Journal of Water & Was tewater Science & Engineering (jwwse) Vol. 3, No. 3., PP , Autumn 2018 DOI: /jwwse ترویجی علمی-

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Journal of Water & Was tewater Science & Engineering (jwwse) Vol. 3, No. 3., PP , Autumn 2018 DOI: /jwwse ترویجی علمی-"

رونوشت

1 Journal of Water & Was tewater Science & Engineering (jwwse) Vol 3, No 3, PP 52-59, Autumn 2018 DOI: /jwwse ترویجی علمی- نشریه و آب مهندسی و علوم 1397 پاییز صفحات 3 شماره سوم سال Prediction of Iran s Water Resources by Singular Spectrum Analysis Approach Ramin Khochiani* and Reza Maaboudi Assistant Professor of Economics, Ayatullah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran * Corresponding Author, Received: 25/07/2018 Revised: 8/11/2018 Accepted: 10/11/2018 Abs tract According to the severe shortage of water resources in Iran, water resources forecast is one of the most important issues in the national policies The purpose of this study was to evaluate the efficiency of the Singular Spectrum Analysis model in forecasting the amount of groundwater resources in Iran versus ARIMA model Singular spectrum analysis is a method which is suitable for analysis of nonlinear and stationary time series For this purpose, water resources time series from 1983 to 2015 were used annually and the short-term and medium-term forecasts obtained from the two models were compared According to the results, the SSA method was able to perform better in short and medium term predictions compared to the ARIMA model Correspondingly the results showed 70% improvement in prediction of one step ahead up to 88% improvement in prediction of 3 steps ahead Keywords: ARIMA Model, Forecast, Groundwater, Single Spectrum Analysis رویکرد با ایران آب منابع میزان پیشبینی تکین طیف تحلیل معبودی رضا و * خوچیانی رامین )ره( بروجردی العظمی اهلل آیت دانشگاه اقتصاد استادیار ایران بروجرد ایمیل: مسئول نویسنده * 1396/05/03 دریافت: تاریخ 1397/08/17 اصالح: تاریخ 1397/08/19 پذیرش: تاریخ چکیده میزان پیشبینی ایران در آبی منابع شدید کمبود به توجه با کالن سیاست گزاری بحث های مهم ترین جمله از آب منابع تحلیل روش کارایی ارزیابی حاضر پژوهش از هدف است کشور ایران در زیرزمینی آب منابع میزان پیشبینی در تکین طیف طیف تحلیل است ARIMA خطی زمانی سری روش مقابل در و خطی غیر زمانی سریهای تحلیل برای که است روشی تکین از آب منابع زمانی سری از منظور به همین است مناسب نامانا کوتاه پیشبینیهای و استفاده ساالنه به صورت 1394 تا 1362 مقایسه یکدیگر با مدل دو از آمده به دست میان مدت و مدت عملکرد توانسته SSA روش شده ارائه نتایج به توجه با شد اب مقایسه در میان مدت و کوتاه مدت پیشبینیهای در بهتری در بهبود درصد 70 از که به طوری باشد داشته ARIMA مدل 3 پیشبینی در بهبود درصد 88 تا جلو به گام یک پیشبینی میشود مشاهده به جلو گام پیش بینی ARIMA مدل تکین طیف تحلیل کلیدواژه: زیرزمینی آب منابع 52

2 مقدمه 1- بحث های مهم ترین جمله از ایران در آب منابع میزان پیشبینی و آبی کم مسئله که چرا است کشور کالن سیاست گزاری ایران مرکزی فالت در مخصوصا و ایران در آن بهینه تخصیص کوچکی بخش زمین کره شیرین آب منابع است پیچیده بسیار )حدود میدهد تشکیل را زمین کره سطح آب ذخایر کل از حدود تنها قطبی یخچالهاي بدون میان این در درصد( 2/5 در موجود آب منابع کل از درصد( یک از )کمتر درصد 0/8 منابع را آن عمده که است استفاده قابل و شیرین زمین کره )Foster and Loucks, )2006 میدهد تشکیل زیرزمینی آب میلیون 10 حدود زمین کره شیرین زیرزمینی آب منابع حجم کره ساالنه تجدیدپذیر آب برابر دو یعنی است مکعب کیلومتر ایران آب تدبیر )اندیشکده میشود حاصل بارشها از که زمین تجديد آب منابع سرانه ايران در جمعيت رشد به توجه با 1393( سال در بوده مترمكعب سال در كه ساالنه شونده مترمکعب 1700 به 1390 سال در مترمكعب به مكعب متر 800 حدود به 1400 سال تا كه میشود پيش بيني و است 1000 مترمكعب آبي كم مرز از پايينتر كه يابد كاهش 1389( علیزاده و )جفره منابع سایر با مقایسه در زیرزمینی آب منابع سرانه مصرف توزیع یک با ایران در ساالنه بارش میانگین است بیشتر بسیار سوم یک که است میلی متر 250 گسترده غیریکنواخت متحده ایاالت در 1392( نیرو )وزارت است جهانی میانگین سطحی آب ارزش برابر دو زیرزمینی آب مترمکعب هر ارزش هزار ده حدود تجدیدپذیر زیرزمینی آب 1396( )جلیلی است آب کل چهارم یک به )نزدیک است سال در مکعب کیلومتر و بارش مستقیم نفوذ منشاء با آن درصد 20 که شونده( تجدید که منابع این است سطحی آب جریانات نفوذ حاصل درصد 80 نسبت میدهد تشکیل را حاضر زمان در آب چرخه از بخشی چند اعماق در طوالنی دوره یک در که زیرزمینی آب حجم به )یعنی است اندك بسیار شدهاند ذخیره زمین سطح هزارمتري بخش فقط بنابراین زیرزمینی( آب ذخایر کل درصد 0 1/ سال هر در زیرزمینی آب ذخایر کل حجم از کوچکی بسیار به که است پاسخی سرراستترین موضوع این میشود تجدید داد میتوان محدود" اما "عظیم زیرزمینی آب منابع معماي جوی ریزشهای با اخیر دهه در 1393( ایران آب )اندیشکده شدن خشک و زیرزمینی آبهای سطح کاهش آن درپی و شدیدتر آب منابع از استفاده سر بر رقابت سطحی آبهای پیچیده بسیار متعدد متقاضیان بین آب بهینه تخصیص و منابع برداشت مقدار بار اولین برای 2007 سال در شدهاست منابع طریق از آب ارائه توانایی از بیش زمین کره کل برای آب )Gorbachev, )2009 شد تجدیدپذیر تکین طیف تحلیل روش از استفاده حاضر پژوهش از هدف این مقایسه و ایران در آب منابع میزان پیشبینی برای (SSA) الزم است رقیب مدل یک به عنوان ARIMA مدل با روش زیست و اقتصادی مطالعههای در روش این که است ذکر به SSA است گرفته قرار استفاده مورد کم بسیار ایران در محیطی و است زمانی سری پیشبینی و تحلیل برای جدید نسبتا روشی که است مزایایی دارای پیشبینی روش های از برخی به نسبت (Elsner پرداختهاند آن به کنون تا مختلفی مقاالت و کتاب ها and Tsonis, 1996; Golyandina et al, 2001; Golyandina بسیار SSA کاربردهای حوزه and Zhigljavsky, 2013) مالی ریاضیات و اقتصاد تا فیزیک و ریاضیات از است گسترده تحقیقات و اجتماعی علوم تا اقیانوسشناسی و هواشناسی از و پارامترها تخمین تا زمانی سری ناپارامتریک تجزیه از بازار ترتیب این به پژوهش این ساختار زمانی سریهای پیشبینی میشود ارایه پژوهش پیشینه دوم بخش در که بود خواهد مدل سازی دارد اختصاص پژوهش نظری مبانی به سوم بخش برآورد گرفت خواهد صورت چهارم بخش در اقتصادسنجی و نتیجهگیری نهایت در و شد خواهد ارایه پنجم بخش در مدل میشود ارایه سیاستی پیشنهادات پژوهش پیشینه 2- منابع میزان پیشبینی برای زیادی بسیار روش های تاکنون و پارامتریک هم روش ها این است شده استفاده زیرزمینی آب و خطی زمانی سری مدل های ازجمله هستند ناپارامتریک هم روش از پژوهش این در اما و تصادفی مدل های غیرخطی آب منابع میزان پیشبینی برای (SSA) تکین طیف تحلیل که است روشی SSA است شده استفاده ایران در زیرزمینی است مناسب نامانا و غیرخطی زمانی سریهای تحلیل برای Broomhead and King (1986) توسط ابتدا در روش این عمل موفق زیر اهداف پیشبرد و مطالعات در SSA شد مطرح 53

3 زمانی سریهای و طولی دادههای هموارسازی است کرده سریهای پیشبینی زمانی سریهای تغییرات روند استخراج سری در تغییر نقطه تشخیص و گمشده دادههای برآورد زمانی زمانی SSA از استفاده با Beneki and Yarmohammadi (2014) در را آن و کرده استخراج را اقتصادی نوسانات و روند جزء استفاده بریتانیا در گردشگری درآمد زمانی سریهای بررسی عنوان با مقالهای در Fenghua et al (2014) همچنین کردند دادند نشان SVM-SSA مدل پایه بر سهام قیمت پیشبینی پشتیبان بردار ماشین و تکین طیف تحلیل مدل های ترکیب که به نسبت سهام قیمت پیشبینی در بهتری عملکرد میتواند باشد داشته EEMD-SVM همچون رقیبی مدل های سایر مرگ پیشبینی با را SSA روش عملکرد Hassani (2007) به دست نتایج کرد بررسی آمریکا در ماهانه تصادفی میر و الگوریتم باکسجنکینز SARIMA روش های نتایج با آمده نتایج است کرده مقایسه نیستر و هولت الگوریتم و ARIMA ار دقیقتری بسیار پیشبینی SSA روش که میدهد نشان میدهد ارائه شده ذکر روشهای دیگر به نسبت SSA روش دو از استفاده با )1390( همکاران و دهنوی های سال خالل در انرژی حاملهای مصرف پیشبینی به ARIMA و گرفتند نتیجه و پرداخته یارانهها هدفمندی قانون اجرای از پس است ARIMA از بیشتر مراتب به SSA پیشبینی دقت که تحلیل عنوان با مقالهای در )1393( ارمز و بجستانی میرزاجانی پیشبینی به سکه بهای موردی مطالعه تکین: مقادیر مجموعه از استفاده با 1392 آبان تا 1391 فروردین بازه در سکه قیمت ویژگی های و تشریح روش این مقاله این در پرداختند SSA و یارمحمدی است گرفته قرار بررسی و بحث مورد آن با ارز نرخ پیشبینی عنوان با مقالهای در )1395( محمودوند SSA روش از تکین مقادیر مجموعه تحلیل روش از استفاده 1392 تیر زمانی بازه در ریال به دالر روزانه نرخ پیشبینی برای مدل کیفیت ارزیابی برای کردند استفاده 1394 شهریور تا استفاده رقیب مدل یک به عنوان ARIMA مدل از شده ارائه روش یک به عنوان میتواند SSA که میدهد نشان نتایج شد شود گرفته به کار منظور این برای توانمند مبتنی روش های جزء تکین طیف تحلیل روش یا SSA روش ویژگیهای به میتوان است ناپارامتری نوع از و برونیابی بر و پارامتریک پیشبینی روش های سایر با مقایسه در تحلیل این کرد: اشاره زیر شرح به ناپارامتریک نیست زمانی سری مانایی به نیازی الف( میکند کار به خوبی نیز کوچک نمونه اندازههای برای ب( مطلوب بلندمدت و کوتاهمدت پیشبینیهای در آن دقت ج( است هستند توام گمشده دادههای با اغلب واقعی زمانی سریهای د( با کنند تورشدار را نتایج و شده تحلیل مانع میتوانند که کردن جایگزین برای مختلفی روش های SSA روش از استفاده میگیرند قرار استفاده مورد گمشده دادههای پژوهش روش 3- تکین طیف تحلیل روش مختصر آشنایی برای بخش این در آن از آب منابع میزان پیشبینی برای سپس و شده معرفی میشود استفاده SSA روش -1-3 اجزای از کوچک تر مجموعهای به را اصلی سریهای SSA ساختار بدون نوفه و نوسانی اجزای روند مانند تفسیرپذیر روی بر شده ساخته ویژه ماتریس تکین مقادیر تجزیه براساس است مدل از مستقل روش این میکند تجزیه زمانی سری خاصی پارامتری مدل و مانایی شرایط وجود به نیازی یعنی دارد بازسازی و تجزیه مرحله دو تکین طیف تحلیل نیست سری جزئی تشریح جهت در و یکدیگر از مجزا گام دو این تحلیل الگوریتم زمانی سری تجزیه میگیرد صورت زمانی مقدار تجزیه ب( و 1 نشانیدن الف( مرحله دو شامل خود SSA و گروهبندی الف( مرحله دو شامل نیز بازسازی و است 2 تکین است قطری میانگینگیری ب( درنظر را N طول با زمانی سری یک بیشتر توضیح برای به صورت می شود نامیده پنجره طول که L کنید فرض بگیرید K=N-L+1 و باشد L(1<L<N) تجزیه اول: مرحله نشانیدن اول مرحله از اول گام تشکیل برای شود تشکیل مسیر ماتریس باید مرحله این در چند سری به نگاشتی با اصلی زمانی سری مسیر باید ماتریس می شود تشکیل زیر مسیر ماتریس شود داده انتقال بعدی 54

4 )3( )4( )5( )6( )7( )8( که 1<L<N و پنجره طول L ماتریس این در )1(( )رابطه H U U K=N-L+1 )1( همه که معنا بدین است Hankel ماتریس یک فوق ماتریس اصلی قطر روی اعضای دارند ثابت مقداری i+j مولفه های هم با نیز فرعی قطرهای روی مولفههای تمامی و مساوی برابرند (SVD) تکین مقدار تجزیه دوم: گام این بر میشود تجزیه ویژه مقادیر براساس مسیر ماتریس L این از هرکدام میشود افراز مولفه L به X ماتریس اساس میشوند محاسبه زیر به صورت نیز زیرماتریس )2( ند مربع ماتریس ویژه بردارهای همان Ui بعدی L بردارهای که هستند HH SVD اجرای از حاصل بردارهای ویژه ماتریس از اول ستون r آمده بهدست ضرایب بردار و شده رگرس آن قبلی سطرهای روی ))3( )رابطه می شود نامیده ن 1 1 پیشبینی سوم مرحله زیر بازگشتی فرمول از سری پیشبینی مقدار نهایت در میشود محاسبه )5(( )رابطه 1 اتورگرسیوی روش SSA روش میشود مالحظه که گونه همان در شده هموار زمانی سری از اصلی زمانی سری به جای که است مقادیر که آنجایی از البته میکند استفاده پیشبینی معادله این هستند اصلی زمانی سری از غیرخطی توابعی شده هموار است غیرخطی روش ARIMA روش -2-3 تفاضلی معادله یک و متحرک میانگین فرایند یک ترکیب با میشود متحرک"حاصل میانگین "اتورگرسیو مدل یک خطی بگیرید: درنظر را زیر ام P مرتبه تفاضلی معادله رابطه مطابق متحرکی میانگین فرایند {xt} فرضکنید حال باشد )7( آید: می به دست )8( رابطه ترتیب بدین بازسازی دوم مرحله گروه بندی اول: گام دو به است شده افراز ماتریس زیر L به که H ماتریس حال زیرماتریس L-r شامل نوفه و زیرماتریس r شامل سیگنال گروه میشود تقسیم قطری میانگینگیری دوم: گام فرعی قطرهای روی بر قطری میانگینگیری از استفاده با میشود تبدیل Hankel ماتریس یک به سیگنال گروه ماتریس تبدیل Hankel ماتریس به سیگنال گروه ماتریس تبدیل علت ماتریس تجزیه عکسالعمل و بعدی یک زمانی سری به آن ماتریسی تبدیل برای راه سادهترین قطری میانگینگیری است سیگنال ماتریس از شده هموار سری است Hankel ماتریس به شده هموار سری این میآید به دست Hankel سري است به شده تسبدیل آخر سطر نهایت در می شود نامیده سطرهاي روي ي L-1 كه ويژه بردار اول مولفه و است u i 55

5 β 0 همواره مساوی 1 باشد واحدها به نحوی نرمال میشود که اگر همه ریشههای مشخصه معادله فوق درون دایره واحد جای داشته باشند {yt} را یک مدل اتورگرسیو میانگین متحرک (ARMA) گویند قسمت اتورگرسیو مدل عبارت است از معادله تفاضلی و یا بخش همگن معادله و قسمت میانگین متحرک نیز دنباله {xt} است اگر جزء همگن معادله تفاضلی دارای P وقفه و تعداد وقفههای مدل xt برابر با q باشد در این صورت مدل ARMA مذکور را یک مدل ARMA(p,q) گویند اگر 0=q باشد در اینصورت فرایند ARMA را یک فرایند اتورگرسیو خالص گویند که با AR(p) نشان داده میشود اگر 0=p باشد فرایند مذکور یک فرایند میانگین متحرک خالص است که با MA(q) نشان داده میشود در یک مدلARMA ممکن است p,q و یا هردو آن ها بینهایت باشد اگر تمام ریشههای مشخصه درون دایره واحد جای نداشته باشد و یکی و یا بیشتر از ریشههای مشخصه معادله بزرگ تر یا مساوی یک باشد دنباله {yt} را یک فرایند هم جمع ARIMA مینامند 4- یافته های پژوهش 1-4- توصیف دادهها در پژوهش حاضر برای پیشبینی منابع آب زیرزمینی در کشور از دادههای منابع آب زیر زمینی از سال 1362 تا 1394 با تواتر ساالنه که از وبگاه مرکز آمار ایران استخراج شده است استفاده شده است همچنین آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول 1 ارائه شده است 2-4- برآورد مدل در این روش دو پارامتر مهم L و r باید انتخاب و تعیین شوند اولین گام در تحلیل طیف تکین تعیین L در مرحله تجزیه است در برخی مطالعات عنوان شده است که مقدار L هرچقدر بزرگ تر باشد بهتر است در پژوهش حاضر با توجه به این که تعداد 30 داده در مدل سازی استفاده شده است )با توجه به این که کل دادهها 33 بوده است 3 داده انتهای سری زمانی برای اعتبارسنجی مدل پیشبینی استفاده شد( طول پنجره 15=L انتخاب شده است الزم به ذکر است که پکیج RSSA در برنامه R به طور اتوماتیک طول پنجره را 15 انتخاب کرده است برای تعیین پارامتر r نیز می توان از سهمی که مولفه ها از کل تغییرات سری دارند استفاده کرد در این پژوهش با آزمونrهای مختلف و به دست آوردن پیش بینی های متفاوت مقداری انتخاب شد که خطای پیشبینی به حداقل ممکن برسد با توجه به این موضوع مقدار 8=r انتخاب شد بنابراین با انتخاب پارامترهای L و r و تعداد 30 داده منابع آب زیرزمینی مدل سازی و 3 گام به جلو پیشبینی شد برای ارزیابی کیفیت روش SSA مدل ARIMA را به عنوان یک مدل خطی رقیب در نظر بگیرید با استفاده از نرم افزار Eviews9 میتوان بهترین مدل ARIMA را به صورت اتوماتیک به دست آورد براساس نتایج حاصله از خروجی نرم افزار ARIMA(2,1,0) بهترین مدل پیشنهاد شده مدل Eviews9 متغير جدول 1- جدول 1- توصیف توصيف دادههای دادههاي پژوهش پژوهش ميانگين انحراف معيار 12/119 مصرف منابع آب زيرزميني (ميليون متر مكعب) * نكته: دادهها تواتر سالانه دارند 65/ منابع آب (ميليون متر مكعب) شکل 1- سری زمانیسال مصرف منابع آب زیرزمینی 56 نشریه علوم و مهندسی آب و سال سوم شماره 3 پاییز 1397

6 ر(ب تفاضلگیری بار یک با زمانی سری خروجی به توجه با است بهینه وقفههای انتخاب سپس و مانایی از پس میشود مانا شد انجام پیشبینی اتورگرسیون بحث 3-4- دو توسط پیشبینی مقادیر و واقعی مقادیر 2 جدول در مقایسه برای ARIMA خطی مدل و تکین طیف تحلیل مدل است شده آورده مدل دو هر توسط پیشبینی و مدل سازی دقت نتایج پیشبینیهای با تا شده سعی است شده ارائه 3 جدول در شوند مقایسه و ارزیابی مدل ها قدرت بلندمدت و کوتاهمدت است شده استفاده جلو به گام سه تا یک پیشبینی از بنابراین زا پیشبینی میدهد نشان 3 جدول نتایج که همان طور عملکرد پیشبینی گام های تمام در تکین طیف تحلیل طریق است قادر SSA روش دیگر به عبارت است داشته بهتری مدل به نسبت آتی مشاهدات پیش بینی در قابل توجهی بهبود 70 از که به طوری کند فراهم MSE معیار برحسب ARIMA بهبود درصد 88 تا جلو به گام یک پیشبینی در بهبود درصد میشود مشاهده جلو به گام سه پیشبینی در انجام نمونه از خارج و آینده سال سه در پیشبینی اکنون آب منابع 1397 و سالهای برای یعنی میشود سال شده مطالعهشده مطالعه سال سهسهسال در زمینیدر زیرزميني آبزير منابعآب واقعیمنابع واقعي شدهو بینیشده پیشبيني پيش مقادیر مقادير 2- جدول جدول SSA توسط بيني پيش واقعي مقدار مكعب) متر ميليون حسب رب( مكعب) متر ميليون حسب 64/ /407 61/ /904 57/ /568 ARIMA توسط بيني پيش مكعب) متر ميليون (برحسب 69/ / /2971 يك دو سه MSE معیار براساس زیرزمینی آب منابع میزان پیشبینی و برازش در ARIMA مدل و SSA مدل توانایی مقایسه 3- جدول MSE ARIMA به نسبت SSA مدل بهبودي درصد ARIMA خطاي SSA خطاي پيشبيني گام 70/8 76/07 88/75 71/ / / / / / مكعب متر ميليون واقعی داده SSA با بينی پيش ARIMA با بينی پيش سال زیرزمینی آب منابع واقعی های داده با ARIMA و SSA مدل دو مقایسه 2- شکل 57

7 پیشنهادها 6- استفاده بازگشتی الگوریتم همان از می شود برآورد زیرزمینی منابع از بهرهبرداری میزان برآورد نتایج 4 جدول در میشود تکین طیف تحلیل روش با آینده سال سه برای زیرزمینی آب است شده ارائه سال سه در زمینی زیر آب منابع بینی پیش مقادیر 4- جدول SSA توسط آینده پيشبيني مقدار مكعب) متر ميليون (برحسب سال 53/ / / کاربرد زمانی سریهای انواع پیشبینی در میتواند SSA مدل نسبت مدل این مهم مزیتهای از یکی بهطوریکه باشد داشته پیشبینیهای در آن قابل توجه کارایی رقیب مدل های به میتواند بنابراین است کم نسبتا سری طول با زمانی سریهای دارد وجود ساالنه به صورت که زمانی سریهای پیشبینی در توصیه پژوهشگران به چنین هم باشد داشته خوبی عملکرد نیز الگوریتمهای از استفاده آتی پژوهش های برای که میشود در )که تکین طیف تحلیل در 3 بازگشتی الگوریتم از غیر مختلف توانمندی مقایسه و شد( استفاده الگوریتم نوع این از مقاله این قرار مدنظر مدلسازی و پیشبینی در مختلف الگوریتمهای گیرد نتیجهگیری 5-1- Embedding 2- Singular Value Decomposition 3- Recurrent پی نوشت ها 7- مراجع 8- پیشبینی در تکین طیف تحلیل روش کارایی مقاله این در سری روش مقابل در ایران در زیرزمینی آب منابع میزان اتخاذ لزوم تا گرفت قرار ارزیابی مورد ARIMA خطی زمانی منابع اين مديريت براي تصميمگيري و جديد سياستهاي استفاده تکین مقادیر مجموعه مدل از منظور بدين شود آشکار تا 1362 از آب منابع زمانی سری از منظور به همین شد کوتاهمدت پیشبینیهای و شد استفاده ساالنه به صورت 1394 مقایسه یکدیگر با مدل دو از آمده به دست میانمدت و روش 3 و 2 جدول های در شده ارائه نتایج به توجه با شد و کوتاهمدت پیشبینیهای در بهتری عملکرد توانسته SSA که به طوری باشد داشته ARIMA مدل با مقایسه در میانمدت درصد 88 تا جلو به گام یک پیشبینی در بهبود درصد 70 از مرحله در میشود مشاهده جلو به گام 3 پیشبینی در بهبود تحلیل روش با نمونه( از )خارج آینده سال سه در پیشبینی بعد آتی های سال در که میدهد نشان نتایج شد انجام تکین طیف مییابد کاهش شدت به زیرزمینی آب منابع آبها اين از بهرهبرداري کنوني روند اگر که داد نشان نتايج 15 حدود آینده سال طي زيرزميني آبهاي سطح يابد ادامه جوي نزوالت قطع به طور و مييابد کاهش مترمکعب میلیون اين سطح افزايش به نمیتواند کنوني بهرهبرداري روند ادامه با آبهاي زياد بسيار اهميت به توجه با لذا نمايد کمک آبها سطح بيشتر چه هر کاهش از جلوگيري به منظور زيرزميني روند ادامه و بود جديد راه کارهاي به دنبال بايد آبها اين ميانجامد منابع این نابودي به بهرهبرداري کنوني آب منابع با آشنایی )1393( ایران آب تدبیر اندیشکده کشاوورزی و معادن و صنایع بازرگانی اتاق زیرزمینی کرمان در بازار نقش "بررسي )1388( س عليزاده و م جفره )8( اقتصادي علوم آب" منابع بهينه تخصيص مکانیسم طراحی نظریه "کاربرد )1395( پ کامجو جلیلی مجله نهادی" رویکرد آب: بازار طراحی در تطبیق نظریه و )26( الگوسازی و اقتصاد از "استفاده )1395( ر اخالق خوش و پ کامجو جلیلی مجله زایندهرود" در آب بهینه تخصیص در بازیها نظریه )18( ایران در کاربردی اقتصاد مطالعات ایران اقتصاد ماهنامه آب" "اقتصاد )1383( ر خوشاخالق )66(6 )1379( ل زاده نورعلی و م عمادزاده ر اخالق خوش آبریز درحوضه آب درازمدت اقتصادی عرضه تابع "تخمین توسعه و کشاورزی اقتصاد مجله زایندهرود" رودخانه )30(8 "پیشبینی )1390( م محتشمی و م فر فرزام ج دهنوی قانون اجرای به کوتاهمدت در صنعت بخش عکسالعمل مصرف الگوی در تغییرات بررسی یارانهها هدفمندکردن 58

8 tegration (SII), pp UNWWAP, (2017), UN world water development report: Water for people, water for life, UNESCO and Berghahn Books Vaux Jr, HJ, and Howitt, RE (1984), Managing water scarcity: An evaluation of interregional transfers, Water Resources Research, 20(7), حاملهای انرژی" اولین کنفرانس بینالمللی رویکردهای نوین نگهداشت انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران میرزاجانی بجستانی م و ارمز ا )1393( "تحلیل مجموعه مقادیر تکین- مطالعه موردی بهای سکه" نشریه دانشجویی آمار )ندا( 12)2( وزارت نیرو )1392( "مطالعات بهنگام سازی طرح جامع آب کشور با رویکرد مدیریت بهم پیوسته منابع آبی" گزارش دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفا یارمحمدی م و محمودوند ر )1395( "پیشبینی نرخ ارز با استفاده از روش تحلیل مجموعهی مقادیر تکین" فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 5)18( Al Radif, A, (1999) Integrated water resources management (IWRM): An approach to face the challenges of the next century and to avert future crises, Desalination, 124(1-3), Beneki, C, Yarmohammadi, M, (2014), Forecasting exchange rates: An optimal approach, Journal of Systems Science and Complexity, 27(1), Broomhesd, DS, and King, GP, (1986), Extracting qualitative dynamics from experimental data, Physica D: Nonlinear Phenomena, 20(2-3), Elsner, JB, and Tsonis, AA, (1996), Singular spectrum analysis: A new tool in time series analysis, Springer Science and Business Media, Print ISBN Fenghua, W, Jihong, X, Zhifang, H, and Xu, G, (2014), Stock price prediction based on SSA and SVM, Procedia Computer Science, 31, Foster, S, and Loucks, DP, (2006), Non-renewable groundwater resources, A guidebook on sociallysustainable management for water-policy makers, IHP-IV Groundwater Series No 10, UNESCO Golyandina, N, Nekrutkin, V, and Zhigljavsky, A, (2001), Analysis of time series structure: SSA and related technique, Chapman and Hall/CRC, New York, London Golyandina, N, and Zhigljavsky, A, (2013), Singular spectrum analysis for time series, Springer Briefs in Statistics, Springer / Hassani, H, (2007), Singular spectrum analysis: Methodology and comparison, Journal of Data Science, 5(1), Mahmoudvand, R, and Rodrigues, PC, (2016), Missing value imputation in time series using Singular Spectrum Analysis, International Journal of Energy and Statistics, 4(1), 1-6 Mohammad, Y, and Nishida, T, (2011), On comparing SSA-based change point discovery algorithms, IEEE/SICE International Symposium on System In- 59 نشریه علوم و مهندسی آب و سال سوم شماره 3 پاییز 1397

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 روش حذف گوسی Elimination) (Gauss یکی از مهمترین الگوریتمهایی دو مرحله تشکیل شده است: استفاده امروزه که است از روش این در کار روند می ش ود. (Forward Elimination) می شود. تشکیل مثلثی بالا دستگاه یک معادلات

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا دانشجویان برق ورودی و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 191/80/ دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول - برق ورودی 9 به بعد -- -- --70

توضیحات بیشتر

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 6 دروس اصلي دروس اختياري پايان نامه جمع (بدون دروس

توضیحات بیشتر

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال ---------------------------------------------------------------------------------------------------- سري 2 (فصل 3): منابع اطلاعات و کدبندي منبع 1-2

توضیحات بیشتر

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انجام می دهد (با مثال توضیح دهید) 2-2 2 + 3 2 - + (-)

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 6 Least Square Rules مقدمه Give a set of observatios, which model parameters gives a model which approximates those up to the smallest sum of squared

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه Lecture 2

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه   Lecture 2 با سم ه تعا ل ی تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه Lecture 4 فيلتر وينر مقدمه فيلتر وينر يک فيلتر LTI است که در کنترل و پردازش سيگنال داراي کاربرد فراوان است. اين فيلتر يک تخمين LMMSE از سيگنال ارائه مي کند.

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbuacir ١٠ شهریور ١٣٩٢ برای برآورد دبی اوج روشهای متفاوتی ارایه شده است که به شرح زیر است روابط تجربی: بهعنوان مثال میتوان به رابطه منطقی و یا استدلالی ١ اشاره

توضیحات بیشتر

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 به نکات زیر حتما دقت کنید: موعد تحویل تمرین تمدید نخواهد شد. قطع بودن اینترنت منزل یا خوابگاه کندی سرعت اینترنت عدم وقت و... هیچ کدام دلیل

توضیحات بیشتر

Introduction to Economic Fluctuations Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy

Introduction to Economic Fluctuations  Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy C H A P T E R 9 مقدمه ای بر نوسان های اقتصادی MACROECONOMICS N. GREGOR MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت...

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation صنعت توزیع برق رکن اساسی در مدیریت انرژی صنعت برق محمودرضا حقی فام مزایای بهبود بهره وری انرژی در صنعت برق -1 تأمین مشترکین بیشتر با ظرفیت موجود 2- کاهش رشد تقاضای برق و در نتیجه کاهش نیاز به سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

Mankiw 6e PowerPoints

Mankiw 6e PowerPoints C H A P T E R 6 بیکاری MACROECONOMICS N. GREGORY MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت... در مورد نرخ بیکاری

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx تحليل و طراحي كنترل كننده براي سلولهاي سوختي هيدروژني از نوع SOFC حسام الدين مصلي استاد راهنما: امين نوبختي رئوس مطالب معرفي اهداف پروژه اقدامات صورتگرفته مسير پيش رو همكاران: مهدي شريف زاده ) استاد دانشكده

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 0 سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده...... 1 فصل اول: مقدمه -1-1 مقدمه 3... فصل دوم: بستر تحقیق -1-2 مقدمه 5... 2-2- شبکههای موردی بیسیم...

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدل های تغییرپذیری ) )مدل های تغییرپذیری و نااطمینانی تغییرپذیری یکی از مباحث مهم در مطالعات اقتصادی و مالی است.تغییرپذیری را اغلب به صورت انحراف معیار یا واریانس تعریف می کنند که در هر مثالی دارای مفهوم

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش»تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال «که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است

توضیحات بیشتر

شبکه های عصبی در کنترل

شبکه های عصبی در کنترل شبکه های عصبی در کنترل دانشگاه نجف آباد درس: کنترل هوشمند در فضای سایبرنتیک مدرس: حمید محمودیان مدل ریاضی نرون مدل ریاضی یک نرون ساده به صورت روبرو است P: مقدار کمیت ورودی b: مقدار بایاس )عرض از مبدا تابع

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد 7931 1_ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت گرفت ضمن در نظر گرفتن کلیه مقادیر و شرایطی که در آن

توضیحات بیشتر

خودهمبستگی

خودهمبستگی Autocorrelation دانشجو مربوطه: خانم تجری عدم خودهمبستگی بین جمالت خطا یکی از فروض اساسی برای روش OLS است. همبستگی خطاها با یکدیگر را اصطالحا»خودهمبستگی«می گویند. E(UiUj) 0 i j به طور کلی خودهمبستگی بیانگر

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی

بسمه تعالی دروس رشته اقتصاد گرایش نظری )( ) ( ) 9 ( ( ) 3 اندیشه اسالمی )مبداو معاد( اقتصاد نفت و نیرو اقتصاد کشاورزی اندیشه اسالمی )نبوت امامت( *آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتر 3 فلسفه اخالق)با تکیه بر

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Fourier1

Microsoft PowerPoint - Fourier1 ریاضیات مهندسی دکتر علی کریم پور عضو هیات علمی گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد بخش اول سري و انتگرال فوریه 1 مراجع Advanced engineering mathematics, Erwin kreyszig, 2006 ریاضیات مهندسی پیشرفته

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر

10

10 مقاومت مصالح فصل 10: ستون ها 10. Columns دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان ستونها تعريف: عضوهای که هستند قائمی منشوری کنند. می تحمل را محوری فشاری بارهای انتخاب نحوی به ستون مقطع سطح ستونها

توضیحات بیشتر

90-04.xls

90-04.xls اداره كل هواشناسي استان تهران ماهنامه هواشناسي تير 19 www.tehranmet.ir e-mail: tehran@irimet.net www.irimo.ir تارنماي الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان تهران نشاني پست الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان

توضیحات بیشتر

چكيده

چكيده بررسي ا ستانه شروع رواناب در روش SCS با استفاده از داده هاي بارش-رواناب (مطالعه موردي: حوزه ا بخيز سنگانه كلات) جهانگير پرهمت 1 علي اكبر عباسي نجفقلي غياثي 1 و الهام خوشبزم 3-1 -3 اعضاء هيا ت علمي مركز

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد بررسی وضعیت صنعت فولاد مقدمه صنعت فولاد یکی از موتورهاي محرك توسعه اقتصادي کشورها در سراسر جهان به شمار می رود. این صنعت علاوه بر نقش کلیدي در توسعه کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا عاملی موثر در رشد

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال 94 4 5 6 7 8 9 0 طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه کشور با تاکید بر مولفههای اقتصاد مقاومتی بررسی وضعیت

توضیحات بیشتر

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظور از واحد آبیاری وقطعه آبیاری در روش آبیاری قطره ای

توضیحات بیشتر

نحوه بررسی تقویم اقتصادی

نحوه بررسی تقویم اقتصادی نحوه بررسی تقویم اقتصادی پرشین چارت تقویم اقتصادی چیست تقویم مورد استفاده معامله گران است که به منظور بررسی رویداد های مهم اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران با بررسی این تقویم از تاریخ و

توضیحات بیشتر

سيستم هاي کنترل بهينه

سيستم هاي کنترل بهينه با سم ه تعا ل ی کنترل اتوماتیک ترافیک Lecure Opimal Polices مقدمه تعريف عام مديريت يا کنترل بهینه يک سیستم: تعيين سيگنال کنترل بطوري که در محدوديت ها يا قيود فيزيکي صدق کرده و در ضمن معيار معيني را حداقل

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۳۰ اردیبهشت ۹۳ جلسه ی ۲۳: متغیر تصادفی مخلوط مجموع متغیرهای تصادفی تابع مولد گشتاور مدر س: دکتر شهرام خزاي ی ن

دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۳۰ اردیبهشت ۹۳ جلسه ی ۲۳: متغیر تصادفی مخلوط مجموع متغیرهای تصادفی تابع مولد گشتاور مدر س: دکتر شهرام خزاي ی ن دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۰ اردیبهشت ۹ جلسه ی ۲: متغیر تصادفی مخلوط مجموع متغیرهای تصادفی تابع مولد گشتاور مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهرداد تحویلیان- فرنوش فرهادی در این جلسه ابتدا

توضیحات بیشتر

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده واحد GIS دستور العمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی

توضیحات بیشتر

Chapter-1-Intro-Persian

Chapter-1-Intro-Persian با استفاده از زبان PHP مبانی پایگاه دادهها آرمان ملکزاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران) توجه : این کلاس تحت نظارت استاد محترم درس دکتر شیری برگزار میشود. github.com/arman-malekzade arman.malekzade@aut.ac.ir

توضیحات بیشتر

اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n و

اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n و اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n وزیر درخت فضاي حالت تفاوت با پیمایش pre-order درخت فضاي

توضیحات بیشتر

عنوان درس :

عنوان درس : طرح دوره plan) (course نیمسال اول -1395 1396 (دروس نظري و عملی) نام و شماره درس: فیزیک صوت روز و ساعت برگزاري: یکشنبه ها: 10-12 سه شنبه ها: 8-10 تعداد و نوع واحد: 2 دروس پیش نیاز: مسي ول درس: ند ارد فاطمه

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = = cos

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

Microsoft Excel

Microsoft Excel Microsoft Excel وارد کردن داده ھا دادھا بھ دو شیوه ستونی و ردیفی وارد سل ھا می شوند اگر دادھا وارد ستون A و B شوند ستون A بمنزلھ x و ستون B بمنزلھ y است ستون ھای D C و... ھمگی بمنزلھ y ھستند x y y y فرمت

توضیحات بیشتر

Database Course Introduction

Database Course Introduction م آن ه جان را ت آ و ت معرفی درس: طراحی پایگاه دادهها (40384 ( مرتضی امینی نیمسال دوم 95-94 مقدمه 2 نیازمند توسعه سیستمهاي اطلاعاتی یا برنامههاي کاربردي براي استفاده از اطلاعات وجود حجم زیادي از دادهها

توضیحات بیشتر

هاله کسمائي

هاله کسمائي 3-1 آرایه يکی از پرکاربردترين ساختمان های داده است که اغلب برای پیاده سازی داده ه یا انتزاعی خطی بکار می رود. تعريف های يک بعدی های دو بعدی محاسبه فضا و آدرس های پويا الگوريتم های درج و حذف تعریف آرایه

توضیحات بیشتر

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های مغناطیسی و غیر مغناطیسی علی رضایی سعید عابدین پور جهانفر ابویی دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان صندوق پستی ۵۱۵۱۱-۵۵۱۱ زنجان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - LA13_singularvalues_last.doc

Microsoft Word - LA13_singularvalues_last.doc يدربراك يطخربج سرد درفنم ريداقم هيزجت 88 - لرتنك و متسيس هورگ هداز يقدص :سردم درفنم رادقم (Sglar Vale سيرتام يارب - m نيعم همين اي نيعم تبثم سيرتام - نراقتم - يفنم ريغ و يقيقح هژيو ريداقم دماعتم هژيو ياهرادرب

توضیحات بیشتر

Journal of Water and Soil Vol. 30, No. 1, Mar.-Apr. 2016, p نشریه آب و خاك (علوم و صنایع کشاورزي) جلد 30 شماره 1 فروردین اردیبهشت 1395

Journal of Water and Soil Vol. 30, No. 1, Mar.-Apr. 2016, p نشریه آب و خاك (علوم و صنایع کشاورزي) جلد 30 شماره 1 فروردین اردیبهشت 1395 Journal of Water and Soil Vol. 30, No. 1, Mar.-Apr. 016, p. 99-111 99-111. نشریه آب و خاك (علوم و صنایع کشاورزي) جلد 30 شماره 1 فروردین اردیبهشت 1395 ص پیشبینی تبخیر-تعرق مرجع ماهانه با استفاده از مدل

توضیحات بیشتر

Hamid

Hamid مثالهایی از تحقیق در عملیات مقدماتی و پیشرفته تحقیق در عملیات مقدماتی روشهاي حل مساي ل تحقیق در عملیات مقدماتی 1- ترسیمی - 2 روش سیمپلکس - 3 روش -M 4- روش دوال روش ترسیمی مثال Max P= X 1 +4X 2 St: X 1

توضیحات بیشتر

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید.

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید. کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را کنید. همچنین براي هماهنگی ثبت نام با شماره هاي 02144873669 09197495086

توضیحات بیشتر

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا نیکبخت نگارش: رسول زمانی محمدی 1 چكیده: باتوجه به

توضیحات بیشتر

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجویان در انتخاب آزمون آماري مناسب در ) کت نیز در آن گنجانده

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - l-bazar arz.doc

Microsoft Word - l-bazar arz.doc در بازار بينالمللي اسعار عمده همانند بازارهاي جهاني نفت و فلزات گرانبها شاهد تحولات گستردهاي بود. روند تغيير رابطه برابري ارزهاي عمده در اين عمدتا متاثر از شکاف نرخ بهره درحوزههاي پولي دورنماي رشد اقتصادي

توضیحات بیشتر

خلاصه

خلاصه Kavosh University From the SelectedWorks of Abbas Madraky 2016 خلاصه روش های داده کاوی Abbas Madraky Available at: https://works.bepress.com/madraky/12/ Data Mining: داده کاوي: به طور خلاصه یافتن اطلاعات

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل هفتم مدل سازی نیازمندیها جریان رفتار الگوها و برنامه های کاربردی تحت وب 2 استراتژی های مدل سازی نیازمندی ها تحلیل ساخت یافته: داده و پردازشی که موجودیت های جداگانه در نظر می گیرد. آن را منتقل می کند

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx مو سسه ارزيابي و رتبهبندی دانشگاههای سبز جهان ۲۰۱۶ (UI ١ Green World Ranking) مقدمه دانشگاه اندونزي با هدف ترويج پايداري در آموزش عالي از سال 010 اقدام به ارزيابي و رتبهبندي دانشگاههاي جهان بر اساس معيارها

توضیحات بیشتر

chapter2-Neuron model.ppt [Compatibility Mode]

chapter2-Neuron model.ppt [Compatibility Mode] بسم االله الرحمن الرحيم شبكه هاي عصبي مصنوعي Artificial Neural Networks (ANN) دکتر زارعی دانشگاه صنعتی شیراز دانشکده مهندسی برق و الکترونیک گروه کنترل II 90-91 ترم فصل دوم: مدل نرون و معماري شبکه فهرست

توضیحات بیشتر

Q-Learning

Q-Learning یادگیری تقویتی n.razavi@tabrizu.ac.ir ۱۳۹۵ سید ناصر رضوی یادگیری تقویتی 2 یادگیری تقویتی 3 عامل ایدهی اصلی. دریافت بازخورد از محیط به شکل پاداشها. سودمندی عامل به وسیلهی تابع پاداش تعریف میشود. عامل باید

توضیحات بیشتر

iran-mobile-industry-report-pushe-fall-2018

iran-mobile-industry-report-pushe-fall-2018 آذر ۱۳۹۷ گزارش تحلیل کاربران تلفن های همراه هوشمند اندروید به نام خدا پیش گفتار گزارش پیش روی شما از تحلیل دادههای کاربران ایرانی دارای موبایل اندرویدی در آذر ۹۷ به دست آمده است. دادههای این گزارش از طریق

توضیحات بیشتر

نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر First International Conference on Electric Engineering and Computer Science روشی بهینه براي تشخیص

نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر First International Conference on Electric Engineering and Computer Science روشی بهینه براي تشخیص نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر First International Conference on Electric Engineering and Computer Science روشی بهینه براي تشخیص و اندازهگیري THD جریان منابع تغذیه سوي یچینگ 1 امین

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - chapter 2

Microsoft PowerPoint - chapter 2 حل معادلات يك متغيره محاسبات عددي پيشرفته روش نصف كردن - شرط پايان الگوريتم: مناسب ترين شرط 2 محاسبات عددي پيشرفته روش نصف كردن قضيهفضكند و روش نصف كردن دنباله را ه: فرض كنيد توليد مي كند كه صفر p را تقريب

توضیحات بیشتر

معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می ش

معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می ش معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می شوند. در سیستم انتقال قدرت معمولی راننده با فشار دادن

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

فصل 2 حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 f(x) = 2x+ 3 نمودار تابع خطی + ۳ ۲x f (x) = داده شده است. y = x ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصا

فصل 2 حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 f(x) = 2x+ 3 نمودار تابع خطی + ۳ ۲x f (x) = داده شده است. y = x ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصا فصل حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 () = + نمودار تابع خطی + ۳ ۲ () = داده شده است. = ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصات رسم کنيد. ٢ معادلهای برای وارون اين تابع به دست آوريد. میتوانيد از

توضیحات بیشتر

ADT های پایه ای

ADT های پایه ای توابع و کتابخانه ها: مسئله رضویwww.snrazavi.ir ۱۳۹۵ سید ناصر 4-2 مطالعه موردی: مسئله 2 مطالعه موردی: مسئله 3. مقداری خواهد رسید ماده زیرین قسمت به مایع آیا بریزید. متخلخل ماده یک سطح روی بر مایع کاربردها.

توضیحات بیشتر

زمین لرزه 21 آبان ماه 1396 سرپل ذهاب

زمین لرزه 21 آبان ماه 1396 سرپل ذهاب مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي داده هاي شبکه شتابنگاري لزوم بکار گیري سامانه هاي هشدار و پاسخ سریع زمین لرزه چالش هاي پیش رو شبکه ملی شتابنگاري زلزله ایران تاریخچه مختصر شبکه ملی شتابنگاري -1 تاسیس 1352

توضیحات بیشتر

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهمکانیک سیالات وحید زارعی ساسان نبی زاده محسن یارمحمدی...

توضیحات بیشتر

C indd

C indd آشنایی با نظریۀ اعداد نظریه اعداد و به خصوص مبحث هم نهشتی ها کاربردهای بسیاری در علوم مربوط به رایانه رمزنگاری و رمزگشایی حساب با اعداد صحیح بزرگ طراحی الگوریتم های سودمند برای حساب کامپیوتری و ایجاد اعداد

توضیحات بیشتر

finnotech cards 25tir

finnotech cards 25tir از از ا م از ا م ا ت از ا ا ده ا ت و ی آن ه ا. ا ا م : دارا ی ی ی و ه ا. ا ت ا م ا ا ت ا م ن و ه ی و ا ت و ه ن از ا م از ا ا ده آن ه ا. ا ا م ی زده ا ی و د دا ا. درآ و ت ا ت ا م د و ن ا ده از ا ت ا م د

توضیحات بیشتر

دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی

دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی www.modiresabz.com دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی سالم و تشکر از شما برای ثبت نام در دوره آنالین راه اندازی کسب و کار اینترنتی این دوره آنالین شامل 15 درس است که هر دو روز یکبار

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مهندسین مشاور سبزاندیش پایش)ساپ( این شرکت در سال 1380 با هدف ارائه خدمات مشاورهای طراحی نظارت اجرا و مدیریت طرح درپروژههای عمرانی توسعهای آمایشی تحقیقاتی و پژوهشی تأسیس گردیده و تخصصهای آن در زمینههای

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش بستارها function( )closure مدرس : مهندس افشین رفوآ دو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش بستارها function( )closure مدرس : مهندس افشین رفوآ دو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش بستارها function( )closure مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش Jquery دوره آموزش JavaScript آموزش بستارها

توضیحات بیشتر

یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد

یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد ورق مربعی: 111 میلیمتر مدول یانگ: 011111 مگاپاسکال

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ارتعاشات سیستم های ممتد و پیوسته Vibration of Continuous Systems مروری بر ارتعاشات سیستم های یک درجه آزادی Review: Vibration of Single-DOF Systems سیستم های یک درجه آزادی 2 Single-DOF Systems c همانطور

توضیحات بیشتر

C292-1

C292-1 ۴ فصل مشتق کاربردهاى همان گونه که در فصل قبل ملاحظه شد تفسير آهنگ تغيير از مشتق ريشه در مساي ل فيزيکى و پديده هاى طبيعى دارد و تعبير هندسى مشتق رويکردى نظرى و انتزاعى را اراي ه مى دهد. دامنه کاربردهاى

توضیحات بیشتر

4/7/2015 برازش چند جملهاي: روش حداقل مربعات مقدار خطا یا باقی مانده مقدار واقعی مقدار تقریبی Advanced Numerical Methods 106 برازش چند جملهاي سه معادله

4/7/2015 برازش چند جملهاي: روش حداقل مربعات مقدار خطا یا باقی مانده مقدار واقعی مقدار تقریبی Advanced Numerical Methods 106 برازش چند جملهاي سه معادله برازش چند جملهاي: روش حداقل مربعات مقدار خطا یا باقی مانده مقدار واقعی مقدار تقریبی Advaced Numercal Methods 6 برازش چند جملهاي سه معادله و سه مجهول به این ترتیب مقادیر ضرایب چندجملهاي محاسبه میشود. این

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

F1 D C indd

F1 D C indd درس 2 مجموعه زیر مجموعه یادآوری: در سال های قبل با مفهوم مجموعه آشنا شده اید برای مثال مجموعه اعداد او ل یک رقمی به صورت زیر است: A=}2, 3, 5, 7{ می توان این مجموعه را با نمادهای ریاضی به صورت }10< x A=}x

توضیحات بیشتر

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنوعی از اتصال کاربران به شبکه تهیه میکند. دریک تعریف

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر