ارزیا یب مطالعات علوم محیط زیست دوره چهارم شماره دوم فصل تابستان سال 1398 صفحه اثرات زیست محیطی سد ایوشان در مرحله ساخت و بهرهبرداری با

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "ارزیا یب مطالعات علوم محیط زیست دوره چهارم شماره دوم فصل تابستان سال 1398 صفحه اثرات زیست محیطی سد ایوشان در مرحله ساخت و بهرهبرداری با"

رونوشت

1 ارزیا یب 47 اثرات زیست محیطی سد ایوشان در مرحله ساخت و بهرهبرداری با استفاده از روش ماتریس آیکلد و ماتریس ارزیا یب مهدی کماسی *, بهرنگ بیرانوند سریع *- استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آیتاهلل العظمی بروجردی)ره( استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آیتاهلل العظمی بروجردی - دانشآموخته کارشناسی ارشد آب و سازهه یا هیدرولیکی دانشگاه آیتاهلل العظمی بروجردی)ره(. ایمیل نویسنده مسئول: شماره موبایل نویسنده مسئول: تاریخ دریافت: 98//5 تاریخ پذیرش: 98/4/7 چکیده با توجه به مواردی همچون تغییر اقلیم گسترده و در نتیجه افزایش خشکسالی رشد جمعیت انسانی و به تبع آن افزایش تقاضای جهانی برای انرژی و آب ساخت پروژهه یا بزرگ سدسازی افزایش یافته است. با این حال بدون تحقیقات جامع یک پروژه بزرگ مانند سد اثررات برگشت ناپذیر و پیشبینی نشده زیادی بر محیط زیست خواهد گذاشت. بررسی سوابق اجرای پروژههای سدسازی نشان میدهد که بسیاری از آنها بدون توجه به مالحظات زیست محیطی طراحی و مورد بهرهبرداری قرار گرفتهانرد از ایرنرو مسرب برروز آلرودگیهرای متتلرو و تتری بتشهای عمدهای از منابع طبیعی گردیدهاند. در این پژوهش ارزیا یب اثرات زیسرت محیطری سرد ایوشران در دو فراز سراختمانی و بهرهبرداری بر محیطه یا بیولوژیکی فیزیکی- شیمایی اقتصادی- اجتماعی فرهنگی و استراتژیکی شناسایی و با استفاده از ماتریس آیکلد و ارزیا یب اثرات سریع بررسی شده است. نتایج نشان داد که بیشترین اثررات و پیامردهای منفری در فازهرای سراختمانی و بهررهبررداری در ماتریس آیکلد و ماتریس ارزیا یب اثرات سریع مربوط به محیط فیزیکی - شیمیایی میباشد. همچنین بیشترین اثرات و پیامدهای مثبت برای ماتریس آیکلد در فازهای ساختمانی و بهرهبرداری به ترتی مربوط به محیطه یا استراتژیک و اقتصادی - اجتماعی و برای ماتریس ارزیا یب اثرات سریع مربوط به محیط اقتصادی- اجتماعی برای هر دو فاز میباشد. نتایج به دست آمده تطابق بسیار مناسبی بین دو ماتریس نشران میدهد که صحت نتایج ارزیا یب زیست محیطی سد ایوشان را در دو مرحله ساختمانی و بهرهبرداری تایید مینماید. کلمات کلیدی " سد ایوشان "," ماتریس آیکلد " ماتریس ارزیا یب اثرات سریع " فاز ساختمانی " فاز بهرهبرداری " Environmental Impact Assessment of the Eyvashan earth dam in the construction and exploitation phase using theicold matrix and rapid impact assessment matrix (RIAM) Mehdi Komasi, *, Behrang Beiranvand Assistant Prof., Dept. of Civil Engineering, University of Ayatollah ozma Borujerdi * * Address: Mobile Phone: Abstract Large-scale dam construction projects have increased due to widespread climate change and increased drought, human population growth and, consequently, increased global demand for energy and water. Without comprehensive research, a large project such as a dam will have many irreversible and unpredictable effects on the environment. A survey on the history of dam construction projects shows that many of them have been designed and exploited regardless of environmental assessment. Therefore, the main cause of various contamination and destruction of many parts of natural resources have been. In this research, the environmental impact assessment of the Isochan dam was identified in two phases of construction and operation on biological, physical-chemical, economic-social, cultural and strategic environments and compared with the use of the ICOLD matrix and rapid impact assessment matrix(riam). The results showed that the most negative and negative effects in construction phases and operation in the icloud matrix and the evaluation of the rapid impact assessment matrix of the physical-chemical environment. In addition, the most positive effects and consequences in the construction and exploitation phases are respectively for the ICOLD matrix of the strategic and socioeconomic environments and for the rapid impact assessment matrix of the socioeconomic environment on both phases. The results show a very good fit between the two matrices and confirm the accuracy of the results in the environmental assessment of the Eyvashan Dam in two stages of construction and operation. Keywords Eyvashan earth Dam, Icold, Riam, Construction phase, Exploitation phase

2 -مقدمه بیتردید حفاظت محیط زیست یکی از اولویتها و نگرانیهای جوامع بشری بهشمار میرود. افزایش فزاینده جمعیت بهرهبرداری غیرمعقول از منابع طبیعی تتری و دگرگونی کاهش یابنده تنوع زیستی گسترش روز افزون آلودگیها اعم از هوا خاک و آب به روشهای گوناگون جهان را تحت تاثیر اثرات زیانبار قرار داده است.کاهش کیفیت زندگی طبیعی انسانها در نتیجه برهم خوردن تعادل و تناس محیط زیست موج شده است تا دولتها سازمانها و مجامع بینالمللی به تدوین و اجرای قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از آلودگی و تتری محیط زیست مبادرت ورزند. فرآیند ارزیابی زیست محیطی شامل مراحل شناسایی پروژه و تشریح وضعیت پایه زیست محیطی تعیین محدوده و شناسایی اثرات پیشبینی اثرات ارزیابی و کاهش اثرات و طراحی سیستم پایش میباشد و میتوان آن را روشی جهت تعیین پیشبینی و تفسیر اثرات زیست محیطی یک پروژه پیشنهادی بر کل مجموعه محیط زیست دانست و در واقع ارزیابی یکی از راههای مقبول برای دستیابی به اهداف توسعه یک ابزار موثر جهت پایدار است. ارزیابی اثرات زیست محیطی شناسایی و پیشبینی پیامدهای یک پروژه و یا طرحهای متتلو بر روی اجزای محیط زیستی بیولوژیکی فیزیکی-شیمیایی اقتصادی-اجتماعی فرهنگی و استراتژیکی میباشد. معنای بررسی زیست محیطی یک پروژه تنها بررسی مواردی مانند کیفیت آب موجودات مضر و یا عوامل به خطر افتادن سالمت عمومی جامعه نیست بلکه به معنای پیشبینی اثرات جانبی و اثرات دراز مدت و همچنین تفسیر اثرات ایجاد شده بهعلت اجرای پروژه و بهینهسازی روشهای حل تکنولوژیکی میباشد. بر همین اساس پیش از اجرای بسیاری از پروژههای عمرانی و توسعهای باید پیامدها و اثرات این گونه طرحها بر محیطزیست منطقه شناسایی و پیشبینی گردیده و اقدامات الزم به منظور کنترل و کاهش آنها بهکار بسته شوند که طرحهای توسعهای مربوط به سد و نیروگاه نیز از آن جمله میباشند. روشهای متنوعی برای ارزیابی و به تصویر کشیدن پیامد فعالیتهای یک طرح یا توسعه وجود دارد. نکته مهم در کاربرد روشها و فناوریها ارزشیابی گزینه آن است که هر روش منابع و زمینه اطالعاتی مربوط به ازکارآیی نتیجه در دارد نیاز خود را ارزشیابی برای ویژهای طرحهایی مشتص برخوردار میگردد. از اینرو تمامی روشها به یک اندازه در ارزشیابی یک طرح یا پروژه محیط زیستی مؤثر نتواهد بود. بنابراین هر روش میتواند معای و مزایای خاص خود را داشته باشد. پیری) 9 ( ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث سد را به وسیله ماتریس لئوپولد به انجام رساند و به این نتیجه رسید که درصورت مدیریت صحیح منابع آب پروژه همراه با تأثیرات مثبتی بر رشد و توسعه اقتصادی - اجتماعی منطقه خواهد بود. در مطالعهای دیگر غالمعلیفرد و همکاران )9( کاربرد روش لئوپولد را در ارزیابی اثرات محیط زیستی محل دفن بررسی نتایج دادند. قرار بررسی مورد شهرکرد جامد پسماند ارزیابی اثرات محیط زیستی گزینههای متتلو مدیریت پسماند تلفیقی گزینه که داد نشان کمپوست-بازیافت کمترین دارای اثرات منفی محیط زیستی است. در ارزیابی اثرات زیست محیطی سد زاینده رود اثر ریز فعالیتهای پروژه به صورت جداگانه بر روی پارامترهای از پس و شده است ارزیابی محیطی زیست تعیین اثر کل ریز فعالیتهای پروژه مشتص شد که سد زاینده رود بر زمین آب زیستگاههای گیاهی و جانوری منطقه اثرمنفی داشته ولی برآب و هوا اوضاع اجتماعی و اقتصادی بهداشت و زیبایی منطقه اثر مثبت دارد)اسدی 79(. در پژوهشی دیگر اسکندری و همکاران) 9 ( طی تحقیقی به ارزیابی اثرات زیست محیطی محل دفن پسماندهای خطرناک مرجع به وسیله ماتریس لئوپولد اقدام نمودند و به این نتیجه رسیدند که ماتریس لئوپولد جهت قوی ابزاری ارزیابی اثرات محیطی زیست میباشد. مطالعات نیکنامی و حافظی مقدس) 89 ( نشان داد که گزینه محل احداث گلپایگان از دفن پیامدهای در جدید مثبت قیاس فراوانی محل با برخوردار فعلی دفن است. در شهر این تحقیق که از روش ماتریس لئوپولد و بر اساس روش نرخ دهی و همپوشانی ساده از پارامتر مهم و مؤثر در انتتاب محل دفن استفاده شد مشتص گردید که بیشترین پیامدهای محیط زیستی احداث محل دفن در پهنه جدید واقع در شمال شهر مربوط به اثرات فیزیکی در طول دوره ساخت و بهرهبرداری است بنابراین بر رعایت راهکارهای اساسی در جهت کاهش اثرات بر محیط فیزیکی وشیمیایی تأکید شد. قربانینیا و همکاران) 94 ( طی پژوهشی روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع را برای پروژههای گردشگری به وسیله فرآیند تحلیل شبکه فازی اصالح نمودند و -Environmental Impact Assessment 48

3 بیان داشتند نتایج حاصل به واقعیت نزدیکتر میباشد. میرزایی و همکاران )88( نیز برای ارزیابی پیامدهای محیط زیستی کارخانه کمپوست شهر کرمانشاه از ماتریس لئوپولد استفاده کردند.در این مطالعه راهکارهای کاهش اثرات منفی با توجه به موقعیت مکانی کارخانه نسبت به شهر و حجم ورودی زباله به آن ارائه شد. در پژوهشی دیگر طاهری و همکاران) 96 ( با ارزیابی اثرات محیط زیستی محل دفن پسماندهای جامد شهری تبریز با استفاده از ماتریسهای RIAM و Leopold جهت جایگزینی روش دفن غیر بهداشتی سه گزینه دفن بهداشتی بازیافت و تولید کمپوست به همراه دفن باقیمانده را مورد بررسی قرار دادند. در نهایت گزینه تولید کمپوست بر اساس نتایج هر دو ماتریس و با عنایت به ماهیت پسماندهای شهری تبریز باالترین اولویت را برای جایگزینی با دفن غیر بهداشتی را دارا است. (Wang et ( al, مدلی ارائه کردند که به وسیله مدیریت زیست محیطی سدها و انجام پروژهه یا سد به صورت ایمن بتوان آثار منفی آنها را حداقل کرده و از نتایج مثبت فراوان آنها بر توسعه به خوبی بهره گرفت. عطایی و قاسمی) 95 ( در پژوهشی دیگر به ارزیا یب اثرات زیست محیطی طرحه یا تغذیه مصنوعی دشت الور در دو مرحله احداث و بهرهبرداری با استفاده از ماتریس آیکلد پرداختند. همچنین صادقلو و همکاران) 95 ( جهت ارزیا یب اثرات زیست محیطی صنایع معدنی در پایداری نواحی روستایی از ماتریس آیکلد استفاده نمودند. در ارزیابی زیست محیطی سد متزنی شهید مدنی و شبکه آبیاری و زهکشی مربوطه با استفاده از روش ماتریس تلفیقی لئوپولد و آیکلد در پایان مشتص شده است که با توجه به ارزیابیهای به عمل آمده گزینه اجرای پروژه با اعمال مالحظات زیست محیطی برگزینه عدم اجرا برتری دارد و عمده اثرات مثبت در محیط اقتصادی-اجتماعی و بیشترین اثرات منفی در محیط فیزیکی و در فاز ساختمانی است)اشرف زاده 86(. هدف این پژوهش شناسایی اثرات اجرای طرح سد ایوشان در دو فاز ساختمانی و بهرهبرداری به تفکیک در محیطهای بیولوژیکی فیزیکی - شیمیایی اقتصادی - اجتماعی فرهنگی و استراتژیکی است. در ادامه شدت و اهمیت اثرات با استفاده از آیکلد و ارزیابی اثرات سریع تعیین خواهد شد و با شناسایی اثرات منفی راهکارهایی جهت کاهش آنها ارائه میگردد. -روش انجام تحقیق - -محدوده مورد مطالعه به منظور استفاده حداکثر از جریان رودخانره هررود و ترامین آب مورد نیاز اراضی دشتهای ایوشان و چغلوندی طرح احداث سرد متزنی ایوشان بر روی رودخانه هررود در بتش زاغه شهرستان خرمآباد مطرح گردید. این اراضی که در سرواحل چرو و راسرت رودخانه هرود واقع گردیدهاند حردود 5 هکترار اراضری دیرم فاقد هرگونه محدودیت توسعه را شامل شده بهعالوه کمبرود آب شبکه موجود چغلوندی نیز ار طریق سد ایوشان تامین میگرردد. با احداث سد متزنی ایوشان و تاسیسات وابسته بتشی از دبری پایه که بهصورت جریان طبیعری و بره هنگرام در اراضری پرائین دست قابرل مصررف نبروده )در ماههرای غیرر نیراز( و بره ویرژه سیالبهای رودخانه هررود ذخیره میگردد. در واقع با توجه بره دیم بودن اراضی منطقه )اراضی واقع در سواحل رودخانه هررود( کمبود آب زیرزمینی نبود هیچگونه متزن ذخیرره بررای تنظریم جریانات زمستانه و بهاره رودخانه افرزایش روزافرزون احتیاجرات آب در منطقه به عنوان یک قط کشاورزی احداث سد متزنی ایوشان میتواند سهم بهسزائی در ترامین آب مرورد نیراز منطقره داشرته باشرد. سرد متزنری ایوشران در فاصرله /5 کیلرومتری باالدست روستای ایوشان گلستان و حردود 57 کیلرومتری شرهر خرمآباد بر روی رودخانه هرود واقع شده است. مسراحت حوضره آبریز رودخانه هرود تا محور سد متزنری ایوشران کیلرومتر مربع است. سد از نوع خاکی-سنگریزهای با هسته قائم رسی می باشد که ارتفاع آن از بستر 6 متر)تراز 84 متر از سرطح دریرا( تراز تاج سد 868 متر و رقوم نرمال بهرهبررداری از سرد 864 مترر از سرطح دریرا مریباشرد. حجرم مترزن در رقروم نرمرال بهرهبرداری از سد 5 میلیون مترمکع و وسعت دریاچه در ترراز نرمال / کیلومتر مربع است شکل) (. شکل - موقعیت سد متزنی ایوشان 49

4 - -روش پژوهش بهطورکلی روشهای متعددی جهت تجزیه و تحلیل و ارزیابی اثرات زیست محیطی در دنیا وجود دارد که روشهای ویژه چک 4 و رویهمگذاری نقشهها و لیستها ماتریسها شبکهها 5 از روشهای مرسوم به شمار میروند. مزیت روش همپوشانی ماتریسی نسبت به سایر روشهای دیگر این است که کمی است و در صورت کم تجربه بودن ارزیاب و ارزشدهی غلط به دلیل میانگینگیری از تمام پارامترها اشتباه تا حد زیادی تعدیل میشود و در کل نتیجه خللی ایجاد نمیکند. در این پژوهش با توجه به توسعه و تکامل ماتریسها و همچنین کابرد فراوانی ماتریسها در پروژههای عمرانی از روش ماتریس اصالح شده 7 استفاده شده است. 6 و ماتریس ارزیابی اثرات سریع لئوپولد ارزیابی فعالیتهای مرحله ساختمانی بر روی اجزای محیط زیستی برای هر یک از گزینهها در مطالعه حاضر به روش بازدید میدانی و جمعآوری اطالعات از منابع متتلو انجام شده است. در این پژوهش برای افزایش صحت در فرایند امتیازدهی از روش پرسشنامه استفاده شده است. در واقع ماتریس طراحی شده توسط کارشناسان محیط زیست و آب منطقهای تکمیل شده است و میانگین امتیازهای کارشناسان معیار ارزیابی است. -- -روش ماتریس آیکلد) ICOLD ( کمیته بینالمللی سدهای بزرگ) ICOLD ( یک تکنیک ماتریسی بزرگ و جامعی برای استفاده در ارزیا یب اثرات زیست محیطی سدها ارائه کرده است که با تغییرات و اصالح در شاخصهای آن در مطالعات ارزیابی دیگر نیز مورد استفاده قرار میگیرد. با بهکارگیری این روش میتوان نتایج کیفی ارزیابی محیط زیستی یک پروژه را بهصورت کمی بیان نمود. در این روش اثر هر یک از ریز فعالیتهای طرح بر عوامل زیست محیطی منطقه مطالعاتی در دو مرحله ساختمانی و بهرهبرداری به تفکیک محیطهای بیولوژیکی اقتصادی - اجتماعی فیزیکی - شیمیایی فرهنگی و بیولوژیکی سنجیده میشود و برای دامنه بزرگی اثر امتیازی بین صفر تا + و صفر تا - اختصاص مییابد. از محاسن ماتریس آیکلد بیان ویژگیهای هر اثر بر پارامترهای محیط زیست میباشد بهطوریکه عالمتها و اعداد مورد استفاده در این ماتریس وضعیت و خصوصیات اثر را شرح میدهند)موسوی 9 (. این ماتریس دارای چندین سطر و ستون است که سطرهای آن به ریزفعالیتهای پروژه و ستونهای آن به فاکتورهای زیست محیطی منطقه اختصاص یافته است. در محل تالقی ریزفعالیتها و پارامترهای زیست محیطی در صورت وجود اثر نوع و ویژگی اثر با استفاده از توصیو کنندههای زیر بیان میشود. الو- ماهیت اثر: عالمتهای )+( و )-( به ترتی بیانگر اثر مطلوب و نامطلوب هستند. ب- توصیو شدت اثر: زیاد : 8 این توصیو کننده در مورد اثراتی به کار برده میشود که موج تغییرات قابل توجهی نسبت به وضع موجود میگردند. در ماتریس آیکلد این شاخص با نماد عددی نمایش داده میشود. متوسط : 9 این توصیو کننده اثراتی را شامل میشود که میزان تغییرات حاصل از آنها نسبت به وضع موجود کمتر از اثرات عمده است ولی مقدار این تغییر آنقدر کم نیست که در گروه کم قرار گیرد. این شاخص در ماتریس آیکلد با نماد عددی نمایش داده میشود. کم : اثراتی که در گروه توصیو کننده کم قرار میگیرند و تغییرات حاصل از آنها نسبت به وضع موجود کمتر از دو گروه قبل و با درجه اندکی میباشد. این شاخص در ماتریس آیکلد با نماد عددی نمایش داده میشود. ج-تداوم اثر: اثراتی که در مقطع خاص به وقوع پیوسته و تداوم محسوب شده و با نماد )T( نمایش داده ندارند اثرات مقطعی میشوند. اثراتی که در دراز مدت به صورت دورهای یا مداوم محسوب شده وجود خواهد داشت اثر دائم و با نماد) P ( نمایش داده میشوند. د-زمان وقوع اثر: در ماتریس آیکلد سه نمادI M L به ترتی اثر میباشد. 5 بیانگر وقوع فوری میان مدت 4 و دراز مدت -- -روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع) RIAM ( روش ماتریس پاستاکیا یا ماتریس ارزیابی سریع قادر است در مدت زمان بسیار کوتاهی به ارزیابی و مقایسه گزینههای موجود در طرحها و پروژهها بپردازد و نتایج را به صورت واضح و گویا در قال جدول و نمودار نمایش دهد. عالوه بر این به دلیل داشتن ساختاری ساده توانایی باال در آنالیز عمیق و تکرارپذیر دقت باال انعطاف پذیری و همچنین قابلیت آن برای انجام یک ارزیابی عینی میتواند به عنوان یک روش قدرتمند برای انجام 8 -Major 9 -Moderate -Minor -Temperate -Permanent -Immediate term 4-Moderate term 5-Long term 4 - Specific method -Check list Method -Matrix Method 4 -Network Method 5 -Overlay Method 6 -Leopold Matrix 7- Rapid Impact Assessment Method(RIAM)

5 پروژههای ارزیابی اثرات محیط زیستی استفاده شود. ماتریس ارزیابی اثرات سریع یک سیستم رتبه بندی با استفاده از ماتریس است که به منظور تبدیل تصمیمگیریهای مفهومی به رکوردهای کمی طراحی گردیده است. این روش تعریو استانداردی از معیار ارزیابی برای تامین نمرهای دقیق و مستقل برای شرایط گوناگون را ارائه میدهد. اثرات فعالیتهای پروژه بر روی اجزای زیست محیطی محاسبه شده و برای هر جز نمرهای)با به کار بردن یک معیار تعریو شده( تعیین میشود که میزان اثرات ناشی از جزء مورد نظر را نشان میدهد. روش RIAM بر اساس تعریو استاندارد از معیارهای مهم ارزیابی که با میانگینگیری ارزشهای نیمه کمی برای هر یک از این معیارها قابل رتبهدهی بوده پایهگذاری گردیده است تا یک سیستم رتبهدهی دقیق و مستقل برای هر وضعیتی فراهم آید. نمرهدهی در این روش بر مبنای 5 معیار جداگانه میباشد. معیارهای ارزیابی مهم به دو دسته تقسیم میشوند: که در این روابط A و A امتیازهای جداگانه برای گروه A و B B و B امتیازهای جداگانه برای گروه B است. همچنین AT حاصلضرب همه امتیازات گروه A و BT مجموع همه امتیازات گروهB و ES امتیاز ارزیابی بهدست آمده برای شرایط مذکور است. اهمیت اثر) A ( مقیاسی برای نشان دادن میزان اهمیت شرایط که بر اساس مرزهای مکانی ارزیابی میشود یا مرزهایی که توجه انسان آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. دامنه اثر) A ( میزان اثر به عنوان اندازه گیری میزان سودمندی یا ضرر ناشی از اثر یا شرایط تعریو میگردد. مدت اثر )B( این پارامتر نشان دهنده دائمی یا موقت بودن شرایط میباشد و باید بیانگر وضعیت زمانی اثر باشد. بهطور مثال خاکریز یک اثر دائمی است اگرچه ممکن است یک روزه ایجاد یا از بین برود این در حالی است که یک سد متزنی تا وقتیکه بهطور کامل از بین برود یک شرایط و اثر موقت است. برگشت پذیری )B( این پارامتر به گونهای تعریو میشود که شرایط قابل تغییر بوده و میزانی از کنترل روی اثر آن شرایط میباشد این حالت نباید با دائمی یا موقت بودن یک اثرمساوی دیده شود یا با آن تداخل کند. تجمعی بودن اثر ) B ( این پارامتر نشان دهنده این است که عمل تاثیرگذار اثر منفرد یا اثری تجمعی در طول زمان یا اثری سینرژتیک با سایر شرایط دارد. معیارهای تجمعی به معنی قضاوت در مورد پایداری سیستمها است و نباید آن را با قابلیت برگشتپذیری یا برگشتناپذیری و دائمی یا موقت بودن تداخل اشتباه کرد( فروغی ابری 88 ()جدول (. )A( معیارهایی که برای وضعیت حائز اهمیت بوده و بهطور مجزا میتوانند نمره بهدست آمده را تغییر دهند )B( معیار هایی که برای وضعیت ارزشگذاری شده بنابراین به تنهایی قادر نتواهند بود نمرات بدست آمده را تغییر دهند. مقادیر منتس به هر گروه از این معیارها با استفاده از یک سری فرموله یا ساده محاسبه میشوند. این فرمولها به ما اجازه میدهند که هرکدام از بتشهای زیست محیطی را برا اساس تعاریو پایهای رتبهدهی کنیم. سیستم نمرهدهی به ضرب ساده نمرههای معیارهای گروه A نیاز دارد. استفاده از عمل ضرب برای این گروه مهم است زیرا این اقدام تضمین میکند که وزن هرکدام از نمرات بهطور صریح در نمره نهایی اعمال شده است زیرا درصورت جمع بستن برای شرایط گوناگون نتایجی مشابه بهدست خواهد آمد. نمرههای معیار گروه B با هم جمع میشوند تا یک جمع ساده تشکیل دهند. این تضمین میکند که هرکدام از نمرات بهتنهایی نمیتوانند نمره نهایی را تحت تاثیر قرار دهند بلکه اهمیت جمعی تمامی مقادیر گروه B بهصورت کامل مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. سپس جمع نمرات گروه B با نتایج )ES( برای نمرات گروه A ضرب شده تا ارزیابی نهایی وضعیت موجود تولید شود. این فرآیند بهوسیله فرموله یا زیرخالصه میشود: A A=ΑΤ ) ( B=BT ) ( ES=AT BT ) ( 4 -Environmental Score

6 معیار اهمیت اثر) A ( میزان تغییر یا اثر( دامنه اثر)) A ( مدت اثر) B ( قابلیت برگشت پذیری) B ( تجمعی بودن اثر) B ( جدول - معیارهای امتیازدهی در روش )Pastakia,998( RIAM توضیح امتیاز دارای اهمیت ملی/ بین المللی 4 دارای اهمیت منطقه ای/ ملی دارای اهمیت برای مناطقی بدون واسطه خارج از شرایط فقط با اهمیت برای شرایط محلی بدون اهمیت منافع بسیار مثبت + بهبود قابل مالحظه در وضعیت فعلی بهبود در وضعیت فعلی + بدون تغییر وضعیت فعلی تغییر منفی در وضعیت فعلی - تغییر یا ضرر منفی قابل مالحظه - تغییر یا ضرر بسیار زیاد - بدون تغییر/ غیر کاربردی موقتی دائمی بدون تغییر/ غیر کاربردی برگشت پذیر برگشت ناپذیر بدون ایجاد تغییرات/غیرقابل اجرا بدون اثر تجمعی با اثر تجمعی محلی واقع شده اند اثرات مثبت و منفی را میتوان با بهکار بردن ارزشهای مثبت و منفی به مرکزیت عدد صفر برای گروهها نشان داد. بدین ترتی عدد صفر نشان دهنده هیچ نوع تغییری و یا تغییر بسیار کم اهمیت است. به کار بردن صفر در گروه A می تواند نشان دهنده شرایطی باشد که هیچ نوع تغییری بر محیط وارد نگردیده است و یا تغییر بهقدری اندک و ناچیز است که برای آنالیز از اهمیت چندانی برخوردار نیست. از بهکار بردن ارزش صفر در گروه B بایستی پرهیز نمود چرا که اگر تمام معیارهای این گروه صفر گردند نتیجه نهایی ES صفر خواهد گردید. این شرایط ممکن است زمانی به وقوع بپیوندد که معیارهای گروه A از اهمیت الزم برای ارزشگذاری برخوردار باشند. به منظور جلوگیری از بوجود آمدن چنین شرایطی ارزشگذاری برای معیارهای گروه B از ارزش برای شرایطی که هیچ نوع تغییری و یا تغییر قابل توجهی مشاهده نشود استفاده میگردد.)Pastakia,998( در مرحله بعد ES های محاسبه شده براساس جدول طبقه بندیES طبقه بندی میگردند و هر جزء مطابق با این دستهها مورد ارزشیابی نهایی قرار میگیرند. با قرار گرفتن امتیاز ES در محدوده یک گروه یا دسته امکان نمایش آن به تنهایی بهصورت گروهی مطابق با نوع عنصر محیط زیست بهوجود میآید که می توان بهصورت گرافیکی یا عددی نشان داد)جدول (. 4

7 امتیاز زیست محیطی) ES ( 8 تا 7 7 تا 6 5 تا 9 8 تا 9 تا -9 تا - -8 تا - -5 تا تا 6-8 -تا 7 - جدول - طبقه بندی ES و توضیحات آن( Pastakia,998 ) دامنه ارزشی( حرفیRV ) دامنه ارزشی( عددیRV ) +E 5 4 +C N - -B - -C - -D -4 -E -5 توضیح اثرات و تغییرات مثبت خیلی زیاد اثرات و تغییرات مثبت مشتص اثرات و تغییرات مثبت متوسط اثرات و تغییرات مثبت اثرات و تغییرات مثبت ناچیز بدون اثر و تغییر اثرات و تغییرات منفی ناچیز اثرات و تغییرات منفی اثرات و تغییرات منفی متوسط اثرات و تغییرات منفی مشتص اثرات و تغییرات منفی خیلی زیاد -نتایج و بحث -- نتایج ماتریس آیکلد )ICOLD( نتایج حاصل از جدول ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از اجرای پروژه احداث سد متزنی ایوشان در فاز ساختمانی در محیطهای بیولوژیکی اقتصادی - اجتماعی فیزیکی - شیمیایی فرهنگی و استراتیژیکی نشان میدهد که تعداد کل اثرات طرح در مرحله آماده سازی و ساخت 68 مورد بوده که 8 مورد برابر درصد مثبت و 87 مورد برابر 7 درصد منفی بوده است و علت اصلی نتایج منفی مربوط به فعالیتهای فیزیکی - شیمیایی در محیط زیست منطقه است و عمدتا مقطعی و الزامی میباشد و بیشترین ردیو اثر منفی در فعالیت فیزیکی - شیمیایی مربوط به پارامتر آلودگی هوا و صوت با ردیو اثر - میباشد. از کل 5 فعالیت زیست محیطی پارامتر دارای ردیو اثر مثبت میباشد که بیشترین آن مربوط به فعالیتهای استراتیژیکی و پارامتر جلوگیری از وقوع سیالب با ردیو اثر + میباشد جداول و. همچنین نتایج حاصل از جدول ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از اجرای پروژه احداث سد متزنی ایوشان در فاز بهرهبرداری در محیطهای بیولوژیکی اقتصادی - اجتماعی فیزیکی - شیمیایی فرهنگی و استراتیژیکی نشان میدهد که تعداد کل اثرات طرح در مرحله بهرهبرداری 96 مورد بوده که 4 مورد برابر 7 درصد مثبت و 56 مورد برابر 9 درصد منفی بوده است و علت اصلی نتایج منفی باز هم مربوط به محیطهای بیولوژیکی و فیزیکی - شیمیایی در محیط زیست منطقه است. از کل 5 فعالیت زیست محیطی 6 پارامتر دارای ردیو اثر مثبت میباشد که بیشترین آن مربوط به فعالیتهای اقتصادی - اجتماعی و پارامتر کشاورزی با ردیو اثر + میباشد. همچنین بیشترین ردیو اثر منفی مربوط به فعالیت محیط بیولوژیک و پارامتر گونههای جانوری با ردیو اثر -میباشد. نتایج به روشنی نشان میدهد که در فاز بهرهبرداری تعداد اثرات مثبت بیشتر به چشم میخورد و این امر به ویژه در محیط اقتصادی - اجتماعی و همچنین محیط فرهنگی نمود بیشتری دارد )جداول 4 و (. با توجه به شکل مجموع اثرات مثبت طرح سد ایوشان در مرحله ساخت کمتر از مجموع اثرات منفی میباشد و در مرحله بهرهبرداری مجموع اثرات مثبت بیشتر از مجموع اثرات منفی است. شکل - مقایسه مجموع اثرات مثبت و منفی در فاز ساختمانی و بهرهبرداری در شکلهای تا 7 مجموع ریز اثرات مثبت و منفی بر هریک از محیطهای مورد بررسی در فاز ساختمانی و بهرهبرداری نشان داده شده است. 4

8 شکل -اثرات فعالیتهای فاز ساختمانی و بهرهبرداری بر محیط بیولوژیکی ماتریس آیکلد شکل 4 - اثرات فعالیتهای فاز ساختمانی و بهرهبرداری بر محیط اقتصادی - اجتماعی ماتریس آیکلد شکل 5 -اثرات فعالیت های فاز ساختمانی و بهرهبرداری بر محیط فیزیکی - شیمیایی ماتریس آیکلد 44

9 شکل 6 - اثرات فعالیتهای فاز ساختمانی و بهرهبرداری بر محیط فرهنگی ماتریس آیکلد شکل 7 - اثرات فعالیت های فاز ساختمانی و بهرهبرداری بر محیط استراتیژیکی ماتریس آیکلد جمع جبری اثرات مرحله ساختمانی در محیط فیزیکی - شیمیایی 8- از تعداد 7 اثر میباشد که بیشترین اثرات منفی پروژه در این محیط است. همچنین محیط بیولوژیکی 75 - از 59 اثر محیط اقتصادی - اجتماعی 9- از 9 اثر محیط استراتیژیکی 6+ از 6 اثر و محیط فرهنگی که بیشترین اثرات مثبت را شامل میشود 5+ از اثر است. جمع جبری اثرات مرحله بهرهبرداری در محیط بیولوژیکی 5- از اثر محیط فیزیکی - شیمیایی 7 + از 6 اثر محیط استراتیژیکی 6+ از اثر محیط فرهنگی + از اثر و محیط اقتصادی - اجتماعی با بیشترین اثرات مثبت 85+ از 69 اثر است شکل) 8 (. شکل 8 -ارزیابی به روش ماتریس آیکلد در فاز ساختمانی و بهرهبرداری 45

10 همچنین نتایج جمع بندی آثار در پارامترهای زیست محیطی سد ایوشان در مرحله ساختمانی و بهرهبرداری نشان داد که پیامدهای دائمی مثبت از پیامدهای دائمی منفی در دو فاز ساختمانی و بهرهبرداری بیشتر بوده است. همچنین پیامدهای مقطعی مثبت در فاز بهرهبرداری بیشتر از پیامدهای مقطعی منفی بوده اما در فاز ساختمانی پیامدهای مقطعی منفی بیشتر از پیامدهای مقطعی مثبت بوده است. به طور کلی با مقایسه مجموع پیامدهای مثبت و منفی در پروژه سد ایوشان در دو فاز ساختمانی و بهرهبرداری مشتص شد که پیامدهای مثبت بیشتر از پیامدهای منفی آن بوده است)جداول 4 و و شکل 9(. جدول - جمع بندی آثار ارزیابی محیطی در فاز ساختمانی سد ایوشان منفی مقطعی مثبت مقطعی منفی دائمی مثبت دائمی متغیر ارزیابی 57 4 بیولوژیک 54 5 اقتصادی - اجتماعی 69 فیزیکی - شیمیایی 6 9 فرهنگی 4 استراتیژیک مجموع جدول 4 - جمع بندی آثار ارزیابی محیطی در فاز بهرهبرداری سد ایوشان منفی مقطعی مثبت مقطعی منفی دائمی مثبت دائمی متغیر ارزیابی 7 بیولوژیک 6 6 اقتصادی - اجتماعی فیزیکی - شیمیایی 5 9 فرهنگی استراتیژیک مجموع شکل 9 - تداوم آثار زیست محیطی سد ایوشان در فاز ساختمانی و بهرهبرداری 46

11 استراتیژیک فرهنگی فیزیکی - شیمیایی اقتصادی - اجتماعی محیط بیولوژیک - -نتایج ماتریس ارزیابی اثرات سریع) RIAM ( اثر فعالیتهای زیست محیطی سد ایوشان در مرحله ساختمانی و بهرهبرداری در جدول 5 نشان داده شده است. جدول 5 - ارزیابی اثرات زیست محیطی سد ایوشان با ماتریس RIAM در مرحله ساختمانی و بهرهبرداری RV ES B B Β A Α بهرهبرداری ساختمانی RV ES B B Β A Α -B -B آسی گونه های نادر پوشش گیاهی زیستگاه آبزیان اگونه های جانوری آموزش و آگاهی اشتغال کشاورزی دامداری ارزش ملک بهداشت و درمان بیماری ها میراث فرهنگی تامین آب شرب آلودگی آب آلودگی خاک آلودگی هوا و صوت تتری فرسایش خاک تتری اراضی پایاب مراتع سطح آب زیرزمینی کیفیت آب زیرزمینی تبتیر کیفیت آب رودخانه رسوبگذاری متزن سد مهاجرت گردشگری جمعیت ایمنی و امنیت توسعه زیرساخت ها ارتباطات و حمل و نقل امدادرسانی خطر در پایین دست پذیری در برابر زلزله جلوگیری از وقوع سیالب N N N N N N +C در فاز ساختمانی در محیط بیولوژیک در مجموع 5 اثر در خانه های ماتریس قرار گرفته که درصد آثار منفی میباشد. در بین آثار منفی همگی آثار منفی ناچیز هستند. در محیط بیولوژیک در مجموع 5 اثر در خانههای ماتریس قرار گرفته که اثرمثبت) 8 درصد آثار( و )7 5 درصد آثار( اثر خنثی میباشد. آثار مثبت یک اثر مثبت ناچیز و یک اثر مثبت کم وجود دارد )شکل (. 47

12 شکل - ارزیابی اثر محیط بیولوژیک سد ایوشان با ماتریس RIAM در مرحله ساختمانی و بهرهبرداری - اجتماعی در مجموع 9 اثر در خانههای ماتریس قرار گرفته که 7 اثرمثبت) 78 درصد آثار( و ) درصد آثار( اثر خنثی میباشد. از بین آثار مثبت 4 اثر مثبت ناچیز اثر مثبت متوسط و اثر مثبت مشتص وجود دارد )شکل (. در محیط اقتصادی - اجتماعی در مجموع 9 اثر در خانههای ماتریس قرار گرفته که 7 اثر مثبت و اثر منفی میباشد. در مجموع 78 درصد آثار مثبت و درصد آثار منفی میباشد. در بین آثار مثبت 4 اثر مثبت ناچیز و اثر مثبت کم وجود دارد. همچنین هر اثر منفی منفی ناچیز هستند. در محیط اقتصادی شکل - ارزیابی اثر اقتصادی - اجتماعی سد ایوشان با ماتریس RIAMدر مرحله ساختمانی و بهرهبرداری در محیط فیزیکی - شیمیایی در مجموع اثر در خانههای ماتریس قرار گرفته که همگی) درصد( منفی میباشد. در بین آثار منفی 9 اثر منفی ناچیز و اثر منفی کم وجود دارد. در محیط فیزیکی - شیمیایی در مجموع اثر در خانههای ماتریس قرار گرفته که اثرمثبت) 7 درصد آثار( و )55 6 درصد آثار( اثر خنثی و اثر منفی) 8 درصد( میباشد. از بین آثار مثبت اثر مثبت ناچیز اثر کم مثبت و در بین آثار منفی هر دو اثر کم منفی میباشد )شکل (. شکل - ارزیابی اثر فیزیکی - شیمیایی سد ایوشان ماتریسRIAM در مرحله ساختمانی و بهرهبرداری 48

13 در محیط فرهنگی در مجموع اثر در خانههای ماتریس قرار گرفته که اثرمنفی) 67 درصد آثار( و ) درصد آثار( اثر مثبت میباشد. هر دو اثر منفی منفی ناچیز و اثر مثبت مثبت کم میباشد. در محیط فرهنگی در مجموع اثر در خانههای ماتریس قرار گرفته که اثرمثبت) 67 درصد آثار( و ) درصد آثار( اثر منفی میباشد. از بین آثار مثبت اثر مثبت ناچیز اثر مثبت متوسط و اثر منفی کم منفی میباشد)شکل (. شکل - ارزیابی اثر فرهنگی سد ایوشان با ماتریس RIAM در مرحله ساختمانی و بهرهبرداری در محیط استراتژیک در مجموع 7 اثر در خانههای ماتریس قرار گرفته که اثرمنفی) 8 درصد آثار( و )7 5 درصد آثار( اثر مثبت میباشد. آثار منفی هر دو اثر منفی ناچیزند و در بین آثار مثبت اثر مثبت ناچیز و اثر مثبت متوسط وجود دارد. در محیط استراتژیک در مجموع 7 اثر در خانههای ماتریس قرار گرفته که 5 اثرمثبت) 7 درصد آثار( و )9 درصد آثار( اثر منفی میباشد. از بین آثار مثبت اثر مثبت ناچیز اثر مثبت مشتص و هر دو اثر منفی منفی ناچیز میباشد )شکل 4 (. شکل 4 - ارزیابی اثر استراتژیک سد ایوشان با ماتریسRIAM در مرحله ساختمانی و بهرهبرداری در مجموع در دو فاز ساختمانی و بهره برداری 7 دامنه ارزشی در ماتریس پاستاکیا بارگذاری شده است که از این میان دامنه مثبت) 46 درصد( 7 دامنه منفی) 8 درصد( و دامنه خنثی) 6 درصد( است. قسمت اعظم اثرات منفی در فاز ساختمانی و بر روی محیط فیزیکی شیمیایی می باشد که پس از پایان پروژه اثرات آن کاهش یافته و یا بهطورکلی از بین میرود. همچنین این اثرات دارای دامنههای از تغییرات ناچیز تا متوسط هستند و اثر مشتص و قابل مالحظهای در بین آنها مشاهده نمیشود. بیشتر آثار مثبت در فاز ساختمانی برروی محیط اقتصادی - اجتماعی مشاهده میگردد. با توجه به طول عمر در نظر گرفته شده برای سد) 5 سال( این اثرات از ماندگاری باالیی برخوردار هستند. همچنین دراین قسمت 4 اثر مثبت ناچیز و اثر مثبت کم وجود دارد. در دوره بهرهبرداری نیز بیشترین اثر منفی با کاهش چشمگیر نسبت به دوره ساختمانی بر روی محیط فیزیکی - شیمیایی مشاهده میگردد. و بیشترین تاثیرات مثبت پروژه نیز در محیط اقتصادی - اجتماعی بهوجود آمده است)شکل 5 (. در مجموع با توجه به آثار مثبت زیاد پروژه بر روی محیطهای پنجگانه و به ویژه محیط اقتصادی - اجتماعی که از طول عمر باالیی در مقایسه با آثار منفی کم و موقت پروژه برخوردار هستند اجرای پروژه مورد تایید است)جدول 6 شکل 6 (. 49

14 شکل 5 - دامنه ارزشی ماتریس ارزیابی اثرات سریع در مرحله ساختمانی و بهرهبرداری سد ایوشان شکل 6 - مقایسه دامنه ارزشی ماتریس ارزیابی اثرات سریع در مرحله ساختمانی و بهرهبرداری سد ایوشان ES 7 to 8 6 to 7 9 to 5 to 8 to 9 - to -9 - to -8-9 to -5-6 to to -8 RV E D C B A N -B -C -D -E RVN جدول 6 -نتایج ارزیابی ماتریس اثرات سریع در مرحله ساختمانی و بهرهبرداری سد ایوشان استراتژیک فرهنگی فیزیکی - شیمیایی 4 4 اقتصادی - اجتماعی 6 5 بیولوژیک مجموع نهایی %

15 به محیط فیزیکی- شیمیایی و در مرحله بهرهبرداری برای ماتریس آیکلد به محیط استراتژیک و در ماتریس ریام به محیط اقتصادی - اجتماعی اختصاص یافت. با توجه به بیشترین اثرات منفی در محیط فیزیکی - شیمیایی میتوان با مدیریت عملیات استتراج منابع قرضه تمیز کردن متزن سد قبل از عملیات آبگیری ارائه راهکار مناس در جلوگیری از ورود فاضالب پسماندها مواد زاید ساختمانی روغن سوخته ماشین آالت و... به رودخانه ایجاد سنگ چین و گابیون بندی در شی های تند اطراف سد پاک تراشی بستر رودخانه کاهش رفت و آمد وسایل نقلیه حذف گیاهان حاشیه متزن سد و پر کردن گودالها و زهکشی آبهای راکد از اثرات منفی تا حد زیادی کاست. به طورکلی در نتایج هر دو ماتریس تطابق بسیار مناسبی به دست آمد که میتواند صحت نتایج را در ارزیابی زیست محیطی سد ایوشان در دو مرحله ساختمانی و بهرهبرداری تایید نماید. 4- نتیجه گیری و جمعبندی نتایج جمع بندی آثار در پارامترهای زیست محیطی سد ایوشان در مرحله ساختمانی و بهرهبرداری نشان داد که پیامدهای دائمی مثبت از پیامدهای دائمی منفی در دو فاز ساختمانی و بهرهبرداری بیشتر بوده است. همچنین پیامدهای مقطعی مثبت در فاز بهرهبرداری بیشتر از پیامدهای مقطعی منفی بوده اما در فاز ساختمانی پیامدهای مقطعی منفی بیشتر از پیامدهای مقطعی مثبت بوده است. آنچه مسلم است حذف کامل اثرات منفی پروژه امکان پذیر نیست اما غالبا میتوان از شدت و دامنه آنها تا حد بسیار زیادی کاست. در بررسی زیست محیطی اجرای سد خاکی ایوشان در فاز ساختمانی در هردو ماتریس آیکلد و ارزیابی اثرات سریع نتایج یکسانی به دست آمد بهنحوی که آثار بیشترین آثار مثبت و منفی به ترتی به محیطهای اقتصادی اجتماعی و فیزیکی شیمیایی اختصاص یافت. همچنین در مرحله بهرهبرداری بیشترین آثار منفی پروژه در هر دو ماتریس منابع اسدی م. قیصری ع. بینا ب. 79. ارزیابی اثرات زیست محیطی سد زاینده رود نشریه آب و فاضالب دوره 44 شماره 4 ص 5-. اسکندری ر. حافظی مقدس ن. حیدری سلوکلویی ح.ر. 9. ارزیابی اثرات زیست محیطی محن دفن پسماندهای خطرناک مرجرع در ایران مرکزی شانزدهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی ایران 4 تا 6 شهریور شیراز. اشرف زاده م ر. سمیعی ع. میرباقری م. 86. ارزیابی زیست محیطی سد متزنی شهید مدنی و شربکه آبیراری و زهکشری مربروط برا استفاده از روش ماتریس تلفیقی لئوپولد و آیکلد دومین کنفرانس ملی تجربههای ساخت شبکههای آبیاری و زهکشی تا آبان کرج. پیری ح. 9. ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث سد چاه نیمه چهارم در زابل آمایش سرزمین دوره شماره 5 ص صادقلو ط. سجاسی قیداری ح. ریاحی و. 95.ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع استتراجی-معدنی در پایداری نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای پیرامون کارخانه سیمان زنجان نشریه اقتصاد فضا و توسعه روستایی دوره 5 شماره ص طاهری م. غالمعلیفرد م. جلیلی قاضی زاده م. ثاقبیان م. 96. ارزیا یب اثرات محیط زیس یت محل دفرن پسرماندهای جامرد شرهری تبریز با استفاده از ماتریس ه یا RIAM و LEOPLD فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشرگاه تبریرز دوره 47 شرماره 87 ص عطایی پ. کریمی قاسمی س. 95 ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای تغذیه مصنوعی دشت الور در استان بوشهر فصلنامه علروم و تکنولوژی محیط زیست دوره 9 شماره 4 ص غالمعلی فرد م. میرزایی م. حاتمی منش م. ریاحی بتتیاری. ع.ر. صادقی م. 9. کراربرد مراتریس اثررات سرریع و مراتریس ایرانری )اصالح شده لئوپولد( در ارزیابی اثرات محیط زیستی محل دفن پسماند جامد شهرکرد علوم پزشکی شهرکرد دوره 6 شرماره ص قربانینیا ز. نیکزاد و. صالحی ا. 94. ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژههای گردشگری ( مطالعه موردی: منطقره گردشرگری اوان( مجله برنامهریزی و توسعه گردشگری شماره ص میرزایی ن. نوری ج. محوی ا.ح. یونسیان م. ملکی ا. 88. ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث کارخانه کمپوست سنندج دانشگاه علوم پزشکی کردستان دوره 4 شماره 4 ص

16 نیکنامی م. حافظی مقدس ن. 89. مکانیابی محل دفن زبالههای شرهری در شرهر گلپایگران برا اسرتفاده از جری ای اس فصرلنامه زمینشناسی کاربردی دوره 6 شماره ص Pastakia, C.M.R The rapid impact assessment matrix (RIAM) A new tool for environmental impact assessment. In Environmental Impact Assessment Using the Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM), K. Jensen (Ed). Fredensborg, Denmark: Olsen & Olsen. Wang, Q.G., Du, Y. H., Su, Y. and Chen, K.Q.. Environmental impact Postssessment of dam and reservoir projects: areview.procedia environmental sciences (The 8th biennial conference of international society for ecological modelling). Vol., P

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx مو سسه ارزيابي و رتبهبندی دانشگاههای سبز جهان ۲۰۱۶ (UI ١ Green World Ranking) مقدمه دانشگاه اندونزي با هدف ترويج پايداري در آموزش عالي از سال 010 اقدام به ارزيابي و رتبهبندي دانشگاههاي جهان بر اساس معيارها

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مهندسین مشاور سبزاندیش پایش)ساپ( این شرکت در سال 1380 با هدف ارائه خدمات مشاورهای طراحی نظارت اجرا و مدیریت طرح درپروژههای عمرانی توسعهای آمایشی تحقیقاتی و پژوهشی تأسیس گردیده و تخصصهای آن در زمینههای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش»تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال «که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation وزارت راه و شهرسازي مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي تجارب جهانی در خصوص مدیریت بحران سیلاب و بررسی میدانی سیلابهاي اخیر در کشور مقصود پوریاري- عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي 1398/2/8 آمار

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 0 سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده...... 1 فصل اول: مقدمه -1-1 مقدمه 3... فصل دوم: بستر تحقیق -1-2 مقدمه 5... 2-2- شبکههای موردی بیسیم...

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز 2020 1 تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامبر 2019 اعالم شد. دانشگاه کاشان در این نظام رتبه بندی

توضیحات بیشتر

تاریخچه احداث سد در ایران، در سال ۱۹۵۰ آغاز شد . در دوران پس از انقلاب، در ایران ظرفیت و توان سد سازی، قابل توجهی به وجود آمد با تقویت برخی از شرکت‌

تاریخچه   احداث سد در ایران، در سال ۱۹۵۰ آغاز شد . در دوران پس از انقلاب، در ایران ظرفیت و توان سد سازی، قابل توجهی به وجود آمد با تقویت برخی از شرکت‌ ح ج ع و من لنا ا ل م ا ء ء ل و هر چي ز زنده اى را از آب پديد آورد ي م سوره األنبياء آیه 30 انسانها در گذشته برای تامین نیاز آبی خود به کندن چاه روی آوردند و خانه ها روستاها و شهر ها را در کنار منابع آب

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11 ضميمه دو

Microsoft Word - 11 ضميمه دو 155 ضميمه 2: سرانههاي تا سيسات شهري مباني نظري برنامه 5 ساله فرهنگي اجتماعي شهر تهران 156 157 مساجد و اماكن مذهبي نظر به نقش مسجد و اهميت آن و با توجه به پراكندگي مساجد و اماكن مذهبي در سطح شهرها و محلات

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده واحد GIS دستور العمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت اجرایی عنوان خدمت: تفكيك كنتور نام اجرایی: شركت آب و فاضالب شهری اهواز نام

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation صنعت توزیع برق رکن اساسی در مدیریت انرژی صنعت برق محمودرضا حقی فام مزایای بهبود بهره وری انرژی در صنعت برق -1 تأمین مشترکین بیشتر با ظرفیت موجود 2- کاهش رشد تقاضای برق و در نتیجه کاهش نیاز به سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 6 دروس اصلي دروس اختياري پايان نامه جمع (بدون دروس

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از هر کدام

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Introduction [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Introduction [Compatibility Mode] مهندسي پي پيشرفته مقدمه علي فاخر 1390 مقدمه مجموعه تصاوير و مطالب حاضر با عنوان مهندسي پي پيشرفته به همراه متن اصلي در اختيار خواننده قرار مي گيرد. اولين ويرايش كتاب مهندسي پي پيشرفته در پاييز 1376 به

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation سوخت مایع %70 عنوان عملکرد سال 94 سال 95 تاکنون 9766 275 497 شبکه گذاري KM 160044 3638 انشعاب شهري 1794 117567 4012 انشعاب روستایی 4176-39055 حجم گاز جایگزین در صنعت 44058 521197 20160 اشتراك پذیري 20638

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

ASTEC site

ASTEC site O&M ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 1389 جهت شرکت فناوران در سال آبتین فولاد اراي ه خدمات برداري بهره تجهیزات از نگهداري تامین و مهندسی و طراحی قطعات در صنایع فولاد کشور خصوصا اسفنجی آهن

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی پیاده سازی مدل سازی معنایی شناخت سیستم 2 مدل سازی معنایی داده قبل از پیادهسازی بانک اطالعاتی باید عمل طراحی بانک اطالعاتی معنایی( انجام

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب ساعت کار شنبه تا چهارشنبه : 7/03 الی 01/03 دانشکده نام رشته و مقطع آدرس دانشکده شماره تلفن کارشناسی پیوسته کارش

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب ساعت کار شنبه تا چهارشنبه : 7/03 الی 01/03 دانشکده نام رشته و مقطع آدرس دانشکده شماره تلفن کارشناسی پیوسته کارش آدرس کارشناسی ناپیوسته مهندسی معماری تصویرسازی مدیریت پروژه و ساخت 44846481-4 44846498 هنر و معماری طراحی لباس مهندسی معماری معماری پژوهش هنر طراحی پارچه و لباس مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی حفاظت

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

صفحه 1 مدیریت تولید- الوانی فصل 8 : برنامه ریزی در سیستمهای تولید غیر پیوسته 8-1- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. ب

صفحه 1 مدیریت تولید- الوانی فصل 8 : برنامه ریزی در سیستمهای تولید غیر پیوسته 8-1- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. ب صفحه -- اطلاعات زیر مربوط به سفارشهای در خط انتظار یک سیستم تولیدی میباشد. بازدهی این سیستم را با استفاده از روش»اول آمده اول برود«)FCFS( و»کوتاهترین «)SPT( محاسبه کنید. T S R Q P سفارشهای در خط انتظار

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین

بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: 5282295855 Shiravand_b@razi.tums.ac.ir سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین بیماریها كارشناسي كنترل ناقلین بیماریها كارشناسي ارشد

توضیحات بیشتر

90-04.xls

90-04.xls اداره كل هواشناسي استان تهران ماهنامه هواشناسي تير 19 www.tehranmet.ir e-mail: tehran@irimet.net www.irimo.ir تارنماي الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان تهران نشاني پست الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی ن چ گا ل ی خشک خاک رد مح ل آزما ی ش : د ا نش ج و :

توضیحات بیشتر

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله در این مقاله روش های تعیین پاسخ سازه تک درجه ا زادی که در معرض نیروی زلزله ناشی از جنبش زمین قرار گرفته باشد برررسی می شود. پاسخ به جنبش زمین ناشی از زلزله در مقالات قبل پاسخ سازه در اثر نیروهای ذاتی موجود

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - P_PTG1005.docx

Microsoft Word - P_PTG1005.docx پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران تاثير جهتيابي شكستگيها در بازيافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرايندهاي سيلابزني آبي و پليمر در شمال روستاي مزدوران 4 3 2 1 مصطفي قناديان بهنام رحيمي علي شعبان و سيد كيوان

توضیحات بیشتر

روش اجرايي کنترل سوابق.doc

روش اجرايي کنترل سوابق.doc شرکت کارگزاري تدبیرگر سرمایه روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت تاریخ تهیه: 87/02/25 موضوع مسي ولیت تهیه کننده تا یید کننده تصویب کننده نام شماره : RC01 صفحه: 1 از: 6 شماره بازنگري: صفر امضا و تاریخ روش اجرایی

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 روش حذف گوسی Elimination) (Gauss یکی از مهمترین الگوریتمهایی دو مرحله تشکیل شده است: استفاده امروزه که است از روش این در کار روند می ش ود. (Forward Elimination) می شود. تشکیل مثلثی بالا دستگاه یک معادلات

توضیحات بیشتر

فرآیند پاسخگویی به آزمون تحلیلی تشریحی برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

فرآیند پاسخگویی به آزمون تحلیلی تشریحی برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد شهرسازی کیمیا فکر بزرگ فرآيند پاسخگويي به آزمون: پاسخگويي به سوالات مطرح شده در اين آزمون ها مبتني بر فرآيند تهيه ي طرح هاي توسعه ي شهري و به صورت زير است: شناخت وضع موجود تجزيه و تحليل اطلاعات تدوين اهداف راهبرد ها و سياست

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

معرفی پروژه راهبردهای تطبیقی عملی برای کاربری پایدار اراضی در پائين دست رودخانه زاينده رود

معرفی پروژه راهبردهای تطبیقی عملی برای کاربری پایدار اراضی در پائين دست رودخانه زاينده رود معرفی پروژه راهبردهای تطبیقی عملی برای کاربری پایدار اراضی در پائین دست رودخانه زاینده رود برنامه راهبردی برای بهبود شرایط منطقه رودشت با مشارکت ذینفعان توسط شرکت آلمانی inter و شرکت آب منطقه ای اصفهان

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 مقدمه حاكميت قوانين و مقررات زيربناي اصلي نظام حسابرسي و رسيدگي بخش عمومي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ÝÇíá ÇÕáí äÞÔå ßÔí.doc

Microsoft Word - ÝÇíá ÇÕáí äÞÔå ßÔí.doc مسابقات ملی مهارت ) 385) نام رشته :نقشه کشی صنعتی (اتوکد ( 000 فهرست محتواي پروژه - توضیح مختصر راجع به پروژه - دستورالعمل اجراي پروژه روز اول 3- نقشه کار عملی روز اول 4- جدول مشخصات (ترکیبی ( 5- ارزشیابی

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم؟

چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم؟ سه ابزار قدرتمند ویندوزی چگونه علت خراب شدن کامپیوتر ویندوزی خود را پیدا کنم کامپیوترها در طول حیات خود بارها و بارها دچار مشکل شده یا فریز میشوند. کامپیوتر ویندوزی شما نیز ممکن است بهطور خودکار ریست شده

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = = cos

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

محصوالت صنعتی لیکومولی

محصوالت صنعتی لیکومولی محصوالت صنعتی لیکومولی روغن هیدرولیک چند منظوره ATF III این محصول چند منظوره مورد استفاده در سیستم های انتقال قدرت دستی اتوماتیک سیستم های هیدرولیکی خودرو در کنار دیگر کاربردهای مختلف صنعتی می باشد. این

توضیحات بیشتر

دستورالعمل كنترل و گزارشدهی ماهانه پروژه تاريخ آخرين ويرايش: 69/01/01 TDW05-0 دستورالعمل كنترل و گزارشدهی ماهانه پروژه

دستورالعمل كنترل و گزارشدهی ماهانه پروژه تاريخ آخرين ويرايش: 69/01/01 TDW05-0 دستورالعمل كنترل و گزارشدهی ماهانه پروژه دستورالعمل كنترل و گزارشدهی ماهانه پروژه 0 0 فهرست مطالب مقدمه...3 2 ضرورت و اهداف... 3 3 دامنه کاربرد... 3 4 مسئولیت اجرا و نظارت...3 5 تعاريف و اصطالحات...4 9 فرايند اجرا و مراحل انجام...5 تعريف و شرح

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 شرکت سهامی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دفتر فناوری اطلاعات استانداردهای توسعە نرمافزار با متدولوژی RUP (Software Architecture Document) کارگزار : سید مصطفی حسینی تاریخ : آبان 84 برگه شناساي

توضیحات بیشتر

ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب مصرفی قبل و بعد از اجرای آن با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از ه

ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب مصرفی قبل و بعد از اجرای آن با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از ه ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب قبل و بعد از اجرای آن با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از همان ابتدای تا سیس مورد توجه قرار گرفته و اینکه ف ضای سبز

توضیحات بیشتر

REAR CRANK SHAFT OIL SEAL _

REAR CRANK SHAFT OIL SEAL  _ عنوان : دستورالعمل تعویض قطعات در تعمیرگاهها در دوره گارانتی (کاسه نمد ته میل لنگ) کارفرما : شرکت سایپا کد پروژه : 91612 ویرایش : 00 تاریخ : خرداد 1392 » بسمه تعالی «مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه (خودرو)

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

نمونه سوال انسان و محیط زیست ردیف عنوان درس: آب سرچشمه زندگی درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین کنید. الف( ایران از نظر جغرافیایی در بخش بیابانی و

نمونه سوال انسان و محیط زیست ردیف عنوان درس: آب سرچشمه زندگی درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین کنید. الف( ایران از نظر جغرافیایی در بخش بیابانی و عنوان درس: آب سرچشمه زندگی درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین کنید. الف( ایران از نظر جغرافیایی در بخش بیابانی و نیمه بیابانی جهان قرار گرفته است. ب( بیشترین مقدار آب مصرفی یک کشور مربوط به مصارف خانگی

توضیحات بیشتر

زمین لرزه 21 آبان ماه 1396 سرپل ذهاب

زمین لرزه 21 آبان ماه 1396 سرپل ذهاب مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي داده هاي شبکه شتابنگاري لزوم بکار گیري سامانه هاي هشدار و پاسخ سریع زمین لرزه چالش هاي پیش رو شبکه ملی شتابنگاري زلزله ایران تاریخچه مختصر شبکه ملی شتابنگاري -1 تاسیس 1352

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك ------------- www.ptf-co.com ----------- زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را كنترل كنيم و فشار سيال يا گاز را در اندازه تعريف شده

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدیریت عملیات جلسه اول مقدمه ای بر مدیریت عملیات و زنجیره تأمین استاد دکتر سید امیر رضا ابطحی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی اهداف آموزشی مدیران عملیات و زنجیره تأمین چه می کنند حوزه های

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

هاله کسمائي

هاله کسمائي 3-1 آرایه يکی از پرکاربردترين ساختمان های داده است که اغلب برای پیاده سازی داده ه یا انتزاعی خطی بکار می رود. تعريف های يک بعدی های دو بعدی محاسبه فضا و آدرس های پويا الگوريتم های درج و حذف تعریف آرایه

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی كل كشور اداره كل هواشناسی استان اردبيل گزارش وضعیت دما و بارش استان اردبیل در سال 79 تحلیل بارش نیمه اول سال زراعی

وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی كل كشور اداره كل هواشناسی استان اردبيل گزارش وضعیت دما و بارش استان اردبیل در سال 79 تحلیل بارش نیمه اول سال زراعی وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی كل كشور اداره كل هواشناسی استان اردبيل گزارش وضعیت دما و بارش استان اردبیل در سال 79 تحلیل بارش نیمه اول سال زراعی 79-79 پیش بینی فصلی بهار 79 اردبيل: كيلومتر اول جاده

توضیحات بیشتر

QLOCKTWO W Manual

QLOCKTWO W Manual دیربب تذل نامز زا دفترچه راهنما به جهت به کاربردن ایمن و افزایش طول عمر دستورالعمل استفاده را با دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در اینترنت نیز در دسترس قرار دارد: www.qlocktwo.com > Information

توضیحات بیشتر

گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی

گزارش اجرای پروژه های  اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی وه ولات نا تبد ی ی عملکرد صادرات محصولات عمده صنایع تبدیلی : میلیون دلار : هزار تن ردیف گروه کالایی سه ماهه 197 سه ماهه 196 درصد تغییرات مهمترین کشورهاي هدف صادراتی طی سه ماهه 197 کشور 41 12 25 4 18 45

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد آرذماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال» گزارش»تحوالت بازار مسکن

توضیحات بیشتر

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های مغناطیسی و غیر مغناطیسی علی رضایی سعید عابدین پور جهانفر ابویی دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان صندوق پستی ۵۱۵۱۱-۵۵۱۱ زنجان

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx بسمه تعالی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 به منظور شفاف سازي کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن و رعایت حقوق

توضیحات بیشتر