بررسی دما و رطوبت بهینه برای رشد کرم ها و انجام فرآیند تولید ورمی کمپوست از پسماندهای غذایی

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "بررسی دما و رطوبت بهینه برای رشد کرم ها و انجام فرآیند تولید ورمی کمپوست از پسماندهای غذایی"

رونوشت

1 مجله سلامت و محيط, فصلنامهي علمي پژوهشي انجمن علمي بهداشت محيط ايران دوره اول, شماره دوم, زمستان ۱۳۸۷, صفحات ۱۰۵ تا ۱۱۲ بررسي دما و رطوبت بهينه براي رشد کرمها و انجام فرا يند توليد ورمي کمپوست از پسماندهاي غذايي ۳ روح االله رستمي ۱ امير نبي ي ۲ اکبر اسلامي نويسنده مسي ول: تهران ميدان ا رژانتين خيابان الوند دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايران دريافت: ۸۷/۸/۲۹ پذيرش: ۸۷/۱۰/۲ چكيده زمينه و هدف: امروزه توليد ورمي کمپوست از پسماندهاي غذايي يکي از روشهاي مناسب دفع پسماندهاي غذايي به شمار ميرود که محصول ا ن به عنوان کودي سودمند در کشاورزي و باغداري کاربرد دارد از طرفي اين فرا يند علاوه بر توليد کود مفيد کشاورزي محصولات جانبي نيز دارد که يکي از ا نها خود کرمها ميباشند که مي توان از ا نها در توليد غذاي طيور و ماهي استفاده کرد. لذا تعيين شرايط بهينه انجام فرا يند ورمي کمپوست پسماندهاي غذايي و همچنين رشد کرمها در اين پسماندها حاي ز اهميت است. هدف از اين مطالعه تعيين حدود دما و رطوبت بهينه رشد کرمها و پيشرفت فرا يند در توليد ورمي کمپوست از پسماندهاي غذايي بود. روش بررسي: در اين مطالعه از كرم هاي گونه Eisenia foetida استفاد شد. انجام فرا يند در محيط هاي كوچك به اندازه گلدان به ارتفاع ۱۵cmو قطر ۱۲cm و به مدت يك ماه صورت گرفت سه بازه دمايي ۱۵-۵ ۱۵-۲۵ و ۳۵-۲۵ درجه سانتيگراد و سه بازه رطوبتي ۶۵-۵۵ ۷۵-۶۵ و ۸۵-۷۵ استفاده شد. يافتهها: براي ا ناليز ا ماري نتايج از ا زمون چند متغيره استفاده شد که تحليل نتايج نشان دهنده معني دار بودن تاثير دما و رطوبت بر نسبتC:N در فرا يند ميباشد.(0.05> P) نتيجه گيري: نتايج نشان داد كه دماي ۲۵-۱۵ درجه سانتيگراد براي انجام فرا يند مناسبتر ميباشند. بر طبق نتايج با افزايش يا كاهش دماي محيط مانند فصل زمستان و تابستان نگهداري رطوبت در حد ۷۵-۶۵ در انجام بهتر فرا يند موثر است. با توجه به نتايج به دست ا مده دماي ۲۵-۱۵ درجه و رطوبت ۷۵-۶۵ براي رشد کرمها مناسب است. واژگان کليدي: ورمي کمپوست پسماندهاي غذايي ايزنيا فتيدا دماي بهينه رطوبت بهينه ۱- دانشجوي فوق ليسانس مهندسي بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشکي ايران ۲- کارشناس بهداشت محيط مسي ول ا زمايشگاه تصفيه خانه فاضلاب شهري زنجان ۳- دکتراي بهداشت محيط و عضو هيي ت علمي دانشگاه علوم پزشکي زنجان

2 هم شرايطي را فراهم ا ورد که کرمها بيشتر رشد کرده تا بتوان از ا نها به روشهای ديگر بهره برد. روش بررسي براي تعيين دما ورطوبت بهينه در فرا يند توليد ورمي کمپوست از پسماندهاي غذايي ٩ محيط شامل ۳۵۰ گرم بستر ورمي کمپوست ۱۴ عدد کرم و ١٠٠ گرم پسمانده غذايي ا ماده سازي شده(به مدت ١٨ روز کمپوست شده بود) و ١٠٠ گرم پوشش ورمي کمپوست تهيه شد و سعي شد تا سه به سه دما و رطوبت ا نها در سه سطح مختلف تنظيم شود. به طوري که در جدول ١ نشان داده شده ٩ محيط در سه بازه دمايي و سه بازه رطوبتي قرار داده شدند و ميزان رطوبت ph ونسبت N:C ا نها به مدت يک ماه مورد پايش قرار گرفت. اينگروهها از D۱ تا D٩ نامگذاريشدند. جدول : ۱ شرايط دما و رطوبت در محيط هاي مورد بررسی (%) ( o C) جهت تعيين دما و رطوبت بهينه براي رشد کرمها در پسماندهاي غذايي نيز به روش مشابه ذکر شده در بالا ٩ محيط ايجاد شد ولي در اين محيطها ٧ عدد کرم نابالغ در هر محيط قرار گرفته و وزن کرمها نيز اندازهگيري شده و براي هر محيط ثبتشد سپس به مدت ١ ماه رطوبت و ph ا نها مورد پايش قرار گرفت. در پايان تعداد و وزن کرمها بررسي شد. اين گروه نيز با علامت E۱ تا E۹ مشخص شدند. مقدمه امروزه توليد ورمي کمپوست از پسماندهاي غذايي يکي از روشهاي مناسب دفع پسماندهاي غذايي به شمار ميرود که محصول ا ن به عنوان کودي سودمند در کشاورزي و باغداري کاربرد دارد. مطالعات زيادي در مورد خاصيت و قابليت کودي اين محصول صورت گرفته و قابليت ا ن را در افزايش محصول و تقويت گياهان ثابت کرده است (۲ ۱) همچنين از لحاظ بهداشتي و زيست محيطي نيز نسبت به کودهاي دامي و کمپوستهاي ديگر بر اساس مطالعات ترجيح دارد (۴ ۳). از طرفي اين فرا يند علاوه بر توليد کود مفيد کشاورزي محصولات جانبي نيز دارد که يکي از ا نها خود کرمها ميباشند که با پرورش ا نها ميتوان از اين موجودات در توليد انواع محصولات به خصوص در توليد غذاي طيور و ماهي استفاده کرد. بدن هر کرم خاکي از حدود ۶۰-۷۰ پروتي ين تشکيل شده است که داراي مقادير متنابهي اسيد ا مينه هاي ضروري مانند ليسين و متيونين ميباشد که مقدار ا ن حتي از گوشت دام و گوشت ماهي نيز بيشتر است. همچنين بدن کرمها متشکل از ۶-۱۱ چربي ۵-۲۱ کربوهيدرات ۲-۳ مواد معدني و برخي از ويتامينها ميباشد که بخصوص نياسين و ويتامين B ۱۲ قابلذکر هستند( ۵ ). بنابراين مشاهده ميشود که کرمهاي خاکي منابع غني پروتي ين و مواد مغذي مورد نياز پرورش دام طيور و ماهي هستند که ميتوان از ا نها در اين راستا نيز بهره برد. بيش از ۳۰۰۰ گونه کرم خاکي در جهان وجود دارد که تقريبا در اکثر نقاط کره خاکي وجود دارند( ۶ ). از ميان اين گونهها Eisenia foetida گونهاي است که توانايي و نقش فعال ا ن در تبديل پسماندها به کود نيز توسط تحقيقات ثابت شده است( ۷ ۳ ). بنابراين در اين مطالعه ازهمين گونه کرم خاکياستفادهشد. لذا با توجه به موارد ذکر شده تعيين شرايط بهينه انجام فرا يند ورمي کمپوست پسماندهاي غذايي و همچنين رشد کرمها در اين پسماندها حاي ز اهميت است تا بتوان با راندمان بهتري هم کود باکيفيت بيشتری از پسماندهاي غذايي به دست ا ورد و ۱۰۶

3 جدول ۲: مقادير کربن نيتروژن ph و نسبت C:N در محيط هاي ا زمايش D در طول دوره فرا يند C:N N% C% ph 1/46 26/27 24/88 1/148 1/29 27/46 32/15 8/52 7/ % D1 0/937 20/98 22/98 2/1 31/18 27/97 2/57 21/88 24/02 1/89 14/56 17/98 4/13 19/94 23/27 2/59 0/127 1/036 1/14 0/145 0/868 1/13 0/248 1/288 1/36 0/068 1/316 1/34 0/069 1/361 1/38 0/042 4/52 21/74 26/38 5/8 27/07 31/22 4/88 28/18 32/85 4/14 19/17 24/27 6/89 27/14 32/04 4 0/78 8/83 7/93 0/81 8/54 8/2 0/755 8/56 7/97 0/74 8/43 7/78 0/69 8/23 7/61 0/ % % % % % D2 D3 D4 D5 D6 29/45 27/46 1/064 1/26 31/34 34/66 8/41 7/ % D7 1/22 0/145 2/66 0/71 24/05 23/99 1/162 1/3 27/95 31/42 8/21 7/ % D8 1/69 0/117 4/2 0/58 25/3 25/68 1/176 1/316 29/76 33/81 8/34 7/ % D9 0/626 0/109 3/14 0/716 در طول مدت انجام فرا يند ۷ بار از هر محيط در فواصل زماني برابر نمونه برداري شده و مورد ا زمايش قرار گرفت. ۱۰۷

4 براي پايش دما از دماسنج جيوهاي استفاده ميشد. جهت يافته ها تعيين مقدار رطوبت نيز نمونهها در داخل پليت شيشهاي نتايج به دست ا مده نشان ميدهد که در گروه دمايي توزين شده و سپس در اون در دماي ۱۰۵ براي o C مدت ۲۵-۳۵ o C محيط D۲ بيشترين مقدار کاهش درصد کربن را ۲۴ ساعت قرار گرفتند و پس از توزينمجدد مقدار رطوبت داشته و همچنين بيشترين ميزان کاهش نسبت C:N نيز در اين محيط مشاهده ميشود. ا نها تعيين ميشد( ۸ ). براي اندازه گيري ph نمونهها پس از خارج كردن از اون در بين گروه دمايي ۱۵-۲۵ o C بيشترين مقدار کاهش درصد با ا ب مقطر محلول شده و بعد از ۱۰ دقيقه ثبات از صافي کربن و بيشترين مقدار کاهش نسبت C:N در محيط D۵ عبور داده شده و ph ا نها با استفاده از ph متر ديجيتال ديدهميشود. در گروه دمايي ۵-۱۵ o C بيشترين مقدار کاهش درصد کربن اندازهگيريميشد( ۹ ۸ ). اندازهگيري مقدار كربن نمونهها نيز با قرار دادن نمونههاي و بيشترين مقدار کاهش نسبت C:N در محيط D۸ ميباشد. رطوبتگيري شده پس از توزين در كوره مافلر به مدت ۲ در بين سه گروه دمايي بيشترين مقدار کاهش درصد کربن و ساعت در ۵۵۰ o C حرارت داده شد و دوباره توزين شده و با بيشترين مقدار کاهش نسبت C:N در محيط D۵ يعني ميزان تعيين مقدار VS (جامدات فرار) مقدار كربن محاسبه شده و رطوبت ۶۵-۷۵ درصد به دست ا مده است. بيشترين مقدار افزايش ph نيز در محيط D۲ ديده ميشود. براي نمونه به دست ا مد( ۹ ۸ ). درصد كربن= %VS/۱,۸ به طوري كه %Ash -١٠٠= %VS نتايج حاصل از پايش محيطهاي E نيز که براي تعيين تاثير دما و رطوبت بر ميزان رشد کرمها در فرا يند ايجاد شده بودند در (خاکستر برجاي مانده) Ash اندازهگيري مقدار نيتروژن نيز بر روي نمونههايي به وزن ۰/۱ جدول ۳ ا مد است. گرم به روش تيتريمتري ميكروكجلدال صورت گرفت( ۸ ). جدول ۳: دما رطوبت محيط و مقدار رشد کرمها در محيطهاي E gr/gr.d gr gr % o C 0/0192 1/54 0/ E1 0/0189 1/457 0/ E2 0/0174 1/811 1/ E3 0/0248 1/69 0/ E4 0/0252 1/528 0/ E5 0/0237 1/625 0/ E6 0/0092 1/021 0/ E7 0/0098 1/54 1/ E8 0/0075 1/409 1/ E9 در اين مرحله از کرمهاي نوزاد استفاده شده بود.در طول مدت فرا يند ميزان رطوبت وpH مورد پايش قرار گرفت. بحث و نتيجه گيري با توجه به اينكه نتايج نشان دهنده تفاوت در بين گروههاي دمايي و رطوبتي مربوط به تعيين دما و رطوبت بهينه فرا يندبودند. ا ناليز ا ماري چند متغيري در مورد اين گروهها و بر روي مقادير C و C:N نيز صورت گرفت نتايج تحليل ا ماري نشان داد كه تاثير توام دما و رطوبت بر نسبت C:N ۱۰۸

5 داشته ميتوان نتيجه گرفت كه بازه دمايي ۲۵-۱۵ درجه براي معني دار ميباشد( ٠/٠۵ >P ). همچنين نتايج اين تحليل نشان داد كه تفاوت درصد كربن انجام فرا يند مناسب تر باشد. در بين گروه دمايي ۵-۱۵ درجه با ۲۵-۱۵ درجه معني دار همچنين نتايج تحليل نشان دهنده تفاوت معني دار از لحاظ ميباشد در حالي كه اين تفاوت بين ۱۵-۵ درجه و ۳۵-۲۵ درصد كربن بين گروه رطوبتي ۶۵-۵۵ با ۷۵-۶۵ بوده درجه و همچنين بين ۲۵-۱۵ درجه و ۳۵-۲۵ درجه معني ولي تفاوت بين گروه ۶۵-۵۵ با ۸۵-۷۵ معني دار نيست دار نبوده است. در مورد نسبت C:N نيز تفاوت بين گروه و تفاوت بين گروه ۷۵-۶۵ با هر دو گروه ۶۵-۵۵ و ۸۵-۷۵ معني دار بوده است. در مورد نسبت C:N نيز نتايج دمايي ۱۵-۵ درجه با ۲۵-۱۵ معني دار بوده ولي بين ۱۵-۵ درجه و ۳۵-۲۵ معني دار نيست و همچنين تفاوت بين ۲۵-۱۵ مانند درصد كربن ميباشد. بنابراين با توجه به اين كه در درجه با هر دو گروه ۱۵-۵ درجه و ۳۵-۲۵ درجه معني دار همه گروههاي دمايي بيشترين مقدار كاهش اين مقادير در رطوبت ۷۵-۶۵ بوده ميتوان نتيجه گرفت كه رطوبت بودهاست. بنابراين از ا نجايي كه بيشترين مقدار كاهش درصد كربن و ۷۵-۶۵ براي انجام فرا يند مناسب تر است. اين نتيجه با نتايج نسبت C:N در گروه دمايي ۲۵-۱۵ درجه بوده است لذا به ساير مطالعات( ۱۰ ) و همچنين مقادير توصيه شده براي انجام نظر ميرسد كه بازه دمايي ۳۵-۱۵ درجه از لحاظ كاهش در فرا يند ورمي كمپوست نيز مطابقت دارد( ۹ ). جدول ۴ نمايانگر ميزان كربن بازه مناسبي است ولي از لحاظ اين كه در مقدار ميانگينهاي مقادير درصد کربن و نسبت C:N در دماها و نسبت ۲۵-۱۵ C:N درجه با ۳۵-۲۵ درجه تفاوت معني دار رطوبتهاي مختلفميباشد. جدول ۴: مقادير ميانگين نسبت C:N و درصد کربن در دماها و رطوبتهاي مختلف C:N 25/71 33/ /75 29/ ( o C) 25/28 29/ /64 32/ /65 27/ (%) 25/45 33/ همان طور که در جدول ۴ مشخص است درصد کربن در دماي ۳۵-۲۵ درجه تفاوت چنداني با دماي ۲۵-۱۵ درجه نداشته ولي نسبت C:N در اين دو بازه دمايي تفاوت چشمگيرتري دارند. علت اين تفاوت ميتواند در فرار بيشتر نيتروژن در دماي بالاتر به هر دليلي مانند فرار ا مونياکي باشد. زيرا با افزايش ph تبديل يون ا مونيوم به گاز ا مونياک بيشتر ميشود( ۹ ). با توجه به نتايج تفاوت در مقدار ph بين اين دو بازه دمايي زياد نيست. نتايج حاصله و همچنين توجه به جدول ۴ نشان ميدهد كه با افزايش يا كاهش در دماي محيط مانند فصل زمستان و تابستان نگهداري رطوبت در حد ۷۵-۶۵ در انجام بهتر فرا يند موثر است. اين مسي له ميتواند به اين دليل باشد كه افزايش بيشتر رطوبت باعث گرفتگي منافذ و اختلال در فرا يند هوازي و همچنين عملكرد و تحرك كرمها و به سطح ا مدن ا نها به دليل كمبود اكسيژن در پسماندهها باشد. همچنين كاهش مقدار رطوبت از اين حد نيز به نظر ميرسد عمدتا در فعاليت كرمها تاثير داشته باشد زيرا نميتوان گفت كه در اين ميزان رطوبت فعاليت باكتريهاي هوازي كمتر ميشود چنانچه كه ۱۰۹

6 اين ميزان رطوبت در حد توصيه شده براي توليد كمپوست هوازياست (۱۱ ۹). با توجه به نتايج به دست ا مده از مرحله E که مربوط به تعيين دما و رطوبت بهينه رشد کرمها در فرا يند ورمي کمپوست ميباشد. به نظر ميرسد که دماي ۲۵-۱۵ درجه و رطوبت ۶۵-۷۵ براي رشد کرمها شرايط بهتري باشد زيرا در اين شرايط مقادير افزايش بيشتري در وزن کرمها روي داده است. اين نتايج با نتايج کار هوجي کنگ و همکاران( ۱۰ ) مطابقت دارد که بيشترين مقدار افزايش وزن کرم ها در پسماندهای ا بي شهری را در دماي حدود ۲۰ درجه سانتيگراد به دست ا ورده اند. هرچند که مقادير رشد حاصله از مطالعه ايشان ارقام بزرگتري بوده( gr/gr.d ۰/۰۳۷۹ در ۲۰ درجه سانتي گراد). گارگ و همکاران( ۱۲ ) نيز ميزان رشد بالاتری /gr.d) ۰/۰۳۴ gr در ۲۷ درجه سانتي گراد) را در فضولات گامی به دست ا ورده اند که اين تفاوت ميتواند به دليل عدم دلخواه بودن پسماندهاي غذايي براي کرمها به دليل داشتن شرايط بيهوازي نسبي بخصوص در روزهاي اول انجام فرا يندباشد. تشکر و قدرداني بدينوسيله از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي زنجان به جهت حمايت مالي از اين طرح و همچنين از همکاري مسي ولين محترم دانشکده بهداشت علوم پزشکي زنجان بخصوص جناب ا قاي دکتر مهراسبي و مهندس پيدا سرکار خانم قصري کارشناس ا زمايشگاه دانشکده بهداشت علوم پزشکي تهران سرکار خانم فرهمند کارشناس ا زمايشگاه دانشکده بهداشت علوم پزشکي زنجان و ا قاي مهدي فضلزاده به جهت همکاري هايي که داشتند و همچنين جناب ا قاي امين اسدااللهپور به جهت راهنماييهاي ا ناليز ا ماري تشکر و قدرداني به عمل مي ا يد. منابع 1. Federico A, Borraz JS, Molina JAM, Nafate CC, Archila MA, Oliva LM, et al.vermicompost as a soil supplement to improve growth, yield and fruit quality of tomato (Lycopersicum esculentum). Bioresource Technology. 2007; 98(15): Gupta.PK. Vermicompostting for sustainable agriculture 1 st ed. India: Agrobios; Asgharnia H. comparison of aerobic compost with vermicompost with regard to maturation time and microbial and chemical quality, Proceeding 6 th National environmental health conference;2003; Mazandaran, Iran. 4.William FB. Compost quality standards & guidelines. New York State Association of Recyclers, Dec 2000.p Edwards CA. Production of Feed Protein From Animal Waste by Earthworms. Biological Sciences. 1985; 310(1144): Cook SMF, Linden DR. Effect of food type and placement on earthworm (Aporrectodea tuberculata) burrowing and soil turnover. Biology and fertility of soil. 1996;21(3): Bansal S, Kapoor KK. Vermicomposting of crop residues and cattle dung with Eisenia foetida. Bioresource Technology. 2000; 73(2): Csuros M. Environmental Sampling and Analysis Lab Manual Spi ed. CRC Press Inc; Richard T, Trautmann N, Krasny M, Fredenburg S, Stuart C. Cornell Composting, Cornell Waste Management Institute Available from: compost.css.cornell.edu/composting_ homepage. html. ۱۱۰

7 10. Jicong H, Yanyun Q, Guangqing L, Dong R. The Influence of Temperature, ph and C:N Ratio on the Growth and Survival of Earthworms in Municipal Solid Waste. Agricultural Engineering International, The CIGR EJournal November [cited 2008 jan];7(1):[about 6 p.] Available from: view/598/ Siddhartha S, Kaviraj P, Satyawati S, Alappat BJ. Compost production from Municipal Solid Waste (MSW) employing bioinoculants. International Journal of Environment and Waste Management.2008; 2(6): Garg VK, Chand S, Chhillar A, Yadav A. Growth and reproduction of Eisenia foetida in various animal wastes during vermicomposting. Applied ecology and environmental research. 2005; 3(2): ۱۱۱

8 Iran. J. Health & Environ., 2009, Vol. 1, N0. 2 Survey of Optimal Temperature and Moisture for Worms Growth and Operating Vermicompost Production of Food Wastes *Rostami R. 1, Nabaey A. 2, Eslami A. 3 1 Department of Environmental Health Engineering, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 2 Zanjan wastwater Treatment plant, Head of Laboratory, Zanjan, Iran 3 Department of Environmental Health, School of Public Health, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran Received 19 November 2008; Accepted 22 December 2008 ABSTRACT Background and Objectives: Nowadays vermicompost production of food wastes is posed as one of appropriate methods to food wastes disposal, its production used in agriculture and gardening. Moreover this process has some by products beside useful fertilizer that one of them is the worms. we can use them in variety of products specially in production of poultry and fish food. So determination of optimal condition for operating vermicompost production process of food wastes and worms growth in these wastes is important. The aim of this study was determination of optimal temperature and moisture range for process progression in vermicompost production of food wastes. Materials and Methods: In this study we used Eisenia foetida species. Process performed in pots with 15 cm (h) and 12 cm (d) and in a mouth period of time. Three ranges of temperature including 5-15, 15-25, o C and three ranges of moisture including 55-65%, 65-75%, 75-85% were applied in this study. Results: Multivariate analysis was used for analyze of results and it showed that influence of temperature and moisture on C:N ratio is significant in vermicomposting process (p <0.05). Conclusion: The results showed that the range of temperature o C is more appropriate for operating of process. Due to these study s results with increasing or reduction of ambient temperature, like summer and winter, conservation of moisture around the range of %, is effective in better performance of the process. According to this study s results, it seems that the temperature of o C and moisture of 65-75% are better conditions for worm s growth. Key words: Vermicompost, Food wastes, Eisenia foetida, optimum temperature, optimum moisture *Corresponding Author: Tel: Fax:

تاثیر مدت زمان آماده سازی بر سرعت فرآیند تولید ورمی کمپوست از پسماندهای غذایی

تاثیر مدت زمان آماده سازی بر سرعت فرآیند تولید ورمی کمپوست از پسماندهای غذایی مجله دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي دوره شماره ٢ تابستان ١٣٨٨ صفحات ٦٩-٦: تاثير مدت زمان ا ماده سازي بر سرعت فرا يند توليد ورمي کمپوست از پسماندهاي غذايي روح االله رستمي: دانشجو دوره کارشناسی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Dr Ranayi.final

Microsoft Word - Dr Ranayi.final Journal of Research in Environmental Health 49 Volume 1, Issue 1, Spring 2015 The Investigation of the Chemical Properties and Maturation Degree of the Vermicompost obtained from the Wastes of Button Mushroom

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ???? ?????1

Microsoft Word - ???? ?????1 شيمي مهندسي ارشد کارشناسي طراحي فرايند جداسازي- پيشرفته مکانيک سيالات پيشرفته طراحي راکتور پيشرفته رياضيات پيشرفته Advanced fluid mechanics Advanced chemical reactor design Advanced mathematics يا يا Advanced

توضیحات بیشتر

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق mastech-group Non-Contact Infrared Thermometer تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه

توضیحات بیشتر

چكيده

چكيده بررسي ا ستانه شروع رواناب در روش SCS با استفاده از داده هاي بارش-رواناب (مطالعه موردي: حوزه ا بخيز سنگانه كلات) جهانگير پرهمت 1 علي اكبر عباسي نجفقلي غياثي 1 و الهام خوشبزم 3-1 -3 اعضاء هيا ت علمي مركز

توضیحات بیشتر

شماره: 87/469057 تاریخ: 88/12/15 باسمهتعالی بخشنامه به واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی موضوع: مجلات خارجی کماعتبار و ناشناخته با توجه به اینکه تعدادي از موسسات غیر معتبر داخلی و خارجی با دریافت مبالغی از نویسندگان

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

استاندارد خروجی فاضلاب

استاندارد خروجی فاضلاب مقدمه و تعاریف : این استاندارد باستناد ماده آي ین نامه جلوگیري از آلودگی آب و با توجه به ماده سه همین آي ین نامه و با همکاري وزارتخانه هاي بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیرو صنایع صنایع سنگین معادن و فلزات

توضیحات بیشتر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر 1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر شایان نام دانشجو : روح االله قدیري شماره دانشجویی :

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظور از واحد آبیاری وقطعه آبیاری در روش آبیاری قطره ای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - shimi 0.doc

Microsoft Word - shimi 0.doc آزمایشگاه شیمی تجزیه مو لفان فرشته قناعت مهدي زحمتکشان سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابک وضعیت فهرست نویسی یادداشت موضوع شناسه افزوده شناسه افزوده شناسه افزوده رده بندي کنگره رده

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3 استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 8/8/ كد استاندارد: 0-/49// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C8D1D1D3ED20CAD1C7DFE320C8E6CAE52E646F63>

<4D F736F F D20C8D1D1D3ED20CAD1C7DFE320C8E6CAE52E646F63> علمي - پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 22 شمارة 4 صفحة 397-49 (138) بررسي تراكم بوته وسطوح مختلف كود فسفر بر صفات زراعي و عملكرد ميوه و دانه گياهدارويي كدوي تخم كاغذي.L Cucurit pepo 1- دانشجوي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

000.indd

000.indd Journal of Research in Environmental Health 321 321 ANAEROBIC CO- DIGESTION PROCESS Hossein Alidadi ph.d in Environmental Health Engineering, Health Sciences Research Center, Faculty of Health Professor,

توضیحات بیشتر

Page 1.cdr

Page 1.cdr Engineering Co. IMEN TIAR ) ) قابل نصب بصورت سربالا و واژگون www.imentiar.com Upright & Pendent Rev. B شرکت مهندسی ایمن تیار در سال 1378 فعالیت خود را بعنوان تولید کننده و تا مین کننده تجهیزات ایمنی و

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را

شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را اكسيد بازي مينامند چون از واكنش اين اكسيدها با آب محلول

توضیحات بیشتر

Evaluation of Wastewater Treatment of Detergent Industry Using Coagulation Procession Pilot Scale

Evaluation of Wastewater Treatment of Detergent Industry Using Coagulation Procession Pilot Scale مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی یزد دوره سیزدهم شماره اول بهار 1384 صفحات 62-65 بررسی تصفیه فاضلاب صنایع شوینده به کمک فرایند انعقاد در مقیاس آزمایشگاهی مهندس بابک روشنی 2 دکتر

توضیحات بیشتر

H.V.

H.V. معاونت حملونقل و ترافيک شهرداري تهران تهيه کننده: مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام تهران تير 3131 -1 MUTCD EN-. Corner Cubes Prismatic Lens Spherical Lens Housing Lens 6-3 -813/1 تهران شهرداري فني عالي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Steel I Exercises-MK.docx

Microsoft Word - Steel I Exercises-MK.docx تمرين فولاد I سري 1- نيروهاي طراحي و ضراي ب بار چنانچه مقدار متوسط حد اكثر نيروي محاسباتي جهت طراحي يك عضو كششي در طول عمر مفيد آن 500 kn با انحراف معيار 30 kn باشد و توزيع آماري نرمال فرض شود احتمال آنكه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

QLOCKTWO W Manual

QLOCKTWO W Manual دیربب تذل نامز زا دفترچه راهنما به جهت به کاربردن ایمن و افزایش طول عمر دستورالعمل استفاده را با دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در اینترنت نیز در دسترس قرار دارد: www.qlocktwo.com > Information

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

Student.doc

Student.doc راهنمای استفاده از رايا مدرسه (ويژه دانش ا موزان و اوليای دانش ا موزان) ي م.۱.۲ ۱ ورود دانش ا موزان در سمت كاربر برای هر دانش ا موزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد: بخش عمومی سايت که هر دانش ا

توضیحات بیشتر

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد که همانند

توضیحات بیشتر

برکه ها و لاگون ها برکه هاي (استخرهاي) تثبیت فاضلاب استخرهاي تثبیت فاضلاب در ساده ترین شکل خود حوضچه هاي عریض و کم عمقی هستند که در آن فاضلاب خام به ر

برکه ها و لاگون ها برکه هاي (استخرهاي) تثبیت فاضلاب استخرهاي تثبیت فاضلاب در ساده ترین شکل خود حوضچه هاي عریض و کم عمقی هستند که در آن فاضلاب خام به ر برکه ها و لاگون ها برکه هاي (استخرهاي) تثبیت فاضلاب استخرهاي تثبیت فاضلاب در ساده ترین شکل خود حوضچه هاي عریض و کم عمقی هستند که در آن فاضلاب خام به روشهاي کاملا طبیعی و در اثر واکنش جلبکها و باکتريها

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

dam73.pdf

dam73.pdf امور دام و ا بزيان شماره ۷۳ زمستان ۱۳۸۵ بررسي تا ثير مكملهاي ويتاميني بر عملكرد مرغان تخمگذار مجيد افشار عضو هيا ت علمي مركز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي جهاد كشاورزي تهران محمود شيوازاد استاد گروه علوم

توضیحات بیشتر

دفترچه آزمون« نظری»

دفترچه آزمون« نظری» 1. کدام نژاد زیر جزء دسته مرغان آسیایی است 1 -ساسکس 2 -برهما 3 -کورنیش 4 -پلیموت روک 2. مرغان الری از جهات شکل و ساختار بدن شبیه کدام نژادند 2 -برهما 3 -کورنیش 4 -لوهمان 1- کوشین 3. اولین مرحله از مراحل

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx مو سسه ارزيابي و رتبهبندی دانشگاههای سبز جهان ۲۰۱۶ (UI ١ Green World Ranking) مقدمه دانشگاه اندونزي با هدف ترويج پايداري در آموزش عالي از سال 010 اقدام به ارزيابي و رتبهبندي دانشگاههاي جهان بر اساس معيارها

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

وزارت جهاد كشاورزي سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی جنوب استان كرمان نشريه ترويجی مديريت تغذيه و مصرف ك

وزارت جهاد كشاورزي سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی جنوب استان كرمان نشريه ترويجی مديريت تغذيه و مصرف ك وزارت جهاد كشاورزي سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی جنوب استان كرمان نشريه ترويجی مديريت تغذيه و مصرف كود در باغات مركبات جنوب استان كرمان نگارندگان: جواد

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

doc

doc استفاده از کمپوست glabra) (Glycyrrhiza درکاهش اثر تنش کم آبی در خیار گلخانهاي مجید رجایی 1 محمود عطارزاده 2* سید حسین موسوي 3 مصطفی عطارزاده 3 تاریخ دریافت: 93/11/30 تاریخ پذیرش: 94/7/25 1- استادیار بخش

توضیحات بیشتر

نحوه بررسی مجلات JCR (Journal Citation Reports) براساس Category مجله تهیه و تنظیم: معصومه خشاي کارشناس و مسي ول سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی مدیریت ام

نحوه بررسی مجلات JCR (Journal Citation Reports) براساس Category مجله تهیه و تنظیم: معصومه خشاي کارشناس و مسي ول سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی مدیریت ام نحوه بررسی مجلات JCR (Journal Citation Reports) براساس Category مجله تهیه و تنظیم: معصومه خشاي کارشناس و مسي ول سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی مدیریت امور پژوهشی معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه اردیبهشت ماه

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

و فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهی

و فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق   در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهی و فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهیزات ابزاردقیق با برندهای مختلف همچون تجهیزات KYORITSUو

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 به نام خداوند بخشنده و مهربان جایگاه EN 1090 در کمیته متناظر سازه هاي فولادي ISO/INSO TC 167 اروپا مهندس رضا ایمانیان نجف آبادي دبیر کمیته متناظر سازه هاي فولادي در سازمان ملی استاندارد ایران ISO/INSO

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 25storage bacteria

Microsoft Word - 25storage bacteria صفحه 1 از 5 : ١ هدف نگهداري و استفاده از كشت هاي ذخيره به روش در بخش میكروب همگون مدت به شیوه اي طولاني مدت و كوتاه شناسي آزمایشگاه نگهداري كشت هاي ذخيره كه براي اهداف كنترل كیفي استفاده مي شوند باید به

توضیحات بیشتر

Time-based BGP advertisement

Time-based BGP advertisement نگارنده : رضا بهروزی ) شرکت کارانشان گروه آموزشی پرشین ادمینز ) یکی از مشتری های ما از دو سرویس دهنده متفاوت اینترنت را با استفاده از BGP دریافت می کند ترافیک روی هر کدام از سرویس دهنده ها در ساعات مختلف

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی ن چ گا ل ی خشک خاک رد مح ل آزما ی ش : د ا نش ج و :

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo Embryogenesis جنين زايی ١ ٢ Double fertilization .١.٢.٣.۴.۵.۶ ايها دولپه حالتهای مختلف جنين زايی در تيپ شب بو تيپ کاسنی تيپ سيب زمينی تيپ ميخک تيپ اسفناج تيپ فلفل سياه (Onagrad) (Astrerad) (Solanad) (Caryophyllad)

توضیحات بیشتر

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته شود. و دبيران تربيت بدني بايد با برنامه ريزي و تمرينات

توضیحات بیشتر

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله در این مقاله روش های تعیین پاسخ سازه تک درجه ا زادی که در معرض نیروی زلزله ناشی از جنبش زمین قرار گرفته باشد برررسی می شود. پاسخ به جنبش زمین ناشی از زلزله در مقالات قبل پاسخ سازه در اثر نیروهای ذاتی موجود

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E3D3C6E6E120D3EDE1E620E620DDE4C7E6D1ED20DAE1E6DDE5>

<4D F736F F D20E3D3C6E6E120D3EDE1E620E620DDE4C7E6D1ED20DAE1E6DDE5> معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل مسئول سیلو علوفه فناوري و گروه شغلي امور دام وماکیان کد ملي آموزش شغل 4 Isco08 0 6 0 6 4 0 0 0 نسخه شناسه شايستگي

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

دوفصلنامه علمی-تخصصی" هیستوبیولوژی دامپزشکی"/سال چهارم /شماره1/بهاروتابستان1395

دوفصلنامه علمی-تخصصی هیستوبیولوژی دامپزشکی/سال چهارم /شماره1/بهاروتابستان1395 اهمیت فرآورده های گاومیش در مقایسه با گاو در سالمت انسان چکیده 2 *1 مریم پناهی زاده محمد تقی بیگی نصیری )تاریخ دریافت: 7931/2/71 تاریخ بذیرش: 7931/4/8 ( خوزستان یکی از استان های اصلی پرورش دهنده ی گاومیش

توضیحات بیشتر

معرفي بهترين لنز هاي نيکون براي عکاسي پرتره حرفه اي

معرفي بهترين لنز هاي نيکون براي عکاسي پرتره حرفه اي معرفي بهترين لنز هاي نيکون براي عکاسي پرتره حرفه اي پيش از اين اشاره نموديم که لنز هاي کيت براي عکاسي از سوژه هاي مختلف مناسب هستند اما عکاسان حرفه اي اين لنز ها را براي عکاسي پرتره چندان مناسب نمي دانند.بسياري

توضیحات بیشتر

آریوپایا سازنده انحصاری مبدل های گرمایی صفحه ای تحت لیسانس GEA PHE Systems آلمان بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با است

آریوپایا سازنده انحصاری مبدل های گرمایی صفحه ای تحت لیسانس GEA PHE Systems آلمان بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با است بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با استفاده از شبيه سازی در نرم افزار HYSYS مهندس شقایق خلجی 34 کارشناس ارشد دفتر مطالعات و مديريت انرژي مديريت برنامه ريزي شرکت ملی گاز ایران

توضیحات بیشتر

0026.doc

0026.doc ش k ي م ش n ش k ي م ش k ش k ي م ترکيب با تکرار در فصل قبل ديديم وقتي بخواهيم از بين n شي ي را با ترتيب انتخاب کنيم (از هر شي حداکثر يکي توان برداشت) به n P k طريق مي توانيم اين کار را بکنيم. همچنين اگر

توضیحات بیشتر

ارتقای صافی های تک بستری تصفیه خانه آب با تغییر بستر صافی

ارتقای صافی های تک بستری تصفیه خانه آب با تغییر بستر صافی مجله سلامت و محيط, فصلنامهي علمي پژوهشي انجمن علمي بهداشت محيط ايران دوره سوم, شماره چهارم, زمستان ۱۳۸۹, صفحات ۴۳۱ تا ۴۳۸ ارتقاي صافي هاي تک بستري تصفيه خانه ا ب با تغيير بستر صافي ۲ ولي علي پور ۱ ليلا

توضیحات بیشتر

Iran.J.Health&Environ.,2011,Vol.4,N0.3 Upgrading of the Mono Media Filters in Water Treatment Plants by Changing Filter Media *AlipourV. 1,RezaeiL. 2

Iran.J.Health&Environ.,2011,Vol.4,N0.3 Upgrading of the Mono Media Filters in Water Treatment Plants by Changing Filter Media *AlipourV. 1,RezaeiL. 2 Iran.J.Health&Environ.,2011,Vol.4,N0.3 Upgrading of the Mono Media Filters in Water Treatment Plants by Changing Filter Media *AlipourV. 1,RezaeiL. 2 1 DepartmentofEnvironmentalHealthEngineeringofHormozganMedicalSciencesUniversity,Hormozgan.Iran

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tiny13.docx

Microsoft Word - tiny13.docx ديتاشيت فارسی ميکرو های سری :avr ويژگی : کارای بالا و توان مصرفی کم دارای 120 دستور که اکثر انها در يک سيکل اجرا ميشوند 8*32 ريجيستر کاربردی سرعتی تا 20mipsدر فرکانس 20 مگاهرتز حافظه برنامه و داده غير

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx معاونت پژوهش برنامهريزي و سنجش مهارت دفتر پژوهش طرح و برنامهريزي درسي استاندارد آموزش شغل مهندس طراح تبليغات وبهينه سازيWEB گروه شغلي فناوري اطلاعات كد ملي آموزش شغل 0-/// 0 6 0 0 0 Isco-0 نسخه شناسه شايستگي

توضیحات بیشتر

3.xps

3.xps ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ل س گ ثر ا ت ز ا ذر پ سب آ ق ط ا ن م ر د ر ه ش ا ه ه ا گ ت ن و ک س ه ع س و ت ارزاب رز( ب ت ه ش م غ ا ب ک ر ه ش : د ر و م ه ع ل ا ط م ( ه ر ا ع م د ن چ ا ه ش و ر س پ د ال ب ل ع د ن

توضیحات بیشتر

کتابNOTCH TOP مقدمه تاپ ناچ Notch) (Top و سامیت (Summit) یک دوره کامل آموزش زبان انگلیسی در رده سنی جوانان و بزرگسالان را تشکیل می دهند که از آخرین مت

کتابNOTCH TOP مقدمه تاپ ناچ Notch) (Top و سامیت (Summit) یک دوره کامل آموزش زبان انگلیسی در رده سنی جوانان و بزرگسالان را تشکیل می دهند که از آخرین مت کتابNOTCH TOP مقدمه تاپ ناچ Notch) (Top و سامیت (Summit) یک دوره کامل آموزش زبان انگلیسی در رده سنی جوانان و بزرگسالان را تشکیل می دهند که از آخرین متد آموزشی متداول در جهان بهرمند بوده و جهت آمادگی امتحانات

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعیی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعیی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعییي غلظت رهال سیواى یدر لیکی دا طج : ه ردادهعصوی ضوار

توضیحات بیشتر

بررسی عادات تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستان های دولتی و مقایسه آن با هرم راهنمای غذایی

بررسی عادات تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستان های دولتی و مقایسه آن با هرم راهنمای غذایی مقاله پژوهشي 1 رقيه صديفي مقدمه: تاریخ دریافت 86/1/17 تاریخ پذیرش 86/3/20 چكيده در دو دهە اخیر توجه به الگو و عادت های غذایی افراد جامعه به عنوان مهم ترین بخش از سبک زندگی مورد توجه قرار گرفته است. قرن

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

محصوالت صنعتی لیکومولی

محصوالت صنعتی لیکومولی محصوالت صنعتی لیکومولی روغن هیدرولیک چند منظوره ATF III این محصول چند منظوره مورد استفاده در سیستم های انتقال قدرت دستی اتوماتیک سیستم های هیدرولیکی خودرو در کنار دیگر کاربردهای مختلف صنعتی می باشد. این

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود دارد. در هنگام سنتز DNA ژنوم با دقت بسيار زيادي همانندسازي

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك ------------- www.ptf-co.com ----------- زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را كنترل كنيم و فشار سيال يا گاز را در اندازه تعريف شده

توضیحات بیشتر