تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران مبانی متغیرها در SQL Server مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آم

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران مبانی متغیرها در SQL Server مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آم"

رونوشت

1 تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران مبانی متغیرها در SQL Server مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی Sql Server مبانی متغیرها در SQL Server می دانيم كه بعضی از مقادير مثل 242 يا Knight' 'James مقاديری ثابت هستند زیرا که مقدار آن ها از پیش مشخص بوده و همچنین آن ها را در دستورات خود تغییر نمی دهیم. این دست از مقادیر در اصطالح constant خوانده می شوند. چنانچه این نوع مقدار را به طور مرتب استفاده می كنيد در آن صورت می توانيد مقداری از فضای خالی حافظه را به آن تخصیص دهيد. اين کار به شما اجازه می دهد كه مقدار را در حافظه ذخيره كرده و هر بار كه به آن نياز دارید تغييرش دهيد. برای بهره گیری از حافظه جهت ذخیره یا در صورت نیاز حذف مقادیر مفسر SQL به اسم مقدار و نیز مقدار حافظه ی موردنیاز برای نگه داری و ذخیره ی آن نیاز دارد. آموزش کاربردی: معرفی متغيرها 1. رایانه را راه اندازی کرده و وارد سیستم شوید. microsoft sql server را اجرا کرده و در کادر محاوره ای اتصال به سرویس دهنده بر روی دکمه ی.2 connect كليک كنيد. new query كليک كنيد. 3. در standard toolbar بر روی دکمه ی مشخص كردن متغير

2 متغير مقداری از حافظه است كه مقادير مورد استفاده ی برنامه در آن ذخيره می شوند. قبل از بکار بردن متغير interpreter یا مفسر SQL بايد اطالع داشته باشد. اين كار را تعریف یا اعالن متغير می نامند. برای اين منظور از واژه ی کلیدی DECLARE با فرمول زير استفاده نمایید: VariableName DataType Transact-SQL كلمه ی DECLARE به interpreter اطالع می دهد كه شما متغیر را اعالن کرده اید. در اسم متغير با آغاز می شود. اسم متغير به شما اجازه می دهد كه حافظه مورد نياز برای ذخيره آن را مشخص و تعریف كنيد. Transact-SQL در خصوص انتخاب اسامی برای متغیر انعطاف پذیری زيادی دارد. به عنوان مثال اسم یک متغیر می تواند فقط از اعداد تشكيل شده باشد. مثال: توصیه می شود قوانين زیر را در زمان انتخاب اسم برای متغیر رعایت نمایید: 1. اسم متغیر می تواند با زیرخط "_" يا حرف شروع شود مانند : 2. بعد از حرف اول می توان يک عدد يا حرف يا _ قرار داد. مثال : 3. قرار دادن space یا خط فاصله مجاز نمی باشد..4 اسم نمی تواند شامل كاراكترهای ویژه # $ % ^ & * باشد. 5. در صورتی که اسم مورد نظر از چندین واژه تشکیل شده الزم است حرف اول تمام کلمات 6. اسم نبايد reserved word یا یک اسم و واژه ی انتخاب شده برای دستورات و کلیدواژه های خود سیستم باشد. به هنگام اعالن متغير بعد از مشخص كردن اسم بايد نوع داده ای را نیز مشخص كنيد. می توان چندین متغير را به طور همزمان جدا كنيد: اعالن نمود. برای اين كار بایستی آن ها را به وسيله ی ويرگول از هم DataType_n;

3 بر خالف زبان های ديگر اگر متغيرهای مختلف با نوع داده ای مشترک و یکسان تعریف كنيد بعد از هر متغير بايد نوع داده ای آن را نیز مشخص کنید. مقدار دهی اوليه متغير initializing( )variable پس از اعالن متغير مفسر فضای خالی را برای ذخيره به آن تخصیص می دهد اما الزم به ذکر است که اين به معنای پركردن آنی فضا با مقدار نيست. به عبارتی دیگر متغير در ابتدا تهی يا null می باشد. برای تغییر اين وضعيت كافی است به آن يک مقدار نسبت دهید. اين فرایند را مقدار دهی اوليه یا به انگلیسی initialization گويند. برای این كار در جای الزم واژه ی کلیدیSELECT يا SET را وارد كرده و سپس اسم متغير و بعد عملگر = و سرانجام مقدار را درج كنيد: = DesiredValue یا = DesiredValue هنگامی كه مقداردهی متغير کامل به انجام رسید می توانيد آن را در دسترس قرار داده يا نمايش دهيد. برای انجام این کار همانند دستور باال اسم متغير را سمت راست واژه ی کلیدی PRINT يا SELECT درج كنيد. استفاده از متغیر بعد از تعيين اسم برای متغير بايد مقدار حافظه ی مورد نیاز آن را نیز تعریف نمایید. از آنجایی که پایگاه داده می تواند با انواع مختلفی از داده ها و اطالعات كار كند SQL مجموعه ای از انواع داده ای را طراحی و ارائه كرده است. نوع مورد استفاده برای متغير درواقع همان نوع مورد استفاده برای ستون ها می باشد. از این رو قوانين مورد استفاده برای انواع داده ای هم يكسان هستند كه آنها را برای يادآوری به صورت کوتاه مورد بررسی قرار خواهیم داد. متغيرهای بولی true/false( یا 1/0(

4 متغير بولی به وسيله نوع داده ای BIT يا bit تعريف می شوند. مثال: پس از اعالن متغير بولی می توانيد آن را با 0 IsOrganDonor bit ; false و باقی اعداد برای عبارات درست یا true بكار می روند. نمونه: يا هر عدد ديگری مقدار دهی و پر كنيد. 0 برای مقادير غلط یا آموزش کاربردی: استفاده از متغيرهای بولی 1. در query editor مجموعه دستورات زير را وارد كنيد: bit = 1 AS [Is Married?]; 2. برای اجرای مجموعه دستورات دكمه ی f5 را فشار دهيد. نوع داده ای عدد صحیح یا int Transact-SQL از انواع مختلف اعداد پشتيبانی می كند. اگر متغیر مورد نظر دربردارنده ی مقدار عددی طبيعی بين برد 2,147,483,648- تا 2,147,483,647 باشد می توانيد از نوع داده ای int برای تعريف آن استفاده نمایید. int; = 1450; خروجی 1450 را تولید می کند:

5 اگر متغير عددی مثبت )بسیار کوچک( و بين بازه ی 0 تا 255 است از نوع داده ای tinyint استفاده كنيد. قوانين مورد استفاده برای smallint همانند int است با این تفاوت که smallint برای ذخيره سازی اعداد كوچكتر بين برد 32,768- تا 32,767 قرار می گیرند بكار می رود. SMALLINT; = 16; AS [Number of Pages]; Number of Pages نوع داده ای bigint برای متغيرهای بزرگ يا بسیار بزرگ بين محدوده ی (1 rows affected) 9,223,372,036,854,775,808- تا BigInt; 9,223,372,036,854,775,807 استفاده می شود.

6 = ; AS 'Country Population'; Country Population (1 rows affected) استفاده از اعداد صحيح به عنوان متغير 1. کد را به صورت زير ویرایش نمایید: int; = 1; = 2; AS [Is AS [Employment Status]; 2. کد را اجرا كنيد:

7 اعداد ده دهی )در مبنای 10( یا decimal Transact-SQL داده ای numeric دهی( استفاده كنيد. مثال: از انواع مقادیر عددی decimal نیز پشتيبانی می كند. به عنوان نمونه می توانيد از نوع يا decimal برای متغير هايی كه حاوی همه نوع مقدار عددی هستند )اعداد طبيعی يا ده DECIMAL; = ; 648 به تعداد ارقام به كار رفته برای )نمایش( يک عدد دقت یا precision می گويند. همان طور كه قبال مشاهده شد برای مشخص كردن دقت اعداد از نوع decimal يا numeric يک کاراکتر پرانتز به نوع داده ای اضافه کرده و در داخل آن يک عدد بين 1 تا 33 درج نمایید. اين عدد تعداد ارقام اعشار مجاز در سمت راست نقطه ی مميز اعشار را مشخص می كند. آموزش کاربردی 1. دستور را به صورت زير ویرایش نمایید. Decimal(6,2);

8 = 1; = 2; = 36.50; AS [Is AS [Employment AS Hours; 2. دستور را اجرا كنيد. اعداد حقیقی numbers( )real Transact-SQL با ارائه انواع داده ای float و real از اعداد ممیز شناور )floating-point( پشتيبانی می كند. مثال زیر یک متغیر عددی از نوع اعشاری float تعریف کرده و آن را مقداردهی و سپس در عملیات مورد FLOAT; = 48.16; AS Radius; Radius استفاده قرار می دهد: (1 rows affected)

9 مقادیر ارزی اگر از متغيرهايی استفاده می كنيد كه دارای مقادیر ارزی هستند در آن صورت می توانيد از از نوع داده Money; = ; AS [Yearly Income]; Yearly Income (1 rows affected) ای money برای نمایش آن ها بهره بگیرید. به یاد داشته باشید كه می توانيد برای مقاديری که بين بازه ی عددی -214, تا 214, قرار می گیرند از نوع داده ای smallmoney استفاده كنيد. تعداد عدد و دقت اعشاری smallmoney و money استفاده از متغیرهای ارزی 1. دستورات را به ترتیب زير ویرایش کنید. به صورت پیش فرض بر روی 4 تنظیم شده است. SmallMoney; = 1; = 2; = 36.50; = 15.72; AS [Empl AS AS AS AS Weekly; 2. عبارت را اجرا كنيد.

10 نوع داده ای char برای نمايش متغيرهايی كه از كاراكتر يا هر عالمت دیگری استفاده می كنند می توانيد از نوع داده ای char استفاده كنيد. برای مقداردهی آن بایستی مقدارش را داخل تک کوتیشن محصور نمایید. مثال: char; = 'M'; AS Gender; Gender M (1 rows affected)

11 اگر مقدار متغير شامل كاراكترهای بين المللی يا غير التين باشد )unicode( در آن صورت می بایست از نوع داده ای nchar استفاده كنيد. هنگام مقداردهی اولیه متغير الزم است پیش از آن )N( قرار دهيد. نمونه: nchar; = N'M'; AS Gender; Gender M (1 rows affected) متغیرهای متنی یا نوع داده ای string يک رشته مجموعه ای از كاراكترها يا نمادهای مختلف است. برای اعالن یا تعریف متغيرهايی از اين دست نوع داده ای varchar را مورد استفاده قرار دهید. varchar; الزم است به خاطر داشته باشید که در زمان اعالن متغیر رشته ای باید طول یا تعداد کاراکترهای آن را تعیین کنید. برای این منظور کافی است عدد مورد نظر را داخل پرانتز مقابل آن وارد نمایید. char(1); varchar(20); همچنين برای مقداردهی اولیه يک متغير آن را در ( ' ) قرار دهيد. مثال: char(1); varchar(20); = 'Male'; = 'Yolanda';

12 در صورت استفاده از( SQLCMD.EXE ) Command Prompt یا پنجره ی فرمان باید مقدار را داخل ( " ) محصور کنید. اگر از Query Editor استفاده می كنيد از قرار دادن مقدار داخل کاراکتر )"( خودداری کنید. در غير اين صورت پيام خطا دريافت خواهيد كرد.

13 اگر متغير دربردارنده ی كاراكترهای بین المللی يا نمادهای unicode بود در آن صورت باید برای اعالن آن از نوع داده ای nvarchar استفاده نمایید. کافی است در زمان مقدار دهی اولیه پیش از مقدار آن N را درج نمایید. char; nchar; varchar; nvarchar; = N'Male'; = N'7HHF-294'; = 'Yolanda'; = N'Williamson';; می توانید متغیرهایی که با نوع داده ای varchar nchar char یا nvarchar اعالن شده را با کاراکتر N آغاز کنید در صورت انجام این کار با هیچ خطایی مواجه نخواهید شد. در صورتی که بيش از يک کاراکتر داخل ( ' ) قرار می دهید تنها كاراكتری كه در جای اول از سمت چپ قرار گرفته در متغير ذخيره خواهد شد. استفاده از متغیرهای رشته ای 1. دستورات را به ترتیب زير ویرایش نمایید. SmallMoney,

14 @WeeklySalary SmallMoney; = N'Samuel'; = N'Weinberg'; + N', ' = 1; = 2; = 36.50; = 15.72; As [Full AS [Empl AS AS AS AS Weekly; 2. مجموعه دستور را اجرا كنيد.

15 3. اسم فایل را Variables انتخاب کرده و آن را در mydocument ذخيره كنيد. متغیرهای متنی )Text( چنانچه مقداری که در متغیر ذخیره می شود متن یا نوشته ی بسیار طوالنی می باشد در آن صورت توصیه می شود نوع داده ای varchar(max) را به كار ببريد. nvarchar(max);

16 اگر متغیر متنی حاوی كاراكترهای بین المللی و غیر التین می باشد در آن صورت توصیه می شود نوع داده ای nvarchar(max) را مورد استفاده قرار دهید. برای مقدار دهی متغير از قوانينی كه تا کنون تشریح شد استفاده نمایید. نوع داده ای sql_variant این نوع داده ای همان طور که در یکی از مباحث پیشین ذکر شد برای ذخیره سازی انواع داده ای مختلف که SQL Server از آن ها پشتیبانی می کند مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع داده در ستون ها پارامترها متغیر ها و مقادیر بازگشتی توابع کاربر )user-defined( استفاده می شود. sql_variant در حقیقت به اشیا بانک اطالعاتی این امکان را می دهد که از نوع داده ای های دیگر پشتیبانی کنند. یک ستون که نوع داده ای آن sql_variant اعالن شده باشد می تواند دربردارنده ی سطرهایی با انواع داده ی متفاوت باشد به عنوان مثال برای ستونی که نوع داده ی sql_variant برای آن تعریف شده می تواند مقادیر int یا binary و یا char را شامل شود. بنابراین T-SQLبرای متغيرهايی كه قادر به ذخیره و نگه داری هر نوع مقداری هستند نوع داده ای sql_variant را فراهم می کند. در زمان مقدار دهی اولیه ی متغير بايستی از قوانين sql variant پيروی كنيد. مثال: sql_variant; = N'Paul Yamo'; = N' '; = 1; = ; AS [Full Name]; AS [Date Hired]; AS [Is Married?]; AS [Yearly Income];

17 نوع داده ای geometry به منظور پشتیبانی و ذخیره ی مقادیر مختصات هندسی زبان T-SQLنوع داده ای geometry را در اختیار کاربر قرار می دهد. geometry; Geometry درواقع یک کالس است که دارای خواص )property( و رفتار یا متدهایی )method( می باشد. پس از تعریف یا اعالن متغير geometry بایستی آن را مقداردهی نمایید. اين كار به وسيله ی متد یا تابع static geometry STGeomFromText('geography_tagged_text', SRID) STGeomFromText انجام پذير می باشد كه دستور آن به شرح زير است: اين متد در حقیقت یک متد static است بدین معنی که برای دسترسی به آن شما می بایست از geometry::stgeomfromtext استفاده می كنيد. geometry; = geometry::stgeomfromtext(...) اين متد دارای دو آرگومان است. اولین آرگومان دارای مقداری است که به صورت Well-Known Text (WKT) تعریف شده است. مقدار از فرمت تعريف شده ی OGC پیروی می كند. راه های مختلفی برای مشخص کردن مقدار وجود دارد. به طور حتم از پیش می دانید که مختصات هندسی دارای دو مقدار می باشد. يكی مختصات افقی يا x و ديگری مختصات عمودی يا y می باشد. اين دو مقدار می توانند يک عدد صحيح يا اعشاری باشند. چنانچه مختصات يک نقطه را در اختیار دارید و اکنون مایلید از آن به عنوان مقدار شی geometry استفاده نمایید كلمه ی point() را تايپ كرده و در پرانتز مختصات را درج نمایید سپس به وسيله ی خط فاصله یا space آن ها را از هم جدا كنيد. geometry; = geometry::stgeomfromtext('point(6 4)',... همچنين می توانيد بجای يک نقطه مختصات يک خط را وارد نماييد. برای اين منظور الزم است از عبارت کلیدی y و x استفاده كنيد. كافی است linestring(,) هم جدا کنید. را تایپ کرده و به وسیله ی تفکیک گر ویرگول پارامترها را از

18 geometry; = geometry::stgeomfromtext('linestring(1 4, 5 2)',...); اگر می خواهید از مقادیر مرکب استفاده کنید در آن صورت می بایست polygon را به عنوان آرگومان به متد geometry::stgeomfromtext ارسال کنید. ابتدا polygon(()) را تايپ كرده مختصات هر نقطه )رئوس( را داخل پرانتز تايپ كنيد سپس به وسيله ی ويرگول آن ها از هم جدا نمایید. مقادیر آخرین و اولین رئوس بایستی یکی باشد: geometry; = geometry::stgeomfromtext('polygon((1 2, 2 5, 5 5, 4 2, 1 2))',.. ); دومين آرگومان ارسالی به متد geometry::stgeomfromtext عدد صحیح ثابت می باشد که spatial (SRID) reference ID نامیده می شود. بعد از اعالن و مقدار دهی اولیه ی متغیر می توانيد از عبارت geometry; = geometry::stgeomfromtext('point(6 4)', 0); select برای نمايش مقدار استفاده نمایید.

19 نمايش موقعیت جفرافیایی Transact-SQL قادر به ذخیره و نمایش موقعیت های جغرافیایی می باشد. نوع داده ای تعریف شده توسط کاربر Type( )User-Defined زبان T-SQL به شما این امکان را می دهد که خود یک نوع را بر اساس نوع داده ای پیش فرض این زبان ایجاد نمایید. به اين نوع داده ای در اصطالح (UDT) user-defined data type می گويند. در مباحث پیشین CREATE TYPE NaturalNumber FROM int; CREATE TYPE ShortString FROM nvarchar(20); CREATE TYPE ItemCode FROM nchar(10); CREATE TYPE LongString FROM nvarchar(80); CREATE TYPE Salary FROM decimal(8, 2); CREATE TYPE Boolean FROM bit; چگونگی ايجاد آنها را را توضیح دادیم. پس از ایجاد یک UDT می توانيد يک متغير برای آن تعریف نمایید. سپس مقدار مناسب را به آن متغیر Boolean; = 1; = N'28-380'; = N'Gertrude'; = N'Monay'; = N'1044 Alicot Drive'; = 26.75; = 1; AS [Empl AS [Empl AS [First AS AS [Hourly Salary], تخصیص می دهید.مثال:

20 @IsMarried AS [Is Married?]; این امکان وجود دارد که انواع داده ای پیش فرض زبان Transact-SQLرا با انواع داده ای اختصاصی و تعریف شده توسط خود در كد ترکیب نمایید. عملیات مرکب عمليات مركب عبارت است از انجام دو عملیات یکسان بر روی یک متغیر )مثال جمع یک عدد با خودش(. به طور مثال فرض كنيد كه يک متغير داريد و می خواهيد بر روی آن عملياتی انجام داده و مقدار متغير را با خودش جمع كنيد. عمليات مركب از عملگری استفاده می كند كه در واقع ترکیبی از دو عملگر می باشد. متغير می تواند از هر نوعی باشد منوط به اینکه امکان اجرای عمليات مورد نظر بر روی آن وجود داشته باشد. مثال: جمع مرکب عمل جمع مرکب از عملگر =+ برای اجرای عملیات مورد نظر بهره می گیرد. توسط عملگر مزبور می توان يک مقدار را به خودش اضافه كرد. برای این منظور کافی است عملگر را بین دو عملوند که متغیری یکسان است تایپ کنید. int; = 248; بعد از انجام اين عمليات متغير مقدار جديدی خواهد داشت. تصویر زير را در نظر بگيريد:

21 متغير به كار رفته در عمليات مركب می تواند از هر نوعی باشد به شرطی که آن نوع داده ای از عمليات مد نظر پشتيبانی كند. رشته ها از عمليات جمع پشتيبانی می كنند بنابراین متغير می تواند از نوع char یا مشتقات آن باشد. همچنين می توان يک متغیر را به متغير دیگر اضافه كرد. برای اين كار ابتدا متغير و سپس متغیر دیگری كه می خواهيد به آن اضافه كنيد را تايپ كرده و عملگر را بين آن ها درج نمایید. nvarchar(50); nvarchar(20); = N'Paul'; = N' Yamaguchi'; زمانی كه عمليات انجام شد متغير سمت چپ دارای مقداری جديد خواهد بود:

22 يكی ديگر از كاربردهای عمل جمع مركب افزودن مقدار ثابت به متغير مورد نظر است. برای اين كار عملگر =+ را درج نموده سپس مقدار ثابت را در سمت راست آن وارد نمایید. nvarchar(50); = N'Paul'; += N' Motto'; به ياد داشته باشيد كه پس از انجام و اتمام عمليات متغير با مقدار جدید پر خواهد شد.

23 nvarchar(50); nvarchar(20); nvarchar(20); همچنين می توانيد اين عمليات را چندين بار تكرار كنيد. مثال بیشتر: = N'Paul'; = N' Bertrand'; = N' Yamaguchi';

24 هميشه ظرفيت ذخيره عملوند سمت چپ را به خاطر داشته باشد. عملوند بايد قابليت ذخیره ی تمامی مقاديری كه به آن اضافه و نسبت داده می شوند را داشته باشد. ديگر عمليات باینری یا دودویی عملیات مرکب را می توان برای تمامی دیگر عملیات محاسباتی نیز اعمال و پیاده سازی کرد. همان طور كه در باال مشاهده شد عمليات جمع مركب برای رشته ها نيز امكان پذير است )در خصوص رشته ها منظور متصل کردن دو متن و نوشته به یکدیگر است(. این نوع عملیات همچنين برای دستكاری بيت ها قابل استفاده است. به ياد داشته باشيد كه تمام نوع داده ها قابليت پشتیبانی از کلیه ی عمليات مركب را ندارند. در کل:

25 تمامی عملگرهای باینری محاسباتی از جمع تفريق ضرب تقسيم و باقيمانده پشتيبانی می كنند. این عملگرها به ترتيب توسط نمادهای =/,=*,=-,=+ و =& نمایش داده می شوند. عمليات تنظيم بيت برای موارد زير قابل استفاده است: 1. استفاده از عملگر =& برای مقايسه بيت سمت چپ و سمت راست عملگر و بررسی برابر بودن آن ها int; = 215; &= 15; 2. استفاده از عملگر or يا = برای مقايسه بيت سمت چپ و سمت راست عملگر و بررسی نابرابر بودن آنها int; = 215; = 15; ^= 3. بکار بردن عملگر xor يا int; = 215; ^= 15; اين عملگر ها برای اعداد در مبنای 10 و طبيعی نيز قابل استفاده می باشند.

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران مبانی توابع در SQL مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی Sql

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران مبانی توابع در SQL مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی Sql تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران مبانی توابع در SQL مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی Sql Server مبانی توابع در SQL وقتی خطوط برنامه ما زیاد

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران عملگرهای اصلی پایتون مدرس : مهندس افشین رفوآ عملگرهای اصلی

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران عملگرهای اصلی پایتون مدرس : مهندس افشین رفوآ عملگرهای اصلی تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران عملگرهای اصلی پایتون مدرس : مهندس افشین رفوآ عملگرهای اصلی پایتون operator( )Python عملگرها سازه هایی هستند که

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - SQL Server Data Types.docx

Microsoft Word - SQL Server Data Types.docx انواع نوع داده ای در : SQL Server 2005 نوع دقيق عددی Numerics) :(Exact اعداد صحيح تنها اعدادي هستند آه ميتوانند مقادري مثبت يا منفي داشته باشند آه فاقد دقت اعشاري ميباشند. در واقع اين مقادير تنها اعداد

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران متغیر های Boolean مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : ت

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران متغیر های Boolean مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : ت بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران متغیر های Boolean مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : تهران - خيابان شريعتی - باال تر از خيابان ملک - جنب

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش javascript آرایه ها در مدرس: مهندس افشین رفوآ آدرس آم

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش javascript آرایه ها در مدرس: مهندس افشین رفوآ آدرس آم بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش javascript آرایه ها در مدرس: مهندس افشین رفوآ آموزش آرایه ها در javascript آرایه ها )در جاوا اسکریپت( چندین

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران فراخوانی تابع invocation( )function مدرس : مهندس افشین رفوآ

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران فراخوانی تابع invocation( )function مدرس : مهندس افشین رفوآ تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران فراخوانی تابع invocation( )function مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش Jquery دوره آموزش JavaScript فراخوانی تابع

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران رنگ متن مدرس : مهندس افشین رفوآ رنگ متن خاصیت رنگ یا color

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران رنگ متن مدرس : مهندس افشین رفوآ رنگ متن خاصیت رنگ یا color بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران رنگ متن مدرس : مهندس افشین رفوآ رنگ متن خاصیت رنگ یا color property همان طور که از اسم آن پیدا است ویژه ی انتخاب

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش ساختار برنامه سی شارپ مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آم

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش ساختار برنامه سی شارپ مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آم بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش ساختار برنامه سی شارپ مدرس : مهندس افشین رفوآ شارپ سی برنامه ساختار آموزش از تر( )کوچک تر ساده ساختار به

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس اف

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس اف تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ابزار الزم برای نصب و راه اندازی Joomla x.3 مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی جومال ابزار الزم برای نصب و راه

توضیحات بیشتر

مرجع توابع کار با دیتابیس MySQL در زبان PHP PHP تعداد زیادی تابع کاربردی برای دسترسی و کار با سرویس دهنده های دیتابیس MySQLi فراهم می کند که در مبحث ج

مرجع توابع کار با دیتابیس MySQL در زبان PHP PHP تعداد زیادی تابع کاربردی برای دسترسی و کار با سرویس دهنده های دیتابیس MySQLi فراهم می کند که در مبحث ج مرجع توابع کار با دیتابیس MySQL در زبان PHP PHP تعداد زیادی تابع کاربردی برای دسترسی و کار با سرویس دهنده های دیتابیس MySQLi فراهم می کند که در مبحث جاری آن ها را فهرست کرده و شرح مختصری از هر یک ارائه

توضیحات بیشتر

شروع کار با SQL Server درس اول: ایجاد پایگاه داده و جدول سید کاوه احمدی

شروع کار با SQL Server درس اول: ایجاد پایگاه داده و جدول سید کاوه احمدی شروع کار با SQL Server درس اول: ایجاد پایگاه داده و جدول سید کاوه احمدی یادآوری: ایجاد سیستم مدیریت اخبار هر خبر دارای یک عنوان و یک متن است. هر خبر می تواند دارای یک موضوع باشد. هر موضوع شامل خبرهای مختلفی

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران مروری بر سطر و رکورد در پایگاه داده مدرس : مهندس افشین رفوآ

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران مروری بر سطر و رکورد در پایگاه داده مدرس : مهندس افشین رفوآ تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران مروری بر سطر و رکورد در پایگاه داده مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی Sql Server مروری بر سطر و رکورد در پایگاه

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران چگونگی تغییر پراپرتی های دکمه در جاوا مدرس: مهندس افشین رفو

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران چگونگی تغییر پراپرتی های دکمه در جاوا مدرس: مهندس افشین رفو بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران چگونگی تغییر پراپرتی های دکمه در جاوا مدرس: مهندس افشین رفوآ چگونگی تغییر پراپرتی های دکمه در جاوا در بخش قبل

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش بستارها function( )closure مدرس : مهندس افشین رفوآ دو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش بستارها function( )closure مدرس : مهندس افشین رفوآ دو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش بستارها function( )closure مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش Jquery دوره آموزش JavaScript آموزش بستارها

توضیحات بیشتر

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده دستور کار پنجم : Functions User Define SQL بهار ۹۶ 1

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده دستور کار پنجم : Functions User Define SQL بهار ۹۶ 1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی کامپیوتر گزارش کار سیستم آزمایشگاه پایگاه داده دستور کار پنجم : Functions User Define SQL بهار ۹۶ 1 توابع تعریف شده توسط کاربر: در توابع تعریفشده توسط کاربر سه

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش و ثابت لیترال در سی شارپ مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش و ثابت لیترال در سی شارپ مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش و ثابت لیترال در سی شارپ مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : تهران - خيابان شريعتی - باال تر از خيابان

توضیحات بیشتر

آموزش method overloading Java یا فراخوانی متدهای همنام با پارامترهای مختلف زمانی که کالسی چندین متد همنام با پارامترهای مختلف دارد در اصطالح برنامه نو

آموزش method overloading Java یا فراخوانی متدهای همنام با پارامترهای مختلف زمانی که کالسی چندین متد همنام با پارامترهای مختلف دارد در اصطالح برنامه نو آموزش method overloading Java یا فراخوانی متدهای همنام با پارامترهای مختلف زمانی که کالسی چندین متد همنام با پارامترهای مختلف دارد در اصطالح برنامه نویسی شی گرا به آن method overloading می گویند. در برنامه

توضیحات بیشتر

ADT های پایه ای

ADT های پایه ای انواع داده ای پیش ساخته سید ناصر رضوی www.snrazavi.ir ۱۳۹۸ داده ای انواع 2-1 پیش ساخته 2 اجزای برنامه نویسی ۳ any program you might want to write objects functions and modules graphics, sound, and image

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش درخواست های Mysql مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش درخواست های Mysql مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش درخواست های Mysql مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : تهران - خيابان شريعتی - باال تر از خيابان ملک

توضیحات بیشتر

آموزش Java تابع سازنده یا Constructor در Java Java یا تابع سازنده در زبان Constructor پرکردن آ بجکت با داده بکار می رود. یک متد خاص است که برای مقدارد

آموزش Java تابع سازنده یا Constructor در Java Java یا تابع سازنده در زبان Constructor پرکردن آ بجکت با داده بکار می رود. یک متد خاص است که برای مقدارد آموزش Java تابع سازنده یا Constructor در Java Java یا تابع سازنده در زبان Constructor پرکردن آ بجکت با داده بکار می رود. یک متد خاص است که برای مقداردهی اولیه ی فیلدهای کالس و تابع constructor در زمان

توضیحات بیشتر

ADT های پایه ای

ADT های پایه ای عناصر برنامه نویسی: انواع داده ای پیش ساخته سید ناصر رضوی www.snrazavi.ir 1395 داده ای انواع 2-1 پیش ساخته 2 اجزای برنامه نویسی 3 any program you might want to write objects functions and modules graphics,

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران طرح ایجاد بندی چند اول قسمت قابه مدرس : مهندس افشین رفوآ آد

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران طرح ایجاد بندی چند اول قسمت قابه مدرس : مهندس افشین رفوآ آد بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران طرح ایجاد بندی چند اول قسمت قابه مدرس : مهندس افشین رفوآ ایجاد طرح بندی چند قابه قسمت اول بکاربردن Fragment ها

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش حلقه ها درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه :

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش حلقه ها درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش حلقه ها درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آموزش حلقه ها درPHP آموزش برنامه نویسی : آموزش برنامه نویسی PHP در

توضیحات بیشتر

درس برنامه نویسی )شیمی( بهار ٩٧ تدریس توسط : حسین جوهری درس پنجم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده ریاضی ادامه بحث در مورد اعداد کار با ورودی

درس برنامه نویسی )شیمی( بهار ٩٧ تدریس توسط : حسین جوهری درس پنجم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده ریاضی ادامه بحث در مورد اعداد کار با ورودی درس برنامه نویسی )شیمی( بهار ٩٧ تدریس توسط : حسین جوهری درس پنجم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده ریاضی ادامه بحث در مورد اعداد کار با ورودی خروجی عبارات منطقی برای مطالعه بیشتر فصل ٣ و ٤ و ١٠

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

آموزش نوشتن در یک فایل نوشتن در یک فایل کمی آسانتر از خواندن یک فایل می باشد. برای نوشتن یک فایل از چند گروه داخلی استفاده خواهیم کرد: گروه FileWriter

آموزش نوشتن در یک فایل نوشتن در یک فایل کمی آسانتر از خواندن یک فایل می باشد. برای نوشتن یک فایل از چند گروه داخلی استفاده خواهیم کرد: گروه FileWriter آموزش نوشتن در یک فایل نوشتن در یک فایل کمی آسانتر از خواندن یک فایل می باشد. برای نوشتن یک فایل از چند گروه داخلی استفاده خواهیم کرد: گروه FileWriter و PrintWriter. با کلیک کردن بر روی File > New File

توضیحات بیشتر

(اورنگ) راهنماي استفاده از وب سرویس پارسه اورنگ پژوهان پارسه نام فایل: oppsmsws-help.pdf تعداد صفحات 6 تاریخویرایش :1391/10/26 نسخه: 1.5 پارسه راهنماي

(اورنگ) راهنماي استفاده از وب سرویس پارسه اورنگ پژوهان پارسه نام فایل: oppsmsws-help.pdf تعداد صفحات 6 تاریخویرایش :1391/10/26 نسخه: 1.5 پارسه راهنماي (اورنگ) راهنماي استفاده از وب سرویس پارسه اورنگ پژوهان پارسه نام فایل: oppsmsws-help.pdf تعداد صفحات 6 تاریخویرایش :1391/10/26 نسخه: 1.5 پارسه راهنماي استفاده از وب سرویس فهرست ارسال پیام کوتاه... 2 مقادیرارسالی

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

کامل ترین دوره های آموزش برنامه نویسی پایگاه داده معماری نرم افزار و موبایل به همراه مجموعه مقاالت و فیلم های آموزشی رایگان در: اس

کامل ترین دوره های آموزش برنامه نویسی پایگاه داده معماری نرم افزار و موبایل به همراه مجموعه مقاالت و فیلم های آموزشی رایگان در:   اس کامل ترین دوره های آموزش برنامه نویسی پایگاه داده معماری نرم افزار و موبایل به همراه مجموعه مقاالت و فیلم های آموزشی رایگان در: www.tahlildadeh.com استفاده از این مطالب با ذکر منبع بال مانع است. مقدمه

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران مدیریت خطاها و ثبت وقایع / logging در الراول مدرس : مهندس ا

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران مدیریت خطاها و ثبت وقایع / logging در الراول مدرس : مهندس ا تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران مدیریت خطاها و ثبت وقایع / logging در الراول مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی PHP مدیریت خطاها و ثبت وقایع

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - help.doc

Microsoft Word - help.doc راهنماي استفاده از سامانه پيام كوتاه براي وارد شدن به محيط مديريت شماره پيامك خود ابتدا بايد به اينترنت متصل باشيد و به آدرس سايت www.smsline.ir مراجعه نماييد. در صفحه اصلي سايت قسمت (( ورود به پنل ))

توضیحات بیشتر

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انجام می دهد (با مثال توضیح دهید) 2-2 2 + 3 2 - + (-)

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش پیش از متغیرهای تعریف شده درPHP مدرس : مهندس افشین رف

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش پیش از متغیرهای تعریف شده درPHP مدرس : مهندس افشین رف بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش پیش از متغیرهای تعریف شده درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آموزش متغیرهای از پیش تعریف شده درPHP آموزش برنامه

توضیحات بیشتر

TrafficRelay-manual doc

TrafficRelay-manual doc 1 از راهنماي استفاده از انتقال ترافیک 2 از شماره بازنگري تاریخ بازنگري شرح بازنگري ویرایشگر ویرایش اول 89/05/02 01 ویرایش دوم 89/08/04 02 ویرایش سوم 90/08/29 03 ویرایش چهارم 95/08/25 04 تهیهکننده تاییدکننده

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران فعالیت ه یا اندروید مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه :

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران فعالیت ه یا اندروید مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران فعالیت ه یا اندروید مدرس : مهندس افشین رفوآ فعالیت های اندروید یک فعالیت نشان دهندهی یک صفحه نمایش همراه با یک

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

طراحی صفحات وب )الهام تقی زاده( کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات

طراحی صفحات وب )الهام تقی زاده( کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات کنترل های ارزیابی) معتبر سازی( داده های ورودی کاربر یکی از مهمترین کارهایی که صفحات وب انجام می دهند جمع آوری اطالعات از کاربران و ذخیره آنها در یک بانک اطالعاتی است. اغلب اوقات الزم است داده های وارد

توضیحات بیشتر

Background

Background رشته ها string 1 معرفي رشته ها در زبان C براي رشته ها متغير جديدي وجود ندارد رشته ها در زبان C بصورت آرايه اي از كاراكترها تعريف ميشوند. رشته ها براي ذخيره بازيابي و دستكاري متنها )مانند اسامي افراد( استفاده

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران تودرتو کردن شرط ها مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه :

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران تودرتو کردن شرط ها مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران تودرتو کردن شرط ها مدرس : مهندس افشین رفوآ ها شرط کردن تودرتو کنید. اصالح زیر ترتیب به را Management.csc فایل

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران jquery تنظیم و مقداردهی محتوا و خصیصه ها مدرس : مهندس افشین

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران jquery تنظیم و مقداردهی محتوا و خصیصه ها مدرس : مهندس افشین بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران jquery تنظیم و مقداردهی محتوا و خصیصه ها مدرس : مهندس افشین رفوآ jquery تنظیم و مقداردهی محتوا و خصیصه ها توابع

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران قطعات اندروید Fragments( )Android مدرس : مهندس افشین رفوآ آ

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران قطعات اندروید Fragments( )Android مدرس : مهندس افشین رفوآ آ بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران قطعات اندروید Fragments( )Android مدرس : مهندس افشین رفوآ قطعات اندروید Fragments( )Android یک قطعه )Fragment(

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش نحوه ی بهبود و افزایش امنیت سایت WordPress مدرس : مهن

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش نحوه ی بهبود و افزایش امنیت سایت WordPress مدرس : مهن تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش نحوه ی بهبود و افزایش امنیت سایت WordPress مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی WordPress آموزش نحوه ی بهبود

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ماژول ها در پایتون مدرس : مهندس افشین رفوآ ماژول ها در پایت

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ماژول ها در پایتون مدرس : مهندس افشین رفوآ ماژول ها در پایت تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ماژول ها در پایتون مدرس : مهندس افشین رفوآ ماژول ها در پایتون )module( ماژول به شما این امکان را می دهد که کدهای

توضیحات بیشتر

آموزش Java وراثت/ Inheritance وراثت در جاوا مکانیزمی است که توسط آن آبجکتی تمامی ویژگی )property( و قابلیت ها )behavior( آبجکت پدر را کسب کرده و در اص

آموزش Java وراثت/ Inheritance وراثت در جاوا مکانیزمی است که توسط آن آبجکتی تمامی ویژگی )property( و قابلیت ها )behavior( آبجکت پدر را کسب کرده و در اص آموزش Java وراثت/ Inheritance وراثت در جاوا مکانیزمی است که توسط آن آبجکتی تمامی ویژگی )property( و قابلیت ها )behavior( آبجکت پدر را کسب کرده و در اصطالح به ارث می برد. ایده ی پشت وراثت در جاوا این است

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران SQL Server در )دنباله( Sequence مدرس : مهندس افشین رفوآ دور

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران SQL Server در )دنباله( Sequence مدرس : مهندس افشین رفوآ دور تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران SQL Server در )دنباله( Sequence مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی Sql Server SQL Server در )دنباله( Sequence

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team نصب کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از

توضیحات بیشتر

free download pnu pdf file from کارشناسی و کارشناسی ارشد حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است سري سوال : يك ۱ زمان آزمون (دق

free download pnu pdf file from   کارشناسی و کارشناسی ارشد حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است سري سوال : يك ۱ زمان آزمون (دق سري سوال : يك ۱ - ريلي,مهندسي پليمر - صنايع پليمر,مهندسي پليمر - علوم و تكنولوژي رنگ,مهندسي نفت - صنايع گاز,مهندسي نفت - راه ا هن - بهره برداري,مهندسي پزشكي - بيومكانيك,مهندسي عمران - نقشه برداري,مهندسي

توضیحات بیشتر

آموزش Java کار با کالس BufferedReader در Java کالس BufferedReader برای خواندن متن از یک input stream مبتنی بر کاراکتر بکار می رود. توسعه دهنده می توان

آموزش Java کار با کالس BufferedReader در Java کالس BufferedReader برای خواندن متن از یک input stream مبتنی بر کاراکتر بکار می رود. توسعه دهنده می توان آموزش Java کار با کالس BufferedReader در Java کالس BufferedReader برای خواندن متن از یک input stream مبتنی بر کاراکتر بکار می رود. توسعه دهنده می تواند با فراخوانی متد readline() از این کالس محتوای فایل

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران LINQ و ASP.NET مدرس : مهندس افشین رفوآ LINQ و ASP.NET اغلب

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران LINQ و ASP.NET مدرس : مهندس افشین رفوآ LINQ و ASP.NET اغلب بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران LINQ و ASP.NET مدرس : مهندس افشین رفوآ LINQ و ASP.NET اغلب اپلیکیشن ها مبتنی بر معماری data-centric هستند )بدین

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران اولین مراحل پیش نمایش Windows برای Xamarin Forms مدرس : مهن

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران اولین مراحل پیش نمایش Windows برای Xamarin Forms مدرس : مهن بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران اولین مراحل پیش نمایش Windows برای Xamarin Forms مدرس : مهندس افشین رفوآ رمز فایل tahlildadeh.com: کلیه حقوق مادی

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش دسترسی به پایگاه داده ASP.NET مدرس : مهندس افشین رفوآ

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش دسترسی به پایگاه داده ASP.NET مدرس : مهندس افشین رفوآ بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش دسترسی به پایگاه داده ASP.NET مدرس : مهندس افشین رفوآ آموزش دسترسی به پایگاه داده ASP.NET ASP.NET امکان

توضیحات بیشتر

هاله کسمائي

هاله کسمائي 3-1 آرایه يکی از پرکاربردترين ساختمان های داده است که اغلب برای پیاده سازی داده ه یا انتزاعی خطی بکار می رود. تعريف های يک بعدی های دو بعدی محاسبه فضا و آدرس های پويا الگوريتم های درج و حذف تعریف آرایه

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Internet Security 2018 IeDco.Support Team 2 صفحه نصب کسپرسکی اینترنت سکیوریتی 2018 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از وب سایت

توضیحات بیشتر

الرحیم الرحمن الله بسم داده تحلیل آموزشگاه ایران در دیتابیس و نویسی برنامه مرکز ترین تخصصی CSS از استفاده چگونگی رفوآ افشین مهندس : مدرس )external( خا

الرحیم الرحمن الله بسم داده تحلیل آموزشگاه ایران در دیتابیس و نویسی برنامه مرکز ترین تخصصی CSS از استفاده چگونگی رفوآ افشین مهندس : مدرس )external( خا الرحیم الرحمن الله بسم داده تحلیل آموزشگاه ایران در دیتابیس و نویسی برنامه مرکز ترین تخصصی CSS از استفاده چگونگی رفوآ افشین مهندس : مدرس )external( خارجی Style Sheet )external( خارجی Style Sheet Style

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحيم آموزشگاه تحليل داده تخصصی ترين مرکز برنامه نويسی و ديتابيس در ايران آموزش مقدمه ای بر Microsoft SQL مدرس : مهندس افشين رفوآ رمز

بسم اهلل الرحمن الرحيم آموزشگاه تحليل داده تخصصی ترين مرکز برنامه نويسی و ديتابيس در ايران آموزش مقدمه ای بر Microsoft SQL مدرس : مهندس افشين رفوآ رمز بسم اهلل الرحمن الرحيم آموزشگاه تحليل داده تخصصی ترين مرکز برنامه نويسی و ديتابيس در ايران آموزش مقدمه ای بر Microsoft SQL مدرس : مهندس افشين رفوآ رمز فايل tahlildadeh.com: کليه حقوق مادی و معنوی اين مقاله

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران JavaScript HTML DOM Navigation مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران JavaScript HTML DOM Navigation مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران JavaScript HTML DOM Navigation مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش Jquery دوره آموزش JavaScript JavaScript HTML

توضیحات بیشتر

رسم خطی عمودی در نمودار خطی

رسم خطی عمودی در نمودار خطی رسم خطی عمودی در نمودار خطی محمد ناظری بهار 1396 Talant.ir با نمودارهای اکسل به راحتی می شود خطی عمودی برای نمودار خطی ایجاد نمود. دلیل اینکه این موضوع را می خواهم بررسی کنم آن است تا راحت تر بتوانیم در

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx ايرانيان IeDCo. Support Team 6/4/2012 Kaspersky Small Office نصب Security ويروس را از طريق آدرس زير دانلود كنيد: اين نسخه آنتي در ابتدا فايل نصب Kaspersky نصب Small Office Security جهت http://www.irkaspersky.com/trial/kaspersky

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 IeDco.Support Team نحوه نصب کسپرسکی توتال سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( ابتدا از طریق صفحه مربوط به این محصول اقدام

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Total Security 2019 نسخه فارسی IeDco.Support Team نحوه نصب کسپرسکی توتال سکیوریتی 2019 )نسخه ویندوز( ابتدا از طریق صفحه مربوط به این

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران نوع داده ای TIME مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی Sql Se

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران نوع داده ای TIME مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی Sql Se تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران نوع داده ای TIME مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی Sql Server نوع داده ای TIME TIME یک نوع داده ای در SQL SERVER

توضیحات بیشتر

03.pub

03.pub فصل سوم 45 45 47 47 50 55 55 57 61 68 مقدمه بررسي فعال بودن سرويس دهنده SQL Server مفهوم پايگاه داده جدول و ركورد روش ايجاد پايگاه داده ايجاد جدول در پايگاه داده تغيير فيلدهاي جدول كليدهاي اصلي و خارجي

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران پردازش XML وسیله ی به xmlpullparser مدرس : مهندس افشین رفوآ

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران پردازش XML وسیله ی به xmlpullparser مدرس : مهندس افشین رفوآ بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران پردازش XML وسیله ی به xmlpullparser مدرس : مهندس افشین رفوآ پردازش XML به وسیله ی xmlpullparser مبحث پیش رو نحوه

توضیحات بیشتر

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team

شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team شرکت گسترش خدمات تجارت الکترونیک ایرانیان نصب و فعال سازی Kaspersky Ati-Virus 2018 IeDco.Support Team 2 صفحه نصب آنتی ویروس کسپرسکی 2018 )نسخه ویندوز( مرحله ی اول( برنامه ی نصب را از وب سایت کسپرسکی دانلود

توضیحات بیشتر

به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي

به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي به نام یگانه خالق هستی آشنایی با چگونگی ایجاد کتابخانه هاي کلاس library) (class در #C ترجمه و آماده سازي از بابک فخریلو ویژه دانشجویان درس برنامه سازي پیشرفته مقدمه در برنامه هایی که تا کنون دیدیم ما از

توضیحات بیشتر

فصل اول : اصول زبان ماشين و ساختار كامپيوتر

فصل اول : اصول زبان ماشين و ساختار كامپيوتر درس برنامه نویسی مبتنی بر وب PHP & MySQL مدرس: سید محمد بیدکی S.m.bidoki@gmail.com Bidoki.Mohammad@yahoo.com www.smbidoki.ir پاییز 1392 ابزار PHPMyAdmin ابزاری ساده و گرافیکیست که با زبان PHP سرور اجرا

توضیحات بیشتر

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم Google Takeout چگونه آرشیو تمام اطلاعاتمان روی گوگل را دانلود کنیم روزی که گوگل اعلام كرد شما می توانید یک آرشیو از تمام اطلاعات جستجوی خود را دانلود كنيد این خبر بازخورد مثبت و خوشحال کننده ای را در بین

توضیحات بیشتر

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 به نکات زیر حتما دقت کنید: موعد تحویل تمرین تمدید نخواهد شد. قطع بودن اینترنت منزل یا خوابگاه کندی سرعت اینترنت عدم وقت و... هیچ کدام دلیل

توضیحات بیشتر

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل

هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/25 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل هنرستان فنی عمران شهید دکتر چمران وقت امتحان: 40 دقیقه رشته: شبکه و نرم افزار )پایه 10( تاریخ: 96/9/5 درس: نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای ( فصل سوم( هنرجو:... هنرآموز : محمدرضا ساالرنیا غ ص امکان

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش مدیریت مرور گر درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آمو

بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش مدیریت مرور گر درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آمو بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش مدیریت مرور گر درPHP مدرس : مهندس افشین رفوآ آدرس آموزشگاه : تهران - خيابان شريعتی - باال تر از خيابان ملک

توضیحات بیشتر

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو نسخه 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسوده و ناکارامد شهري به شرح زیر می باشد مالک یک ملک با

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران W3.CSS و AngularJS مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی Angu

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران W3.CSS و AngularJS مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی Angu تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران W3.CSS و AngularJS مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی AngularJS W3.CSS و AngularJS شما می توانید به آسانی از

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ردیابی )Tracing( در ASP.NET Web API 2 مدرس : مهندس افشین رف

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ردیابی )Tracing( در ASP.NET Web API 2 مدرس : مهندس افشین رف تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران ردیابی )Tracing( در ASP.NET Web API 2 مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی Web API زمانی که شما می خواهید یک برنامه

توضیحات بیشتر

مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران معرفی سرویس DDNS و نحوه ی تنظیمات آن

مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران معرفی سرویس DDNS و نحوه ی تنظیمات آن معرفی سرویس DDNS و نحوه ی تنظیمات آن DDNS سرویسی است که به کاربران دارای اشتراک ADSL اجازه می دهد تا کاربران بتوانند با وجود IP های Dynamic )پویا( از طریق سرویس های دسترسی از راه دور مانند Remote Desktop

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش صدا در HTML 5 مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی HTM

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش صدا در HTML 5 مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی HTM تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش صدا در HTML 5 مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی HTML5 اجازه بدهید در شروع یک سرگرمی داشته باشیم. قرار

توضیحات بیشتر

آموزش چگونگی استفاده از 52 گیگابایت فضای آزاد و رایگان درSkydrive.1 با درود. اسکای درایو یکی از سرویس های اینترنتی مایکروسافت الیو ا

آموزش چگونگی استفاده از 52 گیگابایت فضای آزاد و رایگان درSkydrive.1 با درود. اسکای درایو یکی از سرویس های اینترنتی مایکروسافت الیو ا www.ketabfarsi.ir آموزش چگونگی استفاده از 52 گیگابایت فضای آزاد و رایگان درSkydrive.1 با درود. اسکای درایو یکی از سرویس های اینترنتی مایکروسافت الیو است که با استفاده از آن می توانید هر فایلی را آپلود

توضیحات بیشتر

س- فصل ششم : دستورهای شرطی هدفهای رفتاری : فراگیر پس از مطالعه این فصل می تواند : - انواع عملگرهای مقایسه ای را توضیح دهد و آن ها را در برنامه استفاده

س- فصل ششم : دستورهای شرطی هدفهای رفتاری : فراگیر پس از مطالعه این فصل می تواند : - انواع عملگرهای مقایسه ای را توضیح دهد و آن ها را در برنامه استفاده س- فصل ششم : دستورهای شرطی هدفهای رفتاری : فراگیر پس از مطالعه این فصل می تواند : - انواع عملگرهای مقایسه ای را توضیح دهد و آن ها را در برنامه استفاده کند. 1 if-else اختار دستور if و را در برنامه های شرطی

توضیحات بیشتر

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی که در حین انجام کار خطایی رخ دهد به صورت کامل متوقف

توضیحات بیشتر

برنامه‌نويسي به زبان C++

برنامه‌نويسي به زبان C++ به نام خدا کارگاه کامپیوتر : برنامه نويسي با ++C درس اول- مقدمه معرفی انواع داده ها 1 زبانهايبرنامهنويسي زبان برنامهنویسی کامپیوتری برای نوشتن یک برنامه متشکل از دستورالعملها ی استاندارد آن زبان به کار

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران JqueryUI- toggle مدرس : مهندس افشین رفوآ JqueryUI- toggle د

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران JqueryUI- toggle مدرس : مهندس افشین رفوآ JqueryUI- toggle د تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران JqueryUI- toggle مدرس : مهندس افشین رفوآ JqueryUI- toggle در این بخش به بررسی متد toggle() از افکت های بصری jqueryui

توضیحات بیشتر

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو

معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنو معرفی نرم افزار Hydra Hydra یک نرم افزار مدیریت حرفه ای کاربران اینترنت میباشد که بر پایه پروتکل radius کاربران را مدیریت کرده و همچنین گزارش های متنوعی از اتصال کاربران به شبکه تهیه میکند. دریک تعریف

توضیحات بیشتر

آموزش Polymorphism Java یا چندریختی در Java polymorphism یا چندریختی مفهومی مشترک بین زبان های شی گرا است که طی آن می توان یک فعل یا عملیات خاص را به

آموزش Polymorphism Java یا چندریختی در Java polymorphism یا چندریختی مفهومی مشترک بین زبان های شی گرا است که طی آن می توان یک فعل یا عملیات خاص را به آموزش Polymorphism Java یا چندریختی در Java polymorphism یا چندریختی مفهومی مشترک بین زبان های شی گرا است که طی آن می توان یک فعل یا عملیات خاص را به روش های مختلف انجام داد. در زبان برنامه نویسی جاوا

توضیحات بیشتر

هدف : هدف از تدوين اين روش اجرايي، ايجاد روشي به منظور تهيه ،تصويب،انتشار و بازنگري ،و حصول اطمينان از كفايت و مناسب بودن مستن

هدف : هدف از تدوين اين روش اجرايي، ايجاد روشي به منظور تهيه ،تصويب،انتشار و بازنگري ،و حصول اطمينان از كفايت و مناسب بودن مستن سطح محرمانگی: داخلی تهيه كننده: مدیر پشتیبانی مشترکین تایيدكننده: معاون پشتیبانی مشترکین تصویب كننده: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی كد سند : تاریخ تهيه اوليه : 1395/05/23 شماره SS-GL-06 ردیف شماره

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران تصاویر تویتربوت استرپ مدرس : مهندس افشین رفوا تصاویر تویترب

بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران تصاویر تویتربوت استرپ مدرس : مهندس افشین رفوا تصاویر تویترب بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده تخصصی ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران تصاویر تویتربوت استرپ مدرس : مهندس افشین رفوا تصاویر تویتربوت استرپ در این آموزش چگونگی طراحی تصاویر گریدهای تصاویر

توضیحات بیشتر

SQL Server Integration Services (SSIS) Data Flow این چهارمین گام ما در ایجاد یک SSIS package از scratch می باشد د در این بخش نگاهی به Data Flow می ان

SQL Server Integration Services (SSIS) Data Flow این چهارمین گام ما در ایجاد یک SSIS package از scratch می باشد د در این بخش نگاهی به Data Flow می ان SQL Server Integration Services (SSIS) Data Flow این چهارمین گام ما در ایجاد یک SSIS package از scratch می باشد د در این بخش نگاهی به Data Flow می ان ازیم که حاوی عملکردهای مختلفی ا ست که تو سط عملکرد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??????.docx

Microsoft Word - ??????.docx به نام خدا راهنماي استفاده از سامانه جامع تعاملي مركز ماهر ابتدا آخرين ورژن كيهان كلاينت را از سايت پيام پرداز دانلود نماييد. سايت شركت مهندسي پيام پرداز فايل هاي نصب كيهان كيهان نسخه كاربر چهار كيهان

توضیحات بیشتر

آموزش PHP پیاده سازی قابلیت جستجوی تعاملی و زنده با توابع )AJAX Live search( AJAX توسعه دهنده می تواند با استفاده از توابع AJAX قابلیت جستجوی کاربرپسن

آموزش PHP پیاده سازی قابلیت جستجوی تعاملی و زنده با توابع )AJAX Live search( AJAX توسعه دهنده می تواند با استفاده از توابع AJAX قابلیت جستجوی کاربرپسن آموزش PHP پیاده سازی قابلیت جستجوی تعاملی و زنده با توابع )AJAX Live search( AJAX توسعه دهنده می تواند با استفاده از توابع AJAX قابلیت جستجوی کاربرپسند تعاملی و بهینه تر پیاده سازی کند به طوری که به مجرد

توضیحات بیشتر

MSSQL

MSSQL MSSQL 2005 http://www.rayvarz.com توجه : اين راهنما براي MSSQL 2005 Enterprise Edition تهيه شده است و نصب ساير Edition هاي MSSQL در برخي مراحل متفاوت خواهد بود. همچنين اين مستند اختصاصا براي استفاده كنندگان

توضیحات بیشتر

Manuals - Datak Telecom

Manuals - Datak Telecom نصب و راه اندازی ارتباط PPPoE برای سرویس ADSL در لینوکس برای راه اندازی سرویس ADSL سمت مشتری در همه سیستم عاملها و دستگاهها به ساختن ارتباط PPPoE نیاز است. برای این منظور در سیستم عامل لینوکس بایستی بسته

توضیحات بیشتر

تمرينات مرتبط با فصل هشتم: آرايهها»بسمهتعاليتمرينات درس برنامهنويسي کامپيوتر مرتبط با فصول هشتم نهم دهم يازدهم و دوازدهم«تمرين اول: سواالت

تمرينات مرتبط با فصل هشتم: آرايهها»بسمهتعاليتمرينات درس برنامهنويسي کامپيوتر مرتبط با فصول هشتم نهم دهم يازدهم و دوازدهم«تمرين اول: سواالت تمرينات مرتبط با فصل هشتم: آرايهها»بسمهتعاليتمرينات درس برنامهنويسي کامپيوتر مرتبط با فصول هشتم نهم دهم يازدهم و دوازدهم«تمرين اول: سواالت 3-6-8 4-6-8 5-6-8 6-6-8 8-6-8 01-6-8 از کتاب )صفحات 952 تا )960

توضیحات بیشتر

به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب:

به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب: به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب: 2... 2 مقدمه... 3 راهنمای تهیه نسخه پشتیبان از ایمیل... 14 ایمیل

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20D4C7E598C7D120C8D2D19020E3C7ED98D1E6D3C7DDCA4F6E656E6F7465>

<4D F736F F D20D4C7E598C7D120C8D2D19020E3C7ED98D1E6D3C7DDCA4F6E656E6F7465> Onenote شاهكار بزرگ مايكرو سافت Onenote يكي از شاهكارهاي مجموعه office 2007 است كه به كمك آن مي توانيد اطلاعات مختلف را جمع آوري و سازماندهي و جستجو كنيد و با ديگران به اشتراك بگذاريد. مايكروسافت جهت مديريت

توضیحات بیشتر

مبانی فرترن - 90 بخش 3 ارائه دهنده: سهیل خوشبین فر عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه گیالن

مبانی فرترن - 90 بخش 3 ارائه دهنده: سهیل خوشبین فر عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه گیالن مبانی فرترن - 90 بخش 3 عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه گیالن مبانی فرترن : حلقه )مباحث تکمیلی( قالب بندی)فرمت( ورودی/خروجی حلقه Do عمومی حلقه Do با نمو غیر-صحیح increment( )Do with non-integer آشیانه

توضیحات بیشتر

Student.doc

Student.doc راهنمای استفاده از رايا مدرسه (ويژه دانش ا موزان و اوليای دانش ا موزان) ي م.۱.۲ ۱ ورود دانش ا موزان در سمت كاربر برای هر دانش ا موزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد: بخش عمومی سايت که هر دانش ا

توضیحات بیشتر

مشکالت احتمالی قبل از نصب مهم: توصیه حتما قبل از شروع به نصب برنامه ) Control UAC ( User Account و آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید. جهت اینکار در وی

مشکالت احتمالی قبل از نصب مهم: توصیه حتما قبل از شروع به نصب برنامه ) Control UAC ( User Account و آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید. جهت اینکار در وی احتمالی قبل از نصب مهم: توصیه حتما قبل از شروع به نصب برنامه ) Control UAC ( User Account و آنتی ویروس خود را غیر فعال نمایید. جهت اینکار در ویندوز های 7 و 8 به Control Panel مراجعه نمایید و در بخش Action

توضیحات بیشتر

آموزش توابع کار با آرایه در PHP توابع انجام عملیات بر روی آرایه PHP تعدادی تابع درون ساخته و از پیش تعریف شده جهت انجام عملیات مختلف بر روی آرایه و دس

آموزش توابع کار با آرایه در PHP توابع انجام عملیات بر روی آرایه PHP تعدادی تابع درون ساخته و از پیش تعریف شده جهت انجام عملیات مختلف بر روی آرایه و دس آموزش توابع کار با آرایه در PHP توابع انجام عملیات بر روی آرایه PHP تعدادی تابع درون ساخته و از پیش تعریف شده جهت انجام عملیات مختلف بر روی آرایه و دستکاری مقادیر آن ها به روش های مختلف دارد و همان طور

توضیحات بیشتر