غورقوت آتانئنگ تأزه تاپئالن نوسغاس ئ نئنگ ت و رکمنچأ گچیریلن تکستی گیریش! تأزه تاپئالن نوسغا حاقئندا کالم آغئز! اۆست ۆمیزدأکی نجی یئلینگ اورتاال

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "غورقوت آتانئنگ تأزه تاپئالن نوسغاس ئ نئنگ ت و رکمنچأ گچیریلن تکستی گیریش! تأزه تاپئالن نوسغا حاقئندا کالم آغئز! اۆست ۆمیزدأکی نجی یئلینگ اورتاال"

رونوشت

1 غورقوت آتانئنگ تأزه تاپئالن نوسغاس ئ نئنگ ت و رکمنچأ گچیریلن تکستی گیریش! تأزه تاپئالن نوسغا حاقئندا کالم آغئز! اۆست ۆمیزدأکی نجی یئلینگ اورتاالرئندا مطبوغات و اینترنت صاحیپاالرئندا کۆممت غاوئزلی "ولی محمد حوجه" نینگ قادیمی دسستانالرئمئزدان بیری بوالن "قورقوت آتا"/دده قورقوت/ اثری نینگ درسدن و واتیکان نوسغاالرئندان آیراتئن اۆچۆنجی بیر قولیازمانینگ اۆستۆندن باراندئغی حاقدا حابار بریلدی. گیچرأگم بولسا بو الیازمانینگ بۆتین صاحیپاالرئنی قادئرلی ش.آتابای دوستوم آرقالی گؤرمک بیزه میسر اتدی. بیزینگ پیکریمیزچه بو اثرینگ یازئلیش تاریخی اوزالقی ایکی سانی قولیازمانئنگ )درسدن و واتیکان( نوسغاالرئندان تأزه رأک. باشغاچا آیدیالندا بو نأبللی آوتور اوزالقی نوسغاالرا اۆیکه نیپ اونداقی اؤوۆیت- نصیحاتالری/یۆم الری/ غایتاالپدئر یؤنه اوزالقی ایکی نوسغادان آیراتئنلیقدا بو کۆممت غاوئز نوسغاسئندا غئیسغاجئق گؤرن ۆشده غازان حانئنگ "آراس" بیلن "قارص" قاالالرئنی باسئپ آلئش آژدارحانی" اؤلدۆرش ی بیان ادیلیپدیر بو بولسا بو نوسغانینگ آرتیقماچلیغی حاساپالنئپ بیلنر. ی و "یدی باشلی قولیازمانئنگ نأحیلی اله دۆشندگی حاقئندا آنئق ماغلومات بریلمأندیر بو یرده اونونگ تۆرکمنستانئنگ "ماری" شأهرینده بیریندن ساتئن آلناندئغی آیدیلیار باشغا بیر ماغلوماتدا بولسا "خوجه" نینگ بو اثری تأهرانلی بیر قاجار شاهزاده س ی نینگ آغتئقالرئندان ساتین آالندئغی اؤنگه سۆرۆیلیأر. بیزینگ چاقئمئزا گؤرأ بو اثر صفوی لر اروغی نینگ سونگقی یئلالرئندا شاه تهماسب دؤورینده 16 -نجی میالدی عاصئردا اصفهاندا یازیالن بوملالی. آوتور آذربایجانی بوالنی اۆچین اونی اؤز دیالکتینده یازئپ اونگا اؤزۆچه بیر گیدن یر-یورت آدالرئنی و باشغا زاتالری قوشوپدئر. قولیازما ایران شاالرئ نئنگ کؤشگۆنده قوللوق ادن کأتبلرینگ اوالنان "نستعلیق" حاطئندا یازیلیپدئر. دکتر یوسف آزمون ئنگ ماغلوماتئنا گؤرأ یازوو استیلینده اورتا عاصیر یازوودان تاپاووتلیلئقدا "پ" حارپی هم اوالنئنلئپدیر. مألیم بولوش ی یالی عاراپ الیپ-بییسینده "پ" و "گ" حارپالری یوق. تأزه نوسغادا هم "گ" حارپئندان اوالنئلماندئر. بو بولسا اثرینگ قاجار اروغئندان اؤنگ یاغنی باشدا آیدیپ گچیشیمیز یالی صفوی لر دؤوری نینگ آخرالرئندا بلکی شاه تهماسب زامانئندا یازیالندئر. TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 1

2 یئنه بیر بللملی زات آوتور قورقوت آتاداقی غادئمی شأهر آدالرئنی حأضیرکی زامان ایران شأهرلری نینگ آدالرئنا اۆیتگه دیپدیر. 1 شو سبأپدن کأبیر آذربایجانلی ادبیاتچیالر شول ساندان محمدزاده صدیق بو قورقوت آتا نوسغاسئنی آذربایجانالرئنگقی حاساپالیار. موندان اوزال گؤروغلی اپوسئندا هم تورکمن یر- یورت آدالرینی حأضیرکی آذربایجانداقی آدالر بیلن اۆیتگه دیلیش ی یالی بو تأزه اثرده هم شول اصول غایتاالنئنپدئر. 2 اما اساس ی بللنملی مسئله اول هم آوتورئنگ: "ددم" )قورقوت آتا( بئیله دییدی شئیله دییدی- دییپ اونونگ دیلیندن اثرده گتیرمگینی دقت بیلن سئیناالمئزدا شئیله نتیجأ گلیأریس: درسدن و واتیکان قولیازماالرئ نئنگ گیریش بؤلۆمینده و هر بیر بویونگ)شاخانئنگ( سونگوندا قورقوت آتا گلدی سوی سویالدی بوی بویالدی أر-ییگیتلرینگ واصفینی بیان اتدی" دییپ آوتورالر قورقوت آتادان سؤز سؤزله یأرلر قورقوت آتانئنگ یرینه بو تأزه اثرده کؤپلنج آوتورئنگ اؤزی سؤز سؤزله یأر. اثرینگ دیلی حاقدا آیدار بولساق اول غاتی چیلشئریملی. آوتور هم اسکی/کؤنه/ ت ۆرکچه دن هم- ده آذربایجانلی تۆرکچه سیندن پئداالنئپدیر اۆسته سینه فارس سؤزلری-ده اؤزۆچه اۆیتگه دیپ اوالنئپدئر. شونگا گؤرأ بو اثرینگ حأضیرکی زامان تۆرکمن دیلینه گچیرمک ایش ی آنگسات دۆشمه دی. اگر-ده هر بیر سؤزه دۆشۆندیریش برجک بولساق اوندا حددان آشا کؤپ بولجاق شول سبأپدن هر بیر سؤزۆنگ یانئندا شو // بللکیلر آراسئندا ت ۆرکمنچه سینی یازدئق. مونگا غارامازدان بو اثرینگ کم-کأسسیز تورکمنچأ گچیردیگیمیزی آیدیپ بیلمریس. نوقصانالر بولوپ بیلر.بیز اساسان ایشیمیزده اثرینگ تاریخی واقعاالرا اۆنس بردیک دیل گراماتیکاس ی و سؤز آنالیزینی دیلچی عالئمالرئمئزا قالدیردیق. ماضمونی و اثردأکی 3 استیودنتلری ک ۆممت غاوئز نوسغاسینی دکتر یوسف آزمون شونونگ یالی-دا "آنکارا اونیورستی نینگ ناصرخواجه شاهگلی ولی هللا یعقوبی شهروز آق آتابای و سارا بهزاد داغئالر ایشألپ دیلینی اۆیتگتمأن شول دورشونا چاپ اتدیلر. 1 اثرده "تۆرکۆستان" )ترکستانئنگ دیره گی( "قارقین" مۆنگ قیشالق" یالی آغزالیار. ت ۆرکمن یر-یورت آدالری یؤریته 2 مونگا مئثال حؤکمۆنده تۆرکمن گؤروغلوسئنداقی آراز چایئنی آلئپ گؤه لینگ. عاراپالر طاراپئندان جیحون یونان الرئنگ اوکسوس دییلیپ آدالندرئالن آمئ دریانئنگ ایرکی دؤوۆرلرده حأضیرکی اوزبوی آرقالئ حازار دنگزینه غویوپدئر. گۆندوغارئ اؤورنیجی Guýe" " De آمئ دریانئنگ آرزاس دیین غوشاندئ نئنگ باردئغئنئ یازئپدئر. ۱۶۰۰ -نجئ یئلدا روس عالئمالرئ آرال دنگزی نینگ کارتاسئنئ چئزئپ بو دنگیزدن آرزاس 2 یازماغئنا گؤرأ شول آرزاس چشمه لرده دیین دریاس ئ نئنگ باش آلئپ حازار دنگزینه غویاندئغئنئ گؤرکزیپدیرلر. و.و.بارتولدئنگ آرغاس آزار آرزان آرزار گؤرنۆشینده هم گلیأر. دییمک گونورتا أزربایجان ورسییاسئندا گؤروغلی نئنگ آمئ دریا بویالرئندا دۆنیأ اینیپدیر دییلیپ گؤرکزیلمگی غاهرئمانئنگ حرکتلری نینگ بالقان تؤورکلرینده بولوپ گچندیگی باراداقئ پیکیر بیلن سپلشیأر. غالئبرسه-ده بیزینگ پیکیر ادیشیمیز گؤرأ تۆرکمن "گؤروغلیسئنداقئ" آراز چایئ ادبیاتچئالرئنگ یازئش ئ یالئ أزربایجانداقئ آراکس دریاس ئ بوملان ایسم یوقاردا گۆررۆنگی ادیلن آرزاس دریاس ئ. 3 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü.2019 TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 2

3 بیز اثری ایلکینجی گزک عاراپ حاطئندا حأضیرکی زامان تۆرکمن دیلینه گچیریپ اوقئجئالرئمئزا حؤدۆرله یأریس. بو ایشیمیزینگ آخرئندا دنگشدیرمأگه م ۆمکینچیلیک برر یالی "آنکارا" اونیورسیتتی نینگ استیودنتلری نینگ تاییارالن التین هم عاراپ حاطالرئنداقی تکستینی شئیله- ده اورجینال تکستی نینگ کوپیاسینی هم شول دورشونا قوشدوق. یری گلنده قادیرلی عالئم آقامئز دکتر یوسف آزمونینگ کأبیر سؤزلرینگ دۆشۆندیرمگینده برن یاردامیندان منتدارلیغیمیزی بیلدیریأریس. یاقئن گلجکده تۆرکمنستان جمهورییتی هم بو اثر بیلن غیزئقالنار دیین تامامئز بیلن سؤزومیزی جمع لیأریس. آرنه گلی تاریخچی تۆرکمنی اؤورنیش مرکزی نینگ مۆدیری آگوست TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 3

4 گنبد نوسغاس ی نئئنگ باشقی صاحیپاس ی حق تعالی گؤکدن قرآن ایندیردی. آری ]آراسسا[ دینلی محمده اوقیماق اۆچین. جبرئيل گلدی گتیردی براقی 4 حبيبم دوستوم بوالن اول براقی مۆنسین معراجه گلمک اۆچین. چون دوست دوسته يتیشدی توغسان بیر مۆنگ کلمه اورتالئغا گلدی گچدی آخرسونگی دانیشدی]گپله دی[ آری دینلی دوست محمد امت س ؤز ۆن رحمت بیله شفقت اۆچین. اوچماقالرى دۆزندی]دۆزگۆنلندی[ حۆريلری بزه ندی آری دینلی دوست محمد گلراوچماغئنگ قاپئسینی آچماق اۆچین. على مۆندی دۆلد ۆلی قوشاندی ذوالفقاری کافی رالرا قلیج چالدی هم دين اۆچین. سلیمان نبی ایدی مرتبه س ی هم چوخ]اولی[ دی گؤک]آسمان[ ی ۆزۆندن اوچارقوش ی فرمان اتدی ]بویرودی[ حق تعالی سلیمانه سایبان اۆچین. 5 يتیره ردی دآشدان پوالد سئزدئردی/آلدی/. حق تعالی قدراتیندان داوده فرمان داود نبی جبه داری/سالح داری/ ایدی زرح ا ۆچین. براغ: محمد پیغامبرینگ معراجه مۆنیپ اوچوپ گیدن آتی. 4 5 زرح: زره اورش لباس ی جۆپه جؤوشن TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 4

5 مناجات ده سؤيلشدی/گ ۆرلشدی/ ابراهیم خلیل هللا خواجه س ی /ایه س ی- خدا/ بیلن:»يا آلها ]ای خدای[ منینگ اوغلوم يوقدور سن اوغالن برگیل مانگا اؤز اوغلومی کسه يین يولونگدا قربان اۆچین.«هللا اسماعیلی ابراهيمه ایندیردی آلئپ گیتدی "عرفات" داغينا اسماعيله پیچاق چکدی پيچاق او گن ا كأراتمدی. بوینوزی/شاخی/ بورمه قوچ ایندیردی حق تعالی ق ودرا تیندن اسماعيله قربانی اۆچین. گی گن ددم قورقود/قورقوت آتا/ قیرق شأگیرده یۆم/نصیحت/ بردی:»آلپ الردعا قئلئنگ جوماردالرئ گ ؤرمک اۆچین«: 6 7 ادادئغی ]حدای آدئنی آغزان[ ارنلر گؤنگلی ایچینده مؤمن متقی گرک. هللا»آغیز آچئپ بیر هللا نینگ آدینی کیم ادامز 8 آری قرآن آچئبان کیم اوقیماز اوقودوغین دوغرى دوتسه]توتسا[ بو دۆنیأده عالیم ذکی گره ک. هللا]نئنگ[ اؤیی علمی كعبه يه كيملربارماز بارسا گلسه آزماسا آزدئرماسا صدقی/ائخالص ی بۆتین نیتی دۆز دین یو دل ون آق اکمه گی ]نانی[ بول خوانی ]سفره نی[ حق یو دل ون ا حاجی گ ره ک. ا کیملربرمز اكمگينه غئيان]دؤزن[ ابراهیم خليل کیمی ساخی گره ک. شاهمردان علی کیمی جومارد أرداغی گره ک. اول علی نئنگ اوغالنالری آدی گؤكچک ]گؤزل[ آری دینلی دین سروری 6 بوس وی دا )یعنی بو سؤزلرینده( قورقوت آتانئنگ ماقصادی بودئر: هرکیم وهرنسنه/نأرسه ز ت/ا یاغش ی دئر. استعدادلی الرا/اوقئپلی آدامالرا/ اویماغا نصیحت ایألر. ادامز: آغزاماز دیله گتیرمز. 7 علم: =älem بایداق. =Ylmy دانش 8 ا ؤز حدينده وكمالينده بولسا TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 5

6 صفا يۆزلی محمدئنگ نواده لری ]آغتئقالری[ خديجه بیلن فاطمه انه نینگ سؤیگۆلی لری دین عشقینده شهید بوالن غازی الر]سؤروشجنگ لر[ امام حسن امام حسین کیمی شهید غازی گره ک. پیغمبرئنگ بیردیشینی]نینگ[ شهید بوالنئنی ]اورشدا دؤگۆلندیگینی[اشیدیپ ]ویس القرن[ اؤز اوتوز ایکی ديشينی چکدیردی درۆیشلرینگ د ۆزگ ۆنی ساربان 9 الرئنگ سرمایه س ی سلطان ويس القرن درۆیش کیمی گرک. قارا پوالد ساو/اؤز= کسگیر/قلیجی کیملر آملاز دین یو دل ون ا ترسا]مسیحی[ دینلی کافرلره کیملرچاملاز قلیج چاالن يرلر]یورت[ آچان باشال ر کسن "حلبی" آالن "شامی" آالن آلتئن اوقلی چاپه گیرسه چالئملی 11 چال 10 تختلی مصرده سلطان بوالن شام آتلی شام بدولی ایی/برک/ یایلی خدنگ قاراقوش قيناقلى ]چۆنت لی[ قارا بۆرگۆت صفاتلی یاتماز- بایات اووقالماز دؤولتلى سرحدلرینگ یاماجی/غایاس ئ/]نئنگ[ قاالالرئ نئنگ کلیدی]آچارئ[ دوشمانالرئنگ قورقوس ی بورچلى الرئنگ/برگیس ی بوالنالرئنگ/ خارچلئغی یاالنگاچالرئنگ کؤینه گی مسجدلرینگ چراغی غاريپالرئنگ آرقاس ی آتا باساندا ایه رینده حایباتئندان یر اؤمورالن ]چؤکن[ غانئمئنا حایبات بیلن باقاندا ی ۆره ک یآران آیاغین اۆزنگنگأ باساندا دوقوز تۆمن]دوقغوز مونگ عسگرلی[ گۆرجیستانا ا ۆرکی ]قورقی[ ساالن اوالالندا عموس ی ]آقاس ئ[ غازان آتاس ی قاراگونه يه ا ومید بوالن بوی آلدئغچا دوشمانئنگ ا ؤد ۆن یآران اوغوز ایچینده یک قلم ایشیک آقاس ی باش ی 12 غاضاپالندئغچا غانيما غان غوسدوران قالینگ]بۆتین[اوغوزونگ یوگره گی ]بیرباشئنا دیوان ودرگاه ایه س ی[ قاراپوداق کیمی قلیجینا پألیوان سوفراسینا بهادر]باتئر[غا زی گره ک. سای اوغوزونگ وصفینی ]سأنابراوغوزونگ واصفینی[ کیم سؤزله مز چالدى قوپوز ]تامدئرا[ بوی بویالدى سوى يتوردی ]سؤیله دی[. أ ری خیریۆملی]خایئردوغالی/آلقئشلی[ خوب سآغينيش لى/د ۆشۆنجه لی/ ددم/قورقوت آتا/ کیمی بیلگی]لی[ گ ره ک. ددم دییرحاق تعالی دؤولت بیلن بیلگی برسین. 13 قارش ی یاتان قارا داغالر ایل بوالغی آییند ری ]دوری صاف[ داشغئن سووالر یرداماری ایل ایچیگی. آیت آیت آری قرآن دین ارکه جی. 14 آیدینگلی سکیزاوچماخ مؤمن ا ؤیی. قارا دونلی درۆیشلر غيب أ ری. 15 صفا ]آق[ ي ۆزلی محمد دین سروری. آلتی قارداش بیر آرادا/ بیریرده/ بولدوغی آرقا دایانجی. آق ساقغاللى قوجاالر ایل باشارئغی اوبا/یورت/ دؤولتی. آق بۆره- نچکلی کدبانولر/زنانالر/ شآ كيش ئنگ دووزی اؤ گی ۆن برکتی. ینگی/تأزه/ يتیشن اوغالن ییگیت اؤیۆنگ گ ؤرکی اؤی قوو انجی. بیر آلتی یاشاراوغلى بولسا يورت اتی ي ۆر ک 16 اورتاجی/یورتاجی/ اؤنگده باریجی گؤز آیدینگی بیل قوو ی نینگ سويوندا 9 ویس القرن دۆیه کرونلرینی ایدیأن ساربانالرینگ غوراغچیس ی حاساپالنیار. 10 خدنگ: برک هم قایئم آغاچدان یاساالن اوق 11 چاپا: چاپیشا اورشا سؤوشه گیرنده چالئملی باشارجانگلئ. 12 یووریک:اؤنگده باریجی. 13 ده ده نینگ بو سوی ده ماقصادی بودئر: هرممکن/جاندارمحتاجدور اوز ذاتینده. پس انسان که اکمل ممکنات دئر محتاجراق دور. پس هرکیم دنیا و آخرت رفاهی اۆچین هرزادا مأت چدئا ر حکمت بالغة/بالغت محتاج دان ایالری/یوقاری محتاج الهی نی خلق ایدیپدیر. )بنده اؤز خالقئنا محتاچ دییمک( 14 ارکچ: بیچیلن ارکک گچی بو یرده ماقصات یول گؤرکه زیجی. غایب دان حاباربریجی. حالقئنگ ناظاریندان غایب بوالن درۆیشلرکه حالقئنگ مۆشگلی اوالرئنگ دوغاس ی بیلن چؤزولر سوی: توخوم تیجی. TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 6

7 سئ 21 یاغی. یدی یاشار قیزی بولسا ياغيدان بتر اؤی چاپغئنی اؤی بوزغئنی ياد گلینی بوالر. یالنگئزلئق ياوئز ايشدیر. ای آدم! بيلگيل پارالی پی ياپراجئغی اونی. یالنگئزلیقدان قورقوت آتا دییر قادیرهللا ساقالسئن جانئنگزی! بالغیر/پارالیان/ائشئقدئر. 17 گ ۆن دوغا رسا جهان شعله لر/یاغتی النار. يانيب دوغان بدرلی/تأزه آی/ دونین یاش آغاجئنگ بورجينا/شاخاسینا/ دوغان/ اؤتلگی 18 قوش قونار. یآنی برکجه سارپ اوچوروم قارا داغالر یردن قالقار. آل قایانئنگ یالچینیندا/بلندینده/ قاپالنگ سیچرار. آران/قیشالق/سازاق گ ۆر مشه نینگ/جنگل ینگ/قو الل ریندا بؤری سنسیر. 20 قاراقوچالر/آطالر/ سگدیرسه/ چاپسا/ میداندا توز 19 /دره لرینده/ آرسالن اینگرأر. آغایئل الر يوروسینده اگله نر دومان چؤکر. قايباتانالر/دۆیه لرسۆرۆس ی/ چکیلسه/ یۆکله نسه/ یول بۆکر/ یول بیتر/. آغایئلالر مألشسه لر كؤنگۆل ايمرر/ائنجار/ دؤلۆن دؤكر کؤرپه قوزوسینی يتیرر. کأمیل ايللر/دایاو ایللرده/ بورا سارا/ساغا-سوال/ چاپار بولسا دوشمانا ي ۆوگ رۆک/تیز/ يتر. آت يتیرسه دوشمانی پوالد ]قلیچ[ کسر. بوینوزی بیلن بوروالندا قاتی یایالربیلک دارتار گ ۆیچ گرک بوالر. بوروملايیپ/اگریلمأن/ دوالشمایشینی/تاوئنئ/ داراق یازار. بوسوداقی 22 لر دوغری چیقان اوق ا ؤتگ ۆنینی/اؤتگ ۆرینی/ بارماق آتار. قاراساچئنگ رس ؤزلری سرخوش سؤيأل ر)مستی و راستی( چاقیر/شراب آچار. آل علم آچیالرسا گؤکده ایرغانار. نقاره الر دؤگۆلنده/ دپرک اورالندا/ ی ۆره ک کوپر/غآبآر/ کؤنگۆل قالقار. ایکی یاغی دوروشینده دؤولت باسار. دوروشميشجا یاد یاغینی وارورگلر اورتالئقدا ایلچی دۆزر. 23 آلتی آرقانگ سوروالرسا آغیرايلر ایچینده اصیل ینگر. اصیل سلجوق بگ اوغل ونئنگ يومروغيندا الچین دالبور. 24 اولی خانالر اردوسینده جارچی جارالر. پادشاهالرنظرینده قادیمدان ددم/قورقوت آتا/ دییر: "اوزان قوپار/ اوزان گلر". قارا بولوت اوج یيلديريم/چاقغین یئلدریم/ اينسه گؤکدن قارا پوالد سايخان/داش/ داشا يتيشنده اگله نرمی اگلنمز. آغزی بورنی ال دگی رمی دأملیدیر قاپ قارا اورن/آژدارحا/ قورساغينا آغوی دامزسه/آوی دامسا/ دينجيغارمی یاتارفیل خاقانئ 26 دينجيغماز. 25 قارامیشانی/گؤر جنگلی/ بوسوپ ا ؤزۆنی ینگلیشه اوچرادارمی اوچراتماز. هر قاناتی]نینگ[ هر بیری آ شینر گؤز گزدیرسه قالقئپ قايباتانئنگ/دۆیه سۆری نینگ/ قوبا نره/بوغرا اول دأملیدیر شاهی شونقار گؤک یۆزۆندن ير يۆزۆنه كؤلگه سالسا آری/دوری/ جهان يۆزۆنه اوچان قوش آصلینی توقونیپ/قاپیپ/ آلسا قيناغی/چۆنتی/اوجوندا غان چیلتسه 17 دۆن: تۆن گیجه یاریس ی غارانگقی لئق. اؤتلگی: آوغوش ی آغایئل الر يوروسینده: قویون س ۆرۆسینده 20 سنسیر: ا ۆیرر اووالر. بوسو: کمین گاه بووقی. بو یرده یۆره ک معنی ده قیزیل بایداق الر. ایکی یاغی]طایفه[ اورشسا سونگوندا دؤولت ینگر اورشالرینی دوام اتدیرسه هجوم ده برک ینگیلرلرو آرانی ایلچی دۆزه در. 23 دالبو: چیرپینار دپره نر. الچین آوقوش ی. 24 دینچیقماق: پورسان ات. 25 بوسماق: بوقونماق 26 TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 7

8 تومچوقینونک/تومشئغئ نئنگ/ 27 قانادی آال ساقساقانه اوجوندا ت ۆك/تۆیی / توزوتسا دؤشدن سؤکسه ت ۆم/بۆتین/ ي ۆره گی اییم اییملنسه اول ا ؤزۆنی شاقیدورمی/چاقدئرارمیآلدئرارمی / شاقیدئرماز. آلتميش آرشین آل غايادا یر یرلنر آال قاپالنگ اوجه/یوجا- بلند/ یرده قیرتکه بیلن قیزیل که ییگی ماريخ 28 ده آلسا بیلدن توتوبان سیندا رسا گؤک پنچه س ی نینگ آراسينا ات دولدورسا اۆستین/غاپسا/ آال تأزه آی دوغاندا سیچراماغا حمله لنسه غویرو غینی گؤره نده ماولجونسه 29 آل غايادا گۆمۆر گۆمۆر گۆمۆرلنسه اۆستین/گۆیچلی/ آال ساری یایلی آوچی گلسه آوی اونگسا اول آوچیدان قايدورمی/ اوندان قاچارمی / قايئتماز. یر یرلنر/یاشایان آجيقلی/غاضاپلی/ آرسالن یئلقئالرا 30 آران/قیشالق/ سازی/سازاغی نینگ/ گ ۆر مشه قولالرئندا يتيشنده آت آییرسه/غاپسا/ آیغیر آلسا باش ی نئنگ اۆستۆندن گؤته سينديرماییپ صولودورمی 31 صولودماز. يال د ۆيب ۆندن/ بوینوندن سوقوبان سوو ریپ آشرى سالسا ات ایمه ییپ سۆنگكۆن يرينه قان سومورسه/سورسا/ آجیقلی آرسالن یورتار بوقودا گزه نده قاییش دیللی قورد اینه گی آلتميش آقاچ یولالری دۆنده یورتسه 32 آیدینگ آغشام ديمه يبأن دۆنده اۆوه چ سمیزینی قاپسا دۆیتسه قابا بوینو ین 33 یاری گیجه یانی برکجه دآش آغیل ئنگ قيین/کنارینی/ سؤکسه قارتال گۆیجی بیلن سوروپ چکسه ساو/تیز- کسگیر/ آ الزی رین دؤرد یردن باتیرس حایقیرتسا قارا دره قويتوسينا/پناه گاهینا/ دوالندئرسا سینگیر چکسه اؤ کنی اودسا 34 قارا کؤپک ایت اوغلونا قورت اینه گی ا ؤزۆنی داالدارمی دآالتماز. ا بوينی يوغئین ت ۆرک اوغلونی دون/گیجه یاری دشسه ياغلى غويروق خروپ خروپ اول يندن/ باشدا/ حق تعالی بیرییگیده برسه دؤولت قیلسا ناظار ساغ بولدوغجا اولی دؤولت اول ییگیدینگ باشیندان 35 اگسیلرمی اگسیلمز. بیرمخنث کؤتیس ی/ پیس ی/ باشئندان دابانينا چنلی گه یسه پوالد ]زره[ بولسا اۆپجین تپينوبان گلنده مرد ییگیدینگ ضاربينا قاتالنورمی / چئدارمی / قاتالنماز. بدرلی آی/تأزه آی/ ستاريندن]خدایئندان[ اونگا بویروق بوملايئنجا گیديلیأرمی /دوغارمی / 36 قارا گيجه بوالندا بالغور گیدیلمک يوق/ دوغماز. 27 آال حکک. 28 ماریخ: بوقی کمین گاه. 29 قوش سسینی چئقارسا 30 قیشالق سازاغی نئنگ گۆر جنگل قولالرئندا/دره لرینده/ یادارمی یوروالرمی 31 تۆن ده= قارانگقی گیجه ده گیجه یاریسیندا قارتال: قارری 34 خروپ-خروپ اودسا: سس چئقمارسا. اودماق: سس چئقماق اورش گؤرش سؤوش بوالندا. 35 پارالپ 36 TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 8

9 ا ۆ/ آصیل سلجیک/سلجوق بگ اوغل ونا فرصت دۆشسه قاری/کؤنه/ دوشمانئنی نئنگ اوالدینی]نسلینی[ ا ۆره دورمی یردۆرمی / ا ۆی رۆتمز. هامی سرپ]بۆتین برک[ دنگیزلرینگ قویمونجيس ی]سوو قوییانی بوالن[ "محیط" دنگیزی ساری آالاوشاق]کیچی[ بالئغئنگ سوو د ۆنه گی 37 صاندال آغاچ برک گأمیلرسوو اويناقی یایقاناندئقجا نوبت/دؤوران/ اوندان اگسیلرمی اگسیلمز. سوی چکیبأنی سؤیلشدی 38 ددم قورقود/ قورقوت آتا/ قالینگ اوغوزونگ واصفینی دییربولسا ت ۆكنرمی ت ۆكنمز. یل چکیبأن بولوت يره يتوریپ ياغمسا ياغدئرماسا اول بولودئنگ 39 گتیرنده گلنده ییلکن اؤسيبأنی گلدیگی/گلمگی/ نأمأ يارار نأمأ يارار یدی لردن سو گ ران گ ۆرۆلدأپ شاقيلداپ یدی قات یر آستينا ایشله مسه/پئیداس ی یتمسه/ یدی یئلدان 40 آيريلئپدئر اوج/چاقئر/ یئلدیریم دگۆبأنی قارا یرینگ ی ۆزۆنده تاپيلمسه/دمیربولوپ چیقماسا/ قارا پوالد قلیجئنگ آغزينا قويوملسا یدی لردن آیریالن اوج یئلدیریم نأمأ يارار نأمأ يارار یآنی قارلى الوان اوتلی گؤک سۆنبیللی گؤزل داغالر. چیقئپ- چیقئپ آغیرایللر آل اردوالر اول 41 یردن گؤگه یوجالئپدیر اۆسته اوتالماسا سئرتالريندا/آرقاسئندا/ قیزیل که ییک قیر 42 داغالری یایئلماسا سکوسینده/اته گینده/ بدوآتالرا ؤر ۆک تکه سیچراشماسا/بؤکمسه/ چشمه س ی نینگ اۆستۆنده آال سایبان/چادر/ چاتيلماسا چار حوض الرچآیئلماسا قیزیل گۆللرسپیلمسه یانغیل/قئزیل/ آملا الرد ۆكۆملسه صراحی لر/شراب کأسه لری/ د ۆزوملسه لعلی چاقیر/شراب/ س ۆزۆملسه ک ؤرپه قوزيالر چؤرۆملسه/کباب ادیلمسه/ آو اتیندن تاتلی کبابالر بویروملسا او چاقیردان بگزاداالر ایچیپ ایچیپ يتۆرمسه/سرخوش بوملاسا/ یردن گؤگه اوجالدوقی یآنی قارلی الوان اوتلی گؤک سۆنبیللی گؤزل داغالرنأمأ يارار نأمأ يارار نأمأ يارار یر آرقاسئن کرتیپ آقار داشغئنن چایالر اگليم يره/تاوالنیان یره/ يتيشنده اگيلمسه دۆزجه يره يتيشنده دۆزملسه اکيلمسه یر آرقاسین کرتیپ آقار داشغئن 43 آیاغیندا /آقارئنگ اته گینده/ آغین ]آق[ آرپا قیزیل بوغدا]ی[ دين کليدی چایالرنأمأ یارار نأمأ یارار 44 آلین باشا گؤته رنده تاولغاالر أرینگ گؤرکی. گۆنی ]گرز شش پر[ آلتيندا ينچدیرمسه آلین باشا گؤته رنده تاولغاالرنأمأ یارار نأمأ یارار گلسه دمی دۆشسه ]بیرگون قاهاری گلسه[ آلتی پرلی گ ۆر شش پرینگ تۆنه گی منزل مکانی سؤز سؤزألپ سؤزألدی ییلکن بولوت: آراسسا صاف هوادا گؤرنیأن بؤله جیک بولوت. 39 دگۆبنی: قادرئنی دگرینی. 40 یوجا: بلند اولی. 41 اؤرۆک: اؤری میدان اوتالغ. 42 ئنگ پیکریچه اساس ی آذئق معنی سینده بولسا گرک. 43 آرپا بوغدای دین کلیدی یعنی دیندارالر 44 تاولغا:اورش کالهی- کاله خود TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 9

10 غ سی ی نگی غا دمیردونالر أرکؤینه گی گؤن گلسه دمی دۆشسه چالیشاندا- داالشاندا یه نگ- ياقاس ؤكدۆرمسه یه نگی غیسغا دمیردونالرنأمأ یارار نأمأ یارار بوینوزی بیلن بوروالندا ساری یایالر أر قوو اتی بیلک گۆیجی. گۆنی گلسه دمی دۆشسه آق بیلکده گینگ آرقادا ساری یایالرنأمأ یارار نأمأ یارار 45 يومشانماسا قوربان آرا 46 گؤته رنده 47 ساداق د وشمانینی ب ؤلك- آرا سایرایندا سگسن اوقالریاغی ایلچیس ی گۆنی گلسه دمی دۆشسه بیرمرد ییگیت ]اوقی[ ایلچیلیگه گؤندرمسه قارا پوالد ساو/کسگیر/ قليچالر آ الجا غا الن 49 بلچاقینده بؤلک گؤز اؤنگۆندن داغیتماسا ساداق آرا سایرایندا سگسن اوقالر نأمأ یارار نأمأ یارار باشالری ایندیرمسه 48 أر آزوس ی/آزی دیش ی/ گۆنی گلسه دمی دۆشسه کمیکلیجه رد ؤند رمسه سول يانينا باغاليبان گزدیردیگی قارا پوالد ساو قليچ الر نأمأ یارار نأمأ یارار آال بایداقلی سوور/اؤتگۆر/ جیداالر/نایزاالر/ أربوینوزی گؤنی گلسه دمی دۆشسه غانیمی اگیپ- ب ۆک ۆپ آت بيليندن یر ی ۆزۆنه یارار دۆشۆرمسه اؤی یانیندا سون/سؤیه ن/ کیمی سوندیگی/غوو اندیغی/ آال بایداقلی س وور جیداالر نأمأ یارار نأمأ آلتی پرلی گۆر ششپرلرأريومروقی گؤنی گلسه دمی دۆشسه غآباق یار آلتی پرلی گ ۆر ششپر نأمأ یارار نأمأ یارار ئپ غان پ ۆركۆتمسه يولوق/دری/ آلتا ساقالدیغئ یۆپک آال قالقانالر أرقویتوس ی/حمایتی/ گؤنی گلسه دمی دۆشسه قارا باش ی دالداسيندا/حمایاتئندا/ ساقالماسا ی ۆپک آال قالقانالر نأمأ یارار نأمأ یارار ییگیت ایکی قوشون بیر بیرینه قاريشندا جراسينلر 50 اییمک- ایچمک آراسینده اؤوننده "منم- منم" دیینده داولی 51 اللشنده آقاس ی نئنگ اؤوگيجه/اؤنگ/ آغتارما آتالر/حاص بدوولر/ کسیک باشالر دیری توسساغالر ناظارينا گتیرمسه نأمأ یارار نأمأ يارار ب ریپ آرپا ساقالنان بدو آتالر أر غاناتی گؤنی گلسه دمی دۆشسه آرقا داغدان آرقاداغا سیچراتماسا/آشئرماسا/ آجی کؤفیک غان درلره باتیرماسا 52 آرپا ب ریپ ساقالنان بدوآتالرنأمأ یارار نأمأ یارار قوربان: یای قابی ساغداق. 45 آرا: کأده آرا-سئرا. 46 ساداق: تورکمنچه ساغداق اوق قآبی. ساداق سایرایندا= یاغنی دوشمانا آوق آتئالندا. اوق بو یرده ایلچی حؤکم ۆنده گؤز اؤنگۆنه 47 گتیریلیأر. 48 کمیک: سۆنگک. 49 بالداغئندا ساپئندا 50 داولی: ادعالی اؤزۆنی اؤون. 51 جراسون: جیالسون جسور باتیر. آغزدان کؤفیک آقدرماسا قان درلردؤکدورمسه یاغنی غاضابا گتیرمسه 52 TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 10

11 ددم سویی ]قورقوت آتانئنگ سؤزلری[ آلپ اوزانالر أر شادلئغئ مرد ییگیدینگ تعریفینی/واصفینی/ قوچ ییگیده سؤيلمسه قوله قوپوز گؤتردیگی حمال کیمی گز دیردیگی نأمأ یارار نأمأ یارار قیژیلداسا- قیژيلداسا یيل اوينسه/اؤسسه/ سۆرسه بولوت یاغسا یاغمئر دآشسا چایالر دولسا گؤللر گؤلده اوتوران قوبا غازئنگ گۆنی دوغار گۆنی دوغار. اؤردک قوبا غازگؤلدن اوچسا شاهی شونقار ياوريس ی نئنگ توماغاس ی آلينسا 53 قاقيلداشسا قوقولداشسا یانگیل طبل بازی دؤگۆلسا الدن چیقسا قارا بولوت آستينا اؤزۆن چکسه قارا بولوت آستيندان قیژلاليیپ اینسه حالقا/تگه لک/ گؤللرغياسينا تاالنگ سالسا غازبیلن اؤردک قوشون شاقیب/پنجه ألپ/ آلسا گؤک تپه نینگ بره سینه/یاماجئنا/ باسئپ قونسا تومشوغی نئنگ اوج وندا تۆیی توز اتسه چۆنتی نینگ اوجوندا غان چیالتسا قوبا دؤشدن سؤكۆبأنی تۆم ی ۆره گی ییم ییملنسه/اییم اییملنسه/ آوی اوسته/اونگسا/ شاهی شونقارياور وس ی نینگ گۆنی دوغار گۆنی دوغار. ساری قایا سالقميندا یریرله نر/یرلشر/ آال بولوت اؤسنده گۆممۆر گۆممۆر گۆممۆرلنر اؤزۆندن اوجه/یوجا اولی/ آی گؤره نده سیچرماغا حمله لنر ساری یایلی آوچی گؤره نده غانیم بولوب قارشیالشار قوروغی نینگ اوج ون گؤره نده سی زگنر/دویغوالنار/ قیزیل کییک قیرتکه نی ماريخده/بوقئ دا/ آالر گؤک پنجه س ی نینگ ایچی آرا ات دولدورور. آال قاپالنگ یاور وس ی ننگ آوی اونگسا گۆنی دوغار گۆنی دوغار. آجيقلی/غاضاپلی/ آرسالن یاوروس ی گۆرمیشه نینگ/توقایئنگ/ قولينده/دره/ يريرلنر دؤنه ک/دؤنۆپ/ ییلقی الرا يتيشنده ساال اورر/یومروق اورار/ آت آیرار آيغیر دوتار/توتار/ آلین باشدان گؤترر/باشینی آالر/ آشری سا الر بوینون بودین سؤکۆبأنی سوو یرینه غان سومورور/سورار/ بازولری اۆستۆنده]آیاغا غالیپ[ اۆچ هۆکۆرور/حایقیرار/ آجيقلی آرسالن یاور وس ی نینگ آت آتاندا/آت آوالندا/ گۆنی دوغار گۆنی دوغار. قارانگقی گیجه بوالندا قالقار قوپار کؤنگۆلجیگی بوالندا غارينجئغی آچ بوالندا آلتميش آغاچ يولى بیرگيجه ده دابان چاالر/آشار/ قاریلرینی/ال-آیاقالرئنی/ بريبأنی قاردا یاتار قاپیس ی برک دآش آغیل ینگ قابین/بیرچتینی/ سؤکر قارتال/ قارری/ ا ؤه چ سمیزینی قارپیپ دوتر/توتار/ بوينی يوغین تۆرک او غلونی دون/گیجه یاری/ حايقیردار قارا کؤپک ایت اوغل ونا غوغا ساالر دشر قانلی قويروق باغیر اؤ کنی ایچینده گ ۆنی دوغار گ ۆنی دوغار. ج ۆرک ۆل ألپ گیدرایکن گینگ قارا دره قويتوسينه دالدالنار/پناهگاهینده پناالر/ اؤزین ساالر/هجوم ادر/ سینگیر چکر اؤیکن چالیپ یوودار بوسوداقی/بوقوداقی/ جانور الر پألیوانی قورت اینه گی نینگ قارا گیجه یآ زی نینگ اورتاسیندان بوزجا ياوشان د ۆيبۆندن سیچراسا قالقسا تاوشان دۆشسه د ۆزه آیاق ال ری حینه لی قوالقالری پرچملی قیرپیپ ی ۆگۆریرآلوار/ آالرمان/ تازی ایت اوغلونینگ مرسجوغی 54 چکيلنده قويما یانگیل: قیزیل-آال رنگ. ایتلرینگ بوینونداقی تسمه. مرسجوغی چکیلنده: تسمه لری یازدئریالندا TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 11

12 قويما بوالندا 55 دوالمجا/آیالولی/ یرلره گتیرنده دؤکۆپ- یئقیپ آوین آلسا غیرپیپ ي ۆگ ۆررآ الرمان تازی ایت اوغلونینگ اول محلده/شو و اقت/ گ ۆنی دوغار گ ۆنی دوغار. گؤوس ی آتالر يورولوبان یولدا قالسا ایله دمده/شو دم ده/ نيجه آتالرینگ 56 گؤزل قارا داغدان ایلغار بولسه بارگیر غیسغا بیللی دار آرقالی دگیرميجه/گینگ/ ساغئرلی سویی/توخمی/ بللی قیز بۆرچکلی/بۆرنچکلی/ آملا گؤزلی گینگ بدولرینگ شئیله گۆنده گۆنی دوغار گۆنی دوغار. 58 گؤوسلی گینگ ساتانلی قوالنينا 57 د ۆبه دۆلی آشان یرده ایکی قوشون بیر-بیرینه قارش ی گلسه ایکی جانب دان نقاره الر دؤگ ۆلسه کرنای الر بوزالنسا غايناشسا- غايناشسا /کسگیر/ قارا یرینگ ا ۆزه رینده ساواش دۆشسه اول ساواشدا ساری یایالر چکيلنده قبضه/ساپی/ آیریلسا صهار أ ر اوقالرا غادانسا 59 اؤتگ ۆر جیداالر/نایزاالر/ س ۆس ۆلنده/سوقوالناندا/ 60 جيبیر گچسه قارا پوالد ساو/کسگیر/ قليچ الرچالیناندا غان شورالسا قوچ آلینلی ییگیتلرقول بود اولسا/قول بوددان آیئریلسا/ یره دۆشسه شئیله دمده گؤزی غانلی دمیردونلی ا ؤلۆميندن قورقمازمرد ییگیدینگ گۆنی دوغار گۆنی دوغار. گ ۆنۆنگ دوغسون ایشینگ اونگسون بیر هللا گچن دان گ ۆنۆنگ گچیپدیر گلن گ ۆنۆنگ ده دم/قورقوت آتا/ دیی ر حا يرا دؤنس ۆن! سارپجا- سارپجا/برک- برک/ گیدن یرده مرد ییگیده بیرگ ۆن بوالریاغی دارار/توپوالر/. یاوئزی داال شاندا گؤویس دیلر. 61 سارپ سگولر آقجا توزلی قاتی یایالریاوئزی چکیجک/چکه نینگ/ بیلک]نی[ اومرار. اوچ ي لکلی اؤتگ ۆر اوقالرياوئ زی غانيما دگسه یۆرک یار ار غان پ ۆركۆردر أر موالدار. بؤلر. 62 غارا پوالد کسگیرقليجینگ یاوئزی چالینسا باش ا ۆكتۆرر/کسر/ س ۆگس ۆن آال قالقان یاوئزی قویتوالنان قویتوسیندا/بوقووالردا/ أری ساقالر. شاهی شونقاریاوری غاناتی نینگ اوج یه لگی یتیشمدن آال بولوت آستينا اؤزین چکر ياغرينيس ی یۆزۆندن یر یۆزۆنه قئ ژاليیپ باسار قونار چۆنتی نینگ اۆستۆنه 63 گلر بیر بوله جیک چای گۆن دوغاردار آری جهان يۆزۆنه گؤز گزدیرر باقی-باقار یوجا گؤک قوشينا طوفان ساالر بیریجیگین آلئبان گؤک تپه نینگ اۆستینه اوجوندا قان چیالدور تومچوقی نینگ/تومشغی نینگ/ اوجوندا تۆیی توزدیر قآبا دؤشۆن قاوحا- قووا دییلنده. 55 بارگیر: یوکچی یابئالر. 56 قوالن: ایکی-اۆچ یاشینداقی تای. 57 دۆبه دۆلی: )فارسچا( 2 به 2 ایکیس ی بیر یرده 58 اؤتگۆر اوقالر أره دگنده جیبیر: نایزا اوجونداقی دمیر. سگو: تورکمنچه سۆنگی سانجی نایزا 61 سۆگسۆن: ینگسه 62 چای: ییرتیجی قوش. 63 TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 12

13 س ؤک ۆبأن ت ۆم ي ۆره گی اییم اییمله نر. آچ قارچقای/آلغیر/ یاوئزی طبل بازی چاليناندا یاسدی/گینگ/ قولالر /دره لر/ غياسيندان سونا/اؤردک/ غاپار. آالجا الچین یاوئزی قاز ا ۆشه د ۆر/ا ۆرک ۆزر/. بوز اؤتلگی/ب ۆرگۆت/ یاوئزی آغیر چایئرغایاسيندان حوقار/اولی غوش/ آ الر چوالجا يرده جیران/که ییک/ یئقار. يووگ رۆک قرقی یاوئزی فره/جۆیجه/ بيلديرچین آالر آوين ي ۆزه ييتیرر. آال قاپالنگ یاوئزی ساغداق بیلی قآبارمادن آلتميش آرشین ساری قایا یالچینیندا/بلندینده/ یرلشر قارا بولوت اؤتنده گ ۆمم ۆر س گ ۆمم ۆر گ ۆمموردنر ا ۆست ۆن آال بدرلی آی گلنده/دوغاندا/ سیچرماغا حمله لنر غویروغینی گؤرنده سزيرگنر/دویغوالنار/ یوجا يرده قیرتکه بیلن قیزیل که ییگی ماريخده/بوقوودا/ آالر اینچه بیلیدن سیندیرار گؤک پنجه ی آراسینا ات دلدورار. آجيقلی/غاضاپلی/ آرسالن نینگ/توقایئنگ/ قولیندا/دره/ یا وئزی قاریالری/ ال- آیاقالری/ قابارمادان آران/قیشالق/ سازاغئنگ/ گ ۆرمیشه دۆنه ک 64 ساالر یریرله نر/بوقودا یرلشر/ یئلقئالردان ساال اورر/هجوم ادر/ آت آیرار آيغیرتوتار آلین باش ی اۆستۆندن کۆره لر/یوقاری آتار/ آشیری ساالر ات ايمه ییپ سۆنگکیندن سیندیرمانی يال/ینگسه/ د ۆيب ۆندن سوقوبانی سوو يرينه غان سورار. قورت اینه گی یاوئ زی آلتی آيلئغينا يتيشنده أرکیمی بوالر قاریلرین/ لا - آیاغینی/ دۆشأپ قارده یاتار آقجا قوي ون ایزینی اله آالر/ایزارالر/ آلتميش آغاج يول الری دۆنده/تۆن-گیجه/ یؤرتر یاری گیجه محلينده/و اقتیندا/ يانی بركجه دآش آغیل ینگ قیین /دیوارین/ سؤکر قارتال اؤه چ سمیزینی قارپار قابا/یوغین/ بوینی گۆیجۆنه سئغئنار قوو انار دؤرت یانیندان آزی الرین تیز باتیرار بوينی يوغون تۆرک اوغلونی دۆن/گیجه یاری/ حایقیردار. قارا کؤ کپ قويتوسينا/بوقوسینا/ دوالندی رار سینگیر چکر اؤ کنی یوودار. 65 چالوق 66 آتالر ياوزينا چر اوغراسون/دوشسین/ غوغا ایت اوغلونا غوغا ساالر قارا دره دشر قاوحا- قوو دمينده قارا باغیر ياغلى غویروق خرپ خرپ گۆنی /اورش گۆنی/ یولدان چیقار ایه سینی چئنقئر دپر یره اورار سالیرگیدر. یاياق/پیاده/ بولسا بیرییگیت چوق سگیرتسه/ائلغاسا/ عقل آزار بیلیک چاشار. ياغلى يۆزلی/یاغلی/ اییه نده ک ؤنگ ۆل ب ۆکر. ياماقلی/یامالی/ دون گه ينده حق تعالی گؤرکزمسینگ چیگین /بازو-قول/ چ ؤکر. سآغينيب سآغينيب/یومشاق مهرلی/ س ؤز سؤيلشن اولی بگلرياماجيندا/حددینده/ ایش بيتیرر. ساغینمايیپ س ؤز سؤيلشن ددم دیر 67 /قورقوت آتا دییر/سو گ ران اوتانار گری/غایرا/ اوتورار دۆنه ک: قورقی داوئل. 65 چالوق: چاالک ائلغاماغا هؤوسجنگ. چر: روماتیسم کسلی. 67 قورقوت آتانئنگ اؤزی دأل-ده بو قولیازمانئنگ یازیجیس ی قورقوت آتادان اشیدن زاتالرینی غایتاالیار. TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 13

14 م ۆنگ" یاالبیوب/یالپئلداپ/ گۆن دوغا رسا بولوت قويماز/دورماز/. ساواش گۆنی همه ییگیت أربوالیدی یگ اوالیدی/بولسایدی/ ايلريجه سگیرتمأگه/اؤنگه چاپماغا/ چوق ییگیتده یۆره ک بوملاز. همه آتالر آق آالجا میدانده سگیرتسیدی اول میدانده غیسغا بیللی دار آرقالی آملا کؤزلی/آملا قیزیللیغیندا/ مارال ینگسه لی ماخمال تۆکلی/تویناقلی/ سمن کأکیللی/بؤز یآللی/ تسمه بویونلی/اینچه بویونلی/ تپه سیندن دیک قوالقلى دگیرمی/آرقاس ی یاس ی/ ساغریلی گینگ گؤویسلی گینگ ساتانلی آشئغی اوزین سوی/آراسسا/ دیرناق دیک باقیشلی بدو بار دیر ياتاشاندا قیچقیرنده/کینگشأنده/ ا ؤكجه كلور/آیاغا غاالر/ اؤکجيل آالر أراليندن جلو دار تر/در/ کؤپۆک ساچار دابان قیزار گؤز چرالور/یاغتی النار/ داغ گؤزه دیر/گؤزی داغ باشئندا/ ایه سینی ساغیندوقی/ساغدین حاوپسوز/ یرلرينه يتیرر اول میداندان چیقار قويماز. 68 هامی/بۆتین/ ییگیت چیگین آال گه یسیدی! چوق ییگیدینگ گۆیجی ييتمز چوق ییگیدینگ 69 آری اطلس سمور کورکی گۆیجی يتر الى بارماز. آقجا ب ورچلی قاالالر نگی اول قاالنی او دان آلسايدی ]یؤنه[ اول قاالنئنگ ساغیندا سو دل ون اۆستۆنه باری/بۆتین بگلربارسادی دؤگه- دؤگه/اورشا-اورشا/ غانمیندان ا اوچرومی بار/خندق/ بارماق بوملاز. باروسیندا /دپه بورجوندا/کمانداری اورار قويماز. ایچیندأکی سرداری جهدين ایألر غانيمينا قاالنی برمز. اول قاالنینگ ییگیت نیجه گرک /نأحیلی ییگیت بوالر / گونلۆک یرده گۆرۆننده/گۆن دوغاندا/ آل اردولی ا ؤل گن اۆستۆنه باران یردن ا ؤل گن يره ]چادر[تیکیننده بارگاه اؤیلی آطلس ی بیلن ياپيالندا گینگ سایابانلی آشری آشری/آشا-آشا/ چکيلنده بول طنابلی یری گتیردينده/ یری گلنده/ ا ؤتگ ۆر س ؤزلی های دیمه دن باش گتیرر يۆز جالدلی چاالک آتال ر یاواشیدئر/مۆنیدی دیر/ میر آخورلی/ سیس لی/. چالقاناندا/چایقاناندا/ یاغ دؤكۆلیر شيالناندا بول ناغماتلی قادیر تاری]تانگری[ کؤلگه س ی/سایه خدا/ سگسن مۆنگ ایچ اوغوزونگ توغسان م ۆنگ داش اوغوزئنگ پادشاس ی بایندر]حان[ پادشاه کیمی دؤولتلى بولسا ن اؤته باراندا/ اوندانام برک قاالالرا باراندا/ دایانسا ]قلعه قارش ی دورسا[ برک قاالالرا اؤکجه دگن دگدۆگی/دگرلی/ ییگیتلره ح ورمات ادن ]هیچ زادا[دگمه یأن قاواتالر ا/نأکسلره/ غان یوتدورئپ جزا برن سالور/سالئر ایمی ر بگلری نینگ تۆم يۆره گی سالقئم- سالقئم سوگۆلی/نایزالی/ قونگور آتی پرچملی غاينار دنگیز غورساقلى قارا پوالد یاملانی سور جیدانئنگ دمیری قاتی یایالر بالداغی /ساپی/ اؤتگ ۆر اوقالرپیکامی دم شش پرلرد ۆگد ۆس ی/اورش ی/ آل غايادا آال قاپالنگ اینه گینی دیسکیرکنی/تیسکیندیرن/ گ ۆر میشه نینگ قول الرینده/دره/ 70 قاقان آرسالنی نینگ اینه گینی حؤگۆرگنی/اۆرکۆزن/ قاییش دیللی قورت اینه گی نینگ قايقونجيس ی/غاپغوجیس ی غاپان/ "ساوالن" داغی يايالقلى "ساری قامیش" قیشالقلى سگسن م ۆنگ أر حايباتلى آذربایجان لنگری اسالم دینی]نینگ[ قوو اتی قونگور آتلی چاقمئر 71 گؤزلی سالیر یگی ایمیرگؤرکی ذوالقدردألیس ی /باتیری/ پادشاهینگ وکیلی/ائناغی ائنامداری/ اوالش اوغلى غازان کیمی سعادتلی/قوتلی/ ک تن گ ره ک. اوند ان اؤته تبریزده آت ناللدن/نعل قاقدیران/ "آراس" بیلن "کۆر سوو"نی دل گیپ تاالنگ ساالن "شیرو انی" بیلن "شماخینی" باراندا "خينالی" نینگ گأدیگیندن تۆنله/گیجه یاری/ گؤچن قیزیلجه اۆلکه ألن/یورت ادینن/ چن گچدیگينده "م ۆسکیری" بیلن "قوبايه" قیشالغئنگ" ایچینه اۆرکی/قورقی/ ساالن "لزگی" بیلن "داغستانا" طوفان ساالن دمیرقاپی "دربندی" تیوب/دفیپ/ آالن دپدیگينده غانيميندان غاییتمایان یارما ایه سینی اورش میداندان ساغ-آمان چئقارار اول یرده قویماز. 68 آراسسا سامئر دریس ی/پوست صاف سمور لباس همه مردان شجاع است. 69 قاقان: کۆکرأن چاقمئر: چاقئر گؤم گؤک رنگ. TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 14

15 بگ" قاباق جیداس ی نینگ اوجوندا أربؤگ ۆردن "قايمیق" بیلن "قیتاقینگ" ا ؤد ۆن یآران "شاه داغی" نینگ اۆستۆنده سایابان گرن "سامور" 72 چایئنگ اۆستۆنده ایچگی قوران "قارا سوو"دان "قوبا"دان غیش گۆنلری یانغیل آملا/قرمزی آملا/ ال اۆستۆنده مزه گلن "طبرسران" سلطانی قالینگ "بایات" آقاس ی دیوان بگی "غیان اوغلى دألی دؤندر" کيمی بهادر/باتیر/ بولسا اوند الر نگ خارچلی ان اؤته باراندا "حلب" بیلن "شامی" آالن آلتین تخت مصرده سلطان بوالن شام آتلی شام بدولی یگ یایلی خدنگ/قایئم/ اوقلی چاپه گیرسه چالیملی چال قارا قوش قيناقلى قارا بۆرگۆت صفاتلى ياتماز اويماز دؤولتلى سرحدلرینگ ياماجی قاالالرینگ کلیدی/آچاری/ ایلچیلرینگ جوابی چؤل يرلرینگ حصاری یاالنگاچالر گه ینگی بورچلی یغی آدا/أدیم/ باسا یرینده حایباتیندان یراوموریالن غانيمينا حایبات ایألن باقاندا ی ۆرک یاران آیاغينی اۆزنگگأ باساندا توقوز تۆمن/مۆنگ/ گۆرجیستانا اۆرکی/قورقی/ ساالن اواللدیقجا عمی/عمو-آقاس ی/ غازان بي نل آتاس ی قاراگ ۆنه امید بوالن به یگ د یکچه دوشمانی نینگ ا ؤد ۆن یآران قارریدیقچا غانيمينا غان قوسدوران قالینگ اوغوز ي ۆگ رۆگی/باتیری/ کی) قلم= بیرسؤز بیلن( ایشیک آقاس ی باش ی 73 قارا بداغ/ قارا پوداق/ کیمی اوغورلی بولسا اوندان ا ؤته باراندا/ اوندان باشغا/ يدی يولونگ اۆستۆنده یاتئپ اویان/اوقالن/ آال بايداق جيداسينا آت باغالیان سالالر 74 باش ی آلتينا قالقان آالن غاپیرغاس ی]نینگ[ آلتينا داش دۆشه ین اون آلتی جانغی بگی ضاربينا قاییم/برک/ دوران هرسینی بیر ضرب بیلن یکه- یکه نینگ آتدان ساالن تانيمايیپ داییس ی غازانی کشیش دییپ آغزین سؤگن/سؤکن/ قارا پوداغینگ گۆیج ۆنه دنگ گلن یگدن اینمیش یگیدن دوغميش 75 قليجی بیله آدینی یگ سؤیلتميش پادشاهئنگ میرغضبی/جالدی/ بگی بگلرباش ی "یگه نک" كيمی قليجينه پهلوان قوچاق بولسا اوندان ديلی" اؤته بارندا/اوندان باشغا/ باریبانی مکگه ده پیغمبرینگ ی ۆز ۆن گؤرن حاجی بولوپ مکه قفلينه/قولپونا/الى گچن/النی دگیرن/ گلیبأنی اوغوزینگ ایچینده صحابه آراسیندان قایخی/تاو/ سانجان 76 بوالن بیقالرینی/مورتالرینی/ یدی یرده چالیپ دۆون قاالدیغینی/قاالنئنی/ تاولغاس ی حایقیراندا بيق ال ری نینگ دۆيبۆندن بوغدای دأنه لی غان داشالنان/پۆرکن/ قارا یرینگ آژدارحاس ی کردستانینگ به یگی "بوره/بوغرا/ دوستونگ" آقاس ی "اوجان"/یوجان/ خانینگ یاوروس ی/باالس ی/ اؤلۆمینی سایمایان "امن" کیمی قاهار یل بولسا اوندان ا ؤته باراندا/ اوندان باشغا/ بایندر پادشاهدان بیجن/پچه نک/ پادشاها ایلچی گیدن "آالی" خانی بيله "بوالی" خانینگ بلخ بيله بخارادا باشین کسن "قیرباراغ"ي گن ایللرینی آالن غایدیشدا بیجن پادشانینگ غاضابينا ییتگاج 77 دۆشۆبأنی ستم چکن/حورالنان/ يتميش يرده آق اندامی]نینگ[ اۆستۆنه فتيله قويان/اندامی داغالنان/ غایدیشدا "قاپالنتونینگ" گأدیگینده داییس ی "قونگور آلپ" ینگ بوینون اوران قالينگ "اويماق" بگی مأره كلر چیچگی 78 قورچی یریدیر حواله الر قالدیرار خندقالرين 80 ]خان[ افشارکیمی یگ کماندار "اوقچی" بولسا اول قاالغا سيبه لری 79 باش ی تورکمنیستانداقی»سومبار«آقاری بوملاسئن. دیوان حیدذماتچی الری نئنگ سرکرده س ی- باش وزیردیین معنی ده. سالالر: سالالماق. یاغش ی انه-آتادان دوغان معنی سینده. تاوئلغا: کاله خود اورش بؤرۆگی ییتگچ آالن: یتیپ آالن توی- میلیس شاوخینی. قورچی: اسلحه دار سیبه: قاالداقی دشیکلردن دوشمانا اوق آتیلیان یر TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 15

16 دولدورار بو بورجيندان اول بورجونا یؤریش ادر غانيميندان اول قاالنی باغیردارآالر قويماز. قارری دأده اوزین یئلال ر 83 اوغوزونگ واصفین قيالربولسا باشا يتیره بیلمز. 82 یاشیابان سوى يتی ریپ 81 سای قارش ی یاتان قارلی داغا اوسال/کم بها/ باقان آرانده/قیشالق دا/ قآليبانی میچکلره 84 داالنمازمی/چۆممزمی / آییندوری/آری-دوری/ داشغ نی چایالرا اوسال باقان ایللر ایچمز بوالندروق/بوالنچاق/ ساس ی/حاپا/ سوویی س ۆلنمزمی/ایچمأگه زار قاملازمی / آلتينداقی م ۆنن آتينا اوسال باقان یؤریش ایلغاربوالندا ایه رجگینی آرقاسینا گؤتورمزمی قاتی چکمه/أدیک/ اول ییگیدینگ دابانينی غآبارتمازمی ایشیگينده جفت گاوينه/اؤک ۆزینه/ اوسال باقان آقیر قیزلوق/آغئر غئتلئق/ بوالندا آغیر/اولی/ شأهرلر قاپيسيندا»نان نان!«دییپ چاقیرمزمی/باغئرمازمی ایشیگینده ساغينينا/سئغیرینا/ اوسال باقان یاز گۆنلرى قارا چاناق گؤتورۆبأنی»آقجا آیران«دییبأنی قونگشيالرا گزمزمی یۆکۆنده کؤلۆگینه/بوغراسینا/ قاراملزمی /قاملازمی / قارا يوردونگ بوجاغیندا/ بیراوجوندا/ 85 اوسال باقان ایللريورتدان گؤچنده پارتالجوقی اؤوره نن ا ؤز بگینه اوسال باقان ا ؤزگه بگلرقولوغينا گیدنده»ت ۆل ۆنگی سن!«86 دییبأنی دؤگۆملزمی سؤویلمزمی حاق كتابينی اوقویندا مالالرا اوسال باقان ]جنازه[ نمازسیزحق یرینه/مازارا/ قویوملازمی قارا دونلی درویشلره اوسال باقان داریرده ترینگ سووده قاالندا»خضرنبی خضرالياس مدد مدد!«دییبأنی چاغیرمازمی آری دینلی صفا ي ۆزلی دوست محمده]پیغمبره[ اوسال باقان عاص ی بولوب بودرگاهدان س ۆر ۆملزمی یری گؤگی یارادان بیرهللا هه اوسال باقان ده دم/قورقوت آتا/ دییر: آجالسیزگۆیچ/آغئر/ ا ؤلۆمه دوش بوملازمی يله يالپا توقوناندا دنگیرگؤنی يالچین- يالچین گؤرۆنر ایراق یردن باقاندا داغ هوندوری/اؤرکۆجی/. یانین باسا مۆنیلرساواش گۆنی آت گۆیچلیس ی یاناشاندا قیچقرنده/کینگشأنده/ اؤنگه گیدر اؤكجأ غاالر ا ؤکجيل آالر أرالیندن جلو دارتار آل غانيما يتیرر ی ۆوزۆک آصلی بدوسویی/حاص بدوو/. سوی یتیرمک: اوغول- اوالد کؤپلتمک سای: ساناماق. کؤپ سانلی اوغوزونگ واصفینی آیدیپ غوتاریپ بیلمز. 83 میچک: سینگک چیبین. 84 پارتال: یورغان-دۆشک. 85 ت ۆل ۆگی: حیله گأر خائن. 86 TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 16

17 بیرنامارد ییگیت ايله دمده/شوو اقت دا/ ياد ياغيالرایچینده قارا قلیج آلتيندا يولداشینی سالور/تاشالپ/ قاچار يولداش هیچی/ درک سیزی/ ن ؤکرپیس ی أرکؤتیس ی/ اربه دی/. بیرمرد ییگیت یولداش ی نینگ اۆست ۆنه حاولر/حایقیرئپ/ دؤنر قاییم اوقا قادانور/بسله نر/ سور جيدايه/اؤتگۆر نایزا/ س ۆسۆلر یارا- ییگیت خاص ی. پارا گؤترور/یاراالنار/ قیزیل غانا بوالشار یا باش برر یا باش آالر يولداشینی قورتارار أرینگ قوچی بارا- گله ایپرنمادی/بوزوملادی/ کعبه يولى. ب ریپ آلئپ ت ۆكنمدی جومارد مالی. برمزدن ایمیزدن تیزت ۆكنر. ک ۆرلیک بیلن قازانيالن ک ۆرۆنک /باخیلینگ/ مالی. آباد بای ا ؤلری خراب ایألر بهتان/تهمت/ س ؤزی. یرلی- یرلی دنگیزلره منگزأر یگ أر کؤنگلی. قوچ ییگیتلرقوشانار پوالد]قلیچ[ حاص ی. پوالدا توقونسین چوقول باش ی! 87 آيقاقالرئنگ/گپچیلرینگ/ آغزیندان چوقورونگ/چوقول الرئنگ جاسوس/ دیلیندن قورو/بوش بهتان بالسيندان دأدم/ قورقوت آتا/ دییرحاق تعالی ساقالسین جانینگزی! قارا بولوت اردمیدور/عاداتی دیر/ گؤکده اورملاق/گ ۆرملک/. ق یا بوسالوق/غای دومان/ اردمیدور ت ۆكه لین/باریسین/ دؤك ۆپ یره سینگیپ یرسودویماق. قارش ی یاتان قارا داغالر اردمیدور اوتی بیتیپ چیقیپ- چیقیپ/چئقارئپ/ ایل یایئلماق. آییندوردی/دوری/ داشغین سوولر اردمیدور يازا قارش ی قیژاداشماق/چاغالماق/. آ الجا الچین اردمیدور گؤک ی ۆزۆندن د ؤکه- د ؤکه یری ۆزۆنه د ورنا ایندرمک. آچ غاریچغای /ب ۆرگۆت/ اردمیدور "ساری غامیشینگ" اورتاسیندان "یاسس ی" کؤلۆنگ غیاسیندان اوغورالنیپ/اوچوپ/ سونا/اؤردک/ قاپماق. باسماق. 88 بوز ا ؤته لگی/آوغوش ی/ اردمیدور چ ؤل یرلرده جرن آملاق آقارسوو الرا ۆستۆنده حوقار بلدرچین آ والپ آوین ی ۆزه يتیر ک.م 89 ی ۆوریک قیرغی اردمیدور فره مرد ییگیتلر اردمیدور آقاس ی]نینگ[ اؤنگۆنده غانيم اولوب/قوربان بولوپ/ ی ۆز آغارتماق. قازاقوچالر/آت آدی/ اردمیدور میدانینده چاپیبانی دومان چ ؤک ۆب توز اگلنمک. قلیچ بیلن کسیلسین چوقول/شوغول جاسوس ینگ/ کله س ی معنی سینده حوقار: چؤل قوش ی. 89 فره: جۆیجه. TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 17

18 قايباتانالر/بوغراالرینگ/ اردمیدور يوال گیریپ يول ب ۆکسه مک/یول آشماق/. آغايئلالر/قویونالرئنگ/ اردمیدور یازا غارش ی/یازگلنده/ مأله شیبأن دؤلۆن دؤكمک کؤرپه قوزی بسله ییپ یتیشدیرمک. آلپ اوز انالر اردميدور مرد ییگیدی مرد ییگیده واصپ ادیپ تانیتماق. سونوبانی/سانجیبانی/ سگیرتمأگه دؤنۆبأنى غاييتماغا مرد ییگیدینگ آلتيندا ساواش گۆنی بدوگرک. اول بدوونگ ا ۆست ۆن آلیپ اگلنمأگه مرد ییگیتده هۆنأربيلن اردم/اوقیپ/ گرک. آال جيدا بوالپ غانيمينی آت بيليندن قارا یره دۆشۆرمأگه مرد ییگیدینگ قوالریندا قوو گات بیرهللا نینگ بره نی ییگیتلرده د ؤولت گرک. رک. قووات داغی نه ی سینگ ل یئقان أری دورقوزماقا/غالدیرماغا/ أر أره غيماسا ییگیت ییگیدی اؤلد ۆرمسه يئقيالن أر"آمان" دیسه مروت دیسه مروت شاه مردان علیده بوالر على قوالریندا ایله دمده/شوو اقت دا/ مروت گرک. یککه/بیر- بیر/ گلن غانيما سگیرتمأگه/هجوم اتمأگه/ ي ۆره ک گرک. اول ياغی نینگ ایچینده اللشمأگه دؤگۆشمأگه/ ال- اله ساواشماغا/ ایکی سایماز/بیر- ایکی دیمه یأن/ تۆم یۆرکلی/باتئر یۆره کلی/ گؤزی غانلی دمیردونلی اوق آگلگی/اوق- یایلی/ ا ؤلۆميندن قورقماز مرد ییگیدینگ کیجکہ سینده/آرقاسئندا/ ائناملی يولداش گرک. سوروپ- سوروپ آل شرابالرایچمأگه مزاج/اشتها/گرک. ایچدیگینی سینگدیرمأگه معرکه لرایچینده مجلسده مرد ییگیتده قورساق گرک. أر ناموس ی أرده گرک. أر غایراتی أرده گرک. اگر أردیر اگر خاتون بو دۆنیأده نامیسلی غایراتلی قوچاق گرک. نامیسسیز غایرتسیزآدم اوغلى آری/آراسسا/ جهانینگ ی ۆزۆنده گزمأنی غارا یرینگ آلتيندا گؤرده گرک. نامیس اۆستۆنده بيوميش/نامیس بیلن اولوالن/ غايرات اۆسته داالشمیش/ چکله لشن/ مرد ییگیتلر اۆلینجه/اؤله نیندن/ اؤملسه ییگ اؤملزدیسک ده دم قورقود/قورقوت آتانئنگ/ س ؤزی یاالن بوالر ياغش ی ییگیتلر اؤلر بولسا ا ۆچ اوتوز اون]ی ۆز[ یاشینی دولدورسا یگ! ا ۆچ اوتوز اون یاشینگیزد ؤولتلی دولسون! ددم/قورقوت آتا/ دییرگچن گؤنلرینگیزگچیپدیر گلجک گۆنلرینگیزحايرا دؤنس ۆن! تآیین- تووشین/دنگ-دووشین/ بیلمزقاوات/نامارد/ بیرگ ۆن بوالرتپیکده/دپیلیپ/ اؤلر. ایچکیسینه بدمست ییگیت آقاس ی]نینگ[ اؤنگۆنده ساواشده اؤلر. دیکریجکی یومری/ساغرئس دابانی یاس ی بوختی دوه/گۆیچلی دۆیه/ کرونده اؤلر. بیر گ ۆن بوالر يومروقده اؤلر. تپیكده/دپیلمکده/ اؤملز یومروقدا اؤملز مرد ییگیت ا ؤز ی گینگ/ بدوآتالری ؤریش ایلغارگ ۆنى ایلغارده اؤلر. توقل وس ی کؤپ دۆمن/س ۆری/ قوي ون طوی بیلن بایرامدا اؤلر. TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 18

19 قم"" اوغ رولئغا داداننلر/اؤوره ننلر/ بیر باریپ ایکی گلر شیرينجينور/آغزی سۆیجأر/ مال گتیرر اۆچۆمجيده/اۆچۆنجی گزه گینده/ آقیربیکلر/غاضاپلی بگلرینگ/ غاضابينا دۆشر ستمی بیلن چنگالینده/پنجه سینده/ اؤلر. قومينی/ایل- گۆنینی/ قويوبانی یاد اوجينه/ایلینه/ قوم/قارینداش/ بوالر گۆله گۆله سالور/تاشالپ/ گیدر گؤرد ۆم دییمز. ایییپ داغيالر کواننلر/قوو انانالر/ ياغلى ي ۆزلی آشینگ بیشسه اول یادالر یاراما زجا ایش دۆشنده نه ایدیم دییر نه گؤرد ۆم دییر سنی قوو انجاقسانگ یرده گؤکده بیراللهه قووان دایانجاقسانگ بیراللهه دایان! اللهينه قوو انان يومروق اورسا قارا داغالر ییقار. اول هللا آخرهللا دوست بولوبان مدد/آرقا/ بولسون! دۆنیاده قران دان آخرتده ایماندان صفا ي ۆزلی محمدینگ ديداريندان بی نصیب ایله مسین! یاالبیوب/پارالپ/ گۆن دوغدوقی "قیان" شهری. دانگ يیلدیزی دوغدوقی "ایجان" شهری. قارينجه س ی قارا ایتجه دأملیدیر. "قارخون"/قارقین/ ایلی بالی یاغی ت ۆکنمدی "بایبورد" ایلی. ایششه ک/قوزی/ بیلن معاش/آش/ ایألر"آبرول"/اربیل/ ایلی. سرپچه سرپچه/سارپ- سارپ )برک(/ یرلرده مسگن ایألر"کرد" ایلی. قلیجی بیلن مسلماندیرقادیمیدان اوروملو/اورومیه/ ایلی ايله اوشنی/اشنویه/ ایلی. هرا ؤیی بیرقا الدیر"موصل" ایلی. قاديمیدان اؤولیاالر انبياالر ياتاغيدیر "بغداد" ایلی. ایمان انصاف فرق بوملاز "همدانی" بیلن "درگزین" شهری. کربال توپراغينا نسبتدیر/مئثال دئر/ ا وز/حاص/ وزیرلر چیقدیغی "اصفهان" شهری. توپراغی. جميع شهرلرگ ۆلینه دأملیدیر"کاشان" شهری آتلی گیتدى یاياق/پیاده/ گلدى محبوبی چوق/ایسلگی کؤپ/ "شیراز" )شهری(. آال جيدا/قیزیل نایزا/ پاريلدادور "چرکس" ایلی. آتی يووگ ریک ا ؤزی بیلگه/بیلیملی/ عرب ایلی. ی ۆزی غارا دیش ی آقجا هندی ایلی. تیکر دوغدوقی ك ۆر بوالر کاهل قوپار/تنبل/ قزوین ایلی. ارککلری كۆرک 90 مال لی گیتدی مال سیزگلدی "طارم" ایلی. قاديمدان ایچیندن چوقول چیقماز"کرملی" بیلن "خلخال" ایلی. آق د ۆگيلر/ت ۆویی-برنج/ چیقدیغی گیالن ایلی. استانبولدا آدی س ؤیله نر/آغزاالر/ پلوينه آذربایجان دیارینده اردبیل شهری. 90 کۆرک: کرک. بهالی دری دن تیکیلن اشیک. TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 19

20 "تالش ی" قوی ون چیقدیغی/اؤند ۆرن/ آقچاس ی/پولی/ چوق مروتى يوق شیروان ایلی. گؤزى غارا بیلی اینچه "ختا" ایلی. قارا ساچی هورملی/اؤر ۆملی/ گ ۆرجی ایلی. ایلی. قادیمدان ایچیندن اؤلت/غئرغئن- مرگی/ چیقماز روم ایلی. گچیس ی گرجه/غوتور/ آدمی شرجه ایروان نخجوان ش رول قاديمدان قان چاناقی آت اويناغی دأملیدیر تبریز ایلی قاديمدان اولوالرئنگ يیغناغی پادشاهالرئنگ یوردی آذربایجان دیارینده "اوجان" ایلی. بو یرلری کیملرآچدی "چاو" م/ شهور/ ارنلر. چاوارنلر سرداری کیمیدی آرسالن على. بوسويالری کیم سویالدی "بیات" أری ددم قورقود. یاالبیوب/پارالییپ گ ۆنش سوینر 91 /بگنر/ ددم/قورقوت آتا/ دییرگ ۆنده دوغسا. دولوسیندا آی بگنر دون/تۆن-گیجه یاری/ بالغیرسا/یاغتئلسا/. دو غری مکه سوينور. يئلدا بیرکز/گزک/ حاجی بارسه باران حاجی سونور حاق قاپئسیندا حجی قبول دۆشسه/بولسا/. آلتميش ياشارقوجا الرسوينور قوجالیق چاغیندا اوغلى بولسا بوالن اوغالن سوينور قرآن اوقیسا. توقا بویلی/غئسغا بویلی وسمیز/ قیزبگنربختی آچیلسا. دورالق/ادرمن/ اوغالن بگنرآتاس ی نینگ ا ؤیۆنده مئرادینا- ماقصادينا حاق يتیرسه. آغايلر/س ۆری قویونالر/ بگنريازا قارش ی مألشیبأن د ؤل ۆن دؤكسه. قازاقوجالر/یئلقی س ۆر ۆس ی/ بگنرمیداندا توز اگلنیپ دومان چ ؤكسه. قايتابانالر/دۆیه س ۆر ۆس ی/ بگنرغارانگقی گيجه ده منزیل کسسه/آشسا/. آق توزلی غاتی یایالربگنر قوچ ییگیتلرآق بیلکده گی گن يومشاتسا/آتسا/. 92 داليده ا ۆچ یلکلی صهار/اؤتگ ۆر/ اوقالربگنر دوشمانينا دگیپ گه ییم/زره/ س ؤك ۆپ باغئردیلیپ گچیپ اؤتسه. آال بایداقلی سور/کسگیر/ جیداالر بگنرغانيمی آت بيليندن آیالپ ب ؤکۆپ قارا پوالد ساو/اؤز/ قليچالربگنر باش اوچوروپ س ۆگس ۆن/ینگسه/ بؤلسه. یری ۆزۆنه برک ایندرسه. آلتی پرلی گ ۆر ششپرلربگنر تاوئلغاالر/دمیربؤر ۆک/ ينجیبأنی غاباق یارئپ غان پ ۆركۆتسه. ددم سویی/قورقوت آتا نسلی/ آلپ اوز انالربگنر پادشاه الرآلنئندا گؤو ۆنه جای سؤزلسه. 91 Seviner: begener. 92 گ ۆیچلی بیلگی گینگ اومزی بیلن TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 20

21 آدیم "دألی دؤنمز" اکن آد غازانان غازان ایدیم! )غازان آدینی آلیش ی( بورولبانام 93 سارالیبانام گؤک ی ۆز ۆنده بولوت بولدوم آلچاق آوه یرلره/ سپ دیم دامدیم/. یوجا داغالر باشینا درمان بوالن "غازان" ایدیم. غئزغین چؤللره/ چیسکین بولدوم/چینگسه یدی باشلی یراورنی/آژدارحانی/ بولوبانی قویروق چالدیم داغ دوالندوم/آیالندئم/ اغو/آوی/ ساچدئم یری بويادئم نفس چکیپ/دم دارتئپ/ صون سومورن/سمور دونلی/ غازان ایدیم. آقاالریم/بگلریم/ گؤت ۆرمیشدیم "آالچاغ" 94 ئنگ چولپه/کیچی/ داغی نینگ آال سایبان/چادر/ چاتیلمیشیدی لعلی چاقیر/شراب/ د ۆیبۆنه /اته گینه/ گيتميشدیم. بویورميشدیم س ۆز ۆملیشیدی ک ؤرپه قوزی چ ؤروۆملیشدی/کباب/. آقاالریما/بگلریمه/ ايچیريدیم غايادان بیر قارا دآش آیریلدى گلدى. ساغداقی بگلر ساغا غاچدی سولداقی بگلر سوال غاچدی. ساغ الیمینگ سول الیمه پیاله نی تپرتمدوم/تیترتمه دیم/ قاریلرومى/قولالرئمی/ غارش ی ساق اليان غازان ایدیم. ب ریپ غارا داش ی بورولیپ: تاوالنیپ. آالچاق: قبچاق قاراچوق یالی تۆرکیستاندا شأهرآدی بولسا گرک. TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 21

22 »آال دمیر«کافر خاندان گلن ایدی ایچ اغوزونگ داش اوغوزونگ آقاالری/بگلری/ 95 آلتی دأل آلتميش باتمان غازان بوش/و اقتی/ یريندان گؤته ره بیلمزدی. ایچینه لعلی چاقیردولدوردیم آق داليمینگ/آرقامانینگ/ اۆستۆنه خوب/یاغش ی/ گؤته ردیم. قارا غازانی بوشادیبانی یره قویدوم. آدیم "دألی دؤنمز" ایکن آد غازانان غازان ایدیم.»آال دمیر«کافر خاندان اوغوزونگ بگلری داش اوغوزونگ گلميشيدی اول كافرینگ ساری یایی اون آلتی تکه بوینوزیندان قوروملیشدی قاتی یایی ایچ بگلری تپرده/چکه/ قولدا/يومشادیپ چکدیم. پادشاهدان وكيل لیک آالن غازان ایدیم. بیلمزدی گؤوربنی/کیرشینی/ آق بیلکده گینک/گ ۆیچلی»آال دمیر«کافر خاندان گلميشدی آلتی دأل یدی توتام پوالد چيش اوجی املاسدن. آق دآبانیم بی نل ایتدیم/چۆمد ۆردیم/. پادشاه قیزی بویی اوزین "بورال خاتونی" جلدوغاپان/بایراق آالن/ غازان ايدیم. قارا یره پرچین ددم/قورقوت آتا/ دییر آی ا ؤتر یئل دوالنار زمانه الر قويوب گلر. داغ اوتالری ت ۆكنر تیکن قاالر. دادلی ديريلیک/پاراحاتچئلئق/ ت ۆکنر دعوا بیلن ساواش قاالر. آصیل بگلر تۆكنیپ عوام/یؤنه کی لر/ قاالر. سيلينتیلر 96 يئقيلیپ 97 بیریرده اوبا بوالر. درینتیلريئقيلیپ بیر یرده کنت لى/شأهرلی/ بوالر. بیرکنتده ایکی کوخا/کدخدا/ بولسا بأش داغی داروغه بوالر. اوالرداغی بیر- بیری نینگ س ؤزۆنه بيتمه يلر/قوالق آسمازالر/. اورتالئقدا بدنفس بيلن یاالنچی نینگ گۆنی دوغار. اول گۆنلری گؤره موق من دده قورقوت گؤرن یالی آیدارین. یازی دره- غیش ی بیلینمزیئلالر بوالر. قوو اتی- گۆیجی بیلینمز ایللر بوالر. يايالقالر قیشالق بولوپ قیشالق الر یایالق بوالر. تات/پارس/ اؤیی تۆرک اؤیی بیر آراده قونگش ی بوالر. آغاج چاناق دآش چاناق بیر بیرينه قاریشیق بوالر. تات قیزینی ت ۆرک آالر تۆرک قیزینی هم تات آالر. تات قیزیندان دوغوالن اوغالن دایيسينه دایی دییر تۆرک قیزیندان دوغوالن اوغالن دایيسينه دایی ديه بيلمز دوالندی را- د ؤندره خالوديیر. 98 اول گۆنلری گؤره موق من دده قورقوت گؤرن یالی آیدارین. تپه قاملايیپ اكيلیپ س ۆرۆلر. تانا-اؤک ۆز قاملانی جفته گیدر 99 اوغالن اوشاق قاملانی اكينچی/دایحان/ بوالر. اکینچیس ی چوق بوالن یرده بركتی يوق بوالر. چوق اکرر آزگؤترر/حاصیل آالر/ بيلمه یأرلرحکمتی نأمه سبأبی نأمه دن بولیا سیئناملايان ياد ایلدن یاد اويماقدان/ایل دن/ اغوزونگ ایچینه بیر قیز گلر گلین دۆشر. اول گلین آی باشینا یتیشمدن/بیرآی بوملاقا/ یاشماغی نینگ آستیندان دونغولدانار 100 يئل باشينا يتیشمدن قايین آتا بیلن قايین انأ ديل يتیرر»باشیم بختی آلپ ییگیدیم! آتانگ يامان انه نگ یامان. منیگ اؤیجاغازئمی آییر«ديیپ ]أرینه سؤزألر[. اؤ یی ۆن چادره گۆیجی يتمسه چوبوق آگه/کپبه اؤیه/ اۆستۆنه حصیر/سامان/ سالیپ اؤ ۆمی مالئم ديیر. غازانا گۆیجی آیریپ ديیپ بیرگچیس ی اووقالق دوغسا یتمسه چؤملک /کرسن/ آالر. دوکیه/تۆوأ-برنجه/ گۆیجی یتمسه يارما ساالر. آغشاما د حانگ بيشرر- ها دۆشۆر. آغشام بوالندا»باشیم بختی آلپ ییگیدیم! دادلی- تاغاملی زاد بیشیردیم گل ایی«ديیر.»قايین آتانینگ غازان: دیگ )ف( سیلینتیلر- درینتیلر: سیل نگ گتیرن چؤپ-چاالمالر. بویرده هریردن گلن آدامالرمعنی سینده. گزمه کالنتر پاسبان. بو یرده آوتور نوایی نینگ "محاکمه اللغتین" اثریندن میثالالر گتیرن یالی بولوپ گؤرۆنیأر)ا.گ( جفت بو یرده اؤکۆزلری چاتیپ یر سۆرمک. قاتی سس بیلن بیر زاتالردییر اوتانچسیز ادبسیزمعنی ده. TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 22

23 منتیندن قايین انه جوریندن قوتولدئم شۆکۆر«ديیر. حق تعالی اول گليندن عیال برسه دوداغالری ياالما/گپچی/ اوغلى بولسا. بأش ياشينا يتيشمدن يتميش ياشالی قوجا الرا دیلی دکه/دیل یتیرر/. ییگیریمی یاشينا يتيشمدن ساقغال باسار. اوتوز ياشينا يتيشمدن اورتالنه/یاش ی اورتاالنار/ قی ریق آلتميشيندا آجال آلسه يئقيلیالر گؤت رره لر»داهای دؤولتلی قوجا!«آلتميش یاشيندا آدم بوالر. اول گۆنلری گؤرمه دیم من دده قورقوت گؤرن کیمی سؤيل ریم. ياشينا يتيشمدن قیرقیل سپه/ساچی چاالرار/. الليسينده دییبأنى سؤيأل رلر. اول زامانینگ قوجاس ی اللى- دۆنیاده نه]نأچه[ یاشادئم من دده قورقود ا ۆچ ی ۆز آلتميش آلتی یئل یاش یاشادئم. گۆن اورتا بیلن ایکیندی نینگ آراس ی یالی گ ۆن گۆرمدیم. یدی قوی ون ا ؤلیأردی گۆنده منینگ شیالنومده/ضیافاتیمدا/ باغئراؤ کنی یالی ات ايمه دیم. ایکی غاپئلی کرونسرای دک بوجهانی بیر اؤی گؤرد ۆم من دده قورقود بوغاپیدان گیریپ اول غاپئدان چيقاریالی گؤردۆم. سا رپ /برک/ یؤرأرساالرآتالر أرغاناتی مینه بیلمز چاپابیلمزبیرمخنث اول آتالری. ساواش گۆنی مۆنینجه مۆنمسه یگ. مخنث ینگ الينده قلیجینگ 102 چاالر کسرگؤتۆررغارا پوالد ساو/اوز/ قليچ الر أر آزئس ی 101 اونی چاالبیلمز. يتیره بیلمز ایسه مرد ییگیدینگ الينده بیرآغاج یگ. اوتی بیتمزغارا داغال ر یگ آت ایمه یأن آجی اوتالر قارا یرینگ ا ؤزرینده بيتينجه بيتمسه یگ. آدم ایچمزبوالنوق ساس ی/پورس ی/ سو داماریندان چکیلسه یگ. مسکین]لر[ خیرگؤرمز کۆریلن/باخیل/ ناکس بایالر ددم دییر/قورقوت آتا دییر/ تاالنيبان پوزولسه یگ. ]مال[کسيب ايیپ ايمأگه ایدیرمأگه محلينده/یرینده/ دمينده يخنی/یاحانا/ ياغش ی. چاپارگؤنده کسرگۆنده سۆرچمسه ب ۆدره مسه ییگیت آستيندا بدو ياغش ی. چالیشاندا/ساواشاندا/ کۆتدیلمسه أرالینده پوالد ياغش ی. یانگاغیندان]ساقغاللی[ آغارسا آتا ياغش ی. یاغلى سۆید ۆن دوق امدی رسه انه ياغش ی. اؤی یانیندا اؤی تیکسه اوغول ياغش ی. امین لیگین عادیلیغین ایله برسه حانالرياغش ی. ياغشیالردا نه ياغشیدئر/کیم/ یری گؤکی یارادندا هللا يخش ی. اول هللا آخرهللا دوست بولوبان مدد بولسون! ایش دۆشنده نامرده قادیرهللا ياقا توتوب يالوارتماسین آزئ دیش ی. چاال بیلمز قلیچ اوروپ بیلمز. ناماردینگ الیندأکی اوروپ بیلمه یأن قلیچدان مردینگ الیندأکی تایاق یاغش ی دئر. TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 23

24 آی بیلن گ ۆن سگیردورسه/یارئشسا/ دوداش 103 گلمز. آلتین بیلن ك ۆمیش سنده پاس اگلنمز. 104 آری اتکلی نیک زن لرده قاواگلنمز. 105 آری آطلس ی ۆپک دوندا چرک/حاپا/ اگلنمز. بدو آتالر يوال گیرسه يولدان قاملاز. أرییگیدینگ غانیمی قارش ی گلسه ی ۆز چؤو رۆپ گری/اؤوریپ ایزا/ دؤنمز. آلپ انالرقوردن/تویدان/ قاملاز. 106 ددم سویی اوز اوندان. 107 آی بیلن گ ۆن دوداش/غابات/ گلسه آراسینده فرشته بار مانعی آلتون بیلن کۆمیشده پاس/پوس/ اگلنسه آصليندا مفرقی بار سبأبی اوندان. آری اتکلی نیک زن لرده قاو/غیبت اگلنسه آصلينده سپينتس ی/غارئندئس ی/ بار سبأبی اوندان. آری اطلس ی ۆپک دونده چرک اگلنسه آرغاجيندا یۆپلیگی بار سبأبی اوندان. بدوآتالر يوال گیرسه يولدان غالسا آصلینده بارگیری/یاوی توخمی/ بار سبأبی اوندان. أر ییگیدینگ غانيمی قارش ی گلسه ي ۆز چوریپ گری دؤنسه يۆره گينده قورقوس ی وار داییسیندا کؤتیس ی/اربتلیگی/ بار 108 سبأبی اوندان. ددم/قورقوت آتا/ سویی آلپ اوز انلر قوردان/طویدان/ قالسا چالقيسيندا /تامدئراسئندا/بيلكيسينده/شلپه سینده/ اگسیكلیگی بار سبأبی اوندان. تاپ تاپ دورارایکن آدم سندن نه ياواش دیل. تپرندیکجه س ؤزه گیرسه چوق س ؤزلی دیل. 109 ایکی قوالق ایشیدنده حایباتلی دیل. ایکی اله توت دینده جوغاپلی دیل. ایکی آیاغا سگیردينده/غاالندا/ پیک لی/حابارچی ساوچی/ دیل. گؤک یۆزۆندن یر یۆزۆنه ایندیرن دیل. یرده ایکن گؤک یۆزۆنه چیقاران دیل. بیر پولوم بیرحب یم يوق/بیرسکه م یوق/ دیرایکن. اولی بگلر آغئرحانالر خاز نای سینی سایدی ران/سآنادان/ دیل. 103 حرکتی دنگ بوملاز غاپما غارشیلیقلی بوملاز. آلتین و کوموش آدام دا پوسلیانچا/ کؤپ واقتالپ دورماز. مال- غارا تیزالدن گیدرمعنی ده. 104 اته گی آراسسا/نامئسلی/ یاغش ی عیالالرا غیبت یاراشماز قورقوت آتا سؤیلی: قورقوت اتادان الهام آالن. چاقیشمازلیغی نینگ سبأبی اوندان. 107 تۆرکمنلرده "ایت آتا أردایا" دیین ناقئل بار. 108 آدامزادئنگ دیلی دئمان واقتی دیلینده سؤز یوق یؤنه حرکت اتدیگچه/گپله دیگچه دیلی سایراریار. )آز سؤزملک حاقدا( 109 TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 24

25 ک ؤنگ ۆل بویورمسا ديل داغی سؤیلمزبيل! مالیم یۆپگه منگ زأرمیش آب ک ؤنگ ۆل. د ۆوین د ۆشۆنجه د ۆوینچگ ی آچیلمازمیش بیتمزمیش ظالئم ک ؤنگ ۆل. ک ؤنگ ۆل 110 دألی کؤنگۆل]نگ[. چینی چاناغا منگزأرمیش مسگین کؤنگۆل. سینه جک سئنجاغی ایستأر قالقیپ دورار چؤل یرلرده قویی غازدیریپ ]باغ[بوسسان اکسین. کؤنگۆل ایستأرقالقیپ دورار که پنک/ پوش ابدال/درویش/ بولوپ آجینگ غارنین دویوریپ ياالنگاجینگ سترين/اندامینی/ اؤرتیپ غ. 111 احسان قيلسین. ا ؤبكه سينه/قاهارینا/ صبرقيالن باشدان قدا/قضا-بال/ ساودی رار خرقه/ گلن-گیدنه خیر اتسین وناغينا/میخمانئنا/ "گل! د ۆش" دیین گ ۆز ۆنگ آیدینگ قیلدی رار. گۆنده گلن بأش وقت نماز 112 هم پیشدورور /سیناغدئر/. ا ونی قيالن "علی" یه خوش دیر "محمده" اوالشدیرار/قاویشدیرار/. محمدینگ نصيب اتمسین. نه چاغ ال ردا دیداريندان کوثرینگ سوویندان ددم/قورقوت آتا/ دییر قوالرینی بی سأحر ارته دانگ بولودی ساراالندا/آغاراندا/ ساری قياق 113 گؤک اوت باش ی یایقانیندا 114 سأحر یلی اؤسۆپ-اؤس ۆپ گؤوس ی گؤزل غارا داغا توقوناندا 115 کأکیل لیجه تورغایالر سایراندا بدو آتالر اویانینی ايسئن آمليش دابان چالیپ حوقور حوقور نینگ/قوينوندان/قوجاغیندان/ حوقراندا سای سانجاقلی/سایغیلی سئیالغلی بایداقلی/ چیقیبانی آیاغی اوجوندا بزه گوجودنده/یومشاداندا/ اول چاغال ردا بدو آتالری سگره ديبأن ننده د ۆزه ننده اوغوز قیزی حاللی ییگیدی نینگ نینگ /أری ک ؤنگل ۆن آلیپ 116 د ؤرت آیاغیندان نعل فرالسه/ نآل دۆشسه/ قایخو پوالد ]قلیچ[ چالیناندا غان شورالسا ساری یایالرچكيلنده قبضه/ساپی/ آیریلسا اول چاغ ال ردا ددم /قورقوت آتا/ دییر قادیرهللا قوچ ییگیده مدد بولسون. غئریلجاق دؤۆیلجک صبر قضا بالنی ساوار. 112 صفوی لر رادیکال شیعه مذهبینی یؤرتدیلر اما بویرده سنی مذهبیندأکی بأش واقت نماز آغزالیار. 113 غیان اوتی سأحریلی گؤک اوتالرینگ باشئنی سیفاندا. 114 توقونماق: الله مک ال دگیرمک غئیاق-اگری TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 25

26 غازانینگ آراس بیلن قارص قاالالرینئ آلئش ی 117 قادئمی قارص قاالس ی- تورکیه ایه س ی دومانلی داغ بؤرۆس ی سالئریگی/یاغش ی ییگیدی/ ایمیرگؤرکی ذوالقدر 119 دألیس ی /باتیری/ 118 قئسار سالئر بایندر پادشاه]نینگ[ وکیلی غازان آیدار: بگلریم بیلن آال قارلی گؤک سۆنبیللی داغالرا آوا گیدیپدیم ]اوالری[ ايچیردیم. سرحد بگلریندن چاپارگلدی:»غازان نأدیپ اییپ-ایچییرسینگ اون مۆنگ یاغی اۆستونگه گلدى.«]دییدی[. اون مۆنگ یاغی]نینگ[ گلندیگینی ایشیدمده قول گؤتریپ آق اوتاغ ایچینده اوي ونا/رقص/ گیردیم. ییگ ریمی م ۆنگ یاغی گلدی دییه نده یریمدن ایمرنمدیم/امیرگنمه دیم غیمئلالمادیم/. اوتوز مۆنگ یاغی گلدی دییه نده هیچه سایدیم. قیرق مۆنگ گلدی دییه نده قارا گ ۆز ۆمینگ اوجوندان غيا باقدیم قیمز نمدوم/یردن قاملادیم/. الى مۆنگ گلدی دییه نده ال اوروپ اللشمه دیم/ساواشا گیرمه دیم/ آزدیر دیدیم. آلتميش مۆنگ گلدی ديه نده اللهی آندوم/حودایی یاتالدیم/ آتالنمادیم. يتميش مۆنگ گلدی دیه نده یلتنمدیم/میل اتمه دیم/. سگسن مۆنگ گلدی ديه نده سکسنمدیم/اۆرکمه دیم/. توغسان مۆنگ یاغی گلدی دیه نده آرقالوقجاق ايدوم/کؤینه کلی ایدیم/ دونوم گه يدیم. ي ۆز م ۆنگ یاغی گلدی ديه نده ی ۆز چؤور پی غاییتمادیم. آقار سوودان آب دست/طهارت/ قیلدیم آلنیمی یره قویوپ قیلدیم نماز محمدی یارادان بیر جباره بیل باغ الدیم یا محمد یاعلى مدد دیدیم. ا وكومده/اؤنگ ۆمده کیملری چارخچی/جارچی/ بویوردیم آده باسه یرینده/باسان یرینده/ حایباتیندان یر او مروالن غانيمينا غيا باقاندا ی ۆره ک یآران آچ آسالنینگ باغئر اؤیکه نین قارا قازان ایچینده قاوریپ ایه ن چاپه/اورشا/ گیرسه چالیملی/قلیچ چاالغان/ چال قاراقوش/آلغیر یالی/ اردملی/باشارلی/ آليجى/آو/ قوشونگ ي ۆگ رۆگی تۆركستانینگ دیره گی حلب خانی یگ یایلی خدنگ/برک/ اوقلی "قاراگونه" ياوريس ی/باالس ی/ "قاراپوداغی" جارچی اتدیم. تیترقویماق مندن )آ.گلی( قئسارسالور ایه س ی: باش اگدیریجی سالئربگی. ذوالقدر: قیزیلباشالرینگ بیرطایفه س ی. 119 TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 26

27 ال"آ ساغدان کیمی سالدیم بایندردان بیجن/پجنک/ پادشاها ایلچی باران باردیغیندا "آالی" خانی بیلن "بوالی" خانی دوره/یئقیپ/ باسان "قیل براغینگ" باشین کسن قاییدیشده "قاپالنتو" گأدیگینده داییس ی "قونگور" آلپ ینگ بوین ون اوران آل آیغیری پادشاه بایندرینگ جلدو قاپان/بایراق آالن/ معرکه لرچیچگی/طوی- میلیس گۆلی/ قورچی باش ی/یاراغ دار باش ی/ خان افشاری ساغدان سالدیم. سولدان کیمی سالدیم قیزیلجا آالن دپدیگینده جيداس ی]نینگ[ تبريزدن دؤکۆلیپ گؤچن "ارس" بیلن "کۆرسو"ینی دیلیپ گچن دمیرغاپی دربندی دپیپ اوجوندا أر بؤگۆردن "قئموقئل" بیلن "قیتاق"ئنگ ا ؤد ۆن یآران "شاه داغی"]نینگ[ اۆستۆنده سایبان/چادر/ قوران "سمور سویی" اۆستۆنده ایچگی قوران "قابالدان" قئش گۆنینده ال اۆستۆنده اونونگ اۆچین یانغیل/قیزئمتیل/ آملا مزهقیالن پامیقچی نینگ اون دؤرت کندیندن خراج/پاچ/ آالن مۆنگ قیشالغا تاالنگ ساالن. طبرسران 120 سلطانی ییگ ریمی د ؤرت م ۆنگ ییگیدینک بگی "غيان اوغلى دألی دؤندری" سولدان سالدیم. غازان دییر ا ۆزوم دپه ده دوردوم ایچ اوغوزونگ بگلری ساغدان سالدی/هجوم اتدی/ داش اوغوزونگ بگلرینی سولدان بویوردوم. گؤز ۆن" آغزیندا "شرابخانه" سالدیم یدی گۆن یدی گیجه اول كافره قلیج چالدیم. یدی گۆندن سو گران دۆزۆنده یۆزمۆنگ کافره قارش ی گلدیم قارما دوتدوم/غارپیشدیم/ ساواش کافرقلیجیم اؤنگۆنده اونبه/اوومالئپ/ دورمیشیدی يۆز مۆنگ کافرینگ غیریلدیغينی اوند قباقومی قاوزدوم/غآباغئمی غالدئردیم/ یدی ان بیلدیم. "ارس" بیلن "قارص" قيلباش ی"]نی[ 122 قا السينی اول یؤریشده آلدیم. "باش ی آچیق" 121 دان خزان/تیز/ سۆردۆم. "آقجا" قاال سۆرمه ليده "هلل داروغه/حأکیم/ دیکدیم. بگلر بیلن "سرخاب" داغينا سه یره چیقدیم. دماغ مینگ/کیفیم/ چاغ و اقتيندا اول آلتی بگ اوغل ونا علم/بایداق/ توغ نقاره وروپ اؤزۆم تکی/دک/ بگ کونمدوم/پانگقارمادئم. 123 قیلدیم. اوندا»آلپ م أرم!«دییبأنی غازان دیر ]دییپ[ طبرساران: داغیستاندا یر- یورت آدی. گرجستاندا یر- یورت آدی. اوغالنلیقدان تربیه لیجی کیش ی. 123 مردم قارص نوادگان قوم کارساک )از اقوام بومی قفقاز( بودهاند که در قرن دوم قبل از میالد به این منطقه آمدند.نام شهرنیزاز همین کلمه مشتق شدهاست. درسده 10 میالدی ناحیه قارص توسط ارمنی ها تسخیرشد بعدها قارص توسط سلجوقیان درسده سیزدهم توسط مغولها ودر 1۳۸۷ توسط تیمور گورکانی تسخیرشد. )ویکیپدیا( TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 27

28 غازانئنگ یدی باشلی آژدارحانئ اؤلد ۆریش ی بیرگۆن آدامالرآژداری اسالم دینی قوو اتی قونگور آتلی سالئریگی ایمیرگؤرکی ذوالقدرلی دألیس ی/باتئری/ ساوالن داغی یايالقلى ساری قامیش قیشالقلی سگسن مۆنگ أرحایباتلی قارا پوالد یاملانی/کسگیرقلیچلی/ سور/اؤتگۆر/ جیدانینگ دمیری کسگیر اوقالر پیکانی قاتی یایالر ساپی أذربایجان لنگری/آغئرلیغی/ پادشاهینگ وکیلی "اوالش" اوغلى غازان ا ؤنگردی ا ۆچ ی ۆز ییگيت گؤتردی/ 124 قارایازینگ فصلينده تازی توال ایتددیردی بحری/آو/ قوشالرگؤند ۆرتدی آال پارسلر یانینا آلدی/ "آق منقانی" گؤزلدی آوا گيتدی. آق منقاندا آو آوالدى قوش قوشالدى. ایکیندی و اقتی دیدی:»بگلریم! کیمسه منینگ بیله گلمه سین هممأنگیزاردويه/چادرا/ بارینگ! من یالنگیز بیرآوآوالرین گلرین«اردویه بگلرین ایبریبأن غازان يالنگیز آق منقانینگ دپه سینا قونگور آتی اویناتدى. قارانگقیلیق قارئشدی داغی برآوالينه گیرمدی. دیدی:»پروردگارا! من بگلریمدن آیریلدیم بیرآوآواليین الى آوسیزگیتمأيین اردويه. سن منی الى آوسیزقويما!«آلچاق آویرلره گؤز گزدیردی قارا داغینگ دامانيند/اته گینده/ یدی یرده مشعل کیمی یانار]ائشئق[ گؤردی یدی یرده قویی قویی توتون/تۆسسه/چیقار گؤردی غازان ساندی اؤز اردوس ی نینگ چراغ ائشیغیدیر. آت اويناتدى اول ائشیغا ساری یوال د ۆشدی. غازانینگ اردوسینده هلل قيلباش غازانینگ قاتالنمدی/چیدامادی/ ایلغادی غازانینگ آردیندان. هلل س ی ایشیتدی که غازان يالنگیز آودا غازان اوندا]ائشئغا[ يتيشنده دپه کیمی بیر نستونی/نأرسأنی/ یاتارگؤردی مشه/توقای/ کیمی بیر نأ سأنیر قالیپدیر اؤسر گؤردی. یدی باشلی یر اورنی/ آژدارحا/ غابات گلدى. یدی یرده مشعل کیمی یانان آژدا حر انینگ گؤزلریميش. یدی یرده قویی قویی توتون/تۆسسه/ چیقان اول آژدا حار نینگ آغزی نینگ بووغیمیش. مشه کیمی اؤسن اول آژدا حار نینگ يآلیميش. آژدا حر انی پارس: آال قاپالنگ. 124 TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 28

29 هلل" گؤرنده غازانینگ ایچیندأکی تۆم يۆره گی دولدی دآشدی. دۆنیأ عألم غازانینگ باشینا آیدینگ بولدى. آژدا حار دؤۆیشمأگه قصد ایلدى. غاييتدی گری/ایزا/ باقدى هلل قيلباشینی قوللوغيندا حأضیرگؤردی. بیلن " بیلن ماصالحات اتدی:»جانیم هلل! بو دپه کیمی یاتان آژدا حر انی گؤررمیسنگ بوآژدا حار يوغسا یآن ب ریپ ساوشیبان ا ؤت ۆپ گیدیین می ماصالحاتینگ نه دیر مانگا دیگیل!«دیدی. نینگ اۆستۆنه بارایین می هلل اویالندی که غازان دیینلری أرییگیتدیر مرد ییگیتدیر گیتمه دیسم بلکه مانگا غاضاپالنار. هلل دیدی:»آقام! قارش ی یاتان قارا داغینگ اؤرکۆجی سینگ اؤملہ گی بیلن! 125 آری-دوری داشغین سووینگ ت ۆرکنی 126 سینگ اؤملہ گی بیلن! قازاقوچو گن بوغراس ی سینگ اؤملہ گی بیلن! آغايلینگ 129 قوچقاری 128 آيغیری سینگ ا ؤملہ گی بیلن! قايباتانینگ 127 سینگ اؤمله گی بیلن! ارنلرینگ سرداری سینگ اؤمله گی بیلن! ییگیتلرینگ قوچاغی سینگ اؤمله گی بیلن! آژدا حر ا ديدیكلری آصلی بیریئالندیر اول یئالنینگ اۆستۆنه گیتگیل!«دیدی. غازان قونگور آتینی اويناتدى آژدا حر انینگ اویالندی: "ياتار یرده أر اۆست ۆنه اؤلد ۆرمک مردلیک ییگین /تیزلیک بیلن/ گلدی. آژدا حر انی یاتیبانی اوقودا گؤردی. غازان بوملاز حیله بیلن 130 دیریلمک أر اوغل ونا ديريلیک بوملاز". ساداقیندان/ساغداغیندان/ صهار/اؤتگۆر/ قاپدی بیراوقی آژدارها آتدى اوردی. آژدارها اوياناندا قویروق چالدی داغ دوالندی آغو/آووی/ ساچدی یربویادی نفس چکدی دون سوموردی. 131 کنگرچک بوته س ی/غالغان دۆیبی/ یل اؤگيجه /یل اؤنگۆندن/ گیدر کیمی آتی بیلن دونی بیلن غازان آژدارحانینگ بوغازينا گيتملی بولدى. غازان ناغرا چکدی تانگرا يالباردی: «یا گؤته ریبأن گؤگه يتیرن گؤرکلی تانگری! ای اوردوغینی اوالتمایان اولی تانگری چوق کیمسه لرسنی گؤکده ايستأر/آرار/ مؤمنلرینگ کؤنگلۆنده سینگ صادق الرینگ دیلینده سینگ. تانگری سانگا بیر دیه نینگ آغزین اؤپه ایکی دیه نینگ آغزین چارپایین/دارغادایین/ یاالنگاچ الرینگ اۆستۆنی ا ؤرته یین! دیمسینلر سو گن آقارچایالراۆستۆنه کؤپری ساالیین غآمليشالرینگ/یئقیالنالرئنگ/ الین یین توتایین چاغیندا غازانی بیریئالن یووتدی ای تانگری سن منی غوتارغیل!«يامان گ ۆن ۆنگ دۆشمه سین يامان گ ۆن ۆنگ دۆشسه تانگرا یالبارغین! تانگرا يالبارانالر محروم قاملاز الر. تانگرا یالباراندان سونگ غازان بیلن آژدا حار نینگ آراسيندا بیراوتاغ کيمی غایا پیدا بولدى. غازان اول غایانینگ آرقاسینا يتيشنده آتدان ایندی جیداسینی یره تیکدی قالقانينی ياپیندی. بیرییگیت ساغ بولدوقجا بیر ياراغا جان برر اول يار غا دم بیرساعتجئق اول ییگیده گره گلی بوالر. آژدا حار قویمادی غایانینگ آرقاسیندان چیقماغا. غازان بیر هرنأچه چیرپندی غازانی س وروبان یووتماغا جيدا/نایزا/ بیلن قالقان اول غایانینگ آرقاسيندا ا ؤز ۆن توغتاشدیردی. 132 آژداحانینگ آژدارحانی اؤلدۆرمک بیلن دییمک معنی سینده. تۆرکن: چایئنگ آقارئنگ اینگ گۆیچلی آقیان یری. قاضاقوچ/قاراقوچ: آتئنگ آدی. قایباتان: دۆیه سۆروس ی. آغایلی: قویون سۆرۆس ی. دیریلمک: یاشاماق. دیریلیک: یاشایئش. دون سۆمۆردی: دمینه سوردی. برک اورناشدئردی. TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 29

30 حايباتيندان غازانینگ غآم شاا بیرگؤزی غآماشدی غانا دؤندی. غازان اؤز گؤزۆنه غاضاپالندی:»نامارد سن منینگ نامرد گؤزۆم! قارا پوالد ساو/کسگیر/ قليجینگ یاملانيندان قورقمازدینگ اؤتگۆر اوقالرپیکانیندان اوشانمزدینگ/چکینمزدینگ/ اون آلتی باتمان کافر گرزی دپه دن دگدی پورتله مدینگ/یاریلمادینگ/ آژدا حر ا دیدیکلری بیر رسن اوالزۆرسن/غاپیلجاق سن / سنینگ کیمی نامرد گؤز منینگ کیمی مرد گؤزلرینی اویماغا قصد ایلدى. يئنه فکراتدی اگرمن گؤزۆم اویسام دییرلر:»غازان آژدا حار یئالندیر اوندا نأمه بار ییگيتده نيألر «خانج ارینی چیقاردی نی گؤرۆپدیر قورقوسيندان هیچ بهانه تاپمايیپ گؤزلرینی چیقاریپدیر.«ساغداغينی اؤنگۆنه دؤکدی. سگسن اوقی ساغداغیندان ت ۆکه نینجه آژدارهايه بوغون بوغون چیشلدی. آژدا حر ادا داغی سورماق حوری/گۆیجی/ غاملادى داغی جان حوری غالدى /جانی چئقمان یاتیر/. قارا پوالد اوز قليجین الينه آلدى سیره/سیریپ/ قليج سگیرتدی آژدا حر انینگ اۆستۆنه. یدی باش ی بیر بوغوندان قليجالدی یره سالدى. آژدا حر انینگ آغوس ی/زأهری/ یری ۆزۆنه دؤکۆلنده آغوسیندان ير يۆزۆنه ياناریاناراودالر د ۆشدی. غازان خانجار ني سانچدی قليجین سانچدی پیچاغین سانچدی آژدا حر انینگ اۆستۆنده بوغداش غوردی. هلل قيلباش اودی گؤرنده ساندى/گمان اتدی/ آژدارها غازانی یووتدی.»آق اکمه گین ایدیگیم آقام آقام!«دییبأنی سیریپ قليجنی آژدا حر انینگ اۆستۆنه ییگین/تیز/ گلدی. گلدیگينده نأمه گؤردی آژدا حر انینگ یدی باش ی قارا یرینگ یۆزۆنده ياتیر گؤردی. غازان]نینگ[ ا ؤزی آژدا حار ییگلیلیگینگه تحسین.«غازان دیدی:»جانیم هلل! آژدا حر یگ اوستاالرگتیر بوآژدا حار نینگ آرقاسیندا ب وغداش قورمیش گؤردی. هلل دیدی:»بارک هللا آقام غازان! أرلیگینگا انی من اؤلدۆرمدیم سنینگ دورومانلیغنگ/قارش ی دورماغینگ/ همت ینگ نینگ دريسین سويغیل!«]دیدی[ هلل یگ اوستاالر ی گتیرپ آژدارهانینگ دريسین سويدوردی. آژدا حار اؤلد ۆردی. نینگ دريسيندن غازان قورقی بیلمزجانينا دون تیکدیردی. آقجا توزلی قاتی یایئنا قآپ یاساتدی. اوچ یلکلی اؤتگ ۆر اوقالرينا ساغداق تیکدیردی قارا پوالد قلیجينا قین دۆزتدى. آلتی پرلی دم ششپرینه]گرز[ ق پا ایله دی آال بايداق سور/اؤتگۆر/ جيداسينا ق پا ایله دى. قورت تۆیلی قونگور آتی ایه رينه اؤرتۆک ایله دى. سایبانی نینگ/چادری نینگ/ یلکن لرین آژدا حر انینگ دريسيندن ايله دى. یدی باشینی بیربادا سویوبانی یگ باش ی اۆست ۆنه غازان گه یدی. آتیالن دونی بیلن آژدا حار پادشاه بایندره خبرگلدی که غازان آژدا حار آژدا حار نی نینگ دون ونا گیریبانی پادشاه بایندری گؤزلدى يوال دۆشدی. آلیپ گليأر. اوغوز بگی بیله تورک صادق/سادادیر/ دیرکه دیمزآدم]نأدیپ[ بوالر ساغدان سولدان سؤزه گلدیلر که:»غازان آدم ایکن بیز عهده سیندن چیقمازدیق ايندی که آژدا حار بولوپدیر بیزینگ هممأمیزیوودار. بیردپأ چیقایلينگ ا ونی تیرباران ادیلینگ.«TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 30

31 گنبد نوسغاس ی نئئنگ سونگقی صاحیپاس ی بایندر پادشاه س ؤزه گلدی دیدی:»منینگ وکيلیم غازان أرییگیتدیر یگ ییگیتدیر بلکه بیرآژدا حر ایه غابات گلندیر اونی اۆلدۆردیپ آژدا حار قاراپود قا یووتسین!«قاراپود قا سنی آژدا حار نینگ دون ونا/درسینه/ گیرندیر اگر غازان آژدا حار دیدی:»پادشاهیم مانگا روغصات ب رینگ گیده بولسا نه قوم تانار نه قارداش تانار«یین غازانینگ قارشیسینا. اگرآژدا حار بوالن بولسا اول منی آت اويناتدى غازانینگ قارشیسینا گيتدی. سس يتر يرده دوردی ساغداغیندان اوق قاپدی.»آقام! بولدی دیرلر اگرآژداربوملان بولسانگ منینگ بیلن گ ۆم ۆر گۆمۆر دانیش/گۆرلش!«دیدی.»گپلشمسنگ کسگیر اوقونپ پیکامی بیلن اؤلد ۆررین غازان سنی. قارا پوالد قلیجینگ یاملانی بیلن دوغر اریم غازان سنی. اگر آژدا حار اؤلد ۆرن بولسانگ غزو اتینگ/ساواشینگ/ مبارک! آ وینگدان بیربؤلک مانگا ب رگیل!«نی غازان آتدان د ۆشدی قليجین قاراپوداغینگ بیلینه باغ الدى. قاراپود قا قلیجینه پألیوان اوندا بولدی بوملادی می پادشاه بایندر ایشیتدی غازان آژدا حار نی اؤلدۆریپدیر. ایچ اوغوزی داش اوغوزی گؤته ریپ قارشیالدى. غازان آتدان دۆشدی یتمیش قادام سگیردی/أتدی/. بایندر پادشانینگ آیاغينا دۆشدی. آژدا حر ا دریسیندن دۆزمليش چادری تیکدی. بایندرپادشاه سایبانینگ آلتیندا ب وغداش قوردی. یدی گ ۆن یدی گیجه پادشاهی قوناقالدی/میخمانالدی. TURKMEN STUDY CENTER. GORKUT ATA 31

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید. - آیا میدانید امسال میخواهیم

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ی» ر ب ر ا ک ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 9-9 0 2 : ص ص ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی

توضیحات بیشتر

Text.xps

Text.xps د- ی ع س ع ب ا ن م ز ا ی ر ا د ر ب ه ر ه ب و ء ا ی ح ا ت ظ ا ف ح ر د ن ا ی ئ ا ت س و ر ی ر ا ک م ه ت ا ر ث ا و ش ق ن ی س ر ر ب ) ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ی ع ی ب ط ی ی ا ر ی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 4.docx

Microsoft Word - 4.docx Biquarterly journal of Studies in Islam & Psychology Vol.7, No.13, Autumn & Winter 2013 ە ی ی لا ی 1392 یی 13 7 93 67 ی ی ی ی * ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی

توضیحات بیشتر

مداولات السداسي 5 للسنة 3 علم الاجتماع جميع الأفواج

مداولات السداسي 5 للسنة 3 علم الاجتماع جميع الأفواج اد م اع 27 30 15.77 252.31 15.00 15.00 14.00 13.00 15.00 17.88 19.50 16.25 15.31 16.50 15.75 13.00 15.75 د -" 1631111636 1 30 14.42 230.77 13.00 13.00 12.50 10.00 15.00 13.88 13.50 14.25 15.25 17.00 16.75

توضیحات بیشتر

Text 34-2-new.xps

Text 34-2-new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 3 9 3-8 0 4 : ص ص د ر ک ی و ر ا ب ی ا ه ق ط ن م ه ع س و ت ر

توضیحات بیشتر

(1) ۀ رو و از ا دد از دور ا م ا ر ن از ش ت م ا ا. ا م و د ا های و آ ر و د ار ر را رد و و ر ی آ ) ا ( را ا ار رات ا ا ق. د وه و آن ا م دازد. در ا در رۀ

(1) ۀ رو و از ا دد از دور ا م ا ر ن از ش ت م ا ا. ا م و د ا های و آ ر و د ار ر را رد و و ر ی آ ) ا ( را ا ار رات ا ا ق. د وه و آن ا م دازد. در ا در رۀ (1) ۀ رو و از ا دد از دور ا م ا ر ن از ش ت م ا ا. ا م و د ا های و آ ر و د ار ر را رد و و ر ی آ ) ا ( را ا ار رات ا ا ق. د وه و آن ا م دازد. در ا در رۀ ز د و ع روش ی ی و در دا د ی آ ت (۲) ا ت د د. ا ا د

توضیحات بیشتر

د رس سیزدهم اسوه ن ی ک و پ ی ا م ب ر گرا م ی اسالم مح م د ب ن ع ب داهلل)ص( رد آ دا ب و ر ف ت ار و ا ق خ ال اسوه عا ل م ی ان اس ت. آ ن چ ن ان ک ه خ داو

د رس سیزدهم اسوه ن ی ک و پ ی ا م ب ر گرا م ی اسالم مح م د ب ن ع ب داهلل)ص( رد آ دا ب و ر ف ت ار و ا ق خ ال اسوه عا ل م ی ان اس ت. آ ن چ ن ان ک ه خ داو د رس سیزدهم اسوه ن ی ک و پ ی ا م ب ر گرا م ی اسالم مح م د ب ن ع ب داهلل)ص( رد آ دا ب و ر ف ت ار و ا ق خ ال اسوه عا ل م ی ان اس آ ن چ ن ان ک ه خ داو ند مهر ب ان رد ق آ ر ن ی کر م م ی فرما ید: «ب هرد س تی

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ک ی ت ی ل پ و ئ ژ ر د ی ها ق ط ن م ا ر ف ن ا

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 4 1-7 5 1 : ص ص ا ن ی م می و م ع ت ا م د خ ر ی غ

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 1 ر ا ه ب ه ر ا م م ه ن ل ا س 19-5 1 5 : ص ص ر د ر ی ذ پ ب ی س آ ی ا ه وه ر گ ن ک س م ی ا ه ت س ا

توضیحات بیشتر

(Microsoft Word - Ärzte_ARB_formatiert.docx)

(Microsoft Word - Ärzte_ARB_formatiert.docx) إر"دات 5 دم ط)ب ا & 2 ول )% 6 "رة وط 7 ت ارافءاتا ات واناط (اطءوارن) "!بادة 17a أو 16b ن$ونا%$ا (ا 8 دة طو) زد ن 90 و ) ار ا ن ر$ 01.08.2015 أ 2 @?#ن أ 2 &ب ا # ءات ا

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired).xps

Text 32 (Repaired).xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : 129140 ت ب ی ی ن ا ل گ و ی م ک ا ن ی ا ب ی پ ا ی گ ا

توضیحات بیشتر

راي ري خطبة عيدالفطر 1430 ( ) االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر. والله الح م

راي ري خطبة عيدالفطر 1430 ( ) االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر, االله أكبر. والله الح م راي ري خطبة عيدالفطر 1430 االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر االله أكبر والله الح م د أ شه د أ ن لا إ ل ه إ لا االله و ح د ه لا ش ر ي ك ل ه ل ه ال م

توضیحات بیشتر

Mediumt Jungle Persian.indd

Mediumt Jungle Persian.indd نام متوسط کتاب دانش آموز درس 1 عیس مسیح من را قدرمتند می کند من بسیار قوی و قدرمتند هستم حتی زمانی که احساس ضعف می کنم خ ق ط د ت س ط ق ع م ا ن د ک ت و ا ن ا ی ی د ض ر ا ز س م و ت س ن ا ع ل د ل ح س د ک

توضیحات بیشتر

آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فا

آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فا آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : 5855576718 شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فام ساختمان شماره 1 بنیاد شهید شیراز - بلوارمدرس خیابان

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 6 2 5-8 2 0 : ص ص ن ا ن ک ا س ر ظ ن م ز ا ی ر ه ش ی ن ی

توضیحات بیشتر

text 43.xps

text 43.xps ه) د ن س ی و ن ه) ع ل ا ط م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ن ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ن آ ا ب ط ب ت ر م ل م ا و ع و ا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama ز ق س ر ه ش ی ن و ر د ه ع س و ت ی ا ه ت ی ف ر ظ و ی ی و ر ه د ن ک ا ر پ ی س ر ر ب ی ن ا م ی ل س د م ح م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت خوارزمی ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ا ی ف ا ر غ ج ر ا ی ش ن ا

توضیحات بیشتر

A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود پنجشنبه 7۷ مرداد و اینترن و دن ا و در دو هفتها ه ش. 7۹۹۱ شماره هشتم > در ا شماره میخوان : - ا

A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود پنجشنبه 7۷ مرداد و اینترن و دن ا و در دو هفتها ه ش. 7۹۹۱ شماره هشتم > در ا شماره میخوان : - ا A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود 7۷ مرداد و اینترن و دن ا و در دو هفتها ه ش. 7۹۹۱ شماره هشتم > در ا شماره میخوان : - ا دوره ام ن ی دیج تا ا ی ک ه ک ش - ما را دانشجو ی و واق ب را

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 289-310 ت ب ی ی ن و ش ن ا خ ت م و ل ف ه ه ا ی ژ ئ و پ ل

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ج. ی ا ت ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 8 2 1-36 0 : ص ص ج د ن ن س ر ه ش ی گ ن ه ر ف

توضیحات بیشتر

A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود دوشنبه 52 شهریور ۲۹۳5 شماره دهم > در ای شماره میخوان : ۰۴۴ ه ار ا م ی ب ا ات اینترن خانوار شرو

A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود دوشنبه 52 شهریور ۲۹۳5 شماره دهم > در ای شماره میخوان : ۰۴۴ ه ار ا م ی ب ا ات اینترن خانوار شرو A Project of خبرنامه توانات ک دو هفته یکبار منتشر میشود دوشنبه 52 شهریور ۲۹۳5 شماره دهم > در ای شماره میخوان : ۰۴۴ ه ار ا م ی ب ا ات اینترن خانوار شروع به ار رد وارد رد ت ف مش مو یاهو ایم اخ در هن ا ت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama م ی م ص ت ح و ط س ن ی و د ت ر و ظ ن م ه ب ی د ن ی آ ر ف و ی د ر ب ه ا ر ی ا ه د ر ک ی و ر ق ی ف ل ت 1 ) ی ز ر د و گ ن ا ت س ه د : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ی ا له ح م ی ی ا ض ف ی- د ب ل ا ک ه ع س و ت ل آ

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 5 4 4-8 5 4 ص: ص ز ا س پ ریز ب ت ر ه ش مدیریتی د ر ک ل

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 97-1 1 1 : ص ص روش- ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ن

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 صص 221235 ا ث ر ا ت ط ر ح ه ا ی ت و س ع ه م ن ط ق

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 1 و کفار گفتند: چرا قرآن یکباره بر وی )پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم( نازل نشد چنین کردیم تا بدینوسیله قلب تو را تثبیت نماییم و لذا قرآن را منظم و پی در پی و با تان ی فرستادیم. 2 3 4 مخارج حروف - مقدمه

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال نهم شماره 2 بهار 8931 صص: 288-222 چکیده مطالعه نقش ناهمواریها بر کشت محصول زعفران در استان خوزستان ن یق مصطفی ع یل 1 زاده استادیار گروه كشاورزي دانشگاه

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از جمعیت جهان را تشكیل می دهند. سازمان بهداشت جهانی تخمین

توضیحات بیشتر

text 42 nahaei.xps

text 42 nahaei.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س م ا گ ن ه ن ا ر ه ت ی ر ه ش ر ب ا ع م ه ک ب ش ی ی آ

توضیحات بیشتر

با درود طریقه شستشوی استکان تایپیت های موتور Tu5 پیستون تایپیت های موتور tu5 و موتور زانتیا و پارس 61 سوپاپ دقیقا یکی است و فقط اندازه استکانی انها مت

با درود طریقه شستشوی استکان تایپیت های موتور Tu5 پیستون تایپیت های موتور tu5 و موتور زانتیا و پارس 61 سوپاپ دقیقا یکی است و فقط اندازه استکانی انها مت با درود پیستون تایپیت های موتور tu5 و موتور زانتیا و پارس 61 سوپاپ دقیقا یکی است و فقط اندازه استکانی انها متفاوت است. خرابی تایپیت ها عالئمی دارد که در زیر به ان اشاره شده -صدای تق تق از ناحیه باالی موتور

توضیحات بیشتر

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج گروه : سیاسی حوزه : امنیتی و دفاعی شماره : ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ تاریخ : ۹۵/۰۹/۱۷-۲۱:۰۳ آشنایی با سوابق ري یس جدید سازمان بسیج غیب پرور از سردار های آموزشی در مسي ولیت تا نگاه فراجغرافیایی سپاه بسیج به سردار

توضیحات بیشتر

finnotech cards 25tir

finnotech cards 25tir از از ا م از ا م ا ت از ا ا ده ا ت و ی آن ه ا. ا ا م : دارا ی ی ی و ه ا. ا ت ا م ا ا ت ا م ن و ه ی و ا ت و ه ن از ا م از ا ا ده آن ه ا. ا ا م ی زده ا ی و د دا ا. درآ و ت ا ت ا م د و ن ا ده از ا ت ا م د

توضیحات بیشتر

Difficult Jungle Persian.indd

Difficult Jungle Persian.indd نام سخت کتاب دانش آموز درس 1 عیس مسیح من را قدرمتند می کند من بسیار قوی و قدرمتند هستم حتی زمانی که احساس ضعف می کنم خ ق ط د ت س ط ق ع م ا ن د ک ت و ا ن ا ی ی د ض ر ا ز س م و ت س ن ا ع ل د ل ح س د ک ی

توضیحات بیشتر

فهرست کتابخانه های عمومی هرمزگان نام کتابخانه شهرستان شهر روستا آدرس تلفن کد پستی شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی شهرک صیادان 79

فهرست کتابخانه های عمومی هرمزگان نام کتابخانه شهرستان شهر روستا آدرس تلفن کد پستی شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی شهرک صیادان 79 7959184414 7635623323 شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی ک صیادان 7967113731 7644376743 ایثار دهنگ ی دهنگ 7978153666 7644390646 بعثت هرنگ ی هرنگ 7961135738 7644342700 شرفاشرفائی جناح جناح خیابان فرهنگ جنب

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired).xps

Text 32 (Repaired).xps ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : -82 57 ب ر ر س ی م س ا ئ ل ژ ئ و پ ل ی

توضیحات بیشتر

فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :... رشته... پردیس / مرکز... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حدا

فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :... رشته... پردیس / مرکز... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حدا فرم داوری مسابقه مداحی جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان نام و نام خانوادگی :......... موضوع مداحی مالکهای ارزشیابی حداکثر امتیاز امتیاز کسب شده زیبایی صدا 0 استفاده درست از تحریر 0 اصوات

توضیحات بیشتر

هب انم حض رت دوست با رعض سالم خدمت تما م ی دوستان از ا ن جا ی ی هک یک ی از مهمت ر ی ن مباحث مط رهح رد شیم ی ک نک ور رسارسی مبح ث تعادالت شیم یا ی ی عل ی تصم ی م رگ فت م ات ط ی یک ردس ناهم جا م ع و ک نک

توضیحات بیشتر

ض ز ض ج ب غ دادی ز ا عار ف ان ق رن سوم جه ری خ ن ی د آ ورده ن ا د ک ه ش ی خ ز ا احوال ب هلول ب ی رون ر ف ت و مر ی دان ز ا پ ی او م یر ف ت ن د. ش ی ز ا

ض ز ض ج ب غ دادی ز ا عار ف ان ق رن سوم جه ری خ ن ی د آ ورده ن ا د ک ه ش ی خ ز ا احوال ب هلول ب ی رون ر ف ت و مر ی دان ز ا پ ی او م یر ف ت ن د. ش ی ز ا ض ز ض ج ب غ دادی ز ا عار ف ان ق رن سوم جه ری خ ن ی د آ ورده ن ا د ک ه ی خ ز ا احوال ب هلول ب ی رون ر ف ت و مر ی دان ز ا پ ی او م یر ف ت ن د. ی ز ا هر پ رس ی د. مر یدان گ ف ت ن د:»او مرد د ی وا ن ه ای اس

توضیحات بیشتر

659_Qazal & Mathnavi

659_Qazal & Mathnavi *+, " ان و" ن" و ق( ۳ ) ز ر ز= ز= و" ی " ک" ل. ره 0 ر, ن" و م, ا د نM د= ز و" هM وM ز { زی, ری, 659_Qazal & Mathnavi ۱۸۴۶ +* د' #"! 9 8 ر 9 8 ر (۲) 5 4, 3 2 1 ا ز ا D> ا ر C,5 ز (۱)9, + * ) ( ی ا & % ا

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س و ن د) ر و م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 0 3 7-2 3 4 : ص ص ن م ز ر س ش ا م آ ه ا گ د د ز ا ر ه ش ر گ ش د

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س و ن ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 7 7 2-31 0 : ص ص ا ب ر ا د ا پ ه ع س و ت س ا س ا ر ب ن ا ر ا ن و

توضیحات بیشتر

ش ر ک ت ت ور یس ت ی باکو گش ت فول مجهز با امکانات لوکس و مبله و کامال مستقل CHD 2 6 CHD BEDROOM 2 BEDROOM 1 BEDROOM DURATION APARTMENT TOUR توما

ش ر ک ت ت ور یس ت ی باکو گش ت فول مجهز با امکانات لوکس و مبله و کامال مستقل CHD 2 6 CHD BEDROOM 2 BEDROOM 1 BEDROOM DURATION APARTMENT TOUR توما ش ر ک ت ت ور یس ت ی باکو گش ت فول مجهز با امکانات لوکس و مبله و کامال مستقل CHD 6-12 3BEDROOM 2 BEDROOM 1 BEDROOM DURATION APARTMENT TOUR 1,400,000 1,450,000 1,500,000 950,000 1,000,000 1,050,000 1,100,000

توضیحات بیشتر

ق خ معاصر ا ی ران ج لوهای و ی ب هم ن ماه 1357 رد ت ار ی ژره یا ف ت ه اس ت چ ون ز ا یک سو ه نگام پ فرو ا ش ی ن ظ ام ش ا ه ش ن ا ه ی و ز ا د ی گر سو آ ز

ق خ معاصر ا ی ران ج لوهای و ی ب هم ن ماه 1357 رد ت ار ی ژره یا ف ت ه اس ت چ ون ز ا یک سو ه نگام پ فرو ا ش ی ن ظ ام ش ا ه ش ن ا ه ی و ز ا د ی گر سو آ ز ق خ معاصر ا ی ران ج لوهای و ی ب هم ن ماه 1357 رد ت ار ی ژره یا ف ت ه اس ت چ ون ز ا یک سو ه نگام پ فرو ا ی ن ظ ام ا ه ن ا ه ی و ز ا د ی گر سو آ ز غ ا ی رها ی و آ ز ادی مردم و ک ل گ ی ری ج مهوری اسال م ی

توضیحات بیشتر

ث.ي.د.د ا و ث.ي.د. ا.زام (١٩٧٥-١٩٥٩) م م ان رد( ذ ) و و ذ م وة زادي ى ث.ي.د.د ا و ث.ي.د. ا (زام ى ( م.زام (زام ى ط

ث.ي.د.د ا و ث.ي.د. ا.زام   (١٩٧٥-١٩٥٩) م م ان رد( ذ ) و و ذ م وة زادي ى ث.ي.د.د ا و ث.ي.د. ا (زام ى ( م.زام (زام ى ط ث.ي.د.د ا و ث.ي.د. ا.زام http://dx.doi.org/10.26750/jru.1003 ث.ي.د.د ا و ث.ي.د. ا (زام ى ( م.زام (زام ى ط ر ن) : ط م و ت: اردم ذ م وم م ) ى زادي و ذ م وةو د ر او و وةك (١٩٧٥-١٩٥٩) م م ان ( ذ رد- ك و دا

توضیحات بیشتر

90-04.xls

90-04.xls اداره كل هواشناسي استان تهران ماهنامه هواشناسي تير 19 www.tehranmet.ir e-mail: tehran@irimet.net www.irimo.ir تارنماي الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان تهران نشاني پست الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Darsad Percents-iedep.com.docx

Microsoft Word - Darsad Percents-iedep.com.docx 66 رتبه زير 20 در 38,82 علم و صنعت ايران 40 60 36 31 21 17,89 40,45 علم و صنعت بهشهر 66 38 41 31 22 14,31 39,73 تهران 17 54 25 49 24 16,87 38,73 كردستان 43 45 25 40 28 16,95 38,73 فردوسي مشهد 45 30 28

توضیحات بیشتر

ردیف شرح آیتم های اجرایی ساختمان واحد مبلغ)ریال( 555,555 ع: ساخت ا ای پای تارتر اجرای سفت واری رح 1 ضا : ضفت ریسی پی ا تا وف تت ر تا وف لا ة ا لا ة چی

ردیف شرح آیتم های اجرایی ساختمان واحد مبلغ)ریال( 555,555 ع: ساخت ا ای پای تارتر اجرای سفت واری رح 1 ضا : ضفت ریسی پی ا تا وف تت ر تا وف لا ة ا لا ة چی ردیف شرح آیتم های اجرایی ساختمان واحد مبلغ)ریال( 555,555 ع: ساخت ا ای پای تارتر اجرای سفت واری رح 1 ضا : ضفت ریسی پی ا تا وف تت ر تا وف لا ة ا لا ة چی ی لا ة ت ذی ای ػ دی افمی تت ریسی لا ة ای وف تذ چیذ

توضیحات بیشتر

به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ت

به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ت به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ترتیب قرار گرفتن کلمات در جمله خبری : در زبان فارسی

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama () سرایتی پخش ن و ن ک ا ت 0 1 0 2 ل ا س ز ا ا ق ی ر ف آ ل ا م ش و ه ن ا ی م ر و ا خ ر د ی ع ا م ت ج ا ی ا ه ش ب ن ج ی ی ا ض ف ل ی ل ح ت ی ر ا ب خ ا د م ح م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ی ز ک ر م ن ا ر ه ت د ح ا

توضیحات بیشتر

text 41 nahaei new.xps

text 41 nahaei  new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س د ر ک ی و ر ا ب ب ال ی س ز ا ی ش ا ن ر ط خ ر ب

توضیحات بیشتر

Arad Tajhiz Vacuum And Acoustic Technology تعدادی از پروژه های انجام شده ردیف نام محصول متریال تعداد سایز شرکت سفارش دهنده محل نصب 1 عدد ½ 1 SS-316 اج

Arad Tajhiz Vacuum And Acoustic Technology تعدادی از پروژه های انجام شده ردیف نام محصول متریال تعداد سایز شرکت سفارش دهنده محل نصب 1 عدد ½ 1 SS-316 اج ی از پروژه های انجام شده عدد ½ SS-36 برین نام سپاهان پتروشیمی شهید تندگویان عدد ½ PTFE برین نام سپاهان پتروشیمی کرمانشاه 2 عدد ½ PTFE شرکت هسته فناوری تصفیه سازان شرکت هسته فناوری تصفیه سازان Liquid Jet

توضیحات بیشتر

641_Qazal & Mathnavi

641_Qazal & Mathnavi *+, " ان ی" دا@:) J 6 &د 5 ار ث 5 ی& ی& ث 5 ث 5 رک 1 ر 5 ل. ر& ره 0 1 ه 1 و* ی 1 ر یY ۹۶ +* - د' #"! 2 1 0 / (۱) (۲)1

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 5 4 2-6 2 4 : ص ص ی ت ی ر ی د م و ی ط ی ح م ت س ی ز ی د

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 7-8 9 1 : ص ص ی ر ه ش ت ال ح م ر د ر ط خ ر پ ق

توضیحات بیشتر

ansari

ansari وط دوت " ودت " روژه آر ت ظ ح م در ا راطوری زور ر و ا"ت ده ای آر #د #رای ا%راج از #ران &%ری از دھ &ل #دن &و دا+رش ا&ت - وھد - ر &,%ورده # 1 /ب /و از.رت در اظر ر 2 ش #د - 3 ره ای د+ری ز ادا از طرق +ھ 6 ی

توضیحات بیشتر

text 38-39new (Repaired).xps

text 38-39new (Repaired).xps ه) د س و ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ل ص ف ا س ا ا ف ا ر غ ج ر د و ا ه ش ر گ 7 9 3 1 ا ت س ب ا ت م و س ه ر ا م ش م ه د ل ا س ي ض ا ر ا ي ر ب ر ا ك م ا ظ ر د ي م و م ع ه ا ف ر ت ا م د خ ز ا ت ي ا ض ر ا ز م

توضیحات بیشتر

الدورات المؤكدة 2019 م

الدورات المؤكدة 2019 م ادورات اؤدة 2019 م ا دة ارا وو ارؤا اطط وار وإدارة ار ورقا!ل. 1 $ 2500 5 أم #وا"ور ادارةا د #ب وا&داء از &)ل ا#رر. 2 ا دة ارا واراتاو# ازة. 3 إراتو *تإ)داد وإدارةا! ودوا+د ناطراوا *و*. 4 ا&ب ا+د- اد.قوار.

توضیحات بیشتر

004.indd

004.indd از اری ار ط ا ا از ز را ر ده ا. از آن ا ا از ا ر م دا د. ر را از وی ا ی زه ن ن ور ا. ا در در ار را ا ت ا ر رت در از آ ری د ن ا ه د ل در ر ص د ا اد و د آ ی ر د ی در رت و د ادا د ا د ت ا. ۱. در رت ا ن از

توضیحات بیشتر

بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان درمان تامین اجتماعی استان گلستان در سال 88

بررسی و تبیین عوامل  مؤثر بر توانمندسازی کارکنان درمان تامین اجتماعی استان گلستان در سال 88 پژوهشها جامعه شناخت سال د ه م / ش م ا ر ه د و م / تابستان 59 Journal of Sociological researches, 2016 (Summer), Vol.10, No.2 ا ر ز ا ب ش ا خ ص ا ت و س ع ه پ ا د ا ر ( ش ا خ ص ه ا ا ج ت م ا ع ) م ط ا ل

توضیحات بیشتر

TEXT 42.xps

TEXT 42.xps 6931 تابستان / م و د ه ر ا م ش / م ه د ز ا ی سال شناختی جامعه پژوهشهای Journal of Sociological Researches, 2017 (Summer), Vol.11, No2 ی ع ط ق د ر ج ت و ی د ر ج م ی گ د ن ز ه ب ن ا ن ا و ج ش ی ا ر گ ر ب

توضیحات بیشتر

ولی گرامی با سالم ولی گرامی با سالم احتراما به اطالع می رساند اردوهای پایگاه تابستانی پایه اول به شرح زیر می باشد: ردیف روز تاریخ مکان اردو هدف هزینه

ولی گرامی با سالم ولی گرامی با سالم احتراما به اطالع می رساند اردوهای پایگاه تابستانی پایه اول به شرح زیر می باشد: ردیف روز تاریخ مکان اردو هدف هزینه احتاما به اطالع می ساند ادوهای پایگاه تابستانی پایه اول به شح زی می باشد: دیف وز تایخ مکان ادو هدف هزینه علی الحساب ملزومات ادو ساعت ضایت ولی بطی آب تغذیه میان 41:2 الی 11:2: وعده یک وعده ناها ساندویچی

توضیحات بیشتر

منتخب آمار گردشگران بین المللی ایران معاونت گردشگری

منتخب آمار گردشگران بین المللی ایران معاونت گردشگری ICHTO منتخب آمارهای گردشگران بین المللی ایران معاونت گردشگری دفتر برنامهریزی و حمایت از توسعه گردشگری فروردین فهرست...صفحه اهم آمار گردشگران ورودی و خروجی کشور در سال... بخش یک : آمار گردشگران ورودی به

توضیحات بیشتر

text 42 nahaei.xps

text 42 nahaei.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 9 3 1 8 ر ا ه ب م و د ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ا ک ی ر م آ ه د ح ت م ت ال ا ی ا و ه ی س و ر ط ب ا

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

text 41 nahaei new.xps

text 41 nahaei  new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 7 9 3 1 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س ریزی ه م ا ن ر ب ی ی ا ر ج ا د ر ک وی ر ر د ر ث

توضیحات بیشتر

ماشین ھای القایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شھر پایان نامھ دوره ی کارشناسی برق قدرت شبیھ سازی ماشین القایی سھ فاز استاد راھنما : جناب آقای دکتر مح

ماشین ھای القایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شھر پایان نامھ دوره ی کارشناسی برق قدرت شبیھ سازی ماشین القایی سھ فاز استاد راھنما : جناب آقای دکتر مح دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شھر پایان نامھ دوره ی کارشناسی برق قدرت شبیھ سازی ماشین القایی سھ فاز استاد راھنما : جناب آقای دکتر محمد حسین ارشادی مولف : سعید دھقانی حبیب آبادی شماره دانشجویی ٨٩٠٩٨٨٢٣٠

توضیحات بیشتر

تابهوهاي اخطاري پ چ های پی در پی پ چ های پی در پی )اول ن پ چ ش راست( )اول ن پ چ ش پ(. و سر ده در گ شاالیی. و سرازیری ده در گ سرشاالیی خطرناك سرازیری خ

تابهوهاي اخطاري پ چ های پی در پی پ چ های پی در پی )اول ن پ چ ش راست( )اول ن پ چ ش پ(. و سر ده در گ شاالیی. و سرازیری ده در گ سرشاالیی خطرناك سرازیری خ تابهوهاي اخطاري پ چ های پی در پی پ چ های پی در پی )اول ن پ چ ش راست( )اول ن پ چ ش پ(. و سر ده در گ شاالیی. و سرازیری ده در گ سرشاالیی خطرناك سرازیری خطرناك پ چ ش راست پ چ ش پ جهت وزش شاد جهت وزش راه از

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 9 5 1-5 7 1 : ص ص ی د ر ب ه ا ر ی ل د م ه ئ ا ر ا :

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی ن چ گا ل ی خشک خاک رد مح ل آزما ی ش : د ا نش ج و :

توضیحات بیشتر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري www.bonyadmaskan.com تلفن: - 88955918 021 و ن ی Public @ Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري صفحه 1 اختصاص 27 هزار تن قير به كهگيلويه و بويراحمد

توضیحات بیشتر

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز 2020 1 تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامبر 2019 اعالم شد. دانشگاه کاشان در این نظام رتبه بندی

توضیحات بیشتر

زیانێن دره‌وێ

زیانێن دره‌وێ زیانێن دره وێ [ كردي - كيردی - kurdish ] ئیبن قه یم ئه لجۆزیه وه رگێڕانی: روژهات سه عید پێداچونه وه ی: پشتیوان سابیر عه زیس 2012-1433 نفاسد الكذب «باللغة الكردية» ة ابن قي م اجليزي ترمجة: روژوات سعيد مراجعة:

توضیحات بیشتر

مدال آوران ایران در مسابقات قهرمانی آسیا )بزرگساالن( ردیف زمان برگزاری محل برگزاری طال نقره برنز مجموع مدالها مقام تیمی استرالیا افشین کشاورز علیرضا ت

مدال آوران ایران در مسابقات قهرمانی آسیا )بزرگساالن( ردیف زمان برگزاری محل برگزاری طال نقره برنز مجموع مدالها مقام تیمی استرالیا افشین کشاورز علیرضا ت استرالیا افشین کشاورز علیرضا تاجیک فریبرز جهانبخش شعبان ساعدی حسین شعفی محسن ونکی 6 مدال ) 2 1 3 ( 1191 1 وحید خواجه حسینی) 2 مدال( نیوزلند حسین شعفی )حسین شعفی وحید خواجه حسینی قاسم اعالیی مهدی جعفری

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama TOPSIS ش و ر ب س ر ا ف ج ی ل خ ی ش ا ح ی ا ر و ش ک ی ل م ت ر د ی د ن ب ب ت ر ی ن ا ا ر ف ی ض ت ر م ن ا ر ت ا گ ش ن ا د ی س ا ی س ی ا ی ف ا ر غ ج د ش ر ا ی س ا ن ش ر ا ک ی و ج ش ن ا د د ر ف ی ا گ ش ی پ

توضیحات بیشتر

2(2).xps

2(2).xps ه) ع ل ا ط م ی ر ه ش ی ا ه ک ر ا پ ه ن ی ه ب ی ن ی ز گ ن ا ک م ر د ی ق ی ف ل ت ی ا ه ل د م ی ر ی گ ر ا ک ب ) ا ک ن ر ه ش ی د ر و م 1 ی ف ط ل ه ق ی د ص ن ا ر د ن ز ا م ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م

توضیحات بیشتر

گزارش ساالنه شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم شاخص كل )بر مبناي 1395=100 ( در

گزارش ساالنه شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم شاخص كل )بر مبناي 1395=100 ( در گزارش ساالنه قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور- 1397 تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم )بر مبناي 1395=100 ( در سال 1397 براي كل كشور و مناطق شهري و روستایی به ترتیب عدد 136.9

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - خشونت ما یا خشونت آن ها.docx

Microsoft Word - خشونت ما یا خشونت آن ها.docx م ا خ ش و ن ت ) ا خشونت آ ن, ا محمدرضا شالگونی خ ش و ن ت ک ل م ه ا ي ا س ت ک ه ه ی چ ی ک ا ز م ا د ر ف ه م ی د ن م ع ن ا ي آ ن م ش ک ل ی ن د ا ر ی م ز ی ر ا ت ق ر ی ب ا ه م ه م ا ا ز آ ن چ ه این کلمه م

توضیحات بیشتر

دوره اساتید حوزه علمیه )سراج( مقدمه نماز رابطه انسان با خدا است و مایه صفای روح و پاکی دل و پیدایش روح تقوا و تربیت انسان و پرهیز از گناهان است. نماز

دوره اساتید حوزه علمیه )سراج( مقدمه نماز رابطه انسان با خدا است و مایه صفای روح و پاکی دل و پیدایش روح تقوا و تربیت انسان و پرهیز از گناهان است. نماز دوره اساتید حوزه علمیه )سراج( مقدمه نماز رابطه انسان با خدا است و مایه صفای روح و پاکی دل و پیدایش روح تقوا و تربیت انسان و پرهیز از گناهان است. نماز از مهمترین عبادات است که طبق روایات اگر مقبول درگاه

توضیحات بیشتر

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املا ک (موضوع مواد ٧ و ٨٠ ق.م.م.) F20-30-001 ویرایش از تاریخ : تا تاریخ: صفحه 1 از 5 این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میشود: محل بار شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه:

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - t1

Microsoft PowerPoint - t1 تعيين شرايط بدني گاو اراي ه شده توسط: دآتر امير هوشنگ فلاح راد DVM, Ph.D. تعيين شرايط بدني گاو شيري 2 تعيين شرايط بدني در هر گاوداري گاوهاي ي وجود دارند آه براي دوره شيرواري خود خيلي چاق و يا خيلي لاغر

توضیحات بیشتر

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378>

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378> برنامه زماني مصاحبه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در آزمون دكتري سال 1397 كد رشته امتحاني نام رشته امتحاني كد محل رشته*گرايش كد موسسه نام موسسه شهر كد محل نام دوره تاريخ مصاحبه 16 تير زبان وادبيات فارسي

توضیحات بیشتر

766_Qazal & Mathnavi

766_Qazal & Mathnavi *+, ان رQ ا ل. نU ا ره 0 ر# فU ۲۰۳۷ +* - د' #! دن 2 3*2 0. 3*2 ' ),&+*) 9827. 9827. # ' ز دن 2 #' & دار 2 را =

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر