Comfort, Rest, and Sleep

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Comfort, Rest, and Sleep"

رونوشت

1 Comfort, Rest, and Sleep استراحت و خواب

2 تؼزیف اعتزاحتRest اعتزاحت ث ظؼیتی اطالق ی زدد و در آ فؼب یت ثذ ث حذال ثزعذ. ؼ ال در تید اعتزاحت فزد احغبط ؽبداثی ی و ذ. تؼزیف آرا ؼRelaxation راحت ث د وب ؼ فؾبر بی خغ ی ر حی را آرا ؼ ی ذ ی ت ا ذ ثب یب ثذ خ اة زا ثبؽذ.. تؼزیف خ اة Sleep خ اة حب تی اعت استغییز در عطح ؽیبری فزد ثی حزوتی غجی. فؼب یتی ریت یه زا ثب د ر بی تىزارؽذ ی ی ثبؽذ. ای حب ت خ اة

3 تؼزیف اعتزاحتRest اعتزاحت ث ظؼیتی اطالق ی زدد و در آ فؼب یت ثذ ث حذال ثزعذ. ؼ ال در تید اعتزاحت فزد احغبط ؽبداثی ی و ذ. تؼزیف آرا ؼRelaxation راحت ث د وب ؼ فؾبر بی خغ ی ر حی را آرا ؼ ی ذ ی ت ا ذ ثب یب ثذ خ اة زا ثبؽذ.. تؼزیف خ اة Sleep خ اة حب تی اعت استغییز در عطح ؽیبری فزد ثی حزوتی غجی. فؼب یتی ریت یه زا ثب د ر بی تىزارؽذ ی ی ثبؽذ. ای حب ت خ اة

4 فیزیولوژی خواب ػ ىزد خ اة ت عط د عیغت در غش و تز ی ؽ د: -عیغت فؼب عبس ؽجى ای یب ؾجه -ثص ا خبع در لغ خ اة عیغت ؾجه حزن بی و ی را اس و رتىظ غش حیط دریبفت ی بیذ. در تید تحزیه ای عیغت ثب حزن بی حیطی ثیذاری رخ ی د ذ. - یپ تبال ط در ت ظی خ اة مؼ اص ی را ایفب ی و ذ. ث بثزای آعیت یپ تبال ط ثبػث ایدبد خ اة ط ال ی ی ؽ د. دار بی ث ن و ذ عز ت ی ث رسرپی ی ت ا ذ ثبػث ثی خ اثی ؽ ذ. ت یذ اعط بی ؽی یبیی ػصجی ث راپی فزی اعتی و ی د پب ی عز ت ی یغتب ی ثبػث تحزیه فزآی ذ خ اة ؽذ -ت یذ ادی ث بثب ) ب ب آ ی ث تیزیه اعیذ ) ثبػث بر خ اة ی ؽ د.

5 ریتم های ادواری خ اة ثیذاری یه ریت اد اری ثیغت چ برعبػت اعت و ت عط عبػت ثی صیه ثذ ت ظی ی زدد. عبػت ثی صیه ثب تبثیز ثز ػ ا داخ ی خبرخی اػ ب رفتبری سیغتی ثذ را ت ظی ی و ذ. تغییزات ظزثب ل ت فؾبر خ درخ حزارت تزؽح ر ب... ی ث ریت اد اری ثغت ی دارد. س ب ی و ریت ثی صیه عبیى صیه غؼب اعت فزد ثیذار اعت س ب ی و غیز فؼب ی ثبؽذ فزد ث خ اة ی ر د. تبریىی ر ؽ بیی ت ظی و ذ بی ل ی در ریت اد اری خ اة ثیذاری غت ذ ا ب در اص یه و تز مذ بتی ا ی را ث ػ ذ دار ذ. ىب یغ ت ظی و ذ خ اة ثیذاری در ز ؽخص حصز ث فزد ث د تحت تبثیز ػ ا ثغیبری اس خ تمبظب بی حزف ای فؾبر بی اخت بػی لزار دارد.

6 مراحل خواب خ اة ث د زح اص ی تمغی ی زدد و ػجبرت ذ اس : ) 1 خ اةNonREM ای زح خ د ؽب چ بر د ر یب زح ی ثبؽذ. زح یه د آ خ اة عطحی زح ع چ بر آ خ اة ػ یك را ؽب ی ؽ د. در زح ا و حذ د چ ذ دلیم ط ی وؾذ حزوبت ػعال ی بخ دآ ب غیزاردی ى اعت رخ د ذ. در زح د و دلیم ط ی وؾذ خ اة ػ یك تز ؽذ ی س و ی آ ب ی غجت ث حیط خ د دارد. ای زح حذ د %55 و د را خ اة را درثز ی یزد. ای د زح %50-5 و خ اة را در ثز ی یزد. در زح ع و خش خ اة ػ یك طجم ث ذی ی ؽ د ثیذارؽذ فزد ؾى ی ثبؽذ در آ فؼب یت عیغت ات ػالی حیبتی ( ؽب درخ حزارت جط ت فظ فؾبر خ ) وب ؼ یبفت ػعالت ؽ ی ؽ ذ. ى اعت در ای زح ؽت ادراری رخ د ذ. در ای زح عیغت پبراع پبتیه غب ت اعت.

7 مراحل خواب زح چ بر ا ج آعتب ثیذاری ی ثبؽذ ؾى ثت ا فزد را ثیذار وزد. زح ع چ بر را تحت ػ ا خ اة ع ی ی ب ذ و ز وذا %10 و خ اة را ؽب ی ؽ ذ. در ار غشی ا اج و تب یب د تب ؾب ذ ی ؽ د.

8 ) 2 خ اةREM Rapid Eye Movement ای زح فزد ث عختی اس خ اة ثیذار ی ؽ د 30 - ای زح ز 5 90 ا ی د ر خ اة ر دلیم ث ط ر و ی حذ د % دلیم ط ی وؾذ. و خ اة را در ثز ی یزد. دلیم پظ اس ؽز ع خ اة رخ ی د ذ. حزوبت عزیغ چؾ ر یب دیذ در ای زح اتفبق ی افتذ. افشایؼ ػالی حیبتی) ؽب درخ حزارت جط ت فظ فؾبر خ ) وب ؼ ت ػعال ی رف ىظ بی تب ذ ی ػ می یش ایدبد ی ؽ د. ار غشی فؼب ث د غش را ؾب ی د ذ. در دار بی خ اة آ ر ؼ ال ثبػث و تب ؽذ تحمیمبت ثبثت REM ی ؽ ذ. ثبثت ؽذ اعت و ای زح خ ت افشایؼ حبفظ عبس بری فزد ثب حیط ا یت خبصی دارد در ص رت حز یت فزد ى اعت ػالی عبیى س ؾب د ذ.

9 مراحل خواب اثتذا فزد در زح یه NonREM لزار زفت عپظ در ص رت یب ث د ؽزایط خ اة ث زاح د NonREM ع NonREM چ بر NonREM ارد ی ؽ د پظ اس آ در زح ع NonREM د NonREM عپظ زح REM لزار ی یزد. زح ثؼذی زح د NonREM ع NonREM چ بر NonREMاعت ای عیى ث ی تزتیت ادا ی یبثذ Rem

10 الگوی خواب ث ػ ت بؽ بخت ای ثذ اوثز افزاد ثب ؾت عبػت خ اة ؽت ث تؼبد دعت ی یبثذ ای یشا خ اة اعتب ذارد لبث لج خ ب ی ی ثبؽذ - سادا ث ط ر ت عط 14 تب 20 عبػت ؽجب ر س ی خ اث ذ -و دوب در ع ی رؽذ 10 تب 14 عبػت -ثب غی : 7 تب 9 عبػت

11 ػ ا تىب ی عوامل موثر بر خواب -ػبدات فز -ثی بری دار ب ػ ا حیطی: حیطی آرا آؽ ب ثب د بی ؼتذ ر ت ی بعت عجه س ذ ی یشا فؼب یت تغذی : -ؽغ فؼب یت بی ر سا غذا بی پزپز تئی پزوزث یذرات اد غذایی حب ی اعیذآ ی ا تزیپت فب ثبػث افشایؼ یشا خ اة ی ؽ ذ. ادی ث وبفئی عی بر ثبػث وب ؼ یشا خ اة ی زدد. صزف ا ى ث یشا و ثبػث افشایؼ خ اة ث یشا سیبد ثبػث ثی خ اثی ی ؽ د. ا یش : ی ث ثیذار ؽیبر ب ذ ی ت ا ذ ث فزد و ه بیذ تب ثز خ اة غ ج و ذ ثز ػىظ ػذ ت بی ث ثیذار ب ذ ثبػث غ ج خ اة ثز فزد ی ؽ د. ت یذ ی ر حی:اعتزط ت ؼ بی ر حی ر ا ی ثبػث وب ؼ یشا خ اة و تب ؽذ یشا خ اة REM ی ؽ د.

12 اختالالت و مشکالت شایع خواب ای اختالالت ؽب ع دعت و ی 1- دیظ ع یب Dyssomnia -2 پبراع یب Parasomnia 3- اختالالت ر حی ر ا ی داخ ی

13 1- دیظ ع یب ای ز اختالالتی ث ثی خ اثی پزخ اثی را درثز ی یزد: ا ف( ثی خ اثیINSOMNIA ث ؾى در ؽز ع خ اة ت ب ة خ اة یب س د ثیذار ؽذ ی ثبؽ ذ. ای اختال ؼ ال در ع ی ثبالی 60 عب س ب افزاد جتال ث افغزد ی ثیؾتز ؾب ذ ی ؽ د. ة( پزخ اثیHYPERSOMNIA : ثیؾتز در ر س رخ ی د ذ ؾخص آ ب خ اة سیبد ی ثبؽذ. ث ػ ا یه ىب یغ دفبػی بخ دآ ب در ثزاثز ػذ ت ا یب ت بی ثزای ر یبر یی غتمی ثب ؾىالت س ذ ی ب ی در اثز صزف ثؼعی اس دار ب ایدبد ی ؽ د. ث اؽىب خت فی ؾب ذ ی ؽ د و ؽب ارد سیز ی ثبؽ ذ: ح خ اة: - ف ح خ اة: : NARCOLEPSYثز س خ اة ث ص رتی غیزلبث و تز ی ثبؽذ. ارد ؽذ اس زح ثیذاری ث زح یه خ اةParalysis وبتبپ ىغی یب وب ؼ ب ب ی ت ػعال یCataplexy

14 پبراع یب در ای اختال فزد جتال ا بی رفتبر ثیذاری را در خ اة ؾب ی د ذ و خ د ؽب را رفت در خ اة Somnambulism ع ذر ثیمزاری پب ب ( وزختی ع سػ خبرػ پب ب لغ دراس وؾیذ ) لج اس ث خ اة رفتSyndrome - Restless Leg ی و ط ؽجب ) ا مجبض یب پزػ ػعالت پب در حی خ اة ) NOCTURNAL MYOCLONUS حزف سد در خ اة د ذا لز چ در خ اة ؽت ادراری

15 -3 اختالالت ر حی ر ا ی داخ ی حز یت اس خ اة ث ص رت وب ؼ مذار ثجبت ویفیت خ اة خش ای دعت اس اختالالت حغ ة ی ؽ د. وب ؼ یشا خ اة NonREM REM یب و س ب خ اة ؾب ذ ی ؽ د. ػ ا حیطی ث ثغتزی ؽذ در ثی برعتب یب خ د درد براحتی ی ت ا ذ ث ط ر لت ثبػث ایدبد ای اختال ؽ ذ. Deprivation Sleep آپ خ اةAPNEA SLEEP ث لطغ ت فظ در لغ خ اة اطالق ی ؽ د. ؼ ال در افزاد غ و سیبد خز پف ی و ذ دیذ ی ؽ د. حذ د 15 ثب ی تب 2 دلیم عطح اوغیض خ پبیی افتبد جط ب ظ ؽذ فؾبرخ افشایؼ ی یبثذ. آپ ى اعت ثب زي ب ب ی در خ اة زا ؽ د.

16 بررسی و شناخت بررسی تاریخچه خواب معاینه جسمی کامل

17 تشخیص پرستاری اضطراب در ارتباط با عدم توانایی در به خواب رفتن عدم تحمل فعالیت در ارتباط با محرومیت از خواب -عدم سازگاری در ارتباط با بی خوابی

18 مداخالت پرستاری دور نگه داشتن فرد از موقعیت های پر استرس آماده کردن محیط برای استراحت و خواب پیشبرد عادات قبل از خوابی استفاده از غذا و مایعات مناسب قبل از خواب توسعه تن آرامی و پیشبرد راحتی حضور داشتن در کنار مددجو و ( کاهش درد )... استفاده از داروهای آرامبخش و خواب آور به عنوان آخرین ابزار مورد استفاده قرار می گیرند.

دا ؾ ب ػ پشؽىی ت زا دا ؾىذ پزعتبری ب بیی رسػ دیب یش اعتبد را ب عز وبر خب س زا ت و ت ظی حغ آلبثی ی آرا ی پبییش 89 1

دا ؾ ب ػ پشؽىی ت زا دا ؾىذ پزعتبری ب بیی رسػ دیب یش اعتبد را ب عز وبر خب س زا ت و ت ظی حغ آلبثی ی آرا ی پبییش 89 1 دا ؾ ب ػ پشؽىی ت زا دا ؾىذ پزعتبری ب بیی رسػ دیب یش اعتبد را ب عز وبر خب س زا ت و ت ظی حغ آلبثی ی آرا ی پبییش 89 1 » رسػ دیب یش«ل ا ی عبد :.1.2.3.4.5.6 ث آرا ی ؽز ع و یذ: در اثتذا س ثذ خ دتب مب ت وبفی

توضیحات بیشتر

برتری آزمون مبتنی بر مذل با استفاده از توصیفات رسمی معماری نرمافسار با مقایسهی روشهای متفاوت تولیذ نمونههای آزمون ذی آخ دا یب» یغ ذ غئ «دا ؾد ی وبرؽ ب

برتری آزمون مبتنی بر مذل با استفاده از توصیفات رسمی معماری نرمافسار با مقایسهی روشهای متفاوت تولیذ نمونههای آزمون ذی آخ دا یب» یغ ذ غئ «دا ؾد ی وبرؽ ب برتری آزمون مبتنی بر مذل با استفاده از توصیفات رسمی معماری نرمافسار با مقایسهی روشهای متفاوت تولیذ نمونههای آزمون ذی آخ دا یب» یغ ذ غئ «دا ؾد ی وبرؽ بعی ارؽذ دا ؾ ب آساد اعال ی احذ دفآثبد ز وب پی تز دف

توضیحات بیشتر

ت ا خذا ل سی خطز خطزواک ویست! گزیشی تز ل سی خطز ( Diamond )Hazard

ت ا خذا ل سی خطز خطزواک ویست! گزیشی تز ل سی خطز ( Diamond )Hazard ل سی خطز خطزواک ویست! گزیشی تز ل سی خطز ( Diamond )Hazard NFPA 704 تذ ی وزد و تزای مقذم ا ج ی حفاظت حزیك آ زیىا )NFPA) اعتا ذاردی را تحت ػ ا ؽ اعایی خطزات اد )ػ ی ا خق ؿ اد ؽی یایی( ت وار ی ر د. در تی

توضیحات بیشتر

اولویتهایپژوهشیسال 8931 مرکزپژوهشومطالعاتراهبردیشورایاسالمیشهرکرج طرحهایپژوهشی -1 حوزهمحیطزیست سالمتوایمنی وزج. وال ؾ ز در آ ویفیت ث ج د ا ىتز غ بعیغی

اولویتهایپژوهشیسال 8931 مرکزپژوهشومطالعاتراهبردیشورایاسالمیشهرکرج طرحهایپژوهشی -1 حوزهمحیطزیست سالمتوایمنی وزج. وال ؾ ز در آ ویفیت ث ج د ا ىتز غ بعیغی طرحهایپژوهشی -1 حوزهمحیطزیست سالمتوایمنی وزج. وال ؾ ز در آ ویفیت ث ج د ا ىتز غ بعیغی آ د ی وب ؼ ػ یبتی را جزدی- ثز ب تذ ی وزج. وال ؾ ز در سیغتی ت ع حفظ ػ یبتی را جزدی- ثز ب تذ ی یب ی پ ؽؼ ثبس زی ثز تبویذ

توضیحات بیشتر

گزارش اصالحیه امنیتی مایکروسافت در ماه 2019 July

گزارش اصالحیه امنیتی مایکروسافت در ماه 2019 July ه تشز کزد هبیکز سبفت آخزیي ث ر سرسب ی را ثزای آسیتپذیزی بی زم افشار ب سیستنعبهل بی ایي شزکت است. ث ر سرسب ی 0 ثحزا ی ث ص رت سیز ث د است: 2109 سبل July هب اه یتی در ثزای هحص الت در درج حسبسیت ChakraCore

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 4.docx

Microsoft Word - 4.docx Biquarterly journal of Studies in Islam & Psychology Vol.7, No.13, Autumn & Winter 2013 ە ی ی لا ی 1392 یی 13 7 93 67 ی ی ی ی * ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی

توضیحات بیشتر

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید. - آیا میدانید امسال میخواهیم

توضیحات بیشتر

تز اه اهتحا ات یوغال د م عال تحصیلی 86-87»دا ؾکذ پیزاپشؽکی«تزم 9 د م رؽت 9 کارؽ اعی پی عت اتاق ػول 02/23-04/23 03/23-01/23 7/23-03/23 ایام فت تاریخ 87

تز اه اهتحا ات یوغال د م عال تحصیلی 86-87»دا ؾکذ پیزاپشؽکی«تزم 9 د م رؽت 9 کارؽ اعی پی عت اتاق ػول 02/23-04/23 03/23-01/23 7/23-03/23 ایام فت تاریخ 87 تزم 9 د م رؽت 9 کارؽ اعی پی عت اتاق ػول فیشی ل صی د ر ا ؾ اعی ػو هی ع چ ار ستاى ػو هی تاکتزی ل صی ا گل ؽ اعی د آئیي س ذگی ع چ ار فیشیک پشؽکی الکتزیغیت رتاتیک کارتزد آى در اتاق ػول تؾزیح )1( 3 د 0 ع 1 چ

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ی» ر ب ر ا ک ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 9-9 0 2 : ص ص ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی

توضیحات بیشتر

د ها اه علوي- پژ شي دا ش ر پسشكي/ دا شگا شا د/ آباى 3161/ سال بیست د م/ شوار 331 دانشور پزشكي تغییرهای وضعیت سالمت روان افررا ر هر ر ت رران ر لروا واس

د ها اه علوي- پژ شي دا ش ر پسشكي/ دا شگا شا د/ آباى 3161/ سال بیست د م/ شوار 331 دانشور پزشكي تغییرهای وضعیت سالمت روان افررا ر هر ر ت رران ر لروا واس دانشور پزشكي تغییرهای وضعیت سالمت روان افررا ر هر ر ت رران ر لروا واس ل سرااس مناایر راا لرح )پروژل(هرای سرش س سرالمت و اییراری )ساا 8731( و سش س عدالت ر هر ر ت رران )ساا 8731 ( دوماهنامه علمي-پژوهشي دانشگاه

توضیحات بیشتر

طرح درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی 1 ام درص: هذرص: کالص: ذف کلی: ػ د یز ص ػ اطی پشػکی دکتز رحوتی جلظ : ا ل یز ص ػ اطی عو هی هبق ب ذی ا ذاف رفتار

طرح درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی 1 ام درص: هذرص: کالص: ذف کلی: ػ د یز ص ػ اطی پشػکی دکتز رحوتی جلظ : ا ل یز ص ػ اطی عو هی هبق ب ذی ا ذاف رفتار طرح درس ویروس شناسی برای دانشجویان پزشکی 1 ػ د ا ل یز ص ػ اطی عو هی هبق ب ذی 1 -دا ؼج بایذ در پایاى جلظ بت ا ذ طاختواى یز ط ارا بیاى ک ذ 2 -دا ؼج بایذ بت ا ذ ح تکثیز یز ط ا را بیاى ک ذ 3- دا ؼج بایذ بت

توضیحات بیشتر

ی ا ششمین هما ی ش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی هذلسازی هیساى رضذ گیا خیار گلخا ای با استفاد از بررسی تغییرات وگ ی بافت تص یر 3 2 1* کی اى آصفپ ر کیلیاى

ی ا ششمین هما ی ش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی هذلسازی هیساى رضذ گیا خیار گلخا ای با استفاد از بررسی تغییرات وگ ی بافت تص یر 3 2 1* کی اى آصفپ ر کیلیاى ی ا هذلسازی هیساى رضذ گیا خیار گلخا ای با استفاد از بررسی تغییرات وگ ی بافت تص یر 3 2 1* کی اى آصفپ ر کیلیاى جعفر هساح حاهذ ابرا ینزاد 1- دا ؾد ی وارؽ اعیارؽذ ز ف ی وؾا رسی دا ؾ ا ت زا 2- دا ؾیار ز ف ی

توضیحات بیشتر

دانشگاه تهران دانشکده مدیریت «تعیی ن اق بلیتهای سازمانی ش کرت زمزم با ن گاه هب وژیگیهای مراح ل سی ک ل عم ر محصىل«نگارنده: محمدهادی رنجبر استاد راهنما:

دانشگاه تهران دانشکده مدیریت «تعیی ن اق بلیتهای سازمانی ش کرت زمزم با ن گاه هب وژیگیهای مراح ل سی ک ل عم ر محصىل«نگارنده: محمدهادی رنجبر استاد راهنما: دانشگاه تهران دانشکده مدیریت «تعیی ن اق بلیتهای سازمانی ش کرت زمزم با ن گاه هب وژیگیهای مراح ل سی ک ل عم ر محصىل«نگارنده: محمدهادی رنجبر استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمدعلی شاهحسینی استاد مشاور: جناب

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama () سرایتی پخش ن و ن ک ا ت 0 1 0 2 ل ا س ز ا ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ر د ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ش ب ن ج ی ی ا ض ف ل ی ل ح ت ی ر ا ب خ ا د م ح م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ی ز ک ر م ن ا ر ه ت د ح ا

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 کلیات بهداشت حرفه ای هذرط : ه ذط حیذ اث الحغي ضاد ػض یبت ػلوی دا ؾگب ػل م پشؽىی ثیزر ذ 1 وظام جهاوي مديريت ايمىي ي بهداشت حرفه اي مص ب ( IS0 سازمان بيهالمللي استاودارد( OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASSESSMENT

توضیحات بیشتر

(1) ۀ رو و از ا دد از دور ا م ا ر ن از ش ت م ا ا. ا م و د ا های و آ ر و د ار ر را رد و و ر ی آ ) ا ( را ا ار رات ا ا ق. د وه و آن ا م دازد. در ا در رۀ

(1) ۀ رو و از ا دد از دور ا م ا ر ن از ش ت م ا ا. ا م و د ا های و آ ر و د ار ر را رد و و ر ی آ ) ا ( را ا ار رات ا ا ق. د وه و آن ا م دازد. در ا در رۀ (1) ۀ رو و از ا دد از دور ا م ا ر ن از ش ت م ا ا. ا م و د ا های و آ ر و د ار ر را رد و و ر ی آ ) ا ( را ا ار رات ا ا ق. د وه و آن ا م دازد. در ا در رۀ ز د و ع روش ی ی و در دا د ی آ ت (۲) ا ت د د. ا ا د

توضیحات بیشتر

فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي ايران سال سوم شمارهي 11 پايیز 1131 ففحبر: ت سع تازار ای مالی ي واتراتری درآمذی در اقتصاد ایران: ريی

فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي ايران سال سوم شمارهي 11 پايیز 1131 ففحبر: ت سع تازار ای مالی ي واتراتری درآمذی در اقتصاد ایران: ريی فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي ايران سال سوم شمارهي پايیز 3 ففحبر: 47-7 ت سع تازار ای مالی ي واتراتری درآمذی در اقتصاد ایران: ريیکرد تصحیح خطای غیرخطی ه ص ر زراء ژاد * عجذالكرین حسیيپ ر 3

توضیحات بیشتر

ردیف شرح آیتم های اجرایی ساختمان واحد مبلغ)ریال( 555,555 ع: ساخت ا ای پای تارتر اجرای سفت واری رح 1 ضا : ضفت ریسی پی ا تا وف تت ر تا وف لا ة ا لا ة چی

ردیف شرح آیتم های اجرایی ساختمان واحد مبلغ)ریال( 555,555 ع: ساخت ا ای پای تارتر اجرای سفت واری رح 1 ضا : ضفت ریسی پی ا تا وف تت ر تا وف لا ة ا لا ة چی ردیف شرح آیتم های اجرایی ساختمان واحد مبلغ)ریال( 555,555 ع: ساخت ا ای پای تارتر اجرای سفت واری رح 1 ضا : ضفت ریسی پی ا تا وف تت ر تا وف لا ة ا لا ة چی ی لا ة ت ذی ای ػ دی افمی تت ریسی لا ة ای وف تذ چیذ

توضیحات بیشتر

ث بم خدا

ث بم خدا ث بم خدا در مورد روز جهانی دیابت 14 ا جش )23 آثب ب ( س ص ج ب ی دیبثت ػب ش ص ت ذ دوتش ثب تی وبؿف ا ؼ ی اػت. ذف اص ای س ص ػال ثش ثضس ذاؿت ای دا ذ ثضسي آ ب وشد شچ ثیتش د یب ثب ا یت ثی بسی دیبثت اػت. شاػ س

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 صص 221235 ا ث ر ا ت ط ر ح ه ا ی ت و س ع ه م ن ط ق

توضیحات بیشتر

راهنوای انتخاب واحذ هرحله اول: تشای ا جام ا تخاب احذ تایذ حتوا اص هش سگش internet یا explorer 9 غخ ای ها قثل آى اعتفاد کشد. تشای آگا ی اص غخ هش سگش خ

راهنوای انتخاب واحذ هرحله اول: تشای ا جام ا تخاب احذ تایذ حتوا اص هش سگش internet یا explorer 9 غخ ای ها قثل آى اعتفاد کشد. تشای آگا ی اص غخ هش سگش خ راهنوای انتخاب واحذ هرحله اول: تشای ا جام ا تخاب احذ تایذ حتوا اص هش سگش internet یا explorer 9 غخ ای ها قثل آى اعتفاد کشد. تشای آگا ی اص غخ هش سگش خ د ح وگاهغاصی آى تا عاها ا تخاب احذ ت دعت سالعول ه ج

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama م ی م ص ت ح و ط س ن ی و د ت ر و ظ ن م ه ب ی د ن ی آ ر ف و ی د ر ب ه ا ر ی ا ه د ر ک ی و ر ق ی ف ل ت 1 ) ی ز ر د و گ ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ی ا له ح م ی ی ا ض ف ی- د ب ل ا ک ه ع س و ت ل آ

توضیحات بیشتر

آشنايي با انواع مواد اعتیاد آور و عوارض آنها

آشنايي با انواع  مواد اعتیاد آور و عوارض آنها کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد سخنران: سامرنذ صالحی کارشناس سالمت روان مرکس بهذاشت سرآغاز تعریف مفاهیم علل و راهکار های پیشگیرانه و درمان اعتیاد -1-2 -3 تعریف مفاهیم تعریف م اد ش بد ضی یبیی طجیؼی یب تشویجی

توضیحات بیشتر

تارید 11/23 ع اى جدول 1: برناهه کارگاه و بازدید دانشجویاى دوره کارآهوزی کارشناسی پیوسته ترم 8 بهداشت عووهی نیوسال دوم سال تحصیلی / /2

تارید 11/23 ع اى جدول 1: برناهه کارگاه و بازدید دانشجویاى دوره کارآهوزی کارشناسی پیوسته ترم 8 بهداشت عووهی نیوسال دوم سال تحصیلی / /2 / ع اى جدول 1: برناهه کارگاه و بازدید دانشجویاى دوره کارآهوزی کارشناسی پیوسته ترم 8 بهداشت عووهی نیوسال دوم سال تحصیلی 196-97 /4-5 /6 /8 /9 الی 1/ 1/ 1/9 /5 / /19 /6 / /9 جدول شواره کارگا ارسیاتی ذا ت

توضیحات بیشتر

ردیف اثز ا تمبدی ار ی اعتزاتضی

ردیف اثز ا تمبدی ار ی اعتزاتضی ردیف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 اثز ا تمبدی ار ی اعتزاتضی الیب ط آثی اعىچی اعىچی در ؼ بری داخ ی ج ب عنوان اعىیچیی

توضیحات بیشتر

ریاس ت جم ه وری سازمان مدرییت و ربانهمرزیی کش ور سازمان مدرییت و ربانهمرزیی استانافرس طرح اجرایی گ ردش شغلی رد سازمان مدرییت و ربانهم رزیی مرکز آموزش

ریاس ت جم ه وری سازمان مدرییت و ربانهمرزیی کش ور سازمان مدرییت و ربانهمرزیی استانافرس طرح اجرایی گ ردش شغلی رد سازمان مدرییت و ربانهم رزیی مرکز آموزش ریاس ت جم ه وری سازمان مدرییت و ربانهمرزیی کش ور سازمان مدرییت و ربانهمرزیی استانافرس طرح اجرایی گ ردش شغلی رد سازمان مدرییت و ربانهم رزیی مرکز آموزش و ژپو ه شاهی توسعو و آینده نگری 0 یز ی ا غب ی برآ ذ

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ر د ی ها ق ط ن م ا ر ف ن ا

توضیحات بیشتر

بسته آموزشی ويژه كارشناسان مراقب سلامت خانواده

بسته آموزشی ويژه كارشناسان مراقب سلامت خانواده فصل ا ل ع اهل ه ثز را بزد ای ارتقاء سالهت ر ا ی اجتواعی اعتیاد 1 ا داف فصل پغ اص ب ؼ ای فل ا تظبس ي س د و ثت ا یذ: - ا یت ه ع بی ح ص ػال ت س ا ي اخت بػي اػتیبد سا ت هیح د یذ. 1 ػال ت س ا ي اخت بػي سا تؼشیف

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 289-310 ت ب ی ی ن و ش ن ا خ ت م و ل ف ه ه ا ی ژ ئ و پ ل

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

جلسه اول: انذازه گیری رطوبت شکر اعبط ایي ر ػ خؾه گزهخب 105 در وزدى در علغي ط درخ سى ؽذى ثبثت تب فؾبراتوغفزي هيجبؽذ. يسايل الزم - گزهخب )ات ( - خؾگ وي

جلسه اول: انذازه گیری رطوبت شکر اعبط ایي ر ػ خؾه گزهخب 105 در وزدى در علغي ط درخ سى ؽذى ثبثت تب فؾبراتوغفزي هيجبؽذ. يسايل الزم - گزهخب )ات ( - خؾگ وي جلسه اول: انذازه گیری رطوبت شکر اعبط ایي ر ػ خؾه گزهخب 105 در وزدى در علغي ط درخ سى ؽذى ثبثت تب فؾبراتوغفزي هيجبؽذ. يسايل الزم - گزهخب )ات ( - خؾگ وي )دعيىبت ر( - ؽزف ت سیي اس خ ظ ه اد غيز لبثل تحليل )ؽيؾ

توضیحات بیشتر

Journal of Risk Modeling and Financial Engineering مالی مهندسی و ریسک مدلسازی خبس دا ؾ ب 3 ؽ بر ٠ 2 د ر ٠ 1396 دب ٥٤ ش ؿ. پیشرونده: غلتان پنجر

Journal of Risk Modeling and Financial Engineering مالی مهندسی و ریسک مدلسازی خبس دا ؾ ب 3 ؽ بر ٠ 2 د ر ٠ 1396 دب ٥٤ ش ؿ. پیشرونده: غلتان پنجر Journal of Risk Modeling and Financial Engineering مالی مهندسی و ریسک مدلسازی خبس دا ؾ ب 3 ؽ بر ٠ 2 د ر ٠ 1396 دب ٥٤ ش 425-398 ؿ. پیشرونده: غلتان پنجرة قالب در بلندمدت حافظة وجود تهران بهادار اوراق بورس

توضیحات بیشتر

دنیای کتاب الکترونیکی رمان جاوا آندروید تبلت و pdf ب ب : ؿی ١ بیی ١ ز ١ ی ي : 9433 safa جغ: ى ١ شیب 1

دنیای کتاب الکترونیکی رمان جاوا آندروید تبلت و pdf   ب ب : ؿی ١ بیی ١ ز ١ ی ي : 9433 safa جغ: ى ١ شیب 1 دنیای کتاب الکترونیکی رمان جاوا آندروید تبلت و pdf http://bookmarket2012.blogfa.com ب ب : ؿی ١ بیی ١ ز ١ ی ي : 9433 safa جغ: ى ١ شیب 1 :ؿ ي هي ث ٠ ػوت ث ىا ش ىاى ى ی ه ا ١ یی ی ه ا ؿ ا ى ز ا ث ی ىا یي

توضیحات بیشتر

finnotech cards 25tir

finnotech cards 25tir از از ا م از ا م ا ت از ا ا ده ا ت و ی آن ه ا. ا ا م : دارا ی ی ی و ه ا. ا ت ا م ا ا ت ا م ن و ه ی و ا ت و ه ن از ا م از ا ا ده آن ه ا. ا ا م ی زده ا ی و د دا ا. درآ و ت ا ت ا م د و ن ا ده از ا ت ا م د

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم پرتوها: پرتوهای یون ساز 1 پرتوهای غیر یون ساز 2 پرتوهای یون ساز پزت بی ی ى طبس ث علت داػتي فزکب ض ثبال یب ط ل ه ج ثظیبر ک تب دارای ا زژی کبفی ظت ذ هیت ا ذ عول ی ظبسی ا جبم د ذ ط ل ه ج آ ب اس چ برهیلیبرد

توضیحات بیشتر

پرسشهای متداول چ کسا ی تایذ دس ساها ثثت ام وای ذ - دس حال حاضش پیش اتالغی د لت هػشف ک ذگاى جضء تخص کطا سصی تایذ ت ه ظ س جوغ آ سی اطالػات سایل اد ات هػ

پرسشهای متداول چ کسا ی تایذ دس ساها ثثت ام وای ذ - دس حال حاضش پیش اتالغی د لت هػشف ک ذگاى جضء تخص کطا سصی تایذ ت ه ظ س جوغ آ سی اطالػات سایل اد ات هػ پرسشهای متداول چ کسا ی تایذ دس ساها ثثت ام وای ذ - دس حال حاضش پیش اتالغی د لت هػشف ک ذگاى جضء تخص کطا سصی تایذ ت ه ظ س جوغ آ سی اطالػات سایل اد ات هػاسف س خت هایغ خ د دس ساها "ض اسایی اطالػات هػشف ک ذگاى

توضیحات بیشتر

مروری کوتاه بر روش‌های تولید سلول‌های بنیادی پرتوان القایی

مروری کوتاه بر روش‌های تولید سلول‌های بنیادی پرتوان القایی د ای ی سیغتی زر ؽؾ ؽ بر ا ث بر 92 مروری کوتاه بر روشهای تولید سلولهای بنیادی پرتوان القایی *3 2 1 هحسي شیخحسي رضا طباطبائیقوی ه ذی غیاثی 1- وبرؽ بط ارؽس ثی تى صی آس بیؾ ب ع بی ث یبزی خ بز زا ؾ ب ی اعتب

توضیحات بیشتر

راي ري خطبة عيدالفطر 1430 ( ) االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر. والله الح م

راي ري خطبة عيدالفطر 1430 ( ) االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر. والله الح م راي ري خطبة عيدالفطر 1430 االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر والله الح م د أ شه د أ ن لا إ ل ه إ لا االله و ح د ه لا ش ر ي ك ل ه ل ه ال م

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 1 ر ا ه ب ه ر ا م م ه ن ل ا س 19-5 1 5 : ص ص ر د ر ی ذ پ ب ی س آ ی ا ه وه ر گ ن ک س م ی ا ه ت س ا

توضیحات بیشتر

به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان و خرد http://zist.ir تعداد ؤال : 67 فصل حوا زیت شنای آرمان - به نام خداوند جان و خرد ؤاالت کنکور کتاب زیت شنای و آزمایشگاه وم تجربی ؤاالت از آزمون های راری-آزاد-نجش-گینه دو و... -وذا ع ع یز ذ ػ ذتب غئ بی بیی

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ر ا ه ب ه ر ا م ش م ه ن ل ا س -0 : ص ص ی ا ه ل د م ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ا م د خ ی ی ا ض ف ع

توضیحات بیشتر

Text.xps

Text.xps د- ی ع س ع ب ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب و ء ا ی ح ا ت ظ ا ف ح ر د ن ا ی ئ ا ت س و ر ی ر ا ک م ه ت ا ر ث ا و ش ق ن ی س ر ر ب ) ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ی ع ی ب ط ی ی ا ر ی

توضیحات بیشتر

کمک و پشتیبانی فنی

کمک و پشتیبانی فنی دستگب ردیبة خ در هذلMVT380 ا س پظ ب پبسػ تؼذاد صفحبت 13 ب فبی : Mvt380_userguide.pdf تبسیخ ایجبد : 1392/1/26 ؼخ : 1.1 سا بی اػتفبد اص دػت ب سدیبة تبسیخ یشایؾ: 1392/2/10 MVT380 ا س پظ ب پبسػ 1 ی ب ی ب ی

توضیحات بیشتر

Text 34-2-new.xps

Text 34-2-new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 3 9 3-8 0 4 : ص ص د ر ک ی و ر ا ب ی ا ه ق ط ن م ه ع س و ت ر

توضیحات بیشتر

ؾزی ف ی- پض ؾی ویفیت ث ز ری ف قت ثزق ایزا عب ع ؽ بر ؽؾ پبییش س غتب 1393 Vol 3 No.6 Autumn and Winter Iranian Electric Industry Journal Of Quality And

ؾزی ف ی- پض ؾی ویفیت ث ز ری ف قت ثزق ایزا عب ع ؽ بر ؽؾ پبییش س غتب 1393 Vol 3 No.6 Autumn and Winter Iranian Electric Industry Journal Of Quality And ؾزی ف ی- پض ؾی ویفیت ث ز ری ف قت ثزق ایزا عب ع ؽ بر ؽؾ پبییش س غتب 393 Vo 3 o.6 Autumn and Wnter Iranan Eectrc Industry Journa Of Quaty And Productvty ارائ یک ه ت ر پیص تی ی هثت ی تز تزکیة اطالعات ج ت

توضیحات بیشتر

Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences Vol. 25, No.6, Sep 2017 Pages: هجل علوي پص شي دا شگا عل م پسشكي ش يد صد قي يسد د ر 5

Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences Vol. 25, No.6, Sep 2017 Pages: هجل علوي پص شي دا شگا عل م پسشكي ش يد صد قي يسد د ر 5 Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences Vol. 2, No.6, Sep 2017 Pages: 01-11 هجل علوي پص شي دا شگا عل م پسشكي ش يد صد قي يسد صفح : 206-266 اثر رزوراترول و تمرین هوازی بر برخی ریسک فاکتورهای

توضیحات بیشتر

قابل اعتفاد در بشرگغاالى اطفال ه رد اعتفاد در بخؾ ای ا رصا ظ ا تقال بیواراى ت عط آهب ال ظ لیک پتز ا تقال بیواراى در داخل بیوارعتاى اتاق ریکا ری طزاحی

قابل اعتفاد در بشرگغاالى اطفال ه رد اعتفاد در بخؾ ای ا رصا ظ ا تقال بیواراى ت عط آهب ال ظ لیک پتز ا تقال بیواراى در داخل بیوارعتاى اتاق ریکا ری طزاحی قابل اعتفاد در بشرگغاالى اطفال ه رد اعتفاد در بخؾ ای ا رصا ظ ا تقال بیواراى ت عط آهب ال ظ لیک پتز ا تقال بیواراى در داخل بیوارعتاى اتاق ریکا ری طزاحی ه حقز ب فزد ج ت اعتفاد راحت تز ایوي تز در ضؼیت ای ا

توضیحات بیشتر

Emergency Contraception

Emergency Contraception 1 دکتر کاوه اسالمی داروساز بورد تخصصی داروسازی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده داروسازی گروه داروسازی بالینی 2 تقزیف: یجیذ ) Libido (: ی سجت ث ضزیه خ سی ق ػ) Erection (: ا تمب خ اس ضزیب ای یبن

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 5 4 2-6 2 4 : ص ص ی ت ی ر ی د م و ی ط ی ح م ت س ی ز ی د

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ه) د ن س ی و ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ن آ ا ب ط ب ت ر م ل م ا و ع و ا

توضیحات بیشتر

1

1 1 داوشگا عل م پششکی ي خدمات ب داشتی درماوی ش ید ب شتی داوشکد پششکی گزارش فعالیتهای عملی- با لینی درر دستاری رشته زپشکی هسته ای 2 تسو تعالی یکی از دغذغ ای تطر در سار س م,دغذغ هذیریت تر خ یطتي است. ها تایذ

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 97-1 1 1 : ص ص روش- ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ن

توضیحات بیشتر

004.indd

004.indd از اری ار ط ا ا از ز را ر ده ا. از آن ا ا از ا ر م دا د. ر را از وی ا ی زه ن ن ور ا. ا در در ار را ا ت ا ر رت در از آ ری د ن ا ه د ل در ر ص د ا اد و د آ ی ر د ی در رت و د ادا د ا د ت ا. ۱. در رت ا ن از

توضیحات بیشتر

وهمیه همایش اوجمه فلسفه تعلیم و تربیت ایران فضای مجازی و فلسفه ی تربیت دانشگاه سیستان و بلوچستان اصول و روش هبی تربیت مسئولیت در فضبی مجبزی در

وهمیه همایش اوجمه فلسفه تعلیم و تربیت ایران فضای مجازی و فلسفه ی تربیت دانشگاه سیستان و بلوچستان اصول و روش هبی تربیت مسئولیت در فضبی مجبزی در 1 اصول و روش هبی تربیت مسئولیت در فضبی مجبزی در نگبه "معطوف به دیگری" امبنوئل لوینبس" 2 آصاد ثضس ی چکید ؼئ یت اص دػت فب ی سایذ دس ف ؼف اػت و ی ت ا ذ استجب ی ت بت ثب د یبی زبصی ثشلشاس و ذ. اص آ زبیی و ی

توضیحات بیشتر

Aging Cell Apparatus Restoration Of Core Sample to the initial reservoir condition )بازیابی و هغس ب ضرایط ا لی هخسى ) اس تزی آس ایؾات غش آ ا یش یض غش

Aging Cell Apparatus Restoration Of Core Sample to the initial reservoir condition )بازیابی و هغس ب ضرایط ا لی هخسى ) اس تزی آس ایؾات غش آ ا یش یض غش Aging Cell Apparatus Restoration Of Core Sample to the initial reservoir condition )بازیابی و هغس ب ضرایط ا لی هخسى ) اس تزی آس ایؾات غش آ ا یش یض غش یىی اس فاوت ر ای اعاعی تزؽ ذ ی ا ی غش اعت. ت اتزای

توضیحات بیشتر

مجل شیمی ک اوت می ي اسپکتريسک پی 040 )0231( Journal of Quantum Chemistry and Spectroscopy (JQCS) اثر استخالف گري فىیل در م قعیت β بر قذرت پی وذ

مجل شیمی ک اوت می ي اسپکتريسک پی 040 )0231( Journal of Quantum Chemistry and Spectroscopy (JQCS) اثر استخالف گري فىیل در م قعیت β بر قذرت پی وذ 040 )0231( 32-23 Journal of Quantum Chemistry and Spectroscopy (JQCS) اثر استخالف گري فىیل در م قعیت β بر قذرت پی وذ یذريشوی درين م لک لی β دي کت ن ا ب کمک وظري تابعی چگال (DFT) 2 3 *0 محمذ يکیلی عبذالرضا

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 7-8 9 1 : ص ص ی ر ه ش ت ال ح م ر د ر ط خ ر پ ق

توضیحات بیشتر

آزمون الکترونیک درون بیمارستانی دستیاران گروه داخلی قلب وعروق دی ماه 6931 ا ف: ب: ج: د: وذا یه اس ؽا ة سیز در رد (palpitation) Heart beat درعر

آزمون الکترونیک درون بیمارستانی دستیاران گروه داخلی قلب وعروق دی ماه 6931 ا ف: ب: ج: د: وذا یه اس ؽا ة سیز در رد (palpitation) Heart beat درعر 1 2 3 4 وذا یه اس ؽا ة سیز در رد (palpitation) Heart beat درعر یتاؽذ احس ا آریس ی ل ثی تا عاتم تی اری ل ثی افشایؼ ییاتذ لسی symptom ظزف 5 دلیم اس تی تز د یا زا تا panic disorder تاؽذ احس ا آریس ی ل ثی

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired).xps

Text 32 (Repaired).xps ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : -82 57 ب ر ر س ی م س ا ئ ل ژ ئ و پ ل ی

توضیحات بیشتر

بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان درمان تامین اجتماعی استان گلستان در سال 88

بررسی و تبیین عوامل  مؤثر بر توانمندسازی کارکنان درمان تامین اجتماعی استان گلستان در سال 88 پژوهشها جامعه شناخت سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ا ر ز ا ب ش ا خ ص ا ت و س ع ه پ ا د ا ر ( ش ا خ ص ه ا ا ج ت م ا ع ) م ط ا ل

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired).xps

Text 32 (Repaired).xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : 129140 ت ب ی ی ن ا ل گ و ی م ک ا ن ی ا ب ی پ ا ی گ ا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama ز ق س ر ه ش ی ن و ر د ه ع س و ت ی ا ه ت ی ف ر ظ و ی ی و ر ه د ن ک ا ر پ ی س ر ر ب ی ن ا م ی ل س د م ح م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت خوارزمی ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ا ی ف ا ر غ ج ر ا ی ش ن ا

توضیحات بیشتر

را ىمای کار با AVR Recovery ي اجزای چىذ مثال کاربزدی 1 فز ؽگا تخققی تزق الىتز یه فىظ ؽوار تو

را ىمای کار با AVR Recovery ي اجزای چىذ مثال کاربزدی 1 فز ؽگا تخققی تزق الىتز یه   فىظ ؽوار تو را ىمای کار با AVR Recovery ي اجزای چىذ مثال کاربزدی 1 ف زست مطالب را وای وار تا AVR Recovery اجزای چ ذ هثال وارتزدی... 0 2... AVR Recovery هؼزفی اجشای تزد... 2 اجزای چ ذ هثال وارتزدی... 4 هثال ا ل تغییز

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی ثزرعی تبحیز اذاللیبت زر عبسهب س ی التقبز بی ثبسار وب گ ؽس اساز ا سیؼ پگب اهیزچموبلی وبرؽ بعی ارؽس هسیزیت ثبسرگب ی گزایؼ ثبساریبثی پبرعب ثزا

بسمه تعالی ثزرعی تبحیز اذاللیبت زر عبسهب س ی التقبز بی ثبسار وب گ ؽس اساز ا سیؼ پگب اهیزچموبلی وبرؽ بعی ارؽس هسیزیت ثبسرگب ی گزایؼ ثبساریبثی پبرعب ثزا بسمه تعالی ثزرعی تبحیز اذاللیبت زر عبسهب س ی التقبز بی ثبسار وب گ ؽس اساز ا سیؼ پگب اهیزچموبلی وبرؽ بعی ارؽس هسیزیت ثبسرگب ی گزایؼ ثبساریبثی پبرعب ثزا یی اعتبزیبر هسیزیت ثبساریبثی زوتزی زا ؾگب پیبم رلؾن

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ن و س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م پ ژ و ه ش ن گ ر ش ه ا ن و د ر ج غ ر ا ف ا ا ن س ا ن س ا ل ا ز د ه م ش م ا ر ه س و م ت ا ب س ت ا ن 9 3 1 8 ر ا ت ح ل ل و ا ر ز ا ب ر ا ه ب ر د ر ش د ه و ش م ن د ش ه ر د

توضیحات بیشتر

gff

gff بسمه تعالي 2 2334/3/22 ویراست تاریخ اساسنامه نشریات علمي - پژوهشي دانشگاه یزد 1 از 5 فرم مشخصات سنذ عنوان سنذ: اساسنامو نشریات علمی پژوىشی دانشگاه یزد تاریخ سنذ: 2331/3/21 تهیه کننذه: مدیریت امور پژوىشی

توضیحات بیشتر

دکتش اثشا ی پیؾیبس اعتبدیبس-ػض یئت ػ ی دا ؾگب ػ ث ضیغتی ت ا جخؾی. دکتشای تخققی ػ اػقبة ؽ بختی( ( Cognitive Neuroscience وبسؽ بط اسؽذ کبسدس ب ی) رغ ی((

دکتش اثشا ی پیؾیبس اعتبدیبس-ػض یئت ػ ی دا ؾگب ػ ث ضیغتی ت ا جخؾی. دکتشای تخققی ػ اػقبة ؽ بختی( ( Cognitive Neuroscience وبسؽ بط اسؽذ کبسدس ب ی) رغ ی(( دکتش اثشا ی پیؾیبس اعتبدیبس-ػض یئت ػ ی دا ؾگب ػ ث ضیغتی ت ا جخؾی. دکتشای تخققی ػ اػقبة ؽ بختی( ( Cognitive Neuroscience وبسؽ بط اسؽذ کبسدس ب ی) رغ ی(( Therapy )Occupational ػض گش آ صؽی کبسدس ب ی دا ؾگب

توضیحات بیشتر

شهر موش ها 2 )نقد و بررسی( وبر ثزای و زوبى ثغیبر عرت اعت یبس ث ع از ثبال زارز گفتن ع از!!! زرعت لی ه ظ رم فمط ع از زا ؾگب ی یغت و زوبى وچ ى ثشرگغبالى

شهر موش ها 2 )نقد و بررسی( وبر ثزای و زوبى ثغیبر عرت اعت یبس ث ع از ثبال زارز گفتن ع از!!! زرعت لی ه ظ رم فمط ع از زا ؾگب ی یغت و زوبى وچ ى ثشرگغبالى شهر موش ها 2 )نقد و بررسی( وبر ثزای و زوبى ثغیبر عرت اعت یبس ث ع از ثبال زارز گفتن ع از!!! زرعت لی ه ظ رم فمط ع از زا ؾگب ی یغت و زوبى وچ ى ثشرگغبالى الجت و ی ثشرگغبالى لسرت تحلیل تؾریص سار س عو هب زآ

توضیحات بیشتر

پیش‌بینی سطح سازگاری موردنیاز آبسنگ‌های مرجانی خلیج‌فارس برای بقا در شرایط تغییر اقلیم در سال 2099

پیش‌بینی سطح سازگاری موردنیاز آبسنگ‌های مرجانی خلیج‌فارس برای بقا در شرایط تغییر اقلیم در سال 2099 ی ز ف ی- پض ؾی سیغتؽ اعی زریا / زا ؾ ا آساز اعال ی احس ا اس عا ز ؽ ار عی پاییش 1397 پیشبینی سطح سازگاری موردنیاز آبسنگه یا مرجانی خلیجفارس برای بقا در شرایط تغییر اقلیم چکیذ در 99 ز ایؼ ر ا ی زر ایزا و

توضیحات بیشتر

دا طگا خ اج صیر ط سی دا طکذ برق گرایص ه ذسی پسضکی گسارش ا لی ی درس ک ترل سیستو ای عصبی-عضال ی ػ اى: اذتالل ثلفبر اعپبعن ت ی و س : ؽوین عؼیسی یب اعتبز

دا طگا خ اج صیر ط سی دا طکذ برق گرایص ه ذسی پسضکی گسارش ا لی ی درس ک ترل سیستو ای عصبی-عضال ی ػ اى: اذتالل ثلفبر اعپبعن ت ی و س : ؽوین عؼیسی یب اعتبز دا طگا خ اج صیر ط سی دا طکذ برق گرایص ه ذسی پسضکی گسارش ا لی ی درس ک ترل سیستو ای عصبی-عضال ی ػ اى: اذتالل ثلفبر اعپبعن ت ی و س : ؽوین عؼیسی یب اعتبز زرط: ج بة آلبی زوتز زلزثبیی پبییش 96 1 2 ی ب ی ب ی

توضیحات بیشتر

راهنمای ثبت درخواست - خ ت دستشسی ت ساها آدسس سا دس اس آدسس اسد ک یذ. )هطاتق شکل 1( - ام کاستشی گزس اط خ د سا اسد و د س ی دکو س

راهنمای ثبت درخواست - خ ت دستشسی ت ساها آدسس   سا دس اس آدسس اسد ک یذ. )هطاتق شکل 1( - ام کاستشی گزس اط خ د سا اسد و د س ی دکو س راهنمای ثبت درخواست - خ ت دستشسی ت ساها آدسس http://inra.aeoi.org.ir سا دس اس آدسس اسد ک یذ. )هطاتق شکل 1( - ام کاستشی گزس اط خ د سا اسد و د س ی دکو س د کلیک ک یذ. )هطاتق شکل 1( - خ ت ثثت و دى دسخ است

توضیحات بیشتر

نظریه گراف و کاربردها

نظریه گراف و کاربردها تعریف. وث ذی اس گزاف تزاتزکوتزیي تؼذاد رئ سی است ک حذف آى ا تاػث ایجاد یک گزاف ا وث ذ یا ایجاد گزاف تذی ی هیض د. ت اتزایي وث ذی یک گزاف ا وث ذ تزاتز وث ذی یک گزاف ک دارای تزضی است تزاتز گزاف کاهل تا حذف

توضیحات بیشتر

اثر محلولپاشی متانول و اتانول بر ترکیبات اسانس نعناعفلفلی فقل به ث مؽ بعی گیب بى سراػی خلذ 14 ؽوبر 2 ففحبت 9-18 )تبثغتبى 1397( 2 1 حسه و رافکه 1 س زا

اثر محلولپاشی متانول و اتانول بر ترکیبات اسانس نعناعفلفلی فقل به ث مؽ بعی گیب بى سراػی خلذ 14 ؽوبر 2 ففحبت 9-18 )تبثغتبى 1397( 2 1 حسه و رافکه 1 س زا اثر محلولپاشی متانول و اتانول بر ترکیبات اسانس نعناعفلفلی فقل به ث مؽ بعی گیب بى سراػی خلذ 14 ؽوبر 2 ففحبت 9-18 )تبثغتبى 1397( 2 1 حسه و رافکه 1 س زا کالوتزی فاطم سفیدکه 1 گز ػل م ثبغجب ی دا ؾىذ وؾب رسی

توضیحات بیشتر

مجموعه شاخص های ارزیابی عملکرد بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) در سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران

مجموعه شاخص های ارزیابی عملکرد بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) در سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران ىهع شا خ ص اهی ارزیا ب ی عمل ک رد بهدا ش ت ا یمن ی و محیط ز یس ت مجم )HSE( رد سازمان اه و ش ر ک ت اهی اتبعه شهرداری تهران تاتستا 1393 ف شست غا ة 1- ضاخص ای اسصیاتی ػ ىشد ػ ی... 2 2- ضاخص ای اسصیاتی ػ ىشد

توضیحات بیشتر

ITIL V3 Service Design

ITIL V3 Service Design بسمه تعالي طراحي خدمات Service Design فضيلت حججي پاييش 1396 هزکشآه سػ ف ا ري اعالعات عاسهاى فا اي ؽ زداري اصف اى طزاحی خدمات Design( )Service هجو ع اي اس قابليت اي تخصصي عاسها ي هؾتزياى ب ارسػ ارائ بزاي

توضیحات بیشتر

شرح خدمات کارشناس سالمت روان در نظر گرفته شده در حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد 1( در زمینه پیطگیری اولیه و ارتقاء - آموزش مهارت های فرزنذ پروری: د

شرح خدمات کارشناس سالمت روان در نظر گرفته شده در حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد 1( در زمینه پیطگیری اولیه و ارتقاء - آموزش مهارت های فرزنذ پروری: د شرح خدمات کارشناس سالمت روان در نظر گرفته شده در حوزه سالمت روانی اجتماعی و اعتیاد 1( در زمینه پیطگیری اولیه و ارتقاء آموزش مهارت های فرزنذ پروری: در ایي خذهت ذف ارائ آه سش تى یه بی هذیزیت رفتبری فزس ذاى

توضیحات بیشتر

بررسی ایمنی لاپاروسکوپی اسلیوگاستروکتومی درمقایسه با دو روش لاپاروسکوپی رو–ان-وای گاستریک بای پاس و لاپاروسکوپی گاستریک باندینگ درافراد با چاقی مفرط:

بررسی ایمنی لاپاروسکوپی اسلیوگاستروکتومی درمقایسه با دو روش لاپاروسکوپی رو–ان-وای گاستریک بای پاس و لاپاروسکوپی گاستریک باندینگ درافراد با چاقی مفرط: s هجله علوي پصوهطي دانطگاه علوم پسضكي ضهيذ صذوقي يسد Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences Vol. 23, No.7, Sep-Oct 2015 دوره 23 ضواره 7 ههر 1334 Pages:650-659 صفحه 650-653 : 1 3 2 فاطوه

توضیحات بیشتر

کتاب آموزشی ساخت کارت پستال با برنامه Belltech Greeting Cards Designer به نام خدایی که مهربانی اش بی دریغ است کتاب آموزشی ساخت کارت پستال برنامه Bellt

کتاب آموزشی ساخت کارت پستال با برنامه Belltech Greeting Cards Designer به نام خدایی که مهربانی اش بی دریغ است کتاب آموزشی ساخت کارت پستال برنامه Bellt به نام خدایی که مهربانی اش بی دریغ است کتاب آموزشی ساخت کارت پستال برنامه Belltech Greeting Cards Designer نویسنده : نرگس عفراوی Narges.a22@gmail.com 1 ؽوا ت کوک تش اه Belltech Greeting Cards Designer

توضیحات بیشتر

شیشه چیست و درمان آن چگونه است؟

شیشه چیست و درمان آن چگونه است؟ همذه آه صش لذم ت لذم دسهاى ضیط ت س ش هاتشیىس دس ای آ صؽ ػؼی داسی ػبختبس دس ب اػتیبد ث ؿی اد حشن سا ث س ؽ بتشیىغ سی ؼشفی و ی و پضؿه یب س ا بع غ ث وبس دس شاوض دس ب ػ ء لشف اد ثت ا ذ ثب اػتفبد اص ای ب ت تزشثیبتؾ

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س و ن د) ر و م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 0 3 7-2 3 4 : ص ص ن م ز ر س ش ا م آ ه ا گ د د ز ا ر ه ش ر گ ش د

توضیحات بیشتر

بررسی میزان انتقال بین مراحل بیماری قلبی و ارتباط سندروم متابولیک با استفاده از مدل مارکف

بررسی میزان انتقال بین مراحل بیماری قلبی و ارتباط سندروم متابولیک با استفاده از مدل مارکف 132 بررسی میسان اوتقال بیه مراحل بیماری طلوع بهداشت قلبی ي ارتباط سىدرم متاب لیک بااستفاد از یغ سگبى : حغیي فالح ساز 1 هزین ه زثب ی 2 هغؼ ز هیزسایی 3 راضی 5 اهیس ار 4 ه سی وبی س.1 اعتبز گز آهبرسیغتی زا

توضیحات بیشتر

شزکت آ راى تاسیسات پ یا را وای صة را ا ذاسی سیستن ک تزل اس را د ر دستگا ای ت ی هطث ع لطفا برای نصب و راه انذازی مطابق دستورالعمل زیر عمل نماییذ: 1. آه

شزکت آ راى تاسیسات پ یا را وای صة را ا ذاسی سیستن ک تزل اس را د ر دستگا ای ت ی هطث ع لطفا برای نصب و راه انذازی مطابق دستورالعمل زیر عمل نماییذ: 1. آه شزکت آ راى تاسیسات پ یا را وای صة را ا ذاسی سیستن ک تزل اس را د ر دستگا ای ت ی هطث ع لطفا برای نصب و راه انذازی مطابق دستورالعمل زیر عمل نماییذ: 1. آه سش سیستن ت ی هطج ع ضو ذ یک سیستن ت ی هطج ع ثب سیستن

توضیحات بیشتر

فزم هؾخصبت ع اثك آه سؽی پض ؾی ػض یئت ػلوی دا ؾىذ پزعتبری هبهبیی وذاى بم بم خب ادگی : عیذ س زا هؼص هی لبضی ری عجبعجبیی رؽت تحصیلی : ث ذاؽت ثبر ری هذرن

فزم هؾخصبت ع اثك آه سؽی پض ؾی ػض یئت ػلوی دا ؾىذ پزعتبری هبهبیی وذاى بم بم خب ادگی : عیذ س زا هؼص هی لبضی ری عجبعجبیی رؽت تحصیلی : ث ذاؽت ثبر ری هذرن فزم هؾخصبت ع اثك آه سؽی پض ؾی ػض یئت ػلوی دا ؾىذ پزعتبری وذاى بم بم خب ادگی : عیذ س زا هؼص هی لبضی ری عجبعجبیی رؽت تحصیلی : ث ذاؽت ثبر ری هذرن تحصیلی : دوتزی تخصصی ث ذاؽت ثبر ری هزتج ػلوی : هزثی گز آدرط

توضیحات بیشتر

یبد یشی دس ػ ك 4 تشی ف رست هطالة مذ... 3 فل ا : بست بی یبد یشی... 3 تفب ت یبد یشی حفظ وشد ب ت... 3 ىب ب ؼ چ ثبؿذ... 7 حی ی آسا ثب آسا ؾ دس ب ب ؼ...8 ت شوض دس ب خ ا ذ...9 یبدداؿتثشداسی...11 م ر ی...13 سػ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama ر ه م ن ا ت س ر ه ش ن ا ي س ر ا پ ز ا گ ه ا گ ش ي ال ا پ ن ا ر گ ر ا ك ر ا ك ي م ي ل ق ا ت س ي ز م ي و ق ت ي ح ا ر ط ه د ا ز ج ر ف ر ه چ و ن م ن ا ر ه ت س ر د م ت ی ب ر ت ه ا گ ش ن ا د ی س ا ن ش م ی ل

توضیحات بیشتر

ی ب ی ب ی ب ی ب ی ب ی ب ی ب هکب یک سبس ب ضبر ب/ سبل 1391/ د ر 2/ ضوبر 4/ صفح م جله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه ثزرسی آسهبیطگب ی تبث

ی ب ی ب ی ب ی ب ی ب ی ب ی ب هکب یک سبس ب ضبر ب/ سبل 1391/ د ر 2/ ضوبر 4/ صفح م جله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه ثزرسی آسهبیطگب ی تبث ی ب ی ب هکب یک سبس ب ضبر ب/ سبل 1391/ د ر 2/ ضوبر 4/ صفح 75-61 م جله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه ثزرسی آسهبیطگب ی تبثیز ا اع هختلف سائذ ت لیذ گزداث ر ی عولکزد هجذل پز ل ل ای آة- ا ثب استفبد

توضیحات بیشتر

نمودار قطبی صدا (Polar Diagram)

نمودار قطبی صدا (Polar Diagram) طيف اکوستيکی( Spectrum (Acoustic تاليف و ترجمه: فرزاد ميالنی حتوا تاتحال اص ای ت ام رنگ يا طنين صذا را ش يذ ايذ. در الغ د صذای هتفا ت دارای د ر گ هتفا ت ست ذ. هثال صذای د ساس پيا يلي را لتيو زد ت La(440Hz)

توضیحات بیشتر

سال 1386

سال 1386 بانک سپه تس يالت اعغايی ت تفىيه عم د سال هالی ه ت ی ت 29 اسف ذها 1393 الف(: هعاهالت اسالهی هثالغ ت هيلي ى ريال 93/12/29 92/12/29 ضزح 13,153,465 47,941,644 61,558,749 13,898,15 2,454,698 2,838,117 16,444,582

توضیحات بیشتر

هشتم اردیبهشت‌ماه 94

هشتم اردیبهشت‌ماه 94 1 تغ ین گشارػ هید ذ مشکل ویتزات آب شزب شهز پزدیس تا مهزما حل میش د ۵۰ خجزگشاری تغ ین: عجك اػالم یک همبم هغئ ل ت ب حذد ۳ درصذ اس آة هصزفی ؽ ز ثبالی یتزات پزدیظ هیلی گزم ثز لیتز دارد ک تب ه زهب اهغبل ایي

توضیحات بیشتر