استرخاء و فالج

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "استرخاء و فالج"

رونوشت

1 بررسی اسباب وعلل بی خوابی از دیدگاه طب سنتی ایران و مقایسه آن با طب نوین

2 نویسندگان: زهره فیض آبادی حسن عشایری محمد مهدی اصفهانی امید صادقپور فرهاد جعفری فصلنامه تاریخ پزشکی سال چهارم شماره دهم تابستان 1391

3 دالئل انتخاب مقاله : شیوع باالی بی خوابی خصوصا در کشور ما نسبت به دیگر کشورها عوارض فراوان بی خوابی بررسی دالئل ایجاد بی خوابی در طب نوین بررسی دالئل ایجاد بی خوابی در طب سنتی بررسی مقایسه ای دالئل ایجاد بی خوابی در طب نوین و طب سنتی

4 روش مطالعه این مطالعه یک مطالعه مروری )کتابخانهای( است که در آن از متون معتبر طب سنتی مانند»القانون فی الطب شرح اسباب ذخیره خراسانی عقیلی معالجات اکبری طب وعالمات استفاده دیگر کتب برخی و اعظم«اکسیر خوارزمشاهی شده است.

5 با توجه به اینکه بی خوابی در اغلب منااب طاب سانتی تحات عناوان ساهر مورد بحث قرار گرفته است ابتدا مطالب مربوط به بای خاوابی و ساهر در این کتب فیش برداری شد و ساپ مطالاب براساال علال بای خاوابی و عالیم آن جداگانه دسته بندی شدند و پ از تحلیل و بررسی علل ذکار شاده باا متاون جدیاد مقایساه و نهایتاار جما آوری گردیاد و بارای در سری تر در جدول قرار داده شدند.

6 تعریف بی خوابی در طب سنتی بی خوابی) س ه ر ) بیداری بسیار و خارج از حد طبیعی است.

7 تعریف بی خوابی در طب نوین بی خوابی عبارت است از : اشکال در شروع یا دوام خواب که ممکن است مداوم یا گذرا باشد.

8 فیزیولوژی خواب از دیدگاه طب سنتی از دیدگاه حکما باا خوابیادن حارارت باه داخال بادن رفتاه و ایان حارارت در رطوبات غذایی اثر کرده و آن را بخار میکند این بخار به دماغ )مغز( میرسد و به دلیل رطوبت راههای عصبی را سست میکند یا آنها را روی هم منطبق میکند و مان رسیدن روح نفسانی به مغز میشود در نتیجه حاوال اااهری از کار میافتد و فقدان حرکت نیز عارض میشود البته آن مقدار حرکت که الزمه حیات بدن است مانند تانف همام نمات تغذیاه و رشاد و نماو در خواب باقی میماند.

9 پ ماده خواب رطوبت است و هرک بدنش رطوبت بیشتری داشاته باشاد به خاواب بی شاتری نیااز دار د باه هماین دلیال ا سات کاه خاواب کو دکاان از جوانان و خواب زنان از مردان بیشتر اسات و افاراد باا مازاج خشاک خاواب کمتری نسبت به افراد با مزاج تر دارند و به همین دلیل بیشتر مستعد بای خوابی هستند

10 فیزیولوژی خواب در طب جدید خواب دارای پنت مرحله است: خوابNREM چهار مرحله )بدون حرکات سری چشمی ) خوابREM یک مرحله ( حرکات سری چشمی( وقتی بیدار و فعال هستیم مغز امواج بتا صادر میکند. دامنه ایان اماواج ضاعیو و فرکاان آنهاا باین 15 تاا 17 سایکل بار ثانیاه اسات. وقتای چ شم هایمان را مای ب نادیم و پای ش از خاواب رفاتن دراز مای ک شایم مغاز امواج آلفای زیادی میفرستد. امواج آلفا دامنه ضعیو و فرکانساهای باین 8 تا 13 سیکل بر ثانیه دارند.

11 : -1 خواب NREM : دارای چهار است مرحله مرحله اول : وقتای ماا باه مرحلاه اول خاواب وارد مایشاویم اماواج مغازی از آهنا آلفاا باه تتاا عباور میکنند.امواج تتا که فرکان آنها بین 6 تاا 8 سای ک ل بار ثانیا ه اسات باا حرکاات آرام چشامی همراه هستند. تبدیل امواج آلفا به امواج تتا میتواند حالت خواب آور به دنبال آورد. در ایان دوره ما تصاویر توهمی کوتاهی میبینیم که به تصاویر رویا شباهت دارناد و ملال یاک عکا روشن هستند. این تصاویر احتماال به خالقیت مربوط میشوند. مرحله اول خاواب سابکتارین مرحله آن است. اگر در این مرحله از خواب بیرون بیاییم احتمااال احساال خاواهیم کارد کاه اصال نخوابیدهایم.

12 مرحله دوم: پ از 30 تا 40 دقیقه خواب در مرحله اول در سراشیبی مراحال دوم سوم و چهارم خواب میافتایم. در طاول مرحلاه دوم اماواج مغازی دامناه متوسط و فرکان تقریبا 4 تا 7 سیکل در ثانیه را نشان میدهاد اماا باا دوکهای خاواب هماراه هساتند.دوکهاای خاواب فرکاان باین 12 تاا 16 سیکل در ثانیه دارند و برنامههای کوتااه فعالیات ساری مغازی را نشاان میدهند.

13 مرحله سوم: حدود پانزده دقیقه بعد وارد مرحله سوم خواب میشویم که به عالمت آن وقوع فعالیت امواج دلتا با ارتفاع باال )و فرکان کمتر از 3 5 هرتز( است. تمایز بین مرحله سوم و چهارم خواب کامال مشخص نیست. مرحله سوم دارای 25 تا 50 درصد فعالیت دلتا و مرحله چهارم بیشتر از 50 درصد فعالیت دلتا را دارا است.

14 مرحله چهارم: مرحله چهار عمیقترین مرحله خواب را تشکیل میدهد. مرحلهای که بیدار شدن از آن دشوار است. ت نهاا صا دای بل نا د موجاب بیا داری فار د از ا یان مرحله خواب میشود و وقتی هم که بیدار شد گیت و من است. در این مرحله امواج دلتا کند میشوند تعداد آنها به نیم تاا دو سایکل در ثانیاه میرسد و در این لحظه است که بزرگترین دامنه را دارند.

15 خوابREM مرحلهای است که اغلب خواب دیدنها در طول آن اتفاق میافتند.مشخصاه این مرحله حرکت چشمها تندتر شدن تانف و نابض و وبااال رفاتن فشاار خون نسبت به خواب NREMو افزایش فعالیات مغاز و فلات تقریباا کلای ع مالت ا س کلتی روی می د ها د باه خاا طر ا یان مهاار حرکتای در خاالل خاواب REMحرکات بدنی وجود ندارد. معموال پ از 90 دقیقاه خوابیادن وارد این مرحله از خواب میشویم و هرچه در طول شب جلاو مایرویم یعنای در چرخههای بعدی خواب طول این مرحله از خواب بیشتر و بیشتر میشود.

16 پاتولوژی»سهر«از دیدگاه طب سنتی حکمای طب سنتی ایران علل ایجادکننده ی بی خوابی را به دو دسته کلی تقسیم می کنند»اختیاریغیر اختیاری«

17 الف- علل اختیاری سهر عواملی که اراده ی شخص در ایجاد آنها دخالت دارد و خود فرد می تواند باا ذا آ آع عواماز ا ندگی خویش به برطرآ شدع بی خوابی خود کمک کند و شامز موارد یر می باشد: اشتغال به امور صناعی مثال برای شغز نگهبانی باید بیدار بماند مخصوصا در فردی کاه ماجاط طبی ای دماا او خشک باشد. کم غ ا خوردع به اندا های که باعث خشکی مجاط دما شود و بی خوابی ایجاد کند. یاد غ ا خوردع به اندا های که ا سنگینی م ده وعدم توانایی هضم غ ا در م ده دچار بی خوابی شود. نور وروشنایی محز خواب در فردی که مست د بی خوابی است ایجاد بیخوابی میکند. استفرا یاد یا راه رفتن در آفتاب در هوای گرم باعث خشکی دما و بی خوابی میشود.

18 ب- علل غیراختیاری سهر عواملی که به صورت ناخواسته در فرد ایجاد بی خوابی مای کنناد و در دو حالات ساالمتی و بیماری روی می دهند: 1 -حاالت روحی که در زمان سالمتی فرد روی می دهد مانند غم و اندوه تارل و افکاار زیااد و پریشاان. این حاالت در بیش تر افراد باعث بی خوابی می شود زیرا به دلیل شدت گرمایی که در مزاج روح ایجااد می شود باعث خروج آن به ااهر بدن شده و بی خوابی عارض می شود البته باروز ایان حااالت روحای در تعداد کمی از افراد می تواند با مکانیسم متفاوتی باعث خواب شود بدین صورت که دمااغ بار اثار ایان حاال ت رو ح ی گرمتر م ی شود و چو ن گرما جاذ ب رطوبت است مان ناد شاعل ه چراغا ی کا ه با ه دلیا ل حارار ت داشتن روغن چراغ را به سمت خود می کشد دماغ مملو از رطوبت شده و خواب اتفاق می افتد.

19 نکته : درکتابهای»شرح االسباب«و»اکسیر اعظم«شادی و نشاط نیز از حاالت روحی منجر به بی خوابی شمرده شده است.

20 2 -مسایلی که در هنگام بیماری روی می دهند و به تفکیک در ذیل به آن اشاره می شود سوء مزاج خشک ساده دماغ: در این ح ال ات ب ا ه دلی ا ل غل ب ا ه خش ا کی برم ازاج دم ا اغ ب ای خ اوابی ای جاد می شود زیرا مزاج ط بیعی دماغ سرد وتر اسات و مااده خاواب نیاز رطوبات اسات و در ای ن جاا عامل بی خوابی غلبهی خشکی است سوء مزاج گرم و خشک سااده دمااغ: در ایان حالات با ه دلیا ل غل با ه گرمای هماراه باا خشا کی بیخوابی شدت بیشتری پیدا میکند زیرا از ویژگیهای گرما سبکی و حرکت به سمت خارج اسات و در اینجا به دلیل غلبهی گرمی روح نفسانی به سمت خارج حرکت میکند و بی خوابی شدیدتر و بیشتر میشود.

21 3-2 -سوء مزاج گارم و خشاک ماادی دمااغ: میشود. در ایا ن حالات غلباه ی صافرا با عاث خشاکی دمااغ و گرمای رو ح نفساانی 4-2- سوء مزاج سرد و خشک مادی دماغ: به ااهر میل میکند. در این حالت به دلیل غلبه ی سودا و توحش روح نفسانی از المت سودا 5-2- رطوبت بورقیه دماغ: رطوبت بورقی رطوبتی است که حرارت در آن به اندازهای اثر کرده که باعث سوختن و خاکستر شدن آن شده است و این رطوبت به دلیل این تیزی و سوزانندگی خاود باعاث آزردن دمااغ وخاروج روح نفسانی به س مت بیرو ن می شود وای ن بی ماری ا غلب در افراد پیر اتفاا ق مایافتا د زیارا جاو هر دمااغ آ ن هاا خشاک است.

22 6-2 -حمی ( بت (: تب باعث باالرفتن بخارات گرم سوزاننده به سمت دماغ و در نتیجه بی خوابی می شود امتالء معده و سوء همم: خوردن غذای زیاد هنگام خواب باعث سنگینی معده و همم نااقص شاده و در نتیجه ریاح تولید میشود و احسال کشیدگی و درد ناشی از ریاح در معاده منجار باه بیادار شادن فرد از خواب و منقط شدن خواب میگردد ولی زمانی که شخص بیدار است میتواند غاذای غیار همام شده را با قی دف کند یا ریاح تولید شده را با آروغ خارج کند وج )درد(: درد اعما را از فعالیت طبیعی خود باز مایدارد و طبیعات را باه مقاومات باا درد و دفا فساد مشغول میسازد و مان خواب میشود.

23 9-2- باالرفتن بخارات فاسد بسایار باه دمااغ: خاوردن غاذای ن فااخ ب خااردار ملا ل بااقال عادل تاره و ش ن بلیل ه باعث باالرفتن ب خارات ب ه سر ای جاد سا ن گی نی در سار ساردرد ت خیا ل خیااالت فاساد دیادن خوابهای وحشتنا و در نتیجه بیدارشدن از خواب وترل در خواب میشود سرطان یا ورم سوداوی دماغ: خواب میشود. ب خ ارات ف اسد و خشک ک ا ه از م ح ا ل ورم ب ا ه دم ا اغ م ای رس اد م ا ان

24 پاتولوژی بی خوابی از دیدگاه طب نوین اختالالت خواب بر اسال ) (DSM-IV (Diagnostic and statistical Manual of mental Disorders) به دو دسته اصلی»بدخوابی«و»کژخوابی«تقسیم میشوند.

25 1 -کژخوابیها : DYSSOMNIA اختالل کمیت یا زمان بندی خواب هستند و شامل پرخوابی و بی خوابی می باشند. شایعترین نوع اختالل خواب بیخوابی است که در طب نوین با واژه "insomnia" بیاان مایشاود و در این مقاله به بررسی آن میپردازیم. طبق معیارهای DSM-IV بی خوابی به اشکال در شاروع خواب دوام خواب یا نداشتن خواب نیروبخش به مادت یاک مااه یاا بیشاتر کاه منجار باه اخاتالل عملکرد شخص شود اطالق میگردد. براسال معیارهای ICSD-2 (International classification of sleep disorders( علل اصلی بی خوابی شامل موارد زیر است:

26 1 -بیخوابی تطبیقی: یک بیخوابی گذرا است که در اثر حوادث استرل زا ایجاد میشود و باا رفا استرل برطرف میشود. 2 -بیخوابی روانی- فیزیولوژی: شکایت اصلی بیمار دشواری در شروع خواب است و اشیای مربوط به خواب به محر های شرطی بیخوابی تبدیل شدهاند به همین دلیل بیخوابی شرطی شده نیاز خوانده میشود 3 -بیخوابی کاذب: ادرا اشت ب اهی ح الت خواب ی اک ب ای خ اوابی ذه ن ای اس ات و بیم ا ار ادع ا ا م ای ک ن اد بیخوابی دارد اما خواب نگاری چندگانه یک خواب نرمال را برای بیمار نشان میدهد 4 -بیخوابی ایدیوپاتیک: این بیخوابی از اوایل زندگی وجاود دارد و در سراسار عمار اداماه دارد علت آن نامشخص است و پ از رد سایر علل بیخوابی تأیید میشود.

27 5 -بیخوابی وابسته به بیماریهای مغزی: بیخوابی نشانهی ثانویهی یک بیماری عصبی یا روانی است مانند افسردگی اساسی اختالل دوقطبی اسکیزوفرنی اختالل اضطرابی منتشر. 6 -بهداشت ناکافی خواب: سبک زندگی نادرست بیمار مانند عدم رعایت منظم ساعات خواب و بیداری چرت زدن روزانه مصرف زیاد کافئین سیگارکشیدن خوردن غذای سنگین محر های فیزیکی یا هیجانی و ورزش شدید دقیقار قبل از رفتن به رختخواب باعث بی خوابی می شود. گرسنگی قبل از خواب نور سر و صدا و هوای گرم مان خوابیدن می شود. 7 -بیخوابی رفتاری دوران کودکی: به دلیل وابستگی دوران کودکی به یک محر خوابیدن ایجاد میشود. اختصاصی برای 8 -بیخوابی وابسته به دارو یا مواد: استفاده از الکل و خوابآورها گرچه در ابتدا شروع خواب را بهبود میبخشد ولی کیفیت خواب را کاهش میدهد و نسبت به آنها تحم ل ایجاد میشود.

28 9 -بیخوابی وابسته به وضعیتهای پزشکی: اختالالت دردنا اختالالت تنفسی حاملگی منوپوز. 10 -بی خوابی غیر ارگانیک: بی خوابی وابسته به مواد یا وضعیت های فیزیولوژیک شناخته شده نیست. عالوه بر موارد فوق در بعمی کتب و مقاالت سن باال تغییرات محیطی رژیم های غذایی بیماری های ساقه مغز یا هیپوتاالمول بیماری های غددی عفونی و نئوپالستیک ازعلل دیگربی خوابی شمرده می شوند.

29 2 -بدخوابیها : PARASOMNIA رفتارهااای غیرطبیعاای در حااین خااواب یااا در گااذار بااین خااواب و بیااداری هستند. بدخوابی ها شامل اختالل کابول اختالل وحشت خواب اخاتالل خوابگردی و...

30 مقایسه علل بی خوابی در طب سنتی و طب نوین طب سنتی معادل در طب نوین طب سنتی معادل در طب نوین بهداشت ناکافی خواب )کار شیفتی به دلیز اختالل شب کاری ریتم شبانه رو ی خواب باعث بی خوابی میشود( خواب ) بهداشت ناکافی خواب )گرسنگی قبز ا کم غ ا خوردع بهداشت ناکافی خواب )خوردع غ ای یاد ) یاد غ ا خوردع بهداشت ناکافی خواب )تاریک نبودع اتاق خواب ) نور و روشنایی محز خواب بیماری های روانی )اختالل اضطرابی منتشر ) ترس و افکار یاد و پریشاع خواب که بهداشت ناکافی خواب )ور ش یاد قبز ا یاد مثز راه رفتن در آفتاب در هوای گرم استفرا استفرا نوعی شود مفرط خستگی به منجر محسوب میشود که باعث بی خوابی میشود( گرما شرایط محیطی نامناسب برای و سرمای یاد نیج ا خوابی بی به منجر که است شده ذکر خواب میشود بیماری های روانی )افسردگی ) غم و اندوه بیماری های روانی )اختالل اضطرابی منتشر ) ترس و افکار یاد و پریشاع سوء مجاط خشک ساده دما در طب نوین ذکر نشده است سوء مجاط گرم و خشک ساده دما در طب نوین ذکر نشده است سوء مجاط گرم و خشک مادی دما در طب نوین ذکر نشده است سوء مجاط سرد و خشک مادی دما در طب نوین ذکر نشده است رطوبتبورقیه دما در طب نوین ذکر نشده است سوء مجاط خشک ساده دما در طب نوین ذکر نشده است سوء مجاط گرم و خشک ساده دما در طب نوین ذکر نشده است سوء مجاط گرم و خشک مادی دما در طب نوین ذکر نشده است در طب نوین تب به عنواع یک عامز بی خوابی ذکر تب علز بی نشده است اما بیماری های عفونی یکی ا خوابی محسوب میشوند که شاید به دلیز وجود تب در اغلب بیماریهای عفونی باشد بهداشت ناکافی خواب ( یاد غ ا خوردع ) پری م ده و سوء هاضمه

31 طب سنتی معادل در طب نوین بی خوابی وابسته به وض یتهای طبی مثز اختالالت درد دردناک خوابی بی شاید نشده است ذکر طب نوین در باال رفتن بخارات فاسد به دما وابسته به مصرآ مواد مثز الکز یا کشیدع سیگار راه ص ود بخارات فاسد منجر به بی خوابی شوند ا به تحقیقات بیش تری دارد که نیا بی خوابی وابسته به بیماریهای مغجی بیماریهای سرطاع یا ورم سوداوی دما بیماریهای مغج ساقهی و هیپوتاالموس نئوپالستیک م ادل در طب نوین طب سنتی بهداشت ناکافی خواب )کار شیفتی به دلیز اختالل شب کاری ریتم شبانه رو ی خواب باعث بی خوابی میشود( خواب ) بهداشت ناکافی خواب )گرسنگی قبز ا کم غ ا خوردع بهداشت ناکافی خواب )خوردع غ ای یاد ) یاد غ ا خوردع بهداشت ناکافی خواب )تاریک نبودع اتاق خواب ) نور و روشنایی محز خواب خواب که بهداشت ناکافی خواب )ور ش یاد قبز ا یاد مثز راه رفتن در آفتاب در هوای گرم استفرا استفرا نوعی شود مفرط خستگی به منجر محسوب میشود که باعث بی خوابی میشود( گرما شرایط محیطی نامناسب برای و سرمای یاد نیج ا خوابی بی به منجر که است شده ذکر خواب میشود معادل در طب نوین طب سنتی بیماری های روانی )افسردگی ) غم و اندوه بیماری های روانی )اختالل اضطرابی منتشر ) ترس و افکار یاد و پریشاع در طب نوین ذکر نشده است سوء مجاط خشک ساده دما در طب نوین ذکر نشده است سوء مجاط گرم و خشک ساده دما در طب نوین ذکر نشده است سوء مجاط گرم و خشک مادی دما در طب نوین ذکر نشده است سوء مجاط سرد و خشک مادی دما در طب نوین ذکر نشده است رطوبتبورقیه دما در طب نوین تب به عنواع یک عامز بی خوابی ذکر تب علز بی نشده است اما بیماری های عفونی یکی ا خوابی محسوب میشوند که شاید به دلیز وجود تب در اغلب بیماریهای عفونی باشد بهداشت ناکافی خواب ( یاد غ ا خوردع ) پری م ده و سوء هاضمه بی خوابی وابسته به وض یتهای طبی مثز اختالالت درد دردناک خوابی بی شاید نشده است ذکر طب نوین در باال رفتن بخارات فاسد به دما وابسته به مصرآ مواد مثز الکز یا کشیدع سیگار راه ص ود بخارات فاسد منجر به بی خوابی شوند ا به تحقیقات بیش تری دارد که نیا

32

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation تا ثیرات الکتریسته بر بدن مقدمه 10000 حدود به منجر ساله همه مراحل بیشتر در کاربردشان و پزشکی ابزارهاي افزایش حال در پیچیدگی صدمە به مربوط این صدمات در بیماران این ناشی ابزار محیط هاي در محیط هاي پزشکی

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد آرذماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال» گزارش»تحوالت بازار مسکن

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد فروردينماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال» گزارش»تحوالت بازار

توضیحات بیشتر

Microsoft Word law-daro nameh

Microsoft Word law-daro nameh جمهوري اسلامي ايران وزارت بهداشت و درمان ا موزش پزشكي دارونامه خانه هاي بهداشتي آارگري اداره آل بهداشت حرفه اي صفحه 1 جدول داروهاي مجاز ) داروهاي آه بهداشتياران آار مي توانند به مراجعين بدهند. ( داروهاي

توضیحات بیشتر

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف course plan واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی فیزیولوژی با تعریف کمک های اولیه وضعیت بحرانی و مشخصات فرد امدادگر 1. تعریف تریاژ پیش بیمارستانی

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi

WHO flooding Risk Fact Sheet in Farsi م ا ن ن د( سازمان جهانی ب ه د ا ش ت ا ق د ا م ا ت ب ه د ا ش ت ی ا ن س ا ن د و س ت ا ن ه ص ف ح ه ا ط ال ع ا ت ب ی م ا ر ی ه ا ی ق ا ب ل ا ن ت ق ا ل پ س ا ز س ی ل ا ر ز ی ا ب ی ر ی س ک و ا ق د ا م ا ت پ

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق mastech-group Non-Contact Infrared Thermometer تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه

توضیحات بیشتر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر را به پریز بزنید. باطری را داخل شارژر قرار دهید. سطح

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طالق عاطفی در زنان شاغل متاهل شهرستان ایذه استادراهنما:

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 کنترل عفونت F. Abdollahi, MSc of Nursing, Faculty of Nursing & Midwifery School, Qazvin University of Medical Science تعریف عفونت: عفونت نتیجه ورود و تکثیر یک عامل عفونی ( در بافت های بدن میزبان است. پاتوژن(

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید ردیف بارم نام و نام خانوادگی:... مقطع و رشته: دهم ریاضی نام پدر:... شماره داوطلب:... تعداد صفحه سؤال: 2 صفحه جمهوری اسالمی اریان اداره ی ک ل آموزش و رپورش

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از جمعیت جهان را تشكیل می دهند. سازمان بهداشت جهانی تخمین

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید پانزدهم جلسه انرژي آزاد گیبس جلسه قبل گرماي تبدیل کسر هاي فاز S universe یخ گرم ذوب میشود و 0 یخ سرد ذوب نمیشود و آنتروپی جهان ثابت باقی می ماند دم ا در ج ایی ک ه تغیی رات آنتروپ ی جه

توضیحات بیشتر

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل مختلفی از جمله ابتال به ویروس های هپاتیت ( A B " " داروها سموم الکل و باعث التهاب و از

توضیحات بیشتر

Text 34-2-new.xps

Text 34-2-new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 3 9 3-8 0 4 : ص ص د ر ک ی و ر ا ب ی ا ه ق ط ن م ه ع س و ت ر

توضیحات بیشتر

مقدمه

مقدمه ` عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی زمانی که فرزندان به مدرسه و کالس درس وارد میشوند و فراگیری علم و دانش آغاز میشود یکسری مسائل جدید برای والدین ایجاد میگردد. همه آن هایی که به مدرسه میروند به یک اندازه

توضیحات بیشتر

هب انم حض رت دوست با رعض سالم خدمت تما م ی دوستان از ا ن جا ی ی هک یک ی از مهمت ر ی ن مباحث مط رهح رد شیم ی ک نک ور رسارسی مبح ث تعادالت شیم یا ی ی عل ی تصم ی م رگ فت م ات ط ی یک ردس ناهم جا م ع و ک نک

توضیحات بیشتر

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د صفحه : از 5 هدف: اموزش صحیح جلوگیري ازایجادخطاواشتباه دامنه کاربرد: پرسنل فنی ازمایشگاه روش کار: آزمایشCRP این آزمایش به روش نیمه کیفی انجام می شود. - پرسنل فنی ازمایشگاه :ابتدا سرم بیمار را جدا می کنند.

توضیحات بیشتر

QLOCKTWO W Manual

QLOCKTWO W Manual دیربب تذل نامز زا دفترچه راهنما به جهت به کاربردن ایمن و افزایش طول عمر دستورالعمل استفاده را با دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در اینترنت نیز در دسترس قرار دارد: www.qlocktwo.com > Information

توضیحات بیشتر

finnotech cards 25tir

finnotech cards 25tir از از ا م از ا م ا ت از ا ا ده ا ت و ی آن ه ا. ا ا م : دارا ی ی ی و ه ا. ا ت ا م ا ا ت ا م ن و ه ی و ا ت و ه ن از ا م از ا ا ده آن ه ا. ا ا م ی زده ا ی و د دا ا. درآ و ت ا ت ا م د و ن ا ده از ا ت ا م د

توضیحات بیشتر

« هيچ چيز نزد خدا گرامي تر از دعا نيست

« هيچ چيز نزد خدا گرامي تر از دعا نيست معاو ن ت ردمان دبیرخانه تدوین و بازنگری بسته بیمه پایه خدمات شناسناهم و استانداردرخید را هب ردی بیم ه ای سونورگا ف ي كارلدا پل ر ر ح م حامله )ر ح م جف ت و جن ي ن( تدوین کنندگان: دفتر ارزیابی فن آوری تدوین

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ر د ی ها ق ط ن م ا ر ف ن ا

توضیحات بیشتر

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید. - آیا میدانید امسال میخواهیم

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

روش تدریس تربیت بدنی

روش تدریس تربیت بدنی روش تدر ی س رتبیت بدنی تهیه کننده مهدی آزادان منابع درسی روش تدریس تربیت بدنی دکتر محسن شفیعی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تربیت بدنی در مدارس دکتر رحیم رمضانی نژاد انتشارات سمت.1.2 ویژگیهایرشدی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 25storage bacteria

Microsoft Word - 25storage bacteria صفحه 1 از 5 : ١ هدف نگهداري و استفاده از كشت هاي ذخيره به روش در بخش میكروب همگون مدت به شیوه اي طولاني مدت و كوتاه شناسي آزمایشگاه نگهداري كشت هاي ذخيره كه براي اهداف كنترل كیفي استفاده مي شوند باید به

توضیحات بیشتر

راي ري خطبة عيدالفطر 1430 ( ) االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر. والله الح م

راي ري خطبة عيدالفطر 1430 ( ) االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر. والله الح م راي ري خطبة عيدالفطر 1430 االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر والله الح م د أ شه د أ ن لا إ ل ه إ لا االله و ح د ه لا ش ر ي ك ل ه ل ه ال م

توضیحات بیشتر

ویدئو کتاب شیمی 3 بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند.

ویدئو کتاب شیمی 3 بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند. در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند. LED )مخفف شده ی عبارت )Light Emitting Diode به معنای دیود نشردهنده نور است. تغییر فیزیکی تغییری است که در آن تنها

توضیحات بیشتر

ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م :

ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م : ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م 33.9038 : مشخصات مالک/ مدير/ متصدي *نام: *نام خانوادگي: *کد ملي: *نام پدر: *کدپستي:... مشخصات محل تصدي/ مديريت *نوع فعاليت صنفي: * تعداد

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - t1

Microsoft PowerPoint - t1 تعيين شرايط بدني گاو اراي ه شده توسط: دآتر امير هوشنگ فلاح راد DVM, Ph.D. تعيين شرايط بدني گاو شيري 2 تعيين شرايط بدني در هر گاوداري گاوهاي ي وجود دارند آه براي دوره شيرواري خود خيلي چاق و يا خيلي لاغر

توضیحات بیشتر

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی   * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی www.p30game2.in * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate یا فیلتر شکن پولی استفاده کنید ( به هیچ وجه فیلترشکن

توضیحات بیشتر

پیـمایش ملـی سلامـت روان

پیـمایش ملـی سلامـت روان م و ن ت به شت و ر به شت رد و آم ش پیمایش سالمت ملی روان )0933-0931( تهر خالصه گزارش سازمانهای مشارکت کننده: دفتر سالمت روانی اجتماعی وزارت بهداشت درمانو آموزش پزشکی مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا جمهوری اسالمی

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا   جمهوری اسالمی نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه جمهوری اسالمی ایران اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه... تهران دبیرستان غیردولتی

توضیحات بیشتر

گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی

گزارش اجرای پروژه های  اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی وه ولات نا تبد ی ی عملکرد صادرات محصولات عمده صنایع تبدیلی : میلیون دلار : هزار تن ردیف گروه کالایی سه ماهه 197 سه ماهه 196 درصد تغییرات مهمترین کشورهاي هدف صادراتی طی سه ماهه 197 کشور 41 12 25 4 18 45

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 97-1 1 1 : ص ص روش- ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ن

توضیحات بیشتر

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصول: عایق پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات اختصار محصول: PUR & PIR ساختار شیمیایی: پلیمری آلی عرضه کننده: آرمان عایق اسپادانا اطالعات تماس: تلفن: 11 1119119 9111 فاکس: 3329112

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر

بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان درمان تامین اجتماعی استان گلستان در سال 88

بررسی و تبیین عوامل  مؤثر بر توانمندسازی کارکنان درمان تامین اجتماعی استان گلستان در سال 88 پژوهشها جامعه شناخت سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ا ر ز ا ب ش ا خ ص ا ت و س ع ه پ ا د ا ر ( ش ا خ ص ه ا ا ج ت م ا ع ) م ط ا ل

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ی» ر ب ر ا ک ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 9-9 0 2 : ص ص ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی

توضیحات بیشتر

Text.xps

Text.xps د- ی ع س ع ب ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب و ء ا ی ح ا ت ظ ا ف ح ر د ن ا ی ئ ا ت س و ر ی ر ا ک م ه ت ا ر ث ا و ش ق ن ی س ر ر ب ) ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ی ع ی ب ط ی ی ا ر ی

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation هو العلیم Stomach Disease Babashahi اهداف رفتاری پاتوفیزیولوژی عالئم تشخیص درمان و مراقبت های پرستاری در گاستریت را بیان نماید..1 2.پاتوفیزیولوژی عالئم تشخیص درمان و مراقبت های پرستاری در زخم های معده

توضیحات بیشتر

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد که همانند

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 4.docx

Microsoft Word - 4.docx Biquarterly journal of Studies in Islam & Psychology Vol.7, No.13, Autumn & Winter 2013 ە ی ی لا ی 1392 یی 13 7 93 67 ی ی ی ی * ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

رندر گرفتن از يک صحنه داخلی... ترجمه امير عسکری توجه : اين مقاله توسط Wouter Wynen نوشته شده. بخش : 1 تنظيمات vray بخش : 2 رندر گرفتن با متريال ها بخش

رندر گرفتن از يک صحنه داخلی... ترجمه امير عسکری توجه : اين مقاله توسط Wouter Wynen نوشته شده. بخش : 1 تنظيمات vray بخش : 2 رندر گرفتن با متريال ها بخش رندر گرفتن از يک صحنه داخلی... ترجمه امير عسکری توجه : اين مقاله توسط Wouter Wynen نوشته شده. بخش : 1 تنظيمات vray بخش : 2 رندر گرفتن با متريال ها بخش : 3 رندر گرفتن تصوير نهايی بخش : 4 ا خرين تغييرات

توضیحات بیشتر

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان درس پیشنیاز: کشیک درمانگاهی 2 نام مدرس: دکتر فرنوش ارفعی تمام وقت نیمه وقت

توضیحات بیشتر

به نام خداوند جان آفرين دانشگاه علوم پزشکي ايران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي واحد برنامهريزی آموزشي طرح درس Plan) (Lesson )برای يک جلسه از د

به نام خداوند جان آفرين دانشگاه علوم پزشکي ايران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي واحد برنامهريزی آموزشي طرح درس Plan) (Lesson )برای يک جلسه از د )برای يک جلسه از درس برای مثال 2 ساعت از کالس درس در يک هفته( دانشکده: پیراپزشکی نام درس: قارچ شناسي زمان برگزاری کالس: روز: شنبه تعداد دانشجويان: 22 نفر شرح درس: )لطفا شرح دهید( گروه آموزشي: علوم آزمایشگاهی

توضیحات بیشتر

کتابچه راهنمای سالمت روحی و روانی برای مهاجرین Oulu Diak رشته سوسیال دانشجوی Tiina Honkanen

کتابچه راهنمای سالمت روحی و روانی برای مهاجرین Oulu Diak رشته سوسیال دانشجوی Tiina Honkanen کتابچه راهنمای سالمت روحی و روانی برای مهاجرین Oulu Diak رشته سوسیال دانشجوی Tiina Honkanen مقدمه وضعیت روحی انسان در شرایط نرمال منظم و یکنواخت است و توانایی او برای تمرکز در محل کار و مدرسه خوب بوده

توضیحات بیشتر

طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1

طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1 طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1 5.2 واحد نظری نام درس: پرستاریبهداشت مادران و نوزادان تعداد

توضیحات بیشتر

د رس سیزدهم اسوه ن ی ک و پ ی ا م ب ر گرا م ی اسالم مح م د ب ن ع ب داهلل)ص( رد آ دا ب و ر ف ت ار و ا ق خ ال اسوه عا ل م ی ان اس ت. آ ن چ ن ان ک ه خ داو

د رس سیزدهم اسوه ن ی ک و پ ی ا م ب ر گرا م ی اسالم مح م د ب ن ع ب داهلل)ص( رد آ دا ب و ر ف ت ار و ا ق خ ال اسوه عا ل م ی ان اس ت. آ ن چ ن ان ک ه خ داو د رس سیزدهم اسوه ن ی ک و پ ی ا م ب ر گرا م ی اسالم مح م د ب ن ع ب داهلل)ص( رد آ دا ب و ر ف ت ار و ا ق خ ال اسوه عا ل م ی ان اس آ ن چ ن ان ک ه خ داو ند مهر ب ان رد ق آ ر ن ی کر م م ی فرما ید: «ب هرد س تی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - TARHE DARSS 2.doc

Microsoft Word - TARHE DARSS 2.doc فرم طرح دوره دروس نظري و عملی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشکده : بهداشت معرفی درس (دوره کار آموزي)در بخش بسمه تعالی گروه آموزشی : بهداشت و تغذیه *نام وشماره درس : بهداشت مواد غذایی کد درس: 18 *روز و ساعت

توضیحات بیشتر

دکتر جان مک دوگال: درمان بیماری ها با تغییر رژیم غذایی (قسمت دوم)

دکتر جان مک دوگال: درمان بیماری ها با تغییر رژیم غذایی (قسمت دوم) حقایق واضح هستند مردم دارند چاق تر و بیمارتر می شوند. آنها داروهای بیشتری مصرف می کنند جراحی های بیشتری دارند روش زندگی شان خوب نیست و دلیلش اینست که شما نمی توانید بیماریهای مزمن را با داروها و قرصها

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

سکته مغزی

سکته مغزی فهرست مطالب سکته مغزی چیست... 2 عالئم سکته مغزی...3 سکته مغزی و چند نکته حیا یت...3 عالئم بیماری... 4 عوامل زمینه ساز سکته مغزی...4 عوارض گریبانگیر کننده بیمار سکته مغزی... 4 پیامدهای سکته مغزی...5 پیشگیری

توضیحات بیشتر

قسمت 1 : آشنایی با اصول اولیه فیزیک ASL (Arterial Spin Labeling) Perfusion گروه آموزشی سیستم های تصویربرداری پزشکی کم ی گردآوری: فردین صمدی دانشجوی کا

قسمت 1 : آشنایی با اصول اولیه فیزیک ASL (Arterial Spin Labeling) Perfusion گروه آموزشی سیستم های تصویربرداری پزشکی کم ی گردآوری: فردین صمدی دانشجوی کا 1 عملکرد بافت بسیار وابسته به پرفیوژن است ناهنجاری ها یا اختالل در این فرایند می تواند اثرات جدی داشته باشد. به عنوان مثال توقف جریان خون به بافت مغزی باعث ایجاد گیجی در عرض 5-10 ثانیه می شود و اگر وضعیت

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Autumn 97 vA04

Seasonal Report Autumn 97 vA04 گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار پاييز ١٣٩٧ ٩٧ بیشترین نرخ تبدیل کاربران به کاربران خریدار تهران بیشترین تغییرات نصب فعال در دسته ی ابزار ها: ١٨ بیشترین رشد تعداد برنامه ها در دسته ی آشپزی و رستوران: ١٤ ساعت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

روياي خانه هاي هوشمند مرحله نصب 1 -شستشوي مدار شوفاژ (قبل از اتصال پكيج ( دستور العمل نصب پکيج شوفاژ گازر اين دستور العمل مختص دستگاه ھای گازر مي باشد

روياي خانه هاي هوشمند مرحله نصب 1 -شستشوي مدار شوفاژ (قبل از اتصال پكيج ( دستور العمل نصب پکيج شوفاژ گازر اين دستور العمل مختص دستگاه ھای گازر مي باشد روياي خانه هاي هوشمند مرحله نصب 1 -شستشوي مدار شوفاژ (قبل از اتصال پكيج ( دستور العمل نصب پکيج شوفاژ گازر اين دستور العمل مختص دستگاه ھای گازر مي باشد چگونگي تست وضعيت لوله كشي Modern Homes Fantasy 2 -تست

توضیحات بیشتر

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون بنام خداوند مهربان سیستم انعقاد عروق Vessel sealing system توضیحات کلی در تکنیک های متداول جراحی الکتریکی با استفاده از ابزارهای Monopolar یا Bipolar معمولی میتوان عروقی با قطر حداکثر 2mm را منعقد نمود

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 2Sharifi.doc

Microsoft Word - 2Sharifi.doc 1 دانش و پژوهش در روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) شمارة سيوچهارم زمستان 1386 صص 38 27 روايي تشخيصي آزمون باليني چندمحوري ميلون 3 3 2 1 علياكبر شريفي حسين مولوي كوروش نامداري چكيده

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode] بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تي وري توسعه یافته رفتار برنامه ریزي شده (مطالعه موردي: بانک اقتصاد نوین) غلامعباس افشار مدیر مرکز بازاریابی خدمات مالی ري یس انجمن متخصصان روابط عمومی Manager@FSMcenter.com

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - katalog-andazeh

Microsoft Word - katalog-andazeh آزمایش آشنایی با وسایل اندازه گیري هدف آزمایش آشنایی با طرز استفاده از کولیس ریز سنج گوي سنج زمینه نظري آزمایش فیزیک را علم اندازه گیري می نامند. وسایلی که در فیزیک براي اندازه گیري بکار می روند بسیار

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 5 1-5 7 1 : ص ص ی د ر ب ه ا ر ی ل د م ه ئ ا ر ا :

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Final Edition02

Seasonal Report Final Edition02 گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار تابستان ١٣٩٧ فهرست عناوین اینفوگرافیک ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ درصد کاربران فعال نسخههای بازار نسخه API دستگاههای اندرویدی کاربران درصد کاربران هر برند مقایسهی مجموع

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

Mediumt Jungle Persian.indd

Mediumt Jungle Persian.indd نام متوسط کتاب دانش آموز درس 1 عیس مسیح من را قدرمتند می کند من بسیار قوی و قدرمتند هستم حتی زمانی که احساس ضعف می کنم خ ق ط د ت س ط ق ع م ا ن د ک ت و ا ن ا ی ی د ض ر ا ز س م و ت س ن ا ع ل د ل ح س د ک

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک )19509216( نیمسال: دوم 1398-99 محل برگزاری: دانشکده علوم نوین پزشکی دروس پیش نیاز و همنیاز:

توضیحات بیشتر

فرم بررسی پرسشنامه دوشا نتیجه بررسی پرسشنامه تعیین دوشاي آقاي احمد مطلاع ((خلاصه و نتایج کلی)) مشخصه طبع شما: طبع غالب: سرد و خشک مزاج شما در طب سنتی

فرم بررسی پرسشنامه دوشا نتیجه بررسی پرسشنامه تعیین دوشاي آقاي احمد مطلاع ((خلاصه و نتایج کلی)) مشخصه طبع شما: طبع غالب: سرد و خشک مزاج شما در طب سنتی فرم بررسی پرسشنامه دوشا نتیجه بررسی پرسشنامه تعیین دوشاي آقاي احمد مطلاع ((خلاصه و نتایج کلی)) مشخصه طبع شما: طبع غالب: سرد و خشک مزاج شما در طب سنتی ایرانی: سودا مزاج شما در طب آیورودا: واتا پیتا بر اساس

توضیحات بیشتر

Adrenal & Pituitary

Adrenal & Pituitary Medical laboratory considerations for Pituitary gland tests Dr. Ali Sadeghitabar M.L.D Apr. 2017 ANTERIOR PITUITARY HORMONES ACTH (adrenocorticotropic hormone) controls release of cortisol in adrenal glands.

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی تهیه کننده: رقیه کاظمی (کتابخانه دانشکده طب سنتی ( اولین از یکی ناشرانی از سال که است انتشار و به چاپ علمی منابع و مجالت پرداخته از یکی اکنون هم و

توضیحات بیشتر

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 (2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 Oxygen. CPR CPR دارد. تا 17 16. 80.. درصد) 100 ) CPR... مقدارمصرف: گردد. CPR 100 درصد استفاده نمود.. CPR. Epinephrine ( ) CPR : : قلب ز و ( ) VF نرم به خشن ) VF

توضیحات بیشتر

شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را

شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را اكسيد بازي مينامند چون از واكنش اين اكسيدها با آب محلول

توضیحات بیشتر

فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :... رشته... پردیس / مرکز... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حدا

فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :... رشته... پردیس / مرکز... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حدا فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :......... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حداکثر امتیاز امتیاز کسب شده زیبایی صدا 0 استفاده درست از تحریر 0 اصوات

توضیحات بیشتر

دایناسورها چند میلیون سال پیش در سطح زمین جانوران دیگری به جز آنچه را که امروز می بینیم زندگی می کردند. یکی از انواع این جانوران دایناسورها dinosaurer

دایناسورها چند میلیون سال پیش در سطح زمین جانوران دیگری به جز آنچه را که امروز می بینیم زندگی می کردند. یکی از انواع این جانوران دایناسورها dinosaurer دایناسورها چند میلیون سال پیش در سطح زمین جانوران دیگری به جز آنچه را که امروز می بینیم زندگی می کردند. یکی از انواع این جانوران دایناسورها dinosaurer می باشندد. جانورانی که طول بعضی از آنها به سی متر

توضیحات بیشتر

عنوان درس: مخاطبان: دانشجویان ترم نهم دکترای حرفهای داروسازی شیمیدارویی 3 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: یکشنبهها 8-10 دوشنبهها د

عنوان درس: مخاطبان: دانشجویان ترم نهم دکترای حرفهای داروسازی شیمیدارویی 3 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: یکشنبهها 8-10 دوشنبهها د عنوان درس: مخاطبان: دانشجویان ترم نهم دکترای حرفهای داروسازی شیمیدارویی 3 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: ها 8-10 ها 10-12 درس پیش نیاز: شیمی دارویی 1 ساعت مشاوره: سه شنبهها 12-14 مدرس: دکتر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word B.DOC

Microsoft Word B.DOC بررسي غلظت گازهاي هيدروژن سولفوره و دي اكسيد نيتروژن در محيط هاي نمونه گيري نفت ترش و نفت شيرين يكي از كارخانه هاي بهره برداري شركت ملي نفت ايران 2 منا رويوران نعمت االله جعفر زاده حقيقي دانشجوي كارشناسي

توضیحات بیشتر

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: ها و چهارها ) صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: دانشجویان ترم هشتم دکتري حرفهاي داروسازي درس پیشنیاز: شیمی دارویی

توضیحات بیشتر

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته راهنمایی و مشاوره موضوع : بررسی رابطه بین سبک های عشق ورزی و رضایت زناشویی زنان متاهل شهر اصفهان استاد راهنما

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته راهنمایی و مشاوره موضوع : بررسی رابطه بین سبک های عشق ورزی و رضایت زناشویی زنان متاهل شهر اصفهان استاد راهنما پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته راهنمایی و مشاوره موضوع : بررسی رابطه بین سبک های عشق ورزی و رضایت زناشویی زنان متاهل شهر اصفهان استاد راهنما : جناب آقای مهدی تبریزی دانشجو : حوری میرباقری شماره

توضیحات بیشتر

آموزش تخصصی گیتار کالسیک مدرس: سعید عباسقلی جلسه ی اول

آموزش تخصصی گیتار کالسیک مدرس: سعید عباسقلی جلسه ی اول آمزش تخصصی گیتار کالسیک مدرس: سعید عباسقلی جلسه ی ال اجزای مختلف ساز گیتار نام گذاری انگشتان دست راست طرز صحیح گرفتن گیتار به شیه ی کالسیک در هنگام گرفتن گیتار به نکات زیر تجه کنید ری صندلی مناسب بنشینید

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال نهم شماره 2 بهار 8931 صص: 288-222 چکیده مطالعه نقش ناهمواریها بر کشت محصول زعفران در استان خوزستان ن یق مصطفی ع یل 1 زاده استادیار گروه كشاورزي دانشگاه

توضیحات بیشتر