نشريه علمی سیاستگذاری اقتصادی سال يازدهم شماره بیست و يکم بهار و تابستان 8931 ارزیابی رابطه بین نابرابری درآمد و نابرابری شادی مطالعه موردی: ایران تار

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "نشريه علمی سیاستگذاری اقتصادی سال يازدهم شماره بیست و يکم بهار و تابستان 8931 ارزیابی رابطه بین نابرابری درآمد و نابرابری شادی مطالعه موردی: ایران تار"

رونوشت

1 نشريه علمی سیاستگذاری اقتصادی سال يازدهم شماره بیست و يکم بهار و تابستان 8931 ارزیابی رابطه بین نابرابری درآمد و نابرابری شادی مطالعه موردی: ایران تاريخ دريافت: 8931/81/18 1* سید پرویز جلیلی کامجو 2 یونس نادمی تاريخ پذيرش: 8931/81/19 چکیده هدف اين مقاله ارزيابی تاثیر نابرابری درآمد بر نابرابری شادی در ايران است. بدين منظور مبانی نظری نابرابری شادی و نابرابری درآمد شامل نزولی بودن شادی نهايی درآمد نظريه هموارسازی درآمد- شادی و هرم معکوس شادی مزلو ارايه شد. سپس عوامل موثر بر نابرابری شادی در قالب رگرسیون آستانهای در دوره مدلسازی و برآورد گرديد. نتايج نشان داد که نابرابری توزيع درآمد تاثیر غیر خطی- آستانهای بر نابرابری شادی دارد به طوری که نظريه هرم معکوس مزلو مبنی بر تاثیر نابرابری درآمدی در مقاطع باالی هرم معکوس بر شادی تايید شد. هنگامی که ضريب جینی کمتر از 1/681 است )در رژيم نابرابری پايین درآمدی( افزايش نابرابری توزيع درآمد تاثیر منفی و معنیدار بر نابرابری شادی دارد. زيرا در پائین هرم معکوس شادی مزلو قرار داريم. اما پس از عبور از حد آستانه )قرار گرفتن در رژيم باالی نابرابری درآمد( افزايش نابرابری توزيع درآمد تاثیری مثبت و معنیدار بر نابرابری شادی دارد. چون به باالی هرم معکوس شادی مزلو حرکت نمودهايم. بنابراين مبتنی بر نظريههای مطرح شده هموار نمودن درآمد در يک برش مقطعی يا سری زمانی منجر به کاهش شیب نزولی شادی نهايی درآمد میشود و میتواند نابرابری شادی را کاهش دهد. مبتنی بر نتايج پیشنهاد میشود سیاستگذاران به منظور کاهش نابرابری شادی به حد آستانه 1/681 بر ضريب جینی توجه نمايند و در صورت افزايش نابرابری توزيع درآمد بیش از حد آستانه مذکور با سیاستهای بازتوزيعی درآمد موجبات بهبود توزيع شادی در جامعه را فراهم نمايند. واژگان کلیدی: شادی نهايی درآمد هرم معکوس شادی مزلو نابرابری درآمد نابرابری شادی. Keywords: Income Marginal Happiness, Happiness Inverted Pyramid Maslow, Income Inequality, Happiness Inequality. JEL Classification: I131, D63, Z استاديار گروه اقتصاد دانشگاه آيت ا...بروجردی بروجرد )نويسنده مسئول(. 1 استاديار گروه اقتصاد دانشگاه آيت ا...بروجردی بروجرد

2 11 نشريه سیاستگذاری اقتصادی سال يازدهم شماره بیست و يکم بهار و تابستان مقدمه ) ( نشاط دائمی است و شادی حقیقی انسان قطعیترين نشانه خ رد در نزد دو مونتنی 8 نتیجۀ خردمندی او است )ثابتی 8931(. اهمیت کاهش نابرابری شادی برای جامعه به سان اهمیت شادی برای يک فرد است. نیچه نیز میانديشید شادمانی حقیقی تنها جايی است که يک پیروزی وجود داشته باشد پیروزی بر سختترينها. يکی از عالئق مهم فلسفه هگل پويش ذهن انسان به سوی خرسندی و سازگاری با خود و جهان اطراف است )پالمناتز 8311(. 1 به طوری که بهتر زيستن يکی از اهداف مهم بشری است که ارتباط مستقیمی با شاد زيستن و رضايتمندی دارد. )8311( پادشاه بوتان 9 پیشنهاد داد شادی ناخالص ملی )DNH( جايگزين تولید ناخالص ملی )GNP( شود و اکنون اين شاخص در بسیاری از کشورهای دنیا در حال اندازهگیری و سازماندهی است )جونز 1183 فروهر 1111( 6 و در سطح باالتر از شادی فردی اقتصاددانان در پی کاهش نابرابری شادی در جامعه هستند زيرا میانديشند نابرابری شادی شادی فرد را تحت تاثیر قرار )8316( با اين فرض که شادی بیشتر منجر به مطلوبیت بیشتر میدهد )فنوفن.) استرلین 1 میشود و مردم شادی بیشتر به شادی کمتر را ترجیح میدهند اقدام به ارائه نظريه اقتصاد شادی نمود. اقتصاددانان نئوکالسیک مصرف را که تابعی از درآمد و ثروت است متغیر اندازهگیری مطلوبیت میدانستند و تابع رفاه اجتماعی را مبتنی بر آن تصريح میکردند. اما اقتصاددانان نهادگرا متغیر شادی و رضايتمندی از زندگی را که تحت تاثیر متغیرهای غیر اقتصادی هستند و در ترکیب با متغیرهای اقتصادی تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر مطلوبیت دارند در تصريح تابع رفاه )1111( مدعی است که کینز در اجتماعی وارد نمودند )آلسینا و همکاران 1116(. 1 البته فری 1 مقاله "امکانات اقتصادی برای فرزندانمان" به موضوع اقتصاد شادی پرداخته است. عوامل فردی و اجتماعی متعددی بر درجه شاد بودن افراد تاثیر دارد زيرا شادی موضوعی ذهنی )انتزاعی( است و کمتر به صورت عینی قابل مشاهده میباشد )فنوفن 1113(. مبتنی بر تحلیل جامعهشناختی ماکس 1. Michel de Montaigne ( ) 2. Plamenatz (1988) 3. Bhutan's GNH Philosophy and Jones' GNH Index 4. Foroohar (2007) 5.Veenhoven (2005) 6. Sterlin (1974) 7. Alesina (2004) 8. Fery (2008)

3 ارزيابی رابطه بین نابرابری درآمد و نابرابری شادی مطالعه موردی: ايران 97 وبر و تحلیل تاريخی فردريش لیست شادی و نابرابری شادی نیز مانند ساير متغیرهای اقتصادی تحت تاثیر فرهنگ و سیر تاريخی يک ملت است. به طوری که حتی سطح پائین شادی منجر به طوالنی شدن مسیر گذار به توسعهيافتگی برای کشورهای در حال توسعه مانند ايران خواهد شد )معیدفر 8913(. همچنین با توجه به جمعیت جوان ايران عمق و تداوم آسیبهای اجتماعی و فردی ناشی از فقدان و حتی ضعف شادی بسیار شديدتر خواهد بود. اين پژوهش دو نظريه در مورد نابرابری شادی بر اساس نظريه درآمد دائمی فريدمن نزولی بودن مطلوبیت نهايی و هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو ارايه نموده است. در سطح برشهای مقطعی شادی نهايی درآمد يعنی شادی ناشی از آخرين واحد درآمد در بین دهکهای پائین درآمدی بزرگتر است. در سطح فردی نیز شادی نهايی درآمد نزولی خواهد بود. به اين ترتیب کاهش شکاف طبقاتی میتواند از کانال هموارسازی شادی نهايی درآمد )کاهش نابرابری شادی( در بین طبقات مختلف جامعه میانگین شاخصهای شادی را بهبود بخشد يا در سطح فردی هموارسازی درآمد در طول عمر فرد با استفاده از ابزارهای پسانداز مانند بیمههای عمر و تامین اجتماعی میتواند شاخصهای شادی فردی را ارتقاء دهد. در پاسخ به اين معما که "آيا پول شادی بیشتر میآورد " اين پژوهش نظريه هرم معکوس شادی مزلو را ارائه نموده است. طبق اين نظريه عوامل موثر بر شادی در ساختار يک هرم معکوس هستند که با افزايش شادی ساير متغیرهای سیاسی- اجتماعی نیز عالوه بر متغیرهای )1111( نشان اقتصادی تعیینکننده شاخص شادی و نابرابری شادی خواهند بود. بوسلز و سارين 8 دادند که صرفا داشتن پول مهم نیست و سازگاری با طبقه اجتماعی منجر به جابجايی منحنی شادی )1111( نیز نشان دادند که ارتقاء سطوح عوامل غیر نهايی درآمد به باال میشود. تیان و يانگ 1 درآمدی متناسب با درآمد شادی نهايی درآمد را به باال انتقال میدهد و يک نقطه بهینه پارتو بین عوامل درآمدی و غیر درآمدی و ارتباط رشد متناسب اين دو با بهبود شاخصهای شادی وجود دارد. به اين ترتیب ممکن است به دلیل محدوديت عوامل غیر درآمدی رشد اقتصادی منجر به ارتقاء شاخص شادی به طور يکسان در جامعه نشود. نابرابری درآمدی از متغیرهايی است که تاثیر غیر خطی بر نابرابری شادی دارد به طوری که با افزايش نابرابری میزان نابرابری شادی شديدتر میشود. متغیری که به عنوان يک متغیر غیر درآمدی در اين پژوهش استفاده شد عدالت اجتماعی يا عدم وجود شکاف طبقاتی است وهدف آن ارزيابی تاثیر نابرابری درآمدی بر نابرابری شادی در 1. Baucells and Sarin (2008) 2. Tian and Yang (2008)

4 11 نشريه سیاستگذاری اقتصادی سال يازدهم شماره بیست و يکم بهار و تابستان 8931 اقتصاد در حال توسعه ايران است. به اين ترتیب بخش دوم به مبانی نظری نابرابری شادی میپردازد. در بخش سوم پیشینه پژوهش ارائه میشود. بخش چهارم به تحلیل دادهها اختصاص دارد. برآورد ضرايب و تفسیر نتايج در بخش پنجم خواهد بود و در نهايت بخش ششم به نتیجهگیری و پیشنهادات سیاستی اختصاص خواهد يافت. 2- مبانی نظری شادی و نابرابری شادی»اقتصاد شادکامی«حوزه نسبتا جديدی در اقتصاد است که در ساله یا اخیر جايگاه مهمی در معادالت سیاستگذاری بسیاری از کشورها پیدا کرده است. اقتصاددانان در اين حوزه با مفهومی به نام»رفاه ذهنی«سروکار دارند )نادمی و جلیلی 8931(. مارکس )8111( معتقد است وضعیت عینی و مادی زندگی رفاه و سعادت را در پی خواهد داشت اما تناقض استرلین )8316( اين سئوال را مطرح مینمايد که چرا سطوح شادی در کشورهای مختلف متناسب با سطوح درآمدی يا ثروت آنها نیست يعنی چرا شادی مسئله عینی و مادی نیست. اين مسئله که شادی مهمترين و هدف غايی افراد در زندگی است دارای پشتوانه علمی و تجربی نیست. شادی هدف ثابتی که افراد در آرزوی رسیدن به آن باشند نیست بلکه شادی محصول زندگی خوب است که در بلندمدت رضايت از زندگی را به دنبال خود به همراه دارد )محمدزاده و همکاران 8931(. نظريه )8339( مبتنی بر دو هدف نهايی رفاه جسمی و رفاه تابع تولید اجتماعی لیندنبرگ و اسکرودر 8 اجتماعی است که هر انسانی در زندگی خود به دنبال بهینهسازی آنها است. فنوفن )1113( نشان داد که نابرابری اجتماعی نمیتواند دقیقا به وسیله متغیرهای صريح دادهای مانند نابرابری درآمدی اندازهگیری شود و نابرابری در دسترسی به منابع کمیاب به طور غیر مستقیم میتواند از طريق نابرابری در نتايج نهايی زندگی مانند شادی و طول عمر اندازهگیری شود عوامل موثر بر شادی و رضایتمندی پژوهشهای مختلف متغیرهای متعدد خرد و کالن را بر شادی ارزيابی نمودهاند شامل: توزيع درآمد و ثروت رشد اقتصادی بیکاری )نادمی و جلیلی 8931( تورم )شاخص فالکت( )دی تال و همکاران بختیاری و فتحآبادی 8931( مصرف سرمايه انسانی سرمايه اجتماعی 1. Lindenberg and Schreuder (1993) 2. Di Tella (1999)

5 )حاکمیت قانون حمايت اعتماد و تعهدات اجتماعی( ارزيابی رابطه بین نابرابری درآمد و نابرابری شادی مطالعه موردی: ايران 18 )استراتزر و اللیو 1111( 8 سالمت جسمی و روانی )دهقانی و همکاران 8931 مهرگان و همکاران 8933( آزادیهای اجتماعی عدم تبعیض نژادی ويژگیهای خانوادگی و فردی مانند سن تحصیالت جنسیت )ظهور و فکری 8911( تاهل و ب عد خانوار )کشاورز 8916( آزادی بیان حق انتخاب )آبوت و ساپسفورد ( شرايط سیاسی )فری و استاتزر 8333( حمايتهای اجتماعی )گزارش جهانی شادی 1181( ويژگیهای جمعیتشناختی سیکلهای تجاری )محمدزاده و همکاران 8931( سطح عقالنیت )رنانی و مويدفر درآمدی گرايشات مذهبی )جعفری و همکاران 8913( درجه امنیت ملی تفاوت سطوح عوامل درآمدی و غیر )8918 بهبود شاخصهای زيستمحیطی )جلیلی 8936( مخارج اجتماعی سالمت )ساوجی و همکاران 8931( انتظارات نسبت به آينده شکاف جنسیتی دستمزدی و بیکاری بازار کار امید به زندگی )بختیاری و فتحآبادی 8931( ثبات سیاسی دين و اعتقادات متافیزيکی و در نهايت آنچه در نظر سقراط مروج شور و نشاط بشر است فلسفه است. سولومن در کتاب "شادی فلسفه" میانديشد که "بايد عیارسنجی مجددی از سقراط و مشی فلسفی وی صورت دهیم و زندگی شاد را محور و هدف فلسفه به حساب آوريم." به نظر سولومن خ رد شادان که برخی از فیلسوفان مبلغ آن بودهاند به هدف فلسفه نزديک است مبانی نظری نابرابری شادی و نابرابری درآمد اين پژوهش از دو نظريه مطرح در علم اقتصاد به منظور ارائه دو نظريه جديد در اقتصاد شادکامی بهره میبرد. 1- نظریه نزولی بودن شادی نهایی درآمد و هموارسازی درآمد )درآمد دائمی(: شادی نهايی درآمد به تأسی از نظريه درآمد دائمی فريدمن و نزولی بودن مطلوبیت نهايی تئوريزه شده است. به طوری که بر اساس اين نظريه هموارسازی درآمد در طول عمر فرد در برشهای مقطعی بین خانوارها بین طبقات و دهکهای مختلف درآمدی و در سطح بینالملل در بین کشورهای مختلف منجر به کاهش شیب نزولی منحنی شادی نهايی درآمد میشود. زيرا شادی نهايی حاصل از درآمد نزولی است به طوری که شادی حاصل از آخرين واحد درآمد کمتر از شادی واحد قبلی است. حال نابرابری درآمد میتواند به دلیل نزولی بودن شادی نهايی درآمد شادی کل درآمد در 1. Stutzer and Lalive (2000) 2. Abbott and Sapsford (2006)

6 11 نشريه سیاستگذاری اقتصادی سال يازدهم شماره بیست و يکم بهار و تابستان 8931 جامعه را نسبت به زمانی که توزيع عادالنهتری از درآمد وجود دارد کاهش دهد. اين نتیجه در برشهای مقطعی بین کشوری اثبات شده است و کشورهای ثروتمند شادی کمتری از واحدهای باالی درآمد کسب میکنند. در برشهای سری زمانی نیز طبق نظريه درآمد دائمی فريدمن چون شادی دائمی تحت تاثیر درآمد دائمی است توزيع برابر درآمد در طول عمر فرد میتواند شادی نهايی درآمد را افزايش دهد. همچنین بین طبقات مختلف يک جامعه نیز میتوان با انتقال درآمد از دهکهای باال به دهکهای پائین از نزولی بودن شادی نهايی درآمد به صورت نسبی جلوگیری نمود. نظريه نزولی بودن شادی نهايی درآمد نیز مبتنی بر نظريههای متعارف اقتصاد خرد است واحدهای اول از متغیرهای عینی يا حتی انتزاعی سطح شادی را بیشتر افزايش میدهند و با افزايش سطح متغیرهای عینی يا انتزاعی میزان شادی ناشی از يک واحد تغییر کاهش میيابد زيرا در آن متغیر به نقطه اشباع نزديک میشويم و ورود متغیر جديد عینی يا انتزاعی فرد را از نقطه اشباع شادی به طور موقتی دور نموده و مجددا شادی نهايی را برای اين متغیر جديد نزولی مینمايد. به همین دلیل است که برای جلوگیری از نابرابری شادی در جامعه بايد درآمد در طول عمر فرد به طور برش سری زمانی و در بین خانوارها و طبقات مختلف جامعه به صورت برش مقطعی يکسان شود تا از نزولی بودن شادی نهايی درآمد کاست و در نتیجه نابرابری شادی از متغیر عینی درآمد در جامعه يا در طول عمر فرد کاهش يابد. به اين ترتیب نابرابری شادی میتواند به دلیل نابرابری درآمد باشد که با توزيع مجدد درآمد و کاهش شیب نزولی شادی نهايی نابرابری شادی نیز کاهش خواهد يافت. 2- نظریه هرم معکوس شادی مزلو: مبتنی بر هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو اين پژوهش اقدام به طراحی هرم معکوس شادی مزلو نمود. به طوری که در سطوح پائین هرم معکوس متغیرهای محدودتری مانند درآمد تورم بیکاری و ثروت بر شادی موثر است اما با حرکت به سمت باالی هرم معکوس متغیرهای گستردهتری به صورت متغیرهای غیر درآمدی و انتزاعی بر شادی موثر واقع میشوند مانند توزيع برابر شادی توزيع درآمد و عدم وجود شکاف طبقاتی آزادیهای سیاسی و اجتماعی آزادی انديشه و بیان عدم تبعیض نژادی و جنسیتی تقويت بنیان خانواده سهولت و تداوم تشکیل خانواده بهبود شاخصهای سرمايه اجتماعی افزايش تحصیالت امید به آموزش و امید به زندگی )شاخص توسعه انسانی( عدم توهم پولی سالمت روانی و جسمی حق انتخاب بهبود شاخصهای زيست محیطی و ارتقاء شاخصهای کیفیت زندگی ارتقاء دموکراسی افزايش امنیت اقتصادی و اجتماعی. اگر کارگزاران اقتصادی دچار توهم پولی

7 ارزيابی رابطه بین نابرابری درآمد و نابرابری شادی مطالعه موردی: ايران 18 باشند رشد اقتصادی که منجر به کاهش بیکاری میشود تاثیر بیشتری از کاهش تورم بر رضايت ذهنی افراد خواهد داشت. زيرا تورم منجر به کاهش قدرت خريد اما بیکاری منجر به صفر شدن قدرت خريد میشود. به اين ترتیب سطوح يکسان متغیرهای عینی منجر به سطوح مختلف شادی در بین دهکهای مختلف جامعه و موقعیتهای جغرافیايی متفاوت و حتی در طول يک سری زمانی میشود که دقیقا مفهوم نابرابری شادی را توجیه مینمايد. در اين پژوهش متغیری که به عنوان يک متغیر غیر درآمدی )انتزاعی( مد نظر پژوهشگران است عدالت اجتماعی يا عدم وجود شکاف طبقاتی است. تیان و يانگ )1111( نشان دادند که ارتباط درآمد با شادی بستگی به سطح عوامل غیر درآمدی دارد و با افزايش سطح عوامل درآمدی شادی نهايی از درآمد افزايش میيابد. نابرابری درآمدی از متغیرهايی است که تاثیر غیر خطی بر نابرابری شادی میتواند داشته )8333( در مراحل اولیهی رشد اقتصادی نابرابری توزيع باشد زيرا مطابق با منحنی کوزنتس 8 درآمد اگر چه افزايش يافته اما اين افزايش نابرابری به دنبال ظهور بخش مدرن اقتصاد و تولید کاالهای صنعتی و بهبود وضعیت معیشت و اشتغال مردم است. اما چون اقتصاد در سطوح پائین هرم معکوس شادی قرار دارد افزايش اشتغال و تولید و مصرف کاالها و خدمات جديد و تامین هرچه بهتر و با کیفیتتر حداقل معاش جامعه میتواند به بهبود وضعیت شادی در آحاد جامعه بخصوص طبقات پايین درآمدی منجر شود و در نتیجه کاهش نابرابری شادی امری محتمل خواهد بود. از طرف ديگر پس از طی مراحل اولیه رشد از ديدگاه کوزنتس و مدرنسازی کامل اقتصاد جامعه در مراحل پیشرفته رشد اقتصادی و افزايش حق انتخاب در سطوح باالی هرم معکوس شادی قرار دارد و در اين شرايط مسائلی چون نابرابری درآمد يا نابرابری جنسیتی يا قومیتی میتواند منجر به کاهش شادی برای بخش قابل توجهی از جامعه مدرن که عمدتا از تحصیالت و آگاهی بااليی برخوردارند شود و لذا تشديد نابرابری شادی در جامعه امری محتمل میشود. لذا اين دو اثر در سطوح مختلف رشد اقتصادی در جامعه و قرار گرفتن در سطوح مختلف هرم معکوس مازلو میتواند منجر به رابطهای غیر خطی بین نابرابری توزيع درآمد و نابرابری شادی شود. يکی ديگر از داليل وجود رابطه غیر خطی بین نابرابری توزيع درآمد و نابرابری شادی و در واقع پذيرش میزان معینی از نابرابری توزيع درآمد از سوی جامعه ايجاد انگیزه برای طبقات پايین و متوسط جامعه برای رسیدن به طبقات باالی درآمدی است و لذا حدی از نابرابری برای ايجاد پويايی و انگیزه تالش در جامعه الزم است که همین پويايی و انگیزه تالش خود میتواند منجر به 1.Kuznets (1955)

8 16 نشريه سیاستگذاری اقتصادی سال يازدهم شماره بیست و يکم بهار و تابستان 8931 ايجاد حس رضايت و شادی بیشتر در جامعه شود. تصور جامعهای با توزيع درآمدی کامال برابر که در حکومتهای کمونیستی به دنبال تحقق آن بودند نتیجهای جز کاهش شديد انگیزهها برای تالش و نوآوری ندارد و نمیتواند در نهايت رضايت خاطر و شادی جامعه را افزايش دهد. زيرا در چنین فضايی افراد نوآور و خالق پاداشی برابر با افراد بدون خالقیت دارند و اين امر حس رضايت و شادی در کارآفرينان جامعه را کاهش میدهد. بنابراين حدی از نابرابری درآمدی به دلیل تفاوتهای ذاتی و اکتسابی افراد جامعه منطقی و مطابق با فطرت بشری است اما اين حد از نابرابری نیز نبايد از میزان معقول و قابل پذيرش آن عدول کند زيرا نابرابری شديد درآمدی اثرات مخربی هم بر انگیزههای طبقات پايین و متوسط درآمدی دارد و هم در يک جامعه با نابرابری شديد بايد منتظر وقوع جرم و جنايت بیشتری بود که گسترش جرم و جنايت ناشی از حس تبعیض و نابرابری شديد همهی مردمان جامعه را متضرر میسازد و عالوه بر کاهش سطح اعتماد و سرمايه اجتماعی منجر به کاهش احساس رضايت خاطر و شادی آحاد جامعه خواهد شد. ۳- پیشینه پژوهش 1-۳- مطالعات خارجی در ارتباط با شادی و نابرابری شادی )8313( با مطالعه بر روی سالمت روانی در جمعیت شهرنشین اياالت متحده نشان داد که بردبرن 8 شادی رابطه مستقیم با درآمد دارد. استرلین )8316( اين سئوال را مطرح کرد که آيا افزايش درآمد همه منجر به افزايش شادی همه میشود و معمای استرلین به اين شکل مطرح شد: سطوح متوسط )8331( نشان داد که شادی لزوما به همراه ثروتمند شدن کشورها رشد نمیکند. اينگلهارت 1 شاخصهای شادی در کشور نسبتا فقیر ايرلند نسبت به کشور مرفه آلمان غربی برتری نسبی دارد. )8333( نشان داد که مردم ثروت را کلید شادی بیشتر میدانند. فری و نتايج مطالعه آرگايل 9 )1113( در اياالت متحده فری )1116( گلدن و توارس 1 )1111( ونپراگ و کرپونل 3 استاتزر 6 )1181( در )1113( در ايتالیا نابه و راتزل 3 )1113( آنجلو و زازارو 1 )1111( کاربلی و سدرينی 1 1. Bradburn (1969) 2. Ingelhart (1990) 3. Argyle (1999) 4. Frey and Stutzerm (2002) 5. Van Praag and Carbonell (2004) 6. Golden & Wiens-Tuers (2005) 7. Carabelli & Cedrini (2009) 8. Angelo & Zazzaro (2009) 9. Knabe & Rätzel (2010)

9 ارزيابی رابطه بین نابرابری درآمد و نابرابری شادی مطالعه موردی: ايران 18 )1181( 8 در اتحاديه اروپا رابطه مثبت بین درآمد و شادی را تائید آلمان و کاپوراله و همکاران نمودند. آلسینا و همکاران )1116( نشان دادند که نابرابری درآمدی در اروپا تاثیر شديدتری بر کاهش شادی نسبت به آمريکا دارد و پس از کنترل متغیر درآمد ويژگیهای شخصیتی سن و )1113( 1 نشان داد رتبه شادی ايران در طول دوره کشور بر شاخص شادی موثر است. مینکو در بین 31 کشور 31 بوده است. به اين ترتیب نتايج پژوهشهای مختلف نشان میدهد که متغیرهای عینی مانند ثروت درآمد رشد اقتصادی ويژگیهای شخصیتی مانند سن و جنسیت متغیرهای جغرافیايی و قومیتی طبقه اجتماعی که برخی از آنها انتزاعی هستند بر میزان رضايت و شادی افراد تاثیر مستقیم دارد. اولین مقايسه نابرابری شادی در سال 8361 انجام شد و 3 )8313( 86 کشور را پوشش کشور را پوشش داد )بوکانن 8339(. 9 مطالعه بعدی توسط کانتريل 6 )8311( در سطح جهانی گسترش داده شد. داد. اين پژوهشها توسط موسسه نظرسنجی گالوپ 3 فنوفن )1116( دادههای شادی و نابرابری شادی را برای 61 تا 13 سال برای کشور در 31 )1118( نشان دادند که درآمد باال به پژوهشکده بینالمللی شادی تکمیل نمود. فانتز و روجاس 1 شرط توزيع مناسب ثروت در دهکهای مختلف درآمدی منجر به شادی بیشتر میشود. آلسینا و همکاران )1111( نشان دادند که شهروندان آمريکايی احساس آزادی بیشتری در حرکت بین طبقات مختلف اجتماعی با اهرم درآمد دارند. اما شهروندان اروپايی اين احساس تحرک بین طبقات يا رهبری درآمد را ندارند. به اين ترتیب نابرابری درآمد منجر به نابرابری شادی میشود. فنوفن )1113( نشان داد که نابرابری شادی ارتباط مستقیمی با شرايط نهادی دارد که تحت تاثیر تصمیمات سیاسی کشورها است و نابرابری شادی میتواند عامل تضادهای اجتماعی در آينده شود. در سطوح مختلف درآمدی متغیرهای متفاوتی بر سطوح شادی موثر هستند که نشان از )1113( 1 در يک مطالعه نابرابری شادی در سطوح مختلف درآمدی است )آلويس 1186(. 1 آت مقطعی نشان داد که نابرابری شادی بین کشورها بسیار متفاوت از نابرابری درآمدی است. نابرابریهای اجتماعی از طريق نابرابری درآمدی قابل اندازهگیری نیست و متغیرهايی مانند 1. Caporale (2010) 2. Minkov (2009) 3. Buchanan (1953) 4. Cantril (1965) 5. Gallup (1976) 6. Fuentes & Rojas (2001) 7. Alois (2014) 8. Ott (2005)

10 11 نشريه سیاستگذاری اقتصادی سال يازدهم شماره بیست و يکم بهار و تابستان 8931 نابرابری شادی و طول عمر دارای قدرت توضیحدهندگی هستند )فنوفن 1113(. مطالعات نابرابری )1119( و فهی و )8313( فنوفن 8331( ) و اخیرا کامینز 1 شادی توسط چن 8 )1119( توسعه داده شده است. همچنین استرلین )8333( به ارزيابی رابطه رشد اقتصادی و اسمیت 9 )1186( 6 به ارزيابی تاثیر نابرابری شادی در کشورهای اروپايی پرداخته است. کالرک و همکاران رشد اقتصادی بر نابرابری شادی در شش کشور مختلف پرداختند. نتايج نشان داد که با وجود رابطه U معکوس کوزنتس بین نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی نابرابری شادی در بین اين کشورها با افزايش رشد اقتصادی کاهش يافته است و هیچ رابطهای بین رشد اقتصادی و شادی برآورد نشد. به اين ترتیب مهمترين متغیرهای موثر بر نابرابری شادی در مطالعات پیشین متغیرهای نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی است. 2-۳- مطالعات داخلی در ارتباط با شادی جعفری و همکاران )8918( نوری و همکاران )8918( ظهور و فکری )8911( کشاورز )8916( دهقانی و همکاران )8931( نشان دادند به دلیل عادت افراد به سطح درآمد باال مقايسه درآمد با طبقات باال )نابرابری درآمدی( میل به حفظ متوسط مصرف جامعه و نیازهای معنوی شاخصهای اقتصادی تاثیر معنیداری بر شاد بودن افراد ندارد. آيزنک )8911( اثبات نمود که ارتباط صريحی بین درآمد و شادی وجود ندارد. محمدزاده و همکاران )8931( نشان دادند درآمد کارگران تاثیر مثبت بر شادی نیروی کار دارد. حجازی و تقیپور )8936( تاثیر شادی در افزايش بهرهوری در اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد تبريز را تايید نمودند. نیلی )8936( نشان داد که کاهش تولید ناخالص داخلی بیکاری و افزايش تورم تاثیر قابل توجهی در تضعیف رضايت ذهنی در ايران دارد. در رابطه با تاثیر شاخصه یا کالن اقتصادی بر میزان رضايت عمومی در کشورهای در حال توسعه تاثیر کاهنده افزايش بیکاری شديدتر از تاثیر کاهنده افزايش سطوح قیمتها است و يک رابطه نامتقارن بین شادی و رشد اقتصادی وجود دارد و همبستگی بین اين دو متغیر در سطوح پائین درآمدی بیشتر است. بختیاری و فتحآبادی )8931( و ابونوری و اسکندری )8933( به نتايج مشابهی برای تاثیر تورم و بیکاری بر شادمانی رسیدند. جمعبندی مطالعات داخلی نشان میدهد که 1. Chin-Hon-Foei (1989) 2. Cummins (2003) 3. Fahey & Smith (2003) 4. Clarc (2014)

11 ارزيابی رابطه بین نابرابری درآمد و نابرابری شادی مطالعه موردی: ايران 19 در ايران متغیرهای انتزاعی تاثیر بیشتری نسبت به متغیرهای عینی دارد به طوری که متغیر درآمد در بیشتر مطالعات تاثیر معنیداری بر شادی نداشته است. اما متغیرهای رشد اقتصادی تورم بیکاری و بهرهوری تاثیر معنیدار بر شادی در اقتصاد ايران دارند. 4- دادهها و اطالعات»پرسشنامه جهانی ارزش«)VWS( طرحی است که موسسه»گزارش جهانی شادمانی«از طريق پرسشنامه اقدام به کمیسازی میزان رضايت عمومی در کشورهای مختلف میکند. موسسه»گزارش جهانی شادمانی«از مراکز معتبر ارزيابی شادمانی و نابرابری شادی در سطح بینالمللی است. بر اساس نظرسنجیهای انجام گرفته در قالب اين طرح در سال 1181 ايران در میان 61 کشور مورد ارزيابی رتبه 11 را از نظر میزان»رضايت ذهنی«در اختیار داشت. در ارتباط با نابرابری شادی ايران در سالهای و 1183 با امتیازهای 6/11 6/16 و 6/18 در میان 831 کشور رتبه و 813 را کسب نمود. 1.9 نمودار 1: نابرابری شادی در ایران در دوره )179۳-2114( منبع: databaseofhappiness.eur.nl از تقسیم نابرابری شادی بر ضريب جینی نمودار )1( استخراج شد. اطالعات نابرابری شادی از پژوهشکده»گزارش جهانی شادمانی» 8 دريافت شد که نتیجه پرسشنامههای جهانی اين پژوهشکده 1. World Database of Happiness, 'Distributional Findings in Nations' (Veenhoven 2004)

12 نشريه سیاستگذاری اقتصادی سال يازدهم شماره بیست و يکم بهار و تابستان 8931 در 881 کشور در چند دهه است. برای اطالع از نحوه محاسبه و پرسشنامهها به مقاالت هون فويی )8313( فنوفن 8331( و )1113 کامینز )1119( فهی و اسمیت )1119( مراجعه شود. نمودار 2: نسبت نابرابری شادی به نابرابری درآمدی در دوره )179۳-2114( منبع: يافتههای پژوهش شاخص نابرابری شادی بر اساس انحرافات محاسبه شده از اطالعات مستخرج از پرسشنامههای شادی برای اندازهگیری سطح شادی محاسبه میشود. اين معیار اخیرا توسط آت )1113( با عنوان ")IAH( اصالح شد. دادههای گستردهای در ارتباط با شادی در حال "نابرابری تعديل شده شادی 8 استخراج است که میتواند شاخه اقتصاد شادکامی را متحول سازد مانند شاخص تعديل شده نابرابری شادی که توسط سازمان بینالمللی شادی در سطح جهان تکمیل شده است )فنوفن و کالمیجن 1113(. 1 همانطور که نمودار )8( نشان میدهد در چهار سال اخیر نابرابری شادی کاهش يافته و شاخص شادی نیز رشد نسبی داشته است و رتبه ايران 81 رتبه صعود نموده است. منبع جمعآوری دادههای تورم بیکاری ضريب جینی و اندازه دولت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران و منبع دادههای نرخ ثبت نام متوسطه بانک جهانی است. 1. Inequality Adjusted Happiness (IAH) 2. Veenhoven and Kalmijn (2005)

13 ارزيابی رابطه بین نابرابری درآمد و نابرابری شادی مطالعه موردی: ايران برآورد ضرایب و تفسیر نتایج به منظور ارزيابی تاثیر نابرابری درآمد بر نابرابری شادی در ايران بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل رگرسیونی زير انتخاب شد: InHap t = β 0 + β 1 Inq t + αx t + ε t ) 8( که در آن InHap t نابرابری شادی Inq t نابرابری درآمدی X t بردار متغیرهای کنترلی موثر بر نابرابری شادی شامل تورم بیکاری اندازه دولت و شاخص سرمايه انسانی است. α بردار پارامترهای کنترلی موثر بر نابرابری شادی است. با توجه به فرضیه عالوه بر برآورد مدل خطی از تصريح رگرسیون آستانهای برای مدلسازی تاثیرات غیر خطی نابرابری توزيع درآمد بر نابرابری شادی استفاده شده است. InHap t = A[Inq t γ] (β 0 + β 1 Inq t + αx t ) + A[Inq t > γ] (β 0 + β 1 Inq t + αx t ) + ε t ) 1( A[Inq t γ] = 1 if Inq t γ A[Inq t γ] = 0 if Inq t > γ دستگاه معادالت )1( يک رگرسیون آستانهای را نشان میدهد که در آن Inq t متغیر آستانهای و γ ارزش حد آستانهای نابرابری توزيع درآمد میباشد که الزم است اين میزان برآورد شود. ارزش )8339( 8 بر اساس برآورد معادله )1( به ازای مقادير مختلف حد آستانهای به پیروی از روش چان متغیر آستانه يعنی Inq t و حداقل نمودن مجموع مجذور خطاها يا بیشینه نمودن ضريب تعیین مدل بدست میآيد. به عبارت ديگر آن میزان از متغیر آستانه که متضمن کمترين میزان مجموع مجذور خطاست آستانه بهینه است و با قرار دادن اين آستانه بهینه و آزمون نمودن معنیداری اين آستانه در صورت معنیدار بودن آن به تفسیر مدل میپردازيم. برای معنیداری اين حد آستانهای و آزمون )8331( استفاده میشود. فرضیه مدل خطی در مقابل مدل غیر خطی از روش خودپردازی هانسن 1 صفر اين آزمون خطیبودن الگو يا عدم معناداری میزان آستانه است و فرضیه مقابل معناداری حد 1. Chan (1993) 2. Hansen (1996)

14 31 نشريه سیاستگذاری اقتصادی سال يازدهم شماره بیست و يکم بهار و تابستان 8931 آستانه است. همانطور که نتايج جدول )8( نشان میدهد تمامی متغیرها در سطح معنای 3 درصد ايستا هستند بنابراين میتوان مدل پژوهش را بدون گرفتاری در دام رگرسیون جعلی برآورد کرد. جدول 1: آزمون زیوت-اندروز P-Value 1/11 1/18 1/16 1/11 1/16 1/11 متغير نابرابری توزيع درآمد )ضريب جینی( نابرابری شادی بیکاری تورم اندازه دولت شاخص سرمايه انسانی )نرخ ثبت نام متوسطه( منبع: محاسبات پژوهش نتيجه آزمون ايستا ايستا ايستا ايستا ايستا ايستا جدول 2: نتایج برآورد مدل خطی P-Value ضریب متغير عرض از مبدا نابرابری توزيع درآمد )ضريب جینی( بیکاری تورم اندازه دولت شاخص سرمايه انسانی )نرخ ثبت نام متوسطه( R-Square Jarque-Bera (P-Value) ARCH Test (P-Value) Ramsey-Reset Test (P-Value) 9/19-8/13 1/18 1/18-1/18-1/189 1/61 ) 1/13(1/13 ) 1/81( 8/11 LR= ) 1/19( 1/ 11 1/11 1/93 1/11 1/11 1/19 1/11 منبع: محاسبات پژوهش نتايج برآورد مدل خطی نشان میدهد که متغیرهای نابرابری توزيع درآمد بیکاری و اندازه دولت در سطح معنای 3 درصد تاثیر معنیداری بر نابرابری شادی ندارند. شاخص سرمايه انسانی و تورم به ترتیب تاثیر منفی و مثبت معنیداری بر نابرابری شادی دارد. اما آزمون رمزی برای خطای تصريح نشان دهنده وجود خطای تصريح در مدل خطی است. عالوه بر آن نتايج بیمعنی مدل نیز حاکی از خطای تصريح مدل خطی است. لذا از روش غیر خطی آستانهای استفاده شد. زيرا احتماال نابرابری توزيع درآمد تاثیر غیر خطی بر نابرابری شادی دارد. حدی از نابرابری توزيع درآمد وجود دارد که نابرابری توزيع درآمد بیش از آن احتماال منجر به تشديد نابرابری شادی

15 ارزيابی رابطه بین نابرابری درآمد و نابرابری شادی مطالعه موردی: ايران 78 میشود. نابرابری درآمدی تا حدی معین در جامعه طبیعی است و موجب تشديد نابرابری شادی نمیشود. اين فرضیه نیازمند آزمون آماری است. ضریب در رژیم نابرابری جدول ۳: نتایج برآورد مدل آستانهای ضریب در رژیم نابرابری باالی درآمدی > t Inq پایين درآمدی t Inq P-Value ضریب P-Value ضریب متغير 6 / 11 1 / 11-3/ 96 1 /11 عرض از مبدا - 6/ 11 1 /18 نابرابری توزيع درآمد 3 / 91 1 /19 1 /181 بیکاری 1 / 91 1 / 11 1 / 11 1 / 18 1 /11 تورم 1 / 11 1 /11-8/ 11 1 / 18 9 / 69 1 / 11 اندازه دولت شاخص سرمايه انسانی)نرخ ثبت نام متوسطه( - 1/ / 11-1/113 1 /11 منبع: محاسبات پژوهش R-Square 1 / 11 Linearity Test (p-value) ) 1/11( 83/11 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test (Lag 2) (p-value) ) 1/61(1/11 Normality test-jb- (p-value) ) 1/31(1/ 16 Heteroskedasticity Harvey Test (P-value) ) 1/61(1/ 31-8 نابرابری توزيع درآمد )ضريب جینی( تاثیری غیر خطی و آستانهای بر نابرابری شادی در اقتصاد ايران داشته است. به عبارت ديگر هنگامی که ضريب جینی کمتر از 1/681 است و در رژيم نابرابری پايین درآمدی هستیم افزايش نابرابری توزيع درآمد تاثیری منفی و معنیدار بر نابرابری شادی داشته است. اما پس از عبور از حد آستانه مذکور و قرار گرفتن در رژيم باالی نابرابری درآمد افزايش نابرابری توزيع درآمد تاثیری مثبت و معنیدار بر نابرابری شادی داشته است. بنابراين تاثیر نابرابری درآمد بر نابرابری شادی آستانهای است و حدی از توزيع درآمد در جامعه وجود دارد که کمترين نابرابری شادی را ايجاد میکند. به عبارت ديگر افزايش نابرابری درآمدی که مبتنی بر منحنی کوزنتس میتواند ناشی از افزايش رشد اقتصادی در مراحل اولیه صنعتی شدن باشد از طريق ايجاد مشاغل جديد و تولید کاالها و خدمات جديد و افزايش رفاه خانوارها از طريق گسترش شهرنشینی و فاصله گرفتن دستمزدهای بخش صنعتی از بخش سنتی میتواند موجب کاهش نابرابری شادی در جامعه شود زيرا بخش سنتی جامعه از طريق انتقال به بخش صنعتی و بهبود درآمد و رفاه اکنون احساس شادی بیشتری دارد و در عین حال بخش سنتی نیز به

16 31 نشريه سیاستگذاری اقتصادی سال يازدهم شماره بیست و يکم بهار و تابستان 8931 داليل استفاده از محصوالت بخش صنعتی و مدرن احساس شادی بیشتری میکند و لذا افزايش نابرابری درآمد که ناشی از رشد اقتصادی در مراحل ابتدايی صنعتی شدن است میتواند منجر به کاهش نابرابری شادی در جامعه شود. اما پس از شديد شدن نابرابری توزيع درآمد در جامعه از يک حد معین حس تبعیض و نارضايتی ناشی از بی عدالتی در بدنه جامعه بیشتر شده و رفته رفته بخشهای بیشتری از جامعه احساس رضايت کمتری از زندگی در يک جامعه با نابرابری درآمدی شديد پیدا میکنند و در عین حال چند دهک باالی جامعه که از نابرابری بیشتر درآمد عايدی بیشتری میبرد طبیعتا با افزايش درآمد خود و در نتیجه بهبود وضعیت رفاهی خود شادی و رضايت بیشتری نیز میتواند احساس کند و لذا نابرابری شادی در جامعه رفته رفته بیشتر و بیشتر میشود. با توجه به اينکه آزمون معنیداری حد آستانه هانسن در جدول 1 نیز نشاندهنده معنیداری آستانه برآورد شده برای ضريب جینی است لذا فرضیه اين پژوهش مبنی بر تاثیر غیر خطی و آستانهای نابرابری درآمدی بر نابرابری شادی مورد تايید قرار میگیرد. 1- نرخ بیکاری در هر دو رژيم توزيع درآمد پايین و باال تاثیری مثبت بر نابرابری شادی داشته است. البته در رژيم نابرابری پايین اين ضريب معنیدار نبوده است در حالی که ضريب بیکاری در رژيم نابرابری باال در سطح معنای %8 معنیدار بوده است. تاثیر مثبت بیکاری بر نابرابری شادی تاثیری قابل انتظار و روشن است زيرا با افزايش بیکاری جامعه بیکار و خانوادهی آنان احساس ياس و ناامیدی میکنند و همینطور با افزايش بیکاری تعداد افراد بیشتری از جامعه دچار احساس غم و سرخوردگی میشوند و لذا نابرابری شادی در جامعه نیز افزايش میيابد. همچنین افزايش بیکاری از طريق افزايش بزهکاری در جامعه باعث کاهش رضايت خاطر آحاد جامعه نیز میشود و سطح شادی جامعه را نیز کاهش میدهد. 9 - تورم در رژيم نابرابری پايین درآمدی تاثیری مثبت و معنیدار بر نابرابری شادی داشته است در حالی که تاثیر آن بر نابرابری شادی در رژيم نابرابری باال معنیدار نبوده است. تاثیر مثبت تورم بر نابرابری شادی را نیز میتوان اينگونه تفسیر نمود که با افزايش تورم دستمزد حقیقی اقشار با درآمد ثابت )اقشار پايین و متوسط درآمدی( کاهش يافته که اين امر منجر به کاهش قدرت خريد اين اقشار شده و لذا شادی و رضايت خاطر اين اقشار را کاهش میدهد و از سوی ديگر با افزايش تورم و در نتیجه افزايش بازدهی دارايیهای ثابت ثروت اقشار پردرآمد جامعه افزايش يافته و در نتیجه اقشار ثروتمند میتوانند هزينه بیشتری بر روی مخارج لوکس و تجمالتی خود داشته باشند که اين مسئله میتواند منجر به افزايش حس رضايت و شادی اقشار ثروتمند شود در نتیجه تورم از طريق کاهش شادی اقشار با درآمد ثابت و افزايش شادی اقشار ثروتمند

17 ارزيابی رابطه بین نابرابری درآمد و نابرابری شادی مطالعه موردی: ايران 78 جامعه زمینه افزايش نابرابری شادی در جامعه را فراهم میکند. دلیل اينکه در رژيم نابرابری شديد تورم تاثیر معنیداری بر نابرابری شادی ندارد آن است که در رژيم نابرابری شديد همهی آحاد جامعه سطح شادی خود را کاهش يافته میيابند زيرا به دلیل گسترش بزهکاریها افراد ثروتمند نیز رضايت اولیه خود از باال بودن تورم را از دست میدهند. لذا باال بودن تورم در رژيم نابرابری شديد نتوانسته است همچون رژيم پايین نابرابری رضايت و شادی گروههای ثروتمند را بیشتر کند بلکه حتی آن را کاهش نیز داده است و البته برای گروههای پايین و متوسط درآمدی نیز چون سطح بسیار پايینی از شادی را به دلیل نابرابری شديد و تورم تجربه کردهاند و سطح رضايت خود را در پايینترين حد میبینند لذا تاثیر افزايش تورم بر کاهش سطح شادی آنها )يا بهتر بگويیم بر غم و اندوه آنها( ديگر معنیدار نیست. 6- اندازه دولت در رژيم نابرابری پايین درآمدی تاثیری منفی و معنیدار بر نابرابری شادی داشته است در حالی که تاثیر آن در رژيم نابرابری باالی درآمدی مثبت و معنیدار بوده است. به عبارت ديگر در رژيم نابرابری پايین درآمدی بدنه دولت و مجريان آن به دلیل وجود توزيع درآمد مناسب از طريق خدمات اجتماعی و درمانی و تهیه کاالهای عمومی و زيرساختها و بخصوص تامین امنیت جامعه موجبات احساس رضايت خاطر و شادی را برای مردم در دوردستترين نقاط فراهم کرده است. به عنوان نمونه آبرسانی برقرسانی و تامین گاز مناطق روستايی در اوايل انقالب اسالمی به دلیل اعتقاد قلبی کارگزاران دولت در ايجاد عدالت و بهبود توزيع درآمد همگی از عواملی بوده که موجب شده است افراد بیشتری از جامعه آسايش و رفاه بدست آورند و در نتیجه شادتر زندگی کنند. لذا در رژيم نابرابری پايین درآمدی افزايش اندازه دولت موجب کاهش نابرابری شادی در جامعه شده است اما در رژيم نابرابری باالی درآمدی بدنه مجريان دولت که در جامعه شاهد نابرابری شديد هستند در راستای منافع خود و بدنه دولت افزايش مخارج دولت و اندازه دولت را از طريق افزايش حقوق کارمندان و مديران و پاداشهای نامتعارف گسترش میدهند و منجر به سوء تخصیص منابع کشور در راستای تقويت رانتجويی و تامین منافع گروههای دولتی میشوند. در نتیجه بخشی از اقدامات خود دولت از جمله ايجاد رانتجويی يارانههای غیر هدفمند فساد اداری و بانکی اختالس اخذ مالیات از اقشار ضعیف برای تامین درآمدهای خود انحصار دولتی و خصولتیسازی )تغییر مالکیت به جای تغییر مديريت در خصوصیسازی به اصطالح خصولتی گفته میشود( بجای مردمیسازی موجبات گسترش حس تبعیض و بیعدالتی را فراهم میکند و موجب افزايش نابرابری شادی در جامعه میشود. 3- شاخص سرمايه انسانی يا نرخ ثبت نام متوسطه در هر دو

18 36 نشريه سیاستگذاری اقتصادی سال يازدهم شماره بیست و يکم بهار و تابستان 8931 رژيم نابرابری پايین و باالی درآمدی تاثیری منفی و معنیدار بر نابرابری شادی داشته است- سطح معنیداری در رژيم نابرابری پايین %8 و در رژيم نابرابری باال %81 بوده- که نشان میدهد افزايش سرمايه انسانی فارغ از سطح نابرابری درآمدی موجب کاهش نابرابری شادی در جامعه میشود. افزايش سرمايه انسانی عالوه بر افزايش آگاهی آحاد جامعه از مهارتهای زندگی موجب توانمندسازی نیروی کار در بازار کار شده و شانس کسب شغل بهتر و زندگی بهتر را افزايش میدهد. همچنین افزايش سرمايه انسانی میتواند يک فرد را از يک گروه درآمدی پايین يا متوسط به يک گروه درآمدی باال )مثال پزشکی( سوق دهد. البته در بحث شادی صرفا بهبود درآمد مطرح نیست بلکه تاثیر بیشتر سرمايه انسانی بر بهبود سطح رضايت و شادی زندگی از طريق ارتقای مهارتهای زندگی از طريق آموزش و مطالعه کتاب حاصل میشود. 1 - آزمونهای تشخیصی رگرسیون شامل آزمونهای خودهمبستگی LM آزمون ناهمسانی واريانس هاروی و آزمون نرمال بودن جارک برا در جدول )1( نیز نشاندهنده عدم وجود خودهبستگی همسانی واريانس و نرمال بودن توزيع جمالت خطا است. ضريب تعیین مدل %11 بدست آمده است که نشان از قدرت توضیحدهندگی نسبتا باالی مدل دارد. همچنین آزمون CUSUM برای ارزيابی پايداری ضرايب مدل حکايت از پايداری و ثبات ضرايب برآورد شده دارد که نتیجه اين آزمون در نمودار )9( نشان داده شده است. 15 نمودار ۳: آزمون CUSUM برای پایداری ضرایب CUSUM 5% Significance منبع: محاسبات پژوهش

19 ارزيابی رابطه بین نابرابری درآمد و نابرابری شادی مطالعه موردی: ايران نتیجهگیری و پیشنهادات سیاستی با توجه به اهمیت مسئله شادی افراد جامعه که خود میتواند يکی از اهداف مهم فرآيند توسعه باشد و هم در تاثیری متقابل منجر به تسريع فرآيند توسعه يافتگی شود در اين مقاله به بررسی عوامل موثر بر نابرابری شادی در ايران با تاکید بر نقش نابرابری درآمد پرداخته شده است. بدين منظور با استفاده از مبانی نظری عوامل موثر بر نابرابری شادی در قالب يک رگرسیون آستانهای و در بازه زمانی مدلسازی و برآورد شد. نتايج برآورد مدل نشان داد که نابرابری توزيع درآمد )ضريب جینی( تاثیری غیر خطی و آستانهای بر نابرابری شادی در اقتصاد ايران داشته است. به عبارت ديگر هنگامی که ضريب جینی کمتر از 1/681 است و در رژيم نابرابری پايین درآمدی هستیم افزايش نابرابری توزيع درآمد تاثیری منفی و معنیدار بر نابرابری شادی داشته است اما پس از عبور از حد آستانه مذکور و قرارگرفتن در رژيم باالی نابرابری درآمد افزايش نابرابری توزيع درآمد تاثیری مثبت و معنیدار بر نابرابری شادی داشته است. يکی از داليل وجود دو رژيمی در رابطه بین نابرابری شادی و نابرابری درآمدی انگیزه ضد مطلوبیتی وجود نابرابری درآمدی است. تعريف رنسانسی از انسان نوين اقتصادی که به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خود است به اين شدت در دنیای واقع مشاهده نمیشود و روحیه خوی حیوانی کینزی نیز به آن تیزی که در نظريه رجحان نقدينگی کینز کاربرد داشته است در دنیای واقعی تجربه نشده و انسان اجتماعی با توجه به روحیه همکاری همدردی و انصاف حتی مبتنی بر منحنی U معکوس رشد کوزنتس انگیزهای برای نابرابری ندارد و رفاه اجتماعی انسان به داليل وجود نابرابریهای اجتماعی کاهش میيابد. اگرچه حداکثر کردن منافع شخصی بدون توجه به منافع جامعه در مورد برخی افراد صدق میکند اما در مورد همه افراد صادق نیست )فهر و اسکمیدت 8331(. 8 يکی از داليل اصلی محاسبه نابرابری شادی در مقابل سطح شادی تمايل بشر به فهم نابرابری و تالش برای کاهش آن است. گريز از نابرابری و گرايش به جامعه يکدست رفاه افراد جامعه را افزايش میدهد. هر چند نهادگرايانی همچون تورستن وبلن در کتاب "طبقه مرفه" نقطه مقابل اين موضوع را مطرح میسازد و هدف طبقه مرفه را از مصرف کاالهای لوکس صرفا تفهیم فاصله طبقاتی به طبقه مقلد میداند و نتايج دو رژيمی اين پژوهش نیز در راستای توجیه اين ادبیات نظری متناقض 1. Fehr & Schmidt (1990)

20 31 نشريه سیاستگذاری اقتصادی سال يازدهم شماره بیست و يکم بهار و تابستان 8931 کاربرد دارد. همچنین نتايج برآورد شده در اين پژوهش را از يک بعد انتقادی میتوان تحلیل نمود آن هم انتقادات وارده بر محاسبه نابرابری است. اين انتقادات در سه جهت قرار دارند. ابتدا انتقادات وارده بر شاخص ضريب جینی که معیارهای جايگزين و کاملتری مانند شاخص مبتنی بر توزيع داگوم شاخص استیگلیتز و ساير شاخصها جهت رفع معايب ضريب جینی و منحنی لورنز مطرح میشود. دوم انتقادات وارده بر محاسبه نابرابری درآمدی در سطح بینالملل و نحوه محاسبه درآمد و نابرابری درآمد کشورهای مختلف بر اساس روشهای مختلف محاسبه نرخ ارز است. به )1181( نشان میدهد که بر اساس معیار برابری قدرت خريد طوری که نتايج مطالعات الماس 8 درآمد کشورهای فقیر بیشبرآورد میشود که منجر به کاهش برآورد نابرابری درآمدی میشود که اين تورش را میتوان با استفاده از منحنی انگل غذايی برآورد نمود. سوم انتقادات وارده بر محاسبه نابرابری شادی است که آت )1113( برای رفع اين مشکل اقدام به محاسبه شاخص نابرابری تعديليافته شادی نمود. همچنین نرخ بیکاری در رژيم نابرابری توزيع درآمد باال تاثیری مثبت و معنیدار بر نابرابری شادی داشته است اما تاثیر آن در رژيم نابرابری پايین معنیدار نبوده است. به عالوه تورم در رژيم نابرابری پايین درآمدی تاثیری مثبت و معنیدار بر نابرابری شادی داشته است در حالی که تاثیر آن بر نابرابری شادی در رژيم نابرابری باال معنیدار نبوده است. همچنین اندازه دولت در رژيم نابرابری پايین درآمدی تاثیری منفی و معنیدار بر نابرابری شادی داشته است در حالی که تاثیر آن در رژيم نابرابری باالی درآمدی مثبت و معنیدار بوده است. البته ممکن است مطابق نظريات جريان اصلی )ارتدوکس نئوکالسیک( دخالت دولت و محدود شدن نقش بازار منجر به کاهش کارايی تخصیص منابع و همین امر منجر به کاهش شادی و افزايش نابرابری شادی شود. اما بايد بیان نمود که اثرگذاری دخالت دولت در افزايش شادی و کاهش نابرابری شادی از دو کانال صورت میگیرد. زيرا شادی مفهومی عینی و انتزاعی است در بعد عینی با تناقض دخالت دولت مواجه هستیم زيرا دخالت دولت ممکن است نسبت به بازار کارايی کمتری در تخصیص متغیرهای عینی داشته باشد هر چند میتوان طبق نظر اقتصاددانان خوشبین کالسیک وجود دولت حداقلی يا مبتنی بر نظر اقتصاددانان کالسیک بدبین دولت فراتر از حداقلی و يا مطابق نظر اقتصاددانان نئوکالسیک دولتهای رفاه يا مطابق نظر کینز دولت صالحديدی و يا دولت نهادساز در نظر نهادگرايان دخالت دولت را در تولید کاالهای عمومی حفظ حقوق مالکیت و اجرای سیاستهای اقتصادی در جهت افزايش شادی و يا کاهش نابرابری 1. Almås (2012)

21 ارزيابی رابطه بین نابرابری درآمد و نابرابری شادی مطالعه موردی: ايران 79 شادی در بعد عینی توجیه نمود. اما دخالت دولت در افزايش شادی و کاهش نابرابری شادی در بعد انتزاعی مانند ايجاد نظم و آرامش از طريق تضمین اجرای قانون و يا طبق نظريههای نهادگرايان مانند نظريه اثر وابستگی در نسبت سهم کاالهای عمومی به خصوصی و نظريه جديد احتیاجات مصرفی گالبرايت توجیه میشود. نهايتا اينکه شاخص سرمايه انسانی يا نرخ ثبت نام متوسطه در هر دو رژيم نابرابری پايین و باالی درآمدی تاثیری منفی و معنیدار بر نابرابری شادی داشته است. برگرفته از نتايج پژوهش پیشنهاد میشود که سیاستگذاران در صورت مواجهه با وضعیت نابرابری شديد درآمدی )ضريب جینی باالتر از 1/681( با سیاستهای بازتوزيعی درآمدی همچون مالیات بر مصرف يا مالیات بر ارزش افزوده و هدفمند نمودن يارانهها در راستای بهبود توزيع درآمد موجبات کاهش نابرابری شادی در جامعه را فراهم نمايند. همچنین به منظور کاهش نابرابری شادی الزم است سیاستگذاران در راستای کاهش نرخ تورم و بیکاری از طريق سیاستهای پولی و مالی و اصالحات نهادی- ساختاری الزم از جمله استقالل بودجه دولت از نفت گام بردارند. عالوه بر آن به دلیل تاثیر مثبت سرمايه انسانی بر بهبود توزيع شادی در جامعه الزم است دولت در جهت بهبود کیفیت آموزش سرمايهگذاریهای بیشتری نمايد. 9- تقدیر و تشکر اين مقاله با حمايت مالی دانشگاه آيت ا... العظمی بروجردی )ره( صورت گرفته است و استخراجی از پروژه دروندانشگاهی با کد که دارای مجوز سال 8931 در سامانه مديريت اطالعات تحقیقاتی )سمات( است.

22 31 نشريه سیاستگذاری اقتصادی سال يازدهم شماره بیست و يکم بهار و تابستان 8931 منابع و مآخذ آيزنک مايکل )8911(. همیشه شاداب باشید. زهرا چلونگر تهران انتشارات نسل نوانديش. ابونوری اسمعیل. و اسکندری جمال. )8933(. "مقايسه اثرات تورم و بیکاری بر شادمانی". مجله سیاستگذاری اقتصادی ۸)83(: بختیاری صادق. و فتحآبادی مهدی. )8931(. "رابطه بیکاری و تورم با شادی و رفاه: مطالعه تجربی برای منتخبی از کشورهای آسیايی". معاونت پژوهشه یا عدالت و رفاه اقتصادی. اقتصادی/ گروه پژوهشی جان پالمناتز )8911(. شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل. حسین بشیريه نشر نی چاپ اول. جلیلی کامجو سید پرويز )8936(. تخصیص پايدار و عملیسازی طراحی بازار آب )مطالعه موردی حوضه آبريز زايندهرود( رساله دکتری دانشکده اقتصاد و امور اداری دانشگاه اصفهان. حجازی مسعود. و تقیپور فريبا )8936(. "بررسی تاثیر شادی در کار بر بهرهوری نیروی انسانی". مجله مديريت بهرهوری 9)99(: دوباتن آلن )8931(. تسلیبخشیهای فلسفه )ارزيابی آثار دو مونتنی(. عرفان ثابتی تهران انتشارات ققنوس. دهقانی حمید. اکبرزاده فاطمه. خوشفر غالمرضا. و ربانی رسول )8931(. "ارزيابی تاثیر سرمايه اقتصادی بر شادی جوانان". راهبرد فرهنگ : 816. رنانی محسن. و مويدفر رزيتا )8931(. چرخههای افول اخالق و اقتصاد: سرمايه اجتماعی و توسعه در ايران تهران انتشارات طرح نو. ساوجی سهیال. عصاری عباس. عاقلی لطفعلی. و حسنزاده علی )8931(. "بررسی عوامل موثر بر مخارج سالمت خانوارهای شهری". مجله سیاستگذاری اقتصادی 01)83(: ظهور علیرضا. و فکری علیرضا )8911(. "وضعیت شادابی دانشجويان دانشکده مديريت و اطالع رسانی پزشکی". دانشگاه علوم پزشکی ايران ارمغان دانش ۸)91(: کرمینوری رضا. مکری آذرخش. محمدیفر محمد. و يزدانی اسماعیل )8918(. "مطالعه عوامل مؤثر بر احساس شادی و بهزيستی در دانشجويان دانشگاه تهران". مجله روانشناسی و علوم تربیتی 23)8(: 9-68.

23 ارزيابی رابطه بین نابرابری درآمد و نابرابری شادی مطالعه موردی: ايران 77 کشاورز امیر )8916(. بررسی رابطه بین شادکامی با سرزندگی جزمیت انعطاف پذيری و ويژگیهای جمعیتشناسی در مردم شهر اصفهان پايان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان. محمدزاده پرويز. اصغرپور حسین. و منیعی امید )8931(. کار در ايران". مجلۀ تحقیقات اقتصادی 8۸)8(: ب" ررسی تأثیر درآمد بر شادی نیروی معیدفر سعید )8911(. بررسی مسائل اجتماعی ايران همدان انتشارات نورعلم. مهرگان نادر. رشید خسرو. قاسمی ثمینه. و سهرابی حسین )8933(. "بررسی عوامل سیاستهای اقتصادی مؤثر بر شاخص سالمت". مجله سیاستگذاری اقتصادی ۸)83(: میرشاهجعفری ابراهیم. عابدی محمدرضا. و دريکوندی هدايتا... )8918(. "شادمانی و عوامل موثر بر آن". تازههای علوم شناختی 8)9(: نادمی يونس. و جلیلی کامجو سیدپرويز )8931(. "ارزيابی تاثیر فقر مطلق و نسبی بر نابرابری شادی در ايران". مجله مدلسازی اقتصادی 8(03 )پیاپی 68((: نیلی مسعود )8936(. "تاثیر تورم و رشد اقتصادی بر شادی". مقاله آماده انتشار. 20. Abbott, P. and Sapsford, R. (2006). "Life Satisfaction in Post-Soviet Russia and Ukraine". Journal of Happiness Studies 7: Alesina, A. Di Tella, R. and MacCulloch, R. (2004). "Inequality and happiness: Are Europeans and Americans Different? ". Journal of Public Economics 88(9-10): Almås, I. (2012). "International Income Inequality: Measuring PPP bias by Estimating Engel Curves for Food". The American Economic Review 102(2): Alois, P. (2014). "Income Inequality and Happiness: Is There a Relationship?". Working Paper. 24. Angelo, A.D. Zazzaro, A. (2009). "Happiness and Relative Income in Italy". Working Paper. 25. Aporale G. M. Georgellis, Y. Tsitsianis, N. and Yin, Y. P. (2009). "Income and Happiness across Europe: Do Reference Values Matter?". Journal of Economic Psychology 30(1): Argyle, M. (1999). "Causes and Correlates of Happiness". In D. Kahneman, E. Diener, & N. Schwarz (Eds.), Well-Being: The Foundations of Hedonic Psychology (pp ). New York: Russell Sage Foundation. 27. Baucells, M. and Sarin, K. R. (2008). "Does More Money Buy You More Happiness?". IESE Business School 683: Bradburn, N. M. (1969). The Structure of Psychological Well-being, Chicago, Aldine Publishing Company

24 نشريه سیاستگذاری اقتصادی سال يازدهم شماره بیست و يکم بهار و تابستان Buchanan, W. (1953). How Nations See Each Other. A Study in Public Opinion, University of Illinois Press, Urbana, USA. 30. Cantril, H. (1965). The Pattern of Human Concern, Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey, USA. 31. Carabelli, A. M. and Cedrini, M. A. (2009). "The Economic Problem of Happiness: Keynes on Happiness and Economics". Working Paper. 32. Chan, K. S. (1993). "Consistency and Limiting Distribution of the Least Squares Estimator of a Threshold Autoregressive Model". The Annals of Statistics 21(1): Chin-Hon-Foei, S. (1989). Life Satisfaction in the EC Countries, , In: Veenhoven, R., Ed.: Did the Crisis Really Hurt?, Universitaire Perss Rotterdam. Netherlands. 34. Clarc, A. E. Fleche, S. and Senik, C. (2014). "Economic Growth Evens-Out Happiness: Evidence from Six Surveys". The German Socio-Economic Panel Study at DIW Berlin 58: Cummins, R.A. (2003). "Normative Life-Satisfaction: Measurement Issues and a Homeostatic Model". Social Indicators Research 64: Di Tella, R. MacCulloch, R. and Oswald, A. (1999). "Preferences over Inflation and Unemployment: Evidence form Surveys of Happiness". The American Economic Review Forth Coming. 37. Easterlin, R.A. (1974). Does Economic Growth Improve the Human Lot? Some Empirical Evidence, In P. A. David, & M. W. Reder (Eds.), Nations Are Households in Economic Growth. New York, Academic Press. 38. Fahey, T. and Smyth, E. (2003). "What Can Subjective Indicators Tell Us About Inequalities In Welfare? Evidence from 33 European Societies". Working Paper Dublin, Economic and Social Research Institute. 39. Fehr, E. and Schmidt, K. M. (1999). "A Theory of Fairness, Competition, and Cooperation". The Quarterly Journal of Economics 114(3): Foroohar, F. (2005). "Money v. Happiness: Nations Rethink Priorities". Newsweek, April Frey, B. (2008). Happiness: A Revolution in Economics, Cambridge, M.A: MIR Press. 42. Frey, S. B. and Stutzer, A. (2002). "The Economics of Happiness". World Economics Journal 3(1): Fuentes, N. & Rojas, M. (2001). "Economic Theory and Subjective Well-being". Social Indicators Research 53: Gallup, G.P. (1976). "Human Needs and Satisfactions: A Global Survey". Public Opinion Quarterly 40:

25 ارزيابی رابطه بین نابرابری درآمد و نابرابری شادی مطالعه موردی: ايران Hansen, Bruce. E. (2000). "Sample Splitting and Threshold Estimation". Econometrica 68(3): Ingelhart, R. (1990). Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton, NJ: Princeton University Press. 47. Kalmijn, W.M. & Veenhoven, R. (2005). "Measuring Inequality of Happiness in Nations: In Search for Proper Statistics". Journal of Happiness Studies 6: Knabe, A. and Rätzel (2010). "Income, Happiness, and the Disutility of Labor". Journal of Economics Letters 107(1): Kuznets, S. (1955). "Economic Growth and Income Inequality". The American Economic Review 8(3): Lindenberg, S. and Schreuder, H. (1993). Interdisciplinary Perspectives on Organization Studies, Oxford, Pergamon Press. 51. Ott, J. (2005). "Level and Equality of Happiness in Nations: Does Greater Happiness for a Greater Number Imply Greater Inequality in Happiness?". Journal of Happiness Studies 6: Stutzer, A. and Lalive, R. (2000). "The Role of Social Norms in Job Searching and Subjective Well-Being". Mimeo, Working Paper. 53. Tian, G. and Yang, L. (2008). "How Are Income and Non-Income Factors Different in Promoting Happiness?". Toront University Mimeo, Working Paper. 54. Veenhoven, R. (1990). "Inequality in Happiness, Inequality in Countries Compared between Countries". Paper 12th Work Congress of Sociology, Madrid, Spain. 55. Veenhoven, R. (2000). "Well-being in the Welfare State: Level not Higher, Distribution not more Equitable". Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice 2: Veenhoven, R. (2002). "Die Rückkehr der Ungleichheit in die moderne Gesellschaft? Die Verteilung der Lebenszufriedenheit in den EU-Ländern von 1973 bis 1996 (Return of Inequality in Modern Society?". Dispersion of Life-satisfaction in EU-nations ). Rotterdam University Mimeo, Working Paper. 57. Veenhoven, R. (2004). "World Database of Happiness: Continuous Register of Research on Subjective Enjoyment of Life". Rotterdam University Mimeo, Working Paper. 58. Veenhoven, R. (2005). "Inequality of Happiness in Nations, Introduction to this Special Issue". Journal of Happiness Studies 6: Veenhoven, R. and Ehrhardt, J. (1995)."The Cross-National Pattern of Happiness; Test of Predictions Implied in Three Theories of Happiness". Social Indicators Research 34: Veenhoven, R. and Kalmijn, W.M. (2005). "Inequality-Adjusted Happiness in Nations". Journal of Happiness Studies 6:

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

(Supply) عرضه

(Supply) عرضه تقاضا (Demand) 1 ري وس مطالب قید بودجه Constraint) (Budget ترجیحات( Function (Utility منحنی بی تفاوتی Curve) (Indifference انتخاب مصرف کننده Choice) (Consumer s کشش درآمدي Elasticity) (Income کشش جانشینی

توضیحات بیشتر

فصلنامه اقتصاد كاربردي دوره 9 شماره 28- بهار 1398 تحليل عوامل مؤثر برکسري بودجه در منتخبي از کشورهاي در حال توسعه با تاکيد بر نقش توهم مالي تاريخ دريا

فصلنامه اقتصاد كاربردي دوره 9 شماره 28- بهار 1398 تحليل عوامل مؤثر برکسري بودجه در منتخبي از کشورهاي در حال توسعه با تاکيد بر نقش توهم مالي تاريخ دريا فصلنامه اقتصاد كاربردي 9 شماره 28 بهار 1398 تحليل عوامل مؤثر برکسري بودجه در منتخبي از کشورهاي در حال توسعه با تاکيد بر نقش توهم مالي تاريخ دريافت: 97/10/23 تاريخ پذيرش: 98/9/21 GMMSys O38 E62 C33 JEL

توضیحات بیشتر

Introduction to Economic Fluctuations Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy

Introduction to Economic Fluctuations  Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy C H A P T E R 9 مقدمه ای بر نوسان های اقتصادی MACROECONOMICS N. GREGOR MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت...

توضیحات بیشتر

Mankiw 6e PowerPoints

Mankiw 6e PowerPoints C H A P T E R 6 بیکاری MACROECONOMICS N. GREGORY MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت... در مورد نرخ بیکاری

توضیحات بیشتر

Chapter 2

Chapter 2 هواللطیف آشنایی با رشد اقتصادی سرمایه فیزیکی سرفصل مطالب مقدمه طبیعت سرمایه نقش سرمایه در تولید مدل سولو رابطه سرمایه گذاری و پس انداز جمع بندی 2 مقدمه این فصل تفاوت سطح درآمدی کشورها را بر مبنای تفاوت

توضیحات بیشتر

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال 94 4 5 6 7 8 9 0 طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه کشور با تاکید بر مولفههای اقتصاد مقاومتی بررسی وضعیت

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا دانشجویان برق ورودی و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 191/80/ دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول - برق ورودی 9 به بعد -- -- --70

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی

بسمه تعالی دروس رشته اقتصاد گرایش نظری )( ) ( ) 9 ( ( ) 3 اندیشه اسالمی )مبداو معاد( اقتصاد نفت و نیرو اقتصاد کشاورزی اندیشه اسالمی )نبوت امامت( *آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتر 3 فلسفه اخالق)با تکیه بر

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

خودهمبستگی

خودهمبستگی Autocorrelation دانشجو مربوطه: خانم تجری عدم خودهمبستگی بین جمالت خطا یکی از فروض اساسی برای روش OLS است. همبستگی خطاها با یکدیگر را اصطالحا»خودهمبستگی«می گویند. E(UiUj) 0 i j به طور کلی خودهمبستگی بیانگر

توضیحات بیشتر

نگاهي به بازده انواع داراييها با تأكيد بر بازار سكه طي دوره * حسين توكليان در اين ميان نوع پسانداز خانوارها نيز از اهميت بااليي برخوردار است ب

نگاهي به بازده انواع داراييها با تأكيد بر بازار سكه طي دوره * حسين توكليان در اين ميان نوع پسانداز خانوارها نيز از اهميت بااليي برخوردار است ب نگاهي به بازده انواع داراييها با تأكيد بر بازار سكه طي دوره 90 1385 * حسين توكليان در اين ميان نوع پسانداز خانوارها نيز از اهميت بااليي برخوردار است بهگونهاي كه تركيب داراييهايي كه خانوارها در سبد دارايي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - l-bazar arz.doc

Microsoft Word - l-bazar arz.doc در بازار بينالمللي اسعار عمده همانند بازارهاي جهاني نفت و فلزات گرانبها شاهد تحولات گستردهاي بود. روند تغيير رابطه برابري ارزهاي عمده در اين عمدتا متاثر از شکاف نرخ بهره درحوزههاي پولي دورنماي رشد اقتصادي

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه مدیران سرمایه گذاری بیانیه سیاست سرمایه های های گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه توسط مدیران سرمایه گذاری صندوق تهیه شده است. هدف

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

نحوه بررسی تقویم اقتصادی

نحوه بررسی تقویم اقتصادی نحوه بررسی تقویم اقتصادی پرشین چارت تقویم اقتصادی چیست تقویم مورد استفاده معامله گران است که به منظور بررسی رویداد های مهم اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران با بررسی این تقویم از تاریخ و

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج گروه : سیاسی حوزه : امنیتی و دفاعی شماره : ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ تاریخ : ۹۵/۰۹/۱۷-۲۱:۰۳ آشنایی با سوابق ري یس جدید سازمان بسیج غیب پرور از سردار های آموزشی در مسي ولیت تا نگاه فراجغرافیایی سپاه بسیج به سردار

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدل های تغییرپذیری ) )مدل های تغییرپذیری و نااطمینانی تغییرپذیری یکی از مباحث مهم در مطالعات اقتصادی و مالی است.تغییرپذیری را اغلب به صورت انحراف معیار یا واریانس تعریف می کنند که در هر مثالی دارای مفهوم

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدیریت عملیات جلسه اول مقدمه ای بر مدیریت عملیات و زنجیره تأمین استاد دکتر سید امیر رضا ابطحی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی اهداف آموزشی مدیران عملیات و زنجیره تأمین چه می کنند حوزه های

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش»تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال «که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است

توضیحات بیشتر

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا نیکبخت نگارش: رسول زمانی محمدی 1 چكیده: باتوجه به

توضیحات بیشتر

موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ٢٧ آذر ١٣٩۵

موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ٢٧ آذر ١٣٩۵ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbu.ac.ir ٢٧ آذر ١٣٩۵ ١. ١ توزیعهای احتمال دو متغیره گسسته.................... ۴ ١. ١. ١ مثال............................. ۵ ٢. ١. ١ حل..............................

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طالق عاطفی در زنان شاغل متاهل شهرستان ایذه استادراهنما:

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ر ا ه ب ه ر ا م ش م ه ن ل ا س -0 : ص ص ی ا ه ل د م ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ا م د خ ی ی ا ض ف ع

توضیحات بیشتر

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز نقشه جامع علمی و برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات تغذیه و بیماریهای متابولیک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیانیه دورنما ) Vision ( ما بر آنیم كه عالوه بر توسعه كمي و كیفي امر پژوهش در زمینه تغذیه و

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation صنعت توزیع برق رکن اساسی در مدیریت انرژی صنعت برق محمودرضا حقی فام مزایای بهبود بهره وری انرژی در صنعت برق -1 تأمین مشترکین بیشتر با ظرفیت موجود 2- کاهش رشد تقاضای برق و در نتیجه کاهش نیاز به سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال ترم اول عربی قسمت اول: )قواعد و متون( 0 متون نظم )( پیشگامان نظم فارسی آیین نگارش و ویرایش دستور زبان فارسی) ( متون نثر )( متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 0 بالغت )معانی( زبان خارجه جمع ها ترم

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از جمعیت جهان را تشكیل می دهند. سازمان بهداشت جهانی تخمین

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز 2020 1 تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامبر 2019 اعالم شد. دانشگاه کاشان در این نظام رتبه بندی

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation طراحی سازماندهی و اجرای ایده ها به سبک کسب و کارهای نوظهور (Launching Startups) Provided By: Ali Jahedi May 2015 Provided By: Ali Jahedi May 2015 نام و نام خانوادگی: علی جاهدی سوابق دانشجوی دکترای علم

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 289-310 ت ب ی ی ن و ش ن ا خ ت م و ل ف ه ه ا ی ژ ئ و پ ل

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید ردیف بارم نام و نام خانوادگی:... مقطع و رشته: دهم انسانی نام پدر:... شماره داوطلب:... تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه آزمون جمهوری اسالمی اریان اداره ی ک ل آموزش

توضیحات بیشتر

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های مغناطیسی و غیر مغناطیسی علی رضایی سعید عابدین پور جهانفر ابویی دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان صندوق پستی ۵۱۵۱۱-۵۵۱۱ زنجان

توضیحات بیشتر

اقتصاد خرد اقتصاد خرد ویژه آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تالیف: ندا اکبرپور 1

اقتصاد خرد اقتصاد خرد ویژه آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تالیف: ندا اکبرپور 1 ویژه آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت تالیف ندا اکبرپور 1 اكبرپور ندا - 9389 سرشناسه عنوان و نام پديدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابك وضعیت فهرست نويسي رده بندي كنگره رده بندي ديويي شماره كتابشناسي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه آموزشی مدیریت ریسک قراردادي با موردکاوي قراردادهاي

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش به نام آنکه جان را فکرت آموخت مدیریت دانش در سازمان ها ارائه در: دانشگاه فردوسی مشهد برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات و دانش گرایش مدیریت دانش مدرس: مصطفی جهانگیر )PhD( mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017 در حال حاضر نیاز بیشتری به تنوع و چابکی وجود دارد. مدیران پروژه باید به فناوری و همچنین انتظارات بالاتری از ذینفعان و مشتریان پاسخ دهند. بروزرسانی PRINCE2 تا کید بیشتری بر روشهای متناسب با نیازهای پروژه

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد فروردينماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال» گزارش»تحوالت بازار

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی- پژوهشی معتبر بمیزان 22 درصد تا پایان سال 49-1 استراتژی: افزایش تعداد طرحهای پژوهشی تصویب

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??? ???

Microsoft Word - ??? ??? نام درس: سيستم هاي اطلاعات مديريت و تضمين كيفيت در خدمات دارويي اهداف پايان درس: آشنايي با نظام هاي اطلاعاتي مديريتي و روشهاي كنترل كيفيت در دارو اهداف شناختي: كسب مهارت علمي در مباني اطلاع رساني و كنترل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx مو سسه ارزيابي و رتبهبندی دانشگاههای سبز جهان ۲۰۱۶ (UI ١ Green World Ranking) مقدمه دانشگاه اندونزي با هدف ترويج پايداري در آموزش عالي از سال 010 اقدام به ارزيابي و رتبهبندي دانشگاههاي جهان بر اساس معيارها

توضیحات بیشتر

آیندة روابط عمومی پایدار تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و اینترنت همه چیزها

آیندة روابط عمومی پایدار  تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و  اینترنت همه چیزها آیندة روابط عمومی پایدار تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و اینترنت همه چیزها دوازدهمين کنفرانس بينالمللي روابط عمومي ايران 6 دی ماه 1394 دکتر سعید رضا عاملی استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران طرح مسئله چالش

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انجام می دهد (با مثال توضیح دهید) 2-2 2 + 3 2 - + (-)

توضیحات بیشتر

finnotech cards 25tir

finnotech cards 25tir از از ا م از ا م ا ت از ا ا ده ا ت و ی آن ه ا. ا ا م : دارا ی ی ی و ه ا. ا ت ا م ا ا ت ا م ن و ه ی و ا ت و ه ن از ا م از ا ا ده آن ه ا. ا ا م ی زده ا ی و د دا ا. درآ و ت ا ت ا م د و ن ا ده از ا ت ا م د

توضیحات بیشتر

چرخهها در بازارهاي مالي * ترجمه: ليال عليزاده توسعه اقتصادی طی دو دهه گذشته به وضوح نشاندهنده تأثیر فراوان چرخههای بازارهای مالی بر فعالیت در سراسر جه

چرخهها در بازارهاي مالي * ترجمه: ليال عليزاده توسعه اقتصادی طی دو دهه گذشته به وضوح نشاندهنده تأثیر فراوان چرخههای بازارهای مالی بر فعالیت در سراسر جه چرخهها در بازارهاي مالي * ترجمه: ليال عليزاده توسعه اقتصادی طی دو دهه گذشته به وضوح نشاندهنده تأثیر فراوان چرخههای بازارهای مالی بر فعالیت در سراسر جهان بوده است. ژاپن در پي بزرگترین حباب مسکن در تاریخ

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ارتعاشات سیستم های ممتد و پیوسته Vibration of Continuous Systems مروری بر ارتعاشات سیستم های یک درجه آزادی Review: Vibration of Single-DOF Systems سیستم های یک درجه آزادی 2 Single-DOF Systems c همانطور

توضیحات بیشتر

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی پیاده سازی مدل سازی معنایی شناخت سیستم 2 مدل سازی معنایی داده قبل از پیادهسازی بانک اطالعاتی باید عمل طراحی بانک اطالعاتی معنایی( انجام

توضیحات بیشتر

مطالب مورد بحث در اقتصاد کلان

مطالب مورد بحث در اقتصاد کلان درس اصول علم اقتصاد )1( فصل پنجم نظریه تولید و هزینه 1 نظریه تولید 2 تولید بوجود آوردن کاالها )گندم کفش لباس و...( و خدمات ( امنیت آموزش پزشکی و...( با استفاده از نهاده ها و عوامل تولید) نیروی کار سرمایه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد بررسی وضعیت صنعت فولاد مقدمه صنعت فولاد یکی از موتورهاي محرك توسعه اقتصادي کشورها در سراسر جهان به شمار می رود. این صنعت علاوه بر نقش کلیدي در توسعه کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا عاملی موثر در رشد

توضیحات بیشتر

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجویان در انتخاب آزمون آماري مناسب در ) کت نیز در آن گنجانده

توضیحات بیشتر

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbuacir ١٠ شهریور ١٣٩٢ برای برآورد دبی اوج روشهای متفاوتی ارایه شده است که به شرح زیر است روابط تجربی: بهعنوان مثال میتوان به رابطه منطقی و یا استدلالی ١ اشاره

توضیحات بیشتر

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 0 سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده...... 1 فصل اول: مقدمه -1-1 مقدمه 3... فصل دوم: بستر تحقیق -1-2 مقدمه 5... 2-2- شبکههای موردی بیسیم...

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 مقدمه حاكميت قوانين و مقررات زيربناي اصلي نظام حسابرسي و رسيدگي بخش عمومي

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

Database Course Introduction

Database Course Introduction م آن ه جان را ت آ و ت معرفی درس: طراحی پایگاه دادهها (40384 ( مرتضی امینی نیمسال دوم 95-94 مقدمه 2 نیازمند توسعه سیستمهاي اطلاعاتی یا برنامههاي کاربردي براي استفاده از اطلاعات وجود حجم زیادي از دادهها

توضیحات بیشتر

نحوه انجام معامالت اوراق اختیار معامله ( آپشن( نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان

نحوه انجام معامالت اوراق اختیار معامله ( آپشن( نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان نحوه ارسال سفارش در مناد های اختیار هامنند سایر مناد ها می باشد و کافیست مناد های مورد نظر را در دیدبان اضافه و یا در قسمت ارسال سفارش جستجو منایید. -1 بعد از انتخاب و یا جستجوی مناد در قسمت جزئیات مناداطالعات

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر