Existence Results of best Proximity Pairs for a Certain Class of Noncyclic Mappings in Nonreflexive Banach Spaces Polynomials 

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Existence Results of best Proximity Pairs for a Certain Class of Noncyclic Mappings in Nonreflexive Banach Spaces Polynomials "

رونوشت

1 پژهشهایریاضیجلد 4 شماره 2 پاییززمستان )نشریهعلمدانشگاهخارزمی( یا اژهه نگاشتهای از خاص ردهای برای نزدینی زجهای بهترین جدی نتایج فرضکنید نگاشتغیردرینامیدهمیشدهرگاه نگاشتغیردری معناکه غیربازتابی باناخ فضاهای در غیردری مسیگابله دانشگاهآیتا...العظمیبرجردیگرهریاضی دریافت 19/19/91 پذیرش 17/19/94 چکیده یکزجناتهیاززیرمجمعههایفضایمتریک نامیدهمیشدهرگاه نقاطثابت.عض باشد. بدهکهفاصلهدمجمعه یک یکبهترینزجنزدینیبرای راتقریببزنندبهاین یاهتشاگن نقاطیبرایردهایخاصاز.هدفاصلیاینمقالهبررسیجدچنین C -غیرانبساطینسبیاستکهاخیرا درمرجع[ 1 ]معرفیشدهاست.برایاینمنظراز غیردریتحتعناننگاشتهای یکمفهمهندسیجدیدبهنام نرمال کی - -ساختارشبهنرمالیکناختکهبریکزجناتهیمحدباززیرمجمعههاییک فضایباناخکهلزما بازتابینیستاستفادهخاهدشد.بهمنظرتبیینبهتراینخاصیتهندسینشاندادهمیشدکههر هبش راتخاس دارای کافی شرایط تحت محدب یکناخت بهطر باناخ فضاهای در محدب ناتهیبستهکراندار زج کلیدی: نرمالیکناخت. فرضکنید غیرانبساطیمینامندهرگاه.1 ناختاست.درنهایتبااراي هچندمثالکاربردیبهبررسیاثربخشبدننتایجحاصلمیپردازیم. یکناختمحدب بهطر نزدینیفضای زج نسبیبهترین C -غیرانبساطی قی بهطر نگاشتهای مقدمه رادم نر برداری فضای از ناتهی زیرمجمعه یک برایهر نگاشت باشد.خد شبه -ساختار را 9 نشاندادکه.درسال 9191 برآدر هرخدنگاشتغیرانبساطیتعریفشدهبریکزیرمجمعهناتهیبستهکراندارمحدبازیکفضایباناخبهطر یکناختمحدبدارایحداقلیکنقطهثابتاست)] 2 [(. رک همانسالک در 2 خدنگاشتهای برای ثابت نقطه جد درباب کلیتری نتیجه [3] معرف مقاله در 4 3 یفرعم[4]رد میلمن غیرانبساطیبهدستآردکهپیشازبیانآنمفهمهندسیساختارنرمالراکهبرسکی کردندیادآریمیکنیم. تعریف 1. یکزیرمجمعۀبستهمحدبازفضایباناخ هرگاهبرایهرزیرمجمعهبستهکراندارمحدب از با باشد.میگیندکه عض دارایساختارنرمالاست مجدباشدچنانکه 1. Browder 2. Kirk 3. Brodskil 4. Milman * مسئل نیسنده

2 آ یضایریاهشهژپ9317ناتسمززییاپ2هرامش4دلج232 )قضیۀنقطهثابتکرک( 1. قضیۀ خاهدبد. خدنگاشتغیرانبساطیباشد.اگر )نشریهعلمدانشگاهخارزمی( یکزیرمجمعهناتهیبهطرضعیففشردهمحدبازفضایباناخ دارایساختارنرمالباشدآنگاه دارایحداقلیکنقطهثابت یاراد بدحم یکناخت بهطر باناخ فضای یک از محدب بستهکراندار زیرمجمعۀ هر چن که شد تجه بر ساختارنرمالاست)] 1 [(پسقضیۀ حالفرضکنید غیرانبساطینسبیگیندهرگاه آدریکحالتخاصقضیۀکرکخاهدبد. رادم نر برداری فضای زیرمجمعههای از ناتهی زج یک هرگاه مینامند غیردری را نگاشت باشد.دراینصرت غیردری نگاشت.همچنین را اینردهازنگاشتهاالینباردر[ 6 ]بهمنظربررسیجدبهترینزجهاینزدینیمعرفیشد.خاطرنشانمیشد کهنقطۀ یکبهترینزجنزدینیبراینگاشتغیردری قضیۀ 2 یکیازنتایجاصلی[ 6 ]درمردجدبهترینزجنزدینیاست. 2. قضیۀ نزدینیاست. نامیدهمیشدهرگاه بدحم یکناخت بهطر باناخ فضای از محدب یکزجناتهیبستهکراندار باشد.آنگاه نسبی غیرانبساطی غیردری نگاشت یک جز بهترین یک حداقل دارای آنچهکهدرقضیۀ 2 قابلتجهاستایناستکهنگاشتدرنظرگرفتهشدهلزما پیستهنیستحالآنکهنتیجۀ بر بهترینسبتبهقضیۀ آدرحاصلمیشد.درضمناثباتقضیۀ 2 مبتنیبریکمفهمهندسیبهنامساختار 9 استکهتعمیمیازساختارنرمالاست. نرمالمجاری دراینمقالهبحثجدیبهترینزجهاینزدینیبرایردۀدیگریازنگاشتهایغیردریبامعرفییکساختار هندسیجدیدبررسیمیشد.برایناساسنتایججدیجدیدیدرفضاهایباناخیکهلزما بازتابینیستبهدست میآید..2 پیشنیازها دراینبخشبهیادآریبرخیمفاهیمکهدرنتایجاصلیاینمقالهاستفادهمیشندمیپردازیم. فضایباناخ 2. تعریف را: (بهطریکناختمحدبمیگیندهرگاهتابعاکیدا صعدی داشتهباشیم: δ مجدباشدچنانچهبرایهر ب(اکیدا محدبگیندهرگاهبرایهر 1. proximal normal structure

3 نتایججدیبهترینزجهاینزدینیبرایردهایخاصازنگاشتهایغیردریدرفضاهایباناخغیربازتابی 231 شایانذکراستکهفضاهایهیلبرتفضاهایباناخ فضایباناخ کهدرآن بانرم یکناختمحدبنیست)] 7 [(. نر یعض هندسی ] ٨ [مفهم مرجع در ترتیبنرمهایمجدبر هب ازای هب طریکناختمحدباست.بهعاله هب هستندیکفضایباناخاکیدا محدباستکهبهطر یرادرب فضاهای شناسایی بدنبهمنظر محدب یکناخت بهطر از فتری مداربااینخاصیتکههرزیرمجمعهکراندارآندارایحداقلیکمرکزچبیشفباشدبهصرتزیرمعرفیشد. 3. تعریف آنگاه مدار فضایبردارینر. ε عددمثبت هربردارناصفر هرگاهبرای رابهطریکناختمحدبدرهرجهتمیگیند مجدباشدچنانچهاگر مداربهطریکناختمحدبدرهرجهتاست. گزارۀبعدبیانگریکمشخصهمناسببرایفصاهایبردارینر ([8](.1 گزاره آ( ب( ج( داشتهباشیم در مدار فضایبردارینر باشرایط. بهطریکناختمحدبدرهرجهتاستاگرتنهااگربرایدنبالههای درادامهبهچندنمادگذاریمتدالکهدراینمقالهاستفادهمیشداشارهمیکنیم. رادم ناتهیاززیرمجمعههایفضایبردارینر هردمجمعۀ یعنیاینکه قرارمیدهیم باشد.میگییمکهزج درآنخاصیتصدقکنند.بهعنانمثالقتیکهمیگییم هردمحدبهستند.درضمن اگرتنهااگر یکزج دریکخاصیتصدقمیکندهرگاه یکزجمحدباست.همچنین δ نشاندادهمیشد.بهعالهتعریفمیکنیم غالفمحدببستهمجمعه با زل لازمبهذکراستکهزج ضعیففشردهمحدبدرفضایباناخ لم 9 درادامهبحثاستفادهمیشد. ضر [ 9 ].ف 1 لم کنید ما ناتهینیستامادرحالتخاصاگر باشدآنگاه رادم یکزجناتهیدرفضایبردارینر نیزناتهیبستهمحدباست. باشد.دراینصرت یکزجناتهیبهطر

4 یضایریاهشهژپ9317ناتسمززییاپ2هرامش4دلج232 = δ یهتان زیرمجمعه ری متریک تصیر عملگر مقاله این در δ مدار نر برداری فضای از )نشریهعلمدانشگاهخارزمی( نگاشت از است عبارت استبدینصرتتعریفمیشد: معرفخانادهتمامزیرمجمعههای کهدرآن, یکزیرمجمعهناتهیبهطرضعیففشردهمحدبازفضایباناخاکیدا محدب یادآریمیکنیمکهاگر آنگاهعملگرتصیر ضر [ 10 ].ف 2 لم نگاشت کنید تکمقداریخاهدبد. یکزجناتهیبستهکراندارمحدبدرفضایباناخبازتابیاکیدا محدب راباضابطه درنظربگیرید.دراینصرتاینگزارههابرقرارند: آ(برایهر ب(نگاشت یکایزمتریاستبهاینمعناکه اینکه. باشد باشد. درپایاناینبخشبهبیانیکنتیجهدربابجدبهترینزجهاینزدینیبرایردهایازنگاشتهایغیردریکه درمرجع[ 1 ]بررسیشدهاستمیپردازیم.برایاینمنظرمفاهیمزیررایادآریمیکنیم. تعریف 1]4 ].زجمحدب محدب کراندار بسته زج مدار درفضایبردارینر عنصر دارایساختارشبهنرمالگفتهمیشدهرگاهبرایهر شرط با طریکه مجدباشدبه δ δ شایانذکراستکهاگردرتعریففق [ 4 ]خاهدبد. تعریف کنید فرض.[1] 5 باشدآنگاه رادم نر برداری فضای در ناتهی زج یک را C غیرانبساطینسبیگیندهرگاه اگر اگر دارایساختارنرمالبهمفهمبرسکیمیلمن غیردری نگاشت باشد. d همچنیننگاشتغیردری رابهطرقیC -غیرانبساطینسبیمینامیمهرگاه اگر اگر d d هداناخ رد مشمل نسبی غیرانبساطی قیC - بهطر نگاشتهای خاناده که است این است مسلم که آنچه نگاشتهای C -غیرانبساطینسبیاست. قضیۀ 1]3 ]. ساختارشبهنرمالباشددراینصرت یکزجناتهیبستهکراندارمحدبدرفضایباناخبازتابیاکیدا محدب جز باشد.اگر نسبی غیرانبساطی قیC - بهطر غیردری نگاشت یک دارایحداقلیکبهترینزجنزدینیاست. دارای

5 نتایججدیبهترینزجهاینزدینیبرایردهایخاصازنگاشتهایغیردریدرفضاهایباناخغیربازتابی 233 اینبخشرابامعرفیمفاهیمزیرآغازمیکنیم. ۶. تعریف.3 اصلی نتایج رادم یکزجناتهیمحدبدرفضایبردارینر دارایساختارشبهنرمالیکناختاستهرگاهعددمثبت محدب کرندار بسته باشدچنانکه نقطه شرط با باشد.میگییمکهزج مجدباشدچنانچهبرایهرزجناتهی λ با δ اگر ٧. تعریف رادم یکزجناتهیمحدبدرفضایبردارینر جز که میگییم اینصرت در باشد غیردری مثبت شرط با دارای مجدباشدچنانچهبرایهرزجناتهیبستهکرندارمحدب λ δ همچنیناگررابطهاخیربهصرت باشدآنگاهمیگییمکهزج هب آنگاه ترتیبمفاهیممذکرمیگییم گزارۀ 2 بضحبرقراراست. 2. گزاره بر نگاشتغیردریباشد.آنگاه ساختارشبهنرمال مجدباشدچنانکه دارای دارای مجد یکنگاشت ددع هرگاه است یکناخت نرمال شبه -ساختار -پایا نقطه با دشابA = -ساختارشبهنرمالاست.بهعالهاگردرحالتخاص B -ساختارنرمالیکناخت رادم یکزجناتهیمحدبدرفضایبردارینر ایزج قضیۀبعدالیننتیجهاصلیاینمقالهاست. ۴. قضیۀ ناتهی غیرانبساطینسبیباشد.اگرزج زجنزدینیدارد. اثبات.اگر کنیدکه -ساختارنرمالاست. -ساختارشبهنرمال -ساختارشبهنرمالیکناخت ساختارشبهنرمالیکناخت یکزجناتهیبستهکراندارمحدبدرفضایباناخاکیدا محدب کنید ضر ف..ازمحدببدنمجمعه دارای δ آنگاهبرایهر -ساختارشبهنرمالیکناختباشدآنگاه اکیدا محدببدن یک باشدچنانکه -C قی بهطر غیردری نگاشت یک نتیجهمیشد حداقلیکبهترین فرض کهیکتناقضاست.بههمینترتیبمیتاندیدکه نگاشت برای نزدینی زج بهترین یک.چن δ دارای نیزیکنقطهثابتنگاشت استازاینرهرنقطهاز دینک ضرف میشد.حال نتیجه حکم حالت این در است -ساختارشبهنرمالیکناختاستنقطۀ

6 یضایریاهشهژپ9317ناتسمززییاپ2هرامش4دلج23۴ مجداستکه با λ )نشریهعلمدانشگاهخارزمی( حالتعریفکنید:, تجهداریمکهبنابریژگینگاشت ازاینر پس بهضح مجمعۀ,.بههمیننح اینکه رض محدباست.ف بستهکراندار مجداستکه کنید ازای هب بردارهای.اکننبرایهر داریم:.اکننبرایهر.حالقرارمیدهیم دنبالۀ.دراینصرت در.ازطرفیباتجهبهتعریفغالفمحدبیکمجمعهبرایهر اب نامنفی اعداد چنانکه مجدند نجاکهرابطۀاخیربرایهر ازآ کهایننشانمیدهد برقراراستپس.بنابراین درنتیجه برایهر ازاینر باشیۀمشابهمیتاندیدکه بدینمعنیکه بر غیردریاست.حالبااستفادهازلم 9 داریم: δ

7 نتایججدیبهترینزجهاینزدینیبرایردهایخاصازنگاشتهایغیردریدرفضاهایباناخغیربازتابی 235 بدحم کراندار بسته ناتهی زج برای اکنن زجنزدینیبراینگاشت ازای که نکه دارای ناردا که.δ نآ استحکمنتیجهمیشد.درصرتیکه ن -ساختارشبهنرمالیک اینکه گاهمشابهبحثقبلهرنقطهاز اختاستنقطه چنانچه است نیز بهترین یک گاهمجددا نآ دراینصرتمیتاندیدکه آنگاهمشابهآنچهکهپیشترمالحظهشد بر غیردریاست نز باادامۀهمینرندبااستقراءدنبالۀ بهدستمیآیدبهطریکه هر برای.چنانچه لی که باشد مجد آنگاهباتجهبهاکیدا محدببدنفضایباناخ خاهدبد.درغیراینصرتبرایهر کهاینمطلببافرض نتیجۀ 9 مستقیما ازقضیۀ 4 1. نتیجۀ است ناتهی دهب ازاینر هرنقطهاز مجداستبهطری.قراردهید.حالاگر یکزجبستهکراندارمحدببدهاستکه متشکلاززجهایناتهیبستهکراندارمحدب -پایا یکبهترینزجنزدینیبراینگاشت غیرانبساطینسبیباشد.اگرزج زجنزدینیدارد. تذکر. ستمیآید درتناقضاستاثباتکاملمیشد. یکزجناتهیبستهکراندارمحدبدرفضایباناخاکیدا محدب ضر.ف نچه باشدچنا کنید چنانکهدرنتیجۀ 9 مالحظهمیشدفضایباناخ 1. بدنفضایباناخ ن دارایساختارشبهنرمالیک بهمنظراستفادهازلمزرندرفرآینداثباتضرریاست. بهطرقی C - غیردری نگاشت یک اختباشدآنگاه حداقلیکبهترین نکهدرقضیۀ 3 شرطبازتابی لزما بازتابینیستحالآ گزارۀ 3 یکشرطکافیبرایتعیینزجهایمحدبیکهتحتیکنگاشتغیردریمانند ساختارشبهنرمالیکناختاسترابیانمیکند. 3. گزارۀ پایااستدارای یکزجناتهیبستهکراندارمحدبدرفضایباناخبهطریکناختمحدب هچن نگاشتیغیردریباشدچنا.اگر برایهر - با

8 یضایریاهشهژپ9317ناتسمززییاپ2هرامش4دلج23۶ آنگاهزج اثبات.نگاشت بهازایعنصر دارای -ساختارشبهنرمالیکناختخاهدبد. )نشریهعلمدانشگاهخارزمی( کهدرلم 2 معرفیشدرادرنظرمیگیریم.دراینصرتبنابرلم 2 باتجهبهشرطمجدبرنگاشت.ازاینرازاکیدا محدببدن هک دید میتان مشابه.بهطریق هر برای که بدینمعنی تعیضپذیرند.اکنن بر یکزجناتهیبستهکراندارمحدب پایاباشد چنانچه.قرارمیدهیم گاه نآ. ازاینر اکننبرایهر نجاکه ازآ قراردهید.بهعاله بهطریکناختمحدباستتابعاکیدا صعدی بههمینطریقمیتاننشاندادکه λ.آنگاه δ مجداستچنانکه λ ازاینرزج 2. نتیجۀ دارای دارایبهترینزجنزدینیاست. -ساختارشبهنرمالیکناختاست. یکزجناتهیبستهکراندارمحدبدرفضایباناخبهطریکناختمحدب با یکنگاشتغیردریبهطرقی C غیرانبساطینسبیباشد.آنگاه درفضاهایبهطریکناختمحدبدرهرجهتنتیجهضعیفترازآنچهکهدرگزارۀ 3 حاصلشدبدینصرت. بهدستمیآید ۴. گزارۀ جهت هر در کهدرشرط یکزجناتهیبهطرضعیففشردهمحدبدرفضایباناخبهطریکناختمحدب با غیردری نگاشت یک صدقمیکندباشد.اگر هر برای

9 نتایججدیبهترینزجهاینزدینیبرایردهایخاصازنگاشتهایغیردریدرفضاهایباناخغیربازتابی 23٧ آنگاهزج دارای اثبات.فرضکنیدزج مدباشند.اگر آ مانندآنچهکهدراثباتگزارۀ 3 مجداستچنانکه اکننداریم بااستفادهازگزارۀ 9 اینکه تعیضپذیربدن داریم: دیاب پس است. تناقض در قضیۀ فرض با که 3. نتیجۀ درهرجهت آنگاه دارای یکفضایباناخبهطریکناختمحدبدرهرجهتاست اینمطلباثباتراکاملمیکند..باتجهبه هک دید میتان مشابه بهطریق. یکزیرمجمعهناتهیبهطرضعیففشردهمحدبازفضایباناخبهطریکناختمحدب T یکخدنگاشتباشدچنانچه : A A -ساختارشبهنرمالاست. نقاط رد دراینصرتدنباله -ساختارنرمالاست. مثال چند ۴. دراینبخشبااراي هچندمثالبهتبییننتایجبهدستآمدهدربخشسمازاینمقالهمیپردازیم. یبسن غیرانبساطی قیC - بهطر نسبی غیرانبساطی غیردری نگاشتهای رده که میدهیم انشان ابتد در متمایزهستند. فرضکنید 1. مثال = معرفپایهاستانداردبرای باشد.قراردهید اضحاستکه.نگاشتغیردری راباضابطه درنظربگیرید.دراینصرتبهازای کهدرآن, ازاینر بهاینمعناکه بهعنانمثال بهطرقیC -غیرانبساطینسبیاست.آنچهکهمسلماست غیرانبساطینسبینیست.دراقع

10 د یضایریاهشهژپ9317ناتسمززییاپ2هرامش4دلج232 درمثالبعدخاهیمدیدکهاگر خاصیت یکنگاشتغیردریتعریفشدهبرزجناتهیمحدب -ساختارشبهنرمالیکناختدرحالتکلیساختارشبهنرمالیکناخترانتیجهنمیدهد. فضایباناخغیربازتابی 2. مثال راباپایهاستاندارد درنظرمیگیریم.فرضمیکنیم )نشریهعلمدانشگاهخارزمی( باشدآنگاه صرتبهازایهر دراین ازاینر رابا.درضمن کهدرآن.نگاشتغیردری λ داریم پایاباشدچنانکه آنگاهباید ازطرفی پس تعریفمیکنیم..قراردهیم ساختارشبهنرمالیکناختاست.حالادعامیکنیمکه کهدرآن.آنگاه یکزجبستهمحدب T.درنتیجهزج دارای - اگر بهعاله لخاهاستنتیجهبهدستمیآید. آن در که.بنابراین درمثالبعدخاهیمدیدکهشرطبهطریکناختمحدببدنفضایباناخ غیربازتابی فضایباناخ مثال 3. محدبنیست. استاندارد پایه با را دارایساختارشبهنرمالیکناختنیست.دراقع آنگاه شند اختیار است دلخاه هک نجا آ از درگزاره 3 یکشرطکافیاست. ادیکا فضا این میدانیم بگیرید.چنانکه درنظر دراینصرت تجهشدکه نشانمیدهیمکهزج {0, : n e} هک تسا در محدب بستهکراندار زج یک یکزجبستهمحدبباشدچنانکه نافشردهاستباتجهبهخاصیتشردرفضای ضمن.در = هب دارایساختارشبهنرمالیکناختاست.برایاینمنظر طرضعیففشردهنیست. پسباید اینکه ازاییک هب.اکننبهازای

11 نتایججدیبهترینزجهاینزدینیبرایردهایخاصازنگاشتهایغیردریدرفضاهایباناخغیربازتابی 232 بنابراین ازاینرزج دارایساختارشبهنرمالیکناختاست. درنهایتبااراي هیکمثالبهتبیینقضیۀ 4 میپردازیم. رابانرم = فضایباناخ ۴: مثال نجاکهنرمفضای درنظربگیرید.ازآ زج اکیدا محدباستپس نسبتبهنرمفقاکیدا محدباست. سایرنمادگذاریهامانندآنچهکهدرمثال 3 تعریفشدباشد.دراینصرت ضمننسبتبهایننرمتعریفشدهداریم بنابراین باضابطه دارایساختارشبهنرمالیکناختخاهدبد.حالنگاشتغیردری.در را که میدهیم میکنیم.نشان تعریف رگا است.دراقع نسبی قیC -غیرانبساطی بهطر نگاشت یک با گاه نآ گاه نآ همچنیناگر اکننازقضیۀ 4 جدبهترینزجنزدینیبراینگاشت شایانذکراستکهایننتیجهازقضیۀ 3 حاصلنمیشدزیراکهفضای نتیجهمیشدکهایننقطه بانرمتعریفشدهغیربازتابیاست. است. تشکر تقدیر اینتحقیقدرقالبطرحپژهشیشمارۀ بااستفادهازاعتباراتپژهشیدانشگاهآیتا... العظمیبرجردیانجامشدهاست. منابع 1. Gabeleh M., "Semi-normal structure and best proximity pair results in convex metric spaces", Banach J. Math. Anal., 8 (2014) Browder F. E., "Nonexpansive nonlinear operators in a Banach space", Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 54 (1965) Kirk W. A., "A fixed point theorem for mappings which do not increase distances", Amer.

12 یضایریاهشهژپ9317ناتسمززییاپ2هرامش4دلج2۴2 )نشریهعلمدانشگاهخارزمی( Math. Monthly, 72 (1965) Brodskii M. S., Milman D. P., "On the center of a convex set", Dokl. Akad. Nauk. USSR 59, (1948) (in Russian). 5. Khamsi M. A., Kirk W. A., "An Introduction to Metric Spaces and Fixed Point Theory", Pure and Applied Mathematics,Wiley-Interscience, New York, USA., (2001). 6. Eldred A. A., Kirk W. A., Veeramani P., "Proximal normal structure and relatively nonexpansive mappings", Studia Math., 171 (2005) Zizler V., "On some rotundity and smoothness properties of Banach spaces", Dissertationes Mat., 87 (1971) Garkavi A. L., "On the Chebyshev center of a set in a normed space", Investigations of Contemporary Problems in the Constructive Theory of Functions, Moscow, (1961) Abkar A., Gabeleh M., "Proximal quasi-normal structure and a best proximity point theorem", J. Nonlinear Convex Anal., 14 (2013) Gabeleh M., Otafudu O. O., "Global Optimization of cyclic Kannan nonexpansive mappings in nonreflexive Banach spaces", QuaestionesMathmaticae, (40) (2017)

F1 D C indd

F1 D C indd درس 2 مجموعه زیر مجموعه یادآوری: در سال های قبل با مفهوم مجموعه آشنا شده اید برای مثال مجموعه اعداد او ل یک رقمی به صورت زیر است: A=}2, 3, 5, 7{ می توان این مجموعه را با نمادهای ریاضی به صورت }10< x A=}x

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tamrin2 omid.doc

Microsoft Word - tamrin2 omid.doc سري دم تمرينات آمار احتمال مهندسي (متغيرهاي تصادفي اميد رياضي ( 0 4 4 فرض كنيد كه x داراي تابع تزيع تجمعي بصرت زير مي باشد. x p x p x p x p 5 x 5 ( ) ( ) ( ) ( ) مطلبست : الف) ب) د) ( p ) ( 0.4 p p 4)

توضیحات بیشتر

فصل 2 حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 f(x) = 2x+ 3 نمودار تابع خطی + ۳ ۲x f (x) = داده شده است. y = x ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصا

فصل 2 حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 f(x) = 2x+ 3 نمودار تابع خطی + ۳ ۲x f (x) = داده شده است. y = x ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصا فصل حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 () = + نمودار تابع خطی + ۳ ۲ () = داده شده است. = ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصات رسم کنيد. ٢ معادلهای برای وارون اين تابع به دست آوريد. میتوانيد از

توضیحات بیشتر

C indd

C indd آشنایی با نظریۀ اعداد نظریه اعداد و به خصوص مبحث هم نهشتی ها کاربردهای بسیاری در علوم مربوط به رایانه رمزنگاری و رمزگشایی حساب با اعداد صحیح بزرگ طراحی الگوریتم های سودمند برای حساب کامپیوتری و ایجاد اعداد

توضیحات بیشتر

به نام خدا برای بوت کردن رسپبری پای و باال آوردن سیستم عامل الزم است فایل مربوط به راه اندازی آن از سایت مرجع رسپبری دانلود قرار bootable به صورت sd ش

به نام خدا برای بوت کردن رسپبری پای و باال آوردن سیستم عامل الزم است فایل مربوط به راه اندازی آن از سایت مرجع رسپبری دانلود قرار bootable به صورت sd ش به نام خدا برای بت کردن رسپبری پای باال آردن سیستم عامل الزم است فایل مربط به راه اندازی آن از سایت مرجع رسپبری دانلد قرار bootable به صرت sd شده سپس درن کارت حافظه میکر گیرد. مراحل نصب سیستم عامل :Raspbian

توضیحات بیشتر

C292-1

C292-1 ۴ فصل مشتق کاربردهاى همان گونه که در فصل قبل ملاحظه شد تفسير آهنگ تغيير از مشتق ريشه در مساي ل فيزيکى و پديده هاى طبيعى دارد و تعبير هندسى مشتق رويکردى نظرى و انتزاعى را اراي ه مى دهد. دامنه کاربردهاى

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = = cos

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۳۰ اردیبهشت ۹۳ جلسه ی ۲۳: متغیر تصادفی مخلوط مجموع متغیرهای تصادفی تابع مولد گشتاور مدر س: دکتر شهرام خزاي ی ن

دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۳۰ اردیبهشت ۹۳ جلسه ی ۲۳: متغیر تصادفی مخلوط مجموع متغیرهای تصادفی تابع مولد گشتاور مدر س: دکتر شهرام خزاي ی ن دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۰ اردیبهشت ۹ جلسه ی ۲: متغیر تصادفی مخلوط مجموع متغیرهای تصادفی تابع مولد گشتاور مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهرداد تحویلیان- فرنوش فرهادی در این جلسه ابتدا

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation نظریه بازی) 1 ) مهدی رضا درویش زاده دانشکده ریاضی آماروعلوم کامپیوتر- پردیس علوم دانشگاه تهران ترم بهمن 94-93 فصل اول : هسته )یک بازی ائتالفی ) )Core( بازیهای ائتالفی با سود قابل انتقال هسته Bondareva

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ا ناليز الگوريتم ها ۶ اسفند ۹۱ جلسه ی ۶: الگوریتم های پیمایش گراف مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شایان میرجعفری ۱ مقدمه در این

دانشکده ی علوم ریاضی ا ناليز الگوريتم ها ۶ اسفند ۹۱ جلسه ی ۶: الگوریتم های پیمایش گراف مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شایان میرجعفری ۱ مقدمه در این دانشکده ی علوم ریاضی ا ناليز الگوريتم ها ۶ اسفند ۹۱ جلسه ی ۶: الگوریتم های پیمایش گراف مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شایان میرجعفری ۱ مقدمه در این بخش با الگوریتم های BFS و DFS ا شنا خواهیم شد که برای

توضیحات بیشتر

بسم االله الرحمن الرحيم بررسی انواع توابع بسل جلسه 4 سید روح االله کاظمی ریاضی پیشرفته (تبدیل انرژي)

بسم االله الرحمن الرحيم بررسی انواع توابع بسل جلسه 4 سید روح االله کاظمی ریاضی پیشرفته (تبدیل انرژي) بسم االله الرحمن الرحيم بررسی اناع تابع بسل جلسه 4 سید رح االله کاظمی ریاضی پیشرفته تبدیل انرژي هتساریپ لسب هلداعم یضعب زا تلاداعم رپ هدافتسا هیبش هلداعم لسب زین زین دج دنراد هک يااج اهنآ مان یصاخ هداد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word P Azmoon Jame Sit-fasl 21.doc

Microsoft Word P Azmoon Jame Sit-fasl 21.doc پاسخنامه تشريحي فصل بيست و يكم Ío ͱò ou» ( ) حال اگر از اين دو مثلث همنهشت مثلث را حذف كنيم نتيجه 80 يا است. آزمون جامع. گزينهي با توجه به شكل هدف محاسبهي زاويهي با توجه به علامتهاي روي شكل متوجه ميشويم

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos + tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) + tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = =

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word Content.doc

Microsoft Word Content.doc فهرست پيشگفتار معلمان... i فهرست علاي م اختصارات... iii مباني مثلثات...1 تعريف تابع مثلثاتي به سيله اجزاي مثلث قاي مالزايه... خاصي از تابع مثلثاتي... 5 شما يك زايه قاي مه داريد... 7 تابع مثلثاتي دايره

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - chapter 2

Microsoft PowerPoint - chapter 2 حل معادلات يك متغيره محاسبات عددي پيشرفته روش نصف كردن - شرط پايان الگوريتم: مناسب ترين شرط 2 محاسبات عددي پيشرفته روش نصف كردن قضيهفضكند و روش نصف كردن دنباله را ه: فرض كنيد توليد مي كند كه صفر p را تقريب

توضیحات بیشتر

عبارتهای جبری ١ ١. چند اتحاد جبری و کاربردها در سال نهم با عبارتهاي جبري و مفهوم اتحادهاي جبري آشنا شديد. اتحادهاي جبري به عبارتهاي جبري گفته ميشود كه

عبارتهای جبری ١ ١. چند اتحاد جبری و کاربردها در سال نهم با عبارتهاي جبري و مفهوم اتحادهاي جبري آشنا شديد. اتحادهاي جبري به عبارتهاي جبري گفته ميشود كه عبارتهای جبری ١ ١. چند اتحاد جبری کاربردها در سال نهم با عبارتهاي جبري مفهم اتحادهاي جبري آشنا شديد. اتحادهاي جبري به عبارتهاي جبري گفته ميشد كه به ازاي 8 ( غيرقابل قبل 0000 تمام مقادير برقرار ميباشند.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word رياضي مهندسي مدرسان شريف رتبه يك كارشناسي ارشد درسنامه (): اعداد مختلط و خواص آن اعداد مختلط تعريف : هر عدد مختلط به فرم نمايش داده ميشود كه و دو عدد حقيقي بوده و و لذا ميباشد. از اين رابطه در ضرب تقسيم

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Fourier1

Microsoft PowerPoint - Fourier1 ریاضیات مهندسی دکتر علی کریم پور عضو هیات علمی گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد بخش اول سري و انتگرال فوریه 1 مراجع Advanced engineering mathematics, Erwin kreyszig, 2006 ریاضیات مهندسی پیشرفته

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

0054.doc

0054.doc نظريه دو جمله اي ها مثال. ضريب عبارت x را در عبارت (y ( +x بيابيد. در بسط عبارت ( x + y) ( x + y)( x+ y)( x + y)( x+ y)( x + y) بايد از هر يک از عامل x يا y را انتخاب کرد و به ازاي هر حالتي که از 3 تا

توضیحات بیشتر

فصل چهام: حساب تغييرات

فصل چهام: حساب تغييرات با سم ه تعا ل ی سیستم های کنترل بهینه Lcr 5 h Vriionl Aroch o Oiml Conrol Problms مقدمه استفاده از روشهاي حساب تغييرات در حل بهينه و اعمال آن به تابع معيارهايي که گفته شد. مسائل کنترل در فصل سوم -5 شرايط

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی هندسه 2 یازدهم ریاضی کاری از استاد بابالویان پاییز 96

جزوه آموزشی هندسه 2 یازدهم ریاضی کاری از استاد بابالویان پاییز 96 جزوه آموزشی هندسه 2 یازدهم ریاضی کاری از استاد بابالویان پاییز 96 فصل اول : دایره درس اول : مفاهیم اولیه و زاویه ها در دایره درس دوم : رابطه های طولی در دایره درس سوم : چند ضلعی های محاطی و محیطی درس اول

توضیحات بیشتر

مثالهای درس مدارهای الکتریکی 1 مثال های فصل اول مثال) 1-1 (: عنصر زیر را در نظر گرفته ولتاژ و جریان آن به ترتیب v = 8e t و i = 20e t و > 0 t می باشد ت

مثالهای درس مدارهای الکتریکی 1 مثال های فصل اول مثال) 1-1 (: عنصر زیر را در نظر گرفته ولتاژ و جریان آن به ترتیب v = 8e t و i = 20e t و > 0 t می باشد ت مثال های فصل اول مثال) - (: عنصر زیر را در نظر گرفته ولتاژ و جریان آن به ترتیب v = 8e t و i = 0e t و > 0 t می باشد توان تامین شده توسط عنصر و انرژی تولید شده را بیابید. i + - p = vi = 8e t 0e t = 60e t

توضیحات بیشتر

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که: 1- منبع جریان را تعریف

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران عملگرهای اصلی پایتون مدرس : مهندس افشین رفوآ عملگرهای اصلی

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران عملگرهای اصلی پایتون مدرس : مهندس افشین رفوآ عملگرهای اصلی تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران عملگرهای اصلی پایتون مدرس : مهندس افشین رفوآ عملگرهای اصلی پایتون operator( )Python عملگرها سازه هایی هستند که

توضیحات بیشتر

نكات آزمون 10 آبان چهارم رياضي - گسسته

نكات آزمون 10 آبان چهارم رياضي - گسسته بررسي گراف ساده و تعاريف مرتبط (رأس يال مرتبه و اندازه) تعریف گراف ساده هر گراف ساده مانند G عبارت است از زوج مرتب (E,V) که در آن V مجموعهاي است شمارا متناهي و ناتهي که اعضاء آن رئوس G را تشکیل ميدهند

توضیحات بیشتر

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال ---------------------------------------------------------------------------------------------------- سري 2 (فصل 3): منابع اطلاعات و کدبندي منبع 1-2

توضیحات بیشتر

بررسی پراش اشعهX و اثرکامپتون هدف آزمایش: بررسی پراش اشعهX و تعیین ثابت پلانک رسم منحنی عبور اشعهX از ورق مسی مشاهده مقدمه: اثر کامپتون و اندازه گیري

بررسی پراش اشعهX و اثرکامپتون هدف آزمایش: بررسی پراش اشعهX و تعیین ثابت پلانک رسم منحنی عبور اشعهX از ورق مسی مشاهده مقدمه: اثر کامپتون و اندازه گیري بررسی پراش اشعهX و اثرکامپتون هدف آزمایش: بررسی پراش اشعهX و تعیین ثابت پلانک رسم منحنی عبور اشعهX از ورق مسی مشاهده مقدمه: اثر کامپتون و اندازه گیري طول موج کامپتون مقدمه: 1- پراش اشعھ X وتعیین ثابت پلانک:

توضیحات بیشتر

ADT های پایه ای

ADT های پایه ای انواع داده ای پیش ساخته سید ناصر رضوی www.snrazavi.ir ۱۳۹۸ داده ای انواع 2-1 پیش ساخته 2 اجزای برنامه نویسی ۳ any program you might want to write objects functions and modules graphics, sound, and image

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسلامي

دانشگاه آزاد اسلامي 4- اطالعات مربوط به پاياننامه: الف- عنوان تحقیق 1- عنوان به زبان فارسی -2 مقایسه بین بعضی روشهای حل معادالت دیفرانسیل فازی عنوان به زبان انگلیسی/)آلمانی فرانسه عربی( : Comparation between some approaches

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Chapter3.doc

Microsoft Word - Chapter3.doc آزمایشهای فصل 3: تکراری Chapter 3 تعبیر مفهومی آزمایشهای تکراری آزمایش برنولی قضیە دموآور-لاپلاس قضیە پواسن نقاط پواسن...3.4.5 . Ω =Ω Ω بار Ω داریم که: وقتی یک آزمایش تصادفی را تحت شرایط یکسانی تکرار میکنیم

توضیحات بیشتر

هب انم حض رت دوست با رعض سالم خدمت تما م ی دوستان از ا ن جا ی ی هک یک ی از مهمت ر ی ن مباحث مط رهح رد شیم ی ک نک ور رسارسی مبح ث تعادالت شیم یا ی ی عل ی تصم ی م رگ فت م ات ط ی یک ردس ناهم جا م ع و ک نک

توضیحات بیشتر

بررسي تغييرات نيروي پساي پوسته اي بر روي سطوح يخي در جريان هوا در رينولدزهاي بزرگتر از 104

بررسي تغييرات نيروي پساي پوسته اي بر روي سطوح يخي در جريان هوا در رينولدزهاي بزرگتر از 104 35 مجله علمي پژوهشي مهندسي مكانيك مجلسي / سال اول / شماره دوم / زمستان 386 بررسي تغييرات نيروي پساي پوسته اي بر روي سطوح يخي در جريان هوا در رينولدزهاي بزرگتر از 0 4 محمد مهدي حمصيان كاشاني منوچهر راد

توضیحات بیشتر

0036.doc

0036.doc اصل شمول و عدم شمول مقدمه همان طور که در قبل ديديم در حل مسايلي شمارشي مجموعه اشيايي را که بايد شمرده شوند مي توان به چند زيرمجموعه قابل شمارش جدا از هم تقسيم کرد و با استفاده از اصل جمع جواب مساله را

توضیحات بیشتر

14 February 2018 دانشگاه صنعتی قوچان محمدحسین سیگاري ١ هوش مصنوعی و سیستم خبره عامل و محیط فضاي حالت مسي له عامل عقلایی انواع محیط انواع عامل ٢ هوش مص

14 February 2018 دانشگاه صنعتی قوچان محمدحسین سیگاري ١ هوش مصنوعی و سیستم خبره عامل و محیط فضاي حالت مسي له عامل عقلایی انواع محیط انواع عامل ٢ هوش مص دانشگاه صنعتی قوچان محمدحسین سیگاري ١ هوش مصنوعی و سیستم خبره عامل و محیط فضاي حالت مسي له عامل عقلایی انواع محیط انواع عامل ٢ هوش مصنوعی و سیستم خبره ١ عامل :(Agent) به هر چیزي اطلاق میشود که قادر به

توضیحات بیشتر

موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ٢٧ آذر ١٣٩۵

موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ٢٧ آذر ١٣٩۵ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbu.ac.ir ٢٧ آذر ١٣٩۵ ١. ١ توزیعهای احتمال دو متغیره گسسته.................... ۴ ١. ١. ١ مثال............................. ۵ ٢. ١. ١ حل..............................

توضیحات بیشتر

ADT های پایه ای

ADT های پایه ای عناصر برنامه نویسی: انواع داده ای پیش ساخته سید ناصر رضوی www.snrazavi.ir 1395 داده ای انواع 2-1 پیش ساخته 2 اجزای برنامه نویسی 3 any program you might want to write objects functions and modules graphics,

توضیحات بیشتر

حل عددی معادلات انتگرال ولترا تصادفی منفرد ضعیف با استفاده از روش ماتریس عملیاتی چندجمله‌ ای های اویلر

حل عددی معادلات انتگرال ولترا تصادفی منفرد ضعیف با استفاده از روش ماتریس عملیاتی چندجمله‌ ای های اویلر پژهشهایریاضیجلد 4 شماره بهارتابستان 937 )نشریهعلمدانشگاهخارزمی( از استفاده با ضعیف منفرد تصادفی لترا انتگرال معادالت عددی حل ایلر چندجملهایهای عملیاتی ماتریس رش * نسرینصمدیار فرشیدمیرزائی دانشگاهمالیر

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFE4C8C7E1E520E5C7ED20DACFCFED20E620E5E4CFD3ED2E646F63>

<4D F736F F D20CFE4C8C7E1E520E5C7ED20DACFCFED20E620E5E4CFD3ED2E646F63> و- و- و- دنباله هاي عددي : - دنباله هاي عددي و هندسي 5 t.كدام جمله از اين رشته مساوي است جمله ام رشته اي عبارت است از 5 5. t كدام جمله از اين رشته مساوي صفر است جمله ام رشته اي عبارت است از 0. t آيا جمله

توضیحات بیشتر

تغییر سطح ورودی‌ها و ارزیابی خروجی‌ها در DEA وقتی که تعدادی از خروجی‌ها نامطلوب هستند

تغییر سطح ورودی‌ها و ارزیابی خروجی‌ها در DEA وقتی که تعدادی از خروجی‌ها نامطلوب هستند و 2 ج ه ق عم یات و کار د ی آن سال ھ م ماره دوم (ایپپی ٣٣ تان ٩١ ص ص -١٢١ ١٣٠ شاپا ٧٢٨٦-٢٢٥١ رسید مقاله: 2 آبان 390 پذیرش مقاله: 24 اسفند 390 چکیده در این مقاله تغییر سطح ورودیها و ارزیابی خروجیها در DEA

توضیحات بیشتر

و 2 پژوهشگاه دانشهای بنیادی شماره مقاله : 22 مقاله نامه بیست و دومین کنفرانس بهاره فیزیک )13-13 آنتروپی سیاهچاله شوارزشیلد- دوسیته و فرمول کاردی- ورلی

و 2 پژوهشگاه دانشهای بنیادی شماره مقاله : 22 مقاله نامه بیست و دومین کنفرانس بهاره فیزیک )13-13 آنتروپی سیاهچاله شوارزشیلد- دوسیته و فرمول کاردی- ورلی و آنتروپی سیاهچاله شوارزشیلد- دوسیته و فرمول کاردی- ورلینده محسن دهقانی کاظمی ایالم دانشگاه ایالم چكیده فرمول کاردی ورلینده آنتروپی یک میدان متقارن همدیس را به انرژی کل و انرژی کازیمیر آن در یک فضای d

توضیحات بیشتر

t

t ۱۳ رشد بز/ گاهنامه عل تخصصی انجمن عل اقتصاد کشارزی/ ال / شماره ال ۱۴ نرم افزار اکل ارزبی طرحها از نظر اقتصادی کاربرد رضاي ی همن پيشگفر ارزبی طرحهای کشارزی غير کشارزی از نظر اقتصادی معملا قتی که فيند مالی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - LA13_singularvalues_last.doc

Microsoft Word - LA13_singularvalues_last.doc يدربراك يطخربج سرد درفنم ريداقم هيزجت 88 - لرتنك و متسيس هورگ هداز يقدص :سردم درفنم رادقم (Sglar Vale سيرتام يارب - m نيعم همين اي نيعم تبثم سيرتام - نراقتم - يفنم ريغ و يقيقح هژيو ريداقم دماعتم هژيو ياهرادرب

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - PRESENTATION.ppt

Microsoft PowerPoint - PRESENTATION.ppt بررسي تاثيرات درهمتنيدگي در كانال وابسته به ولتاژ سديم و معرفي معادله هاجكين- هاكسلي تصحيح شده كوانتومي اراي ه دهنده: اسماء پورسروش نخستين تحقيقی که منجر به درک کمی ما از چگونگی عملکرد کانالهای سديم و

توضیحات بیشتر

آموزش تخصصی گیتار کالسیک مدرس: سعید عباسقلی جلسه ی اول

آموزش تخصصی گیتار کالسیک مدرس: سعید عباسقلی جلسه ی اول آمزش تخصصی گیتار کالسیک مدرس: سعید عباسقلی جلسه ی ال اجزای مختلف ساز گیتار نام گذاری انگشتان دست راست طرز صحیح گرفتن گیتار به شیه ی کالسیک در هنگام گرفتن گیتار به نکات زیر تجه کنید ری صندلی مناسب بنشینید

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 6 Least Square Rules مقدمه Give a set of observatios, which model parameters gives a model which approximates those up to the smallest sum of squared

توضیحات بیشتر

هاله کسمائي

هاله کسمائي 3-1 آرایه يکی از پرکاربردترين ساختمان های داده است که اغلب برای پیاده سازی داده ه یا انتزاعی خطی بکار می رود. تعريف های يک بعدی های دو بعدی محاسبه فضا و آدرس های پويا الگوريتم های درج و حذف تعریف آرایه

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 پایگاه داده جلسه 7 مدرس :محمد علی فرجیان 1 1/31/2015 صحت و جامعيت آقای جیم گری در سال 1981 ثابت کرد که چهار کنترل زیر الزم است روی تمام تراکنش ها انجام شود تا صحت و جامعیت آن تضمین شود. : خاصیت به خواص

توضیحات بیشتر

كانون فرهنگي آموزش 5 رياضي پايه پاسخ تشريحي بازه و معادلات و نامعادلات ماتريس x 4x 5 x 3 2 x تعيين علامت 4x 5 x 1,x 5 1 x 5 y1 باشد پس: y2 بايد بنابرا

كانون فرهنگي آموزش 5 رياضي پايه پاسخ تشريحي بازه و معادلات و نامعادلات ماتريس x 4x 5 x 3 2 x تعيين علامت 4x 5 x 1,x 5 1 x 5 y1 باشد پس: y2 بايد بنابرا كانون فرهنگي آموزش 5 رياضي پايه پاسخ تشريحي بازه و معادلات و نامعادلات ماتريس 5 تعيين علامت 5, 5 5 y باشد پس: y بايد بنابراين با توجه به دامنهي متغير معادله و ريشهي داخل قدر مطلق خواهيم داشت: () طرفين

توضیحات بیشتر

فصل 6: منطق فازی مقدمه منطق در لغت به معنی کالم و گفتار است. اما از نظر منطق دانان منطق به معنی قانون صحیح فکر کردن است و راه و روش صحیح فکر کردن و در

فصل 6: منطق فازی مقدمه منطق در لغت به معنی کالم و گفتار است. اما از نظر منطق دانان منطق به معنی قانون صحیح فکر کردن است و راه و روش صحیح فکر کردن و در فصل 6: منطق فازی مقدمه منطق در لغت به معنی کالم و گفتار است. اما از نظر منطق دانان منطق به معنی قانون صحیح فکر کردن است و راه و روش صحیح فکر کردن و درست اندیشیدن و نتیجه گیری کردن را می آموزد. به عبارت

توضیحات بیشتر

0026.doc

0026.doc ش k ي م ش n ش k ي م ش k ش k ي م ترکيب با تکرار در فصل قبل ديديم وقتي بخواهيم از بين n شي ي را با ترتيب انتخاب کنيم (از هر شي حداکثر يکي توان برداشت) به n P k طريق مي توانيم اين کار را بکنيم. همچنين اگر

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1/165 2/16 د ماه 1395 موضوع سمنار: تاثر شراط جو بر پارامتر ها مختلف پرتو لزر موضوع سمنار : تاثر شراط جو بر پارامتر ها مختلف پرتو لزر 3 در ان سمنار به بررس اشوب جو تاثر اتمسفر بر اشعه لزر تاثر اتمسفر بر

توضیحات بیشتر

چکیده

چکیده شکل رفتار بررسي غيرخطي ستونهای مزدوج مرکب در سازه های رايج فوالدی * PB H PB H PE PE [ ] شکل : 1 نمای سه بعدی ستونهای مرکب مزدوج شکل به- همراه اتصاالت گيردار. PE PE Email: mghassem@ut.ac.ir * 3m PE PE PE

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 بسم ا... الرحمن الرحیم منطق فازی ارشام برمند سعید بخش ریاضی دانشگاه شهید باهنر کرمان e-mail: arsham@mail.uk.ac.ir یف یارب یسلدم تلالادتسا قیقدان اب لمع رب یر میهافم ان قیقد.تسا یف هب لابند هلمرف ندرک یدعاق

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

Data structure

Data structure لیست پیوندی- 2 سید مهدی وحیدی پور با تشکر از دکتر جواد سلیمی دانشگاه کاشان- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر لیستهای پیوندی اشاره گرها ليست ها ليست هاي دايره اي پشته ها و صفهاي پيوندي چند جمله اي ها روابط

توضیحات بیشتر

م) دانشکده فنی دانشگاه گیالن گروه مهندسی برق پیشنیاز: برق: )فیزیک 2(+ عادالت دیفرانسیل( مدارهای الکتریکی 1 کامپیوتر: معادالت دیفرانسیل کتاب درسی: Rich

م) دانشکده فنی دانشگاه گیالن گروه مهندسی برق پیشنیاز: برق: )فیزیک 2(+ عادالت دیفرانسیل( مدارهای الکتریکی 1 کامپیوتر: معادالت دیفرانسیل کتاب درسی: Rich م) پیشنیاز: برق: )فیزیک 2(+ عادالت دیفرانسیل( مدارهای الکتریکی 1 کامپیوتر: معادالت دیفرانسیل کتاب : Richard C. Dorf and James A. Svoboda: Introduction to Electric Circuits, John Wiley and Sons, 2011 ریچارد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word * مجله تحقيقات ا ب خاک ايران (۴۱) ۱, (۱۰۱ ۹۵) ۱۳۸۹ ۱ تحليل احتمالاتي خشکسالي در استان تهران با استفاده از ۲ ۱ مهدي اميدي محسن محمدزاده دانشجي کارشناسي ارشد گره ا مار دانشکاه تربيت مدرس ۲ ۳ ۳ سعيد مريد

توضیحات بیشتر

خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد

خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد www.anoonashad.com فصل سينتيك واكنشهاي متجانس di i ± d( i/ ) i i ± ± [ ][ ] (T) f (,, ) B dpi i ± T a + bb c + dd - - سرعت واکنش سرعت واكنش نسبت

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه Lecture 2

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه   Lecture 2 با سم ه تعا ل ی تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه Lecture 4 فيلتر وينر مقدمه فيلتر وينر يک فيلتر LTI است که در کنترل و پردازش سيگنال داراي کاربرد فراوان است. اين فيلتر يک تخمين LMMSE از سيگنال ارائه مي کند.

توضیحات بیشتر

untitled

untitled الف( توجه! لطفا سوالات را در کادر مشخص شده پاسخ دهید.(پاسخهاي خارج از کادر تصحیح نخواهد شد) نام و نام خانوادگی: طراح: علی صادقی صفحه از 5 مدرسه: نام درس: هندسه کلاس: پایه: یازدهم رشته: ریاضی سوال جاهاي

توضیحات بیشتر

<4D F736F F F696E74202D2098C7D1C8D1CF20CFC7CFE52098C7E6ED20CFD120D1E6C7C8D820DAE3E6E3ED20E5E6D4E3E4CF20202D20CDCFEDCB20CCE6C7E5D

<4D F736F F F696E74202D2098C7D1C8D1CF20CFC7CFE52098C7E6ED20CFD120D1E6C7C8D820DAE3E6E3ED20E5E6D4E3E4CF20202D20CDCFEDCB20CCE6C7E5D هشتمين همايش رابط عممي الكترنيك The 8 th E-Public Relations Congress كاربرد داده كاي در رابط عممي هشمند The Implication of Data Mining in E- Public Relations حديث جاهري - محببه زردشت پيچيدگي كار رابط عممي

توضیحات بیشتر

آموزش MVC -ساخت Core Razor Pages در پروژه MVC Core Razor Pages یک ویژگی جدید در ASP.NET Core MVC است. ما می توانیم سناریوهای page-focused وجود دارد از

آموزش MVC -ساخت Core Razor Pages در پروژه MVC Core Razor Pages یک ویژگی جدید در ASP.NET Core MVC است. ما می توانیم سناریوهای page-focused وجود دارد از آموزش MVC -ساخت Core Razor Pages در پروژه MVC Core Razor Pages یک ویژگی جدید در ASP.NET Core MVC است. ما می توانیم سناریوهای page-focused وجود دارد از این روش استفاده کنیم. ایجاد Razor Pages در ASP.NET

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - advmath4-PDEs [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - advmath4-PDEs [Compatibility Mode] Ptil Diffeetil Equtio PDE عادلات د ا ل ی Ghemzeh فهرست عناوين و فصول معادلات ديفرانسيل جزي ي - يادآوري معادلات ديفرانسيل معمولي - رده بندي معادلات ديفرانسيل جزي ي - معادلات نيمه خطي مرتبه اول - معادلات

توضیحات بیشتر

سري سوال, -,( ),,, - ١ توصيف زير به کدام دسته از تعاريف هوش مصنوعي مربوط مي گردد ((مطالعه ي محاسباتي که منجر به درک و استدلال مي شود.)) سيستم هاييکه عقلايي فکر ميکنند. سيستم هاييکه مثل انسان فکر ميکنند.

توضیحات بیشتر

(Supply) عرضه

(Supply) عرضه تقاضا (Demand) 1 ري وس مطالب قید بودجه Constraint) (Budget ترجیحات( Function (Utility منحنی بی تفاوتی Curve) (Indifference انتخاب مصرف کننده Choice) (Consumer s کشش درآمدي Elasticity) (Income کشش جانشینی

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران رنگ متن مدرس : مهندس افشین رفوآ رنگ متن خاصیت رنگ یا color

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران رنگ متن مدرس : مهندس افشین رفوآ رنگ متن خاصیت رنگ یا color بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران رنگ متن مدرس : مهندس افشین رفوآ رنگ متن خاصیت رنگ یا color property همان طور که از اسم آن پیدا است ویژه ی انتخاب

توضیحات بیشتر

چهارگزینهای پرسشهای اول فصل دوم: درس دوم درجهی تابع و دوم درجهی معادلهی است چقدر b مقدار باشند x2 + ax + b = 0 معادلهی ریشههای b و a غیرصفر عددهای 7 ا

چهارگزینهای پرسشهای اول فصل دوم: درس دوم درجهی تابع و دوم درجهی معادلهی است چقدر b مقدار باشند x2 + ax + b = 0 معادلهی ریشههای b و a غیرصفر عددهای 7 ا چهارگزینهای پرسشهای اول فصل دوم: درس دوم درجهی تابع و دوم درجهی معادلهی چقدر b مقدار باشند x ax b معادلهی ریشههای b و a غیرصفر عددهای 7 اگر 7 ) ) - ) - ) چقدر x x مقدار x> x و باشند x -( xx ) x - معادلهی

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدل های تغییرپذیری ) )مدل های تغییرپذیری و نااطمینانی تغییرپذیری یکی از مباحث مهم در مطالعات اقتصادی و مالی است.تغییرپذیری را اغلب به صورت انحراف معیار یا واریانس تعریف می کنند که در هر مثالی دارای مفهوم

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ماژول ها در پایتون مدرس : مهندس افشین رفوآ ماژول ها در پایت

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ماژول ها در پایتون مدرس : مهندس افشین رفوآ ماژول ها در پایت تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ماژول ها در پایتون مدرس : مهندس افشین رفوآ ماژول ها در پایتون )module( ماژول به شما این امکان را می دهد که کدهای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 3-Expriment10-Elec1-2

Microsoft Word - 3-Expriment10-Elec1-2 آزمایش 10: تقویتکننده قدرت: کوپلاژ L 1-10- مقدمه تقویتکنندههایی که قبلا مورد بررسی قرار گرفتند با داشتن بهره ولتاژ و جریان در واقع تقویتکننده قدرت نیز هستند. اما از آنجا که دامنه سیگنال خروجی آنها کوچک

توضیحات بیشتر

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهمکانیک سیالات وحید زارعی ساسان نبی زاده محسن یارمحمدی...

توضیحات بیشتر

11

11 مقاومت مصالح فصل : روش های انرژی. Energy Methods دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان میله اي با مقطع بگیرید. کار جزیی نیروي یکنواخت تحت تاثیر بار محوري افزایشی را در نظر d d برابر است با: که

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Data Structure-06(2).ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Data Structure-06(2).ppt [Compatibility Mode] مرتب سازي ادغام بازگشتي با توجه به مثال قبل ديديم اگر از تابع merge براي ادغام زير ليست هاي مرتب شده از يك آرايه به آرايه ديگر استفاده كنيم. انگاه كپي زير ليست ها است. ضروري امري در همان آرايه كه را بايد[

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخی ۱ مقدمه منظور از iا مین ا ماره ی ترتیبی مجموعه ای

توضیحات بیشتر

ارشد - دکتری به نام خداوند بخشنده مهربان 2100 تست اقتصاد خرد مجموعه علوم اقتصادی مؤلف: عباسعلی ابونوری عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه

ارشد - دکتری به نام خداوند بخشنده مهربان 2100 تست اقتصاد خرد مجموعه علوم اقتصادی مؤلف: عباسعلی ابونوری عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه ارشد - دکتری به نام خداوند بخشنده مهربان مجموعه علوم اقتصادی مؤلف: عباسعلی ابونوری عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ابونوری عباسعلی 333( عباسعلی ابونوری مشاوران

توضیحات بیشتر

سیستمهای فازی

سیستمهای فازی سیستمهای فازی درس کنترل هوشمند در فضای سایبرنتیک مدرس: حمید محمودیان هیئت علمی دانشگاه نجف اباد تعاریف مجموعه های فازی: مجموعه فازی A از زیر مجموعه مرجع U دارای عناصر x میباشد که هرکدام از این عناصر با

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 7 2-31 0 : ص ص ا ب ر ا د ا پ ه ع س و ت س ا س ا ر ب ن ا ر ا ن و

توضیحات بیشتر

باسمهتعالی شماره 87/ تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/ به تاریخ 89/7/6 با توجه به اج

باسمهتعالی شماره 87/ تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/ به تاریخ 89/7/6 با توجه به اج باسمهتعالی شماره 87/507492 تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/273345 به تاریخ 89/7/6 با توجه به اجراي آییننامه شماره 87/273345 به تاریخ 89/7/6 (که از

توضیحات بیشتر

باسمهتعالی!! شماره 87/ تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/ به تاریخ 89/7/6 با توجه به

باسمهتعالی!! شماره 87/ تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/ به تاریخ 89/7/6 با توجه به باسمهتعالی!! شماره 87/507492 تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/273345 به تاریخ 89/7/6 با توجه به اجراي آییننامه شماره 87/273345 به تاریخ 89/7/6 (که

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - main24

Microsoft Word - main24 دانشکده مھندسی گروه برق پایان نامھ کارشناسی گرایش : مخابرات مطالعه مدارهاي آشوبی و کاربرد آنها و ساخت یک از آن نمونه استاد راهنما : دکتر فرشاد مریخ بیات نگارش : حمیدرضا محمدي شهریور 90 ٢ فھرست مطالب :

توضیحات بیشتر