نمایشگاه ایران متافو سال 1398

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "نمایشگاه ایران متافو سال 1398"

رونوشت

1 ردف op-1 OPEN AREA RAHIMOF TRAIDING بازرگان رحم اف 1 op-2 OPEN AREA Pishrun Zamharir Aceman پ ر شان زمهرر آسمان 2 op8,9-3/1 OPEN AREA Ahan Online آهن آنالن 3 op8,9-4 OPEN AREA RONAGHI INDUSTRIAL GROUP گروه صنع ت رونق 4 op8,9-5 OPEN AREA Afagh Raha آفاق رها 5 op8,9- OPEN AREA FLUID CONTROL ر شکت سال کنت ل

2 ردف A01 Axon dej alvand اکسون دژ الوند 1 A01 Marbo Marbo 2 A02 Alborzsteel آهن آنالن 3 A03 DANA ENERGY ALBORZ ر شکت مهندس دانا انرژ ال رتز 4 Foulad Yar Group Corp گروه ر شکت ها فوالدار 5 pasargad industrial group گروه صنع ت پاسارگاد)فوالد پاسارگاد( A0 Technograph High pressure die casting رخته گر داکست تکنوگراف A0 paytakht sanat پاتخت صنعت 8 A08 kavosh zist shayan sanaat کاوش زست شاان صنعت 9 B01 Caspian Machinery Middle East کاسپ ماش خاورمانه 10 B02 joupangas ژوپن گاز 11 B03 Taha Ghaleb Toos TGT Co. طاها قالب توس TGT Co 12 B04 COOLSUMMER کول سامر 13 B05 Sadid Mashin Aflak سدد ماش افالک 14 B0 Sadra machinery ماش ساز صدرا 15 B0 Farvardin Tech Machine Co Ltd فروردن تک ماش 1 B08 Sahand Khodro سهند خودرو 1 B09 metalonline متال آنالن 18 B10 Arvintek trading بازرگان آرون تک 19 C01 knowledge based pavillion پاوون ر شکتها دانش بنان 20 D01 kian foulad کان فوالد 21 D02 Novin Industrial Group گروه صنع ت نون داکست 22 E01 fidar gostar aram فدار گست آرام 23 E02 Negin Aluminum Golpayegan ر شکت نگ آلومنوم گلپاگان 24 die casting engineering 25 انجمن صنق کارفرمان رخته گر تحت فشار

3 ردف A01 klevers Aryana کلورز آرانا 1 A01/1 Manufacture of resin sand casting industries تولد ماسه رزن فهام 2 A02 BEHTASH NEGIN POOLADSA*BORNA FIDAR POOLADSA بهتاش نگ پوالدسا برنا فدار پوالدسا 3 A03 NAVID Refractories manufacturer Group فرآورده ها نسوز نود 4 sepehran zoub co سپهران ذوب کرمانشاه 5 A0 Arad Lian Faravar Aria آراد لان فراور آرا )آلفا( A0 PATAF COMPANY ر شکت پاتاف A0 Hebi moyunnew Energy Technologyco.,Ltd Hebi moyunnew Energy Technologyco.,Ltd 8 B01 Imen Gostar Raman of KISH امن گست رامان کش 9 B02 YIKUN INDUSTRY COMPANY LIMITED YIKUN INDUSTRY COMPANY LIMITED 10 B02/1 Pishro Zob Ator پ ر شو ذوب آتور 11 B05 oxinferroalloy.co ر شکت فرو آلاژ اکس 12 B0 Pars Molybden Co. ر شکت پارس مولبدن 13 B0 Tomm Ferro Alloys فرو آلاژ تام 14 B08 mahan mashin abhar ماهان ماش ابهر 15 C01 IRAN FERROALLOY INDUSTRIES Co. ر شکت صناع فروآلاژ اران 1 C02 Iran Ferrosilice Co. ر شکت فروسلس اران 1 D01 Yegane Andish Sanat Co گانه اندش صنعت 18 D02 Ferosilis Gharb Pars co ر شکت فروسلس غرب پارس 19 D03 Aliaj Gostar Hamoun Company ر شکت آلاژگست هامون 20 E01 ALIYAZH-HAY-NASHKANSAZ آلاژها نشکن ساز 21 E02 Advanced Industry Mani Sanaat Arka Godaz صناع پ ر شفته مان صنعت آرکا 22 E03 ( Khomein Ferrosilicon Company (Payam Hunamik ر شکت فروسلسم خم )پام هونامک( 23 E04 kaviyan ferro alloy complex مجتمع تولد و صنع ت فروآلاژ کاوان 24 H01 Aliyazh sanat sahand ipak آلاژ صنعت سهند اپک 25 H02 ASACoPro ر شکت آهن و سلس آذرخش 2 H03 Sadeghi machine manufacturing ماش ساز برادران صادق K01 Artin Rose Iranian آرت رز ارانان 28 K03 ALLIAGSAZ SPADANA آلاژ ساز اسپادانا 29

4 ردف A01 Pars Isotope - Industrial پارس ازوتوپ - صنع ت 1 A02 Sharif Co ر شکت ر شف 2 A03 Faravar Sharif Sabz آهن آنالن 3 Papkoparsian group گروه صنع ت پاپک پارسان 4 Naghsh-e-Jahan Steel Beam نورد تسمه فوالد نقش جهان 5 A0 Tehran Sanat صناع بسته بند تهران صنعت A0 manufacturing of die cast mold ساخت قالبها داکست A08 novin roll gharb zagros.co نون رول غرب زاگرس 8 A09 narvan kala tadbir نارون کاال تدبت 9 A09/1 hortab tavan هورتاب توان 10 A10 Sepid ceramic fiber co الاف شامک سپد 11 A11 مجتمع آهک صنع ت ستاره امد بهرام setareh omid bahram indastrial lime complex 12 A12 Dejpad Sanat Sazeh دژپاد صنعت سازه 13 A13 ATSA COMPANY نسوز آتسا 14 A15 Heron 3d Printer پرنت سه بعد هرون 15 A1 Piramoon Palai Engineering ر شکت مهندس پتامون پاال 1 A19 Azar Foolad Godaz(AFCO) آذرفوالد گداز)آفکو( 1 A20 azarakhsh refractory co ر شکت فرآورده ها نسوز آذرخش 18 B01 JAHAN PROFIL PARS جهان پروفل پارس 19 B02 Badr Engineering System مهندس بدر سستم 20

5 ردف B03 zfm ذوب فوالد محمودآباد 21 B04 FOULAD BORONZ SHOMALGHARB فوالد برنز شمالغرب 22 B05 Poolad Kala پوالد کاال 23 B0 CEYSAN FARASAHEL ENERGY CALA کسان فراساحل انرژ کاال 24 B0 AMASYS 25 آماشگران سستمها اطالعات پوا ( آماسس ) B08 IRIS PISHE ALBORZ آرس پشه ال رتز 2 B09 Aran Gostar آران گست B10 faravardehaye nasoz amiran nama فراورده ها نسوز امتان نما 28 B11 Mining and Steel Magazine ماهنامه پام آوران معدن وفوالد 29 B12 iran central iron ore co شرکت سنگ آهن مرکز اران 30 C01 Tejaratfelez تجارت فلز 31 C02 Induction Parsian کوره القان پارسان 32 C02/1 Induction Heating کوره القان اران زم 33 C03 Novin Sanat Lotus نون صنعت لوتوس 34 C04 ISFAHAN SANAT STELL PARTS ر شکت قطعات فوالد اصفهان صنعت 35 C05 Tadbir Arman Sanat تدبت آرمان صنعت 3 C0.Aria Ferroalloy Co ر شکت فروآلاژ آرا 3 D01 Raymond Santa azar رامند صنعت آذر 38 D02 AVA SANAT BANI آوا صنعت بان 39 E01 Tajhiz Kala Sorena تجه تکاال سورنا 40

6 ردف E02 spx مرکز مبادالت پمانکار فرع اران 41 foolad gostar گروه صنع ت فوالد گست 42 F02 ahanpouya آهن پوا 43 F03 Hararat gostaran fidar pars حرارت گست ان فدار پارس 44 F04 ekalasanat اکاال صنعت 45 F05 IRAN GHALTAK CO ر شکت اران غلتک 4 F0 Kavosh Energy Iranian Ind. Co ر شکت صنع ت کاوش انرژ ارانان 4 F0 SFM صنعت فن آوران مبتکران 48 F09 rah fan راه فن 49 F10 ATASH POOYA SEPAHAN آتش پوا سپاهان 50 F11 Hararat Saz Pooya حرارت ساز پوا 51

7 ردف A01 MEGATHERM INDUCTION PVT. LTD MEGATHERM INDUCTION PVT. LTD 1 A01/1 Shenyang Shenyang 2 A02 Sahandzob آهن آنالن 3 A03 MASHHAD SAB TOUS ر شکت مشهد ساب توس 4 Plasmafan Avar Amin پالسمافن آور ام 5 Mehsa Tech Group گروه فناوران م هصا A0 Foolad karan vahdat فوالدکاران وحدت A08 SANTAMCO طراح مهندس سنتام 8 A09 novin kaveh heattreatment kohandej ر شکت عملات حرارن نون کاوه کهندژ 9 A10 ASIA CUTTING & GRINDING WHEELS سنگ سنباده آسا 10 A11 Arian Rad Co آرن راد 11 A12 Iran Coated Sand Prod. Co. ر شکت تولد ماسه چسبدار اران 12 A12 IRAN IMD اران آمد 13 A13 fara sanat jedar فرا صنعت جدار 14

8 ردف A14 MOJTAMA ANDIA FOULAD ZANJAN CO ر شکت مجتمع آندا فوالد زنجان 15 A15 Tarash Felez Aysa تراش فلز آسا 1 A1 EVAN FOOLAD PISHRO اوان فوالد پ ر شو 1 A1 nasooz avaran atra نسوز آوران آترا 18 A18 Ghadir Tavan Pardaz قدر توان پرداز 19 A19 ATRA آترا 20 A20 RAH SANAT Refractories Co فراورده ها نسوز راه صنعت 21 A21 TABRIZ REFRACTORIES COMPANY ر شکت فرآورده ها نسوز ت رتز 22 A22.Azarbayjan Refractories Co فرآورده ها نسوز آذرباجان 23 A24 Kimia Farayand Naghsh Jahan کما فرآند نقش جهان 24 A25 izex (Iran Zayeat Exchange) آزکس )بورس ضاعات اران( 25 A2 Sanatkaran Sepehr (Javan Ref.) صنعتکاران سپهر)نسوز جوان( 2 A Rayangodaz گروه تجار راان گداز A28 28 خوشه رخته گر ر شکت شهرک ها صنع ت تهران Cluster casting of Tehran Industrial Estates Company

9 ردف B01 vira modern alborz ورا مدرن ال رتز 29 B02 nikannasouzjey نکان نسوز رح 30 B03 POKA GROUP گروه صنع ت پوکا 31 B04 TAPKA INDUCTION تپکا 32 B05 Ara kavosh pajouh Co ر شکت آرا کاوش پژوه 33 B0 Control System Abzar Novin کنت ل سستم ابزارنون 34 B0 (TakTazNasooz (TTN تکتاز نسوز 35 B0/1 Seraj Niroo Industrial Carbon Brushes Co ر شکت ذغالها صنع ت شاج نتو 3 B08 GOHAR FOOLAD PISHRO گهرفوالد پ ر شو 3 B09 tajhizate verna ati negar ر شکت تجه تات ورنا آن نگر 38 B10 MAG ماگ 39 B11 Steel rizan sanat Investment casting co رخته گر دقق استل رزان صنعت 40 B12 Fondercem درافزاشم 41 B13 Sahand Azarin Foundry industries صناع رخته گر سهند آذرن 42

10 ردف B13/1 Mehr Steel Sahand فوالد مهر سهند 43 B14 Behriz Fooladan بهرز فوالدان 44 C01 Pat roshan nikta group ر شکت گروه پات روشان نکتا 45 C02 Professional Manufacturer Of Induction & Arc Melting Furnace Equipment تولدکننده تخصص قطعات و تجه تات کوره ها ذوب القان و قوس الکتک 4 D01 fars rizan mavad فارس رزان مواد 4 D02 Sanat Gostar Investment Casting رخته گر دقق صنعت گست 48 E01 Iran Tractor foundry co ر شکت رخته گر تراکتورساز اران 49 E02 Research and Technology Center of Specific Metallic Material Processing- ACECR-Tehran branch سازمان جهاددانشگاه تهران- مرکز تحققات و فناور فراور مواد وژه فلز 50 MSATechnology متالورژ صنعت آسان تک 51 /1 SATCO سال سازان آذران تدبت )ساتکو( 52 F02 Faravardeh Fooladi فرآورده ها فوالد 53 G01 tamingar sanat koosha تام گر صنعت کوشا 54 H01 Silica Sand Supplier Co تام ماسه رخته گر 55 K01 Mehronic, power conversion company ر شکت مهندس مهرونک توان تبدل 5

11 ردف K02 Ghafouri Bros ماش ساز برادران غفور 5 L01 Koosheshgaran Isfahan Foundry Industries 58 صناع رخته گر کوششگران اصفهان L02 Fiber maz co تولد مظلومان 59 L03 chirook foundry sand company ر شکت ماسه رخته گر چتوک 0 L04 Kian Tejarat Exir کان تجارت اکست 1 M01 SIM ABDIDEH BESHEL سم آبدده بشل 2 M02 Puladir Investment Casting رخته گر دقق پوالدر 3 M03 kani gostar pouyan گست پوان کان 4

12 ردف A01 Henan J inghongyuan New Material Technical CO., Ltd Henan J inghongyuan New Material Technical CO., Ltd 1 A02 majdsteel شرکت آهن مجد 2 A03/1 WUX I NIANY UAN IMP O R T&E X P O R T CO.,LTD آهن آنالن 3 daftar kole kala industrial Co شرکت صنعت دفتر کل کاال 4 S TE IN INJ E C TIO N TE C HNO LO G Y G mbh S TE IN INJ E C TIO N TE C HNO LO G Y G mbh 5 G elenkwellenwerk S tadtilm G mbh G elenkwellenwerk S tadtilm G mbh C O NNE X G MBH C O NNE X G MBH TML Technik G mbh TML Technik G mbh 8 contessi contessi 9 Iliya S anat P azhoohan مهندس بازرگان الا صنعت پژوهان 10 ABB ABB 11 S iemens S iemens 12 Wika Wika 13 P epperl+fuchs P epperl+fuchs 14 KS B KS B 15 3M 3M 1

13 ردف Bosch Bosch 1 Flowserve Flowserve 18 Alberto S assi Alberto S assi 19 S undi S undi 20 A0 Baher Kimia R ahavard باهرکما رهاورد 21 A0 R KB Bearing Industries R KB Bearing Industries 22 A0 C ontrol S ystem Abzar Novin کنترل سستم ابزارنون 23 A08 S aldotecnica & E nergy Alborz R ayan انرژ البرز راان سالدوتکنکا 24 A08 S aldotecnica E urope S.R.L S aldotecnica E urope S.R.L 25 A09 parmin savice پارمن ساوس 2 B01 R azi Applied S cience Foundation بناد علوم کاربرد راز B02 Atieco Foundry E quipment شرکت مهندس آتکو 28 B03 consulting engineers of azmouneh foulad co مهندسن مشاور آزمونه فوالد 29 B04 S uravajin Aghigh Mining & Industrial Co. معدن و صنعت سوراوجن عقق 30 B05 Vinod international Ltd & Aymas Vinod international Ltd & Aymas 31 B05/1 asan ro lavin(asaroll) آسان رو الون)آسارول( 32

14 ردف B0 Kansar P azhouh Mining and Industrial G roup گروه صنعت معدن کانسار پژوه 33 C 01 ANADOLU MÜHENDİSLİK METALURJİ REFRAKTER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANADOLU MÜHENDİSLİK METALURJİ REFRAKTER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 34 C 02-C 03 Negin S epahan E lectrode Industry شرکت الکترود صنعت نگن سپاهان 35 C 04 LINZHO U HUAR UI C AR BO N NE W MATE R IAL CO.,LTD LINZHO U HUAR UI C AR BO N NE W MATE R IAL CO.,LTD 3 C 05 C HE NG DA C AR BO N C HE NG DA C AR BO N 3 C 0 IC C BY R O NG X ING G R O UP IC C BY R O NG X ING G R O UP 38 C 0 BAHMAN P R O FILE بهمن روفل 39 C 08 P ioneer of Metallurgical Automation P ioneer of Metallurgical Automation 40 C 09 Anssen Metallurgy G roup Co.Ltd Anssen Metallurgy G roup Co.Ltd 41 D01 Maxton Briquette S ystems Maxton Briquette S ystems 42 D01/1 jlia nj ج لان ج 43 D02 Aluminium Ha bibi آلومنوم حبب 44 D03 Liaoning X in Forever Industrial Co., Ltd Liaoning X in Forever Industrial Co., Ltd 45 D04 top platform general trading L.L.C top platform general trading L.L.C 4 D05 Handan Q ifeng C arbon Co.,Ltd Handan Q ifeng C arbon Co.,Ltd 4 D0 Anshan FengHui C ontinuous C aster Machine Anshan FengHui C ontinuous C aster Ma chine 48

15 ردف D0 E lectro C linic International بازرگان فن مهندس کلنک برق 49 D0 westcode westcode 50 D0 techsem techsem 51 D0 bussmann bussmann 52 D0 ferraz shawmut ferraz shawmut 53 D0 arcol arcol 54 D0 kaschke kaschke 55 D0 icel icel 5 D08 Q ING DAO X ING HE G R AP HITE CO.,LTD. Q ING DAO X ING HE G R AP HITE CO.,LTD. 5 D08/1 HANDAN Y UANTAI C AR BO N TE C HNO LO G Y CO.,LTD HANDAN Y UANTAI C AR BO N TE C HNO LO G Y CO.,LTD 58 D09 Ikonyuma ts Ikonyuma ts 59 D10 R ita E lia Kish مهندس رتا الا کش 0 D10 HE R ZO G HE R ZO G 1 D10 C AME C A C AME C A 2 D10 MIC R O ANALY S IS MIC R O ANALY S IS 3 D10 NABE R THE R M NABE R THE R M 4

16 ردف D10 E S S A E S S A 5 D10/1 Keyvan Industrial S ensors P roduction Co شرکت تولد حساسه ها صنعت کوان D10/2 zarinfelezpars زرن فلز پارس D10/2 zhanmei metal co zhanmei metal co 8 D11 R istab R avankar Iranian رستاب روانکار ارانان 9 D11 LIQ UI MO LY LIQ UI MO LY 0 D11 FUC HS FUC HS 1 D11 S HE LL S HE LL 2 D11 MO BIL MO BIL 3 D11 NY NAS NY NAS 4 D11 TO TAL TO TAL 5 D11 MO TO L MO TO L E 01.National Iranian C opper Industries co شرکت مل صناع مس اران E 02 (IR AN INTE R NATIO NAL E NG INE E R ING (IR ITE C بن الملل مهندس اران )ارتک( 8 E 03 E sfarayen Alloy S teel C omplex مجتمع ذوب آهن آلاژ اسفران 9 E 04 Hadid S anat P ars Niroo P asargad حدد صنعت پارس نرو پاسارگاد 80

17 ردف sabanoor صبانور 81 F02 behin nasooz isfahan industries company صناع بهن نسوز اصفهان 82 F03 C HINANDE G AN (Advanced R efractory Manufacturer) چنندگان )تولد کننده نسوزها پشرفته( 83 F04 esfarayen industrial complex ( E LC O ) مجتمع صنعت اسفران 84 F05 kabkan شرکت صناف فوالد کبکان 85 F0 R AM P AR S FE R R O FO ULAD رام پارس فروفوالد 8 F0 sanat zobo nasooz iranian صنعت ذوب و نسوز ارانان 8 G 01 S anat C eram Mehr Alborz Co شرکت مهندس صنعت سرام مهر البرز 88 G 02.Dirgodaz Amol Industries, Inc صناع درگداز آمل 89 G 02/1 Dama Felez Kimia دما فلز کما 90 G 02/1 MIT Australia MIT Australia 91 G 03 P art G owal G ity پارت گوال گت 92 G 04 P ars Aliyazh Alborz پارس آلاژ البرز 93 G 05 sepahan pouyesh arya سپاهان پوش آرا 94 G 0 ZAR D S HE MS HAL زرد شمشال 95 H01 FAR ANAS O O ZY AZD فرانسوز زد 9

18 ردف H02 Dana taif دانا طف 9 H02 Belec Belec 98 H02 Voxeljet Voxeljet 99 H02 O lympus O lympus 100 H02 Niton Niton 101 H02/1 Frolovo elevator Frolovo elevator 102 H03 FE DE R AL C R ANE S FE DE R AL C R ANE S 103 H04 NO S AC O نوصاکو 104 H04 E lectrotherm E lectrotherm 105 H04 P reet G roup P reet G roup 10 H04 Daiwa Lance Daiwa Lance 10 H04 Bascotecnia Bascotecnia 108 H04 Henan Longcheng group (X ixia) Henan Longcheng group (X ixia) 109 H04 Nikko Nikko 110 H04 Waaree Waaree 111 K01 Artan Trading C ompany آرتان فوالد ارانان 112

19 ردف K02 C hodan R izan J ey شرکت چدن رزان ج 113 K02 C hengs heng P ower C apacitor Co LTD C hengs heng P ower C apacitor Co LTD 114 K03.kaby alloys co کاب آلاژ ماکو 115 L01 P ing Lu Q in J in G raphite P roducts Co.,ltd P ing Lu Q in J in G raphite P roducts Co.,ltd 11 L01/1 Zhengzhou Hongxiang high-tech materials co.,ltd Zhengzhou Hongxiang high-tech materials co.,ltd 11 L02 NanG ong KaiJ ia C arbon Co., LTD NanG ong KaiJ ia C arbon Co., LTD 118 L03 O rient C arbon Industry Co., Ltd O rient C arbon Industry Co., Ltd 119 L04 TAIZHO U J IAX IN P E TR O C HE MIC AL MAC HINE R Y Co., Ltd. TAIZHO U J IAX IN P E TR O C HE MIC AL MAC HINE R Y Co., Ltd. 120 L05 HWAP E NG C AR BO N MAC HINE R Y HWAP E NG C AR BO N MAC HINE R Y 121 L0 S hanghai E lectric Heavy Machinery Co., Ltd. S hanghai E lectric Heavy Machinery Co., Ltd. 122 L0 Wuxi J iebo Instrument Technology Co.,Ltd. Wuxi J iebo Instrument Technology Co.,Ltd. 123 L08 Newsa Trade Co.,Ltd Newsa Trade Co.,Ltd 124 L09 Henan hongqiqu new material co.,ltd Henan hongqiqu new material co.,ltd 125 M01 keivankaveh کوان کاوه 12 M02 P ars S hamim R ah Khorshid پارس شمم راه خورشد 1 N01 Zanjan Zinc Khalessazan Ind شرکت خالص سازان رو زنجان 128

20 ردف N03 Aria C able Fadak آرا کابل فدک 129 P 01 S HO LE H S ANAT MFG & E NG. Co 130 تولد و مهندس شعله صنعت )دانش بنان( P 02 J ahan Ayegh P ars جهان عاق پارس 131 P 02/1 P asargad Middle E ast Metal پاسارگاد فلز خاورمانه 132 P 03 Alma hdi Aluminium co شرکت آلومنوم المهد 133 P 04 G haltak S azan S epahan Co شرکت غلتک سازان سپاهان 134 P 05 CUKUROVA KİMYA END.A.S. CUKUROVA KİMYA END.A.S. 135 R 01 Iran Aluminium C ompany شرکت آلومنوم اران 13 S 01 G olgohar گل گهر 13

21 ردف A01 Seven Diamonds Ind.Co صناع هفت الماس 1 A02 khorasan steel company ر شکت مجتمع فوالد خراسان 2 A03 bahman steel industrial group آهن آنالن 3 BRIS CO ر شکت ذوب برس 4 foolad gharb asia فوالد غرب آسا 5 B02 rooyandood kaveh steel complex مجتمع فوالد رو اندود کاوه B03 SARV Oil & gas نفت و گاز شو B04 Sanat Varagh Arian Pazh ر شکت صنعت ورق آرن پاژ 8 B05 ABANGAN آبانگان 9 C01 Iranian Steel Producers Association انجمن تولدکنندگان فوالد اران 10 C02 iran alloy steel co فوالد آلاژ اران 11 D01 (Kaveh - Pars Mining Industries Development Company (KMID 12 ر شکت گستش صناع معدن کاوه پارس D02 Esfahan Steel Company ر شکت سهام ذوب آهن اصفهان 13 D02 isfahan's mobarakeh steel company فوالد مبارکه اصفهان ر شکت فلزتدارک فوالد مبارکه اصفهان Mobarakeh Steel Felez Tadarok Company iranzob company ر شکت اران ذوب 1 Chahar Mahal&Bakhtiyari Automotive Sheet Company 1 ر شکت ورق خودرو چهارمحال و بختار Amir Kabir Kashan ر شکت فوالد امتکبت کاشان 18 Foolad Sang ر شکت فوالد سنگ 19 Foolad Hormozgan ر شکت فوالد هرمزگان 20 Metil ر شکت متل 21

22 ردف A01 foolad tasmeh pasargad فوالد تسمه پاسارگاد 1 A02 exir sanat asia اکست صنعت آسا 2 A03 Natanz Steel CO آهن آنالن 3 A03 wuji carbon wuji carbon 4 Pars Poulad Yaran پارس پوالد اران 5 Kavoshjoosh کاوش جوش A0 ZISTFILTER CO ر شکت زست فلت A0 arsin foolad sepahan آرس فوالد سپاهان 8 A08 pardazesh Magazine ن ر شه پردازش 9 A09 Kharazmi Technology Development گست ش فناور خوارزم 10 B01 west alborz steel group گروه فوالد ال رتز غرب 11 B02 danesh parto naghshe jahan دانش پرتو نقش جهان 12 B03 javid steel bonab ر شکت فوالد جاود بناب 13 B04 Bonfiglioli - NCO Bonfiglioli - NCO 14 B05 Yekta Fonoun Pardis Company ر شکت کتا فنون پردس 15 B0 Dayan Lubricant Supplier ر شکت تام روانکار داان 1 B0 azar ghaltak آذر غلطک 1 B08 amolcarborundom آمل کربوراندم 18 B09 petro sazeh sahel (fooladsell) پتو سازه ساحل )فوالدسل( 19 B10 Kimia Steel Complex مجتمع فوالد کما 20 C01 FOULAD YAZD فوالد زد 21 C02 Anahita Guilan Steel فوالد آناهتا گالن 22 C03 BonabSteel IndustryComplex مجتمع فوالد صنعت بناب 23 C04 Seraj Ghate Toos ( Steel Producing and Business Company تولد و بازرگان شاج قطعه توس 24 D01 SFK Steels Industries صناع فوالد کاوه تکمه داش 25 D02 Kavir Damghan Steel Co فوالد کور دامغان 2 E01 IRANIAN KAVEH PRECISION TUBES لوله ها دقق کاوه ارانان E02.Shahriar Tabriz Steel Industrial Co صناع فوالد شهرار ت رتز 28 JAHAN SANAT KERMANSHAH جهان صنعت کرمانشاه 29 F02 saba steel ر شکت صبا فوالد خلج فارس 30 F03 bardsir mashiz steel industries ر شکت صناع فوالد مش ت بردست 31 F04 Mehrtash Sepahan مهرتاش سپاهان 32

لیست مشارکت کىىدگان ومایشگاه متالورژی 92 Exhibitor List 2013 ساله -6 6 Hall No ردیف شرکت نام غرفه شرکت به انگلیسی نام Company Name Both No Company Nam

لیست مشارکت کىىدگان ومایشگاه متالورژی 92 Exhibitor List 2013 ساله -6 6 Hall No ردیف شرکت نام غرفه شرکت به انگلیسی نام Company Name Both No Company Nam ساله -6 6 Hall No Kavosh Mavad وا غ اد hami fanavaran yekta حا ی ف آ را یىتا Oxford Insruments Industrial Analysis Oxford Insruments Industrial Analysis 3 Alsa Alsa 4 Acoustic Resonance Testing-Rte Acoustic

توضیحات بیشتر

Fars CCPP Client: IPDC Termination Date: 2002 Scope Of Work: EP of 6 HRSG Boilers Manufactured Equipment Weight: 5120 Ton Capacity (t/h) HP Steam: 144

Fars CCPP Client: IPDC Termination Date: 2002 Scope Of Work: EP of 6 HRSG Boilers Manufactured Equipment Weight: 5120 Ton Capacity (t/h) HP Steam: 144 Fars CCPP Client: IPDC Termination Date: 2002 Scope Of Work: EP of 6 HRSG Boilers Manufactured Equipment Weight: 5120 Ton Capacity (t/h) HP Steam: 144/7 LP Steam: 35 Temperature ( o c) HP Steam: 512 Pressure

توضیحات بیشتر

Arad Tajhiz Vacuum And Acoustic Technology تعدادی از پروژه های انجام شده ردیف نام محصول متریال تعداد سایز شرکت سفارش دهنده محل نصب 1 عدد ½ 1 SS-316 اج

Arad Tajhiz Vacuum And Acoustic Technology تعدادی از پروژه های انجام شده ردیف نام محصول متریال تعداد سایز شرکت سفارش دهنده محل نصب 1 عدد ½ 1 SS-316 اج ی از پروژه های انجام شده عدد ½ SS-36 برین نام سپاهان پتروشیمی شهید تندگویان عدد ½ PTFE برین نام سپاهان پتروشیمی کرمانشاه 2 عدد ½ PTFE شرکت هسته فناوری تصفیه سازان شرکت هسته فناوری تصفیه سازان Liquid Jet

توضیحات بیشتر

نام شركت IranConMin Exhibitor List Hall سالن Stand شماره غرفه Company Name سالن 9-8 Hall 8-9 Individual Companies International Individual Comp

نام شركت IranConMin Exhibitor List Hall سالن Stand شماره غرفه Company Name سالن 9-8 Hall 8-9 Individual Companies International Individual Comp 9-8 8-9 Individual Companies International Individual Companies International Bal Company 8-9 A.32 Bal Company CJSC Spetstekhnomash (JSC Business Development Agency) 8-9 A.28 CJSC Spetstekhnomash (JSC

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Rsm-Pe-Tot _2_

Microsoft Word - Rsm-Pe-Tot _2_ Area (M 2 ) Area (M 2 ) شهرداري Municipality 1377 1998 1372 1993 مخابراتي توريستي خدماتي Telecom. Tourism Facilities 435 متر 35 000 35,000 40 000 40,000 برج مخابراتي تلويزيوني ميلاد Tele-communicational

توضیحات بیشتر

پرس هیدرولیک

پرس هیدرولیک مركز آموزش هيدروليك ايران فلوي يد پاور ما تجربيات و دانش هيدروليك خود را با شما به اشتراك ميگذاريم پرسهاي هيدروليك (Hydraulic Presses) شركت بنيان تدبير پارس تهيه و تنظيم : مهندس امير هوشنگ وهابزاده اسفند

توضیحات بیشتر

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی )فوالد صنایع معدنی آهنگری و ماشین كاری قالب سازی و ریخته گری( - 25 الی 28 آبان ماه 1394 ردیف نام شركت محصوالت ت

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی )فوالد صنایع معدنی آهنگری و ماشین كاری قالب سازی و ریخته گری( - 25 الی 28 آبان ماه 1394 ردیف نام شركت محصوالت ت دوازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی )فوالد صنایع معدنی آهنگری و ماشین كاری قالب سازی و ریخته گری( - 25 الی 28 آبان ماه 1394 A01 www.esfahansteel.com 03152573415 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان تولیدکننده

توضیحات بیشتر

No.28. Maahtab st. Aftab st. Khodami st.tehran. Iran Tel:

No.28. Maahtab st. Aftab st. Khodami st.tehran. Iran Tel: No.28. Maahtab st. Aftab st. Khodami st.tehran. Iran Tel: +98 21 88615991-4 info@dibats.com Diba Diba Construction Construction Construction & Turnkey Steel Construction Fabrication & Turnkey Steel Fabrication

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي

بسمه تعالي رياس ت جمه وري کش ور سازمان ربانهم و بودهج رييس سازمان باسمهتعالي بخشنامه به دستگاههاي اجرايي مهندسان مشاور و پيمانكاران موضوع: نرخ فوالد و سيمان مربوط به نيمه دوم سال 1397 شماره: 98/159383 تاریخ: 1398/04/01

توضیحات بیشتر

استاندارد ملی 1546 در تولید شیرآالت بهداشتی اهرمی استاندارد ملی 6679 در تولید شیرآالت بهداشتی کالسیک استاندارد iso : از موسسه TUV اتریش در مد

استاندارد ملی 1546 در تولید شیرآالت بهداشتی اهرمی استاندارد ملی 6679 در تولید شیرآالت بهداشتی کالسیک استاندارد iso : از موسسه TUV اتریش در مد استاندارد ملی 1546 در تولید شیرآالت بهداشتی اهرمی استاندارد ملی 6679 در تولید شیرآالت بهداشتی کالسیک استاندارد iso :9001 2008 از موسسه TUV اتریش در مدیریت کیفیت ضمانت 5 ساله خدمات پس از فروش 10 ساله دارنده

توضیحات بیشتر

آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فا

آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فا آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : 5855576718 شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فام ساختمان شماره 1 بنیاد شهید شیراز - بلوارمدرس خیابان

توضیحات بیشتر

Soroush-Safdarian-final

Soroush-Safdarian-final سروش صفدریان تحصیلات: دکتراي کارآفرینی 1. کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی 2. کارشناس ارشد مدیریت اجرایی MBA 3. کارشناسی مهندسی صنایع 4. تاریخ تولد: 1363/10/09 وضعیت تاهل: متاهل وضعیت خدمت: معافیت مواردخاص مسي

توضیحات بیشتر

علی توکلی | Jobinja

علی توکلی | Jobinja علی توکلی Network Administrator تماس از طریق جابینجا ) https://jobinja.ir/user/ms- (9454566 تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۷۰ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: پایان خدمت وضعیت تا هل: متا هل استان

توضیحات بیشتر

گزارش ساالنه شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم شاخص كل )بر مبناي 1395=100 ( در

گزارش ساالنه شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم شاخص كل )بر مبناي 1395=100 ( در گزارش ساالنه قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور- 1397 تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم )بر مبناي 1395=100 ( در سال 1397 براي كل كشور و مناطق شهري و روستایی به ترتیب عدد 136.9

توضیحات بیشتر

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید.

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید. کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را کنید. همچنین براي هماهنگی ثبت نام با شماره هاي 02144873669 09197495086

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه یکشنبه 18 تیر 1396

گزارش روزانه یکشنبه 18 تیر 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز روزانه میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 2.3 (0.7) 0. 0.2 (6.4) 04 6 78,985 3,97 2,67 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - سيمان

Microsoft Word - سيمان ت وری ریا ور سازمان د و ر ی رييس سازمان بسمهتعالي 94/33104 1394/03/10 بخشنامه به دستگاههاي اجرايي مهندسان مشاور و پيمانكاران شماره: تاريخ: موضوع: نرخ فولاد و سيمان مربوط به نيمه دوم سال 1393 به استناد

توضیحات بیشتر

20 سهم برتر از نگاه بنیادی

20  سهم برتر از نگاه بنیادی گزارش تحلیل بنیادی 20 سه م ربرت از ن گاه بنیادی )ربر س ی او لی ن شیپ ینیب EPSسال 96( 0 فهرست مطالب مقدمه... 1 نگاه ک یل... 2 بررسی تفصیلی 5 سهم برتر... 3 بررسی اجمالی 5 سهم دوم... 6 بررسی اجمالی 10 سهم

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

0 ش ر ک ت کار گ زاری بانک مل ت گ زارش روزاهن بازار ( اوراق بهادار کاال و ارنژی( مورخ 29 مردادماه 1397 کار گ زاری بانک مل ت

0 ش ر ک ت کار گ زاری بانک مل ت گ زارش روزاهن بازار ( اوراق بهادار کاال و ارنژی( مورخ 29 مردادماه 1397 کار گ زاری بانک مل ت 0 ش ر ک ت کار گ زاری بانک مل ت گ زارش روزاهن بازار ( اوراق بهادار کاال و ارنژی( مورخ 9 مردادماه 1397 کار گ زاری بانک مل ت تحلیل کلیت بازار شاخص بورس در سومین روز کاری هفته توانست 718 واحد رشد نماید و با

توضیحات بیشتر

List of exhibitors iran agrofood2019 Company Name Stand Number/ شماره غرفه Hall Number/ سالن نام شركت Hall 5 سالن 5 YEKTA TEJARAT KHEBREH

List of exhibitors iran agrofood2019 Company Name Stand Number/ شماره غرفه Hall Number/ سالن نام شركت Hall 5 سالن 5 YEKTA TEJARAT KHEBREH List of exhibitors iran agrofood2019 Hall YEKTA TEJARAT KHEBREH 1.1 2 3 4 یکتا تجارت خبره RAH GOSTAR SANAT 1. ره گستر صنعت NIKAN LATIF DARYAN 1. نیکان لطیف دریان PEGAH KISH 1.8 پگاه کیش ROPAT PRODUCTION

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20DDE5D1D3CA20E3D8C7E1C8>

<4D F736F F D20DDE5D1D3CA20E3D8C7E1C8> دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران پايان نامه جهت دريافت مدرك كارشناسي ارشد (53 (Ms.C رشته مهندسي مواد- سراميك : خواص و مشخصات سرباره فولاد آلياژي و كاربردهاي سراميكي آن اساتيد راهنما : دكتر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ???? ?????1

Microsoft Word - ???? ?????1 شيمي مهندسي ارشد کارشناسي طراحي فرايند جداسازي- پيشرفته مکانيک سيالات پيشرفته طراحي راکتور پيشرفته رياضيات پيشرفته Advanced fluid mechanics Advanced chemical reactor design Advanced mathematics يا يا Advanced

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - roye geld

Microsoft Word - roye geld س/ اجراي ا زمايشي استاندارد مهارت و ا موزشي جوشكاري با فرا يند قوس الكتريكي دستي( SMAW ) (ويژه ا موزش روستايي) گروه صنايع جوشكاري تاريخ شروع اعتبار: ١٣٨۵/۰۳/۰۱ ۸-۷۲/۲۲/ كد : ۱ مدیریت پژوهش: تهران- خیابان

توضیحات بیشتر

دانشگاه تلفن كد فكس مسئول هماهنگي آدرس توضيحات اراك آقای جمشيد سعادت اراك خ شهيد بهشتي دانشگاه اراك روابط عمومي

دانشگاه تلفن كد فكس مسئول هماهنگي آدرس توضيحات اراك آقای جمشيد سعادت اراك خ شهيد بهشتي دانشگاه اراك روابط عمومي دانشگاه تلفن كد فكس مسئول هماهنگي آدرس توضيحات 30782823 280 اراك 30777723-3 آقای جمشيد سعادت اراك خ شهيد بهشتي دانشگاه اراك روابط عمومي 30782823 25387838300 www.uut.ac.ir 33583 صنعتي اروميه 33583 آقای

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه یکشنبه 26 شهریور 1396

گزارش روزانه یکشنبه 26 شهریور 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 8.7. 0. 0.2 92.8 2 6 8,96,7,748 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد ریال( ارزش معامالت

توضیحات بیشتر

Page 1.cdr

Page 1.cdr Engineering Co. IMEN TIAR ) ) قابل نصب بصورت سربالا و واژگون www.imentiar.com Upright & Pendent Rev. B شرکت مهندسی ایمن تیار در سال 1378 فعالیت خود را بعنوان تولید کننده و تا مین کننده تجهیزات ایمنی و

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - farei shimi.doc

Microsoft Word - farei shimi.doc فصل پنجم: استوكيومتري مطالب فصل: قسمت اول روابط مولي در تركيبهاي شيميايي قسمت دوم استوكيومتري واكنش قسمت سوم غلظت محلولها و استوكيومتري محلولها قسمت چهارم گازها و استوكيومتري گازها تعداد سو الات اين فصل

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی:... th 7 پایه: هفتم Grade نام پدر:... شماره داوطلب:... اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران مدیریت منطقه 2 دبیرستان دوره اول پسرانه مرزد

نام و نام خانوادگی:... th 7 پایه: هفتم Grade نام پدر:... شماره داوطلب:... اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران مدیریت منطقه 2 دبیرستان دوره اول پسرانه مرزد نام و نام خانوادگی:... th 7 پایه: هفتم Grade نام پدر:... شماره داوطلب:... اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران مدیریت منطقه 2 دبیرستان دوره اول پسرانه مرزداران امتحانات ترم اول سال تحصیلی 96-1395 نام درس: زبان

توضیحات بیشتر

هب انم خدا

هب انم خدا هب انم خدا تأثیر آلیاژسازی مکانیکی بر تغییرات فازی و مورفولوژی پودرهای کامپوزیتی فلزات Ti و Fe تقویتشده با نانو ذرات آلومینا توسط آسیاکاری 3 یلدا افخم 1 رسول آذری خسروشاهی 2 رضا طاهرزاده موسویان چکیده

توضیحات بیشتر

بررسی شرکت سرمایه گذ اری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین واحد سرمایه گذاری کارگزاری بانک صادرات ایران آبان ماه 5931

بررسی شرکت سرمایه گذ اری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین واحد سرمایه گذاری کارگزاری بانک صادرات ایران آبان ماه 5931 بررسی شرکت سرمایه گذ اری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین واحد سرمایه گذاری کارگزاری بانک صادرات ایران آبان ماه 5931 مرور کلی بر وضعیت و جایگاه صنعت پتروشیمی و پاالیشی با توجه به بررسیهای انجام شده و پیش بینی

توضیحات بیشتر

درباره ما شرکت ویژگان بسپار شرق در سال 1379 با هدف تامین مواد اولیه پلیمری مورد استفاده در صنایع مختلف از قبیل کارخانجات تولید لوله های پلی اتیلن وی

درباره ما   شرکت ویژگان بسپار شرق در سال 1379 با هدف تامین مواد اولیه پلیمری مورد استفاده در صنایع مختلف از قبیل کارخانجات تولید لوله های پلی اتیلن وی ویژگان بسپار شرق درباره ما شرکت ویژگان بسپار شرق در سال 1379 با هدف تامین مواد اولیه پلیمري مورد استفاده در صنایع مختلف از قبیل کارخانجات تولید لوله هاي پلی اتیلن ویژه آبیاري و آبرسانی تحت فشار لوله هاي

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - L05-Adv-CNC Linking Structure

Microsoft PowerPoint - L05-Adv-CNC Linking Structure ماشينهای کنترل عددی پيشرفته Lecture 5 ساخت ماشينهای ابزار CNC واحد قدرت ماشين/ Power Unit واحد کنترل سرعت Unit/ Speed Control کنترل خطی بودن حرکت / Movement Controlling Line of سيستم محرکه ابزار/ قطعه

توضیحات بیشتر

Exhibitor List 2017xxx.xlsx

Exhibitor List 2017xxx.xlsx 24 توسعه صنعت بوقلمون پارس گوشت ماکيان 1 روبرته سيرجان سيرچان ادویه افزودنی و نگھدارنده 11 صنایع برودتی ملکی -سرما سل یخچال و سردخانه دستگاه ھای توليدکننده یخ تجھيزات آزمایشگاھی کليه تجھيزات فروشگاه ھای

توضیحات بیشتر

انواع روش های پرینت سه بعدی پرینترهای سه بعدی براساس نوع تکنولوژی به کار رفته در آن ها برای تولید قطعه به انواع مختلفی تقسیم می شوند. با توجه به پیشرف

انواع روش های پرینت سه بعدی پرینترهای سه بعدی براساس نوع تکنولوژی به کار رفته در آن ها برای تولید قطعه به انواع مختلفی تقسیم می شوند. با توجه به پیشرف انواع روش های پرینت سه بعدی پرینترهای سه بعدی براساس نوع تکنولوژی به کار رفته در آن ها برای تولید قطعه به انواع مختلفی تقسیم می شوند. با توجه به پیشرفت روزافزون و سریع این تکنولوژی فرآیندهای تولیدی جدیدی

توضیحات بیشتر

مشخصات فردي و سوابق علمی پژوهشی و اجراي ی اطلاعات شخصی نام: ملیحه نام خانوادگی: عباسزاده آدرس محل کار: کاشان- بلوار قطب راوندي- دانشگاه کاشان- دانشکده

مشخصات فردي و سوابق علمی پژوهشی و اجراي ی اطلاعات شخصی نام: ملیحه نام خانوادگی: عباسزاده آدرس محل کار: کاشان- بلوار قطب راوندي- دانشگاه کاشان- دانشکده مشخصات فردي و سوابق علمی پژوهشی و اجراي ی اطلاعات شخصی نام: ملیحه نام خانوادگی: عباسزاده آدرس محل کار: کاشان- بلوار قطب راوندي- دانشگاه کاشان- دانشکده مهندسی- مهندسی معدن- تلفن: 09132275343-03155912426

توضیحات بیشتر

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي می ز نسا ج ي پوشاک فرش و صناعی د ست ي د بی ر می ز :

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه دوشنبه 2 مرداد 1396

گزارش روزانه دوشنبه 2 مرداد 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز روزانه میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 4.8 (0.7) (0.3) 6.2 70 (9) 80,933 3,97,990 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد

توضیحات بیشتر

آجر چیست، به چند نوع تقسیم شده و اصطلاحات آن چیست؟

آجر چیست، به چند نوع تقسیم شده و اصطلاحات آن چیست؟ تعریف ا جر ا نگونه که فکر می کنیم ا نقدر هم ساده نیست. ا جر دارای انواع و تعاریف مختلفی است و همچنین اصطلاحات فراوانی دارد. اگر خواهان ا ن هستید که از تعاریف انواع و اصطلاحات ا ن مطلع شوید پیشنهاد می شود

توضیحات بیشتر

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه آموزشی مدیریت ریسک قراردادي با موردکاوي قراردادهاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - H022.doc

Microsoft Word - H022.doc 1 ارزیابی عملکرد رادیاتورهای کشور علی خواجه 3 1 مبارکه رسول آخرتی علی کناری تهران خیابان سهروردی شمالی- پلاک 197- واحد 64 info@mabnaco.net چکیده: مشخص نبودن ظرفیت حرارتی رادیاتورها بدلیل عدم اطلاعات فنی

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه دوشنبه 6 شهریور 1396

گزارش روزانه دوشنبه 6 شهریور 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 7..0. 7 8,0,7,66 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد ریال( ارزش معامالت )میلیارد

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D208DDFEDCFE520E5D2EDE4E520E620CFD1C7E3CF3838>

<4D F736F F D208DDFEDCFE520E5D2EDE4E520E620CFD1C7E3CF3838> چ یده تا ج حآمار ری ه و ا د خا وار ی ی و رو تا ی سال ١٣٨٨ د ر آمار ی ت روی کار و ر ماری 2 پيشگفتار: اين طرح از سال 1342 در مناطق روستايي و از سال 1347 در مناطق شهري به اجرا درامده است. از سال 1353 علاوه

توضیحات بیشتر

ردیف شماره پروژه موضوع قرارداد نوع قرارداد خدماتی مهندسی خرید نصب مدت قرارداد تاریخ شروع تاریخ خاتمه نام کارفرما سازمان بنادر و دریانوردي 85/11 85/10

ردیف شماره پروژه موضوع قرارداد نوع قرارداد خدماتی مهندسی خرید نصب مدت قرارداد تاریخ شروع تاریخ خاتمه نام کارفرما سازمان بنادر و دریانوردي 85/11 85/10 ردیف شماره پروژه موضوع قرارداد مدت قرارداد تاریخ شروع تاریخ خاتمه نام کارفرما سازمان بنادر و دریانوردي 85/11 85/10 اصلاح بانک اطلاعات سوالات و برنامه عرشه 2 ماه MP85001 1 86/8 85/11 گواهینامه و محاسبات

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك ------------- www.ptf-co.com ----------- زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را كنترل كنيم و فشار سيال يا گاز را در اندازه تعريف شده

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه شنبه 13 آبان 1396

گزارش روزانه شنبه 13 آبان 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز روزانه میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 3.8 9.3 0.0 0.0 (5.3) 4 87,868 3,507,866 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد

توضیحات بیشتر

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املا ک (موضوع مواد ٧ و ٨٠ ق.م.م.) F20-30-001 ویرایش از تاریخ : تا تاریخ: صفحه 1 از 5 این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میشود: محل بار شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه:

توضیحات بیشتر

ز ز ز ساپینا از 11 دانشکده تشکیل یم شودکه هر یک بر گروه های آموز ی ش متعددی نظارت از لحاظ علیم دارد. معماری هن و علوم انسان ز مهندش ع

ز   ز ز ساپینا از 11 دانشکده تشکیل یم شودکه هر یک بر گروه های آموز ی ش متعددی نظارت از لحاظ علیم دارد. معماری هن و علوم انسان ز مهندش ع ساپنا ا 11 دانشکده تشکل م شودکه هر ک بر گروه ها آمو ش متعدد نظارت ا لحاظ علم دارد. معمار هن و علوم انسان مهندش عمران و صناع علم اقتصاد مهندش اطالعات انفورماتکو آمار حقوق راضات ف نک و علوم تجرن )طبع( پشک

توضیحات بیشتر

Chapter1 Base Assembly

Chapter1 Base Assembly دستورالعمل ساخت و مونتاژ Geeetech Rostock 301 فهرست آماده سازی... 4 مونتاژ بخش تحتانی... 4 مونتاژ نگهدارنده موتورها...4 اتصال نگهدارنده موتورها به صفحه نصب صفحه تحتانی...6 نمایشگر...9 نصب فن... 14 نصب

توضیحات بیشتر

indd

indd پودمان 5 کسب اطالعات فنی کسب اطالعات فنی تجهیزات و دستگاه ها فرایندهای تولید محصوالت سرامیکی و نکات ایمنی از طریق روش هایی مانند دفترچه های راهنما پالک اطالعاتی دستگاه ها کتابچه و کاتالوگ نیازمند آشنایی

توضیحات بیشتر

شرکت نام آوران نصر سمنان Co. Namavaran Nasr Semnan تاریخچه شرکت نام آوران نصر سمنان با نامهای سابق شرکت جهاد نصر سمنان و شرکت عمران گستر جهاد نصر و با

شرکت نام آوران نصر سمنان Co. Namavaran Nasr Semnan تاریخچه شرکت نام آوران نصر سمنان با نامهای سابق شرکت جهاد نصر سمنان و شرکت عمران گستر جهاد نصر و با تاریخچه شرکت نام آوران نصر سمنان با نامهای سابق شرکت جهاد نصر سمنان و شرکت عمران گستر جهاد نصر و با هدف ارائه خدمات عمراني از تاريخ 1731/11/1 فعاليت خود را آغاز وپروژه های متعددی را اجرا کرده است. با اکنون

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Part1.doc

Microsoft Word - Part1.doc -1- Protel DXP بخش اول: طراحي يك PCB ساده انجمن تخصصي برق و الكترونيك (www.eca.ir) مولف: -2- طراحي فايل شماتيك از اين مسير يك فايل پروژه ايجاد كنيد: از مسير File\New\PCB Project يك سند PCB ايجاد كنيد.

توضیحات بیشتر

_

_ نقش منطقه آزاد انزلی در توسعه معادن استان گیالن با نگرش خاص به احداث موج شکن بندرکاسپین 2 *1 فرزین حمیدرضا و آقاسیان سیدجالل 1- کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی شرکت مهندسین مشاور دریا بندر 2 -کارشناس ارشد

توضیحات بیشتر

شركت هاي بازرسي تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي صادراتي و داخلي براساس اولین شماره پروانه دفتر ارزیابي كیفیت كاالهاي صادراتي و وارداتي دبیرخانه

شركت هاي بازرسي تایید صالحیت شده در امر بازرسي كاالهاي صادراتي و داخلي براساس اولین شماره پروانه دفتر ارزیابي كیفیت كاالهاي صادراتي و وارداتي دبیرخانه شركت هاي تایید براساس اولین شماره دفتر ارزیابي كیفیت كاالهاي صادراتي و وارداتي دبیرخانه هیأت ارزیاب» «بهمن ماه 1396 به استناد مصوبه هیات ارزیاب : 96/10/25 شركت بایا صنعت در كلیه دامنه ها و حوزه هاي جغرافیایي

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Autumn 97 vA04

Seasonal Report Autumn 97 vA04 گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار پاييز ١٣٩٧ ٩٧ بیشترین نرخ تبدیل کاربران به کاربران خریدار تهران بیشترین تغییرات نصب فعال در دسته ی ابزار ها: ١٨ بیشترین رشد تعداد برنامه ها در دسته ی آشپزی و رستوران: ١٤ ساعت

توضیحات بیشتر

گزارش روزانه چهارشنبه 10 آبان 1396

گزارش روزانه چهارشنبه 10 آبان 1396 0 تغییرات شاخص ارزش بازار و ارزش معامالت تغییرات شرح انتهای روز روزانه میزان درصد درصد نسبت به ابتدای سال 3.7 9. 6.6 95 8 87,844 3,506,497 بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل ارزش بازار )هزار میلیارد ریال(

توضیحات بیشتر

خانواده Turbo HD نریمان پرشیا نماینده رسمی هایلوک اردیبهشت 89

خانواده Turbo HD نریمان پرشیا نماینده رسمی هایلوک اردیبهشت 89 خانواده Turbo HD نریمان پرشیا نماینده رسمی هایلوک اردیبهشت 89 درباره بیمه پالس با توجه به نیاز مشتریان در داشتن تعهد و خدماتی از سوی تامین کنندگان کاال و عدم رسیدن به پاسخ منطقی در مواقعی که مشکالتی از

توضیحات بیشتر

امیرحسین قلی زاده | Jobinja

امیرحسین قلی زاده | Jobinja امیرحسین قلی زاده کارشناس ارشد - سرپرست - ناظر - برنامه ریز تماس از طریق جابینجا (https://jobinja.ir/user/amir-ghz) تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۶۶ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: پایان خدمت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - P_PTG1005.docx

Microsoft Word - P_PTG1005.docx پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران تاثير جهتيابي شكستگيها در بازيافت سنگ مخزن مزدوران توسط فرايندهاي سيلابزني آبي و پليمر در شمال روستاي مزدوران 4 3 2 1 مصطفي قناديان بهنام رحيمي علي شعبان و سيد كيوان

توضیحات بیشتر

101ـ اتاق عمل

101ـ اتاق عمل 201- مهندسي بهداشت حرفهاي شبانه 4271 دانشگاه علوم پزشكي تهران 30 زن 201- مهندسي بهداشت محيط شبانه 0724 دانشگاه علوم پزشكي تهران 30 زن 201- ساخت پروتزهاي دنداني روزانه 0727 دانشگاه علوم پزشكي يزد 10 زن

توضیحات بیشتر

گزارش فصلی * تولید صنعتی ایران با استفاده از اطالعات شرکتهای بورسی فصل اول ۱۳۹۴ تابستان ۱۳۹۴ * آمارهای مربوط به فصل چهارم 1394 مقدماتی است.

گزارش فصلی * تولید صنعتی ایران با استفاده از اطالعات شرکتهای بورسی فصل اول ۱۳۹۴ تابستان ۱۳۹۴ * آمارهای مربوط به فصل چهارم 1394 مقدماتی است. گزارش فصلی * تولید صنعتی ایران با استفاده از اطالعات شرکتهای بورسی فصل اول ۱۳۹۴ تابستان ۱۳۹۴ * آمارهای مربوط به فصل چهارم 1394 مقدماتی است. تهیه و تنظیم پژوهشگران گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی این

توضیحات بیشتر

ASTEC site

ASTEC site O&M ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 1389 جهت شرکت فناوران در سال آبتین فولاد اراي ه خدمات برداري بهره تجهیزات از نگهداري تامین و مهندسی و طراحی قطعات در صنایع فولاد کشور خصوصا اسفنجی آهن

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

لیست قیمت محصولات ciscoIP (چاپ)

لیست قیمت محصولات ciscoIP (چاپ) خرید سوي یچ شبکه 1,200,000,000 سوي یچ شبکه سیسکو 48 پورت S-C3850-48XS-WS سوي یچ شبکه 48 پورت سیسکو 2 روز S-48TS 3750 قبل 14,000,000 سوي یچ 24 پورت سیسکو 2 روز S1U-24TS 3750G قبل 30,000,000 32,000,000 سوي

توضیحات بیشتر

لیست کامل نمایشگاه های داخلی سال 94 ردیف نام نمایشگاه تاریخ افتتاحیه و اختتامیه مکان از ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ تا ۲۶ فروردين ۱۳۹۴ شيراز - نمايشگاه بين المللي

لیست کامل نمایشگاه های داخلی سال 94 ردیف نام نمایشگاه تاریخ افتتاحیه و اختتامیه مکان از ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ تا ۲۶ فروردين ۱۳۹۴ شيراز - نمايشگاه بين المللي لیست کامل نمایشگاه های داخلی سال 94 ردیف نام نمایشگاه تاریخ افتتاحیه و اختتامیه مکان از ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ تا ۲۶ فروردين ۱۳۹۴ اولين نمايشگاه جامع مردم شناسي 1 از ۲۴ فروردين ۱۳۹۴ تا ۲۸ فروردين ۱۳۹۴ چهارمين

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation سلیم خلیلی مدرس و مشاور حوزه کسب و کار آموزش مشاوره و ارائه خدمات مدیریتی سلیم خلیلی Get Ready to Transform Yourself for Success خودتان را برای تبدیل شدن به آدم موفق آماده کنید سلیم خلیلی استاد و منتور

توضیحات بیشتر

Q2L_Manual_062018_FA_01.indd

Q2L_Manual_062018_FA_01.indd 1 از زمان لذت ب برىید دستورالعمل استفاده 1. دستورالعمل های ایم ن ىى 1.1 محدوده تحویل بازکردن و برریس محدوده تحویل قالب نصب را مشاهده کنید. در صورت خرابىى یا م شدن با فروشنده اختصایص خود تماس ب یرىید. 1.2

توضیحات بیشتر

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378>

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378> برنامه زماني مصاحبه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در آزمون دكتري سال 1397 كد رشته امتحاني نام رشته امتحاني كد محل رشته*گرايش كد موسسه نام موسسه شهر كد محل نام دوره تاريخ مصاحبه 16 تير زبان وادبيات فارسي

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 7 2-31 0 : ص ص ا ب ر ا د ا پ ه ع س و ت س ا س ا ر ب ن ا ر ا ن و

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chap-1-f

Microsoft Word - chap-1-f سوالهاي پرتكرار امتحاني-كد كتاب 567 7 سينتيك شيميايي آ ( مفاهيم پايه سينتيك سرعت واكنش و تغييرات آن مرجع در مدت شش دقيقه پايان پذيرد بين سرعت متوسط توليد شيراز دكترحسابي (0 بار تكرار) Zn HSO4 ZnSO4. اگر

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation وزارت راه و شهرسازي مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي تجارب جهانی در خصوص مدیریت بحران سیلاب و بررسی میدانی سیلابهاي اخیر در کشور مقصود پوریاري- عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي 1398/2/8 آمار

توضیحات بیشتر

H.V.

H.V. معاونت حملونقل و ترافيک شهرداري تهران تهيه کننده: مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام تهران تير 3131 -1 MUTCD EN-. Corner Cubes Prismatic Lens Spherical Lens Housing Lens 6-3 -813/1 تهران شهرداري فني عالي

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 به نام خداوند بخشنده و مهربان جایگاه EN 1090 در کمیته متناظر سازه هاي فولادي ISO/INSO TC 167 اروپا مهندس رضا ایمانیان نجف آبادي دبیر کمیته متناظر سازه هاي فولادي در سازمان ملی استاندارد ایران ISO/INSO

توضیحات بیشتر