اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download ""

رونوشت

1 صفحه 85 / شرايط و ضوابط دانشگاهها ) شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي: -) دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي دولتي وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري: --) شرايط و ضوابط ذكر شده در اين بخش توسط دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو اعلام شده است. بديهي دانشگاهها و مو سساتي كه در رشتههاي داراي مصاحبه يا آزمون علمي (بورسيه شرايط خاص و يا نيمهمتمركز) اقدام به پذيرش دانشجو مينمايند شرايط و ضوابط اعلام شده را در زمان مصاحبه بررسي و كنترل خواهند نمود. لذا لازم است داوطلبان شرايط مذكور را به دقت مطالعه و در صورت واجد شرايط بودن مبادرت به انتخاب رشتههاي مزبور نمايند. --) به كليه داوطلبان عزيز توصيه ميشود قبل از انتخاب رشته براي اطلاع از وضعيت خوابگاهها و امكانات رفاهي و همچنين از نحوه اراي ه خدمات دانشجويي هر دانشگاه و يا مو سسه آموزش عالي به سايتهاي اينترنتي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي ذيربط مراجعه نموده و از نحوه اراي ه اين خدمات اطلاع حاصل نمايند. --) دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي مجري دورههاي نوبت دوم (شبانه) از اراي ه خوابگاه وام تحصيلي سرويس اياب و ذهاب و ساير تسهيلات رفاهي به دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) بطور جد معذور ميباشند. لذا به داوطلبان توصيه ميگردد انتخاب رشته خود را بومي نموده و رشته / شهر محل سكونت خود را انتخاب نمايند. --) با توجه به اهميت تا مين خوابگاه براي دانشجويان و نظر به كمبود خوابگاههاي دولتي جهت تا مين نياز خوابگاهي كشور صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري اقدام به ساماندهي خوابگاههاي غيردولتي كشور از طريق شوراهاي نظارت و ارزيابي و دانشگاههاي منتخب هر استان نموده است. لذا داوطلبان متقاضي خوابگاه جهت كسب اطلاعات بيشتر و بهرهگيري از خوابگاههاي غيردولتي داراي مجوز به سامانه خوابگاههاي غيردولتي اين صندوق به نشاني اينترنتي: مراجعه نمايند ش) هريه دورههاي مختلف تحصيلي در دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي (بجز دانشگاههاي علوم پزشكي): كليه پذيرفته شدگان دورههاي «غيرروزانه» (نوبت دوم (شبانه) نيمهحضوري مجازي و پرديس خودگردان دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي دولتي دانشگاه پيام نور و همچنين دانشگاهها و مو سسات غيرانتفاعي ملزم به پرداخت شهريه و رعايت تعهدات مالي در قبال مو سسه محل قبولي خود ميباشند. بر اساس مصوبات وزارت علوم تحقيقات و فناوري ميزان شهريه در اين دانشگاهها و مو سسات بر اساس تصميمات هيا ت امناي مو سسه ذيربط تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد شد. لذا دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي كه در دورههاي «غيرروزانه» نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مينمايند موظفند جداول شهريه مصوب هيا ت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج نمايند. *** توجه *** داوطلبان براي اطلاع از ميزان شهريههاي ثابت و متغير دورهها و رشتههاي مختلف تحصيلي *** توجه *** در دانشگاههاي مجري به پايگاه اينترنتي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو مراجعه نمايند. شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي * آموزشكده فني نقشه برداري سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح ) تابعيت جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه. ) رعايت شي ونات و حجاب كامل اسلامي براي برادران و خواهران الزامي است. براي خواهران پوشش چادر نيز الزامي ميباشد. ) سازمان جغرافيايي هيچگونه تعهدي مبني بر استخدام يا اعطاي بورس تحصيلي به پذيرفته شدگان ندارد. ) آموزشكده فاقد خوابگاه دانشجويي است. 5) هزينه دروس كارورزي و كارآموزي به طور جداگانه محاسبه ميشود. 6) شهريه ثابت و متغير بر اساس ضوابط و مصوبات هيا ت امناي سازمان جغرافيايي اخذ ميگردد. 7) در صورت انصراف يا انتقال دانشجو پرداخت خسارت وارده مطابق با ضوابط وزارت علوم تحقيقات و فناوري خواهد بود. 8) آموزشكده مجاز است مواد درسي طبق ضوابط وزارت علوم تحقيقات و فناوري به صورت پيش نياز اراي ه نمايد. 9) لازم به توضيح است دانشجويان در اين آموزشكده در نوبت دوم (شبانه) پذيرفته ميشوند. 0) نشاني: تهران بلوار كشاورز بين بيمارستان ساسان و بيمارستان پارس كوچه شهيد شوريده پلاك 7. كدپستي: 59-6 تلفن: * آموزشكده فني نقشه برداري سازمان نقشه برداري كشور ) اين آموزشكده فاقد هرگونه تسهيلات خوابگاه ميباشد و هيچ گونه تعهدي نسبت به تا مين خوابگاه براي دانشجويان ندارد. لذا تا كيد ميشود داوطلباني كه امكان تهيه خوابگاه ندارند از انتخاب رشتههاي اين آموزشكده خودداري نمايند. ) اين آموزشكده هيچگونه تعهدي مبني بر استخدام دانشجويان پس از فراغت از تحصيل نخواهد داشت. ) نشاني: تهران ميدان آزادي خيابان معراج سازمان نقشه برداري كشور. صندوق پستي: تلفن: * آموزشكده كشاورزي كرج (وابسته به وزارت جهاد كشاورزي) ) پذيرفته شدگان ملزم به رعايت قوانين و مقررات آموزشي و انضباطي اين آموزشكده ميباشند. ) اين آموزشكده هيچگونه تعهدي در قبال استخدام اشتغال و بكارگيري پذيرفته شدگان ندارد. ) از پذيرفته شدگان دوره هاي شبانه مطابق ضوابط وزارت علوم تحقيقات و فناوري شهريه دريافت ميگردد. ) اين آموزشكده فاقد امكانات خوابگاهي است ليكن داراي سالن غذاخوري دانشجويي ميباشد. 5) تحصيل در اين آموزشكده تمام وقت است و پذيرفته شدگان ملزم به حضور در كلاس و عملياتهاي مربوط مطابق مصوبات وزارت علوم در رشته مربوطه ميباشند. 6) نشاني: كرج كيلومتر 5 جاده ماهدشت خيابان شهيد همت شهرك مهندسي زراعي. تلفن: * دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار ) امكانات خوابگاهي به خواهران دانشجو تعلق ميگيرد. ) رعايت حجاب كامل اسلامي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و حفظ شي ونات اسلامي الزامي است. ) نشاني: خوانسار انتهاي بلوار نماز. كدپستي: تلفن: نمابر: * دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) قم (ويژه خواهران) ) دانشكده فاقد خوابگاه ملكي ميباشد و دانشجويان در خوابگاه خودگردان اسكان داده ميشوند. ) داشتن حجاب برتر (چادر) در دانشكده علوم انساني حضرت معصومه(س) الزامي است. ) نشاني: قم بلوار شهيد خداكرم روبروي حوزه نظام وظيفه كوچه شماره (فني و حرفهاي). صندوق پستي: 79 تلفن: 666 نمابر: * دانشكده فني و حرفهاي دختران تهران (دكتر شريعتي) نشاني: تهران ميدان بهمن بزرگراه شهيد تندگويان خيابان ميعاد جنوبي خيابان دانشگاه. تلفن: نمابر: * دانشكده فني و مهندسي گرمسار اين دانشكده فاقد فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي جهت اراي ه به دانشجويان دوره روزانه و شبانه (نوبت دوم) ميباشد. * دانشكده فني و مهندسي نوين گلبهار (خراسان رضوي) (ويژه برادران) ) نشاني: خراسان رضوي گلبهار خيابان عدالت عدالت ). نشاني سازمان مركزي: گلبهار چهارراه نرگس نرگس 5. كدپستي: صندوق پستي: تلفن: * دانشكده كشاورزي شيروان نشاني: استان خراسان رضوي شيروان كيلومتر 0 محور شيروان بجنورد. * دانشكده كشاورزي و دامپروري تربت جام ) اين واحد دانشگاهي داراي خوابگاه خودگردان ميباشد. ) وام پرداخت شهريه به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) و وام تحصيلي به دانشجويان روزانه متناسب با اعتباري كه توسط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم به دانشگاه تخصيص مييابد پرداخت ميشود. ) جهت رفاه حال دانشجويان سرويس دهي رايگان از دانشگاه به محل خوابگاهها و بالعكس انجام ميگيرد. ) دانشگاه داراي سلف سرويس دانشجويي براي دو وعده غذايي (نهار و شام) با قيمت دانشجويي (مصوب صندوق رفاه وزارت علوم) ميباشد. 5) جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت دانشگاه مراجعه فرماييد. 6) نشاني: تربت جام بلوار امام خميني(ره) بين امام خميني 9 و كدپستي: تلفن: (داخليهاي اداره آموزش 6 تا 9) نمابر: * دانشكده محيط زيست كرج (وابسته به سازمان حفاظت محيط زيست) ) امكانات رفاهي: سلف سرويس و بوفه ورزشگاه سرپوشيده زمين فوتبال چمن مصنوعي زمين تنيس انتشارات تكثير نمازخانه پزشك و مشاور مستقر. ) امكانات آموزشي: كتابخانه سالن همايش (آمفي تا تر) سايت رايانهاي RS GIS كارگاه نقشهكشي آزمايشگاه شيمي ميكروبيولوژي آب و فاضلاب بتن و خاك ليمنولوژي اكولوژي گياهشناسي جانورشناسي و غيره. ) دانشكده محيط زيست فاقد خوابگاه و سرويس اياب و ذهاب ميباشد. ) نشاني: كرج ميدان استاندارد ابتداي جاده شيخآباد. صندوق پستي: 76-8 تلفن: نمابر: شرايط و ضوابط دانشگاهها

2 شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي / شرايط و ضوابط دانشگاهها * دانشگاه آيتا... العظمي بروجردي(ره) بروجرد ) اين دانشگاه به دليل تكميل ظرفيت خوابگاههاي موجود مطلقا تعهدي در قبال اراي ه و يا واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد. ) نشاني: بروجرد كيلومتر جاده بروجرد خرمآباد. صندوق پستي: 76 تلفن: 680- نمابر: * دانشگاه آيتا... العظمي حايري ميبد تلفن: ) پوشش خواهران در اين دانشگاه چادر ميباشد. ) نشاني: ميبد ميدان دفاع مقدس كيلومتر جاده ميبد ندوشن. * دانشگاه اراك ) اين دانشگاه به علت محدوديتهاي موجود هيچگونه تعهدي جهت واگذاري خوابگاه دولتي به دانشجويان دوره روزانه و شبانه ندارد اما به تعداد محدود دانشجويان روزانه با اولويت اسكان داده ميشوند و دانشجويان شبانه ميتوانند از خوابگاه خصوصي با پرداخت هزينه استفاده كنند. ) نشاني: اراك خيابان شهيد بهشتي جنب پارك اميركبير. تلفن: * دانشگاه اردكان ) اين دانشگاه فاقد خوابگاه صندوق رفاه ميباشد. ) به خواهران غيربومي خوابگاه خودگردان (با دريافت هزينه لازم) اختصاص خواهد يافت. ) براي برادران در صورت امكان خوابگاه خودگردان به صورت محدود تامين خواهد شد. ) وديعه اوليه استفاده از خوابگاه /500/000 ريال ميباشد. * دانشگاه اروميه ) دانشگاه اروميه از بررسي هرگونه درخواست مهماني و انتقال دانشجويان ورودي جديد در دو نيمسال اول و دوم معذور ميباشد و فقط درخواستهاي ثبت شده در سامانه خدمات آموزشي وزارت علوم (- ارديبهشت هر سال) قابل بررسي است. ) در ترمهاي و خوابگاه خودگردان تحت نظارت دانشگاه و در ترمهاي مجاز باقيمانده خوابگاه ملكي دانشگاه براي دانشجويان تعلق ميگيرد. ) در صورت احراز رتبههاي بالا در هر نيمسال تحصيلي امكان انتقال دانشجو از خودگردان به ملكي وجود دارد. ) نشاني: اروميه كيلومتر جاده سرو پرديس نازلو. صندوق پستي: 65 تلفن: نمابر: * دانشگاه اصفهان ) كليه دانشجويان واجد شرايط حتيالامكان در خوابگاههاي دولتي اسكان داده ميشوند و در صورت وجود ظرفيت ساير دانشجويان با اولويت بندي اسكان داده ميشوند. ) حداكثر زمان استفاده از خوابگاه برابر با دستورالعمل وزارتي صرفا در ترمهاي مجاز تحصيلي ميباشد. ) به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) ميهمان انتقالي بورسيه مجازي پرديس نيمه حضوري شاغل ارگانهاي دولتي و بخش خصوصي و بومي (فاصله زير 00 كيلومتر تا شهر اصفهان) در صورت وجود ظرفيت برابر با ضوابط خوابگاه تعلق ميگيرد. ) اين دانشگاه فاقد خوابگاه متا هلي ميباشد. 5) در اين دانشگاه اراي ه تغذيه با يارانه دولتي صرفا از روز شنبه تا چهارشنبه برابر با ضوابط و مقررات اراي ه ميگردد. * دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي (وابسته به وزارت اطلاعات) ) تدين به دين مبين اسلام. ) تابعيت جمهوري اسلامي ايران. ) داشتن اعتقاد و التزام عملي به ولايت فقيه و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران. ) احراز صلاحيت استخدامي برابر ضوابط گزينش وزارت اطلاعات. 5) برخورداري از سلامت رواني و جسمي به تشخيص مراجع پزشكي وزارت اطلاعات. 6) داوطلبان نبايد در استخدام و متعهد به سازمان يا وزارتخانهاي باشند. 7) حداكثر سن براي داوطلبان مقطع كارشناسي سال تمام ميباشد (متولدين 7 به بعد). 8) حداقل معدل كتبي ديپلم براي داوطلبان گروههاي آزمايشي رياضي فيزيك و علوم تجربي و علوم انساني 5 ميباشد. 9) پذيرفته شدگان دانشگاه اطلاعات ميتوانند با سپردن تعهد خدمت دوران سربازي را در وزارت اطلاعات طي كنند. 0) دانشجويان در طول دورهي تحصيل از كمك هزينه برخوردار ميباشند و پس از فارغالتحصيلي در وزارت اطلاعات استخدام خواهند شد. ) دانشگاه اطلاعات براي دانشجويان مجرد واجد شرايط خوابگاه تهيه مينمايد. ) تحصيل در اين دانشگاه تمام وقت به صورت شبانه روزي و با بهره گيري از امكانات بسيار مناسب خواهد بود. ) دانشجويان مقطع كارشناسي در طول مدت تحصيل ملزم به فراگيري يكي از زبانهاي زنده دنيا و امور فوق برنامه ميباشند. ) در صورتي كه پذيرفته شدگان از تحصيل انصراف دهند بايد خسارت مالي ناشي از گزينش و تحصيل را پرداخت نمايند. 5) به دانشجويان پس از اتمام مدت تحصيل و انجام تعهدات گواهينامه فارغالتحصيلي مورد تا ييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري اعطا ميگردد. 6) داوطلبان جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص دانشگاه اطلاعات و امنيت ملي به سايت وزارت اطلاعات به نشاني فوق مراجعه نمايند. * دانشگاه الزهرا(س) تهران (ويژه خواهران) ) خوابگاه فقط به دانشجويان روزانه دانشگاه تعلق ميگيرد. ) حداكثر ترم مجاز استفاده از خوابگاه براي مقطع كارشناسي 8 ترم است. ) به دانشجويان روزانه و شبانه ساكن استانهاي تهران و البرز خوابگاه تعلق نميگيرد. ) به دانشجويان شبانه شاغل و پرديس خوابگاه تعلق نميگيرد. 5) نشاني: تهران ميدان ونك خيابان ونك. كدپستي: تلفن: نمابر: * دانشگاه ايلام ) اين دانشگاه فاقد خوابگاه متا هلي ميباشد. ) واگذاري خوابگاه به افراد متقاضي بر اساس امتياز و در نظر گرفتن رتبه قبولي صورت خواهد گرفت. * دانشگاه بجنورد كدپستي: ) دانشگاه بجنورد هيچگونه تعهدي نسبت به تامين خوابگاه ندارد. ) نشاني: بجنورد كيلومتر جاده اسفراين. صندوق پستي: 9 تلفن: 860- نمابر: * دانشگاه بزرگمهر قاي نات ) خوابگاه خودگردان به تعداد محدود در سطح شهر موجود ميباشد و اولويت با دانشجويان دوره روزانه ميباشد. جهت كسب اطلاعات بيشتر به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه و يا با تلفن تماس بگيريد. ) داوطلبان جهت كسب اطلاع از شرايط و ضوابط دانشگاه به پايگاه اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايند. ) نشاني: خراسان جنوبي قاين ميدان شيرازي انتهاي خيابان ابوالمفاخر. صندوق پستي: تلفن: * دانشگاه بوعلي سينا همدان ) اين دانشگاه خوابگاههاي محدود خود را با رعايت اولويت رتبههاي كنكور و نياز سنجي از خانوادههاي دانشجويان ورودي دوره روزانه با ملاحظه خانوادههاي نيازمند توزيع مينمايد. ) همچنين اين دانشگاه فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي براي دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) ميباشد. * دانشگاه بناب دانشگاه بناب داراي خوابگاه ملكي براي دانشجويان دختر و خوابگاه خودگردان براي دانشجويان پسر ميباشد. * دانشگاه بيرجند ) دانشگاه بيرجند در سال تحصيلي براي اكثريت پذيرفته شدگان غيربومي دوره روزانه در تمامي مقاطع تحصيلي در خوابگاههاي ملكي و استيجاري پرديسهاي دانشگاه ظرفيت اسكان دارد. بديهي است در صورت تكميل ظرفيت خوابگاههاي مذكور تمهيدات لازم جهت معرفي دانشجويان به خوابگاههاي خودگردان تحت نظارت دانشگاه انجام خواهد پذيرفت. همچنين دانشكده اقماري فردوس فاقد خوابگاه ملكي بوده و اسكان دانشجويان در خوابگاههاي خودگردان امكان پذير خواهد بود. ) نشاني: بيرجند بلوار شهيد آويني انتهاي بلوار دانشگاه. صندوق پستي: تلفن: * دانشگاه بينالمللي امام خميني(ره) قزوين اين دانشگاه با توجه به امكانات خود به تعداد محدودي از دانشجويان خوابگاه اختصاص ميدهد. * دانشگاه پيام نور داوطلبان براي كسب اطلاع از شرايط و ضوابط دانشگاه پيام نور و همچنين نشاني و شماره تلفن مراكز و واحدهاي دانشگاهي اين دانشگاه به پايگاه اينترنتي فوق مراجعه نمايند. * دانشگاه تبريز ) امكان انتقال از دانشكده فني و مهندسي مرند به دانشگاه تبريز وجود ندارد و دانشكده هيچ تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد. ) امكان انتقال از دانشكده فني و مهندسي ميانه به دانشگاه تبريز وجود ندارد و دانشكده هيچ تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه ندارد. ) امكان انتقال از دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اهر به دانشگاه تبريز وجود ندارد و دانشكده تعهدي در قبال خوابگاه برادران ندارد. ) اسكان دانشجويان خواهر در خوابگاه خودگردان مقدور خواهد بود. 5) نشاني: تبريز بلوار 9 بهمن. كدپستي: تلفن: * دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل تلفن: كدپستي: ) اين دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي ميباشد. ) نشاني: آمل خيابان امام خميني(ره) آفتاب * دانشگاه تربت حيدريه ) اين دانشگاه براي خواهران دانشجو داراي خوابگاه بصورت خودگردان (با هزينه شخصي) به تعداد كافي ميباشد ولي به تعداد محدود براي برادران خوابگاه خودگردان وجود دارد. ) نشاني: كيلومتر 7 محور تربت حيدريه مشهد بعد از پل هوايي عابر پياده. تلفن: نمابر: * دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران ) به دانشجويان دورههاي روزانه و شبانه (نوبت دوم) در كليه رشتهها هيچگونه خوابگاهي تعلق نخواهد گرفت. ) پذيرش در كليه كدرشته محلهاي آزمون سراسري سال 95 اعم از روزانه و شبانه به صورت آزاد صورت خواهد گرفت و وزارت آموزش و پرورش هيچگونه تعهدي مبني بر استخدام براي اين افراد در نظر نخواهد داشت. شرايط و ضوابط دانشگاهها صفحه 86

3 صفحه 87 / شرايط و ضوابط دانشگاهها شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي * دانشگاه تفرش ) به دليل محدوديت فضاي خوابگاهي در سال اول بر اساس نمره قبولي كنكور و در سه سال بعد با توجه به معدل و اولويتهاي اعلام شده از سوي صندوق رفاه به 70 درصد دانشجويان خوابگاه تعلق خواهد گرفت. ) پذيرفته شدگان دوره نوبت دوم (شبانه) فاقد خوابگاه در دانشگاه ميباشند. ) نشاني: شهرستان تفرش شهرك امام انتهاي بلوار پاسداران. تلفن: * دانشگاه تهران الف) پذيرش در رشته دكتري پيوسته بيوتكنولوژي بصورت متمركز و با شرايط خاص و منحصرا از بين داطلبان گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني و علوم تجربي بشرح ذيل صورت ميپذيرد: ) كسب نمره علمي بالاتر از 0/000 (ده هزار) در آزمون سراسري گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني يا علوم تجربي. ) موفقيت در مصاحبه علمي. ب) پذيرش در دورههاي مشترك رشتههاي مهندسي برق مهندسي كامپيوتر و مهندسي مكانيك با دانشگاه اينديانا پردو كشور آمريكا بصورت نيمه متمركز (معرفي چند برابر ظرفيت هر رشته از بين متقاضيان و انجام مصاحبه حضوري توسط دانشگاه تهران بوده و شرايط دوره ذيل ميباشد. شرايط دوره: - مدت دوره بطور معمول چهار سال تحصيلي (شامل هشت نيمسال تحصيلي) است كه چهار نيمسال اول در دانشكدههاي فني دانشگاه تهران و چهار نيمسال بعد در دانشگاه اينديانا پردو در كشور آمريكا برگزار خواهد شد. - در مدت تحصيل دانشجويان در ايران دروس عمدتا به زبان انگليسي اراي ه خواهند شد. در صورت نياز دانشجويان براي شركت در كلاسهاي تقويت زبان انگليسي به دانشكده زبانهاي خارجي دانشگاه تهران معرفي خواهند شد. - در پايان سال دوم تحصيل دانشجويان به شرط گذراندن حداقل 7 واحد درسي و احراز حداقل معدل كل /5 از 0 و كسب حداقل نمره 60 در آزمون تافل (IBT) يا حداقل نمره 5/5 در آزمون IELTS مجوز رفتن به دانشگاه اينديانا پردو را دريافت خواهند نمود. اين دانشجويان نيازي به شركت در آزمون GRE نخواهند داشت. - از مجموع واحدهاي گذرانده شده در دانشكدههاي فني دانشگاه تهران تعداد حداكثر 6 واحد با هماهنگي دانشگاه اينديانا پردو قابل انتقال به آن دانشگاه خواهد بود. (بديهي است كه تمامي واحدهاي گذرانده شده در دانشكدههاي فني دانشگاه تهران براي دريافت مدرك كارشناسي دانشگاه تهران احتساب خواهد شد). 5- پس از اتمام تحصيل در دانشگاه اينديانا پردو دانشجويان موظف به بازگشت به ايران و تكميل مراحل فراغت از تحصيل در دانشگاه تهران از جمله اراي ه پروژه كارشناسي خود ميباشند. تا زماني كه مراحل فراغت از تحصيل در دانشگاه تهران بطور كامل انجام نشده باشد دانشجويان از هيچيك از دو دانشگاه مدركي دريافت نخواهند نمود. 6- دانشجوياني كه دوره كارشناسي را طبق ضوابط فوق با موفقيت به پايان برسانند به شرط احراز ديگر شرايط دانشگاه اينديانا پردو و انجام مراحل فراغت از تحصيل از دانشگاه تهران در مقطع كارشناسي امكان ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد همان رشته را در دانشگاه اينديانا پردو خواهند داشت. 7- دانشجوياني كه در هنگام عزيمت به آمريكا نمره تافل (IBT) آنها بين 60 و 79 و يا نمره آزمون IELTS آنها بين 5/5 و 6/5 است بايد در نخستين نيمسال تحصيلي در آمريكا در آزمون تعيين سطح زبان شركت كنند. بر اساس نتيجه آزمون تعيين سطح اين دانشجويان ممكن است ملزم به شركت در يك يا چند كلاس زبان انگليسي در آن دانشگاه گردند. دانشجوياني كه در هنگام عزيمت به آمريكا نمره تافل (IBT) آنها بين 80 و 9 و يا نمره آزمون IELTS آنها بين 6/5 و 7 است نيز بايد در اين آزمون تعيين سطح شركت كنند و بر اساس نتيجه آزمون تعيين سطح ممكن است ملزم به شركت در تنها يك كلاس زبان انگليسي در آن دانشگاه گردند. دانشجوياني كه در هنگام عزيمت به آمريكا نمره تافل (IBT) آنها 95 يا بالاتر و يا نمره آزمون IELTS آنها 7 يا بالاتر است از شركت در آزمون تعيين سطح زبان و گذراندن كلاسهاي زبان انگليسي معاف خواهند بود. 8- هزينه دوره در مدتي كه دانشجويان در داخل كشور مشغول به تحصيل هستند. بصورت ريالي و معادل شهريه دانشجويان پرديسهاي خودگردان دانشگاه تهران در رشته و مقطع مشابه و با همان ساز و كار (تركيب شهريههاي ثابت و متغير) محاسبه و دريافت خواهد شد. هزينه دوره در مدت تحصيل در دانشگاه اينديانا پردو توسط آن دانشگاه بصورت دلاري و بر اساس ضوابط اعلام شده در سايت آن دانشگاه دريافت خواهد شد. 9- دانشجويان اين دوره به شرط عملكرد تحصيلي رضايت بخش (كسب حداقل معدل از 0 در دانشگاه تهران و حداقل معدل از در دانشگاه اينديانا پردو) در مدت تحصيل در آمريكا (سالهاي سوم و چهارم تحصيل) از حداقل %5 تخفيف در شهريه دانشگاه اينديانا پردو برخوردار خواهند شد. 0- هزينههاي مسافرت و اقامت در كشور آمريكا بطور كامل به عهده دانشجويان خواهد بود. برآورد هزينههاي اقامت در شهر ايندياناپوليس بصورت روزآمد از طريق سايت دانشگاه اينديانا پردو قابل دسترسي است. - دانشگاه اينديانا پردو ضمن معرفي دانشجوياني كه شرايط اعزام به آمريكا را احراز نمودهاند به يكي از كنسولگريهاي آن كشور در منطقه تمامي تلاش خود را براي اعطاي ويزا به اين دانشجويان بكار خواهد بست. دانشجوياني كه به دليل عدم اعطاي ويزا از سوي دولت آمريكا موفق به عزيمت به آن كشور نميشوند (به شرط آنكه تعمدا اقدامي كه به عدم اعطاي ويزا منجر ميشود انجام نداده باشند) به تشخيص دانشگاه تهران تحصيلات خود را در يكي از پرديسهاي خودگردان دانشگاه تهران (پرديس البرز يا پرديس كيش) به پايان خواهند رساند. اين دانشجويان تنها مدرك مشترك دانشكدههاي فني و پرديس مربوطه را دريافت خواهند نمود. - دانشجويان در مدت تحصيل در ايران تابع مقررات آموزشي دانشگاه تهران و در مدت تحصيل در دانشگاه اينديانا پردو تابع مقررات آموزشي آن دانشگاه خواهند بود. * دانشگاه جهرم ) اراي هي امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه بصورت خودگردان ميباشد. ) نشاني: جهرم بلوار سپاه. كدپستي: صندوق پستي: 75- تلفن: 55 نمابر: * دانشگاه جيرفت ) به دانشجويان براساس الويت خوابگاه تعلق ميگيرد. ) نشاني: جيرفت كيلومتر 8 جاده بندرعباس. صندوق پستي: 6 تلفن: 706- نمابر: * دانشگاه حكيم سبزواري سبزوار ) دانشگاه حكيم سبزواري به داوطلبين حاي ز رتبه تا 99 (زير 00) در تمامي گروههاي آزمايشي كه يكي از رشتههاي اين دانشگاه را انتخاب نمايند در صورت پذيرفته شدن ماهانه مبلغ 5/000/000 ريال حداكثر تا سال پرداخت خواهد نمود. ) اين دانشگاه در اراي ه خوابگاه دولتي محدوديت دارد. داوطلبان گرامي به اين موضوع توجه جدي نمايند. ) داوطلبان جهت دسترسي به اطلاعات بيشتر ميتوانند به پايگاه اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايند. ) نشاني: سبزوار توحيدشهر. تلفن: * دانشگاه خليج فارس بوشهر ) اين دانشگاه تمامي تلاش خود را جهت اعطا خوابگاه به دانشجويان ورودي جديد خواهد كرد. ) در دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي به كليه دانشجويان در دانشكده فني و مهندسي جم به هفتاد درصد دانشجويان و در شهر بوشهر به پنجاه درصد دانشجويان خوابگاه تعلق خواهد گرفت. ) ساير دانشجويان نيز در صورت تمايل ميتوانند از خوابگاههاي خودگردان استفاده نمايند. ) داوطلبان جهت كسب اطلاعات بيشتر به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند. * دانشگاه خوارزمي تهران ) به دليل محدوديت ظرفيت خوابگاههاي دانشجويي الويت با رتبههاي برتر خواهد بود. ) دانشگاه خوارزمي براي پذيرفته شدگان با رتبههاي برتر آمون سراسري تسهيلات ويژه مالي رفاهي و آموزشي اراي ه مينمايد. ) داوطلبان جهت كسب اطلاعات بيشتر به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق بخش مديريت استعدادهاي درخشان مراجعه نمايند. * دانشگاه دامغان ) با توجه به امكانات موجود دانشگاه دامغان ميتواند به هر دانشجوي كارشناسي غيربومي اعم از دختر و پسر فقط نيمسال تحصيلي خوابگاه واگذار نمايد. ) امكان اراي ه خوابگاه به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) وجود ندارد و در صورت تمايل اين دسته از عزيزان دانشگاه ميتواند خوابگاههاي غيردولتي براي ايشان فراهم نمايد. ) نشاني: دامغان ميدان دانشگاه ساختمان اميركبير. كدپستي: تلفكس دفتر معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي: تلفن مدير خدمات آموزشي: تلفن كارشناس مسي ول خدمات آموزشي: * دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار الف) شرايط عمومي: ) اين دانشگاه در اختيار كليه دانشجويان خوابگاه و امكانات رفاهي قرار ميدهد. لازم به ذكر است كه خوابگاه دانشجويان خواهر در محوطه دانشگاه ميباشد. ب) شرايط اختصاصي: ) داوطلباني كه رشته مهندسي دريانوردي و رشته مهندسي ماشينآلات دريايي را انتخاب كنند بايد شرايط زير را دارا باشند: - عدم داشتن ضعف بينايي عدم استفاده از عينك طبي عدم داشتن كوررنگي چشم عدم داشتن نقص جسماني و دارابودن سلامت جسمي و روحي كامل با تاييد پزشك معتمد سازمان بنادر و دريانوردي. لازم به ذكر است هزينه كليه مراحل معاينات پزشكي بر عهده شخص داوطلب ميباشد (ليست پزشكان معتمد سازمان بنادر و ارگانها در وبگاه آن ارگان قابل دسترسي است). - داشتن حداقل قد 70 سانتيمتر براي داوطلبان رشته مهندسي دريانوردي و داشتن قد 65 سانتيمتر براي داوطلبان رشته مهندسي ماشينآلات دريايي. - داوطلبان پس از فارغالتحصيلي و اخذ مدرك كارشناسي در رشتههاي مذكور چنانچه متقاضي خدمت در ارگانهاي دريايي باشند ضمن دارا بودن شرايط اختصاصي ارگان مربوطه ميبايست پس از طي دورههاي كارورزي لازم در روي كشتي در امتحانات شايستگي سازمان بنادر و دريانوردي شركت و حد نصاب نمره قبولي را كسب نمايند. لازم به ذكر است در صورت نياز به اخذ گذرنامه شناسنامه دريايي و مجوز خروج از كشور جهت اعزام به دوره كارورزي در دريا تمامي هزينهها و تضامين مربوطه به عهده شخص دانشجو ميباشد و دانشگاه در اين زمينه هيچگونه تعهدي نخواهد داشت. - داشتن معافيت پزشكي براي احراز مشاغل دريايي قابل قبول نميباشد. 5- نشاني: چابهار بلوار دانشگاه. كدپستي: تلفن: * دانشگاه رازي كرمانشاه ) اين دانشگاه با توجه به امكانات و ضوابط دانشگاه و برحسب رتبه قبولي آزمون سراسري به پذيرفتهشدگان دوره روزانه خوابگاه واگذار مينمايد. ) پذيرفتهشدگان دوره نوبت دوم ميتوانند از خوابگاه خودگردان با پرداخت شهريه استفاده نمايند. ) واگذاري خوابگاه در دانشكدههاي اسلامآباد غرب و جوانرود و سنقر از طريق خوابگاه خودگردان با پرداخت شهريه خواهد بود. ) تقاضاي نقل و انتقال پذيرفته شدگان دانشكدههاي اسلامآباد غرب و جوانرود و سنقر تا پايان دوره پذيرفته و بررسي نخواهد شد. 5) محل تحصيل پذيرفتهشدگان مناطق محروم رشته صنايع شهر اسلامآباد غرب و رشتههاي مديريت مالي و مديريت بازرگاني شهر جوانرود خواهد بود. 6) نشاني: كرمانشاه طاق بستان باغ ابريشم پرديس دانشگاه رازي. صندوق پستي: تلفن: 7760 نمابر: ) نشاني دانشكده فني مهندسي اسلامآباد غرب: اسلامآباد غرب خيابان شهيد مطهري خيابان دانشجو. تلفن: ) نشاني دانشكده مديريت و حسابداري جوانرود: شهرستان جوانرود انتهاي خيابان امام شافعي. تلفن: ) نشاني دانشكده كشاورزي سنقر: شهرستان سنقر كيلومتر جاده سطر. * دانشگاه زابل ) به كليه متقاضيان دوره روزانه در حد امكانات دانشگاه خوابگاه تعلق خواهد گرفت. ) به كليه متقاضيان دورههاي نوبت دوم (شبانه) و پرديس خودگردان خوابگاه استيجاري داده ميشود. * دانشگاه زنجان ) دانشجويان پذيرفته شدهاي كه جزء 5 درصد اول ورودي در رشته امتحاني (در كشور و بدون احتساب سهميهها) خود باشند در سال اول تحصيلي از خوابگاههاي دولتي رايگان استفاده خواهند نمود و در باقيمانده سنوات مجاز تحصيل با تعرفه دولتي اسكان خواهند يافت. ) با توجه به محدوديت اين دانشگاه در واگذاري خوابگاههاي دولتي امكان تخصيص خوابگاه براي دانشجويان روزانه به شرح ذيل ميباشد: الف) براي دانشجويان پسر از نيمه دوم دوران تحصيل (كارشناسي و كارداني به ترتيب از ترم پنجم و سوم) ب. ( براي دانشجويان دختر (كارشناسي و كارداني به ترتيب از ترم سوم و دوم) دانشجويان پسر در نيمه اول دوران تحصيل و دانشجويان دختر در ترمهاي اول و دوم صرفا ميتوانند در خوابگاههاي خودگردان خصوصي (در حد امكانات موجود) با هزينه شخصي اسكان يابند. ) دانشگاه زنجان هيچ تعهدي نسبت به تا مين و تخصيص خوابگاهها به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) را ندارد. اين دسته از دانشجويان در صورت تمايل ميتوانند در كل مدت زمان تحصيل خود از خوابگاههاي خودگردان بخش خصوصي با هزينه شخصي استفاده نمايند. ) جهت كسب اطلاعات بيشتر و همچنين ميزان اجارهبهاي خوابگاههاي خودگردان خصوصي به نشاني: مراجعه نماي يد. 5) اين دانشگاه فاقد خوابگاه متا هلي ميباشد. شرايط و ضوابط دانشگاهها

4 صفحه 88 / شرايط و ضوابط دانشگاهها شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي * دانشگاه سلمان فارسي كازرون ) براي اطلاع بيشتر از شرايط عمومي و رفاهي دانشگاه به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه شود. ) نشاني: كازرون چهارراه ارشاد ابتداي خيابان طالقاني. تلفن: نمابر: * دانشگاه سمنان ) دانشگاه سمنان با توجه به محدوديت امكانات به دانشجويان روزانه فقط در سال اول خوابگاه واگذار ميكند و از اراي ه خوابگاه به دانشجويان شبانه و پرديس خودگردان معذور است. ) ضمنا محل تحصيل و خوابگاه دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي منابع طبيعي و آموزشكده دامپزشكي اين دانشگاه به ترتيب واقع در مهديشهر و شهميرزاد (به فاصله 0 و كيلومتري از شهرستان سمنان) ميباشد. ) نشاني: سمنان كيلومتر جاده دامغان ميدان دانشگاه روبروي پارك سوكان پرديس شماره يك دانشگاه. تلفن: * دانشگاه سيدجمالالدين اسدآبادي اسدآباد ) اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه دولتي براي دانشجويان ندارد اما خوابگاه خودگردان با قيمت مناسب (هزينه بعهده دانشجو) براي دانشجويان پيش بيني شده است. ) نشاني: همدان اسدآباد ميدان سيدجمالالدين اسدآبادي ابتداي خيابان امام خميني (ره). تلفن: * دانشگاه سيستان و بلوچستان زاهدان ) اين دانشگاه به دارندگان رتبههاي تك رقمي مجرد به مدت هشت نيمسال در سايت دانشگاه خوابگاه واگذار ميكند. ) فقط به %0 از دانشجويان مجرد روزانه غيربومي در سنوات مجاز براساس رتبه داوطلب در آزمون سراسري خوابگاه واگذار خواهد شد. ) هيچگونه امكان تا مين خوابگاه متاهلي براي دانشجويان دوره روزانه نوبت دوم و پرديس نميباشد. ) براي دانشجويان دوره نوبت دوم و پرديس هيچگونه امكانات رفاهي اعم از خوابگاه سرويس اياب و ذهاب و تغذيه وجود ندارد. 5) دانشجويان دوره نوبت دوم و پرديس ميتوانند از امكانات خوابگاههاي خودگردان (بخش خصوصي در سطح شهر) استفاده كنند. 6) داوطلبان جهت كسب اطلاعات بيشتر به وبسايت دانشگاه مراجعه نمايند. * دانشگاه شاهد تهران ) اعتقاد به دين مبين اسلام و التزام عملي به احكام. ) اعتقاد و التزام عملي به ولايت فقيه جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي. ) عدم وابستگي تشكيلاتي هواداري از احزاب و سازمانها و گروههاي غيرقانوني. ) نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر. 5) پايبندي كامل به ضوابط و مقررات دانشگاه. 6) اعتقاد و التزام عملي به حجاب برتر (چادر) براي خواهران از شرايط اساسي پذيرش است. بديهي است در خصوص صلاحيتهاي عمومي متقاضيان دوره و احراز موارد فوق بررسي لازم از سوي هسته دانشگاه صورت پذيرفته و پذيرش نهايي داوطلبان منوط به تاييد هسته گزينش دانشگاه خواهد بود. 7) نشاني: آزادراه تهران قم روبروي حرم مطهر امام خميني(ره). * دانشگاه شاهرود با عنايت به محدوديتهاي موجود موارد زير به اطلاع داوطلبان ورود به اين دانشگاه رسانده ميشود: ) در صورت وجود ظرفيت دانشجويان روزانه غيربومي استان سمنان ميتوانند حداكثر دو نيمسال تحصيلي از خوابگاه استفاده نمايند و به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) خوابگاه تعلق نميگيرد. ) دانشگاه تعهدي در خصوص اعطاي وام شهريه به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) ندارد و در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان اعتبار تخصيص داده شده بين دانشجويان واجد شرايط توزيع ميگردد. ) با توجه به مسافت كوتاه خوابگاه خواهران و دانشگاه مسير فوق فاقد سرويس اياب و ذهاب ميباشد. ) محل تحصيل رشتههاي كشاورزي در پرديس كشاورزي دانشگاه ميباشد. 5) نشاني: شاهرود بلوار دانشگاه. كدپستي: تلفن: * دانشگاه شهركرد ) اين دانشگاه داراي محدوديت خوابگاه ميباشد. لذا مطابق شيوهنامه واگذاري خوابگاهها به حداكثر %0 از دانشجويان روزانه واجد شرايط به مدت حداكثر 6 ترم تحصيلي خوابگاه تعلق ميگيرد. ديگر دانشجويان متقاضي ميتوانند از خوابگاههاي غيردولتي تحت نظارت دانشگاه استفاده نمايند. بديهي است اين دانشگاه تعهدي در قبال تا مين خوابگاه براي دانشجويان شبانه (نوبت دوم) ندارد. ) ضمنا محل تحصيل كليه دانشجويان رشتههاي فرش صنايع دستي و فقه و حقوق اسلامي (اعم از شبانه و روزانه) دانشكده هنر وعلوم انساني فارسان واقع در شهرستان فارسان (0 كيلومتري شهركرد) ميباشد. ) دانشكده هنر و علوم انساني فارسان به كليه دانشجويان روزانه خوابگاه اراي ه ميدهد ليكن اين دانشكده براي دانشجويان شبانه فاقد خوابگاه ميباشد. * دانشگاه شهيد باهنر كرمان ) دانشگاه در مورد تسهيلات رفاهي براي دانشجويان شبانه تعهدي ندارد. ) دانشگاه تسهيلاتي مانند استفاده رايگان از سلف سرويس و خوابگاه و پرداخت مبلغ ريالي معادل قيمت يك لپ تاپ براي دانشجويان با رتبه كل سه رقمي (باستثناي دانشجويان هنر و حقوق) و رتبه كل دو رقمي براي دانشجويان هنر و حقوق فراهم مينمايد. ) مجتمع آموزش عالي بافت نسبت به تهيه خوابگاه براي دانشجويان روزانه و شبانه تعهدي ندارد. ) در مجتمع آموزش عالي بردسير خوابگاه خودگردان فقط براي دانشجويان روزانه دختر وجود دارد. 5) نشاني مركز آموزش عالي بردسير: بردسير ميدان معلم بلوار وليعصر(عج) نبش كوچه ياس 9. كدپستي: * دانشگاه شهيد بهشتي تهران به دليل كمبود امكانات خوابگاه فقط به دانشجوان دوره روزانه با شرايط زير اراي ه خواهد شد. ) داوطلبان گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني داراي نمره كل 8000 و بالاتر. ) داوطلبان ساير گروههاي آزمايشي داراي نمره كل 7500 و بالاتر. ) دانشگاه فاقد خوابگاه متا هلي ميباشد. * دانشگاه شهيد چمران اهواز ) براي دانشجويان روزانه محدوديت خوابگاه وجود دارد. ) دانشگاه هيچگونه تعهدي در برابر خوابگاه دانشجويان شبانه ندارد. ) نشاني: اهواز بزرگراه گلستان. كدپستي: تلفن: 00-9 نمابر: * دانشگاه شهيد مدني آذربايجان تبريز ) دانشگاه متناسب با امكانات خود به پذيرفته شدگان حاي ز شرايط خوابگاه واگذار خواهد كرد. ) دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي است. ) نقل و انتقالات دانشجويي (مهمان انتقال داي م و تغيير رشته) به هر يك از دانشگاههاي تبريز ممنوع است. بديهي است درخواست نقل و انتقال به ساير دانشگاهها مطابق ضوابط و قوانين مربوطه بررسي خواهد شد. ) كليه داوطلبان قبل از انتخاب رشته براي اطلاع از ساير ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو در اين دانشگاه به پايگاه اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايند. 5) نشاني محل اصلي دانشگاه در كيلومتر 5 جاده تبريز مراغه ميباشد. كدپستي: صندوق پستي: 57-6 تلفن: * دانشگاه شهيد مطهري تهران الف) شرايط عمومي: ) متدين به دين مبين اسلام و مذهب جعفري و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران. ) داشتن حسن شهرت و علاقمندي به تحصيلات حوزوي. ) متولدين سال 75 به بعد. ) احراز صلاحيتهاي علمي و عمومي. 5) نشاني: تهران ميدان بهارستان. صندوق پستي: ب) اطلاعات لازم: ) تحصيل در اين دانشگاه بصورت تمام وقت ميباشد. ) براي كليه پذيرفتهشدگان اين دانشگاه تركيبي از نظام آموزشي و مفاد درسي حوزه و دانشگاه اراي ه ميشود. ) پذيرفتهشدگان برادر پس از فراغت از تحصيل در صورت تمايل و داشتن شرايط لازم ميتوانند به لباس مقدس روحانيت ملبس شوند. ) اين دانشگاه براي دانشجويان خواهر فاقد خوابگاه ميباشد. 5) قبولي قطعي در اين دانشگاه پس از انجام مصاحبه و از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت و احراز صلاحيتهاي علمي و عمومي ميباشد. * دانشگاه شيراز ) با توجه به محدوديت خوابگاهي دانشگاه حداكثر براي پذيرش 00 نفر دانشجوي دختر و 00 نفر دانشجوي پسر در خوابگاه دولتي ظرفيت دارد كه بر اساس اولويت واگذار ميشود. ) اولويت واگذاري خوابگاه با دانشجويان داراي رتبه برتر آزمون سراسري ميباشد. ) به دانشجويان روزانه ساكن اطراف شيراز تا شعاع 00 كيلومتري در صورت وجود ظرفيت خوابگاه واگذار ميشود. ) دانشگاه هيچ گونه تعهدي نسبت به اراي ه امكانات خوابگاه متا هلي ندارد. 5) در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر در مورد خوابگاه به وبگاه دانشگاه شيراز به نشاني فوق مراجعه نماييد. 6) شهرستان داراب در 70 كيلومتري شهر شيراز و دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي داراب در 7 كيلومتري شهرستان داراب قرار دارد. 7) نشاني: شيراز بلوار جام جم جنب صدا و سيما ساختمان مديريت دانشگاه شيراز. كدپستي: صندوق پستي: تلفن: نمابر: 07-6 شرايط مربوط به دورههاي مجازي: الف) شرايط عمومي: شرايط عمومي پذيرش در اين دورهها مانند شرايط عمومي دورههاي حضوري ميباشد. ب) شرايط اختصاصي: ) با توجه به هزينههاي زياد برگزاري دورههاي مجازي با استفاده از سيستم نوين آموزش الكترونيكي تشكيل هر دوره منوط به حداقل ثبتنام معادل يك سوم ظرفيت هر دوره ميباشد. ) با توجه به نوع سيستم آموزش هيچگونه امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه سلف سرويس وام دانشجويي و... در اختيار دانشجويان قرار داده نخواهد شد. ) طبق نظام نامه آموزشهاي الكترونيكي مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري آموزش به روش الكترونيكي بر مبناي اراي ه فايل موجود در سيستم اتوماسيون آموزشي دانشگاه شيراز (sess) و فايلهاي صوتي فلش موجود در قسمت محتواي دروس و سپس برگزاري كلاسهاي مجازي ميباشد. ) امتحانات در اواسط هر نيمسال تحصيلي و در پايان آن به صورت حضوري و در حال حاضر در چند مركز از قبيل شيراز تهران مشهد اصفهان تبريز بابل بندرعباس كرمان و اهواز برگزار ميشود كه انتخاب محل امتحان بر عهده دانشجو ميباشد. تذكر: هزينه برگزاري امتحانات غير از شيراز و در ساير مراكز امتحاني بر عهده دانشجو ميباشد كه در ابتداي سال تحصيلي ميزان آن توسط دانشكده مشخص خواهد شد. 5) جهت اطلاعات بيشتر و ميزان شهريه به سايت دانشكده مراجعه نماييد. 6) نشاني دانشكده آموزشهاي الكترونيكي دانشگاه شيراز: شيراز بلوار جام جم ساختمان جنب مديريت دانشگاه شيراز طبقه اول. كدپستي: صندوق پستي: 759 تلفن: نمابر: شرايط و ضوابط دانشگاهها

5 شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي / شرايط و ضوابط دانشگاهها * دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران الف) شرايط عمومي: ) اعتقاد و التزام عملي به اصل ولايت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. ) مو من و متعهد به نظام و داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران براي داوطلب و خانواده وي. ) نداشتن منع قانوني از لحاظ نظام وظيفه (داوطلبين مرد) و عدم سوءپيشينه كيفري. ) اراي ه مدرك رسمي و معتبر پيشدانشگاهي از آموزش و پرورش. 5) نشاني: تهران خيابان وليعصر (عج) ابتداي اتوبان نيايش. تلفن: 0688 و 09 و 65 و ب) شرايط اختصاصي: ) حداكثر سن براي متقاضيان سال (با احتساب دوران خدمت سربازي) ميباشد. ) موفقيت در مصاحبه حضوري (عمومي و تخصصي). ) موفقيت در گزينش و صلاحيتهاي عمومي به تا ييد گزينش سازمان صدا و سيما. ) برخورداري از سلامت كامل به گواهي مركز بهداشت سازمان صدا و سيما (متقاضيان پس از مصاحبه حضوري تا ييد گزينش سازمان و مركز بهداشت به ترتيب اولويت پذيرش خواهند شد. تا كيد ميشود پس از اعلام نهايي نتايج تحت هيچ شرايطي به اعتراضات رسيدگي نخواهد شد). 5) سازمان صدا و سيما هيچ گونه تعهدي مبني بر جذب و استخدام پذيرفته شدگان ندارد اما در صورت نياز سازمان دانشآموختگان واجد شرايط در اولويت هستند. 6) دانشجويان در طول تحصيل و برابر ضوابط كارداني چهار ترم و كارشناسي هشت ترم كمك هزينه دريافت ميكنند. 7) دانشجويان مشمول مقررات آموزش رايگان (تعهد خدمت دو برابر مدت تحصيل در كشور) ميباشند. 8) برابر ضوابط و مقررات به دانشجويان (به غير از ساكنين استان تهران و البرز) خوابگاه دانشجويي تعلق ميگيرد. 9) حضور پذيرفتهشدگان به صورت تمام وقت بوده و ملزم به گذراندن دورهها و دروس خاص اراي ه شده از سوي دانشگاه هستند. 0) پذيرفته شدگان همانند ساير دانشجويان كشور ميتوانند از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان مطابق آيين نامه وزارت علوم استفاده نمايند. * تذكرات مهم: شرايط و ضوابط فوقالذكر صرفا مربوط به دوره روزانه بوده لهذا داوطلبان دوره نوبت دوم (شبانه) ضمن موفقيت در مصاحبه حضوري برابر شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو مربوط به نوبت دوم رشتههاي مختلف تحصيلي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي (پرداخت شهريه عدم اراي ه امكانات رفاهي و...) خواهند شد. * دانشگاه صنعت نفت الف) امتيازات ويژه دانشگاه براي پذيرفته شدگان رشتههاي متمركز: ) اهداي يك دستگاه رايانه همراه (Laptop) به داوطلبان داراي رتبه كشوري تا 500 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني و يا معدل كتبي ديپلم رياضي فيزيك 9/75 به بالا و پذيرفته شدگان مرحله نهايي المپيادهاي جهاني (كساني كه به المپياد اعزام ميشوند). ) اهداي يك دستگاه رايانه (Desktop) به داوطلبان رتبه كشوري 50 تا 000 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني و يا معدل كتبي ديپلم رياضي فيزيك 9/5 تا ) 9/7 وجود شرايط زمينهها و امكانات مناسب آموزشي براي تسلط يافتن به زبان انگليسي در دوران تحصيل. ) برخورداري از كمك هزينه تحصيلي مطابق مصوبات هيا ت مديره وزارت نفت و هيا ت امناي دانشگاه تغذيه در حد دانشگاههاي دولتي تا مين بخشي از هزينه كتابها و لوازمالتحرير تسهيلات بيمه خدمات درماني و امكانات خوابگاههاي مجردي (براي مدت چهار سال و در حدود امكانات دانشگاه). 5) برخورداري فارغالتحصيلان ممتاز دانشگاه از تسهيلات وزارت علوم تحقيقات و فناوري جهت ادامه تحصيل در مقطع تحصيلي بالاتر مطابق ضوابط مربوطه. 6) كارآموزي دانشجويان در واحدهاي مختلف وزارت نفت (در زمينههاي مرتبط با رشته تحصيلي دانشجو) و امكان آشناي ي دانشجويان با صنايع عظيم نفت گاز پتروشيمي و پالايش در طول مدت تحصيل. 7) دانشگاه صنعت نفت و وزارت نفت هيچگونه تعهدي جهت استخدام فارغالتحصيلان ندارند. ب) شرايط اختصاصي رشته مهندسي ماشينآلات دريايي: فارغالتحصيلان رشتة مهندسي ماشينآلات دريايي براي اشتغال بهكار بر روي ناوگان دريايي موظفند پس از فارغالتحصيلي در امتحانات شايستگي سازمان بنادر و دريانوردي شركت كنند. از جمله شرايط موفقيت در اين امتحانات و اخذ كارت سلامت از پزشكان معتمد سازمان بنادر و دريانوردي است. لذا به داوطلبان اكيدا توصيه ميشود به منظور اجتناب از مشكلات احتمالي ناشي از عدم موفقيت در اخذ كارت سلامت پزشكي پيش از انتخاب رشته از سلامت جسماني خود مطابق استاندارد سازمان بنادر و دريانوردي اطمينان حاصل كنند. جهت دريافت اسامي و شماره تماس پزشكان معتمد سازمان بنادر و دريانوردي به سايت سازمان بنادر مراجعه شود. براي دريافت اطلاعات بيشتر به سايت دانشكده علوم دريايي دانشگاه صنعت نفت مراجعه و يا با شماره تلفن: (داخلي 0) تماس حاصل فرماييد. نشاني: آبادان بريم فلكه پتروشيمي. كدپستي: تلفكس روابط عمومي: * دانشگاه صنعتي اراك نمابر: تلفن: كدپستي: ) اين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي دولتي ميباشد. ) نشاني: اراك خيابان دانشگاه. * دانشگاه صنعتي اروميه ) اين دانشگاه فاقد خوابگاه ملكي است و هيچگونه تعهدي در قبال خوابگاه ندارد. در صورت امكان دانشگاه خوابگاه خودگردان مجردي فقط براي دانشجويان روزانه بصورت محدود با قيمت حداقل 6/000/000 ريال (در هر نيمسال تحصيلي) پيشنهاد مينمايد كه سالانه با نرخ تورم افزايش مييابد. هزينه خوابگاه نقدا اول هر ترم دريافت ميگردد. ) نشاني: اروميه اول جاده بند. كدپستي: صندوق پستي: تلفن: نمابر: * دانشگاه صنعتي اصفهان ظرفيت خوابگاهي اين دانشگاه براي برادران %5 و خواهران %5 پذيرش سال تحصيلي فقط براي دوره روزانه و بر اساس رتبه ميباشد. * دانشگاه صنعتي اميركبير تهران تلفن: -650 صندوق پستي: نشاني: تهران خيابان حافظ شمالي نرسيده به خيابان انقلاب شماره * دانشگاه صنعتي بيرجند ) امكان استفاده از خوابگاههاي دولتي دانشگاه براي تعداد محدودي از دانشجويان روزانه غيربومي (پسر) فراهم ميباشد. ) امكان استفاده از خوابگاههاي غيردولتي (خودگردان) براي كليه دانشجويان روزانه دختر و دانشجويان نوبت دوم (دختر و پسر) فراهم ميباشد. ) دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه دولتي جهت دانشجويان نوبت دوم ندارد. ) امكان تامين تلفن: نمابر: خوابگاه متاهلي براي هيچيك از دانشجويان وجود ندارد. 5) نشاني: بيرجند بلوار صنعت و معدن. * دانشگاه صنعتي جندي شاپور دزفول صندوق پستي: 665- ) واگذاري خوابگاه براي دانشجويان پسر بر حسب اولويت و در حد امكانات دانشگاه انجام ميشود. ) نشاني: دزفول روبروي پايگاه چهارم شكاري دزفول. تلفن: 8000 نمابر: * دانشگاه صنعتي خاتمالانبياء بهبهان ) اين دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي ميباشد. ) اين دانشگاه به دليل كمبود امكانات خوابگاهي امكان اسكان تمامي دانشجويان دوره روزانه را ندارد و واگذاري فضاي محدود موجود به دانشجويان روزانه صرفا بر اساس اولويت بندي اراي ه شده توسط صندوق رفاه ميباشد. ) اين دانشگاه هيچ تعهدي در قبال تامين خوابگاه دانشجويي براي دانشجويان نوبت دوم (شبانه) ندارد. ) به دانشجويان بومي (روزانه و شبانه) تا شعاع 50 كيلومتري از مركز شهرستان بهبهان خوابگاه واگذار نميگردد. 5) نشاني: استان خوزستان شهرستان بهبهان ابتداي جاده زيدون. كدپستي: 666- صندوق پستي: تلفن: * دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي تهران ) با توجه به كمبود امكانات خوابگاهي اين دانشگاه در خصوص تامين خوابگاه براي دانشجويان هيچگونه تعهدي نداشته و براي متقاضيان تا حد امكان از خوابگاههاي خودگردان استفاده خواهد شد. ) داوطلبان ميتوانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و آگاهي از قوانين و مقررات آموزشي به سايت دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند. * دانشگاه صنعتي سهند تبريز ) اين دانشگاه امكان واگذاري خوابگاه تنها به تعداد محدودي از پذيرفتهشدگان جديد روزانه (اعم از دختر و پسر) با الويت حاي زين رتبههاي برتر هر رشته را دارد و فاقد خوابگاه براي پذيرفته شدگان رشتههاي دوره شبانه ميباشد. ) اين دانشگاه فاقد امكانات خوابگاهي در آموزشكده فني وزرقان بوده لذا امكان اراي ه خوابگاه براي پذيرفته شدگان دورههاي روزانه و شبانه آموزشكده فني ورزقان وجود ندارد. شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دورههاي پرديس خودگردان: ) آشنايي كامل با كاربري رايانه و اينترنت و امكان دسترسي به اينترنت پرسرعت. ) توانايي پرداخت شهريه (شهريه هرنيمسال تحصيلي مطابق مصوبه هيات امناي دانشگاه خواهد بود كه در ابتداي هر نيمسال در موعد ثبتنام و انتخاب واحد از دانشجو اخذ خواهد شد). ) آموزش الكترونيكي بصورت اينترنتي در محيط چندرسانهاي سامانه مديريت آموزشي L.M.S اراي ه ميگردد. ) وجوه پرداختي پس از ثبتنام به هيچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. 5) امكانات رفاهي شامل خوابگاه وام تحصيلي و... به دانشجويان دوره الكترونيكي تعلق نميگيرد. 6) داوطلبان جهت كسب اطلاعات بيشتر و آگاهي از قوانين و مقررات آموزشي ميتوانند به وبگاه دانشكده آموزشهاي الكترونيكي دانشگاه به نشاني: مراجعه و يا با شماره تلفن: 0-96 تماس حاصل نمايند. * دانشگاه صنعتي سيرجان ) اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال خوابگاه نداشته و در صورت تقاضا دانشجويان به خوابگاههاي خودگردان (خصوصي) معرفي ميگردند. ) نشاني: سيرجان ابتداي جاده بافت. تلفن: 690 نمابر: * دانشگاه صنعتي شريف تهران ) تامين خوابگاه براي دانشجويان روزانه غيربومي به استثناي دانشجويان پرديس خودگردان و ساكنين شهرستانهاي توابع استان تهران و استان البرز امكان پذير است. ) متقاضيان حاي ز شرايط استفاده از خوابگاهها بايستي در بدو ورود نسبت به پرداخت وديعه اقدام نمايند و اجاره بهاي هر ترم را قبل از شروع ترم به صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري پرداخت نمايند. شرايط پرديس كيش: ) به دانشآموختگان اين پرديس دانشنامه رسمي پرديس بينالمللي دانشگاه صنعتي شريف در جزيره كيش اعطا خواهد شد. ) اطلاعات مربوط به مبالغ شهريه براي رشتههاي مختلف در سال تحصيلي در پايگاه اينترنتي: يا در دسترس علاقمندان ميباشد. ) مبلغ شهريه شامل هزينههاي مسكن اياب و ذهاب تغذيه كتاب ساير هزينههاي دانشجويي و در صورت نياز آموزش زبان نميشود. ) پرداخت شهريه ثابت در هر نيمسال تحصيلي الزامي است حتي اگر دانشجو در مرخصي تحصيلي باشد و در واحدهاي جبراني ثبتنام كرده باشد. ) در صورت انصراف يا اخراج دانشجو از دوره در هر يك از مراحل تحصيل و به هر دليل وجه دريافتي از دانشجو بابت شهريه به وي مسترد نخواهد شد. 5) انتقال يا مهمان شدن پذيرفته شدگان در پرديس بينالملل دانشگاه در جزيره كيش تحت هيچ شرايطي به پرديس بينالملل دانشگاه صنعتي شريف در تهران امكانپذير نيست. تلفن: شرايط و ضوابط دانشگاهها صفحه 89

6 شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي صفحه 90 / شرايط و ضوابط دانشگاهها * دانشگاه صنعتي شهداي هويزه سوسنگرد (ويژه برادران) ) با توجه به اينكه خوابگاه دانشگاه در مرحله تامين اعتبار و ساخت ميباشد اين دانشگاه قادر به تامين خوابگاه براي دانشجويان نميباشد. ) داوطلبان براي كسب اطلاع بيشتر به پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني فوق مراجعه فرمايند. * دانشگاه صنعتي شيراز اين دانشگاه فاقد خوابگاه متا هلي ميباشد. * دانشگاه صنعتي قم ) استفاده از حجاب برتر (چادر) براي بانوان الزامي است. ) دانشگاه هيچ تعهدي در قبال تامين خوابگاه نخواهد داشت. ) اطلاعات بيشتر در وبگاه دانشگاه. * دانشگاه صنعتي كرمانشاه ) دانشگاه فعلا فاقد خوابگاه است ولي خوابگاههاي استيجاري براي دانشجويان متقاضي در سطح شهر تامين ميگردد. ) ضمنا امتيازاتي جهت رتبههاي مناسب در نظر گرفته شده كه در سايت دانشگاه به نشاني فوق تشريح شده است و دانشجويان با رتبهي مناسبتر در اولويت خدمات رفاهي خواهند بود. ) اطلاعات بيشتر در وبگاه دانشگاه. * دانشگاه صنعتي مالك اشتر ) متعهد و متدين بودن به دين مبين اسلام تابعيت جمهوري اسلامي و التزام عملي به نظام و قوانين جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت فقيه. ) داشتن سلامت جسماني متناسب با دوره تحصيلي و نداشتن سوءپيشينه كيفري. ) پذيرش دانشجو منحصرا از بين داوطلبان مرد صورت خواهد پذيرفت. ) احراز صلاحيتهاي لازم برابر ضوابط هسته گزينش وزارت دفاع. 5) عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي غيرقانوني و يا الحادي. 6) با توجه به ممنوعيتهاي قانوني دانشجويان اين دانشگاه تحت هيچ عنوان نميتوانند در فعاليتهاي سياسي و حزبي شركت نمايند. 7) حداكثر سن داوطلبان تا پايان شهريورماه سال جاري (95/6/) سال و كساني كه خدمت وظيفه عمومي را انجام داده باشند سال تمام ميباشد. (تبصره: كاركنان نيروهاي مسلح از شرط سني معاف ميباشند و پذيرش آنان منوط به موافقت يگان مربوط با انتساب به تحصيل خواهد بود). 8) در هر مرحلهاي كه شرايط داوطلب مغاير با شرايط پذيرش دانشگاه تشخيص داده شود از ادامه مراحل گزينش و يا تحصيل داوطلب در اين دانشگاه جلوگيري بعمل ميآيد. 9) دانشجويان با استفاده از تسهيلات يارانهاي از مزاياي ناهار و خوابگاه (در حد امكان منحصرا براي دانشجويان غيربومي) برخوردار خواهند شد. 0) برابر ضوابط و مقررات آموزشي وزارت علوم و با توجه به نيازهاي صنايع دفاعي كشور تا %0 از دروس تخصصي رشتههاي تحصيلي اين دانشگاه اصلاح و تغيير مييابد. ) برنامه آموزشي دانشگاه مطابق برنامه آموزشي مصوب شورايعالي برنامه ريزي وزارت علوم خواهد بود و به دانشآموختگان دانشنامه كارشناسي پيوسته مورد تا ييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري اعطاء ميشود. ) كارآموزي دانشجويان منتخب در تابستان در صنايع دفاعي كشور انجام خواهد شد. ) دانشجويان اين دانشگاه برابر ضوابط و دستورالعملهاي مربوط در طول تحصيل برنامههاي تربيتي علمي و پژوهشي بازديدهاي علمي و كلاسهاي ويژه شركت نمايند. ) انتخاب گرايش رشته تحصيلي در هر يك از رشته محلها با توجه به دروس اختصاصي و تغييراتي كه در سرفصلها انجام ميشود توسط اين دانشگاه تعيين خواهد شد. 5) دانشجويان بايد در طول تحصيل تمامي ضوابط اين دانشگاه را رعايت نمايند. 6) آن دسته از داوطلباني كه معدل كل ديپلم متوسطه آنان بالاتر از 8 باشد در اعلام نتايج گزينشهاي دانشگاه داراي اولويت خواهند بود. 7) دانشجويان در طول تحصيل مجاز به انتقال و تغيير رشته نيستند (مگر در شرايط خاص به تشخيص دانشگاه). 8) محل تحصيل پذيرفتهشدگان اصفهان شاهينشهر ( 8 كيلومتري شهر اصفهان) انتهاي خيابان فردوسي دانشگاه صنعتي مالك اشتر ميباشد. 9) پذيرفته شدگان همانند ساير دانشجويان صرفا از مزاياي صندوقهاي رفاه دانشجويان مطابق با آي يننامههاي وزارت علوم تحقيقات و فناوري استفاده خواهند نمود. 0) براساس برنامه تا مين نيروي انساني وزارت دفاع در برنامه پنجم توسعه آن دسته از دانشجوياني كه صلاحيتهاي علمي اخلاقي و عمومي لازم را برابر دستورالعملهاي وزارت دفاع تا پايان تحصيلات خويش دارا باشند در اولويت جذب و همكاري با سازمانهاي تابعه وزارت دفاع قرار ميگيرند. * دانشگاه صنعتي همدان اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تا مين خوابگاه براي دانشجويان روزانه و نوبت دوم ندارد. تلفن: * دانشگاه علامه طباطبايي تهران الف) ضوابط واگذاري خوابگاه: ) دانشجويان روزانه كارشناسي با رتبههاي زير 000 از اولويت دريافت خوابگاه برخوردار خواهند شد. ) پذيرفتهشدگان روزانه دارنده مقامهاي كشوري در هر يك از مسابقات علمي فرهنگي هنري و ورزشي از اولويت دريافت خوابگاه برخوردار خواهند شد. ) ساير دانشجويان روزانه (با اولويت دانشجويان دختر) در صورت وجود ظرفيت اسكان داده ميشوند و در غير اين صورت در خوابگاههاي خودگردان زير نظر دانشگاه اسكان داده ميشوند. ) دانشگاه فاقد خوابگاه براي دانشجويان نوبت دوم (شبانه) است و در صورت امكان در خوابگاههاي خودگردان اسكان داده خواهند شد. 5) دانشگاه علامه فاقد خوابگاه متا هلي است. 6) به دانشجويان ساكن شهرستانهاي تابعه در استانهاي تهران و البرز فقط در صورت وجود ظرفيت مازاد خوابگاه اراي ه ميگردد. 7) داوطلبان براي اطلاع از شهريهي دانشجويان دورههاي شبانه و اطلاعات بيشتر به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند. ب) رشته نيمهمتمركز مديريت هتلداري: پذيرش دانشجو در رشته مديريت هتلداري به شيوه نيمهمتمركز و پس از انجام مصاحبه خواهد بود (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام ساير مراحل گزينش از طريق سازمان سنجش اعلام خواهد شد). ج) شرايط و ضوابط موسسه آموزش عالي بيمه اكو: ) آموزش در مو سسه آموزش عالي بيمه اكو به زبان انگليسي ميباشد. ) پذيرش در رشته مديريت بيمه اكو مو سسه آموزش عالي بيمه اكو با شرايط خاص با آزمون و مصاحبه (به منظور سنجش توانايي پذيرفته شدگان به زبان انگليسي) خواهد بود (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و براي انجام ساير مراحل گزينش از طريق سازمان سنجش اعلام خواهد شد). ) در رشته مددكاري اجتماعي برخورداري داوطلب از سلامت در بينايي و شنوايي از ضروريات لازم در پذيرش دانشجو در دورههاي روزانه و نوبت دوم خواهد بود. د) نشاني: تهران سازمان مركزي بلوار دهكده المپيك تقاطع بزرگراه شهيد همت. كدپستي: تلفن: * دانشگاه علم و صنعت ايران تهران ) اراي ه خوابگاه به دانشجويان پسر ساكن استانهاي غير از البرز و تهران تنها به مدت 8 نيمسال تحصيلي مقدور است. ) نظر به اينكه استفاده از خدمات رفاهي از جمله خوابگاههاي دانشجويي رايگان نميباشد متقاضيان بايستي اجاره خوابگاه هر ترم را قبل از شروع ترم به صندوق رفاه دانشجويان پرداخت نمايند. * دانشگاه علم و فناوري مازندران بهشهر ) اين دانشگاه فاقد هرگونه خوابگاه دولتي ميباشد اما چند خوابگاه خودگردان با ظرفيت محدود براي دانشجويان وجود دارد كه مسي وليت انعقاد قرارداد بر عهده دانشجويان بوده و دانشگاه نقش نظارتي و حراستي را بر عهده دارد. ) جدول شهريه دانشجويان نوبت دوم (شبانه) مطابق مصوبه هيات امناء دانشگاه بوده كه در وبگاه دانشگاه به نشاني فوق موجود ميباشد. ) داوطلبان براي دريافت اطلاعات بيشتر و ارتباط با مسي ولين دانشگاه ميتوانند از طريق لينك مربوط (پنلهاي مديريت) در وبگاه دانشگاه پيام و سو ال خود را ارسال نمايند. * دانشگاه علوم انتظامي امين (نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) دانشگاه علوم انتظامي امين در مقطع كارداني به روش نيمهمتمركز از بين شركت كننده آزمون سراسري در گروهه يا آزمايشي علوم رياضي و فني علوم تجربي علوم انساني كه واجد شرايط و ضوابط اختصاصي ذكر شده زير باشند به نسبت متقاضيان هر يك از گروههاي آزمايشي مذكور دانشجوي افسري ميپذيرد. الف) شرايط عمومي: ) اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام. ) اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آنها. ) تابعيت جمهوري اسلاميايران. ) عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي معارض با نظام جمهوري اسلامي ايران. 5) عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي در زمان تقاضاي استخدام. 6) عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي. 7) نداشتن سوءپيشينه كيفري. 8) عدم اعتياد به مواد مخدر. 9) داشتن سلامت و توانايي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نظر به تاييد بهداري كل ناجا. 0) داشتن شرايط تحصيلي و يا تخصصي لازم براي خدمت مورد نظر. ب) شرايط اختصاصي): ) دارا بودن حداقل 70 سانتيمتر قد. ) حداقل سن 8 سال و حداكثر سال. در صورت انجام خدمت وظيفه عمومي 5 سال (مبناي احتساب سن روز ثبتنام در آزمون سراسري خواهد بود). تبصره: خانواده معظم شهدا و ايثارگران برابر قانون از تسهيلات سني پيشبيني شده بهرهمند خواهند شد. ) اراي ه مدرك نظام وظيفه (دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت گواهي اشتغال به خدمت سربازي كارت پايان خدمت گواهي تحصيلي و يا معافيتهاي غيرپزشكي). ) عدم تعهد خدمت به سازمانهاي دولتي و غيردولتي به هر نحوي (رسمي پيماني آزمايشي). 5) فارغالتحصيلان مقاطع كارداني و بالاتر مجاز به ثبتنام نميباشند. 6) موفقيت در مراحل گزينش و استخدام برابر ضوابط هيا ت مركزي گزينش نيروي انتظامي. 7) پذيرفتهشدگان صرفا براي آموزش و خدمت در رستههاي انتظامي اطلاعات آگاهي راهور مرزباني دريايي و عمليات ويژه پذيرش خواهند شد. 8) داوطلبان استانهاي لرستان همدان و يزد در اين مرحله از ثبتنام مجاز به انتخاب كدرشته محلهاي اين دانشگاه نميباشند. 9) در صورت كثرت متقاضي دبيرخانه هيا ت مركزي گزينش ناجا مجاز خواهد بود از ميان دارندگان بالاترين معدل و مناسبترين افراد با ما موريتهاي ناجا نفرات واجد شرايط را انتخاب و گزينش نمايد. ج) شرايط اختصاصي شاغلين ناجا: ) كاركنان پايور و پيماني درجه دار كه با مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه نظام قديم و يا پيشدانشگاهي نظام جديد به استخدام ناجا درآمدهاند در طول درجات گروهبان يكمي و استوار دومي ميتوانند كد مربوط به مقطع كارداني شاغلين (فقط مرد) را انتخاب نمايند. ) عدم اشتغال به تحصيل همزمان در دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي. ) عضويت به صورت كادر پايور يا پيماني ناجا. شروع به تحصيل كاركنان پيماني منوط به قبولي در مراحل تغيير وضعيت به صورت پايور وفق مقررات گزينش و استخدام ناجا ميباشد. ) نداشتن سابقه محكوميت كيفري و همچنين تنبيهات انظباطي براي شاغلين ناجا. 5) موافقتنامه كتبي از نيروي انساني استان يا يگان مربوطه جهت ادامه تحصيل. 6) پذيرش دانشجو در كليه كدرشته محلهاي ويژه شاغلين ناجا صرفا بر اساس سوابق تحصيلي (بدون آزمون) انجام خواهد شد. د) امتيازات: ) دانشجويان غيرشاغل از بدو ورود به استخدام رسمي نيروي انتظامي درخواهند آمد. ) دانشجويان ضمن دريافت كمك هزينه تحصيلي از امكانات رفاهي خوابگاه و بيمه خدمات درماني بهرهمند خواهند شد. ) فارغالتحصيلان در طول خدمت برابر مقررات بنياد تعاون از وام خريد مسكن و ساير امتيازات متعلقه برخوردار خواهند شد. ) فارغالتحصيلان مقطع كارداني ضمن دريافت مدرك تحصيلي مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري به ترتيب به درجه ستوان سومي ناي ل آمده و ترفيعات بعدي آنان برابر قوانين و مقررات ناجا خواهد بود. 5) ادامه تحصيل كاركنان براي مقاطع بالاتر در صورت نياز ناجا وفق مقررات در رشتههاي تحصيلي مصوب بلامانع خواهد بود. ه) تذكرات: ) رسته داوطلبان بر اساس سهميه استان رشته تحصيلي توانمنديهاي داوطلب و نظريه كارشناسان گزينش و استخدام تعيين ميگردند. ) لازم است داوطلبان مجاز به انتخاب رشته و علاقمند به انتخاب رشتههاي تحصيلي اين دانشگاه شرايط و ضوابط فوقالذكر را به دقت مطالعه نمايند. ) تحصيل در دانشگاه علوم انتظامي شبانه روزي است. ) نشاني: تهران منطقه شهرداري بزرگراه شهيد همت (غرب) ابتداي بزرگراه شهيد خرازي بعد از تقاطع غير همسطح شهيد خرازي و آزادگان دانشگاه علوم انتظامي امين. كد پستي: شرايط و ضوابط دانشگاهها

7 شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي صفحه 9 / شرايط و ضوابط دانشگاهها * دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران ) اين دانشكده فاقد امكانات خوابگاهي ميباشد. ) متقاضيان بايد از سلامت كامل جسمي برخوردار باشند. ) پذيرش رشته مددكاري اجتماعي بصورت نيمهمتمركز ميباشد. * دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري (دادگستري) تهران پذيرش در اين دانشگاه داراي شرايط خاص بوده و از كليه داوطلبان مصاحبه بعمل خواهد آمد. الف) شرايط استفاده از بورس تحصيلي داشگاه علوم قضاي ي: ) داشتن كليه شرايط عمومي آزمون سراسري. ) تدين به دين مبين اسلام و التزام عملي به احكام آن. ) التزام به ولايت فقيه و مباني نظام جمهوري اسلامي ايران. ) پذيرش در گزينش عمومي. 5) برخورداري از سلامت كامل جسمي و رواني و نداشتن سوءپيشينه كيفري. 6) عدم اشتغال به كار و تعهد به تحصيل تمام وقت. 7) سپردن تعهد خدمت به قوه قضاييه به ميزان برابر مدت تحصيل. 8) داشتن حداكثر سال سن تا تاريخ 95/06/ (مدت خدمت وظيفه داوطلباني كه دوره سربازي را گذراندهاند به حداكثر سن آنان افزوده ميشود. 9) داشتن حداقل معدل كتبي ديپلم و معدل كل پيش دانشگاهي براي مقطع كارشناسي علوم قضايي. 0) داشتن حداقل معدل كتبي ديپلم 7 و معدل كل پيش دانشگاهي 7 براي مقطع كارشناسي ارشد پيوسته. ب) امتيازات بورس تحصيلي دانشگاه علوم قضاي ي: ) دريافت ابلاغ كارآموز قضايي ضمن تحصيل از ابتداي دوره تحصيلي و اشتغال بهكار قضايي در قوه قضاييه پس از فراغت از تحصيل در صورت داشتن صلاحيتهاي عمومي و علمي. ) دريافت مقرري ماهيانه (حقوق پايه دو قضايي) از ابتداي دوره تحصيلي. ) احتساب سنوات تحصيل در دانشگاه به عنوان سوابق خدمت. ) گذراندن خدمت سربازي در قالب اشتغال در قوه قضاييه (بر اساس قانون گذراندن مدت خدمت وظيفه فارغالتحصيلان دانشكده علوم قضايي در محاكم قضايي كشور مصوب 7 و آييننامه اجرايي آن مصوب 75). 5) برخورداري از خوابگاه بيمه درماني و خدمات رفاهي در طول دوره تحصيلي در حدود امكانات دانشگاه. ج) توضيحات ضروري در مورد رشته كارشناسي ارشد پيوسته علوم قضاي ي: ) دانشجويان اين رشته پس از طي يك دوره مشترك (در حد كارشناسي) در صورت احراز شرايط مقرر و به تشخيص دانشگاه در يكي از گرايشهاي شش گانه كارشناسي ارشد (حقوق خصوصي حقوق عمومي حقوق جزا و جرم شناسي حقوق تجارت حقوق ثبت و حقوق خانواده) ادامه تحصيل خواهند داد. ) صرفا دانشجوياني ميتوانند پس از طي دوره مشترك در يكي از گرايشهاي شش گانه ادامه تحصيل دهند كه صلاحيت عمومي و علمي آنان براي ورود به خدمت قضايي محرز باشد در غير اين صورت امكان ادامه تحصيل نداشته و تنها مدرك كارشناسي علوم قضايي براي آنان صادر خواهد شد. ) در صورت انصراف اخراج انتقال و نيز در صورت عدم احراز صلاحيت عمومي دانشجو قبل از ورود به يكي از گرايشهاي شش گانه دانشجو موظف است هزينههاي تحصيل و مقرري دريافتي ماهيانه را بازپرداخت نمايد. د) تذكر: داوطلبان جهت كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند. * دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين اهواز ) اين دانشگاه در 5 كيلومتري جاده اهواز شوشتر واقع شده است. ) اين دانشگاه فاقد خوابگاه متا هلي ميباشد. * دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري صندوق پستي: 578 ) اين دانشگاه هيچ تعهدي نسبت به واگذاري خوابگاه در تمام مقاطع و كليه دورهها به دانشجويان پذيرفته شده ندارد. ) نشاني: ساري كيلومتر 9 جاده دريا. تلفن: نمابر: * دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ) اين دانشگاه براي كليه دانشجويان غيربومي كليه مقاطع داراي خوابگاه است و همچنين امكانات رفاهي براي كليه دانشجويان فراهم ميباشد. ) داوطلبان جهت كسب اطلاعات بيشتر در مورد دانشگاه به پايگاه اينترنتي دانشگاه مراجعه نمايند. * دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر صندوق پستي: 669 كدپستي: ) اين دانشگاه در تامين خوابگاه محدوديت داشته و تعهدي براي واگذاري خوابگاه ندارد. ) نشاني: خرمشهر بلوار عليبن ابيطالب(ع). تلفن: نمابر: * دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم قم (وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه) ) به پذيرفته شدگان دوره شبانه خوابگاه و تغذيه تعلق نميگيرد. ) به دانشجويان غيربومي دوره روزانه حتيالامكان خوابگاه و تغذيه تعلق ميگيرد. به جز دانشجويان دانشكدههاي بندرعباس گراش دامغان سبزوار خرم آباد ايلام و اصفهان. ( نشاني سازمان مركزي: قم بلوار 5 خرداد جنب امامزاده احمد مياني خيابان شهيد ميثمي. كدپستي: صندوق پستي: 75-8 تلفن: نمابر: * ) نشاني دفتر مركزي: تهران خيابان حافظ خيابان نوفل لوشاتو پلاك 6 طبقه دوم. كدپستي: 8-68 تلفن: * دانشگاه فردوسي مشهد ) به دانشجويان دوره روزانه و دانشجويان دختر نوبت دوم طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان خوابگاه دانشجويي تعلق ميگيرد. به تعدادي از دانشجويان متاهل به شرط احراز شرايط خوابگاه متاهلان واگذار ميگردد. ) وام پرداخت شهريه به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) متناسب با اعتباري كه صندوق رفاه دانشجويان به دانشگاه تخصيص دهد پرداخت ميگردد. ) هزينه شهريه و واحدهاي درسي نوبت دوم در كليه گروههاي آموزشي براساس ضوابط مصوب هيات امناي دانشگاه فردوسي مشهد محاسبه ميگردد. ) بنياد دانشگاهي فردوسي در راستاي حمايت از داوطلبان مستعد ورود به دانشگاهها از طريق آزمون سراسري در سال 95 به كليه پذيرفته شدگان برتر در دانشگاه فردوسي مشهد به شرح زير بورس تحصيلي اعطاء ميكند. * داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني رشتههاي مهندسي با رتبه زير 500 كشوري با مبلغ بورس ماهيانه /500/000 ريال و خوابگاه به مدت سال تحصيلي. * داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني رشتههاي غيرمهندسي با رتبه زير 500 كشوري با مبلغ بورس ماهيانه /500/000 ريال و خوابگاه به مدت سال تحصيلي. * داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي با رتبه زير 500 كشوري با مبلغ بورس ماهيانه /500/000 ريال و خوابگاه به مدت سال تحصيلي. * داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني با رتبه زير 00 كشوري با مبلغ بورس ماهيانه /500/000 ريال و خوابگاه به مدت سال تحصيلي. * داوطلبان گروه آزمايشي زبانهاي خارجي با رتبه زير 50 كشوري با مبلغ بورس ماهيانه /500/000 ريال و خوابگاه به مدت سال تحصيلي. 5) تذكر مهم: اعطاي بورسهاي تحصيلي هيچ گونه تعهد استخدامي براي دانشگاه فردوسي مشهد ايجاد نمينمايد. 6) اطلاعات بيشتر در خصوص جزي يات اين بورسها در وبگاه بنياد دانشگاهي دانشگاه فردوسي به نشاني: قابل دسترسي ميباشد. * دانشگاه فرزانگان سمنان (ويژه خواهران) ) به دانشجويان ورودي 95 دوره روزانه حداكثر سال ( نيمسال تحصيلي) خوابگاه اختصاص داده ميشود. ) به دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) به هيچ صورت خوابگاه تعلق نميگيرد ولي پذيرفته شدگان دوره شبانه ميتوانند از پانسيونهاي خصوصي سطح شهر با هدايت دانشگاه استفاده نمايند. * دانشگاه فناوريهاي نوين حضرت زينب (س) سبزوار (ويژه خواهران) ) اين دانشگاه به تمامي دانشجويان متقاضي خوابگاه خودگردان اختصاص ميدهد. ) همچنين به دانشجويان دوره روزانه با رتبه كمتر از 5000 چهل درصد (%0) تخفيف در هزينه خوابگاه و به دانشجويان دوره شبانه با رتبه كمتر از 5000 پنجاه درصد (%50) تخفيف در شهريه آموزشي ميدهد. ) نشاني: سبزوار كمربندي سبزوار تقاطع جاده بردسكن. كدپستي: 965 تلفن: 0075 و * دانشگاه فرهنگيان به اطلاع داوطلبان آزمون سراسري ميرساند بر اساس اعلام رسمي وزارت آموزش و پرورش وزارت مذكور براي تا مين بخشي از نيروي انساني مورد نياز آموزشي و پرورشي خود از طريق دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي از ميان داوطلبان واجد شرايط آزمون سراسري دانشجوي متعهد خدمت خواهد پذيرفت. لذا در صورت وصول ظرفيت و رشته محلهاي پذيرش دانشجو و تا ييد آنها توسط دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم به سازمان سنجش آموزش كشور مراتب نحوه انتخاب رشته متعاقبا از طريق اطلاعيههاي اين سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد. همچنين در صورت تا ييد رشتههاي ويژه شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش توسط دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم نيز موضوع متعاقبا اطلاع رساني خواهد شد. * دانشگاه فسا ) در اين دانشگاه خوابگاههاي دانشجويي به صورت خودگردان و به تعداد محدود اراي ه ميشوند. ) نشاني: فسا بلوار معلم. * دانشگاه قم تلفكس: كدپستي: 7666 نشاني: قم بلوار امين بلوار الغدير بعد از شهرك قدس. * دانشگاه كاشان ) براي دانشجويان پسر روزانه خوابگاه به صورت خودگردان و تحت نظارت دانشگاه در خارج دانشگاه و خوابگاه دختران بصورت خودگردان داخل دانشگاه وجود دارد و دانشجويان واجد شرايط با پرداخت اجاره بهاي تعيين شده توسط دانشگاه ميتوانند از خوابگاه استفاده نمايند. ) محل تحصيل و خوابگاه (بصورت خودگردان) براي رشتههايي كه پذيرش در آنها فقط زن ميباشد واحد خواهران واقع در بلوار ملاصدرا (انتهاي خيابان طالقاني) و در فاصله 0 كيلومتري دانشگاه كاشان ميباشد. ) به دانشجويان نوبت دوم (شبانه) خوابگاه تعلق نميگيرد در صورت امكان و وجود ظرفيت خالي با نرخ مصوب دانشگاه برابر مقررات خوابگاه اراي ه خواهد شد. ) تغذيه با نرخ صندوق رفاه دانشجويان صرفا براي دانشجويان روزانه در روزهاي غيرتعطيل (از شنبه تا چهارشنبه) برابر ضوابط و مقررات اراي ه ميشود. 5) دانشجويان نوبت دوم (شبانه) با پرداخت حدود %50 هزينه تمام شده (با لحاظ %50 يارانه) ميتوانند از تغذيه استفاده نمايند. 6) دانشجويان اتباع روزانه نيز همانند دانشجويان شبانه ميتوانند از تسهيلات استفاده نمايند. 7) نشاني: كاشان بلوار قطب راوندي. كدپستي: تلفن: 5555 نمابر: * دانشگاه كردستان سنندج ) در اين دانشگاه فقط به %50 از پذيرفته شدگان برتر (براساس رتبه آزمون) دوره روزانه در صورت دارا بودن ساير شرايط و كسب امتيازات لازم خوابگاه تعلق ميگيرد و دانشگاه در قبال ساير دانشجويان جهت اعطاي خوابگاه تعهدي ندارد. ) به دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) امكانات رفاهي نظير خوابگاه تعلق نميگيرد. ) رشته فقه و حقوق شافعي ويژه اهل سنت ميباشد. ) نشاني: سنندج بلوار پاسداران. صندوق پستي: 6 كدپستي: تلفن: نمابر: ) نشاني رشته محلهاي بيجار: بيجار بلوار الغدير ميدان هفت شهيد دانشكده فني مهندسي و علوم پايه بيجار. تلفن: شرايط و ضوابط دانشگاهها

8 شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي صفحه 9 / شرايط و ضوابط دانشگاهها يا * دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران) ) پذيرش دانشجويان در اين دانشگاه فقط از ميان داوطلبان زن ميباشد. ) اين دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي ميباشد. ) نشاني: استان خراسان شمالي بجنورد خيابان 7 شهريور شمالي كوچه شهيد نوريان. كدپستي: تلفن: نمابر: * دانشگاه گلستان گرگان ) اين دانشگاه در دو شهر گرگان و عليآباد كتول فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي دولتي براي دانشجويان ميباشد. ) نشاني: گرگان خيابان شهيد بهشتي. صندوق پستي: 55 كدپستي: تلفن و نمابر: * دانشگاه گنبدكاووس ) دانشگاه گنبدكاووس فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي ميباشد. ) دانشكده علوم انساني آزادشهر (ويژه خواهران) داراي خوابگاه به صورت خودگردان ميباشد. ) نشاني: استان گلستان گنبدكاووس خيابان شهيد فلاحي انتهاي بلوار بصيرت. تلفن: 50 نمابر: * دانشگاه گيلان رشت ) دانشگاه گيلان در سال تحصيلي براي اسكان خوابگاه محدوديت دارد. ) ادامه تحصيل دانشجويان فني شرق (رودسر واجارگاه) به دانشكده فني امكان پذير نميباشد. ) به كليه پذيرفته شدگان حاي ز رتبه كشوري به شرح ذيل براي مدت 6 ترم تحصيلي ماهيانه ميليون ريال كمك هزينه تحصيلي پرداخت ميشود: - دارندگان رتبه كشوري 500 و كمتر از آن در گروه آزمايشي رياضي و فيزيك. - دارندگان رتبه كشوري 500 و كمتر از آن در گروه آزمايشي علوم تجربي. - دارندگان رتبه كشوري 50 و كمتر از آن در گروه آزمايشي علوم انساني كليه پذيرفته شدگان حاي ز رتبه كشوري كمتر از 000 با رعايت مقررات در اولويت استفاده از خوابگاه و استفاده نامحدود از كتابخانه قرار ميگيرند. ) داوطلبان جهت كسب اطلاعات بيشتر به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند. 5) نشاني: رشت بزرگراه خليج فارس (كيلومتر 5 جاده قزوين). كدپستي: تلفن: نمابر: * دانشگاه لرستان خرمآباد ) اعطاي تسهيلات نقدي و غيرنقدي از جمله كمك هزينههاي خوابگاه تغذيه اياب و ذهاب دانشجويي بهداشت و درمان ورزشي فرهنگي و فوق برنامه و غيره به دارندگان رتبههاي زير 000 كشوري (رتبه كل كشوري بدون اعمال سهميه). ) دانشگاه لرستان و مراكز اقماري وابسته به دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال واگذاري خوابگاه به دانشجويان ندارد. ) خوابگاههاي مراكز تلفن: اقماري بصورت خودگردان ميباشند. ) نشاني مركز اقماري پلدختر: كيلومتر جاده پلدختر انديمشك روبروي ايران خودرو. تلفن: ) نشاني مركز اقماري كوهدشت: انتهاي خيابان بوعلي كيلومتر 5 جاده تنگ قلعه. 6) نشاني مركز اقماري نورآباد: نورآباد ابتداي بلوار آزادي جنب يگان امداد نيروي انتظامي. تلفن: پايگاه اينترنتي: تلفن: پايگاه اينترنتي: 7) نشاني مركز اقماري الشتر: ميدان ولايت انتهاي بلوار شهيد مطهري. تلفن: نمابر: ) نشاني سازمان مركزي دانشگاه: خرمآباد كيلومتر 5 جاده خرمآباد تهران. * دانشگاه مازندران بابلسر نمابر: 0-55 تلفن: ) دانشگاه در حد امكانات به دانشجويان خوابگاه واگذار ميكند. ) نشاني: بابلسر خيابان پاسداران. * دانشگاه محقق اردبيلي اردبيل وضعيت واگذاري خوابگاه: ) دانشكدههاي موجود در شهر اردبيل: برادران: دونيمسال تحصيلي خوابگاه دولتي و براي ترمهاي بعد در صورت امكان خوابگاه خودگردان. خواهران: چهار نيمسال اول تحصيلي خوابگاه دولتي و براي ترمهاي بعد در صورت امكان خوابگاه خودگردان. ) دانشكده فناوري نوين شهرستان نمين: فقط براي دانشجويان خواهر دوره روزانه خوابگاه دولتي واگذار خواهد شد. ) دانشكده كشاورزي شهرستان مغان: براي دانشجويان خواهر دوره روزانه خوابگاه دولتي به مدت 8 نيمسال و براي دانشجويان برادر خوابگاه خودگردان واگذار ميشود. ) دانشكده كشاورزي مشگين شهر: فاقد امكانات خوابگاهي ميباشد. 5) اطلاعات بيشتر در وبگاه دانشگاه. 6) نشاني: اردبيل انتهاي خيابان دانشگاه. تلفن: * دانشگاه مراغه ) به اطلاع داوطلبان ميرساند در صورت امكان خوابگاه خودگردان براي متقاضيان مهيا خواهد شد. ) جهت كسب اطلاعات بيشتر به وب سايت دانشگاه مراغه مراجعه فرماييد ) نشاني: مراغه بزرگراه اميركبير ميدان مادر خيابان دانشگاه. صندوق پستي: كدپستي: تلفن: * دانشگاه ملاير ) اين دانشگاه در قبال اراي ه خوابگاه دولتي هيچگونه تعهدي ندارد. ) جهت كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اينترنتي دانشگاه مراجعه نماييد. ) نشاني: ملاير كيلومتر جاده اراك. كدپستي: تلفن: * دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان ) خوابگاههاي اين دانشگاه به صورت خودگردان (خصوصي) ميباشد. ) جهت كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اينترنتي دانشگاه مراجعه نماييد. ) نشاني: كيلومتر 5 جاده قوچان مشهد. تلفن: * دانشگاه نيشابور نمابر: تلفن: كدپستي: ) اين دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي ميباشد. ) نشاني: نيشابور شهرك قدس انتهاي بلوار اديب. * دانشگاه ولايت ايرانشهر تلفكس: تلفن: نشاني: استان سيستان و بلوچستان شهرستان ايرانشهر كيلومتر جاده بمپور. * دانشگاه وليعصر(عج) رفسنجان ) اين دانشگاه در نظر دارد امتيازات و حمايتهاي ويژهاي را براي پذيرفته شدگان برگزيده و برتر رشتههاي مختلف در كليه مقاطع تحصيلي در اين دانشگاه كه از طريق آزمونهاي سراسري سازمان سنجش آموزش كشور جذب ميشوند را اراي ه نمايد. از جملهي اين حمايتها كمك هزينه تحصيلي اهداي تجهيزات كمك آموزشي و امكانات رفاهي و خوابگاهي ويژه ميباشد كه به صورت آييننامه و دستورالعمل اجرايي در پورتال رسمي دانشگاه به نشاني فوق براي اطلاع متقاضيان درج شده است. ) خوابگاه به پسران پذيرفته شده در نوبت دوم تعلق نميگيرد. ) نشاني: رفسنجان ابتداي بلوار ولايت (ابتداي جاده يزد). كدپستي: تلفن دفتر معاون آموزشي: 89 و 88 نمابر: * دانشگاه هرمزگان بندرعباس صندوق پستي: 995 ) اين دانشگاه از اراي ه و واگذاري خوابگاه به دانشجويان كليه دورهها (روزانه و نوبت دوم) معذور ميباشد. ) نشاني: بندرعباس كيلومتر 6 جاده ميناب. تلفن: * دانشگاه هنر تهران ) دانشگاه امكان اراي ه سرويس اياب و ذهاب به پرديس كرج و بالعكس را ندارد. ) دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلي است. ) دانشگاه فاقد خوابگاه مجردي است. ) دانشگاه تلاش خود را براي معرفي خوابگاههاي خودگردان مورد تاييد وزارت علوم به دانشجويان روزانه و نوبت دوم انجام خواهد داد. 5) دانشجويان موظف به رعايت شي ونات اسلامي و پوشش مناسب مطابق ضوابط تعيين شده ميباشند. 6) دانشجويان دوره روزانه كه به تشخيص گروه آموزشي موظف به اخذ دروس پيشنياز ميباشند ميبايست شهريه دروس پيشنياز جبراني و كمبود خود را پرداخت نمايند. 7) كليه پذيرفته شدگان عليالخصوص دانشجويان رشتههاي نمايش و موسيقي براي تغيير رشته لازم است در زمان آزمون در امتحان عملي شركت كرده و داراي حداقل نمره قبولي براي رشته مورد تقاضا باشند. * دانشگاه هنر اسلامي تبريز ) اين دانشگاه فاقد خوابگاه ميباشد. ) كليه كلاسه خواهران از نيمسال دوم (بهمن ماه 95) تشكيل خواهد شد و كلاسهاي برادران از نيمسال اول (مهر 95) داير خواهد شد. ) نشاني: تبريز خيابان آزادي ميدان حكيم نظامي. كدپستي: صندوق پستي: تلفن: و 5975 نمابر: * دانشگاه هنر اصفهان نمابر: تلفن: صندوق پستي: 7 ) اين دانشگاه فاقد هرگونه خوابگاه ميباشد. ) نشاني: اصفهان خيابان حكيم نظامي چهارراه خاقاني. * دانشگاه هنر شيراز ) رشتههاي معماري داخلي مرمت بناهاي تاريخي و موزه در ساختمان شماره يك و رشتههاي فرش و باستان شناسي در ساختمان شماره برگزار ميگردد. ) اين دانشگاه فاقد خوابگاه دولتي ميباشد و امكان اراي ه و يا واگذاري خوابگاه به دانشجويان را ندارد و دانشجويان پذيرفته شده ميتوانند با پرداخت هزينه اجاره از خوابگاههاي بخش خصوصي استفاده نمايند. ) جهت اطلاعات بيشتر به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه فرماييد. ) نشاني: ساختمان شماره : شيراز چهارراه ادبيات. تلفن: * 5) نشاني ساختمان شماره : شيراز خيابان شهيد عابدي نبش كوچه نهم. تلفن: * دانشگاه ياسوج ) دانشكدههاي صنعت و معدن چرام و نفت و گاز گچساران فاقد خوابگاه ميباشند. ) اين دانشگاه به منظور جذب استعدادهاي برتر به رتبههاي برتر آزمون سراسري و همچنين برگزيدگان جشنوارهها با شرايط مندرج در وبسايت دانشگاه بورس تحصيلي اعطا مينمايد. ) نشاني: ياسوج خيابان ارتش. شرايط و ضوابط دانشگاهها

9 شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي صفحه 9 / شرايط و ضوابط دانشگاهها * دانشگاه يزد ) دانشگاه يزد به دانشجويان با رتبههاي برتر كه دانشگاه يزد را به عنوان گزينه اول در انتخاب رشته منظور نمايند كمك هزينه تحصيلي شامل موراد زير تا سقف ماهيانه 500/000 تومان اعطا ميكند: كمك هزينه خريد كتاب و تجهيزات آموزشي پژوهشي كمك هزينه شركت در كلاسهاي آموزشي كمك هزينه شركت در فعاليتهاي آموزشي پژوهشي و فرهنگي كمك هزينه انجام پروژههاي پژوهشي. ) براي اطلاع بيشتر به وبگاه مركز استعدادهاي درخشان دانشگاه به نشاني: talent.yazd.ac.ir مراجعه فرماي يد. ) به كليه پذيرفته شدگان دوره روزانه و شبانه (نوبت دوم) متقاضي خوابگاه كه فاصله محل سكونت از دانشگاه يزد بيش از 00 كيلومتر باشد در سنوات مجاز خوابگاه واگذار ميشود. ) به دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه كه فاصله محل سكونت از دانشگاه كمتر از 00 كيلومتر باشد در صورت وجود فضاي مازاد به تشخيص دانشگاه خوابگاه واگذار ميشود. 5) دانشگاه يزد فاقد خوابگاه متا هلي ميباشد. 6) از شنبه تا چهارشنبه تغذيه با يارانه دولتي به دانشجويان اراي ه ميگردد. 7) وعده غذايي صبحانه و شام صرفا به دانشجويان خوابگاهي تعلق ميگيرد. 8) نشاني: يزد صفاييه ميدان عالم بلوار دانشگاه. * مجتمع آموزش عالي بم ) مجتمع آموزش عالي بم فاقد هرگونه خوابگاه دانشجويي دولتي بوده و هيچگونه تعهدي براي تامبن آن ندارد. اما براي كليه دانشجويان خوابگاه خودگردان با قيمت مناسب پيشبيني شده و تحويل داده خواهد شد. ) نشاني: بم بزرگراه خليج فارس. تلفن: * مجتمع آموزش عالي زرند نمابر: 0-00 تلفن: 0 كدپستي: نشاني: استان كرمان زرند كيلومتر جاده سرباغ. * مجتمع آموزش عالي سراوان نمابر: تلفن: كدپستي: نشاني: استان سيستان و بلوچستان شهرستان سراوان بلوار پاسداران جنب فرمانداري. * مجتمع آموزش عالي فاطميه نهاوند (ويژه خواهران) نمابر: تلفن: 900 ) اين مجتمع داراي خوابگاه خودگردان ميباشد. ) نشاني: نهاوند كيلومتر كمربندي بروجرد. * مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين نمابر: تلفن: ) مجتمع داراي خوابگاه خودگردان ميباشد. ) نشاني: خراسان شمالي اسفراين بلوار آزادگان نبش ميدان مادر. كدپستي: * مجتمع آموزش عالي گناباد ) داوطلبان جهت كسب اطلاعات در خصوص شرايط و ضوابط و رشتهها و گرايشها به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند. ) نشاني: گناباد خيابان شهدا بعداز دادگستري. تلفن: نمابر: * مركز آموزش عالي استهبان ) اين مركز هيچگونه مسو وليتي در قبال تامين خوابگاه جهت دانشجويان ندارد. ) دانشجويان به تعداد محدود به خوابگاههاي خودگردان و خصوصي معرفي ميشوند. ) استفاده از پوشش مناسب و رعايت كليهي شي ونات اسلامي در محيط دانشگاه جهت كليه خواهران و برادران الزامي است. ) نشاني: استهبان بلوار قاي م جنب آبشار. كدپستي: تلفن: 550 نمابر: * مركز آموزش عالي اقليد ) اين مركز داراي محدوديت خوابگاه ميباشد و خوابگاه به صورت خودگردان به متقاضيان اراي ه خواهد شد. ) جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص شرايط و ضوابط صرفا به وبگاه مركز به نشاني فوق مراجعه نماييد. ) نشاني: استان فارس اقليد ميدان سلامت خيابان شهيد سيدمصطفي خميني. كدپستي: تلفن: * مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه قم الف) شرايط عمومي: ) اعتقاد به مباني اسلام ناب محمدي(ص) انقلاب اسلامي و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران. ) اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه. ) التزام عملي به احكام اسلامي و قوانين جمهوري اسلامي و رعايت موازين اخلاق اسلامي. ) نداشتن سابقه عضويت و يا هواداري از احزاب گروهها و سازمانهاي غيراسلامي التقاطي الحادي و غيرقانوني. 5) عدم عضويت و هواداري از احزاب گروهها و سازمانهاي سياسي. 6) نداشتن سابقه استعمال مواد مخدر و دخانيات و محكوميت به محروميت از خدمات دولتي. 7) داشتن سلامت و توانايي جسمي رواني با تا ييد بهداري نيروهاي مسلح. 8) دارا بودن هوش و استعداد تحصيلي. 9) دارابودن حسن شهرت اخلاقي و اجتماعي و عدم سوءپيشينه. 0) داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران و نداشتن تابعيت مضاعف. ) دارا بودن صلاحيتهاي لازم برابر ضوابط گزينش نيروهاي مسلح. ب) شرايط اختصاصي: ) حداكثر سن داوطلبان تحصيل در اين مركز 0 سال تمام و در صورت گذراندن خدمت وظيفه عمومي سال تمام ميباشد. تبصره : شرايط سني شامل كاركنان رسمي نيروهاي مسلح نميشود. تبصره : كاركنان رسمي نيروهاي مسلح با اخذ مجوز از نيروي انساني ميتوانند در اين رشته ادامه تحصيل دهند. تبصره : كاركنان رسمي نيروهاي مسلح به شرطي ميتوانند در آزمون شركت نمايند كه دو برابر مدت تحصيل فرصت خدمت در نيروهاي مسلح را داشته باشند. ) دارا بودن مدرك دوره پيشدانشگاهي يا ديپلم نظام قديم متوسطه در يكي از رشتههاي رياضي فيزيك علوم تجربي و علوم انساني و معارف اسلامي برابر دستورالعمل سازمان سنجش آموزش كشور و يا دارندگان مدرك سطح يك حوزوي. ) شرط شركت در آزمون براي كاركنان رسمي نيروهاي مسلح تطابق رسته خدمتي آنها با رشته تحصيلي ميباشد. ) دارا بودن حداقل معدل در سال آخر تحصيلي. 5) تسلط به روخواني و روانخواني قرآن كريم. 6) در شرايط مساوي اولويت جذب دانشجو با اعضاي درجه يك خانواده محترم ايثارگران (شهدا جانبازان آزادگان و رزمندگان) و اعضاي فعال بسيج افراد برتر قرآني علمي فرهنگي و ورزشي خواهد بود. 7) دانشجويان علاوه بر دروس مصوب تعدادي از واحدهاي مازاد خاص رشته مربوط را گذرانده و برنامههاي آموزشي نيروهاي مسلح را ميگذرانند. 8) همه دانشجويان در حين تحصيل متعهد ميشوند كليه مقررات و ضوابط مركز از قبيل نظم و انضباط حضور در مراسم شركت در اردوها و... را رعايت نمايند. ج) مزايا و امتيازات: ) دانشجويان جديدالورود كه دوره تحصيلي را (برابر با ضوابط گزينش نيروهاي مسلح) با موفقيت سپري نمايند به استخدام سپاه و ساير نيروهاي مسلح در ميآيند. ) دانشجويان در طول مدت تحصيل از خوابگاه مجردي غذا و امكانات فرهنگي ورزشي و ساير خدمات (كمك هزينه تحصيلي دفترچه خدمات درماني و دفترچه اتكا) برابر مقررات سپاه و ساير نيروهاي مسلح بهرهمند خواهند شد. * مركز آموزش عالي شهرضا ) مركز آموزش عالي شهرضا به رتبههاي زير 500 كشوري كه يكي از رشتههاي اين دانشگاه را انتخاب نمايند در صورت پذيرفته شدن به مدت يك سال تحصيلي (9 ماه) مبلغ دوميليون ريال ماهيانه پرداخت خواهد نمود. ) اين مركز به دانشجوياني كه از نظر معدل (در هر سال) جز سه نفر اول هم دورهايهاي خود باشند امتيازات ويژهاي را اختصاص ميدهد. ) اين مركز آموزش عالي داراي خوابگاه خودگردان ميباشد كه به صورت مستقيم زير نظر مركز اداره ميشود و الويت استفاده از آن با دانشجويان دوره روزانه و جديدالورود خواهد بود. ) جهت كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني فوق مراجعه فرماييد. 6) نشاني: شهرضا بلوار امام خميني نبش فرعي 7 تلفن: * مركز آموزش عالي فني و مهندسي بوي ينزهرا ) در اين دانشگاه خوابگاههاي دانشجويي به صورت خودگردان و با ظرفيت محدود اراي ه ميشود. ) امكان اراي ه سرويس اياب و ذهاب از تهران كرج و قزوين به دانشگاه و بالعكس بصورت روزانه و با قيمت مصوب وجود دارد. ) نشاني: بوي ين زهرا انتهاي بلوار امام خميني (ره) تلفن: 89 نمابر: * مركز آموزش عالي فيروزآباد ) اين مركز فاقد خوايگاه دولتي بوده و براي دختران خوابگاه خودگردان وجود دارد. ) نشاني: استان فارس فيروزآباد بلوار شهيد بهشتي خيابان عبداالله انصاري. تلفن: * مركز آموزش عالي كاشمر ) اين مركز آموزشي داراي خوابگاه خودگردان (با شهريه مناسب) زير نظر دانشگاه ميباشد. ) جهت رفاه حال دانشجويان داراي سرويس رايگان از دانشگاه به محل خوابگاهها و بالعكس ميباشد. ) دانشگاه داراي سلفسرويس دانشجويي با قيمتهاي مصوب صندوق رفاه وزارت علوم ميباشد. ) نشاني: كاشمر بلوار سيد مرتضي. تلفن: * مركز آموزش عالي لار ) اين مركز براي خواهران دانشجو خوابگاه خودگردان فراهم مينمايد. ) به پذيرفته شدگان دختر و پسر با رتبههاي كمتر از 0000 كشوري (رتبه كل) خوابگاه خودگردان با تخفيف ويژه اختصاص ميدهد. ) اين مركز تعهدي در خصوص واگذاري خوابگاه به ساير دانشجويان پسر ندارد. ) داوطلبان جهت كسب اطلاعات بيشتر به وب سايت مركز آموزش عالي لار مراجعه نمايند. * مركز آموزش عالي لامرد ) اين مركز آموزشي در فاصله 00 كيلومتري جنوب شيراز قرار دارد. ) اين مركز آموزشي صرفا به صدور مدرك كارشناسي ميپردازد و هيچگونه بورسي از طرف وزارت نفت در دستور كار قرار ندارد. ) اين مركز آموزشي فاقد خوابگاه ميباشد و دانشجويان ميتوانند از خانههاي اجارهاي در سطح شهر استفاده نمايند. ) داوطلبان گرامي جهت كسب اطلاعات بيشتر به نشاني وب سايت مركز مراجعه نمايند. ) نشاني: استان فارس شهرستان لامرد بلوار غدير خيابان كوثر. تلفن: * مركز آموزش عالي محلات (ويژه برادران) نمابر: 086- تلفن: ) اين مركز داراي خوابگاه خودگردان با ظرفيت محدود ميباشد. ) نشاني: محلات كيلومتر يك جاده خمين. * مركز آموزش عالي ممسني اين مركز فاقد خوابگاه ملكي بوده و هيچ تعهدي در قبال تا مين خوابگاه دانشجويي نخواهد داشت. شرايط و ضوابط دانشگاهها

10 شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي / شرايط و ضوابط دانشگاهها * مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي كشور ) پذيرش دانشجو در كليه رشتههاي اين مركز به صورت متمركز انجام ميپذيرد. ) اين مركز فاقد خوابگاه دانشجويي ميباشد. ) نظر به حساسيت و اهميت رشتههاي تحصيلي هوانوردي و لزوم اطمينان كامل از سلامت جسمي حركتي و روحي و رواني كليه متقاضيان ميبايست داراي صلاحيت پزشكي مورد تاييد امور پزشكي اداره استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري باشند. بديهي است هزينههاي مربوطه به عهده پذيرفته شدگان ميباشد. ) متقاضيان رشته مراقبت پرواز علاوه بر شرايط فوقالذكر ميبايست داراي سطح قابل قبولي در مكالمه زبان انگليسي باشند و عدم اشكال در تكلم (نداشتن لكنت زبان) و نداشتن لهجه الزامي ميباشد. 5) نشاني: تهران فرودگاه مهرآباد خيابان معراج. صندوق پستي: 5-8 تلفن: 6090 نمابر: * مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان ) در مقطع كارشناسي دانشگاه تنها ميتواند امكان استفاده از خوابگاه خودگردان را براي دانشجويان دختر غيربومي فراهم كند. ) دانشجويان كارشناسي با رتبه كشوري كمتر از 000 ميتوانند از خوابگاه دولتي استفاده كنند و اين امتياز مادامي كه معدل كل دوره بالاي 7/5 باشد پابرجا خواهد بود. ) اطلاعات بيشتر در وبگاه دانشگاه. * مو سسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) قم ) در حال حاضر تحصيل براي دانشجوياني كه از طريق آزمون سراسري در مقطع كارشناسي اين موسسه پذيرفته ميشوند به صورت مجازي و نيمهحضوري امكان پذير است. ) دورههاي آموزش مجازي بر پايه استفاده از آموزشهاي الكترونيكي است كه دانشجو ضمن بهرهمندي از امكانات آموزش مجازي (كلاس آنلاين و آفلاين) از كتب جزوات و بستههاي آموزشي نيز بهرهمند ميگردد. ) دورههاي آموزش نيمه حضوري بر پايه استفاده از كتب جزوات و بستههاي آموزشي شامل CD تدريس ترمهاي قبل و نرمافزار خط سير آموزشي است. در ضمن براي دانشجو امكان بهرهمندي از امكانات آموزش الكترونيكي (كلاس آنلاين و آفلاين) نيز فراهم است. ) مو سسه با توجه به آييننامهها و دستورالعملهاي وزارت علوم نسبت به برگزاري كلاسهاي رفع اشكال بصورت متمركز در شهر قم و با دريافت هزينه اقدام ميكند. 5) در حال حاضر آزمونهاي پايان نيمسال (مجازي و نيمه حضوري) در قم و تهران و مركز آزموني در سراسر كشور برگزار ميشود و در ديگر شهرهاي كشور در صورت رسيدن به حدنصاب برگزار ميشود. 6) آزمونهاي پايان نيمسال به صورت حضوري برگزار ميشود و امكانات خوابگاهي در صورت درخواست و پرداخت بخشي از هزينهها توسط دانشجو فقط در شهر مقدس قم فراهم است. 7) رعايت كامل حجاب برتر (چادر) براي بانوان و شي ون اسلامي و پوشش مناسب براي آقايان در كليه محيطهاي آموزشي و اداري مو سسه الزامي است. 8) پذيرفتهشدگان ملزم به رعايت كليه قوانين و مقررات آموزشي و انضباطي وزارت علوم و موسسه ميباشند. 9) دانشجويان پسر پذيرفته شده با رعايت مقررات وظيفه عمومي از معافيت تحصيلي بهرهمند ميشوند. 0) شهريه ثابت و متغير بر اساس ضوابط دورههاي مجازي و نيمه حضوري به ميزان كمتر از حداقل مقدار شهريه مراكز مشابه اخذ ميگردد. ) شهريه ثابت و متغير به صورت سالانه و با تصويب هيا ت ري يسه مو سسه تعيين ميشود و حداكثر نرخ افزايش سالانه متناسب با افزايش شهريه مراكز آموزش عالي مشابه خواهد بود. ) دانشجويان در صورت دارا بودن شرايط مندرج در جدول ذيل از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. ميزان و چگونگي اعمال تخفيف شهريه مطابق آييننامه داخلي دانشگاه است. ) تخفيفهاي موجود در جدول ذيل تا سقف 50 درصد براي آن دسته از دانشجوياني است كه شهريه آنها توسط نهادها يا مو سسات حمايتي پرداخت نميگردد. ) داوطلبان جهت كسب اطلاعات بيشتر ميتوانند به وبگاه مو سسه به نشاني فوق مراجعه و يا با شماره تلفنهاي : داخلي 5 تماس حاصل نمايند. جدول ميزان تخفيف شهريه در مو سسه غيرانتفاعي آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) قم توضيح مورد شرح وضعيت رديف دانشجويان رتبه اول هر رشته %0 دانشجويان انتخاب حداقل 5 واحد درسي در آن ترم و رتبه دوم %0 و دانشجويان رتبه سوم %0 كسب حداقل نمره در همه دروس و دانشجويان ممتاز علمي ميانگين نمرات بالاي 8 تخفيف از شهريه ثابت و متغير با اراي ه گواهي معتبر از سازمان اوقاف و امور خيريه و يا ساير مراجع ذيصلاح دانشجويان قاري قرآن كريم حافظ قرآن كريم و حافظان نهجالبلاغه از %0 تا %50 تخفيف از شهريه ثابت با اراي ه گواهي احراز معدل 7 در هر ترم از مركز مربوطه بوده و منحصر به همان ترم %50 تخفيف از شهريه ثابت و متغير طلاب ممتاز حوزههاي علميه با اراي ه گواهي معتبر مورد تا ييد مركز مديريت حوزههاي علميه %0 تخفيف از شهريه ثابت همسر و فرزندان طلاب رسمي حوزههاي علميه از %0 تا %0 تخفيف از شهريه ثابت با اراي ه مدرك معتبر و نسخه مكتوب طرح پژوهشگران جوان حاي ز رتبه در يكي از جشنوارههاي علوم اسلامي و يا تا ليف كتاب يا مقاله در حوزه علوم اسلامي 5 از %0 تا %50 تخفيف از شهريه ثابت با اراي ه گواهي از فدراسيون يا سازمان مربوط 6 دانشجويان ممتاز ورزشي در صورت احراز شرايط %50 تخفيف از شهريه ثابت 7 دانشجويان كم درآمد و بيسرپرست و بازنشستگان كم درآمد دولت نشاني ساختمان مركزي: قم ابتداي بلوار محمدامين(ص) بلوار جمهوري اسلامي. تلفن: 05-0 نشاني ساختمان مركز آموزش مجازي و نيمه حضوري: قم ابتداي بلوار محمدامين(ص) خيابان 0 متري گلستان بين كوچه 7 و 9 پلاك 7. تلفن: نمابر: * رشته تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي شرايط و ضوابط اختصاصي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي كشور - حداقل طول قد براي برادران 65 سانتيمتر به بالا و براي خواهران 58 سانتيمتر به بالا. - قهرمانان تيم ملي در مورد مذكور (قد) مستثني ميباشند. - حداقل ديد چشم 7/0 (هفت دهم). - داشتن سلامت جسماني و اراي ه گواهي تندرستي. 5- نمره آزمون عملي به عنوان يك درس با ضريب در گزينش نهايي اعمال خواهد شد. صفحه 9 شرايط و ضوابط دانشگاهها

11 صفحه 95 / شرايط و ضوابط دانشگاهها -) شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي غيرانتفاعي: --) به كليه داوطلبان عزيز توصيه ميشود قبل از انتخاب رشته براي اطلاع از شرايط و ضوابط و همچنين از نحوه اراي ه خدمات دانشجويي هر دانشگاه و يا مو سسه آموزش عالي به سايت اينترنتي دانشگاه ذيربط مراجعه نموده و از نحوه اراي ه اين خدمات اطلاع حاصل نمايند. --) دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي از اراي ه خوابگاه وام تحصيلي سرويس اياب و ذهاب و ساير تسهيلات رفاهي به دانشجويان خود معذور ميباشند. --) با توجه به اهميت تا مين خوابگاه براي دانشجويان و نظر به كمبود خوابگاههاي دولتي جهت تا مين نياز خوابگاهي كشور صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري اقدام به ساماندهي خوابگاههاي غيردولتي كشور از طريق شوراهاي نظارت و ارزيابي و دانشگاههاي منتخب هر استان نموده است. لذا داوطلبان متقاضي خوابگاه جهت كسب اطلاعات بيشتر و بهرهگيري از خوابگاههاي غيردولتي داراي مجوز به سامانه خوابگاههاي غيردولتي اين صندوق به نشاني اينترنتي: مراجعه نمايند. - - ش) هريه دورههاي مختلف تحصيلي در دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي: كليه پذيرفته شدگان دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي «غيردولتي غيرانتفاعي» ملزم به پرداخت شهريه و رعايت تعهدات مالي در قبال مو سسه محل قبولي خود ميباشند. بر اساس مصوبات وزارت علوم تحقيقات و فناوري ميزان شهريه در اين دانشگاهها و مو سسات بر اساس تصميمات هيا ت امناي مو سسه ذيربط تعيين و از پذيرفته شدگان دريافت خواهد شد. لذا دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي غيرانتفاعي موظفند جداول شهريه مصوب هيا ت امنا را در پايگاه اينترنتي خود درج نمايند. *** توجه *** داوطلبان براي اطلاع از ميزان شهريههاي ثابت و متغير رشتههاي مختلف تحصيلي *** توجه *** در مو سسات مجري به پايگاه اينترنتي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو مراجعه نمايند. شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي * دانشكده غيرانتفاعي اصولالدين الف) شرايط و ضوابط عمومي: ) اعتقاد و التزام عملي به شريعت اسلام و نظام جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه. ) برخورداري از سلامت جسمي و رواني به تشخيص مراجع مورد تاييد دانشكده. ) رعايت كامل موازين و پوشش اسلامي و التزام عملي به چادر به عنوان حجاب برتر و عدم استفاده از هرگونه آرايش و رعايت شي ونات اسلامي و پوشش مناسب براي آقايان و ضوابط پرورشي به تشخيص مسي ولين دانشكده الزامي است. تبصره: در صورت عدم رعايت اين بند دانشكده حق دارد از ادامه تحصيل دانشجو در هر مرحله از تحصيل جلوگيري نمايد. ) محيط آموزشي اين دانشكده براي برادران و خواهران بصورت مجزا ميباشد. ب) شرايط و ضوابط اختصاصي: ) پذيرفته شدگان دانشكده اصولالدين موظفند واحدهاي پيشنياز اين دانشكده را با موفقيت بگذرانند. ) چنانچه دانشجو به هر دليل از تحصيل در اين دانشكده انصراف دهد موظف و متعهد است كه شهريه را طبق مقررات وزارت علوم پرداخت نمايد. ) دانشجو موظف است كليه مقررات و آي ين نامههاي دانشكده را رعايت نمايد. ) پذيرش دانشجو در رشته علوم قرآن و حديث فقه و حقوق اسلامي و زبان و ادبيات عرب از بين گروههاي آزمايشي (رياضي و فني علوم انساني و علوم تجربي) خواهد بود. 5) دانشجويان جهت پرداخت شهريه ميتوانند از وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان نيز استفاده نمايند. 6) هر چند نظام درسي اين دانشكده واحدي است ولي دانشجو ملزم به گذراندن واحدهايي است كه از طرف آموزش دانشكده در هر ترم تحصيلي اراي ه ميگردد. 7) پذيرفته شدگان نهايي شعبه دزفول از امكانات رفاهي خوابگاه بهرهمند خواهند بود. 8) دانشكده اصولالدين تهران و ساوه هيچگونه امكانات خوابگاهي براي اراي ه به دانشجويان ندارد و دانشكده تهران اختصاص به خواهران دارد. 9) دانشكده اصولالدين قم هيچگونه امكانات خوابگاهي براي برادران ندارد و براي خواهران دانشجو در زمينه تسهيلات خوابگاهي همكاري مينمايد. ج) امتيازات و تسهيلات: ) رتبههاي اول تا سوم هر سال در هر رشته از هداياي ويژهاي برخوردار ميگردند. ) دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند بود. ) پذيرفته شدگان كه معدل كتبي ديپلم نظام قديم يا پيشدانشگاهي آنان 8/5 يا بالاتر باشد از پرداخت %0 شهريه ثابت و متغير در نيمسال اول معاف خواهند بود. ) دانشجوياني كه معدل نيمسال تحصيلي آنان 9/5 يا بالاتر باشد از پرداخت %0 شهريه ثابت و متغير در نيمسال بعدي معاف خواهند بود. نشاني شعبه تهران: خيابان وليعصر(عج) بالاتر از ميدان وليعصر(عج) خيابان شهيد حميد فخاري پلاك. تلفن: نشاني شعبه دزفول: خيابان امام خميني(ره) جنوبي روبروي مصلاي دزفول جنب ورزشگاه شهيد ناحي. تلفن: 66 نمابر: 06-0 نشاني شعبه ساوه: ميدان آزادي خيابان اميركبير اميركبير. تلفن: نشاني شعبه قم: فلكه جهاد بلوار پانزده خرداد بزرگراه عمارياسر خيابان شهيد قدوسي بعد از مجتمع مسكوني مديران. تلفن: * دانشكده غيرانتفاعي الهيات و معارف اسلامي هدي جامعهالزهرا (س) قم (ويژه خواهران) ) پذيرش دانشجو در اين دانشكده فقط از ميان خواهران صورت ميپذيرد. ) نشاني: قم بلوار بوعلي. تلفن: 559 نمابر: * دانشكده غيرانتفاعي رفاه تهران (ويژه خواهران) ) پذيرش در اين دانشكده با شرايط خاص و مصاحبه انجام ميپذيرد. ) التزام عملي به پوشش چادر و رعايت شي ونات اسلامي براي پذيرفته شدگان الزامي است. ) شرط سني ورود به دانشكده حداكثر 5 سال ميباشد. ) متولدين 60/6/ به بعد. ) دانشكده فاقد هر گونه امكانات خوابگاهي ميباشد. 5) دانشكده داراي امكانات مناسب ورزشي و فرهنگي جهت استفاده دانشجويان ميباشد. 6) اسامي چند برابر متقاضيان اين دانشكده پس از اتمام مرحله انتخاب رشته براي انجام مراحل مصاحبه و گزينش توسط سازمان سنجش اعلام خواهد شد. 7) نشاني: تهران ميدان بهارستان ضلع شرقي مجلس شوراي اسلامي ابتداي خيابان مردم. تلفن: * دانشگاه غيرانتفاعي اديان و مذاهب قم نشاني: قم شهرك پرديسان روبري مسجد امام صادق(ع). تلفن: 8060 (داخلي آموزش 7 و 5 و ) نمابر: * دانشگاه غيرانتفاعي البرز قزوين ) اين دانشگاه داراي خوابگاه براي دانشجويان ميباشد. ) به دانشجويان ممتاز رتبههاي اول تخفيف داده ميشود. ) اين دانشگاه با بنياد شهيد و ايثارگران و كميته امداد در خصوص فرزندان و همسران شاهد و اعضاي تحت پوشش كميته امداد قرار داد داشته و دانشجويان واجد شرايط ميتوانند از اين قرارداد استفاده نمايند. ) دانشجويان با رتبه زير 000 كشوري از پرداخت شهريه ثابت و دانشجويان با رتبه 00 تا 000 كشوري از پرداخت %50 شهريه ثابت در اولين نيمسال تحصيلي معاف ميباشند. 5) نشاني: قزوين شهر محمديه جنب بزرگراه كرج قزوين. تلفن: 99 الي نمابر: * دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا (ع) مشهد ) اعتقاد و پايبندي به اسلام و التزام عملي به ولايت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. ) رعايت كامل شي ونات و هنجارهاي اسلامي به ويژه حجاب اسلامي (ترجيحا چادر براي خواهران) و رعايت كامل اصول عفاف در محيطهاي مرتبط با دانشگاه براي دختران و پسران. ) رعايت مفاد مندرج در دفترچه شماره براي كليه دانشجويان الزامي است و هنگام ثبتنام تعهد مكتوب در خصوص رعايت مفاد فوق اخذ خواهد گرديد. ) داوطلبان داراي معدل ديپلم برتر ميتوانند از شرايط تحصيل رايگان در دانشگاه بينالمللي امام رضا(ع) استفاده نمايند. براي اطلاع دقيق از شرايط معدلي در هر رشته امتحاني و نيز شرايط لازم جهت تداوم تحصيل رايگان در طول تحصيل به سايت رسمي دانشگاه به نشاني ذيل مراجعه شود. 5) نظر به اينكه دانشگاه امام رضا(ع) بصورت غيرانتفاعي اداره ميگردد بخشي از هزينههاي دانشگاه به اخذ شهريه از دانشجويان تامين ميگردد. لذا دانشجويان بايد در ابتداي هر نيمسال نسبت به پرداخت شهريه مصوب اقدام نمايند. 6) در صورت نياز آستان قدس رضوي به استخدام نيروي انساني در شركتها و سازمانهاي اقتصادي فرهنگي و هنري وابسته به خود (بيش از 0 شركت و موسسه) در شرايط علمي يكسان فارغالتحصيلان دانشگاه بينالمللي امام رضا(ع) از اولويت استخدام برخوردارند. 7) دانشجوياني كه در طول سال تحصيلي در دانشگاه در مسابقات علمي و يا ورزشي دانشگاهها و موسسات علمي كشور شركت و مقام اول تا سوم را كسب نمايند از دريافت جايزه ويژه برخوردار خواهند شد. 8) دانشجويان ممتاز و حافظين قرآن در طول دوران تحصيل براساس شيوهنامه استعدادهاي درخشان دانشگاه بينالمللي امام رضا(ع) از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 9) دانشجويان دختر و غيربومي واجد شرايط مقررات استفاده از خوابگاه دانشگاه ميتوانند از خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي استفاده نمايند. 0) اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم تحقيقات و فناوري به دانشآموختگان. ) اين دانشگاه به داوطلبان ممتاز و كم برخوردار تسهيلات ذيل را در قالب بورسيه اعطا مينمايد: - تحصيل رايگان در دانشگاه بينالمللي امام رضا(ع). - پرداخت كمك هزينه تحصيلي بصورت ماهيانه. - اراي ه خوابگاه دانشجويي به صورت رايگان. - امكان استفاده از سلف سرويس دانشگاه به صورت رايگان. 5- داوطلبان براي كسب اطلاعات تكميلي در خصوص شرايط دقيق اعطاي بورسيه و نيز دريافت فرمهاي ثبتنام به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند. ) نشاني سازمان مركزي: مشهد خيابان دانشگاه خيابان اسرار. تلفن: ) نشاني پرديس رضوان (خواهران): مشهد ميدان فلسطين. * دانشگاه غيرانتفاعي اميرالمو منين(ع) اهواز اهواز امانيه بلوار امام موسي صدر جنب پل سلمان فارسي پلاك 9. كدپستي: 69-7 تلفن: 755 نمابر: * دانشگاه غيرانتفاعي ايوانكي ) در پايان هرترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تاسوم هر رشته تخفيف شهريه تعلق ميگيرد. ) به دليل نزديكي به تهران سرويس ايابوذهاب با پرداخت هزينه ميسر ميباشد. ) دانشجويان در طول تحصيل ميتوانند از خدمات سلف سرويس بوفه دانشجويي مركز مشاوره كتابخانه و سايت رايانه دانشگاه استفاده نمايند. ) نشاني: استان سمنان شهرستان ايوانكي بلوار آيتاالله طالقاني خيابان دانشگاه. كدپستي: صندوق پستي: تلفن: شرايط و ضوابط دانشگاهها و مو سسات غيرانتفاعي

12 صفحه 96 / شرايط و ضوابط دانشگاهها شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي * دانشگاه غيرانتفاعي باقرالعلوم(ع) قم داشتن تحصيلات حوزوي پايه 6 و بالاتر مورد تاييد مركز مديريت حوزههاي علميه از شرايط اختصاصي اين دانشگاه ميباشد. * دانشگاه غيرانتفاعي چابهار ) اعتقاد و پايبندي به اسلام و التزام عملي به ولايت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. ) دانشگاه با توجه به داشتن امكانات خوابگاهي مدرن با كيفيت و استاندارد در محدوده دانشگاه در قبال اخذ هزينه نسبت به تامين خوابگاه براي دختران و پسران به صورت مستقل اقدام خواهد نمود. ) داوطلبان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر سال (شامل دو نيمسال) به ترتيب از تخفيف و 50 درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود. ) نشاني: سيستان و بلوچستان چابهار منطقه آزاد تجاري صنعتي تراس بهشت. كدپستي: تلفن: 905 تلفكس: * دانشگاه غيرانتفاعي خاتم تهران نشاني: تهران ميدان ونك خيابان ملاصدرا خيابان شيراز شمالي خيابان حكيم اعظم پلاك 0 تلفن: * دانشگاه غيرانتفاعي خيام مشهد ) ثبتنام پذيرفته شدگان از طريق مراجعه به وبگاه دانشگاه به نشاني فوق و بصورت غيرحضوري انجام ميگردد. ) در پايان هر سال تحصيلي دانشجويان رتبه اول بر اساس مصوبات هيات امناي دانشگاه مشمول تخفيف شهريه براي سال بعد خواهند شد. ) تامين خوابگاه براي كليه دانشجويان (با اخذ هزينه) در خوابگاههاي متعلق به دانشگاه. ) به دانشجويان در يك نوبت غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس دانشگاه داده ميشود. 5) دانشجويان ميتوانند با موافقت صندوق رفاه وزارت علوم تحقيقات و فناوري از وام شهريه برخوردار شوند. 6) كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد. 7) نشاني: مشهد بزرگراه امام علي(ع) بلوار شهيد رفيعي ميدان مطهري. تلفن: * دانشگاه غيرانتفاعي سوره تهران ) رعايت تمامي مقررات و ضوابط دانشجويي وزارت علوم تحقيقات و فناوري الزامي است و شرايط و ضوابط دانشگاه به ويژه رعايت شي ونات هنرمند متدين و متعهد از اولويتهاي پذيرش اين دانشگاه ميباشد. ) از ورود فرزندان شاهد فرزندان جانباز بالاي 5 درصد فرزندان آزادگان حافظان قرآن كريم و همچنين بسيجيان فعال استقبال ميشود. ) رتبههاي زير 00 كشوري و المپياديها از تحفيف ويژه شهريه در طول دوره تحصيلي مجاز بهرهمند خواهند شد. ) دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد. 5) لازم به توضيح است كه اين دانشگاه فاقد رشته بازيگري در نمايش ميباشد. 6) نشاني: تهران خيابان آزادي بين خوش و آذربايجان نبش كوچه كامياران پلاك 98 تلفن: * دانشگاه غيرانتفاعي شمال آمل ) دانشجو موظف است كليه مقررات و آي يننامههاي مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري و اين دانشگاه را رعايت نمايد. ) دانشجويان ممتاز كليه مقاطع تحصيلي در هر سال تحصيلي براساس دستورالعمل مربوط از پرداخت درصدي از شهريه ثابت معاف خواهند بود. ) اين دانشگاه هيچگونه تعهدي براي تامين خوابگاه ندارد ولي دفتر تهيه مسكن دانشجو واقع در دانشگاه در اين زمينه همكاري لازم را بعمل خواهد آورد. ) اين دانشگاه داراي رستوران خواهران و برادران و بوفه دانشجويي ميباشد. 5) در اولين نيمسال تحصيلي مرخصي تحصيلي داده نخواهد شد. 6) داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر ميتوانند به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند. 7) نشاني: آمل كيلومتر 5 جاده هراز (آمل تهران) سه راهي امامزاده عبداالله(ع). صندوق پستي: 7 تلفن: 070- نمابر: * دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني اصفهان ) رعايت كامل شي ونات اسلامي و انقلابي در طول تحصيلات براي تمام دانشجويان الزامي است. ) رعايت حجاب كامل اسلامي توسط دانشجويان دختر در محيط دانشگاه و خارج از دانشگاه كاملا الزامي است. ) دانشجويان از وامهاي اختصاص داده شده از طرف وزارت علوم تحقيقات و فناوري مطابق ضوابط در صورت تامين اعتبار بهرهمند خواهند شد. ) خوابگاه براي تمام دانشجويان دختر غيربومي به طور خود گردان و از طريق بخش خصوصي تامين گرديده است. اسكان دانشجويان دختر غيربومي جديدالورود در خوابگاهها براي نيمسال اول و دوم الزامي است. 5) اين دانشگاه داراي كليه امكانات رفاهي فرهنگي ورزشي علمي و پژوهشي ميباشد. 6) نشاني: اصفهان سپاهانشهر بلوار قاي م جنوبي. تلفن: نمابر: * دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهاي ي اصفهان ) رعايت شي ونات اسلامي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي است. ) دانشجو موظف است كليه مقررات و آي يننامههاي مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري و دانشگاه را رعايت نمايد. ) دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجوي ي برخوردار خواهند بود. ) دانشجويان براي پرداخت شهريه ميتوانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم تحقيقات و فناوري (در صورت تا مين بودجه از طرف صندوق رفاه) استفاده نمايند. 5) پانسيون خودگردان براي دانشجويان دختر شهرستاني در حد محدود و با پرداخت هزينه مربوطه امكان پذير است. همچنين براي ساير دانشجويان ستاد اسكان دانشگاه همكاري لازم را براي تا مين مسكن در سطح شهر بهارستان انجام ميدهد. 6) استفاده از امكانات رفاهي خودگردان از قبيل استفاده از سلف سرويس (براي ناهار) با پرداخت هزينه يارانهاي مربوطه ميسر است. 7) نشاني: اصفهان شهر بهارستان بلوار بهشت نبش خيابان فرشته. كدپستي: تلفن: نمابر: * دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد مشهد ) دانشجويان رتبه اول در هر رشته بر اساس مصوبات هيات امنا مشمول تخفيف شهريه خواهند شد. ) اين دانشگاه داراي خوابگاه براي خواهران (با ظرفيت 00 نفر) كه ظرفيتهاي خالي آن براي وروديهاي جديد با اخذ هزينه در نظر گرفته خواهد شد. همچنين ستاد اسكان دانشگاه در امر اسكان ساير دانشجويان همكاري خواهد نمود. ) دانشجويان اين دانشگاه ميتوانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم تحقيقات و فناوري استفاده نمايند. ) نشاني: مشهد بلوار جلال آل احمد جلال آل احمد 6 كدپستي: تلفن: نمابر: * دانشگاه غيرانتفاعي علامه محدث نوري(ره) نور نشاني: مازندران شهرستان نور خيابان شيخ فضل ا... نوري پنج كيلومتري جاده نور به چمستان. صندوق پستي: 65-5 كدپستي: تلفن: نمابر: * دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ تهران الف) شرايط عمومي: معتقد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. ) متعهد به اصول و مباني نظام جمهوري اسلامي ايران. ) ملتزم به رعايت كامل ضوابط پوشش (حجاب كامل اسلامي براي خواهران و پوشش و ظاهر مناسب براي برادران) و شي ون اخلاقي و اسلامي در محيط دانشگاه. تذكر مهم: به منظور حفظ سلامت علمي اخلاقي و معنوي محيط دانشگاه قوانين و مقررات آموزشي و انضباطي به ويژه در حوزه حجاب و عفاف به طور كامل اجرا ميشود. * بديهي است در صورت عدم احراز شرايط لازم پذيرفتهشدگان از آنان در اين دانشگاه ثبتنام به عمل نخواهد آمد. نشاني: تهران صادقيه بلوار شهيد اشرفياصفهاني نرسيده به بزرگراه شهيد همت خيابان شهيد غموشي (پارك سابق) خيابان بهار. صندوقپستي: 5-87 تلفن: ب) شرايط اختصاصي: ) داوطلبان ممتاز آزمون سراسري سهميه منطقه : در گروه آموزشي هنر با رتبه كمتر از 50 و در ساير گروههاي آموزشي داراي رتبه كمتر از 00 كه اين دانشگاه را انتخاب نمايند از مزيت تحصيل رايگان همچنين داوطلبان گروه آموزشي هنر داراي رتبه 5 تا 00 و در ساير گروههاي آموزشي با رتبه 00 تا 700 از %50 تخفيف شهريه ثابت در طول مدت تحصيل بهرهمند ميشوند. ) بر اساس مصوبه هيا ت امناي دانشگاه به دانشجويان ممتاز و رتبه اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي تخفيف در شهريه تعلق خواهد گرفت. ) دانشجويان اين دانشگاه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيلات صندوق قرضالحسنه دانشجويان ايران (وام ازدواج وامهاي عادي ضروري و اضطراري) در صورت تخصيص اعتبار برخوردار خواهند شد. ) با تعدادي از بانكها جهت اخذ تسهيلات شهريه با شرايط خاص مذاكره و امكان بهره مندي از وام شهريه براي دانشجويان فراهم ميباشد. 5) به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي مقامهاي اول تا سوم را كسب نمايند تخفيف در شهريه برابر ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفت. 6) دانشجويان اين دانشگاه به تناسب رشته تحصيلي علاقه و توانمندي در طول تحصيل با پژوهشكدهها پژوهشگاهها و مراكز علمي جهاد دانشگاهي مرتبط بوده و پس از فراغت از تحصيل جهت همكاري با مراكز ياد شده از اولويت برخوردار خواهند بود. 7) اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تا مين خوابگاه ندارد اما تلاش خود را جهت اسكان دانشجويان در خوابگاههاي خصوصي معتبر و مورد تاييد خواهد داشت. * دانشگاه غيرانتفاعي علم و هنر يزد ) رعايت كامل ضوابط پوشش و شي ونات اسلامي براي برادران و خواهران الزامي است. ) دانشجو موظف است كليه مقررات و آييننامههاي مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري را رعايت نمايد. ) نشاني شعبه يزد: يزد بلوار دانشجو جنب شركت برق منطقهاي يزد. كدپستي: تلفن: * دانشگاه غيرانتفاعي علوم و فنون مازندران بابل نشاني: بابل خيابان شيخ طبرسي سرداران تلفن: * دانشگاه غيرانتفاعي قرآن و حديث قم برنامه جديد رشته علوم قرآن و حديث از سال تحصيلي با رويكرد مهارتي به دانشجويان علاقمند به دو حوزه مطالعات قرآن و مطالعات حديث در اين دانشگاه به صورت حضوري (در مركز قم و شعبه تهران) و مجازي (الكترونيكي) اجرا خواهد شد. پذيرفته شدگان نهايي پس از گذراندن دروس عمومي و تخصصي الزامي اين رشته (طي سه نيمسال اول تحصيل) بر اساس ضوابط و مقررات آموزشي و متناسب با علاقه خود ميتوانند در يكي از دو حوزه مطالعاتي فوق ادامه تحصيل دهند. الف) شرايط عمومي و اختصاصي دورههاي حضوري: ) اعتقاد و التزام عملي به قانون اساس نظام مقدس جمهوري اسلامي و مذهب رسمي كشور. ) رعايت كامل موازين و پوشش اسلامي و التزام عملي به چادر به عنوان حجاب برتر و عدم استفاده از هرگونه آرايش. ) عمل به فراي ض ديني (نماز روزه و...). ) برخورداري از سلامت و توانايي جسمي و رواني. 5) پرداخت شهرية دوره و هزينههاي خدمات جانبي آن (اعم از رفاهي فرهنگي و...) مطابق با نرخ مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري. 6) گذراندن دروس پيشنياز و جبراني اراي ه شده از سوي گروه آموزشي مربوط. 7) رعايت كامل ضوابط و دستورالعملهاي داخلي دانشگاه در طول دوران تحصيل. شرايط و ضوابط دانشگاهها و مو سسات غيرانتفاعي

13 / شرايط و ضوابط دانشگاهها شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي تذكر مهم: ثبتنام نهايي از پذيرفته شدگان دورههاي حضوري (در مركز قم و شعبة تهران) منوط به تا ييد كميتة پذيرش دانشگاه است. ب) امكانات و مزاياي دورههاي حضوري: ) اين دانشگاه از بين شركتكنندگان در گروههاي آزمايشي و دانشجو ميپذيرد. ) به دانشآموختگان اين دانشگاه مدرك رسمي مورد تا ييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري اعطاء خواهد شد. ) در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان اعتبار تخصيص داده شده بين دانشجويان واجد شرايط توزيع ميگردد. ) پذيرفته شدگان از كتابخانة تخصصي مجهز تالار رايانه امكانات ورزشي و خوابگاه (خودگردان) طبق ضوابط و ظرفيت دانشگاه برخوردار خواهند بود. 5) داوطلباني كه معدل كتبي دورة متوسطة آنان 8 به بالا باشد و دانشجويان برتر در هر سال تحصيلي (در طول سنوات مجاز) طبق آييننامة دانشگاه از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند شد. ج) شرايط عمومي و اختصاصي دورههاي مجازي: ) به دانشآموختگان اين دانشگاه مدرك رسمي مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري اعطاء خواهد شد. ) تحصيل در دورة مجازي كاملا غيرحضوري و از طريق اينترنت خواهد بود. كلية دروس به صورت چندرسانهاي توليد شده و از طريق سايت دانشگاه به نشاني: در اختيار دانشجويان قرار ميگيرد. در كنار دروس الكترونيكي چندرسانهاي كلاسهاي مجازي آنلاين پاسخ گويي به پرسشهاي دانشجويان به صورت آنلاين و آفلاين امكان استفادة دانشجويان از ابزارهاي مختلف آموزش الكترونيكي مانند تالارهاي گفتگو و ساير خدمات آموزشي در طول نيمسال تحصيلي به دانشجويان اراي ه ميگردد. ) آزمونهاي دروس به صورت حضوري در قم و تهران يا يكي از نمايندگيهاي دانشگاه در سراسر ايران و خارج از كشور برگزار ميگردد. ) هزينة تحصيل طبق تعرفة مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري از دانشجويان أخذ خواهد شد. تذكر: دانشجويان ممتاز پژوهشگران فعالان فرهنگي طلاب حافظان قرآن ايثارگران خانوادههاي كم درآمد و بي سرپرست تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و... طبق ضوابط دانشگاه از تخفيف ويژه برخوردار خواهند بود. د) نشاني دانشگاه و واحدهاي تابعه: ) مركز قم: بلوار پانزده خرداد چهارراه نوبهار خيابان شهيد نظري ثابت بعد از شهرك جهاد. تلفن: ) شعبة تهران: شهرري ضلع جنوبي حرم مطهر حضرت عبدالعظيم(ع). تلفن: ) شماره تماس مركز آموز الكترونيكي: و * دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي به اطلاع كليه داوطلبان ميرساند تحصيل در اين دانشگاه رايگان بوده و هيچ گونه شهريهاي از دانشجويان دريافت نخواهد شد. الف) شرايط عمومي: ) متدين به دين مبين اسلام. ) التزام عملي به مقررات اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران. ) عدم سوء پيشينه كيفري به تشخيص مراجع ذيصلاح. ) عدم سابقه وابستگي و هواداري به نفع گروهها و مكاتب الحادي و محارب و فساد اخلاقي. 5) داشتن سلامت و توانايي كامل جسمي (جانبازان انقلاب اسلامي از اين شرط مستثني هستند). 6) سلامت كامل روحي و عدم اعتياد به مواد مخدر. 7) پايبندي به اتحاد مسلمين و تقريب بين مذاهب اسلامي. 8) پذيرش از بين داوطلبان مرد و زن متولدين سال 7 و بعد از آن صورت خواهد پذيرفت. ب) شرايط اختصاصي: ) علاقهمندى به تقريب و همبستگى مذاهب اسلامى. ) عدم تعهد خدمت در دستگاههاى دولتى و غيردولتى. ) حافظين قرآن هنگام پذيرش داراى اولويت ميباشند. ) پذيرش نهايى پذيرفته شدگان آزمون كتبى منوط به قبولى در آزمون شفاهى (مصاحبه) ميباشد. 5) رشتههاى فقه و حقوق شافعى و فقه و حقوق حنفى مختص برادران و خواهران اهل سنت مىباشد. 5) مداركي كه لازم است داوطلب در زمان مراجعه براي مصاحبه به همراه داشته باشد و همچنين مواد امتحاني آزمون شفاهي (مصاحبه) در اطلاعيههاي مربوط به رشتههاي داراي شرايط خاص كه در زمان مقرر از سوي سازمان سنجش آموزش كشور منتشر ميشود درج خواهد شد. لذا داوطلبان لازم است موارد ذكر شده در اطلاعيه مزبور را به دقت مطالعه نمايند. ج) اطلاعات لازم: ) اين دانشگاه در راستاي تحقق اصول يازده و دوازده قانون اساسي با رهنمون مقام معظم رهبري در سال 7 با ما موريت «گسترش تقريب گرايي و رفع تخاصمات ميان مسلمانان» تاسيس گرديده است. ) زمان دوره آموزشى سال تحصيلى از تاريخ شروع خواهد بود. ) روش تحصيل در اين دانشگاه بر اساس استفاده از تجربيات جديد حوزه و دانشگاه ميباشد و دانشگاه با توجه به مقتضيات خاص خود مواد درسى لازم را كه صلاح بداند به صورت پيشنياز در طول ترم اضافه مينمايد. ) نظام درسى اين دانشگاه واحدى است و واحدهاى درسى در هر ترم تحصيلى بر حسب مقتضيات دانشگاه عرضه ميگردد. 5) كلاسهاى درسى به صورت حضورى تشكيل خواهد شد لذا حضور داي م دانشجو در همه كلاسها و برنامهها ضرورى است. 6) دانشجو متعهد ميباشد كليه ضوابط و آييننامههاى داخلى دانشگاه را رعايت و اجرا نمايد. 7) تحصيل در اين دانشگاه رايگان بوده و هيچگونه شهريهاى از دانشجو دريافت نميشود. 8) به فارغالتحصيلان مدرك كارشناسى مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناورى اعطا خواهد شد. 9) دانشجويان طبق مقررات و ضوابط از مزاياى خوابگاه و تغذيه برخوردار خواهند بود. 0) وام تحصيلى و مسكن در صورت تا مين اعتبار برابر ضوابط خاص خود از طريق صندوق رفاه دانشجويان به افراد واجد شرايط پرداخت خواهد شد. د) نشانيدفتر مركزي: تهران خيابان انقلاب خيابان فلسطين جنوبي خيابان شهيد مهرداد روانمهر پلاك تلفن: نمابر: * دانشگاه غيرانتفاعي معارف قرآن و عترت(ع) اصفهان ) داوطلبان لازم است به دين مبين اسلام فقه شيعه و اصل ولايت فقيه اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. ) پذيرش دانشجو در اين دانشگاه از بين داوطلبان گروههاي «علوم رياضي و فني» «علوم تجربي» و «علوم انساني» بوده و به فارغالتحصيلان مدرك رسمي كارشناسي و كارداني مورد تا ييد وزارت علوم تحقيقات و فن اوري اعطا ميشود. ) محيط آموزشي اين دانشگاه براي برادران و خواهران بصورت مجزا ميباشد و رعايت مقررات آيين نامهها و ضوابط پرورشي دانشگاه براي كليه دانشجويان الزامي است. ) با توجه به هدف اين دانشگاه در «تربيت نيروهاي كارآمد براي تبليغ دين» استفاده از حجاب برتر (چادر مشكي ساده بدون طرح و مدل مانتو و شلوار بلند با رنگ تيره كفش ساده با رنگ تيره و همچنين عدم استفاده از هرگونه آرايش) براي كليه دانشجويان خواهر الزامي بوده و در غير اينصورت از ثبتنام يا ادامه تحصيل آنان در هر مرحله ممانعت بعمل خواهد آمد. 5) داوطلبان برادر موظف به رعايت ظواهر شرعي چهره و همچنين عدم استفاده از لباسهاي مروج فرهنگ بيگانه ميباشند. 6) اين دانشگاه با انتقال و مهماني دانشجويان خود به ساير دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي موافقت نمينمايد. 7) كليه داوطلبان بايد از سلامت كامل جسماني و رواني دارابودن قدرت تكلم بينايي و شنوايي كامل برخوردار باشند. 8) داوطلبان رشته «تربيت معلم قرآن مجيد» بايد هيچگونه ضايعه عضوي كه مانع انجام وظيفه معلميگردد نداشته باشند. 9) حافظان كل قرآن كريم و نهجالبلاغه از پرداخت شهريه دروس معاف ميباشند. 0) اين دانشگاه براي دانشجويان ممتاز و واجد شرايط تا سقف 0 (چهل درصد) در شهريه وابسته تخفيف در نظر ميگيرد و در صورت تخصيص وام دانشجويي به دانشجويان حاي ز شرايط وام تحصيلي تعلق خواهد گرفت. همچنين كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي خواهند بود. ) دانشجويان غيربومي از خوابگاه (منزل استيجاري) استفاده نموده و دانشجويان ميتوانند از يك وعده غذاي دانشجويي استفاده نمايند. ) داوطلباني كه واجد شرايط و ضوابط فوق نميباشند لازم است از انتخاب رشتههاي اين دانشگاه خودداري نمايند در غير اين صورت عواقب آن به عهده داوطلب بوده و در صورت منع از تحصيل اين دانشگاه هيچگونه مسووليتي را بعهده نخواهد گرفت. ) علاقمندان جهت كسب اطلاعات بيشتر ميتوانند به ساختمان مركزي دانشگاه واقع در: اصفهان بزرگراه شهيد خرازي ابتداي خيابان شهيدان غربي و يا وبگاه دانشگاه به نشاني فوق مراجعه و يا با شماره تلفن: (داخليهاي 05 الي 08) تماس حاصل نمايند. * دانشگاه غيرانتفاعي مفيد قم ) دانشجوياني كه شرايطي از قبيل: دارا بودن پژوهش و تا ليف معتبر حافظان قرآن كريم اتمام پايه هفتم و بالاتر دروس حوزوي را داشته باشند طبق آييننامه تخفيفات از تخفيف در شهريه برخوردار ميشوند. ) دانشگاه امكان واگذاري خوابگاه دانشجويي (با دريافت هزينه از دانشجو) را دارد. ) برابر مصوبه هيا ت امنا هزينههاي خدمات جانبي بر اساس تصويب شوراي دانشگاه اخذ خواهد شد. ) رعايت شي ون اخلاقي و اسلامي و مقررات و آيين نامههاي داخلي دانشگاه توسط كليه دانشجويان و همچنين رعايت حجاب كامل اسلامي و پوشش چادر توسط خواهران در تمام بخشها و مراكز وابسته به دانشگاه مفيد الزامي است. 5) پذيرش دانشجويان غيرايراني بر اساس ضوابط و مقررات مربوط توسط دانشگاه انجام ميگيرد. 6) شهريه دورهها طبق ضوابط مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري خواهد بود. 7) داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني فوق مراجعه نمايند. 8) نشاني: قم ميدان مفيد. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي آبان هراز آمل صندوق پستي: ) خوابگاه دانشجويي به صورت خودگردان تحت نظر دانشگاه وجود دارد. ) نشاني: آمل خيابان طالب آملي انتهاي دريا 9 كوچه تختي سمت چپ. تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي آپادانا شيراز ) موسسه داراي خوابگاه خودگردان ويژه خواهران ميباشد. ) جهت كسب اطلاعات بيشتر به وبگاه موسسه مراجعه نماييد. ) نشاني: شيراز ميدان معلم ابتداي خيابان همت جنوبي نبش كوچه كدپستي: تلفن: * مو سسهغيرانتفاعي آذرآبادگان اروميه ) اين موسسه تلاش خواهد كرد همه دانشجويان را در خوابگاههاي خودگردان اسكان دهد و هزينه آن به عهده خود دانشجو خواهد بود. ) نشاني: اروميه بلوار شهيد باهنر روبروي مجتمع فرهنگي شمس شماره 0 كدپستي: تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي آرمان رضوي مشهد (ويژه خواهران) ) اين موسسه واقع در بهترين نقطه شهر با امكانات ويژه: كارگاه رايانه كتابخانه كافي نت و سايت رايانه تكثير و انتشارات بوفه و سلف سرويس همه كلاسها مجهز به ديتا و لپ تاپ كلينيك كدپستي: مشاوره و خوابگاه خودگردان اساتيد مجرب و متخصص و... ميباشد. ) نشاني: مشهد بلوار سجاد سجاد 5 خيابان نيلوفر تلفن: نمابر: * مو سسهغيرانتفاعيآريوبرزن نورآباد ممسني تلفن: نشاني: استان فارس نورآباد ممسني خيابان شهيد دكتر باهنر جنب اداره آموزش و پرورش. * مو سسه غيرانتفاعي آفاق اروميه ) دانشجويان به خوابگاههاي خودگردان معرفي خواهند شد. ) تخفيف ويژه براي قهرمانان ورزشي علمي فرهنگي و هنري از 50 تا 00 درصد شهريه ثابت. ) به دانشجويان واجد شرايط بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويي وام تعلق خواهد گرفت. ) بر اساس توافقنامه با بانكهاي عامل در هر ترم وام قرضالحسنه شهريه با معرفي از طرف مو سسه و با شرايط عالي بدون سپردهگذاري پرداخت ميگردد. 5) دانشجويان واجد شرايط از وام بلاعوض صندوق خيريه امام جواد(ع) مو سسه نيز برخوردار خواهند شد. 6) نشاني: اروميه بلوار شهيد دستغيب كوي اورژانس. كدپستي: صندوق پستي: تلفن: 559 و نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي آفرينش بروجرد ) اين موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران ميباشد. ) پذيرفتهشدگان المپياد و استعدادهاي درخشان از پرداخت شهريه معاف ميباشند. ) دانشجويان ممتاز در هر نيمسال از تخفيف ويژه شهريه برخوردار خواهند شد. ) خانوادههاي معظم شهدا و ايثارگران از تخفيف ويژه شهريه برخوردار ميباشند. 5) به دانشجويان با شرايط لازم وام تعلق ميگيرد. 6) نشاني: بروجرد جاده كمربندي اسلامآباد شمالي كوي وليعصر(عج). صندوق پستي: 59 تلفن: نمابر: شرايط و ضوابط دانشگاهها و مو سسات غيرانتفاعي صفحه 97

14 صفحه 98 / شرايط و ضوابط دانشگاهها شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي * مو سسه غيرانتفاعي آل طه تهران (ويژه خواهران) ) التزام عملي به ارزشهاي والاي انقلاب اسلامي و رعايت اخلاق و احكام دين مبين اسلام و كليه مقررات و ضوابط دانشجويي وزارت علوم تحقيقات و فناوري از اولويتهاي پذيرش اين مو سسه ميباشد كه رعايت آن در طول دوره تحصيل براي پذيرفته شدگان الزامي است. ) دانشجويان استعدادهاي درخشان از پرداخت شهريه ثابت دو نيمسال اول تحصيلي معاف خواهند بود. ) دانشجويان برتر مسابقات قرآني و حافظان كل قرآن كريم مطابق آييننامه داخلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. ) فرزندان شاهد جانبازان و آزادگان با اراي ه تا ييديه از بنياد شهيد مطابق آييننامه مربوطه از تحصيل رايگان برخوردار خواهند بود. 5) داوطلبان ممتاز آزمون سراسري با رتبه كشوري كمتر از 500 و يا 500 تا 000 مطابق بندهاي آييننامه داخلي از تخفيف در شهريه ثابت بهرهمند خواهند شد. 6) نفرات برتر در جشنوارهها و مسابقات علمي پژوهشي فرهنگي و ورزشي و فرزندان اعضاي رسمي هيا ت علمي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي از تخفيف در شهريه ثابت بهرهمند خواهند شد. 7) دانشجويان داراي رتبه اول در هر نيمسال تحصيلي به شرط اخذ معدل بالاي 7 از تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند بود. 8) دانشجويان اين مو سسه از مزاياي صندوق رفاه دانشجويان مربوط به وزارت علوم تحقيقات و فناوري برخوردار ميگردند. 9) مو سسه در خصوص معرفي دانشجويان به خوابگاههاي خصوصي داراي مجوز مشاوره لازم را انجام داده و بر مديريت سالم خوابگاه نظارت مينمايند. 0) داوطلبان ميتوانند براي كسب اطلاعات بيشتر از شرايط كلي و اختصاصي مو سسه به وبگاه مو سسه به نشاني فوق مراجعه نمايند. ) تلفن: نشاني: تهران نيايش غرب شهران بلوار كوهسار خيابان مدرسه. * مو سسه غيرانتفاعي آمل ) به دانشجويان ممتاز (رتبههاي اول تا سوم هر رشته) براساس ضوابط و مصوبات هيا ت امناء موسسه در هر نيمسال تخفيف شهريه اراي ه خواهد شد. ) دانشجوياني كه در طول مدت تحصيل حاي ز كسب مقامهاي علمي و ورزشي در سطح ملي شوند از تخفيف شهريه طبق قوانين موسسه برخوردار خواهند شد. ) دانشجويان داراي رتبه زير 000 در كنكور تخفيف خوابگاه دريافت ميكنند. ) موسسه داراي خوابگاه مجزا براي خواهران و برادران ميباشد. 5) يك وعده غذاي گرم براي نهار سرو ميگردد. 6) نشاني: آمل بلوار طالب آملي خيابان فياضبخش پلاك 0. تلفن: 569- نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي آيندگان تنكابن نشاني: تنكابن خيابان فردوسي غربي كوچه شهيدان حيدري جنب سالن ورزشي. تلفن: الي * مو سسه غيرانتفاعي آيين كمال اروميه ) تخفيف ويژه براي دانشجويان رتبه اول تا سوم. ) همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه. ) معرفي دانشجويان متقاضي استفاده از وام صندوق رفاه. ) تخفيف ويژه براي دانشجوياني كه موفق به كسب مقامهاي علمي ورزشي هنري باشند. 5) كليه خدمات آموزشي بصورت اينترنتي انجام ميشود. 6) تامين استفاده از فضاي ورزشي استخر شنا مكانهاي تفريحي و زيارتي. 7) برگزاري اردوهاي سياحتي و زيارتي. 8) نشاني: اروميه خيابان دانشكده چهارراه شورا جنب بانك صادرات پلاك 8 كدپستي: صندوق پستي: تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي ابرار تهران (ويژه خواهران) ) دانشجويان رتبه اول در هر نيمسال تحصيلي به شرط اخذ معدل بالاي 8 از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد. ) دانشجويان اين موسسه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و نيز از تسهيلات صندوق قرضالحسنه دانشجويان ايران (وام ازدواج و وامهاي عادي ضروري و اضطراري) در صورت تخصيص اعتبار برخوردار خواهند شد. ) به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاهها و موسسا ت آموزش عالي مقامهاي اول تا سوم را كسب نمايند تخفيف در شهريه برابر ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفت. ) فرزندان شاهد و جانبازان با اراي ه تاييديه از بنياد شهيد مطابق آييننامه مربوطه از تحصيل رايگان بهرهمند خواهند شد. 5) اين موسسه ميتواند دانشجويان را به خوابگاه مورد تاييد وزارت علوم معرفي نمايد و بر مديريت خوابگاه نظارت نمايد. 6) نشاني: تهران خيابان دماوند بين سي متري نارمك و چهارراه خاقاني پلاك 66 تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي ابن يمين سبزوار نشاني: خراسان رضوي سبزوار ميدان فرمانداري جنب مخابرات. تلفن: 755- تلفكس: * مو سسه غيرانتفاعي اترك قوچان ) در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته تخفيف شهريه داده ميشود. ) به دانشجويان با شرايط لازم وام دانشجويي تعلق ميگيرد. ) همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه دانشجويان انجام ميگيرد. ) نشاني: قوچان بلوار طالقاني نبش طالقاني تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي اثيرالدين ابهري ابهر نشاني: ابهر بلوار طالقاني جنوبي خيابان 8 متري پرديس جنب كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان. تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي اجتهاد قم ) حافظان و قاريان قرآن با اراي ه گواهي معتبر از تخفيف در شهريه نيمسال اول بهرهمند ميباشند. ) دانشجويان ممتاز از تخفيف در شهريه بهرهمند ميباشند. ) طلاب و خانواده محترم آنان (همسر و فرزندان) در هر نيمسال از تخفيف بهرهمند ميباشند. ) خانواده معزز شهدا ايثارگران و جانبازان گرانقدر و خانواده آنان (همسر و فرزندان) از تخفيف بهرهمند ميباشند. 5) در صورت احراز شرايط دانشجويان ميتوانند از تقسيط شهريه استفاده كنند. 6) رعايت موازين اسلامي براي دانشجويان الزامي است. 7) استفاده از حجاب برتر (چادر) براي دانشجويان خواهر الزامي است. 8) محيط آموزشي خواهران و برادران تفكيك شده است. 9) توضيحات لازم و اطلاعات تفصيلي در خصوص رشته كارشناسي علوم قرآن و حديث (شامل حوزههاي مطالعات قرآن مطالعات حديث آموزش قرآن تربيت مربي قرآني كودك و هنرهاي قرآني (قراي ت و كتابت) و حوزه فرهنگ و رسانه) و تعيين حوزههاي مورد علاقه دانشجو بر اساس سرفصلهاي اراي ه شده در وبگاه موسسه درج شده است. 0) در خصوص انتخاب رشته موسسه به داوطلبان محترم مشاوره تحصيلي تلفني اراي ه ميگردد. ) نشاني: قم خيابان معلم غربي معلم 0 جنب فضاي سبز كوچه (شهيد پروان) پلاك ساختمان آموزشي (محل ثبتنام). كدپستي: * ) نشاني ساختمان اداري آموزشي: قم خيابان معلم غربي معلم «كوي بيت امام خميني (ره)» پلاك 5 كدپستي: صندوق پستي: 75-7 تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي احرار رشت ) دانشجويان ممتاز از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. ) دانشجويان متقاضي استفاده از خوابگاه ميتوانند از خوابگاههاي خودگردان استفاده نمايند. ) نشاني: رشت جاده لاكان بلوار پروفسور سميعي بعد از كارخانه ايران برك شهرك سيداحمد خميني. تلفن: 7 نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي اديب مازندران ساري ) در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجوياني كه رتبه اول تا سوم را كسب كنند درصدي از شهريه ثابت تخفيف داده ميشود. ) به دانشجويان با شرايط لازم وام تعلق ميگيرد. ) اين موسسه همكاري لازم در تامين خوابگاه دانشجويان دختر و پسر را خواهد داشت. ) به دانشجويان غذاي يارانهاي داده ميشود. 5) همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران انجام ميپذيرد. 6) دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد. 7) به دانشجوياني كه در رشتههاي مختلف فرهنگي ورزشي علمي و... رتبههاي برتر كشوري يا استاني را كسب نمايند درصدي از شهريه ثابت تخفيف داده ميشود. 8) امكان تردد دانشجويان با استفاده از سرويس اياب و ذهاب موسسه وجود دارد. 9) نشاني: ساري بلوار فرحآباد نرسيده به دانشگاه آزاد اسلامي روبروي هنرستان فيروزيان. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي اديبان گرمسار ) اراي ه خوابگاه رايگان به متقاضيان. ) برنامهريزي جهت اشتغال فارغالتحصيلان. ) برگزاري دورههاي مهارتي با هزينه دانشگاه جهت آمادهسازي افراد براي اشتغال. ) امكان تقسيط در پرداخت شهريه. 5) امكان استفاده از تسهيلات بانكي بدون بهره براي پرداخت شهريه. 6) امكان استفاده از اينترنت و wifi دانشگاه به صورت رايگان. 7) سلف سرويس و بوفه دانشجويي داير ميباشد و امكان استفاده از غذاي يارانهاي براي كليه دانشجويان فراهم ميباشد. 8) در صورتي كه دو دانشجو از يك خانواده در موسسه مشغول به تحصيل باشند ميتوانند از تخفيف شهريه استنفاده نمايند. 9) در صورتي كه دانشآموختگان موسسه در مقاطع بالاتر اين موسسه پذيرفته شوند از تخفيف شهريه در كل دوران تحصيل برخوردار خواهند بود. 0) نشاني: گرمسار ضلع شمالي جاده مشهد تهران بين پل هوايي و شهرك صنعتي گرمسار. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي ارس تبريز ) در پايان هر ترم تحصيلي براي دانشجويان رتبههاي اول تا سوم در شهريه ثابت ترم بعد تخفيف داده ميشود. ) نشاني: تبريز كيلومتر جاده تهران محل نمايشگاه بينالمللي تبريز. كدپستي: تلفن: 6776 نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي ارشاد دماوند تلفن: ) نشاني (واحد برادران): دماوند گيلاوند ابتداي بلوار شهيد رجايي. تلفن: ) دفتر مركزي تهران (واحد خواهران): تهران خيابان انقلاب خيابان ابوريحان خيابان شهداي ژاندارمري نرسيده به خيابان فلسطين پلاك. * مو سسه غيرانتفاعي ارم شيراز نشاني: شيراز ابتداي بلوار چمران خيابان شهيد مختاري. كدپستي: صندوق پستي: تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي اروندان خرمشهر ) اين موسسه به رتبههاي برتر (اول 0 درصد دوم 0 درصد و سوم 0 درصد) تخفيف شهريه ثابت تخصيص ميدهد. ) نشاني: خرمشهر اتوبان عليابنابيطالب(ع) كوي شهيد عباسپور (كوي نيرو) جنب دبيرستان شهيد رجايي. تلفكس: شرايط و ضوابط دانشگاهها و مو سسات غيرانتفاعي

15 صفحه 99 / شرايط و ضوابط دانشگاهها شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي * مو سسه غيرانتفاعي استرآباد گرگان ) وام شهريه صندوق رفاه در هر ترم كه باز پرداخت اقساطي آن نه ماه بعد از فراغت از تحصيل شروع ميشود. ) تسهيلات ويژه براي خانوادههاي شاهد و اي ثارگر. ) اراي ه تسهيلات به مخترعان و پژوهشگران و ورزشكاران حاي ز رتبه ملي براساس ضوابط موسسه. ) فضاي هنري و علمي مطابق با رشتههاي تحصيلي دانشجويان. 5) حمايت و كمك به دانشجويان براي ورود به بازاركار مربوطه. 6) غذاي گرم يارانهاي براي كليه دانشجويان. 7) اختصاص بيمه دانشجويي براي كليه دانشجويان. 8) نشاني: گرگان كوي افسران قبل از افسران تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي اسرار مشهد ) مطابق سنوات گذشته موسسه براي اسكان دانشجويان غيربومي هماهنگي لازم را با خوابگاههاي خودگردان انجام خواهد داد. ) دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر ترم از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. ) دانشجوياني كه در آزمون ورودي كارشناسي رتبه كمتر از 000 كسب كرده باشند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. ) دانشجوياني كه در مسابقات ورزشي و علمي كشوري و دانشگاهي حاي ز رتبه شوند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 5) نشاني سازمان مركزي (ساختمان شماره ): مشهد بلوار معلم معلم 69 كدپستي: تلفكس: * مو سسه غيرانتفاعي اسوه تبريز ) دانشجويان از امكانات رفاهي شامل غذا سالن ورزشي اعزام به سفر راهيان نور اردوهاي تفريحي و علمي استفاده از استخر و سوناي ويژه دانشجويان و... بهرهمند خواهند شد. ) به دانشجويان رتبه اول و دوم تخفيف شهريه داده خواهد شد. ) به دانشجويان داراي مقام در رشتههاي مختلف ورزشي و فرهنگي جوايز ويژه اعطا خواهد شد. ) نشاني: تبريز بزرگراه پاسداران ميدان شهيد فهميده به طرف باغميشه كوي الهيه جنب اداره گاز منطقه تبريز خيابان سبلان. كدپستي: تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي اشراق بجنورد نشاني: خراسان شمالي بجنورد كيلومتر 5 جاده اسفراين اركان بعد از نمايشگاه بينالمللي. تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي افضل كرماني كرمان ) داوطلبان براي كسب اطلاع از شرايط و ضوابط مو سسه به وبگاه مو سسه به نشاني فوق مراجعه نمايند. ) نشاني: كرمان بلوار جمهوري اسلامي خيابان حمزه حمزه 8 * مو سسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري مشهد ) در هر نيمسال تحصيلي رتبههاي اول تا سوم در هر گروه آموزشي به ترتيب از تخفيف 0 50 و 0 درصد شهريه ثابت جهت نيمسال بعد بهرهمند خواهند شد. ) نشاني: مشهد بلوار پيروزي بلوار سرافرازان سرافرازان 9 تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي اكباتان قزوين نشاني: قزوين شهر محمديه بلوار دانشگاه خيابان فرهنگ. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي الغدير تبريز ) به دانشجويان ممتاز بر اساس مقررات داخلي موسسه تمهيداتي اراي ه ميگردد. ) اراي ه تخفيف 00 درصدي به دانشجويان شاهد و ايثارگر. ) اراي ه خوابگاه خودگردان به دانشجويان دختر و معرفي دانشجويان پسر به خوابگاههاي خودگردان. ) تسهيلات پرداخت وام شهريه به دانشجويان طبق مقررات صندوق رفاه دانشجويان. 5) اراي ه غذاي گرم يارانهاي برابر آييننامه وزارتي. 6) امكان استفاده از اينترنت وايرلس براي دانشجويان. 7) امكان استفاده از مجلات و كتب بصورت نسخه چاپي و الكترونيكي. 8) نشاني: تبريز جاده اي ل گلي ويلاشهر انتهاي خيابان گلها. كدپستي: تلفن: 80 نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي الكترونيكي (مجازي) ايرانيان تهران ) داشتن يك دستگاه رايانه متصل به شبكه اينترنت (با سرعت مناسب) جهت استفاده از آموزشهاي مجازي موسسه. ) توانايي در پرداخت شهريه مطابق مصوبات هيات امناي موسسه. ) حضور فيزيكي در كليه امتحانات. ) آموزشهاي غير عملي بصورت غير حضوري و مبتني بر شبكه اينترنت است. 5) اين موسسه داراي بهترين و قدرتمندترين امكانات زيرساخت شبكه اينترنت جهت آموزش مجازي در كشور است. 5) اين موسسه فاقد امكانات رفاهي از قبيل خوابگاه دانشجويي است. 6) نشاني دفتر مركزي: تهران خيابان توحيد نرسيده به خيابان آزادي روبروي متروي توحيد كوچه فرهاديه پلاك 7 تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي الكترونيكي (مجازي) رايانهاي تهران نشاني: تهران ميدان المپيك ضلع جنوب غربي ميدان كوچه 7 پلاك. كدپستي: تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي الكترونيكي (مجازي) فاران مهر دانش تهران نشاني: تهران خيابان وليعصر(عج) بعد از پارك ساعي روبروي بيمارستان مهرگان نبش كوچه همسايگان پلاك. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي الكترونيكي (مجازي) نورطوبي تهران نشاني: تهران ميدان انقلاب خيابان كارگر شمالي نرسيده به خيابان نصرت كوچه مهر پلاك. تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي المهدي مهر اصفهان (ويژه خواهران) نشاني: اصفهان سپاهانشهر انتهاي بلوار غدير بلوار پاسداران شمالي. تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي الوند همدان ) براي دانشجويان رتبه اول و دوم ورودي هر سال با معدل بالاي 7 به ترتيب 60 و 0 درصد شهريه ثابت تخفيف اعمال خواهد شد. ) موسسه دانشجويان را در خوابگاههاي مورد تاييد خودگردان اسكان خواهد داد. ) دانشجويان از وعده غذايي ناهار برخوردار هستند. ) دانشجويان ميتوانند در صورت همكاري صندوق رفاه دانشجويان از وام دانشجويي استفاده كنند. 5) نشاني: همدان ميدان امامزاده عبداالله بلوار زينبيه جنب مركز مخابرات. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي امام جواد(ع) يزد ) دانشگاه در موقعيت مكاني ممتاز شهري قرار گرفته است و براي كليه متقاضيان خوابگاه با نظارت دانشگاه (خوابگاه خودگردان داي م يا موقت) تامين خواهد شد. ) دانشجويان از مزاياي وام شهريه در هر ترم تا سقف /000/000 ريال (در صورت مساعدت صندوق رفاه دانشجويان) و مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردارند. ) دانشجويان ممتاز علمي (رتبه اول تا سوم) فرهنگي و ورزشي هر رشته در هر ترم از معافيت شهريه (ثابت و متغير) تا سقف %50 برخوردار ميشوند. ) پرداخت مبلغ 7/500/000 ريال به مدت 7 نيمسال به داوطلبان گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني علوم تجربي و علوم انساني با رتبه كمتر از 000 و داوطلبان گروههاي آزمايشي هنر و زبانهاي خارجي با رتبه كمتر از 500 تعلق ميگيرد (با حفظ شرط معدل). 5) كليه دانشجويان دانشكده فني و مهندسي با معدل بالاي 7 و دانشجويان دانشكده علوم انساني و هنر و معماري با معدل بالاي 8 از تخفيف شهريه (مطابق مصوبه هيات ري يسه براي هر ترم) برخوردار ميشوند. 6) پرداخت شهريه هر ترم به صورت اقساط امكان پذير است. 7) امكان استفاده رايگان از سايتهاي كامپيوتري اينترنت وايرلس كتابخانه مركزي و ديجيتال باشگاه كارآفريني مركز رشد كسب و كار مركز مشاوره و سلف سرويس غذاخوري (با نرخ دانشجويي) مهيا ميباشد. 8) نشاني: يزد صفاي يه بلوار شهيدان اشرف بلوار جوادالاي مه(ع). تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي اميد نهاوند ) خانواده معظم شهدا و جانبازان با اراي ه گواهي مربوطه از بنياد شهد و امور ايثارگران از تخفيف شهريه برخوردار ميشوند. ) جهت دانشجويان غيربومي خوابگاه خودگردان تهيه ميشود. ) امكان بهره مندي دانشجويان از وام شهريه صندوق رفاه. ) نشاني: نهاوند خيابان رسالت روبروي اداره فني و حرفهاي. صندوق پستي: تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي امين فولادشهر اصفهان ) مجهز به سوييتهاي خوابگاهي دخترانه و پسرانه با امكانات كامل. ) بهرهمندي از وام قرضالحسنه موسسه علاوه بر وام صندوق رفاه دانشجويي. ) وجود سرويس اياب و ذهاب از اصفهان و شهرستانها. ) وجود تخفيف شهريه جهت دانشجويان برتر و دارندگان مقامهاي ورزشي. 5) برنامههاي فرهنگي و پژوهشي متنوع. 6) سفرهاي علمي پژوهشي تفريحي و زيارتي. 7) برگزاري مسابقات ورزشي. 8) مجهز به سلف غذاخوري كتابخانه مركزي و ديجيتال سايتهاي كامپيوتري پيشرفته اينترنت رايگان و... 9) تخفيف شهريه به دانشجويان تحت پوشش كميته امداد بهزيستي و بنياد شهيد. 0) دريافت شهريه دانشجويي بصورت اقساط در كليه ترمهاي تحصيلي. ) نشاني: اصفهان فولادشهر محله A خيابان طالقاني مقابل بانك ملي. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي انديشمند لاهيجان كدپستي: تلفن: نشاني: گيلان لاهيجان ميدان شيخ زاهد خيابان نخجير شرقي. * مو سسه غيرانتفاعي انديشه جهرم نشاني: جهرم بلوار معلم خيابان 5 متري انديشه. كدپستي: تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي انديشه سازان نكا ) خوابگاه خودگردان مجهز براي دانشجويان دختر. ) اراي ه غذاي گرم براي دانشجويان در موسسه و خوابگاه طبق تعرفه وزارت علوم. ) تخفيف ويژه شهريه به دانشجويان ممتاز اول تا سوم. ) دانشجوياني كه اين موسسه را به عنوان اولويت اول انتخاب نمايند از تخفيف 0 تا 50 درصد شهريه ثابت در ترم اول بهرهمند خواهند شد. 5) اينترنت پرسرعت (رايگان). 6) تقسيط كل شهريه از ابتداي ثبتنام و انتخاب واحد تا پايان تحصيل. 7) كليه دانشجويان از امكانات رفاهي شامل اعزام به سفر راهيان نور و اردوهاي علمي و تفريحي زيارتي و پژوهشي در هر سال برخوردار ميباشند. 8) تخفيف هزينه خوابگاه خودگردان به دانشجويان ممتاز به ميزان 0 تا 0 درصد. 9) تقدير از دانشجويان فعال در حوزه علمي و فرهنگي و پژوهشي در پايان هر سال با اهداي جوايز. 0) دانشجوياني كه تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي هستند از تخفيف شهريه ثابت بين 0 تا 0 درصد برخوردار خواهند شد. ) پرداخت وام دانشجويي از طريق صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم. ) تخفيف شهريه به دانشجويان تحت پوشش سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران. ) تخفيف شهريه به دانشجويان جديدالورود كه در مقطع قبل معدل بالاي 7 دارند. ) جهت كسب اطلاعات بيشتر به وبگاه موسسه به نشاني فوق مراجعه نماييد. 5) نشاني: مازندران نكا خيابان انقلاب روبروي كوچه فرمانداري جنب بانك ملي. كدپستي: تلفن: شرايط و ضوابط دانشگاهها و مو سسات غيرانتفاعي

16 صفحه 00 / شرايط و ضوابط دانشگاهها شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي * مو سسه غيرانتفاعي انرژي ساوه ) دانشجويان رتبههاي اول تا سوم هر رشته بنابر تعداد پذيرفته شدگان در آن رشته از تخفيف شهريه برخوردار هستند. ) رعايت كليه مقررات وزارت علوم تحقيقات و فناوري الزامي است. ) دانشجويان از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان و مزاياي بيمه دانشجويي برخوردارخواهند شد. ) امكانات رفت وآمد غذاي گرم روزانه و امكانات محدود خوابگاه خودگردان فراهم است. 5) كليه دانشجويان در طول ترم به جلسات عمومي و مشاورههاي خصوصي با اساتيد راهنما مشاوره اجتماعي روانپزشك پزشك به صورت رايگان دسترسي خواهند داشت. 6) نشاني محل فعلي: ساوه ميدان شهرداري بلوار وليعصر ميدان عاشورا ساوجي كدپستي: تلفن: نمابر: * 7) نشاني محل دايمي: ساوه بلوار سرلشگر شجاعي خيابان سلمانيه مقابل پارك جامع سلمان ساوجي. * مو سسه غيرانتفاعي انوارالعلوم بندرانزلي ) براي رفاه حال كاركنان ادارات و سازمانها و يا شاغلين كلاسها بعدازظهر تشكيل ميگردد. ) پرداخت شهريه بصورت اقساطي و در سه قسط امكان پذير ميباشد. ) به دانشجويان رتبههاي اول تا سوم به شرطي كه تعداد ثبتنام كنندگان آن رشته در آن سال بيشتر از 0 نفر باشد تخفيف داده ميشود. ) به دانشجوياني كه تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و يا سازمان بهزيستي ميباشند ده درصد تخفيف داده ميشود. 5) نشاني: بندر انزلي ميدان مالا بلوار معلم خيابان محراب اول جنب كوچه ايثار. تلفن: 598 و * مو سسه غيرانتفاعي اوج آبيك ) مجهز به امكانات خوابگاهي. ) از دانشجويان جديدالورود مو سسه در مقطع كارشناسي شهريه ثابت ترم اول دريافت نخواهد شد. ) تقسيط شهريه. ) بهرهمندي از وام قرضالحسنه مو سسه علاوه بر وام صندوق رفاه دانشجويي. 5) تخفيف شهريه براي دانشجويان برتر علمي ورزشي و فرهنگي در هر گروه تا 0 درصد. 6) سرويس اياب و ذهاب. 7) داراي سالن غذاخوري بوفه و بهره مندي از يارانه غذا. 8) مجهز به سه سايت كامپيوتري. 9) داراي كتابخانه اينترنت وايرلس پرسرعت و انتشارات. 0) تخفيف مخصوص براي دانشجويان بومي استان قزوين. ) تخفيف ويژه براي دانشجويان غيربومي (اين رقم با توافق مو سسه تعين ميگردد). ) حمايت از دانشجويان برتر براي ورود به بازار كار و شركتهاي دانش بنيان. ) اراي ه مشاوره اجتماعي و روانشناسي و اشتغال به صورت رايگان. ) تخفيف شهريه و حمايت مالي از اختراعات و پروژههاي دانشجويان. 5) تخفيف صدرصدي براي فرزندان تحت پوشش كميته امداد بنياد شهيد و بهزيستي. 6) برخورداري از بيمه حوادث دانشجويي. 7) اردوهاي تفريحي علمي و سياحتي. 8) تخفيف براي تحصيل همزمان دو دانشجو از يك خانواده. 9) برگزاري مسابقات ورزشي و اعزام دانشجويان به مسابقات كشوري در رشتههاي مختلف. 0) نشاني: آبيك بعد از ميدان وليعصر(عج) ابتداي شهرك قدس جنب فرماندهي نيروي انتظامي. كدپستي: 58 تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي ايرانمهر قروه نشاني: كردستان قروه خيابان ابوذر. تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي ايمان و انديشه ملاير نشاني: ملاير كيلومتر جاده همدان شهرك صنعتي شماره (شهرك ملاير) تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي باختر ايلام ) مو سسه داراي خوابگاه ميباشد. ) نشاني: ايلام رزمندگان ميدان دانش انتهاي خيابان مهديه. كدپستي: تلفن: 00- نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي برايند شاهرود ) به دانشجويان ممتاز موسسه (رتبههاي اول تا سوم) در هر رشته تحصيلي در هر نيمسال به ترتيب 0 0 و 0 درصد تخفيف شهريه ثابت داده خواهد شد. ) براي دانشجويان غيربومي دختر خوابگاه خودگردان فراهم گرديده است. ) نشاني: شاهرود شهرك دانشگاه خيابان پژوهش خيابان نيايش. كدپستي: تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي بصير آبيك ) اين موسسه با امكانات آموزشي و رفاهي مناسب (غذاي گرم و امكانات آزمايشگاهي) در فاصله 70 كيلومتري تهران واقع شده است. ) ثبتنام به صورت اينترنتي انجام ميپذيرد. ) سرويس اياب و ذهاب دانشجويان خودگردان و با نظارت موسسه برقرار ميباشد. ) امكان تقسيط شهريه و اعطاي وام دانشجويي ميسر است. 5) كارگاههاي آموزشي به صورت رايگان در حوزههاي حسابداري بازرگاني رفتاري روانشناسي و فني مهندسي برگزار ميگردد. 6) فرزندان شاهد جانبازان و آزادگان با اراي ه تاييديه از بنياد شهيد مطابق آيين نامه مربوطه از تحصيل رايگان بهرهمند خواهند شد. 8) نشاني: آبيك جنب اتوبان انتهاي بلوار نيايش. تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي بعثت كرمان نشاني: كرمان بزرگراه عاشقان ولايت (كمربندي) نرسيده به سه راه جوپار سمت راست. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي بنيان شاهينشهر اصفهان ) اين مو سسه داراي خوابگاههاي مجهز براي دانشجويان دختر و پسر به صورت خودگردان مجهز به سيستم كامل IT و اينترنت wireless پرسرعت در تمامي نقاط كتابخانه به همراه سالن مطالعه سلف دستگاههاي كمك آموزشي مانند ويدي و پرژكتور ميباشد. ) همچنين از امور فرهنگي مشاوره و پژوهشكده برخوردار است. ) در ضمن به دانشجويان ممتاز در حوزه آموزش و فعال در حوزه فرهنگي و نيز دانشجويان پژوهشگر فعال در پايان هر نيمسال تحصيلي قدرداني بعمل ميآيد. ) نشاني: شاهين شهر مخابرات فرعي 6 شرقي پلاك صندوق پستي: تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي بهار مشهد ) اين موسسه با خوابگاههاي خودگردان رسمي جهت دانشجويان غيربومي قرارداد منعقد نموده است. ) نشاني: مشهد بلوار وكيلآباد بلوار كوثر نبش كوثر شمالي روبروي ايستگاه متروي كوثر پلاك صندوق پستي: تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي بهاران گرگان ) اعطاي وام تحصيلي به دانشجويان واجد شرايط. ) تحويل غذا گرم يارانهاي به دانشجويان. ) برخورداري دانشجويان از بيمه حوادث. ) همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه فرزندان شاهد و ايثارگر. 5) تخفيف بخشي از شهر ثابت به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر ترم تحصيلي. 6) تخفيف بخشي از شهريه ثابت به دانشجويان مقامآور در فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي. 7) برخورداري از امكانات و فضاي آموزشي مناسب شامل كلاسهاي مجهز به ويديو پروژكتور كتابخانه سلف سرويس سالن كنفرانس سالن كامپيوتر و زمينهاي كشاورزي جهت انجام عملياتهاي مرتبط با رشتههاي مختلف. 8) معرفي دانشجويان غيربومي به خوابگاههاي خودگردان داراي مجوز رسمي از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از طريق موسسه. 9) نشاني: استان گلستان گرگان بلوار جرجان انتهاي جرجان 5. كدپستي: تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي بهار انديشه چابهار نشاني: استان سيستان و بلوچستان شهرستان چابهار گلشهر ابتداي خيابان دانيال. كدپستي: تلفن: 55 نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي بهشت پارس سلمانشهر مازندران نشاني: استان مازندران سلمانشهر اسب چين مجموعه بهشت پارس. تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي بهمنيار كرمان ) دانشجويان رتبه اول دوم و سوم كه حداقل معدل 7 داشته باشند به ترتيب 0 0 و 0 درصد شهريه ثابت تخفيف داده ميشود. ) امكان دريافت وام شهريه دانشجويي بر اساس ضوابط وزارت علوم تحقيقات و فنĤوري. ) پيگيري خوابگاه بخش خصوصي براي دانشجويان غيربومي. 5) در راستاي حفظ كرامت خانوادهها به تحصيل همزمان اعضاي خانواده در دانشگاههاي شهريه پرداز دانشجوي اين مو سسه از 0 درصد تخفيف شهريه ثابت بهرهمند ميشود. 6) نشاني: كرمان بلوار جمهوري بلوار اميركبير اميركبير نبش شمالي 5 تلفن: 05 نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي بينالود مشهد ) كليه كلاسها آزمايشگاهها سالن اجتماعات و كارگاهها مجهز به وسايل مدرن كمك آموزشي بوده و موسسه از سالن بسيار بزرگ و چند منظوره ورزشي سالنهاي مطالعه و سالن غذاخوري بهرهمند است. ) به دانشجويان متقاضي وام كمك شهريه در هر نيمسال تعلق خواهد گرفت. ) دانشجويان ممتاز كليه مقاطع تحصيلي در هر سال تحصيلي بر اساس دستورالعمل مربوط از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. ) با دانشجويان معرفي شده از ارگانهاي دولتي در خصوص پرداخت شهريه همكاري خواهد شد. 5) دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند بود. 6) اردوهاي زيارتي سياحتي و علمي در هر سال برگزار ميشوند. 7) كليه دانشجويان از خدمات مشاوره و سلامت بهرهمند ميباشند. 8) از دانشجويان برتر در حوزههاي آموزشي فرهنگي پژوهشي و ورزشي در هر سال تقدير ميشود. 9) شركت در همايشهاي ملي موسسه به صورت رايگان خواهد بود. 0) موسسه داراي كانونهاي فعال در حوزههاي فرهنگي اجتماعي و انجمنهاي علمي دانشجويي ميباشد. ) اين موسسه تعهدي براي خوابگاه ندارد ولي همانند سالهاي گذشته تمهيداتي فراهم خواهد نمود. ) براي اطلاعات بيشتر به سايت موسسه به نشاني تلفن: نمابر: فوق مراجعه فرماييد. ) نشاني: مشهد بلوار طرقبه نبش معلم * مو سسه غيرانتفاعي بينش و دانش محمديه قزوين نشاني: قزوين شهر محمديه منطقه جنب دفتر امام جمعه ساختمان آهنگ دانش. كدپستي: تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي بيهق سبزوار نشاني: سبزوار خيابان طالقاني نبش چهارراه رازي. صندوق پستي: 65 تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي پارس م هر فارس نشاني: استان فارس شهرستان مهر بلوار پارسيان. صندوق پستي: 75- تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي پارس رضوي گناباد ) به دانشجويان ممتاز تسهيلات و تخفيف شهريه اعطا ميشود. ) نشاني: گناباد خيابان ناصرخسرو روبروي سالن شهيد كفايي. تلفن: 797 و شرايط و ضوابط دانشگاهها و مو سسات غيرانتفاعي

17 صفحه 0 / شرايط و ضوابط دانشگاهها شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي * مو سسه غيرانتفاعي پارسا بابلسر ) مو سسه از نظر موقعيت جغرافيايي و دسترسي به مركز شهر داراي شرايط مطلوبي ميباشد. ) اين مو سسه براي تا مين اسكان دانشجويان متقاضيان خوابگاه را به خوابگاههاي خودگردان معرفي خواهد نمود. ) نشاني: بابلسر بلوار شهيد شريفي خيابان شهيد كهن كوچه شهيد محمد حسينپور پلاك. تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي پارسيان بيدستان قزوين ) دانشجوياني كه رتبه اول تا سوم را در بين كليه شركت كنندگان در رشته مورد انتخابي احراز نمايند در صورت انتخاب رشتههاي اين موسسه به ترتيب و 0 درصد تخفيف شهريه برخوردار ميباشند. ) دانشجويان در صورت نياز به خوابگاههاي خودگردان داراي مجوز كه موسسه بر فعاليت و نوع اراي ه خدمات آنان نظارت مينمايد معرفي ميشوند. ) به نفرات اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال كه معدل بالاي 8 را كسب نمايند به ترتيب 5 و 0 0 درصد تخفيف شهريه اهداء ميگردد. ) سرويس اياب و ذهاب به تهران در صورت به حد نصاب رسيدن با اخذ هزينه از دانشجو اراي ه ميگردد. 5) به فرزندان شهدا و ايثارگران تخفيف اهداء ميگردد. 6) به دانشجويان داراي اختراع و فعال در زمينههاي علمي از قبيل اعضاي تيم روبوكاپ كسب عنوان در رقابتهاي علمي كشور و المپيادهاي كشوري و بينالمللي و ساير فعاليتهاي علمي معتبر و مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري برابر ضوابط داخلي تخفيف شهريه اراي ه ميگردد. 7) دانشجويان اين موسسه در صورت اخذ نمره 0 از پرداخت شهريه متغير همان درس معاف ميباشند. 8) نشاني: قزوين كيلومتر 5 جاده قديم قزوين تهران بعد از پل پلي وينا. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي پاسارگاد شيراز نشاني: شيراز بلوار اميركبير شهرك والفجر ابتداي فجر غربي. صندوق پستي: تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي پالايش خمينيشهر نشاني: اصفهان انتهاي خيابان اشرفي اصفهاني بلوار اميركبير. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي پرديسان فريدونكنار ) استفاده از استادان مجرب دانشگاههاي منتخب استان. ) دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي طبق آييننامه از تخفيف شهريه ثابت به ترتيب 0 50 و 0 درصد برخوردار خواهند شد. ) امكان استفاده از اينترنت وايرلس در محيط موسسه بهصورت رايگان براي دانشجويان جهت انجام كار تحقيقاتي و پژوهشي فراهم ميباشد. ) براي دانشجويان يك نوبت در شبانهروز غذاي گرم مهيا خواهد بود. 5) داوطلبان پذيرفتهشده در اين موسسه بايد در تاريخ تعيينشده توسط سازمان سنجش از طريق وبگاه موسسه به نشاني فوق جهت ثبتنام و كسب اطلاعات بيشتر مراجعه فرمايند. 6) نشاني: استان مازندران شهرستان فريدونكنار خيابان امام خميني (ره) جنب مخابرات. تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي پرندك پرند ) دانشجويان ممتاز براساس ضوابط و مصوبات در نيمسال بعد از پرداخت درصدي از شهريه ثابت و متغير معاف خواهند بود. ) اين موسسه فاقد امكانات خوابگاهي ميباشد. ) اين موسسه نزديكترين شهر به تهران است بنابر اين سرويس اياب و ذهاب با پرداخت هزينه توسط دانشجو ميسر ميباشد. ) دانشجويان اين موسسه از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند بود. 5) در صورت انصراف دانشجو موظف است خسارت وارده به دانشگاه را مطابق ضوابط وزارت علوم تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد. 6) تمام شهريه ترم اول به صورت نقد دريافت ميشود. 7) اين موسسه برنامه انتقالي به ساير موسسات آموزش عالي ديگر را ندارد. 8) پذيرفته شدگان براي اطلاع از زمان و مدارك لازم جهت ثبتنام به وبگاه مو سسه به نشاني فوق مراجعه نمايند. 9) نشاني: كيلومتر 60 ازاد راه تهران ساوه شهر پرندك انتهاي خيابان وليعصر (عج). تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي پويا ياسوج ) به دانشجويان رتبههاي اول تا سوم هر رشته به ترتيب مقادير و 50 درصد از شهريه ثابت نيمسال بعدي تخفيف داده خواهد شد. ) موسسه هيچگونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد ولي تلاش خواهد كرد همه دانشجويان را در خوابگاههاي خودگردان اسكان دهد كه هزينه آن بعهده دانشجو خواهد بود. ) به دانشجويان متقاضي وام بر اساس اولويتهاي پيشبيني شده از بودجه اختصاص يافته توسط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم وام شهريه تعلق ميگيرد. ) نشاني: ياسوج نجفآباد ميدان آريوبرزن بلوار شهيد هرمزپور بالاتر از مخابرات شهدا. كدپستي: تلفن: 660 نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي پويش قم ) خوابگاه براي خواهران و معرفي به خوابگاه براي برادران. ) براي داوطلباني كه معدل كتبي ديپلم آنها 7 و يا بيشتر باشد تا سقف 00 درصد شهريه ثابت تخفيف تعلق خواهد گرفت. ) براي داوطلبان اعم از بومي و غيربومي كه در اين موسسه پذيرفته ميشوند براساس مصوبه هيات امناي دانشگاه تخفيف در شهريه ثابت در نظر گرفته ميشود. ) براساس مصوبه هيات امناي موسسه به دانشجويان ممتاز در هر سال تحصيلي تا 00 درصد شهريه ثابت تخفيف تعلق خواهد گرفت. 5) دانشجويان اين دانشگاه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري در صورت تخصيص اعتبار برخوردار خواهند شد. 6) اعطاي دانشنامه رسمي وزارت علوم تحقيقات و فناوري به دانشآموختگان. 7) براي كسب اطلاعات بيشتر به وبگاه موسسه به نشاني فوق مراجعه نماييد. 8) نشاني: قم انتهاي بلوار محمد امين بلوار غدير بعد از پمپ بنزين كوي. كدپستي: صندوق پستي: تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي پويندگان دانش چالوس ) به دانشجويان ممتاز در هر رشته تحصيلي بر اساس ضوابط و مصوبه هيا ت موسس تخفيف ويژهاي در شهريه ترم بعد داده خواهد شد. ) دانشجويان به خوابگاه دانشجويي با تمامي امكانات بصورت خودگردان معرفي خواهند شد. ) دانشجويان براي پرداخت شهريه ميتوانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم تحقيقات و فناوري (در صورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه) استفاده نمايند. ) به دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه اراي ه ميگردد. 5) نشاني: چالوس خيابان هفده شهريور كوچه فلسطين. كدپستي: تلفن: 5766 نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي پيام گلپايگان ) موسسه داراي خوابگاه براي دانشجويان دختر و خوابگاه خودگردان براي دانشجويان پسر است. ) دانشجويان رتبههاي اول تا سوم در هر نيمسال از پرداخت درصدي از شهريه معاف خواهند بود. ) دانشجويان از وامهاي اختصاص داده شده از سوي صندوق رفاه دانشجويان مطابق ضوابط بهرهمند خواهند شد. ) موسسه داراي امكانات رفاهي فرهنگي و ورزشي است. 5) نشاني: گلپايگان ميدان معلم كيلومتر جاده خمين. كدپستي: صندوق پستي: تلفن: 57-7 نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي پيروزان فردوس ) به دانشجويان ممتاز هر رشته تحصيلي در هر نيمسال مطابق آييننامه موسسه تخفيف شهريه اعطا ميگردد. ) شرايط جهت معرفي دانشجويان به خوابگاههاي خودگردان فراهم ميباشد. ) كل شهريه تحصيلي و شهريه خوابگاه دانشجويان در طول دوران تحصيل توسط صندوق قرضالحسنه فرهيختگان وابسته به موسسه آموزش عالي پيروزان پرداخت خواهد شد. ) نشاني: استان خراسان جنوبي شهرستان فردوس بلوار خرمشهر. تلفن: 780- نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي پيشتازان شيراز ) دانشجويان دختر و پسر ميتوانند از خوابگاه خودگردان استفاده نمايند. ) به دانشجويان ممتاز رتبههاي اول تا سوم هر رشته به ترتيب مقادير و 0 درصد از شهريه ثابت نيمسال بعدي تخفيف داده خواهد شد. ) اين موسسه با بنياد شهيد و امورايثارگران قرارداد همكاري دارد. ) موسسه داراي سلف سرويس مكانيزه ميباشد. 5) نشاني ساختمان مركزي: شيراز خيابان ملاصدرا حدفاصل خيابان هدايت و خيابان معدل روبروي دانشكده مهندسي. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي پيوند قاي مشهر نشاني: قاي مشهر ميدان امام جاده قاي مشهر به بابل جنب هتل تلار و موسسه غيرانتفاعي صالحان. كدپستي: 7786 تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي تابران مشهد ) تخفيفات شهريه براساس ضوابط و مصوبات هيات امنا موسسه به افراد ذيل در هر نيمسال تحصيلي تعلق ميگيرد: الف) خانواده معظم شهدا جانبازان و ايثارگران. ب) دانشجويان ممتاز علمي فرهنگي و ورزشي. ج) تحصيل همزمان دو فرد يا بيشتر از يك خانواده در موسسه آموزش عالي تابران. د) دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) سازمان بهزيستي و ساير نهادهاي خيريه. ) در صورت تخصيص اعتبار از صندوق رفاه دانشجويان وزارت متبوع به كليه دانشجويان متقاضي وام كمك هزينه پرداخت شهريه تعلق خواهد گرفت. ) دانشجويان غيربومي جهت سكونت در خوابگاههاي دانشجويي به خوابگاههاي خودگردان داراي مجوز از سوي دانشگاه منتخب استان معرفي خواهند گرديد. ) نشاني: مشهد قاسمآباد بلوار شريعتي خيابان شريعتي /60 شماره. كدپستي: تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي تابناك لامرد نشاني: استان فارس شهرستان لامرد ميدان شهدا بلوار شهيد مطهري. كدپستي: 7-66 تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي تاكستان تاكستان (قزوين) ) اراي ه خوابگاه دانشجويي به خواهران پذيرفته شده (به برادران در صورت امكان) بدون پرداخت اجاره و فقط در قبال پرداخت هزينههاي جاري. ) سرويس رفت و برگشت از تهران و كرج و هشتگرد به دانشگاه و بالعكس با اخذ هزينه فراهم ميگردد. ) حمايت و كمك به دانشجويان براي ورود به بازار كار مربوطه. ) امكان تقسيط در پرداخت شهريه. 5) به دانشجويان متقاضي طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات فناوري وام شهريه مصوب آن صندوق پرداخت خواهد شد. 6) امكان استفاده از تسهيلات وام دانشجويي از منابع داخلي موسسه. 7) در صورتي كه دانشآموختگان موسسه در مقاطع بالاتر اين موسسه پذيرفته شوند از تخفيف شهريه (براساس آيين نامه داخلي) در كل طول تحصيل برخوردار خواهند بود. 8) به دانشجويان ممتاز (رتبههاي اول تا سوم) در هر رشته تحصيلي در هر نيمسال به ترتيب 0 50 و 0 درصد تخفيف شهريه ثابت داده خواهد شد. 9) اعطاي تخفيف به خانواده معظم شهدا و جانبازان (همسر و فرزندان آنها) با اراي ه مدارك معتبر از مراجع ذيصلاح. 0) با توجه به راهاندازي دوره كارشناسي ارشد در رشتههاي حسابداري حسابرسي حسابداري مديريت مديريت بازرگاني (تجارت الكترونيك بازاريابي بازاريابي بينالمللي)... موسسه تسهيلات لازم را براي ورود برگزيدگان علمي در اين رشتهها بر اساس آييننامه مربوطه فراهم ميكند. ) سلف سرويس و بوفه دانشجويي داير ميباشد و امكان استفاده از غذاي يارانهاي براي كليه دانشجويان فراهم است. ) دانشجويان ميتوانند بصورت رايگان از اينترنت استفاده نمايند. ) نشاني: قزوين تاكستان خيابان امام خميني(ره) روبروي ميدان شهيد لشگري جنب دانشگاه پيام نور. كدپستي: تلفن: شرايط و ضوابط دانشگاهها و مو سسات غيرانتفاعي

18 صفحه 0 / شرايط و ضوابط دانشگاهها شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي * مو سسه غيرانتفاعي تجن قاي مشهر ) اعطاي وام شهريه دانشجويي فعاليتهاي فرهنگي و دانشجويي نظير: برگزاري اردوهاي زيارتي و سياحتي براي دانشجويان به طور منظم برگزاري مراسم و جشنهاي مذهبي و دانشجويي اراي ه غذاي گرم و با كيفيت و قيمت مناسب در سلف سرويس دفتر مشاوره دانشجويي فعال دفتر مشاوره مذهبي و اعتقادي براي دانشجويان گرامي و... ) نشاني: قاي مشهر ميدان امام خميني ابتداي جاده بابل جنب كوچه شكوه. كدپستي: تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي تعالي قم ) تخفيف شهريه براي دانشجويان رتبه برتر در هر رشته و گرايش. ) به متقاضيان خوابگاه خودگردان اراي ه خواهد شد. ) نشاني: قم خيابان شهيد فاطمي (دور شهر) كوچه شماره ساختمان شفيعه. تلفن: 780- نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي تميشان بهشهر نشاني: بهشهر انتهاي خيابان امام زير خط راه آهن. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي توحيد گلوگاه نشاني: استان مازندران شهرستان گلوگاه بلوار امام رضا(ع) روبروي خورشيد كلا. تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي توران دامغان ) به رتبههاي اول تا سوم به شرط داشتن حداقل معدل 7 به ترتيب معادل 0 0 و 0 درصد تخفيف شهريه ثابت در ترم بعد داده خواهد شد. ) با تخصيص يارانه مواد غذايي يك نوبت غذاي گرم داده خواهد شد. ) نشاني: دامغان روبروي اداره امور مالياتي بلوار جمهوري اسلامي. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي توس مشهد ) دانشجويان غيربومي به خوابگاههاي خصوصي داراي مجوز رسمي معرفي ميشوند. ) در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبههاي اول تا سوم هر رشته به ترتيب 0 50 و 0 درصد تخفيف شهريه ثابت داده خواهد شد. ) در صورت تخصيص اعتبار از صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم به دانشجويان در هر ترم تحصيلي وام شهريه مطابق مقررات پرداخت ميگردد. ) دانشجويان ميتوانند روزانه از يك وعده غذاي گرم با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه استفاده نمايند. 5) نشاني: مشهد بلوار كلانتري بلوار رضوي رضوي جنب فضاي سبز. تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي توسعه دانش سنندج داوطلبان جهت كسب اطلاع از شرايط و ضوابط مو سسه به سامانه اينترنتي موسسه به نشاني فوق مراجعه نمايند. تلفكس: 5979 و * مو سسه غيرانتفاعي ثامن نيشابور ) دانشجويان براي پرداخت شهريه ميتوانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم استفاده نمايند. ) به دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه اراي ه ميگردد. ) دانشجويان غيربومي به خوابگاه دانشجويي خودگردان با تمامي امكانات معرفي خواهند شد. ) تخفيف شهريه براي دانشجويان ممتاز علمي فرهنگي خانوادههاي شاهد و ايثارگر تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد اعمال ميگردد. 5) با همكاري ارگانها و سازمانهاي شهرستان امكان فعاليت پاره وقت براي دانشجويان در زمينه رشته تحصيلي وجود دارد. 6) نشاني: نيشابور خيابان امام خميني(ره) نبش آيت جنوبي پلاك 6 تلفن: 707- نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي جابربن حيان رشت نشاني: رشت خيابان سعدي نرسيده به سه راه معلم جنب بانك تجارت پلاك 8. تلفن: 89 و 509 و * مو سسهغيرانتفاعيجامي نجفآباد ) اين موسسه به دانشجويان ممتاز در هر نيمسال تحصيلي تخفيف شهريه از 5 الي 50 درصد اعطا مينمايد. ) پرداخت شهريه به صورت اقساط و چك امكانپذير ميباشد. ) نشاني: فولادشهر خيابان آيتاله طالقاني محله A تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي جاويد جيرفت نشاني: جيرفت مابين چهارراه مهمان پذير و چهارراه جهاد قديم خيابان آزادي كوچه آزادي. كدپستي: تلفن: نمابر: * مو سسهغيرانتفاعيجهاد دانشگاهي اصفهان ) رعايت شي ونات اسلامي و پوشش مناسب طبق ضوابط تعيين شده براي كليه دانشجويان الزامي است. ) دانشجو موظف است كليه مقررات و آييننامههاي مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري را رعايت نمايد. ) دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بود. ) تعدادي از دانشجويان ميتوانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم تحقيقات و فناوري (در صورت تا مين بودجه از طرف صندوق رفاه) استفاده نمايند. 5) نشاني: اصفهان انتهاي بلوار دانشگاه صنعتي خميني شهر شهرك منظريه بلوار پرديس. تلفن: نمابر: * مو سسهغيرانتفاعيجهاد دانشگاهي خوزستان ) پذيرفته شدگان ملزم به رعايت قوانين و مقررات آموزشي و انضباطي اين موسسه ميباشند. ) در پايان هر نيمسال تحصيلي به رتبههاي اول تا سوم در هر ورودي و هر رشته به ترتيب 0 0 و 0 درصد شهريه ثابت تخفيف داده ميشود. ) اين موسسه امكانات خوابگاهي ندارد اما مساعدتهاي لازم جهت معرفي دانشجويان به خوابگاههاي دانشجويي را بعمل خواهد آورد. ) اين موسسه مجهز به سلف سرويس به ظرفيت كل پذيرفته شدگان با نرخ مصوب آييننامه دانشجويي ميباشد. 5) در اين موسسه خدمات كلينيكي پزشكي و مشاورهاي جهت پذيرفته شدگان به صورت رايگان اراي ه ميگردد. 6) نشاني: اهواز انتهاي بلوار گلستان انتهاي بلوار پرديس جنب دانشگاه پيام نور خوزستان. تلفن: * مو سسهغيرانتفاعيجهاد دانشگاهي رشت ) در پايان هر نيمسال به رتبههاي اول تا سوم در هر ورودي 50 درصد شهريه ثابت تخفيف داده ميشود. ) امكان تقسيط شهريه براي كليه دانشجويان وجود دارد. ) دانشگاه داراي سيستم كامل اتوماسيون آموزشي كارت هوشمند دانشجويي كارت سلامت و كتابخانه ديجيتال و امكان دسترسي به منابع و پايگاههاي اطلاعات علمي و معتبر دنيا ميباشد. ) خدمات كلينيكي و مشاورهاي با استفاده از كارت هوشمند سلامت در اين مو سسه اراي ه ميشود. 5) به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مقامهاي اول تا سوم را كسب نمايند تخفيف در شهريه داده ميشود. 6) اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تا مين خوابگاه ندارد. 7) نشاني: رشت گلسار بلوار گيلان خيايان 79 بن بست سوم. كدپستي: تلفن: * مو سسهغيرانتفاعيجهاد دانشگاهي كاشمر نشاني: خراسان رضوي كاشمر بلوار سيد مرتضي(ع) روبروي پمپ بنزين. صندوق پستي: تلفن: * مو سسهغيرانتفاعيجهاد دانشگاهي كرمانشاه ) دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي طبق آييننامه از تخفيف 0 تا 0 درصد در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد. ) اين موسسه از طريق خوابگاه خودگردان اسكان دانشجويان غيربومي را تامين مي كند. ) معرفي دانشجويان موسسه به مركز آموزشهاي تخصصي و فوق تخصصي جهاد دانشگاهي كرمانشاه به منظور بهرهمندي از آموزشهاي كوتاه مدت مرتبط با رشته تحصيلي در مدت تحصيل در موسسه با لحاظ تخفيف مناسب. ) بهرهمندي از امكانات تسهيلات مشاورهها و دورههاي آموزشي پارك علم و فناوري جهاد دانشگاهي كرمانشاه به منظور ايجاد كسب و كارهاي كوچك دانش بنيان و تبديل ايدههاي دانشجويان به محصولات و خدمات قابل اراي ه به بازار و توسعه كارآفريني. 5) نشاني: كرمانشاه سه راه بهمن خيابان جهاد دانشگاهي. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعيجهاد دانشگاهي همدان نشاني: همدان چهارراه خواجه رشيد بلوار آيت ا...كاشاني كوچه جهاددانشگاهي پلاك 50. صندوق پستي: تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي جويندگان علم كوهدشت نشاني: لرستان كوهدشت ميدان قدس خيابان ارشاد طبقه سوم فرهنگسراي ارشاد. تلفن: 600 و * مو سسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري تبريز ) اين موسسه داراي امكانات مدرن كمك آموزشي بوفه باز و ديگر ملزومات رفاهي ميباشد. ) نشاني: تبريز چهارراه آبرسان پاستور جديد مابين كوي بزرگمهر و كوي آبان پلاك تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي چهلستون اصفهان ) دانشجويان ممتاز رتبههاي اول تا سوم اين موسسه در هر يك از وروديها و رشتهها با داشتن معدل 7 و بالاتر به ترتيب از تخفيف شهريه ثابت به ميزان 0 0 و 0 درصد برخوردار خواهند بود. ) دانشجويان شهرستاني ميتوانند از خوابگاههاي خودگردان رسمي نزديك و تحت نظارت موسسه استفاده نمايند. ) دانشجويان ميتوانند از وام دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم تحقيقات و فناوري (در صورت تامين بودجه از طرف صندوق رفاه) استفاده نمايند. ) موقعيت جغرافيايي مناسب در داخل شهر با دسترسي آسان. 5) نشاني: صفهان خيابان جابرانصاري حد فاصل پل جابر انصاري و دادگستري پلاك 68 كدپستي: تلفن: نمابر: (داخلي 9) * مو سسه غيرانتفاعي حافظ شيراز ) براي دانشجويان خوابگاه خودگردان مهيا ميباشد. ) نشاني: شيراز چهارراه 5 خرداد كوچه شهيد حجري پلاك 7. كدپستي: تلفن: 90- نمابر: شرايط و ضوابط دانشگاهها و مو سسات غيرانتفاعي

19 صفحه 0 / شرايط و ضوابط دانشگاهها شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي * مو سسه غيرانتفاعي حكمت قم ) دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط موسسه در هر نيمسال تخفيف داده خواهد شد. ) امكان معرفي دانشجويان غيربومي به خوابگاه. ) نشاني: قم بعد از دانشگاه قم بلوار غدير كوچه 55. صندوق پستي: تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي حكمت رضوي مشهد نشاني: مشهد قاسمآباد بلوار حجاب حجاب 77/. كدپستي: تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي حكيم جرجاني گرگان نشاني: گرگان شهرك ويلاشهر بين ويلاي 6 و 8 بلوار نيايش شرقي. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي حكيم طوس مشهد (ويژه خواهران) نشاني: مشهد احمدآباد خيابان پزستار خيابان پرستار 5 پلاك تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي حكيم ناصرخسرو ساوه نشاني: ساوه بلوار شهيد فهميده بلوار دانشگاه جنب دانشگاه ازاد اسلامي واحد ساوه. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي حكيم نظامي قوچان تلفن: نشاني: قوچان كيلومتر جاده قوچان مشهد انتهاي اراضي سيمرغ. * مو سسهغيرانتفاعيحكيمان بجنورد ) دانشجويان ممتاز (رتبه اول تا سوم) در هر رشته از %0 تخفيف در شهريه ثابت برخوردار خواهند شد. ) اين موسسه به منظور تا مين خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي دانشجو در حد توان همكاري لازم را مينمايد. ) در صورت تا مين اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان يك نوبت غذاي گرم با قيمت يارانهاي توزيع ميگردد. ) در صورت تخصيص اعتبار وام دانشجويي به دانشجويان شاغل به تحصيل وام شهريه پرداخت خواهد شد. 5) كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد. 6) همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهدا و ايثارگران. 7) پرداخت شهريه بصورت اقساطي. 8) ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و نخبه در مقطع كارشناسي ارشد اين موسسه طبق ضوابط وزارت علوم تحقيقات و فناوري. 9) همكاري با كميته امداد امام خميني (ره) جهت پرداخت شهريه. 0) خانوادههاي كم درآمد و بي سرپرست و تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و... براساس ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. در مواقع ضروري براي دانشجويان مستعد امكانات كمكهاي مالي و تخفيف شهريه در نظر گرفته خواهد شد. ) تقدير از دانشجوياني كه در المپياد ورزشي استاني و كشوري مقام اول تا سوم را كسب كردهاند. ) كتابخانه مجهز به كتب تخصصي عمومي و اشتراك مجلههاي علمي و پژوهشي. ) سايت مجهز رايانه. ) از دانشجوياني كه در مقطع كارشناسي ارشد پذيرفته ميشوند به نحو مقتضي تقدير بعمل ميآيد. 5) نشاني: بجنورد كيلومتر 5 جاده اسفراين جاده ارگان بعد از نمايشگاه بينالمللي. كدپستي: تلفن و نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي خاوران مشهد ) امكان بازديد از موسسه و مشاوره با اساتيد قبل از انتخاب رشته. ) اراي ه كارگاههاي تخصصي و صدور گواهينامههاي حرفهاي معتبر بينالمللي با همكاري ارگانهاي ذيربط بصورت رايگان در طول تحصيل. ) معافيت از پرداخت درصدي از شهريه ثابت اولين نيمسال تحصيلي براي دانشجوياني كه معدل كل دوره پيشدانشگاهي آنها بالاتر از 8 باشد. ) معافيت از پرداخت درصدي از شهريه ثابت نيمسال بعد مطابق ضوابط آموزشي موسسه براي دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال. 5) استفاده از اساتيد دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در تدريس برخي از دروس كليدي. 6) اراي ه كارگاههاي آموزشي رايگان رباتيك شبكه امنيت شبكه و اطلاعات برنامهسازي تجاري جهت زمينه سازي ورود به بازار كار براي رشتههاي كامپيوتر و برق و الكترونيك و مخابرات. 7) معافيت از پرداخت شهريه ثابت براي داوطلباني كه رتبه كشوري آنها كمتر از 000 باشد در كل دوران تحصيل در مقطع پذيرفته شده. 8) معافيت از پرداخت شهريه ثابت براي داوطلباني كه رتبه كشوري آنها زير 000 باشد در اولين نيمسال تحصيلي. 9) برخورداري از تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال بعد براي دانشجوياني كه در سطح استان و بالاتر موفق به كسب رتبه اول تا سوم در مسابقات قراني و ورزشي شوند. 0) كمك به تامين خوابگاه دانشجويي جهت خواهران با هزينه شخصي دانشجو در حد توان. ) وجود تنوع غذايي در بوفه موسسه. ) تامين يك نوبت غذاي گرم در سلف سرويس موسسه براي دانشجويان با قيمت يارانهاي در صورت تخصيص يارانه از طريق صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري. ) اراي ه تخفيفهاي ويژه براي شركت در سمپوزيومهاي بينالمللي موسسه. ) داوطلبان براي كسب اطلاعات به سايت موسسه مراجعه نمايند. 5) نشاني: مشهد قاسمآباد بلوار شهيد فلاحي فلاحي تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي خراسان مشهد ) بر اساس آي يننامه تخفيف شهريه مصوب هيات محترم امناي موسسه به دانشجوياني كه مشمول يكي از بندهاي زير باشند بخشي از شهريه ثابت تخفيف داده ميشود: الف) دانشجوياني كه معدل كل سال آخر دبيرستان آنان 9 و بالاتر باشد. ب) دانشجويان ممتاز هر رشته در طي هر سال تحصيلي. ج) دانشجويان شاغل به تحصيل از يك خانواده در موسسه (دو نفر و بيشتر). د) دانشجوياني كه در جشنوارههاي استاني و سراسري موفق به كسب رتبه ميشوند (قرآني علمي ورزشي فرهنگي و...). ) موسسه خواهران و برادران متقاضي خوابگاه را به خوابگاههاي خودگردان طرف قرارداد معرفي و وام شهريه و غذاي گرم دانشجويي در صورت تداوم همكاري صندوق رفاه دانشجويان در اختيار دانشجويان عزيز خواهد گذارد. ) نشاني: مشهد بلوار وكيلآباد بلوار تلفن: نمابر: دندانپزشكان خيابان آموزگار 8 * مو سسه غيرانتفاعي خرد بوشهر ) براي دانشجويان دختر و پسر غيربومي خوابگاه خودگردان هماهنگ خواهد شد كه هزينه برعهده دانشجو ميباشد. ) به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر ورودي تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد. ) دانشجويان اين موسسه ميتوانند از وام تحصيلي دانشجويي مطابق آييننامه وزارت علوم تحقيقات و فناوري در صورت تخصيص بودجه استفاده نمايند. ) همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران براي پرداخت شهريه خانواده شهدا و جانبازان. 5) همكاري با كميته امداد امام خميني(ره) براي سهولت در پرداخت شهريه دانشجويان كم بضاعت. 6) نشاني: ساختمان شماره : بوشهر شهرك نيايش. تلفن: نمابر: * 7) نشاني ساختمان شماره : بوشهر خيابان طالقاني روبروي پژوهشكده ميگوي كشور جنب اداره كل شيلات استان بوشهر. تلفن: 570 نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي خردگرايان مطهر مشهد ) به كساني كه اين موسسه را به عنوان اولويت اول در بين موسسات غيرانتفاعي انتخاب كنند %50 شهريه ثابت ترم اول تخفيف داده ميشود. ) به دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه با اخذ هزينه خوابگاه تعلق ميگيرد. ) به دانشجويان ممتاز در هر ترم طبق قوانين موسسه تخفيف شهريه تعلق ميگيرد. ) به دانشجويان داراي اختراع و فعال در زمينههاي علمي و كسب عنوان در رقابتهاي علمي و المپيادهاي كشوري و ساير فعاليتهاي علمي معتبر و مورد تاييد وزارت علوم برابر ضوابط داخلي تخفيف شهريه اراي ه ميشود. 5) به دانشجوياني كه به نمايندگي از طرف موسسه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي شركت و مقام اول تا سوم را كسب كنند تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت. 6) نشاني: مشهد بلوار كوثر نبش كوثر شمالي 5 پلاك تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي خزر محمودآباد ) دانشجوياني كه در ميان مو سسات آموزش عالي غيرانتفاعي و پيام نور اين مو سسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه ثابت ترم اول به ميزان 5 5 و 5 درصد بهرهمند خواهند شد. ) كليه دانشآموزان با معدل پيشدانشگاهي 8 7 و 9 به ترتيب از 0 0 و 0 درصد تخفيف شهريه ثابت ترم اول برخوردار خواهند شد. ) دانشجوياني كه رتبه آنان در كنكور سراسري كمتر از 5000 باشد از مزاياي ويژهاي برابر مصوبات داخلي موسسه برخوردار خواهند شد. ) دانشجويان اين موسسه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد. 5) به كليه دانشجويان متقاضي خوابگاه تعلق خواهد گرفت و ميتوانند از يك وعده غذاي دانشجويي استفاده نمايند. 6) دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از پرداخت و 5 درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود. 7) همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهدا و ايثارگران. 8) به دانشجوياني كه به نمايندگي از مو سسه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي مقامهاي اول تا سوم را كسب نمايند تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت. 9) حافظان كل قرآن كريم كليه قهرمانان ورزشي فرزندان شاهد و آزادگان خانوادههاي كم درآمد و بي سرپرست تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و... بر اساس ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. 0) دارا بودن سيستم وايرلس (اينترنت بيسيم) در موسسه بصورت رايگان. ) نشاني: استان مازندران محمودآباد خيابان آزادي خيابان درياي نوزدهم. تلفن: و * مو سسهغيرانتفاعي دارالعلم يزد نشاني: يزد بلوار اميركبير جنب دانشكده فني امام علي (ع). تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي دارالفنون قزوين ) دانشجويان غيربومي (در صورت نياز و تمايل) به خوابگاههاي خودگردان و خصوصي مورد تاييد در شهر قزوين معرفي ميگردند. ) مو سسه داراي سرويس اياب و ذهاب دانشجويي روزانه از تهران كرج و هشتگرد به محل مو سسه و بالعكس با نرخ مصوب پايانههاي مسافربري ميباشد. ) در هر نيمسال تحصيلي تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز حاي ز شرايط در هر رشته و مقطع تحصيلي و براي هر سال ورود تعلق ميگيرد. ) مو سسه براي تحصيل فرزندان خانوادههاي معظم شاهد و ايثارگر تخفيف شهريه قاي ل ميگردد. 5) مو سسه براي دانشجويان فعال و داراي مقام در عرصههاي ورزشي علمي و فرهنگي در سطح ملي و استاني تخفيف شهريه قاي ل ميگردد. 6) بر اساس طرح مصوب داخلي مو سسه كمك هزينه تحصيل رايگان براي دانشجويان نخبه علمي فرهنگي و ورزشي در صورت بررسي سوابق و تاييد شرايط از سوي هيات ري يسه تعلق خواهد گرفت. 7) اطلاعيههاي زمان و نحوه ثبتنام پذيرفتهشدگان مو سسه در سال تحصيلي جديد پس از اعلام نتايج و اسامي فقط از طريق وب سايت رسمي مو سسه منتشر ميگردد و ثبتنام صرفا بر همان اساس صورت خواهد پذيرفت. 8) نشاني: قزوين مينودر بالاتر از ميدان هما (ايران دوچرخ) خيابان مسلم بن عقيل جنب ساختمانهاي تعاوني شيشه. كدپستي: تلفن: نمابر: * مو سسهغيرانتفاعي دامون فومن نشاني: گيلان فومن ميدان شهدا روبروي سينما طلوع. تلفن: 78 تلفكس: 0-78 شرايط و ضوابط دانشگاهها و مو سسات غيرانتفاعي

20 / شرايط و ضوابط دانشگاهها شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي * مو سسه غيرانتفاعي دانا ياسوج نشاني: ياسوج ميدان انقلاب روبروي ورودي شهرك امام حسين(ع) امامت 6 تلفن: * مو سسهغيرانتفاعي دانشستان ساوه ) موسسه داراي خوابگاه نميباشد ولي امكان معرفي به خوابگاه وجود دارد. ) براي دانشجويان بومي تخفيف شهريه در نظر گرفته ميشود. ) نفرات برتر مسابقات علمي ورزشي قرآني و... از تخفيف برخوردار ميشوند. ) نشاني: ساوه شهر صنعتي كاوه خيابان مركز خريد. تلفن: 56-9 نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي دانشوران تبريز نشاني: تبريز خيابان آزادي خيابان رسالت بعد از ميدان رسالت روبروي پمپ گاز (جنب مدرسه استقلال) پلاك /. كدپستي: تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي دانش پژوهان پيشرو اصفهان ) تخفيف ويژه دانشجويان ممتاز (نفرات اول دوم و سوم هر ترم و مقطع تحصيلي) بر اساس آييننامه دانشجويان ممتاز موسسه. ) اراي ه تسهيلات مناسب جهت پرداخت وام شهريه از طريق صندوق رفاه وزارت علوم تحقيقات و فناوري. ) دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابتهاي علمي فرهنگي هنري و ورزشي در سطح ملي يا استاني حاي ز رتبه اول تا سوم گردند از تخفيف ويژه برخوردار خواهند شد. ) به رتبههاي برتر ورودي موسسه تخفيف ويژه در ثبتنام اولين نيمسال تعلق ميگيرد. 5) همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران. 6) اين موسسه برنامه انتقالي به ساير موسسات آموزش عالي ديگر را ندارد. 7) كليه خدمات آموزشي موسسه به صورت اينترنتي انجام ميشود. 8) موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان شهرستاني ميباشد. 9) نشاني: اصفهان سه راه سيمين بلوار كشاورز شرقي نبش بن بست 6 صندوق پستي: تلفن: 775 نمابر: * مو سسهغيرانتفاعي ديلمان لاهيجان ) داشتن فضاي بسيار مناسب در زميني به وسعت 55 هزار متر مربع و مناسب جهت مطالعه و استراحت. ) تخفيف شهريه به رتبههاي اول تا سوم. ) برخورداري از وام دانشجويي. ) برخورداري از يك وعده غذاي گرم. 5) امكانات بوفه انتشارات با فضاي مناسب. 6) نشاني: استان گيلان ابتداي ورودي لاهيجان ميدان ابريشم كوچه استخر معين بالاتر از كوچه يكم. تلفن: 5500 نمابر: 6055 و * مو سسه غيرانتفاعي راغب اصفهاني اصفهان صندوق پستي: تلفن: 6 الي نشاني: اصفهان خيابان امام خميني(ره) خيابان بسيج كيلومتر * مو سسه غيرانتفاعي راهبرد شمال رشت ) تخفيف شهريه براي رتبههاي اول تا سوم. ) همكاري لازم مو سسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگاههاي خودگردان. ) تقسيط شهريه در طول ترم. ) اراي ه تسهيلات به متقاضيان وام صندوقهاي رفاه دانشجويان. 5) طرف قرارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران (تخفيف 00 درصدي) فرزندان شهيد آزاده و جانباز بالاي 5 درصد. 6) داشتن فضاي مناسب. 7) داراي سلف سرويس و برخورداري دانشجويان از يك وعده غذاي گرم. 8) كتابخانه مجهز به كتب تخصصي عمومي و اشتراك مجلههاي علمي و پژوهشي. 9) سايت مجهز به رايانه. 0) اراي ه خدمات مشاورهاي به دانشجويان در مركز مشاوره مو سسه. - نشاني: رشت جاده لاكان بلوار پروفسور سميعي 500 متر بالاتر از پل طالشان. كدپستي: تلفن: نمابر: (داخلي 9) * مو سسه غيرانتفاعي راهيان نوين دانش ساري ) تخفيف شهريه ثابت رتبههاي اول تا سوم به ترتيب 5 0 و 0 درصد در هر ترم. ) همكاري لازم موسسه جهت معرفي دانشجويان به خوابگاههاي خودگردان. ) تقسيط شهريه در طول ترم تحصيلي. ) اراي ه تسهيلات وام صندوق رفاه دانشجويان متقاضي. 5) طرف قرار داد با بنياد شهيد و ايثارگران (تخفيف 00 درصدي) فرزندان شهدا و آزادگان و جانباز بالاي 5 درصد. 6) سرويس اياب و ذهاب به صورت رايگان. 7) نشاني: ساري كيلومتر 5 جاده قاي مشهر به ساري جنب هتل نويد شرفداركلاي سفلي. صندوق پستي: 875- كدپستي: تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي راه دانش بابل نشاني: بابل كمربندي شرقي ميدان شهيد بزاز چهارراه معتمدي خيابان تربيت معلم. كدپستي: تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي ربع رشيدي تبريز ) به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي تخفيف منظور خواهد شد. ) تامين خوابگاه براي دانشجويان دختر در خوابگاههاي متعلق به موسسه صورت ميپذيرد. ) نشاني: تبريز شريعتي جنوبي خيابان مصلي جنب مخابرات شهيد قندي. كدپستي: تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي رجاء قزوين ) به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مقررات مركز هر نيمسال تخفيف ويژهاي داده ميشود. ) براي ورزشكاران حاي ز رتبه در مسابقات دانشجويي و كشوري تخفيف ويژهاي در نظر گرفته ميشود. ) سرويس اياب و ذهاب از تهران و كرج به محل موسسه و برگشت همه روزه فراهم ميباشد. ) تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجد شرايط از ترم دوم تحصيلي از سوي صندوق رفاه امكانپذير ميباشد. 5) موسسه با ادارات بنياد شهيد كميته امداد حضرت امام(ره) بهزيستي و... در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد. 6) امكانات آموزشي و رفاهي: سايت رايانه آزمايشگاههاي تخصصي با تجهيزات كامل اينترنت بيسيم كتابخانه الكترونيكي سلف سرويس سالنهاي ورزشي (شامل: زمين فوتبال و تنيس سالنهاي جودو واليبال و بسكتبال و...) برگزاري اردوهاي زيارتي و تفريحي اراي ه خدمات رايگان مشاوره پزشكي و مشاوره روانشناختي ويژه دانشجويان و همچنين يك نوبت غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه اراي ه ميگردد. 7) نشاني: قزوين بلوار امام خميني(ره) خيابان نوروزيان جنب خوابگاه دانشگاه بينالملل. صندوق پستي: 577 تلفن: نمابر: * مو سسهغيرانتفاعي رحمان رامسر ) نفرات اول تا سوم هر رشته در هر ترم از تخفيف شهريه برخوردار ميباشند. ) دانشجويان دختر متقاضي خوابگاه ميتوانند از خوابگاه خواهران موسسه استفاده نمايند. ) دانشجويان متقاضي وام دانشجويي ميتوانند از وام صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم استفاده نمايند. ) دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد كميته امداد و بهزيستي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 5) كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند شد. 6 )امكان استفاده از يك وعده غذاي گرم (نهار) براي دانشجويان وجود دارد. 7) اراي ه كارگاههاي تخصصي و صدور گواهينامه معتبر بينالمللي با همكاري ارگانهاي ذيربط. 8) استفاده از خدمات اينترنت وايرلس براي دانشجويان. 9) پرداخت شهريه بصورت اقساطي. 0) اراي ه خدمات مشاوره تحصيلي خانواده و... توسط مشاوران موسسه. ) استفاده از فضاي سايت كامپيوتر و كتابخانه بصورت رايگان. ) نشاني: رامسر چهارراه بسيج جنب اداره گاز. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي رسالت كرمان (ويژه خواهران) ) اين موسسه داراي تسهيلاتي از قبيل بيمه دانشجويي تقسيط در پرداخت شهريه اعطاي وام دانشجويي و امكانات رفاهي شامل: خوابگاه (خودگردان و تحت نظارت موسسه) و سلف سرويس ميباشد. ) دانشجويان ممتاز از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار خواهند شد. ) داوطلبان جهت كسب اطلاعات بيشتر ميتوانند به وبگاه موسسه به نشاني فوق مراجعه نمايند. ) نشاني: كرمان انتهاي خيابان گلدشت نبش خيابان عماد. كدپستي: تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي رسام كرج (ويژه خواهران) ) تخفيف شهريه تحصيلي به كليه دانشجويان در نيمسال اول تحصيلي. ) اراي ه تخفيف به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال. ) اراي ه وام دانشجويي طبق ضوابط وزارت علوم. ) امكان تقسيط شهريه كليه دانشجويان. 5) تخصيص خوابگاه بدون پرداخت وديعه در قبال پرداخت هزينههاي جاري. 6) سلف سرويس و بوفه دانشجويي با امكانات مطلوب. 7) اين موسسه با انعقاد تفاهم نامه با سازمانها و مراكز علمي و تحقيقاتي زمينه فعاليتهاي علمي و پژوهشي را براي دانشجويان فراهم ميآورد. 8) نشاني: كرج ميانجاده به سمت باغستان قبل از ميدان امام حسين(ع). تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي رشد دانش سمنان ) موسسه فاقد خوابگاه ميباشد اما دانشجويان را به پانسيونهاي داراي مجوز سطح شهر معرفي مينمايد. ) براي دانشجويان حاي ز رتبههاي اول تا سوم تخفيف شهريه در نظر گرفته ميشود. ) در صورت تخصيص بودجه از سوي صندوق رفاه دانشجويان وام دانشجويي در اختيار دانشجويان قرار ميگيرد. ) نشاني: سمنان ميدان استاندارد بلوار دفاع مقدس خيابان شهيد احمدي روشن. تلفن: 878- نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي رشديه تبريز ) به فارغالتحصيلان موسسه مدرك تحصيلي مورد تاي يد وزارت علوم تحقيقات و فناوري اعطا ميگردد. ) امكان استفاده از وام شهريه براساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وجود دارد. ) به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر ترم به ترتيب 0 0 و 0 درصد از شهريه ثابت ترم بعد تخفيف داده ميشود. ) دانشجوياني كه به نمايندگي از موسسه در رقابتهاي علمي فرهنگي و ورزشي در سطح استان يا كشور و بينالمللي حاي ز رتبه اول تا سوم گردند براساس ضوابط موسسه از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 5) امكان تامين خوابگاه خودگردان براي دانشجويان وجود دارد. 6) نشاني: تبريز جنب شهرك رشديه كوي الهيه خيابان سبلان. كدپستي: تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي رضويه ساوه ) شهرستان ساوه در فاصله 0 كيلومتري تهران واقع شده است و مسير رفت وآمد از طريق آزادراه تهران به ساوه ميباشد. ) سرويس رفت و آمد همه روزه از مناطق و ميادين تهران (0 نقطه از ميادين تهران) به سمت ساوه حركت ميكند و پس از اتمام كلاسها از درب موسسه به سمت تهران مهيا ميباشد. ) اعطاي تخفيف شهريه براي خانواده معظم شهدا و دانشجويان ممتاز اول تا سوم در نظر گرفته شده است. ) دانشجوياني كه اين موسسه به عنوان الويت اول آنان باشند از تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول شروع به تحصيل خود برخوردار ميباشند. 5) نشاني: ساوه بلوارسيدجمالالدين اسدآبادي بعد از نمايندگي ايران خودرو خيابان امام رضا(ع). تلفن: تلفكس: * مو سسه غيرانتفاعي رودكي تنكابن نشاني: تنكابن خيابان شهيد ناصر پورتقي كوچه شهيد حميد شيرافكن پلاك 8. كدپستي: تلفن: 556- نمابر: شرايط و ضوابط دانشگاهها و مو سسات غيرانتفاعي صفحه 0

21 صفحه 05 / شرايط و ضوابط دانشگاهها شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي * مو سسهغيرانتفاعي روزبه زنجان نشاني: زنجان ميدان بسيج روبروي نيروي انتظامي شهرك پونك روبروي بيمارستان كوروش. * مو سسهغيرانتفاعي روزبهان ساري ) معرفي دانشجويان به خوابگاه خودگردان. ) دانشجويان ميتوانند از وام شهريه صندوق رفاه دانشجويي با بازپرداخت بعد از فراغت از تحصيل استفاده نمايند. ) دانشجوياني كه رتبه اول را در هر ترم كسب مينمايند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. ) اين موسسه طرف قرارداد با بنياد شهيد و امور ايثارگران ميباشد. 5) تغذيه دانشجويي تحت نظارت صندوق رفاه وزارت علوم صورت ميپذيرد. 6) تجهيزات و امكانات فراوان كارگاهي و آزمايشگاهي و رايانهاي در رشتههاي مختلف داير در موسسه 7) براي اطلاعات بيشتر به وبگاه موسسه به نشاني فوق مراجعه فرماييد. 8) نشاني: ساري كيلومتر يك () جاده دريا. كدپستي: صندوق پستي: 755 تلفن: 95 تلفكس: * مو سسهغيرانتفاعي رهپويان قم (ويژه خواهران) ) اعتقاد و پايبندي به اسلام و التزام عملي به ولايت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. ) اين موسسه ويژه خواهران ميباشد و استفاده از پوشش برتر چادر همراه با رعايت كامل شي ونات و هنجارهاي اسلامي الزامي است. ) در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته به ترتيب 0 0 و 0 درصد شهريه ثابت به عنوان تخفيف منظور خواهد شد (ملاك انتخاب نفرات اول تا سوم معدل بالاي 8/5 ميباشد). ) داوطلباني كه در طول سال تحصيلي در مسابقات علمي پژوهشي فرهنگي دانشگاهها و موسسات علمي كشور شركت و مقام اول تا سوم را كسب كنند از دريافت جايزه ويژه برخوردار خواهند شد. 5) حافظان و قاريان قرآن مجيد در صورت اراي ه مدرك از 0 درصد تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول بهرهمند ميگردند. 6) خانواده محترم طلاب در هر ترم از 5 درصد تخفيف شهريه ثابت بهرهمند خواهند شد. 7) به خانواده معظم شهدا و جانبازان (همسر و فرزندان) با اراي ه مدرك معتبر از مراجع ذيربط تخفيف داده خواهد شد. 9) امكان پرداخت اقساطي شهريه در صورت احراز شرايط وجود دارد. 0) اين موسسه هيچ تعهدي در قبال تامين خوابگاه دانشجويان ندارد. ) در اولين نيمسال تحصيلي مرخصي تحصيلي داده نخواهد شد. ) اين موسسه داراي كتابخانه تخصصي مرتبط با رشتهها ميباشد. ) در صورت انصراف دانشجو موظف است خسارت وارده به موسسه را مطابق ضوابط وزارت علوم تحقيقات و فناوري پرداخت نمايد. ) نشاني: قم صفاي يه روبروي ممتاز طبقه بالاي آژانس كريمه. كدپستي: تلفن: نمابر: * مو سسهغيرانتفاعي زاگرس كرمانشاه ) در زمان تحصيل به دانشجويان ممتاز مخترع ورزشكاران داراي مقام كشوري و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد %0 و ورزشكاران با مقام آسيايي و جهاني %50 شهريه ثابت تخفيف اختصاص مييابد. ) اختصاص وام شهريه از طريق بانكهاي سطح استان. ) نشاني: كرمانشاه خيابان شريعتي بالاتر از سه راه شريعتي روبروي بانك ملي. تلفن: 7800 نمابر: * مو سسهغيرانتفاعي زرينه خوي نمابر: نمابر: تلفن: و تلفن: 57 و 5 صندوق پستي: 67 صندوق پستي: 67 ساختمان شماره : خوي تقاطع شهيد بهشتي شمالي و 5 متري شهيد صفرزاده. ساختمان شماره : خوي ميدان كشاورز اول بلوار احمدنيا. * مو سسه غيرانتفاعي زند دانش گستر شيراز ) امكانات خوابگاه براي خواهران دانشجو فراهم ميباشد. ) اعطاي بورسيه به دانشجويان داراي رتبههاي تا 500 در مقطع كارشناسي شامل كل شهريه ثابت و متغير و كمك هزينه زندگي. ) معرفي فارغالتحصيلان برتر به مراجع متقاضي كارپذيران نخبه. ) تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه اول الي سوم هر رشته و همچنين به دارندگان عناوين استاني و كشوري در زمينههاي مختلف هنري علمي فرهنگي و ورزشي. 5) نشاني: شيراز ميدان معلم بلوار همت جنوبي ابتداي كوچه. كدپستي: تلفن: 606 نمابر: * مو سسهغيرانتفاعي سارويه ساري ) در بدو ورود دانشجويان داراي رتبه تا 00 از پرداخت شهريه ثابت و متغير معاف خواهند بود. ) دانشجويان از وامهاي دانشجويي بر اساس ضوابط وزارت علوم بهرهمند خواهند بود. ) همكاري موسسه براي تامين خوابگاه دانشجويي با هزينه شخصي دانشجو. ) امكانات آموزشي: استفاده از اساتيد مجرب و برخورداري از فضاي مناسب آموزشي مركز رايانه كارگاه آزمايشگاه و كتابخانه. 5) يك نوبت غذاي گرم در سلف سرويس موسسه با قيمت يارانهاي توزيع ميگردد. 6) به دانشجويان ممتاز (نفرات اول تا سوم) در هر ترم تخفيف ويژه داده ميشود. 7) كليه دانشجويان با معدل ديپلم 8 7 و 9 به ترتيب 0 0 و 0 درصد تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 8) دانشجويان از بيمه حوادث برخوردار خواهند شد. 9) موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب رايگان ميباشد. 0) دانشجوياني كه تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) باشند از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. ) نشاني: ساري ميدان خزر كيلومتر 0 جاده دريا. تلفن: نمابر: * مو سسهغيرانتفاعي ساريان ساري صندوق پستي: ) مو سسه داراي خوابگاه خودگردان ميباشد. ) نشاني: ساري كيلومتر 0 جاده خزرآباد روبروي گمرك ساري. تلفن: نمابر: * مو سسهغيرانتفاعي ساعي گرگان ) به دانشجويان رتبههاي برتر قهرمانان ورزشي علمي فرهنگي و هنري در هر ترم تخفيف شهريه طبق مقررات داخلي تعلق ميگيرد. ) اين موسسه با سازمانهاي بنياد شهيد و كميته امداد و بهزيستي در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد. ) امكان استفاده از خوابگاه خودگردان با ظرفيت محدود براي دانشجويان غيربومي وجود دارد. ) در اين موسسه يك وعده غذاي گرم با نرخ دانشجويي سرو ميگردد. 5) نشاني: گرگان بين چهارراه فلسفي و ميدان باهنر ابتداي بلوار شريعتي. تلفن: 570- نمابر: * مو سسهغيرانتفاعي سبحان نيشابور ) امكان استفاده از خوابگاه خودگردان با ظرفيت محدود براي دانشجويان غيربومي وجود دارد. ) طبق مصوبات شوراي آموزشي مو سسه براي دانشجويان رتبه اول و دوم و سوم در هر رشته به ترتيب 0 50 و 0 درصد تخفيف شهريه ثابت اعمال ميگردد. ) آن دسته از دانشجوياني كه فارغالتحصيل اين موسسه بوده و در مقطع بالاتر نيز در همين موسسه قبول شوند از %0 تخفيف شهريه ثابت در ترمهاي مجاز تحصيلي برخوردار ميشوند. ) خانوادههاي محترم فرهنگيان و كميته امداد و اعضاي هيات علمي دانشگاهها در صورت واجد شرايط بودن از امكانات و تخفيفات ويژه تا سقف %5 شهريه ثابت برخوردار ميگردند. 5) نشاني: نيشابور خيابان امام خميني (ره) امام خميني 7 كوچه قوامي جنب سازمان انتقال خون. صندوق پستي: 77 تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي سبز آمل ) اين موسسه داراي خوابگاههاي خودگردان براي دانشجويان دختر ميباشد. ) به دانشجويان رتبههاي اول تا سوم هر ترم به ترتيب 0 0 و 0 درصد از شهريه ثابت ترم بعد تخفيف داده ميشود. ) دانشجوياني كه به نمايندگي از موسسه در رقابتهاي علمي فرهنگي و ورزشي در سطح استان و يا كشور حاي ز رتبه اول تا سوم گردند براساس ضوابط مصوبه هيا ت موسس از تخفيف بهرهمند خواهند شد. ) فرزندان و همسران شاهد و ايثارگر با اراي ه گواهي معتبر از بنياد شهيد انقلاب اسلامي از تسهيلات ويژه بهرهمند خواهند شد. 5) نشاني: آمل ميدان علامه ميرحيدر آملي بلوار شهيد منفرد نياكي كوچه امير. صندوق پستي: 67 تلفن: 7 و 8 الي 780 نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي سبلان اردبيل تلفن: نشاني: اردبيل ميدان شهيد باكري جنب ساختمان پزشكان. * مو سسه غيرانتفاعي سراج تبريز ) محل تشكيل كلاسها در شهر تبريز و دسترسي آسان به امكانات فرهنگي و علمي امكان خوابگاه براي دانشجويان دختر و پسر امكان اراي ه يك وعده غذاي گرم در صورت تخصيص يارانه از وزارت علوم وجود دارد. ) داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر به وبگاه مو سسه به نشاني فوق مراجعه نمايند. * مو سسه غيرانتفاعي سردار جنگل رشت ) استفاده از اساتيد مجرب دانشگاه منتخب استان. ) دانشجويان رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي طبق آييننامه از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد. ) خانواده معظم شهدا جانبازان و ايثارگران و دانشجويان تحت پوشش كميته امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي بر اساس ضوابط و مصوبات از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. ) به كليه دانشجويان متقاضي وام كمك هزينه پرداخت شهريه از صندوق رفاه دانشجويان وزارت متبوع تعلق خواهد گرفت. 5) به دانشجويان متقاضي خوابگاه دانشجويي خوابگاههاي خودگردان داراي مجوز از سوي دانشگاه منتخب استان معرفي ميگردد. 6) نشاني: رشت خيابان آيت ا... طالقاني (بيستون) تقاطع سه راه معلم جنب بانك پاسارگاد بن بست زارع پلاك 0 كدپستي: 758 تلفن: 6 تلفكس: * مو سسه غيرانتفاعي سفير دانش ايلام تلفن: نشاني: ايلام بلوار دانشجو نرسيده به چهارراه پيامنور مقابل جهاددانشگاهي. * مو سسهغيرانتفاعي سلمان مشهد ) پرداخت وام شهريه از طريق صندوق رفاه دانشجويان به دانشجويان واجد شرايط. ) معرفي به خوابگاههاي تاييد شده براي دانشجويان پسر و دختر. ) به دانشجويان رتبه اول دوره كارداني و كارشناسي هر نيمسال كه معدل آنها 7 به بالا باشد %0 شهريه ثابت براي نيمسال بعد تخفيف داده ميشود. ) نشاني: مشهد بلوار وكيلآباد ابتداي بلوار لادن لادن. كدپستي: تلفن: و و نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي سمنگان آمل ) تخفيف شهريه ثابت و متغير جهت دانشجويان ممتاز علمي و مقامهاي برتر ورزشي. ) امكان تقسيط ماهانه براي پرداخت شهريه در هر ترم. ) طرف قرارداد با بنياد شهيد جهت تحصيل رايگان براي واجدين شرايط. ) بهرهمندي از وام صندوق رفاه دانشجويي. 5) موقعيت جغرافيايي مناسب (قرار گرفتن موسسه در مركز شهر). 6) برخورداري از بيمه حوادث دانشجويي. 7) مجهز به سلف غذاخوري كتابخانه اينترنت رايگان. 8) نشاني: آمل خيابان طالقاني كوچه اباذر. كدپستي: تلفن: نمابر: 0-8 شرايط و ضوابط دانشگاهها و مو سسات غيرانتفاعي

22 صفحه 06 / شرايط و ضوابط دانشگاهها شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي * مو سسه غيرانتفاعي سناباد گلبهار ) امكان استفاده از وام شهريه بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويان. ) خانواده محترم شهدا و ايثارگران با اراي ه گواهي معتبر از بنياد شهيد بر اساس آييننامههاي اجرايي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. ) امكان استفاده از خوابگاه دانشجويي خودگردان. ) به دانشجوياني كه اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب نمايند 50 درصد شهريه ثابت در نيمسال اول تخفيف داده خواهد شد. 5) تخفيف شهريه به دانشجويان رتبههاي علمي اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي داده خواهد شد. 6) نشاني: استان خراسان رضوي شهر گلبهار ابتداي بلوار استقلال جنب بخشداري. تلفن: 860- و نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي سهروردي قزوين نشاني: قزوين خيابان دانشگاه بينالمللي كوچه حكمت 7 تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي سيماي دانش رشت نشاني: رشت خيابان سعدي كوچه آفاق. تلفن: 66 و 098 نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي سينا كاشان ) هماهنگي لازم به منظور تا مين خوابگاه براي پذيرفته شدگان به عمل خواهد آمد. ) نشاني: كاشان ميدان درب عطاء خيابان آيتاالله سعيدي كوچه صاحبالزمان(عج) كوچه انتظار ششم. تلفكس: كدپستي: * مو سسه غيرانتفاعي شانديز مشهد ) با مراجعه به وبگاه موسسه به نشاني فوق از فضاي استاندارد علمي و آموزشي امكانات رفاهي و مفرح ممتاز موسسه مطلع گرديد. ) دانشجوياني كه در ميان موسسات غيرانتفاعي مشهد اين موسسه را به عنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند از 0 درصد تخفيف شهريه ثابت در چهار نيمسال تحصيلي برخوردار خواهند بود. ) دانشجويان ميتوانند از نيمسال دوم شهريه خود را به صورت اقساط با تسهيلات قرضالحسنه پرداخت نمايند. ) پرداخت وام صندوق رفاه به دانشجويان واجد شرايط. 5) دانشجويان در طول دوره تحصيلي مطابق ضوابط از تسهيلات خوابگاه خود گردان و تخفيف شهريه جهت نمرات اول تا سوم هر ورودي برخوردار خواهند بود. 6) سرويس اياب و ذهاب رايگان از انتهاي بلوار وكيلآباد تا موسسه. 7) نشاني: مشهد انتهاي بلوار وكيلآباد كيلومتر محور شانديز روبروي مجموعه آبي موجهاي خروشان مدرس 5 بلوار دانشگاه دانشگاه 0 جنب مجتمع تجاري بزرگ خانه مدرن پاسارگاد و مسجد. تلفن: * مو سسهغيرانتفاعي شاهرود ) در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبه اول تا سوم به ترتيب معادل 0 0 و 0 درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد به شرطي كه داراي حداقل معدل 7 باشند. ) در صورت تخصيص مواد غذايي از طرف صندوق رفاه دانشجويان يك نوبت غذاي گرم داده خواهد شد. ) در صورت تخصيص تسهيلات از طرف صندوق رفاه دانشجويان وام شهريه تحصيلي مطابق ضوابط به دانشجويان متقاضي تعلق خواهد گرفت. ) نشاني: شاهرود ميدان ولايت خيابان شهيد هاشمينژاد ميدان حضرت ابوالفضل(ع) تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي شرق گلستان گنبدكاووس ) پرداخت شهريه به صورت اقساط. ) تخفيف شهريه دانشجويان ممتاز. ) سرويس اياب و ذهاب. ) در صورت تخصيص اعتبارات وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفت. 5) هماهنگي جهت اسكان در خوابگاههاي استيجاري سطح شهر انجام ميپذيرد. 6) سامانه اطلاعرساني آنلاين در نرم افزارهاي اجتماعي. 7) سامانه ثبتنام آنلاين (غيرحضوري). 8) سلف سرويس بوفه و غذا با نرخ دانشجويي. 9) سالن مطالعه و كتابخانه مجهز و غني از كتابهاي مورد نياز دانشجويان در رشتههاي مختلف. 0) كافينت و انتشارات مجهز. ) كارگاه كامپيوتر مجهز. ) وروديهاي اول تا %0 تخفيف شهريه. ) اينترنت پرسرعت. ) مجهز به سامانههاي مختلف الكترونيكي جهت رفاه دانشجويان. 5) مجهز به سامانه پاسخگويي به انتقادات سوالات دانشجويان از طريق وبگاه مو سسه (تماس با ما). 6) فضاي سبز فرح بخش. 7) همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران و كميته امداد امام خميني(ره) در خصوص پرداخت شهريه دانشجويان وابسته. 8) مدرك مورد تا ييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري. 9) بيمه حوادث دانشجويي. 0) نشاني: گنبدكاووس خيابان امام خميني (ره) جنوبي بعد از بازار روسها روبروي سيلو. تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي شفق تنكابن ) به دانشجويان برتر هر نيمسال تخفيف شهريه تعلق ميگيرد. ) خوابگاه خودگردان با امكانات مناسب آماده پذيرايي ميباشد. ) در مناسبتهاي فرهنگي و اعياد برنامههاي فرهنگي برقرار ميباشد. ) استفاده از دانشجويان فعال جهت هدايت و مديريت انجمنهاي علمي و كانونهاي فرهنگي. 5) نشاني: تنكابن نشتارود كوچه مرداب 0 كدپستي: تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي شكوه شرق زاهدان ) رعايت كامل شي ونات و هنجارهاي اسلامي (استفاده از پوشش اسلامي) و رعايت آييننامههاي داخلي الزامي است. ) برخورداري از تخفيف شهريه ثابت براي دانشجويان رتبه اول دوم و سوم به ترتيب 0 5 و 5 درصد در پايان هر ترم تحصيلي (ملاك معدل بالاي 8 ميباشد). ) برخورداري از دريافت جايزه ويژه براي داوطلباني كه در طول سال تحصيلي در مسابقات علمي پژوهشي و فرهنگي دانشگاهها و... رتبه اول كسب كردهاند. ) خانوادههاي محترم شهدا و ايثارگران با اراي ه مدارك معتبر از بنياد شهيد از تحصيل رايگان بهرهمند خواهند شد و شهريه آنان برابر قوانين از بنياد شهيد اخذ خواهد شد. 6) امكان پرداخت اقساطي شهريه در صورت احراز شرايط وجود دارد و تسهيلات وام شهريه صندوق رفاه به دانشجويان متقاضي در صورت تخصيص اعتبار اراي ه خواهد شد. 7) به دانشجويان تحت پوشش سازمانهاي بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) با اراي ه مدارك معتبر تا سقف %0 و حافظان و قاريان قرآن مجيد در صورت اراي ه مدارك معتبر از %0 تخفيف شهريه ثابت تخفيف شهريه داده خواهد شد. 8) دانشجويان از بيمه دانشجويي برخوردار خواهند شد. 9) اين موسسه هيچ تعهدي در قبال خوابگاه ندارد وليكن به دانشجويان در صورت نياز از طريق خوابگاههاي خودگردان خدمات اراي ه خواهد شد. 0) نشاني: زاهدان بلوار پرستار طبقه دوم آموزشكده سما. تلفكس: * مو سسه غيرانتفاعي شمس گنبدكاووس ) تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال اول با تصويب هيات امنا براي دانشجوياني كه اين موسسه را در اولويت اول انتخاب نمايند. ) هماهنگي لازم با بخش خصوصي نسبت به تامين خوابگاه خودگردان (خصوصي) بعمل خواهد آمد. ) سرويس اياب و ذهاب براي تمام دانشجويان از داخل شهر به موسسه و بالعكس مهيا ميباشد. ) به دانشجويان واجد شرايط بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجويي وام شهريه تعلق خواهد گرفت. 5) در پايان هر ترم تحصيلي به دانشجويان رتبههاي اول تا سوم به ترتيب معادل 0 0 و 0 درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده خواهد شد به شرطي كه داراي حداقل معدل 7 باشند. 6) ساير امكانات كمك آموزشي و رفاهي اين موسسه عبارتند از: سالن ورزشي سرپوشيده سالن همايش انتشارات تكثير تالار اجتماعات تالار پذيرايي كتابخانه مركزي سايت رايانهاي سايت رايانهاي GIS ساختتمان مستقل آزمايشگاهها و كارگاهها مركز رشد فناوريهاي نوين با مجوز پارك علم و فناوري مشاور و روانشناس سلف سرويس و بوفه دانشجويي. 7) نشاني: استان گلستان گنبدكاووس بلوار شادي ضلع شرقي درياچه مصنوعي. كدپستي: تلفن: 5 الي * مو سسهغيرانتفاعي شمس تبريزي خوي ) موسسه داراي خوابگاه خودگردان ميباشد. ) اختصاص وام دانشجويي براي شاغلين به تحصيل. ) داراي امكانات رفاهي سالن ورزشي وسلف سرويس و غيره... * مو سسه غيرانتفاعي شهاب دانش قم نشاني: قم شهر پرديسان تقاطع 50 متري شهروند با 6 متري امامت (خيابان دانشگاه پيام نور). تلفن: 77 نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي شهر آفتاب خمين نشاني: استان مركزي شهرستان خمين بلوار شهداي دانشجو روبروي دانشگاه پيام نور. كدپستي: تلفن: 670- نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي شهريار آستارا نشاني: آستارا شهرك عباسآباد فاز خيابان خواجه نصيرالدين طوسي. كدپستي: صندوق پستي: تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي شهيد رضايي كرمانشاه نشاني: كرمانشاه شهرك دادگستري. كدپستي: تلفن: و نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي صالحان قاي مشهر نشاني: قاي مشهر جاده بابل بعد از پل تلار روبروي جاده نظامي. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي صاي ب ابهر نشاني: كيلومتر يك اتوبان ابهر قزوين ضلع شمالي اتوبان. كدپستي: تلفن: 8 الي 5855 نمابر: * مو سسه غيرانتفاعيصبا اروميه ) در پايان هر ترم به دانشجويان رتبه اول تا سوم تخفيف در شهريه ثابت به ترتيب و 50 درصد داده ميشود. ) خوابگاه خودگردان براي خواهران و برادران با اخذ هزينه تامين خواهد شد. ) به دانشجويان واجد شرايط وام كمك شهريه از طرف صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري تعلق خواهد گرفت. ) موسسه داراي امكانات رفاهي از قبيل رستوران بوفه سايت اينترنتي و كتابخانه ميباشد. 5) دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد. 6) نشاني: اروميه انتهاي خيابان شهيد بهشتي پل قويون بلوار جام جم نرسيده به پمپ بنزين ابدالي پلاك. تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعيصبح صادق اصفهان نشاني: اصفهان خيابان شهيد بهشتي بعد از چهارراه عباسآباد بن بست شماره 0 تلفن: 7 الي 599 نمابر: * مو سسهغيرانتفاعيصدرالمتا لهين تهران (ويژه برادران) ) داوطلبان براي كسب اطلاع از شرايط و ضوابط مو سسه به پايگاه اينترنتي مو سسه مراجعه نمايند. ) نشاني: تهران فلكه اول شهران خيابان شهيد آبشناسان بلوار كوهسار كوچه طبيعت. صندوق پستي: 875- تلفن: شرايط و ضوابط دانشگاهها و مو سسات غيرانتفاعي

23 صفحه 07 / شرايط و ضوابط دانشگاهها شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي * مو سسه غيرانتفاعي صفاهان اصفهان داوطلبان جهت كسب اطلاع از شرايط و ضوابط و همچنين نشاني و تلفنهاي مو سسه به وبگاه مو سسه به نشاني فوق مراجعه نمايند. * مو سسه غيرانتفاعي صنعتي فولاد فولادشهر اصفهان ) محل موسسه در فولادشهر در 8 كيلومتري غرب اصفهان ميباشد. ) به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط موسسه در هر نيمسال تخفيف ويژه داده ميشود. ) موسسه براي برادران در حد مقدورات و براي كليه خواهران متقاضي امكانات خوابگاه اراي ه مينمايد. ) نشاني: اصفهان فولادشهر بلوار شهدا. تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي صنعتي قاي م قاي مشهر ) موسسه براي دانشجويان دختر داراي خوابگاه خودگردان ميباشد. ) دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند بود. ) براي نفرات اول تا سوم هر رشته تخفيف شهريه در نظر گرفته خواهد شد. ) دانشجويان از وام صندوق رفاه برخوردار خواهند بود. 5) نشاني: مازندران كيلومتر اتوبان قاي مشهر ساري. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي صنعتي مازندران بابل ) دانشجويان با همكاري موسسه طرح خودگردان خوابگاه را به اجرا درآورده و دانشجويان متقاضي را اسكان خواهد داد. ) نفرات اول تا سوم هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي از تخفيف ويژه شهريه دانشجويي (به ترتيب 0 5 و 5 درصد شهريه ثابت) برخوردار خواهند شد. ) دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابتهاي علمي فرهنگي هنري و ورزشي حاي ز رتبه اول شوند از تخفيف شهريه بهرهمند خواهند شد. ) فرزندان و همسران شاهد با اراي ه گواهي معتبر از قرارداد بنياد شهيد با اين موسسه بهرهمند خواهند شد. 5) نشاني: بابل كيلومتر 5 جاده بابل به قاي مشهر. تلفن: 800 نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي صنعتي مراغه ) معرفي دانشجويان براي استفاده از خوابگاههاي دخترانه و پسرانه خودگردان با كيفيت مناسب. ) تخفيف ويژه براي دانشجويان رتبه اول تا سوم. ) تخفيف ويژه براي دانشجوياني كه موفق به كسب مقامهاي علمي ورزشي هنري و... باشند. ) همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران و جانبازان و همچنين كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي در خصوص پرداخت شهريه دانشجويان واجد شرايط. 5) معرفي دانشجويان متقاضي استفاده از وام صندوق رفاه. 6) نشاني: مراغه خيابان راه اهن سه راه خيام. تلفن: نمابر: * مو سسهغيرانتفاعي طبرستان چالوس ) دانشجويان ممتاز (رتبههاي اول تا سوم هر رشته) بر اساس ضوابط و مصوبات هيات امناي موسسه در هر نيمسال به ترتيب از تخفيف 0 0 و 0 درصد در طول دوره تحصيل بهرهمند ميشوند. ) در صورت اختصاص اعتبار از جانب صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري وام شهريه به دانشجو پرداخت خواهد شد. ) دانشجويان برتر در مسابقات علمي فرهنگي هنري و ورزشي كه در زمان تحصيل موفق به كسب رتبههاي برتر در سطح استاني منطقهاي و كشوري شوند مشمول تخفيف شهريه خواهند شد. ) فرزندان شاهد جانبازان و آزادگان با اراي ه تاييديه از بنياد شهيد مطابق با آييننامه مربوطه از تحصيل رايگان بهرهمند خواهند شد. 5) اطلاعات بيشتر در وبگاه موسسه به نشاني فوق. 6) نشاني: چالوس خيابان هفده شهريور. تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي طلوع مهر قم ) موسسه متقاضيان را به خوابگاههاي خودگردان معرفي مينمايد. ) دانشجويان ممتاز از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار خواهند بود. ) نشاني: قم پرديسان بلوار دانشگاه بلوار شهروند شمالي. كدپستي: 796 تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي زنجان نشاني: زنجان كوي علوم پايه خيابان عارف 5 تلفن: 9 نمابر: 0- * مو سسهغيرانتفاعي عرفان كرمان ) دانشجويان ممتاز از تخفيف ويژه در شهريه برخوردار خواهند شد. ) هماهنگي و تعامل با خوابگاههاي خودگردان سطح شهر جهت اسكان دانشجويان غيربومي. ) دانشجويان ميتوانند از تسهيلات وام دانشجويي استفاده نمايند. ) جهت اطلاع از آخرين اخبار و اطلاعيههاي مربوط به ثبتنام به پايگاه اينترنتي موسسه مراجعه فرماييد. 5) نشاني: كرمان خيابان گلدشت نبش كوچه شماره 57 تلفن: 0-6 نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي عطار مشهد نشاني: مشهد بلوار كوثر كوثر شمالي پلاك 6 و 8. صندوق پستي تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي عقيق شاهينشهر اصفهان ) اين موسسه داراي سلف غذاخوري بوده و دانشجويان متقاضي خوابگاه را به خوابگاه خودگردان معرفي مينمايد. ) نشاني: شاهين شهر خيابان شهيد دكتر بهشتي (مخابرات سابق) فرعي غربي پلاك تلفن: 5790 و * مو سسه غيرانتفاعي علاالدوله سمناني گرمسار ) وسيله اياب و ذهاب از تهران به گرمسار و بالعكس پيشبيني شده است. ) به دانشجويان ممتاز تخفيف شهريه داده ميشود. ) موسسه از آزمايشگاه و كارگاههاي اختصاصي مربوط به رشتههاي تحصيلي برخوردار است. ) به دانشجويان يك نوبت غذاي گرم يارانهاي داده ميشود. 5) دانشجويان از وام شهريه از سوي صندوق رفاه برخوردار خواهند بود. 6) موسسه جهت اسكان دانشجويان خواهر و برادر از خوابگاه دانشجويي برخوردار ميباشد. 7) موسسه داراي اينترنت بيسيم در كليه فضاهاي آموزشي ميباشد. 8) نشاني: گرمسار حاجيآباد. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي علامه اميني بهنمير بابلسر ) دانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و پيام نور اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب نمايند از تخفيف شهريه ثابت ترم اول به ميزان 0 50 و 0 درصد بهرهمند خواهند شد. ) دارا بودن آزمايشگاه ها و كارگاههاي مجهز سيستم وايرلس رايگان و سايت كامپيوتر. ) موسسه داراي خوابگاه خودگردان ميباشد. ) پرداخت وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجد شرايط كه بازپرداخت آن 9 ماه بعد از فارغالتحصيلي ميباشد. 5) امكان تقسيط شهريه. 6) همكاري با بنياد شهيد و امورايثارگران كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي براي پرداخت شهريه دانشجويان تحت پوشش واجد شرايط. 7) در پايان هر ترم دانشجوياني كه موفق به اخذ معدل كل بيشتر از 8 9 و 7 گردند به ترتيب 5 0 و 0 درصد تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد ايشان منظور خواهد شد. 8) اراي ه تسهيلات به مخترعان پژوهشگران و ورزشكاران حاي ز رتبه ملي و بينالمللي براساس ضوابط موسسه. 9) دانشجويان از يك وعده غذاي گرم با يارانه دانشجويي برخوردار خواهند بود. 0) نشاني: استان مازندران بابلسر بهنمير بلوار امام(ره) گلستان 5 تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي علامه بحرالعلوم بروجرد ) به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط در هر نيمسال تخفيف ويژه داده ميشود. ) شهريه هر نيمسال بر اساس توافق وضعيت مالي دانشجو دريافت ميگردد. ) به كليه دانشجويان وام دانشجويي پرداخت ميگردد. ) كليه دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند شد. 5) تا مين خوابگاه به صورت خودگردان براي خواهران و برادران با نظارت و كنترل معاونت دانشجويي. 6) تا مين استفاده از فضاي ورزشي استخر شنا مكانهاي تفريحي زيارتي. 7) مشاورههاي آموزشي تحصيلي. 8) اردوهاي دانشجويي زيارتي. 9) اين موسسه در مركز شهر بروجرد با مساحتي برابر با 000 متر مربع و داراي تجهيزات آموزشي و كارگاهي و رفاهي لازم ميباشد. 0) نشاني: بروجرد خيابان صفا روبروي اداره برق مركز تربيت معلم سابق. صندوق پستي: 9 تلفن: 6098 نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي علامه جعفري رفسنجان ) دانشجوياني كه معدل پيشدانشگاهي آنان بالاتر از 7 باشد از 0 درصد تخفيف شهريه ثابت برخوردار ميشوند. ) دانشجوياني كه در هر ترم رتبه اول دوم و سوم را كسب كنند به ترتيب از تخفيف شهريه ثابت 5 5 و 5 درصد برخوردار ميشوند. ) دانشجويان ميتوانند از خوابگاه خودگردان استفاده نمايند. ) نشاني: رفسنجان كيلومتر جاده رفسنجان يزد جنب شهرك نفت. صندوق پستي: تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي علامه حلي چالوس ) دانشجويان داراي رتبه برتر در هر ترم از تخفيفات ويژه شهريه طبق مقررات داخلي برخوردار خواهند شد. ) براي داوطلباني كه اين موسسه را به عنوان اولويت اول انتخاب نمايند تخفيف شهريه در نظر گرفته ميشود. ) برخورداري از بيمه حوادث براي كليه دانشجويان و بيمه تكميلي براي دانشجويان متقاضي. ) استفاده از اينترنت وايرلس در محيط موسسه به صورت رايگان براي كليه دانشجويان جهت انجام امورات تحقيقاتي و پژوهشي. 5) اراي ه خدمات مشاورهاي به همه دانشجويان. 6) تسهيلات وام شهريه صندوق رفاه به دانشجويان متقاضي اراي ه ميگردد. 7) فرزندان شهدا آزادگان و جانبازان بالاي 5 درصد با اراي ه تا ييديه از بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان از %00 تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 8) دانشجويان تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي نيز ميتوانند از تخفيفات مربوطه بهرهمند شوند. 9) نشاني: چالوس كيلومتر يك جاده نمك آبرود سردآبرود. كدپستي: تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي علامه خويي خوي نشاني: خوي ميدان وليعصر(عج) جنب پمپ بنزين. تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي علامه دهخدا قزوين ) رعايت شي ونات اسلامي براي كليه دانشجويان الزامي است. ) دانشجو موظف است كليه مقررات و آي يننامههاي مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري و همچنين ضوابط داخلي مو سسه را رعايت نمايد. ) بر اساس ضوابط داخلي مصوب شوراي مو سسه به دانشجويان ممتاز در هر رشته تخفيف ويژه اراي ه خواهد شد. ) مو سسه فاقد امكانات خوابگاه است اما برحسب نياز دانشجويان از طريق خوابگاههاي خودگردان مشكل سكونت دانشجويان را حل نموده است. 5) در صورت تخصيص وام از طرف وزارت متبوع به دانشجويان حاي ز شرايط وام تحصيلي تعلق خواهد گرفت. 6) مو سسه از طريق برگزاري دورههاي آمادگي امكان تحصيل در مقاطع بالاتر را براي دانشجويان مهيا نموده است. 7) سرويس اياب و ذهاب ويژه دانشجويان همه روزه از تهران و كرج به مو سسه و بالعكس مهيا است كه هزينه مربوطه بعهده دانشجويان ميباشد. 8) دانشجوياني كه در مسابقات يا رقابتهاي علمي فرهنگي هنري و ورزشي در سطح ملي يا استاني حاي ز رتبه اول شوند از تخفيف شهريه ثابت برخوردار ميشوند. 9) نشاني: قزوين پونك بلوار اميركبير خيابان قاي م جنوبي. صندوق پستي: 5-8 تلفن: شرايط و ضوابط دانشگاهها و مو سسات غيرانتفاعي

24 صفحه 08 / شرايط و ضوابط دانشگاهها شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي * مو سسه غيرانتفاعي علامه رفيعي قزوين ) تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجد شرايط از ترم دوم تحصيلي براي سه ترم متوالي از سوي صندوق رفاه. ) به دانشجويان رتبه برتر در هر ترم تخفيف شهريه طبق مقررات داخلي تعلق ميگيرد. ) موسسه با ادارات بنياد شهيد كميته امداد حضرت امام(ره) بهزيستي و... در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد. ) به لحاظ موقعيت مكاني موسسه دسترسي به وسايل نقليه عمومي آسان و سريع ميباشد. 5) موسسه مجهز به اينترنت رايگان جهت استفاده دانشجويان ميباشد. 6) سرويس اياب و ذهاب براي رفت و آمد دانشجويان محترم مهيا ميباشد. 7) نشاني : قزوين خيابان دانشگاه چهارراه مدني دانشكده فني شهيد بابايي طبقه دوم. 8) نشاني : قزوين خيابان نوروزيان جنب بانك مسكن حكمت 0 پلاك 9 تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي علامه طبرسي قاي مشهر ) دانشجويان از مزاياي بيمه دانشجويي برخوردار خواهند بود. ) دانشجويان جهت پرداخت شهريه ميتوانند از وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان استفاده نمايند. ) طرف قرارداد با بنياد شهيد. ) براي دانشجوياني كه اين موسسه را به عنوان الويت اول انتخاب نمايند تخفيف شهريه در نظر گرفته شده است. 5) به رتبه برتر هر رشته تخفيف شهريه داده ميشود. 6) نشاني: مازندران قاي مشهر كيلومتر جاده بابل جنب ستاد فرماندهي نيروي انتظامي. كدپستي: تلفن: 958 تلفكس: * مو سسه غيرانتفاعي علامه فيض كاشاني كاشان ) رعايت شي ونات اسلامي براي كليه دانشجويان الزامي است. ) تامين خوابگاه بصورت خودگردان براي خواهران و برادران. ) جهت تهيه قطعات مصرفي آزمايشگاهها و كارگاهها و بخشي از هزينه استهلاك علاوه بر شهريه مصوب براي هر آزمايشگاه و كارگاه (00/000) يكصد هزار ريال دريافت خواهد شد. ) اين موسسه داراي سلف بوده و به دانشجويان يك وعده غذاي گرم داده ميشود. 5) تخصيص وام شهريه به دانشجويان متقاضي واجد شرايط از ترم دوم براي سه ترم تحصيلي. 6) براي اطلاعات بيشتر به وبگاه مو سسه به نشاني فوق مراجعه نماييد. 7) نشاني: كاشان تلفن: نمابر: كيلومتر 5 بلوار امام رضا(ع). صندوق پستي: * مو سسه غيرانتفاعي علامه قزويني قزوين ) سرويس اياب و ذهاب براي تهران و كرج با اخذ هزينه مناسب روزانه داير ميباشد. ) همه روزه يك وعده غذاي گرم يارانهاي سرو ميشود. ) به دانشجويان متقاضي وام شهريه تعلق ميگيرد. ) با تصميمات هيات محترم موسس در دريافت شهريه هر نيمسال تسهيلاتي براي مساعدت به دانشجويان ايجاد شده است. 5) نشاني: قزوين خيابان شهيد بابايي (دانشگاه) كوچه پورمطبوع (7) پلاكهاي 6 و * 0 6) نشاني پرديس اصلي: خيابان نواب مجتمع ادارات نرسيده به دانشگاه پيام نور. تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي علامه مجلسي اقباليه (قزوين) ) اين موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب به تهران از ميادين رسالت ونك صنعت آزادي و كرج ميباشد. ) دانشجويان ممتاز در هر نيمسال از تخفيف شهريه بهرهمند ميشوند. ) اراي ه تسهيلات ويژه جهت دانشجويان شاهد و ايثارگر. ) امكان استفاده دانشجويان از تسهيلات صندوق رفاه (وام تغذيه و...). 5) نشاني: قزوين چهارراه وليعصر(عج) بلوار آيتاالله خامنهاي روبروي تلفن: نمابر: ورزشگاه شهيد رجايي. * مو سسه غيرانتفاعي علامه ناي يني ناي ين نمابر : تلفن: صندوق پستي: 895- نشاني: نايين ميدان مدرس بلوار آيتاله خامنهاي. * مو سسه غيرانتفاعي علم آموزان افلاك پلدختر (لرستان) ) خوابگاه دانشجويي براي دانشجويان دختر. ) عدم اعمال افزايش سالانه شهريه در سال ) 95. وام دانشجويي با بازپرداخت بلند مدت. 5) تخفيف شهريه براي دانشجويان برتر. 6) نشاني: استان تلفن: لرستان شهرستان پلدختر خيابان امدادگران جنب كميته امداد امام خميني(ره). * مو سسه غيرانتفاعي علم گستر اراك تلفكس: تلفن: 066 كدپستي: نشاني: اراك خيابان شهيد رجايي (ملك) كوچه ابطحي. * مو سسه غيرانتفاعي علم و ادب نوين شيروان ) اين موسسه براي دانشجويان دختر و پسر با نظارت مستقيم و كنترل دانشگاه خوابگاه خودگردان در اختيار قرار ميدهد. ) به دانشجويان رتبه اول هر ترم بشرط حداقل معدل 7 تخفيف در شهريه ثابت داده ميشود. ) شهريه بصورت اقساطي اخذ شده و همچنين دانشجويان عزيز ميتوانند از وام صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم نيز بهرهمند گردند. ) دانشجوياني كه از طرف موسسه به مسابقات علمي فرهنگي ورزشي و... اعزام شده و حاي ز رتبه گردند از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد. 5) اين موسسه با ادارات و نهادهاي بنياد شهيد كميته امداد حضرت امام (ره) بهزيستي و... در خصوص شهريه پرداختي دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد. 6) در صورت تغيير نشاني نشاني جديد در وبگاه موسسه درج خواهد شد. 7) نشاني: استان خراسان شمالي شيروان حاشيه ميدان امام علي (ع). تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي علم و فن اروميه تلفن: كدپستي: نشاني: اروميه كيلومتر جاده دريا (چيچست) جنب شهرك آلمانآباد. * مو سسه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس تبريز ) موسسه جهت رفاه حال دانشجويان راهنماييهاي لازم را براي استفاده از خوابگاههاي خودگردان معمول خواهد داشت. ) براي دانشجويان شاغل به تحصيل رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي تخفيف در شهريه ثابت و متغير منظور خواهد شد. ) دانشجوياني كه در رشتههاي ورزشي داراي مقامهاي ملي كشوري و يا استاني هستند از تخفيف شهريه ثابت و متغير برخوردار خواهند شد. ) اعطاي وام دانشجويي مطابق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان. 5) همكاري با بنياد شهيد و امورايثارگران براي پرداخت شهريه خانواده شهدا جانبازان و ايثارگران. 6) موسسه مجهز به اينترنت بيسيم رايگان جهت استفاده دانشجويان ميباشد. 7) به لحاظ موقعيت مكاني موسسه دسترسي به وسايل نقليه عمومي آسان و سريع ميباشد. 8) نشاني: تبريز ياغچيان خيابان نور 8 متري ماي ده. كدپستي: تلفكس: * مو سسه غيرانتفاعي علوم پزشكي وارستگان مشهد ) كليه پذيرفته شدگان اين مو سسه ميتوانند از تسهيلات وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت بهرهمند گردند. ) پذيرفته شدگان دختر ميتوانند از خوابگاههاي خودگردان (با ظرفيت محدود) اين مو سسه استفاده نمايند. ) داوطلبان براي كسب اطلاع از ساير امتيازات از جمله پذيرفته شدگان ورزشكار و رتبههاي برتر علمي و... به وبگاه اين مو سسه به نشاني فوق مراجعه نمايند. ) نشاني: مشهد بلوار وكيلآباد بلوار لادن نبش لادن پلاك 00. كدپستي: تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي علوم و توسعه پايدار آريا ايوانكي الف) شرايط عمومي: ) ملزم به رعايت كامل ضوابط پوشش (حجاب كامل اسلامي براي خواهران و پوشش و ظاهر مناسب براي برادران) و شي ون اخلاقي و اسلامي در محيط موسسه. ب) شرايط اختصاصي: ) تخفيف شهريه به دانشجويان ممتاز (رتبههاي اول تا سوم) در هر نيمسال. ) استفاده از وام شهريه صندوق رفاه وزارت علوم تحقيقات و فناوري. ) به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مقامهاي اول تا سوم را كسب نمايند تخفيف در شهريه برابر ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفت. ) شركت كنندگان در مسابقات دانشجويي مو سسه بينالمللي ACI از مزاياي مسابقات دانشجويي موسسه بينالمللي بتن ACI و مركز تحقيقات بتن برخوردار ميباشد. 5) حضور دانشجويان در كلاسهاي رايگان كانال ارتباط صنعت و دانشگاه و معرفي براي همكاري و اشتغال با مراكز صنعتي و عمراني كشور. 6) بورسيه تحصيلي رايگان از طرف شركت وندشيمي ساختمان براي استعدادهاي درخشان. 7) استفاده از آزمايشگاه مجهز به تجهيزات روز و كارگاههاي فني تخصصي. 8) مزاياي اعزام به خارج از كشور. 9) برنامهريزي براي مصاحبه كاري جهت اشتغال و معرفي به شركتهاي مشاور و پيمانكار و تعليم مهارتهاي كاربردي جهت ورود به اشتغال. ج) نشاني: استان سمنان شهرستان ايوانكي جنب شهر جديد ايوانكي. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي علوم و فناوري آريان اميركلا بابل ) خواهران دانشجو ميتوانند از امكانات خوابگاه خودگردان تحت نظارت موسسه بهرهمند شوند. ) نفرات اول تا سوم در هر رشته تحصيلي در پايان هر نيمسال تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. ) نشاني: بابل اميركلا كمربندي نبش خيابان دانشگاه. كدپستي: تلفن: (8 خط) نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي علوم و فناوري سپاهان اصفهان ) براساس ضوابط مصوب در اين موسسه به دانشجويان رتبههاي اول تا سوم در هر ترم تخفيف شهريه داده ميشود. ) اين موسسه برحسب نياز دانشجويان جهت تامين خوابگاه از طريق خوابگاههاي خودگردان و تحت نظارت موسسه اقدام مينمايد. ) نشاني: اصفهان سپاهانشهر انتهاي بلوار غدير بلوار پاسداران جنوبي. تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي علوم و فنون خوارزمي قشم ) مو سسه داراي خوابگاه خودگردان پسرانه و دخترانه ميباشد. ) طرف قرارداد با آموزشگاههاي ورزشي و هنري. ) نشاني: قشم شهرك نريمان ميدان فرمانداري خيابان بسيج كوچه سنبل 6 تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي عمران و توسعه همدان ) معافيت از شهريه ثابت كل دوره براي دانشجويان پذيرفته شده مقطع كارشناسي پيوسته و كارشناسي آباداني روستاها كه داراي بالاترين رتبه كشوري در هر گروه آزمايشي از آزمون سراسري ميباشند. ) براي دانشجويان ممتاز (رتبههاي اول تا سوم) در پايان هر نيمسال طبق ضوابط دانشگاه در شهريه تخفيف داده ميشود. ) دانشجويان ميتوانند از دو وعده غذاي گرم دانشجويي استفاده كنند. ) امكان استفاده از وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان. 5) دانشجويان ميتوانند از خوابگاههاي دانشجويي داراي مجوز رسمي كه موسسه بر عملكرد آنها نظارت قانوني دارد استفاده نمايند. 6) نشاني: همدان ميدان دانشگاه چهارراه عارف. كدپستي: تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي غزالي قزوين نمابر: تلفن: نشاني: قزوين مينودر فلكه هما جنب ساختمانهاي تعاوني شيشه. شرايط و ضوابط دانشگاهها و مو سسات غيرانتفاعي

25 / شرايط و ضوابط دانشگاهها شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي * مو سسه غيرانتفاعي غياثالدين جمشيد كاشاني آبيك ) اعطاي امتيازات ويژه براي دانشجويان با كسب رتبههاي برتر در مسابقات علمي. ) آزمايشگاههاي پژوهشي شبكه نرمافزار رباتيك و شبيه سازي براي فعاليتهاي دانشجويان ممتاز و فراهم كردن امكانات لازم براي ارتباط با صنعت. ) ايجاد انجمنهاي علمي دانشجويي عمران برق مخابرات و كامپيوتر براي فعاليتهاي علمي و تخصصي دانشجويان. ) ايجاد مشوقهاي لازم براي فعاليتهاي تيم رايانهاي ACM و رباتيك موسسه براي شركت در مسابقات كشوري. 5) استفاده رايگان دانشجويان از اينترنت. 6) اعطاي وام به دانشجويان نيازمند. 7) امكان استفاده از سرويس اياب و ذهاب به كرج و نقاط مختلف تهران. 8) فراهم كردن غذاي يارانهاي گرم براي دانشجويان. 9) اعطاي تسهيلات لازم براي ورود برگزيدگان علمي بر اساس آيين نامههاي مربوطه با توجه به راهاندازي دورههاي كارشناسي ارشد در رشتههاي برق (مخابرات قدرت) رياضي كاربردي آمار رياضي علوم كامپيوتر عمران سازه عمران (مهندسي و مديريت منابع آب) و مهندسي كامپيوتر نرم افزار. 0) وجود كتابخانه الكترونيكي و استفاده از منابع آن به صورت.Online ) عقد تفاهمنامه همكاري با مركز رشد واحدهاي فناور پارك علم و فناوري استان قزوين و تاسيس مركز رشد در تلفن: و موسسه. ) نشاني: شهرستان آبيك ميدان مادر بلوار نيايش. * مو سسه غيرانتفاعي فاطميه(س) شيراز (ويژه خواهران) ) دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر سال تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. ) به كليه دانشجويان متقاضي خوابگاههاي خودگردان معرفي خواهد شد. ) اراي ه وام دانشجويي صندوق رفاه. ) نشاني: شيراز چهارراه زند انتهاي خيابان سعدي كوچه بن بست روبروي بانك رفاه كارگران. كدپستي: تلفن: 0-0 نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي فخرالدين اسعد گرگاني گرگان نمابر: تلفن: 500 صندوق پستي: نشاني: گرگان ميدان وليعصر(عج) خيابان 5 آذر آذر سوم. كدپستي: * مو سسه غيرانتفاعي فخر ايرانيان گوگان آذرشهر نمابر: تلفن: 6 الي 506 نشاني: آذربايجان شرقي آذرشهر گوگان خيابان امام جنب بانك كشاورزي. * مو سسه غيرانتفاعي فخر رازي ساوه تلفن: نشاني: ساوه شهرك صنعتي ساوه خيابان مهارت روبروي هتل شهر صنعتي. * مو سسه غيرانتفاعي فراز گچساران در اين مو سسه به متقاضيان خوابگاه خودگردان اراي ه ميشود. * مو سسه غيرانتفاعي فردوس مشهد نمابر: تلفن: نشاني: مشهد بلوار شهيد كلاهدوز شهيد كلاهدوز 0 * مو سسه غيرانتفاعي فرزانگان اصفهان تلفكس: نشاني: اصفهان اتوبان ذوب آهن ورودي فولادشهر مقابل ترمينال. * مو سسه غيرانتفاعي فروردين قاي مشهر ) تخفيف شهريه به دانشجويان برتر. ) اراي ه وام تحصيلي قرضالحسنه از سوي مو سسه با نرخ بهره دو درصد. ) نشاني: قاي مشهر كيلومتر جاده نظامي. صندوق پستي: تلفن: 97-6 نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي فرهمند لاريجان تلفن: نشاني: آمل جاده هراز لاريجان وانا. * مو سسه غيرانتفاعي فرهيختگان كرمان ) به دانشجويان طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم وام شهريه تعلق ميگيرد. ) طبق تفاهم نامه موسسه با بانك به دانشجويان وام شهريه با كارمزد % تعلق ميگيرد. ) به دانشجويان حاي ز رتبه اول تا سوم در هر نيمسال تحصيلي كه معدل آنان بالاتر از 7 باشد تخفيف شهريه تعلق ميگيرد. ) دانشجويان معظم شاهد و ايثارگر واجد شرايط جهت دريافت شهريه به بنياد شهيد و همچنين كميته امداد يا بهزيستي حسب مورد معرفي خواهند شد. 5) دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث دانشجويي برخوردار خواهند بود. 6) دانشجويان ميتوانند از يك وعده غذاي گرم (ناهار) با پرداخت هزينه كمتر بهرهمند گردند. 7) به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاهها و يا موسسات آموزش عالي استاني و يا كشوري مقامهاي اول تا سوم را كسب نمايند تخفيف در شهريه برابر ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفت. 8) نشاني: كرمان بلوار جمهوري اسلامي بعد از سالن ورزشي فجر بلوار رضوان تقاطع بلوار رضوان و بعثت ضلع تلفن: 8079 نمابر: غربي. * مو سسه غيرانتفاعي فضيلت سمنان ) دانشجويان اين مو سسه ميتوانند از يك وعده غذاي گرم ترجيحا ناهار در دانشگاه استفاده نمايند. ) اين دانشگاه سرويس اياب و ذهاب براي دانشجويان فراهم ميكند. ) دانشجويان اين دانشگاه ميتوانند از وام دانشجويي صندوق رفاه بهرهمند شوند. ) ممتازين اول دوم سوم هر دوره از 0 50 و 0 درصد تخفيف شهريه ثابت بهرهمند خواهند شد. 5) نشاني: سمنان ميدان تلفن: 090- نمابر: 0-09 قومس پارك سيمرغ. * مو سسه غيرانتفاعي فن و دانش ساوه نمابر: تلفن: كدپستي: نشاني: ساوه ميدان سرداران پشت مسجد كوثر كوچه كشاورزي 0 * مو سسه غيرانتفاعي فيضالاسلام خمينيشهر اصفهان (ويژه خواهران) ) اعتقاد و التزام عملي به حجاب اسلامي شرط تحصيل در موسسه ميباشد. ) به دانشجويان ملتزم به فرهنگ و حجاب اسلامي با معدل 6 تا 0 از 6 تا 0 درصد شهريه تخفيف داده ميشود. ) به پذيرفته شدگان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي تا سقف %0 تخفيف شهريه داده ميشود. ) دانشجويان شهرستاني به خوابگاههاي دانشجويي معتبر و مناسب معرفي ميگردند. 5) نشاني: اصفهان خميني شهر سه راه معلم خيابان ساعي. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي قدر كوچصفهان رشت ) دانشجويان رتبههاي اول تا سوم به ترتيب از 0 50 و 0 درصد تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد. ) براي دانشجويان دختر خوابگاه خودگردان در حد محدود و با پرداخت هزينه قابل تامين است. ) نشاني: رشت كوچصفهان ضلع شمالي كمربندي بين ميدان گاز و ميدان امام رضا(ع). كدپستي: 67 تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي قدير لنگرود تلفن: صندوق پستي: 75-8 نشاني: لنگرود ميدان معلم بلوار كشاورز خيابان بوعلي سينا. * مو سسه غيرانتفاعي قشم تلفن: نشاني دفتر مركزي تهران: خيابان انقلاب چهارراه كالج كوي البرز پلاك 6. * مو سسه غيرانتفاعي كادوس رشت ) امكان بهرهمندي دانشجويان از وام تحصيلي صندوق رفاه دانشجويي هر نيمسال تا مبلغ /000/000 ريال. ) امكان استفاده دانشجويان از خوابگاههاي خودگردان سطح شهر. ) دانشجويان رتبههاي اول تا سوم هر رشته در ايام تحصيل در موسسه از تخفيف شهريه تا %5 بهرهمند ميشوند. ) آن دسته از دانشجويان موسسه كه براي ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر موسسه خود را انتخاب ميكنند از تخفيف %0 شهريه در تمام دوره تحصيلي استفاده مينمايند. 5) شهريه ثابت و متغير براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي فقط %0 نسبت به سال ماقبل افزايش مييابد. 6) نشاني: رشت خيابان سعدي نرسيده به سه راه معلم جنب بانك تجارت پلاك 8. كدپستي: تلفن: 89 نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي كار (واحدهاي قزوين خرمدره و رفسنجان) الف) واحد قزوين: ) موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خودگردان از نقاط اصلي شهر تهران ميباشد. ) تحصيل كليه فرزندان اعضاي خانه كارگر در رشتههاي اشتغال اقتصاد و روابط كار بصورت رايگان ميباشد و ساير داوطلبان در رشتههاي مذكور از %50 تخفيف برخوردار خواهند بود. ) تخفيف شهريه ثابت 0 50 و 0 درصد براي كليه دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر رشته و هر مقطع اعمال ميگردد. ) تخفيف %50 شهريه ثابت براي دانشجويان تحت پوشش و كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي در مقاطع كارداني و كارشناسي به شرط اراي ه معرفينامه رسمي. 5) نشاني: قزوين شهرصنعتي البرز بلوار سهروردي. تلفن: 588 و 8 نمابر: 08- ب) واحد خرمدره: ) موسسه داراي خوابگاه اختصاصي براي دانشجويان دختر و پسر ميباشد. ) داراي سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خودگردان از نقاط اصلي شهر تهران. ) كليه پذيرفته شدگان در مقاطع تحصيلي كارداني از 0 و كارشناسي از 0 درصد تخفيف برخوردار ميباشند. ) دريافت كل شهريه پذيرفته شدگان بصورت اقساط انجام ميپذيرد. 5) تخفيف شهريه ثابت 0 50 و 0 درصد براي كليه دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر رشته و هر مقطع اعمال ميگردد. 6) پنجاه درصد (%50) تخفيف شهريه ثابت براي كليه داوطلبين عضو خانه كارگر با در دست داشتن معرفي نامه از خانه كارگر در مقاطع كارشناسي كليه رشتهها. 7) تخفيف %50 شهريه ثابت براي دانشجويان تحت پوشش و كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي در مقاطع كارداني و كارشناسي به شرط اراي ه معرفينامه رسمي. 8) نشاني: خرمدره انتهاي خيابان سيد جمالالدين اسدآبادي جنب كمربندي. تلفن: 560 و نمابر: ج) واحد رفسنجان: ) موسسه داراي خوابگاه اختصاصي براي دانشجويان دختر و پسر ميباشد. ) داراي سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان بصورت خودگردان از نقاط اصلي شهر تهران. ) كليه پذيرفته شدگان در مقاطع تحصيلي كارداني از 0 و كارشناسي از 0 درصد تخفيف برخوردار ميباشند. ) دريافت كل شهريه پذيرفته شدگان بصورت اقساط انجام ميپذيرد. 5) تخفيف شهريه ثابت 0 50 و 0 درصد براي كليه دانشجويان رتبه اول تا سوم در هر رشته و هر مقطع اعمال ميگردد. 6) پنجاه درصد (%50) تخفيف شهريه ثابت براي كليه داوطلبين عضو خانه كارگر با در دست داشتن معرفينامه از خانه كارگر در مقاطع كارشناسي كليه رشتهها. 7) تخفيف %50 شهريه ثابت براي دانشجويان تحت پوشش و كاركنان كميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي در مقاطع كارداني و كارشناسي به شرط اراي ه معرفينامه رسمي. 8) نشاني: رفسنجان كيلومتر جاده كمربندي يزد كرمان. تلفن: 5565 نمابر: شرايط و ضوابط دانشگاهها و مو سسات غيرانتفاعي صفحه 09

26 ) كتابخانه تخصصي مركز صفحه 0 / شرايط و ضوابط دانشگاهها شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي * مو سسه غيرانتفاعي كارون اهواز كدپستي: ملت (كوروش) خيابان اقبال فاز بين خيابان و كمربندي. ) اين موسسه تعهدي در قبال خوابگاه دانشجويي ندارد. ) نشاني: اهواز كوي تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي كاسپين قزوين (شهر صنعتي البرز) تلفن دفتر تهران: تلفن: نشاني: قزوين كيلومتر 6 جاده قديم قزوين كرج جنب كارخانجات فرنخ - مه نخ. * مو سسهغيرانتفاعي كاوش محمودآباد ) به دانشجويان ممتاز بر اساس ضوابط و مصوبات شوراي عالي موسسه در هر نيمسال تحصيلي تخفيف شهريه اعطا ميگردد. ) اين موسسه با سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران و كميته امداد در زمينه اعمال تخفيف به دانشجويان تحت پوشش همكاري دارد. ) دانشجويان ميتوانند با توجه به تخصيص اعتبار مصوب از سوي صندوق رفاه دانشجويان از وام شهريه دانشجويي در هر نيمسال برخوردار شوند. ) توزيع يك وعده غذاي گرم در طول دوره. 5) ايجاد مركز مشاوره اجتماعي و خانوادگي در موسسه. 6) نشاني: استان مازندران محمودآباد خيابان امام كوچه نسيم /67 تلفن: 750- نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي كاويان مشهد ) تخفيف ويژه شهريه به دانشجويان ممتاز اول تا سوم. ) خوابگاه خودگران جهت دانشجويان غيربومي. ) برخورداري از وام شهريه صندوق رفاه. ) تقسيط شهريه به دانشجويان نيازمند. 5) اراي ه خدمات مشاورهاي رايگان. 6) بيمه حوادث دانشجويي. 7) تسهيلات ويژه براي دانشجويان ممتاز. 8) نشاني: مشهد بلوار وكيلآباد خيابان كوثر نبش كوثر پلاك 96. تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي كبير غرب كرمانشاه ) امكان استفاده دانشجويان از خوابگاههاي خودگردان در سطح شهر. ) امكان بهرهمندي از وام تحصيلي صندوق رفاه دانشجويان. ) دانشجويان رتبههاي اول تا سوم از تخفيف شهريه متغير برخوردار خواهند بود. ) اينترنت رايگان دانشجويان سلف سرويس و سالنهاي ورزشي. 5) نشاني: كرمانشاه خيابان دانشجو جنب اداره آموزش و پرورش ناحيه. صندوق پستي: تلفن: نمابر: (داخلي ) * مو سسهغيرانتفاعي كرمان ) تخفيف به دانشجويان برتر. ) معرفي به خوابگاههاي مجاز. ) اعطاي وام دانشجويي. ) اعطاي كمك هزينه صندوق فرهنگي امام رضا(ع) به داشجويان كم بضاعت. 5) اعطاي وام قرضالحسنه بانك تجارت. 6) وام شهريه. 7) وام بانك رسالت. 8) ناهار با حداقل هزينه. 9) پرداخت كمك هزينه به مقالات پژوهشي. 0) برگزاري كارگاههاي آموزشي با مجوز وزارت علوم. ) برگزاري همايشهاي ملي. ) ساختمان مجهز مدرن و مقاوم در مقابل زلزله. ) صدور مدارك توسط موسسه و دانشگاه شهيد باهنر كرمان. ) فعاليتهاي ورزشي فرهنگي و پژوهشي. 5) مرتبه علمي استاد تمام هيات امناي دانشگاه. 6) نشاني: كرمان بزرگراه عاشقان ولايت بعد از پل بازرگاني نرسيده به جاده جوپار. تلفن: 69-0 و 6 نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي كسري رامسر ) دانشجويان غيربومي به خوابگاهها و سوييتهاي خودگردان معرفي ميگردند. ) دانشجويان غير شاغل حداكثر تا ترم به صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم معرفي ميگردند تا در صورت اختصاص اعتبار از وام شهريه استفاده نمايند. ) هر روز يك وعده غذايي ناهار گرم در سلفها سرو ميگردد. ) جزييات بيشتر در وبگاه موسسه به نشاني فوق. 5) نشاني: رامسر خيابان مطهري صندوق پستي: 695- تلفن: كوچه ارشاد (ابريشم محله). * مو سسه غيرانتفاعي كمالالملك نوشهر ترم تخفيف ويژه داده خواهد شد. ) خوابگاه ويژه خواهران همراه با تمامي امكانات لازم به صورت خودگردان و زير نظر موسسه داير ميباشد. ) نشاني: نوشهر خيابان كدپستي: تلفن: 597 و ) به دانشجويان برتر هر رازي پلاك 60 * مو سسه غيرانتفاعي كميل كردكوي ) نشاني ساختمان اداري: كردكوي خيابان امام رضا(ع) شرقي جنب ايران خودرو. كدپستي: تلفن: ) نشاني ساختمان آموزشي: كردكوي خيابان امام رضا(ع) غربي خيابان شهيد بهشتي انتهاي خيابان هاشمي نژاد. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي كوثر قزوين ) تقسيط شهريه با درخواست دانشجو امكان پذير ميباشد. ) به دانشجويان اول تا سوم هر رشته تخفيف در شهريه ترم بعد داده خواهد شد. ) موسسه در روز يك وعده غذاي گرم در اختيار دانشجويان قرار ميدهد. ) كليه دانشجويان واجد شرايط از وام شهريه برخوردار خواهند شد. 5) موسسه داراي سرويس اياب و ذهاب از تهران و كرج ميباشد. 6) با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص شهريه فرزندان و همسران شهدا و ايثارگران همكاري بعمل ميآيد. 7) در صورت تحصيل همزمان دو فرزند در اين موسسه به خانواده تخفيف داده خواهد شد. 8) در صورت اراي ه گواهي فوت پدر (سرپرست خانواده) به دانشجويان تخفيف داده خواهد شد. 9) به دانشجويان خوابگاه به صورت خودگردان اراي ه خواهد شد. 0) نشاني: قزوين قزوين خيابان راه آهن روبروي مسجد جوادالاي مه جنب بانك مسكن پلاك 97 كدپستي: تلفن: 5700 نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي كوشيار رشت ) به دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته و هر ورودي و همچنين به مدالآوران علمي و ورزشي در سطح ملي و جهاني تخفيف در شهريه داده خواهد شد. ) تامين خوابگاه براي كليه دانشجويان دختر در خوابگاههاي متعلق به موسسه صورت ميپذيرد. ) به دانشجويان يك نوبت غذا با نرخ دانشجويي در سلف سرويس موسسه اراي ه ميگردد. ) دانشجويان ميتوانند از وام شهريه برخوردار شوند. 5) كليه دانشجويان از مزاياي بيمه حوادث برخوردار خواهند شد. 6) نشاني: رشت گلسار انتهاي خيابان 86. كدپستي: تلفن: 97-8 نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي كومش سمنان ) به دانشجويان رتبه اول هر دوره %0 تخفيف در شهريه ثابت ترم بعد داده ميشود. ) موسسه هيچگونه تعهدي براي تامين خوابگاه براي برادران و خواهران ندارد ولي در زمينه تهيه پانسيون و خوابگاههاي مناسب در سطح شهر همكاريهاي لازم را بعمل خواهد آورد. ) طبق ضوابط وزارت علوم به دانشجويان وام تعلق ميگيرد. ) به دانشجويان يك وعده غذاي گرم داده ميشود. 5) نشاني: سمنان ميدان استاندارد شرق مصلي خيابان شهيد احمديروشن. كدپستي: تلفن: نمابر: * مو سسهغيرانتفاعي گلستان گرگان ) براي دانشجويان ممتاز هر رشته در پايان هر نيمسال تحصيلي تخفيف منظور خواهد شد. ) پرداخت وام شهريه از طريق صندوق رفاه دانشجويان. ) پرداخت شهريه دانشجويان شاهد از جانب بنياد شهيد. ) بيمه حوادث كليه دانشجويان. 5) تقسيط پرداخت شهريه در طول ترم. 6) اين مو سسه داراي سايت رايانه كتابخانه الكترونيكي سلف سرويس اردوهاي زيارتي و تفريحي ناهار گرم به صورت يارانهاي و اراي ه خدمات رايگان مشاوره دانشجويي ميباشد. 7) موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر ميباشد. 8) نشاني: گرگان بلوار شهيد كلانتري (كمربندي) شهرك شهريار روبروي پارك. تلفن: 670- نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي گنجنامه همدان ) كليه دانشجويان اين موسسه از %5 تخفيف در شهريه مصوب برخوردار ميشوند. علاوه بر اين به دانشجويان ممتاز هر رشته %0 تخفيف در شهريه تعلق ميگيرد. ) خوابگاه دولتي و يا خودگردان براي دانشجويان غيربومي. ) غذاي گرم به قيمت مصوب دانشجويي. ) وام شهريه وزارت علوم. 5) استفاده از اساتيد مجرب تاييد شده توسط مراجع قانوني. 6) سايت كامپيوتر و امكانات آزمايشگاهي و رفاهي دانشجويي مناسب. 7) نشاني: همدان بلوار شهيد رجايي روبروي مجتمع قضايي آيتاالله معصومي. تلفن: 8 الي * مو سسه غيرانتفاعي گنجينه هنر و معماري كرمانشاه تلفن: نشاني ساختمان مركزي: كرمانشاه خيابان شهيد امجديان جنب شركت توزيع برق استان. * مو سسه غيرانتفاعي گيل رودبار ) اين موسسه داراي 0 هزار مترمربع فضاي آموزشي شامل كارگاههاي مجهز فني مهندسي كتابخانه خوابگاه با ظرفيت 00 نفر سلف سرويس و سالن ورزشي ميباشد. ) نشاني: رودبار شهر رستمآباد. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي لامعي گرگاني گرگان ) وام شهريه صندوق رفاه امور دانشجويان در هر نيمسال با توجه به مصوبه وزارت علوم كه بازپرداخت اقساطي آن نه ماه بعد از فراغت از تحصيل شروع ميشود. ) وام صندوق تعاون و امداد دانشجويي وابسته به موسسه. ) اراي ه تسهيلات به مخترعان پژوهشگران و ورزشكاران حاي ز رتبه ملي و بينالمللي براساس ضوابط موسسه. ) حمايت مالي از مقالات همايشي و علمي پژوهشي. 5) تخفيف شهريه براي دانشجويان رتبه برتر تا 5 درصد. 6) داراي فضاي مناسب آموزشي و پژوهشي با مساحتي حدود 6000 مترمربع شامل كلاسها آتليهها سايتهاي كامپيوتري كارگاهها و آزمايشگاههاي تخصصي. 7) سالن اختصاصي (استيجاري) جهت تمرين و آمادگي دانشجويان براي شركت در مسابقات استاني و ملي. 8) نشاني: گرگان بلوار شهيد كلانتري كوي خيام خيام دهم لامعي 5 تلفن: و * مو سسه غيرانتفاعي لقمان حكيم آق قلا (گلستان) ) با توجه به سهميه صندوق رفاه يك وعده ناهار و وام شهريه به دانشجويان تعلق ميگيرد. ) نشاني: استان گلستان شهرستان آق قلا خيابان 0 متري خرمشهر خيابان 0 متري شهيد فهميده روبروي پارك. تلفن: 586- نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي ليان بوشهر اينترنت واحد مشاوره و بوفه فراهم ميباشد. ) نشاني: بوشهر خيابان ليان روبروي ) براي دانشجويان ممتاز هر ترم تخفيف ويژه در شهريه در نظر گرفته ميشود. فرش مشهد كوچه ليان هشت طبقه دوم. تلفن: 60 نمابر: شرايط و ضوابط دانشگاهها و مو سسات غيرانتفاعي

27 صفحه / شرايط و ضوابط دانشگاهها شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي * مو سسه غيرانتفاعي مازيار رويان (نور) نشاني: استان مازندران شهرستان نور بعد از پليس راه رويان. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي معماري و هنر پارس تهران ) هماهنگي لازم براي تا مين خوابگاه خودگردان براي پذيرفته شدگان بعمل خواهد آمد. ) داوطلبان براي آشنايي بيشتر با سطح علمي مو سسه ويژگيها و توانايي علمي اساتيد و فعاليتهاي علمي آموزشي و پژوهشي مو سسه به سايت مو سسه به نشاني فوق مراجعه نمايند. ) نشاني: تهران خيابان كارگر شمالي خيابان دوم انتصاريه شماره 8. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي مغان پارسآباد ) به دانشجويان ممتاز و برگزيده المپيادها مسابقات علمي هنري فرهنگي ورزشي قرآني و استعدادهاي درخشان و مخترعين طبق ضوابط مربوطه تخفيف در شهريه تعلق ميگيرد. ) در صورت انصراف دانشجو در هر مرحله از تحصيل شهريه ثابت ترمهاي باقيمانده اخذ خواهد شد. ) نشاني: استان اردبيل شهرستان پارسآباد خيابان امام پايينتر از مصلي. تلفن: 790 نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي مقدس اردبيلي اردبيل نشاني: اردبيل روبروي منطقه گردشگري شورابيل شهرك كشاورزي. نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي مولانا آبيك ) تخفيف شهريه دانشجويي (معدل بالاي پانزده). ) وام شهريه دانشجويي. ) پرداخت شهريه به صورت اقساط (بدون نياز به چك). ) سروس اياب ذهاب به اقصي نقاط تهران و كرج. ) سرو غذاي گرم و... 5 ( نشاني: آبيك قزوين بلوار امام خميني (ره) بلوار آيتاالله طالقاني ميدان وليعصر (عج) ابتداي شهرك قدس. تلفن: (5 خط) * مو سسه غيرانتفاعي مولوي ايوانكي نشاني: استان سمنان شهرستان ايوانكي ميدان امام علي(ع) بلوار شهيد سيدعباس موسوي. كدپستي: تلفن: 596 و نمابر: 595 و * مو سسه غيرانتفاعي مهد علم كاشان ) به دانشجوياني كه اولويت اول آنها در انتخاب رشته موسسه آموزش عالي مهد علم باشد با اراي ه مدرك مستند در شهريه ثابت نيمسال اول تخفيف مناسب داده خواهد شد. ) در اين موسسه جهت اخذ شهريه همكاري لازم با دانشجويان تحت حمايت بنياد شهيد و ايثارگر كميته امداد بهزيستي صورت ميگيرد. ضمنا درصد افزايش شهريه در سالهاي اخير كمتر از ساير دانشگاهها بوده است. ) به دانشجويان ممتاز برابر مصوبه هيات امنا تخفيف شهريه داده ميشود. ) دانشجويان براي پرداخت شهريه ميتوانند از وام دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري استفاده نمايند. 5) خوابگاه خودگردان در صورت درخواست در اختيار دانشجويان قرار ميگيرد. 6) نشاني: كاشان چهارراه امام جواد(ع) خيابان ملافتح االله كوي مدرسه راهنمايي. كدپستي: صندوق پستي: تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي مهرآستان آستانه اشرفيه ) اين موسسه با هيات علمي برجسته و مجرب در مجموعهاي به مساحت پنج هكتار و در محيطي علمي شاداب و جذاب با كليه امكانات آموزشي و آكادميك از جمله سايت رايانه آزمايشگاه كتابخانه سالن ورزش رستوران بوفه و... آماده پذيرش دانشجويان گرامي ميباشد. ) اين موسسه به دانشجويان ممتاز براساس مصوبه هيات موسس از 0 تا 50 درصد شهريه تخفيف ويژه اراي ه ميدهد. ) نشاني: استان گيلان آستانه اشرفيه. تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي مهرآيين بندرانزلي ) موسسه داراي خوابگاه دختران ميباشد (در صورت به حدنصاب رسيدن). ) تخفيف شهريه 50 درصدي براي دانشجويان نفر اول 0 درصد نفر دوم 0 درصد نفر سوم در هر رشته و هر ترم. ) دانشجوياني كه اين مو سسه را به عنوان اولين اولويت انتخاب رشته خود درج نمايند مشمول %0 تخفيف شهريه ميگردند. ) نشاني: بندرانزلي طالباباد بوستان يك. تلفن: 7-8 نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي مهر اراك نشاني: اراك سردشت خيابان فهيم خيابان كيميا. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي مهر اروند آبادان نشاني: آبادان مينوشهر ميدان امام حسين(ع) خيابان دانشگاه. تلفن: 577- نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي مهر كرمان ) براي دانشجويان برتر تا %00 شهريه ثابت تخفيف در نظر گرفته ميشود. ) امكان استفاده از خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر غيربومي وجود دارد. ) همكاري لازم با بنياد شهيد و امورايثارگران بهزيستي كميته امداد حضرت امام و ساير مراكز حمايتي بر اساس ضوابط و مقررات انجام ميگردد. ) نشاني: كرمان بزرگراه امام چهارراه جوپاري شهرك خواجو خيابان سما. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي مهرگان محلات نشاني: استان مركزي شهرستان محلات شهرك امام خميني(ره) خيابان وليعصر جنوبي روبروي 90 دستگاه. كدپستي: تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي ميثاق رفسنجان نشاني: رفسنجان بلوار ولايت ميدان خاتمالانبياء. تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي ميرداماد گرگان ) وام بانكي با بهره درصد. ) وجود آييننامه تخفيفات مصوب هيا ت امنا. ) برخورداري از سايت كامپيوتري پيشرفته. ) وجود كتابخانه تخصصي. 5) امكانات كارگاهي و آزمايشگاهي و آتليه معماري در حد نياز. 6) نشاني: گرگان خيابان وليعصر(عج) جنب عدالت. كدپستي: تلفكس: * مو سسه غيرانتفاعي ميرعماد قزوين ) ساختمان جديد مو سسه با امكانات آموزشي و پژوهشي. ) داراي سرويس اياب و ذهاب از تهران و كرج و بالعكس. ) معرفي به خوابگاههاي خودگردان تحت نظارت مو سسه. ) تخفيف شهريه به سه نفر از دانشجويان ممتاز هر گروه در پايان هر ترم. 5) اعطاي وام دانشجويي از طريق صندوق رفاه دانشجويان. 6) تخفيف شهريه به فرزندان شاهد. 7) نشاني: قزوين خيابان نوروزيان بلوار دانشگاه بينالمللي امام خميني(ره) بن بست حكمت 55. صندوق پستي: 5- تلفن: 680- نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي ميزان تبريز ) در صورت اختصاص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم وام كمك شهريه به دانشجو پرداخت خواهد شد. ) سلف (ناهار خوري) موجود ميباشد. ) تجهيزات و امكانات كارگاهي و رايانهاي مورد نياز و اينترنت بيسيم در موسسه داير است. ) دانشجويان رتبههاي اول دوم و سوم از تخفيف شهريه بهرهمند ميشوند. 5) نشاني: تبريز راهنمايي رانندگي بطرف ميرداماد فلكه دكتر حسابي. كدپستي: تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي ميعاد مهاباد نشاني: مهاباد خيابان محمد قاضي خيابان مردوخ ساختمان ميعاد. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي ميلاد گلستان مينودشت ) اين موسسه در مركز شهر واقع شده و كليه امكانات رفاهي را در اختيار دانشجويان قرار ميدهد. ) اين موسسه مجهز به سرويس اياب و ذهاب و خوابگاه براي دانشجويان ميباشد. ) نشاني: مينودشت خيابان پاسداران نبش بلوار بسيج. كدپستي: تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي نبي اكرم(ص) تبريز ) پذيرفتهشدگاني كه معدل سالانه آنان در دوره پيشدانشگاهي بيشتر از 8 9 و 7 باشد به ترتيب از 5 5 و 0 درصد تخفيف در شهريه ثابت نيمسال اول برخوردار خواهند شد. ) دانشجويان رتبه اول با معدل «الف «در هر دوره آموزشي دانشگاه در هر نيمسال تحصيلي از تخفيف %5 در شهريه ثابت آن نيمسال برخودار ميشوند. ) وام كمك شهريه كوتاه مدت از طرف موسسه به كليه دانشجويان متقاضي اختصاص مييابد. ) در صورت تخصيص اعتبار از سوي صندوق رفاه دانشجويي وام كمك شهريه براي دانشجو اختصاص مييابد. 5) كليه دانشجويان در طول تحصيل بصورت رايگان از دورههاي جامع توانمندسازي بهرهمند ميشوند. 6) نشاني: تبريز خيابان راه آهن بعد از تقاطع دامپزشكي پلاك 8 تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي نجفآباد ) دانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و پيام نور اين موسسه را بعنوان اولويت اول خود انتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه ثابت ترم اول به ميزان 0 درصد شهريه ثابت بهرهمند خواهند شد. ) دانشجويان پذيرفته شده در اين موسسه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه وزارت علوم تحقيقات و فناوري جهت هر نيمسال برخوردار خواهند شد. ) دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از پرداخت 0 درصد 5 درصد و 0 درصد شهريه ثابت نيمسال بعد معاف خواهند شد. ) دانشجويان شاهد و ايثارگر بدون پرداخت شهريه در هر نيمسال ميتوانند ثبتنام نمايند. 5) دانشجويان تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي نيز ميتوانند از تخفيفات مربوطه بهرهمند شوند. 6) سرويس اياب و ذهاب امكانات ورزشي رايگان و وعده غذايي ناهار با نرخ مصوب مناسب براي دانشجويان فراهم ميگردد. 7) نشاني: نجفآباد خيابان امام خميني(ره) نرسيده به كارخانه ريسندگي و بافندگي. تلفن: شرايط و ضوابط دانشگاهها و مو سسات غيرانتفاعي

28 / شرايط و ضوابط دانشگاهها شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مو سسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي * مو سسه غيرانتفاعي نداي دانش بندرعباس نشاني: بندرعباس بلوار رسالت شمالي كوي خيج فارس بلوار شهريار نبش كوچه نيكنام. تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي نژند اروميه ) در صورت اختصاص اعتبار از طرف صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم تحقيقات و فناوري وام كمك شهريه به دانشجو پرداخت خواهد شد. ) دانشجويان رتبه اول دانشگاه از تخفيف %5 در شهريه ثابت رتبه دوم از تخفيف %0 شهريه ثابت رتبه سوم از تخفيف %5 شهريه ثابت برخوردار ميباشد. ) دانشگاه داراي امكانات ورزشي و فرهنگي بوده و از تخفيفات ورزشي فرهنگي %5 شهريه ثابت برخوردار ميباشد. ) دانشگاه داراي آزمايشگاهها و كارگاههاي مخصوص رشته مورد نظر ميباشد. 5) نشاني: اروميه خيابان والفجر كوي سوم پلاكهاي -0 نمابر: كدپستي: تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي نقش جهان اصفهان ) موسسه هماهنگي لازم براي معرفي دانشجويان به خوابگاههاي خودگردان را انجام خواهد داد. ) دانشجويان ممتاز در هر نيمسال از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. ) سلف (ناهارخوري) موجود ميباشد. ) تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي كارگاهي و رايانهاي مورد نياز و اينترنت بيسيم در موسسه داير است. 5) جوايز نقدي براي بروندادهاي پژوهشي در نظر گرفته شده است. 6) موسسه پيگيريهاي لازم جهت دريافت كمك هزينه تحصيلي (وام شهريه دانشجويي) براي كليه دانشجويان واجد شرايط از طريق صندوق رفاه دانشجويان را به عمل خواهد آورد. 7) نشاني: اصفهان بهارستان خيابان وليعصر(عج) خيابان فروردين غربي خيابان شهيد جعفر مراديان پلاك 00 كدپستي: تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي نگين جيرفت نشاني: جيرفت چهارراه دهخدا خيابان 7 شهريور بعداز ميدان 7 شهريور. كدپستي: تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي نوآوران كوهدشت (لرستان) تلفن: نشاني: استان لرستان شهرستان كوهدشت كيلومتر 5 جاده كوهدشت به خرمآباد. * مو سسه غيرانتفاعي نور دانش ميمه ) اين موسسه داراي خوابگاه خودگردان براي دانشجويان دختر ميباشد. ) تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي و رايانهاي مورد نياز در موسسه داير است. ) دانشجويان رتبههاي اول دوم و سوم از تخفيف شهريه بهرهمند ميشوند. ) موسسه پيگيريهاي لازم جهت دريافت كمك هزينه تحصيلي (وام شهريه دانشجويي) براي كليه دانشجويان واجد شرايط از طريق صندوق رفاه دانشجويان به عمل خواهد آورد. 5) سرويس اياب و ذهاب و وعده ناهار دانشجويي با نرخ مصوب مناسب براي دانشجويان مهيا ميباشد. 6) پذيرفته شدگان رشته زيست شناسي سلولي مولكولي در سال چهارم برحسب علاقه جهت ادامه تحصيل در كارشناسي ارشد در زمينههاي ژنتيك بيوشيمي و يا ميكروب شناسي ميتوانند واحدهاي اختصاصي را بگذرانند. 7) نشاني: استان اصفهان شهرستان ميمه تلفن: نمابر: ميدان اصفهان بلوار دانش. * مو سسه غيرانتفاعي نور هدايت شهركرد نشاني: شهركرد بلوار طالقاني بعد از تقاطع كاشاني خيابان سعادت كوچه خبرنگار جنب امور صنفي طبقه سوم. كدپستي: تلفن: 085 نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي نوين اردبيل نشاني: اردبيل بزرگراه شهدا جنب اداره كل پست. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي نيكان تاكستان ) تحصيل رايگان داوطلبان برتر هر كدام از رشته محلهاي انتخابي اين موسسه. ) اعطاي تخفيف ويژه به داوطلب برتر هر رشته كه اين موسسه را انتخاب نمودهاند. ) براي خواهران پذيرفته شده در موسسه خوابگاه خودگردان اراي ه خواهد نمود (در صورت امكان براي برادران). ) سرويس رفت و برگشت از تهران و كرج به دانشگاه و بالعكس با اخذ هزينه فراهم ميگردد. 5) اعطاي تخفيف %00 به خانواده معظم شهدا و جانبازان. 6) اعطاي تخفيف ويژه براي دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته و اعمال آن در ترم بعد. 7) اعطاي تخفيف به رتبههاي برتر مسابقات ورزشي. 8) نشاني: قزوين تاكستان بلوار امام خميني(ره) بعد از خيابان شهيد عبادي نرسيده به بلوار شهيد رجايي. كدپستي: 6-86 تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي نيما محمودآباد نشاني: مازندران محمودآباد كيلومتر جاده آمل. صندوق پستي: 65-5 تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي وحدت تربت جام ) دانشجويان داراي رتبه اول تا سوم در هر ترم از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. ) همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگر. ) اين موسسه نيز داراي خوابگاه خود گردان براي دانشجويان غيربومي ميباشد. ) وام كمك شهريه به دانشجويان واجد شرايط تعلق ميگيرد. 5) امكان بازديد از موسسه و مشاوره با اساتيد قبل از انتخاب رشته. 6) برخورداري از تخفيف ويژه در شهريه ثابت نيمسال بعد براي دانشجوياني كه در سطح استان و بالاتر موفق به كسب رتبه اول تا سوم در مسابقات قرآني و ورزشي شوند. 7) نشاني: تربت جام كيلومتر يك جاده تربت جام مشهد. تلفن: و نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي هاتف زاهدان نشاني: زاهدان بلوار بزرگمهر جنب دانشكده علوم قرآني. تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي هدف ساري ) داوطلباني كه در ميان مو سسات آموزش عالي غيرانتفاعي و پيام نور اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول تحصيلي برخوردار خواهند شد. ) براي دانشجويان برتر علمي اول تا سوم هر نيمسال (در هر مقطع و رشته تحصيلي) و نيز نفرات برتر مسابقات علمي فرهنگي هنري و ورزشي 0 الي 0 درصد تخفيف شهريه ثابت در نظر گرفته ميشود. ) فرزندان شهدا آزادگان و جانبازان بالاي %5 با اراي ه تاييديه از بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان ساري از %00 از تخفيف شهريه برخودار خواهند شد. ) اراي ه تسهيلات وام شهريه صندوق رفاه به دانشجويان متقاضي. 5) بهره مندي دانشجويان از مشاورين تحصيلي روانشناختي بهداشتي و پزشكي مجرب بصورت رايگان. 6) سرويس اياب و ذهاب امكانات ورزشي رايگان و غذاي ناهار با نرخ مصوب مناسب براي دانشجويان مهيا ميباشد. 7) خوابگاه خودگردان براي اسكان دانشجويان دختر و پسر در داخل شهر ساري مهيا ميباشد. 8) نشاني: ساري بلوار فرحآباد كيلومتر 5 جاده دريا. تلفن: * مو سسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان ) اين مو سسه داراي خوابگاه خودگردان جهت دانشجويان دختر و پسر ميباشد. ) دانشجويان داراي رتبه اول تا سوم هر ترم از تخفيف شهريه تا سقف %60 برخوردار خواهند شد. ) همكاري با بنياد شهيد و امور ايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهدا و ايثارگران. ) وام كمك هزينه شهريه به دانشجويان واجد شرايط تعلق ميگيرد. 5) نشاني: اصفهان دروازه شيراز كيلومتر 6 جاده اصفهان شيراز بعد از سيتي سنتر روبروي شهرك آزمايش. كدپستي: تلفن: تلفكس: * مو سسه غيرانتفاعي هگمتانه همدان نشاني: همدان چهارراه پژوهش ابتداي بلوار شهيد احمديروشن روبروي بانك تجارت دانشگاه بوعلي پلاك 70 و 68 كدپستي: تلفن: نمابر: * مو سسهغيرانتفاعيهنر شيراز ) اين مو سسه فاقد خوابگاه ميباشد. ) نشاني: شيراز خيابان زند خيابان خيام. كدپستي: تلفن: نمابر: * مو سسه غيرانتفاعي ياسين بروجرد نشاني: بروجرد بلوار شهيد بهشتي كوچه بينش پلاك 55. صفحه شرايط و ضوابط دانشگاهها و مو سسات غيرانتفاعي

29 / شهرستانهاي تحت پوشش دانشگاه پيام نور ) جدول نام مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيامنور و شهرستانهاي تحت پوشش هر مركز يا واحد: جدول نام مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيامنور و شهرستانهاي تحت پوشش هر مركز يا واحد دانشگاه پيامنور استان آذربايجان شرقي آذربايجان غربي اردبيل رديف مراكز و واحدهاي دانشگاهي مركز بناب مركز تبريز مركز شبستر مركز مراغه مركز مرند مركز ميانه مركز هشترود واحد آذر شهر واحد اسكو واحد اهر* واحد ايلخچي* واحد بستانآباد واحد بناب مرند* واحد بنيس واحد تركمنچاي* واحد جلفا* واحد خسروشاه* واحد زنوز* واحد سراب* واحد شربيان* واحد عجبشير واحد قرهآغاج* واحد كليبر* واحد گوگان* واحد ملكان* واحد ممقان* واحد ورزقان* واحد هاديشهر* واحد هريس* ناحيه براي شهريه مركز اروميه مركز بوكان مركز خوي مركز شاهين دژ مركز ماكو مركز مهاباد مركز مياندوآب مركز نقده واحد اشنويه* واحد پلدشت* واحد پيرانشهر واحد تازه شهر* واحد تكاب واحد سردشت واحد سلماس* واحد سيه چشمه* واحد شوط* واحد فيرورق* واحد قره ضياءالدين* 9 مركز اردبيل مركز خلخال مركز گرمي مركز مشكين شهر واحد ارشق (رضي)* واحد بيله سوار* واحد پارسآباد* واحد تازهكند انگوت* واحد سرعين* واحد گيوي (كوثر)* واحد نمين* واحد نير* واحد هير* نام شهرستانهاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامههاي آموزشي. لطفا با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد. بديهي است در صورت انتخاب خارج از شهرستانهاي تحت پوشش كدرشته محل انتخابي خذف خواهد شد. آذرشهر بناب عجبشير مراغه ملكان مهاباد مياندوآب. آذرشهر اسكو بستانآباد تبريز شبستر مرند ورزقان هريس. تبريز شبستر مرند. آذرشهر بناب عجبشير مراغه ملكان مهاباد مياندوآب. تبريز جلفا خوي شبستر مرند. بستانآباد زنجان ميانه هشترود. بستانآباد تبريز چاراويماق مراغه ميانه هشترود. آذرشهر اسكو بستانآباد بناب تبريز عجبشير مراغه ملكان مياندوآب. آذرشهر اسكو بستانآباد بناب تبريز شبستر عجب شير مراغه مرند. اهر تبريز كليبر مشكينشهر ورزقان هريس. آذرشهر اسكو اروميه بناب تبريز شبستر عجبشير مراغه مرند. آذرشهر اسكو بستانآباد تبريز سراب ميانه هريس هشترود. جلفا شبستر مرند. اسكو تبريز سلماس شبستر مرند. بستانآباد هشترود ميانه. پلدشت جلفا چايپاره مرند. آذرشهر اسكو اروميه بستانآباد بناب تبريز شبستر عجبشير مراغه مرند ورزقان. تبريز جلفا خوي شبستر مرند. اردبيل بستانآباد سراب سرعين نمين نير هريس. اهر بستانآباد تبريز سراب نير هريس. آذرشهر اسكو بناب تبريز مياندوآب مراغه ملكان عجبشير. چاراويماق مراغه ميانه هشترود. اهر كليبر مشكين شهر ورزقان هريس. آذرشهر اسكو بناب تبريز عجبشير مراغه ملكان. آذرشهر بناب بوكان شاهين دژ عجبشير مراغه ملكان مهاباد مياندوآب. آذرشهر اروميه اسكو بناب تبريز عجبشير مراغه ملكان. اهر تبريز خداآفرين كليبر ورزقان هريس. پلدشت جلفا شبستر مرند. اهر بستانآباد تبريز سراب ورزقان هريس. اروميه اشنويه سلماس مهاباد نقده. بانه بناب بوكان تكاب سقز شاهيندژ مراغه ملكان مهاباد مياندوآب نقده. چايپاره چالدران خوي سلماس شوط ماكو مرند. بناب بوكان تكاب شاهيندژ ملكان مهاباد مياندوآب. پلدشت جلفا چالدران خوي سلماس شوط چايپاره(بخش مركزي) مرند ماكو. اروميه اشنويه بناب بوكان پيرانشهر سردشت سقز شاهيندژ ملكان مهاباد مياندوآب نقده. آذرشهر اشنويه بناب بوكان سقز شاهيندژ عجبشير مراغه ملكان مهاباد مياندوآب نقده. اروميه اشنويه بوكان پيرانشهر مهاباد مياندوآب نقده. اروميه اشنويه سردشت پيرانشهر مهاباد مياندوآب نقده. پلدشت جلفا چالدران خوي سلماس شوط چايپاره(بخش مركزي) ماكو مرند. اروميه اشنويه پيرانشهر سردشت مهاباد نقده. چالدران چايپاره خوي سلماس شبستر. بيجار بانه بوكان تكاب ديواندره سقز شاهيندژ ماه نشان مياندوآب. اشنويه بانه پيرانشهر سردشت سقز مهاباد. اروميه جلفا چالدران چايپاره خوي سلماس شبستر مرند. پلدشت جلفا چالدران چايپاره خوي سلماس شبستر شوط مرند ماكو. پلدشت چالدران چايپاره(بخش مركزي) خوي جلفا سلماس شوط مرند ماكو. پلدشت چايپاره چالدران جلفا خوي سلماس شبستر شوط ماكو مرند. پلدشت چايپاره چالدران خوي سلماس شوط ماكو مرند. آستارا اردبيل خلخال سراب سرعين كوثر گرمي مشگ ني شهر نمين نير. آستارا اردبيل خلخال رضوانشهر زنجان طوالش فومن كوثر ميانه. اردبيل بيلهسوار پارسآباد سرعين گرمي مشگينشهر نمين. اردبيل اهر بيلهسوار پارسآباد چاراويماق سرعين كليبر گرمي مشگينشهر نمين نير. اردبيل اهر بيلهسوار پارسآباد كوثر گرمي مشگينشهر نمين نير. اردبيل بيلهسوار پارسآباد گرمي مشگينشهر نمين. اردبيل اهر بيلهسوار پارسآباد خداآفرين كليبر گرمي مشگينشهر. اردبيل اهر بيلهسوار پارسآباد خداآفرين كليبر گرمي نمين مشگينشهر. آستارا اردبيل بستانآباد خلخال سراب سرعين كوثر گرمي مشگ ني شهر ميانه نمين نير. اردبيل خلخال رضوانشهر سرعين طوالش فومن كوثر ميانه نمين نير هشترود. آستارا اردبيل سرعين طوالش(بخش مركزي) كوثر گرمي مشگينشهر نمين نير. آستارا اردبيل ارشق(بخش) اهر بستانآباد سراب سرعين كوثر ميانه نمين نير هريس. آستارا اردبيل خلخال سراب سرعين كوثر گرمي مشگينشهر نمين نير. صفحه شهرستانهاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيامنور

30 دانشگاه پيامنور استان اصفهان البرز ايلام بوشهر رديف جدول نام مراكز و واحدهاي مراكز و واحدهاي دانشگاهي ناحيه براي شهريه / شهرستانهاي تحت پوشش دانشگاه پيام نور آموزشي دانشگاه پيامنور و شهرستانهاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نام شهرستانهاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامههاي آموزشي. لطفا با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد. بديهي است در صورت انتخاب خارج از شهرستانهاي تحت پوشش كدرشته محل انتخابي خذف خواهد شد. آران و بيدگل اردستان برخوار شاهينشهروميمه قم كاشان محلات نطنز. آران و بيدگل اردستان اصفهان كاشان ناي ن ي نطنز اردكان ميبد برخوار شاهينشهروميمه. اصفهان برخوار شاهينشهروميمه خمينيشهر فلاورجان لنجان نجفآباد. اصفهان برخوار بن بويينمياندشت سامان شاهينشهروميمه تيرانوكرون چادگان خمينيشهر خوانسار شهركرد فريدن فريدونشهر فلاورجان گلپايگان لنجان مباركه نجفآباد. اصفهان ازنا اليگودرز بويينمياندشت تيرانوكرون چادگان خمين خمينيشهر خوانسار فريدن فريدونشهر گلپايگان محلات نجفآباد. اصفهان برخوار شاهينشهروميمه تيرانوكرون خمينيشهر لنجان فلاورجان نجفآباد. اصفهان بروجن بن تيرانوكرون خمينيشهر دهاقان سامان شهرضا شهركرد فلاورجان لنجان مباركه نجفآباد. بروجن بويراحمد دنا سميرم دهاقان شهرضا فلاورجان لردگان لنجان مباركه نجفآباد. اصفهان برخوار تيرانوكرون شاهينشهروميمه خمينيشهر فلاورجان لنجان نجفآباد نطنز. آباده اصفهان بروجن بن خمينيشهر سامان سميرم دهاقان شهرضا شهركرد فلاورجان لردگان لنجان مباركه نجفآباد. ازنا اليگودرز بن بويينمياندشت تيرانوكرون چادگان خمينيشهر خوانسار سامان شهركرد فريدن فريدونشهر كوهرنگ گلپايگان نجفآباد. آران و بيدگل قم كاشان نطنز. اردستان اصفهان برخوار خوروبيابانك شاهينشهروميمه خمينيشهر دهاقان شهرضا ناي ين مباركه نجفآباد نطنز. اراك ازنا اليگودرز بويينمياندشت چادگان خمين خمينيشهر خوانسار دليجان شاهينشهروميمه فريدن فريدونشهر گلپايگان محلات ميبد نجفآباد. اردستان اردكان اصفهان برخوار خمينيشهر خوروبيابانك شاهينشهر فلاورجان لنجان مباركه ميبد ناي ني نجفآباد نطنز يزد. اصفهان برخوار بن بويينمياندشت شاهينشهروميمه تيرانوكرون چادگان خمينيشهر خوانسار شهرضا سامان شهركرد فريدن فريدونشهر فلاورجان گلپايگان لنجان مباركه نجفآباد. آران و بيدگل اردستان اصفهان كاشان برخوار شاهينشهروميمه نايين نطنز. اردستان اصفهان برخوار شاهينشهروميمه خمينيشهر دليجان قمصر(بخش) محلات نجفآباد نطنز. اصفهان برخوار شاهينشهروميمه بروجن بن تيرانوكرون چادگان خمينيشهر دهاقان شهرضا سامان شهركرد فارسان فلاورجان لنجان مباركه نجفآباد. آران و بيدگل اردستان قم كاشان محلات نطنز گلپايگان برخوار شاهينشهروميمه. ازنا اليگودرز بويينمياندشت تيرانوكرون چادگان خوانسار فريدن فريدونشهر گلپايگان نجفآباد. اصفهان برخوار شاهينشهروميمه بروجن خمينيشهر دهاقان شهرضا فلاورجان لنجان نجفآباد. اصفهان برخوار شاهينشهروميمه تيرانوكرون خمينيشهر دهاقان شهرضا مباركه فلاورجان لنجان نجفآباد. اصفهان برخوار شاهينشهروميمه تيرانوكرون خمينيشهر سميرم شهرضا فلاورجان مباركه نايين نجفآباد. اصفهان بن بويينمياندشت تيرانوكرون چادگان خوانسار خمينيشهر سامان شهركرد فارسان فريدن فريدونشهر كوهرنگ نجفآباد. اصفهان برخوار شاهينشهروميمه تيرانوكرون خمينيشهر فلاورجان لنجان نجفآباد. اردكان خوروبيابانك طبس نايين. اصفهان برخوار شاهينشهروميمه خمينيشهر شهرضا لنجان مباركه نايين نجفآباد. ازنا اصفهان اليگودرز بن بويينمياندشت تيرانوكرون چادگان خمين خوانسار خمينيشهر سامان شهركرد فريدن فريدونشهر گلپايگان مباركه نجفآباد. اصفهان بروجن بن سميرم دهاقان شهرضا سامان شهركرد فلاورجان لردگان لنجان(بخش مركزي) مباركه نجفآباد. اصفهان بن بويينمياندشت تيرانوكرون خمينيشهر برخوار شاهينشهروميمه سامان شهركرد فريدن فريدونشهر لنجان مباركه نجفآباد گلپايگان چادگان خوانسار. اصفهان برخوار بن شاهينشهروميمه تيرانوكرون خمينيشهر دهاقان شهرضا سامان شهركرد فلاورجان لنجان مباركه نجفآباد. اردستان نايين نطنز برخوار شاهينشهروميمه آران و بيدگل اصفهان خمينيشهر. اصفهان برخوار بويينمياندشت شاهينشهروميمه تيرانوكرون خمينيشهر فريدن فريدونشهر فلاورجان گلپايگان لنجان مباركه نجفآباد نطنز. اصفهان برخوار شاهينشهروميمه خمينيشهر شهرضا فلاورجان لنجان مباركه نجفآباد. اصفهان برخوار شاهينشهروميمه بروجن بن تيرانوكرون چادگان خمينيشهر دهاقان شهرضا سامان شهركرد فلاورجان لنجان مباركه نجفآباد. آران و بيدگل كاشان نطنز قم اردستان برخوار شاهينشهروميمه. اصفهان برخوار شاهينشهروميمه چادگان خمينيشهر دهاقان فلاورجان لنجان مباركه نجفآباد. اصفهان برخوار شاهينشهروميمه تيرانوكرون خمينيشهر فلاورجان لنجان نجفآباد نطنز. اردل اصفهان بروجن بن تيرانوكرون خمينيشهر شاهينشهروميمه لنجان سميرم دهاقان شهرضا سامان شهركرد فلاورجان مباركه. آران و بيدگل برخوار شاهينشهروميمه قم كاشان محلات نطنز اردستان. اردستان اصفهان برخوار خمينيشهر شاهينشهروميمه فلاورجان لنجان مباركه نايين نجفآباد. اردستان اصفهان برخوار خمينيشهر شاهينشهروميمه فلاورجان لنجان مباركه نايين نجفآباد. آبيك اسلامشهر بهارستان پرديس تهران رباطكريم ري زرنديه ساوجبلاغ شميرانات شهريار فرديس قدس قزوين كرج ملارد نظرآباد. آبيك ابهر اسلامشهر اشتهارد بويينزهرا تاكستان ري ساوجبلاغ شميرانات شهريار فرديس قدس قرچك قزوين كرج ملارد نظرآباد ورامين. آبيك اسلامشهر البرز بويينزهرا پرديس تاكستان تهران رباطكريم ساوجبلاغ شميرانات شهريار طالقان فرديس قزوين كرج نظرآباد. آبيك اسلامشهر پرديس تهران رباطكريم ري ساوجبلاغ شميرانات شهريار فرديس قزوين كرج نظرآباد. آبيك اسلامشهر بويينزهرا پرديس تهران رباطكريم ري زرنديه ساوجبلاغ شميرانات شهريار فرديس قزوين كرج نظرآباد. آبيك اسلامشهر البرز بويينزهرا پرديس تهران رباطكريم ري ساوجبلاغ شميرانات شهريار فرديس قزوين كرج نظرآباد. آبيك اسلامشهر البرز بويينزهرا پرديس تاكستان تهران رباطكريم ري ساوجبلاغ شميرانات شهريار فرديس قدس قزوين كرج نظرآباد. ايلام ايوان سيروان چرداول ملكشاهي مهران. آبدانان انديمشك بدره درهشهر دزفول دهلران شوش مهران. آبدانان انديمشك پلدختر بدره درهشهر دزفول دهلران رومشكان كوهدشت. ملكشاهي ايلام بدره درهشهر مهران. اسلامآباد غرب ايلام ايوان سيروان چرداول گيلانغرب مهران. بدره پلدختر درهشهر رومشكان سيروان چرداول كوهدشت. ايلام ايوان سيروان چرداول گيلانغرب. آبدانان بدره پلدختر درهشهر رومشكان كوهدشت. ايلام ايوان رومشكان سرپل ذهاب سيروان چرداول كوهدشت گيلانغرب. ايلام ايوان دهلران سيروان چرداول مهران. بوشهر تنگستان دشتستان دشتي ديلم كازرون گناوه. بوشهر تنگستان دشتستان دشتي دير ديلم عسلويه كنگان گناوه. پارسيان جم دشتي دير عسلويه كنگان لامرد مهر. بوشهر تنگستان جم دشتستان دشتي دير ديلم فراشبند عسلويه كنگان گناوه. بوشهر تنگستان جم دشتي دير عسلويه كنگان. اميديه بهبهان ديلم كهگيلويه گچساران گناوه بندرماهشهر لنده ممسني هنديجان. دشتستان بوشهر پارسيان تنگستان جم دشتي دير عسلويه كنگان مهر. آغاجاري بوشهر تنگستان دشتستان ديلم زيدون(بخش) گناوه ممسني هنديجان. دشتستان تنگستان جم دشتي دير عسلويه كنگان. بوشهر جم تنگستان دشتستان دشتي دير عسلويه كنگان. بوشهر تنگستان دشتستان دشتي ديلم كازرون گناوه. شهرستانهاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيامنور صفحه مركز آران و بيدگل مركز اردستان مركز اصفهان مركز تيران مركز خوانسار مركز دولتآباد مركز زرين شهر مركز سميرم مركز شاهين شهر مركز شهرضا مركز فريدونشهر مركز كاشان مركز كوهپايه مركز گلپايگان مركز نايين مركز نجفآباد مركز نطنز مركز وزوان واحد باغبهادران* واحد برزك* واحد بوي ين و مياندشت واحد بهارستان* واحد پيربكران* واحد جرقويه عليا* واحد چادگان* واحد خمينيشهر* واحد خور* واحد خوراسگان* واحد داران* واحد دهاقان* واحد دهق* واحد زاينده رود* واحد زواره* واحد علويجه* واحد فلاورجان* واحد فولادشهر* واحد قمصر* واحد قهدريجان* واحد گز* واحد مباركه* واحد نوشآباد* واحد ورزنه واحد هرند* مركز كرج 06 واحد اشتهارد* 07 واحد طالقان* واحد گرمدره* واحد ماهدشت* واحد نظرآباد* واحد هشتگرد* مركز ايلام مركز دهلران واحد آبدانان* واحد اركواز* واحد ايوان واحد بدره* واحد چوار* واحد دره شهر* واحد سرآبله* واحد مهران* مركز برازجان مركز بوشهر مركز بينالمللي عسلويه واحد اهرم واحد بندر دير* واحد بندر ديلم* واحد بندر كنگان* واحد بندر گناوه واحد جم* واحد خورموج* واحد شبانكاره*

31 دانشگاه پيامنور استان تهران چهارمحال و بختياري خراسان جنوبي خراسان رضوي رديف جدول نام مراكز و واحدهاي مراكز و واحدهاي دانشگاهي ناحيه براي شهريه صفحه 5 مراكز تهران (شمال جنوب شرق و غرب) مركز پاكدشت 5 مركز حسن آباد 6 مركز دماوند 7 مركز ورامين 8 واحد اسلامشهر* 9 0 واحد باقرشهر* واحد بهارستان* واحد پيشوا* واحد رباط كريم* واحد ري* واحد شهرجديد پرديس* 5 واحد شهريار واحد فيروزكوه* واحد لواسانات* واحد ملارد* مركز بروجن 50 مركز شهركرد 5 مركز فارسان واحد اردل* واحد بلداجي* واحد جونقان* واحد سامان* واحد شلمزار* واحد فرخ شهر* واحد گندمان* واحد لردگان* مركز بيرجند مركز فردوس مركز قاي ن واحد اسديه* واحد بشرويه واحد حاجيآباد* واحد خضري دشت بياض* واحد خوسف* واحد زهان* واحد سرايان* واحد سربيشه* واحد طبس* واحد نهبندان مركز تربت حيدريه مركز سبزوار مركز فريمان مركز قوچان مركز كاشمر مركز گناباد مركز مشهد مركز نيشابور واحد باخرز* واحد بجستان* واحد بردسكن* واحد تايباد واحد تربت جام* واحد جغتاي* واحد جوين (نقاب)* واحد چناران* واحد خواف* واحد درگز* واحد داورزن* واحد درود* واحد دوغارون* واحد رشتخوار* واحد زبرخان (قدمگاه)* واحد سرخس واحد سرولايت* واحد فيروزه* واحد كلات* واحد مهولات (فيضآباد)* / شهرستانهاي تحت پوشش دانشگاه پيام نور آموزشي دانشگاه پيامنور و شهرستانهاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نام شهرستانهاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامههاي آموزشي. لطفا با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد. بديهي است در صورت انتخاب خارج از شهرستانهاي تحت پوشش كدرشته محل انتخابي خذف خواهد شد. پرديس تهران شميرانات. اسلامشهر بهارستان پاكدشت پرديس پيشوا تهران رباطكريم ري شميرانات شهريار فرديس قرچك قم كرج گرمسار ورامين. اسلامشهر بهارستان پاكدشت پيشوا پرديس تهران رباطكريم ري زرنديه ساوجبلاغ شميرانات شهريار قرچك قدس قم ورامين. آمل پاكدشت پرديس تهران دماوند ري شميرانات فيروزكوه قرچك گرمسار ورامين. اسلامشهر بهارستان پاكدشت پرديس پيشوا تهران دماوند رباطكريم ري شميرانات شهريار فرديس قدس قرچك قم كرج گرمسار ورامين. اسلامشهر بهارستان پرديس تهران رباطكريم ري زرنديه ساوجبلاغ(بخشمركزي) شميرانات شهريار فرديس قدس قرچك كرج ملارد نظرآباد ورامين. اسلامشهر بهارستان پاكدشت پرديس تهران رباطكريم ري شميرانات شهريار فرديس قرچك كرج ورامين. اسلامشهر بهارستان پرديس تهران رباطكريم ري ساوه شميرانات شهريار فرديس قرچك كرج ورامين. اسلامشهر پاكدشت پيشوا پرديس تهران دماوند رباطكريم ري شميرانات شهريار قرچك گرمسار ورامين. اسلامشهر بهارستان پاكدشت پرديس تهران رباطكريم ري ساوجبلاغ ساوه شميرانات شهريار قدس فرديس قرچك قم كرج ملارد نظرآباد ورامين. اسلامشهر بهارستان پاكدشت پرديس پيشوا تهران رباطكريم ري ساوجبلاغ شميرانات فرديس قدس قرچك قم كرج گرمسار نظرآباد ورامين پاكدشت پرديس تهران دماوند ري شميرانات فيروزكوه قرچك ورامين. آبيك اسلامشهر بويينزهرا بهارستان پرديس تهران رباطكريم ري زرنديه ساوجبلاغ شميرانات شهريار فرديس قدس قزوين كرج ملارد نظرآباد. پرديس تهران دماوند ري سمنان سوادكوه سوادكوه شمالي شميرانات فيروزكوه گرمسار مهدي شهر. پاكدشت پرديس تهران دماوند ري شميرانات فرديس فيروزكوه قرچك كرج ملارد ورامين. اسلامشهر بويين زهرا پرديس تهران رباطكريم ري زرنديه ساوجبلاغ شميرانات شهريار فرديس كرج ملارد نظرآباد. اردل اصفهان بروجن بن سميرم دهاقان شهرضا سامان شهركرد فارسان فلاورجان كيار لردگان لنجان مباركه. اردل اصفهان بروجن بن تيرانوكرون خميني شهر شهرضا سامان شهركرد فارسان فلاورجان كوهرنگ كيار لردگان لنجان مباركه نجفآباد. اردل اصفهان بروجن بن تيرانوكرون خمينيشهر شهرضا سامان شهركرد فارسان فلاورجان كوهرنگ كيار لردگان لنجان مباركه نجفآباد. اردل بروجن بن سامان شهركرد فارسان كيار لردگان لنجان. اردل بروجن بن دهاقان شهرضا سامان شهركرد فارسان كيار لردگان. اردل اصفهان بروجن بن تيرانوكرون سامان شهركرد فارسان فلاورجان كوهرنگ لردگان مباركه نجفآباد. اردل اصفهان بروجن بن تيرانوكرون سامان شهركرد فارسان فلاورجان كوهرنگ كيار لنجان مباركه نجفآباد. اردل بروجن بن سامان شهركرد فارسان كيار. اردل اصفهان بروجن بن تيرانوكرون دهاقان سامان شهركرد فارسان كيار لردگان لنجان مباركه نجفآباد. اردل بروجن بن دهاقان شهرضا سامان شهركرد فارسان كوهرنگ كيار لردگان لنجان. اردل بروجن بن دهاقان سامان شهركرد فارسان لردگان. بيرجند درميان سرايان سربيشه فردوس قاي نات گناباد نهبندان. بجستان بردسكن بشرويه بيرجند تربت حيدريه سرايان طبس فردوس قاي نات كاشمر گناباد مه ولات. بجستان بيرجند تربت حيدريه درميان رشتخوار سرايان سربيشه فردوس قاي نات كاشمر گناباد مه ولات. بيرجند درميان سربيشه فردوس قاي نات گناباد نهبندان. بشرويه بيرجند سرايان طبس فردوس قاي نات گناباد. زيركوه درميان سرايان فردوس قاي نات گناباد. بجستان بردسكن بيرجند تربت حيدريه فردوس قاي نات كاشمر گناباد. بيرجند خوسف درميان سربيشه قاينات. بيرجند درميان(بخش مركزي) زيركوه سربيشه فردوس قاي نات گناباد. بجستان بيرجند سرايان فردوس قاي نات گناباد. بيرجند درميان سربيشه قاي نات نهبندان. بشرويه خوروبيابانك طبس فردوس گناباد. بيرجند درميان زابل زاهدان سربيشه طبس فردوس قاي نات ميرجاوه نيمروز هامون هيرمند نهبندان. باخرز تربت حيدريه خليلآباد خواف رشتخوار زاوه كاشمر گناباد مه ولات. اسفراين جغتاي جوين خوشاب سبزوار فيروزه نيشابور. تايباد تربت جام زبرخان(بخش) فريمان مشهد. چناران درگز سرولايت(بخش) شيروان فاروج قوچان مشهد. بردسكن تربت حيدريه خليلآباد رشتخوار كاشمر مه ولات نيشابور. بجستان تربت حيدريه سرايان فردوس قاي نات گناباد مه ولات. بينالود چناران فريمان قوچان مشهد نيشابور. بينالود خوشاب سبزوار فيروزه مشهد نيشابور. باخرز تايباد تربت جام تربت حيدريه خواف زاوه. بجستان بردسكن تربت حيدريه رشتخوار خليلآباد سرايان فردوس قاي نات كاشمر گناباد مه ولات. بجستان بردسكن خليلآباد سبزوار كاشمر مه ولات. باخرز تايباد تربت جام خواف زاوه فريمان. باخرز تايباد تربت جام خواف فريمان. اسفراين بجنورد جاجرم جغتاي جوين خوشاب رازوجرگلان سبزوار نيشابور. اسفراين بجنورد جغتاي جوين خوشاب رازوجرگلان سبزوار نيشابور. بينالود چناران شيروان فاروج فريمان قوچان مشهد. تايباد تربت جام تربت حيدريه خواف رشتخوار. چناران درگز كلات قوچان. جغتاي جوين داورزن سبزوار. فيروزه مشهد نيشابور. باخرز تايباد تربت جام خواف. تربت حيدريه خواف رشتخوار زاوه كاشمر مه ولات. بينالود خوشاب فيروزه مشهد نيشابور. تربت جام سرخس فريمان مشهد. چناران خوشاب سبزوار شيروان فاروج فيروزه قوچان نيشابور. خوشاب فيروزه قوچان نيشابور. درگز كلات مشهد. بجستان بردسكن تربت حيدريه خليلآباد رشتخوار كاشمر گناباد مه ولات. شهرستانهاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيامنور

32 دانشگاه رديف پيامنور استان خراسان شمالي خوزستان زنجان سمنان سيستان و بلوچستان جدول نام مراكز و واحدهاي مراكز و واحدهاي دانشگاهي مركز بجنورد واحد آشخانه* واحد اسفراين واحد جاجرم* واحد راز* واحد شيروان* واحد فاروج* واحد گرمه* مركز آبادان مركز اهواز مركز بندر امام خميني مركز بهبهان مركز خرمشهر مركز دزفول مركز رامهرمز مركز سوسنگرد مركز شادگان واحد آغاجاري* واحد اروندكنار* واحد الوان* واحد اميديه* واحد انديكا* واحد انديمشك واحد ايذه* واحد باغملك* واحد بستان* واحد تركالكي* واحد دهدز* واحد رامشير* واحد شوش واحد شوشتر* واحد گتوند* واحد لالي* واحد ماهشهر* واحد مسجد سليمان* واحد هفتگل* واحد هنديجان* واحد هويزه* مركز ابهر مركز زنجان مركز قيدار واحد ايجرود* واحد خرمدره* واحد سلطانيه* واحد صاي ين قلعه* واحد طارم (آب بر)* واحد ماه نشان* مركز دامغان مركز سمنان مركز شاهرود مركز گرمسار واحد آرادان* واحد ايوانكي* واحد مهدي شهر* واحد ميامي* مركز ايرانشهر مركز چابهار مركز خاش مركز زابل مركز زاهدان مركز سراوان واحد راسك* واحد زهك* واحد سوران* واحد نيك شهر* ناحيه براي شهريه صفحه / شهرستانهاي تحت پوشش دانشگاه پيام نور آموزشي دانشگاه پيامنور و شهرستانهاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نام شهرستانهاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامههاي آموزشي. لطفا با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد. بديهي است در صورت انتخاب خارج از شهرستانهاي تحت پوشش كدرشته محل انتخابي خذف خواهد شد. اسفراين بجنورد جاجرم رازوجرگلان شيروان فاروج گرمه مانه و سملقان. اسفراين بجنورد جاجرم رازوجرگلان شيروان كلاله گرمه مانه و سملقان. اسفراين بجنورد جاجرم جغتاي جوين رازوجرگلان سبزوار شيروان گرمه مانه و سملقان. اسفراين بجنورد جاجرم جغتاي جوين رازوجرگلان گرمه مانه و سملقان. بجنورد رازوجرگلان شيروان مانه و سملقان. اسفراين بجنورد درگز رازوجرگلان سرولايت(بخش) شيروان فاروج قوچان مانه و سملقان. بجنورد چناران درگز رازوجرگلان سرولايت(بخش) شيروان فاروج قوچان. اسفراين بجنورد جاجرم جغتاي جوين رازوجرگلان مانه و سملقان كلاله گرمه مينودشت. آبادان اهواز بندرماهشهر حميديه خرمشهر شادگان كارون. آبادان اهواز باوي بندرماهشهر حميديه خرمشهر دشت آزادگان رامشير رامهرمز شادگان شاوور(بخش) شوشتر آبادان اغاجاري اميديه اهواز بندرماهشهر حميديه خرمشهر رامهرمز رامشير شادگان كارون هنديجان. آغاجاري اميديه بهبهان بهمي ي ديلم رامشير رامهرمز گچساران. آبادان اهواز بندرماهشهر حميديه خرمشهر شادگان كارون. انديكا انديمشك دزفول شوش شوشتر گتوند مسجد سليمان لالي. آغاجاري اميديه اهواز ايذه باغ ملك باوي بندرماهشهر بهبهان بهمي ي حميديه رامشير رامهرمز هفتگل. اهواز باوي حميديه دشت آزادگان هويزه. آبادان اهواز بندرماهشهر حميديه خرمشهر شادگان كارون. آغاجاري اميديه بندرماهشهر بهبهان بهمي ي رامشير رامهرمز كهگيلويه گچساران لنده هفتگل هنديجان. آبادان بندرماهشهر خرمشهر شادگان كارون. انديمشك اهواز حميديه دزفول شوش شوشتر گتوند. اميديه بندرماهشهر بهبهان بهمي ي رامشير رامهرمز كهگيلويه گچساران لنده هفتگل هنديجان. انديكا ايذه باغملك دزفول رامهرمز شوش شوشتر لالي مسجد سليمان هفتگل. انديمشك اهواز حميديه دزفول شوش شوشتر گتوند لالي. ايذه باغملك رامهرمز رامشير مسجدسليمان هفتگل. ايذه باغملك رامهرمز كهگيلويه لنده مسجد سليمان هفتگل. اهواز حميديه دشت آزادگان هويزه. انديمشك دزفول شوش شوشتر گتوند لالي. اردل ايذه باغملك لردگان. آغاجاري اميديه بندرماهشهر بهبهان رامشير رامهرمز هفتگل هنديجان. انديمشك اهواز حميديه دزفول شوش شوشتر گتوند لالي. انديكا انديمشك اهواز باوي حميديه دزفول شوش شوشتر گتوند لالي مسجدسليمان. انديكا انديمشك دزفول شوش شوشتر گتوند لالي مسجد سليمان. انديكا انديمشك دزفول شوش شوشتر گتوند لالي مسجد سليمان. آبادان اميديه اهواز بندرماهشهر حميديه خرمشهر رامهرمز شادگان هنديجان كارون. انديكا ايذه باغ ملك دزفول شوشتر گتوند مسجدسليمان لالي هفتگل. اميديه ايذه باغملك رامهرمز رامشير شوشتر مسجدسليمان هفتگل. اميديه بندرديلم بهبهان بندرگناوه بندرماهشهر رامشير هنديجان. اهواز باوي حميديه دشت آزادگان شوش هويزه. ابهر تاكستان خرمدره زنجان قزوين. ابهر ايجرود تاكستان خدابنده خرمدره زنجان ماه نشان ميانه. ابهر ايجرود خدابنده خرمدره زنجان كبودرآهنگ. ايجرود خدابنده خرمدره زنجان ماه نشان. ابهر تاكستان خرمدره زنجان قزوين خدابنده ايجرود. ابهر تاكستان خدابنده خرم دره زنجان سلطانيه قزوين. ابهر تاكستان خدابنده خرمدره زنجان. خرمدره رودبار زنجان طارم ابهر خدابنده ايجرود(بخش مركزي) قزوين. ايجرود تكاب خدابنده زنجان ماه نشان ميانه. دامغان سمنان شاهرود. آرادان دامغان سمنان فيروزكوه گرمسار مهدي شهر. آزادشهر جاجرم دامغان شاهرود سمنان گرمه ميامي. آرادان پاكدشت پرديس تهران دماوند ري سمنان (بخش مركزي) قرچك گرمسار ورامين. آرادان پرديس تهران پاكدشت دماوند ري سمنان شميرانات فيروزكوه قرچك گرمسار ورامين. آرادان پاكدشت پرديس پيشوا تهران دماوند ري سمنان (بخش مركزي) قرچك گرمسار ورامين شميرانات. دامغان سمنان سوادكوه سوادكوه شمالي شاهرود فيروزكوه گرمسار مهدي شهر. جاجرم دامغان شاهرود ميامي. ايرانشهر چابهار خاش دلگان مهرستان سراوان سرباز سيب سوران فنوج قصرقند نيكشهر. ايرانشهر چابهار سرباز فنوج قصرقند كنارك نيكشهر. ايرانشهر خاش مهرستان زاهدان سراوان سيب سوران ميرجاوه. زابل زاهدان زهك ميرجاوه نيمروز هامون هيرمند نهبندان. خاش زابل زاهدان ميرجاوه نيمروز هامون. ايرانشهر خاش مهرستان زاهدان سراوان سرباز سيب سوران ميرجاوه. ايرانشهر چابهار سرباز فنوج قصرقند نيكشهر. زابل زاهدان زهك نهبندان نيمروز هامون. ايرانشهر مهرستان زاهدان سرباز سراوان سيب سوران خاش. ايرانشهر چابهار سرباز فنوج قصرقند كنارك نيكشهر. كارون هويزه. شهرستانهاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيامنور

33 دانشگاه پيامنور استان فارس قزوين قم كردستان رديف جدول نام مراكز و واحدهاي مراكز و واحدهاي دانشگاهي ناحيه براي شهريه صفحه 7 66 مركز آباده مركز استهبان مركز اوز مركز بوانات مركز جهرم مركز خرامه مركز داراب مركز شيراز مركز صفا شهر مركز فسا مركز فيروزآباد مركز كازرون مركز لامرد مركز نورآباد ممسني واحد آباده طشك* واحد ارسنجان* واحد اشكنان* واحد اقليد* واحد بيرم* واحد بيضا* واحد پاسارگاد* واحد خاوران* واحد خنج* واحد رستم* واحد زاهد شهر* واحد زرقان* واحد زرين دشت* واحد سپيدان* واحد سروستان* واحد ششده و قرهبلاغ* واحد فراشبند* واحد قير و كارزين* واحد كوار* واحد گله دار* واحد لار* واحد مرودشت* واحد مهر* واحد نودان* واحد نيريز* مركز بويين زهرا مركز تاكستان مركز قزوين واحد آبيك* واحد آوج* واحد الوند* واحد دانسفهان* واحد شال* مركز قم واحد جعفريه* واحد دستجرد خلجستان* واحد سلفچگان* واحد كهك* مركز بيجار مركز سقز مركز سنندج مركز مريوان واحد بانه* واحد ديواندره* واحد سروآباد* واحد قروه* واحد كامياران* / شهرستانهاي تحت پوشش دانشگاه پيام نور آموزشي دانشگاه پيامنور و شهرستانهاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نام شهرستانهاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامههاي آموزشي. لطفا با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد. بديهي است در صورت انتخاب خارج از شهرستانهاي تحت پوشش كدرشته محل انتخابي خذف خواهد شد. آباده ابركوه اقليد ايزدخواست(بخش) خرم بيد(بخش مركزي) شهرضا. استهبان جهرم خرامه داراب زرين دشت سروستان شيراز فسا نيريز. بستك بندرعباس بندرلنگه جهرم خنج داراب فيروزآباد قيروكارزين گراش لارستان لامرد مهر. آباده ابركوه ارسنجان اقليد بوانات پاسارگاد خاتم خرمبيد شيراز مرودشت. استهبان جهرم خنج زرين دشت سروستان شيراز فسا قيروكارزين كوار لارستان ميمند(بخش) نيريز. ارسنجان استهبان خرامه خفر(بخش) سپيدان سروستان شيراز فسا مرودشت نيريز. استهبان جهرم داراب زرين دشت فسا نيرير. خرامه خفر(بخش) سپيدان سروستان شيراز كوار مرودشت. آباده ابركوه ارسنجان اقليد بوانات پاسارگاد خاتم خرم بيد مرودشت. استهبان جهرم داراب زرين دشت سروستان شيراز فسا كوار ميمند(بخش) نيريز. جهرم خنج سروستان شيراز فراشبند فيروزآباد قيروكارزين كازرون كوار. بويراحمد دشتستان (بخش مركزي) رستم شيراز فراشبند كازرون ممسني. بندرلنگه جم جهرم خنج دير عسلويه كنگان پارسيان لارستان(بخش اوز و بخش مركزي) لامرد مهر. بوير احمد دنا رستم كازرون گچساران ممسني. ارسنجان استهبان پاسارگاد مرودشت نيريز. آباده طشك(بخش) ارسنجان بوانات پاسارگاد خرم بيد شيراز مرودشت. بستك پارسيان جم خنج گراش لارستان لامرد مهر. آباده ابركوه بوانات خرم بيد اقليد. بستك پارسيان خنج گراش لارستان لامرد مهر. سپيدان شيراز مرودشت. آباده ارسنجان اقليد بوانات پاسارگاد خرم بيد شيراز مرودشت. استهبان جهرم سروستان شيراز فسا قيروكارزين كوار ميمند(بخش). جهرم خنج گراش قيروكارزين لارستان لامرد. بويراحمد بهبهان رستم كازرون گچساران ممسني. استهبان جهرم داراب سروستان فسا قيروكارزين. پاسارگاد خرامه شيراز كوار مرودشت. جهرم داراب زرين دشت فسا. بويراحمد دنا رستم سپيدان شيراز ممسني. استهبان خرامه خفر(بخش) سروستان شيراز فسا كوار مرودشت. استهبان جهرم داراب زرين دشت فسا نيريز. دشتستان دشتي شيراز فراشبند فيروزآباد قيروكارزين كازرون كوار. جهرم خنج فراشبند فسا فيروزآباد شيبكوه(بخش) قيروكارزين گراش. سروستان شيراز فراشبند فيروزآباد قيروكارزين كوار مرودشت. جم عسلويه كنگان لامرد مهر. بستك بندرلنگه خنج گراش لارستان لامرد. ارسنجان پاسارگاد خرم بيد شيراز مرودشت. جم خنج عسلويه كنگان پارسيان لامرد مهر. شيراز كازرون ممسني. استهبان جهرم خاتم داراب سيرجان فسا نيريز. آبيك ابهر اشتهارد البرز بويين زهرا تاكستان خرمدره زرنديه ساوجبلاغ(بخش مركزي) شهريار فرديس قدس قزوين كرج ملارد نظرآباد. آبيك ابهر اشتهارد البرز بويين زهرا تاكستان خدابنده خرمدره رزن رودبار ساوجبلاغ(بخش مركزي) طارم قزوين نظرآباد. آبيك ابهر اشتهارد البرز بويينزهرا تاكستان خرمدره رودبار ساوجبلاغ فرديس قزوين كرج نظرآباد. آبيك اشتهارد البرز بويين زهرا تاكستان رودبار ساوجبلاغ شهريار طالقان فرديس قزوين كرج ملارد نظرآباد. آوج ابهر البرز بويين زهرا تاكستان رزن قزوين كبودرآهنگ همدان. آبيك ابهر اشتهارد البرز بويين زهرا تاكستان خرمدره رودبار ساوجبلاغ فرديس قزوين كرج نظرآباد. آوج ابهر البرز بويين زهرا تاكستان خرمدره رزن قزوين. آوج ابهر البرز بويين زهرا تاكستان خرمدره رزن قزوين. اشتيان تفرش دليجان ساوه قم كاشان. تفرش ساوه قم. تفرش دليجان ساوه قم. آشتيان تفرش دليجان ساوه قم محلات. آران و بيدگل قم كاشان. ايجرود بيجار تكاب ديوان دره زنجان سنندج. بانه بوكان تكاب ديواندره سردشت سقز مهاباد مياندوآب. بيجار دهگلان ديواندره سروآباد سنندج قروه كامياران مريوان. پاوه سروآباد سنندج مريوان. بانه بوكان تكاب ديواندره سردشت سقز مهاباد مياندوآب. بانه بوكان بيجار تكاب ديواندره سقز سنندج قروه. بانه پاوه ثلاث باباجاني جوانرود دهگلان روانسر سروآباد سنندج قروه كامياران مريوان. اسدآباد بهار دهگلان سنقر سنندج قروه همدان. اسدآباد اسلامآباد غرب پاوه ثلاث باباجاني جوانرود دهگلان روانسر سنقر سنندج صحنه كامياران كرمانشاه كنگاور قروه هرسين. شهرستانهاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيامنور

34 دانشگاه پيامنور استان كرمان كرمانشاه كهگيلويه و بويراحمد گلستان رديف جدول نام مراكز و واحدهاي مراكز و واحدهاي دانشگاهي ناحيه براي شهريه صفحه مركز بافت مركز بم مركز جيرفت مركز رفسنجان مركز سيرجان مركز كرمان واحد ارزوي يه* واحد انار واحد باغين* واحد بردسير* واحد رابر* واحد راور* واحد راين* واحد رودبار جنوب* واحد ريگان* واحد زرند* واحد زنگيآباد واحد شهداد* واحد شهر بابك* واحد عنبرآباد* واحد فهرج* واحد قلعه گنج* واحد كشكوييه* واحد كوهبنان* واحد كهنوج* واحد گلباف* واحد منوجان* واحد نرماشير* مركز اسلامآباد غرب مركز جوانرود مركز سنقر مركز كرمانشاه مركز گيلانغرب واحد پاوه واحد تازهآباد (ثلاثباباجاني)* واحد روانسر* واحد سرپل ذهاب واحد صحنه* واحد قصر شيرين واحد كرند غرب* واحد كنگاور واحد هرسين مركز دوگنبدان مركز ياسوج واحد دهدشت* واحد باشت* واحد چرام* واحد سي سخت* واحد لنده* واحد ليكك* واحد مارگون* مركز بندرتركمن مركز گرگان مركز گنبدكاووس واحد آزادشهر* واحد آققلا* واحد بندر گز* واحد راميان* واحد عليآباد كتول* واحد كردكوي واحد كلاله* واحد گاليكش* واحد مراوه تپه* / شهرستانهاي تحت پوشش دانشگاه پيام نور آموزشي دانشگاه پيامنور و شهرستانهاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نام شهرستانهاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامههاي آموزشي. لطفا با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد. بديهي است در صورت انتخاب خارج از شهرستانهاي تحت پوشش كدرشته محل انتخابي خذف خواهد شد. ارزوي يه بافت بردسير جيرفت حاجيآباد رابر سيرجان كهنوج. بم جيرفت ريگان عنبرآباد فهرج كرمان كهنوج نرماشير. بافت بم جيرفت رودان (بخش مركزي) رابر رودبار جنوب عنبرآباد فارياب قلعهگنج كرمان كهنوج منوجان ميناب. انار بردسير رفسنجان زرند شهربابك كرمان كوهبنان. ارزوي يه بافت بردسير حاجيآباد رابر سيرجان شهربابك نيريز. بافت بردسير بم جيرفت راور رفسنجان زرند سيرجان عنبرآباد كرمان كوهبنان كهنوج. ارزوي يه بافت بردسير جيرفت حاجيآباد سيرجان. انار بافق رفسنجان شهربابك مهريز يزد. بردسير بافت بم جيرفت رفسنجان رابر زرند سيرجان كرمان. بافت بردسير رابر رفسنجان سيرجان كرمان. ارزوي يه بافت بردسير بم حاجيآباد رابر سيرجان شهربابك كرمان. بافق بهاباد راور زرند كرمان كوهبنان. بافت بم جيرفت رابر عنبرآباد كرمان كهنوج. بم جيرفت رودان رودبارجنوب عنبرآباد قلعه گنج كهنوج منوجان. بم جيرفت دلگان ريگان فهرج نرماشير. بردسير راور رفسنجان زرند كرمان كوهبنان. بردسير بم جيرفت راور رفسنجان زرند عنبرآباد كرمان. بردسير رفسنجان زرند شهداد(بخش). انار خاتم رفسنجان سيرجان شهر بابك. بافت بم جيرفت رودان(بخش مركزي) رابر رودبار جنوب عنبرآباد فارياب قلعه گنج كرمان كهنوج منوجان ميناب. بم بهاباد راور ريگان فهرج كرمان نرماشير. جيرفت رودان رودبارجنوب سيريك عنبرآباد فارياب قلعه گنج كهنوج منوجان. بردسير خاتم رفسنجان زرند سيرجان شهر بابك كرمان. بافق بهاباد راور رفسنجان زرند كرمان كوهبنان. بم بندرعباس جيرفت رودان رودبار جنوب عنبرآباد فارياب قلعه گنج كهنوج منوجان ميناب. بردسير رفسنجان زرند كرمان. بندرعباس رودان(بخش مركزي) سيريك عنبرآباد قلعه گنج كهنوج منوجان ميناب. بم ريگان فهرج نرماشير. اسلامآباد غرب جوانرود دالاهو روانسر سرپل ذهاب قصرشيرين كرمانشاه گيلانغرب هرسين. اسلامآباد غرب پاوه ثلاث باباجاني جوانرود روانسر كامياران كرمانشاه. اسدآباد سنقر صحنه كرمانشاه كنگاور هرسين همدان. اسلامآباد غرب جوانرود روانسر صحنه كامياران كرمانشاه كنگاور هرسين. اسلامآباد غرب ايوان دالاهو سرپل ذهاب سيروان چرداول قصرشيرين گيلانغرب. پاوه ثلاث باباجاني جوانرود روانسر سروآباد كامياران كرمانشاه مريوان. اسلامآباد غرب پاوه ثلاث باباجاني جوانرود روانسر سرپل ذهاب قصر شيرين كامياران دالاهو. اسلامآباد غرب پاوه ثلاث باباجاني جوانرود روانسر كامياران كرمانشاه هرسين. اسلامآباد غرب دالاهو سرپل ذهاب قصر شيرين گيلانغرب. اسلامآباد غرب تويسركان دلفان صحنه كرمانشاه كنگاور هرسين. اسلامآباد غرب جوانرود سرپل ذهاب دالاهو قصرشيرين گيلانغرب. اسلامآباد غرب ثلاث باباجاني دالاهو سرپل ذهاب قصرشيرين كرمانشاه گيلانغرب. اسدآباد تويسركان سنقر صحنه كرمانشاه كنگاور نهاوند هرسين همدان. اسلامآباد غرب دلفان صحنه كرمانشاه كنگاور نهاوند هرسين. باشت بهبهان رستم كهگيلويه گچساران لنده ممسني. باشت بويراحمد دنا رستم سپيدان ممسني. باشت بهبهان بهمي ي چرام كهگيلويه گچساران لنده. باشت بويراحمد(بخش مركزي) چرام رستم كهگيلويه گچساران لنده ممسني. باشت بهبهان چرام كهگيلويه گچساران لنده. بويراحمد(بخش مركزي) دنا. چرام كهگيلويه لنده. اميديه بهبهان بهمي ي رامهرمز كهگيلويه لنده. بويراحمد(بخش مركزي و بخش مارگون) دنا. آققلا بندرگز بهشهر تركمن راميان ساري عليآباد كردكوي گرگان گلوگاه گميشان گنبدكاووس. آزادشهر آققلا تركمن بهشهر راميان عليآباد شاهرود كردكوي كلاله گرگان گلوگاه گنبدكاووس گميشان مينودشت. آزادشهر آققلا تركمن راميان عليآباد كردكوي كلاله گرگان گاليكش گنبدكاووس مراوه تپه مينودشت. آزادشهر آققلا تركمن بندرگز راميان عليآباد كردكوي كلاله گاليكش گرگان گنبدكاووس مينودشت. آزادشهر آققلا بندرگز تركمن راميان عليآباد كردكوي كلاله گرگان گنبدكاووس گلوگاه گميشان مينودشت. آزادشهر آققلا بندرگز بهشهر تركمن راميان ساري عليآباد كردكوي كلاله گرگان گنبدكاووس گلوگاه مينودشت نكاء. آققلا بندرگز تركمن راميان عليآباد كردكوي كلاله گرگان گنبدكاووس مينودشت. آزادشهر آققلا بندرگز بهشهر تركمن راميان عليآباد شاهرود كردكوي كلاله گاليكش گرگان گنبدكاووس گلوگاه گميشان مينودشت. آزادشهر آققلا بندرگز بهشهر تركمن راميان ساري عليآباد كردكوي گرگان گلوگاه گميشان گنبدكاووس نكاء. آزادشهر راميان عليآباد كلاله گاليكش گنبدكاووس مراوه تپه مينودشت. آزادشهر آققلا راميان شاهرود عليآباد كلاله گاليكش گرگان گنبدكاووس مينودشت. آزادشهر راميان عليآباد كلاله گاليكش گنبدكاووس مراوه تپه مينودشت. شهرستانهاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيامنور

35 دانشگاه پيامنور استان گيلان لرستان مازندران مركزي رديف جدول نام مراكز و واحدهاي مراكز و واحدهاي دانشگاهي ناحيه براي شهريه صفحه مركز تالش مركز رشت مركز رودسر 9 مركز صومعهسرا مركز منجيل واحد آستارا* واحد آستانهاشرفيه* واحد املش* واحد بندر انزلي* 99 واحد خشكبيجار* 00 واحد رضوانشهر* 0 واحد سياهكل* 0 0 واحد شفت* واحد فومن* 0 واحد كلاچاي* واحد لاهيجان* واحد لنگرود* واحد ماسال* مركز الشتر مركز اليگودرز مركز بروجرد مركز پلدختر مركز خرمآباد واحد ازنا* واحد دورود* واحد كوهدشت* واحد نورآباد دلفان* مركز آمل 8 مركز بابل مركز بهشهر مركز تنكابن مركز رامسر 9 0 مركز ساري مركز محمودآباد واحد بندپي غربي* واحد بهنمير* واحد پل سفيد* واحد جويبار* 8 واحد چمستان* واحد رينه* واحد زيرآب* واحد قاي مشهر* واحد كله بست* واحد نكاء* واحد نوشهر* مركز اراك مركز خمين مركز دليجان مركز ساوه مركز شازند مركز محلات واحد آشتيان* واحد تفرش واحد غرقآباد (نوبران)* واحد فرمهين واحد قورچيباشي (چهارچشمه)* واحد كميجان* واحد ميلاجرد* / شهرستانهاي تحت پوشش دانشگاه پيام نور آموزشي دانشگاه پيامنور و شهرستانهاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نام شهرستانهاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامههاي آموزشي. لطفا با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد. بديهي است در صورت انتخاب خارج از شهرستانهاي تحت پوشش كدرشته محل انتخابي خذف خواهد شد. آستارا بندرانزلي خلخال رشت رضوانشهر صومعهسرا طوالش فومن كوثر ماسال. آستانهاشرفيه املش بندرانزلي رشت رضوانشهر رودبار رودسر سياهكل صومعهسرا طوالش فومن لنگرود ماسال. آستانهاشرفيه املش بندرانزلي تنكابن رامسر رشت رودسر سياهكل شفت صومعهسرا عباسآباد فومن لاهيجان لنگرود. آستانهاشرفيه املش بندرانزلي طوالش رشت رضوانشهر رودبار رودسر سياهكل شفت صومعهسرا فومن لاهيجان لنگرود ماسال. آستانهاشرفيه بندرانزلي رشت رودبار رودسر صومعهسرا طارم طوالش فومن قزوين لاهيجان لنگرود. اردبيل آستارا طوالش رضوانشهر نمين نير. آستانهاشرفيه املش بندرانزلي رامسر رشت رضوانشهر رودسر سياهكل شفت صومعهسرا فومن ماسال لاهيجان لنگرود. آستانهاشرفيه املش تنكابن چالوس رشت رامسر رودسر سياهكل شفت صومعهسرا فومن كلاردشت لاهيجان لنگرود. آستانهاشرفيه بندرانزلي طوالش رشت رضوانشهر رودبار شفت صومعهسرا فومن لاهيجان لنگرود. آستانهاشرفيه بندرانزلي چالوس رشت رضوانشهر رودبار رودسر شفت صومعهسرا طوالش فومن كلاردشت لاهيجان لنگرود ماسال. آستارا آستانهاشرفيه املش بندرانزلي خلخال رشت رضوانشهر رودسر شفت صومعهسرا طوالش فومن لاهيجان لنگرود ماسال. آستانهاشرفيه بندرانزلي تنكابن رامسر رشت رضوانشهر رودبار رودسر سياهكل شفت صومعهسرا فومن لاهيجان لنگرود ماسال. شفت املش بندرانزلي رشت صومعهسرا فومن ماسال. آستانهاشرفيه املش بندرانزلي رشت رضوانشهر سياهكل شفت صومعهسرا فومن لاهيجان ماسال لنگرود. آستانهاشرفيه بندرانزلي تنكابن چالوس رامسر رشت رضوانشهر رودسر شفت صومعهسرا عباسآباد فومن كلاردشت لاهيجان لنگرود ماسال نوشهر. آستانهاشرفيه املش بندرانزلي تنكابن رامسر رشت رودبار رودسر سياهكل شفت صومعهسرا عباسآباد فومن لاهيجان لنگرود. آستانهاشرفيه بندرانزلي تنكابن رامسر رشت رودسر شفت صومعهسرا عباسآباد فومن لاهيجان لنگرود ماسال. آستانهاشرفيه بندرانزلي رشت رضوانشهر رودبار رودسر شفت صومعهسرا طوالش فومن لاهيجان لنگرود ماسال. دلفان خرمآباد دوره رومشكان سلسله كوهدشت. اراك ازنا اليگودرز بويينمياندشت بروجرد خمين خوانسار دورود فريدن فريدونشهر گلپايگان محلات. اراك ازنا اليگودرز بروجرد تويسركان خرمآباد دورود سربند(بخش) ملاير نهاوند. آبدانان انديمشك بدره پلدختر خرمآباد درهشهر دوره رومشكان كوهدشت. ازنا اليگودرز بدره بروجرد پلدختر دلفان درهشهر دورود دوره رومشكان خرمآباد سلسله كوهدشت ملاير نهاوند هرسين. ازنا اليگودرز بروجرد بويينمياندشت خرمآباد خمين خوانسار دورود شازند فريدن فريدونشهر گلپايگان محلات. اراك ازنا اليگودرز بويينمياندشت بروجرد خمين خوانسار دورود شازند فريدن فريدونشهر گلپايگان محلات. بدره پلدختر خرمآباد درهشهر دوره رومشكان سلسله سيروان چرداول كوهدشت. خرمآباد دلفان سلسله كرمانشاه كنگاور نهاوند. آمل بابل بابلسر جويبار چالوس ساري سوادكوه سوادكوه شمالي سيمرغ فريدونكنار قاي مشهر كلاردشت محمودآباد نور نوشهر. آمل بابل بابلسر جويبار ساري سوادكوه سوادكوه شمالي سيمرغ فريدونكنار قاي مشهر محمودآباد مياندورود نكاء نور. بابل بندرگز تركمن بهشهر جويبار ساري سيمرغ قاي مشهر كردكوي گرگان گلوگاه مياندورود نكاء. آستانهاشرفيه املش تنكابن چالوس رامسر رودسر عباسآباد كلاردشت لاهيجان لنگرود نور نوشهر. آستانهاشرفيه املش تنكابن چالوس رامسر رشت رودسر سياهكل عباسآباد كلاردشت لاهيجان لنگرود نوشهر. آمل بابل بابلسر بندرگز بهشهر جويبار ساري سوادكوه سوادكوه شمالي سيمرغ فيروزكوه فريدونكنار قاي مشهر كردكوي نكاء گلوگاه مياندورود نور. آمل بابل جويبار چالوس ساري سيمرغ عباسآباد فريدونكنار قاي مشهر كلاردشت محمودآباد نور نوشهر. آمل بابل بابلسر جويبار ساري سيمرغ قاي مشهر محمودآباد نور. آمل بابل بابلسر بهشهر جويبار ساري سيمرغ قاي مشهر محمودآباد مياندورود نكاء نور. بابل جويبار ساري سوادكوه سوادكوه شمالي سيمرغ قاي مشهر فيروزكوه. آمل بابل بابلسر بهشهر جويبار ساري سوادكوه سوادكوه شمالي سيمرغ فريدونكنار قاي مشهر گلوگاه محمودآباد مياندورود نكاء. آمل بابل بابلسر جويبار چالوس عباسآباد فريدونكنار كلاردشت محمودآباد نور نوشهر. آمل بابل بابلسر پرديس تهران دماوند فيروزكوه محمودآباد نور. آمل بابل بابلسر جويبار ساري سوادكوه سوادكوه شمالي سيمرغ فيروزكوه قاي مشهر محمودآباد مياندورود. آمل بابل بابلسر جويبار ساري سوادكوه سوادكوه شمالي سيمرغ فريدونكنار قاي مشهر نكاء محمودآباد مياندورود. آمل بابل بابلسر جويبار ساري سوادكوه سوادكوه شمالي سيمرغ قاي مشهر محمودآباد مياندورود نكاء نور. آمل بابل بندرگز بهشهر جويبار ساري سوادكوه سوادكوه شمالي سيمرغ قاي مشهر كردكوي گلوگاه نكاء مياندورود. آمل بابلسر تنكابن چالوس رامسر عباسآباد فريدونكنار كلاردشت محمودآباد نور نوشهر. اراك ازنا اليگودرز آشتيان بروجرد تفرش خمين خنداب شازند كميجان گلپايگان محلات ملاير. ازنا اراك اليگودرز بويينمياندشت خمين خوانسار دليجان دورود شازند فريدن فريدونشهر گلپايگان محلات. آران و بيدگل آشتيان برخوار خمين دليجان ساوه قم كاشان گلپايگان محلات. آشتيان تفرش دليجان زرنديه ساوه قم. ازنا اراك بروجرد تفرش خمين خنداب چرداول(بخش مركزي) شازند فراهان(بخش مركزي) كميجان ملاير. ازنا اليگودرز اراك خمين خوانسار دليجان قم كاشان گلپايگان محلات. آشتيان اراك تفرش ساوه فراهان كميجان دليجان شازند. آشتيان اراك تفرش ساوه فراهان قم كميجان محلات. آشتيان بويينزهرا تفرش رباط كريم رزن زرنديه ساوه فراهان(بخش مركزي) قم كبودرآهنگ. آشتيان اراك تفرش خمين خنداب دليجان رباط كريم زرنديه ساوه شازند شراء(بخش) فراهان قم كميجان. اراك ازنا اليگودرز خمين خوانسار دليجان دورود شازند گلپايگان محلات. آشتيان اراك تفرش خنداب شازند فراهان كبودرآهنگ كميجان ملاير همدان. آشتيان اراك خنداب شازند فراهان كبودرآهنگ كميجان ملاير نهاوند همدان. شهرستانهاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيامنور

36 دانشگاه پيامنور استان هرمزگان همدان يزد رديف 8 جدول نام مراكز و واحدهاي مراكز و واحدهاي دانشگاهي مركز بندرلنگه ناحيه براي شهريه 9 مركز بندرعباس مركز بينالمللي كيش مركز ميناب واحد ابوموسي* واحد بستك* واحد بندر جاسك* واحد بندرخمير* واحد پارسيان* واحد حاجيآباد* واحد دهبارز* واحد سيريك* واحد فين* واحد قشم مركز اسدآباد مركز بهار مركز تويسركان مركز رزن مركز كبودرآهنگ مركز ملاير مركز نهاوند مركز همدان واحد دمق* واحد صالحآباد* واحد فامنين* واحد قروه درجزين* واحد قهاوند* واحد لالجين* مركز اردكان مركز بافق مركز تفت مركز رضوانشهر صدوق مركز مهريز مركز ميبد مركز يزد واحد ابركوه واحد زارچ* واحد مروست* * / شهرستانهاي تحت پوشش دانشگاه پيام نور آموزشي دانشگاه پيامنور و شهرستانهاي تحت پوشش هر مركز يا واحد نام شهرستانهاي تحت پوشش يا نقطه شهري محل اجراي برنامههاي آموزشي. لطفا با توجه به محل اقامت يا اشتغال نسبت به انتخاب مركز يا واحد دانشگاه پيام نور اقدام كنيد. بديهي است در صورت انتخاب خارج از شهرستانهاي تحت پوشش كدرشته محل انتخابي خذف خواهد شد. بستك بندرلنگه پارسيان خمير قشم گراش لارستان لامرد م هر. ابوموسي بستك بشاگرد بندرعباس بندرلنگه پارسيان جاسك حاجيآباد خمير خنج رودان سيريك قشم كهنوج گراش لارستان منوجان ميناب. بندرلنگه خمير پارسيان قشم. بشاگرد بندرعباس جاسك جيرفت رودان سيريك عنبرآباد فارياب قلعهگنج كهنوج منوجان ميناب. ابوموسي خمير بندرعباس رودان قشم ميناب. بستك بندرعباس بندرلنگه جهرم خمير خنج گراش لارستان لامرد م هر. بشاگرد جاسك چابهار سيريك كنارك ميناب رودان. خمير بستك بندرعباس بندرلنگه رودان(بخش مركزي) قشم گراش لارستان ميناب. بستك بندرلنگه پارسيان خنج دير عسلويه كنگان گراش لارستان لامرد مهر. ارزوي يه بافت بندرعباس حاجيآباد داراب رابر رودان سيرجان فسا. بندرعباس جيرفت حاجيآباد رودان رودبارجنوب سيريك عنبرآباد فارياب قلعهگنج كهنوج منوجان ميناب. بشاگرد بندرعباس جاسك رودان سيريك فارياب قلعهگنج كهنوج منوجان ميناب. بندرعباس حاجيآباد خمير داراب رودان فسا ميناب. ابوموسي بندرعباس بندرلنگه خمير رودان قشم ميناب. اسدآباد بهار تويسركان سنقر صحنه كبودرآهنگ كنگاور قروه نهاوند همدان. اسدآباد بهار تويسركان رزن سنقر صحنه فامنين قروه كبودرآهنگ كنگاور همدان. اسدآباد بروجرد بهار تويسركان صحنه فامنين كنگاور ملاير نهاوند همدان. اسدآباد بهار رزن فامنين كبودرآهنگ همدان. آوج اسدآباد بهار رزن فامنين كبودرآهنگ همدان. اراك بروجرد بهار تويسركان سربند(بخش) ملاير نهاوند همدان. اسدآباد بروجرد تويسركان دورود كنگاور ملاير نهاوند. اسدآباد بهار تويسركان رزن سنقر فامنين قروه كبودرآهنگ كنگاور ملاير همدان. آوج اسدآباد بهار خدابنده رزن فامنين كبودرآهنگ همدان. اسدآباد بهار تويسركان رزن سنقر صحنه قروه كبودرآهنگ كنگاور همدان. اسدآباد بهار تويسركان رزن فامنين كبودرآهنگ همدان. اسدآباد بهار رزن فامنين قروه كبودرآهنگ همدان. اسدآباد بهار خنداب رزن سنقر قروه فامنين كبودرآهنگ كميجان نهاوند همدان. اسدآباد بهار رزن سنقر فامنين قروه كبودرآهنگ كنگاور همدان. اردكان تفت اشكذر مهريز ميبد ناي ين يزد. بافق بهاباد تفت زرند كوهبنان مهريز يزد. ابركوه اردكان بافق تفت اشكذر مهريز ميبد يزد. اردكان بافق تفت اشكذر مهريز ميبد يزد. اردكان بافق تفت خاتم اشكذر ميبد مهريز يزد. اردكان تفت اشكذر مهريز ميبد يزد. ابركوه اردكان بافق تفت خاتم اشكذر مهريز ميبد يزد. آباده ابركوه اقليد بوانات تفت مهريز يزد. اردكان بافق تفت اشكذر مهريز ميبد يزد ابركوه. بوانات خاتم شهربابك مهريز يزد نيريز تفت. اراي ه خدمات آموزشي در اين واحد منوط به انجام تعهدات هيا ت مو سس به تشخيص دانشگاه ميباشد و قبل از انجام اين تعهدات مركز ذيربط مجري اين رشته تحصيلي خواهد بود. صفحه 0 شهرستانهاي تحت پوشش مراكز دانشگاه پيامنور

37 / پيشنويس فرم انتخاب رشته ) فرم پيشنويس انتخاب رشتههاي تحصيلي آزمون سراسري سال 95: م ر ه / ا ش مدا گاه م ر ه / ا ش ل رد ف مدا گاه د ر ه ل د ر ه رد ف صفحه فرم پيشنويس انتخاب رشته

38 ضمنا نسخه قابل توجه داوطلبان گرامي اين دفترچه راهنما به صورت رايگان بوده و منحصرا مبلغ 0/000 (ده هزار) ريال بابت هزينه توزيع آن از سوي عاملان توزيع (باجههاي روزنامه فروشي سراسر كشور) از داوطلبان اخذ خواهد شد. Pdf اين دفترچه از طريق پايگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشاني زير قابل مشاهده و پرينت ميباشد. صفحه

دستورالعمل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه اصفهان (مقطع کارشناسی ارشد ) مراحل ثبت نام الکترونیکی یا غیرحضوري(انجام این مرحله از طریق رایانه

دستورالعمل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه اصفهان (مقطع کارشناسی ارشد ) مراحل ثبت نام الکترونیکی یا غیرحضوري(انجام این مرحله از طریق رایانه دستورالعمل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه اصفهان (مقطع کارشناسی ارشد 94-95 ) مراحل ثبت نام الکترونیکی یا غیرحضوري(انجام این مرحله از طریق رایانه شخصی کافی نت و سایر مراکز مخصوص این کار): می باشد:

توضیحات بیشتر

اطالعيه دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان در خصوص برگزاری مصاحبه علمی آزمون نيمهمتمركز دكتری سالتحصيلی بسمه تعالي بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو

اطالعيه دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان در خصوص برگزاری مصاحبه علمی آزمون نيمهمتمركز دكتری سالتحصيلی بسمه تعالي بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو اطالعيه دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان در خصوص برگزاری مصاحبه علمی آزمون نيمهمتمركز دكتری سالتحصيلی - 98 97 بسمه تعالي بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصيالت تکميلی در دانشگاه ها و مراكز آموزش

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

پی اچ دي تست نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري بسمه تعالی اطالعیه شماره یک دانشگاه تربیت مدرس در خصوص برگزاری مرحله دوم آزمون ورودی دوره دکتری سال 1397

پی اچ دي تست نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتري بسمه تعالی اطالعیه شماره یک دانشگاه تربیت مدرس در خصوص برگزاری مرحله دوم آزمون ورودی دوره دکتری سال 1397 بسمه تعالی اطالعیه شماره یک دانشگاه تربیت مدرس در خصوص برگزاری مرحله دوم آزمون ورودی دوره دکتری سال 1397 )ارزیابی سوابق آموزشی پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی( )تاریخ انتشار: 1397/03/02( بر اساس آیین نامه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

Copy of 2nd stage phd exam doc

Copy of 2nd stage phd exam doc ي م بسمه تعالي دانشگاه صنعتي شريف اطلاعيه ثبت نام مرحله دوم آزمون دکتري تخصصی (Ph.D) براي سال ١٣٨٨ بخش هايي از اين اطلاعيه برگرفته از اطلاعيه پذيرش دانشجوي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) براي سال ١٣٨٨ است که

توضیحات بیشتر

به نام خدا آگهی استخدام پیمانی استانداري هرمزگان براي مشاغل عملیاتی آتش نشانی استانداري هرمزگان براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش

به نام خدا آگهی استخدام پیمانی استانداري هرمزگان براي مشاغل عملیاتی آتش نشانی استانداري هرمزگان براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش به نام خدا آگهی استخدام پیمانی استانداري هرمزگان براي مشاغل عملیاتی آتش نشانی استانداري هرمزگان براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش نشانی شهرداري هاي استان از محل سهمیه استخدامی شماره

توضیحات بیشتر

پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری (استعدادهای درخشان) سال 1398 دانشگاه اصفهان

پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری (استعدادهای درخشان) سال 1398 دانشگاه اصفهان فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری )استعداد درخشان( سال تحصیلی 9899 دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان به منظور فراهم نمودن زمينه جذب برگزیدگان علمی و مستعد از بين دانشجویان و دانشآموختگان مقطع کارشناسیارشد

توضیحات بیشتر

اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه (تقسیط) مدت براي ثبت نام نیمسال دوم

اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه (تقسیط) مدت براي ثبت نام نیمسال دوم اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه مدت براي ثبت نام نیمسال دوم 1397-1398 از تاریخ 1397/11/03 اعلام می گردد. لازم به ذکر می

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دورهه یا کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1394/9/25 مقدمه این شیوه نامه به منظور ا

بسمه تعالی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دورهه یا کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1394/9/25 مقدمه این شیوه نامه به منظور ا بسمه تعالی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دورهه یا کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1394/9/25 مقدمه این شیوه نامه به منظور اجرای هماهنگتر آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

توضیحات بیشتر

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املا ک (موضوع مواد ٧ و ٨٠ ق.م.م.) F20-30-001 ویرایش از تاریخ : تا تاریخ: صفحه 1 از 5 این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میشود: محل بار شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه:

توضیحات بیشتر

اصالحیه دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون بکارگیری نیروی قراردادی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مراغه اسفند ماه 1397

اصالحیه دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون بکارگیری نیروی قراردادی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مراغه اسفند ماه 1397 اصالحیه دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون بکارگیری نیروی قراردادی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی مراغه اسفند ماه 1397 «بسمه تعالی«آگهی بکارگیری نیرو قراردادی دانشکده علوم پزشکي وخدمات بهداشتي ودرماني

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Darsad Percents-iedep.com.docx

Microsoft Word - Darsad Percents-iedep.com.docx 66 رتبه زير 20 در 38,82 علم و صنعت ايران 40 60 36 31 21 17,89 40,45 علم و صنعت بهشهر 66 38 41 31 22 14,31 39,73 تهران 17 54 25 49 24 16,87 38,73 كردستان 43 45 25 40 28 16,95 38,73 فردوسي مشهد 45 30 28

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Booklet-2-Sarasari-95-Part-1.docx

Microsoft Word - Booklet-2-Sarasari-95-Part-1.docx * تذكرات مهم: تذكرات مهم و فهرست مندرجات دفترچه راهنما - با توجه به ابلاغ قانون اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 9//6 مجلس محترم شوراي اسلامي و براساس مصوبه ششمين

توضیحات بیشتر

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتری تخصصی

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور  دانشجویان دوره دکتری تخصصی مدارك لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتري تخصصی درخواست کتبی دانشجو که به تایید استاد راهنما رسیده باشد. فرم تکمیل شده مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجو (فرم شماره 101) اصل

توضیحات بیشتر

Paziresh-Online94.docx

Paziresh-Online94.docx بسمه تعالی دانشگاه اصفهان ضمن تبریک قبولی و آرزوي موفقیت در تمامی مراحل تحصیل به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان سال تحصیلی 94-95 می رساند: در این دانشگاه ثبت نام اولیه الکترونیکی و غیرحضوري است و ثبت مشخصات

توضیحات بیشتر

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378>

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378> برنامه زماني مصاحبه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در آزمون دكتري سال 1397 كد رشته امتحاني نام رشته امتحاني كد محل رشته*گرايش كد موسسه نام موسسه شهر كد محل نام دوره تاريخ مصاحبه 16 تير زبان وادبيات فارسي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - فرمهای ثبت نام دستیاران.docx

Microsoft Word - فرمهای ثبت نام دستیاران.docx ضمن تبریک به پذیرفته شدگان چهل وچهارمین دوره آزمون تخصصی بالینی سال تحصیلی 96-97 اعلام میدارد: الف: پذیرفته شدگان جهت ثبت نام با همراه داشتن اصل و همچنین اسکن مدارك وفرمهاي تکمیل شده ذیل بر روي CD از تاریخ

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي فرم شماره 1

بسمه تعالي فرم شماره 1 باسمه تعالي دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اصالحیه فراخوان پذیرش دانشجو بدون آزمون سهمیه استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برای سال 3197-98 تحصیلی 1- اصالحیه بر

توضیحات بیشتر

اطالعیه )2( نحوه تشکیل پرونده و ثبتنام در سامانه فاز 2 صندوق رفاه دانشجویی 1- نحوه تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه زمان ثبت نام اولیه در سا

اطالعیه )2( نحوه تشکیل پرونده و ثبتنام در سامانه فاز 2 صندوق رفاه دانشجویی 1- نحوه تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه زمان ثبت نام اولیه در سا اطالعیه )2( نحوه تشکیل پرونده و ثبتنام در سامانه فاز 2 صندوق رفاه دانشجویی 1- نحوه تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه زمان ثبت نام اولیه در سایت گلستان جایی که پرسیده میشود آیا متقاضی سرای دانشجویی

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه تمدنساز اسالمی و تقویت زمینه و ظرفیتهای علمی و تربیتی

توضیحات بیشتر

آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فا

آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فا آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : 5855576718 شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فام ساختمان شماره 1 بنیاد شهید شیراز - بلوارمدرس خیابان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - اطلاعيه شماره 2 - Copy

Microsoft Word - اطلاعيه شماره 2 - Copy بسمه تعالي اطلاعيه شماره (2) دانشگاه پيام نور در خصوص مرحله ارزيابي تخصصي(مصاحبه) آزمون نيمه متمركز دكتري سال 198 ضمن عرض تبريك به دعوت شدگان به مرحله مصاحبه علمي با توجه به آيين نامه پذيرش دانشجو در دوره

توضیحات بیشتر

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز 2020 1 تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامبر 2019 اعالم شد. دانشگاه کاشان در این نظام رتبه بندی

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D2081EDD420E4E6EDD320CFDDCAD18DE53220CFDFCAD1ED393820E3E6D1CE E30312E3237>

<4D F736F F D2081EDD420E4E6EDD320CFDDCAD18DE53220CFDFCAD1ED393820E3E6D1CE E30312E3237> آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتري در وب سایت پی اچ دي تست عنوان فهرست مندرجات دفترچه راهنما صفحه فصل اول: كليات شرايط و ضوابط روش گزينش... 1 شيوههاي آموزشي در مقطع دكتري 2... «Ph.D» مقررات آموزشي دوره

توضیحات بیشتر

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx راهنماي ثبت دانشجویان نام مهمان (ترم تابستان) دانشجویان سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه اصفهان) که تمایل دارند یک یا چند واحد درسی را بعنوان مهمان ترم تابستان در دانشگاه اصفهان اخذ نمایند برابر مقررات

توضیحات بیشتر

مديرکل محترم تربيت بدنی استان

مديرکل محترم تربيت بدنی استان هندبال جمهوری اسالمی بسمه تعالی آئين نامه اجرايي مناطق هشتگانه هندبال مقدمه: با توجه به بررسی بعمل آمده و ارزيابی برنامه عملياتی سال گذشته آئين نامه پيشنهادی تهيه و در اختيار رؤسای هيئت ها قرار گرفت. در

توضیحات بیشتر

اطلاعیه منهای فرم شماره یک.docx

اطلاعیه منهای فرم شماره یک.docx به نام خدا با توجه به گسترش روزافزون تحصیلات تکمیلی در کشور و ضرورت استفاده از تمامی ظرفیتهاي موجود شایسته است اصل برابري فرصتها و عدالت آموزشی در فرایند پذیرش دانشجو مد نظر قرار گیرد اعتماد به مو سسات

توضیحات بیشتر

صفحه 1 تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی دانشگاه یزد هفته ترم مناسبت آموزشی مجري از بازه زمانی تا 1398/06/ /06/01 بررسی وجود برنامه درس

صفحه 1 تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی دانشگاه یزد هفته ترم مناسبت آموزشی مجري از بازه زمانی تا 1398/06/ /06/01 بررسی وجود برنامه درس صفحه 1 به زمانی 1398/06/12 1398/06/01 بررسی وجود برنامه درسی مناسب هر رشته بر اساس سرفصل مصوب رشته تحصیلی براي یان جدیدالورود(کلیه مقاطع) 1398/06/13 1398/06/01 کنترل برنامه هفتگی دروس در مقاطع تحصیلات

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

AutSat

AutSat صفحه: 2 فهرست مطالب هدف............ 3... ارشد...... 4... پنجم...... 4... ترم ششم.........4 اختراعات......5 شرايط تمديد سنوات در کارشناسي تمديد سنوات ترم 2 تمديد سنوات 2 حمايت مالي )تشويقي( از چاپ مقاالت

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظ

روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظ روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها مصوب 1394/06/04 هیئت محترم وزیران دارندة

توضیحات بیشتر

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه

راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه راهنمای سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسری مهر ماه سال 1398 سامانه پذيرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهر ماه سال 1398 يک سامانهي مبتني بر حساب کاربري است. بدين

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و

بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و بسمه تعالی قابل توجه طلاب و روحانیون اهل سنت با سلام احتراما در راستاي بهرهمندي بیشتر طلاب و روحانیون اهل سنت از فرصت تحصیل در دانشگاه مذاهب اسلامی و همکاري ارزشمند دبیرخانه شوراي برنامهریزي مدارس علوم

توضیحات بیشتر

جدول 1: لیست دروس رشته کارشناسی مهندسی پزشکی ) گرایش بیوالکتریک)- دروس عمومی پایه اصلی تخصصی و اختیاري- (ورودي 95 و بعد) دروس عمومی دروس پایه دروس اصل

جدول 1: لیست دروس رشته کارشناسی مهندسی پزشکی ) گرایش بیوالکتریک)- دروس عمومی پایه اصلی تخصصی و اختیاري- (ورودي 95 و بعد) دروس عمومی دروس پایه دروس اصل جدول : لیست دروس رشته کارشناسی ) گرایش بیوالکتریک) دروس و (ورودي 95 و بعد) دروس دروس دروس دروس دروس (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (فقط گرایش بیوالکتریک)

توضیحات بیشتر

شرکت فن آوران طرح نو گلستان مرداد ماه 1396 راهنمای ثبت نام دانشجویان در سامانه بوستان دانشجوی گرامی: از این پس کلیه

شرکت فن آوران طرح نو گلستان مرداد ماه 1396 راهنمای ثبت نام دانشجویان در سامانه بوستان دانشجوی گرامی: از این پس کلیه راهنمای ثبت نام دانشجویان در سامانه بوستان دانشجوی گرامی: از این پس کلیه خدمات حوزه معاونت دانشجویی بصورت خدمات الکترونیک و اینترنتی ارائه خواهد شد. چنانچه در حال حاضر ساکن خوابگاه هستید و یا متقاضی دریافت

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tafviz.doc

Microsoft Word - tafviz.doc سراسر کشور محترم استانداران گروههاي داراي پروانه فعالیت دستور العمل تفویض اختیار صدور مجوز دفاتر فرعی (شعبه) موضوع : به استانداران قانون فعالیت احزاب جمعیتها و انجمن ها در ششهرستانها موضوع مواد 1 و 2 با

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E3CAE420CFDDCAD18DE520D4E3C7D1E CFDFCAD1ED20D3C7E C8C720C7D5E1C7CDC7CA>

<4D F736F F D20E3CAE420CFDDCAD18DE520D4E3C7D1E CFDFCAD1ED20D3C7E C8C720C7D5E1C7CDC7CA> دفترچه شماره 1 ( ) (Ph.D) 1393 سال www.sanjesh.org د- 2 مندرج تات فهرست توصيههاي مهم به داوطلبان گرامي: 1- داوطلبان لازم است در درج ملي نام خانوادگي و نام مشخصات شناسنامهاي ارسال عكس رشته امتحاني مورد

توضیحات بیشتر

Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ت

Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ت Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ترم زمستانی 2009/2010 ارائه کارنامه TestAS جهت اخذ پذیرش

توضیحات بیشتر

دانشگاه تلفن كد فكس مسئول هماهنگي آدرس توضيحات اراك آقای جمشيد سعادت اراك خ شهيد بهشتي دانشگاه اراك روابط عمومي

دانشگاه تلفن كد فكس مسئول هماهنگي آدرس توضيحات اراك آقای جمشيد سعادت اراك خ شهيد بهشتي دانشگاه اراك روابط عمومي دانشگاه تلفن كد فكس مسئول هماهنگي آدرس توضيحات 30782823 280 اراك 30777723-3 آقای جمشيد سعادت اراك خ شهيد بهشتي دانشگاه اراك روابط عمومي 30782823 25387838300 www.uut.ac.ir 33583 صنعتي اروميه 33583 آقای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E5E3E520C7D8E1C7DAEDE59DE5C7ED20C7D5E1C7CDEDC7CA20CFDDCAD18DE520C7E4CACEC7C820D1D4CAE5>

<4D F736F F D20E5E3E520C7D8E1C7DAEDE59DE5C7ED20C7D5E1C7CDEDC7CA20CFDDCAD18DE520C7E4CACEC7C820D1D4CAE5> بخش الف) اصلاحيات كلي: در 1) اصلاحيات ضوابط دفترچه: * تذكر خيلي مهم: كليه داوطلباني كه در يكي از گروههاي آزمايشي اصلي شامل: علوم رياضي و فني علوم تجربي و علوم انساني در آزمون سراسري سال 1397 شركت نمودهاند

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

مدارك مورد نياز جهت وام قرض الحسنه شهريه

مدارك مورد نياز جهت وام قرض الحسنه شهريه مدارك مورد نياز وام قرض الحسنه ضروري مربوط به نيمسال اول 96-97 1- تكميل فرم در خواست وام و تعهد نامه 2- فتوكپي از كارنامه تحصيلي 3- اصل مدارك بيمارستاني يا اصل مدارك حوادث و اتفاقات )سال جاري( 4- فتوكپي

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي

بسمه تعالي و ن ش گاه عل وم زپ شک ی دا خدمات ب هدا شت ی ردما ن ی اریان معاو ن ت بی ن ا ل مل ل آیین نامه اجرایی استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران مقدمه: با استعانت از خداوند متعال و

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word بسمه تعالي تاريخ: 1392/08/11 شماره: 121/242234 مديريت نظارت بر كارگزاران ابلاغيه شمارة ابلاغيه: 110200154 صادركننده: مديريت نظارت بر كارگزاران موضوع: ابلاغ اصلاحية دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc گزارش خلاصه فعاليتهاي هفتگي (به تعداد لازم تكثير شود) نام و نام خانوادگي : گزارش هفتگي شماره : تارخ شروع كارآموزي : رشته تحصيلي : هفته : از تاريخ: لغايت تاريخ: ايام هفته مشروح كارهاي انجام شده در خلال

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان بسمه تعالی برگزاری جلسه توجیهی طرح املاک پیشخوان در تاریخ 18/11/1391 (مختص دفاتر استان اردبیل) به اطلاع دفاتر محترم استان اردبیل که در دوره آموزش الکترونیکی طرح فوق شرکت نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و امانت داری موضوع کاربرگ 3 انتخاب استاد)ان( راهنما براساس دستورالعمل مربوط )توسط دانشجو( تا پایان نیمسال

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

فراخوان شناسایی و دعوت به همکاری دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مشهد در نظر دارد جهت واحد هاي تابعه خود افراد واجد شرايط در رشته هاي مورد ن

فراخوان شناسایی و دعوت به همکاری دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مشهد در نظر دارد جهت واحد هاي تابعه خود افراد واجد شرايط در رشته هاي مورد ن فراخوان شناسایی و دعوت به همکاری دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني در نظر دارد جهت واحد هاي تابعه خود افراد واجد شرايط در رشته هاي مورد نیاز را از طريق فراخوان شناسائي و با درنظر گرفتن اولويتهاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دنترڃÙ⁄ docx

Microsoft Word - دنترڃÙ⁄ docx فهرست مطالب شماره صفحه مقدمه...٢ بخش اول : شرايط عمومي داوطلبان... ٢ بخش دوم : شرايط اختصاصي داوطلبان... ٣ بخش سوم : مواد بخش چهارم : مراحل ثبت آزمون...٤ نام...٥ بخش پنجم : مراحل و نحوه اعلام نتيجه...

توضیحات بیشتر

هب انم آن هک جان را فک رت آموخت فراخوان برگزاری دوره ترم تابستانی برای دانشجویان رشتههای دکترای عمومی پزشکی دندانپزشکی و داروسازی دانشگاههای علوم پزشک

هب انم آن هک جان را فک رت آموخت فراخوان برگزاری دوره ترم تابستانی برای دانشجویان رشتههای دکترای عمومی پزشکی دندانپزشکی و داروسازی دانشگاههای علوم پزشک هب انم آن هک جان را فک رت آموخت فراخوان برگزاری دوره ترم تابستانی برای دانشجویان رشتههای دکترای عمومی پزشکی دندانپزشکی و داروسازی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال 9318 اتر ی خ ثب تانم از اتر ی خ 21 تی

توضیحات بیشتر

/94 آ/ شماره: /6/19 تاریخ : دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل ثبتنام پذیرفتهشدگان با آزمون بدون آزمون و پژوهش محور دوره دکتري تخصصی Ph.D) ( سال

/94 آ/ شماره: /6/19 تاریخ : دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل ثبتنام پذیرفتهشدگان با آزمون بدون آزمون و پژوهش محور دوره دکتري تخصصی Ph.D) ( سال /94 آ/ شماره: 16340 1394/6/19 تاریخ : دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل ثبتنام پذیرفتهشدگان با آزمون بدون آزمون و پژوهش محور دوره دکتري تخصصی Ph.D) ( سال 1394 » باسمه تعالی «فهرست مندرجات دستورالعمل ثبتنام

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال ترم اول عربی قسمت اول: )قواعد و متون( 0 متون نظم )( پیشگامان نظم فارسی آیین نگارش و ویرایش دستور زبان فارسی) ( متون نثر )( متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 0 بالغت )معانی( زبان خارجه جمع ها ترم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Mahal Daftarche docx

Microsoft Word - Mahal Daftarche docx بسمه تعالي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت آموزشي مركز سنجش آموزش پزشكي دفترچه راهنماي انتخاب محل تحصيل آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته هاي گروه پزشكي ) سال تحصيلي 9899 ( مخصوص دورهھای:

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

»ضوابط و شرايط تا سيس داروخانه«الف شرايط تا سيس داروخانه: ماده ( ۱ با در نظر گرفتن حد نصاب جمعيت ) طبق ماده ۱۱ ا ي ين نامه ( هر شخص واجد شرايط می توان

»ضوابط و شرايط تا سيس داروخانه«الف شرايط تا سيس داروخانه: ماده ( ۱ با در نظر گرفتن حد نصاب جمعيت ) طبق ماده ۱۱ ا ي ين نامه ( هر شخص واجد شرايط می توان »ضوابط و شرايط تا سيس داروخانه«الف شرايط تا سيس داروخانه: ماده ( ۱ با در نظر گرفتن حد نصاب جمعيت ) طبق ماده ۱۱ ا ي ين نامه ( هر شخص واجد شرايط می تواند درصورت کسب حدنصاب امتياز بشرح زير و تا ييد صلاحيت

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFDDCAD18DE520C2D2E3E6E420DDE4ED20E620CDD1DDE59DC7ED20D3C7E D D332D >

<4D F736F F D20CFDDCAD18DE520C2D2E3E6E420DDE4ED20E620CDD1DDE59DC7ED20D3C7E D D332D > ذ عنوان فهرست مندرجات صفحه توضيحاتي درباره شرايط و مقررات شركت در آزمون... 1 جدول شماره 1 -برنامه زماني مراحل آزمون...2 تعاريف...2 شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان... 3 مقررات وظيفه عمومي (ويژه برادران)...3-4

توضیحات بیشتر

کتابچه راهنمای دانشجویان Ph.D گروه فارماکولوژی

کتابچه راهنمای دانشجویان Ph.D  گروه فارماکولوژی گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی مشهد کتابچه راهنمای دانشجویان Ph.D فارماکولوژی گروه 1394 گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی مشهد فهرست 3 پیام مدیر گروه... 4... مقررات و آئین نامه ها جهت دانشجویان Ph.D برنامه

توضیحات بیشتر

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی برنامە جدید براي یها بودجه بندي هاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە ) سال تحصیلی -96 www.sanjeshserv.ir هاي آزمایشی سنجش اول ویژه دانشآموزان پایه (سال اول دورة دوم متوسطه) با تغییر نظام آموزشی از

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز باسمه تعالی بخش اول انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 5 - طرح کوثر 6 - وام قرض الحسنه ازدواج - وام قرض الحسنه عادی - تسهیالت در مقابل سپرده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ARSHAD docx

Microsoft Word - ARSHAD docx دفترچه راهنماي ثبتنام و شركت در آزمون ورودي دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 9 مندرج تات فهرست ع نن وا نان مقدمه... صفحه تعاريف... - شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان... مقررات وظيفه عمومي... - شرايط و

توضیحات بیشتر

باسمه تعا لی فرم ردخواست عضویت حقوقی )صفحه 1 از 6 ( محل الصاق عکس مدیر عامل / باالترین مقام اجرائی 1. مشخصات شرکت / سازمانی نام شرکت / سازمان: Company

باسمه تعا لی فرم ردخواست عضویت حقوقی )صفحه 1 از 6 ( محل الصاق عکس مدیر عامل / باالترین مقام اجرائی 1. مشخصات شرکت / سازمانی نام شرکت / سازمان: Company باسمه تعا لی )صفحه 1 از 6 ( محل الصاق عکس مدیر عامل / باالترین مقام اجرائی 1. مشخصات شرکت / سازمانی نام شرکت / سازمان: Company / Organization Name: نام اختصاری شرکت ( در صورت وجود (: سال تاسیس: کد اقتصادی:

توضیحات بیشتر

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت اجرایی عنوان خدمت: تفكيك كنتور نام اجرایی: شركت آب و فاضالب شهری اهواز نام

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx د/ دستورالعمل شرایط اراي ه و بهره برداري از اسناد و مدارك مضبوط در پرونده هاي پزشکی مقدمه : اسناد و مدارك پزشکی از مهمترین ابزار ذخیره سازي و بازیابی اطلاعات و ارزشیابی خدمات و مراقبت هاي بهداشتی و درمانی

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Autumn 97 vA04

Seasonal Report Autumn 97 vA04 گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار پاييز ١٣٩٧ ٩٧ بیشترین نرخ تبدیل کاربران به کاربران خریدار تهران بیشترین تغییرات نصب فعال در دسته ی ابزار ها: ١٨ بیشترین رشد تعداد برنامه ها در دسته ی آشپزی و رستوران: ١٤ ساعت

توضیحات بیشتر

شركت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران تعرفه حق انشعاب آب براي يك واحد مسكوني ارقام به ریال سال 1397 تبصره 3 تبصره 2 نام شرکت مناطق شهرداری حق انشعاب جمع

شركت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران تعرفه حق انشعاب آب براي يك واحد مسكوني ارقام به ریال سال 1397 تبصره 3 تبصره 2 نام شرکت مناطق شهرداری حق انشعاب جمع تعرفه حق انشعاب آب براي يك واحد مسكوني ارقام به ریال تبصره 3 تبصره 2 نام شرکت مناطق شهرداری حق انشعاب جمع 17,340,000 4,800,000 1,140,000 11,400,000 1 17,340,000 17,340,000 13,005,000 13,005,000 4,800,000

توضیحات بیشتر

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب ساعت کار شنبه تا چهارشنبه : 7/03 الی 01/03 دانشکده نام رشته و مقطع آدرس دانشکده شماره تلفن کارشناسی پیوسته کارش

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب ساعت کار شنبه تا چهارشنبه : 7/03 الی 01/03 دانشکده نام رشته و مقطع آدرس دانشکده شماره تلفن کارشناسی پیوسته کارش آدرس کارشناسی ناپیوسته مهندسی معماری تصویرسازی مدیریت پروژه و ساخت 44846481-4 44846498 هنر و معماری طراحی لباس مهندسی معماری معماری پژوهش هنر طراحی پارچه و لباس مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی حفاظت

توضیحات بیشتر

بـــــسمه تعــــالي

بـــــسمه تعــــالي بسمه تعالي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت آموزشي مركز سنجش آموزش پزشكي دفترچه راهنماي انتخاب محل تحصيل آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته هاي گروه پزشكي ( سال تحصيلي 9798 ) مخصوص دورههای:

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای درسی[ رشتۀ صنایع فلزی زمینۀ صنعت شاخۀ آموزش فنی و حرفه

توضیحات بیشتر

باسمهتعالی شماره 87/ تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/ به تاریخ 89/7/6 با توجه به اج

باسمهتعالی شماره 87/ تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/ به تاریخ 89/7/6 با توجه به اج باسمهتعالی شماره 87/507492 تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/273345 به تاریخ 89/7/6 با توجه به اجراي آییننامه شماره 87/273345 به تاریخ 89/7/6 (که از

توضیحات بیشتر

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ٩٠ /٥٨٨٨١ ١٣٩٠ /٠٣/١٧ دارد جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي غيردولتي شرکت دولتي پست بانک و مو سسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. با سلام احترام ا بدينوسيله به پيوست "دستورالعمل اعطاي جوايز به

توضیحات بیشتر

باسمهتعالی!! شماره 87/ تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/ به تاریخ 89/7/6 با توجه به

باسمهتعالی!! شماره 87/ تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/ به تاریخ 89/7/6 با توجه به باسمهتعالی!! شماره 87/507492 تاریخ 89/12/23 بخشنامه به کلیه واحدهايدانشگاهآزاد اسلامی موضوع: متمم آییننامه شماره 87/273345 به تاریخ 89/7/6 با توجه به اجراي آییننامه شماره 87/273345 به تاریخ 89/7/6 (که

توضیحات بیشتر

Untitled-1

Untitled-1 دفترچه راهنماي ثبت نام دوره کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون نیمسال اول سال تحصیلی 94-95 امام خمینی «ره»: من امیدوارم که شما آقایان و سایرین کمک کنید تا این دانشگاه که به پیشنهاد آقاي هاشمی تا سیس گردید و

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی

بسمه تعالی دروس رشته اقتصاد گرایش نظری )( ) ( ) 9 ( ( ) 3 اندیشه اسالمی )مبداو معاد( اقتصاد نفت و نیرو اقتصاد کشاورزی اندیشه اسالمی )نبوت امامت( *آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتر 3 فلسفه اخالق)با تکیه بر

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر