IJOGI, Vol. 18, No. 165&166, pp , Oct 2015 دوره هجدهم شماره 165 و 166 صفحه: هفته سوم و چهارم مهر 1932 تأثیر یک دوره تمرینات تناوبی منتخب ب

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "IJOGI, Vol. 18, No. 165&166, pp , Oct 2015 دوره هجدهم شماره 165 و 166 صفحه: هفته سوم و چهارم مهر 1932 تأثیر یک دوره تمرینات تناوبی منتخب ب"

رونوشت

1 IJOGI, Vol. 18, No. 16&166, pp , Oct 201 دوره هجدهم شماره 16 و 166 صفحه: هفته سوم و چهارم مهر 1932 تأثیر یک دوره تمرینات تناوبی منتخب بر ترکیب بدنی و کیفیت زندگی دانشجویان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک فاطمه امیدعلی مربی گروه فیزیولوژی ورزش دانشکده علوم انسانی دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی )ره( بروجرد ایران. تاریخ دریافت: 314/4/1 تاریخ پذیرش : 314/7/1 خالصه مقدمه: سندرم تخمدان پلی کیستیک شایع ترین اختالل آندوکرین زنان در سنین باروری است. کیفیت زندگی زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک در مقایسه با افراد سالم و حتی در مقایسه با مبتالیان به دیگر بیماری های زنان پایین تر است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر یک دوره تمرینات تناوبی منتخب بر ترکیب بدنی و کیفیت زندگی دانشجویان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه کاربردی از نوع طرح های نیمه تجربی دو مرحله ای )- ( بود که در نیمسال اول بر روی 1 دانشجوی غیر ورزشکار با تشخیص سندرم تخمدان پلی کیستیک انجام شد. افراد مورد مطالعه تمرینات تناوبی منتخب را به مدت 6 هفته 3 جلسه در هفته انجام دادند. آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی ویژه مبتالیان به سندرم تخمدان پلی کیستیک و اندازه گیری متغیرهای تن سنجی در دوره قبل و بعد از تمرین مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS )نسخه 1( و آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف و تی وابسته انجام شد. میزان p کمتر از 1/11 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: در این مطالعه وزن بدن )1/141=p( شاخص تودة بدنی )1/141=p( و درصد چربی )1/14=p( پس از تمرین به طور معنی داری کاهش یافت. مقایسه داده ها اختالف معنی داری را در حیطه اختالت قاعدگی )1/11=p( وزن )1/16=p( عاطفی- هیجانی )1/111=p( و نمره ک یل کیفیت زندگی )1/136 =p( پس از مداخله نشان داد. نتیجهگیري: انجام تمرینات تناوبی می تواند در بهبود کیفیت زندگی زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک مؤثر باشد. کلمات کلیدي: تمرین تناوبی سندرم تخمدان پلی کیستیک کیفیت زندگی * نویسنده مسئول مكاتبات: فاطمه امیدعلی گروه فیزیولوژی ورزش دانشکده علوم انسانی دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی )ره( بروجرد ایران. تلفن: پست الكترونیک:

2 ( PCOS تأثیر تمرین تناوبی بر کیفیت زندگی دانشجویان مبتال به مقدمه سندرم تخمدان پلی کیستیک )PCOS( یکی از اختالالت شایع آندوکرینی زنان است که حدود %1-1 آنان را در سنین باروری مبتال می سازد. این سندرم با تظاهرات بالینی متنوعی از قبیل آمنوره خونریزی غیرعملکردی رحم عدم تخمک گذاری و چاقی آشکار می شود )(. شیوع این عارضه در کشور ایران با انجام یک مطالعه کشوری %4/6 گزارش شد )(. تحقیقات نشان داده اند که کیفیت زندگی زنان مبتال به این سندرم در مقایسه با افراد سالم و حتی در مقایسه با مبتالیان به دیگر بیماری های زنان پایین تر است )(. هر چند به نظر می رسد نقش عوامل بیوشیمیایی هورمونی و متابولیک و همچنین مسائل جسمی نظیر ناباروری و بی نظمی قاعدگی در افت کیفیت زندگی و سالمت روانی مبتالیان به این سندرم مسائل تغییرات دیگری ظاهری نظیر فرد خطرات مرتبط تظاهرات یا و مؤثر باشد با روانی سالمتی اما و شایعی همچون اضطراب و افسردگی نیز می تواند باعث کاهش معنی دار در حیطه فیزیکی و روانی کیفیت زندگی این افراد شود ) بیشتر زنان این محدودیت های به گونه ای که کاهش کیفیت زندگی پارامترهایی در از ناشی نظیر سالمت سالمت روانی عمومی عملکرد اجتماعی کاهش سطح انرژی و احساس سالمت روانی مشاهده می شود.)3( مسائل دیگری نظیر خطرات مرتبط با سالمتی و تظاهرات جسمی از قبیل تغییرات ظاهر فرد به ویژه چاقی و پرمویی آکنه ریزش مو تغییرات در رفتارها و نگرش های جنسی که می تواند بر هویت زنانه این افراد مؤثر باشد باعث می تواند کاهش معنی دار در ب عد فیزیکی و روانی کیفیت زندگی این افراد شود ), 4(. کیفیت زندگی مرتبط با سالمت یک مفهوم پویا و چند ب عدی بوده و شامل جنبه های جسمی روانی و اجتماعی مرتبط با یک بیماری ویژه و یا درمان آن است )1(. السن براچ و همکاران )116( در مطالعه ای دریافتند که سندرم تخمدان پلی کیستیک می تواند باعث کاهش قابل توجه کیفیت زندگی شود. از آنجا که این بیماری زنان را در سنین باروری یعنی زمانی که ایشان در سنین ازدواج و همسریابی هستند درگیر می کند بنابراین می تواند منجر به ایجاد اختالالت روانی متعددی در زنان مبتال شود )6(. برای درمان این بیماری اغلب دارو درمانی توصیه می شود و درمان های غیر دارویی برای این گروه شامل محدودیت های رژیمی و فعالیت بدنی می باشد. پژوهشگران بر این باورند که ورزش منظم و نه چندان سنگین برای این گروه جدا از درمان های بالینی یک روش سالم و طبیعی می باشد. عالوه بر این تمرینات ورزشی احساس رضایت و خشنودی بیشتری را نسبت به رژیم های دارویی و درمانی در افراد ایجاد می کند )7(. امروزه مطالعات متعدد تأثیر درمان های غیر دارویی را از طریق تغییر یا اصالح سبک زندگی بر پیشرفت عملکرد تولید مثلی و کاهش عوامل خطرزای قلبی متابولیکی نشان داده اند. بنابراین محدودیت در رژیم غذایی و فعالیت بدنی به عنوان یک اولویت برای این بیماران از سوی متخصصین زنان توصیه می شود )1( با این حال باید توجه داشت که انجام تمرینات شدید در این جامعه از بیماران امکان پذیر نیست و تنها ورزش با شدت سبک تا متوسط است که در بیشتر پژوهش های بالینی کاربرد دارد )7(. پژوهشگران بر این باورند که ورزش منظم و نه چندان سنگین برای این گروه جدا از درمان های بالینی یک روش سالم و طبیعی می باشد. عالوه بر این تمرینات ورزشی احساس رضایت و خشنودی بیشتری را نسبت به رژیم های دارویی و درمانی در افراد ایجاد می کند )1( اما اینکه چه شدت و مدت تمرینی می تواند بر میزان تخمک گذاری و بهبود قاعدگی تأثیرگذار باشد مستند نشده است. بر همین اساس سازوکار دقیق اثر فعالیت بدنی بر سندرم پلی کیستیک نیز در بسیاری از پژوهش ها به شکل واضح بیان نشده است و هنوز هم مورد بحث است )1 (. با توجه به اهمیت فعالیت بدنی بر کیفیت زندگی زنان مبتال به PCOS و با در نظر گرفتن اینکه تاکنون در ایران اثرات تمرینات تناوبی بر کیفیت زندگی زنان PCOS مورد ارزیابی قرار نگرفته است مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر یک دوره 1 Poly Cystic Ovarian Syndrome

3 فاطمه امیدعلی تمرینات تناوبی منتخب بر ترکیب بدنی زندگی زنان مبتال به PCOS طراحی و اجرا شد. روش کار بر کیفیت مطالعه حاضر یک مطالعه کاربردی از نوع طرح های نیمه تجربی دو مرحله ای )- ( بود که بر روی دانشجوی دختر مجرد با دامنه سنی 3-1 سال دانشگاه آیت اهلل بروجردی )ره( که واحد تربیت بدنی عمومی را در نیمسال اول به عنوان واحد درسی انتخاب کرده بودند انجام شد. دانشجویان با استفاده از پرسشنامه مصاحبة رودررو و انجام سونوگرافی شکمی مورد بررسی قرار گرفتند. سپس از بین افرادی که دارای سندرم تخمدان پلی کیستیک بودند 1 نفر که تمایل به شرکت در مطالعه را داشتند به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. پرسشنامه ساخته زندگی کیفیت کرونین و همکاران شامل 6 سؤال است که کیفیت زندگی افراد را به تفکیک در زمینه های عاطفی- هیجانی )1 سؤال( )1 هیرسوتیسم سؤال( وزن اختالالت و سؤال( )1 قاعدگی )4 سؤال( می سنجد )(. روش نمره گذاری هر یک از گزینه ها به شکل لیکرت 7 گزینه ای است به گونه ای که نمره صفر معادل "شدیدا " نمره "تا حدی "متوسط" نمره شدید" نمره 3 "کمی" نمره 4 "بسیار کم" نمره 1 "به ندرت" و نمره 6 معادل "بدون" است. عاطفی این به اختالت قاعدگی دامنه نمرات ترتیب )1-41( هیرسوتیسم برای )1-31( وزن حیطه های )1-31( )1-4( نازایی و )1-4( می باشد. میانگین مجموع نمرات کسب شده در هر حیطه به عنوان نمره کیفیت زندگی بیماران در آن حیطه می باشد که هرچه نمره باالتر باشد نشان دهنده کیفیت بهتر زندگی میباشد )3(. روایی و پایایی این پرسشنامه توسط امینی و کرونباخ کل پرسشنامه همکاران تعیین شده و ضریب آلفای 1/11 بوده است )4(. معیار های ورود به مطالعه شامل: وجود 3 اختالل از میان 4 متغیر اختالالت هیرسوتیسم سونوگرافی قاعدگی آکنه شکمی )اولیگومنوره تأیید و بیماران تخمدان آمنوره پلی پلی کیستیک منوره( در نداشتن تمرینات ورزشی منظم طی 3 ماه اخیر مصرف هرگونه داروی مؤثر بر نتایج و ابتالء به بیماری های خاص بود. از تمام شرکت کنندگان رضایت نامه کتبی جهت شرکت در مطالعه اخذ گردید و به آن ها اطمینان داده شد که تمام داده های پرسشنامه محرمانه خواهد ماند. برای افراد شرکت کننده در مطالعه احتمال ایجاد عوارض شرح داده شد و از آن ها خواسته شد در صورت بروز هرگونه عارضه ای به پزشک متخصص زنان که به عنوان مشاور طرح بودند مراجعه کنند. سنجی پیش از شروع تمرینات اندازه گیری شد. شاخص متغیرهای تن های ترکیب بدنی شامل وزن با استفاده از ترازوی دیجیتالی با دقت 1/ کیلوگرم و قد افراد با استفاده قدسنج نواری با دقت 1/ سانتی متر اندازه گیری شد. درصد چربی نیز با استفاده از کالیپر )وسیله اندازه گیری چربی بدن( و فرمول سه نقطه ای جکسون )سه سربازویی شکم و فوق خاصره( )1( اندازه گرفته شد سپس از دانشجویان خواسته شد پرسشنامه 6 برگه مشخصات فردی و پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سالمت ویژه مبتالیان به سندرم تخمدان پلی کیستیک )گونه ایرانی( را با روش خودگزارش دهی تکمیل کنند. پروتکل تمرینی به این صورت بود که تمرینات به مدت 3 هفته و جلسه در هفته به شکل محقق ساخته طراحی و اجرا شد. تمرینات بر اساس اصول علمی که شامل از 3 دقیقه راه رفتن آرام کششی و گرم کردن عمومی و هر 1 دقیقه حرکات دویدن متناوب در مسافت های کوتاه به صورت رفت و برگشت بود. بدین صورت که 1 بار طول 41 متری سالن را دویدند. در انتهای هر بار دویدن استراحت می کردند. استراحت به 3 و به صورت فعال )راه رفتن و حرکات کششی( بعد آزمودنی ها وسیله به تالش از شد. می انجام دانشجویان خواسته شد خودشان شدت تمرینات را بر اساس حاالتشان کنترل کنند و طوری مسافت ها را بدوند که با حداکثر یا حداقل سرعتشان نباشد به طوری که شدت هر وهله %-71 ضربان قلب بیشینه باشد که با اندازه گیری ضربان قلب کنترل می شد. در 1 Polycystic Ovary Syndrome Health-Related Quality of Life Questionnaire (PCOSQ)

4 تأثیر تمرین تناوبی بر کیفیت زندگی دانشجویان مبتال به PCOS هفته اول به دلیل سطح آمادگی پایین آزمودنی ها تأکید بر فعالیت های استقامتی پایه شامل دوهای نرم و سبک با شدت کم و تمرینات کششی بود. برای ایجاد اضافه بار هر هفته 1 طول 41 متری به صورت پلکانی به تمرینات قبلی اضافه می شد و زمان دوره های بازیافت بعد از هر هفته به میزان 1 ثانیه کاهش می یافت. برای ایجاد تنوع در تمرینات از حرکات مارپیچ و عبور از موانع دویدن به صورت زیگزاک پا پهلو دویدن همراه طناب به صورت رفت و برگشت استفاده شد. در انتهای هر جلسه از تمرین برای سرد کردن از دویدن و نرمش های سبک و حرکات کششی استفاده شد. انجام فعالیت ورزشی از 31 دقیقه شروع و مجموع زمان در جلسة آخر به 41 دقیقه ختم شد. تمرینات در سالن سرپوشیده انجام و در ابتدای هر جلسه مقدمات تمرین شامل: کنترل تنفس و نحوه درست انجام دادن تمرینات و اندازه گیری نبض در کالس فراهم گردید. 4 ساعت پس از آخرین جلسة فعالیت ورزشی مجددا پرسشنامه ها بین آزمودنی ها توزیع شد و آنها بر اساس حاالت و ویژگی های خود پرسشنامه را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS )نسخه 1( انجام شد. در این مطالعه پس شدن از محاسبه میانگین و انحراف معیار و مطمئن از طبیعی بودن توزیع دادهها به وسیله آزمون کولموگروف - اسمیرنوف تفاوت میانگین های پیش و پس آزمون از طریق آزمون تی وابسته تعیین شد. میزان p کمتر از 1/11 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها در این مطالعه واحدهای پژوهش در محدوده سنی 3-1 سال قرار داشتند. میانگین سن افراد شرکت کننده در مطالعه 1/6±/11 سال بود. مقایسه میانگین و انحراف معیار برخی ویژگی های ترکیب بدنی قبل و بعد از تمرین نمونه های مورد پژوهش نشان داده شده است. در جدول جدول 1- ویژگی هاي ترکیب بدنی قبل و بعد از آزمون متغیر مرحله انحراف معیار ± میانگین مقدار شاخص آماری آزمون سطح معنی داری 1/141 /41 16/13 ± 1/71 16/7 ± 1/43 وزن بدن 1/141 /3 3/41 ± 3/11 /11 ±3/46 شاخص توده بدنی 1/14 /4 31/43 ± 7/36 7/41± 6/63 درصد چربی با توجه به نتایج تمرینات تناوبی منتخب توانست شاخص توده بدنی وزن و درصد چربی را پس از 6 هفته کاهش دهد. جدول به توصیف میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت زندگی وابسته به سالمت می پردازد. جدول 2- مقایسه حیطه هاي کیفیت زندگی ویژه مبتالیان به سندرم تخمدان پلی کیستیک قبل و بعد از آزمون حیطه ها مرحله انحراف معیار ± میانگین مقدار شاخص آماری آزمون سطح معنی داری 1/111-3/1 4/71±/46 /11±1/ اختالالت عاطفی 1/16 -/11 4/11±1/1 1/41±6/4 حیطه مربوط به وزن 1/11-4/11 6/11±4/6 7/±4/ اختالالت قاعدگی 1/136-1/6 36/31±1/6 /11±1/71 نمره کلی کیفیت زندگی

5 فاطمه امیدعلی نتایج نشان داد که حیطه های مربوط به اختالالت قاعدگی اختالت عاطفی- هیجانی و وزن به ترتیب کمترین امتیاز را در کیفیت زندگی دانشجویان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک داشتند. مقایسه حیطه های مربوط به کیفیت زندگی قبل و بعد از اجرای آزمون اختالف معنی داری را در اختالت قاعدگی )1/11=p( وزن )1/16=p( عاطفی- هیجانی )1/136=p( و نمره کلی کیفیت زندگی )1/111=p( پس از مداخله نشان داد. بحث در مطالعه حاضر که به بررسی تأثیر یک دوره تمرینات تناوبی منتخب بر ترکیب بدنی و کیفیت زندگی دانشجویان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک پرداخت یک دوره تمرین تناوبی موجب کاهش برخی شاخص های متابولیکی از جمله وزن بدن شاخص توده بدنی و درصد چربی در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک شد. یافته های حاصل حاکی از آن است که تمرینات تناوبی توانسته به کاهش وزن بدن و بهبود اختالالت قاعدگی زنان مبتال کمک کند و آنها را از نظر روحی در وضعیت مناسبتری قرار دهد. در مطالعه نصیری و همکاران )13( مهم ترین دغدغه زنان مجرد مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک اثرات منفی این سندرم بر زیبایی ظاهری بود که توسط چاقی و افزایش موهای زائد ریزش موی سر و آکنه ایجاد شده بود و منجر به احساس شرمندگی و کاهش اعتماد به نفس آنان شده بود )6(. هاشی موتو و همکاران )113( نیز در مقایسه بین زنان اتریشی و برزیلی دریافتند که در زنان اتریشی چاقی به عنوان بیشترین حیطه مؤثر بر افت کیفیت زندگی مطرح بوده است )7(. در مطالعه اشمید و همکاران )114( که با استفاده از پرسشنامه ساخته کرونین بر روی 31 زن اتریشی در مقایسه با 4 زن مسلمان انجام شد نیز به این نتیجه رسیدند که چاقی مؤثرترین حیطه در افت کیفیت زندگی است )1(. نظر به این که اهمیت ابعاد مختلف PCOS در هر جامعه ای با توجه به عوامل فرهنگی و اجتماعی متفاوت است و در جامعه ما به دلیل تفاوت در نوع پوشش زنان ممکن است برخی از ابعاد این سندرم اهمیت بیشتری نسبت به ابعاد دیگر داشته باشد. به عنوان نمونه اختالالت قاعدگی به دلیل تأثیر بر اجرای احکام بیشتری داشته باشد )6(. اهمیت و روزه( )نماز شرعی ورزش و فعالیت بدنی چربی بدنی را که محل ذخیره استروژن کاهش دنبال می ها اعمال و تولید )7(. دهد فشارهای های هورمون پژوهشگران بر با و ورزشی استروئیدی این فعال باورند است به که شدن محور هیپوتاالموس - هیپوفیز- آدرنال تأثیرات بازدارنده ای بر عملکرد دستگاه تناسلی زنان ایجاد می شود. بر این اساس هورمون مهار کننده هورمون رشد )GHIH( از ترشح جلوگیری هورمون آزاد کننده گونادوتروپین )GnRH( 3 می کند. همچنین گلوکوکورتیکوئیدی که در حین فعالیت ورزشی تولید می شود از ترشح هورمون از LH تخمدان هیپوفیز جلوگیری و می ترشح کند استروژن در و نتیجه پروژسترون تمرین از ورزشی میتواند باعث کاهش هورمون LH و تأثیرات مهاری بر دستگاه تناسلی زنان شود )1(. کاهش فعالیت فعالیت پاراسمپاتیکی سیستم عصبی اثر در و سمپاتیک تمرینات ورزشی افزایش شدت متوسط و مداوم نیز می تواند باعث کاهش ترشح LH شود )1(. الکس و همکار )113( در مطالعه خود به وابستگی کاهش هورمون این تولید LH هورمون با چربی را بدن به تغییرات اشاره چربی و کردند بدنی مرتبط دانستند )(. با توجه به اهمیت وزن و تناسب اندام در کیفیت زندگی زنان مبتال تأثیر PCOS به تمرین تناوبی بر متغیرهای تن سنجی و حیطه مربوط به وزن و هیرسوتیسم در کیفیت زندگی بیماران بررسی شد و نتایج نشان داد 1 جلسه تمرین تناوبی می تواند میزان درصد چربی وزن بدن و شاخص توده بدنی و مشکالت مربوط به حیطه موهای زائد را به شکل معنی داری کاهش دهد. نتایج این پژوهش با برخی مطالعات انجام گرفته همسو می باشد از جمله توفیقی و همکاران )11( دریافتند تمرین هوازی باعث کاهش 1 Somatostatin 2 Gonadotropin- releasing Hormone 3 Glucocorticoid 02

6 تأثیر تمرین تناوبی بر کیفیت زندگی دانشجویان مبتال به PCOS وزن WHR و درصد چربی زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک می شود )7(. در این رابطه صارمی و همکاران )13( گزارش کردند 1 هفته تمرین هوازی باعث کاهش وزن شاخص توده بدنی و درصد چربی در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک می شود )(. در مطالعه حاضر نیز کمترین نمره به دست آمده در حیطه اختالعات قاعدگی بود که از نظر شرکت کنندگان بیشترین تأثیر را بر افت کیفیت زندگیشان داشته بود که ممکن است به دلیل تأثیر اختالالت قاعدگی بر اجرای احکام شرعی )نماز و روزه( اهمیت بیشتری در میان شرکت کنندگان داشته باشد که با مطالعه بنسن و همکاران )11( همخوانی داشت )3(. امس کوک و همکاران )1( نیز با استفاده از پرسشنامه ویژه کیفیت زندگی در مبتالیان به PCOS )ساخته کرونین( دریافتند که اختالالت قاعدگی بعد از چاقی بیشترین اثر را بر افت کیفیت زندگی افراد مبتال به این سندرم داشته است )4(. بعد از تمرین تناوبی کاهش معنی داری در اختالالت قاعدگی )قاعدگی نامنظم دردهای قاعدگی عقب افتادن قاعدگی و...( آزمودنی ها ایجاد شد )1/11=p(. نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر با بسیاری از مطالعات انجام شده در مورد تأثیر فعالیت های ورزشی بر سندرم تخمدان پلی کیستیک همسو بود به عنوان مثال میری و همکاران )13( طی مطالعه ای که به بررسی اثر تمرینات استقامتی بر هورمون های جنسی و بهبود سندرم تخمدان پلی کیستیک در موش های صحرایی پرداختند نشان دادند که ورزش با شدت متوسط به ویژه با شدت کم احتماال در تغییر مقدار هورمون های جنسی FSH( و تستوسترون آزاد( و بهبود عوارض سندرم تخمدان پلی کیستیک مؤثر است )1(. مطالعه جدلی و همکاران )116( که با هدف بررسی تأثیر ورزش بر هیپرآندروژنیسم و آزواسپرمیوآمنوره بر روی زنان مبتال به PCOS که همگی به طور تصادفی انتخاب شده بودند انجام شد نشان داد که میزان آندروژن و استروژن های دیگر و همچنین 7- بتا استرادیول در نتیجه ورزش کاهش و فرکانس قاعدگی بهبود یافته است. همچنین در بررسی اثرات ورزش های هوازی بر روی PCOS مشخص شد که ورزش های هوازی جدا از تغییر در چربی های بدن باعث تغییر در هورمون های جنسی نیز می شوند همکاران )6(. در مطالعه عظیمی و )13( انجام فعالیت ورزشی پیاده روی و ایروبیک در کاهش احساس درد بسیار مؤثر بود و منجر به کاهش عالئم جسمی و روانی ناشی از سندرم پیش قاعدگی شد و بیانگر این مطلب بود که دو ورزش پیاده روی احساس و ایروبیک در بهبود عالئم جسمی و روانی و درد پیش از قاعدگی مؤثر است )7( در مطالعه عبادی )116( نیز 1 هفته دویدن و پیاده روی تأثیر معنی داری بر کاهش عالئم جسمی سندرم پیش قاعدگی در و دانش آموزان دختر داشت )1( عوامل متعدد دیگری مانند افزایش آلدسترون و رنین پالسما افزایش حساسیت به مقادیر نرمال استروژن و پروژسترون اختالالت مربوط به میانجی های عصبی به ویژه سروتونین و گاما آمینوبوتیریک نیز می توانند در بروزعالئم جسمانی دخیل باشند )1(. پروستاگالندین ها عالوه بر اینکه حساسیت گیرنده های درد را افزایش میدهند از طریق منقبض کردن عروق خونی و عضالت رحمی باعث بروز درد می شوند. انقباض عروق خونی باعث تحریک سروتونین افزایش متابولیسم تولید مواد زائد و گیرنده های درد از جمله برادی کنیتین هیستامین اسیدها و... شده و در نتیجه شدت درد را افزایش می دهد. انقباض عضالت رحمی نیز به همین روال می تواند از طریق افزایش متابولیسم و تحت فشار قرار دادن عروق خونی این وضع را بدتر کند ناحیه )4( ورزش از طریق افزایش جریان خون در لگن پرینه و رحم که خود باعث شسته شدن عوامل مولد درد می شود کاهش درد را به دنبال دارد )31(. ورزش بر طول و مقدار خونریزی قاعدگی تأثیر می گذارد و دردهای ناشی از آن را بهبود می بخشد. یکی از این فرضیه ها در خصوص این تأثیرات تحریک کنندگی ورزش بر آزادسازی آندرفین مغز است. آندرفین نشان دهنده یک ترکیب با عمل شبه مورفین و با منشأ آندروژن در مغز است که 1 تا 1 برابر قوی تر از سایر آندروژن هاست. بتا آندورفین بر روی اعمال 06 06

7 فاطمه امیدعلی مختلف هیپوتاالموس مانند باروری حرارت اعمال قلبی- عروقی و تنفس و همچنین بر روی درک درد و خلق و خو تأثیر می گذارد )1(. در طی سال های اخیر توجه بسیاری از محققین به سمت مشکالت شده جلب PCOS از ناشی روانی است. این سندرم عالوه بر این که یکی از شایع ترین مسائل باروری و زیبایی زنان می باشد می تواند منجر به اختالالت روانشناختی بسیاری از قبیل افسردگی و اضطراب شود. اردکانی و همکاران )11( در مطالعه ای بر روی زنان ایرانی مبتال به PCOS %31 این افراد را در معرض خطر اختالالت روانشناختی دانستند )3(. کاماراپلی و همکاران )1( معتقدند که نشانه های اختالالت اصلی علل از PCOS از ناشی جسمانی روانشناختی این افراد است به گونه ای که این زنان سه برابر بیشتر از گروه کنترل در معرض خطر اختالالت روانشناختی کیفیت زندگی و هستند نیز تری پایین دارند. عالوه بر این نشانه های جسمانی این سندرم می تواند باعث ایجاد خستگی و اضطراب شود که در نهایت اضطراب این اختالالت روانی تواند می شود منجر.)3( دیگر و افسردگی به هایملین و همکاران )116( در مطالعه ای نشان دادند که ابتالء به برخی اختالالت روانی نظیر افسردگی اضطراب عدم رضایت از ظاهر اختالالت خوردن و حتی مشکالت جنسی در زنان مبتال به PCOS باالتر است )33(. اگرچه هولین راک و همکاران )117( نیز معتقدند خطر که اختالالت افسردگی در زنان مبتال به PCOS باال بوده و این این در همکاران مسأله افراد حتی مستقل از شاخص توده بدنی و نازایی )34(. باشد می )116( در مطالعه پریشانی روانی و السن براچ و کاهش کیفیت زندگی حتی در زنانی که مراقبت های پزشکی را دریافت کرده بودند نیز وجود داشت )6(. با توجه به این نکات در مطالعه حاضر تأثیر تمرینات تناوبی منتخب بر حیطه عاطفی- هیجانی بیماران بررسی شد و نتایج بیانگر آن بود که انجام تمرینات تناوبی باعث کاهش عالئم روانی و بهبود کیفیت زندگی زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک می شود. فعالیت های ورزشی وضعیت بدن را متعادل می سازد انرژی را در بدن پخش می کند و از شدت فشارها می کاهد و حاالت روانی را بهبود می بخشد )1(. تمرین دویدن منظم باعث کاهش اضطراب می شود. بر اساس نظریه شناختی رفتاری تفکرات مزاحم منجر به افسردگی می شوند. ورزش با از بین بردن تفکرات منفی و پدیدآوردن اندیشه های مثبت و با ایجاد محیط فرح انگیز در کوتاه مدت می تواند باعث شادی و نشاط در فرد شده و افسردگی را کاهش دهد )31(. همچنین چون در ورزش های دسته جمعی تماس های اجتماعی بیشتر می شود بنابراین تصور از خود و اعتماد به نفس افزایش می یابد )36(. از محدودیت های این مطالعه می توان به یکسان نبودن انگیزه در میان شرکت کنندگان مجرد بودن دانشجو بودن و کم بودن تعداد نمونه اشاره کرد. نتیجه گیري انجام 6 هفته تمرین تناوبی منتخب هم زمان با تأثیر مثبت بر ترکیب بدنی و بهبود عالئم روان شناختی به کاهش اختالالت قاعدگی حیطه وزن و افزایش کیفیت زندگی دانشجویان PCOS کمک می کند. پیشنهاد می شود که زنان مبتال به PCOS از تمرینات تناوبی به عنوان یک مداخله غیر دارویی مؤثر برای بهبود کیفیت زندگیشان استفاده کنند زیرا این تمرینات آسان و بدون نیاز به استفاده از وسایل گران قیمت انجام می شود. تشكر و قدردانی این مطالعه مصوب معاونت پژوهشی و کمیتة اخالق در پژوهش دانشگاه آیت اهلل بروجردی )ره( با کد 13-1 پ می باشد. بدین وسیله از دانشجویان گرامی که ما را در انجام این مطالعه یاری دادند تشکر و قدردانی می شود. 00

8 PCOS تأثیر تمرین تناوبی بر کیفیت زندگی دانشجویان مبتال به منابع 1. Ching HL, Burke V, Stuckey BG. Quality of life and psychological morbidity in women with polycystic ovary syndrome: body mass index, age and the provision of patient information are significant modifiers. Clin Endocrinol 2007; 66(3): Benson S, Hahn S, Tan S, Mann K, Janssen OE, Schedlowski M, et al. Prevalence and implications of anxiety in polycystic ovary syndrome: results of an internet-based survey in Germany. Hum Reprod 2009; 24(6): Naughton MJ, McBee WL. Health-related quality of life after hysterectomy. Clinical obstetrics and gynecology Dec;40(4): PubMed PMID: Epub 1998/01/16. eng. 4. Upadhya K, Trent M. Effects of polycystic ovary syndrome on health-related quality of life. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res 2007; 7(6): Morrow GR, Chiarello RJ, Derogatis LR. A new scale for assessing patients' psychosocial adjustment to medical illness. Psychol Med 1978; 8(4): Elsenbruch S, Benson S, Hahn S, Tan S, Mann K, Pleger K, et al. Determinants of emotional distress in women with polycystic ovary syndrome. Hum Reprod 2006; 21(4): Tofighi A, Tartibian B, Ameri MH, Najafi Eliasabad S, Asemi A, Shargh A. Effect of aerobic exercise on hormonal level and lipid profile in polycystic ovary syndrome women. Urmia Med J 2010; 21(4): saremi a, Bahrami, Jamilian, Moazami Goodarzi. Effects of 8 weeks pilates training on anti-mullerian hormone level and cardiometabolic parameters in polycystic ovary syndrome women. Arak University of Medical Sciences Journal. 2014;17(9): Paisey RB, Frost J, Harvey P, Paisey A, Bower L, Paisey RM, et al. Five year results of a prospective very low calorie diet or conventional weight loss programme in type 2 diabetes. J Hum Nutr Diet 2002; 1(2): Bruner B, Chad K, Chizen D. Effects of exercise and nutritional counseling in women with polycystic ovary syndrome. Appl Physiol Nutr Metab 2006; 31(4): Berg U, Enqvist JK, Mattsson CM, Carlsson-Skwirut C, Sundberg CJ, Ekblom B, et al. Lack of sex differences in the IGF- IGFBP response to ultra endurance exercise. Scand J Med Sci Sports 2008; 18(6): Cronin L, Guyatt G, Griffith L, Wong E, Azziz R, Futterweit W, et al. Development of a health-related quality-of-life questionnaire (PCOSQ) for women with polycystic ovary syndrome (PCOS). J Clin Endocrinol Metab 1998; 83(6): Cronbach LJ. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika 191; 16(3): Amini L, Seyedfatemi N, Montazeri AS. Quality of life in women with polycystic ovary syndrome. J payesh 2011; 11: Heyward VH, Wagner DR. Applied body composition assessment. New York, USA: Human Kinetics; Nasiri Amiri FA, Ramezani Tehrani FA, Simbar M, Thamtan M, Ali R. Concerns of women with polycystic ovary syndrome: A qualitative study. Iran J Endocrinol Metab 2013; 1(1): Hashimoto DM, Schmid J, Martins FM, Fonseca AM, Andrade LH, Kirchengast S, et al. The impact of the weight status on subjective symptomatology of the polycystic ovary syndrome: a cross-cultural comparison between Brazilian and Austrian women. Anthropol Anz 2003; (3): Schmid J, Kirchengast S, Vytiska-Binstorfer E, Huber J. Infertility caused by PCOS-- health-related quality of life among Austrian and Moslem immigrant women in Austria. Human reproduction (Oxford, England) Oct;19(10): PubMed PMID: Epub 2004/08/31. eng. 19. Thomson RL, Buckley JD, Noakes M, Clifton PM, Norman RJ, Brinkworth GD. The effect of a hypocaloric diet with and without exercise training on body composition, cardiometabolic risk profile, and reproductive function in overweight and obese women with polycystic ovary syndrome. The Journal of clinical endocrinology and metabolism Sep;93(9): PubMed PMID: Epub 2008/06/28. eng 20. NL W. Effect of moderate aerobic exercise combined with restriction on circulating estrogens and IGF-1 in premenopausal 02 02

9 فاطمه امیدعلی women: annual report summary. J Sport Sci Med. 200;6: Loucks AB, Thuma JR. Luteinizing hormone pulsatility is disrupted at a threshold of energy availability in regularly menstruating women. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88(1): Saremi A, Shavandi N, Karamali M, Kazemi M. Serum level of anti-mullerian hormone after exercise training in women with polycystic ovary syndrome: a randomized controlled trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(64): Benson S, Hahn S, Tan S, Janssen OE, Schedlowski M, Elsenbruch S. Maladaptive coping with illness in women with polycystic ovary syndrome. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2010; 39(1): McCook JG, Reame NE, Thatcher SS. Health-related quality of life issues in women with polycystic ovary syndrome. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 200; 34(1): Miri MS, Nikseresht A, Karimi JH, Kargar Jahromi H, Sobhanian S. Effect of exercise on sex-hormone in rats with polycystic ovary syndrome. J Jahrom Univ Med Sci 2013; 11(3): Jedel E, Labrie F, Oden A, Holm G, Nilsson L, Janson PO, et al. Impact of electroacupuncture and physical exercise on hyperandrogenism and oligo/amenorrhea in women with polycystic ovary syndrome: a randomized controlled trial. Am J physiol Endocrinol Metab 2011; 300(1):E Azimi H, Sadeghi T. The effect of aerobic and walking exercise on physical and psychological symptoms and pain of premenstrual syndrome. Iran J Nurs 2013; 2(80): Abadi GM, Nikbakht M. The effect of walking versus the running training on premenstrual syndrome (pms) in high school girls in Ahwaz city. Knowledge Res Appl Psycholo 2007; 31: (Parsian). 29. Biggs WS, Demuth RH. Premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder. Am Fam Physician 2011; 84(8): Izzo A, Labriola D. Dysmenorrhoea and sports activities in adolescents. Clin Exp Obstet Gynecol 1991; 18(2): Ardakani ZB, Karoubi M, Milanifar A, Masrouri R, Akhondi M. Embryo Donation in Iranian Legal System: A Critical Review. Journal of Reproduction & Infertility. 201;16(3): Avicenna Research Institute. English. 32. Kumarapeli V, Seneviratne Rde A, Wijeyaratne C. Health-related quality of life and psychological distress in polycystic ovary syndrome: a hidden facet in South Asian women. BJOG 2011; 118(3): Himelein MJ, Thatcher SS. Polycystic ovary syndrome and mental health: A review. Obstet Gynecol Surv 2006; (11): Hollinrake E, Abreu A, Maifeld M, Van Voorhis BJ, Dokras A. Increased risk of depressive disorders in women with polycystic ovary syndrome. Fertil Steril 2007; 87(6): Rich-Edwards JW, Spiegelman D, Garland M, Hertzmark E, Hunter DJ, Colditz GA, et al. Physical activity, body mass index, and ovulatory disorder infertility. Epidemiology 2002; 13(2): Abedi HA, Nikseresht A, Tashakoreyan F. Comparison between effects of resistance and endurance exercise training on somatic and affective symptoms of premenstrual syndrome. Pars J Med Sci 2014; 12(3):

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

روش تدریس تربیت بدنی

روش تدریس تربیت بدنی روش تدر ی س رتبیت بدنی تهیه کننده مهدی آزادان منابع درسی روش تدریس تربیت بدنی دکتر محسن شفیعی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تربیت بدنی در مدارس دکتر رحیم رمضانی نژاد انتشارات سمت.1.2 ویژگیهایرشدی

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

شیوع و ارتباط PCO با اختلالات پریود در نوجوانان

شیوع و ارتباط PCO با اختلالات پریود در نوجوانان شيوع و ارتباط PCO با اختلالات پريود در نوجوانان سهيلا عارفي (M.D.) استاديار عضو گروه غدد و توليد مثل پژوهشكده ابن سينا تهران ايران چكيده اين بررسي يك مطالعه مقايسه اي - مقطعي ا ينده نگر مي باشد كه با هدف

توضیحات بیشتر

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته شود. و دبيران تربيت بدني بايد با برنامه ريزي و تمرينات

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

پیـمایش ملـی سلامـت روان

پیـمایش ملـی سلامـت روان م و ن ت به شت و ر به شت رد و آم ش پیمایش سالمت ملی روان )0933-0931( تهر خالصه گزارش سازمانهای مشارکت کننده: دفتر سالمت روانی اجتماعی وزارت بهداشت درمانو آموزش پزشکی مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طالق عاطفی در زنان شاغل متاهل شهرستان ایذه استادراهنما:

توضیحات بیشتر

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان درس پیشنیاز: کشیک درمانگاهی 2 نام مدرس: دکتر فرنوش ارفعی تمام وقت نیمه وقت

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - ahmadvand parskhodro [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ahmadvand parskhodro [Compatibility Mode] موضوع : كنترل سلامت جسمي مونتاژكاران با روش انجام تمرينات ثبات مركزي و هوازي مكان: شركت پارس خودرو مولفين : شراره غزنوي حسين سليميان غلامعلي شاهسوار احمد نوروزي عبدالصمد احمدوند در صنايع خودرو سازي و مونتاژ

توضیحات بیشتر

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: ها و چهارها ) صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: دانشجویان ترم هشتم دکتري حرفهاي داروسازي درس پیشنیاز: شیمی دارویی

توضیحات بیشتر

28

28 28 بررسی ذخیره تخمدانی )نازایی( زمینه و هدف: تغییراتی که در زندگی اجتماعی- اقتصادی جامعه امروزی رخ داده و تمایل بانوان بر به تاخیر انداختن باروری منجر به ایجاد تمایل به زمانبندی جهت بارداری گردیده است

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه)

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه) فرم اطلاعات سوابق ا موزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي مشخصات عمومي: نام: مهديه حسين زاده دانشجوي دكتري تخصصي تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تهران بورسيه هيي ت علمي يزد سوابق تحصيلي: مدرك سال اخذ مدرك مركز علمي-دانشگاهي

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

تاثیر برنامه‌ی تمرین هوازی بر سطح هورمون‌های لوتئینی، محرک فولیکولی، تستوسترون و دهیدرواپی‌اندرسترون پلاسمای زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

تاثیر برنامه‌ی تمرین هوازی بر سطح هورمون‌های لوتئینی، محرک فولیکولی، تستوسترون و دهیدرواپی‌اندرسترون پلاسمای زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي دورهي چهاردهم شمارهي ۱ صفحههاي ۴۶ ۳۹ (ارديبهشت ۱۳۹۱) تاثير برنامهي تمرين هوازي بر سطح هورمونهاي لوتي يني محرك فوليكولي

توضیحات بیشتر

First Trimester Screening

First Trimester Screening غربالگری ناهنجاریهای جنین دكتر مهران دخت عابديني اداره سالمت مادران وزارت بهداشت تاریخچه غربالگری ناهنجاریهای جنین ONTD Screening Down Syndrome AFP Only hcg 1 st Δ Free Beta NT 1 st Δ Biochem/NT Maximizing

توضیحات بیشتر

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی مدرس: سیامک بشردوست تجلی پیشنیاز: -- رشته تحصیلی: فیزیوتراپی

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 3

Microsoft Word - 3 Original Article JQUMS, Vol.16, No.1, Spring 2012, pp.4-9 Letrozole induction of ovulation in infertile women with Clomiphene Citrate resistance T. Dabaghi Ghaleh * K. Elmizadeh ** G. Farshad *** A. Javadi

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation تا ثیرات الکتریسته بر بدن مقدمه 10000 حدود به منجر ساله همه مراحل بیشتر در کاربردشان و پزشکی ابزارهاي افزایش حال در پیچیدگی صدمە به مربوط این صدمات در بیماران این ناشی ابزار محیط هاي در محیط هاي پزشکی

توضیحات بیشتر

فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :... رشته... پردیس / مرکز... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حدا

فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :... رشته... پردیس / مرکز... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حدا فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :......... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حداکثر امتیاز امتیاز کسب شده زیبایی صدا 0 استفاده درست از تحریر 0 اصوات

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

اثر افزودن ان‌استیل‌سیستئین به لتروزول در القای تخمک‌گذاری در زنان نازای مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

اثر افزودن ان‌استیل‌سیستئین به لتروزول در القای تخمک‌گذاری در زنان نازای مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک و 1 / 1 تحقیقی اثر افزودن اناستیلسیستي ین به لتروزول در القاي تخمکگذاري در زنان نازاي مبتلا به سندرم تخمدان پ یکیل ستیک 4 3 1 2 1 دکتر طلعت دباغی قلعه دکتر فاطمه محبی* دکتر فریده موحد دکتر حمیده پاك نیت

توضیحات بیشتر

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال ترم اول عربی قسمت اول: )قواعد و متون( 0 متون نظم )( پیشگامان نظم فارسی آیین نگارش و ویرایش دستور زبان فارسی) ( متون نثر )( متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 0 بالغت )معانی( زبان خارجه جمع ها ترم

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف course plan واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی فیزیولوژی با تعریف کمک های اولیه وضعیت بحرانی و مشخصات فرد امدادگر 1. تعریف تریاژ پیش بیمارستانی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - t1

Microsoft PowerPoint - t1 تعيين شرايط بدني گاو اراي ه شده توسط: دآتر امير هوشنگ فلاح راد DVM, Ph.D. تعيين شرايط بدني گاو شيري 2 تعيين شرايط بدني در هر گاوداري گاوهاي ي وجود دارند آه براي دوره شيرواري خود خيلي چاق و يا خيلي لاغر

توضیحات بیشتر

Adrenal & Pituitary

Adrenal & Pituitary Medical laboratory considerations for Pituitary gland tests Dr. Ali Sadeghitabar M.L.D Apr. 2017 ANTERIOR PITUITARY HORMONES ACTH (adrenocorticotropic hormone) controls release of cortisol in adrenal glands.

توضیحات بیشتر

QLOCKTWO W Manual

QLOCKTWO W Manual دیربب تذل نامز زا دفترچه راهنما به جهت به کاربردن ایمن و افزایش طول عمر دستورالعمل استفاده را با دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در اینترنت نیز در دسترس قرار دارد: www.qlocktwo.com > Information

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 1.doc

Microsoft Word - 1.doc ( ) : [ ] / 1392.1.1392 :.(). 126 978_600_92164_0_5:45000.. :. RG940/ 7 4 1392 613/0424 2205582 : : : : : : : : : : : : : : : : : [ ] 1392 : :.1392 : 1392 : 1500 : 09124648091 45000 : 978 600 92164 0

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز نقشه جامع علمی و برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات تغذیه و بیماریهای متابولیک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیانیه دورنما ) Vision ( ما بر آنیم كه عالوه بر توسعه كمي و كیفي امر پژوهش در زمینه تغذیه و

توضیحات بیشتر

طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1

طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1 طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1 5.2 واحد نظری نام درس: پرستاریبهداشت مادران و نوزادان تعداد

توضیحات بیشتر

AutSat

AutSat صفحه: 2 فهرست مطالب هدف............ 3... ارشد...... 4... پنجم...... 4... ترم ششم.........4 اختراعات......5 شرايط تمديد سنوات در کارشناسي تمديد سنوات ترم 2 تمديد سنوات 2 حمايت مالي )تشويقي( از چاپ مقاالت

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا جمهوری اسالمی

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا   جمهوری اسالمی نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه جمهوری اسالمی ایران اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه... تهران دبیرستان غیردولتی

توضیحات بیشتر

تاثیر دو پروتکل مقاومتی و هوازی بر ظرفیت عملکردی و کیفیت زندگی بیماران مرد پس از انفارکتوس قلبی

تاثیر دو پروتکل مقاومتی و هوازی بر ظرفیت عملکردی و کیفیت زندگی بیماران مرد پس از انفارکتوس قلبی نشریه پرستاري قلب و عروق دوره سوم شماره 1 بهار 1393 ٢۶ قلبی تاثیر دو پروتکل مقاومتی و هوازي بر ظرفیت عملکردي و کیفیت زندگی بیماران مرد پس از انفارکتوس 1 سید ضیاالدین دکهء کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی 2

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک )19509216( نیمسال: دوم 1398-99 محل برگزاری: دانشکده علوم نوین پزشکی دروس پیش نیاز و همنیاز:

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال ب

Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال ب Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال به ADHD )اختالل بيش فعالی/کمبود توجه( شدت اين مشکالت

توضیحات بیشتر

بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMT در شهرستان اردبیل

بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMT در شهرستان اردبیل أ پایان نامه جهت اخذ مدرك پزشکی عمومی عنوان پژوهش: بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMTدر شهرستان اردبیل استاد راهنما: خانم دکتر نسرین فولادي استادمشاور: آقاي دکتر

توضیحات بیشتر

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله در این مقاله روش های تعیین پاسخ سازه تک درجه ا زادی که در معرض نیروی زلزله ناشی از جنبش زمین قرار گرفته باشد برررسی می شود. پاسخ به جنبش زمین ناشی از زلزله در مقالات قبل پاسخ سازه در اثر نیروهای ذاتی موجود

توضیحات بیشتر

اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه (تقسیط) مدت براي ثبت نام نیمسال دوم

اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه (تقسیط) مدت براي ثبت نام نیمسال دوم اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه مدت براي ثبت نام نیمسال دوم 1397-1398 از تاریخ 1397/11/03 اعلام می گردد. لازم به ذکر می

توضیحات بیشتر

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد- 1368 پست الکترونیک: khayyatzadeh@yahoo.com تحصیلات: کارشناسی علوم تغذیه از

توضیحات بیشتر

برنامه آموزشي مقطع كارآموزي بخش روانپزشکي EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان- دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگ

برنامه آموزشي مقطع كارآموزي بخش روانپزشکي EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان- دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگ برنامه ي مقطع ي بخش EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد مقدمه : كاراموزي باليني شامل اموزش مراقبتهاي بهداشتي

توضیحات بیشتر

مقدمه

مقدمه ` عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی زمانی که فرزندان به مدرسه و کالس درس وارد میشوند و فراگیری علم و دانش آغاز میشود یکسری مسائل جدید برای والدین ایجاد میگردد. همه آن هایی که به مدرسه میروند به یک اندازه

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان

دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان در بارداری استاد راهنما: دکتر سونیا اویسی استاد مشاور:

توضیحات بیشتر

بررسی شیوع آمنوره هایپوگونادوتروپیك در بیماران نابارور و میزان حاملگی به دنبال درمان

بررسی شیوع آمنوره هایپوگونادوتروپیك در بیماران نابارور و میزان حاملگی به دنبال درمان بررسي شيوع آمنوره هايپوگونادوتروپيك در بيماران نابارور و ميزان حاملگي به دنبال درمان عاليه ترابيزاده. (M.D.) فاطمه وحيد رودسري (M.D.) - دانشيار گروه زنان ومامايي بيمارستان قاي م (عج) دانشگاه علوم پزشكي

توضیحات بیشتر

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و امانت داری موضوع کاربرگ 3 انتخاب استاد)ان( راهنما براساس دستورالعمل مربوط )توسط دانشجو( تا پایان نیمسال

توضیحات بیشتر

شرکت فن آوران طرح نو گلستان مرداد ماه 1396 راهنمای ثبت نام دانشجویان در سامانه بوستان دانشجوی گرامی: از این پس کلیه

شرکت فن آوران طرح نو گلستان مرداد ماه 1396 راهنمای ثبت نام دانشجویان در سامانه بوستان دانشجوی گرامی: از این پس کلیه راهنمای ثبت نام دانشجویان در سامانه بوستان دانشجوی گرامی: از این پس کلیه خدمات حوزه معاونت دانشجویی بصورت خدمات الکترونیک و اینترنتی ارائه خواهد شد. چنانچه در حال حاضر ساکن خوابگاه هستید و یا متقاضی دریافت

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه تمدنساز اسالمی و تقویت زمینه و ظرفیتهای علمی و تربیتی

توضیحات بیشتر

ص ص تاریخ دریافت: 88/11/20 تاریخ پذیرش: 89/08/15 مقایسە دو برنامە تمرین مقاومتی زمانبندي خط ی معکوس و موجی روزانه با شد ت و حجم برابر بر استقا

ص ص تاریخ دریافت: 88/11/20 تاریخ پذیرش: 89/08/15 مقایسە دو برنامە تمرین مقاومتی زمانبندي خط ی معکوس و موجی روزانه با شد ت و حجم برابر بر استقا ص ص 119-131 تاریخ دریافت: 88/11/20 تاریخ پذیرش: 89/08/15 مقایسە دو برنامە تمرین مقاومتی زمانبندي خط ی معکوس و موجی روزانه با شد ت و حجم برابر بر استقامت افراد غیر ورزشکار 1 دکتر محمدرضا حامدي نیا 2 حسین

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی راهنمای کاربردی سامانه سیب و مسیرهای گزارش گیری شاخص های کودکان تاریخ تنظیم : شهریور ماه 69 دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز بهداشت استان Page

بسمه تعالی راهنمای کاربردی سامانه سیب و مسیرهای گزارش گیری شاخص های کودکان تاریخ تنظیم : شهریور ماه 69 دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز بهداشت استان Page بسمه تعالی راهنمای کاربردی سامانه سیب و مسیرهای گزارش گیری شاخص های کودکان تاریخ تنظیم : شهریور ماه 69 دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکز بهداشت استان Page 1 دانشگاه علوم پزشگی اراک مقدمه با راه اندازی سامانه

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و 2- آزمونهاي نام آزمون به نام آزمون به زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading و دانشگاه سنجش درک متون و سرعت خواندن M-2 Manchester Reading Comprehension آزمون فهم متون

توضیحات بیشتر

مکمل های غذایی موثر بر وزن در ورزش

مکمل های غذایی موثر بر وزن  در ورزش رئوس مطالب مورد بحث اضافه وزن و چاقی و روش های ارزیابی آن ها. مشکالت مرتبط با وزن در ورزشکاران مکمل های موثر در کاهش وزن مکمل های موثر در افزایش وزن By: Dr. M. Hozoori, Nutritionist (mhozoori.blogfa.com)

توضیحات بیشتر

بررسی ارتباط عملکرد جنسی با رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب شهر تهران

بررسی ارتباط عملکرد جنسی با رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب شهر تهران و) و) 50 مقاله پژوهشي بررسي ارتباط عملكرد جنسي با رضايت جنسي در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني جنوب شهر تهران زينب توكل* سيده طاهره ميرمولايي** زهره مو مني موحد*** آسيه منصوري**** پذيرش : 90/12/11

توضیحات بیشتر

مقایسه تاثیر فعالیت ترکیبی استقامتی مقاومتی در مقابل مقاومتی استقامتی بر هورمون رشد و عامل رشد شبه انسولینی-1 دختران نابالغ غیر ورزشکار

مقایسه تاثیر فعالیت ترکیبی استقامتی مقاومتی در مقابل مقاومتی استقامتی بر هورمون رشد و عامل رشد شبه انسولینی-1 دختران نابالغ غیر ورزشکار Original Article Comparing the effects of combined endurance-resistance training versus resistance-endurance on growth hormone and insulin-like growth factor-i in non-athlete prepubertal girls Amirsasan

توضیحات بیشتر

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل مختلفی از جمله ابتال به ویروس های هپاتیت ( A B " " داروها سموم الکل و باعث التهاب و از

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ICDL2_3.doc

Microsoft Word - ICDL2_3.doc عنوان حرفه: رايانه كار ICDL درجه 2 دفتر ارزشيابي مهارت 1 فرم 1 فهرست محتوي ارزشيابي عملي رديف فهرست محتوي دارد ندارد ١ توضيح مختصر در مورد ارزشيابي عملي ) كليات ( ٢ دستورات براي آزمونگر ) آماده سازي تجهيزات

توضیحات بیشتر

« هيچ چيز نزد خدا گرامي تر از دعا نيست

« هيچ چيز نزد خدا گرامي تر از دعا نيست معاو ن ت ردمان دبیرخانه تدوین و بازنگری بسته بیمه پایه خدمات شناسناهم و استانداردرخید را هب ردی بیم ه ای سونورگا ف ي كارلدا پل ر ر ح م حامله )ر ح م جف ت و جن ي ن( تدوین کنندگان: دفتر ارزیابی فن آوری تدوین

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

Thyroglobulin by the Thyroid Cells

Thyroglobulin by the Thyroid Cells 1 OBJECTIVES Identify the steps and control factors of thyroid hormone biosynthesis, storage, and release. Describe the distribution of iodine and the metabolic pathway involved in thyroid hormone synthesis.

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم :

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم : قیمت )ریال( 30 0.5m Simplex OS 9/15µm 1 0.8m Simplex OS 9/15µm 16 1m Simplex OS 9/15µm 3 56 1.5m Simplex OS 9/15µm 0 3m Simplex OS 9/15µm 5 m Simplex OS 9/15µm 6 0.5m Simplex OS 9/15µm 7 5m Simplex OS

توضیحات بیشتر

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه سال 1398 يک سامانهي مبتني بر حساب کاربري است. بدين

توضیحات بیشتر

1

1 1 2 مطالب موجود در این دانشنامه مقدمه فصل اول داروی کلومیفن فصل دوم داروی دانازول فصل سوم داروی فیناستراید فصل چهارم داروی لوونورژسترل فصل پنجم داروی اکسی متادون فصل ششم داروی پروژسترون فصل هفتم داروی

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 (2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 Oxygen. CPR CPR دارد. تا 17 16. 80.. درصد) 100 ) CPR... مقدارمصرف: گردد. CPR 100 درصد استفاده نمود.. CPR. Epinephrine ( ) CPR : : قلب ز و ( ) VF نرم به خشن ) VF

توضیحات بیشتر

بررسی شیوع انواع فنوتیپ‌های سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در زنان ساکن منطقه‌ی جنوب غربی ایران: مطالعه‌ی مبتنی بر جمعیت

بررسی شیوع انواع فنوتیپ‌های سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در زنان ساکن منطقه‌ی جنوب غربی ایران: مطالعه‌ی مبتنی بر جمعیت مجلهي غدد درونريز و متابوليسم ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي دورهي شانزدهم شمارهي ۲ صفحههاي ۱۲۶ ۱۱۹ (خرداد تير ۱۳۹۳) بررسي شيوع انواع فنوتيپهاي سندرم تخمدان پليکيستيک در زنان

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا دانشجویان برق ورودی و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 191/80/ دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول - برق ورودی 9 به بعد -- -- --70

توضیحات بیشتر

برگ راهنمای درس عنوان درس: پردازش تصاویر رقومی )تعداد واحد( :3 نام استاد: یاسر مقصودی دانشکده مهندسی نقشه برداری زمان تدریس: یکشنبه دوشنبه سال تحصیلی

برگ راهنمای درس عنوان درس: پردازش تصاویر رقومی )تعداد واحد( :3 نام استاد: یاسر مقصودی دانشکده مهندسی نقشه برداری زمان تدریس: یکشنبه دوشنبه سال تحصیلی برگ راهنمای درس عنوان درس: پردازش تصاویر رقومی )تعداد واحد( :3 نام استاد: یاسر مقصودی دانشکده مهندسی نقشه برداری زمان تدریس: یکشنبه دوشنبه سال تحصیلی - 98 1397 نیمسال اول پست الکترونیک: ymaghsoudi@kntu.ac.ir

توضیحات بیشتر

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظور از واحد آبیاری وقطعه آبیاری در روش آبیاری قطره ای

توضیحات بیشتر

طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ار

طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ار طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان تعداد واحد: 0/ نظری ساعت پاسخگویی

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

شماره 24 زمستان صص فیزیولوژي ورزشی تا ثیر نوع تمرین طی محدودیت کالري بر غلظت ادیپوکاینهاي پلاسما مردان چاق 2 1 محمد گله داري محمد علی آذ

شماره 24 زمستان صص فیزیولوژي ورزشی تا ثیر نوع تمرین طی محدودیت کالري بر غلظت ادیپوکاینهاي پلاسما مردان چاق 2 1 محمد گله داري محمد علی آذ شماره 24 زمستان 1393. صص 121-138 فیزیولوژي ورزشی تا ثیر نوع تمرین طی محدودیت کالري بر غلظت ادیپوکاینهاي پلاسما مردان چاق 2 1 محمد گله داري محمد علی آذربایجانی 1. دانشجوي دکتري دانشگاه آزاد اسلامی واحد

توضیحات بیشتر

The Effect of Aerobic Activity Intensity on Testosterone to Cortisol Serum Ratio in Active Young Men Nasiri Avanaki, M., Azarbayjani, M. A., Peeri, M.

The Effect of Aerobic Activity Intensity on Testosterone to Cortisol Serum Ratio in Active Young Men Nasiri Avanaki, M., Azarbayjani, M. A., Peeri, M. The Effect of Aerobic Activity Intensity on Testosterone to Cortisol Serum Ratio in Active Young Men Nasiri Avanaki, M., Azarbayjani, M. A., Peeri, M. ǂ, Kohanpur, M. A *. Mirsepasi, M * M. Sc. Student,

توضیحات بیشتر