نام و نام خانوادگی : فریده ملکشاهی

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "نام و نام خانوادگی : فریده ملکشاهی"

رونوشت

1 نام و نام خانوادگی : دکتر فریده ملکشاهی نشانی ایمیل : نشانی محل کار: لرستان خرم آباد مجتمع دانشگاهی پردیس کمالوند دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانشکده پزشکی. گروه پزشکی اجتماعی تلفکس محل کار فاکس: مرتبه علمی: استادیار عضو هیات علمی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ملیت : ایران وضعیت استخدامی : رسمی -قطعی تحصیالت : - کارشناسی ارشد بهداشت جامعه دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران ایران 1378/4/19 - گرایش مدیریت خدمات بهداشت جامعه -دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت - عنوان پایان نامه فوق لیسانس : بررسی تاثیر روش توان بخشی روانی ژاپنی دوسا هو بر افسردگی سالمندان مقیم سرای کهریزک تهران استاد راهنما: دکتر اصغر دادخواه چکیده پایان نامه : مقدمه و هدف : افراد 60 سال وباالتر پررشدترین گروه جمعیتی جهان را تشکیل میدهند بطوری که حدود - 25 %15 این افراد از عالئم جدی اختالل روانی وذهنی رنج می برند. شایعترین مشکل بهداشت روانی- درسالمندان افسردگی است که کیفیت زندگی را مختل خطر خود کشی و هزینه های مراقبت بهداشتی و شانس ابتال به مشکالت پزشکی را در اثر استرسهای روان شناختی افزایش می دهد. افسردگی درسالمندان قابل پیشگیری و درمان است. رفع آن سبب افزایش کیفیت زندگی می شود.درمان افسردگی تاریخچه طوالنی دارد متخصصین روانی از روشهای متنوعی مثل دارو در مانی شوک الکتریکی, روان درمانی خانواده درمانی و... استفاده می نمایند. مرا قبت دهندگان از سالمندان همیشه شاهد تجویز داروهای بسیاری برای این گروه سنی بوده اند. به دنبال دارو درمانی در سالمندان, به علت تحو الت پیری ممکن است با افزایش عوارض جانبی زیان بخش دارو یا کاهش تدریجی اثر مطلوب دارو رو برو شوند. درمان روان پزشکی در کشور ایران تا کنون عمد تا داروئی بوده است دارو در جای خود نقش بسیار مهم وضروری در روانپزشکی دارد ولی نمی تواند پا سخگوی همه نیازهای درمانی باشد. بخش گسترده و با اهمیتی ازدرمان روانپزشکی به گروه روشهای غیر داروئی اختصاص دارد. از در مانهای غیر داروئی می توان به روش توان بخشی روانی ژاپنی دوسا اشاره نمود که یك فعالیت هالیستیکی و به معنی فرایند ضمیر شخص در شناسایی حرکات ارادی او می باشد. این روش نخستین بار در سال 1967 توسط پرو فسور نارو سه در خصوص نا توانیهای حرکتی کودکان مبتال به فلج مغزی مطرح شد تاثیر مثبت و مطمئن این روش در کودکان او تیستیك, پر جنب وجوش, بیماران اسکیزوفرن, سالمندان با اختالالت روانی, مشاوره بیماران افسرده ویا فراری از مدرسه گزارش شده است. کاربرد این روش درسالمندان باعث شادابی و اجتماعی تر شدن آنها گردیده و در نتیجه بر مکالمات روز مره خود کنترل بیشتری یافته اند

2 بنا به شواهد علمی می توان از روش توان بخشی روانی دوسا برای کاهش افسردگی استفاده نمود.اگر برنامه توان بخشی روانی طراحی شده بتواندبه کاهش افسردگی درسالمندان کمك نماید با ایجاد امید و میل به زندگی توانایی حل مسئله, توانایی تنظیم اهداف,شرکت در جمع, اعتماد به نفس افزایش می یابد. بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده در مورد تغییرات فیزیولوژیکی پیری و بیماریهای زمینه ای سالمندان کاربرد یك روش غیر دارویی در آنها ضروری به نظر می رسد و از آنجایی که تا کنون در ایران پژو هشی انجام نشده است این تحقیق صورت گرفت تا تاثیر روش توان بخشی روانی ژاپنی دوسا - هو بر میزان افسردگی سالمندان را تعیین و مقایسه نماید. روش و مواد : این پژوهش یك مطالعه نیمه تجربی است که به منظور تعیین تاثیر روش توان بخشی روانی بر میزان افسردگی سالمندان ساکن درسرای کهریزک تهران در سال 1377 انجام گرفت. نمونه های پژوهش 30 نفر سالمند افسرده بودند که از بین 50 سالمند زن افسرده به روش مبتنی برهدف انتخاب شدند. ابزارگردآوری دادهاپرسشنامه ای دوقسمتی شامل اطالعات دمواگرافیك وتست سنجش افسردگی بك )Beck( بود. پرسشنامه بك مشتمل بر 21 سوال ودربرگیرنده جنبه های مختلف افسردگی است. هر سوال از صفر تا سه نمره دارد که مجموع نمرات فرد شدت افسردگی را نشان میدهد.نمره کمتر از 10 عدم افسردگی خفیف, متوسط و 25 به باال افسردگی شدید را نشان می دهد. پس از تعیین خط پایه افسردگی نمونه ها کامال تصادفی به دو گروه مورد وشاهد تقسیم شدند. برای گروه مورد تمرینات توان بخشی روانی دوسا طی 6 هفته )18 جلسه( یك روز در میان به مدت 45 دقیقه برای هرنفر,جمعا 270 ساعت به صورت فرد به فرد طبق برنامه طراحی شده توسط پژوهشگرارائه شد. سپس هر دو گروه با معیار سنجش افسردگی بك مورد آزمون و بررسی قرار گرفتند و تجزیه و تحلیل صورت گرفت. به منظورمقایسه دو گروه از آزمون و یلکاکسون من ویتنی کای اسکویر استفاده شد. یافته ها : نتایج حاصله از تجزیه وتحلیل آماری اختال ف معنا داری بین نمرات افسردگی قبل و بعد گروه مورد )0/001>P( ونمرات افسردگی بعد در گروه مورد و شاهد (0/001>P) نشان داد,که حاکی از تاثیر روش توان بخشی روانی دوسا برکاهش افسردگی بود و فرضیه پژوهش را تایید نمود. گل واژگان : افسردگی,سالمندان,روش توان بخشی روانی,دوسا هو ABSTRACT This semi-experimental case research carried out to assess the affect Of Dohsa-Hou psycho rehabilitative program on geriatric depression. The study was conducted in Kahrizak pension center, Tehran in From 50 depressed women (ages, 60 to 85 years) 30 women were selected by objective method.the questionnaires consisted of two parts, demographic information and Beck test, with 21 questions that covered depression criteria. The scores ranged from zero to three for indication the severity of depression..the questionnaires were distributed randomly between the witness and case group. Result scores below 10 were considered as No depression, as mild depression, as moderate depression, and more than 25 as severe depression. Then, the Dohsa program has been practiced for six weeks (three days a week, 45 minutes in a day) in the case group. Afterward, both groups were assessed by Beck test and the results were compared by chi-square analysis. The difference was significant before and after the program in the case group (p<0.001) and in both groups (p<0.001).

3 This significant result supports the effectiveness of Dohsa program in decreasing depression in old people. Key word :Depression, Psycho- Rehabilitation,dohsa,Hou, aged people رساله دوره دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت عنوان تاثیر مداخله آموزش تئوری محور بر رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خرم آباد استاد راهنما دکتر علیرضا حیدرنیا استاتید مشاور: دکتر شمس الدین نیکنامی دکتر فرخنده امین شکروی - چکیده مقدمه: شواهد نشان می دهد که با افزایش امید زندگی و کاهش بیماریهای عفونی جوامع در خطر بیماری های مزمن منجمله پوکی استخوان قرار دارندکه علی رغم بکارگیری آموزش برای باالبردن سطح آگاهی زنان جهت پیشگیری از پوکی استخوان باز زنان در خطر ابتال به پوکی قرار دارند. اخیرا تغییر رفتار به عنوان یکی از راهبردهای موثر جهت پیشگیری از پوکی استخوان معرفی شده است. الگوی فرا نظریه ای الگویی است که در مطالعات مربوط به سالمت مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر مداخله آموزش تئوری محور بر رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر خرم آباد بود. پژوهش حاضر در دوبخش مقطعی و تجربی انجام گرفت. در مرحله اول 269 زن سن سال از چهار منطقه جغرافیایی شمال جنوب غرب و شرق خرم آباد در سال به تصادف وارد مطالعه شدند. جمع آوری داده ها توسط پرسشنامه های استادارد پایا و روا شامل اطالعات جمعیت شناختی مراحل تغییر رفتار منافع و موانع درک شده پرسشنامه بین المللی فعالیت فیزیکی و سنجش عملکرد دریافت کلسیم غذایی در زمینه رفتارهای پیشگیری کننده )فعالیت فیزیکی و دریافت کلسیم( از پوکی استخوان جهت تعیین مهم ترین پیشگویی کننده رفتار صورت گرفت. در بخش دوم که یك مطالعه تجربی بود 136 زن سال به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. برنامه آموزشی طراحی شده بر حسب الگوی فرانظریه ای به صورت چهار جلسه مصاحبه انگیزشی گروهی )5 گروه( یك جزوه آموزشی نمایش یك فیلم آموزشی ارسال پیامك یادآور از طریق تلفن همراه و یك پیاده روی عمومی برای گروه مداخله اجراگردید. به گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای را در این دوره دریافت نکردند. سپس نمونه ها پس از جلسات آموزشی به مدت سه ماه مورد پی گیری قرار گرفته و اطالعات مجددا جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون های رگرسیون لجستیك تی مستقل تی زوجی من ویتنی ویلکاکسون و خی دو بررسی شدند. یافته ها: نتایج بخش اول نشان داد که میانگین )± انحراف معیار( سنی افراد 38/72±7/003 سال و میانگین )± انحراف معیار( فعالیت فیزیکی هفتگی 38/83±56/400 میانگین )± انحراف معیار( دریافت کلسیم هفتگی )3869(3190 بود. خودکارآمدی توان پیشگویی کنندگی مراحل تغییر رفتار را دارد (0/05>P). همچنین یافته های مرحله تجربی نشان داد که پس از مداخله فعالیت فیزیکی و دریافت کلسیم افزایش یافته و اختالف معناداری بین مراحل تغییر خودکارآمدی موانع درک شده و عملکرد رفتار فعالیت فیزیکی و دریافت کلسیم در دو گروه اختالف معناداری وجود دارد (0/05>P). نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه حاضر به نظر می رسد اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظریه ای می تواند در پیشگیری از پوکی استخوان موثر باشد. واژگان کلیدی: الگوی فرانظریه ای پوکی استخوان زنان خودکارآمدی موانع درک شده منافع درک شده مراحل تغییر -

4 آ/ آ/ آ/ آ/ آ/ آ/ شرکت در گارگاهها: - آمار و روش تحقیق پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی لرستان )مرکز توسعه آموزش پزشکی 9 الی 12 شهریور 1379 خرم آباد - گزارش نویسی دانشگاه علوم پزشکی لرستان )مرکز توسعه آموزش پزشکی 27 و 28 بهمن ماه 1379 خرم آباد - اخالق قوانین و مقررات در پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان )مرکز توسعه آموزش پزشکی 5 و 6 تیر ماه 1380 خرم آباد - کارگاه آموزشی بهداشت و برنامه تنظیم خانواده دانشگاه علوم پزشکی لرستان )مرکز توسعه آموزش پزشکی 23 و 24 آبان ماه 1380 خرم آباد 6/ سمینار آشنایی با مدیریت خانه و خانواده استان لرستان مرکز آموزش مدیریت دولتی لرستان - نحوه نگارش مقاله به زبان انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی لرستان )مرکز توسعه آموزش پزشکی 17 و 18 آبان ماه 1380 و 6/5214 آ/ - برنامه ریزی آموزشی و تهیه طرح درس دانشگاه علوم پزشکی لرستان )مرکز توسعه آموزش پزشکی 9 و 10 تیر ماه 6/845 آ/ مدیریت جامع کیفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان )مرکز توسعه آموزش پزشکی 23 الی 25 شهریور 1381 خرم آباد 6/2421 آ/ - اینترنت دانشگاه علوم پزشکی لرستان )مرکز توسعه آموزش پزشکی 8 و 9 اردیبهشت 6/ کارگاه توجیهی مدیریت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان )مرکز توسعه آموزش پزشکی 11 مهر ماه کارگاه مدیریت آموزشی روسای دانشکده های پرستاری و مامایی کشور دانشگاه علوم پزشکی لرستان )مرکز توسعه آموزش پزشکی 18 و 19 مرداد 1381 خرم آباد - کارگاه آموزشی پیشرفته ارزیابی دانشجو و شیوه های طراحی سوال دانشگاه علوم پزشکی لرستان )مرکز توسعه آموزش پزشکی 2 الی 4 مهر ماه 1381 خرم آباد 6/ سمینار مدیریت مبانی تفکر سیستمی استان لرستان مرکز آموزش مدیریت دولتی لرستان 19 دی ماه استراتژیهای توسعه ملی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیك در نظام بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان )مرکز توسعه آموزش پزشکی 11 و 12 خرداد ماه 6/ روش مطالعه و تمرکز حواس دانشگاه علوم پزشکی لرستان )مرکز توسعه آموزش پزشکی 25 خرداد 1382 SPSS- دانشگاه علوم پزشکی لرستان )مرکز توسعه آموزش پزشکی 8 و 9 تیر ماه 6/ EP- I دانشگاه علوم پزشکی لرستان )مرکز توسعه آموزش پزشکی 24 و 25 تیر ماه 6/ بانك اطالعات جامع اعضای هیئت علمی OFIS دانشگاه علوم پزشکی لرستان )مرکز توسعه آموزش پزشکی 28 تیر ماه کسب مهارت در سخنرانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان )مرکز توسعه آموزش پزشکی 26 و 27 دی ماه 1383 Ministry of Health and /. Training Program For Disaster Nursing at Acute Phase 28Medical Education Department of Nursing Affairs و 29 آذر ماه 1383 تهران - مقاله نویسیEDC دانشگاه علوم پزشکی لرستان 14 و 15 اردیبهشت واژه پرداز )کامپیوتر( مرکز اطالعات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان 24 آبان ماه 417/11833/ استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها مرکز اطالعات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان 23 آبان ماه /11833/7 - مفاهیم پایه فناوری و اطالعات مرکز اطالعات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان 22 آبان ماه /11833/7 - همایش آموزشی پرستار و جامعه معاونت درمان دفتر امور پرستاری وزارتخانه 16 و 17 مرداد ماه 1379 تهران

5 - روشهای آموزش بالینیEDC دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1384/7/20 Word- و مفاهیم آنEDC - مرکزIT دانشکده پزشکی بهمن ماه 1384 Point- Power مرکزIT دانشکده پزشکی بهمن ماه /2743 آ - دوره گواهینامه مهارتهای تدریسEDC دانشگاه علوم پزشکی لرستان و اصفهان خرداد 84 تا تیر ماه 85 - دوره آمار و EDC SPSS دانشگاه علوم پزشکی لرستان 85/7/6 الی 86/4/6 - اخالق در پژوهشEDC دانشگاه علوم پزشکی لرستان 27 و 28 دی ماه 1385 کد مهارتهای زندگیEDC دانشگاه علوم پزشکی لرستان تیرماه کارگاه سنجش و ارزیابی دانشجو و طراحی سوالEDC دانشگاه علوم پزشکی لرستان 16 و 17 آبان ماه کارگاه سخت افزارEDC دانشگاه علوم پزشکی لرستان 11 و 10 دی ماه 86 - نانوتکنولوژی مرکز تحقیقات داروهای گیاهی 1 و 2 تیرماه آشنایی با والیت فقیهEDC دانشگاه علوم پزشکی لرستان 6 و 7 بهمن ماه کارگاه ضیافت اندیشه 25 مرداد الی 1 شهریور 93 مشهد -شرکت در کارگاه تفسیر سی تی اسکن و گرافی ها کارگاه ضیافت اندیشه 20 مرداد الی 27 مرداد 94 مشهد شرکت در هم اندیشی راهکارهای تحقق علم نافع در حوزه و دانشگاه شرکت در کارگاه جریان شناسی سیاسی 2 دی ماه 94 شرکت در کارگاه اخالق در پزشکی حرفه ای 26 آذر 94 96/10/ افتخارات و جوایز: - استاد نمونه 1385 استاد نمونه سوابق بالینی : کارشناسی: کارآموزی و کار ورزی در بخشهای : -کار آموزی و کارورزی واحد پرستاری بهداشت جامعه III وII و عرصه - کارآموزی و در عرصه مدیریت خدمات پرستاری گروههای پرستاری شبانه و روزانه و ناپیوسته کارشناسی ارشد: سوابق بالینی: -کارآموزی درعرصه واحد مدیریت -کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه - کارآموزی بهداشت مدارس سوابق تدریس: 1 تدریس دروس بهداشت I و II و III برای دانشجویان کارشناسی پرستاری روزانه و شبانه و و دروره های ناپیوسته پرستاری 1378 تاکنون 2- تدریس مدیریت خدمات پرستاری برای دانشجویان کارشناسی پیوسته شبانه و روزانه و ناپیوسته از سال تدریس اصول خدمات بهداشتی دانشجویان کاردانی مامایی از سال 1378

6 4- تدریس اصول و فنون پرستاری برای دانشجویان کارشناسی روزانه و شبانه پرستاری 1378 الی تدریس واحد اصول و فنون خدمات مامایی و پرستاری برای دانشجویان کاردانی مامایی تدریس مبحث مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشجویان پزشکی از تدریس اصول خدمات بهداشتی دانشجویان کارشناسی مامایی 1385 تاکنون 8- تدریس اخالق و مقررات پرستاری از 1378 الی تدریس اصول مدیریت مامایی از سال تدریس زبان تخصصی از سال 1391 تا کنون 11- تدریس اپیدمیولوژی برای رشته های پرستاری و مامایی از 1391 تا کنون 12 -تدریس بهداشت عمومی 3 دانشجویان پزشکی از 95 ادامه دارد 13 -تدریس واحد اصول خدمات بهداشتی دانشجویان داروسازی از 95 ادامه دارد 14 -تدریس بهداشت و اپیدمیولوژی دانشجویان علوم آزمایشگاهی به مدت 3 ترم 15- تدریس واحد اصول خدمات بهداشتی دانشجویان ارشد انگل شناسی دانشکده پزشکی از نیمسال اول تدریس واحد اصول خدمات بهداشتی دانشجویان پزشکی از نیسمسال اول تدریس واحدهای حاکمیت بالینی سالمت دهان و جامعه دندان پزشکی اجتماعی 1 و 2 سالمندشناسی جامعه شناسی سالمت دانشجویان مقطع دکترای دندان پزشکی از سال 95 ادامه دارد 18 -تدریس واحدهای مبانی سالمت مدیریت مرکز تکنولوژی آموزشی مهارتهای ارتباطی دندان پزشکی اجتماعی دانشجویان تکنیسین بهداشت و دندان از سال 95 ادامه دارد 19- تدریس واحد آموزش به بیمار دانشجویان ارشد پرستاری به مدت یك نیمسال - برگزاری کارگاه: 1- دوره باز آموزی CCU )ویژه پرستاران استان( معاونت درمان بیمارستان شهدا 20 دی ماه 1378 مدرس 2- مدیریت خدمات پرستاری )ویژه پرستاران استان( مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان لرستان 79/8/10 مدرس 3- مدیریت خدمات پرستاری)ویژه پرستاران استان( مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان لرستان 21 دی ماه و 9 اسفند 1378 مدرس 4- کارگاه یك روزه آموزش به بیمار)ویژه پرستاران استان( معاونت درمان 14 آذر ماه 1379 مدرس 5- پیشگیری از عفونت )ویژه پرستاران استان( مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان لرستان 10 آبان ماه 1379 مدرس 6- گزارش نویسی)ویژه پرستاران استان( مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان لرستان 28 و 29 آذر ماه 1380 مدرس 7- گزارش نویسی)ویژه پرستاران استان( مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان لرستان 80/11/17 مدرس 8- دوره باز آموزی دیالیز برای پرستاران)ویژه پرستاران استان( معاونت درمان بیمارستان شهدا 14 الی 17 بهمن ماه 1380 مدرس 9- گزارش نویسی در پرستاری)ویژه پرستاران استان( مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان لرستان 3 و 4 دی ماه 1382 مدرس 10- گزارش نویسی)ویژه پرستاران استان( معاونت درمان مرکز توسعه آموزش پزشکی 7 دی ماه 1383 مدرس 11- پیشگیری از رفتارهای پر خطر )استانی( معاونت بهداشتی استان لرستان- ستاد دانشگاه 18 خردادماه 1383 مدرس و مجری کارگاه 12- مهارتهای ارتباطی و زندگی در زوجین ( استانی( معاونت بهداشتی استان لرستان- ستاد دانشگاه 2 تیر ماه 1383 مدرس و مجری کارگاه

7 13- پیشگیری از عوارض سالمندی کانون بانوان استانداری 10 تیر ماه 1382 مدرس 14- گزارش نویسی)ویژه پرستاران استان( مدیریت درمان )سالن مرحوم دکتر ذهتاب 10 و 11 دی 1384 مدرس 15- بحران و نقش پرستار در بحران)ویژه پرستاران استان( مدیریت درمان )سالن مرحوم دکتر ذهتاب دبیر علمی و هماهنگ کننده و مدرس 16- قانون و اخالق در پرستاری)ویژه پرستاران استان( مدیریت درمان )سالن مرحوم دکتر ذهتاب ) 84/12/11 دبیر علمی و هماهنگ کننده و مدرس 17- کارگاه سالمندی دفتر بانوان استانداری بهمن 1382 مدرس 18- پرستارو قانون ))بررسی علل شکایت لز پرستاران( )ویژه پرستاران استان( سازمان نظام پرستاری )سالن مرحوم دکتر ذهتاب( 86/12/1 مدرس و هماهنگ کننده -19 مدیریت بحران ( عنوان: سامانه فرماندهی و مدیریت بیمارستانها در بحران( )ویژه پرستاران استان( مدیریت درمان )سالن معاونت دارو وغذا 86/10/5 مدرس و هماهنگ کننده 20- کارگاه روش تحقیق )اخالق در پژوهش( )ویژه پرستاران استان( سالن EDC معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه 25 و 26 دی ماه 1386 مدرس 21- کارگاه آموزشی برنامه ریزی درس )ویژه اعضای هیات علمی( )ویژه پرستاران استان( سالن EDC معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه 4 و 5 تیر ماه 1387 مدرس 22- کارگاه مدیریت و فرایند اورژانس) اصول مدیریت در بخش اورژانس)ویژه پرستاران استان( سالن اجتماعات حوزه ریاست دانشگاه 19 و 20 تیر ماه 87 دبیر علمی و هماهنگ کننده و مدرس 23- کارگاه گزارش نویسی ( اهمیت گزارش نویسی در پرستاری( )ویژه پرستاران استان( سالن اجتماعات حوزه ریاست دانشگاه 5 الی 7 شهریور کارگاه روش تحقیق معاونت درمان حوزه بروجرد سالن اجتماعات نظام پزشکی بروجرد 31 مرداد و 7 شهریور 87 دبیر علمی و هماهنگ کننده و مدرس 25- کارگاه گزارش نویسی ویزه کارشناسان و کارشناس ارشد بروجرد سالن اجتماعات معاونت بهداشت بروجرد 86/12/16 دبیر علمی و هماهنگ کننده 26- روشهای تدریس سالن EDC معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه تیر ماه 1387 مدرس 27- برگزاری کارگاه اخالق در پژوهش جهت اساتید هیات علمی برگزاری اخالق در پژوهش جهت اساتید هیات علمی بهمن ماه برگزاری ارتباط در پرستاری چهار دوره جهت پرستاران استان لرستان برگزاری کارگاه ارتباطات حرفه ای برای دانشجویان پرستاری 7 دی ماه برگزاری کارگاه اخالق در انتشار آثار پژوهشی جهت دانشگاههای منطقه دو دی ماه Professional or work experiences تجارب حرفه ای الف مسئولیتها: - مدیر گروه پرستاری دانشکده از مدیر آموزش بالینی دانشکده پرستاری و مامایی از عضو شورای آموزش دانشکده از 1378 تاکنون

8 - عضو شورای پژوهش دانشکده از 1378 تاکنون - مسئول کمیته پژوهشی دانشجویان دانشکده پرستاری از دبیر اجرایی همایش سراسری بهداشت خانواده دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد عضو کمیته علمی همایشهای سراسری دانشکده پرستاری و مامایی ( همایش حوادث 1379 همایش بهداشت خانواده 1380 اورژانسهای داخلی 1382 بیماریهای مزمن 1383 تازه های پرستاری ) - عضو کمیته علمی همایش سراسری بهداشت و توسعه داشکده بهداشت و پیراپزشکی خرم آباد عضو کمیته اجرایی همایشهای سراسری برگزار شده در دانشکده پرستاری و مامایی -عضو کمیته علمی جشنواره علمی فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاههای غرب کشور 23 و 23 خرداد عضو کمیته علمی همایش بیماریهای عفونی دانشجویان غرب کشور در دانشکده پرستاری و مامایی 10 آذر استاد راهنمای دانشجویان ( هر دوره دانشجو 8 ترم ) 1375 تا کنون - عضو کمیته پزشکی اجتماعی دانشکده عضو کمیته آموزش و بهداشت معاونت بهداشتی استان لرستان 1384 تاکنون - عضو کمیته تشویق دانشجویان 1381 تا کنون - عضو هیات تحریره و علمی فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد به نام افالک 1384 تا کنون - مشاور فرماندار در امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی لرستان - مدیر گروه پرستاری : 86/1/1 ادامه دارد -عضو شورای آموزش پزشکی از آبان 85 ادامه دارد -مسئول EDO دانشکده پرستاری و مامایی از سال 1385 و ادامه دارد - عضو کمیته آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی لرستان از نیمسال اول 1386 به مدت 2 سال - عضو شورای آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی لرستان از سال عضو شورای پژوهش در آموزش دانشگاه علوم پزشکی لرستان از سال کارشناس مسول دفتر سمینارها و کنگره معاونت تحقیقات و فناوری د. ع. پ. لرستان از شهریور دبیر و مسئول کمیته تالیف و ترجمه معاونت تحقیقات و فناوری د. ع. پ. لرستان از آبان مسئول کمیته نقشه سالمت جامع کشور در دانشکاه علوم پزشکی لرستان از تیر ماه مسئول اجرایی کنگره سراسری طب سنتی درمانهای تلفیقی و داروهای گیاهی 18 الی 20 آبان 89 - عضو کمیته علمی کنگره سراسری طب سنتی درمانهای تلفیقی و داروهای گیاهی 18 الی 20 آبان مسئول اجرایی همایش سراسری انطباق در خدمات بهداشتی درمانی و موازین شرع اسالم 21 و 22 اردیبهشت 90 - عضو کمیته علمی همایش سراسری انطباق در خدمات بهداشتی درمانی و موازین شرع اسالم 21 و 22 اردیبهشت - مسئول دبیر خانه همایش سراسری انطباق در خدمات بهداشتی درمانی و موازین شرع اسالم 21 و 22 اردیبهشت مدیر اجرایی سمینار خطاهای پزشکی مدیر اجرایی سمینار جامعه سالم اسفند مدیر گروه پرستاری از خرداد 91 تا شهریور 93 - عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت -مدیر اجرایی پنجمین کنگره سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی 4-2 دی ماه 94 -عضو کمیته علمی پنجمین کنگره سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی 4-2 دی ماه 94 ب- فعالیتهای غیر دولتی : - موسس و رئیس هیات مدیره و دبیر انجمن حمایت از حقوق زنان ( کیا لرستان ) از 1380 تاکنون

9 - رئیس هیات مدیره و موسس کانون فرهنگی و اجتماعی بانوان لرستان از عضو کمیته حقوقی کانون بانوان استانداری لرستان از 1383 تا کنون -عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر خرم آباد از 1382 تاکنون - عضو انجمن مدرسین دانشگاه علوم پزشکی لرستان از 1380 تا کنون -عضو انجمن یاران سبز و هیات تحریره نشریه انجمن 1380 تاکنون -بازرس اصلی خانه تشکلهای استان لرستان 1381 تاکنون - عضو دفتر تحقیقات راهبردی ناجای لرستا از 1388 : عالئق Interests -عالقه به امور پژوهش و آموزش عالقه به شرکت در انجمنهای مرتبط با امور حقوقی زنان و کودکان عالقه به همکاری با شورای شهر در امور فرهنگی و اجتماعی شهر عالقه به همکاری با موسسات خیریه مهارتها ) skills (Specific : Can read and comprehend and writting and مهارت در زبان: speech some English سوابق پژوهشی : 1. راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و رساله ها 2-1. استاد راهنما : بررسی تاثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و امال بر شدت درد ناشی از کانوالسیون فیستول در بیماران همودیالیزی. کارشناس ارشد پرستاری ویژه سال 1391 ا 2- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری ویژه : بررسی تاثیر ماساژ پا بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی خرم آباد راهنمای پایان نامه دکترای حرفه ای دانشجوی پزشکی با عنوان بررسی ارتباط بین فاکتورهای مربوط به خشم و آمادگی به اعتیاد در دانشجویان پزشکی علوم پزشکی لرستان شماره ثیت استاد راهنمای پاایان نامه دکترای حرفه ای با عنوان بررسی میزان شیوع بد ریخت انگاری در دختران مقطع راهنمایی شهر خرم اباد 1397 شماره ثبت 761 طرحهای پژوهشی مصوب دانشگاه : بررسی مقایسه ای آگاهیهای بهداشتی دانش آموزان دبیرستانی در مورد و پیشگیری از آن بیماریهای عفونی تنفسی بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان بررسی مشکالت داوطلبین بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی شهری استان لرستان بررسی عوامل موثر بر میزان همسر آزاری در زنان همسر دار تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی خرم آباد بررسی آگاهی نگرش و عملکرد دختران دبیرستانهای خرم آباد در مورد بهداشت دوران منارک

10 بررسی تاثیر آموزش پیشگیری از رفتارهای پر خطر بر آگاهی و نگرش مربیان بهداشت مدارس خرم آباد بررسی شیوع اختالالت رفتاری در کودکان پیش دبستانی مدارس ابتدایی شهرستان خرم آباد بررسی مقایسه ای رضایت اعضاء هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی لرستان و اصفهان 1385 بررسی دیدگاه های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد اولویتهای ارزشیابی اساتید 1386 )پژوهش در آموزش ) بررسی دیدگاه های اساتید هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد بعضی شاخص های آموزشی 1387 )پژوهش در آموزش ) -بررسی نیازهای آموزش مداوم از دیدگاه پرستاران بیمارستانهای استان 1388 بررسی میزان کودک آزاری در کودکان راهنمایی خرم آباد 89 بررسی مشکالت روانی اجتماعی والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی تحت پوشش بهزیستی خرم آباد 89 -کاربرد مدل کاربرد مدل فرا نظری در رفتار پیشگیری از پوکی استخوان )فعالیت فیزیکی( در زنان سال خرمآباد: مطالعه مبتنی بر مدل فرا نظریهای -رابطه راهبرد های یادگیری و خود کارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان...یافته دوره 19 زمستان 96 یك طرحهای مصوب وزارت کشور: بررسی تاثیر کارگاههای آموزشی پیشگیری از رفتارهای پر خطر بر آگاهی عملکرد و نگرش رابطبین مراکز بهداشتی استان لرستان بررسی تاثیر کارگاههای آموزش مهارتهای زندگی بر افزایش آگاهی و نگرش زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره ازدواج استان لرستان بررسی تاثیر کارگاههای آموزش مهارتهای زندگی بر افزایش آگاهی و نگرش زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره ازدواج استان لرستان )طرح مصوب نهاد ریاست جمهوری( بررسی میزان پرخاشگری و عوامل موثر بر آن در فرزندان شاهد خرم آباد در دست اجرا 3- مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر مقاالت چاپ شده خارج از کشور Malekshahi F, Dadkhah A,Harizuka S. The affect of Dohsa-Hou a Japanese Psycho rehabilitive Program on Aged Depression patients.the journal of Clinical Psychology and Human Development.vol.7,2001 مقاالت چاپ شده داخل کشور : بررسی تاثیر روش توانبخشی روانی ژاپنی بر کاهش افسردگی سالمندان فریده ملکشاهی اصغر دادخواه اسرار مجله داشکده علوم پزشکی سبزوار )علمی پژوهشی سال هشتم شماره 2 تابستان بررسی مشکالت روانی و رفتاری بیماران تاالسمی مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدنی خرم آباد فریده ملکشاهی طاهره طوالبی فصلنامه علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی سال سوم-پاییز و زمستان 1380 شماره 11-12

11 3- بررسی مشکالت رابطین مراکز بهداشتی و درمانی شهری استان لرستان فریده ملکشاهی سرین گله دار فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان یافته سال سوم- شماره 11 زمستان بررسی مشکالت روانی اجتماعی والدین کودکان تاالسمی مراجعه کننده به مرکز تاالسمی خرم آباد فریده ملکشاهی نشریه علمی فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی اراک )صابرین( 5- بررسی تاثیر الگوهای ارتباطی بر رضایت شغلی پرستاران شهدای عشایر فریده ملکشاهی نشریه علمی فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی اراک )صابرین( سال چهلرم-پاییز و زمستان 82 شماره 12 و نقش وسائل آموزشی در فرایند آموزش- یادگیری فریده ملکشاهی نشریه مرکز توسعه آموزش پزشکی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان )افق( سال اول شماره اول 7- بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان فریده ملکشاهی نشریه مرکز توسعه آموزش پزشکی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان )افق( سال اول شماره 2 8- بررسی آگاهی نگرش و عملکرد دختران دبیرستانهای خرم آباد در مورد بهداشت دوران منارک 1383 فریده ملکشاهی فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان یافته دوره هشتم/شماره 1 /مسلسل 27 /بهار 8 9- بررسی رعایت استانداردهای مراقبت در منزل معلولین ضایعه نخاعی توسط تیم سیارتوانبخشی خرم آباد فریده ملکشاهی مجله علمی پژوهشی افالک دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد سال اول شماره اول زمستان بررسی میزان خشونت جسمی و روانی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی خرم آباد فریده ملکشاهی مجله علمی پژوهشی افالک دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد سال دوم شماره دوم و سوم بهار و تابستان بررسی تاثیر اموزش بهداشت پیشگیری از رفتارهای پرخطر برافزایش آگاهی نگرش عملکرد مربیان بهداشت مدارس خرم آباد 2 /مسلسل 32 تابستان فریده ملکشاهی فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان یافته دوره نهم/شماره 12- بررسی میزان خشونت جسمی روانی زنان همسر دار و ارتباط آن با برخی مشخصه های فردی اجتماعی روانی زوجین فریده ملکشاهی فصلنامه علمی پژوهشی اصول بیماریهای روانی.چاپ ویژه اینترنتی سال دوم شماره دوم و سوم بهار وتابستان بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان فریده ملکشاهی مجله علمی پژوهشی افالک سال دوم شماره چهارم و پنجم.پاییز و زمستان 1385 دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد سال دوم شماره چهارم و پنجم پاویز و زمستان بررسی شیوع مشکالت رفتاری کودکان پیش دبستانی خرم آباد فریده ملکشاهی فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان یافته دوره دهم/شماره 3 /مسلسل 37 پائیز بررسی میزان پرخاشگری و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فریده ملکشاهی فصلنامه علمی و پژوهشی تخصصی ناجای لرستان شماره اول بررسی دیدگاه های اساتید هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد بعضی شاخص های آموزشی 1387 )پژوهش در آموزش ) فریده ملکشاهی فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان یافته دوره دوازدهم /شماره 2 /مسلسل 44 /تابستان بررسی توانمندیها و محدودیتهای بیمارستانهای خرم آباد در مدیریت بحران فریده ملکشاهی مجله علمی پژوهشی پرستاری وبه دانشگاه بقیه اهلل 18- بررسی میزان رضایت مندی شغلی اساتید هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان دوره دوازدهم/شماره 1 /مسلسل 43 /بهار بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد اولویتهای ارزشیابی اساتید. مجله پژوهش پرستاری.دوره پنجم شماره 19 زمستان 1389

12 20 -شیوع کودک آزاری در دانش آموزان مقطع راهنمایی خرم آباد در سال مجله یافته دوره 15 شماره 5 ) ( 21 -بررسی نحوه اجرای برنامه آموزش مداوم از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای استان لرستان 1389.افالک. سال ششم /شماره 18 و 19/ بهار و تابستان کاربرد مدل فرا نظری در رفتار پیشگیری از پوکی استخوان )فعالیت فیزیکی( در زنان سال خرمآباد: یك مطالعه مبتنی بر مدل فرا نظریهای 23 -رابطه راهبرد های یادگیری و خود کارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان...یافته دوره 19 زمستان بررسی مشکالت روانی اجتماعی والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی تحت پوشش بهزیستی خرم آباد بررسی تاثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و امال بر شدت درد ناشی از کانوالسیون فیستول در بیماران همودیالیزی. کارشناس ارشد پرستاری ویژه سال 1391 ا 26- استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری ویژه : بررسی تاثیر ماساژ پا بر کیفیت خواب بیماران همودیالیزی خرم آباد The Determination of Predictive Construct of Physical Behavior Change on Osteoporosis Prevention Women Aged 30-50: A Trans-theoretical Method Study. Global Journal of Health Science; Vol. 8, No. 3; 2016.ISSN E-ISSN Published by Canadian Center of Science and Education 24- USING CONSTRUCT OF THE TRANS -THEORETICAL MODEL TO PHYSICAL ACTIVITY BEHAVIOR IN OSTEOPOROSIS PREVENTION: A THEORY-BASED STUDY. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences ISSN: (Online) An Open Access, Online International Journal Available at Vol. 5 (S2), pp Predictors of osteoporosis prevention behavior calcium intake in women aged in Khorramabad: A study based on the Trans-theoretical Model Accepted in Health education Modares. Professional development توسعه حرفه ای مقاالت ارائه شده در کنگره های بین المللی و همایشهای سراسری داخل کشور 1 -فریده ملکشاهی اصغر دادخواه بررسی تاثیر روش توانبخشی دوسا بر افسردگی سالمندان تهران اولین کنگره بین المللی سالمندی در ایران وزارت امور خارجه مهر 1378 تهران سخنرانی 2 -فریده ملکشاهی اصغر دادخواه بررسی تاثیر روش توانبخشی روانی ژاپنی بر کاهش افسردگی سالمندان کنگره سراسری پرستاری توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران بهمن 1378 تهران سخنرانی 3 ملکشاهی طاهره طوالبی بررسی میزان افسردگی و مشکالت رفتاری بیماران تاالسمی مراجعه کننده به مرکز تاالسمی خرم آباد همایش سراسری بهداشت و سالمت خون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 22 و 23 خرداد 1380 کرمانشاه سخنرانی 4- فریده ملکشاهی بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی از دیدگاه پرستاران بیمارستانهای آموزشی سمینار سراسری کیفیت خدمات آموزش پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان 2 و 3 آذر 1379 همدان پوستر

13 5- فریده ملکشاهی کبری رضایی بررسی مشکالت معلوالن ضایعه نخاعی خرم آباد همایش سراسری حوادث.دانشگاه علوم پزشکی لرستان 27 و 28 مهر ماه 1379 سخنران 6- فریده ملکشاهی فریبا امینی بررسی حوادث شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی خرم آباد فریده همایش سراسری حوادث دانشگاه علوم پزشکی لرستان 27 و 28 مهر ماه 1379 خرم آباد سخنران 7- فریده ملکشاهی اصغر دادخواه بررسی تاثیر روش دوسا هو بر میزان افسردگی سالمندان همایش سراسری تازه های پرستاری در اختالالت خلقی از پیشگیری تا نوتوانی. دانشگاه علوم پزشکی تبریز 18 و 19 آبان ماه 1379 تبریز سخنران 8- فریده ملکشاهی کبری رضایی بررسی رعایت استانداردهای مراقبت در منزل معلولین ضایعه نخاعی توسط تیم سیارتوانبخشی خرم آباد همایش سراسری مراقبت در منزل دانشگاه علوم پزشکی قزوین 9 و 10 آبان ماه 1379 قزوین سخنرانی 9- فریده ملکشاهی بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره وری پرستاران در جهت تضمین ارتقاء کیفیت مراقبتهای پرستاری در بیمارستانهای آموزشی خرم آباد همایش سراسری جامع پرستاری و مامایی.دانشگاه علوم پزشکی 6 و 8 اسفند ماه 1380 کرمانشاه کرمانشاه سخنرانی - 10 بررسی تاثیر خواندن دعا بر اضطراب قبل از امتحان در دانشجویان رشته های پرستاری و مامایی دومین همایش کشوری دانشجو و بهداشت روانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1 خرداد 1381 خرم آباد پوستر 11- بررسی تاثیر جنبه های مختلف رفتار رهبری در کالس بر یادگیری از دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی لرستان دومین همایش کشوری دانشجو و بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1 خرداد 1381 خرم آباد پوستر 12- بررسی آگاهی و نگرش پرستاران نسبت به حقوق خود و بیمار همایش سراسری نقش جایگاه پرستار و ماما دانشگاه علوم پزشکی کرمان 20 الی 22 آذر ماه 1381 کرمان پوستر 13- بررسی تاثیر برنامه مشاوره در منزل بر کیفیت فعالیت خانواده های دارای فرزند معلول جسمی خرم آباد اولین همایش سراسری پرستار و ارتقاء سالمت کودکان. دانشگاه علوم پزشکی تبریز 27 و 28 آذر ماه 1381 تبریز سخنرانی 14- بررسی میزان سوء رفتار نسبت به زنان همسردار تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی کنگره سراسری زن و سالمت دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی 29 و 30 خرداد 1381 ارومیه سخنرانی 15- فریده ملکشاهی اصغر دادخواه بررسی تکنیکهای توانبخشی روانی بر کاهش افسردگی سالمندان دومین کنگره روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 24 و 25 اردیبهشت 1381 تهران سخنرانی 16- بررسی میزان همسر آزاری و عوامل موثر بر آن در زنان همسر دار تحت پوشش مراکز بهداشتی خرم آباد سمینار کشوری اورژانسهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 23 و 24 اردیبهشت 1382 خرم آباد سخنرانی 17- طاهره طوالابی فریده ملکشاهی بررسی خصوصیات فردی موارد مشکوک به تب هموراژیك کریمه کنگو در استان لرستان سمینار کشوری اورژانسهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی لرستان اردیبهشت 1382 خرم آباد 18- بررسی رعایت استانداردهای مراقبتهای قبل و بعد از عمل در بیماران بستری توسط پرستاران بیست و هفتمین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران 27 کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران 20 الی 24 تهران اردیبهشت 1382 پوستر 19- بررسی تاثیر برنامه بازدید از منزل بر کاهش سوء رفتار سالمندان با خانواده های تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی خرم آباد همابش سراسری ارتقاء سالمتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 24 و 25 زنجان اردیبهشت 1382 پوستر 20- نسرین گله دار فریده ملکشاهی رفع مشکالت اقشار غیر دولتی عامل افزایش جلب مشارکت جامعه و ارتقاء سالمت همایش کشوری سالمت و توسعه پایدار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 23 و 24 مهر 1382 اصفهان پوستر 21- بررسی رعایت استاندارد مراقبتهای قبل و بعد از عمل در بیماران بستری ارائه شده توسط پرسنل پرستاری همایش سراسری مراقبتهای پرستاری در جراحی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 23 و 24 آذر 1382 کرمانشاه پوستر

14 22- فریده ملکشاهی طاهره طوالبی انسولینهای در دسترس و آنالوگهای جدید انسولین و مراقبتهای پرستاری اولین همایش پرستاری و مامایی غدد درون ریز اولین همایش پرستاری و مامایی غدد درون ریز 14 ا یل پوستر 17 مهر 1380 تهران 23- طاهره طوالبی فیده ملکشاهی رژیمهای مختلف انسولین درمانی با تاکید بر انسولین درمانی Intensive اولین همایش پرستاری و مامایی غدد درون ریز اولین همایش پرستاری و مامایی غدد درون ریز 14 الی 17 مهر 1380 تهران پوستر 24- بررسی تاثیر الگوهای موثر ارتباطی بر رضایت شغلی پرستاران بیمارستان شهدای عشایر همایش سراسری ارتباط در خدمات پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک 5 و 6 اسفند 1382 اراک سخنرانی 25- بررسی میزان خشونتهای جسمی روانی در زنان همایش پیشگیری از خشونت علیه زنان و کودکان استانداری کردستان 11 مرداد 1380 سخنرانی سنندج 26- بررسی تاثیر دعا بر کاهش اضطراب قبل از امتحان در دانشجویان پرستاریی و مامایی اولین همایش بین المللی نقش دین در بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران 27 الی 30 تهران فروردین تهران سخنرانی 27- توسعه مشارکت اجتماعی و مشکالت رابطبین بهداشتیسمینار سراسری بهداشت و توسعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانشکده بهداشت 7 و 8 اسفند 1380 خرم آباد سخنرانی 28- بررسی مقایسه ای آگاهیهای بهداشتی دانش آموزان دبیرستانی در مورد بیماریهای تنفسی و پیشگیری از آنها همایش سراسری بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی لرستان 15 و 16 آبان 1380 خرم آباد سخنرانی 29- بررسی عوامل تنش زا و شیوه های مقابله ای به تنش در بیماران تحت دیالیز خرم آباد کنگره سراسری نارسایی کلیه و مراقبتهای پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1 الی 3 اسفند 1380 زاهدان پوستر 30- بررسی مراقبتهای استاندارد تیم سیار توانبخشی در بازدید از منزل معلولین ضایعه نخاعی نخستین کنگره ضایعات نخاعی ایران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 8 و 9 بهمن ماه 1380 تهران پوستر 31- بررسی اپیدمیولوژیك سل ریوی و غیر ریوی در مبتالیان به سل مراجعه کننده به مرکز سل دهمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری انجمن متخصصین بیماریهای عفونی و گرمسیری 15 الی 19 دی ماه تهران 1380 پوستر 32- بررسی مشکالت روانی رفتاری کودکان تاالسمی مراجعه کننده به مرکز تاالسمی خرم آباد پانزدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران 25 مهر الی یکم آبان 1382 تهران سخنرانی 33- طاهره طوالبی فریده ملکشاهی بررسی میزان آگاهی مادران در مورد نارسایی رشد کودکان در مراجعین به مراکز بهداشتی خرم آباد همایش سراسری بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی لرستان 15 و 16 آبان 1380 خرم آباد سخنرانی 34- بررسی رعایت استاندارد وضعیت بهداشت محیط اغذیه فروشیهای شهرستان خرم آباد هفتمین همایش ملی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 24 الی 26 شهریور 1383 پوستر 35- طاهره طوالبی فریده ملکشاهی بررسی میزان شیوع هپاتیت B و C در بیماران تاالسمی و هموفیلی مراجعه کننده به مرکز تاالسمی خرم آباد دومین کنگره بیماریهای گوارش و کبد ایران مرکز تحقیقات گوارش بیمارستان دکتر شریعتی 5 الی 10 آبا ن 1380 تهران سخنرانی -36 بررسی تاثیر آموزش و مشاوره در بازدید از منزل بر کاهش سوءرفتار سالمندان با خانواده همایش مشاوره وجامعه سالم با رویکرد پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 22 و 23 اسفند 1383 رشت پوستر 37- بررسی مشکالت کودکان تاالسمی مراجعه کننده به مرکز تاالسمی خرم آباد شانزدهم همایش بین المللی بیماریهای کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران 17 الی 21 مهر 1383 تهران سخنرانی

15 38- بررسی عوامل تنش زا وروشهای مقابله ای در بیماران دیالیزی همایش سراسری بیماریهای مزمن دانشگاه علوم پزشکی لرستان 12 و 13 اسفند 1383 خرم آباد سخنرانی 39- بررسی وضعیت بهداشت محیط اغذیه فروشیهای شهر خرم آباد همایش بهداشت و ایمنی غذا دانشگاه علوم پزشکی یزد 1 الی 3 دی 1383 تهران پوستر 40- فریده ملکشاهی اصغر دادخواه بررسی تاثیرتکنیك توانبخشی روانی دوسا برمیزان افسردگی سالمندان ساکن در کهریزک تهران همایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمندان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 22 و 23 دی ماه اصفهان 1385 سخنرانی 41- بررسی تاثیر اعتیاد پدر بر عملکرد و فعالیت خاتواده و ارائه راهکارهای عملی سومین همایش سراسری اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی یزد 7 الی 9 بهمن 1383 یزد سخنرانی 42- بررسی آگاهی و نگرس پرستاران در مورد تریاژ مصدومین پذیرش شده به بیمارستان شهدای خرم آباد ششمین کنگره سراسری گروه پرستاری و مامایی در فوریتها سازمان تامین اجتماعی 4 و 5 اسفند 1383 تهران سخنرانی 43- دارو درمانی در کودکان و ارائه راهکاهای عملی برای پیشگیری از اشتباهات دارویی در کودکان بستری در بیمارستان اولین همایش سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 28 و 29 اردیبهشت 1384 خرم آباد پوستر 44- فریده ملکشاهی شهین رئوفی تاثیر خطاهای پزشکی بر زندگی سالمندان و راهکارهای کاهش آن اولین همایش سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 28 و 29 اردیبهشت 1384 خرم آباد پوستر 45- بررسی نیازهای آموزشی مادران کودکان زیر یکسال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در مورد تغذیه تکمیلی و ارائه راهکارهای مناسب در خرم آباد همایش سراسری ارتقاء سالمت کودکان دانشگاه علوم پزشکی 15 و 16 آبان 1384 قزوین قزوین پوستر 46- بررسی میزان آگاهی زنان شاغل از حقوق خوددر محل کار و خانواده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی خرم آباد همایش کشوری جایگاه زن در نظام سالمت سازمان بسیج جامعه پزشکی 2 و 3 آذر 1384 تهران سخنرانی 47- بررسی مشکالت زنان رابط )داوطلبین( مراکز بهداشتی و درمانی شهری استان لرستان همایش کشوری جایگاه زن در نظام سالمت سازمان بسیج جامعه پزشکی 2 و 3 آذر 1384 تهران پوستر 48- بررسی موانع موثر در ارائه مراقبتهای استاندارد از مصدومین )تریاژ( از دیدگاه پرستاران بیمارستان آموزشی شهدای خرم آباد همایش سراسری طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران 29 الی 1 دی ماه 1384 تهران سخنرلنی 49- بررسی رعایت استانداردها و کیفیت مراقبتهای پرستاری از بیماران ضربه مغزی در بدو ورود به اورژانس بیمارستان شهدای خرم آباد همایش سراسری طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران 29 الی 1 دی ماه 1384 تهران سخنرانی 50- بررسی برنامه بازدید از منزل بر کاهش سوء رفتار سالمندان جشنواره آسیایی بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی ایران 3 و 4 دی ماه 1384 تهران پوستر 51- بررسی میزان رعایت حقوق بیماران بستری توسط پرستاران و پزشکان از دیدگاه بیماران بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد 1384 کنگره کشوری اخالق پزشکی کاربردی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان خراسان رضوی 13 و 14 اردیبهشت 1385 مشهد پوستر 52- نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان نسبت به ازدواج اینترنتی اولین همایش سراسری تکنولوژی فارتباطات و بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اول و دوم تیوماه 1385 اصفهان پوستر 53- بررسی انتخاب میان وعذه های غذایی توسط کودکان و نوجوانان و عوامل موثر بر آن نهمین کنگره تغذیه ایران دانشگاه علوم پزشکی تبریز 13 تا 16 شهریور 1385 تبریز پوستر 54- رعایت استاندارد بهداشت و وضعیت مصرف شیر توزیعی در مدارس ابتدایی شهرستان خرم آباد 1383 نهمین کنگره تغذیه ایران دانشگاه علوم پزشکی تبریز 13 تا 16 شهریور 1385 تبریز پوستر 55- بررسی شیوع هپاتیت HBV &HCV در کودکان تاالسمی و هموفیلی خرم آباد هیجدهمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران 5 الی 10 آبان 1385 تهران سخنرانی

16 56- بررسی نقش پرستار و رعایت کیفیت از بیماران ضربه مغزی پذیرش شده به اورژانس بیمارستان شهدا خزم آباد 1384 سومین کنگره بین المللی بهداشت درمان و مذیریت بحران در حوادث غیر مترقبه بسیج جامعه پزشکی 21 الی 23 آذر ماه 1385 تهران پوستر 57- بررسی موانع موثر و عوامل تسهیل کننده در ارائه مراقبتهای استاندارد از مصدومین )تریاژ( از دیدگاه پرستاران بیمارستان آموزشی شهدای خرم آباد سومین کنگره بین المللی بهداشت درمان و مذیریت بحران در حوادث بسیج جامعه پزشکی غیر مترقبه 21 الی 23 آذر ماه 1385 تهران پوستر 58- بررسی رعایت استانداردها و کیفیت مراقبتهای پرستاری از بیماران ضربه مغزی در بدو ورود به اورژانس بیمارستان شهدای خرم آباد اولین همایش سراسری چالشها و چشم اندازهای نوین پرستاری در بحران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دفتر امر پرستاری وزارت بهداشت و درمان 13 و 14 دی ماه 1384 سخنرانی 59- ملکشاهی علی فرهادی بررسی آگاهی نگرش رفتار دختران دبیرستانی در مورد بهداشت منارک باداری ایمن دانشگاه شهید بهشتی تهران 27 و 28 دی ماه 1384 سخنرانی 60- بررسی نیازهای آموزشی و رفتارهای ورزشی مبتالیان به دیابت در مورد ورزش و اهمیت آن در مراکز بهداشتی و درمانی خرم آباد کنگره ملی مراقبت در بیماریهای خاص دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 16 الی 18 آبان ماه 1385 پوستر 61- بررسی میزان شیوع هپایتیتهای ویروسی B و C در بیماران دیالیزی بخش دیالیز خرم آباد هپاتیتهای ویروسی دانشگاه شهید بهشتی 16 و 17 آذر ماه 1385 تهران پوستر Novo nordis62 The 13th Asia Oceania congress of Endocrinology- تحقیقات غدد درون ریز مرکز k assessment of education needs and behaviors diabetic patients about feeding,exercise in khoramabad May سخنرانی -62- بررسی انتخاب میان وعده های غذایی توسط کودکان و نوجوانان و عوامل موثر برآن اولین همایش سراسری کودک سالم جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران 3 و 4 اسفند ماه 1385 تهران پوستر 63- بررسی توانمندیها ومحدودیتهای بیمارستانهای آموزشی و تامین اجتماعی خرم آباد در مدیریت بحران 1385 اولین کنگره سراسری پیشگیری از آسیبها و ارتقاء ایمنی در حوادث معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 2 الی 4 اسفند 1385 خرم آباد پوستر 64- بررسی دیدگاه دانشجویان در مورد روش تدریس خانواده همیاری تازه های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم آباد اردیبهشت 12 و خرم آباد سخنرانی 65- بررسی عوامل موثر در برقراری ارتباط بین استاد و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1384 تازه های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم آباد اردیبهشت 12 و خرم آباد سخنرانی 66- نسرین گله دار فریده ملکشاهی بررسی ارتباط اضطراب پنهان و آشکار بیش از آزمون دانشجویان تازه های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم آباد اردیبهشت 12 و خرم آباد سخنرانی 67- بررسی و اجرا گامهای 20 گانه FDA جهت پیشگیری از خطاهای پزشکی در کودکان دومین کنگره پیشگیری از خطاهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم آباد اردیبهشت 3 و خرم آباد پوستر 68- تعیین میزان شیوع سل در افراد آلوده به ویروس HIV در سالهای خرم آباد کنگره سراسری سل دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 24 الی 26 مهر ماه 1386 سنندج پوستر 69- تعیین میزان شیوع سل در افراد آلوده به ویروس HIVدر سالهای خرم آباد کنگره سراسری سل دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 24 الی 26 مهر ماه 1386 سنندج سخنرانی the survey knowledge,feeling, attitude students about HIV/AIDS infection in -70 nursing midwifery faculty khoramabad Iran شانزدهمین کنگره بین المللی بیماریهای عفونی گرمسیری وزارت امور خارجه نیاوران 24 الی 28 آذر ماه 1386 تهران پوستر

17 The survey prevalance rate hepatitis B&C in talacemic and hemophilies -71 patients in referencer to talacemic center shahid madani hospital khoramabad شانزدهمین کنگره بین المللی بیماریهای عفونی گرمسیری وزارت امور خارجه نیاوران 24 الی 28 آذر ماه 1386 تهران پوستر Prevalence of clinical Tuberculosis in HIV infected patients and effective -72 The first Annual AIDS Research. factors on them I Khoramabab n Congress of Iran مرکز تحقیقات ایدز د انشگاه تهران و 20 آبان 1386 تهران 11 Nove 2007 پوستر 73- تعیین میزان شیوع سل در افراد آلوده به ویروس HIV در سالهای خرم آباد هجدهمین کنگره سراسری سل دانشگاه علوم پزشکی کردستان مهر ماه سنندج 1386 سخنرانی 74- بررسی بیماری سل و عوامل موثر برآن بین سالهای خرم آباد نوزدهمین کنگره سراسری سل دانشگاه علوم پزشکی زنجان مهر ماه زنجان 1387 پوستر 75- بررسی توانمندیها ومحدودیتهای بیمارستانهای آموزشی و تامین اجتماعی خرم آباد در مدیریت بحران 1385 همایش طب نظامی دانشکده پرستاری و مامایی ارتش 31 اردی بهشت الی 2 خرداد 87 سخنرانی 76- بررسی دانش و رفتار زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر خرم آباد در مورد سرطان پستان و خودآزمایی آن 1384 کنگره پیشگیری از سرطان دانشگاه علوم پزشکی قزوین 16 و 17 اسفند 86 پوستر 77- میزان رعایت منشور حقوق بیماران توسط مراقبت دهندگان از دیدگاه بیماران بیمارستان شهدای خرم آباد کنگره بین المللی اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما 28 الی 30 فروردین 1387 تهران پوستر A survey to respct patient's rights and privacy and physical & emitional area -78 by nurses in shohada hospital khoramabad کنگره بین المللی اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 28 الی 30 فروردین 1387 تهران پوستر 79- فریده ملکشاهی اصغر دادخواه آموزش مشاوره در منزل بر افزایش فعالیت و عملکرد )آپگار( خانواده های دارای فرزندمعلول در خرم آباد ششمین همایش سراسری کودکان با مشکالت ذهنی و ارتباطی دانشگاه علوم بهزیستی و نوانبخشی تهران 23 و 24 اردیبهشت ماه سال پوستر 80- شیوع اختالالت رفتاری در کودکان پیش دبستانی خرم آباد بیست و یکمین کنگره بین المللی بیماریهای کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران 12 الی 16 مهرماه 1388 سخنرانی 81- میزان شیوع هپایتیتهای ویروسی B و C در بیماران دیالیزی بخش دیالیز خرم آباد 1388 هجدهمین کنگره سراسری بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران انجمن حمایت از بیمران عفونی کشور وزارت بهداشت تهران 21 الی 25 آذر 1388 پوستر 82- بررسی تاثیر اموزش بهداشت پیشگیری از رفتارهای پرخطر برافزایش آگاهی نگرش عملکرد مربیان بهداشت مدارس خرم آباد 1384 سومین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر دانشگاه علوم پزشکی یزد 18 الی 20 اسفند 1388 سخنرانی 83 -بررسی خطاهای دارویی دانشجویان عرصه پرستاری در مرحله آماده سازی و ترزیق کردن داروهای داخل وریدی در بیمارستا نهای آموزشی خرم آباد سومین سمینار سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم آباد 30 و 31 اردیبهشت 1388 پوستر 84- بررسی استاندارد بهداشت شیر توزیعی در مدارس خرم آباد اولین کنگره سالمت شیر دانشگاه علوم پزشکی تهران 1 الی 2 دی ماه 1388 پوستر 85 -بررسی آگاهی ورفتار زنان باردار در مورد زنجبیل کنگره طب سننتی و درمانهای تلفیقی و داروهای گیاهی خرم آباد 18 الی 20 آبان 89 سخنرانی 86- بررسی تاثیر آموزش و مشاوره بازدید از منزل بر افزایش فعالیت خانواده.کنگره بین المللی بیماریهای کودکان 20 اتلی 24 مهر ماه 89 سخنرانی

18 87- بررسی اختالالت عادتی در کودکان پیش دبستانی خرم آباد جشنواره کودکان سرور مشهد 19 و 20 آبان ماه 89 پوستر 88- بررسی رعایت موازین شرعی از دیدگاه بیماران و پرستاران تهران کنگره اخالق پزشکی 27 و 28 مهر ماه 90 سخنرانی 89- رابطه تغذیه با شیر مادر و اختالالت رفتاری در کودکان پیش دبستانی خرم آباد. سمینار شیر مادر اردیبهشت ماه پوستر 90- بررسی رضایت مندی مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی خرم آباد 21 و 22 اردیبهشت ماه 1390 سخنرانی 91 -شیوع هپاتیتهای ویروسی B&C, HIV در بیماران همودیالیزی خرم آباد بیست و دومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران 5 الی 9 بهمن ماه دانش و رفتار زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی در مورد سرطان پستان و خود آزمایی آن در خرم آباد. اولین همایش سرطان و پیشگیری 7 و 8 بهمن ماه 91 The survey knowledge,attitude,feeling of student about HIV &AIDS -93 سمینار سراسری ایدز 9-7 آذر ماه 91 چهارمین 94 -بررسی رضایت مندی شغلی اساتید هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان. چهارمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی 9 الی 11 اردیبهشت میزان رضایت مراجعین از ارائه خدمات در مراکز بهداشتی شهری خرم آباد.سمینار سراسری انطباق خدمات بهداشتی درمانی با موازین شرع مقدس اسالم 21 و 22 ر اردیبهشت ماه بررسی و ارائه 20 گام کمك کننده جهت پیشگیری از خطاهای پزشکی در کودکان توسط سازمان FDA چهارمین کنگره سراسری از خطاهای پزشکی خرم آباد اردیبهشت بررسی رفتارهای پرخطر رانندگی در رانندگان خرم آباد. همایش جامعه سالم خرم آبلد 5 و 6 اسفند 92 سخنرانی 98 -شیوع هپاتیت های B&C در بیماران همو دیالیزی در خرم آباد بیست و سومین کنگره بین المللی بیماریهای عفونی گرمسیری تهران آبان 93 پوستر 99- کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی در پیشگیری از بیماری سل بیست و چهارمین کنگره بین المللی بیماری های عفونی گرمسیری تهران 28 آذر لغایت 2 دی ماه 94 پوستر 100- کاربرد مدل فرانظریه ای در رفتارهای ارتقاء دهتده پیشگیری از پوکی استخوان. کنگره پزشکی ورزشی تهران 23 الی 25 دی ماه 94 پوستر 101: بررسی وقوع خطاهای دارویی در دانشجویان پرستاری و علل عدم گزارش دهی انها. کنگرهیشگیری از خطاهای پزشکی 2 تا 4 دی ماه 94 سخنرانی مدرس و سخنران کارگاههای آموزشی: مدرس و سخنران کارگاههای آموزشی: 1- دوره باز آموزی CCU )ویژه پرستاران استان( معاونت درمان بیمارستان شهدا 20 دی ماه 1378 مدرس 2- مدیریت خدمات پرستاری )ویژه پرستاران استان( مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان لرستان 79/8/10 مدرس 3- مدیریت خدمات پرستاری)ویژه پرستاران استان( مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان لرستان 21 دی ماه و 9 اسفند 1378 مدرس 4- کارگاه یك روزه آموزش به بیمار)ویژه پرستاران استان( معاونت درمان 14 آذر ماه 1379 مدرس 5- پیشگیری از عفونت )ویژه پرستاران استان( مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان لرستان 10 آبان ماه 1379 مدرس 6- گزارش نویسی)ویژه پرستاران استان( مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان لرستان 28 و 29 آذر ماه 1380 مدرس 7- گزارش نویسی)ویژه پرستاران استان( مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان لرستان 80/11/17 مدرس

19 8- دوره باز آموزی دیالیز برای پرستاران)ویژه پرستاران استان( معاونت درمان بیمارستان شهدا 14 الی 17 بهمن ماه 1380 مدرس 9- گزارش نویسی در پرستاری)ویژه پرستاران استان( مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان لرستان 3 و 4 دی ماه 1382 مدرس 10- گزارش نویسی)ویژه پرستاران استان( معاونت درمان مرکز توسعه آموزش پزشکی 7 دی ماه 1383 مدرس کارگاه 11- پیشگیری از رفتارهای پر خطر )استانی( معاونت بهداشتی استان لرستان- ستاد دانشگاه 18 خردادماه 1383 مدرس و مجری 12- مهارتهای ارتباطی و زندگی در زوجین ( استانی( معاونت بهداشتی استان لرستان- ستاد دانشگاه 2 تیر ماه 1383 مدرس و مجری کارگاه 13- پیشگیری از عوارض سالمندی کانون بانوان استانداری 10 تیر ماه 1382 مدرس 14- گزارش نویسی)ویژه پرستاران استان( مدیریت درمان )سالن مرحوم دکتر ذهتاب 10 و 11 دی 1384 مدرس 15- بحران و نقش پرستار در بحران)ویژه پرستاران استان( مدیریت درمان )سالن مرحوم دکتر ذهتاب دبیر علمی و هماهنگ کننده و مدرس 16- قانون و اخالق در پرستاری)ویژه پرستاران استان( مدیریت درمان )سالن مرحوم دکتر ذهتاب ) 84/12/11 دبیر علمی و هماهنگ کننده و مدرس 17- کارگاه سالمندی دفتر بانوان استانداری بهمن 1382 مدرس 18- پرستارو قانون ))بررسی علل شکایت لز پرستاران( )ویژه پرستاران استان( سازمان نظام پرستاری )سالن مرحوم دکتر ذهتاب( 86/12/1 مدرس و هماهنگ کننده -19 مدیریت بحران ( عنوان: سامانه فرماندهی و مدیریت بیمارستانها در بحران( )ویژه پرستاران استان( مدیریت درمان )سالن معاونت دارو وغذا 86/10/5 مدرس و هماهنگ کننده 20- کارگاه ماه 1386 مدرس روش تحقیق )اخالق در پژوهش( )ویژه پرستاران استان( سالن EDC معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه 25 و 26 دی 21- کارگاه آموزشی برنامه ریزی درس )ویژه اعضای هیات علمی( )ویژه پرستاران استان( سالن EDC معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه 4 و 5 تیر ماه 1387 مدرس 22- کارگاه مدیریت و فرایند اورژانس) اصول مدیریت در بخش اورژانس)ویژه پرستاران استان( سالن اجتماعات حوزه ریاست دانشگاه 19 و 20 تیر ماه 87 دبیر علمی و هماهنگ کننده و مدرس 23- کارگاه گزارش نویسی ( اهمیت گزارش نویسی در پرستاری( )ویژه پرستاران استان( سالن اجتماعات حوزه ریاست دانشگاه 5 الی 7 شهریور کارگاه روش تحقیق معاونت درمان حوزه بروجرد سالن اجتماعات نظام پزشکی بروجرد 31 مرداد و 7 شهریور 87 دبیر علمی و هماهنگ کننده و مدرس 25- کارگاه گزارش نویسی ویزه کارشناسان و کارشناس ارشد بروجرد سالن اجتماعات معاونت بهداشت بروجرد 86/12/16 دبیر علمی و هماهنگ کننده 2 آذر روشهای تدریس سالن EDC معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه تیر ماه 1387 مدرس 27- مدرس کارگاه آموشی اخالق در انتشار آثار پژوهشی جهت اعضای هیات علمی دانشگاه مهر ماه مدرس کارگاه آموشی اخالق در انتشار آثار پژوهشی جهت اعضای هیات علمی بالینی بیمارستان شهید رحیمی 29- سخنران کارگاه آموزشی ارتباط با بیمار جهت پرستاران بیمارستان شهدای عشایر در یه نوبت زمستان 95 شرکت در سمینارها و کنگره ها : 1- نخستین سمپوزیوم الپاراسکوپی دانشگاه علوم پزشکی لرستان 7 الی 9 اردیبهشت 1379 خرم آباد شرکت کننده همایش استانی مدیریت در پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان 3 و 4 اسفند 1379 سخنران همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی لرستان و 30 بهمن ماه 1382 هفتمین همایش ملی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد 29 محیط 24 الی 26 شهریور 1383

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین

بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: 5282295855 Shiravand_b@razi.tums.ac.ir سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین بیماریها كارشناسي كنترل ناقلین بیماریها كارشناسي ارشد

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه تمدنساز اسالمی و تقویت زمینه و ظرفیتهای علمی و تربیتی

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

مديرکل محترم تربيت بدنی استان

مديرکل محترم تربيت بدنی استان هندبال جمهوری اسالمی بسمه تعالی آئين نامه اجرايي مناطق هشتگانه هندبال مقدمه: با توجه به بررسی بعمل آمده و ارزيابی برنامه عملياتی سال گذشته آئين نامه پيشنهادی تهيه و در اختيار رؤسای هيئت ها قرار گرفت. در

توضیحات بیشتر

AutSat

AutSat صفحه: 2 فهرست مطالب هدف............ 3... ارشد...... 4... پنجم...... 4... ترم ششم.........4 اختراعات......5 شرايط تمديد سنوات در کارشناسي تمديد سنوات ترم 2 تمديد سنوات 2 حمايت مالي )تشويقي( از چاپ مقاالت

توضیحات بیشتر

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز نقشه جامع علمی و برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات تغذیه و بیماریهای متابولیک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیانیه دورنما ) Vision ( ما بر آنیم كه عالوه بر توسعه كمي و كیفي امر پژوهش در زمینه تغذیه و

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و امانت داری موضوع کاربرگ 3 انتخاب استاد)ان( راهنما براساس دستورالعمل مربوط )توسط دانشجو( تا پایان نیمسال

توضیحات بیشتر

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی

ریاست محترم مؤسسه غیرانتفاعی غیر دولتی به نام خدا يرفع اهلل الذين امنوا منكم و الذين اوتو العلم درجات فرم ترفيع اعضاي هيأت علمي مازندران الف( مدير محترم گروه آموزشي... با سالم و احترام نظر به اينكه اينجانب... در تاريخ... استحقاق يك پايه ترفيع

توضیحات بیشتر

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال ترم اول عربی قسمت اول: )قواعد و متون( 0 متون نظم )( پیشگامان نظم فارسی آیین نگارش و ویرایش دستور زبان فارسی) ( متون نثر )( متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 0 بالغت )معانی( زبان خارجه جمع ها ترم

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک )19509216( نیمسال: دوم 1398-99 محل برگزاری: دانشکده علوم نوین پزشکی دروس پیش نیاز و همنیاز:

توضیحات بیشتر

بسمهای تعالی رزومهی آموزشی پژوهشی و اجرایی دکتر فواد ایرانمنش آخرین ویرایش: 1396/11/13 1. عمومی: فارغالتحصیل دورهی دکترای عمومی دندانپزشکی سال 1382 از

بسمهای تعالی رزومهی آموزشی پژوهشی و اجرایی دکتر فواد ایرانمنش آخرین ویرایش: 1396/11/13 1. عمومی: فارغالتحصیل دورهی دکترای عمومی دندانپزشکی سال 1382 از بسمهای تعالی رزومهی آموزشی پژوهشی و اجرایی دکتر فواد ایرانمنش آخرین ویرایش: 1396/11/13 1. عمومی: فارغالتحصیل دورهی دکترای عمومی دندانپزشکی سال 1382 از اصفهان فارغالتحصیل دورهی دکترای تخصصی اندودانتیکس

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا دانشجویان برق ورودی و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 191/80/ دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول - برق ورودی 9 به بعد -- -- --70

توضیحات بیشتر

طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ار

طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ار طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان تعداد واحد: 0/ نظری ساعت پاسخگویی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و 2- آزمونهاي نام آزمون به نام آزمون به زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading و دانشگاه سنجش درک متون و سرعت خواندن M-2 Manchester Reading Comprehension آزمون فهم متون

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: شنبهها 8-11 دوشنبهها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس

عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: شنبهها 8-11 دوشنبهها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: ها 8-11 دوها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس پیش نیاز: شیمی آلی و فارماکولوژی ساعت مشاوره: سهها 11-11 مدرس:

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

روش تدریس تربیت بدنی

روش تدریس تربیت بدنی روش تدر ی س رتبیت بدنی تهیه کننده مهدی آزادان منابع درسی روش تدریس تربیت بدنی دکتر محسن شفیعی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تربیت بدنی در مدارس دکتر رحیم رمضانی نژاد انتشارات سمت.1.2 ویژگیهایرشدی

توضیحات بیشتر

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی- پژوهشی معتبر بمیزان 22 درصد تا پایان سال 49-1 استراتژی: افزایش تعداد طرحهای پژوهشی تصویب

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی دکتر سلحشور بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی اقدامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1. تعیین سیاست ها اهداف و برن

بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی دکتر سلحشور بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی اقدامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1. تعیین سیاست ها اهداف و برن بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی دکتر سلحشور بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی اقدامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1. تعیین سیاست ها اهداف و برنامه ریزی عملیاتی توسعه آموزش مجازی در دانشگاه علوم

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

Curriculum Vitae - مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: کیومرث تقی پور تاریخ تولد: 1365/06/31 محل تولد: خداآفرین- ایران آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی: دک

Curriculum Vitae - مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: کیومرث تقی پور تاریخ تولد: 1365/06/31 محل تولد: خداآفرین- ایران آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی: دک Curriculum Vitae - مشخصات فردی نام و نام خانوادگی: کیومرث تقی پور تاریخ تولد: 1365/06/31 محل تولد: خداآفرین- ایران آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی: دکتری تخصصی رشته تکنولوژی آموزشی مرتبه علمی: استادیار

توضیحات بیشتر

فرم سوابق علمی ، پژوهشی و اجرایی اعضای هیئت علمی دانشگاه

فرم سوابق علمی ، پژوهشی و اجرایی اعضای هیئت علمی دانشگاه بسمه تعالي سوابق علمي پژوهشي و اجرايي مشخصات فردي: نام و نام خانوادگي آدرس تلفن پست الکترونیک ساناز سادات محمودیان گروه مرتبه علمي مدارک پزشکي و فناوري اطالعات سالمت دانشکده علوم پیراپزشکي مشهد میدان آزادي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

پیـمایش ملـی سلامـت روان

پیـمایش ملـی سلامـت روان م و ن ت به شت و ر به شت رد و آم ش پیمایش سالمت ملی روان )0933-0931( تهر خالصه گزارش سازمانهای مشارکت کننده: دفتر سالمت روانی اجتماعی وزارت بهداشت درمانو آموزش پزشکی مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی

توضیحات بیشتر

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic اوقات شرعي شهركرد در فروردين سال 1 : 1: 1:1 1:1 : : پنج شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : جمعه 0: 1: 1:0 1:1 :0 : شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : يك شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : دو شنبه 0: 1: 1: 1:1 :0 : سه شنبه 0:1 1:0 1: 1:1

توضیحات بیشتر

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic اوقات شرعي اصفهان در فروردين سال 1 :0 1: 1:1 1: :0 : شنبه 0:0 1: 1:1 1: :0 : يك شنبه 0: 1: 1:1 1: :0 : دو شنبه 0: 1: 1:1 1: :0 : سه شنبه 0: 1: 1:1 1:0 :01 :0 چهار شنبه 0: 1: 1:1 1:0 :00 : پنج شنبه 0: 1:

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف course plan واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی فیزیولوژی با تعریف کمک های اولیه وضعیت بحرانی و مشخصات فرد امدادگر 1. تعریف تریاژ پیش بیمارستانی

توضیحات بیشتر

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان درس پیشنیاز: کشیک درمانگاهی 2 نام مدرس: دکتر فرنوش ارفعی تمام وقت نیمه وقت

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طالق عاطفی در زنان شاغل متاهل شهرستان ایذه استادراهنما:

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان طرح درس بالینی دروس کارآموزی پرستاری مشخصات کلی: ارولوژی عنوان درس: کاراموزی تعداد واحد : نوع واحد : کاراموزی شماره در

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان طرح درس بالینی دروس کارآموزی پرستاری مشخصات کلی: ارولوژی عنوان درس: کاراموزی تعداد واحد : نوع واحد : کاراموزی شماره در مشخصات کلی: ارولوژی عنوان درس: کاراموزی تعداد واحد : نوع واحد : کاراموزی شماره درس : پیشنیاز : محیط کارآموزی: بخش ارولوژی مقدمه را به طور این بخش در این واحد کاراموزی دانشجویان آموخته های خود را در زمینه

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس نام و کد درس: روشهای ارزیابی سلولی مولکولی ) ( رشته و مقطع تحصیلی: مهندسی بافت دکترا تعداد و نوع واحد )نظری / عملی(: )1

بسمه تعالی فرم طرح درس نام و کد درس: روشهای ارزیابی سلولی مولکولی ) ( رشته و مقطع تحصیلی: مهندسی بافت دکترا تعداد و نوع واحد )نظری / عملی(: )1 بسمه تعالی فرم طرح درس جلسه اول )نظری( - مدرس: دکتر حجت اله نوزاد انتظار می رود درپایان جلسه بتواند : سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر در کالس: گزارش به اداره آموزش نحوه ارزشیابی و بارم

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی سوابق فردی: نام:علیرضا نام خانوادگی:عقیقی سوابق تحصیلی آموزشی و پژوهشی: تحصیلی کارشناسی:مدیریت دولتی 1379 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی) گرایش

بسمه تعالی سوابق فردی: نام:علیرضا نام خانوادگی:عقیقی سوابق تحصیلی آموزشی و پژوهشی: تحصیلی کارشناسی:مدیریت دولتی 1379 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی) گرایش بسمه تعالی سوابق فردی: نام:علیرضا نام خانوادگی:عقیقی سوابق تحصیلی آموزشی و پژوهشی: تحصیلی کارشناسی: دولتی 1379 کارشناسی ارشد دولتی) گرایش سیستمهای اطالعاتی( 1384 دکتری دولتی )گرایش رفتار سازمانی( 1394

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

مقدمه

مقدمه ` عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی زمانی که فرزندان به مدرسه و کالس درس وارد میشوند و فراگیری علم و دانش آغاز میشود یکسری مسائل جدید برای والدین ایجاد میگردد. همه آن هایی که به مدرسه میروند به یک اندازه

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2 5 مجله علمي ارزيابي مهارت هاي مديريتي كارشناسان مسي ول مراكز بهداشت شهرستان هاي استان قزوين غلامحسن شعباني قاضي كلايه جواد قدوسي نژاد دكتر سعيد آصف زاده چكيده هدف: با توجه به اينكه كارشناسان مسي ول مراكز

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

به نام خداوند جان آفرين دانشگاه علوم پزشکي ايران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي واحد برنامهريزی آموزشي طرح درس Plan) (Lesson )برای يک جلسه از د

به نام خداوند جان آفرين دانشگاه علوم پزشکي ايران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي واحد برنامهريزی آموزشي طرح درس Plan) (Lesson )برای يک جلسه از د )برای يک جلسه از درس برای مثال 2 ساعت از کالس درس در يک هفته( دانشکده: پیراپزشکی نام درس: قارچ شناسي زمان برگزاری کالس: روز: شنبه تعداد دانشجويان: 22 نفر شرح درس: )لطفا شرح دهید( گروه آموزشي: علوم آزمایشگاهی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - TARHE DARSS 2.doc

Microsoft Word - TARHE DARSS 2.doc فرم طرح دوره دروس نظري و عملی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشکده : بهداشت معرفی درس (دوره کار آموزي)در بخش بسمه تعالی گروه آموزشی : بهداشت و تغذیه *نام وشماره درس : بهداشت مواد غذایی کد درس: 18 *روز و ساعت

توضیحات بیشتر

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378>

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378> برنامه زماني مصاحبه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در آزمون دكتري سال 1397 كد رشته امتحاني نام رشته امتحاني كد محل رشته*گرايش كد موسسه نام موسسه شهر كد محل نام دوره تاريخ مصاحبه 16 تير زبان وادبيات فارسي

توضیحات بیشتر

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي dentedo@sums.ac.ir ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ برنامه و طرح درس Lesson

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Autumn 97 vA04

Seasonal Report Autumn 97 vA04 گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار پاييز ١٣٩٧ ٩٧ بیشترین نرخ تبدیل کاربران به کاربران خریدار تهران بیشترین تغییرات نصب فعال در دسته ی ابزار ها: ١٨ بیشترین رشد تعداد برنامه ها در دسته ی آشپزی و رستوران: ١٤ ساعت

توضیحات بیشتر

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا دکتر ابراهیم رومینا و دکتر سیروس احمدی میزبان اساتید

توضیحات بیشتر

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش متوسطه دفتر آموزش های فنی و حرفه ای- دفتر آموزش های کاردانش دبیرخانه راهبری کشوری برق و الکترونیک شیوه نامه کد شیونامه SH401 در نوشتن این شیوه نامه از محتوی " جشنواره های

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مهندسین مشاور سبزاندیش پایش)ساپ( این شرکت در سال 1380 با هدف ارائه خدمات مشاورهای طراحی نظارت اجرا و مدیریت طرح درپروژههای عمرانی توسعهای آمایشی تحقیقاتی و پژوهشی تأسیس گردیده و تخصصهای آن در زمینههای

توضیحات بیشتر

هوا لح ق با سلام احتراما رزومه اینجانب به شرح زیر تقدیم میگردد: الف- مشخصات فردی نام: هدی نام خانوادگی: هماوندی تاریخ تولد: 6611/2/82 محل تولد: کرمان

هوا لح ق با سلام احتراما رزومه اینجانب به شرح زیر تقدیم میگردد: الف- مشخصات فردی نام: هدی نام خانوادگی: هماوندی تاریخ تولد: 6611/2/82 محل تولد: کرمان هوا لح ق با سلام احتراما رزومه اینجانب به شرح زیر تقدیم میگردد: الف مشخصات فردی نام: هدی نام خانوادگی: هماوندی تاریخ تولد: 6611/2/82 محل تولد: کرمان نشانی الکترونیکی: h.homavandi@ut.ac.ir ب سوابق تحصیلی

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

Varastegan Institute For Medical Science Curriculum Vitae (CV) نام و نام خانوادگی: محمدرضا مظاهری آدرس ایمیل : سمت: عضو هیا

Varastegan Institute For Medical Science Curriculum Vitae (CV) نام و نام خانوادگی: محمدرضا مظاهری آدرس ایمیل : سمت: عضو هیا Curriculum Vitae (CV) نام و نام خانوادگی: محمدرضا مظاهری آدرس ایمیل : MazaheriM@varastegan.ac.ir سمت: عضو هیات علمی گروه فناوری اطالعات سالمت سوابق تحصیلی مقطع دکترا )PhD( : دکتری از عنوان پایان نامه:

توضیحات بیشتر

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه)

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه) فرم اطلاعات سوابق ا موزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي مشخصات عمومي: نام: مهديه حسين زاده دانشجوي دكتري تخصصي تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تهران بورسيه هيي ت علمي يزد سوابق تحصيلي: مدرك سال اخذ مدرك مركز علمي-دانشگاهي

توضیحات بیشتر

رزومه پژوهشی نام و نام خانوادگی: شراره ضیغمی محمدی تاريخ تولد: 3131 نام گروه آموزشی: پرستاری نام دانشکده: دانشگاه آزاد اسالمی کرج گروه پرستاری شغل )سم

رزومه پژوهشی نام و نام خانوادگی: شراره ضیغمی محمدی تاريخ تولد: 3131 نام گروه آموزشی: پرستاری نام دانشکده: دانشگاه آزاد اسالمی کرج گروه پرستاری شغل )سم رزومه پژوهشی نام و نام خانوادگی: شراره ضیغمی محمدی تاريخ تولد: 3131 نام گروه آموزشی: پرستاری نام دانشکده: اسالمی کرج گروه پرستاری شغل )سمت يا مسئوليت(: عضو هیئت علمی آخرين مدرک تحصيلی: دانشجوی دکتری تخصصی

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??? ???

Microsoft Word - ??? ??? نام درس: سيستم هاي اطلاعات مديريت و تضمين كيفيت در خدمات دارويي اهداف پايان درس: آشنايي با نظام هاي اطلاعاتي مديريتي و روشهاي كنترل كيفيت در دارو اهداف شناختي: كسب مهارت علمي در مباني اطلاع رساني و كنترل

توضیحات بیشتر

338 جلسه مورخ 94/1/24 مصوبات شورا در خصوص جلسه پيش دفاع پايان نامه دانشجويان دکتري تخصصي: - دانشجو ملزم مي باشد قبل از برگزاري جلسه دفاع نهايي جلسه پي

338 جلسه مورخ 94/1/24 مصوبات شورا در خصوص جلسه پيش دفاع پايان نامه دانشجويان دکتري تخصصي: - دانشجو ملزم مي باشد قبل از برگزاري جلسه دفاع نهايي جلسه پي 338 جلسه مورخ 94/1/24 مصوبات شورا در خصوص جلسه پيش دفاع پايان نامه دانشجويان دکتري تخصصي: - دانشجو ملزم مي باشد قبل از برگزاري جلسه دفاع نهايي جلسه پيش دفاع به شرح ذيل برگزار نمايد: دانشجو پايان نامه را

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx د/ دستورالعمل شرایط اراي ه و بهره برداري از اسناد و مدارك مضبوط در پرونده هاي پزشکی مقدمه : اسناد و مدارك پزشکی از مهمترین ابزار ذخیره سازي و بازیابی اطلاعات و ارزشیابی خدمات و مراقبت هاي بهداشتی و درمانی

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دورهه یا کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1394/9/25 مقدمه این شیوه نامه به منظور ا

بسمه تعالی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دورهه یا کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1394/9/25 مقدمه این شیوه نامه به منظور ا بسمه تعالی شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دورهه یا کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1394/9/25 مقدمه این شیوه نامه به منظور اجرای هماهنگتر آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

برنامه آموزشي مقطع كارآموزي بخش روانپزشکي EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان- دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگ

برنامه آموزشي مقطع كارآموزي بخش روانپزشکي EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان- دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگ برنامه ي مقطع ي بخش EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد مقدمه : كاراموزي باليني شامل اموزش مراقبتهاي بهداشتي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 73.docx

Microsoft Word - 73.docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل تكنسين برنامه نويس OO با ++C گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل -/7// Isco-8 نسخه شناسه شايستگي شناسه شغل

توضیحات بیشتر

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتری تخصصی

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور  دانشجویان دوره دکتری تخصصی مدارك لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتري تخصصی درخواست کتبی دانشجو که به تایید استاد راهنما رسیده باشد. فرم تکمیل شده مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجو (فرم شماره 101) اصل

توضیحات بیشتر

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه آموزشی مدیریت ریسک قراردادي با موردکاوي قراردادهاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - hajighasemkhan.docx

Microsoft Word - hajighasemkhan.docx مشخصات فردي بسمه تعالی نام و نام خانوادگی : علیرضا حاجی قاسمخان محل تولد : تهران تاریخ تولد : 1339 آدرس محل کار : حکیمیه تهران پارس بلوار نور جنب پارک ساحل دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي تكنسين برنامه نويس OO با ++C گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-42/27/1/2 دفتر

استاندارد مهارت و آموزشي تكنسين برنامه نويس OO با ++C گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-42/27/1/2 دفتر استاندارد مهارت و آموزشي تكنسين برنامه نويس OO با ++C گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 84/6/ كد استاندارد: 0-4/7// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی

معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی چارچوب طراحی «طرح دوره» م س: آ ی ورز ی ۱ کد درس: تعداد واحد: 2 نام مسو ول درس: سیامک بشردوست تجلی مدرس: سیامک بشردوست تجلی پیشنیاز: -- رشته تحصیلی: فیزیوتراپی

توضیحات بیشتر

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: ها و چهارها ) صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: دانشجویان ترم هشتم دکتري حرفهاي داروسازي درس پیشنیاز: شیمی دارویی

توضیحات بیشتر

جدول 1: لیست دروس رشته کارشناسی مهندسی پزشکی ) گرایش بیوالکتریک)- دروس عمومی پایه اصلی تخصصی و اختیاري- (ورودي 95 و بعد) دروس عمومی دروس پایه دروس اصل

جدول 1: لیست دروس رشته کارشناسی مهندسی پزشکی ) گرایش بیوالکتریک)- دروس عمومی پایه اصلی تخصصی و اختیاري- (ورودي 95 و بعد) دروس عمومی دروس پایه دروس اصل جدول : لیست دروس رشته کارشناسی ) گرایش بیوالکتریک) دروس و (ورودي 95 و بعد) دروس دروس دروس دروس دروس (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (مشترك بیوالکتریک و بالینی) (فقط گرایش بیوالکتریک)

توضیحات بیشتر

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز 2020 1 تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامبر 2019 اعالم شد. دانشگاه کاشان در این نظام رتبه بندی

توضیحات بیشتر

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 6 دروس اصلي دروس اختياري پايان نامه جمع (بدون دروس

توضیحات بیشتر

«هب انم او» دادکشنه عل وم زپ شک ی و خدمات بهدا شت ی ردما ن ی آبادان مر ک ز مطالعات و ت وسعه آ م وزش د فت رهچ ثب ت روزاهنی فعا لی ت اهی با لی ن ی د ا ن

«هب انم او» دادکشنه عل وم زپ شک ی و خدمات بهدا شت ی ردما ن ی آبادان مر ک ز مطالعات و ت وسعه آ م وزش د فت رهچ ثب ت روزاهنی فعا لی ت اهی با لی ن ی د ا ن «هب انم او» دادکشنه عل وم زپ شک ی و خدمات بهدا شت ی ردما ن ی آبادان مر ک ز مطالعات و ت وسعه آ م وزش د فت رهچ ثب ت روزاهنی فعا لی ت اهی با لی ن ی د ا نش ج ویان کارشنا س ی رپستاری )Log Book( ج را ح ی ۳ (

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11 ضميمه دو

Microsoft Word - 11 ضميمه دو 155 ضميمه 2: سرانههاي تا سيسات شهري مباني نظري برنامه 5 ساله فرهنگي اجتماعي شهر تهران 156 157 مساجد و اماكن مذهبي نظر به نقش مسجد و اهميت آن و با توجه به پراكندگي مساجد و اماكن مذهبي در سطح شهرها و محلات

توضیحات بیشتر