هو الحكيم برنامه كارورزان گروه كودكان- تابستان 39 ************************************************** قابل توجه كارورزان كودكان تابستان 39 كليه كارورزا

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "هو الحكيم برنامه كارورزان گروه كودكان- تابستان 39 ************************************************** قابل توجه كارورزان كودكان تابستان 39 كليه كارورزا"

رونوشت

1 هو الحكيم برنامه كارورزان گروه كودكان- تابستان ************************************************** قابل توجه كارورزان كودكان تابستان كليه كارورزان الزم است یکشنبه /۴/۱ راس ساعت 7 صبح جهت انجام قرعه كشي در سالن كنفرانس مركز آموزشي درماني كودكان حضرت امام حسين)ع( حضور داشته باشند. در غير این صورت قرعه كشي به صورت غيابي انجام و هيچ تغييري در برنامه صورت نمي گيرد. تعداد كل =۲۴ نفر كه به ۸ گروه ۲ نفره و ۴ گروه 5 نفره تقسيم شده اند. = ( ), B = (-2-3-4), = ( ), = ( ), E = (-2-3-4), F = (-2-3-4), = ( ), = ( ), I = (-2-3-4) = (1---) برنامه روتيشن گروه ها: قلب- ریه ایمونولوژی اعصاب- كليه عفوني گوارش-غدد اورژانس و جنرال امام حسين)ع( درمانگاه امام حسين )ع( اورژانس و جنرال امين درمانگاه ابن سينا درمانگاه امين خون نوزادان بهشتي - نوزادان الزهرا)س( تير I B E F تير B E F I- مرداد F E B I - مرداد F E I B- شهریور I F E B, شهریور B I E-F

2 اسامي كارورزان گروه كودكان تابستان گروه گروه گروه B گروه 1 1 فتحي شهال عشوری یوسف زاده الميرا كالنتری یزدان پناه معصومه رحماني حسيني زهره ناظم الرعایا طباطبایي نژاد مهرداد پاکدل بصيری ميرستاری بابازاده شكفته رئيسي زهرا نياكان 4 5 وليان گروه گروه گروه F گروه E 1 1 فائقه ناجي ليال كمالي تينا فوده نسيم امامي ''''' 2 2 پریسا نصر مهسا مستاجران شهاب الدین ميالني فرشته رفيعي 3 3 مدرس صادقي محمد لطيفي احسان كازروني مسعود سادات 4 4 مهسا مسجدی امير رضا هوشمند قاسمي الله صيادی 5 مهدیان گروه I گروه حقيقي زاده مهدخت حاج رحيمي 1 زیبائيان زینب محمدیاني 2 فاتحي مریم یاحي 3 زارعي لعيا گلشني 4 گروه : تير: درمانگاه امين نيمه دوم تير: عفوني مرداد: خون 3 داخلي شهيد بهشتي 4- - شهيد بهشتي 1-2 NIU نيمه دوم مرداد: اعصاب 1-2 كليه 3-4 شهریور: اورژانس امام حسين )ع( 1-2 جنرال امام حسين)ع( 3-4 نيمه دوم شهریور: قلب 4 ایمنولوژي 3 ریه 2-1 گروه : B تير: اورژانس و جنرال امين نيمه دوم تير: ریه - قلب ایمنولوژي مرداد: گوارش غدد نيمه دوم مرداد: NIU الزهرا)س( - داخلي الزهرا)س( خون 1 شهریور: درمانگاه امام حسين )ع(

3 نيمه دوم شهریور: عفوني گروه : تير: اورژانس امام حسين )ع( 1-2 جنرال امام حسين)ع( 3-4 نيمه دوم تير: گوارش 1-2 غدد 3-4 مرداد: قلب 4 ایمنولوژي 3 ریه -2 1 نيمه دوم مرداد: NIUشهيد بهشتي3-4 داخلي بهشتي خون 2 شهریور: درمانگاه امين نيمه دوم شهریور: درمانگاه امام حسين )ع( گروه : تير: درمانگاه امام حسين )ع( نيمه دوم تير: اعصاب كليه 4-5 مرداد: نوزادان الزهرا)س( NIU 2-3 الزهرا)س( -4-5 خون 1 نيمه دوم مرداد: ریه 1-2 شهریور: اورژانس و جنرال امين قلب 3 ایمنولوژي 4-5 نيمه دوم شهریور: اورژانس و جنرال امام حسين)ع( اورژانس جنرال 4-5 گروه : E تير : نوزادان الزهرا)س( NIU- الزهرا)س( - - خون نيمه دوم تير: اورژانس و جنرال امين مرداد: عفوني نيمه دوم مرداد: درمانگاه امام حسين )ع( شهریور: گوارش غدد نيمه دوم شهریور: NIUشهيد بهشتي- داخلي بهشتي خون گروه : F تير: NIUشهيد بهشتي- - داخلي شهيد بهشتي - خون نيمه دوم تير: درمانگاه امين مرداد: اعصاب - كليه - نيمه دوم مرداد: اورژانس امام حسين )ع( - جنرال امام حسين)ع( - شهریور: عفوني نيمه دوم شهریور: نوزادان الزهرا)س( NIU- الزهرا)س( - خ- ون

4 گروه : تير: اعصاب كليه 4-5 نيمه دوم تير: اورژانس امام حسين )ع( جنرال امام حسين)ع( 4-5 مرداد: درمانگاه امين نيمه دوم مرداد: عفوني شهریور: نوزادان الزهرا)س( NIU- 2-5 الزهرا)س( 4-3- خون 1 نيمه دوم شهریور: اورژانس و جنرال امين گروه : تير: عفوني نيمه دوم تير: درمانگاه امام حسين )ع( مرداد: اورژانس و جنرال امين نيمه دوم مرداد: گوارش -1-2 غدد 3-4 شهریور: NIUشهيد بهشتي داخلي شهيد بهشتي -4 خون 3 نيمه دوم شهریور: درمانگاه امين گروه : تير: گوارش 1-2 غدد 3-4 نيمه دوم تير: NIUشهيد بهشتي3-4 داخلي بهشتي خون 2 مرداد: اورژانس امام حسين )ع( 1-2 جنرال امام حسين)ع( 3-4 نيمه دوم مرداد: درمانگاه امين شهریور: قلب 4 ایمنولوژي 3 ریه -2 1 نيمه دوم شهریور: اعصاب 1-2 كليه 3-4 گروه : I تير: قلب ایمنولوژي ریه - نيمه دوم تير NIU: الزهرا)س( - داخلي الزهرا)س( 1 خون - مرداد: درمانگاه امام حسين )ع( نيمه دوم مرداد: اورژانس و جنرال امين شهریور: اعصاب - كليه - نيمه دوم شهریور: گوارش - غدد -

5 ريت لوا همين كيشك همانرب ******************************* - -B E-F هیر-ينوفع /۲/ /۲/۴ /۲/ /۲/۲ /۲/ /۲/ /۲/۷ /۲/۸ /۲/ /۲/5۱ /۲/ /۲/5۴ /۲/ /۲/5۲ /۲/

6 هام ريت مود همين كيشك همانرب ************************** (-) (E-F) I -ينوفع هیر /۲/ /۲/5۷ /۲/5۸ /۲/ /۲/۴۱ /۲/۴ /۲/۴۴ /۲/۴ /۲/۴۲ /۲/۴ /۲/۴ /۲/۴۷ /۲/۴۸ /۲/۴ /۲/9۱ /۲/

7 دادرم لوا همين كيشك همانرب ******************************* E-1-2 F-3 B-4 -I - - هیر-ينوفع /5/ /5/۴ /5/ /5/۲ /5/ /5/ /5/۷ /5/۸ /5/ /5/5۱ /5/ /5/5۴ /5/ /5/5۲ /5/

8 دادرم مود همين كيشك همانرب ******************************* E-F -I B- هیر-ينوفع /5/ /5/5۷ /5/5۸ /5/ /5/۴۱ /5/۴ /5/۴۴ /5/۴ /5/۴۲ /5/۴ /5/۴ /5/۴۷ /5/۴۸ /5/۴ /5/9۱ /5/

9 رویرهش لوا همين كيشك همانرب ******************************* F-1-2 I-3 E-4 -B - - هیر-ينوفع /1/ /1/۴ /1/ /1/۲ /1/ /1/ /1/۷ /1/۸ /1/ /1/5۱ /1/ /1/5۴ /1/ /1/5۲ /1/

10 رویرهش مود همين كيشك همانرب ******************************* B I E-F هیر-ينوفع /1/ /1/5۷ /1/5۸ /1/ /1/۴۱ /1/۴ /1/۴۴ /1/۴ /1/۴۲ /1/۴ /1/۴ /1/۴۷ /1/۴۸ /1/۴ /1/9۱ /1/

کمترین و بیشترین خدمات ثبت شده در سامانه سیب توسط پزشکان حوزه معاونت بهداشتی درشهریور ماه 1397 ردیف خدمت دهنده نقش خدمت محل خدمت خدمت تعداد افراد دهند

کمترین و بیشترین خدمات ثبت شده در سامانه سیب توسط پزشکان حوزه معاونت بهداشتی درشهریور ماه 1397 ردیف خدمت دهنده نقش خدمت محل خدمت خدمت تعداد افراد دهند کمترین و بیشترین خدمات ثبت شده در سامانه سیب توسط ان حوزه معاونت بهداشتی درشهریور ماه 1397 ردیف خدمت دهنده نقش خدمت محل خدمت خدمت تعداد افراد دهنده پانته آ مهدوی مرکز سالمت مهندس نادر 1 3 3 مژگان قنادی

توضیحات بیشتر

اطالعات ظرفیت و محور پژوهشی تایید شده جهت پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیلی ردیف نام مرکز تحقیقات ظرفیت نام استاد ر

اطالعات ظرفیت و محور پژوهشی تایید شده جهت پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیلی ردیف نام مرکز تحقیقات ظرفیت نام استاد ر Toxicology and Diseases دكتر محمد عبدالهي داروشناسي و سم شناسي - سم شناسي - علوم داروئی دكتر علیرضا فرومدی شیمي دارویي سنتز و ارزیابي اثرات بیولوژیکي تركیبات آلي شیمي دارویي دكتر محمد شریف زاده نوروساینس

توضیحات بیشتر

اسامی ارتقاء یافتگان سال 94 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر علی تقی پور دانشکده:بهداشت گروه آموزشی: آمارزیستی واپیدمیولوژی ارتقا به مرتبه: دانشیاری نام

اسامی ارتقاء یافتگان سال 94 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر علی تقی پور دانشکده:بهداشت گروه آموزشی: آمارزیستی واپیدمیولوژی ارتقا به مرتبه: دانشیاری نام اسامی ارتقاء یافتگان سال 94 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر علی تقی پور دانشکده:بهداشت گروه آموزشی: آمارزیستی واپیدمیولوژی نام و نام خانوادگی: آقای دکتر حمیدرضاصادق نیا گروه آموزشی: فارماکولوژی 94/01/27

توضیحات بیشتر

مدال آوران ایران در مسابقات قهرمانی آسیا )بزرگساالن( ردیف زمان برگزاری محل برگزاری طال نقره برنز مجموع مدالها مقام تیمی استرالیا افشین کشاورز علیرضا ت

مدال آوران ایران در مسابقات قهرمانی آسیا )بزرگساالن( ردیف زمان برگزاری محل برگزاری طال نقره برنز مجموع مدالها مقام تیمی استرالیا افشین کشاورز علیرضا ت استرالیا افشین کشاورز علیرضا تاجیک فریبرز جهانبخش شعبان ساعدی حسین شعفی محسن ونکی 6 مدال ) 2 1 3 ( 1191 1 وحید خواجه حسینی) 2 مدال( نیوزلند حسین شعفی )حسین شعفی وحید خواجه حسینی قاسم اعالیی مهدی جعفری

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي

بسمه تعالي زايمان طبیعی و غیرطبیعی )( برنامه كارآموزي دانشجويان ترم مامايی ناپیوسته دوره روزانه روزهاي كارآموزي )سه روز اول ( ساعت كارآموزي 7 الی 7 شیفت صبح) D ( گروه )( آسیه جعفري خواجه ها تهمیه صبوري رستمي سهیال

توضیحات بیشتر

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378>

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378> برنامه زماني مصاحبه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در آزمون دكتري سال 1397 كد رشته امتحاني نام رشته امتحاني كد محل رشته*گرايش كد موسسه نام موسسه شهر كد محل نام دوره تاريخ مصاحبه 16 تير زبان وادبيات فارسي

توضیحات بیشتر

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic اوقات شرعي اصفهان در فروردين سال 1 :0 1: 1:1 1: :0 : شنبه 0:0 1: 1:1 1: :0 : يك شنبه 0: 1: 1:1 1: :0 : دو شنبه 0: 1: 1:1 1: :0 : سه شنبه 0: 1: 1:1 1:0 :01 :0 چهار شنبه 0: 1: 1:1 1:0 :00 : پنج شنبه 0: 1:

توضیحات بیشتر

Microsoft Visual Basic

Microsoft Visual Basic اوقات شرعي شهركرد در فروردين سال 1 : 1: 1:1 1:1 : : پنج شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : جمعه 0: 1: 1:0 1:1 :0 : شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : يك شنبه 0: 1: 1:1 1:1 :0 : دو شنبه 0: 1: 1: 1:1 :0 : سه شنبه 0:1 1:0 1: 1:1

توضیحات بیشتر

لیست دانشجویان درس پروژه کارشناسی دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ترم دوم سال تحصیلی بروز رسانی 9376/99/25 عنوان پروژه نام

لیست دانشجویان درس پروژه کارشناسی دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ترم دوم سال تحصیلی بروز رسانی 9376/99/25 عنوان پروژه نام لیست دانشجویان درس پروژه کارشناسی دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ترم دوم سال تحصیلی 9376-79 بروز رسانی 9376/99/25 عنوان پروژه نام استاد نام دانشجو ایمیل- شماره دانشجویی دکتر محسن احمدنیا

توضیحات بیشتر

هوا لح ق با سلام احتراما رزومه اینجانب به شرح زیر تقدیم میگردد: الف- مشخصات فردی نام: هدی نام خانوادگی: هماوندی تاریخ تولد: 6611/2/82 محل تولد: کرمان

هوا لح ق با سلام احتراما رزومه اینجانب به شرح زیر تقدیم میگردد: الف- مشخصات فردی نام: هدی نام خانوادگی: هماوندی تاریخ تولد: 6611/2/82 محل تولد: کرمان هوا لح ق با سلام احتراما رزومه اینجانب به شرح زیر تقدیم میگردد: الف مشخصات فردی نام: هدی نام خانوادگی: هماوندی تاریخ تولد: 6611/2/82 محل تولد: کرمان نشانی الکترونیکی: h.homavandi@ut.ac.ir ب سوابق تحصیلی

توضیحات بیشتر

لیست موافقت با مهمان دائم دانشجویان متقاضی از سایر مراکز به مشهد در نیمسال اول مرکز سبزوار شماره دانشجوئی

لیست موافقت با مهمان دائم دانشجویان متقاضی از سایر مراکز به مشهد در نیمسال اول مرکز سبزوار شماره دانشجوئی لیست موافقت با مهمان دائم دانشجویان متقاضی از سایر مراکز به مشهد در نیمسال اول - مرکز سبزوار سید مصطفی حسینی فرهاد امامی زهره برگی کاریز نو طاهره یامی لیال انوری نسب افسانه ال محمد فاطمه کبیریان فهیمه

توضیحات بیشتر

فهرست کتابخانه های عمومی هرمزگان نام کتابخانه شهرستان شهر روستا آدرس تلفن کد پستی شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی شهرک صیادان 79

فهرست کتابخانه های عمومی هرمزگان نام کتابخانه شهرستان شهر روستا آدرس تلفن کد پستی شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی شهرک صیادان 79 7959184414 7635623323 شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی ک صیادان 7967113731 7644376743 ایثار دهنگ ی دهنگ 7978153666 7644390646 بعثت هرنگ ی هرنگ 7961135738 7644342700 شرفاشرفائی جناح جناح خیابان فرهنگ جنب

توضیحات بیشتر

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک دفترچه تلفن دادکشنه زباناه و ادبیات خار ج ی دااگشنه تهران 1 رياست رياست آقای دکتر وليپور 327 9013 9035 327 327 88633111 88025005 نمابر: 88634500 آقای دولت آبادی معاونت اجرايی )اداری دانشجويی( 9016 331

توضیحات بیشتر

آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فا

آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فا آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : 5855576718 شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فام ساختمان شماره 1 بنیاد شهید شیراز - بلوارمدرس خیابان

توضیحات بیشتر

شركت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران تعرفه حق انشعاب آب براي يك واحد مسكوني ارقام به ریال سال 1397 تبصره 3 تبصره 2 نام شرکت مناطق شهرداری حق انشعاب جمع

شركت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران تعرفه حق انشعاب آب براي يك واحد مسكوني ارقام به ریال سال 1397 تبصره 3 تبصره 2 نام شرکت مناطق شهرداری حق انشعاب جمع تعرفه حق انشعاب آب براي يك واحد مسكوني ارقام به ریال تبصره 3 تبصره 2 نام شرکت مناطق شهرداری حق انشعاب جمع 17,340,000 4,800,000 1,140,000 11,400,000 1 17,340,000 17,340,000 13,005,000 13,005,000 4,800,000

توضیحات بیشتر

دانشکده پزشکي

دانشکده پزشکي Course Plan فرم طرح دا ػکذ پسغکي گر ت ضؼ آه زظ موضوع تدريس : دا ػگا ػل م پسغکي هػ ذ پيع ياز :د ر فيسی پات ل ژی-د ر کارآه زی جراحی ض ختگی- بخع ض ختگی بيوارضتاى اهام رضا)ع( فراگيراى : کار رزاى پسغکی ػو هی

توضیحات بیشتر

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان درس پیشنیاز: کشیک درمانگاهی 2 نام مدرس: دکتر فرنوش ارفعی تمام وقت نیمه وقت

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

Rejected Article عنوان مقاله کد مقاله نویسنده مقاله )نویسنده مسئول( عدالت در سالمت HN سهيال فتحعلي زاده ایمني سالمت HN عليرضا عل

Rejected Article عنوان مقاله کد مقاله نویسنده مقاله )نویسنده مسئول( عدالت در سالمت HN سهيال فتحعلي زاده ایمني سالمت HN عليرضا عل عنوان مقاله کد مقاله نویسنده مقاله )نویسنده مسئول( عدالت در سالمت HN10100820042 سهيال فتحعلي زاده ایمني سالمت HN10100720040 عليرضا علي نوری Investigate the relationship between happiness and mental health

توضیحات بیشتر

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج گروه : سیاسی حوزه : امنیتی و دفاعی شماره : ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ تاریخ : ۹۵/۰۹/۱۷-۲۱:۰۳ آشنایی با سوابق ري یس جدید سازمان بسیج غیب پرور از سردار های آموزشی در مسي ولیت تا نگاه فراجغرافیایی سپاه بسیج به سردار

توضیحات بیشتر

جدول فرايندهاي برتر دانشگاهی جهت معرفی به جشنواره کشوري در هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهري سال 3131 حیطه مجری/مجریان اصلی عنوان فعالیت محل انجام فعال

جدول فرايندهاي برتر دانشگاهی جهت معرفی به جشنواره کشوري در هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهري سال 3131 حیطه مجری/مجریان اصلی عنوان فعالیت محل انجام فعال دکتر پروانه اباذری آموزش کاربردی فرایند در بالین به دانشجویان و مامایی تدوین و بازنگری برنامه های دکتر میر علیمحمد سبزقبائی بابک حسین زاده - محمودرضا رحیمی برغانی فارماکواپیدمیولوژی: برنامه ریزی و اجرای

توضیحات بیشتر

اراضی و املاك قابل عرضه در مزایده (استان اصفهان) شهر ردیف نوع ملک نشانی مساحت(مترمربع) عرصه اعیان میزان دانگ قیمت کارشناسی(قیمت پایه مزایده)(ریال) 5,9

اراضی و املاك قابل عرضه در مزایده (استان اصفهان) شهر ردیف نوع ملک نشانی مساحت(مترمربع) عرصه اعیان میزان دانگ قیمت کارشناسی(قیمت پایه مزایده)(ریال) 5,9 5,912,550,000 189.30 در حال تعمیر خ ابن سیناکوچه کدخداکوچه پادرختخانه معروف به حیب آبادي 1 حبه 2,25,000,000 750 در حال تعمیر خ ابن سیناکوچه کدخداکوچه پادرختخانه معروف به بدیع الصنایع 2 1,950,000,000 335

توضیحات بیشتر

نشریه نقد و بررسی پزشکی بین المللی درباره سندرم داون International Medical Review On Down Syndrome تا کنون 30 شماره از این نشریه منتشر شده است مقالات

نشریه نقد و بررسی پزشکی بین المللی درباره سندرم داون International Medical Review On Down Syndrome تا کنون 30 شماره از این نشریه منتشر شده است مقالات نشریه نقد و بررسی پزشکی بین المللی درباره سندرم داون International Medical Review On Down Syndrome تا کنون 30 شماره از این نشریه منتشر شده است روانشناسی رشد و آموزشی پریناتولوژي (پزشکی مادر و جنین) طب

توضیحات بیشتر

EZ Semester Course Planning V7.xls

EZ Semester Course Planning V7.xls زوج ٨٧-١٣٨۶ نيمسال ٢ زوج ٧ زوج ۶ زوج ۵ زوج ٣ زوج ٢ زوج ١ (18:00-16:30) (16:30-15:00) (15:00-13:30) (10:30:12:00) (10:30-9) (9:00-7:30) مبانی مهندسی برق - ١ کامران اکبری مورنانی (د.د.) ٢۵٠٩١ ١ مهدی همتی

توضیحات بیشتر

90-04.xls

90-04.xls اداره كل هواشناسي استان تهران ماهنامه هواشناسي تير 19 www.tehranmet.ir e-mail: tehran@irimet.net www.irimo.ir تارنماي الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان تهران نشاني پست الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Final Edition02

Seasonal Report Final Edition02 گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار تابستان ١٣٩٧ فهرست عناوین اینفوگرافیک ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ درصد کاربران فعال نسخههای بازار نسخه API دستگاههای اندرویدی کاربران درصد کاربران هر برند مقایسهی مجموع

توضیحات بیشتر

شاخص قیمت مصرف کننده تیر 1398 تاریخ انتشار: 1398/05/01 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در تیر ماه 1398 عدد شاخص کل )100=1395( به رسید که نسبت به

شاخص قیمت مصرف کننده تیر 1398 تاریخ انتشار: 1398/05/01 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در تیر ماه 1398 عدد شاخص کل )100=1395( به رسید که نسبت به شاخص قیمت مصرف کننده تیر تاریخ انتشار: /05/01 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در تیر ماه عدد )100=( به 179.7 رس که ماه قبل درصد افزایش نشان مهد. در این ماه درصد تغییر ماه مشابه 48.0 درصد میباشد یعنی خانوارهای

توضیحات بیشتر

چگونگی انجام توافق مالیاتی و تکمیل آگاهانه اظهارنامه براي گروه هاي پزشکی دکتر پورکاظمی ري یس انجمن داروسازان گیلان و دبیر هیا ت مدیره نظام پزشکی شهرست

چگونگی انجام توافق مالیاتی و تکمیل آگاهانه اظهارنامه براي گروه هاي پزشکی دکتر پورکاظمی ري یس انجمن داروسازان گیلان و دبیر هیا ت مدیره نظام پزشکی شهرست چگونگی انجام توافق مالیاتی و تکمیل آگاهانه اظهارنامه براي گروه هاي پزشکی دکتر پورکاظمی ري یس انجمن داروسازان گیلان و دبیر هیا ت مدیره نظام پزشکی شهرسن رشت هر ساله تفاهم نامه اي بین سازمان نظام پزشکی و

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر لبافی نژاد 1392

برنامه استراتژیک مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر لبافی نژاد 1392 مرکز برنامه استراتژیک پزشکی آموزشی و درمانی شهید دکتر لبافینژاد ویرایش : خرداد 1395 پیام ریاست بیمارستان بهنام خدا برنامه استراتژيك حاضر كه با بررسي نيازها و چالشهاي پيش رو در سالهاي آينده تدوين شده است

توضیحات بیشتر

iran-mobile-industry-report-pushe-fall-2018

iran-mobile-industry-report-pushe-fall-2018 آذر ۱۳۹۷ گزارش تحلیل کاربران تلفن های همراه هوشمند اندروید به نام خدا پیش گفتار گزارش پیش روی شما از تحلیل دادههای کاربران ایرانی دارای موبایل اندرویدی در آذر ۹۷ به دست آمده است. دادههای این گزارش از طریق

توضیحات بیشتر

شاخص قیمت مصرف کننده فروردین 1398 تاریخ انتشار: 1398/02/01 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در فروردین ماه 1398 عدد شاخص کل )100=1395( به رسید که

شاخص قیمت مصرف کننده فروردین 1398 تاریخ انتشار: 1398/02/01 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در فروردین ماه 1398 عدد شاخص کل )100=1395( به رسید که شاخص قیمت مصرف کننده فروردین تاریخ انتشار: /02/01 افزایش نرخ تورم خانوارهای کشور در فروردین ماه عدد )100=( به 17 رس که ماه قبل درصد افزایش نشان مهد. در این ماه درصد تغییر ماه مشابه 5 درصد میباشد یعنی خانوارهای

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2 5 مجله علمي ارزيابي مهارت هاي مديريتي كارشناسان مسي ول مراكز بهداشت شهرستان هاي استان قزوين غلامحسن شعباني قاضي كلايه جواد قدوسي نژاد دكتر سعيد آصف زاده چكيده هدف: با توجه به اينكه كارشناسان مسي ول مراكز

توضیحات بیشتر

لیست پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت نام و نام خانوادگی تاریخ دفاع اساتید راهنما اساتید داور اساتید مشاور عنوان پایان نام

لیست پایان نامه های دفاع شده مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت نام و نام خانوادگی تاریخ دفاع اساتید راهنما اساتید داور اساتید مشاور عنوان پایان نام نام و نام خانوادگی تاریخ دفاع اساتید راهنما اساتید داور اساتید مشاور عنوان پایان نامه فریبا محامد 38/11/7 مهندس منوچهر موسوی بررسی تاثیر آموزش مهارت ارتباط بین فردی به کارکنان بهداشت خانواده براساس مدل

توضیحات بیشتر

موضوع تدريس: آناتومي تنه مدت تدريس: 33 جلسه نظري 17 جلسه عملي گروه هدف: دانشجويان پزشكي پيش نياز: ندارد محل اجرا: سالن هاي دانشكده سالن تشريح و سالن م

موضوع تدريس: آناتومي تنه مدت تدريس: 33 جلسه نظري 17 جلسه عملي گروه هدف: دانشجويان پزشكي پيش نياز: ندارد محل اجرا: سالن هاي دانشكده سالن تشريح و سالن م موضوع تدريس: آناتومي تنه مدت تدريس: 33 جلسه نظري 17 جلسه عملي گروه هدف: دانشجويان پزشكي پيش نياز: ندارد محل اجرا: سالن هاي دانشكده سالن تشريح و سالن مولاژ مدرسين: دكتر اعظم سليماني و دكتر زهره ماكولاتي

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word B.DOC

Microsoft Word B.DOC بررسي غلظت گازهاي هيدروژن سولفوره و دي اكسيد نيتروژن در محيط هاي نمونه گيري نفت ترش و نفت شيرين يكي از كارخانه هاي بهره برداري شركت ملي نفت ايران 2 منا رويوران نعمت االله جعفر زاده حقيقي دانشجوي كارشناسي

توضیحات بیشتر

جدول فرايندهاي برتر دانشگاهی جهت معرفی به جشنواره کشوري در ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهري سال 2931 حیطه مجری/مجریان اصلی عنوان فعالیت محل انجام فعالی

جدول فرايندهاي برتر دانشگاهی جهت معرفی به جشنواره کشوري در ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهري سال 2931 حیطه مجری/مجریان اصلی عنوان فعالیت محل انجام فعالی جدول فرايندهاي برتر دانشگاهی جهت معرفی به جشنواره کشوري در ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهري سال 2931 دکتر نیکو یمانی- طاهره مقدسی تدوین برنامه درسی توانمند سازی تیم پزشک خانواده در برنامه پزشک خانواده و

توضیحات بیشتر

هفتادو نهمین صورتجلسه شوراي پژوهشي واحد شهر قدس مورخ10/2/96 روز یکشنبه-ساعت 16:10 – 19:10

هفتادو نهمین صورتجلسه شوراي پژوهشي واحد  شهر قدس      مورخ10/2/96 روز یکشنبه-ساعت 16:10 – 19:10 مهندسی برق در گروه حسن ابوالقاسمی دكتر مهدی زارع تشخیص چهره بر اساس پردازش هیستوگرام با كمک تکنیک های پردازش 1 جعفر امیدی دكتر مهدی زارع توسعه و ساخت مدار جدید برای Remote terminal unit)rtu با ارتباط 3

توضیحات بیشتر

محصول خریداری شده شماره سفارش نام و نام خانوادگی رضا کارزاری قالب ووکامرس پرسون یک قالب حرفه ای برای فروشگاه میالد احمدی قالب نوبت دهی مطب

محصول خریداری شده شماره سفارش نام و نام خانوادگی رضا کارزاری قالب ووکامرس پرسون یک قالب حرفه ای برای فروشگاه میالد احمدی قالب نوبت دهی مطب محصول خریداری شده شماره سفارش نام و نام خانوادگی رضا کارزاری 20701 قالب ووکامرس پرسون یک قالب حرفه ای برای فروشگاه میالد احمدی 20684 قالب نوبت دهی مطب دکتر آنالین, تمام نیازهای یک سایت پزشکی محمود شهابی

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي dentedo@sums.ac.ir ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ برنامه و طرح درس Lesson

توضیحات بیشتر

6 th National Seminar on Genetic Counseling and Prevention of Disability 1-2 November, 2017 / Tehran, Iran برنامه علمی سمینار ششمین سمینار سالیانه مشا

6 th National Seminar on Genetic Counseling and Prevention of Disability 1-2 November, 2017 / Tehran, Iran برنامه علمی سمینار ششمین سمینار سالیانه مشا برنامه علمی سمینار 17 10-11 آبان ماه / 1396 تهران مرکز همایشهای بین المللی رازی روز اول چهارشنبه 96/08/10 سالن شماره 2 ساعت برنامه سخنران پذیرش و ثبت نام تالوت آیاتی از قرآن مجید پخش سرود جمهوری اسالمی

توضیحات بیشتر

فرم اطلاعات آموزشی و پژوهشی اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز

فرم  اطلاعات آموزشی و پژوهشی اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز فرم اطالعات آموزشی اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه الف- اطالعات شخصی : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی متأهل نام: فرهاد جنس: مذکر مؤنث نام خانوادگی:

توضیحات بیشتر

برنامه آموزشي مقطع كارآموزي بخش روانپزشکي EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان- دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگ

برنامه آموزشي مقطع كارآموزي بخش روانپزشکي EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان- دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگ برنامه ي مقطع ي بخش EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد مقدمه : كاراموزي باليني شامل اموزش مراقبتهاي بهداشتي

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز 2020 1 تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامبر 2019 اعالم شد. دانشگاه کاشان در این نظام رتبه بندی

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation نظریه بازی) 1 ) مهدی رضا درویش زاده دانشکده ریاضی آماروعلوم کامپیوتر- پردیس علوم دانشگاه تهران ترم بهمن 94-93 فصل اول : هسته )یک بازی ائتالفی ) )Core( بازیهای ائتالفی با سود قابل انتقال هسته Bondareva

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی:... مقطع و رشته: دهم تجربی نام پدر:... شماره داوطلب:... تعداد صفحه سؤال: 2 صفحه دبیرستان غیر دولتی دختراهن جمهوری اسالمی اریان ادار

نام و نام خانوادگی:... مقطع و رشته: دهم تجربی نام پدر:... شماره داوطلب:... تعداد صفحه سؤال: 2 صفحه دبیرستان غیر دولتی دختراهن جمهوری اسالمی اریان ادار نام و نام خانوادگی:... مقطع و رشته: دهم تجربی نام پدر:... شماره داوطلب:... تعداد صفحه سؤال: 2 صفحه دبیرستان غیر دولتی دختراهن جمهوری اسالمی اریان اداره ی ک ل آموزش و رپورش شهر تهران اداره ی آ موزش و رپورش

توضیحات بیشتر

«هب انم او» دادکشنه عل وم زپ شک ی و خدمات بهدا شت ی ردما ن ی آبادان مر ک ز مطالعات و ت وسعه آ م وزش د فت رهچ ثب ت روزاهنی فعا لی ت اهی با لی ن ی د ا ن

«هب انم او» دادکشنه عل وم زپ شک ی و خدمات بهدا شت ی ردما ن ی آبادان مر ک ز مطالعات و ت وسعه آ م وزش د فت رهچ ثب ت روزاهنی فعا لی ت اهی با لی ن ی د ا ن «هب انم او» دادکشنه عل وم زپ شک ی و خدمات بهدا شت ی ردما ن ی آبادان مر ک ز مطالعات و ت وسعه آ م وزش د فت رهچ ثب ت روزاهنی فعا لی ت اهی با لی ن ی د ا نش ج ویان کارشنا س ی رپستاری )Log Book( ج را ح ی ۳ (

توضیحات بیشتر

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی- پژوهشی معتبر بمیزان 22 درصد تا پایان سال 49-1 استراتژی: افزایش تعداد طرحهای پژوهشی تصویب

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

سنّت در گذرگاه هاي تاريخ

سنّت در گذرگاه هاي تاريخ س نت در گذرگاه هاي تاريخ ( ) . book@aqeedeh.com www.aqeedeh.com : www.aqeedeh.com www.islamtxt.com www.ahlesonnat.com www.isl.org.uk www.islamtape.com www.blestfamily.com www.islamworldnews.com www.islamage.com

توضیحات بیشتر

احسان نادری مشخصات فردی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی از دانشگاه تهران شماره تماس: ایمیل:

احسان نادری مشخصات فردی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی از دانشگاه تهران شماره تماس: ایمیل: احسان نادری مشخصات فردی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی از دانشگاه تهران شماره تماس: 091090336 ایمیل: ehsaanaderi@alumni.ut.ac.ir مشخصات تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک گرایش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Darsad Percents-iedep.com.docx

Microsoft Word - Darsad Percents-iedep.com.docx 66 رتبه زير 20 در 38,82 علم و صنعت ايران 40 60 36 31 21 17,89 40,45 علم و صنعت بهشهر 66 38 41 31 22 14,31 39,73 تهران 17 54 25 49 24 16,87 38,73 كردستان 43 45 25 40 28 16,95 38,73 فردوسي مشهد 45 30 28

توضیحات بیشتر

دورههای هوشمندی کسبوکار و تحلیلهای پیشرفته

دورههای هوشمندی کسبوکار و تحلیلهای پیشرفته دورههای هوشمندی کسبوکار و تحلیلهای چیست کسبوکار هوشمندی سازمانها اما میشود ثبت نرمافزارها در و ایجاد سازمانها در بسیاری اطالعات حجم روزانه کنند استفاده ارزشمند اطالعات انبوه حجم این در نهفته دانش از میتوانند

توضیحات بیشتر

ردیف عنوان رتبه وابستگی ضریب تاثیر

ردیف عنوان رتبه وابستگی ضریب تاثیر ردیف عنوان رتبه وابستگی ضریب تاثیر 0.08 0.34 0.25 0.545 6 0.061 0.091 0.116 5 0.231 0.281 0.038 0.038 0.273 0.256 0.236 0.255 0.333 5 0.171 0.256 8 0.211 0.077 9 0.571 0.176 0.2 0.298 0.136 0.316 0.25

توضیحات بیشتر

ردیف عنوان رتبه وابستگی ضریب تاثیر ابتكار و خالقيت در علوم انساني - باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي - با همكاري دانشگاه هاي ديگر

ردیف عنوان رتبه وابستگی ضریب تاثیر ابتكار و خالقيت در علوم انساني - باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي - با همكاري دانشگاه هاي ديگر ردیف عنوان رتبه وابستگی ضریب تاثیر 0.095 0.08 ابتكار و خالقيت در علوم انساني - باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمي - با همكاري دانشگاه هاي ديگر اخالق پزشكي 1 2 0.34 اخالق در علوم و فناوري - انجمن

توضیحات بیشتر

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف course plan واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی فیزیولوژی با تعریف کمک های اولیه وضعیت بحرانی و مشخصات فرد امدادگر 1. تعریف تریاژ پیش بیمارستانی

توضیحات بیشتر

هنگامه عليرضا مفيدنادري تولد نصرت كريمي )1303( بازيگر و كارگردان تولداحمد واحدي زاده ( ( بازيگر تولد هنگامه مفيد )1335( طراح عروسك نویسنده و

هنگامه عليرضا مفيدنادري تولد نصرت كريمي )1303( بازيگر و كارگردان تولداحمد واحدي زاده ( ( بازيگر تولد هنگامه مفيد )1335( طراح عروسك نویسنده و هنگامه عليرضا مفيدنادري تولد نصرت كريمي )1303( بازيگر و كارگردان تولداحمد واحدي زاده ( 1331-1384( بازيگر تولد هنگامه مفيد )1335( طراح عروسك نویسنده و پژوهشگر تولد كيانوشبهروزپور )1343( بازيگر و كارگردان

توضیحات بیشتر

شماره: 1398/0823/1037 تاریخ: 1398/2/2 پیوست: دعاي خیر باسمه تعالی یکصد و هفتاد و ششمین صورتجلسه شوراي پژوهشی 10 لغایت 11:30 روز تاریخ و ساعت تشکیل جلس

شماره: 1398/0823/1037 تاریخ: 1398/2/2 پیوست: دعاي خیر باسمه تعالی یکصد و هفتاد و ششمین صورتجلسه شوراي پژوهشی 10 لغایت 11:30 روز تاریخ و ساعت تشکیل جلس یکصد و هفتاد و ششمین صورتجلسه شوراي پژوهشی 0 لغایت :0 روز تاریخ و ساعت تشکیل جلسه: تاریخ 98//8 مدت زمان جلسه: :0 از ساعت ساعت تاریخ جلسه بعدي: 98//0 محل تشکیل جلسه: دفتر معاونت پژوهشی اعضاء شرکت کننده

توضیحات بیشتر

شورا 171 شماره: 1098/0820/1007 تاریخ: 1098/2/2 پیوست: دعای خیر باسمه تعالی یکصد و هفتاد و ششمین صورتجلسه شوراي پژوهشي 10 لغایت 11:00 روز تاریخ و ساعت

شورا 171 شماره: 1098/0820/1007 تاریخ: 1098/2/2 پیوست: دعای خیر باسمه تعالی یکصد و هفتاد و ششمین صورتجلسه شوراي پژوهشي 10 لغایت 11:00 روز تاریخ و ساعت یکصد و هفتاد و ششمین صورتجلسه شوراي پژوهشي لغایت : روز تاریخ و ساعت تشکیل جلسه: تاریخ 98//8 مدت زمان جلسه: : از ساعت ساعت تاریخ جلسه بعدی: 98// محل تشکیل جلسه: دفتر معاونت پژوهشی اعضاء شركت كننده در جلسه:

توضیحات بیشتر

بدون اصل مهرغيرقابل استناداست

بدون اصل مهرغيرقابل استناداست بدون اصل مهر غير قابل استناد است باسمه تعالي تقويم رسمي كشور براي سال 0 هجري شمسي لحظة تحويل سال 0 هجري شمسي به ساعت رسمي جمهوري اسلامي ايران ساعت و 0 دقيقه و ثانيه روز دوشنبه فروردين 0 هجري شمسي مطابق

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11 ضميمه دو

Microsoft Word - 11 ضميمه دو 155 ضميمه 2: سرانههاي تا سيسات شهري مباني نظري برنامه 5 ساله فرهنگي اجتماعي شهر تهران 156 157 مساجد و اماكن مذهبي نظر به نقش مسجد و اهميت آن و با توجه به پراكندگي مساجد و اماكن مذهبي در سطح شهرها و محلات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 03= Bozorgi.doc

Microsoft Word - 03= Bozorgi.doc Rapidity of Emergency Services and Associated Factors in Sari Imam Khomeini Educational Hospital, 202 Farzad Bozorgi, Abolghasem Lali 2, Seyyed Mohammad Hosseini Nejad, Hamed Amini Ahidashti Mahsa Mahdavi

توضیحات بیشتر

عنوان درس :

عنوان درس : طرح دوره plan) (course نیمسال اول -1395 1396 (دروس نظري و عملی) نام و شماره درس: فیزیک صوت روز و ساعت برگزاري: یکشنبه ها: 10-12 سه شنبه ها: 8-10 تعداد و نوع واحد: 2 دروس پیش نیاز: مسي ول درس: ند ارد فاطمه

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب ساعت کار شنبه تا چهارشنبه : 7/03 الی 01/03 دانشکده نام رشته و مقطع آدرس دانشکده شماره تلفن کارشناسی پیوسته کارش

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب ساعت کار شنبه تا چهارشنبه : 7/03 الی 01/03 دانشکده نام رشته و مقطع آدرس دانشکده شماره تلفن کارشناسی پیوسته کارش آدرس کارشناسی ناپیوسته مهندسی معماری تصویرسازی مدیریت پروژه و ساخت 44846481-4 44846498 هنر و معماری طراحی لباس مهندسی معماری معماری پژوهش هنر طراحی پارچه و لباس مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی حفاظت

توضیحات بیشتر

صدور و تائید بیش از سه و نیم قرن زندان و 7 حکم اعدام در یک ماه قوه قضائیه جمهوری اسلمی ایران در طی ماه گذشته برای بیش از 100 تن از فعالین عرصه های مخت

صدور و تائید بیش از سه و نیم قرن زندان و 7 حکم اعدام در یک ماه قوه قضائیه جمهوری اسلمی ایران در طی ماه گذشته برای بیش از 100 تن از فعالین عرصه های مخت صدور و تائید بیش از سه و نیم قرن زندان و 7 حکم اعدام در یک ماه قوه قضائیه جمهوری اسلمی ایران در طی ماه گذشته برای بیش از 100 تن از فعالین عرصه های مختلف اجتماعی بیش از سه و نیم قرن زندان و 7 حکم اعدام

توضیحات بیشتر

بوده است از لیست اعالم نتایج اولیه آزمون بهورزی سال 97 نکات مهم نتیجه پذیرفته شده گان خانه های بهداشت مالقاسم حاجی جالیی زاروزایی متعاقبا اعالم می گرد

بوده است از لیست اعالم نتایج اولیه آزمون بهورزی سال 97 نکات مهم نتیجه پذیرفته شده گان خانه های بهداشت مالقاسم حاجی جالیی زاروزایی متعاقبا اعالم می گرد بوده است از لیست اعالم نتایج اولیه آزمون بهورزی سال 97 نکات مهم نتیجه پذیرفته شده گان خانه های بهداشت مالقاسم حاجی جالیی زاروزایی متعاقبا اعالم می گردد. 1 زمان مصاحبه علمی )شفاهی( از طریق سایت دانشگاه

توضیحات بیشتر

نگاهي به بازده انواع داراييها با تأكيد بر بازار سكه طي دوره * حسين توكليان در اين ميان نوع پسانداز خانوارها نيز از اهميت بااليي برخوردار است ب

نگاهي به بازده انواع داراييها با تأكيد بر بازار سكه طي دوره * حسين توكليان در اين ميان نوع پسانداز خانوارها نيز از اهميت بااليي برخوردار است ب نگاهي به بازده انواع داراييها با تأكيد بر بازار سكه طي دوره 90 1385 * حسين توكليان در اين ميان نوع پسانداز خانوارها نيز از اهميت بااليي برخوردار است بهگونهاي كه تركيب داراييهايي كه خانوارها در سبد دارايي

توضیحات بیشتر

گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي کشور در بهمن ماه سال شاخص کل (بر مبناي 1395=100 ) در بهمن ماه سال 1396 براي کل کشور و مناطق شهر

گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي کشور در بهمن ماه سال شاخص کل (بر مبناي 1395=100 ) در بهمن ماه سال 1396 براي کل کشور و مناطق شهر گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهاي کشور در بهمن ماه سال 1 شاخص کل (بر مبناي ) در بهمن ماه سال براي کل کشور و مناطق شهري عدد 11 و براي مناطق روستایی عدد 11 را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل براي

توضیحات بیشتر

پیـمایش ملـی سلامـت روان

پیـمایش ملـی سلامـت روان م و ن ت به شت و ر به شت رد و آم ش پیمایش سالمت ملی روان )0933-0931( تهر خالصه گزارش سازمانهای مشارکت کننده: دفتر سالمت روانی اجتماعی وزارت بهداشت درمانو آموزش پزشکی مرکز تحقیقات ایدز دانشگاه علوم پزشکی

توضیحات بیشتر

الکتریسیته ساکن

الکتریسیته ساکن مجموعه سوالات مدرس:مسعود 1) اگر بارهاي الکتریکی دو جسم... باشند نیروي بین دو جسم رانشی و اگر بارهاي الکتریکی دو جسم... باشند نیروي بین دو جسم ربایشی خواهد بود. دي 84- شهریور - 84 خرداد 87-84 تجربی 2) اگر

توضیحات بیشتر

Mobil همکاران ارائه دهنده مقاله NationalCode Final davari Title LastName FristName پریسا محمد علی نژاد میزان رعایت استانداردهای

Mobil همکاران ارائه دهنده مقاله NationalCode Final davari Title LastName FristName پریسا محمد علی نژاد میزان رعایت استانداردهای 92333278 767663 پریسا محمد علی نژاد میزان رعایت استانداردهای ایمنی در حیطه ی كنترل عفونت در اتاق های عمل مراكز آموزشی درمانی شهر رشت در سال 59-495 ساقی موسوی عاطفه قنبری خانقاه زهراعطركار روشن 2 92393963

توضیحات بیشتر

نحوه انجام بازی Poker با فرمت موبایل در سایت BETFAIR.COM ابتدا صفحه اصلی سایت Betfair.com را باز می کنید. 1

نحوه انجام بازی Poker با فرمت موبایل در سایت BETFAIR.COM ابتدا صفحه اصلی سایت Betfair.com را باز می کنید. 1 نحوه انجام بازی Poker با فرمت موبایل در سایت BETFAIR.COM ابتدا صفحه اصلی سایت Betfair.com را باز می کنید. 1 به روی گزینه Login کلیک نمایید. 2 صفحه زیر برای شما باز می شود. 3 داخل کادر در Email/User Name

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ٩٠ /٥٨٨٨١ ١٣٩٠ /٠٣/١٧ دارد جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي غيردولتي شرکت دولتي پست بانک و مو سسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. با سلام احترام ا بدينوسيله به پيوست "دستورالعمل اعطاي جوايز به

توضیحات بیشتر

به نام خدا دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي دانشکده پرستاري و مامايي قوانين و ضوابط حضور در کارآموزي عرصه پرستاري )ويژه دانشجويان ترم 7 و 8 کارشناسي پرست

به نام خدا دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي دانشکده پرستاري و مامايي قوانين و ضوابط حضور در کارآموزي عرصه پرستاري )ويژه دانشجويان ترم 7 و 8 کارشناسي پرست به نام خدا دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي دانشکده پرستاري و مامايي قوانين و ضوابط حضور در کارآموزي عرصه پرستاري )ويژه دانشجويان ترم 7 و 8 کارشناسي پرستاري ) تهيه و تدوين: دکتر مالحت نيک روان مفرد زير نظر:

توضیحات بیشتر

فرم سوابق علمی ، پژوهشی و اجرایی اعضای هیئت علمی دانشگاه

فرم سوابق علمی ، پژوهشی و اجرایی اعضای هیئت علمی دانشگاه بسمه تعالي سوابق علمي پژوهشي و اجرايي مشخصات فردي: نام و نام خانوادگي آدرس تلفن پست الکترونیک ساناز سادات محمودیان گروه مرتبه علمي مدارک پزشکي و فناوري اطالعات سالمت دانشکده علوم پیراپزشکي مشهد میدان آزادي

توضیحات بیشتر

ماشین ھای القایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شھر پایان نامھ دوره ی کارشناسی برق قدرت شبیھ سازی ماشین القایی سھ فاز استاد راھنما : جناب آقای دکتر مح

ماشین ھای القایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شھر پایان نامھ دوره ی کارشناسی برق قدرت شبیھ سازی ماشین القایی سھ فاز استاد راھنما : جناب آقای دکتر مح دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شھر پایان نامھ دوره ی کارشناسی برق قدرت شبیھ سازی ماشین القایی سھ فاز استاد راھنما : جناب آقای دکتر محمد حسین ارشادی مولف : سعید دھقانی حبیب آبادی شماره دانشجویی ٨٩٠٩٨٨٢٣٠

توضیحات بیشتر

برنامه کالسی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تبریز - محل تشکیل کالس ها : مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 1 تبریز ردیف نام کار

برنامه کالسی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تبریز - محل تشکیل کالس ها : مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 1 تبریز ردیف نام کار نام کارگاه / آزمایشگاه گروه استاد مربوطه روز ساعت تاریخ اجرا /2-/-/-/-/ -/ / / -/ آزمایشگاه اندازه گیری و مدار شنبه /2-/2-/-/2-/-/-/2-/-/-/2 آزمایشگاه اندازه گیری و مدار یکشنبه 2 /2-/-/2-/-/2-/2-/-/2-/-/2-2

توضیحات بیشتر

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظور از واحد آبیاری وقطعه آبیاری در روش آبیاری قطره ای

توضیحات بیشتر

هب انم آن هک جان را فک رت آموخت فراخوان برگزاری دوره ترم تابستانی برای دانشجویان رشتههای دکترای عمومی پزشکی دندانپزشکی و داروسازی دانشگاههای علوم پزشک

هب انم آن هک جان را فک رت آموخت فراخوان برگزاری دوره ترم تابستانی برای دانشجویان رشتههای دکترای عمومی پزشکی دندانپزشکی و داروسازی دانشگاههای علوم پزشک هب انم آن هک جان را فک رت آموخت فراخوان برگزاری دوره ترم تابستانی برای دانشجویان رشتههای دکترای عمومی پزشکی دندانپزشکی و داروسازی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال 9318 اتر ی خ ثب تانم از اتر ی خ 21 تی

توضیحات بیشتر

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا جمهوری اسالمی

نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه تخصصی ترین سایت مشاوره کشور هیوا   جمهوری اسالمی نام و نام خانوادگی: مقطع و رشته: یازدهم تجربی شماره داوطلب: تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه جمهوری اسالمی ایران اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه... تهران دبیرستان غیردولتی

توضیحات بیشتر

و 6 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین (کارنامه علمی پژوهشی) نام و نام خانوادگی: سعید آصف زاده تاریخ تولد: 1334 قزوین تخصص: دکتراي مدیریت

و 6 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین (کارنامه علمی پژوهشی) نام و نام خانوادگی: سعید آصف زاده تاریخ تولد: 1334 قزوین تخصص: دکتراي مدیریت و 6 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین (کارنامه علمی پژوهشی) نام و نام خانوادگی: سعید آصف زاده تاریخ تولد: 1334 قزوین تخصص: دکتراي مدیریت بهداشت و درمان سمت علمی: استاد گروه بهداشت و پزشکی

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی

خبرگزاری سفیر افلاک   مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی مقابله میکند شناسه خبر : ۱۷۰۰۸ سه شنبه ۱۵ ا بان - ۱۳۹۷ ۱۱:۴۰ مدیرکل اوقاف و امور خیریه لرستان

توضیحات بیشتر

منتخب آمار گردشگران بین المللی ایران معاونت گردشگری

منتخب آمار گردشگران بین المللی ایران معاونت گردشگری ICHTO منتخب آمارهای گردشگران بین المللی ایران معاونت گردشگری دفتر برنامهریزی و حمایت از توسعه گردشگری فروردین فهرست...صفحه اهم آمار گردشگران ورودی و خروجی کشور در سال... بخش یک : آمار گردشگران ورودی به

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دانشکده پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عنوان: تعيين عوام

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دانشکده پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عنوان: تعيين عوام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل دانشکده پزشکی پایان نامه پژوهشی برای دریافت درجه دکترای حرفه ای در رشته پزشکی عنوان: تعيين عوامل اتيولوژيک عفونت هاي ادراري و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

ماشین های حائز شرایط استفاده از تسهیالت خط اعتباری در این مرحله سمپاش های استاندارد و دارای تاییدیه آزمون مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 1397 ردیف نام

ماشین های حائز شرایط استفاده از تسهیالت خط اعتباری در این مرحله سمپاش های استاندارد و دارای تاییدیه آزمون مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 1397 ردیف نام ماشین های حائز شرایط استفاده از تسهیالت خط اعتباری در این مرحله سمپاش های استاندارد و دارای تاییدیه مرکز توسعه مکانیزاسیون 1397 ردیف نام دستگاه مدل و مشخصات فنی نام شرکت کشور تولید کننده وضعیت تاییدیه

توضیحات بیشتر

امیرحسین قلی زاده | Jobinja

امیرحسین قلی زاده | Jobinja امیرحسین قلی زاده کارشناس ارشد - سرپرست - ناظر - برنامه ریز تماس از طریق جابینجا (https://jobinja.ir/user/amir-ghz) تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۶۶ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: پایان خدمت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - TARHE DARSS 2.doc

Microsoft Word - TARHE DARSS 2.doc فرم طرح دوره دروس نظري و عملی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دانشکده : بهداشت معرفی درس (دوره کار آموزي)در بخش بسمه تعالی گروه آموزشی : بهداشت و تغذیه *نام وشماره درس : بهداشت مواد غذایی کد درس: 18 *روز و ساعت

توضیحات بیشتر

اسامی قبول شدگان معترضین نتایج دوازدهمین دوره آزمون آبیاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دیف نام نام خانوادگی استان طراحی اجرا سمانه احسانی

اسامی قبول شدگان معترضین نتایج دوازدهمین دوره آزمون آبیاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دیف نام نام خانوادگی استان طراحی اجرا سمانه احسانی خانوادگی سمانه احسانی کلی کند 1 سهراب احمدی 2 آصف اسکندری نسب 3 الهامه اصغرزاده 4 رضا افشار 5 سعیده اکبری 6 الهام ایزدی نیا 7 الناز بابا اوالدی 8 حمیدرضا پروین ایالم 9 حاجی حسینی مجن 10 پریسا دولتی مهر

توضیحات بیشتر

] اردیبهشت [9315 [راهنماي سيستم آموزشی پژوهشی و دانشجویی [ راهنمای ثبت مجله)پیشخوان خدمت( برای اینکه بتوان از طریق پیشخوان خدمت مجالت را ثبت نمود باید

] اردیبهشت [9315 [راهنماي سيستم آموزشی پژوهشی و دانشجویی [ راهنمای ثبت مجله)پیشخوان خدمت( برای اینکه بتوان از طریق پیشخوان خدمت مجالت را ثبت نمود باید راهنمای ثبت مجله)پیشخوان خدمت( برای اینکه بتوان از طریق پیشخوان خدمت مجالت را ثبت نمود باید به ترتیب زیر عمل نمود: - ثبت مجله از طریق استاد : به منظور ثبت اطالعات مجله از مسیر زیر پردازش مورد نظر را انتخاب

توضیحات بیشتر

رزومه پژوهشی نام و نام خانوادگی: شراره ضیغمی محمدی تاريخ تولد: 3131 نام گروه آموزشی: پرستاری نام دانشکده: دانشگاه آزاد اسالمی کرج گروه پرستاری شغل )سم

رزومه پژوهشی نام و نام خانوادگی: شراره ضیغمی محمدی تاريخ تولد: 3131 نام گروه آموزشی: پرستاری نام دانشکده: دانشگاه آزاد اسالمی کرج گروه پرستاری شغل )سم رزومه پژوهشی نام و نام خانوادگی: شراره ضیغمی محمدی تاريخ تولد: 3131 نام گروه آموزشی: پرستاری نام دانشکده: اسالمی کرج گروه پرستاری شغل )سمت يا مسئوليت(: عضو هیئت علمی آخرين مدرک تحصيلی: دانشجوی دکتری تخصصی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Rsm-Pe-Tot _2_

Microsoft Word - Rsm-Pe-Tot _2_ Area (M 2 ) Area (M 2 ) شهرداري Municipality 1377 1998 1372 1993 مخابراتي توريستي خدماتي Telecom. Tourism Facilities 435 متر 35 000 35,000 40 000 40,000 برج مخابراتي تلويزيوني ميلاد Tele-communicational

توضیحات بیشتر

روش تدریس تربیت بدنی

روش تدریس تربیت بدنی روش تدر ی س رتبیت بدنی تهیه کننده مهدی آزادان منابع درسی روش تدریس تربیت بدنی دکتر محسن شفیعی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تربیت بدنی در مدارس دکتر رحیم رمضانی نژاد انتشارات سمت.1.2 ویژگیهایرشدی

توضیحات بیشتر

دانشگاه تلفن كد فكس مسئول هماهنگي آدرس توضيحات اراك آقای جمشيد سعادت اراك خ شهيد بهشتي دانشگاه اراك روابط عمومي

دانشگاه تلفن كد فكس مسئول هماهنگي آدرس توضيحات اراك آقای جمشيد سعادت اراك خ شهيد بهشتي دانشگاه اراك روابط عمومي دانشگاه تلفن كد فكس مسئول هماهنگي آدرس توضيحات 30782823 280 اراك 30777723-3 آقای جمشيد سعادت اراك خ شهيد بهشتي دانشگاه اراك روابط عمومي 30782823 25387838300 www.uut.ac.ir 33583 صنعتي اروميه 33583 آقای

توضیحات بیشتر