تاثیر تیپینگ ساق پا بر پارامترهای منحنی فراخوانی رفلکس H: مقایسه میزان تاثیرپذیری موتورنورون های عضله سولئوس و گاستروکنمیوس خارجی

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "تاثیر تیپینگ ساق پا بر پارامترهای منحنی فراخوانی رفلکس H: مقایسه میزان تاثیرپذیری موتورنورون های عضله سولئوس و گاستروکنمیوس خارجی"

رونوشت

1 مجله بالینی پرستاری مامایی/ دره 6 شماره 3/ پاییز / مقاله پژهشی تأثیر تن آرامی بر نشانههای رانی زنان مبتال به ملتیپل اسکلرزیس 2 *2 1 مژگان سهیلی فاطمه نظری حید شایگان نژاد 2 1 دانشگاه علم پزشکی اصفهان اصفهان ایران مرکز تحقیقات علم اعصاب اصفهان دانشگاه علم پزشکی اصفهان اصفهان ایران. تاریخ دریافت: 95/1/16 تاریخ پذیرش: 95/11/24 چکیده: زمينه هدف: بيماران ملتيپل اسکلرزیس ( ما اس( نسبت به افراد سالم داراي سطح بسيار باالتري از اختالالت راني نظير افسردگي اضطراب استرس هستند که بهشدت بر کيفيت زندگي آنان تأثيرگذار است نقش مهمي در تحریک شرع حمالت بيماري ملتيپل اسکلرزیس )ام اس( بدتر شدن عالئم افزایش خستگي دارند. از درمان هاي رایج کم هزینه در طب مکمل تن آرامي ميباشد. این پژهش با هدف بررسي تأثير تکنيک تن آرامي بر افسردگي اضطراب استرس زنان مبتال به ام اس انجام شد. رش بررسي: این پژهش یک مطالعه کار آزمایي باليني تصاد يف که بر ري 5 بيمار مبتال به ام اس مراجعهکننده به کلينيک ام اس بيمارستان کاشاني اصفهان انجام شد. پس از نمنهگيري به رش آسان نمنهها بهصرت تخصيص تصادفي در د گره آزمن قرار گرفتند. در گره آزمن تکنيک تن آرا يم طي 4 هفته د بار در هفته به مدت 4 دقيقه براي هر بيمار انجام شد گره فقط تحت دریافت مراقبت درمانهاي معمل داریي طبق دستر پزشک معالج قرار گرفتند. اطالعات با استفاده از پرسشنامه DASS-21 قبل بالفاصله د ماه بعد از مداخله در د گره جمعآري گردید. دادهها تسط SSS آمار تصيفي استنباطي تجزیهتحليل شدند. یافتهها: نمرات استرس اضطراب افسردگي قبل از اجراي مداخله در د گره اختالف معنيداري نداشت )/5>( اما بالفاصله بعد از مداخله آزمن تي مستقل تفات معنيداري بين نمرات استرس د گره )/1=( اضطراب )/2=( افسردگي )/2=( را نشان داد اما د ماه بعد از مداخله تفات معنيداري فقط بين نمره استرس د گره )/3=( جد داشت. همچنين آزمن آناليز اریانس با اندازههاي تکراري نشان داد که نمره استرس اضطراب افسردگي در زمانهاي مختلف در گره آزمن تفات آماري معنيد ريا داشت )/1<( در گره جد نداشت )/5>(. نتيجهگيري: به نظر ميرسد اجراي تکنيک تن آرامي بر کاهش استرس اضطراب افسردگي مبتالیان به ام اس مثراست. هرچند اثر تدامي این تکنيک بر استرس بيشتر بده است لذا انجام این تکنيک بهعنان رشي مقرنبهصرفه در هزینه زمان تصيه ميشد. اژهه يا کليدي: ملتيپل اسکلرزیس تن آرامي استرس اضطراب افسردگي. مقدمه: ملتیپل اسکلرزیس ( ما اس( از اختالالت شایع سیستم عصبی است که چالش بزرگی را برای مددج خاناده مراقبین اعم از پرستار عض خاناده سایر آشنایان مطرح می کند. شیع ام اس در مناطق مختلف جهان متفات است بین 5 مرد در هر 1 هزار نفر در مناطق گرمسیری یا آسیا تا بیش از 1-2 مرد در هر 1 هزار نفر در مناطق معتدله میباشد. شیع جغرافیایی در تمام ارپا شمال استرالیا بسیار باال است )1(. بیماری ایالت متحده نیزلند جنب کانادا در ایران آمار دقیقی از تعداد مبتالیان به این جد ندارد یل بر اساس مطالعات شیع ام اس در ایران از 5/3 تا 74/28 در 1 هزار نفر برآرد در شهر اصفهان در سال 71/6 21 در 1 هزار نفر گزارش شده است بنابراین اصفهان را می تان از مناطق * نیسنده مسئل: اصفهان- دانشگاه علم پزشکی اصفهان- مرکز تحقیقات علم اعصاب اصفهان- تلفن:

2 تأثیر تن آرامی بر نشانه های رانی زنان مبتال به ملتیپل اسکلرزیس مژگان سهیلی همکاران 12 با خطر متسط تا باالی ام اس شناخت )3 2(. ازنظر اپیدمیلژی بهطر اس ام تیپیک در جانان 2-4 سال رخ می دهد شیع آن در زنان تقریبا 3 برابر بیشتر از مردان تشخیص داده شده است )4(. محققان بر این در بارند که دستیا یب جهان نیست )5(. بدن تجه به اهمیت به تسعه بهداشت سالمت سالمت زنان ممکن بیماری ام اس بسیار پیچیده چند چهره میباشد اغلب با تنعی از نشانههای جسمی رانی برز پیدا میکند )6(. به دلیل درگیری سیع ماده سفید در ناحی ساب کرتیکال ناحی مرکزی سالمت ران نیز در این بیماران دچار اختالل میشد )7(. در مطالعهای در کشر پرتغال که بر ری 14 بیمار مبتال به ام اس انجام شد میزان شیع اختالالت اضطراب %35/7 اختالالت پانیک %1 اختالل ساس جبری %8/6 )8(. است بده %18/6 یافتههای اختالل مطالعهای اضطرابی منتشر در استان مازندران نشان داد که افسردگی اضطراب شدید به ترتیب در %11/2 %14/9 مبتالیان به ام اس مشاهده می شد. در مطالعهای در انگلستان از 127 بیمار مبتال به ام اس %82 افسردگی %53 اضطراب داشتهاند در %45 افراد هر د عالمت گزارش شده است %16 آنها افکار خدکشی داشتهاند )9 7(. نتایج مطالعات نشان میدهد که استرس اضطراب نقش مهمی در تحریک شرع حمالت ام اس تشدید عالئم دارند )1(. این در حالی است که هیچگنه درمان قطعی برای ام اس جد ندارد هدف از درمان عالئم است عالئم بخش مهمی در مراقبت از مبتالیان ام اس به که سبب ایجاد میباشد تغییرات قابلمالحظهای در کیفیت زندگی احساس سالمتی این بیماران میشد )11(. درمانهای داریی استفاده شده در کاهش بعضی از عالئم بیماری ام اس مثر هستند هرچند اثرات امیدبخشی بر فرآیند بیماری همه بیماران نشان نمیدهند. همچنین این دارها گرانقیمت عارض جانبی زیادی مانند افزایش دردهای عصبی تب بر ج یا اسپاستیسیتی تهع افسردگی میگذارند )13 12(. امرزه درمانهای مرسم ام اس محدد شدهاند بسیاری از آنها اثرات نامطلب قابلتجهی دارند که ترس از عارض جانبی تمایل به تسکین عالئم سبب افزایش استفاده از درمانهای ط یب است )15 14(. مکمل جایگزین تسط بیماران شده در 2 سال اخیر با تجه به گسترش تکنلژی جایگاه خاص پرستاران ازنظر بررسی شناخت نیاز بیماران به ا نی عارض از گنه مداخالت همچنین بهمنظر پرهیز درمانهای داریی مکمل طب بهعنان رشی جامعنگر که متجه ارتباط بین رح جسم ران انسان است راج قابلتجهی در میان پرستاران پیدا کرده است )16(. از آنجا که بسیاری از درمانهای مکمل فاقد شاهد علمی کافی برای حمایت هستند استفاده از این درمانها تسط مبتالیان به ام اس ر به افزایش است. بر طبق دسترالعمل اخیر مسسه م یل سالمتی بالینی که در سال 27 منتشر شد پیشنهاد شده است که بیماران ام اس بایس یت علمی آگاه شند هرچند که این از شاهد مجد شاهد ناکافی محدد میباشند )17(. به علت اینکه استفاده از اینگنه درمانها مرد نظارت تأثیر بر هنز مرد بحث است تحقیقات محددی در آنها تأثیرات شده انجام اینگنه کمک کننده باشد )18(. یکی از درمانه یا لذا بررسی درمانها میتاند ارزیا یب مثر طب مکمل تکنیک تن آرامی میباشد که یک مداخله غیرداریی کمهزینه است )19(. این تکنیک ضد فشار انقباض عضالت ابزاری برای افزایش آرامش جسم ذهن است. در طی این درمان بیمار یاد میگیرد که بهطر متناب عضالت بدن را منقبض سپس منبسط بهطر دقیق عالئم تنش را در بدن خد شناسایی بهتدریج به آرامش رانی دست یابد )2(. تکنیکهای متعدد تن آرامی جد دارد که از بین بسیاری آنها از تکنیک رشهای خابآلدگی افزایش میشند خاص یا یادگیری تجیز آنها جاکبسن بنسن برخالف دیگر تن آرامی که باعث استرس اضطراب در فرد مشکل است نیاز پزشک ندارند به ابزار )21(. تکنیک

3 ( مجله بالینی پرستاری مامایی/ دره 6 شماره 3/ پاییز 1396 آرامی تن پیشرنده عضالنی 1938 میالدی معرفی تسط برای الین Jacobson بار در سال به کار گرفته شد. تکنیک جاکبسن سفت شل کردن مفقیتآمیز گرههای عضالنی را در برمیگیرد. در این رش افراد 3 گره عضالنی مختلف را منقبض ریلکس میکنند. تکنیک این تسط Bernstein Boorkoves به 16 گره عضالنی کاهش یافت آنها دریافتند این تکنیک به همان اندازه مثر است )22(. تکنیک بنسن نعی تکنیک تصیرسازی ذهنی است که برای الین بار تسط Herbert Bensone تصیه شد میتان با بهکارگیری تمام حاس تجسم خالق به آرامسازی دستیافت اغلب به شلی عضله تکنیکهای مناسب تمرکز تجه دارد )18(. تحقیقات متعددی در زمینه کاربرد تکنیک تن آرامی یافتهه یا د رش تن در مطالعهای سطح اضطراب مبتالیان انجام منچستر به با شده هدف است. مقایسه ازجمله تأثیر آرامی جاکبسن رفلکسلژی بر کاهش ام اس که شاهدی از تأثیرات مثبت تن آرامی را بر میزان اضطراب این بیماران نشان داد )12(. مطالعهای دیگر در تهران نشان داد که تکنیک تن آرامی بر تسکین نشانههای رانی بیماران مبتال به ام اس مثر است )13(. همچنین در مطالعهی Kouteh همکاران شاهدی مبنی بر تأثیرات مثبت تن آرامی ذهن- اضطراب استرس بیماران مبتال به نشان داده شد )23 کاربرد رش تن آرامی بدن )Dohsa-hou( بر افسردگی ملتیپل اسکلرزیس اما در این مطالعه مطالعات دیگر بهصرت صرفا آرامسازی پیشرنده عضالنی )جاکبسن( یا بنسن یا سایر رشهای دیگر تن آرامی بده است لذا پژهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تکنیک تن آرامی ترکیبی )جاکبسن بنسن( بر افسردگی اضطراب استرس بیماران مبتال به ام اس انجام شد. رش بررسی: یک پژهش این سکر که مراجعهکننده کاشانی بر یک ری به کلینیک اصفهان از فرردین کارآزمایی 5 ام اس تا بیمار بالینی مبتال بیمارستان ماه بهمن به تصادفی آیت سال ام اس اهلل 1392 انجام شد. )این پژهش در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران در سال 1392 با شماره به ثبت رسیده است(. جامعه آماری این پژهش شامل کلیه بیماران مبتال به ام اس مراجعهکننده به کلینیک تخصصی ام اس مرکز درمانی آیت اهلل کاشانی بدند که ابتالی معیار مبنای بر ام اس به آنها متخصص مغز اعصاب مسجل شده بد. مکدنالد تسط ثبتنام )12=n( ریزش نمنهها: 1 نفر 1 نفر )بستری شدن در بیمارستان جهت انجام پالسمافرز( 7 نفر )صرفنظر کردن از ادامه پژهش( 2 نفر )شکستگی پا( ارزیابی ازنظر داشتن معیارهای رد به مطالعه )6=n( تصادفی سازی )5=n( گره آزمن )25=n( گره )25=n( تصیر شماره 1: نمدار کنسرت 13

4 تأثیر تن آرامی بر نشانه های رانی زنان مبتال به ملتیپل اسکلرزیس مژگان سهیلی همکاران Minimization 14 تعداد نمنه استفاده از فرمل نمنه مرد نیاز جهت انجام پژهش با n= (z 2 )2s 2 )/d 2 1 +z 2 ( گره بر اساس مطالعه مشابه مقایسه 25 در هر میانگینها با اطمینان 95 تان آزمن 8 )برابر 1/96 /84( که شد برآرد نفر احتمالى در فرآیند پژهش بهمنظر کاهش مانند احتمال ریزش مشکالت به جهت افزایش دقت آمارى 3 نفر در هر گره در نظر گرفته شد )12(. الزم به ذکر است که تا پایان پژهش 1 تعداد نفر ریزش جد داشت. نفر 2 )به علت شکستگی در ناحیه پا( 1 نفر )به علت بستری شدن در بیمارستان جهت انجام پالسمافرز( )به علت نفر 7 صرفنظر کردن از ادامه پژهش( از مطالعه خارج شدند در نهایت 5 ری بر مطالعه 25 در بیمار نفر( انجام گرفت )تصیر شماره 1(. گره هر )در نمنههای پژهش بر اساس معیارهای رد به مطالعه که شامل زنان سنین 18-5 سال مبتال به ام اس )عدکننده- بهبدی یابنده پیشرنده الیه پیشرنده ثانیه( تشخیص قطعی بیماری ام اس تسط متخصص مغز اعصاب بر مبنای معیارهای مکدنالد که حداقل 6 ماه از زمان تشخیص آن گذشته باشد تمایل به شرکت مطالعه رشهای کسب قبل عدم شرکت قبلی جلسات در درمانی طب مکمل مثل یگا مدیتیشن غیره تا 6 ماه اساس بر -5/5 امتیاز مقیاس ضعیت گسترش ناتانی )EDSS( دارا بدن نمره اضطراب باالتر از 9 نمره استرس باالتر از 18 نمره افسردگی باالتر از 13 بر اساس مقیاس )Dass-21( فقدان ابتال به بیماریهای دیگر بهغیر از ام اس مانند اختالالت حاد تبدار یا مزمن جسمی )مانند آنفالنزا بیماریهای ناتانکننده قلبی غددی تنفسی کبدی اسکلتی عضالنی کلیی( ذهنی یا رانی مانند افسردگی شدید اختالل تکلم یا شنایی عدم اعتیاد به ماد مخدر رانگردان انتخاب پس از کسب رضایتنامه کتبی آگاهانه به رش تقسیم تصادفی Minimization با استفاده از نرمافزار کامپیتری مینی پای )Miniy-software( گرههای از یکی ارد مطالعه )گره آزمن ( شدند. الزم به ذکر است که بر اساس پارامترهایی همچن سن ضعیت تأهل ضعیت تحصیلی ضعیت اشتغال طل مدت ابتال به بیماری ام اس الگی سیر بالینی بیماری ام اس انجام شد. معیارهای خرج از مطالعه شامل: عدم تمایل به ادامه همکاری در پژهش از استفاده رشهای طب مکمل جایگزین داشتن سایر غیبت اناع بیش از 2 جلسه متالی عد بیماری در طل 1 ماه قبل از شرع مطالعه یا در طی دره مداخله که مجب بستری شدن بیمار در بیمارستان شد. تکنیک مداخله در گره آزمن از نع ترکیب تن آرامی جاکبسن بنسن بد که طی 4 هفته )جمعا 8 جلسه( 2 بار در هفته به مدت 4 دقیقه برای هر بیمار انجام شد. رش انجام تکنیک بدینصرت بد که پس از تضیح در مرد مراحل تحقیق از بیماران خاسته شد تا در قالب گرههای 5 نفره در ضعیت راحت مناسب ترجیحا ( هب صرت خابیده به پهل پاها نسبتا خم بهگنهای که فشاری به هیچ یک از عضالت بدن ارد نشد( بر کف اتاق مکت شده آرام با نر حرارت مناسب فارغ از محرکهای محیطی اقع در کلینیک ام اس بیمارستان آیت اهلل کاشانی قرار گیرند. از بیماران خاسته شد تا ساعت دستبند سایر زیرآالت را خارج سازند. نحه انجام تکنیک به این صرت است که بهطر نظامدار عضالت هر قسمت از بدن بیمار بهدقت قبل از تن آرامی تقسیمشده به بیمار آمزش داده شد که بدن را در هر قسمت تا جایی که ممکن است منقبض نمده سپس همراه فرمان با خاصی که از ا خاسته میشد آنها را شل نماید. هر گره از عضالت برای مدت 5 ثانیه منقبض سپس برای 15 ثانیه شل شدند. این تکنیک تالی منطقی را در پیشگرفته احدهای مرد پژهش به ترتیب عضالت انگشتان پاها ر پشت پاها مچ پاها ساق رانها لگن کمر پشت بازها ساعدها مچ شانهها گردن سر سینه شکم دستها عضالت کف ری دستها سپس عضالت انگشتان دستها را منقبض

5 مجله بالینی پرستاری مامایی/ دره 6 شماره 3/ پاییز نمدند با تمرکز بر شناسایی کرده سپس تک تک عضالت را آنها عضالت خد را شل به استراحت آنها تجه نمدند. از بیماران خاسته شد در این بین حرکات هرچند دقیقه یکبار به تنفس خد مسلط شده دم بازدمی آگاهانه انجام دهند. به دنبال تکنیک جاکبسن تکنیک بنسن از طریق ایجاد تصیرسازی ذهنی تمرکز بر تنفس انجام شد. چگنگی انجام رش آرامسازی بنسن با جمالت ساده قابلفهم به احدهای مرد پژهش در گره تن آرامی تسط پژهشگر آمزش جهت یادگیری بهتر به بیماران بهصرت عملی نشان داده شد از آنان خاسته شد که تکرار نمایند در صرت ایجاد ابهام پژهشگر آنها را رفع مینمد. این تکنیک ترکیبی با حضر پژهشگر از طریق پخش لح فشرده که قبال ضبط تهیه شده برای تمامی افراد گره تن آرامی بهصرت یکسان به اجرا گذاشته شد. در لح فشرده به انتخاب بیان یک اژه قی مبتنی بر بارهای مددج قرار گرفتن یک ضعیت مناسب راحت با تمرکز بر دم بازدم اشاره شد تأکید گردید که مددج چشمان خد را بسته به تصیر ذهنی که گینده بازگ میکند تجه نماید. در این پنجگانه تصیرسازی مددج مدنظر ذهنی میباشد. درگیر ازجمله نمدن حاس به میتان استنشاق رایحه گلها شنیدن صدای پرندگان احساس رطبت ها سردی آب جاری مشاهده گلها با رنگهای مختلف غیره اشاره نمد ) (. جهت همگن بدن نمنهها به بیماران تذکر داده شد که تا پایان مطالعه از تکنیک تن آرامی در منزل استفاده نکنند. الزم به ذکر است که در گره مداخله خاصی انجام نشد مراقبت درمانه یا معمل داریی طبق دستر پزشک معالج ادامه داشت پرسشنامه تسط پرسشگر قبل بالفاصله تکمیل گردید. بعد از انجام مطالعه ماه د ابزار گردآری دادهها پرسشنامه بد که تسط پرسشگر قبل بالفاصله د ماه بعد از مداخالت در غیاب پژهشگر در هر د گره مرد پژهش تکمیل در شد. احدهای 3 ضمن مرد پرسشگر پژهش از نع مداخله بیاطالع در بد که این مرد اقدام جهت کر بدن مطالعه انجام شد. این پرسشنامه شامل قسمت مشتمل بر قسمت 4 ال شامل مشخصات دمگرافیک سال مربط به سن ضعیت تأهل ضعیت تحصیلی شغل قسمت دم حای اطالعات مربط به ضعیت بیماری مشتمل بر 4 سال )طل مدت ابتال نع الگی بالینی بیماری مصرفی عالئم بیماری( بد. نع دارهای ام اس رایی قسمت ال دم پرسشنامه که مربط به اطالعات فردی اعضای از نفر 1 ضعیت علمی هیئت بیماری میباشد تسط دانشکده پرستاری پزشکی دانشگاه علم پزشکی اصفهان مرد تأیید قرار گرفت. جهت پایایی این قسمت پرسشنامه به 1 نفر از بیماران مبتال به ام اس داده شد بعد از 1 رز مجددا بین همان افراد تزیع اطالعات جمعآری شد سپس ضریب همبستگی پیرسن بین نمرات ساالت پرسشنامه به دست آمد با مقدار /85=r ساالت مرد تأیید قرار گرفت. استاندارد الیباند قسمت سم شامل ساالت مربط به پرسشنامه DASS-21 )Lovibond( بد. این پرسشنامه الین بار تسط در سال 1995 ارائه گردید در انگلیس بر ری یک نمنه بزرگ انسانی آزمایش شد رایی پرسشنامه اندازهگیری پایایی در آن مرد تأیید قرار گرفته است. این غالب هرکدام 21 سال است که از عالئم اضطراب آن در استرس برای افسردگی از 7 سال استفاده شده است. این پرسشنامه بهصرت لیکرت طراحی شده دارای گزینههای اصال کم متسط زیاد میباشد. کمترین امتیاز مربط به هر سال بیشترین نمره 3 است. طیف نمره افسردگی 28 تا از اضطراب 2 تا از استرس از 34 تا میباشد. در مطالعه غفاری همکاران از همین پرسشنامه استفادهشده اضطراب با )/71=r( استرس با )/74=r( افسردگی با )/97=r( در نهایت )/91=r( مرد تأی دی قرار گرفت )13(. پایایی کل ابزار با

6 تأثیر تن آرامی بر نشانه های رانی زنان مبتال به ملتیپل اسکلرزیس مژگان سهیلی همکاران آزمنهای اطالعات آماری انحراف معیار من یت ین جمعآری تصیفی ک یا با شده استنباطی استفاده )میانگین از د آزمن تی مستقل آنالیز اریانس با مشاهدات تکراری( با کمک نرمافزار SSS تجزیهتحلیل /5 در نظر گرفته شد. یافتهها: شد. سطح معنیداری کمتر از نتایج حاصل از این پژهش نشان داد که ازنظر سن طل مدت ابتال به بیماری ام اس قبل از مداخله بین د گره اختالف آماری معنیداری جد نداشت )/5>(. بیشترین درصد احدهای مرد پژهش در گره آزمن )%96( گره )%88( زنان خانهدار بدند. سطح تحصیالت گره آزمن )%84( احدهای گره مرد )%76( پژهش دیپلم در باالتر از دیپلم بد. بیشترین درصد الگی سیر بالینی بیماری در گره آزمن )%84( گره )%8( مربط به الگی عد- بهبدی بده است. نتایج بهدستآمده نشان داد که ازنظر سن طل مدت ابتال به بیماری ام اس میانگین نمره شدت اضطراب استرس افسردگی همچنین متغیرهای کیفی ضعیت تأهل سطح تحصیالت ضعیت اشتغال نع الگی بالینی بیماری قبل ام اس از مداخله گره د بین اختالف آماری معنیداری جد نداشت د گره از این شماره 1 نظر تقریبا همسان بدند.)>/5( 2(. )جدال جدل شماره 1: مشخصات د گره ازنظر اطالعات دمگرافيک اطالعات مربط به بيماري گره آزمن متغير درصد تعداد درصد تعداد / ضعيت تأهل مجرد متأهل 19 / سطح تحصيالت کمتر از دیپلم دیپلم باالتر از دیپلم 7 / ضعيت اشتغال خانهدار کارمند 1 آزاد بازنشسته / الگي سير باليني بيماري عد بهبدي پيشرنده اليه پيشرنده ثانیه 3 جدل شماره 2: مقایسه سن طل مدت ابتال به بيماري ام اس احدهاي مردپژهش در د گره گره آزمن آزمن تي مستقل t متغير /23 /83 7/7 34/4 5/6 33/9 سن )سال( /18 /35 3/36 4/78 4/69 طل مدت ابتال به بيماري )سال( 5/18 16

7 ( 5 مجله بالینی پرستاری مامایی/ دره 6 شماره 3/ پاییز 1396 بهمنظر مقایسه میانگین نمره اضطراب استرس افسردگی احدهای مرد پژهش قبل بالفاصله 2 ماه کمتر از قبل از مداخله بده است )/5<( اما بالفاصله 2 ماه بعد با یکدیگر تفات معنیداری نداشت. در گره 3 پس از مداخله در هر گره بهطر جداگانه از آزمن آنالیز بین میانگین نمره اضطراب در زمان تفات اریانس با مشاهدات تکراری استفاده شد که نتیجه حاصل معنیدار جد نداشت )/5>(. نتایج آزمن تی مستقل )=/1( از انجام این آزمن نشان داد که بین میانگین نمره اضطراب نشان داد که بین استرس نمره میانگین استرس افسردگی قبل بالفاصله 2 ماه بعد از مداخله در اضطراب افسردگی )/2=( د گره بالفاصله بعد از گره آزمن تفات آماری معنیدار جد داشت مداخله تفات معنیدار جد داشت )/5<( اما بین )/5<( اما در گره این اختالف معنیدار نبد میانگین نمره اضطراب افسردگی د گره در 2 ماه بعد از همچنین نتایج آزمن تعقیبی نشان داد LSD مداخله تفات معنیدار جد نداشت )/5>(. هرچند </5( که میانگین نمره اضطراب استرس افسردگی در گره بین میانگین نمره استرس جد داشت )/5<( )جدال.)6 شماره 4 3 آزمن بالفاصله 2 ماه پس از مداخله بهطر معنیدار جدل شماره 3: مقایسه نمره اضطراب در زمانهاي مختلف )قبل بالفاصله 2 ماه بعد از مداخله( در د گره گره آزمن آزمن تي مستقل t زمان /45 /12 6/9 16/8 6/79 قبل از مداخله 16/56 /2 2/1 6/5 14/88 4/86 بالفاصله بعد 11/6 /25 /66 6/11 14/8 4/8 2 ماه پس از مداخله 13/ /41 آناليز اریانس با F /15 </1 مشاهدات تکراري جدل شماره 4: مقایسه نمره استرس در زمانهاي مختلف )قبل بالفاصله 2 ماه بعد از مداخله( در د گره گره آزمن آزمن تي مستقل t زمان /39 /27 4/14 23/88 5/6 قبل از مداخله 23/52 /1 3/23 4/98 23/68 6/62 بالفاصله بعد 18/32 /3 2/89 5/5 23/36 4/89 2 ماه پس از مداخله 19/28 /4 1/24 آناليز اریانس با F /67 /1 مشاهدات تکراري جدل شماره 5: مقایسه نمره افسردگي در زمانهاي مختلف )قبل بالفاصله 2 ماه بعد از مداخله( در د گره گره آزمن آزمن تي مستقل t زمان /46 /9 6/6 19/52 5/85 قبل از مداخله 19/36 /2 2/9 6/99 18/64 7/3 14/4 بالفاصله بعد /28 /32 5/95 18/56 5/24 2 ماه پس از مداخله 15/68 /58 11/6 آناليز اریانس با F /56 >/1 مشاهدات تکراري 17

8 تأثیر تن آرامی بر نشانه های رانی زنان مبتال به ملتیپل اسکلرزیس مژگان سهیلی همکاران جدل شماره 6: مقایسه نمره استرس اضطراب افسردگي بين دبهدي زمانها در هر گره گره آزمن قبل 2 ماه بعد قبل د ماه بعد متغير قبل بالفاصله بعد بالفاصله 2 ماه بعد قبل بالفاصله بعد بالفاصله 2 ماه بعد /51 /4 /74 /39 /1 استرس /1> /93 /12 /6 /52 /3 اضطراب /1> /94 /41 /31 /23 /2 افسردگي /1> بحث: تکنیک میزان یافتههای حاصل از این پژهش نشان داد که تن آرامی اضطراب باعث ایجاد استرس تفات افسردگی معنیداری مبتال بیماران در به ام اس بالفاصله پس از مداخله شد میزان شدت این نشانهها در گره آزمن نسبت به گره کاهش داشته است هرچند اثر تدامی این تکنیک بر استرس بیشتر ا نی بده است. تکنیک تن آرامی میتاند منافع فیزیلژیک رانی مهمی در بیماران داشته باشد )19(. تکنیک سبب ایجاد تعادل بین هیپتاالمس خلفی قدامی شده با کاهش فعالیت سیستم سمپاتیک از برز عارض نامطلب ناشی از تنش اضطراب جلگیری میک دن )21 2(. این عضالت ابزاری برای تکنیک افزایش فشار ضد انقباض آرامش در جسم درنهایت ذهن است. در طی این درمان بیمار یاد میگیرد که بهطر متناب عضالت بدن را منقبض سپس منبسط بهطر دقیق عالئم تنش را در بدن خد شناسایی کند بهتدریج به آرامش رانی دست یابد )2(. در همین راستا نتایج مطالعه کاشانی همکاران با هدف بررسی تأثیرات تن آرامی بر کاهش افسردگی اضطراب استرس در زنان مبتال به سرطان پستان انجام شد. یافتهها تفات آماری معنیداری بین میانگین نمره افسردگی اضطراب استرس 3 گره پس از مداخله داد نشان.)24( )</5( همچنین مطالعهی برزگر قاضی همکاران که با هدف بررسی تأثیر کاهش تنش عضالنی بر استرس درک شده در بیماران مبتال به ام اس انجام شد یافتهها نشان داد که تن آرامی بهطر معنیداری سبب کاهش درک شدت استرس در گره آزمن نسبت به گره شده است )/5<) )25(. نتایج مطالعه Mackereth همکاران در منچستر نشان داد که تکنیک تن آرامی پیشرنده عضالنی بر کاهش اضطراب بیماران مبتال به ام اس مثر است )12(. یافتههای مطالعه کردی همکاران تحت عنان "بررسی تأثیر آمزش آرامسازی پیشرنده عضالنی به همراه تجسم هدایت شده برشدت عالئم افسردگی زنان در دره بعد از زایمان" نیز نشان داد که تن آرامی به همراه تجسم هدایت شده در گره آزمن سبب کاهش معنیداری در میزان نسبت به گره افسردگی )/1<( )26(. نتایج مطالعهی Kouteh است شده همکاران در ایران تحت عنان "تأثیرات تن آرامی ذهن- بدن )Dohsa-hou( بر افسردگی اضطراب استرس بیماران مبتال به ملتیپل اسکلرزیس" تفات معنیداری بین میانگین نمره افسردگی اضطراب استرس د گره آزمن بالفاصله 4 رز پس از مداخله را نشان داد )/1=( )23(. همچنین مطالعه غفاری همکاران نیز که با هدف بررسی تأثیر تکنیک تن آرامی جاکبسن بر افسردگی اضطراب استرس بیماران مبتال به ام اس صرت گرفت تفات آماری معنیداری در میانگین امتیاز اضطراب استرس بین د گره آزمن بالفاصله 2 ماه بعد از مداخله را نشان داد )/5<). هرچند این تفات در میزان افسردگی در 18

9 مجله بالینی پرستاری مامایی/ دره 6 شماره 3/ پاییز ماه بعد از مداخله معنیدار نبد )13(. در این مطالعات تکنیک تن آرامی از نع تکنیک جاکبسن بده یا تسط نمنهه یا بیشتری انجام گره آزمن در منزل در طی جلسات یل شده در مطالعه حاضر تکنیک تن آرامی بهصرت ترکیبی )جاکبسن بنسن( در مدت 8 جلسه با نظارت محقق انجام شد لذا انجام این تکنیک بهصرت ترکیبی هرچند در طی جلسات کمتر میتاند اثرات مشابه با یک نع تکنیک در جلسات بیشتر داشته باشد. نتیجهگیری: میرسد نظر به اجرای تکنیک تن آرامی بر کاهش استرس اضطراب افسردگی بیماران مبتال به ام اس مثراست هرچند استرس بیشتر بده است. محددیتهای اثر تدامی این این پژهش شامل بر تکنیک تفاتهای فردی حالت رحی نمنههای تحت پژهش در پاسخ به مداخله میزان فرهنگی آرامسازی بر فرد تأثیر آن میزان بر بهبد درک ی نشانههای تأثیر عامل از بیماری یادگیری عدم جد درگیری ذهنی تأثیر محیطی تکنیک تأثیر میزان بر میزان تأثیر تکنیک تن آرامی عدم تحت پشش قرار دادن جامعه آماری مردان مبتال به ام اس بد لذا پیشنهاد میگردد که در پژهشهای بعدی تأثیر این مداخله بر سایر عالئم نشانههای بیماری ام اس با حجم نمنه بیشتر همچنین بر نمنههایی از هرد جنس )زن مرد( انجام شد یا تأثیر این مداخله بهصرت مقایسهی با سایر رشهای طب مکمل مرد ارزیا یب قرار گیرد. کاربرد یافتههای پژهش در بالین: میتاند زمینه بهطرکلی طب مکمل رشی کلنگر است احساس بهبدی با تجه به اینکه ارائه مراقبت بهتری سالمتی برای را جهت افزایش بیماران پرستاران در جایگاهی فراهم کند ازنظر خاص بررسی شناخت نیاز بیماران انجام مداخالت مبتنی بر شاهد قرار دارند لذا )جاکبسن بنسن( درمانی ترکیب تکنیکهای میتانند با بهعنان درمانی درمانه یا مکملهایی تن آرامی معمل سدمند مقرنبهصرفه جهت مراقبت تسکین عالئم بیماران مبتال به ام اس همزمان با استفاده از درمانه یا داریی تسط مراقبین بهداشتی درمانی بهیژه پرستاران ارائه شند. تشکر قدردانی: این پژهش نتیجه بخشی از طرح تحقیقاتی مصب به شماره میباشد. از معانت محترم پژهشی علم پزشکی ریاست محترم دانشکده پرستاری مامایی اصفهان ریاست محترم بیمارستان مدیریت بیمارستان پرستاری اهلل آیت مسئل محترم کلینیک کاشانی اصفهان به تشکر ام اس عمل میآید. همچنین از تمامی بیماران عزیزی که با جد مشکالت فراان ناشی از بیماری بر این پژهش شرکت داشتند تشکر میگردد. منابع: 1. Milo R, Kahana E. Multiple sclerosis: Geoepidemiology, genetics and the environment. Autoimmunity Reviews. 21; 9(5): A387-A Etemadifar M, Sajjadi S, Nasr Z, Firoozeei TS, Abtahi S-H, Akbari M, et al. Epidemiology of multiple sclerosis in Iran: A systematic review. European Neurology. 213; 7(5-6): Etemadifar M, Maghzi A-H. Sharp increase in the incidence and prevalence of multiple sclerosis in Isfahan, Iran. Multiple Sclerosis Journal. 211; 17(8): Barker EM. Neuroscience nursing: A spectrum of care. USA: Mosby Incorporated; Judith A, Shilling McCann. Women s health: A guide to health promotion and disorder management. hiladelphia: Lippincott Williams and Willins;

10 تأثیر تن آرامی بر نشانه های رانی زنان مبتال به ملتیپل اسکلرزیس مژگان سهیلی همکاران 6. Etemadifar M, Abtahi S-H, Dehghani A, Abtahi M-A, Akbari M, Tabrizi N, et al. Myasthenia gravis during the course of neuromyelitis optica. Case Reports in Neurology. 211; 3(3): [ersian] 7. Mahmoodi GH. Nasiri A. Niaazari K. Mental health in patients with multiple sclerosis in Mazandaran. Mazandaran University of Medical Science Journal. 28; 18(68): Sa MJ. sychological aspects of multiple sclerosis. Clinical Neurology and Neurosurgery. 28; 11(9): Askey-Jones S, Silber E, Shaw, Gray R, David AS. A nurse-led mental health service for people with multiple sclerosis. Journal of sychosomatic Research. 212; 72(6): Shaygannejad V, Sadramely SM. Successful living with MS (multiple sclerosis). One version. Mashhad: Vazhyran ub; 21. [ersian] 11. Ziemssen T. Symptom management in patients with multiple sclerosis. Journal of the Neurological Sciences. 211; 311: S48-S Mackereth A, Booth K, Hillier VF, Caress A-L. Reflexology and progressive muscle relaxation training for people with multiple sclerosis: A crossover trial. Complementary Therapies in Clinical ractice. 29; 15(1): Ghafari S, Ahmadi F, Nabavi M, Memarian R. The effects of progressive muscle relaxation on depression, anxiety and stress in patients with multiple sclerosis. Evidence Based Care Journal. 28; 1(3): [ersian] 14. Leong EM, Semple SJ, Angley M, Siebert W, etkov J, McKinnon RA. Complementary and alternative medicines and dietary interventions in multiple sclerosis: What is being used in South Australia and why? Complementary Therapies in Medicine. 29; 17(4): Wang MY, Tsai S, Lee H, Chang WY, Yang CM. The efficacy of reflexology: systematic review. Journal of Advanced Nursing. 28; 62(5): Bahraini S, Naji A, Mannani R, Bekhradi R. The effect of massage therapy on the quality of sleep in women with multiple sclerosis being admitted by Isfahan MS Association. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 21; 8(4): [ersian] 17. Esmonde L, Long AF. Complementary therapy use by persons with multiple sclerosis: benefits and research priorities. Complementary Therapies in Clinical ractice. 28; 14(3): Valiani M, Amirkhani A. Skills, stress management: New strategies for prevention and treatment (non-pharalogical), practical exercise in the prevention of stress, stress at the different periods of life especially pregnant mothers. 1 st ed. Isfahan: Aala ub; 29. [ersian] 19. Massodi R, Soleimani M, Moghadasi J, Gorbani M, Mehralian H, Bahrami N. Effects of progressive muscle relaxation on self-efficacy and quality of life for caregivers of patients with multiple sclerosis. Journal Qazvin university of medical science 211; 15, 2: [ersian] 2. Safi Z, Sahami S. The effects of progressive muscle relaxation on quality of life in women with multiple sclerosis. Journal of Applied sychology. 211; 5(3): [ersian] 21. Hamidizade S, Ahmadi F. The effects of relaxation on anxiety and stress elderly with high blood pressure. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences. 26; 8(2): [ersian] 22. Lolak S, Connors GL, Sheridan MJ, Wise TN. Effects of progressive muscle relaxation training on anxiety and depression in patients enrolled in an outpatient pulmonary rehabilitation program. sychotherapy and psychosomatics. 28; 77(2): Kouteh B, Yazdkhasti F, Etemadifar M. The effectiveness of mental-physical relaxation (Dohsa-hou) on depression, anxiety and stress in patients with multiple sclerosis (MS). International Journal of Humanities and Social Science Invention. 213; 2(5): Kashani F, Babaee S, Bahrami M, Valiani M. The effects of massage therapy and relaxation on depression, anxiety and stress in women who underwent mastectomy for breast cancer 2

11 مجله بالینی پرستاری مامایی/ دره 6 شماره 3/ پاییز 1396 admitted to Sayed Alshohada Hospital. Journal of Isfahan University of Medical Sciences. 212; 17(1): Barzegarghazi K, Fouladi Nadinlouei A, Bahramkhani M, Zamani N. The effectiveness of reducing muscular tension on decreasing the perceived stress in patients with multiple. Journal of American Science. 212; 8(9): [ersian] 26. Kordi M, Nasiri S, Modares G, Harvi M, Ebrahim Zadeh S. Effect of progressive muscle relaxation training with guided visualization on the severity of depressive symptoms in women during and after childbirth. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 212; 15(8):

12 Journal of Clinical Nursing and Midwifery (J Clin Nurs Midwifery) 217; 6(3): Original article The effects of relaxation on the psychological symptoms in women with multiple sclerosis Soheili M 1, Nazari F 2*, Shaygannejad V 2 1 Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran; 2 Isfahan Neurosciences Research Centre, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran. Received: 4/Apr/216 Accepted: 12/Feb/217 Background and aims: Multiple sclerosis (MS) patients compared to healthy subjects have much higher levels of psychological disorders such as depression, anxiety and stress that greatly affect their quality of life and significant role in stimulating the onset of MS, worsening symptoms and increasing fatigue. Relaxation in complementary medicine is the most common treatments with low cost. This study aimed to determine the effects of relaxation on depression, anxiety, stress and in women suffering of MS. Methods: This study is a randomized clinical trial that was carried out on 5 patients with MS referred to MS Clinic of Kashani Hospital in Isfahan, Iran. After simple non-random sampling, participants were randomly assigned by minimization method to three groups: Reflexology, relaxation, and control groups. In the experimental group was performed relaxation intervention within 4 weeks, twice a week for 4 min and the control group were received care and routine medical treatment as directed by a doctor? Data were collected through DASS-21 questionnaire before, immediately and 2 months after interventions in two groups. Data analysis was performed by SSS using descriptive and inferential statistics. Results: Mean scores of stress, anxiety, and depression before the intervention showed no significant difference in the two groups (>.5), but immediately after the intervention, independent t-test showed significant difference between mean scores of stress (=.1), anxiety (=.2) and depression (=.2) between groups while two months after the intervention there was only a significant difference between the mean score of stress in the two groups (=.3). Also, findings obtained from repeated measures analysis of variance showed that the severity stress, anxiety and depression during the different times in experimental group had significant difference (<.1); while, this difference was not significant in the control group (>.5). Conclusion: It seems that relaxation technique as intervention in reducing stress, anxiety and depression is effective in women with MS. However, the technique has long-term effects on stress. So, this method as effective technique can be recommended. Keywords: Multiple Sclerosis, Relaxation, Stress, Anxiety, Depress. Cite this article as: Soheili M, Nazari F, Shaygannejad V. The effects of relaxation on the psychological symptoms in women with multiple sclerosis. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 215; 6(3): * Corresponding author: Isfahan Neurosciences Research Centre, Neurology Dept., University of Medical Sciences, Isfahan, I.R. Iran, Tel: , 22

ارتباط شدت خستگی با مشخصات دموگرافیک و بالینی مبتلایان به نارسایی احتقانی قلب

ارتباط شدت خستگی با مشخصات دموگرافیک و بالینی مبتلایان به نارسایی احتقانی قلب مجله بالینی پرستاری مامایی/ دره 6 شماره 3/ پاییز 72-81 1396/ مقاله پژهشی ارتباط شدت با مشخصات دمگرافیک بالینی احتقانی قلب مبتالیان به 1 مرضیه ضیاییراد غالمرضا ضیایی *1 محمدی 2 مینا 2 1 دانشگاه آزاد اسالمی

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

بررسی ارتباط تصویر بدنی با سلامت روان دانشجویان بیرجند در سال تحصیلی 1395: یک گزارش کوتاه

بررسی ارتباط تصویر بدنی با سلامت روان دانشجویان بیرجند در سال تحصیلی 1395: یک گزارش کوتاه گزارش کتاه دره 16 مرداد 479-486 1396 بررسی ارتباط تصیر بدنی با سلامت ران دانشجیان بیرجند در سال تحصیلی 1395: یک گزارش کتاه نرگس سلطانی 1 فرزانه صفاج 2 زهرا آمزشی 3 الهام ضامنی 4 دریافت مقاله: 95/11/2 ارسال

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان

دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان در بارداری استاد راهنما: دکتر سونیا اویسی استاد مشاور:

توضیحات بیشتر

آموزش تخصصی گیتار کالسیک مدرس: سعید عباسقلی جلسه ی اول

آموزش تخصصی گیتار کالسیک مدرس: سعید عباسقلی جلسه ی اول آمزش تخصصی گیتار کالسیک مدرس: سعید عباسقلی جلسه ی ال اجزای مختلف ساز گیتار نام گذاری انگشتان دست راست طرز صحیح گرفتن گیتار به شیه ی کالسیک در هنگام گرفتن گیتار به نکات زیر تجه کنید ری صندلی مناسب بنشینید

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - mohammadi6

Microsoft Word - mohammadi6 مجله باليني پرستاري و مامايي/ دوره 2 شماره 4 /زمستان 45-52 1392/ مقاله پژوهشي بررسي تا ثير ماساژ استروك سطحي پشت بر اضطراب بيماران مبتلا مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي سازي شده 5 4 3 *2 1 وجيهه آتشي فرحناز

توضیحات بیشتر

پیـمایش ملـی سلامـت روان

پیـمایش ملـی سلامـت روان م و ن ت به شت و ر به شت رد و آم ش پیمایش سالمت ملی روان )0933-0931( تهر خالصه گزارش سازمانهای مشارکت کننده: دفتر سالمت روانی اجتماعی وزارت بهداشت درمانو آموزش پزشکی مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی

توضیحات بیشتر

عبارتهای جبری ١ ١. چند اتحاد جبری و کاربردها در سال نهم با عبارتهاي جبري و مفهوم اتحادهاي جبري آشنا شديد. اتحادهاي جبري به عبارتهاي جبري گفته ميشود كه

عبارتهای جبری ١ ١. چند اتحاد جبری و کاربردها در سال نهم با عبارتهاي جبري و مفهوم اتحادهاي جبري آشنا شديد. اتحادهاي جبري به عبارتهاي جبري گفته ميشود كه عبارتهای جبری ١ ١. چند اتحاد جبری کاربردها در سال نهم با عبارتهاي جبري مفهم اتحادهاي جبري آشنا شديد. اتحادهاي جبري به عبارتهاي جبري گفته ميشد كه به ازاي 8 ( غيرقابل قبل 0000 تمام مقادير برقرار ميباشند.

توضیحات بیشتر

First Trimester Screening

First Trimester Screening غربالگری ناهنجاریهای جنین دكتر مهران دخت عابديني اداره سالمت مادران وزارت بهداشت تاریخچه غربالگری ناهنجاریهای جنین ONTD Screening Down Syndrome AFP Only hcg 1 st Δ Free Beta NT 1 st Δ Biochem/NT Maximizing

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tamrin2 omid.doc

Microsoft Word - tamrin2 omid.doc سري دم تمرينات آمار احتمال مهندسي (متغيرهاي تصادفي اميد رياضي ( 0 4 4 فرض كنيد كه x داراي تابع تزيع تجمعي بصرت زير مي باشد. x p x p x p x p 5 x 5 ( ) ( ) ( ) ( ) مطلبست : الف) ب) د) ( p ) ( 0.4 p p 4)

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

رعایت حقوق گیرنده خدمت

رعایت حقوق گیرنده خدمت رعایت حقق گیرنده خدمت تهیه تنظیم : مریم هادی زاده کارشناس امر پرستاری مدیریت پرستاری معانت درمان دانشگاه يکي از عامل مهم کيفيت مشتري محر بدن بيمارستان است که از مصاديق بارز مشتري محري بيمارستان تجه به

توضیحات بیشتر

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل مختلفی از جمله ابتال به ویروس های هپاتیت ( A B " " داروها سموم الکل و باعث التهاب و از

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

بررسی ویژگیهای شیمیایی و میزان سوربات پتاسیم و بنزوات سدیم در دوغ عباس والی و همکاران بررسی ویژگیهای در سدیم بنزوات و پتاسیم سوربات میزان و شیمیایی دو

بررسی ویژگیهای شیمیایی و میزان سوربات پتاسیم و بنزوات سدیم در دوغ عباس والی و همکاران بررسی ویژگیهای در سدیم بنزوات و پتاسیم سوربات میزان و شیمیایی دو بررسی یژگیهای شیمیایی میزان سربات پتاسیم بنزات سدیم دغ عباس الی همکاران بررسی یژگیهای سدیم بنزات پتاسیم سربات میزان شیمیایی دغهای صنعتی شیراز مصرفی 3 مریم عباس الی 1* حامد طالب نجفآبادی 2 عزیزاهلل فالح

توضیحات بیشتر

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف course plan واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی فیزیولوژی با تعریف کمک های اولیه وضعیت بحرانی و مشخصات فرد امدادگر 1. تعریف تریاژ پیش بیمارستانی

توضیحات بیشتر

به نام خدا دانشگاه آزاد اسالمی استهبان دانشکده پرستاری و مامایی طرح درس ( Plan ) Lesson 2 واحد نام درس : بارداری و زایمان 1 نوع درس : نظری تعداد واحد

به نام خدا دانشگاه آزاد اسالمی استهبان دانشکده پرستاری و مامایی طرح درس ( Plan ) Lesson 2 واحد نام درس : بارداری و زایمان 1 نوع درس : نظری تعداد واحد به نام خدا دانشگاه آزاد اسالمی استهبان دانشکده پرستی مامایی طرح درس ( Plan ) Lesson 2 احد نام درس : بدی زایمان 1 نع درس : نظری تعداد احد : مقطع رشته تحصیلی فراگیران : کشناسی مامایی مدرس : درس پیش نیاز

توضیحات بیشتر

بررسی حمایت اجتماعی با روند درمان و بهبود سرطان پستان: مطالعه مروری

بررسی حمایت اجتماعی با روند درمان و بهبود سرطان پستان: مطالعه مروری Clinical Excellence Review A Survey on Social Support for Breast Cancer in Iran: A Review Study Dina Abadi Bavil 1, Mahrokh Dolatian 2* 1. Master of midwifery, Department of nursing &midwifery, Mashhad

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

نقش پیش‌بینی کننده خودکارآمدی و حمایت اجتماعی در فرسودگی شغلی پرستاران

نقش پیش‌بینی کننده خودکارآمدی و حمایت اجتماعی در فرسودگی شغلی پرستاران مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علم پزشكي ایران )نشریه پرستاري ایران( دره 27 شماره 9-90 آبان دي ماه 49-393 40 چکیده نقش پیشبینی کننده حمايت اجتماعی در فرسدگی شغلی پرستاران سيد سعيد اعظ فر محمد مهدي

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 کنترل عفونت F. Abdollahi, MSc of Nursing, Faculty of Nursing & Midwifery School, Qazvin University of Medical Science تعریف عفونت: عفونت نتیجه ورود و تکثیر یک عامل عفونی ( در بافت های بدن میزبان است. پاتوژن(

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - ahmadvand parskhodro [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ahmadvand parskhodro [Compatibility Mode] موضوع : كنترل سلامت جسمي مونتاژكاران با روش انجام تمرينات ثبات مركزي و هوازي مكان: شركت پارس خودرو مولفين : شراره غزنوي حسين سليميان غلامعلي شاهسوار احمد نوروزي عبدالصمد احمدوند در صنايع خودرو سازي و مونتاژ

توضیحات بیشتر

به نام خدا برای بوت کردن رسپبری پای و باال آوردن سیستم عامل الزم است فایل مربوط به راه اندازی آن از سایت مرجع رسپبری دانلود قرار bootable به صورت sd ش

به نام خدا برای بوت کردن رسپبری پای و باال آوردن سیستم عامل الزم است فایل مربوط به راه اندازی آن از سایت مرجع رسپبری دانلود قرار bootable به صورت sd ش به نام خدا برای بت کردن رسپبری پای باال آردن سیستم عامل الزم است فایل مربط به راه اندازی آن از سایت مرجع رسپبری دانلد قرار bootable به صرت sd شده سپس درن کارت حافظه میکر گیرد. مراحل نصب سیستم عامل :Raspbian

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 4-Bahreyni.doc

Microsoft Word - 4-Bahreyni.doc تا ثير ماساژ رايحه درماني بر شدت خستگي زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس 2 1 ساينا بحريني سيد علي ناجي رضا مناني رضا بخردي 4 1 2 4 كارشناس ارشد آموزش پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي دكتراي آموزش پرستاري

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx د/ دستورالعمل شرایط اراي ه و بهره برداري از اسناد و مدارك مضبوط در پرونده هاي پزشکی مقدمه : اسناد و مدارك پزشکی از مهمترین ابزار ذخیره سازي و بازیابی اطلاعات و ارزشیابی خدمات و مراقبت هاي بهداشتی و درمانی

توضیحات بیشتر

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان درس پیشنیاز: کشیک درمانگاهی 2 نام مدرس: دکتر فرنوش ارفعی تمام وقت نیمه وقت

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

کیفیت زندگی مرتبط با سلامت جوانان مبتلا به بتا تالاسمی ماژور

کیفیت زندگی مرتبط با سلامت جوانان مبتلا به بتا تالاسمی ماژور Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty, 209; Vol 4(4), Spring, pp 66-75. Health-related Quality of Life of Young Adult with beta-thalassemia Major Mahtab Samsami pour, Yaghoob

توضیحات بیشتر

General Name:parvin Bahadoran of midwifery and reproductive health, faculty of nursing &midwifery Isfahan univ

General Name:parvin Bahadoran of midwifery and reproductive health, faculty of nursing &midwifery Isfahan univ General Name:parvin Bahadoran Email:bahadoran@nm.mui.ac.ir,Department of midwifery and reproductive health, faculty of nursing &midwifery Isfahan university of medical sciences,hezarjereeb Avenue.Isfahan,Iran

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - t1

Microsoft PowerPoint - t1 تعيين شرايط بدني گاو اراي ه شده توسط: دآتر امير هوشنگ فلاح راد DVM, Ph.D. تعيين شرايط بدني گاو شيري 2 تعيين شرايط بدني در هر گاوداري گاوهاي ي وجود دارند آه براي دوره شيرواري خود خيلي چاق و يا خيلي لاغر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

بررسی سطح سرمی آلبومین، فریتین و کلسترول در بیماران همودیالیزی مبتلا به افسردگی بستری در بیمارستان اخوان کاشان طی سال 1389

بررسی سطح سرمی آلبومین، فریتین و کلسترول در بیماران همودیالیزی مبتلا به افسردگی بستری در بیمارستان اخوان کاشان طی سال 1389 Original Article Serum albumin, ferritin and cholesterol levels among hemodialysis patients with major depressive disorder in Kashan Akhavan hospital during 2009-200 Chitsazian Z, Ghoreishi FS 2*, Mousavi

توضیحات بیشتر

علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران

علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران دکتر زهره پارسایکتا - شیوا سادات بصامپور عباس مهران حمیده اثناعشری چکیده ترس احساس ناخوشایندی است که اغلب باعث تغییرات فیزیولوژیکی میشود

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

فصل اول: كليات فهرست مطالب مقدمه 2-1 نشست و تنش تماسي 3-1 انواع گسيختگيهاي برشي 4-1 تشخيص حالت گسيختگي 5-1 روشهاي تحليل پيهاي سطحي 6-1

فصل اول: كليات فهرست مطالب مقدمه 2-1 نشست و تنش تماسي 3-1 انواع گسيختگيهاي برشي 4-1 تشخيص حالت گسيختگي 5-1 روشهاي تحليل پيهاي سطحي 6-1 فصل ال: كليات فهرست مطالب 1 4 6 7 8 1-1 مقدمه 2-1 نشست تنش تماسي -1 اناع گسيختگيهاي برشي 4-1 تشخيص حالت گسيختگي 5-1 رشهاي تحليل پيهاي سطحي 6-1 خلاصه فصل دم: نشست شالدههاي سطحي 1 14 15 16 16 19 20 22 2

توضیحات بیشتر

ارتباط وضعیت ارگونومیکی ایستگاه‌های کار و اختلالات اسکلتی ـ عضلانی با کیفیت زندگی کاری و متغیرهای دموگرافیکی در کارکنان اداری شهرداری تهران

ارتباط وضعیت ارگونومیکی ایستگاه‌های کار و اختلالات اسکلتی ـ عضلانی با کیفیت زندگی کاری و متغیرهای دموگرافیکی در کارکنان اداری شهرداری تهران Journal of Ergonomics ISSN: 1735-1960 The Relationship Between the Ergonomic Situation of the Workstations and Musculoskeletal Disorders With the Quality of Work Life And Demographic Variables in the Administrative

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

Designing a learning Quality Model Based on Siemens Connectionism theory in Universities Executing Distance Education

Designing a learning Quality Model Based on Siemens Connectionism theory in Universities Executing Distance Education Farname Inc. Designing a learning quality model based on Siemens Connectionism theory in universities executing distance Education Mehran Farajallahi, Zohre Esmaeily, Mohammad Reza Sarmadi, Ali Ghanbari

توضیحات بیشتر

وضعیت درمان های مکمل در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

وضعیت درمان های مکمل در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس نشريه مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران(نشريه پرستاري ايران) دوره ٢٥ شماره ٧٧ شهريور ماه ٢٠-١٢ ١٣٩١ چکیده وضعیت درمان های مکمل در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس ١ *فيروزه پيامني

توضیحات بیشتر

برنامه آموزشي مقطع كارآموزي بخش روانپزشکي EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان- دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگ

برنامه آموزشي مقطع كارآموزي بخش روانپزشکي EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان- دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگ برنامه ي مقطع ي بخش EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد مقدمه : كاراموزي باليني شامل اموزش مراقبتهاي بهداشتي

توضیحات بیشتر

مروری بر نقش مراقبت‌های معنوی در حرفه پرستاری

مروری بر نقش مراقبت‌های معنوی در حرفه پرستاری Religion and Health REVIEW ARTICLE 2019, Vol: 7, No: 1, Pages: 75-84. A Review of the Role of Spiritual Cares in the Nursing Profession 1- Ph.D. Student of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan

توضیحات بیشتر

سلامت معنوی سالمندان مقیم آسایشگاه

سلامت معنوی سالمندان مقیم آسایشگاه Spiritual well being of elderly people resident in nursing home Jadidi A 1, Farahaninia M 2 *, Janmohammadi S 3, Haghani H 4 Abstract Introduction and purpose: Spiritual well-being is one of the most important

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1

طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1 طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1 5.2 واحد نظری نام درس: پرستاریبهداشت مادران و نوزادان تعداد

توضیحات بیشتر

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1

آموزش بادی پرس قسمت اول )نصب و راهاندازی( آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 آموزش بادی پرس قسمت )نصب و راهاندازی( اول ) صفحه 1 امروزه ارتباطات حرف اول را در تعامالت انسانی میزند و حتی با گذر زمان شاهد ایجاد کسبوکارهایی جدید مبتنی بر همین ارتباطات هستیم. در هر عصر و دورهای روشهای

توضیحات بیشتر

اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد بر بهبود تصویر بدنی دانش آموزان دختر مبتلا به پر اشتهایی عصبی

اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد بر بهبود تصویر بدنی دانش آموزان دختر مبتلا به پر اشتهایی عصبی Journal of Ardabil University of Medical Sciences Vol.5, No., Spring 205, Pages 5-24 The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Improving Body Image of Female Students with Bulimia Nervosa

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

32.xps

32.xps ) ) ن ا گ س ا ر و خ Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol. 9/Issue 32/Spring 208 PP: 7-23 ت خ ا ن ش - ل ل ح ت س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 3 ر ا ه ب م و د و س ه ر ا م ش. م ه ن ل ا س 7-3 2

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان طرح درس بالینی دروس کارآموزی پرستاری مشخصات کلی: ارولوژی عنوان درس: کاراموزی تعداد واحد : نوع واحد : کاراموزی شماره در

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان طرح درس بالینی دروس کارآموزی پرستاری مشخصات کلی: ارولوژی عنوان درس: کاراموزی تعداد واحد : نوع واحد : کاراموزی شماره در مشخصات کلی: ارولوژی عنوان درس: کاراموزی تعداد واحد : نوع واحد : کاراموزی شماره درس : پیشنیاز : محیط کارآموزی: بخش ارولوژی مقدمه را به طور این بخش در این واحد کاراموزی دانشجویان آموخته های خود را در زمینه

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

ف- 27 : مقدمات برگزاري آزمون دستياري و كارشناسي ارشد اعالم تاريخ آزمون از طرف وزارتخانه مكاتبه جهت همكاري با اداره برق مكاتبه با مركز فوريت ها جهت اعز

ف- 27 : مقدمات برگزاري آزمون دستياري و كارشناسي ارشد اعالم تاريخ آزمون از طرف وزارتخانه مكاتبه جهت همكاري با اداره برق مكاتبه با مركز فوريت ها جهت اعز ف- 27 : مقدمات برگزاري آزمن دستياري كارشناسي ارشد اعالم تاريخ آزمن از طرف زارتخانه مكاتبه جهت همكاري با اداره برق مكاتبه با مركز فريت ها جهت اعزام امبالنس ارائه خدمات پزشكي حراست( جهت صدر كارت عامل اجرايي)

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

تاثیر موسیقی بر کیفیت خواب مردان سالمند عضو کانون بازنشستگان نفت شهر اصفهان سال 1391

تاثیر موسیقی بر کیفیت خواب مردان سالمند عضو کانون بازنشستگان نفت شهر اصفهان سال 1391 Effect of music-therapy on quality of sleep among elderly male of the Isfahan city petroleum s Retirement Association 2012 Allami Z 1, khankeh H* 2, Dalvandi A 3, Zadehmohammadi A 4, Rezasoltani P 5 Abstract

توضیحات بیشتر

طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ار

طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ار طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان تعداد واحد: 0/ نظری ساعت پاسخگویی

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ر ا ه ب ه ر ا م ش م ه ن ل ا س -0 : ص ص ی ا ه ل د م ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ا م د خ ی ی ا ض ف ع

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation تا ثیرات الکتریسته بر بدن مقدمه 10000 حدود به منجر ساله همه مراحل بیشتر در کاربردشان و پزشکی ابزارهاي افزایش حال در پیچیدگی صدمە به مربوط این صدمات در بیماران این ناشی ابزار محیط هاي در محیط هاي پزشکی

توضیحات بیشتر

Rejected Article عنوان مقاله کد مقاله نویسنده مقاله )نویسنده مسئول( عدالت در سالمت HN سهيال فتحعلي زاده ایمني سالمت HN عليرضا عل

Rejected Article عنوان مقاله کد مقاله نویسنده مقاله )نویسنده مسئول( عدالت در سالمت HN سهيال فتحعلي زاده ایمني سالمت HN عليرضا عل عنوان مقاله کد مقاله نویسنده مقاله )نویسنده مسئول( عدالت در سالمت HN10100820042 سهيال فتحعلي زاده ایمني سالمت HN10100720040 عليرضا علي نوری Investigate the relationship between happiness and mental health

توضیحات بیشتر

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز 2020 1 تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامبر 2019 اعالم شد. دانشگاه کاشان در این نظام رتبه بندی

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

The Association of the Quality of Work Life and General Health of the Nurses in Psychiatric Wards

The Association of the Quality of Work Life and General Health of the Nurses in Psychiatric Wards DOI:10.29252/ijn.32.117.69 Iran Journal of Nursing (IJN) Vol 32, No. 117, Apr 2019: 69-79 The Association of the Quality of Work Life and General Health of the Nurses in Psychiatric Wards Leila Esmaeilpour

توضیحات بیشتر

Organizational Forgetting and Resistance to Change

Organizational Forgetting and Resistance to Change فصلنامه علمی پژهشی مطالعات مدیریت )بهبد تحل( سال بیست سم شماره 72 زمستان 22 صفحات 92 تا 77 چکیده فرامشی سازمانی مقامت در برابر تغيير دکتر عادل صلاتی مصطفی باغبانیان رن زندی اين پژهش با هدف شناسايي رابطه

توضیحات بیشتر

آخرین آمار مربوط به عفونت اچ آی وی در جمهوری اسلامی ایران پایان سه ماهه دوم 1396

آخرین آمار مربوط به عفونت اچ آی وی در جمهوری اسلامی ایران پایان سه ماهه دوم 1396 آرخ ی ن آمار رمبوط هب عف و ن ت اچ آی وی رد جمه وری اسال م ی اریان اپیان هس ماهه دوم 1396 جه ت استفاده عم و م ی وزارت بهداشت ردمان و آموزش زپ شک ی رمزک دمری ی ت بی ماریهای وا گی ر 1 فهرست ن گا ه ی اج ما

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

مقدمه

مقدمه ` عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی زمانی که فرزندان به مدرسه و کالس درس وارد میشوند و فراگیری علم و دانش آغاز میشود یکسری مسائل جدید برای والدین ایجاد میگردد. همه آن هایی که به مدرسه میروند به یک اندازه

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا جمهوری اسالمی

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا   جمهوری اسالمی نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه جمهوری اسالمی ایران اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه... تهران دبیرستان غیردولتی

توضیحات بیشتر

بررسی جو آموزشی خلاق از نگاه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی تهران

بررسی جو آموزشی خلاق از نگاه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی تهران ریکردهای نین در مدیریت رزشی درة 2 شمارة 5 تابستان 393 ص ص : 35-25 2 مسعد یمینی فیرز سیدعماد حسینی 3 مازیار کالشی مسی یمینی ففیرز 4.استادیار گره تربیت بدنی علم رزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران ایران 2.کارشناس

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر