No. 1, pp , 19 (in Persian)

2 حرارتی شده و بهتدریج فلز مذاب جایگزین مدل فومی میشود. در انتها و پس از طی حاصل میشود [2]. شدن زمان انجماد قطعه ریختهگري ریختهگري LFC نسبت به ریختهگري سنتی از مزیته يا متعددي برخوردار است. از مزایاي ف ین به ماهیچه فرسایش دقت ابعادي بسیار آن میتوان به عدم نیاز خوب سهولت ساخت قالب و کمتر آن عدم وجود خط کاهش عملیات تمیزکاري و تراشکاري قابلیت تولید قطعات پیچیده و راندمان ریختگی بالا اشاره نمود.[4 3] از سوي دیگر از این روش جهت میتوان تولید قطعات پیچیده آلومینیومی که یکی از پرکاربردترین فلزات بهویژه در صنایع هوایی هستند [5] نیز بهره برد. همچنین این روش داراي مزایاي اقتصادي میباشد [6]. از محدودیته يا و زیستمحیطی نیز قابلتوجهی این روش میتوان به بروز عیوب کربنی در آلیاژهاي آهنی مشکل خروج گازهاي تولید شده از قالب و مشکلات ساختاري در ریختهگري آ یل اژهایی با نقطه ذوب پای نی اشاره نمود [7]. در فرایند LFC پارامترهاي پرکنندگی قالب انتقال حرارت و انجماد بهشدت تحت تا ثیر تجزیه مدل فومی و تخلیه گاز قالب جریان هستند. کاهش اکسید کم فلز مذاب و کاهش اتمسفر ممکن است به و سرباره کمک کنند. بهمنظور بهبود بنابراین خواص ریختهگري LFC بررسی واکنش بین مدل فومی و فلز مذاب و تخلیه محصولات حاصل از تجزیه مدل فومی از طریق پوشان و ماسه ضروري میباشد [8]. تحقیقات اخیر دههه يا در وسیعی جهت مطالعه بر روي تا ثیر پارامترهاي فرایند LFC بر ریزساختار و خواص مکانیکی ریختهگري قطعه تولید شده انجام شده است. فرایند LFC اولین بار بهصورت اختراع تحت عنوان ریختهگري توپر به ثبت رسید. پس از آن فعالیته يا تحقیقاتی گستردهاي در زمینه شناسایی متغیرهاي فرایند و حل مشکلات آن آغاز گردید [9, ]. وارنر فاصله بین و همکاران[ 11 ] جلوي یک وجود مذاب پیشرونده پیشروي ناحیه و مدل فومی مذاب در را پیشنهاد دادهاند. کومار و همکاران[ 12 ] پارامترهاي متعدد فرایند و تا ثیر هرکدام را بر روي کیفیت ریختهگري تولید شده با فرایند LFC را بر اساس یک نمودار به نام نمودار علت و معلول ایشی کاوا شناسایی نمودهاند. چن و همکاران[ 13 ] نشان دادند که رابطهاي بین شتاب جریان مذاب و کیفیت ریختهگري تولید شده وجود دارد. نامبردگان دریافتند که با افزایش دماي 75 درجه سانتیگراد شتاب جریان ریزش مذاب افزایش بین 7 و مییابد. سندز و شیوکومار[ 14 ] اثر جرم مولکولی و چگالی فوم را بر روي خواص حرارتی فوم و زمان پر شدن قالب بررسی نمودند. کالک [15] فراینده يا پر شدن قالب در ریختهگري فرایند شرح داد زیرا LFC براي را متفاوت از دیگر پر کردن محفظه قالب در LFC فلز مذاب باید علاوه بر هوا مدل فومی را نیز جابجا کند. کومار و همکاران [16] گاز تشکیل شده در قالب را که در اثر تجزیه حرارتی مدل فومی به وجود میآید بهصورت تابعی از چگالی فوم و دماي ذوبریزي تعریف نمودهاند. روساچی [17] تا ثیر آرایش دانهها بر خاصیت پرکنندگی را با این حقیقت شرح میدهد که ساختار نسبتا باز به وجود آمده در اثر از بین رفتن دانهها در فومه يا را قادر به نفوذ عمیق با چگالی پایین ممکن است گازهاي داغ در درون مدل فومی سندز و سازد. شیوکومار [18] دریافتند با افزایش ویسکوزیته پوشان ضخامت پوشش ایجاد شده بر روي مدل فومی نیز افزایش خواهد یافت. و همکاران کریمیان بر تا ثیر مبنی شواهدي [19] ضخامت پوشش با بررسی پوشش توسط میکروسکوپ الکترونی به دست آوردند. این تصاویر بهطور واضح نشان داد که پوششه يا نسبت به پوششه يا داراي مقدار حفره کمتري هستند. نازك که با چسبندگی پای نی ضخیم تولید شدهاند در این پژوهش چگالی فوم دماي ذوبریزي و ویسکوزیته پوشان به عنوان سه پارامتر تا ثیرگذار در فرایند LFC انتخاب و تا ثیر ریختگی هریک در سه سطح مختلف بر روي درصد تخلخل و سختی ظاهري عیوب قطعات مورد بررسی و قرار میگیرد. سپس با استفاده از روش تاگوچی طراحی آزمایشها انجام شده تا بر اساس تعداد پارامترها و سطوح در نظرگرفته شده آرایه L9 به دست آید. درنهایت نمونهه يا ریختهگري شده بهمنظور بررسی عیوب ظاهري ریختگی درصد تخلخل و سختی سطحی مورد ارزیا یب قرار میگیرد. 2- طراحی آزمایشها و انجام فرایند ریختهگري 1-2- تهیه مدل فومی نوع فوم بسته به ابعاد مدل و نوع آلیاژ بر اساس خواص فیزیکی و شیمیایی مدله يا فوم انتخاب میشود فومی پلیمرهاي پ یل عموما ماده اصلی []. تهیه استایرن (PS) است. با این وجود پلیمرهاي دیگري مانند پلی متیل متاکریلات (PMMA) و پلی الکلیل کربنات (PAC) نیز مورد استفاده قرار میگیرند. فرایند پیرسازي یکی از مراحل مهم در ساخت مدله يا منجر به پایداري یک مختلف اجزاي مدلها میشود ابعادي مدل فومی گرمکار به یکدیگر متصل میشوند. اجزاي.[21] فومی است که پس از تولید مذکور توسط چسب 43

3 جدول قالبگیري و ریختهگري مدله يا درجهه يا انتهاي میگیرد آن فومی پوشش داده شده پس از خشک شدن در درون ریختهگري یک و عملیات جهت اطمینان (ظروف استوانهاي مخروط فلزي قالبگیري شکل فلزي جوش داده شده است) که در توسط ماسه انجام میپذیرد. از پر شدن درجه ظرف موردنظر توسط لرزاننده مرتعش میشود. بهوسیله دمش هوا از سوراخه يا قرار به یک تعبیه شده در کف درجه ماسهها به حالت شناور در خواهند آمد. در این حال مدل فومی بهآرامی روي سطح ماسه شناور گذاشته میشود [22]. ترکیب شیمیایی آلیاژ A356 استفاده شده Table 1 Chemical composition of A356 Cu.5 Si Mg.2-.4 Ti.2 Fe.2 Mn.1 Zn.1 جدول 2 متغیرها و سطوح پیشنهادي براي هر متغیر ترکیب شیمیایی درصد وزنی Table 2 Design variables in three suggested levels سطوح متغیر چگالی فوم ) 3 (kg/m دماي ذوبریزي (C) ویسکوزیته دوغاب (Pa.s) متغیرهاي فرایند ریختهگري در این پژوهش سه متغیر اصلی فرایند مورد بررسی قرار گرفته است. گردید که با توجه به و مهمترین بررسیهاي صورت پذیرفته شده مشخص تا ثیرگذارترین پارامترهاي فرایند ریختهگري با مدل فومی فدا شونده چگالی فوم دماي ذوبریزي و نوع و ویسکوزیته دوغاب میباشند که مقادیر در نظر گرفته براي هریک در ادامه آمده است [23]. الف) سه چگالی مختلف 16 و 24 کیلوگرم بر مترمکعب براي فوم در نظر گرفته میشود. ب) بهمنظور بررسی تا ثیر نوع و ویسکوزیته دوغاب در سه ویسکوزیته 15 و 25 پاسکال ثانیه در نظر گرفته میشود. ج) سه دماي و 8 درجه سلسیوس بهمنظور بررسی اثر دماي ذوبریزي بر روي فومی فدا شونده بررسی میشود. فرایند آلیاژ مورد استفاده در این پژوهش آلیاژ شیمیایی نمایش داده شده در جدول 1 میباشد. 4- طراحی آزمایشها به روش تاگوچی روش تاگوچی ترکیبی از روشه يا بررسیهاي تجربی مورد استفاده قرار میگیرد. ریختهگري با مدل با ترکیب A356 آماري و ریاضی است که در این روش میتواند با کمترین تعداد آزمایشها سطوح بهینه را مشخص کند. روش طراحی آزمایش تاگوچی براي تعیین میزان تا ثیر متغیرها شامل: چگالی فوم دماي ذوبریزي نوع و ویسکوزیته دوغاب و اثرات متقابل آنها بر روي عیوب ظاهري تخلخل و سختی نمونهها استفاده شده است. خلاصهاي از سطوح مختلف متغیرهاي بهکاررفته و آرایه متعامد L9 به ترتیب در جدولهاي 2 و 3 آمده است. جدول 3 آرایه متعامد L9 اراي ه شده توسط روش تاگوچی Table 3 L9 orthogonal array given by Taguchi method شماره آزمایش سطح متغیر اول سطح متغیر دوم سطح متغیر سوم روش انجام آزمایشها 1-5- آمادهسازي مدل فومی براي پ یل تولید نمونهها ابعاد با استایرن استفاده شده است. از مدل فومی ساخته شده از جنس 4 4 4) میلیمتر) مطابق بلوك منبسط شده پلی استایرن با 1 شکل 35 9) میلیمتر) و چگالی اسمی و (16 ابعاد 24 کیلوگرم بر مترمکعب) براي آمادهسازي مدلها به کار گرفته شد. شکل 1 ابعاد مدل فومی برحسب میلیمتر Fig. 1 Model dimensions in mm 44

4 براي کنترل سرعت ذوبریزي مدل فومی مکعبی مطابق با چگالی هر نمونه به انتهاي مدل فومی بهعنوان حوضچه بار ریز توسط مواد چسبنده متصل گردید. بعد از عملیات ذوبریزي فلز مذاب وارد حوضچه بار ریز شده سپس با سرعت یکسان وارد مدل فومی میشود. بهمنظور پوشش دهی و خشک کردن مدل فومی از دوغاب پایه آبی متشکل از شد. استفاده %75 زیرکونیم و دماي ذوب زیرکونیوم %25 17 سیلیکات سدیم درجه سلسیوس میباشد که بهشدت تحت تا ثیر درصد افزودن سیلیکات سدیم [23]. است ویسکوزیته دوغابها بهوسیله (کاپ فورد) با شماره دهانه 5 اندازهگیري شد. براي 125 هم زدن دوغاب از یک همزن ویسکوزمتر ریزشی الکتریکی با سرعت دور بر دقیقه و به مدت دو ساعت با استراحت پنجدقیقهاي بعد از هر نیم ساعت کار استفاده شد. مدلها بهمنظور پوشان دهی ابتدا توسط گیرهاي نگهداشته سپس به روش غوطهوري عمل پوشان دهی انجام پذیرفت. با کنترل مقدار غلظت سیلیکات سدیم و زمان فروبري ضخامت پوشش مختلف بر روي مدلها مدلها به دست در پوشان لایه میآید. پوشان دهی شده بعد از یک ساعت خشک میگردد اما به جهت حصول اطمینان از خشک شدن کامل پوشان مدله يا پوشان دهی شده به مدت 24 ساعت در دماي 25 درجه سلسیوس و فشار یک اتمسفر نگهداري شدند. در مرحله بعد مدلهاي فومی پوشان دهی شده در قالبی از جنس آلومینیوم قرار داده میشوند و اطراف آنها توسط ماسه بدون چسب به آهستگی پر میگردد. بعد از پر شدن قالب با ماسه مجموعه بر روي میز ارتعاشی با فرکانس 5 هرتز به مدت 6 ثانیه قرار داده میشود. عملیات ذوب در یک کوره القایی انجام شد. دماسنج یک دیجیتالی جهت اندازهگیري دماي مذاب بر روي کوره نصب شد. بعد از رسیدن مذاب به درجه حرارت مناسب با نرخ ثابت درون قالب ریخته سپس قطعه میشود. دقیقه از قالب خارج میگردید. پس از انجام ریختهگري بعد از بیست ریختهگري نمونهها از وسط برش داده شد و سطح مقطع نمونهها ازنظر عیوب ریختهگري ریزساختار و سختی موردبررسی قرار گرفتند. بهمنظور بررسی عیوب سطحی پر شدن ناقص نیامدن مذاب ماسه سوزي پر شدن ناقص لبهها و گوشهها مورد ارزیابی قرار میگیرد. مشاهدات متالوگرافی بر روي نمونهه يا پولیش شده با استفاده از میکروسکوپ نوري انجام میشود آمادهسازي نمونهها براي آزمایش نمونهه يا ریختهگري که براي آنالیز ساختاري و مشخصات مکانیکی بهصورت طولی برش داده میشوند. طبق استاندارد ابتدا نمونهها توسط کاغذ سمباده به شماره 6 و بهصورت دستی سمباده زده میشوند و براي سمباده زنی نهایی از عدد اندازه 2 و 3 استفاده میشود [24]. در مرحله نهایی با استفاده از الماس خمیر میکرومتر نیز 1 آلومینایی تمامی نمونهها صیقل میشوند. همچنین براي اچ نهایی نمونهها 1 از محلول ک ل ر استفاده میشود [25]. بهمنظور اندازهگیري درصد تخلخل نمونهها با میکروسکوپ نوري با بزرگنمایی 5 برابر جهت تحلیل تخلخل موردبررسی قرار گرفتند. آزمایش سختی بهمنظور تشخیص تغییراتی که در ریزساختار قطعه روي میدهد و باعث تغییر در سختی قطعات میشود انجام میگیرد. آزمایش سختی با استفاده از مقیاس راکول A (مخروط الماسی 1 درجه و (6kgf با حداقل 5 تکرار بر روي هر نمونه انجام گرفت [26]. 6- بحث و نتایج هرکدام تا ثیر مطالعه در این از پارامترهاي کنترلی در فرایند ریختهگري با مدل فومی فدا شونده بر کیفیت سطح تخلخل و سختی نمونهها توسط روش تاگوچی بررسی شده است اثر پارامترهاي فرایند بر روي عیوب ظاهري عیوبی مانند پر نشدن کامل قالب چینخوردگی ماسه سوزي و عیوب کربنی ازجمله مهمترین ریختهگري با مدل فومی فدا شونده عیوب ظاهري در میباشند. عیوب فوق با بازرسی ظاهري نمونه قابل ارزیابی هستند. الف) چگالی فوم فرایند لازم به ذکر از مطابق با روش طراحی آزمایشهاي تاگوچی آزمایشها یکبار براي پوشان فریتی و بار دیگر براي پوشان زیرکونیمی انجام پذیرفتند. شکل 2 قطعات تولید شده را با استفاده از طراحی آزمایشهاي تاگوچی نشان میدهد بهترین حالت ازنظر میدهد. همانگونه چگالی فوم مربوط به مدل با چگالی فوم مترمکعب میباشد. شکل که شکل نشان کاهش عیوب ظاهري در بررسی 3 تاگوچی را نشان میدهد. تا ثیر چگالی فوم بر بیعیبی ظاهري در کیلوگرم بر روش 1 Keller s reagent 45

5 ب( ج( ب( 46 ( فلا( ( ( Fig. 2 Fabricated samples in three different density levels (a) 16, (b) and (c) 24 kg/m3 شکل 2 قطعات تولید شده با سه چگالی فوم کیلوگرم بر مترمکعب به دلیل آنکه عیوب ظاهري جزو پارامترهاي کیفی هستند با اختصاص اعدادي براي هر کیفیت تبدیل به پارامتري کمی شده است. در هر آزمایش همواره بالاترین نسبت جستوجو میشود. (S/N) در نتایج مقدار بالاي این پارامتر نشان دهنده این است که اثر پارامترهاي قابل کنترل بیشتر از پارامترهاي غیرقابلکنترل یا پارامترهاي اغتشاشی است. فرایند طراحی تولید با بالاترین نسبت (S/N) همراه باعث ایجاد کیفیت بهینه با حداقل واریانس میشود [23]. میدهد نشان 3 شکل که همانگونه چگالی فوم کیلوگرم بر مترمکعب داراي بیشترین میزان نسبت سیگنال به (S/N) نویز کیفیت سطح در کیلوگرم میباشد بنابراین باشد. LFC مقدار میتواند بهینهاي براي با افزایش چگالی فوم تا 24 بر مترمکعب مقدار بیشتري از محصولات حاصل از تجزیه فوم در خلال واکنش بین فوم و فلز مذاب به گاز و سایر محصولات تجزیه میشوند و از پرشدگی کامل قالب جلوگیري میکند. بنابراین میتوان با استفاده از فوم با چگالی فوم کیلوگرم بر مترمکعب تعادلی بین مقدار گاز تولید شده و گاز خارج شده از طریق پوشان و ماسه به وجود آورد. دلیل آنکه در چگالی کیلوگرم بر مترمکعب درصد تخلخل کمترین مقدار خورد است مربوط به سرعت پیشروي فلز مذاب و زمان تجزیه حرارتی مدل فومی با سرعت خروج گاز حاصل از تجزیه به حالت بهینه خود رسیده است. نتایج پژوهشهاي دیگري نیز این موضوع را تصدیق میکند بهعنوانمثال کومار گزارش داده است با افزایش 64 درصدي چگالی فوم زمان پرکنندگی فلز مذاب دو برابر افزایش مییابد [12]. ب) دماي ذوبریزي تا ثیر فوم بر تولید نمونه فقط به کم یا زیاد بودن چگالی وابسته نیست بلکه به چگونگی ذوب شدن فوم در حین ذوبریزي نیز مربوط است[ 23 ]. با توجه به سه دماي ذوبریزي در نظر گرفته شده نمودار نسبت سیگنال به نویز براي دماهاي مختلف در شکل 4 نشان داده شده است. نشان میدهد دماي 4 شکل که همانگونه درجه 74 سلسیوس داراي بیشترین مقدار میباشد که بدان معناست که بهترین نتایج را از نظر تولید ریختهگري با بیعیبی ظاهري کمتر براي دو حالت ایجاد میکند. همچنین با افزایش درجه حرارت ذوبریزي حجم گازهاي تولید شده بهطور چشمگیري افزایش مییابد. با افزایش دما نرخ انتقال گرما به فوم افزایش مییابد که منجر به تخریب سریعتر فوم میشود. ( و (ج) 24 Mean of (S/N) (الف ( 16 Signal-to-noise (S/N) Foam Density (kg/m 3 ) Fig. 3 The influence of specimen density on the visual defects شکل 3 تا ثیر چگالی فوم بر بیعیبی ظاهري

6 Mean of (S/N) Signal-to-Noise (S/N) Melt temperature ( o C) Fig. 4 The influence of melt temperature on the visual defects شکل 4 تا ثیر دماي ذوبریزي بر روي بیعیبی ظاهري با بالا رفتن سرعت تخریب فوم از یک طرف در اثر تخریب حجم بیشتر و از طرف دیگر گاز بیشتري آزاد میگردد. این دو پدیده اثر معکوسی بر روي فشار دارند. حجم موجب افزایش کاهش فشار و افزایش گاز ورودي موجب افزایش فشار میشوند. علاوه بر این دما بیش از آنکه بر روي زمان و الگوي پر شدن تا ثیر داشته باشد بر روي کیفیت قطعه نهایی و احتمال بروز عیوب دارد. تا ثیر این امر به این دلیل است که تجزیه حرارتی مدل فومی در جلوي جبهه مذاب گرماگیر بوده و اثر قابلتوجهی بر پرکنندگی و انجماد در ریختهگري با مدل فومی فدا شونده دارد. ج) ویسکوزیته پوشان پوشان باید توانایی لازم براي خارج ساختن محصولات حاصل از تجزیه فوم را دارا باشد که به این توانایی نفوذپذیري پوشان گفته میشود. نفوذپذیري فاکتوري تعیین کننده در دقت ابعادي قطعات ریختهگري شده با فناوري ریختهگري با مدل فوم فدا شونده است. با افزایش ویسکوزیته پوشان ضخامت پوشش ایجاد شده بر روي مدل فومی نیز افزایش خواهد یافت. با افزایش ضخامت پوشش انتظار میرود که قابلیت نفوذپذیري پوشان کاهش پیدا کند و بر نرخ حذف گاز از طریق پوشش و ماسه تا ثیر بگذارد. 5 شکل تا ثیر ویسکوزیته دوغاب را بر استفاده از نمودار سیگنال به (S/N) نویز بیعیبی ظاهري با میدهد. نشان همانگونه که شکل نشان میدهد ویسکوزیته پاسکال ثانیه داراي بیشترین مقدار سیگنال به نویز میباشد که این بدان معناست که داراي کمترین عیوب سطحی در ریختهگري با مدل فومی فدا شونده و بهینهترین حالت از بین ویسکوزیتهه يا انتخابی براي ویسکوزیته پوشان است. 25 همچنین با افزایش ویسکوزیته به 25 پاسکال ثانیه کیفیت سطح نمونهها بهشدت دچار افت میشود که این به علت نفوذپذیري کمتر ویسکوزیته پاسکال ثانیه نسبت به سایر ویسکوزیتهها میباشد. ویسکوزیته 15 پاسکال ثانیه نیز کاهش کیفیت سطح نمونهه يا در ریختهگري مشاهده میگردد. شاهرخیان و همکاران [23] نیز به نتایج مشابه دست یافتند پوشان بهصورت و بیان کردند که مقدار نفوذپذیري متناسب با نرخ گاز از طریق منافذ پوشان میباشد. در مقادیر کمتر و بیشتر آن به ترتیب نفوذپذیري زیاد و کم پوشان مشاهده میشود. این موضوع خود عامل ایجاد عیب و افزایش درصد تخلخل در نمونهها میباشد تا ثیر پارامترهاي فرایند بر روي تخلخل تخلخل گازي ممکن است ناشی از به دام افتادن محصولات تجزیه گازي و مایع باشد. زمانی که فوم در اثر حرارت مذاب تجزیه میگردد مقداري از آن بهصورت گاز و مقداري از آن نیز بهصورت سیال گرانرو تجزیه میگردد. این گاز باید از طریق پوشش و ماسه خارج گردد در غیر این صورت درون مذاب برگشته و در قالب محبوس میشود. این پدیده منجر به وجود آمدن عیوب خارجی و داخلی خواهد شد. موجود در نمونه که بهوسیله تخلخل 6 شکل تصویر متالوگرافی با استفاده از میکروسکوپ نوري براي نمونه 1 را نشان میدهد. سطح نمونه مورد نظر سپس با استفاده از نرمافزار Image J مقادیر تخلخل بهوسیله روش پردازش تصویر به مقادیر کمی تبدیل شده است که مقادیر آن براي هر آزمایش در شکل 7 نشان داده شده است. Mean of (S/N) Signal-to-Noise (S/N) slurry viscosity (Pa.s) Fig. 5 The influence of slurry viscosity on the visual defects شکل 5 تا ثیر ویسکوزیته پوشان بر بیعیبی ظاهري 47

7 اینچنین میتوان بیان نمود که علاوه بر چگالی فوم غیریکنواختی تراکم و اندازه دانهها فاکتورهاي بسیار مهمی هستند که بر کیفیت ریختهگري اثر میگذارند. ضمنا همجوشی دانههاي فوم بسیار تا ثیرگذار هستند. 8 Porosity (%) 6 4 Fig. 6 Porosity defects in the fabricated specimen observed by optical microscope شکل 6 تخلخل موجود در نمونه در تصویر متالوگرافی Foam Density (kg/m 3 ) Fig. 8 The influence of foam density on the specimen porosity شکل 8 تغییرات درصد تخلخل براي چگالی فومهاي مختلف Porosity (%) در چگالی فوم 16 کیلوگرم بر مترمکعب با توجه به اینکه چگالی فوم و تراکم دانهها کم است درنتیجه فوم با سرعت بیشتري تجزیه میگردد و گاز حاصل در مدتزمان کمتري تشکیل میشود. به دلیل آنکه زمان تشکیل گاز کم است فرصت خروج از پوشش و ماسه را پیدا نکرده در نتیجه مقداري از گاز در نمونه به دام خواهد افتاد. ب) دماي ذوبریزي همانگونه که شکل 9 نشان میدهد با افزایش دما میزان تخلخل در نمونهها افزایش مییابد. میزان درصد تخلخل از دماي 74 درجه سلسیوس تا دماي 8 درجه سلسیوس افزایش Test number Fig. 7 The porosity percent of all specimens شکل 7 درصد تخلخل در ریختهگريهاي انجام شده الف) چگالی فوم 8 شکل درصد تخلخل را براي چگالیهاي مختلف فوم مورد استفاده را نشان میدهد. همانگونه که مشاهده میشود درصد تخلخل در چگالی کیلوگرم بر مترمکعب کمینه و در حدود %5 میباشد. همانگونه که شکل 8 نشان میدهد با افزایش چگالی فوم درصد تخلخل نیز افزایش خواهد یافت زیرا میزان جوش خوردن دانهها افزایشیافته و فضاي خالی کمتري بین دانههاي فوم دیده میشود. در خلال واکنش مذاب و فوم یک لایه پیوسته و متصل از محصولات تجزیه تشکیل میشود که در این شرایط گازهاي داغ نمیتوانند بهطور عمیق در فوم نفوذ کنند درنتیجه منطقه متا ثر از حرارت در جلوي مذاب کاهش درصد تخلخل در چگالی فوم 16 علت افزایش مییابد. کیلوگرم بر مترمکعب را چشمگیري داشته است. اما در دماي 68 درجه سلسیوس نیز درصد تخلخل بیشتر از دماي 74 درجه سلسیوس مشاهده میگردد. باید توجه داشت که در دماهاي پای نی تر مقدار مواد گرانرو تولید شده نیز بیشتر خواهد بود که این مواد در بین حفرههاي پوشش نفوذ کرده و باعث انسداد آنها خواهد شد که توانایی خارج ساختن گاز تولید شده را از طریق پوشش (نفوذپذیري پوشش) را کاهش میدهد که درنتیجه گاز بیشتري به سمت مذاب بازگشته و به درون آن نفوذ میکند. 48

8 شکل 11 شکل 11 مقادیر سختی راکول را براي آزمایشهاي انجام شده نشان میدهد. همانگونه که شکل 11 نشان میدهد سختیهاي محاسبه شده براي هر 9 نمونه آزمایشگاهی مقادیر بین 22/1 تا 28 را نشان میدهد. بهعبارتدیگر به ازاي تغییرات پارامترهاي مختلف حداکثر اختلاف سختی %26/7 تغییرات در سختی نمونهها مشاهده شده است. در ادامه اثر هر یک از پارامترها بهطور مجزا مورد بحث قرار خواهد گرفت. Porosity (%) Porosity (%) slurry viscosity (Pa.s) Fig. The influence of slurry viscosity on the specimen porosity Melt temperature ( o C) Fig. 9 The influence of melt temperature on the specimen porosity شکل 9 تغییرات درصد تخلخل براي دماهاي ذوبریزي مختلف ج) ویسکوزیته پوشان در شکل درصد تخلخل بر اساس ویسکوزیته پوشان نشان داده شده است. همانگونه که شکل نشان میدهد بیشترین درصد تخلخل در ویسکوزیته 25 پاسکال ثانیه وجود دارد. با افزایش ویسکوزیته پوشان ضخامت پوشش بر روي مدل فومی افزایش مییابد و روزنههاي موجود در پوشش کاهش مییابد درنتیجه راه فرار گازها از درون قالب مسدود میشود اما در ویسکوزیته 15 پاسکال ثانیه نسبت به ویسکوزیته پاسکال ثانیه اندکی افزایش مقدار درصد تخلخل مشاهده میگردد. در این حالت به علت افت فشار در فضاي بین فلز و قالب فومی ذوب پوشش تحمل وزن ماسه را نداشته محفظه قالب وارد میشود تا ثیر پارامترهاي فرایند بر روي سختی بهمنظور بررسی خواص مکانیکی نمونهه يا و ماسه درحالتوسعه به درون ریختهگري شده از آزمون سختی استفاده شد. این آزمون در بسیاري از مطالعات به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهاي انتخاب ماده در صنایع مورد استفاده قرار میگیرد [27]. پارامتر سختی حاکی از مقاومت در برابر فروروي نوك ابزار فرورونده به داخل قطعه بوده و این خاصیت در فلزات معیاري از مقاومت آنها در برابر تغییر شکل پلاستیک یا داي م است[ 28 ]. براي انجام آزمون سختی بر روي هر نمونه پنج بار آزمایش انجام شد و میانگین آنها اعلام گردیده است. شکل تغییرات درصد تخلخل براي ویسکوزیتههاي مختلف پوشان Test number شکل 11 سختی راکول در الف) چگالی فوم Rockwell hardness Fig. 11 Rockwell hardness of all specimens ریختهگريهاي انجام شده Fig. 11 Rockwell hardness of all specimens 49

9 در شکل 12 شده است. تغییرات سختی بر اساس چگالی فوم نشان داده بیشتر خواهد شد که همین امر موجب ریزتر شدن ساختار و درنهایت افزایش سختی خواهد شد. نتایج این بخش کاملا منطبق بر پژوهشهاي پیشین [23] است که دریافتند با افزایش دماي ذوبریزي سختی در نمونهها کاهش خواهد یافت. 3 ج) ویسکوزیته پوشان شکل 14 تغییرات سختی بر اساس ویسکوزیته پوشان را نشان میدهد. از نمودار میتوان استنباط نمود که با افزایش ویسکوزیته پوشان از 15 پاسکال ثانیه به 25 پاسکال ثانیه مقدار سختی بهصورت تدریجی کاهش مییابد. Rockwell hardness Rockwell hardness Melt temperature ( o C) Fig. 13 The influence of melt temperature on the specimen Rockwell hardness شکل 13 تغییرات مقدار سختی بر اساس دماي ذوبریزي Rockwell hardness slurry viscosity (Pa.s) Fig. 14 The influence of slurry viscosity on the specimen Rockwell hardness Foam Density (kg/m 3 ) Fig. 12 The influence of foam density on the specimen Rockwell hardness شکل 12 تغییرات سختی بر اساس چگالی فوم همانگونه که در شکل 12 نشان داده است با افزایش چگالی فوم سختی نمونهها نیز افزایش مییابد اما از چگالی فوم کیلوگرم بر مترمکعب تا چگالی فوم 24 کیلوگرم بر مترمکعب مقدار جزي ی کاهش سختی مشاهده میگردد. بهطوريکه مقدار سختی از میزان 26/7 براي چگال فوم کیلوگرم بر مترمکعب به مقدار 26/2 براي چگالی فوم 24 کیلوگرم بر مترمکعب رسیده است. علت این پدیده را اینگونه میتوان چگالی فوم نقش مهمی بر روي نرخ انجماد بیان نمود که اگرچه نمونهه يا ریختهگري شده دارد بااینحال علاوه بر چگالی فوم سایر خواص ازجمله: فوم همجوشی دانهها دانهبندي فوم و... بر روي نرخ انجماد مذاب نیز تا ثیر دارند. حداکثر دامنه تغییرات سختی به ازاي تغییرات چگالی تنها %9 چگالی فوم %5 تغییر نموده است. ب) دماي ذوبریزي حاصل شده است درصورتیکه تغییرات مقدار سختی بر اساس دماي ذوبریزي در شکل 13 نشان داده شده است. همانگونه که شکل نشان میدهد با افزایش دماي ذوبریزي مقدار سختی بهوضوح کاهش مییابد. دلیل کاهش در مقدار سختی دما و گرماي زیاد میباشد. افت حرارتی شدید و در نتیجه شیب حرارتی به وجود آمده باعث از دست رفتن حرارت نتیجه در که میگردد سرعت سرد شدن 5

10 [1] H. Bates, C. Littleton, B. McMellon, P. Stroom, Technological Developments and Worldwide Market Growth in Lost Foam Casting Production, Transactions of the American Foundry Society, Vol. 9, pp. 1-16, 1. [2] R. Walling, J. Dantzig, Mechanisms of Mold Filling in the EPC Process, Transactions of the American Foundrymen's Society, Vol. 2, pp , [3] L. Xuejun, Experimental and computational study of fluid flow and heat transfer in the lost foam casting process, PhD Thesis, Auburn University, 5. [4] B. A. Miller, Pattern pyrolysis defect reduction in lost foam castings, PhD Thesis, University of Alabama at Birmingham, [5] G. H. Majzoobi, M. Kashfi, N. Bonora, G. Iannitti, A. Ruggiero, E. Khademi, Damage characterization of aluminum 24 thin sheet for different stress triaxialities, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Vol. 18, No. 3, pp , 18/7/1/, 18. [6] S. Shivkumar, Fundamental Characteristics of Metal Flow in the Full-Mold Casting of Aluminum Alloys, PhD Thesis, Stevens Institute of Technology, [7] R. Ballmann, Assembly and coating of polystyrene foam patterns for the evaporative pattern casting process, Transactions of the American Foundrymen's Society, Vol. 96, pp , [8] M. Sands, S. Shivkumar, EPS bead fusion effects on fold defect formation in lost foam casting of aluminum alloys, Journal of Materials Science, Vol. 41, No. 8, pp , 6. [9] S. Kumar, P. Kumar, H. Shan, Optimization of tensile properties of evaporative pattern casting process through Taguchi's method, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 4, No. 1-3, pp , 8. [] E. Niemann, Expandable polystyrene pattern material for the lost foam process, Transactions of the American Foundrymen's Society., Vol. 96, pp , [11] M. Warner, B. Miller, H. Littleton, Pattern Pyrolysis Defect Reduction in Lost Foam Castings (AFS Research)(98-161), Transactions of the American Foundrymen's Society, Vol. 6, pp , [12] orative pattern casting process parameters on the surface roughness of Al 7% Si alloy castings, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 182, No. 1-3, pp , 7. [13] Y. Chen, R. Chen, W. Hwang, Mold-Filling study in the EPC process-mathematical model and flow characteristics, Transactions-American Foundrymens Society, pp , [14] M. Sands, S. Shivkumar, EPS molecular weight and شکل 14 تغییرات مقدار سختی بر اساس ویسکوزیته پوشان همانگونه که قبلا گزارش شد با افزایش ویسکوزیته پوشان ضخامت پوشش افزایش انتقال حرارت دارد. پوشش مییابد قدرت بیشتر نسبت به پوششه يا ضخیمتر که تا ثیر چشمگیري بر روي همچون عایق حرارتی با نازكتر باعث کاهش انتقال حرارت میشود که همین امر باعث زماندهی به ریزساختار شده و درنتیجه ریزساختار درشتتر میشود که درنهایت باعث کاهش میزان سختی میشود. 7- نتیجهگیري در پژوهش حاضر سه پارامتر تا ثیرگذار در فرایند ریختهگري به روش مدل فومی فدا شونده بررسی شد و تا ثیر در سه آنها سطح مختلف بر روي عیوب ظاهري و ریختگی درصد تخلخل و سختی قطعات موردبررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از روش تاگوچی طراحی آزمایشها انجام شد. میتوان بهصورت زیر خلاصه نمود: پژوهش حاضر را نتایج - با افزایش چگالی فوم مقدار گاز حاصل از تجزیه حرارتی مدل فومی افزایش مییابد و همانند سدي در برابر پیشروي مذاب در قالب عمل مینماید و موجب پر نشدن کامل قالب و سایر عیوب ظاهري ازجمله: زبري سطح و غیره میگردد. درصد تخلخل نمونهها گرد شدن در چگالی لبهها نیامدن مذاب کیلوگرم بر فوم مترمکعب دماي ذوبریزي 74 درجه سلسیوس و ویسکوزیته پوشان پاسکال ثانیه داراي کمترین مقدار میباشد. - دماي ذوبریزي تا ثیر چشمگیري بر روي تخلخل دارد که با افزایش دماي ذوبریزي مقدار تخلخل نیز افزایش مییابد زیرا در دماي بالا سرعت تبخیر مدل فومی افزایش مییابد و مقدار گاز تولیدي حاصل نمیتواند بهطور کامل از طریق منافذ پوشان - از قالب خارج گردد. با افزایش دماي ذوبریزي و ویسکوزیته پوشان مقدار - سختی نمونهه يا ریختهگري شده کاهش مییابد اما با افزایش چگالی فوم مقدار سختی افزایش مییابد. - مقدار سختی نمونهها براي هر دو نوع پوشان تقریبا برابر بوده و اختلاف چندانی با یکدیگر ندارند. بر اساس نتایج آزمایشگاهی مقادیر بهینه چگالی فوم دماي ذوبریزي و ویسکوزیته پوشان به ترتیب برابر است با کیلوگرم بر مترمکعب مقدار 74 درجه سلسیوس و پاسکال - ثانیه به دست آمد. 8- مراجع 51

11 part i: fracture toughness, Journal of Cellular Plastics, Vol. 27, No. 5, pp , [22] T. Piwonka, A comparison of lost pattern casting processes, Materials & Design, Vol. 11, No. 6, pp , 199. [23] M. A. Shahrokhian Dehkordi, M. Karimian, An Experimental study on Lost Foam Casting using the Taguchi method, Modares Mechanical Engineering, Vol. 17, No. 5, pp , 17. (in Persian) [24] J. McCall, Metallographic specimen preparation: optical and electron microscopy: Springer Science & Business Media, 12. [25] G. Vander Voort, Metallography, Principles and Practice, ASM International, Materials Park, OH, 1999, Google Scholar, pp [26] E. ASTM, Standard test methods for Rockwell hardness of metallic materials, E18-8a, 8. [27] G. Majzoobi, K. Rahmani, A. Atrian, Temperature effect on mechanical and tribological characterization of Mg SiC nanocomposite fabricated by high rate compaction, Materials Research Express, Vol. 5, No. 1, pp. 1546, 18. [28] A. Atrian, G. Majzoobi, S. Nourbakhsh, S. Galehdari, R. M. Nejad, Evaluation of tensile strength of Al775-SiC nanocomposite compacted by gas gun using spherical indentation test and neural networks, Adv. Powder Technol, Vol. 27, No. 4, pp , 16. foam density effects in the lost foam process, Journal of Materials Science, Vol. 38, No., pp , 3. [15] D. Caulk, A foam engulfment model for lost foam casting of aluminum, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 49, No , pp , 6. [16] S. Kumar, P. Kumar, H. Shan, Parametric optimization of surface roughness castings produced by evaporative pattern casting process, Materials letters, Vol. 6, No , pp , 6. [17] J. Rossacci, S. Shivkumar, Bead fusion in polystyrene foams, Journal of Materials Science, Vol. 38, No. 2, pp. 1-6, 3. [18] M. Sands, S. Shivkumar, Influence of coating thickness and sand fineness on mold filling in the lost foam casting process, Journal of Materials Science, Vol. 38, No. 4, pp , 3. [19] M. Karimian, A. Ourdjini, M. Idris, T. Chuan, H. Jafari, Process Control of Lost Foam Casting using Slurry Viscosity and Dipping Time, Journal of Applied Sciences, Vol. 11, No. 21, pp , 11. [] R. C. Bhat, S. Bhavnani, R. Overfelt, D. Sheldon, Effect of Process and Design Variables in the Production of Expandable Polystyrene Patterns for Lost Foam Casting, PhD Thesis, Auburn University, 5. [21] P. Stupak, W. Frye, J. Donovan, The effect of bead fusion on the energy absorption of polystyrene foam. 52

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از هر کدام

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

RONA LIGHTING WOOD & CLOSET LINEAR LIGHT

RONA LIGHTING WOOD & CLOSET LINEAR LIGHT RONA LIGHTING WOOD & CLOSET RONA چراغهای خطی توکار رونا با عرض کم را میتوان بدون زیرسازی در چوب نصب نمود. این چراغها داخل لولههای فلزی و چوبی داخل انواع کمدهای لباس و باالی رگالها قابل نصب هستند. مدلهای

توضیحات بیشتر

کفپوش PVC، راهنمای خرید این کفپوش ارزان و بی دردسر

کفپوش PVC، راهنمای خرید این کفپوش ارزان و بی دردسر کفپوش pvc چیست انواع کفپوش pvc کاربری های کفپوش پی وی سی مزایا و معایب کفپوش pvc نحوه نصب کفپوش پی وی سی راهنمای خرید کفپوش پی وی سی کفپوش PVC چیست کفپوش PVC نوعی جدید کفپوش های مقاوم است که انعطاف پذیری

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx تحليل و طراحي كنترل كننده براي سلولهاي سوختي هيدروژني از نوع SOFC حسام الدين مصلي استاد راهنما: امين نوبختي رئوس مطالب معرفي اهداف پروژه اقدامات صورتگرفته مسير پيش رو همكاران: مهدي شريف زاده ) استاد دانشكده

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره د

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره د دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره دانشجویی: 90104518 تابستان 94 فهرست عنوان صفحه فصل اول

توضیحات بیشتر

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید ردیف بارم نام و نام خانوادگی:... مقطع و رشته: دهم ریاضی نام پدر:... شماره داوطلب:... تعداد صفحه سؤال: 2 صفحه جمهوری اسالمی اریان اداره ی ک ل آموزش و رپورش

توضیحات بیشتر

محصوالت صنعتی لیکومولی

محصوالت صنعتی لیکومولی محصوالت صنعتی لیکومولی روغن هیدرولیک چند منظوره ATF III این محصول چند منظوره مورد استفاده در سیستم های انتقال قدرت دستی اتوماتیک سیستم های هیدرولیکی خودرو در کنار دیگر کاربردهای مختلف صنعتی می باشد. این

توضیحات بیشتر

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد که همانند

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - beton

Microsoft Word - beton روش پیشنهادي انجمن بتن آمریکا براي طرح مخلوط بتن معمولی( 89 - (AI 2.... :γ w علاي م اختصاري:... :A% درصد هواي بتن وزن مخصوص آب اشباع با سطح خشک حجم ریز دانه... :SSD... :V... : American oncrete Institute

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - P_PTG1005.docx

Microsoft Word - P_PTG1005.docx پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران تاثير جهتيابي شكستگيها در بازيافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرايندهاي سيلابزني آبي و پليمر در شمال روستاي مزدوران 4 3 2 1 مصطفي قناديان بهنام رحيمي علي شعبان و سيد كيوان

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی ن چ گا ل ی خشک خاک رد مح ل آزما ی ش : د ا نش ج و :

توضیحات بیشتر

ویدئو کتاب شیمی 3 بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند.

ویدئو کتاب شیمی 3 بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند. در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند. LED )مخفف شده ی عبارت )Light Emitting Diode به معنای دیود نشردهنده نور است. تغییر فیزیکی تغییری است که در آن تنها

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Nicab SepahanForged Steel Valves

Microsoft Word - Nicab SepahanForged Steel Valves Forged Steel Valves شيرآلات فولادي فشارقوي(فورج) شيرهاي فشارقوي بسياري از شيرآلات به روش هاي ريخته گري ساخته مي شوند. درچنين حالتي ابتدا فلز تا دماي ذوب گداخته مي شود سپس ماده مذاب درون قالبهاي مربوطه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx پنجمين همايش ملي صنايع فراساحل (OIC03) 3 ارديبهشت و خرداد 39 تهران دانشگاه صنعتي شريف بررسي دانه بندي رسوبات بستر منطقه دريايي نور داريوش منصوري مسعود صدري نسب مربي عضو هيا ت علمي دانشگاه تربيت مدرس دانشكده

توضیحات بیشتر

Page 1.cdr

Page 1.cdr Engineering Co. IMEN TIAR ) ) قابل نصب بصورت سربالا و واژگون www.imentiar.com Upright & Pendent Rev. B شرکت مهندسی ایمن تیار در سال 1378 فعالیت خود را بعنوان تولید کننده و تا مین کننده تجهیزات ایمنی و

توضیحات بیشتر

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ

)مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگ )مدل گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد )اسفند ماه 1396( راهنمای استفاده از دستگاه Flow-meter )Transonic شرکت TS420 Perivascular Flow Module معرفی دستگاه تهیه و تدوین: عالیه فرشباف :Flow-meter - فلومتر

توضیحات بیشتر

1 1 انتقال حرارت مدرسان شریف مقدمه فصل اول» آشنایی با روشهاي انتقال حرارت و معادلات حاکم «انتقال حرارت حاصل اختلاف دماي میان دو نقطهاي است که انتقال ح

1 1 انتقال حرارت مدرسان شریف مقدمه فصل اول» آشنایی با روشهاي انتقال حرارت و معادلات حاکم «انتقال حرارت حاصل اختلاف دماي میان دو نقطهاي است که انتقال ح انتقال حرارت مدرسان شریف مقدمه فصل اول» آشنایی با روشهاي انتقال حرارت و معادلات حاکم «انتقال حرارت حاصل اختلاف دماي میان دو نقطهاي است که انتقال حرارت بین آنها صورت میپذیرد بنابراین میتوان گفت که در مبحث

توضیحات بیشتر

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصول: عایق پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات اختصار محصول: PUR & PIR ساختار شیمیایی: پلیمری آلی عرضه کننده: آرمان عایق اسپادانا اطالعات تماس: تلفن: 11 1119119 9111 فاکس: 3329112

توضیحات بیشتر

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظور از واحد آبیاری وقطعه آبیاری در روش آبیاری قطره ای

توضیحات بیشتر

PRODUCT NAME TPE Vistamaxx 6202 Link in Kangaroo: h p:// KANGAROO FAST DELIVERY FAS

PRODUCT NAME TPE Vistamaxx 6202 Link in Kangaroo: h p://  KANGAROO FAST DELIVERY FAS WWW.YESKANGAROO.COM PRODUCT NAME TPE Vistamaxx 6202 Link in Kangaroo: h p://www.yeskangaroo.com/fa/product/view/79/vistamax KANGAROO FAST DELIVERY FAST SUPPLY WWW.YESKANGAROO.COM اطلاعات عمومي محصول TPE

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - SCC_sakhtemoon.com_.doc

Microsoft Word - SCC_sakhtemoon.com_.doc بتن خود تراکم (self consolidating concrete) SCC مقدمه: بتن خود تراکم شامل بازه گسترده ای از طرح های اختلاط می باشد که خواص بتن تازه و سخت شده لازم برای کاربری های خاص دارا می باشند. اگرچه مقاومت هم چنان

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3 استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 8/8/ كد استاندارد: 0-/49// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از

توضیحات بیشتر

نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر First International Conference on Electric Engineering and Computer Science روشی بهینه براي تشخیص

نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر First International Conference on Electric Engineering and Computer Science روشی بهینه براي تشخیص نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر First International Conference on Electric Engineering and Computer Science روشی بهینه براي تشخیص و اندازهگیري THD جریان منابع تغذیه سوي یچینگ 1 امین

توضیحات بیشتر

ETABS MATE Update Release Note

ETABS MATE Update Release Note What s new in ETABS MATE Software Concrete Structural Detailer Version 1.3.515 امكان وارد كردن نتايج طراحي سازه از استفاده از با فرمت XML ETABS 2015 با توجه به حساسيت موتورهاي پايگاه دادههاي اكسس مايكروسافت

توضیحات بیشتر

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون بنام خداوند مهربان سیستم انعقاد عروق Vessel sealing system توضیحات کلی در تکنیک های متداول جراحی الکتریکی با استفاده از ابزارهای Monopolar یا Bipolar معمولی میتوان عروقی با قطر حداکثر 2mm را منعقد نمود

توضیحات بیشتر

خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد

خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد www.anoonashad.com فصل سينتيك واكنشهاي متجانس di i ± d( i/ ) i i ± ± [ ][ ] (T) f (,, ) B dpi i ± T a + bb c + dd - - سرعت واکنش سرعت واكنش نسبت

توضیحات بیشتر

1 ربرس ی عملکرد قیر اصالح شده با هیدروکسیداهی دوالهیای رد ربارب پیرشدگی ربارث اشعه فرا بنف ش ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان

1 ربرس ی عملکرد قیر اصالح شده با هیدروکسیداهی دوالهیای رد ربارب پیرشدگی ربارث اشعه فرا بنف ش ش کرت تولیدی و صنعتی فیدا ر اصفهان 1 2 فهرست مطالب چکیده............ 3... مقدمه...... 4 مواد و روش آزمایش... 5 مواد............ 5 آمادهسازی قیر اصالحشده با هیدروکسیدهای دوالیهای...... 5 روش پیرشدگی...... 6 آزمون خواص فیزیکی... 6 آنالیز

توضیحات بیشتر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر 1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر شایان نام دانشجو : روح االله قدیري شماره دانشجویی :

توضیحات بیشتر

پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران تهران 51 مهرماه 5931 تاثیر نسبت حجم سنگدانه به حجم خمیر سیمان در مقاومت چگالی و هزینه بتن سبک سازه ای نرگس یاحی 2

پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران تهران 51 مهرماه 5931 تاثیر نسبت حجم سنگدانه به حجم خمیر سیمان در مقاومت چگالی و هزینه بتن سبک سازه ای نرگس یاحی 2 تاثیر نسبت حجم سنگدانه به حجم خمیر سیمان در مقاومت چگالی و هزینه بتن سبک سازه ای نرگس یاحی 2 محمد تیموری موگویی دانشجوی دانشگاه صنعتی امیر کبیر )پلی تکنیک تهران ) و عضو مرکز تحقیقات و فناوری های نوین دمش

توضیحات بیشتر

آریوپایا سازنده انحصاری مبدل های گرمایی صفحه ای تحت لیسانس GEA PHE Systems آلمان بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با است

آریوپایا سازنده انحصاری مبدل های گرمایی صفحه ای تحت لیسانس GEA PHE Systems آلمان بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با است بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با استفاده از شبيه سازی در نرم افزار HYSYS مهندس شقایق خلجی 34 کارشناس ارشد دفتر مطالعات و مديريت انرژي مديريت برنامه ريزي شرکت ملی گاز ایران

توضیحات بیشتر

آزمایش اندازه گیری تخلخل با گاز هلیم هدف آزمایش: تعیین تخلخل نمونه مغزه با گاز هلیم مقدمه: دانه های ماسه ای و ذرات کربناته که مخازن ماسه سنگ و سنگ آهک

آزمایش اندازه گیری تخلخل با گاز هلیم هدف آزمایش: تعیین تخلخل نمونه مغزه با گاز هلیم مقدمه: دانه های ماسه ای و ذرات کربناته که مخازن ماسه سنگ و سنگ آهک آزمایش اندازه گیری تخلخل با گاز هلیم هدف آزمایش: تعیین تخلخل نمونه مغزه با گاز هلیم مقدمه: دانه های ماسه ای و ذرات کربناته که مخازن ماسه سنگ و سنگ آهک را تشکیل می دهند به دلیل میزان باالی نامنظمی در شکل

توضیحات بیشتر

معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می ش

معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می ش معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می شوند. در سیستم انتقال قدرت معمولی راننده با فشار دادن

توضیحات بیشتر

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال ---------------------------------------------------------------------------------------------------- سري 2 (فصل 3): منابع اطلاعات و کدبندي منبع 1-2

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

و فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهی

و فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق   در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهی و فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهیزات ابزاردقیق با برندهای مختلف همچون تجهیزات KYORITSUو

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - farei shimi.doc

Microsoft Word - farei shimi.doc فصل پنجم: استوكيومتري مطالب فصل: قسمت اول روابط مولي در تركيبهاي شيميايي قسمت دوم استوكيومتري واكنش قسمت سوم غلظت محلولها و استوكيومتري محلولها قسمت چهارم گازها و استوكيومتري گازها تعداد سو الات اين فصل

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 1376/04/01 كد استاندارد: 8-80/12/1/2 دفتر طرح

استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 1376/04/01 كد استاندارد: 8-80/12/1/2 دفتر طرح استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 7/0/0 كد استاندارد: 8-80/// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

????? ? ???? ????? ???? ? ??????? ?? ??? ????? ARTCAM PRO.pdf

????? ? ????  ????? ???? ? ??????? ?? ??? ????? ARTCAM PRO.pdf طراحی و ساخت قطعات هنري و جواهرات با نرم افزار علی مشرفی اداره طراحی قالب و ابزارمرکز تحقیقات ایران خودرو moshrefi.ali@gmail.com ArtCAM Pro چیست ArtCAM Pro یک نرم افزار منحصر به فرد است که به کاربر اجازه

توضیحات بیشتر

بررسی پراش اشعهX و اثرکامپتون هدف آزمایش: بررسی پراش اشعهX و تعیین ثابت پلانک رسم منحنی عبور اشعهX از ورق مسی مشاهده مقدمه: اثر کامپتون و اندازه گیري

بررسی پراش اشعهX و اثرکامپتون هدف آزمایش: بررسی پراش اشعهX و تعیین ثابت پلانک رسم منحنی عبور اشعهX از ورق مسی مشاهده مقدمه: اثر کامپتون و اندازه گیري بررسی پراش اشعهX و اثرکامپتون هدف آزمایش: بررسی پراش اشعهX و تعیین ثابت پلانک رسم منحنی عبور اشعهX از ورق مسی مشاهده مقدمه: اثر کامپتون و اندازه گیري طول موج کامپتون مقدمه: 1- پراش اشعھ X وتعیین ثابت پلانک:

توضیحات بیشتر

REAR CRANK SHAFT OIL SEAL _

REAR CRANK SHAFT OIL SEAL  _ عنوان : دستورالعمل تعویض قطعات در تعمیرگاهها در دوره گارانتی (کاسه نمد ته میل لنگ) کارفرما : شرکت سایپا کد پروژه : 91612 ویرایش : 00 تاریخ : خرداد 1392 » بسمه تعالی «مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه (خودرو)

توضیحات بیشتر

1

1 1 شرکت پوالد پوشش )آونگ( در سال 1377 در تهران با شماره ثبت 139754 تاسیس گردید. این است. شرکت با افزایش دامنه فعالیتهای خود در صنایع سیمان فوالد پتروشیمی و سایر صنایع کانی غیر فلزی از سال 1383 به صورت مجموعه

توضیحات بیشتر

شکست

شکست 1 کامپوزیت ها Composites 2 فصل پنجم: روش تولید کامپوزیت ها A short fiber particulate-reinforced aluminum matrix composite used as a cylinder liner in the Honda Prelude Fracture surface of a SiC fibre-reinforced

توضیحات بیشتر

نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته بررسي تا ثير عوامل موثر بر پديده مخروطي شدن آب دريك ميدان نفتي 3 2 1 محسن پورنقيب عبدالمجيد موحدي نيا خليل شهبازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اميديه Moshen _poornaghib@yahoo.com چكيده پديده مخروطي شدن آب

توضیحات بیشتر

1

1 1 شرکت پوالد پوشش )آونگ( در سال 1377 در تهران با شماره ثبت 139754 تاسیس گردید. این شرکت با افزایش دامنه فعالیتهای خود در صنایع سیمان فوالد پتروشیمی و سایر صنایع کانی غیر فلزی از سال 1383 به صورت مجموعه

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - katalog-andazeh

Microsoft Word - katalog-andazeh آزمایش آشنایی با وسایل اندازه گیري هدف آزمایش آشنایی با طرز استفاده از کولیس ریز سنج گوي سنج زمینه نظري آزمایش فیزیک را علم اندازه گیري می نامند. وسایلی که در فیزیک براي اندازه گیري بکار می روند بسیار

توضیحات بیشتر

و 1 يازدهمين كنفرانس مهندسي ساخت و توليد ايران مهرماه 1389 دانشگاه تبريز كاربرد مدلسازي رياضي و الگوريتم تبريد تدريجي در بهينه سازي پارامترهاي ف

و 1 يازدهمين كنفرانس مهندسي ساخت و توليد ايران مهرماه 1389 دانشگاه تبريز كاربرد مدلسازي رياضي و الگوريتم تبريد تدريجي در بهينه سازي پارامترهاي ف و كاربرد مدلسازي رياضي و الگوريتم تبريد تدريجي در بهينه سازي پارامترهاي فرآيند پوشش زدايي با واترجت 3 عبدالحميد خواجوي فرهاد كلاهان* محمد باقر خطيبي - دانشجوي كارشناسي ارشد ساخت و توليد دانشكده مهندسي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - roye geld

Microsoft Word - roye geld س/ اجراي ا زمايشي استاندارد مهارت و ا موزشي جوشكاري با فرا يند قوس الكتريكي دستي( SMAW ) (ويژه ا موزش روستايي) گروه صنايع جوشكاري تاريخ شروع اعتبار: ١٣٨۵/۰۳/۰۱ ۸-۷۲/۲۲/ كد : ۱ مدیریت پژوهش: تهران- خیابان

توضیحات بیشتر

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های مغناطیسی و غیر مغناطیسی علی رضایی سعید عابدین پور جهانفر ابویی دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان صندوق پستی ۵۱۵۱۱-۵۵۱۱ زنجان

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید پانزدهم جلسه انرژي آزاد گیبس جلسه قبل گرماي تبدیل کسر هاي فاز S universe یخ گرم ذوب میشود و 0 یخ سرد ذوب نمیشود و آنتروپی جهان ثابت باقی می ماند دم ا در ج ایی ک ه تغیی رات آنتروپ ی جه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ???? ?????1

Microsoft Word - ???? ?????1 شيمي مهندسي ارشد کارشناسي طراحي فرايند جداسازي- پيشرفته مکانيک سيالات پيشرفته طراحي راکتور پيشرفته رياضيات پيشرفته Advanced fluid mechanics Advanced chemical reactor design Advanced mathematics يا يا Advanced

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك ------------- www.ptf-co.com ----------- زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را كنترل كنيم و فشار سيال يا گاز را در اندازه تعريف شده

توضیحات بیشتر

اثر دما روی انتقال اکسیژن براساس معادلهی Hoff- Arrhenius به صورت زیر میباشد: )2-68( T ضریب انتقال جرم اکسیژن در دمای K: La(T) S -1 S 1- ضریب انتقال جر

اثر دما روی انتقال اکسیژن براساس معادلهی Hoff- Arrhenius به صورت زیر میباشد: )2-68( T ضریب انتقال جرم اکسیژن در دمای K: La(T) S -1 S 1- ضریب انتقال جر اثر دما روی انتقال اکسیژن براساس معادلهی Hoff- Arrhenius به صورت زیر میباشد: )2-68( T ضریب انتقال جرم اکسیژن در دمای K: La(T) S -1 S 1- ضریب انتقال جرم اکسیژن در دمای 20 درجه سانتی گراد K: La(20 Cº) مقادیر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهمکانیک سیالات وحید زارعی ساسان نبی زاده محسن یارمحمدی...

توضیحات بیشتر

untitled

untitled م رکز تحقیقات و نوآوري صنایع خودرو سایپا مسعود عابدى کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی شریف Masoud13571978@yahoo.com رحیم آق باشلو کارشناس مکانیک دانشگاه تبریز ابزارهاى کنترلى مورد استفاده در صنعت خودرو

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 25storage bacteria

Microsoft Word - 25storage bacteria صفحه 1 از 5 : ١ هدف نگهداري و استفاده از كشت هاي ذخيره به روش در بخش میكروب همگون مدت به شیوه اي طولاني مدت و كوتاه شناسي آزمایشگاه نگهداري كشت هاي ذخيره كه براي اهداف كنترل كیفي استفاده مي شوند باید به

توضیحات بیشتر

QLOCKTWO W Manual

QLOCKTWO W Manual دیربب تذل نامز زا دفترچه راهنما به جهت به کاربردن ایمن و افزایش طول عمر دستورالعمل استفاده را با دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در اینترنت نیز در دسترس قرار دارد: www.qlocktwo.com > Information

توضیحات بیشتر

استاندارد خروجی فاضلاب

استاندارد خروجی فاضلاب مقدمه و تعاریف : این استاندارد باستناد ماده آي ین نامه جلوگیري از آلودگی آب و با توجه به ماده سه همین آي ین نامه و با همکاري وزارتخانه هاي بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیرو صنایع صنایع سنگین معادن و فلزات

توضیحات بیشتر

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic اوقات شرعي اصفهان در فروردين سال 1 :0 1: 1:1 1: :0 : شنبه 0:0 1: 1:1 1: :0 : يك شنبه 0: 1: 1:1 1: :0 : دو شنبه 0: 1: 1:1 1: :0 : سه شنبه 0: 1: 1:1 1:0 :01 :0 چهار شنبه 0: 1: 1:1 1:0 :00 : پنج شنبه 0: 1:

توضیحات بیشتر

مجله فنی مهندسی ساخت و تولید - شماره 59 آموزش نرم افزار هوشمند ماشینکاری مهبد صفری کارشناس مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید-ماشین ابزار Mahb

مجله فنی مهندسی ساخت و تولید - شماره 59 آموزش نرم افزار هوشمند ماشینکاری مهبد صفری کارشناس مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید-ماشین ابزار Mahb آموزش نرم افزار هوشمند ماشینکاری مهبد صفری کارشناس مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید-ماشین ابزار Mahbodsafari.un@gmail.com - 09381112912 SANDVIK Coromant-CoroGuide V2.0 مقدمه: با پیشرفت تکنولوژی در جهان امروزی

توضیحات بیشتر

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic اوقات شرعي شهركرد در فروردين سال 1 : 1: 1:1 1:1 : : پنج شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : جمعه 0: 1: 1:0 1:1 :0 : شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : يك شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : دو شنبه 0: 1: 1: 1:1 :0 : سه شنبه 0:1 1:0 1: 1:1

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - farei shimi.doc

Microsoft Word - farei shimi.doc پاسخهاي تشريحي D XSO4 H O () s XSO4 H O () 5 6 4 08 ( 5 6 4 08 08 ) XSO4 H O جرم مولي نمك متبلور را گرم فرض ميكنيم. molxso H O molh O H O XSO H O 4 8 5 6 4 08H O XSO4 H O molxso4 H O molh O 7mol 7 M M

توضیحات بیشتر

Light Streaks Business Template

Light Streaks Business Template f موضوع سمینار آشکارساز مادون قرمز غیر همگن مبتنی بر گروه lll-v درس الکترونیک نوری استاد دکتر شهرام محمد نژاد 96611208 شماره : دانشجویی آشکار ساز مادون قرمز: این اشکار ساز به زبان ساده یک مبدل انرژی است

توضیحات بیشتر

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx بسمه تعالی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 به منظور شفاف سازي کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن و رعایت حقوق

توضیحات بیشتر

برنامه آموزشی 10 گرایش مقطع کارشناسی ارشد

برنامه آموزشی 10 گرایش مقطع کارشناسی ارشد برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی و نفت جهت دانشجویان وروی 98 -برنامه آموزشی گروه بیوتکنولوژی) 98 ( - ترم اول -97 ميكروبيولوژي صنعتي و فرآيندهاي تخميري نظري- تخصصي - -975 نظري- تخصصي

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - t1

Microsoft PowerPoint - t1 تعيين شرايط بدني گاو اراي ه شده توسط: دآتر امير هوشنگ فلاح راد DVM, Ph.D. تعيين شرايط بدني گاو شيري 2 تعيين شرايط بدني در هر گاوداري گاوهاي ي وجود دارند آه براي دوره شيرواري خود خيلي چاق و يا خيلي لاغر

توضیحات بیشتر

ایجاد اتصال سرامیک- فلز موجود در موتورهای مقاوم به حرارت زیاد به وسیله لحیم‌کاری سخت

ایجاد اتصال سرامیک- فلز موجود در موتورهای مقاوم به حرارت زیاد به وسیله لحیم‌کاری سخت فصلنامة علمي- پژوهشي تحقيقات موتور شمارة 2 )تابستان 31( صفحه 5-1 فصلنامة علمي- پژوهشي تحقيقات موتور تارنماي فصلنامه: www.engineresearch.ir ايجاد اتصال سراميک- فلز موجود در موتورهاي مقاوم به حرارت زياد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

آب مقطر چیست نام شیمیایی : آب مقطر. اسامی مترادف با آب مقطر : آب دیونیزه آب مقطر خالص. گرید محصول : 1. آب مقطر صنعتی. خلوص : آب مقطر خالص. شکل ظاهری :

آب مقطر چیست نام شیمیایی : آب مقطر. اسامی مترادف با آب مقطر : آب دیونیزه آب مقطر خالص. گرید محصول : 1. آب مقطر صنعتی. خلوص : آب مقطر خالص. شکل ظاهری : آب مقطر چیست نام شیمیایی : آب مقطر. اسامی مترادف با آب مقطر : آب دیونیزه آب مقطر خالص. گرید محصول : 1. آب مقطر صنعتی. خلوص : آب مقطر خالص. شکل ظاهری : آب زالل شفاف. آب مقطر آب مقطر از جمله مهم ترین حاللی

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد 7931 1_ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت گرفت ضمن در نظر گرفتن کلیه مقادیر و شرایطی که در آن

توضیحات بیشتر

معرفی آلیاژسازی مکانیکی به عنوان روشی مؤثر برای فرآوری نانومواد امروزه آلیاژسازی مکانیکی به روشی متداول جهت ساخت گستره وسیعی از نانوذرات تبدیل شده است

معرفی آلیاژسازی مکانیکی به عنوان روشی مؤثر برای فرآوری نانومواد امروزه آلیاژسازی مکانیکی به روشی متداول جهت ساخت گستره وسیعی از نانوذرات تبدیل شده است معرفی آلیاژسازی مکانیکی به عنوان روشی مؤثر برای فرآوری نانومواد امروزه آلیاژسازی مکانیکی به روشی متداول جهت ساخت گستره وسیعی از نانوذرات تبدیل شده است. از جمله مزایای این روش میتوان به سهولت فرآیند تولید

توضیحات بیشتر

آزمون مايع نافذ Liquid Penetrant Testing (PT)

آزمون مايع نافذ Liquid Penetrant Testing (PT) اصول کلي آزمون مايع نافذ Liquid Penetrant Testing (PT) مدرس: دکتر فرهنگ هنرور گروه ساخت و توليد دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي ترك فنجان چاي و قهوه ترك سيمان سطح پيادهرو تاريخچه

توضیحات بیشتر

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید.

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید. کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را کنید. همچنین براي هماهنگی ثبت نام با شماره هاي 02144873669 09197495086

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - ???5 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ???5 [Compatibility Mode] بخش پنجم انواع اتصالات چگونگي حالت هاي صحيح جوشكاري در حالت هاي تخت سر بالا و سقفي مشخصات روش جوشكاري گزارش كيفيت جوشكاري ( WPS ) ( PQR) انواع اتصالات نوع اتصال به عواملي نظير اندازه و شكل اعضايي كه در

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

چكيده

چكيده بررسي ا ستانه شروع رواناب در روش SCS با استفاده از داده هاي بارش-رواناب (مطالعه موردي: حوزه ا بخيز سنگانه كلات) جهانگير پرهمت 1 علي اكبر عباسي نجفقلي غياثي 1 و الهام خوشبزم 3-1 -3 اعضاء هيا ت علمي مركز

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - L05-Adv-CNC Linking Structure

Microsoft PowerPoint - L05-Adv-CNC Linking Structure ماشينهای کنترل عددی پيشرفته Lecture 5 ساخت ماشينهای ابزار CNC واحد قدرت ماشين/ Power Unit واحد کنترل سرعت Unit/ Speed Control کنترل خطی بودن حرکت / Movement Controlling Line of سيستم محرکه ابزار/ قطعه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

مقاالت تأثير نوع پروانه بر زمان اختالط در مخازن همزن دار * مريم چوپانی سارا غيبی مهسا تقوی جعفر صادق مقدس تبریز دانشگاه صنعتی سهند دانشکده مهندسی شيمی

مقاالت تأثير نوع پروانه بر زمان اختالط در مخازن همزن دار * مريم چوپانی سارا غيبی مهسا تقوی جعفر صادق مقدس تبریز دانشگاه صنعتی سهند دانشکده مهندسی شيمی مقاالت * مريم چوپانی سارا غيبی مهسا تقوی جعفر صادق مقدس تبریز دانشگاه صنعتی سهند دانشکده مهندسی شيمی مرکز تحقيقات پديده های انتقال پیام نگار: jafar.moghaddas@sut.ac.ir چکيده زمان اختالط الگوی جريان و عدد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

مبحؠپنجم : سازوکار واکنش های شیمیایی

مبحؠپنجم : سازوکار واکنش های شیمیایی سازو کار واکنش های شیمیایی یکی از هدف های آشنایی با چگونگی انجام یک واکنش در سطح ذره ای است. برای این منظور باید به آنچه طی واکنش بر ذره های سازنده ی واکنش دهنده ها یا فراورده ها می آید و چگونگی تبدیل

توضیحات بیشتر

با درود طریقه شستشوی استکان تایپیت های موتور Tu5 پیستون تایپیت های موتور tu5 و موتور زانتیا و پارس 61 سوپاپ دقیقا یکی است و فقط اندازه استکانی انها مت

با درود طریقه شستشوی استکان تایپیت های موتور Tu5 پیستون تایپیت های موتور tu5 و موتور زانتیا و پارس 61 سوپاپ دقیقا یکی است و فقط اندازه استکانی انها مت با درود پیستون تایپیت های موتور tu5 و موتور زانتیا و پارس 61 سوپاپ دقیقا یکی است و فقط اندازه استکانی انها متفاوت است. خرابی تایپیت ها عالئمی دارد که در زیر به ان اشاره شده -صدای تق تق از ناحیه باالی موتور

توضیحات بیشتر

90-04.xls

90-04.xls اداره كل هواشناسي استان تهران ماهنامه هواشناسي تير 19 www.tehranmet.ir e-mail: tehran@irimet.net www.irimo.ir تارنماي الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان تهران نشاني پست الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان

توضیحات بیشتر