Journal of Water & Wastewater Science & Engineering (jwwse) Vol. 4, No. 1, PP , Spring 2019 DOI: /jwwse نشریه علمی- ترو

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Journal of Water & Wastewater Science & Engineering (jwwse) Vol. 4, No. 1, PP , Spring 2019 DOI: /jwwse نشریه علمی- ترو"

رونوشت

1 Journal of Water & Wastewater Science & Engineering (jwwse) Vol. 4, No. 1, PP , Spring 2019 DOI: /jwwse نشریه علمی- ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضالب سال چهارم شماره 1 صفحات بهار 1398 The Relationship between Economic Added Value and Water Consumption in Agriculture and Industry Sectors Reza Maaboudi 1* and Darioush Hassanvand 1 1- Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Humanities, University of Ayatollah Ozma Borujerdi, Borujerd, Iran. *Corresponding author, Received: 20/1/2019 Revised: 15/4/2019 Accepted: 16/4/2019 ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت و داریوش حسنوند 1 رضا معبودی 1* 1- استادیار و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه آیتاهلل بروجردی )ره( * نویسنده مسئول ایمیل: تاریخ دریافت: 1397/10/30 تاریخ اصالح: 1398/01/26 تاریخ پذیرش: 1398/01/27 This Paper has studied the relationship between water consumption and value-added in the agriculture and industry sectors based on the Kuznets curve hypothesis, considering the low water demand and the need for water consumption management in different economic sectors of Iran. For this purpose, data of water consumption and value-added related to Iran's agriculture and industry sectors from have been used. To analyze the relationship between variables, the method of Bootstrap Quintile Regression has been used. Results indicated that during the studied period there was a significant relationship between water consumption and agriculture value added, which is consistent with the Kuznets curve hypothesis. As production and value-added increased, water consumption has increased up to its maximum point and then with continued growth in production; water consumption has decreased. Also, there was a positive and significant linear relationship between value-added and water consumption in the industry sector. So, the Kuznets curve hypothesis was not confirm in the industry sector. Keywords: Added Value, Agriculture Sector, Bootstrap Method, Industry Sector, Water Consumption. با توجه به پدیده کمآبی و لزوم مدیریت مصرف آب در بخشهای مختلف اقتصادی کشور پژوهش حاضر رابطه بین مصرف آب و ارزش افزوده بخشهای کشاورزی و صنعت را بر پایه فرضیه منحنی کوزنتس بررسی کردهاست. بهاین منظور از دادههای مصرف آب و ارزش افزوده مربوط به بخشهای کشاورزی و صنعت طی دوره استفاده و برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از روش Bootstrap رگرسیون کوانتایل بهرهبرداری شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهند که طی دوره مورد مطالعه رابطه کوهانی شکل بین مصرف آب و ارزش افزوده بخش کشاورزی وجود دارد که با فرضیه منحنی کوزنتس سازگاراست. بهطوری که با افزایش تولید و ارزش افزوده مصرف آب در ابتدا تا نقطه بیشینه افزایش یافته و با ادامه رشد تولید مصرف آب کاهش یافتهاست. اما رابطه بین ارزش افزوده و مصرف آب در بخش صنعت بهصورت خطی مثبت و معنادار است. از اینرو فرضیه منحنی کوزنتس در بخش صنعت تایید نمیشود. کلمات کلیدی: مصرف آب ارزش افزوده بخش کشاورزی ارزش افزوده بخش صنعت روش.Bootstrap

2 1- مقدمه دستیابی به توسعه پایدار همراه با افزایش تولید و اشتغال مهمترین سیاستهای اقتصادی کشورهای درحال توسعه محسوب میشوند. درنتیجه افزایش تولید با افزایش مصرف منابع طبیعی از جمله آب همراه است. در دهههای اخیر بحران کاهش منابع آبی همراه با گرم شدن کره زمین باعث شدهاند کمآبی و رابطه آن با رشد اقتصادی بیشتر مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی قرار گیرند. عالوهبر این ایران کشوری درحال توسعه با شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک است. از اینرو اهمیت ارتباط رابطه تولید و مصرف آب بسیار مهمتر از کشورهایی میشود که مشکل کم آبی کمتری دارند. کاهش سرانه منابع تجدید شونده آب افزایش دمای زمین و همچنین وقوع خشکسالی مهمترین عواملی هستند که مدیریت صحیح مصرف آب در بخشهای مختلف اقتصادی را پررنگتر میسازند. همانگونه که (1993) Gleick بیان میکند در کنار سایر نهادههای تولید دسترسی به منابع آب تازه و قابل شرب از جنبه تحرک و رشد صنعت رشد تولید محصوالت غذایی و تولید انرژی الکتریسیته مهم و قابل تامل است. مطالعات تجربی نشان میدهند افزایش جمعیت و افزایش درآمد سرانه به ازدیاد تقاضای آب و کمیابی منابع آب شرب منجر میشوند )1998.)Rock, از طرف دیگر و از دیدگاه اقتصادی میزان آب مصرفی از یکسو نهادهای برای تولید است و از سوی دیگر مصرف آن بهمعنی کاهش ذخایر و منابع در دسترس جامعه است. بنابراین ارتباط بین مصرف آب و تولید اقتصادی حایز اهمیت است. در بلندمدت عدم مصرف بهینه آب در بخشهای تولیدی در کنار بروز کمیابی منابع آب تهدیدی برای توسعه اقتصادی کشور محسوب میشوند. بر این اساس به منظور مدیریت صحیح منابع از دیدگاه اقتصادی تجزیه و تحلیل ارتباط بین آب مصرفی و توسعه اقتصادی مهم و ضروری است. بررسی مصرف آب در بخشهای مختلف کشور حاکی است طی دو دهه اخیر بیشترین سهم مصرف آب کشور مربوط به بخش کشاورزی بوده و در مقابل بخش صنعت در مصرف آب سهم پایینی داشته است. جدول 1 متوسط سهم مصرف آب و سهم ارزش افزوده از تولید ناخالص داخلی را در دو بخش کشاورزی و صنعت برای دوره زمانی نشان میدهد. اطالعات مربوطه به مصرف آب بر حسب اطالعات میزان مصرف آب زیر زمینی و مصرف سدهای مخزنی بزرگ کشور گردآوری شدهاند. سهم مصرف جدول 1- سهم آب مصرفی و ارزش افزوده در بخشهای کشاورزی و صنعت کشور )سالنامه آماری سالنامه آب کشور و بانک مرکزی( سهم آب مصرفی در بخش کشاورزی )%( سهم آب مصرفی در بخش صنعت )%( دوره زمانی سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی )%( سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی )%( 13۷ /04 9/02 14/ /3 9/96 12/29 13۷0 88/66 1/97 12/32 16/36 بررسی میزان مصرف آب و ارزش افزوده تولید در دو بخش کشاورزی و صنعت نشان میدهند در سال 1370 و 1395 سهم مصرف آب در بخش کشاورزی بهترتیب برابر 88/66 و 82 درصد است. همچنین سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در سالهای 1370 و 1395 برابر 12/32 و 9/96 درصد است. در مقابل سهم مصرفی آب بخش صنعت در سال بهترتیب به میزان 1395 و 1370 است درصد 2/3 و 1/97 درحالیکه سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در سال 1370 و 1395 برابر 16/36 و 12/29 درصد است. با مقایسه دو سال 1370 و 1395 یافتههای تجربی اقتصاد ایران حاکیاند در بخش کشاورزی نسبت ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی کاهش معناداری داشته ولی سهم مصرف آب در این بخش همچنان باال و چشمگیر است. بررسی بخش صنعت نیز بر افزایش مصرف آب و کاهش سهم ارزش افزوده آن از تولید داللت دارد. با توجه به تاکید بر مدیریت صحیح مصرف آب در بخشهای مختلف اقتصاد ایران سوال مهم این است که آیا بخش کشاورزی و صنعت کشور از مزایای رشد ارزش افزوده بهمنظور مدیریت مصرف آب بهره بردهاند یا خیر برای پاسخ به این پرسش پژوهش رابطه بین حاضر با استفاده از منحنی زیستمحیطی کوزنتس 1 مصرف آب و ارزش افزوده را در بخشهای کشاورزی و صنعت بررسی میکند. مهمترین کاربرد تحلیل منحنی زیست محیطی کوزنتس بررسی کارآیی میزان مصرف آب در بخشهای تولیدی است. همراه با افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و کشاورزی میزان مصرف آب در کشور نیز افزایش مییابد. با استفاده از منحنی کوزنتس محیطزیست میتوان بررسی کرد که آیا با تداوم تولید و رشد اقتصادی تغییرات تکنیکی بهمنظور صرفهجویی در مصرف آب صورت گرفتهاست یا خیر. آگاهی از میزان تاثیرپذیری و کشش میزان مصرف آب نسبت به ارزش افزوده از یکسو سیاستگذاران حوزه منابع و انرژی کشور را در برآورد دقیق تغییرات مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت یاری میکند و از سوی دیگر امکان برنامهریزی صحیح بهمنظور حفظ و ذخیره منابع آب و همچنین تدوین الگوی بهینه 43

3 مصرف فرآهم میسازد. بر این اساس فرضیه پژوهش بر وجود رابطه کوهانی شکل )U معکوس( در بخشهای کشاورزی و صنعت استوار است. برای این منظور دادههای سری زمانی کشور طی دوره استفاده میشوند. و رویکرد Bootstrap رگرسیون کوانتایل 2 سازماندهی پژوهش به این شکل است که پس از بیان مقدمه ادبیات موضوع در بخش دوم بررسی میشود. در بخش سوم روششناسی پژوهش تشریح میشود. در بخش چهارم یافتههای تجربی پژوهش ارایه میشوند. بخش پنجم به نتیجهگیری و ارایه پیشنهادات اختصاص دارد. 2- ادبیات موضوع 1-2- مبانی نظری در مقاله حاضر وجود رابطه بین مصرف آب و ارزش افزوده در بخشهای کشاورزی و صنعت در قالب منحنی کوزنتس محیطزیست تحلیل میشود. Kuznets )1955( ارتباط بین نابرابری درآمدی و توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته را بررسی کرد. نتایج وی نشان دادند بین سطح توسعهیافتگی و نابرابری درآمد یک رابطه کوهانی شکل )U معکوس( وجود دارد. در شکل 1 محور افقی و عمودی بهترتیب درآمد سرانه و نابرابری درآمدی را نشان میدهند. همانگونه که مشاهده میشود در ابتدا با افزایش درآمد سرانه میزان نابرابری افزایش مییابد. زمانیکه اقتصاد از منافع حاصل از رشد بهره میبرد چرخش 3 اقتصاد از نقطه عبور کرده و ارتباط بین دو متغیر منفی میشود. به بیان دیگر با رشد و پیشرفت اقتصادی و تخصیص بهینه منابع و عوامل تولید با افزایش درآمد سرانه نابرابری درآمدی کاهش مییابد. شکل 1- رابطه نابرابری و درآمدسرانه در قالب منحنی کوزنتس از سال 1990 به بعد منحنی کوزنتس در بحث محیطزیست کاربرد فراوان یافت که در آن رابطه آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی )تولید سرانه( مورد ارزیابی قرار میگیرد و تحت عنوان منحنی کوزنتس محیطزیست مشهور است. )1998( Rock بیان میدارد در رابطه با مسئله مصرف آب و منابع آن جوامع سه فاز مختلف را طی میکنند. در فاز اول که مراحل اولیه توسعه اقتصادی و اجتماعی است میزان منابع آب و لزوم حفظ و یا تجدید آن چندان موردنظر جوامع نیست و مدیریت هدفداری در مورد آن دیده نمیشود. در این مرحله جامعه از میزان عرضه آب و کاهش منابع آبی نگرانی ندارد. در فاز دوم که همراه با رشد و توسعه اقتصادی است افزایش جمعیت و نیاز به مواد غذایی و تولیدی در جامعه بیشتر میشود و چون حجم منابع آبی در دسترس ثابت هستند نیازهای بشری نسبت به منابع موجود آب افزایش مییابند. در مرحله سوم بحث مصرف آب و نحوه مدیریت آن اهمیت مییابد. در این مرحله هزینه دسترسی به آب شرب و تازه برای جامعه افزایش یافته و جامعه بدنبال حل مشکالت کمآبی و احیای منابع زیر زمینی و یا حداقل مدیریت بهینه منابع آبی است. رابطه مرحله اول و دوم را میتوان در قالب منحنی کوزنتس در مستقیم بین مصرف آب و تولید اقتصادی توضیح داد. افزایش تولید و درآمد و افزایش سطح توسعه جامعه با افزایش مصرف آب همراه است. اما زمانیکه اقتصاد با مسایل بهینگی در مصرف آب و حداقل کردن هزینههای مصرف آب همراه با تولید بیشتر روبرو میشود اقتصاد به نقطه چرخش منحنی کوزنتس نزدیک میشود. اتخاذ سیاستهای مناسب مدیریت مصرف آب در بخشهای مختلف و استفاده از فناوریهای مناسب باعث میشوند تا اقتصاد رابطهای منفی بین مصرف منابع آبی و درآمد را تجربه کند. در این مرحله که فاز سوم )1998( Rock است همراه با افزایش رشد و سطح توسعه اقتصادی میزان مصرف منابع آبی کاهش مییابند پیشینه تحقیق در زمینه ارتباط مصرف آب و رشد اقتصادی مطالعات متعددی صورت گرفتهاند. )1998( Rock با استفاده از دادههای سری زمانی دوره 1994 تا 1997 رابطه بین مصرف آب شرب و درآمد سرانه را در بین ایالتهای مختلف آمریکا بررسی کرد. نتایج وی نشان دادند رابطهی کوهانی شکل بین مصرف آب شرب و درامد سرانه بر قرار بودهاست. همچنین رابطه مصرف آب و درآمد سرانه به کارآیی مصرف آب در بخش کشاورزی و سیاستهای تجاری اتخاذ شده در نوع کاالهای تولیدی بستگی دارد. با درنظر گرفتن تاثیر عوامل فوق )1998( Rock معتقد است در رابطه با مصرف صحیح منابع آب شرب و اجتناب از مسایل کمآبی الزم است تا منابع آب تازه و شرب طی یک فرآیند اقتصادی- اجتماعی توسعهیافته مدیریت و برنامهریزی شوند. )2005( Tol Zhou and با استفاده از دادههای استانی کشور منحنی کوزنتس رشد اقتصادی نابرابری درآمدی چین طی دوره و رویکرد دادههای پانلی ارتباط بین 44

4 درآمد و مصرف آب را در بخش صنعت و کشاورزی بررسی کردند. نتایج نشان میدهند در هر دو بخش صنعت و کشاورزی بین میزان مصرف آب و تولید رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. در بخش کشاورزی دمای هوا و بعد خانوار با مصرف آب رابطه مثبت داشتهاند. در بخش صنعت دمای هوا و منابع آب رابطه مثبت و قیمت آب با مصرف آب رابطه منفی داشتهاند. (2006) al. Jia et رابطه بین تغییر مصرف آب صنعتی و درآمد را بر پایه منحنی کوزنتس در کشورهای مختلف طی دوره بررسی کردند. نتایج نشان میدهند در کشورهای توسعهیافته همراه با افزایش مصرف آب صنعتی درآمد افزایش یافته و پس از رسیدن اقتصاد به نقطه چرخش همراه با افزایش سطح درآمد میزان تغییر در مصرف آب صنعتی کاهش مییابد. بنابراین فرضیه منحنی کوزنتس برای کشورهای توسعهیافته پذیرفته میشود. در کشورهای درحال توسعه رابطه مصرف آب صنعتی و درآمد سرانه مثبت بودهاست ولی وجود منحنی کوزنتس برای این کشورها تایید نمیشود. (2008) Bhattarai با استفاده از فرضیه کوزنتس محیطزیست رابطه میزان آبیاری اراضی و درآمد و همچنین عوامل اثرگذار بر ارتباط بین آبیاری اراضی و درآمد سرانه را در 66 کشور در حال توسعه منتخب و دوره زمانی بررسی کردند. یافتهها نشان میدهند در اوایل مرحله توسعه تقاضای آبیاری زمینها باال است ولی با افزایش درآمد این تقاضا کاهش یافتهاست. در مجموع در کشورهای مورد مطالعه فرضیه کوزنتس محیطزیست بین آبیاری اراضی و درآمد پذیرفته شدهاست. (2011) al. Hemati et با استفاده از دادههای بین کشوری مربوط به 132 کشور در سال 2006 و رویکرد رگرسیون انتقال مالیم رابطه میزان آب مصرفی و درآمد را در بخش صنعت بررسی کردند. نتایج حاکی است که رابطه بین مصرف آب و درآمد بخش صنعت غیرخطی و بهشکل کوهانی است. عواملی چون درجه توسعهیافتگی سطح درآمد کمیابی منابع آب و ساختار اجتماعی- اقتصادی کشورها بر رابطه بین مصرف آب و درآمد بخش صنعت اثرگذارند. )2014( Thompson بر پایه منحنی کوزنتس محیطزیست ارتباط آلودگی آب و درآمد را در بین سی کشور متعلق به قاره اروپا و آمریکا بررسی کرد. این تحقیق از دادههای مربوط به سی کشور طی دوره استفاده کردهاست که در آن میزان اکسیژن بیوشیمیایی )BOD( در آب بهعنوان شاخص آلودگی آب انتخاب شدهاست. در این مطالعه کشورها برحسب اینکه دارای رودخانه مرزی هستند و یا فاقد رودخانه مرزیاند به دو گروه تقسیم شدهاند. نتایج تحقیق حاکی است منحنی کوزنتس محیطزیست در هر دو گروه پذیرفته شدهاست. با این تفاوت که نقطه چرخش منحنی کوزنتس زیستمحیطی در کشورهای دارای رودخانه مرزی نسبت به کشورهای فاقد رودخانه مرزی کوچکتر بودهاست. به بیان دیگر کشورهای دارای رودخانه مرزی زودتر از گروه دوم به سیاستها و راهبردهای کاهش آلودگی اقدام کردهاند. (2016) Alamdarlo Najafi ارتباط بین مصرف آب ارزش افزوده و آلودگی ناشی از دیاکسید کربن را در بخش کشاورزی ایران بررسی کرده است. در این مطالعه برای تحلیل روابط بین متغیرها دادههای استانی طی دوره و رویکرد گشتاورهای تعمیمیافته پانلی استفاده شده است. یافتهها حاکی است همراه با رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ابتدا آلودگی زیستمحیطی افزایش و سپس کاهش یافتهاست. همچنین رابطه کوهانی شکل بین مصرف آب و ارزش افزوده بخش کشاورزی در بین استانهای کشور تایید شدهاست. بار (2017) al. Gu et با استفاده از دادههای تولید ناخالص داخلی و مصرف آب در بخش صنعت فرضیه منحنی کوزنتس محیطزیست را طی دوره برای کشور چین آزمون کردند. در این مطالعه منحنی کوزنتس یکبار برای کل کشور و دوم به تفکیک کشور برحسب هشت ناحیه مانند نواحی شمالی غربی جنوبی وشرقی کشور برآورد شدهاست. نتایج نشان دادند بین رشد اقتصادی و مصرف سرانه آب در بخش صنعت هم در کل کشور و هم در نواحی هشتگانه رابطه کوهانی شکل وجود داشتهاست. )2017( al. Miglietta et در مطالعهای بین کشوری با استفاده از رویکرد دادههای پانلی فرضیه کوزنتس محیطزیست را برای مصرف آب در بخشهای مختلف اقتصادی و درآمد ملی داخلی آزمون کردند. در این مطالعه از اطالعات آماری 94 کشور طی دوره و روش حداقل مربعات معمولی بهره گرفته شدهاست. یافتهها نشان میدهند ارتباط بین مصرف آب و درآمد ملی داخلی بهشکل N است. بنابراین طی دوره مورد مطالعه فرضیه کوزنتس محیطزیست برای مصرف آب رد شدهاست. Zhang et al. )2017( فرضیه زیستمحیطی کوزنتس را براساس ارتباط مصرف آب صنعتی و رشد اقتصادی کشور چین طی دوره آزمون کردند. یافتهها نشان دادند که فرضیه کوزنتس محیطزیست برای مصرف آب رد نمیشود. بهبیان دیگر رابطه کوهانی شکلی بین مصرف آب صنعتی و تولید ناخالص داخلی وجود داشتهاست. همچنین عواملی چون تعدیل ساختار صنعت افزایش کارآیی مصرف آب و استفاده از فنآوری مناسب باعث میشوند همراه با افزایش تولید میزان رشد مصرف آب صنعتی کاهش یابد. )2018( Li Wang and رابطه مصرف آب صنعتی شهری و توسعه اقتصادی شهر تیانجین کشور چین را بررسی کردند. آنها بهمنظور بررسی معنیداری بین متغیرهای تحقیق از دادههای مصرف آب صنعتی و ارزش افزوده صنایع تولیدی و جمعیت طی دوره استفاده کردند. نتایج نشان میدهد طی دوره مورد بررسی همراه با افزایش رشد 45

5 اقتصادی میزان مصرف آب صنعتی روندی کاهشی و سپس افزایشی را تجربه کردهاست. همچنین نرخ رشد مصرف آب صنعتی کمتر از نرخ رشد اقتصادی است. مهرآرا و همکاران )1390( در مطالعهای بین کشوری بهمنظور آزمون منحنی زیستمحیطی کوزنتس مبتنی بر منابع طبیعی اثرات درآمد سرانه بر میزان برداشت سرانه آب در بخش کشاورزی بررسی کردند. در این مطالعه از دادههای مقطعی 163 کشور در 2006 سال استفاده شدهاست. یافتهها حاکی از آن است که فرضیه کوزنتس مبتنی بر ارتباط کوهانی شکل بین درآمد سرانه و میزان برداشت آب در بخش کشاورزی تایید شدهاست. همچنین نتایج نشان میدهند کشور ایران در سال 2006 از حیث میزان برداشت آب در وضعیت بحرانی قرار داشتهاست. کیانی و سیدی- ویند )1392( رابطه گسترش بخشهای اقتصادی و کارآیی مصرف آب در استانهای مختلف را با فراوانی آب بررسی کردند. آنها برای این منظور با استفاده از دو شاخص دیویژیا و دیویژیای تصحیح شده الگوی مصرف آب در ایران را برای سال ارزیابی کردند. نتایج نشان میدهند شدت مصرف 1387 کل آب در استانهای کم آبتر خراسان جنوبی خراسان رضوی خوزستان سیستان و بلوچستان فارس قم کرمان و هرمزگان از میانگین کشور بیشتر است. همچنین در استانهای کم آبتر خراسان جنوبی خراسان رضوی سمنان سیستان و بلوچستان فارس و کرمان گسترش ساختار اقتصاد با کمیابی آب متناسب نبوده و اقتصاد در بخشها با آببری بیشتر گسترش یافته است. کرباسی و رفیعی دارانی )1393( با استفاده از اطالعات جدول داده-ستانده تاثیر تغییر در اجزای تقاضای نهایی اقتصاد بر مصرف آب کشاورزی استان خراسان رضوی را محاسبه کردند. یافتهها نشان دادند افزایش اجزای تقاضای نهایی به افزایش مصرف آب منجر شدهاست. بر این اساس با افزایش 20 درصد صادرات و مصرف بخش خصوصی میزان مصرف کل آب کشور بهترتیب به میزان و هزار مترمکعب افزایش یافتهاست. سهم بخش کشاورزی از این افزایش بهترتیب برابر 95/74 درصد 98/05 و است. همچنین کشش مصرف آب نسبت به تغییرات اجزای تقاضای نهایی کوچکتر از 1 برآورد شدهاست که از بیکشش بودن آن نشان دارد. حیدری )1395( رابطه رشد اقتصادی و مصرف آب را در 60 کشور از جمله ایران با استفاده از روش دادههای پانلی و اثرات طی دوره زمانی ثابت بررسی کرده است. نتایج نشان میدهند بین رشد اقتصادی و مصرف آب رابطهای کوهانی شکل وجود داشته است. بنابراین در دوره مورد مطالعه فرضیهی منحنی زیستمحیطی کوزنتس برای کشورهای منتخب از جمله ایران برقرار است. بهاین معنی که با افزایش درآمد سرانه مصرف آب تا نقطه بیشینه افزایش یافته و با ادامه رشد اقتصادی مصرف آب کاهش مییاید. عربمازار و همکاران )1395( با استفاده از الگوی تعمیمیافته داده-ستانده در قالب دو رویکرد مقداری و ترکیبی ارزشی- مقداری و با بهرهگیری از اطالعات سال 1390 روابط بین بخشی آب در اقتصاد ایران را بررسی کردند. نتایج نشان میدهند بخش کشاورزی علیرغم حجم باالی مصرف مستقیم از کمترین ضرایب فزاینده مصرف آب یعنی آببری کل به مستقیم برخوردار است. بر اساس نتایج این تحقیق الیه پنهان مبادالت بین بخشی مصرف آب نیز نشان میدهد بخش کشاورزی از منظر بخش عرضهکننده و تقاضاکننده بهترتیب 92 و 58 درصد از کل منابع کشور را به خود اختصاص دادهاست. نصراللهی و زارعی )1397( با استفاده از رهیافت داده-ستانده ایران مربوط به سال 1390 جریانه یا آب مجازی بین بخشه یا مختلف اقتصادی کشور را به تفکیک منابع آب داخلی و وارداتی بررسی کردند. یافتهها نشان میدهند اگر تمام بخشهای اقتصادی بهمنظور افزایش تولید اقتصادی خود یک متر مکعب آب اضافی مصرف کنند در مجموع در اقتصاد حدود 332 مترمکعب آب به شکل غیرمستقیم استفاده خواهد شد که 75 درصد آن از منابع داخلی تامین میشود. سهم بخش کشاورزی از حجم آب مصرفی حدود 81/4 درصد است که با توجه به حجم مصرف زیاد آن افزایش کارآیی مصرف آب در بخش کشاورزی توصیه شده است. جدول 2 خالصهای از مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط بین درآمد و مصرف آب را نشان میدهد. 3- روششناسی پژوهش 3-1 -تصریح الگو بهمنظور بررسی ارتباط بین مصرف آب و ارزش افزوده از رابطه )1( بهره برده میشود که در آن لگاریتم مصرف آب بهصورت تابعی درجه سه و برحسب لگاریتم ارزش افزوده در بخش مورد نظر تعریف شدهاست. log W t = β + γlogy t + μ(log y t ) 2 + θ(log y t ) 3 + ε t )1( که W و y: بهترتیب مصرف آب و ارزش افزوده در بخش مورد نظر هستند β: عرض از مبدا γ: شیب رگرسیون نسبت به لگاریتم ارزش افزوده μ: شیب رگرسیون نسبت به مجذور لگاریتم ارزش افزوده و θ: شیب تابع نسبت به مکعب لگاریتم ارزش افزوده را نشان میدهند ε: نیز جمله خطا است که فرض میشود از فرآیند نوفه سفید پیروی میکند. درصورت وجود فرضیه کوزنتس در بخش مورد مطالعه انتظار از بعد نظری آن است که پارامترهای γμ بهترتیب مثبت و منفی و پارامتر θ صفر باشند. 46

6 چ) نام نویسندگان )سال( Rock )1998( جدول 2- خالصه مطالعات صورت گرفته پیرامون مصرف آب و درآمد )تولید ناخالص داخلی( دوره زمانی )کشور( Zhou and Tol )2005( )آمریکا( Jia et al. (2006) )چین( Bhattarai (2008) 2006 Hemati et al. (2011) Thompson )2014( Najafi Alamdarlo (2016) )ایران( Gu et al. (2017) )چین( Miglietta et al. )2017( Zhang et al. )2017( Wang and Li )2018( مهرآرا و همکاران کیا ین ین( )1390( و سیدیویند )چین( 2006 )1392( کرباسی و رفیعی )1393( عربمازار و همکاران )1395( حید یر 1387 )ایران( 1389 )ایران( 1390 )1395( نصراللهی و زارعی )1397( )ایران( )ایران( هدف تحقیق بررسی ارتباط بین مصرف آب شرب و درآمد سرانه بررسی ارتباط بین درآمد و مصرف آب را در بخش صنعت و کشاورزی بررسی رابطه بین مصرف آب صنعتی و درآمد مطالعه رابطه بین میزان آبیا یر درآمد سرانه اراضی و بررسی رابطه میزان آب مصرفی و درآمد در بخش صنعت بررسی ارتباط بین آلودگی آب و درآمد مطالعه ارتباط بین مصرف آب ارزش افزوده و آلودگی ناشی از دیاکسید کربن در بخش کشاورزی بررسی رابطه بین مصرف آب در بخش صنعت و رشد اقتصادی مطالعه ارتباط بین مصرف آب و درآمد ملی داخلی مطالعه ارتباط مصرف آب صنعتی و رشد اقتصادی بررسی میزان مصرف آب صنعتی و ارزش افزوده صنایع تولیدی بررسی اثر درآمد سرانه بر میزان برداشت سرانه آب در بخش کشاورزی مطالعه رابطه گسترش بخشهای اقتصادی و کارآیی مصرف آب بررسی تاثیر تغییر در اجزای تقاضای نهایی اقتصاد بر مصرف آب کشاورزی استان خراسان رضوی مطالعه روابط بین بخشی آب در اقتصاد ایران مطالعه ارتباط رشد اقتصادی و مصرف آب بررسی جریانهای آب مجازی بین بخش- های مختلف اقتصادی کشور به تفکیک منابع آب داخلی و وارداتی نتایج رابطه کوهانی شکل بین مصرف آب شرب و درامد سرانه تایید شدهاست. در هر دو بخش صنعت و کشاورزی بین میزان مصرف آب و تولید رابطه منفی و معنیداری وجود داشتهاست. فرضیه منحنی کوزنتس در کشورهای توسعهیافته پذیرفته شدهاست. وجود ارتباط کوهانیشکل بین میزان آبیا یر درآمد سرانه پذیرفته شدهاست. اراضی و وجود رابطه کوهانی شکل بین مصرف آب شرب و درامد سرانه در بخش صنعت تایید شدهاست. رابطهی کوهانی شکل بین آلودگی آب و درامد وجود داشتهاست. وجود رابطه کوهانی شکل بین مصرف آب و ارزش افزوده بخش کشاورزی تایید شدهاست. بین رشد اقتصادی و مصرف سرانه آب در بخش صنعت رابطه کوهانی وجود داشتهاست. ارتباط بین مصرف آب و درآمد ملی داخلی به شکل N )درجه سه( بودهاست. رابطه کوهانی شکلی بین مصرف آب صنعتی و تولید ناخالص داخلی وجود داشتهاست. همراه با افزایش رشد اقتصادی میزان مصرف آب صنعتی روندی کاهشی و سپس افزایشی را تجربه کرده- است. رابطه کوهانی شکل بین درآمد سرانه و میزان برداشت سرانه آب در بخش کشاورزی وجود داشتهاست. شدت مصرف کل آب در استانهای کم آب از میانگین کشور بیشتر بوده و ساختار اقتصادی با مصرف آب متناسب نبودهاست. افزایش اجزای تقاضای نهایی به افزایش مصرف آب منجر شدهاست. بخش کشاورزی باالترین سهم مصرف آب را دارا بودهاست. بخش کشاورزی با سهم آببری باال سهم کمی در تولید اقتصادی را بهخود اختصاص دادهاست. بین رشد اقتصادی و مصرف آب رابطهای کوهانی شکل وجود داشتهاست. سهم مصرف آب کشور از منابع داخلی آب 75 درصد بودهاست. همچنین در بین بخشهای مختلف اقتصادی بخش کشاورزی بیشترین سهم مصرف آب را دارا بودهاست معرفی دادهها برای بررسی فرضیه منحنیزیست محیطی کوزنتس در بخش کشاورزی و صنعت از دادههای دوره زمانی استفاده میشود. قلمرو مکانی پژوهش دربرگیرنده کشور ایران است. ماخذ دادهها سالنامه آماری آب وزارت نیرو سالنامه آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی است. برای تحلیل روابط بین متغیرها از دادههای شاخص قیمتی مصرفکننده مصرف آب و ارزش افزوده تولید در بخش کشاورزی و صنعت استفاده شدهاست. دادههای ارزش افزوده با استفاده از شاخص قیمتی مصرفکننده به قیمتهای ثابت سال 1390 حقیقی شدهاند. با توجه به پایین 4۷

7 بودن تعداد مشاهدات نخست نرمال بودن توزیع دادهها آزمون 3 گزارش شدهاند. میشوند. درصورت نرمال بودن توزیع دادهها برای برآورد ارتباط بین متغیرهای پژوهش از رویکرد پارامتری و در غیر اینصورت از رویکرد ناپارامتری استفاده میشود. برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از روش )1991( Royston استفاده میشود. فرض صفر در این آزمون به نرمال بودن توزیع دادهها داللت دارد و فرض مقابل نرمال بودن توزیع دادهها را رد میکند. نتایج حاصل از آزمون نرمال بودن توزیع دادهها در سطح معنیداری %5 در جدول مقدار آماره chi 2 جدول با درجه آزادی )2( برابر 5/991 است. با توجه به بزرگتر بودن آماره chi 2 محاسبه شده از chi 2 جدول و همچنین کوچکتر بودن سطح احتمال آزمون از سطح %5 فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن متغیر رد میشود. بنابراین توزیع متغیرهای پژوهش نرمال نیستند. از اینرو برای بررسی ارتباط بین متغیرهای وابسته و توضیحی از رویکرد ناپارامتری استفاده میشود. جدول 3- نتایج آزمون Royston Prob>chi 2 0/0384 0/0075 0/0032 0/0018 Joint adj chi 2 (2) 6/57 9/79 10/77 14/98 Pr (Kurtosis) 0/ /0356 0/0049 0/0073 Pr (Skewness) 0/0272 0/0239 0/0378 0/0351 obs متغیر ارزش افزوده بخش صنعت ارزش افزوده بخش کشاورزی مصرف آب در بخش صنعت مصرف آب در بخش کشاورزی 3-3- روش براورد الگو همانگونه که اشاره شد برای برآورد الگوی پژوهش از روش ناپارامتری استفاده میشود. بزرگترین مزیت روش ناپارامتری این است که نیازی به درنظرگرفتن شکل و توزیع خاصی برای تابع نیست. بنابراین زمانیکه توزیع دادهها نرمال نیست در رابطه با استنتاج نتایج نگرانی وجود ندارد. در چنین شرایطی برآوردهای ناپارامتری نتایج سازگار و کارآتری بهدست میدهند. یکی از است که وجود این مشکالت متداول در رگرسیون دادههای پرت 4 دادهها باعث تغییر پارامترهای مدل میشود. از دیگر مشکالتی که در اینجا بهمنظور رفع آن بحث میشود فرض نرمال بودن اجزای اختالل است که آمارههای مدل اعتبار خود را از دست میدهند. یکی از روشهای حل این مسئله استفاده از کوانتایل است. در رگرسیون کوانتایل به دادههای پرت وزن کمتری داده میشود )سلیمیفر و همکاران با 1391(. استفاده از رگرسیون کوانتایل میتوان از شاخصهای پراکندگی و مرکزی مختلف برای بهدست آوردن یک تجزیه و تحلیل جامعتر از رابطه متغیرها استفاده توسط کرد. Koenker and Bassett (1978) رویکرد رگرسیون کوانتایل که معرفی شد. همانند رگرسیون معمولی )میانگین( برای تبیین ارتباط متغیر وابسته با کوانتایلها و پیشبینی متغیر وابسته استفاده میشود. برمبنای رگرسیون کوانتایل توزیع متغیر وابسته در سطوح مختلف متغیر مستقل شناسایی میشود. برای این منظور از برازشهای متعدد مدل رگرسیون بر یک مجموعه داده بهازای کوانتایلهای مختلف استفاده میشود. روش نمونهگیری مجدد نیز Bootstrap بادرنظرگرفتن تمامی حاالت تشکیل نمونه با ایجاد نمونههای متعدد شرایط نمونه مورد مطالعه را به شرایط جامعه واقعی نزدیک کرده ضرایب دقیقتری برآورد و فاصله اطمینان ضرایب را با اعتماد بیشتری تعیین میکند. از اینرو روشهای نمونهگیری مجدد با حداقل هزینه خطای نمونهگیری را نسبت به روشهای مرسوم کاهش میدهند )سهیلی و همکاران 1394(. از اینرو در اینجا برای تجزیه و تحلیل آماری و برآورد معادله )1( رگرسیونی از نرمافزار Stata نسخه 14 بر اساس رویکرد Bootstrap رگرسیون کوانتایل استفاده میشود. 4- یافتههای تجربی پژوهش بررسی همبستگی به روش ناپارامتری بین متغیرها حاکی از وجود رابطه مثبت بین ارزش افزوده و مصرف آب در بخشهای کشاورزی و صنعت کشور است. با توجه به آماره Spearman همبستگی بین متغیرهای ارزش افزوده و مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت معنیدار و بهترتیب برابر 0/671 و 0/74 است. همچنین آزمون رتبهای Kendal با فرض صفر مبنی بر استقالل و عدم ارتباط بین دو متغیر بهمنظور معنیداری ارتباط بین متغیرها استفاده شدهاست. جدول 4 نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای مصرف آب و ارزش افزوده در بخشهای کشاورزی و صنعت را نشان میدهد. سطح معنیداری برای آزمون یک درصد در نظر گرفته شدهاست. در صورت کوچکتر بودن سطح احتمال از یک درصد فرض صفر رد میشود. با توجه به آماره آزمون و سطح احتمال گزارش شده مشاهده میشود که عدم استقالل دو متغیر معنیدار است. بنابراین بر اساس رویکرد ناپارامتریک همبستگی مثبت بین مصرف آب و ارزش افزوده بخشها و وجود ارتباط و عدم استقالل آنها تایید 48

8 کوانتایل باالتر از 0/5 منحنی کوزنتس محیطزیست بین مصرف آب و ارزش افزوده بخش کشاورزی در فاصله اعتماد %90 تایید میشود. در ابتدا رابطه مصرف آب و ارزش افزوده در بخش کشاورزی مثبت بوده ولی با افزایش تولید و ارزش افزوده بخش صنعت ارتباط بین دو متغیر منفی شدهاست. بنابراین فرضیه کوزنتس آب در بخش کشاورزی پذیرفته میشود. البته نکته مهم این است که ضریب مجذور لگاریتم ارزش افزوده در مقایسه با لگاریتم ارزش افزوده بسیار کوچک است نتایج برآورد الگو در بخش صنعت برآورد اولیه معادله )1( در بخش صنعت نشان داد ضرایب درجه سوم و درجه دوم لگاریتم ارزش افزوده در الگوی رگرسیونی معنادار نیستند. ازاینرو برای بررسی ارتباط بین دو متغیر تنها ارتباط خطی بین متغیرها برآورد شدهاست. نتایج برآورد ارتباط لگاریتم ارزش افزوده و لگاریتم مصرف آب در بخش صنعت در جدول 6 خالصه شدهاند. میشود. در ادامه نتایج حاصل از برآورد الگوی رگرسیونی در بخش کشاورزی و صنعت ارایه میشوند. بهمنظور تخمین معادله )1( از الگوریتم فرآیند Bootstrap با 1000 بار نمونهگیری و مقادیر کوانتایل 0/75 0/5 0/25 0/1 و 0/9 استفاده شدهاست نتایج برآورد الگو در بخش کشاورزی برآورد اولیه نشان داد که ضریب توان سوم لگاریتم ارزش افزوده بخش کشاورزی در سطح هیچ یک از کوانتایلها معنیدار نیستند. لذا شکل تبعی رگرسیون به معادله درجه دوم تقلیل و سپس معادله مورد نظر برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد در جدول 5 مشاهده میشوند. مقدار آماره t-student و سطح معنیداری حاکیاند ضرایب از لحاظ آماری معنادار هستند. یافتههای حاصل از براورد نشان میدهند در فاصله اعتماد 95% )سطح احتمال %5( در مقادیر کوانتایل 0/5 و پایینتر از آن وجود فرضیه منحنی کوزنتس محیط زیست بین مصرف آب و ارزش افزوده بخش کشاورزی تایید میشود. همچنین در مقادیر جدول 4- نتایج آزمون همبستگی فرض صفر نتایج آزمون )1(180 )1(177 متغیرهای مصرف آب و ارزش افزوده در بخش صنعت مستقل از هم هستند. متغیرهای مصرف آب و ارزش افزوده در بخش کشاورزی مستقل از هم هستند. جدول 5- نتایج برآورد رابطه مصرف آب و ارزش افزوده در بخش کشاورزی نام متغیر مقدار کوانتایل مقدار ضرایب t p > فاصله اطمینان در سطح %95 t 7/835073( و )-0/ /039 2/202 3/ لگاریتم ارزش افزوده کشاورزی 0/10 6/256797( و )0/ /041 2/16 3/ /25 5/900509( و )2/ /52 3/ /5 4/261972( و )1/ /061 1/83 2/ /75 3/856014( و )1/ /068 1/74 2/ /90 0/ ( و )-0/ /036-2/23-0/ مجذور لگاریتم ارزش افزوده کشاورزی 0/10-0/ ( و )-0/ /043-2/14-0/ /25-0/215396( و )-0/ /49-0/ /5-0/146085( و )-0/ /072 1/79-0/ /75 0/ ( و )-0/ /081 1/71-0/ /90 جدول 6- نتایج برآورد رابطه مصرف آب و ارزش افزوده در بخش صنعت نام متغیر مقدار کوانتایل مقدار ضرایب t p > فاصله اطمینان در سطح %95 t 6/154769( و )-0/ /04 2/11 2/ /10 عرض از مبدا 2/741717( و )2/ /42 2/ /25 0/ ( و )0/ /41 2/ /5 2/966191( و )2/ /16 2/ /75 4/070907( و )1/ /001 4/01 2/ /90 1/ ( و )-0/ /047 2/01 0/ لگاریتم ارزش افزوده صنعت 0/10 0/ ( و )0/ /13 0/ /25 2/644738( و )2/ /67 0/ /5 0/ ( و )0/ /69 0/ /75 0/ ( و )-0/ /003 2/83 0/ /90 49

9 با توجه به آماره t-student و سطح احتمال آماره آن مشاهده میشود در تمامی کوانتایلهای مورد بررسی عرض از مبدا و ضریب لگاریتم ارزش افزوده بخش صنعت در فاصله اعتماد %95 معنیدار هستند. بنابراین ارتباط بین مصرف آب و ارزش افزوده در بخش صنعت خطی و صعودی است. هرچند مصرف آب در این بخش نسبت به بخش کشاورزی پایین است ولی در بلندمدت میتواند مهم و قابل توجه باشد. از سوی دیگر معادله رگرسیون )1( بهصورت لگاریتمی دو طرفه تعریف شدهاست. بنابراین ضرایب رگرسورها به کشش مصرف آب نسبت به ارزش افزوده اشاره دارند. مقایسه کشش آب نسبت به ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنعت حاکیاست کشش مصرف آب نسبت به ارزش افزوده در بخش کشاورزی بزرگتر از بخش صنعت است. یعنی با افزایش یک درصد ارزش افزوده اقتصادی مصرف آب در بخش کشاورزی بیشتر از بخش صنعت افزایش مییابد. بنابراین بخش کشاورزی با تولید کمتر از مصرف آب بیشتری برخوردار است. 5- نتیجهگیری با توجه به پدیده کمآبی و لزوم مدیریت مصرف آب در بخشهای مختلف اقتصادی کشور پژوهش حاضر با استفاده از فرضیه منحنی زیستمحیطی کوزنتس رابطه بین آب مصرفی و ارزش افزوده را در بخشهای کشاورزی و صنعت بررسی کردهاست. بهمنظور تجزیه و تحلیل روابط علی بین متغیرها از دادههای مصرف آب و ارزش افزوده در بخشهای کشاورزی و صنعت طی دوره و رویکرد Bootstrap رگرسیون کوانتایل استفاده شدهاند. نتایج نشان میدهند طی دوره مورد مطالعه رابطه کوهانی شکل بین مصرف آب و ارزش افزوده بخش کشاورزی وجود داشتهاست که با فرضیه منحنی کوزنتس آب سازگار است. بنابراین با افزایش تولید و ارزش افزوده مصرف آب تا نقطه بیشینه افزایش و با ادامه تولید مصرف آب کاهش یافتهاست. نکته مهم در این بررسی این است که نقطه برگشت با شیب بسیار کم شروع شدهاست. یعنی میزان کاهش در رشد مصرف آب از رشد ارزش افزوده کمتر بودهاست. بررسی کشش مصرف آب و ارزش افزوده در بخش کشاورزی نشان داد %1 افزایش ارزش افزوده مصرف آب را در حدود %4/1 افزایش دادهاست. میزان مصرف باالی آب با توجه به سهم پایین ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید کشور میتواند در دهههای آتی در صورت عدم اتخاذ سیاستهای مناسب به کاهش هرچه بیشتر تولید و بهرهوری بخش کشاورزی و کاهش ذخایر آبی منجر شود. یافتههای فوق با نتایج مطالعات Bhattarai Rock )1998( )2008( مهرآرا و همکاران )1390( (2016) Alamdarlo Najafi و حید یر مصرف آب و ارزش افزوده در بخش صنعت رابطه خطی مثبت و معنادار بین دو متغیر را تایید کرد. بنابراین طی دوره مورد مطالعه فرضیه منحنی زیستمحیطی کوزنتس در بخش صنعت پذیرفته نمیشود. نکته مهم این است که با وجود مصرف پایین آب در بخش صنعت وجود رابطه خطی و صعودی بین تولید و مصرف آب در این بخش حایز اهمیت است. شواهد تجربی ایران حاکی طی دوره است بیشترین سهم مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی یپ- 6 است. از اینرو مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی حیاتی است. استفاده از فنآوریهای دوستدار محیط زیست همراه با مصرف بهینه آب افزایش بهرهوری تولید و کارآیی مصرف آب در بخش کشاورزی برای مدیریت مصارف آب ضروری هستند. برای جلوگیری از کاهش منابع آبی کشور اقداماتی چون مهار آبهای سطحی و ذخیره آبهایی که از کشور خارج میشوند الزم و مفید هستند. عالوهبر مدیریت منابع و مصارف آب سیاستگذاران حوزه آب میتوانند تولیدات محصوالت کشاورزی را متناسب با ارزش اقتصادی آب خصوصیات اقلیمی و ویژگیهای جوی هر منطقه برنامهریزی کرده و برای دستیابی به الگوی مصرف بهینه آب در بخشهای مختلف تولیدی مصرف تحققیافته آب را کنترل کنند. با اتخاذ چنین تصمیماتی میتوان آسیبهای اجتماعی-اقتصادی آتی در اثر کمآبی را کاهش و زمینه تولید و توسعه اقتصادی کشور را بهصورت پویا مطابق با چشمانداز سند توسعه فراهم کرد. نوشتها 1- Environmental Kuznets Curve 2- Bootstrap Quintile Regression 3- Turning Point 4- Outliers ۷- مراجع بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بانک اطالعات سریهای زمانی حسابهای ملی ایران. حیدری م. )1395( "اثر رشد اقتصادی بر مصرف منابع آب )در چارچوب منحنی زیستمحیطی کوزنتس(" پایاننامه کارشناسی ارشد طباطبائی تهران ایران. دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه عالمه سلیمیفر م. مجتهدی س. حداد مقدم م. و زندهدل شهرنوی ه. )1391( "بررسی تأثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی سال های " فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 2)1( )1395( مطابقت دارد. از سوی دیگر بررسی ارتباط 50

10 Koenker, R., and Bassett, G. (1978), Regression quintiles, Econometrica, 46, Miglietta, P. P., De Leo, F., and Toma, P., (2017), Environmental Kuznets curve and the water footprint: an empirical analysis, Water and Environment Journal, 31, Najafi Alamdarlo, H., (2016), Water consumption, agriculture value added and carbon dioxide emission in Iran, environmental Kuznets curve hypothesis, International Journal of Environmental Science Technology, 13, Rock, M. T., (1998), Freshwater use, freshwater scarcity, and socioeconomic development, Journal of Environment Development, 7, Thompson, A., (2014), Environmental Kuznets curve for water pollution: the case of border countries, Journal of Modern Economy, 2014, 5, Zhang, y., Gu, A., and Bolin, P., (2017), Relationship between industrial water consumption and economic growth in China based on environmental Kuznets curve, Journal of Energy Procedia, 105, Zhao, X., Fan, X., and Liang, J., (2017), Kuznets type relationship between water use and economic growth in China, Journal of Cleaner Production, 168, Zhou, Y., and Tol, R.S.J., (2005), Economic analysis of domestic, industrial and agricultural water demands in China, Water Science and Technology: Water Supply, 5(6), Wang, S., and Li, R., (2018), Toward the coordinated sustainable development of urban water resource use and economic growth: An empirical analysis of Tianjin city, China, Journal of Sustainability, 10(5), سهیلی ک. فتاحی ش. و سرخوندی م. )1394( "ارزیابی راهبردهای پولی بانک مرکزی ایران نسبت به شکاف تولید و انحراف تورم رویکرد "Bootstrap فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 6)21( عربمازار یزدی ع. بانویی ع. و اکبری ن. )1395( "محاسبه الیه پنهان مبادالت بین بخشی و ضرایب فزاینده مصرف آب در بخشه یا مختلف اقتصاد ایران" فصلنامه پژوهشنامه ه. )1393( اقتصادی 62(16 ( کرباسی اجزای ع. و تقاضای رفیعیدارانی نهایی تاثیر تغییر "بررسی اقتصاد بر مصرف آب در بخش کشاورزی: تحلیل داده-ستانده در استان خراسان رضوی" نشریه اقتصاد کشاورزی و توسعه 22)85( کیانی غ. و سیدیویند ن. )1392( "تحلیل الگوی مصرف آب در ایران با استفاده از شاخص اعداد" مجله اقتصاد منابع طبیعی )2( مرکز آمار ایران سالنامه آماری فصل آب و برق. مهرآرا م. همتی ع. و سایهمیری ع. )1390( "بررسی ارتباط درآمد و استفاده از آب در بخش کشاورزی کشورهای جهان" مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 42)4( نصراللهی ز. و زارعی م. )1397( "بررسی آب جریانه یا مجازی در اقتصاد ایران: تحلیل روابط بین بخشی با استفاده از رهیافت داده ستانده" فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی )4(2 وزارت نیرو شبکه آمار و اطالعات سالنامه آماری آب. Bhattrai, M., (2008), Environmental Kuznets curve for irrigation and its implications for agricultural water demands: a 20-years of cross-country analysis for 65 tropical countries, WWC, No. 613, Gleick, P., (2003), Water use, Journal of Annual Review Environmental Resources, 28, Gu, A., Zhang, Y., and Pan, B., (2017), Relationship between industrial water use and economic growth in China: insights from an environmental Kuznets curve, Water, 9(556), Hemati, A., Mehrara, M., and Sayehmiri, A., (2011), New vision on the relationship between income and water withdrawal in industry sector, Natural Resources, 2, Jia, S., Yang, H., Zhang, S., Wang, L., and Xia, J., (2006), Industrial water use Kuznets curve: Evidence from industrialized countries and implications for developing countries, Journal of Water Resources Planning and Management, 132(3), Katz, D., (2015), Water use and economic growth: reconsidering the environmental Kuznets curve relationship, Journal of Cleaner Production, 88,

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbuacir ١٠ شهریور ١٣٩٢ برای برآورد دبی اوج روشهای متفاوتی ارایه شده است که به شرح زیر است روابط تجربی: بهعنوان مثال میتوان به رابطه منطقی و یا استدلالی ١ اشاره

توضیحات بیشتر

(Supply) عرضه

(Supply) عرضه تقاضا (Demand) 1 ري وس مطالب قید بودجه Constraint) (Budget ترجیحات( Function (Utility منحنی بی تفاوتی Curve) (Indifference انتخاب مصرف کننده Choice) (Consumer s کشش درآمدي Elasticity) (Income کشش جانشینی

توضیحات بیشتر

Introduction to Economic Fluctuations Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy

Introduction to Economic Fluctuations  Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy C H A P T E R 9 مقدمه ای بر نوسان های اقتصادی MACROECONOMICS N. GREGOR MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت...

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدل های تغییرپذیری ) )مدل های تغییرپذیری و نااطمینانی تغییرپذیری یکی از مباحث مهم در مطالعات اقتصادی و مالی است.تغییرپذیری را اغلب به صورت انحراف معیار یا واریانس تعریف می کنند که در هر مثالی دارای مفهوم

توضیحات بیشتر

خودهمبستگی

خودهمبستگی Autocorrelation دانشجو مربوطه: خانم تجری عدم خودهمبستگی بین جمالت خطا یکی از فروض اساسی برای روش OLS است. همبستگی خطاها با یکدیگر را اصطالحا»خودهمبستگی«می گویند. E(UiUj) 0 i j به طور کلی خودهمبستگی بیانگر

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد بررسی وضعیت صنعت فولاد مقدمه صنعت فولاد یکی از موتورهاي محرك توسعه اقتصادي کشورها در سراسر جهان به شمار می رود. این صنعت علاوه بر نقش کلیدي در توسعه کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا عاملی موثر در رشد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - l-bazar arz.doc

Microsoft Word - l-bazar arz.doc در بازار بينالمللي اسعار عمده همانند بازارهاي جهاني نفت و فلزات گرانبها شاهد تحولات گستردهاي بود. روند تغيير رابطه برابري ارزهاي عمده در اين عمدتا متاثر از شکاف نرخ بهره درحوزههاي پولي دورنماي رشد اقتصادي

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D208DDFEDCFE520E5D2EDE4E520E620CFD1C7E3CF3838>

<4D F736F F D208DDFEDCFE520E5D2EDE4E520E620CFD1C7E3CF3838> چ یده تا ج حآمار ری ه و ا د خا وار ی ی و رو تا ی سال ١٣٨٨ د ر آمار ی ت روی کار و ر ماری 2 پيشگفتار: اين طرح از سال 1342 در مناطق روستايي و از سال 1347 در مناطق شهري به اجرا درامده است. از سال 1353 علاوه

توضیحات بیشتر

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 29, No. 1, Spring 2015, p نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزي جلد 29 شماره 1 بهار 1394 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 29, No. 1, Spring 2015, p نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزي جلد 29 شماره 1 بهار 1394 ص Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 29, No. 1, Spring 2015, p. 86-93 نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزي جلد 29 شماره 1 بهار 1394 ص. 86-93 تا ثیرعوامل اقتصادي منتخب موثر بر آلودگی آبهاي زیرزمینی

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx مو سسه ارزيابي و رتبهبندی دانشگاههای سبز جهان ۲۰۱۶ (UI ١ Green World Ranking) مقدمه دانشگاه اندونزي با هدف ترويج پايداري در آموزش عالي از سال 010 اقدام به ارزيابي و رتبهبندي دانشگاههاي جهان بر اساس معيارها

توضیحات بیشتر

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املا ک (موضوع مواد ٧ و ٨٠ ق.م.م.) F20-30-001 ویرایش از تاریخ : تا تاریخ: صفحه 1 از 5 این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میشود: محل بار شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه:

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

نحوه بررسی تقویم اقتصادی

نحوه بررسی تقویم اقتصادی نحوه بررسی تقویم اقتصادی پرشین چارت تقویم اقتصادی چیست تقویم مورد استفاده معامله گران است که به منظور بررسی رویداد های مهم اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران با بررسی این تقویم از تاریخ و

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Autumn 97 vA04

Seasonal Report Autumn 97 vA04 گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار پاييز ١٣٩٧ ٩٧ بیشترین نرخ تبدیل کاربران به کاربران خریدار تهران بیشترین تغییرات نصب فعال در دسته ی ابزار ها: ١٨ بیشترین رشد تعداد برنامه ها در دسته ی آشپزی و رستوران: ١٤ ساعت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - PD235.doc

Microsoft Word - PD235.doc نقش کشاورزی در رشد اقتصادی ایران (0 8): یک تحلیل توصیفی اقتصاد سنجی دکتر امیر منصور طهرانچیان چکیده:» مقاله حاضر به بررسی نقش کشاورزی در اقتصاد ملی و رشد اقتصادی ایران( 80 ) میپردازد. نتایج حاصل از مطالعه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11 ضميمه دو

Microsoft Word - 11 ضميمه دو 155 ضميمه 2: سرانههاي تا سيسات شهري مباني نظري برنامه 5 ساله فرهنگي اجتماعي شهر تهران 156 157 مساجد و اماكن مذهبي نظر به نقش مسجد و اهميت آن و با توجه به پراكندگي مساجد و اماكن مذهبي در سطح شهرها و محلات

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = = cos

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد 7931 1_ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت گرفت ضمن در نظر گرفتن کلیه مقادیر و شرایطی که در آن

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Paper hdi2-7-92_name_for portal

Microsoft Word - Paper hdi2-7-92_name_for portal بررسي شاخص توسعه سرمايه انساني ايران 190 «با تاكيد بر استان گيلان» وحيدطيفوري صادق اكبري» ارايه شده در همايش تحليل يافتههاي سرشماري نفوس و مسكن 190 5 و 6 آذر ماه 192» چكيده. براي اندازهگيري وضعيت توسعهيافتگي

توضیحات بیشتر

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال 94 4 5 6 7 8 9 0 طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه کشور با تاکید بر مولفههای اقتصاد مقاومتی بررسی وضعیت

توضیحات بیشتر

گزارش ساالنه شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم شاخص كل )بر مبناي 1395=100 ( در

گزارش ساالنه شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم شاخص كل )بر مبناي 1395=100 ( در گزارش ساالنه قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور- 1397 تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم )بر مبناي 1395=100 ( در سال 1397 براي كل كشور و مناطق شهري و روستایی به ترتیب عدد 136.9

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

Chapter 2

Chapter 2 هواللطیف آشنایی با رشد اقتصادی سرمایه فیزیکی سرفصل مطالب مقدمه طبیعت سرمایه نقش سرمایه در تولید مدل سولو رابطه سرمایه گذاری و پس انداز جمع بندی 2 مقدمه این فصل تفاوت سطح درآمدی کشورها را بر مبنای تفاوت

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش»تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال «که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است

توضیحات بیشتر

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 6 دروس اصلي دروس اختياري پايان نامه جمع (بدون دروس

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخی ۱ مقدمه منظور از iا مین ا ماره ی ترتیبی مجموعه ای

توضیحات بیشتر

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های مغناطیسی و غیر مغناطیسی علی رضایی سعید عابدین پور جهانفر ابویی دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان صندوق پستی ۵۱۵۱۱-۵۵۱۱ زنجان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation صنعت توزیع برق رکن اساسی در مدیریت انرژی صنعت برق محمودرضا حقی فام مزایای بهبود بهره وری انرژی در صنعت برق -1 تأمین مشترکین بیشتر با ظرفیت موجود 2- کاهش رشد تقاضای برق و در نتیجه کاهش نیاز به سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر

تاریخچه احداث سد در ایران، در سال ۱۹۵۰ آغاز شد . در دوران پس از انقلاب، در ایران ظرفیت و توان سد سازی، قابل توجهی به وجود آمد با تقویت برخی از شرکت‌

تاریخچه   احداث سد در ایران، در سال ۱۹۵۰ آغاز شد . در دوران پس از انقلاب، در ایران ظرفیت و توان سد سازی، قابل توجهی به وجود آمد با تقویت برخی از شرکت‌ ح ج ع و من لنا ا ل م ا ء ء ل و هر چي ز زنده اى را از آب پديد آورد ي م سوره األنبياء آیه 30 انسانها در گذشته برای تامین نیاز آبی خود به کندن چاه روی آوردند و خانه ها روستاها و شهر ها را در کنار منابع آب

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

اقتصاد خرد اقتصاد خرد ویژه آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تالیف: ندا اکبرپور 1

اقتصاد خرد اقتصاد خرد ویژه آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تالیف: ندا اکبرپور 1 ویژه آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تالیف ندا اکبرپور 1 اكبرپور ندا - 9389 سرشناسه عنوان و نام پديدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابك وضعیت فهرست نويسي رده بندي كنگره رده بندي ديويي شماره كتابشناسي

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

Mankiw 6e PowerPoints

Mankiw 6e PowerPoints C H A P T E R 6 بیکاری MACROECONOMICS N. GREGORY MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت... در مورد نرخ بیکاری

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

Q-Learning

Q-Learning یادگیری تقویتی n.razavi@tabrizu.ac.ir ۱۳۹۵ سید ناصر رضوی یادگیری تقویتی 2 یادگیری تقویتی 3 عامل ایدهی اصلی. دریافت بازخورد از محیط به شکل پاداشها. سودمندی عامل به وسیلهی تابع پاداش تعریف میشود. عامل باید

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

سالنامه ا ماری استان ا ذربايجان شرقی- ١٣٩٣ گزيده اطلاعات سالنامه ٩٣ گزیده اطلاعات سالنامه آماري 1393 استان آذربایجان شرقی با مساحت کیلومترمرب

سالنامه ا ماری استان ا ذربايجان شرقی- ١٣٩٣ گزيده اطلاعات سالنامه ٩٣ گزیده اطلاعات سالنامه آماري 1393 استان آذربایجان شرقی با مساحت کیلومترمرب گزیده اطلاعات سالنامه آماري 1393 استان آذربایجان شرقی با مساحت 45490.89 کیلومترمربع و اختصاص دادن 2.76 درصد از مساحت کشور به خود در گوشه شمال غربی فلات ایران بین 05 دقیقه و 45 درجه حداقل و 22 دقیقه و 48

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation سوخت مایع %70 عنوان عملکرد سال 94 سال 95 تاکنون 9766 275 497 شبکه گذاري KM 160044 3638 انشعاب شهري 1794 117567 4012 انشعاب روستایی 4176-39055 حجم گاز جایگزین در صنعت 44058 521197 20160 اشتراك پذیري 20638

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Summaries.docx

Microsoft Word - Summaries.docx ا س الم ج ه ا ن د ر پیشرفت و ت و س ع ه ح س ی ن ع س ک ر ی ح س ی ن م ح م د خ ا ن ل ی ز ا میدین ف ص ل ی ک م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - م ق د م ه عصر طالیی ا س ال

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation وزارت راه و شهرسازي مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي تجارب جهانی در خصوص مدیریت بحران سیلاب و بررسی میدانی سیلابهاي اخیر در کشور مقصود پوریاري- عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي 1398/2/8 آمار

توضیحات بیشتر

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 به نکات زیر حتما دقت کنید: موعد تحویل تمرین تمدید نخواهد شد. قطع بودن اینترنت منزل یا خوابگاه کندی سرعت اینترنت عدم وقت و... هیچ کدام دلیل

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 7-8 9 1 : ص ص ی ر ه ش ت ال ح م ر د ر ط خ ر پ ق

توضیحات بیشتر

بررسي اثر متقابل قیمت های جهاني بازار نفت خام و زغال سنگ چکیده در این مقاله به بررسی و شناسایی اثر قیمت نفت خام بر زغال سنگ و بر عکس پرداخته میشود. نف

بررسي اثر متقابل قیمت های جهاني بازار نفت خام و زغال سنگ چکیده در این مقاله به بررسی و شناسایی اثر قیمت نفت خام بر زغال سنگ و بر عکس پرداخته میشود. نف بررسي اثر متقابل قیمت های جهاني بازار نفت خام و زغال سنگ چکیده در این مقاله به بررسی و شناسایی اثر قیمت نفت خام بر زغال سنگ و بر عکس پرداخته میشود. نفت به عنوان یکی از مهم ترین منابع انرژی جهان شناخته

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مهندسین مشاور سبزاندیش پایش)ساپ( این شرکت در سال 1380 با هدف ارائه خدمات مشاورهای طراحی نظارت اجرا و مدیریت طرح درپروژههای عمرانی توسعهای آمایشی تحقیقاتی و پژوهشی تأسیس گردیده و تخصصهای آن در زمینههای

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال نهم شماره 2 بهار 8931 صص: 288-222 چکیده مطالعه نقش ناهمواریها بر کشت محصول زعفران در استان خوزستان ن یق مصطفی ع یل 1 زاده استادیار گروه كشاورزي دانشگاه

توضیحات بیشتر

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که: 1- منبع جریان را تعریف

توضیحات بیشتر

فصلنامه اقتصاد كاربردي دوره 9 شماره 28- بهار 1398 تحليل عوامل مؤثر برکسري بودجه در منتخبي از کشورهاي در حال توسعه با تاکيد بر نقش توهم مالي تاريخ دريا

فصلنامه اقتصاد كاربردي دوره 9 شماره 28- بهار 1398 تحليل عوامل مؤثر برکسري بودجه در منتخبي از کشورهاي در حال توسعه با تاکيد بر نقش توهم مالي تاريخ دريا فصلنامه اقتصاد كاربردي 9 شماره 28 بهار 1398 تحليل عوامل مؤثر برکسري بودجه در منتخبي از کشورهاي در حال توسعه با تاکيد بر نقش توهم مالي تاريخ دريافت: 97/10/23 تاريخ پذيرش: 98/9/21 GMMSys O38 E62 C33 JEL

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

یالطیف رزومه- تاریخ آخرین ویرایش 97/08/06 حامد نجفی علمدارلو متاهل و دارای دو فرزند تهران دانشگاه تربیت مدرس دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی اتاق

یالطیف رزومه- تاریخ آخرین ویرایش 97/08/06 حامد نجفی علمدارلو متاهل و دارای دو فرزند تهران دانشگاه تربیت مدرس دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی اتاق یالطیف رزومه- تاریخ آخرین ویرایش 97/08/06 حامد نجفی علمدارلو متاهل و دارای دو فرزند تهران دانشگاه تربیت مدرس دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی اتاق الف 152. 02148292023 و 09171500086 hamed184@gmail.com

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر

فصل 2 حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 f(x) = 2x+ 3 نمودار تابع خطی + ۳ ۲x f (x) = داده شده است. y = x ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصا

فصل 2 حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 f(x) = 2x+ 3 نمودار تابع خطی + ۳ ۲x f (x) = داده شده است. y = x ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصا فصل حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 () = + نمودار تابع خطی + ۳ ۲ () = داده شده است. = ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصات رسم کنيد. ٢ معادلهای برای وارون اين تابع به دست آوريد. میتوانيد از

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ر ا ه ب ه ر ا م ش م ه ن ل ا س -0 : ص ص ی ا ه ل د م ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ا م د خ ی ی ا ض ف ع

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از جمعیت جهان را تشكیل می دهند. سازمان بهداشت جهانی تخمین

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4D4D1EDE520E3C7D4EDE420C2E1C7CA20E4EDE3E520CFE6E >

<4D F736F F D20E4D4D1EDE520E3C7D4EDE420C2E1C7CA20E4EDE3E520CFE6E > رياست جمهوري معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي مركز آمار ايران نتايج آمارگيري از كرايه ماشينآلات منتخب مورد استفاده درطرحهاي عمراني- نيمه دوم 1389 - 0 0 0 نشانههاي نشريات مركز آمار ايران آمار گردآوري

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 289-310 ت ب ی ی ن و ش ن ا خ ت م و ل ف ه ه ا ی ژ ئ و پ ل

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Fourier1

Microsoft PowerPoint - Fourier1 ریاضیات مهندسی دکتر علی کریم پور عضو هیات علمی گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد بخش اول سري و انتگرال فوریه 1 مراجع Advanced engineering mathematics, Erwin kreyszig, 2006 ریاضیات مهندسی پیشرفته

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 5 4 2-6 2 4 : ص ص ی ت ی ر ی د م و ی ط ی ح م ت س ی ز ی د

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

چكيده

چكيده بررسي ا ستانه شروع رواناب در روش SCS با استفاده از داده هاي بارش-رواناب (مطالعه موردي: حوزه ا بخيز سنگانه كلات) جهانگير پرهمت 1 علي اكبر عباسي نجفقلي غياثي 1 و الهام خوشبزم 3-1 -3 اعضاء هيا ت علمي مركز

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos + tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) + tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = =

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد آرذماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال» گزارش»تحوالت بازار مسکن

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

C292-1

C292-1 ۴ فصل مشتق کاربردهاى همان گونه که در فصل قبل ملاحظه شد تفسير آهنگ تغيير از مشتق ريشه در مساي ل فيزيکى و پديده هاى طبيعى دارد و تعبير هندسى مشتق رويکردى نظرى و انتزاعى را اراي ه مى دهد. دامنه کاربردهاى

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انجام می دهد (با مثال توضیح دهید) 2-2 2 + 3 2 - + (-)

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

ارشد - دکتری به نام خداوند بخشنده مهربان 2100 تست اقتصاد خرد مجموعه علوم اقتصادی مؤلف: عباسعلی ابونوری عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه

ارشد - دکتری به نام خداوند بخشنده مهربان 2100 تست اقتصاد خرد مجموعه علوم اقتصادی مؤلف: عباسعلی ابونوری عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه ارشد - دکتری به نام خداوند بخشنده مهربان مجموعه علوم اقتصادی مؤلف: عباسعلی ابونوری عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ابونوری عباسعلی 333( عباسعلی ابونوری مشاوران

توضیحات بیشتر

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ در حال رشد سریع و سودآور است. این امر باعث می شود

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

معرفی پروژه راهبردهای تطبیقی عملی برای کاربری پایدار اراضی در پائين دست رودخانه زاينده رود

معرفی پروژه راهبردهای تطبیقی عملی برای کاربری پایدار اراضی در پائين دست رودخانه زاينده رود معرفی پروژه راهبردهای تطبیقی عملی برای کاربری پایدار اراضی در پائین دست رودخانه زاینده رود برنامه راهبردی برای بهبود شرایط منطقه رودشت با مشارکت ذینفعان توسط شرکت آلمانی inter و شرکت آب منطقه ای اصفهان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

مطالعهاي نظري و كاربردي پيرامون درجة باز بودن تجاري در كشورهاي در حال توسعه * عليرضا رحيمي بروجردي پژوهشنامه اقتصادي 163 در اين مقاله درجة بازبودن تجا

مطالعهاي نظري و كاربردي پيرامون درجة باز بودن تجاري در كشورهاي در حال توسعه * عليرضا رحيمي بروجردي پژوهشنامه اقتصادي 163 در اين مقاله درجة بازبودن تجا مطالعهاي نظري و كاربردي پيرامون درجة باز بودن تجاري در كشورهاي در حال توسعه * عليرضا رحيمي بروجردي 63 در اين مقاله درجة بازبودن تجاري از طريق آزمونهاي اقتصادسنجي و با استفاده از مدل و آزمونهاي «داوريك»

توضیحات بیشتر

4/7/2015 برازش چند جملهاي: روش حداقل مربعات مقدار خطا یا باقی مانده مقدار واقعی مقدار تقریبی Advanced Numerical Methods 106 برازش چند جملهاي سه معادله

4/7/2015 برازش چند جملهاي: روش حداقل مربعات مقدار خطا یا باقی مانده مقدار واقعی مقدار تقریبی Advanced Numerical Methods 106 برازش چند جملهاي سه معادله برازش چند جملهاي: روش حداقل مربعات مقدار خطا یا باقی مانده مقدار واقعی مقدار تقریبی Advaced Numercal Methods 6 برازش چند جملهاي سه معادله و سه مجهول به این ترتیب مقادیر ضرایب چندجملهاي محاسبه میشود. این

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

ااتق فکر سازمان مدرییت و ربانهمرزیی استان تهران مورخ: 96/10/30

ااتق فکر سازمان مدرییت و ربانهمرزیی استان تهران مورخ: 96/10/30 ااتق فکر سازمان مدرییت و ربانهمرزیی استان تهران مورخ: 96/10/30 بحران آلودگی هوا خاک و آب ارزیابی توان اکولوژیک استان تهران 1 محیط زیست تخليه پسابها و دفع پسماندهاي کشاورزي شهري و صنعتی بهره برداري بی حد

توضیحات بیشتر

Database Course Introduction

Database Course Introduction م آن ه جان را ت آ و ت معرفی درس: طراحی پایگاه دادهها (40384 ( مرتضی امینی نیمسال دوم 95-94 مقدمه 2 نیازمند توسعه سیستمهاي اطلاعاتی یا برنامههاي کاربردي براي استفاده از اطلاعات وجود حجم زیادي از دادهها

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

نگاهي به بازده انواع داراييها با تأكيد بر بازار سكه طي دوره * حسين توكليان در اين ميان نوع پسانداز خانوارها نيز از اهميت بااليي برخوردار است ب

نگاهي به بازده انواع داراييها با تأكيد بر بازار سكه طي دوره * حسين توكليان در اين ميان نوع پسانداز خانوارها نيز از اهميت بااليي برخوردار است ب نگاهي به بازده انواع داراييها با تأكيد بر بازار سكه طي دوره 90 1385 * حسين توكليان در اين ميان نوع پسانداز خانوارها نيز از اهميت بااليي برخوردار است بهگونهاي كه تركيب داراييهايي كه خانوارها در سبد دارايي

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد فروردينماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال» گزارش»تحوالت بازار

توضیحات بیشتر