فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی سال سوم شماره دوم )پیاپی 9( بهار 1397 )صفحات 155 تا 177( فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی سال سوم شماره دوم )پیاپی 9( بهار

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی سال سوم شماره دوم )پیاپی 9( بهار 1397 )صفحات 155 تا 177( فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی سال سوم شماره دوم )پیاپی 9( بهار"

رونوشت

1 فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی سال سوم شماره دوم )پیاپی 9( بهار 1397 )صفحات 155 تا 177( فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی سال سوم شماره دوم )پیاپی 9( بهار پیشبینی قیمت نفت خام وست تگزاس اينترمديت: رويکرد ديفرانسیل تصادفی رامین خوچیانی )نویسنده مسئول( استادیار اقتصاد گروه اقتصاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آیت اله بروجردی)ره( يونس نادمی استادیار اقتصاد گروه اقتصاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آیت اله بروجردی)ره( تاریخ دریافت: 1396/02/20 تاریخ پذیرش: 1397/12/18 چکیده نااطمینانی در بازارهای نفت محققان اقتصادی را به استفاده از فرایندهای تصادفی رهنمون کرده است. هدف از پژوهش حاضر استفاده از مدلهای دیفرانسیل تصادفی در پیشبینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت )WTI( و مقایسه دقت پیشبینی این مدلها با مدلهای خانواده آریما و گارچ حافظه کوتاهمدت و بلندمدت گارچ است. در این مقاله از دادههای روزانه قیمت نفت خام WTI از تاریخ 1986/01/2 تا تاریخ 2016/10/17 استفاده شده است که از تاریخ 1986/01/2 تا /29/ به عنوان بازه زمانی دروننمونهای و مابقی مشاهدات به عنوان بازه زمانی پیشبینی بروننمونهای استفاده شده است. نتایج حاصل از مقایسه پیشبینی مدلهای تحقیق با استفاده از معیارRMSE نشان داده است که در پیشبینی درون نمونهای و پیشبینی بروننمونهای در افقهای 5 روزه 10 روزه و 22 روزه مدلهای حافظه بلندمدت آرفیما-فیگارچ و دیفرانسیل تصادفی عملکرد دقیقتری نسبت به مدلهای آریما و گارچ حافظه کوتاهمدت داشتهاند. طبقهبندی G1, E3,C6 :JEL واژههای کلیدی: معادالت دیفرانسیل تصادفی قیمت نفت خام پیشبینی مدلهای آریما مدلهای گارچ

2 پیشبینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت: رویکرد دیفرانسیل تصادفی 1. مقدمه قیمت انرژی و به ویژه نفت خام از جمله متغیرهای کلیدی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته است. از این رو پیشبینی قیمت نفت نقش موثری در سیاستهای مالی دولتها بازی میکند. این پیشبینی در اقتصاد ایران به دلیل این که بخش عمدهای از درآمد ارزی از محل فروش نفت به دست میآید میتواند اهمیت بیشتری داشته باشد. با انتقال نوسانات قیمت نفت به فعالیتهای اقتصادی هزینههایی به اقتصاد تحمیل میشود. بنابراین دولتها به عنوان تصمیمگیران و فعاالن اقتصادی در هر کشور برای اتخاذ هر نوع تصمیم و انجام سیاستگزاریها به دانستن و پیشبینی تحوالت بازار انرژی و به ویژه تحوالت بازار نفت نیاز دارند. در این مطالعه به دنبال ارائه یک مدل بهینه برای پیشبینی قیمت روزانه نفت خام وست تگزاس میباشیم. اگرچه عوامل متعدد و موثر بر قیمت نفت نسبتا زیاد هستند اما این عوامل دارای نااطمینانی نیز هستند. که خود این نااطمینانیها موجب تغییر قیمت نفت میشود. به دلیل شرایط خاص نفت که ناشی از استراتژیک بودن این کاالست الگوهای ساختاری ارزیابی قیمت نفت را با چالش مواجه میکنند. بنابراین وجود عنصر نااطمینانی در بازار نفت که ناشی از وضعیت آب و هوا اقدامات احتیاطی تقاضاکنندگان شایعات موثر بر رفتار تقاضاکنندگان عملکرد فعاالن بازارهای مالی درسمت تقاضا و عواملی چون وضعیت ناوگان حمل و کرایههای حمل وضعیت ذخیرهسازی تجاری و استراتژیک ظرفیت تولید نفت کشورهای تولیدکننده نحوه تعامل کشورهای تولیدکننده با یکدیگر حوادث غیرمترقبه عوامل سیاسی نظامی و بینالمللی در سمت عرضه ینی قیمت نفت را بسیار سخت و دشوار میکند و فعاالن بازار نفت به سختی قادرند نوسانهای مکرر قیمتی در کوتاهمدت و بلندمدت را به درستی پیشبینی کنند. یک راهکار مناسب برای 1 است که اثرات نااطمینانی را در نظر میگیرد پیشبینی استفاده از فرآیندهای تصادفی )طیبی و دیگران 1390(. تفاوت قابل توجه پژوهش حاضر با مطالعات پیشین نیز همین نکته است که نااطمینانی قیمت نفت با مدلهای دیفرانسیل تصادفی در نظر گرفته میشود. الزم به ذکر است که اگر سری زمانی ماهیتی خطی داشت میتوان از مدلهای سری زمانی همچون آریما و گارچ برای پیشبینی آن استفاده کرد اما اگر ماهیتی غیرخطی و 1. Stochastic Process

3 فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی سال سوم شماره دوم )پیاپی 9( بهار آشوبی داشت در آنصورت شبکههای عصبی مدلهای مناسب این موضوع هستند. در نهایت اگر ماهیت سری زمانی غیرخطی تصادفی بود هیچ گونه قابلیت پیشبینی وجود نخواهد داشت. معادالت دیفرانسیل تصادفی به دلیل ماهیت پویای خود در توضیح رفتار سری زمانی و لحاظ کردن ماهیت تصادفی و روند در درون معادله به گونهای عمل میکنند که نیازی به تشخیص ابتدایی ماهیت سری زمانی نیست و با هر ماهیتی میتوان آن را مدلسازی و پیشبینی نمود. هدف مقاله حاضر مقایسه مدلهای مختلف همچون معادالت دیفرانسیل تصادفی و مدلهای نوسانات شرطی همچون مدلهای خانواده گارچ و مدلهای خطی همچون ARIMA میباشد. الزم به ذکر است که این پیشبینی به صورت پیشبینی درون نمونهای و برون نمونهای انجام شده است. این مقاله شامل چهار بخش میباشد. در بخش دوم مطالعات تجری و پژوهشهای داخلی و خارجی که در حوزه پیشبینی قیمت نفت انجام شده است ارائه میشود. در بخش سوم به روششناسی پژوهش و در بخش چهارم در قالب نتایج تحقیق پارامترهای مدل دیفرانسیل تصادفی مربوط به قیمت نفت خام وست تگزاس از طریق نرم افزار R تخمین زده میشود. سپس به پیشبینی یک پنج ده و بیست و دو گام به جلو قیمت نفت خام با استفاده از پارامترهای تخمینی مدل دیفرانسیل تصادفی پرداخته و نتایج با پیشبینی روشهای خطی مانند ARIMA و انواع مدلهای واریانس شرطی خانواده GARCH شامل مدلهای حافظه کوتاهمدت و بلندمدت مقایسه میشود.در نهایت در بخش پنج به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها پرداخته میشود. 2. مبانی نظری و پیشینه پژوهش در این مقاله ابتدا ویژگیهای مدلهای دیفرانسیل تصادفی بیان شده و سپس از پنج معادله دیفرانسیل تصادفی متفاوت استفاده میشود که به اختصار در مورد آنها توضیح داده میشود ويژگیهای مدلهای ديفرانسیل تصادفی حرکت براونی دارای ویژگیهای خوش رفتار ریاضی است به گونهای که در آن میتوان یک الگو را با دقت باال برآورد و همچنین احتماالت را محاسبه کرد. از این رو تحلیلگران اقتصادی و مالی اغلب وقتی با تجزیه و تحلیل یک فرایند چند بعدی با منشا ناشناخته )مانند بازار سهام یا قیمت نفت( مواجه هستند به روندهای مستقل مانند حرکت براونی روی میآورند. تئوری حرکت براونی و الگوهای گام تصادفی به طور گسترده در مدلسازی

4 پیشبینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت: رویکرد دیفرانسیل تصادفی بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفته است. در بینشی که حدس و گمانها مدلسازی استفاده کرد که تا به امروز میشود میتوان از احتماالت بسط داده شده از باچلیر 1 کاربردهای این الگو ادامه داشته است )استادزاده و مهرآلیان 1391(. یکی از پرکاربردترین نوع معادالت دیفرانسیل تصادفی در بازارهای مالی حرکت براونی )1973( 2 تئوری قیمت گذاری اختیار معامله در بازار هندسی است. اولین بار بلک و شولز سهام را مطرح و قیمت سهام را در قالب معادله دیفرانسیل تصادفی 3 حرکت براونی )1973( 5 نیز در مقاله ای قیمت سهام را بر 4 مدلسازی کردند. همزمان مرتون هندسی اساس معادله دیفرانسیل تصادفی حرکت براونی هندسی مدلسازی کرده است. مدل بلک -شولز -مرتون به صورت زیر است. ds(t) = μs(t)dt + σs(t)dw(t) S(0) = S0 )1( 6 است که بیانگر که در این رابطه w(t) فرآیند حرکت براونی استاندارد یا فرآیند وینر رفتار تصادفی سری زمانی( s(t است. فرض اولیه در الگوهای تصادفی قیمت آن است که تغییر قیمت در طول زمان شامل جزئی تصادفی میشود که از فرآیند وینر تبعیت میکند. فرآیند وینر در صورتی برقرار است که شرایط ذیل برقرار باشد. W0 = 0 )2( اگر α R d و Σ یک ماتریس d d شبه معین مثبت متقارن از اعداد حقیقی باشد سپس فرایندتصادفی 0 t (Wt) حرکت براونی با انحراف αو 2 ماتریس کواریانسΣنامیده میشود. اگر شرایط زیر تأمین شود 1. برای تمام ωεω مسیر( Wt(ω t پیوسته باشد..2 هر گروه از بازههای ) tk 1 (W t0, W t1 W t0,, W tk W با فرض < t0 0 t1 مستقل < < tk باشند..3 برای هر S t 0 بازه W t W S توزیع نرمال با میانگین (t s)α و ماتریس واریانس کواریانس t) s)σ دارد. یعنی (W t W S ) N((t s)α, (t s)σ) 1. Louis Bachelier 2. Black-Scholes. 3. Stochastic Differential Equation. 4. Geometric Brownian Motion 5. Merton. 6. Weiner process.

5 فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی سال سوم شماره دوم )پیاپی 9( بهار در رابطه )1( μ به عنوان امید ریاضی بازدهی لحظهای سهام و σ به عنوان انحراف معیار بازدهی لحظهای سهام معرفی میشود مروری بر ادبیات تجربی در حالت کلی روشهای پیشبینی سری زمانی را میتوان به سه دسته روشهای خطی غیرخطی و ترکیبی تقسیمبندی نمود )جوانمرد و فقیدیان 1393 (. دسته اول خانواده مدلهای ARIMA از پرکاربردترین روشهای پیشبینی خطی هستند. دسته دوم روشهای غیرخطی که خود به دو زیرگروه تقسیم میشود. گروه اول روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی هستند که شبکههای عصبی را میتوان از پرکاربردترین و معتبرترین روشهای این گروه دانست و گروه دوم روشهای مبتنی بر فرایندهای تصادفی. دسته سوم نیز روشهای ترکیبی که شامل ترکیب شبکههای عصبی و مدلهای خطی شبکههای عصبی و موجک ترکیب مدلهای خطی و غیرخطی و... می باشند. در این بخش به بررسی دو گروه از مطالعات انجام شده در حوزه پیشبینی قیمت میپردازیم. دسته اول به مطالعاتی اختصاص دارند که با استفاده از مدلهای اقتصاد سنجی و سریهای زمانی به پیشبینی قیمت نفت خام و نوسانات آن پرداختهاند. و دسته دوم پژوهشهایی مورد بررسی قرار میگیرد که در حوزه پیشبینی قیمت نفت از فرآیندهای تصادفی و معادالت دیفرانسیل تصادفی استفاده کردهاند. از جمله مطالعات گروه اول میتوان به مطالعه وو و شهیدپور) 2010 ( اشاره کرد که با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی قیمت نفت خام را پیشبینی کردهاند. نتایج نشان میدهد که دقت روش هوش مصنوعی ترکیبی در مقایسه با دیگر مدلها بهتر بوده است که بیانگر عملکرد خوب این مدل با توجه به پیچیدگیهای بازار نفت است. همچنین وانگ و همکاران )2005( نیز قیمت نفت خام را بر اساس ترکیبی از مدلهای خطی و غیر خطی که خود مدل نامیدهاند پیشبینی و عنوان کردند که این مدلها بر پیشبینی با یک شبکه عصبی به تنهایی برتری دارد. الکساندر و لوانیز )2008( به پیشبینی قیمت نفت خام با استفاده از شبکه عصبی موجک پرداختهاند. هانگ و همکاران )2008( نیز با استفاده از رویکرد تلفیقی تبدیل موجک و مدلهای سری زمانی یادگیری تطبیقی به ارائه مدل جهت پیشبینی تقاضای انرژی و قیمت آن پرداختهاند. نتایج بیان میدارد که بر اساس تبدیلهای موجک دو سری قیمتهای نفت خام سبک و گاز طبیعی همبستگی باالیی تنها در زمانی که فرکانسهای آنها محدود شده باشد دارند.

6 پیشبینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت: رویکرد دیفرانسیل تصادفی جوانمرد و فقیدیان )1393( با استفاده از مدل پیشبینی خاکستری به پیشبینی قیمت نفت پرداختهاند. از نتایج این پژوهش میتوان به سازگاری و همسو بودن نتایج حاصل از این مطالعه با مطالعات و روشه یا از مهمترین نمود. اشاره ویژگیه یا متداول پیشبینی قیمت نفت مانند خود رگرسیون مدله یا خاکستری با محیطهایی در پیشبینی شرایط عدم قطعیت و عدم اطالعات کافی از نحوه عملکرد سیستم مورد پیشبینی و اجرای مدل با تعداد دادهه یا نفتی کم و محدود است. با توجه به شرایط ذکر شده بازارهای از جمله برجستهترین بازارهای مالی هستند که میتوانند جز سیستمه یا خاکستری طبقهبندی شوند. نتایج حاکی از آن است که به منظور پیشبینی کوتاهمدت قیمت نفت استفاده از دادهه یا کاری نتایج بهتری به همراه دارد. زمانی مربوط به دو هفته متوالی کاری نسبت به سه هفته متوالی از مطالعات داخلی که قیمت نفت خام را با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی پیشبینی نمودهاند میتوان به مشیری و همکاران )2006( امین ناصری و قراچه ( 2007( کبودان )2001( صادقی و همکاران )1390( مهر آرا و همکاران )1389( پور کاظمی و اسدی )1388( اصفهانیان و همکاران )1387( نام برد. فرجامنیا و همکاران )1386( با مقایسه دو روش خود توضیح جمعی میانگین متحرک ARIMA و شبکههای عصبی مصنوعی ANN در پیشبینی قیمت روزانه نفت پرداخته و پس از مدلسازی و استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت در تشخیص سهم مشارکت هر پارامتر ورودی نتایج بدست آمده نشان دهنده برتری غیر قابل مقایسه مدلهای شبکههای عصبی مصنوعی و دقت باالتر این مدلها میباشد. ابریشمی و همکاران )1386( نیز از مدلهای خانواده GARCH استفاده نموده و به پیشبینی قیمت نفت و مقایسه مدلهای مختلف پرداختهاند. نتایج حاکی از عملکرد بهتر مدل t-garch نسبت به سایر مدلها دارد. از مطالعات گروه دوم که از فرآیندهای تصادفی و معادالت دیفرانسیل تصادفی در حوزه پیشبینی قیمت انرژی و به ویژه نفت استفاده کردند. میتوان به مقاله طیبی و دیگران 1390 اشاره کرد که البته تنها به تحلیل نا اطمینانی ساالنه در قیمت نفت سنگین ایران و سبد اوپک با استفاده از دادههای روزانه طی دوره زمانی پرداختهاند. در این مقاله با استفاده از الگوی حرکت براونی نشان دادهاند که نا اطمینانی ساالنه قیمت نفت سنگین ایران در مقایسه با سبد نفت اوپک در بیشتر سالها کمتر بوده است.

7 فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی سال سوم شماره دوم )پیاپی 9( بهار گیبسون و شوارتز )1990( با استفاده از مدل بلک- شولتز و مرتون و استفاده از حرکت براونی هندسی اقدام به پیشبینی قیمت نفت خام در طول دهه 1990 پرداختهاند در این مقاله نیز نتایج حاکی از برتری مدلهای دیفرانسیل تصادفی نسبت به سایر مدلهای رقیب دارد. شفیعی و توپال )2009( نیز با استفاده از معادالت دیفرانسیل تصادفی به پیشبینی قیمت سوختهای فسیلی از جمله قیمتهای نفت گاز و زغال سنگ پرداختهاند. در این مقاله سعی شد تا قیمت اسمی و واقعی فرآوردههای مذکور از سال 2009 تا سال 2018 با استفاده از مدلهای تصادفی برآورد شود. نتایج نشان میدهد که قیمتهای نفت گاز طبیعی و زغال سنگ در دو سال آینده یک جهش قیمتی داشته و سپس به روند بلند مدت خود تا سال 2018 باز خواهند گشت. 3. روش تحقیق 1-3. روش ديفرانسل تصادفی پس از حرکت براونی هندسی انواع دیگر مدلهای دیفرانسیل تصادفی بنا به کاربردشان معرفی شدند. فرم کلی معادله دیفرانسیل تصادفی به این صورت است: dx t = f(t. X t. θ)dt + g(t. X t. θ)dwt t 0 X(0) = x0 + R g: Ξ [0. T] R را ضریب )3( 1 و f: Θ [0. T] R R را ضریب نمو 2 معرفی میکند. پارامتر نامشخص در این معادالت θ میباشد که میبایست فراریت تخمین زده شود )گوییدوم و بوختال 2016(. 3 در صورتی که چارچوب معادله دیفرانسیل تصادفی رابطه )4( یک بعدی باشد فرایند 4 مینامند که در حالت زمان گسسته و با شرط 0 t تبدیل به تصادفی را فرایند ایتو معادله ذیل میشود. ΔX t = f(t. X t. θ)δt + g(t. X t. θ)ε Δt )4( 1. Drift 2. Diffusion 3. Guidoum and Boukhetala 4. Ito

8 پیشبینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت: رویکرد دیفرانسیل تصادفی که با انتخاب توابع مختلفی از نمو و فراریت فرایندهای تصادفی مختلفی ایجاد میشود )شیمکو 1992(. 1 در جدول ذیل چند نمونه انواع مختلفی از معادالت دیفرانسیل تصادفی نشان داده شده است. ردیف جدول 1. انواع مدلهای تصادفی مربوط به تخمین قیمت سال نام مدل مدل سال ردیف CIR SR مرتون 9 1 حرکت براونی 1989 النگ استیف هندسی 1991 بیتس 3 11 CEV CKLS واسیکک النگتن و ژاکوبی دوسان برنان شوارتز 7 کلولو و استریکلند کامینسکی 9 15 CIR VR مارش روسنفلد 10 شفیعی و توپال منبع: )شفیعی و توپال 2009( مدلهای دیفرانسیل تصادفی فوق از مهمترین مدلهایی هستند که فرم کلی آنها بخشهای نمو و فراریت متفاوت بوده و در پیش بینی قیمت نفت به کار رفته است. در 1. Shimko 2. Longstaff 3. bates 4. Vasicek 5. Dothan 6. Laughton and Jacoby 7. Brennan Schwartz 8. Clewlow and Strickland 9. Kaminski 10. Marsh Rosenfeld 11. Shafiee and Topal

9 فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی سال سوم شماره دوم )پیاپی 9( بهار جدول 2. مدلهای ديفرانسیل تصادفی به کاررفته برای پیشبینی قیمت نفت نام مدل مدل اول) GBM ( مدل دومCEV مدل سومCKLS مدل چهارمCIR.SR مدل پنجم معادله ضریب نمو θ 1 X(t) ضریب فراریت θ 2 X(t) θ 2 X(t) θ θ 1 X(t)dt θ 3 X(t) θ (θ 1 + θ 2 X(t)) θ 3 X(t θ 2 X(t) θ (θ 1 + θ 2 X(t)) θ 1 dx(t) = θ 1 X(t)dt + θ 2 X(t)dwt dx(t) = θ 1 X(t)dt + θ 2 X(t) θ 3dwt dx(t) = (θ 1 + θ 2 X(t))dt + θ 3 X(t) θ 4dwt dx(t) = (θ 1 + θ 2 X(t))dt + θ 3 (X(t)) dwt dx(t) = θ 1 dt + θ 2 X(t) θ 3dwt منبع: )شفیعی و توپال 2009( )5( اما در پژوهش حاضر از مدلهای دیفرانسیل تصادفی فوق جهت پیش بینی قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت استفاده شده است که X(t) در این مقاله قیمت نفت میباشد. dw = ε Δt, ε N(0, 1)iid همچنین روش تخمین معادالت دیفرانسیل تصادفی در این مقاله روش تقریبی شبه حداکثر راستنمایی 1 است. میدانیم که اگر توزیع مشاهدات معلوم باشد برای برآورد پارامترها از روش حداکثر راستنمایی استفاده میشود. یا اگر مشاهدات دارای خطایی با میانگین صفر و واریانس ثابت باشند روش حداقل مربعات مورد استفاده قرار میگرفت که این امر برای مدلهای خطی دقیق و برای مدلهای غیر خطی به طور تقریبی است. از آنجا که در مدلهای زیادی نمیتوان فرم صریحی برای تابع درستنمایی بدست آورد. از روشهای تقریبی برای روش درستنمایی استفاده میشود. برای نمونه فرم ساده رابطه )4( به صورت زیر است. dx t = f(x t. θ)dt + g(x t. θ)dwt t 0 X(0) = x0 )6( X t یک فرایند زمانی همگن میباشد. دراین حالت چگالی گذار تنها به Δt x بستگی دارد. بنابراین میتوان رابطه فوق را به صورت فرم (y P(Δt..x نوشت. y و 1. Pseudo-Maximum Likelihood

10 پیشبینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت: رویکرد دیفرانسیل تصادفی اما تا زمانی که چگالی گذار نامعلوم باشد نمیتوان از حداکثر راستنمایی استفاده کرد. در این صورت تخمین پارامترها با روش تقریبی شبه حداکثر راستنمایی انجام میشود. فرم کلی تخمین شبه حداکثر راستنمایی به صورت 1 θ n = arg max h n (θ X 1. X 2.. X n ) ) 7( θ Θ n h n (θ X 1. X 2.. X n ) = logh θ ( Δt. X i 1. X i ) + log (h θ (X 0 )) i=1 تحت برخی شرایط این تکنیک برای دادههای با فرکانس باال قابل استفاده میباشد. به طوری که nδt + و Δt 0 برای برآورد مدل به روش شبه حداکثر راستنمایی چهار روش تقریب وجود دارد. 4 و شوجی. 5 اولر 2 کسلر 3 اوزاکی روش تقریبی انتخابی در این مقاله روش ازاکی میباشد روشهای آريما و گارچ روش آريما این روش ابزاری است که از طریق سریهای زمانی با تغییرات دورهها و تغییرات فصلی مرتبط میگردد.خصیصههای متفاوت دو فرایند خودتوضیح )AR( و میانگین متحرک )MA( میتوانند با هم تلفیق شوند و تشکیل یک فرایند خودتوضیح میانگین متحرک )ARMA( را بدهند. اگر الزم است که یک سری زمانی dبار تفاضلگیری شود تا پایا شود و آنگاه آنرا در قالب الگوی ARMA(p,q) آورد گفته میشود که سری زمانی اولیه یک فرایند خودتوضیح جمعی میانگین متحرک از مرتبه q d p است که به صورت d تعداد جمالت خودتوضیح p نمایش داده میشود. در این رابطه ARIMA(p,d,q) تعداد دفعاتی که سریزمانی اولیه باید تفاضلگیری شود تا پایا شود q تعداد جمالت میانگین متحرک است.باکس و جنکینز )1973( 6 ابزارهای جدیدی برای پیشبینی ایجاد. 1 برای مطالعه بیشتر رجوع شود به مقاله تخمین معادالت دیفرانسیل تصادفی با پکیج simdiff نوشته گوییدوم و بوختال. 2. Euler 3. Kessler 4. Ozaki 5. Shoji 6. Box and Jenkins

11 فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی سال سوم شماره دوم )پیاپی 9( بهار کردهاند که از نظر تکنیکی به متدولوژی ARIMA شهرت یافته است. در این مدلها 1 فقط از وقفههای متغیر وابسته و پسماند استفاده میشود مدلهای گارچ درمدلهای اقتصادسنجی سنتی ثابت بودن واریانس جمالت اخالل همواره یکی از فروض کالسیک اقتصادسنجی میآید. حساب به )1982( 2 انگل فرض این از رهایی برای محدودکننده روش جدیدی را پایه گذاری نمود. در این روش فرض بر این است که جملهی تصادفی دارای میانگین صفر و به طور سریالی آن با فرض وجود اطالعات گذشتهی خود متغیر فرض ناهمبسته مختلف میتواند رفتارهای متفاوتی را از خود به نمایش بگذارد. است ولی واریانس میشود. یک سری در طی سالهای در برخی سالها دارای نوسانات کم و در برخی سالهای دیگر دارای نوسانات زیاد باشد. در چنین شرایطی انتظار بر این است که واریانس در طول روند تصادفی سری مورد نظر ثابت نبوده و تابعی از رفتار جمالت خطا باشد. مدلهای آرچ میتوانند روند واریانس شرطی را با توجه به اطالعات گذشتة خود توضیح دهند. شواهد تجربی نشان دادهاند که مدل آرچ مرتبه باالتر که برای پویاییهای واریانس شرطی انتخاب شده است شامل برآورد پارامترهای بیشماری می )1986( 3 توسعه یافت و شود. برای ارائه جوابی به این مشکل مدل آرچ توسط بولرسلف به مدل آرچ تعمیم یافته یا گارچ شهرت یافت. این مدل بر پایه مدل آرچ است و با اعمال محدودیتهای ناخطی تعداد پارامترهای برآورد شده کاهش یابد. یکی از مزایای این مدل نسبت به مدل آرچ این است که تخمین بسیار آسانتر صورت میگیرد.در مدل گارچ واریانس تابعی از مقادیر گذشته شوکها )جمله اخالل( و مقادیر گذشتة واریانس است. مدل GARCH(1,1) برای سری زمانی p t را میتوان به صورت زیر نوشت: p t = δ + ε t = δ + η t h t ) 8( 2 h t = α 0 + α 1 ε t 1 + βh t 1 )9( α 0 > 0, α 1 0, β 1 0 محدودیتهای فوق بر ضرایب به دلیل اطمینان از مثبت بودن واریانس شرطی میباشد. جزء تصادفی معادله )9( عبارت است از حاصلضرب یک فرآیند تصادفی همسان و مستقل با میانگین صفر و واریانس 1 ضربدر جذر واریانس شرطی.. 1 برای مطالعه بیشتر در خصوص مدلهای ARIMA به کتابهای سری زمانی مانند کتاب اقتصاد سنجی سریهای زمانی کاربردی تالیف والتر اندرس) Enders ( مراجعه فرمایید. 2. Engle 3. Bollerslev

12 پیشبینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت: رویکرد دیفرانسیل تصادفی ε t منطق برآورد این مدل نیز با استفاده از تشکیل تابع درستنمایی بر اساس توزیع خطای میباشد که سه توزیع نرمال تی و خطای تعمیم یافته را برای توزیع خطاها فرض و بر اساس آنها تابع درستنمایی تشکیل میشود و با استفاده از روشهای محاسبات عددی تابع درستنمایی ماکزیمم میشود. )1993( 2 بصورت مستقل یک مدل گارچ )1994( 1 و گلوستن جاناتان و رانکل زاکوئیان تغییر یافته را برای محاسبه اثر نامتقارن اخبار خوب و بد بر نوسانات بازدهی سهام ارائه دادند که به مدل گارچ آستانهای معروف است. این مدل گارچ نامتقارن به واریانس شرطی اجازه میدهد که بهطور متفاوت به شوکهایی از یک عالمت پاسخ دهد. مدل آنها به صورت زیر تعریف شده است: h t = α 0 + α 1 ε t 1 [1 I {εt 1 >0}] + ξε t 1 ) 10 ( یک تابع شاخص است: مقدار آن زمانی که شرط w برقرارباشد برابر با که در آن I {w} یک و در غیر این صورت برابر با صفر میباشد. با استفاده از این مدل میتوان آزمون کرد که آیا اخبار بد )0 < 1 t ε( یعنی ضریب یا خیر. α 1 اثر بیشتری بر نوسانات بازدهی سهام دارد )1991( 3 ارائه شده است نیز یکی دیگر از مدلهای مدل گارچ نمایی که توسط نلسون خانواده گارچ است که اثرات نامتقارن شوکهای مثبت و منفی بر واریانس شرطی را بوسیله تصریح نمایی زیر در مدل گارچ لحاظ میکند: )11( t 1 2 t 1 log( ht ) log ht 1 h t 1 ht 1 4 توزیع تجربی در یافته متداول دیگر در مبحث مدلهای گارچ عبارت است از کشیدگی سریهای قیمت یا بازدهی در بازارهای مالی. برای این قبیل مدلهای دارای توزیع دنباله پهن 5 محققان از توزیع 6 t -استیودنت یا توزیع خطای تعمیم یافته اقتباس کردهاند. بنابراین عالوه بر فروض کالسیک گوسین برای جزء خطای ε t فرض میشود که جزء خطا دارای توزیع t -استیودنت یا توزیع GED میباشد. اگر یک توزیع t -استیودنت با درجه 1. Zakoian 2. Glosten., Jagannathan and Runkle 3. Nelson 4. Leptokurtosis 5. fat-tailed distribution 6. Generalized Error Distribution(GED)

13 فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی سال سوم شماره دوم )پیاپی 9( بهار 1397 ε t آزادی میباشد: را در نظر بگیریم تابع چگالی احتمال) pdf ( جزء خطای به صورت زیر f(ε t ) = Γ (ν+1) 2 πγ ( ν (ν ) 2) 1 2 ε 2(h t ) 1 t 2 [1 + h t (ν 2) ] 2 (ν+1) 2 )12( در معادله )12( ).)Γ تابع گاما و درجه آزادی پارامتر است که برای اینکه گشتاورهای دوم وجود دارند بایستی بزرگتر از 2 باشد. با جایگزینی یک توزیع GED تابع چگالی f(ε t ) = νexp[ 1 2 ε t 1 λh2 t 1 2 λ [ 2 νγ ( 1 ) 2 ν Γ ( 3 ) ] ν ν ] احتمال جزء خطا بصورت زیر میباشد: )13( 1 h 2 t λ2 (1+1 ν ) Γ( 1 ν ) )14( بطوریکه ).)Γ تابع گاما پارامتر ضخامت دنباله )پارامتر شکل( با قید ν < 0 میباشد که بیانگر چگونگی ضخامت دنباله در مقایسه با توزیع نرمال میباشد. زمانیکه این پارامتر) ν ( برابر با 2 باشد توزیع GED یک توزیع نرمال استاندارد میشود در حالیکه برای < 2 ν و > 2 ν توزیع نرمال دارد. به ترتیب توزیع دنباله-)دم(-ضخیمتر و باریک تری نسبت به همچنین یافته مهم دیگر در بازارهای مالی وجود فرآیند حافظه بلندمدت در فرآیند میانگین و واریانس شرطی است که حاکی از دیرپا بودن اثر شوکهای وارد شده بر سری های زمانی است )عباسی نژاد و گودرزی فراهانی 1393(. یکی از مدلهای حافظه بلندمدت مدل آرفیما-فیگارچ است که میانگین و واریانس شرطی آن بصورت زیر مدلسازی میشود: ϕ(l)(1 L) d p t = φ(l)ε t = φ(l)η t h t ) 15( Ln(h t ) = α 0 + (1 + ψl)(1 φ(l)) 1 (1 L) d g(ε t ) ) 16( که در آن داریم: g(ε t ) = θε t 1 + γ[ ε t 1 E ε t 1 ] ϕ(l) = [1 α(l) β(l)](1 L) 1 )17( )18(

14 Sourcekey 1987,23 فوريه 1988,11 آوريل 1989,24 مه 1990,06 ژوئيه 1991,20 اوت 1992,02 ا كتبر 1993,24 نوامبر 1995,18 ژانويه 1996,11 مارس 1997,30 آوريل 1998,23 ژوئن 1999,16 اوت 2000,09 ا كتبر 2001,30 نوامبر 2003,29 ژانويه 2004,25 مارس 2005,19 مه 2006,14 ژوئيه 2007,06 سپتامبر 2008,27 ا كتبر 2009,17 دسامبر 2011,09 فوريه 2012,02 آوريل 2013,23 مه 2014,16 ژوئيه 2015,04 سپتامبر پیشبینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت: رویکرد دیفرانسیل تصادفی که در معادالت باال L عملگر وقفه و (L d 1) عملگر تفاضلگیری کسری است. پارامترهای این مدل نیز با روش حداکثر درستنمایی برآورد میشوند توصیف دادهها در این مقاله از دادههای روزانه قیمت نفت خام بازار وست تگزاس اینترمدیت )WTI( از تاریخ 1986/01/2 تا تاریخ 2016/10/17 استفاده شده است که از تاریخ 1986/01/2 تا /29/ به عنوان بازه زمانی دروننمونهای برای برآورد مدلهای مقاله و مابقی مشاهدات از بازه زمانی /30/ تا 2016/10/17 به عنوان بازه زمانی پیشبینی بروننمونهای به منظور ارزیابی پیشبینی بروننمونهای استفاده شده است. نمودار 1. دادههای روزانه قیمت نفت خام بازار وست تگزاس اينترمديت منبع: یافتههای پژوهش نمودار 1 دادههای روزانه قیمت نفت خام بازار وست تگزاس اینترمدیت )WTI( از تاریخ 1986/01/2 تا تاریخ 2016/10/17 را نشان می دهد. بازهی مذکور شامل 7768 که برای برآورد مدلها از 7734 مشاهده نخستین استفاده شده است و مابقی مشاهدات برای اهداف ارزیابی برون نمونهای پیشبینی استفاده شده است. جدول 1 برخی از آمارههای توصیفی قیمت نفت خام WTI را نشان میدهد.

15 فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی سال سوم شماره دوم )پیاپی 9( بهار جدول 1. آمار توصیفی قیمت نفت خام WTI ماکزیمم مینیمم انحراف معیار میانگین معیار چولگی )Sk ( معیار کشیدگی )Ku( B J 42/82 30/ 26 10/ 25 14/31 5 0/98 2/ / 89 p-value 0/ 00 منبع: یافتههای پژوهش توضیح: B-J آزمون جارکبرا برای آزمون نرمال بودن توزیع نتایج جدول 1 نشان می دهد که میانگین قیمت نفت خام WTI عدد 42/82 را نشان میدهد که دارای انحراف از معیار 30/26 میباشد. معیار کشیدگی ( Ku ) 2/68 میباشد که نشان دهنده کشیدگی نزدیک به نرمال )3( میباشد که البته چون کمتر از شاخص کشیدگی نرمال است لذا مقدار اندکی توزیع دم پهن )fat-tail( تر از توزیع نرمال است. معیار چولگی ( Sk (مثبت میباشد که بیانگر چوله به راست بودن توزیع قیمت نفت خام میباشد.آزمون نرمال بودن جارک برا نشان میدهد که فرضیه صفر نرمال بودن توزیع قیمت نفت خام WTI در سطح معنای 1 درصد رد میشود. در گام بعدی به بررسی مانایی سری قیمت نفت خام WTI با استفاده از آزمونهای دیکی فولر تعمیم یافته و فیلیپس پرون پرداختهایم که نتایج آن در جدول 2 گزارش شده است. جدول 2. آزمونهای مانايی قیمت نفت خام نوع آزمون فیلیپس پرون دیکی فولر تعمیم یافته -1/64-1/ آماره محاسبه شده 61 0/45 0/ 47 P-Value فرضیه صفر قیمت نفت خام دارای یک ریشه واحد است منبع: یافتههای پژوهش نتایج جدول 2 نشان میدهند که سری قیمت نفت خام دارای یک ریشه واحد میباشد پس از یکبار تفاضلگیری سری مانا شد و لذا این مسئله در مدلسازی مدلهای پژوهش در نظر گرفته شد و تفاضل قیمت نفت توسط مدلهای پژوهش مدلسازی شد و در نهایت مقادیر پیشبینی شده قیمتی به منظور ارزیابی پیشبینی بررسی گردید. در ادامه به بررسی شکل توزیع بازدهی سری قیمت نفت خام پرداخته شده است.

16 پیشبینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت: رویکرد دیفرانسیل تصادفی نمودار 2. نمودارچارک-چارک قیمت نفت خام در مقابل توزيع نرمال Quantiles of Normal Quantiles of P منبع: یافتههای پژوهش در نمودار 2 شکل چارک-چارک توزیع قیمت نفت خام در مقابل شکل نظری توزیع نرمال ترسیم شده است. اگر توزیع بازدهی دقیقا ویژگیهای توزیع گوسین را داشته باشد باید منحنی نمودار 2 منطبق بر خط میگردید که مشاهده میشود به میزان اندکی با توزیع نرمال تفاوت دارد زیرا دمهای توزیع قیمت نفت پهنتر از توزیع نرمال میباشند. این شواهد آماری تایید میکنند که برای برآورد قیمت نفت خام نمیتوان تنها به توزیع نرمال بسنده نمود و الزم است از توزیعهای دم پهن نسبت به توزیع نرمال همچون توزیع تی استیودنت و توزیع خطای تعمیم یافته نیز استفاده نمود. 4. نتايج تجربی پارامترهای تخمینی برای مدلهای فوق به شرح جدول ذیل خواهد بود. جدول 3. پارامترهای برآورد شدهی مدلهای ديفرنسیل تصادفی مدل θ 4 θ 3 θ 2 θ /4021 مدل اول) GBM ( 0/ /871 0/627 مدل دومCEV 0/078 0/872 0/626-0/162 مدل سومCKLS 7/ /462-0/142 مدل چهارمCIR.SR 6/007 0/871 0/627 مدل پنجم 1/001 منبع: یافتههای پژوهش

17 فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی سال سوم شماره دوم )پیاپی 9( بهار در جدول 3 پارامترهای مربوط به هر معادله با استفاده از نرم افزار و پکیج R Simdiffproc تخمین و ارائه شده است. تعداد پارامترهای تخمینی هر معادله در جدول به فرم کلی هر معادله بستگی دارد. با توجه به تصادفی بودن ε مقدار dx(t) یا همان تغییرات قیمت نفت و در نتیجه X(t) با هر بار تکرار محاسبه متفاوت خواهد بود. بنابراین معادله فوق را باروش شبیهسازی 1 و باتکرار 5000 بار محاسبه مجدد صورت گرفت. مقدار پیشبینی که دارای مونت کارلو کمترین مجموع مربعات خطاها (RMSE) بوده به عنوان بهترین شبیهسازی سری زمانی قیمت نفت انتخاب گردید. در جدول ذیل نتایج شبیهسازی و پیشبینی با مدل دیفرانسیل تصادفی گزارش شده است. جدول 4. نتايج پیشبینی قیمت نفت با مدلهای مختلف)معیار ارزيابی ) RMSE پیشبینی خارج نمونه RMSE افق بیست و دو روزه افق ده روزه افق پنج روزه افق یک روزه پیشبینی داخل نمونه مدل اول) GBM ( 1/15 1/3 3/08 2/52 2/78 مدل دومCEV 1/18 0/91 2/33 1/76 2/08 مدل سومCKLS 4/55 4/63 8/95 10/31 13/35 مدل چهارمCIR.SR 4/42 2/83 5/73 5/9 7/34 مدل پنجم 1/26 1/68 3/85 3/59 4/86 AR(1) 26/45 0/6829 2/5351 2/0306 2/3566 MA(1) 26/55 0/6831 2/5364 2/0317 2/3578 ARMA(1,1) 26/45 0/6732 2/5334 2/0293 2/3557 GARCH(1,1)-N 29/99 0/6515 2/5048 2/0021 2/3218 GARCH(1,1)-t 24/19 0/6581 2/5248 2/0283 2/3811 GARCH(1,1)-GED 22/57 0/6569 2/5211 2/0234 2/ ش. بیه سازی مونت کارلو و انتخاب کمترین MSE و پیش بینی در MCSim که یک addin در محیط اکسل میباشد انجام گرفته است. نتایج محاسبات در پیوست مقاله آمده است.

18 پیشبینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت: رویکرد دیفرانسیل تصادفی EGARCH (1,1)-N 26/55 0/6568 2/5209 2/0232 2/3694 EGARCH (1,1)-t 29/18 0/6602 2/5311 2/0367 2/4001 EGARCH (1,1)-GED 26/55 0/6595 2/5290 2/0338 2/3936 TGARCH (1,1,1)-N 22/60 0/6569 2/5212 2/0235 2/3702 TGARCH (1,1,1)-t 29/02 0/6602 2/5310 2/0364 2/3996 TGARCH (1,1,1)-GED 27/47 0/6596 2/5293 2/0342 2/3945 ARFIMA (1,d,1)- FIGARCH(1,1)-N 1/15 0/6489 1/203 1/254 1/251 ARFIMA (1,d,1)- FIGARCH(1,1)-t 1/15 0/6712 1/214 1/257 1/252 ARFIMA (1,d,1)- FIGARCH(1,1)-GED 1/15 0/669 1/213 1/257 1/252 منبع: یافتههای پژوهش نتایج معیار خطای پیشبینی ریشه دوم میانگین مجذور خطا )RMSE( در جدول 4 نشان داده شده است. در این جدول قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت با پنج مدل تصادفی مختلف مدل خودتوضیح مدل میانگین متحرک مدل خود توضیح میانگین متحرک نه مدل مختلف از خانواده گارچ و سه مدل مختلف از خانواده آرفیما برازش شده و با یکدیگر مقایسه شده است. در پیشبینیدرون نمونه مدلهای آرفیما- فیگارچ با هر سه توزیع نرمال تی و خطای تعمیمیافته در کنار مدل دیفرانسیل تصادفی )GBM( برترین دقت پیش بینی را داشتهاند و سپس مدل CEV و مدل پنجم دیفرنسیل تصادفی نسبت به سایر مدلهای آریما و گارچ حافظه کوتاهمدت عملکرد دقیقتری در پیشبینی قیمت نفت خام WTI داشتهاند. در پیشبینی بروننمونهای و افق یک روزه به ترتیب مدل آرفیما- فیگارچ با توزیع نرمال گارچ ساده با توزیع نرمال )GARCH(1,1)-N( مدل گارچ نمایی با توزیع نرمال TGARCH )-(1,1,1) و مدل گارچ آستانهای با توزیع نرمال )EGARCH )N-(1,1) )GARCH(1,1)-GED( به همراه مدل گارچ ساده با توزیع خطای تعمیم یافته N( عملکرد دقیقتری در پیشبینی قیمت نفت نسبت به سایر مدلها شامل مدلهای دیفرانسیل تصادفی و آریما داشتهاند. در پیشبینی بروننمونهای و افق پنج روزه به ترتیب مدلهای آرفیما- فیگارچ با توزیع نرمال خطای تعمیم یافته و تی مدل دیفرانسیل تصادفی دومCEV مدل گارچ ساده با

19 فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی سال سوم شماره دوم )پیاپی 9( بهار توزیع نرمال )N-(1,1) )GARCH و مدل گارچ نمایی با توزیع نرمال ( EGARCH )(1,1)-N داشتهاند. عملکرد دقیقتری در پیشبینی قیمت نفت نسبت به سایر مدلهای رقیب در پیشبینی بروننمونهای و افق ده روزه همانند افق 5 روزه به ترتیب مدلهای آرفیما- فیگارچ با توزیع نرمال خطای تعمیمیافته و تی مدل دیفرانسیل تصادفی دومCEV مدل گارچ ساده با توزیع نرمال )N-(1,1) )GARCH و مدل گارچ نمایی با توزیع نرمال )N-(1,1) )EGARCH عملکرد دقیقتری در پیشبینی قیمت نفت نسبت به سایر مدلهای رقیب داشتهاند. در پیشبینی بروننمونهای و افق بیست و دو روزه به ترتیب مدلهای آرفیما- فیگارچ با توزیع نرمال خطای تعمیم یافته و تی مدل دیفرانسیل تصادفی دومCEV مدل گارچ ساده با توزیع نرمال )N-(1,1) )GARCH و مدل آرما )(1,1) )ARMA عملکرد دقیقتری در پیشبینی قیمت نفت نسبت به سایر مدلهای رقیب داشتهاند. نمودار 3. نمودار پیشبینی قیمت نفت خام با مدل ديفرنسیل تصادفیGBM و CEV نمودار 3 )الف( نمودار 3 )ب( نمودار 3 )الف( و 3 )ب( به ترتیب نمودار پیشبینی قیمت نفت خام WTI را برای دو مدل برتر دیفرانسیل تصادفی یعنی مدل GBM که در کنار مدلهای آرفیما-فیگارچ بهترین عملکرد درون نمونهای را داشته است و مدل CEV که بهترین عملکرد برون نمونهای را پس از مدلهای حافظه بلندمدت آرفیما-فیگارچ داشته است نشان میدهد.

20 پیشبینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت: رویکرد دیفرانسیل تصادفی 5. نتیجهگیری و پیشنهاد پیشبینی قیمت نفت خام به دلیل اهمیت آن در اقتصاد جهانی میتواند امری بسیار ضروری برای برنامهریزیها در سطوح خرد و کالن باشد. به عنوان مثال قیمت نفت خام به عنوان ماده اولیه مهم برای بسیاری از صنایع از اهمیت زیادی برای برنامهریزی تولید برخوردار است. همچنین در سطوح کالن آگاهی از تغییرات قیمتی نفت برای مواجهه با شوک قیمت نفت و مقابله با آثار اقتصادی آن میتواند برای سیاستگذاران اقتصادی کشورها اهمیت زیادی داشته باشد. قیمت نفت برای کشورهای صادرکننده نفت همچون ایران نیز اهمیتی دوچندان دارد زیرا قیمت نفت و تغییرات آن میتواند بسیاری از متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون نرخ ارز نرخ تورم و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. به دلیل اهمیت قیمت نفت خام در اقتصاد جهانی در این مقاله به دنبال جستجو برای مدلی مناسب برای پیشبینی دقیقتر قیمت جهانی نفت خام به مدلسازی قیمت نفت خام با مدلهای دیفرانسیل تصادفی مدلهای آریما و گارچ پرداخته شده است و دقت این مدلها در پیشبینی دروننمونهای و بروننمونهای قیمت نفت خام WTI برای افقهای پیشبینی کوتاهمدت میانمدت و بلندمدت مقایسه شده است. در جمعبندی کلی میتوان گفت که از سه خانواده مدلهای مورد بررسی در این مقاله شامل مدلهای خانواده دیفرانسیل تصادفی مدلهای خانواده آریما و مدلهای خانواده گارچ حافظه کوتاه مدت و بلندمدت در پیشبینی دروننمونهای و پیشبینی بروننمونهای در افقهای 5 روزه 10 روزه و 22 روزه مدلهای حافظه بلندمدت آرفیما-فیگارچ و مدلهای دیفرانسیل تصادفی عملکرد دقیقتری در پیشبینی قیمت نفت خام WTI نسبت به مدلهای آریما و گارچ حافظه کوتاه مدت داشتهاند. همچنین با افزایش افق پیشبینی بروننمونهای از افق کوتاهمدت به میان مدت و بلند مدت عملکرد پیشبینی مدلهای حافظه بلندمدت آرفیما- فیگارچ و دیفرانسیل تصادفی نسبت به سایر مدلهای رقیب یعنی آریما و گارچ حافظه کوتاهمدت بهبود قابل توجهی داشته است. این نتیجه نشان میدهد که برای پیش- بینیهای فراتر از یک روزه تا پیشبینیهای با افقهای حدود یک ماه مدلهای آرفیما- فیگارچ و دیفرانسیل تصادفی عملکرد دقیقتری نسبت به مدلهای خانواده آریما و گارچ حافظه کوتاهمدت دارند. برگرفته از نتایج پژوهش پیشنهاد میشود از آنجایی که قیمت نفت در برخی دورهها دارای نوسانات با پرش نیز میباشد از مدلهای دیفرانسیل تصادفی با پرش نیز در مدلسازی قیمت نفت استفاده گردد و دقت پیشبینی ارزیابی شود. همچنین کارگزاران

21 ( فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی سال سوم شماره دوم )پیاپی 9( بهار اقتصادی عالقمند به پیشبینی قیمت نفت خام و همچنین سیاستگذاران کالن اقتصادی کشور به منظور حصول پیشبینیهای دقیقتر باالخص در افقهای بلندمدت پیشبینی از مدلهای حافظه بلندمدت آرفیما-فیگارچ و دیفرانسیل تصادفی پیشنهاد شده بخصوص مدل دیفرانسیل تصادفی CEV استفاده نمایند. فهرست منابع: ابریشمی حمید مهرآرا محسن و آریانا یاسمین )1386( ارزیابی عملکرد مدلهای پیشبینی بی ثباتی قیمت نفت مجله تحقیقات اقتصادی : استادزاده علی حسین و مهرآلیان سارا )1391( حرکت براونی و شبیهسازی فرایندهای تصادفی با رویکردی کاربردی در ریاضیات مالی سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها دانشگاه سمنان سمنان اصفهانیان مجید و امین ناصری محمدرضا )1387( ارائه یک مدل شبکه عصبی جهت پیشبینی کوتاهمدت قیمت نفت خام نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران 19)1(: پورکاظمی محمدحسین و اسدی محمدباقر )1388( پیشبینی پویای قیمت نفت خام با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی و با بکارگیری ذخیره سازی نفتی کشورهای OECD مجله تحقیقات اقتصادی.1-22 :44)3( جوانمرد حبیب اله و پیشبینی خاکستری فقیدیان سیده فاطمه )1393( پیشبینی قیمت نفت خام اوپک با بکارگیری مدل مدلسازی اقتصادی صادقی حسین ذوالفقاری مهدی و الهامی نژاد مجتبی )1390( مقایسه عملکرد شبکههای عصبی و مدل ARIMA در مدلسازی پیشبینی کوتاهمدت قیمت سبد نفت خام اوپک )با تأکید بر انتظارات تطبیقی( فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی 8) طیبی سید کمیل خوش اخالق رحمان و فراهانی مریم )1390( برآورد نااطمینانی در قیمت نفت سنگین ایران و سبد اوپک کاربرد معادالت دیفرانسیل تصادفی مطالعات اقتصادانرژی : عباسی نژاد حسین و گودرزی فراهانی, یزدان )1393( برآورد درجه انباشتگی شاخص تورم با مدل ARFIMA- FIGARCH مطالعه موردی: ایران پژوهشنامه اقتصادی 52(14 (: فرجام نیا ایمان ناصری محسن و احمدی سید محمد مهدی )1386( پیشبینی قیمت نفت با دو روش ARIMA و شبکههای عصبی فصلنامه پژوهشهای اقتصادی 9)32 ( مهرآرا محسن بهرادمهر نفیسه احراری مهدی و محقق محسن )1389( پیشبینی بی ثباتی قیمت نفت با استفاده از شبکه عصبی GMDH فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی 7)25 (

22 ... پیشبینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت: رویکرد دیفرانسیل تصادفی 176 Alexandridis, A. & Livanis, E. (2008), Forecasting Crude Oil Prices using Wavelet Neural Networks. Amin-Naseri. M.R. & Gharacheh E.A. (2007), A hybrid artificial intelligence approach to monthly forecasting oil price time series, Proceedings of EANN. Black, F. & Scholes, M. (1973), The pricing of options and corporate liabilities, J Polit Econ, 81(3): Bollerslev, T. (1986), Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity, Journal of econometrics, 31(3): Box, G. E. P. & Jenkins, G. M. (1973), Some comments on a paper by Chatfield and Prothero and on a review by Kendall. Journal of the Royal Statistical Society, Series A (General), 136(3): Enders, W. (2008), Applied econometric time series, John Wiley & Sons. Engle, R. F. (1982), Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation, Econometrica: Journal of the Econometric Society, Gibson, R. & Schwartz. E.S. (1990), Stochastic convenience yield and the pricing of oil contingent claims, Journal of Finance, 45: 976, 959 Glosten, L. R., Jagannathan, R. & Runkle, D. E. (1993), On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks, The journal of finance, 48(5): Guidoum, A. C. & Boukhetala, K. (2016), Estimation of Stochastic Differential Equations with Sim, DiffProc Package Version 3.2. Hang, T., Nguyen, I. & Nabney, T. (2008), Combining the Wavelet Transform and Forecasting Models to Predict Gas Forward Prices, IEEE, Seventh International Conference on Machine Learning and Applications. Kaboudan, M. A. (2001), Compmetric Forecasting of Crude Oil Prices, IEEE: Merton, R.C. (1973), Theory of rational option pricing. Bell J Econ Manage Sci, 4(1): Moshiri, S. & Foroutan, F. (2006), Forecasting Nonlinear Crude Oil Prices, the energy journal, 27(4): Nelson, D. B. (1991), Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach, Econometrica: Journal of the Econometric Society, Shafiee, Sh. & Topal, E. (2010), A long-term view of worldwide fossil fuel prices, Applied Energy, 87: Shimko, D. C. (1992), Finance in continuous time: A primer, Miami: Kolb Pub. Co.

23 فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی سال سوم شماره دوم )پیاپی 9( بهار 1397 Wang, S., Yu, L. & Lai, K.K. (2005), A Novel Hybrid AI System Framework for Crude Oil Price Forecasting, In: Shi Y., Xu W., Chen Z. (eds) Data Mining and Knowledge Management. CASDMKM Lecture Notes in Computer Science, vol Springer, Berlin, Heidelberg. Wu, L. & Shahidpour, M. (2010), A Hybrid Model for Day Ahead Price Forecasting, IEEE Transaction on Power Systems, 25(3): Zakoian, J. M. (1994), Threshold heteroskedastic models, Journal of Economic Dynamics and control, 18(5):

خودهمبستگی

خودهمبستگی Autocorrelation دانشجو مربوطه: خانم تجری عدم خودهمبستگی بین جمالت خطا یکی از فروض اساسی برای روش OLS است. همبستگی خطاها با یکدیگر را اصطالحا»خودهمبستگی«می گویند. E(UiUj) 0 i j به طور کلی خودهمبستگی بیانگر

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدل های تغییرپذیری ) )مدل های تغییرپذیری و نااطمینانی تغییرپذیری یکی از مباحث مهم در مطالعات اقتصادی و مالی است.تغییرپذیری را اغلب به صورت انحراف معیار یا واریانس تعریف می کنند که در هر مثالی دارای مفهوم

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۳۰ اردیبهشت ۹۳ جلسه ی ۲۳: متغیر تصادفی مخلوط مجموع متغیرهای تصادفی تابع مولد گشتاور مدر س: دکتر شهرام خزاي ی ن

دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۳۰ اردیبهشت ۹۳ جلسه ی ۲۳: متغیر تصادفی مخلوط مجموع متغیرهای تصادفی تابع مولد گشتاور مدر س: دکتر شهرام خزاي ی ن دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۰ اردیبهشت ۹ جلسه ی ۲: متغیر تصادفی مخلوط مجموع متغیرهای تصادفی تابع مولد گشتاور مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهرداد تحویلیان- فرنوش فرهادی در این جلسه ابتدا

توضیحات بیشتر

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

Introduction to Economic Fluctuations Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy

Introduction to Economic Fluctuations  Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy C H A P T E R 9 مقدمه ای بر نوسان های اقتصادی MACROECONOMICS N. GREGOR MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت...

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - chapter 2

Microsoft PowerPoint - chapter 2 حل معادلات يك متغيره محاسبات عددي پيشرفته روش نصف كردن - شرط پايان الگوريتم: مناسب ترين شرط 2 محاسبات عددي پيشرفته روش نصف كردن قضيهفضكند و روش نصف كردن دنباله را ه: فرض كنيد توليد مي كند كه صفر p را تقريب

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbuacir ١٠ شهریور ١٣٩٢ برای برآورد دبی اوج روشهای متفاوتی ارایه شده است که به شرح زیر است روابط تجربی: بهعنوان مثال میتوان به رابطه منطقی و یا استدلالی ١ اشاره

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

بررسي اثر متقابل قیمت های جهاني بازار نفت خام و زغال سنگ چکیده در این مقاله به بررسی و شناسایی اثر قیمت نفت خام بر زغال سنگ و بر عکس پرداخته میشود. نف

بررسي اثر متقابل قیمت های جهاني بازار نفت خام و زغال سنگ چکیده در این مقاله به بررسی و شناسایی اثر قیمت نفت خام بر زغال سنگ و بر عکس پرداخته میشود. نف بررسي اثر متقابل قیمت های جهاني بازار نفت خام و زغال سنگ چکیده در این مقاله به بررسی و شناسایی اثر قیمت نفت خام بر زغال سنگ و بر عکس پرداخته میشود. نفت به عنوان یکی از مهم ترین منابع انرژی جهان شناخته

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال ---------------------------------------------------------------------------------------------------- سري 2 (فصل 3): منابع اطلاعات و کدبندي منبع 1-2

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 6 Least Square Rules مقدمه Give a set of observatios, which model parameters gives a model which approximates those up to the smallest sum of squared

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه Lecture 2

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه   Lecture 2 با سم ه تعا ل ی تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه Lecture 4 فيلتر وينر مقدمه فيلتر وينر يک فيلتر LTI است که در کنترل و پردازش سيگنال داراي کاربرد فراوان است. اين فيلتر يک تخمين LMMSE از سيگنال ارائه مي کند.

توضیحات بیشتر

موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ٢٧ آذر ١٣٩۵

موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ٢٧ آذر ١٣٩۵ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbu.ac.ir ٢٧ آذر ١٣٩۵ ١. ١ توزیعهای احتمال دو متغیره گسسته.................... ۴ ١. ١. ١ مثال............................. ۵ ٢. ١. ١ حل..............................

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ارتعاشات سیستم های ممتد و پیوسته Vibration of Continuous Systems مروری بر ارتعاشات سیستم های یک درجه آزادی Review: Vibration of Single-DOF Systems سیستم های یک درجه آزادی 2 Single-DOF Systems c همانطور

توضیحات بیشتر

Q-Learning

Q-Learning یادگیری تقویتی n.razavi@tabrizu.ac.ir ۱۳۹۵ سید ناصر رضوی یادگیری تقویتی 2 یادگیری تقویتی 3 عامل ایدهی اصلی. دریافت بازخورد از محیط به شکل پاداشها. سودمندی عامل به وسیلهی تابع پاداش تعریف میشود. عامل باید

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - l-bazar arz.doc

Microsoft Word - l-bazar arz.doc در بازار بينالمللي اسعار عمده همانند بازارهاي جهاني نفت و فلزات گرانبها شاهد تحولات گستردهاي بود. روند تغيير رابطه برابري ارزهاي عمده در اين عمدتا متاثر از شکاف نرخ بهره درحوزههاي پولي دورنماي رشد اقتصادي

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFE4C8C7E1E520E5C7ED20DACFCFED20E620E5E4CFD3ED2E646F63>

<4D F736F F D20CFE4C8C7E1E520E5C7ED20DACFCFED20E620E5E4CFD3ED2E646F63> و- و- و- دنباله هاي عددي : - دنباله هاي عددي و هندسي 5 t.كدام جمله از اين رشته مساوي است جمله ام رشته اي عبارت است از 5 5. t كدام جمله از اين رشته مساوي صفر است جمله ام رشته اي عبارت است از 0. t آيا جمله

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tamrin2 omid.doc

Microsoft Word - tamrin2 omid.doc سري دم تمرينات آمار احتمال مهندسي (متغيرهاي تصادفي اميد رياضي ( 0 4 4 فرض كنيد كه x داراي تابع تزيع تجمعي بصرت زير مي باشد. x p x p x p x p 5 x 5 ( ) ( ) ( ) ( ) مطلبست : الف) ب) د) ( p ) ( 0.4 p p 4)

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

فصل 2 حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 f(x) = 2x+ 3 نمودار تابع خطی + ۳ ۲x f (x) = داده شده است. y = x ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصا

فصل 2 حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 f(x) = 2x+ 3 نمودار تابع خطی + ۳ ۲x f (x) = داده شده است. y = x ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصا فصل حسابان يافتن ضابطٴه تابع وارون فعاليت 9 () = + نمودار تابع خطی + ۳ ۲ () = داده شده است. = ١ وارون اين تابع را در همان دستگاه مختصات رسم کنيد. ٢ معادلهای برای وارون اين تابع به دست آوريد. میتوانيد از

توضیحات بیشتر

فصلنامه اقتصاد كاربردي دوره 9 شماره 28- بهار 1398 تحليل عوامل مؤثر برکسري بودجه در منتخبي از کشورهاي در حال توسعه با تاکيد بر نقش توهم مالي تاريخ دريا

فصلنامه اقتصاد كاربردي دوره 9 شماره 28- بهار 1398 تحليل عوامل مؤثر برکسري بودجه در منتخبي از کشورهاي در حال توسعه با تاکيد بر نقش توهم مالي تاريخ دريا فصلنامه اقتصاد كاربردي 9 شماره 28 بهار 1398 تحليل عوامل مؤثر برکسري بودجه در منتخبي از کشورهاي در حال توسعه با تاکيد بر نقش توهم مالي تاريخ دريافت: 97/10/23 تاريخ پذيرش: 98/9/21 GMMSys O38 E62 C33 JEL

توضیحات بیشتر

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو

پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجو پاورپوینت راهنماي انتخاب آزمون مناسب آماري لطفا به صفحه بعدي بروید. توجه: هدف اصلی این اراي ه کمک به مطالعاتی است که به بررسی یک متغیر محققان و دانشجویان در انتخاب آزمون آماري مناسب در ) کت نیز در آن گنجانده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد

یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد یک ورق با ترک مرکزی به طول آباکوس مدل کنید: دادهها: طول ترک 2a 11 میلیمتر :a مطابق شکل 1 در نظر گرفته و با توجه به شرایط زیر آن را در نرم افزار ابعاد ورق مربعی: 111 میلیمتر مدول یانگ: 011111 مگاپاسکال

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

4/7/2015 برازش چند جملهاي: روش حداقل مربعات مقدار خطا یا باقی مانده مقدار واقعی مقدار تقریبی Advanced Numerical Methods 106 برازش چند جملهاي سه معادله

4/7/2015 برازش چند جملهاي: روش حداقل مربعات مقدار خطا یا باقی مانده مقدار واقعی مقدار تقریبی Advanced Numerical Methods 106 برازش چند جملهاي سه معادله برازش چند جملهاي: روش حداقل مربعات مقدار خطا یا باقی مانده مقدار واقعی مقدار تقریبی Advaced Numercal Methods 6 برازش چند جملهاي سه معادله و سه مجهول به این ترتیب مقادیر ضرایب چندجملهاي محاسبه میشود. این

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

(Supply) عرضه

(Supply) عرضه تقاضا (Demand) 1 ري وس مطالب قید بودجه Constraint) (Budget ترجیحات( Function (Utility منحنی بی تفاوتی Curve) (Indifference انتخاب مصرف کننده Choice) (Consumer s کشش درآمدي Elasticity) (Income کشش جانشینی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Fourier1

Microsoft PowerPoint - Fourier1 ریاضیات مهندسی دکتر علی کریم پور عضو هیات علمی گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد بخش اول سري و انتگرال فوریه 1 مراجع Advanced engineering mathematics, Erwin kreyszig, 2006 ریاضیات مهندسی پیشرفته

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 روش حذف گوسی Elimination) (Gauss یکی از مهمترین الگوریتمهایی دو مرحله تشکیل شده است: استفاده امروزه که است از روش این در کار روند می ش ود. (Forward Elimination) می شود. تشکیل مثلثی بالا دستگاه یک معادلات

توضیحات بیشتر

C indd

C indd آشنایی با نظریۀ اعداد نظریه اعداد و به خصوص مبحث هم نهشتی ها کاربردهای بسیاری در علوم مربوط به رایانه رمزنگاری و رمزگشایی حساب با اعداد صحیح بزرگ طراحی الگوریتم های سودمند برای حساب کامپیوتری و ایجاد اعداد

توضیحات بیشتر

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انجام می دهد (با مثال توضیح دهید) 2-2 2 + 3 2 - + (-)

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا دانشجویان برق ورودی و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 191/80/ دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول - برق ورودی 9 به بعد -- -- --70

توضیحات بیشتر

سيستم هاي کنترل بهينه

سيستم هاي کنترل بهينه با سم ه تعا ل ی کنترل اتوماتیک ترافیک Lecure Opimal Polices مقدمه تعريف عام مديريت يا کنترل بهینه يک سیستم: تعيين سيگنال کنترل بطوري که در محدوديت ها يا قيود فيزيکي صدق کرده و در ضمن معيار معيني را حداقل

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته بخش دوم: فیبوناچی پیشرفته جواد کشاورز 17

بسمه تعالی آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته بخش دوم: فیبوناچی پیشرفته جواد کشاورز 17 بسمه تعالی آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته بخش دوم: فیبوناچی پیشرفته جواد کشاورز 17 بخش دوم( فیبوناچی پیشرفته و کاربردهای آن دنباله بسیار معروفی در ریاضیات و فیزیک به اسم دنباله فیبوناچی بصورت زیر می باشد:

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

بررسی تاثیر بی‌ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی ایران

بررسی تاثیر بی‌ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی ایران فصلنامه تحقيقات توسعه اقتصادي تابستان 3131 فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی - شماره چهاردهم - تابستان -9313 صفحات 31-66 بررسی تاثير بیثباتی صادرات بر رشد اقتصادي ایران رویا آلعمران 3 سيدعلی آلعمران تاریخ

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = = cos

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation صنعت توزیع برق رکن اساسی در مدیریت انرژی صنعت برق محمودرضا حقی فام مزایای بهبود بهره وری انرژی در صنعت برق -1 تأمین مشترکین بیشتر با ظرفیت موجود 2- کاهش رشد تقاضای برق و در نتیجه کاهش نیاز به سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر

finnotech cards 25tir

finnotech cards 25tir از از ا م از ا م ا ت از ا ا ده ا ت و ی آن ه ا. ا ا م : دارا ی ی ی و ه ا. ا ت ا م ا ا ت ا م ن و ه ی و ا ت و ه ن از ا م از ا ا ده آن ه ا. ا ا م ی زده ا ی و د دا ا. درآ و ت ا ت ا م د و ن ا ده از ا ت ا م د

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

ADT های پایه ای

ADT های پایه ای توابع و کتابخانه ها: کتابخانه ها سید ناصر رضوی www.snrazavi.ir ۱۳۹۶ 2-2 کتابخانه ها 2 کتابخانه ها 3 کتابخانه. هستند. استفاده قابل برنامه ها از بسیاری در آن متدهای که ماجول یک مشتری. فراخوانی متد فراخوانی

توضیحات بیشتر

10

10 مقاومت مصالح فصل 10: ستون ها 10. Columns دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان ستونها تعريف: عضوهای که هستند قائمی منشوری کنند. می تحمل را محوری فشاری بارهای انتخاب نحوی به ستون مقطع سطح ستونها

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 6 دروس اصلي دروس اختياري پايان نامه جمع (بدون دروس

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد بررسی وضعیت صنعت فولاد مقدمه صنعت فولاد یکی از موتورهاي محرك توسعه اقتصادي کشورها در سراسر جهان به شمار می رود. این صنعت علاوه بر نقش کلیدي در توسعه کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا عاملی موثر در رشد

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx تحليل و طراحي كنترل كننده براي سلولهاي سوختي هيدروژني از نوع SOFC حسام الدين مصلي استاد راهنما: امين نوبختي رئوس مطالب معرفي اهداف پروژه اقدامات صورتگرفته مسير پيش رو همكاران: مهدي شريف زاده ) استاد دانشكده

توضیحات بیشتر

و 2 پژوهشگاه دانشهای بنیادی شماره مقاله : 22 مقاله نامه بیست و دومین کنفرانس بهاره فیزیک )13-13 آنتروپی سیاهچاله شوارزشیلد- دوسیته و فرمول کاردی- ورلی

و 2 پژوهشگاه دانشهای بنیادی شماره مقاله : 22 مقاله نامه بیست و دومین کنفرانس بهاره فیزیک )13-13 آنتروپی سیاهچاله شوارزشیلد- دوسیته و فرمول کاردی- ورلی و آنتروپی سیاهچاله شوارزشیلد- دوسیته و فرمول کاردی- ورلینده محسن دهقانی کاظمی ایالم دانشگاه ایالم چكیده فرمول کاردی ورلینده آنتروپی یک میدان متقارن همدیس را به انرژی کل و انرژی کازیمیر آن در یک فضای d

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 0 سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده...... 1 فصل اول: مقدمه -1-1 مقدمه 3... فصل دوم: بستر تحقیق -1-2 مقدمه 5... 2-2- شبکههای موردی بیسیم...

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - jedp-03-04

Microsoft Word - jedp-03-04 دوفصلنامه علمی- تخصصی اقتصاد توسعه و برنامهریزي/ پاییز و زمستان 1391/ سال اول/ شماره دوم 9 اثر تکانههاي قیمتی نفت بر رشداقتصادي در ایران و ژاپن با استفاده از مدل ARDL * 1 ساناز بهمنیار 2 محمد حسن فطرس

توضیحات بیشتر

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه مدیران سرمایه گذاری بیانیه سیاست سرمایه های های گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه توسط مدیران سرمایه گذاری صندوق تهیه شده است. هدف

توضیحات بیشتر

نگاهي به بازده انواع داراييها با تأكيد بر بازار سكه طي دوره * حسين توكليان در اين ميان نوع پسانداز خانوارها نيز از اهميت بااليي برخوردار است ب

نگاهي به بازده انواع داراييها با تأكيد بر بازار سكه طي دوره * حسين توكليان در اين ميان نوع پسانداز خانوارها نيز از اهميت بااليي برخوردار است ب نگاهي به بازده انواع داراييها با تأكيد بر بازار سكه طي دوره 90 1385 * حسين توكليان در اين ميان نوع پسانداز خانوارها نيز از اهميت بااليي برخوردار است بهگونهاي كه تركيب داراييهايي كه خانوارها در سبد دارايي

توضیحات بیشتر

سري سوال, -,( ),,, - ١ توصيف زير به کدام دسته از تعاريف هوش مصنوعي مربوط مي گردد ((مطالعه ي محاسباتي که منجر به درک و استدلال مي شود.)) سيستم هاييکه عقلايي فکر ميکنند. سيستم هاييکه مثل انسان فکر ميکنند.

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

شبکه های عصبی در کنترل

شبکه های عصبی در کنترل شبکه های عصبی در کنترل دانشگاه نجف آباد درس: کنترل هوشمند در فضای سایبرنتیک مدرس: حمید محمودیان مدل ریاضی نرون مدل ریاضی یک نرون ساده به صورت روبرو است P: مقدار کمیت ورودی b: مقدار بایاس )عرض از مبدا تابع

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - technical analysis

Microsoft Word - technical analysis اندیکاتور ھا : در بحث تحلیل تکنیکال : اندیکاتورها ابرازی هستند ک. ه با اعمال یک سری روابط ریاضی مشخص بر روی قيمت سهم و حجم معاملات شکل می گيرند. در کنار مبحث اندیکاتور ها همواره به واژه ای به نام اسيلاتورها

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

هاله کسمائي

هاله کسمائي 3-1 آرایه يکی از پرکاربردترين ساختمان های داده است که اغلب برای پیاده سازی داده ه یا انتزاعی خطی بکار می رود. تعريف های يک بعدی های دو بعدی محاسبه فضا و آدرس های پويا الگوريتم های درج و حذف تعریف آرایه

توضیحات بیشتر

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 به نکات زیر حتما دقت کنید: موعد تحویل تمرین تمدید نخواهد شد. قطع بودن اینترنت منزل یا خوابگاه کندی سرعت اینترنت عدم وقت و... هیچ کدام دلیل

توضیحات بیشتر

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال 94 4 5 6 7 8 9 0 طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه کشور با تاکید بر مولفههای اقتصاد مقاومتی بررسی وضعیت

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos + tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) + tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = =

توضیحات بیشتر

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه آموزشی مدیریت ریسک قراردادي با موردکاوي قراردادهاي

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد 7931 1_ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت گرفت ضمن در نظر گرفتن کلیه مقادیر و شرایطی که در آن

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش»تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال «که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - advmath4-PDEs [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - advmath4-PDEs [Compatibility Mode] Ptil Diffeetil Equtio PDE عادلات د ا ل ی Ghemzeh فهرست عناوين و فصول معادلات ديفرانسيل جزي ي - يادآوري معادلات ديفرانسيل معمولي - رده بندي معادلات ديفرانسيل جزي ي - معادلات نيمه خطي مرتبه اول - معادلات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد آرذماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال» گزارش»تحوالت بازار مسکن

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد فروردينماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال» گزارش»تحوالت بازار

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ

دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخ دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها دی ۹۳ جلسه ی ۱۴: میانه ها و ا ماره های ترتیبی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسام رهنما-نوید مشایخی ۱ مقدمه منظور از iا مین ا ماره ی ترتیبی مجموعه ای

توضیحات بیشتر

نحوه بررسی تقویم اقتصادی

نحوه بررسی تقویم اقتصادی نحوه بررسی تقویم اقتصادی پرشین چارت تقویم اقتصادی چیست تقویم مورد استفاده معامله گران است که به منظور بررسی رویداد های مهم اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران با بررسی این تقویم از تاریخ و

توضیحات بیشتر

Issue

Issue (طی دوره زمانی 1990 تا 2010) چکیده امروزه انرژي به عنوان یکی از اصلیترین عوامل براي شکلگیري و پیشرفت جوامع صنعتی شناخته شده است و میزان دسترسی کشورها به منابع گوناگون انرژي نشانگر پتانسیلهاي پیشرفت و قدرت

توضیحات بیشتر

درس برنامه نویسی )شیمی( بهار ٩٧ تدریس توسط : حسین جوهری درس پنجم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده ریاضی ادامه بحث در مورد اعداد کار با ورودی

درس برنامه نویسی )شیمی( بهار ٩٧ تدریس توسط : حسین جوهری درس پنجم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده ریاضی ادامه بحث در مورد اعداد کار با ورودی درس برنامه نویسی )شیمی( بهار ٩٧ تدریس توسط : حسین جوهری درس پنجم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده ریاضی ادامه بحث در مورد اعداد کار با ورودی خروجی عبارات منطقی برای مطالعه بیشتر فصل ٣ و ٤ و ١٠

توضیحات بیشتر

مدرسۀ دیفرانسیل و ریاضی تجربی ایران سامان سلامیان

مدرسۀ دیفرانسیل و ریاضی تجربی ایران سامان سلامیان مدرسۀ دیفرانسیل و ریاضی تجربی ایران سامان سالمیان بسط دو جمله ای مثلث خیام پاسکال مجموع ضرایب بسط ارائه شده توسط مهندس سامان سالمیان بسط دو جمله ای نیوتن ( غیاث الدین جمشید کاشانی ) بسط ) n ( را بسط دو

توضیحات بیشتر

C292-1

C292-1 ۴ فصل مشتق کاربردهاى همان گونه که در فصل قبل ملاحظه شد تفسير آهنگ تغيير از مشتق ريشه در مساي ل فيزيکى و پديده هاى طبيعى دارد و تعبير هندسى مشتق رويکردى نظرى و انتزاعى را اراي ه مى دهد. دامنه کاربردهاى

توضیحات بیشتر

تعیین حجم نمونه در رگرسیون لجستیک

تعیین حجم نمونه در رگرسیون لجستیک اندیشه آماري سال بیستم شماره اول بهار و تابستان 1394 شماره پیاپی 39 ص 21-27 21 تعیین حجم نمونه در رگرسیون لجستیک 3 مهدي یوسفی نژاد عطاري 1 سعید کلاهی رنجی 2 ویدا کرباسی چکیده: مسي له تخمین حجم نمونه در

توضیحات بیشتر

ADT های پایه ای

ADT های پایه ای عناصر برنامه نویسی: جریان کنترل سید ناصر رضوی www.snrazavi.ir ۱۳۹۸ دستورات شرطی حلقه ها و 3-1 2 اجزای برنامه نویسی ۳ any program you might want to write objects functions and modules graphics, sound, and

توضیحات بیشتر

Hamid

Hamid مثالهایی از تحقیق در عملیات مقدماتی و پیشرفته تحقیق در عملیات مقدماتی روشهاي حل مساي ل تحقیق در عملیات مقدماتی 1- ترسیمی - 2 روش سیمپلکس - 3 روش -M 4- روش دوال روش ترسیمی مثال Max P= X 1 +4X 2 St: X 1

توضیحات بیشتر

رسم خطی عمودی در نمودار خطی

رسم خطی عمودی در نمودار خطی رسم خطی عمودی در نمودار خطی محمد ناظری بهار 1396 Talant.ir با نمودارهای اکسل به راحتی می شود خطی عمودی برای نمودار خطی ایجاد نمود. دلیل اینکه این موضوع را می خواهم بررسی کنم آن است تا راحت تر بتوانیم در

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Chapter3.doc

Microsoft Word - Chapter3.doc آزمایشهای فصل 3: تکراری Chapter 3 تعبیر مفهومی آزمایشهای تکراری آزمایش برنولی قضیە دموآور-لاپلاس قضیە پواسن نقاط پواسن...3.4.5 . Ω =Ω Ω بار Ω داریم که: وقتی یک آزمایش تصادفی را تحت شرایط یکسانی تکرار میکنیم

توضیحات بیشتر