AFGHAN GERMAN ONLINE / 06/ 27 صالحه واهب واصل دوستان و عالقه مندان گرامی وبسایت»افغان جرم

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "AFGHAN GERMAN ONLINE / 06/ 27 صالحه واهب واصل دوستان و عالقه مندان گرامی وبسایت»افغان جرم"

رونوشت

1 AFGHAN GERMAN ONLINE / 06/ 27 صالحه واهب واصل دوستان و عالقه مندان گرامی وبسایت»افغان جرمن آنالین«سالم ها و احتراماتم را بپذیرید. از آنجائیکه همه میدانید پورتال ملی»افغان جرمن آنالین«یکی از پ ربیننده ترین رسانه های افغانی در جمع همه وبسایت های فعال کنونی افغانی در جهان انترنت بوده و همیشه سعی و تالش دارد تا مردم و ملتش را با نشر حقایق بدون هر نوع تبعیض و جهت گیری از حزب و یا مذهبی در روشنی نگهداشته حاالت و اوضاع سیاسی کشور را در ادوار مختلف با چهره های پیشوا ها و زمامداران مختلف خاصتا در چهار پنج دهۀ اخیر مورد بحث و بررسی قرار دهد. بدون شک این بررسی و تحلیل هیچگاهی بی اساس نبوده و مبنی بر نوشته های مستند از نویسندگانی که هنوز در قید حیاتند و یا آنانی که خود با تأسف دیگر در بین ما نیستند ولی گواهانی هنوز حیات دارند و شاهد واقعات و حوادث آن ادوار بوده اند و هنوز توانائی بیان چشم دید های شان را بصورت تحریری و یا شفاهی دارند به خوانندگان و تاریخ نویسان این پورتال با امانت داری کامل ارائه نماید. تا باشد که افکار و اذهان هموطنان ستمدیدۀ ما که عمریست با اسارت ها و اظالم نابخشودنی بیگانگان به کمک اشخاص سست عنصر خود فروخته به بیگانگان و خارجیان از جمع خود ما دست و پنجه نرم میکنند روشن شده و به صورت عادالنه قضاوت نمایند. اینک این بار اندوخته ای بسی مهم و تأریخی را معنون به )کودتای پنجم در سقوط دولت جمهوری سرخ یا سیاه ( که نویسندۀ آن به لطف خدا هنوز در قید حیات تشریف دارند جهت جلوگیری از طوالنی شدن مطلب در یک بخش به چند بخش تنظیم شده خدمت شما عزیزان تقدیم می نمانیم و امید میبریم تا در قضاوت های تان روی موضوعات از خاطر جمع و خونسردی کامل استفاده نموده بیطرفانه و عادالنه موضوع را مورد بحث و بررسی و تحلیل قرار دهید و اگر سؤالی در اذهان روشن بین تان خطور میکند همه را فورا بیرون نویس و یادداشت نمائید تا بعد از ختم رساله با جناب نویسندۀ مطلب صادقانه و بیغرضانه مطرح ساخته پاسخ تان را بدست آرید. رساله یا کتاب مورد بحث نوشتۀ محترم )داکتر حسن شرق( بوده دارای 155 صفحه است و این 155 صفحه به 15 قسمت تنظیم گردیده که هر قسمت حاوی 10.5 صفحه میباشد. مسؤولیت هر جمله و کلمۀ درج شده در کتاب را جناب داکتر صاحب شرق خود عهده دار میباشند. سؤاالتی که بعد از ختم این کتاب از جانب خوانندگان کتاب مطرح خواهد گردید به خود داکتر صاحب راجع میگردد و خود ایشان مسؤولیت پاسخ دهی خواهند داشت. پورتال ملی»افغان جرمن آنالین«در زمینۀ نشر موضوعات سیاسی و یا کلتوری فقط و فقط نقش یک وسیلۀ دیجیتال را بازی نموده آگاهی وارده را به سمع و بصر مطالعه کنندگان و عالقه مندانش میرساند. قسمت سیزدهم د پاڼو شمیره: له 1 تر 11

2 کودتای پنجم... سرخ یا سیاه نوشتۀ داکتر حسن شرق )قسمت به ادامۀ قسمت دوازدهم... دوازدهم( این نمایانگر آن است که خود به موفقیت خویش چه که حتی به ایجاد شورش بی اطمینان بوده است. ورنه خانۀ خود محل قومانده را با زندان تعویض نمی کرد تا در صورت ناکامی ابراز بیخبری و بیگناهی کرده باشد. از جانب دیگر بعید به نظر می آید که حفیظ هللا امین ساواک و یا یک پته باالتر از آن را هم مانند شوروی ها در جریان فعالیت های نظامی اش در اردو قبل از هفت ثور قرار نداده باشد. *** با همین هفت ثور گفتن ها بود که یاد فجایع مصیبت آفرین هفت ثور ) 1357 ش( تکانم داد بازوانم شل شد و قلم از دستم به روی کاغذ لغزید. دلم می خواست به یاد دوستان جان جانیم ناله سر دهم و گریه کنم ولی اشک در چشمانم خشکیده بود و ناله در تنگنای خفگی حنجره ام شتنک می زد و از خفقان ناخواسته ای که خودم را در خودم می پیچید فرار می کردم که سرچرخی و سستی پای ها پیر مرد نود ساله را زمین گیر کرده بود. نگران یاری به یاری بود که صدای خبر معجز تلویزیون آریانا نیروی جوانیش داد و زندگی دو باره اش بخشید و آن اینکه: سرقوماندانی اعالی ناتو فرمانروای بزرگ ترین و مجهزترین اردو مرکب از نظامیان 48 کشور پیشرفتۀ جهان جمع فرزندان ناخلف )جمعیت اسالمی( در افغانستان اعالم کرد: ماموریت عساکر ناتو )اشغال افغانستان( پس از سیزده سال جنگ به پایان خود رسید و اینک همه با هم در تالش بازگشت به اوطان خویش اند )6 جدی 1393 ش برابر با 27 دسمبر 2014 م(. خدا را شکر کردم زیرا کلمۀ "بازگشت" برای مردم افغانستان کلمۀ دلنشین و ماندگاری بود که یاد آن بازگشت )شکست( ابر قدرت شوروی را از سرزمین مقدس شان در خاطره ها زنده می کرد. و اینک بازهم "بازگشت" بازگشت بزرگترین اردوی جهان آنهم در اثر مقاومت بینواترین و فقیرترین مردم کشوری که ده سال برای بیرون راندن عساکر شوروی از سرزمین شان در واقع با مشت و دندان و با دادن هست و بود خویش جنگیده بودند. و هنوزهم از زخم های خونین فرزندانش خون می چکید که مجهزترین و ثروتمندترین اردوی جهان برآن حمله می کند و جنگ ایمان و تکنالوژی دو باره در سرزمین فرزندان ناترس ولی "رنجور و درمانده" افغانستان شعله ور می شود. با آنهم دانشمندان نظامی ناتو مانند سردمداران شوروی خیلی ها دیر متوجه می شوند که جنگ تکنالوژی با این سرزمین جنگ با مردم و جنگ با ایمان است. آنهم ایمان به آزادی که در سرشت مردم این مرز و بوم عجین شده است و برای بیرون راندن متجاوزین از سرزمین شان آخرین نفر تا آخرین نفس می جنگد. اگرچه میخائیل گرباچف رئیس جمهور شوروی سابق در همان روزهای اول حملۀ نظامی جامعۀ جهانی بر افغانستان به آنها گوشزد کرده بود که: مصیبت و بدبختی هایی را که مردم ما از جنگ با افغان ها دیده اند فراموش نکنید که شکست مردم این سرزمین و فتح کشور شان خواب و خیالی بیش نیست. با اینکه در آن روز و روزگار کسی به حرف هایش گوش نداد اما پس از سیزده سال جنگ و جدال نظامیان جامعۀ جهانی در افغانستان به صداقت گفته های گرباچف متقاعد می شوند و بنابرآن با استفاده از ادبیات شوروی خود نیز به جای شکست از کلمۀ بازگشت استفاده می کنند و دل و نادل یکی پی دیگری راهی دیار خویش می شوند. اما ای وای اگر دانشمندان و کارکشته های افغانستان در این مرحلۀ حساس با هم متحد نشوند و جانبازی سرسپردگان راه آزادی را مانند جنگ های گذشتۀ افغانستان با متجاوزین فراموش کنند و قدرت سیاسی را به عناصر ارتجاعی و عقده مند واگذار شوند تا از بی عرضگی مردم غرور آفرین کشور ما را برای سال های سال در دام جهل و عقب ماندگی زمینگیر کنند. د پاڼو شمیره: له 2 تر 11

3 چنانچه سرانجام جنگ های مردم افغانستان برای آزادی شان در قرون 19 و 20 نشان می دهد که گذشتگان ما پس از استرداد استقالل کشور شان آنچه به دست می آوردند این بود که از حلقه های اسارت خارجی برای خویش زوالنۀ وطنی می ساختند و سپس بی سر و صدا از معرکۀ سیاسی خارج می شدند و زعامت وطن خویش را به چارکاله هایی وا می گذاشتند که از پا تا گوش نوکر و سر سپردۀ همان اشغالگران می بودند که با دادن تلفات سنگین و جبران ناپذیر از چنگال شان رها شده بودند. از آنرو جهت پی بردن به اصل واقعیت ها کله کشک در زوایای تاریخ و آنهم تاریخی که به خون فرزندان رشید و حماسه آفرین یک کشور بر سنگ سنگ وطن شان نقش بسته باشد امری است حتمی و واجبی تا در پرتو آن کارنامه های استقالل طلبانۀ آنان را سرمشق روش خویش قرار داده و از تکرار دسائس بیگانگان و بیگانه پرستان و بی عالقه شدن راد مردان وطن خویش در مسائل سیاسی جلوگیری کنند. اگرچه کشاله دار شدن موضوع و بحث روی حوادث تاریخی ربطی به این نوشته ندارد اما خروج عساکر جامعۀ جهانی با خروج نیروهای شوروی و نتایج جنگ های گذشتۀ افغانستان با اشغالگران تشابهات همگون و همانند دارد که نمی شود آنها را نادیده انگاشت. به طور مثال: جنگ اول افغان و انگلیس و پیامد آن: شاه شجاع مفرور بعد از بیست سال در به دری در دیار هند برتانوی به آرزوی دو بارۀ پادشاه شدن از انگلیس ها طلب استمداد می کند و حکومت هند برتانوی با رنجیت س نگ شاه پنجاب حاضر می شوند تا جهت رسیدن شاه شجاع به سلطنت با وی همکاری نظامی کنند. به شرطی که شاه مذکور چترال کشمیر پشاور و چند شهر عمدۀ شرقی و جنوبی افغانستان را تا بحیرۀ عرب از افغانستان مجزا کرده تحت ادارۀ حکومت شاه پنجاب و هند برتانوی بگذارد. شاه مذکور هم با دنائت و پستی به تجزیۀ وطنش تن در می دهد و با لشکر 30 هزار نفری انگلیس راهی افغانستان می شود و بدون جنگ و جدال در زیر رکاب اجانب تکیه بر اریکۀ قدرت می زند. هنوز سالی از زمامداریش و حضور عساکر اجنبی در افغانستان نگذشته بود که قیام سرتاسری و خود به خودی مردم افغانستان )در ساحۀ نظامی( برای سرنگونی شاه شجاع و قلع و قمع اردوی بیگانه جهت فسخ معاهدۀ نامشروع )تجزیۀ افغانستان( شروع می شود. در نتیجه اردوی انگلیس به استثنای یک نفر دیگران همه با هم در افغانستان قتل عام می شوند و شاه شجاع را به جرم خیانتی که به وطنش کرده بود افغان ها به شکل فجیعی می ک شند و بدین گونه معاهدۀ تجزیه را منسوخ می کنند. و اما در ساحۀ سیاسی: حکومت هند برتانوی با حیله و تزویر موفق می شود تا امیر دوست محمد خان را دو باره بر مردم افغانستان تحمیل و خود نظاره گر اوضاع شود. امیر دوست محمدخان بدون سر و صدا همین که از تورخم )منطقه ای بین جالل آباد و پشاور( وارد افغانستان می شود از استقالل و حاکمیت بر سرزمین هایی که شاه شجاع مفرور به حکومت هند برتانوی بخشیده بود چشم می پوشد و مثلی که اراضی مذکور اصال از پدر پدر مال هند برتانوی بوده باشد از آن یاد نمی کند و متباقی قسمت های افغانستان را مال بابا گفته بین برادران و فرزندان خویش تقسیم می کند. جهاد مردم افغانستان زیر پای می شود و رهبران جهاد به شمول فرزند نامور افغانستان وزیر محمد اکبرخان توسط گماشه گان شاه به شهادت می رسند. جنگ دوم افغان و انگلیس: با تسلط دو بارۀ انگلیس ها بر افغانستان بازهم مردم برضد انگلیس ها و انگلیس مشربان می شورند و جنگ حماسه آفرین مردم هرات فراه و لشکرگاه و دیگر اقوام افغانستان با اردوی انگلیس در دشت میوند )مشهور به جنگ میوند( در می گیرد و بازهم در ساحۀ نظامی افغانستان موفق به شکست اردوی هند برتانوی می شود و اما در ساحۀ سیاسی: د پاڼو شمیره: له 3 تر 11

4 امیر عبدالرحمان خان )نواسۀ امیر دوست محمدخان( نوکر سر سپرده و معاش خور انگلیس ها در افغانستان به سلطنت می رسد. و سرزمین هایی را که جد بزرگوارش در اختیار و تحت ادارۀ انگلیس گذاشته بود در معاهده ای با دیورند وزیر خارجۀ هند برتانوی )مشهور به معاهدۀ دیورند( رسما در اختیار و تحت ادارۀ انگلیس می گذارد. و آنچه در این دو جنگ به مردم افغانستان می رسد همانا کشته شدن ده ها و صدها هزار افغان وطن دوست و عاشق آزادی و طن شان و باقی والسالم. و اما جنگ سوم افغان و انگلیس: افغان ها از سه جبهۀ قندهار پکتیا و جالل آباد بر متصرفات هند برتانوی )در واقع خاک اصلی افغانستان که امیران گذشته در اختیار انگلیس ها گذاشته بودند( حمله ور می شوند. اما تنها قطعات جبهۀ پکتیا به فرمان سپه ساالر محمد نادرخان موفق می گردند تا در متصرفات انگلیس پیشروی چشم گیری داشته باشند و انگلیس ها را وادارند تا به متارکه و به رسمیت شناختن افغانستان به حیث یک کشور مستقل تن در دهند. اما با کمال تأسف نمایندۀ فوق العاده و وزیر مختار اعلیحضرت والی علی احمدخان )در الهورپندی( در حالیکه انگلیس ها وادار به برسمیت شناختن استقالل و تمامیت ارضی افغانستان شده بودند به معاهده ای تن می دهد که در آن امیر دوست محمدخان نیمی از افغانستان را به انگلیس ها واگذاشت و امیر عبدالرحمان خان به بادارانش قبالۀ عرفی داده بود. عرفی بدان معنا که معاهدۀ بین نوکر و بادار )عبدالرحمان و دیورند( در قوانین هیچ کشوری ماهیت حقوقی نداشت و نه هم دارد. با اینکه در آن روزها در کابل می گفتند که انگلیس ها در پاداش خیانتی که والی مذکور به وطن خویش کرده است به وی وعدۀ پادشاهی افغانستان را داده اند. اما متأسفانه در افغانستان به جای اینکه چنین خیانت پیشه ای به دار آویخته می شد چند صباحی محکوم به حبس خانگی و سپس به وساطت خانوادۀ سلطنتی مصاحب دربار می گردد و دیری نمی گذرد که با خواهر شاه ازدواج می کند و آغه اللۀ شاه می شود. در روزهایی که افغانستان در اثر آشوب و خانه جنگی به خون فرزانش رنگین شده می رفت شاه افغانستان او را جهت سرکوب شورشیان شینوار به ننگرهار می فرستد. او برعکس در حالیکه شاه به کمک مردم قندهار و حمایت مردم هزاره با شورشیان بین والیات کابل و غزنی می جنگید در ننگرهار اعالم پادشاهی می کند. بدینسان برای بار دوم مرتکب خیانت به وطن و شاه امان هللا خان می شود. بنابرآن می شود گفت که: خیانت والی مذکور در معاهدۀ الهورپندی و اعالن سلطنت وی در ننگرهار و جنایت کسانیکه در دربار النه داشتند و با انگلیس ها سر کالوه گره می زدند باعث سقوط دولت امانی و بازگشت زمامدارانی به افغانستان می شود که به همکاری با انگلیس ها معتاد شده بودند. بنابرآن انگلیس ها که برای بار سوم در ساحۀ نظامی از افغان ها شکست خورده بودند دو باره وارد صحنۀ سیاسی افغانستان می شوند. و سپس ما می مانیم و دعای مغفرت به شهدا. معرکۀ افغان ها با شوروی سابق: در روزگاری که حکومت حفیظ هللا امین آخرین نفس های خود را بر می شمرد شوروی ها به بهانۀ اینکه سوسیالیزم از یک طرف و از جانب دیگر منافع شوروی در افغانستان در خطر است با زیر پا کردن حقوق بشر و کرامت انسانی جهت نابودی حفیظ هللا امین و به قدرت رساندن ببرک کارمل و داکتر نجیب هللا بر افغانستان حمله ور می شوند. چون حمله آوران متشکل از یک صد و بیست هزار سرباز )اردوی چهلم اتحاد جماهیر شوروی( مجهز شده با جدیدترین اسلحه و قوماندانان با تجربه و آزموده شده بودند کمتر کسی پیدا می شد که بپندارد مردم بی دفاع یک کشور عقب مانده مانند افغانستان بتوانند از چنگال عفریت یکه تاز جهان دو باره صاحب استقالل و دارای آزادی شوند. شاید از همین حدس و گمان ها بوده باشد که شنیده می شد زمامداران شوروی با اشتهای کامل افغانستان را در ذهن خویش جمهوری شانزدهم اتحاد جماهیر شوروی رقم زده بودند. د پاڼو شمیره: له 4 تر 11

5 ولی بازهم بودند کسانی که در گوش جهانیان صدای چکش هایی را زمزمه می کردند که رادمردان تاریخ ساز افغانستان آخرین میخ را بر تابوت بسا از امپراتوران متجاوز در این سرزمین کوبیده اند. به هر صورت چون نورمحمد تره کی و حفیظ هللا امین آشکارا وابسته بودن خویش را به حیث برادر کوچک با برادر بزرگ اتحاد جماهیر شوروی بدون در نظرداشت غرور ملی مردم شعار می دادند و علنا "شعایر" مذهبی مردم را نادیده می گرفتند و زیر پا می کردند باعث شده بود تا در همان روزهای اول زعامت شان در کنج و کنار کشور از والیات هرات و کنر گرفته تا مرکز کابل )باالحصار و چنداول( همه باهم آنان را تکفیر و به مقابل شان مسلحانه قیام کنند. با اشغال افغانستان توسط شوروی آنهم جهت تحکیم حکومت هم عقیده و وابسته به شوروی مقاومت از یک طرف و کشتار و فرار دسته جمعی از جانب دیگر به اوج خود رسیده بود و دنیای حیرت زده که تجاوز وحشیانه و مقاومت باور نکردنی را شاهد بودند به کمک های مالی و تبلیغاتی بیدریغ برای جنگجویان و فراریان افغانی خصوصا در پاکستان اکثرا خیرخواهانه و بعضی ها برای کشاله دار شدن جنگ و تضعیف شوروی سهیم می شدند. در این میانه بدون توجه به اینکه چه کسانی کشته می شوند و چه مردمی فراری و در به در کاله دشمن قسم خوردۀ افغانستان )حکومت پاکستان( می ماند و دیگ روغن. زیرا پاکستان با تلبیس و شیطنت دولت های کمک کننده خصوصا ایاالت متحدۀ امریکا را وا می دارد تا کمک های جامعۀ جهانی به فراریان و جنگجویان افغانی توسط دستگاه های استخباراتی پاکستان که دوستی دیرینه با "سی آی ا " )CIA( داشت توزیع گردد. و آنهم برابر است با ایامی که آوازۀ جهاد و شهامت مردم افغانستان مخالفین شوروی را به شکست آن کشور در افغانستان امیدوار کرده بود. و دانشمندان نظامی در جهان شکست شوروی ها را به شمشیر افغان ها شرط می بستند. دیگر به همه کس و خصوصا برای استخبارات پاکستان قابل فهم شده بود که اگر افغان ها موفق به شکست شوروی ها شوند که می شوند آنگاه سرحدات موجود افغانستان به چنین جنگ آورانی تنگی خواهد کرد و به فکر سرحدات طبیعی کشور خویش پاکستان را زیر فشار خواهند گرفت و خواسته یا ناخواسته باز هم یک بنگله دیش دیگر و یک پاکستان کوچکتر. برای پاکستان درد آورتر از همه این شده بود که افغان هایی که در حیطۀ پاکستان )ماورای خط دیورند( زندگی می کردند با غرور و سربلندی خویشتن را در شکست دادن شوروی ها شریک بالفصل افتخارات مردم افغانستان می شمردند. مصیبت بر پاکستان آنگاه دو باال می شد که اگر جنگجویان و فراریان افغانستان دارای رهبر وطن دوست و هوشمندی می بودند و یا می شدند زیرا به شهادت تاریخ زمانی که این کشور دارای رهبر شجاع و وطن دوست می بود سرحداتش از بسا کشورها عبور می کرد و در روزگاری که رهبری جبون و خودپرست می شد با قیچی نقشۀ کشورش را کوچک و کوچکتر می کرد. از همین جاست که جنگجویان و فراریان افغانستان در جستجوی پیشوایی می شوند تا بتوانند جهاد افغانستان را نگذارند از مجرای طبیعی و خواست مردم منحرف شود. اما بدبختانه در چنین روز و روزگاری سر و کلۀ دام گستران "آی ا س آی" )ISI( پیدا می شود که با کیسه های پر از دالرهای باد آورده با خدعه و فریب و با جامۀ ریا و هللا اکبر گویان در صف مهاجرین افغانی در پشاور خود را به نام برادران مسلمان پینه می کنند و موفق می شوند تا تنی چند از افغانان روز برگشته را اجیر و فرمانبردار نمایند و با تمام سوابق نکوهیده و ننگین به نام شیخ و موال و استاد به رهبری مجاهدین بگمارند. چنانچه ریاض محمد خان وزیر خارجۀ پاکستان در بارۀ رهبری جهاد افغانستان در کتابی زیر عنوان "گشودن گره افغانستان" می نویسد که: از ابتدای سال 1980 به این طرف در بین مهاجرین افغانی گروه های سیاسی مانند سمارق یکی پی دیگری سربلند کردند و در اخیر همین سال تعداد این گروپ ها به چهل رسید. د پاڼو شمیره: له 5 تر 11

6 اما مقامات پاکستانی بنابر بعضی ملحوظات خاص تنها هفت حزب یا تنظیم را به رسمیت شناخت که سران این گروه ها به جز عبدالرسول سیاف با مقامات پاکستانی مخصوصا "آی ا س آی" یا دستگاه جاسوسی نظامی آن کشور قبل از تجاوز شوروی به افغانستان پیمان مو دت و دوستی بسته بودند. ریاض محمد خان می افزاید: پاکستان مرجح می پنداشت تا با آن گروه هایی که قبل از تجاوز شوروی با آنها مغازله داشت به معاملۀ خود ادامه دهد. ختم بنابرآن پاکستان از چهل گروپ هفت گروپ را تنظیم می کند و در رأس هر کدام به گفتۀ ریاض محمد خان یکی از گماشتگان پیشین خویش را می گمارد. گماشتگان گمنامی که به استثنای دو نفر آنان دیگران را مالی مسجد و نانوای کوچه هم نمی شناختند بر شانه های مجاهدین سوار می کند. و در حالیکه وحدت و همبستگی در افغانستان میان مجاهدین برای شکست متجاوزین مانند فوالد ناشکن شده بود در پشاور رهبری هفت تنظیم سر تقسیم کمک های خارجی و فروش اسلحه سر و کله نرم می کردند. به هر صورت با تمام بی نظمی در تنظیمی ها مجاهدین افغانستان قادر می شوند ا اردوی شوروی را وادارند تا سرزمین مقدس شان را ترک و راهی دیار خویش شوند و چندی بعد حکومت دلبسته به شوروی هم در افغانستان سقوط کند. اما ای وای که پس از استرداد چنین استقاللی که در تصور جهانیان خواب و خیالی بیش نبود در افغانستان نه سری مانده بود و نه سروری تا سران کشورهای جهان استقالل و حاکمیت ملی افغانستان را به افغانان تبریک و تهنیت می گفتند و جهاد مقدس آنان را تجلیل می کردند. بناء پاکستان می ماند و سرنوشت آیندۀ مردم بی سرنوشت ما. چنانچه نواز شریف صدراعظم پاکستان با حضورداشت جمع بسیاری از سران پاکستان و رهبران تنظیم های هفت گانه در پشاور گردهم می آیند و از قبای جناب حضرت صبغت هللا مجددی و از دستار موالنای بزرگ استاد ربانی می گیرد و اولی را برای دو ماه و دومی را برای چهار ماه رئیس دولت افغانستان افغانستانی که تازه یک ابر قدرت جهان را نه تنها شکست داده بود بلکه از هم فروپاشانده بود مقرر می کند. و در ضمن آهسته گک که گلبدین حکمتیار نشنود به هر دوی شان گوشزد می نماید که در صورت شایستگی نوکری شان تمدید شده می تواند. بناء دو رهبر تنظیم در حالیکه صدها روزنامه نگار و عکاس خبر می نوشتند و عکاسی می کردند به امر نواز شریف دشمن قسم خوردۀ افغانستان به تقرر دو ماهه و چهار ماهه تن در می دهند. بدینسان جهاد مقدس مردم افغانستان را که برای آزادی و شکست ابرقدرت شوروی بیش از دو میلیون شهید داده بودند نادیده می گیرند و آنرا ملعبۀ استخبارات پاکستان می کنند. به عبارت دیگر در اولین روزهای استقالل مردم افغانستان بر غرور و حاکمیت ملی شان خط بطالن می کشند و فردای آن با کاروان بیش از دوصد عراده الری بس و تیزرفتار روانۀ کابل می شوند. مردم فرزانۀ کابل که صحنۀ تقرر زمامداران شان را توسط نواز شریف در تلویزیون دیده بودند با شک و تردید به تماشا نه استقبال شان می روند. به نظر می رسد که حکومت دو ماهه نتوانسته بود کاری که شایستگی تمدید قدرت را می داشت عرضه کند زیرا قبل از آنکه میعاد زعامت شان به سر رسیده باشد وی را به پاکستان احضار می کند و ایشان هم مامور را معذور گفته با غنیمت های نه چندان بسیار از اموال دولتی دو باره عازم پشاور می شوند. استاد ربانی قرار نوبت به فرمودۀ نواز شریف تکیه بر اریکۀ قدرت می زند و در همان یکی دو روز اول که هنوز فرصت شماریدن پایه های تختش را نیافته بود با اتفاق نظر با وزیر دفاع بدون اینکه کسی دیروز و یا تا امروز پی برده باشد با نادیده گرفتن سوابق تاریخی و افتخار آفرین اردوی افغانستان امر انحالل و الغای اردو را صادر می کند. و سپس با رقیب دیرینش باالی تقسیم قدرت و غنیمت درگیر می شوند. زیرا پاکستان رهبر جمعیت اسالمی را به حیث رئیس دولت و رهبر حزب اسالمی )گلبدین حکمتیار( را به حیث صدراعظم دو نفری که به خون هم تشنه بودند بدون اینکه تعیین صالحیت و تقسیم قدرت کرده باشد مقرر می کند. د پاڼو شمیره: له 6 تر 11

7 به عبارت ساده دو گرگ را به شکار یک گوسفند )مردم بیچاره( حواله می دهند و در نتیجه شهر کابل ویران و بیش از سی هزار از ساکنین بی گناه و بی دفاع آن کشته و هزاران نفر زخمی و معلول و معیوب می شوند. هنوز فرش ماتم از خانه های کابل برچیده نشده بود که جنگ های مذهبی را در کابل جنگی که تا تاریخ اسالم در افغانستان به حافظه دارد سابقه نداشت به راه می اندازند و بالطبع با موجودیت اردو می شد از چنان فاجعه های دردناک جلوگیری کرد. اردویی که دیگر وجود خارجی نداشت. بناء از نبود اردو این مردم افغانستان بودند که رنج می بردند و زمامداران پاکستان بود که به چنین اقدامی کف می زدند. چنانچه نواز شریف صدراعظم پاکستان در پارلمان آن کشور اعالم کرد که ما موفق شدیم تا اردوی کشوری را که با ما دعوی ارضی داشت منحل کنیم. صدای همهمۀ پارلمان پاکستان و کف زدن های ممتد اعضای آن آنهم برای الغای اردوی افغانستان و تمدید حکومت 4 ماهه به چند ساله. آخر ای چرخ دون پرست سرنگون شوی بار خدایا چه مردمی جهاد کردند و چه کسانی مجاهد شدند. در روزهایی که رهبران تنظیم ها در پشاور با استخبارات پاکستان میلیاردها دالر و هزاران هزار نوع اسلحه را در بین خود تقسیم می کردند مجاهدین نامور با ناموس و با ایمان افغانستان با کهنه ترین سالح حتی با شمشیر و تفنگ های دهن پر با مجهزترین اردوی جهان برای آزادی می جنگیدند. برای ادامۀ این پیکار مقدس ده ها و صدها جوان جهت آموختن فن سالح و استعمال آن به اردو می پیوستند. از اردو می آموختند و مسلح می شدند و برای پیوستن به صفوف مجاهدین با اسلحه از اردو فرار می کردند. دگر جنرال نظر محمد عضو دفتر سیاسی ح.د.خ. و وزیر دفاع ملی و سپس رئیس جلب و احضار افراد به اردو )در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی( در احصائیۀ رسمی اردو می نوشت و به دوائر ذیدخل می گفت: روزانه از اردو در نقاط مختلف کشور صد الی دو صد سرباز با اسلحۀ خفیف و بعضا ثقیل فرار و با مخالفین مسلح دولت همدست می شوند. )ختم( بناء اگر اوسط فراریان را یکصد و پنجاه نفر در روز بپذیریم ماهانه چهار هزار و پنجصد نفر افراد مسلح بر ضد دولت می شوریدند. بدین گونه در ده سال اشغال افغانستان بیش از نیم میلیون افراد مسلح برای جنگیدن با اردوی شوروی از اردو فرار و در جهاد مقدس اشتراک می کردند. وای مصیبتا که همه باهم کشتۀ گمنام معلول و یا معیوب شدند. جنرال گروموف قوماندان اردوی متجاوز شوروی در افغانستان در بارۀ فراریان اردوی افغانستان و پیوستن آنان به صفوف جنگجویان ضد شوروی در صفحۀ 130 کتاب خویش تحت عنوان اردوی سرخ می نویسد که: یکی از چشمه های سرشار رسیدن اسلحه به شورشیان پیوستن نظامیان افغان به مخالفین و گریز سربازان افغانی از قشله های عسکری بود که در نتیجه مجاهدین نه تنها اسلحۀ سبک بلکه آتشبارها خمپاره اندازها توپ های سنگین و حتی دستگاه های زرهدار به دست می آوردند. )ختم( پس این فرزندان دلیر و ناترس اردوی افغانستان با برادران مجاهد شان بود که در گمنامی و کفن نا شده تا شکست شوروی جنگیدند و جان دادند نه دهشت افگنان تیزاب پاش که بایک پیراهن و تنبان از افغانستان به پاکستان فرار کردند و از معامله با جهاد و آبروی مردم افغانستان میلیونر و زمامدار شده بازگشتند. با تصادف غیر منتظره موقعی که اظهارات جنرال گروموف را می نوشتم ساعت 4 عصر روز چهار شنبه 15 مارچ ) حوت 1393 ش( بود که در خبرهای تلویزیون آریانا از کابل می گفتند: امروز یکی از مقامات امریکایی اعالم کرد که تنها در سال 2014 در حدود پانزده هزار نفر از اردوی افغانستان فرار کرده اند. از اینکه مسلح بودند یا غیر مسلح چیزی نگفتند. ولی در پخش خبرهای مخالفین مسلح دولت گاه گاهی در تلویزیون های کابل دیده می شود که بعضی از مخالفین با اسلحۀ خفیف همگون با سالح های عساکر خارجی مسلح اند. د پاڼو شمیره: له 7 تر 11

8 از جانب دیگر کشتار عساکر خارجی توسط سربازان اردو و پولیس در افغانستان داللت به آن دارد که فرار انگیزۀ ملی و وطنی همانند زمان تجاوز شوروی در افغانستان دارد تا تحریک طالبان و عناصر ارتجاعی. *** عجب تر از همه اینکه در گرما گرم فرار انفرادی و یا دسته جمعی افراد مسلح اردو و پیوستن آنان به صفوف مبارزین راه حق برای آزادی شان بود که آوازه ها به دروازه ها افتاد که یکی از سران تنظیم های مقیم پشاور در عین زمانی که با آی ا س آی در اسالم آباد رابطۀ علنی دارد مراودۀ پنهانی با شوروی ها را هم تا سرحد تجزیۀ افغانستان به شمال و جنوب )جهت مصالحه با حکومت داکتر نجیب هللا( تجویز کرده به پیش می برند. تجویزی که عمال 9 والیت شمال هندوکش را )به حیث حکومت موازی با کابل( از پیکر حکومت مرکزی جدا می کرد )تفسیر در صفحات ضمیمه(. بنابرآن پیوندهای روی صحنۀ تنظیمی ها با پاکستان و رسوایی پشت پردۀ آنها با شوروی ها و بی بند و باری و تفرقه افکنی آنان در افغانستان باعث می شود تا دسته جات کوچکی از مجاهدین به نام طالبان )پیروان مولوی خالص( که بعد از خروج عساکر شوروی در پاکستان و کنج و کنار افغانستان از هم پراکنده شده بودند به همکاری مردم افغانستان برای نجات کشور از مصیبت تنظیمی ها برضد دولت آنان به شور آیند. نه به تحریک کلبی و نه با جست وخیز مقصود. از آنجایی که دولت تنظیمی پایگاه مردمی را از دست داده بود در ظرف چند ماه چنان گریختند که د م شان نه به خار بند شد و نه هم به خاشه. ولی دیری نگذشت که طالبان چون پروگرام درستی برای حکومت داری نداشتند مرتکب اعمال ناشایسته و نامأنوسی در مقابل مردم می شوند. اعمالی که واقعا برای مردم مسلمان افغانستان بی سابقه و غیر قابل تحمل بود. از جانب دیگر مشالفت طالبان با جامعۀ جهانی باعث گردید تا برای سقوط حکومت طالبان 48 کشور جهان متحدا بر افغانستان حمله کنند. با فراری شدن طالبان و شغالی شدن میدان دو باره سر و کلۀ تنظیمی ها نمودار می شود و به اجازۀ اشغالگران تکیه بر اریکۀ قدرت می زنند. اگرچه نظامیان جامعۀ جهانی در افغانستان برای مشروعیت بخشیدن به دولت تنظیمی ها زیر عنوان انتخابات با صرف بیش از سیصد میلیون دالر دولت اسالمی را تحت زعامت حامد کرزی به جمهوری اسالمی تغییر نام دادند ولی بازهم همان آش بود و همان کاسه. تنها با این فرق که قبل از دولت وارد شده )از پاکستان( و حکومت انتخاباتی مردم به حیث سربلندترین و پر آوازه ترین مجاهدین مجاهدینی که ابرقدرت شوروی و کمونیزم جهانی را به زانو در آورده بود شهرت یافته بود و در جهان مورد احترام و قدردانی جهانیان قرار داشتند. اما دولت منتخب و یا به عبارت دیگر تنظیمی های )چپ و رو شده( چنان در غرقاب خودپرستی و استفاده جویی فرورفتند که حتی نیک نامی و غرور آفرینی مردم غرور آفرین افغانستان را تحت سوال بردند و تصویری را در مطبوعات جهان بوجود آوردند که گویا تا جهان بودست همین فساد اداری بودست و همین سرزمین مواد مخدر و مردم زن ستیز افغانستان. دیگر شکست و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی )در اثر فجایع تنظیمی ها( شهکار سیاست خارجی امریکا پنداشته می شد نه مقاومت مردم افغانستان با دادن دو میلیون شهید پنج میلیون مهاجر و یک میلیون معلول و معیوب برای آزادی کشور شان. ولی بازهم مردم و بازهم مقاومت. مقاومتی که در تاریخ جنگ های بشر نه خوانده و نه دیده شده است که کشور فقیر جنگ زده و کوچکی مورد تجاوز اردویی مرکب از چهل و هشت کشور قدرتمند و پیشرفتۀ جهان )همراه با ملیشه های جمعیت( قرار گیرد و بازهم مقاومت کند. آنهم در حالیکه اردوی جامعۀ جهانی قلع و قمع تروریزم و یا به عبارت دیگر اشغال افغانستان را از دو تا شش ماه پیشبینی کرده بودن. د پاڼو شمیره: له 8 تر 11

9 اما مقاومت معجزه آسای آزادی خواهان آنان را برای 14 سال در جنگ های افغانستان زمین گیر کرد و سپس طوری که در صفحۀ 201 خوانده شد قوماندان اعالی قوای جامعۀ جهانی )ناتو( برگشت بی نتیجه و بی ثمر اردوی خویش را از افغانستان اعالم می کند. مقاومت مردم افغانستان در 14 سال جنگ با اردوی جهانی مورد همان سرزنش و اتهاماتی )جهت نفی کردن مردم از دفاع از سرزمین شان( قرار می گیرد که در زمان اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی قرار می گرفت و آن اینکه: از روز اشغال افغانستان توسط اردوی سرخ تا زمان خروج و یا واضح تر شکست اردوی مذکور ادعا می شد که جنگ های اطراف افغانستان جنگ مردم افغانستان با شوروی نه بلکه گویا جنگی است که جنگجویان پاکستانی اعراب امریکا و چین آنرا تغذیه می کنند. به عبارت ساده تر به تعبیر شوروی ها همه آنانی که برضد شوروی ها در افغانستان می جنگیدند مردم بیگانه و خصوصا پاکستانی ها بودند و باقی والسالم. حتی زمانی که شوروی حاضر شد تا در ژنو روی میعاد خروج عساکر خویش از افغانستان بحث کند برای اثبات ادعایش نمایندۀ پاکستان را به حیث مخاصم درگیر جنگ جهت مذاکره پذیرفت نه نمایندۀ مقاومت مردم افغانستان را. با تأسف امروز هم در بارۀ قیام مردم افغانستان درس های دیروز تکرار می شود با این فرق که جوال های دالر مرچ و نمک موضوع را بیشتر و چشم اهل نظر را چنان کور کرده است که هر کسی که برای خروج عساکر خارجی از وطن شان قیام کنند به زعم آنان طالب است و پاکستانی و باآلخره واجب القتل. حکومت افغانستان هم به جای اینکه علت جنگ و نارضایتی مردم خویش را با وطنداران خود در میان بگذارد برای گم کردن پل پای آزادی خواهان بدون تشریفات و درنظرداشت غرور مردم به جستجوی صلح کوچه به کوچه به سراغ جنراالن پاکستانی راهی الهور و کراچی می شوند. حال آنکه کسانی که الفبای تاریخ افغانستان را خوانده باشند می دانند که مردم افغانستان با حضور عساکر بیگانه در کشور شان حساسیت دارند و آخرین نفر تا آخرین نفس برای اخراج آنها می جنگند. بنابرآن به مصداق این شعار که "تا یک متجاوز در کشور بماند خواهیم جنگید" باعث شده است تا مردم در سراسر کشور از جنگجویان حمایت کنند نه به درخواست طالب و نه به اذن مال و نه هم به شیطانت های حکومت پاکستان. از آنرو با اطمینان کامل می شود گفت که مردم افغانستان از آنانی به رضا و رغبت خویش حمایت نخواهند کرد که بخواهند روش طالبانی را برای حکومت کردن بر افغانستان بازگردانند. زیرا با اینکه دین اسالم در افغانستان ریشۀ عمیق دارد مردم افغانستان از نگاه مذهبی آزاد اندیش ترین مسلمان های کشورهای اسالمی در جهان بوده و هستند. و یقینا به همین سبب بوده باشد که زمامداران افغانستان هم در طول تاریخ اسالمی کشور شان نه تنها روحانی و یا عالم دینی نبوده اند بلکه بعضی از آنها سواد کافی هم نداشتند. بنابرآن در ظرف 14 سال حضور عساکر جامعۀ جهانی برای آبادی افغانستان یا جنگ با مردم یا اشغال افغانستان و یا هر نام دیگری که بر آن می گذارند از هیچ کس شنیده نشده است که بر روش حکومت داری طالبان و بازگشت دو بارۀ آنها به قدرت حمایت و پشتیبانی کرده باشد و هکذا هیچ فردی از افراد شریف و با ناموس افغانستان )به جز آنانی که زیر چتر جامعۀ جهانی معتاد به دالر شده اند( هم حضور عساکر خارجی را در افغانستان نه تأئید کرده و نه هم خواهد کرد. بناء اگر بازهم طبقۀ منور و دانشمند بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان مانند دیگر جنگ های افغانان برای آزادی شان تحت تأثیر عوامل گوناگون )که بدبختانه درین شب و روزها از حد هم فزون شده اند( جهت تشکیل حکومت ملی با هم متحد نشوند خواسته و یا ناخواسته در آینده بازهم مردم افغانستان اسیر کشورهایی شوند که برای اخراج آنها قیام کرده بودند. زیرا در صورتی که آزادی خواهان جنگجو و یا به نرخ امروز طالبان پاکستانی غالب شوند که بی گمان با این بی نند و باری ها )یک مملکت و دو سلطان( غالب هم می شوند آنگاه چه یک حکومت تحت الحمایه و در نهایت تجزیۀ افغانستان و باز ما خواهیم ماند و نفرین بر همه چیز و همه کس به غیر از خود. د پاڼو شمیره: له 9 تر 11

10 حال آنکه پاکستانی هایی که ما را از آن می ترسانند هزار بار بیشتر از ما شکننده تر و درمانده تر اند. زیرا پاکستان کمترین نفوذی در پایگاه های طالبان افغانی در وزیرستان آزاد باجور و اکثر مناطق پشتون و بلوچ نشین ماورای خط دیورند ندارند. چنانچه با وجودیکه درین چند سال اخیر بیشتر از صد هزار نفر از اهالی باجور و وزیرستان و بلوچ ها را حکومت پاکستان کشته است و بیش از سه میلیون ساکنین مناطق مذکور را فراری داده اند بازهم جنگ و ناامنی در مناطق گفته شده )با حضورداشت دوصد هزار عسکر مسلح پاکستانی برای کنترل مناطق مذکور( بیش از پیش کسب وخامت می کند و در واقع اگر حکومت نظامی از مناطق مذکور برداشته شود حاکمیت پاکستان در آن مناطق از آنرو پاکستانی ها از روزگاری که پا به عرصۀ وجود گذاشته اند تا به امروز از سیاست فتنه گری برای عقب نگه داشتن افغانستان از هر فرصتی که پیش آمده است از کذب و ریا استفاده کرده و بازهم استفاده خواهند کرد. زیرا رهبران پاکستان به این تصور بوده و هستند که مخالفت پشتون ها و بلوچ های ماورای خط دیورند با حکومت پاکستان از اثر تحریکات حکومت افغانستان است نه خواست واقعی پشتون ها و بلوچ های ماورای خط دیورند برای آزادی. یگانه زمامداری که به ک نه موضوع پی برده و معتقد شده بود که معضلۀ پاکستان با پشتون ها و بلوچ ها بدون همکاری و روابط نیک با افغانستان حل ناشدنی است ذوالفقار علی بوتو صدراعظم پاکستان بود. )مالقات بوتو با محمد داود رئیس جمهور افغانستان صفحۀ 86 همین نوشته( متأسفانه روش ریا کارانۀ زمامداران موجود در پاکستان با افغانستان نمایانگر آن است که برعکس مذاکرات و نظریات بوتو برای آرامش و پیشرفت افغانستان صادقانه کار نمی کنند و نه هم از زمامداران پاکستانی می توان انتظار صداقت و دوستی داشت. مگر اینکه موضوع مخالفت پاکستان با خواست پشتون ها و بلوچ های ماورای خط دیورند به صورت معقولی حل شود. ناگفته نماند که حمایت از حضور عساکر خارجی در افغانستان به معنای دوام جنگ و تحریک مردم برای بقای جنگ خواهد بود. بناء برای ختم جنگ باید اصل علت جنگ بر طرف شود نه آویزان شدن به د م معلول آن. در ضمن باید به خاطر داشت که نبود عساکر خارجی در افغانستان سقوط بالدرنگ رهبران جمعیت اسالمی را در بر خواهد داشت و احتماال آنها به آسانی به خروج عساکر خارجی تن در نخواهند داد و ایجاد درد سر خواهند کرد. به امید آنکه مردم افغانستان روزی بتوانند به جای اینکه در کوه و دشت به سراغ طالبان پاکستانی سرگردان باشند تنظیمی های شناخته شده و ثبت شده در دفتر "آی ا س آی" پاکستان را که همین اکنون )همه باهم صد نفر( مردم افغانستان را به گروگان گرفته اند سرنگون نمایند. و به جای تعویض نام های تاریخی مردم افغانستان کشور به نام این چپاولگران مجسمۀ مجاهد گمنام را بر صخره یکی از بلندترین قله های هندوکش بتراشند. *** بر می گردیم به دنبالۀ سقوط دولت جمهوری در صفحۀ 203: مصیبت هفت ثور: از روز تأسیس تا ختم دولت جمهوری پنج بار برای سقوط دولت مذکور )طرفداران بازگشت سلطنت( کودتا و دو بار در نقاط مختلف افغانستان ایجاد اغتشاش کردند که از جانب جمهوری خواهان با همکاری مردم کودتاچیان و شورشیان مذکور قبل از اینکه شروع به اقدامات عملی کرده و داد واویال به راه انداخته باشند دستگیر و به محکمۀ نظامی سپرده شدند. از آنجایی که مرتکبین کودتاهای گفته شده اکثرا افکار واپسگرایانه داشتند و سر کالوۀ آنها به احزاب اسالمی و استخبارات پاکستان گره خورده بود آنها را کودتا های "سیاه" می خواندند و استخبارات دولتی هم واپسگرایان "سیاه" را تعقیب می کردند تا دو باره برای کودتا کردن قد بلندک نکنند. بی خبر از اینکه با لباس سرخ هم می شود کار "سیاه" کرد. بنابرآن کودتای پنجم را با چنان مهارتی سرخ ساختند که از روز اول اقدام به آن تا آخرین روزهای حکومتداری خلق و پرچم از در و دیوارش خون می چکید. شهادت محمد داود اولین رئیس جمهور افغانستان ناشایسته ترین اقدامی بود که کودتای منحوس پنجم را با آن آغاز کردند. د پاڼو شمیره: له 10 تر 11

11 اما به مرور زمان با اینکه لته های سرخ فرسوده شده و از هم فرو می پاشند بازهم کودتای سرخ به جای اینکه لخت گردد پوشیده در خاکستر سرخی ها سیاه می شود. سیاه بودن این کودتاها مرا به یاد گفته های منوچهر تفضلی سفیر کبیر ایران در کابل می اندازد که دو هفته بعد از سقوط سلطنت و تأسیس جمهوریت در قصر صدارت برایم گفته بود: "تأسیس جمهوریت و استقبال گرم مردم افغانستان را به مناسبت این رستاخیز ملی به شما تبریک می گویم." او گفت: "سرور و پایکوبی مردم شما به استقبال از جمهوریت مرا به یاد روزهایی می اندازد که در وطن ما دکتر محمد مصدق شاه ایران را خلع و از ایران بیرونش کرد و با استقبال گرم و بی نظیر مردم ما همانند کشور شما رو به رو گردید." "اما دو سه ماه از خروج شاه از ایران نگذشته بود که به کمک "سی آی ا " )CIA( در ایران کودتا شد. مصدق دستگیر و صدها و حتی می شود گفت هزاران نفر از طرفداران دکتر محمد مصدق را به جرم خیانت به شاه کشتند و دکتر مصدق در بدترین شرایط در حبس خانگی به سر می برد. بناء مردم ایران در فرار و بازهم بازگشت دو بارۀ شاه بهای سنگینی پرداختند. آیا حامیان خارجی سلطنت به سرنگونی نظام شاهی توسط رفقای شما نظر نامساعد نخواهند داشت اگر چنین باشد که واقعا هم هست می ترسم افغانستان بهای بارها سنگین تر از ایران را برای بازگشت شاه بپردازد." پیش گویی های تفضلی و یا آگاه بودنش از فعالیت های تخریبی ضد جمهوریت در افغانستان نشان داد که مردم افغانستان نسبت به ایرانی ها مصیبت بارترین حوادث روزگار را برای بازگشت شاه متحمل شدند. اما برعکس ایرانی ها مردم افغانستان که از کارنامه های رهبران وارده از مسکو و اسالم آباد دلسرد شده بودند از محمد ظاهرشاه هم که بر تخت روان ناتو جهت سلطنت کردن به افغانستان آورده شده بود استقبال نکردند. با آنهم لویه جرگه برای اینکه زحمات طرفداران شاه )کارمندان ناتو( به هدر نرفته باشد بدون اینکه نظام جمهوری برهم خورده باشد به وی لقب بابای ملت اعطا می کند و از اوشان مانند یک سلطان در حرمسرای سلطنتی مهمانداری می کردند. از سلطان و سرگرمی هایش که بگذریم ما می مانیم و قصۀ خود ما. *** روزی در مجلس وزرا )در سال 1355 شمسی( پهلوی محمد داود رئیس دولت نشسته بودم که وزیر اطالعات خبری را به مجلس قرائت کرد که: "امروز در یک کودتای خونین در بنگله دیش مجیب الرحمن رئیس جمهور آن کشور با اکثر اعضای خانواده اش شهید شدند." به محمد داود گفتم: "سبحان هللا! چه مصیبت عظمیمی". فرمود: "من از خداوند بزرگ شهادتی را می خواهم که برای حفظ حاکمیت ملی کشورم باشد." قضا و قدر بود یا قبول التحاء. زیرا محمد داود در همان اطاقی که از پیشگاه خداوند بی نیاز مرگی را در دفاع از وطنش نیاز کرده بود با خانواده اش به شهادت رسیدند. درود برتو ای داود ای فرزند راستین وطن درود برتو که شایسته و زیبندۀ درودی و درود بر همه آنانیکه برای حفظ حاکمیت ملی و استقالل افغانستان جان داده اند و هنوز هم که هنوز است جان می دهند. الی قسمت پانزدهم ادامه دارد... د پاڼو شمیره: له 11 تر 11

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶(

د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( د افغانستان دموکراتیک جمهوریت د عدلیی وزارت رسمی جریده شماره پنجم )۵۱( جوزا ۵۶۳۱ نمبر مسلسل )۳۰۶( مقرره نمونوی اداره یا شعبه کمیته اجرائیه جرگه ( شورای ) نماینده گان مردم شهر کابل و والیت مصوبه شورای وزیران

توضیحات بیشتر

AFGHAN GERMAN ONLINE /08/۲۳ د ستراتېژیکو او سیمه ییزو څېړنو مرکز میگردد! باز ناتو به تار

AFGHAN GERMAN ONLINE /08/۲۳ د ستراتېژیکو او سیمه ییزو څېړنو مرکز میگردد! باز ناتو به تار AFGHAN GERMAN ONLINE http://www.afghan-german.com http://www.afghan-german.de 2015 /08/۲۳ د ستراتېژیکو او سیمه ییزو څېړنو مرکز میگردد! باز ناتو به تاریخ 30 سپتمبر سال 2014 میالدی قراردادی میان پیمان ناتو

توضیحات بیشتر

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج گروه : سیاسی حوزه : امنیتی و دفاعی شماره : ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ تاریخ : ۹۵/۰۹/۱۷-۲۱:۰۳ آشنایی با سوابق ري یس جدید سازمان بسیج غیب پرور از سردار های آموزشی در مسي ولیت تا نگاه فراجغرافیایی سپاه بسیج به سردار

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک  سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکه

این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکه این موارد را در شبکههای اجتماعی به اشتراک نگذارید شبکههای اجتماعی چند وقتی است که مهمان حریمهای خصوصی کاربران اینترنتی شده است. بیشتر مردم از این شبکههای اجتماعی به عنوان بازاریابی اینترنتی و یا تبلیغات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

روابط عمومی و تصویر سازمانی

روابط عمومی و تصویر سازمانی روابط عمومی و تصویر سازمانی مسعود کوثری تصویر سازمانی برای آن که سازمانی بتواند درست به وظایف خود عمل کند به یک تصویر سازمانی مثبت نیاز دارد. این تصویر سازمانی یا برند سازمانی دارائی نامشهود یک سازمان

توضیحات بیشتر

Mediumt Jungle Persian.indd

Mediumt Jungle Persian.indd نام متوسط کتاب دانش آموز درس 1 عیس مسیح من را قدرمتند می کند من بسیار قوی و قدرمتند هستم حتی زمانی که احساس ضعف می کنم خ ق ط د ت س ط ق ع م ا ن د ک ت و ا ن ا ی ی د ض ر ا ز س م و ت س ن ا ع ل د ل ح س د ک

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx دولت کارگري و ح ق ر ا ي ع م و م ی! ن گ ا ه ی به صورت م س ي ل ه ر و ب ن م ا ک ا ر ی ا ن 2 ا ی ن م ق ا ل ه ب ر د ا ش ت ی ا ز ا ن د ی ش ه ه ا ي م ا ر ک س ر ا د ر ب ا ر ه ي ن ق ش و اهمیت راي م ر د م د ر ش

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی 1

10 نکته اساسی برای انتخاب )Keywords( کلمه کلیدی  1 1 انتخاب کلمه ی کلیدی مناسب مهم ترین کار برای شروع فعالیت در حوزه وب است. کلمات کلیدی می توانند ورودی سایت را هدفمند کنند و باعث سود در کسب و کار اینترنتی شوند. در ادامه به 10 نکته مهم و کاربردی برای انتخاب

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Summaries.docx

Microsoft Word - Summaries.docx ا س الم ج ه ا ن د ر پیشرفت و ت و س ع ه ح س ی ن ع س ک ر ی ح س ی ن م ح م د خ ا ن ل ی ز ا میدین ف ص ل ی ک م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - م ق د م ه عصر طالیی ا س ال

توضیحات بیشتر

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net

9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی fekreabi.net 9 ترفند انتخاب نام کسب و کار اینترنتی محسن مبصرفر مدیر وب سایت فکر آبی مشاور کسب و کارهای اینترنتی و بازاریابی اینترنتی مدرس و سخنران کسب و کار اینترنتی و بازاریابی اینترنتی نویسنده ویژه نامه فکر آبی مقدمه

توضیحات بیشتر

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز

دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۲۶ شهر یور ۹۲ جلسه ی ۲: مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب ساز دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ۶ شهر یور ۹ جلسه ی : مرتب سازی درجی مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: حسن بندبنی و مصطفی کر یمی ۱ مسا له مرتب سازی همان طور که در جلسه قبل مطرح شد مسا له ی مرتب سازی ا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Farsi translation.docx

Microsoft Word - Farsi translation.docx ا س الم ج ه ا ن د ر پیشرفت و ت و س ع ه ح س ی ن ع س ک ر ی ح س ی ن م ح م د خ ا ن ل ی ز ا میدین ف ص ل ی ک م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - م ق د م ه عصر طالیی ا س ال

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - خشونت ما یا خشونت آن ها.docx

Microsoft Word - خشونت ما یا خشونت آن ها.docx م ا خ ش و ن ت ) ا خشونت آ ن, ا محمدرضا شالگونی خ ش و ن ت ک ل م ه ا ي ا س ت ک ه ه ی چ ی ک ا ز م ا د ر ف ه م ی د ن م ع ن ا ي آ ن م ش ک ل ی ن د ا ر ی م ز ی ر ا ت ق ر ی ب ا ه م ه م ا ا ز آ ن چ ه این کلمه م

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

افغانستان - تاجکستان پاکستان ورکشاپ آب سرحدی مادیول دوازدهم اموزش از راه دور ۱۲. برق آبی و ابیاری دریای کابل کونر ساحه مجموعی حوزه کابل ۵۴۰۰۰ کیلو متر

افغانستان - تاجکستان پاکستان ورکشاپ آب سرحدی مادیول دوازدهم اموزش از راه دور ۱۲. برق آبی و ابیاری دریای کابل کونر ساحه مجموعی حوزه کابل ۵۴۰۰۰ کیلو متر افغانستان - تاجکستان پاکستان ورکشاپ آب سرحدی مادیول دوازدهم اموزش از راه دور ۱۲. برق آبی و ابیاری دریای کابل کونر ساحه مجموعی حوزه کابل ۵۴۰۰۰ کیلو متر مربع بوده که فقد ۱۲ مجموع ساحه افغانستان را در بر

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب

آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب آشنایی با IELTS Writing Task 2 و writing شما معیار 4 مهم ارزیا یب ویژگی های IELTS Writing Task 2 چیست چگونه باید به سواالت رایتینگ Task 2 پاسخ داد مالک های نمره دهی چیست و نوشته شما بر اساس چه پارامترهایی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFE4C8C7E1E520E5C7ED20DACFCFED20E620E5E4CFD3ED2E646F63>

<4D F736F F D20CFE4C8C7E1E520E5C7ED20DACFCFED20E620E5E4CFD3ED2E646F63> و- و- و- دنباله هاي عددي : - دنباله هاي عددي و هندسي 5 t.كدام جمله از اين رشته مساوي است جمله ام رشته اي عبارت است از 5 5. t كدام جمله از اين رشته مساوي صفر است جمله ام رشته اي عبارت است از 0. t آيا جمله

توضیحات بیشتر

به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ت

به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ت به نام او جمله ی خبری : تعدادی کلمه که با ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته و دارای معنا باشند را جمله ی خبری می گوییم.در پایان جمله خبری نقطه می گذاریم. ترتیب قرار گرفتن کلمات در جمله خبری : در زبان فارسی

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم سید محمد آذین دانشجوی دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه عنوان قرارداد فصل بندی کلی بحث ماهیت قرارداد اطراف قرارداد تعهدات متقابل در قرارداد رحم جایگزین : وهن جایگاه

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می

خبرگزاری سفیر افلاک  سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می شود شناسه خبر : ۱۲۰۵۵ دوشنبه ۲۴ مهر - ۱۳۹۶ ۰۷:۱۸ ندامتگاه الیگودرز با سابقه 42 سال به یکی

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا دکتر ابراهیم رومینا و دکتر سیروس احمدی میزبان اساتید

توضیحات بیشتر

گزارش حوزه دریای کابل نسخه ۴.۰ پل فرشمن توسعه دهلیز منابع افغانستان ستراتیژی آب گزارش نهایی حوزه دریای کابل نسخه ۰ ۴ سند هذا ترجمه Executive Summary -

گزارش حوزه دریای کابل نسخه ۴.۰ پل فرشمن توسعه دهلیز منابع افغانستان ستراتیژی آب گزارش نهایی حوزه دریای کابل نسخه ۰ ۴ سند هذا ترجمه Executive Summary - پل فرشمن توسعه دهلیز منابع افغانستان ستراتیژی آب گزارش نهایی حوزه دریای کابل نسخه ۰ ۴ بانک جهانی در این اواخر یک تیم را تنظیم نموده تا دولت جمهوری اسالمی افغانستان را در قسمت تهیه یک ستراتیژی "دهلیز رشد

توضیحات بیشتر

آنچه که از ورود ثالث باید بدانید

آنچه که از ورود ثالث باید بدانید در دعوای حقوقی که توسط خواهان علیه خوانده اقامه می شود به طور معمول یا با محکومیت خوانده و یا رد دادخواست خواهان منجر به صدور رای دادگاه خواهد شد اما در بعضی مواقع شخص سومی نیز منافعی در بین این دو خواهد

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم قصر داراالمان بحران أفغانستان حبیب الرحمن الفت نومبر ۲۰۱۸ م. بحران افغانستان ماه جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی حبیب الرحمن ))الفت(( عنوان فهرست صفحه وظیفه افغانان و مشکل افغانستان... 1 آیا مخالفت جائز است... 13

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - wahid_mojda_az_bonn_bonbast.doc

Microsoft Word - wahid_mojda_az_bonn_bonbast.doc وحيد مژده DW 12.12.2007 از بن تا بن بست! شش سال قبل در 27 نوامبر 2001 همزمان با سرنگونی رژيم طالبان کنفرانسی در شهر بن ا لمان تدوير يافت تا يک نقشهء راه را برای ا يندهء افغانستان مشخص سازد. دراين کنفرانس

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمو تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران Activity diagram مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزش UML نمودار فعالیت diagram( )Activity نمودار activity بدست

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 مقدمه حاكميت قوانين و مقررات زيربناي اصلي نظام حسابرسي و رسيدگي بخش عمومي

توضیحات بیشتر

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska حقوق کودک مطابق کنوانسیون کودک سازمان ملل یک استاندارد برای دورنمای وضعیت کودک که توسط واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند غربی با همکاری NOBAB تدوین شده است واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Gozaresh 19 september

Microsoft Word - Gozaresh 19 september گزارشی از آکسیون اعتراضی در محکومیت قتل شاھرخ زمانی در زندان رجاي ی شھر سیزدھم سپتامبر ٢٠١۵ خبر جانباختن شاھرخ زمانی از فعالین سوسیالیست جنبش کارگری ایران در سراسر جامعھ ایران و جھان پیچید بلافاصلھ ھمھ

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ASSANAMEH33

Microsoft Word - ASSANAMEH33 اساسنامه کانون دوستداران فرھنگ ايران در منطقه واشنگتن دی سی و حومه اساسنامه موضوع تاريخچه صفحه ١ ١ فصل اول: کليات و اھداف ٢ ٤ فصل دوم: سازمانھا فصل سوم: عضويت و شرايط آن ٤ ٥ ٥ فصل چھارم: متمم يکم متمم

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال ب

Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال ب Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال به ADHD )اختالل بيش فعالی/کمبود توجه( شدت اين مشکالت

توضیحات بیشتر

حق آزادی حرکت

حق آزادی حرکت حقوق زنان حق آزادی حرکت جلسه سوم حقوق معنوی - اختصاص این مطلب به پروژه توانا مربوط به سازمان E-Collaborative for Civic Education سازمان تهیه کننده انجام شود. اختصاص دارد و استفاده از آن می بایست با ذکر

توضیحات بیشتر

Difficult Jungle Persian.indd

Difficult Jungle Persian.indd نام سخت کتاب دانش آموز درس 1 عیس مسیح من را قدرمتند می کند من بسیار قوی و قدرمتند هستم حتی زمانی که احساس ضعف می کنم خ ق ط د ت س ط ق ع م ا ن د ک ت و ا ن ا ی ی د ض ر ا ز س م و ت س ن ا ع ل د ل ح س د ک ی

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

AFGHAN GERMAN ONLINE دوکتور محمد اکبر یوسفی آیا جنبش "روشانی" ملت گرا بوده است ۲۰۱۵/۰۵/۳۱ اخی

AFGHAN GERMAN ONLINE   دوکتور محمد اکبر یوسفی آیا جنبش روشانی ملت گرا بوده است ۲۰۱۵/۰۵/۳۱ اخی AFGHAN GERMAN ONLINE http://www.afghan-german.com http://www.afghan-german.de دوکتور محمد اکبر یوسفی آیا جنبش "روشانی" ملت گرا بوده است ۲۰۱۵/۰۵/۳۱ اخیرا یکی از دوستان "لینک" یک پروگرام "بی بی سی" را برایم

توضیحات بیشتر

اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n و

اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n و اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n وزیر درخت فضاي حالت تفاوت با پیمایش pre-order درخت فضاي

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري www.bonyadmaskan.com تلفن: - 88955918 021 و ن ی Public @ Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري صفحه 1 اختصاص 27 هزار تن قير به كهگيلويه و بويراحمد

توضیحات بیشتر

laila_reshtia_ahmad_shah_maasoud.doc

laila_reshtia_ahmad_shah_maasoud.doc AFGHAN GERMAN ONLINE http://www.afghan-german.com http://www.afghan-german.de ٢٠١٠/١٠/٢٥ ليلی رشتيا عنايت سراج احمد شاه مسعود بقلم استيفن پاريسين Parissien) (Steven مجلە ترجمه ليلی رشتيا عنايت سراج "قاتلين"(

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation جمهوری اسالمي افغانستان وزارت مالیه معرفی مشارکت عامه و خصوصی در افغانستان 1 محتویات محتویات معرفي مشارکت عامه و خصوصي دوران پروژه های مشارکت عامه و حل مشکالت با استفاده از مشارکت خصوصي اهمیت مشارکت عامه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Dokument7

Microsoft Word - Dokument7 پ س. باره گذار د ر به سوسیالیسم دولت کارگري و مصاحبه صادق ا ف ر و ز ب ا م ح م د رضا شالگونی ح د و د ب ی س ت س ا ل ق ب ل ر ف ی ق م ح م د ر ض ا ش ا ل گ و ن ی م ق ا ل ه ا ي ن و ش ت ت ح ت ع ن و ا ن» ا خ ت

توضیحات بیشتر

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس

روتر بی‌سیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس Starry Station روتر بیسیم برای کنترل فرزندان در اینترنت + گالری عکس روترهای بیسیم از حدود ۱۷ سال پیش پا به عرصه این دنیا گذاشتند و در این مدت اتفاقات زیادی را تجربه کردند. اما فکر نکنید که چون این فناوری

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبان شفافیت و عدالت اقدام به انتشار و تبیین گزارش خود

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از جمعیت جهان را تشكیل می دهند. سازمان بهداشت جهانی تخمین

توضیحات بیشتر

71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد

71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد 71 محصول و سرویس کاربردی گوگل که تا امروز نمی شناختید! گوگل و محصوالت فوق العاده اش برای همه ما آشناست. گوگل امکاناتی را در اختیار همه ما قرار می دهد که شاید با همه آنها آشنا نباشیم و تا به حال از وجود

توضیحات بیشتر

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان بسمه تعالی برگزاری جلسه توجیهی طرح املاک پیشخوان در تاریخ 18/11/1391 (مختص دفاتر استان اردبیل) به اطلاع دفاتر محترم استان اردبیل که در دوره آموزش الکترونیکی طرح فوق شرکت نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی

توضیحات بیشتر

دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی

دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی www.modiresabz.com دوره آنالین مدیر سبز بخش 1 راه اندازی کسب و کار اینترنتی سالم و تشکر از شما برای ثبت نام در دوره آنالین راه اندازی کسب و کار اینترنتی این دوره آنالین شامل 15 درس است که هر دو روز یکبار

توضیحات بیشتر

Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ت

Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ت Deutsches Sprachinstitut Teheran اطالعات کلی: TestAS آزمونی است برای تشخیص صالحیت علمی داوطلبان خارجی که قصد تحصیل در کشور آلمان را دارند. از ابتدای ترم زمستانی 2009/2010 ارائه کارنامه TestAS جهت اخذ پذیرش

توضیحات بیشتر

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید ردیف بارم نام و نام خانوادگی:... مقطع و رشته: دهم انسانی نام پدر:... شماره داوطلب:... تعداد صفحه سؤال: 3 صفحه آزمون جمهوری اسالمی اریان اداره ی ک ل آموزش

توضیحات بیشتر

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو نسخه 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسوده و ناکارامد شهري به شرح زیر می باشد مالک یک ملک با

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي می ز نسا ج ي پوشاک فرش و صناعی د ست ي د بی ر می ز :

توضیحات بیشتر

8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه ک

8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه ک 8 گام موثر در انتخاب یک نام تجاری مناسب یکی از اساسیترین گامها در بازاریابی یک محصول جدید انتخاب یک نام مناسب است. در بازاریابی کیفیت محصول بهاندازه کیفیت نامی که برای آن انتخاب میشود حائز اهمیت نیست!

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

اسناد رسمی محضری و تفاوت آن با سایر اسناد

اسناد رسمی محضری و تفاوت آن با سایر اسناد اسناد رسمی محضری و تفاوت آن با سایر اسناد در ارجاع پرونده و جریان رسیدگی به آن یکی از وظایف قضات عبارت است از توصیف قضایی از فعل صورت پذیرفته به بیان دیگر وظیفه اولیه هر مقام قضایی رسیدگی کننده به یک عمل

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و امانت داری موضوع کاربرگ 3 انتخاب استاد)ان( راهنما براساس دستورالعمل مربوط )توسط دانشجو( تا پایان نیمسال

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation موضوع تحقيق : بررسی web1.2.3 استاد راهنما : جناب آقاي دكتر كيانی دانشجو: سهيل عباسی كالنی پاييز 1395 Internet در سال 1983 شركت انگليسي ( آريانت ) اينترنت كه يک شبکه جهاني است كه شامل ميليون ها كامپيوتر

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 به نام خالق زیبایی ها کسب و کار الکترونیکی و ی ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی فناوری اطالعات جلسه پنجم مدرس علی سیاوش پوری جلسه پنجم برنامه های سازمان با فرد صنایع خدماتی یعنی خط بر خدمات چگونه سازمان طریق

توضیحات بیشتر

طلسمات محبت برای معشوقھ در زیر ٨ دعا و طلسم برای خوشایند بودن و عاشق کردن معشوقھ خود قرار دادم کھ با انجام درست این کار معشوقھ خود

طلسمات محبت برای معشوقھ  در زیر ٨ دعا و طلسم برای خوشایند بودن و عاشق کردن معشوقھ خود قرار دادم کھ با انجام درست این کار معشوقھ خود طلسمات محبت برای معشوقھ http://inapply.com در زیر ٨ دعا و طلسم برای خوشایند بودن و عاشق کردن معشوقھ خود قرار دادم کھ با انجام درست این کار معشوقھ خود را دیوانھ وار عاشق خود کنید. این ٨ طلسم عبارتند از

توضیحات بیشتر

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی که در حین انجام کار خطایی رخ دهد به صورت کامل متوقف

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ok

Microsoft Word - ok جلسه پنجم خواص جزء صحيح معادلات و نامعادلات براكتي رسم نمودار روابط براكتي بزرگترين عدد صحيحي كه از x بزرگتر نباشد را جزء صحيح ) براكت ( x ميگوي يم و با نماد نمايش ميدهيم در واقع : به طور كلي هر عددي روي

توضیحات بیشتر

walinouri_conference_namnehaade_geneve

walinouri_conference_namnehaade_geneve پاريس ٩ جون ١٩٨۶ ولی احمد نوری کنفرانس نام نهاد ژني و دوست مبارز و گرامی جناب محمد حسن ولسمل! مدير مسو ول و صاحب امتياز جريدۀ وزين "مجاهد ولس" چاپ ا سلوی ناروی يک تعداد جريده های وزين شما از طريق دوستان

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز ر

آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز ر آشنایی با ارز دیجیتالی الکترونیوم و چگونگی استخراج آن با گوشی های موبایل الکترونیوم چیست بازار ارزهای دیجیتال بازاری بسیار داغ می باشد. شما کدام ارز را انتخاب می کنید شاید بگید برایتان فرقی نمی کند و برایتان

توضیحات بیشتر

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش صدا در HTML 5 مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی HTM

تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش صدا در HTML 5 مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی HTM تخصصی بسم الله الرحمن الرحیم آموزشگاه تحلیل داده ترین مرکز برنامه نویسی و دیتابیس در ایران آموزش صدا در HTML 5 مدرس : مهندس افشین رفوآ دوره آموزشی HTML5 اجازه بدهید در شروع یک سرگرمی داشته باشیم. قرار

توضیحات بیشتر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر را به پریز بزنید. باطری را داخل شارژر قرار دهید. سطح

توضیحات بیشتر

راهنمای نرم افزار Itracing

راهنمای نرم افزار Itracing راهنمای نرم افزار ITracing ردیاب هوشمند بلوتوث پیشگیری از گم شدن کودکان در اماکن شلوغ جلوگیری از سرقت کیف شما در هنگام مسافرت جلوگیری از سرقت کوشی موبایل و یا کیف پول شما ثبت آخرین محل کیف و وسیله شخصی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد بررسی وضعیت صنعت فولاد مقدمه صنعت فولاد یکی از موتورهاي محرك توسعه اقتصادي کشورها در سراسر جهان به شمار می رود. این صنعت علاوه بر نقش کلیدي در توسعه کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا عاملی موثر در رشد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - معرفي ديوان محاسبات استوني.doc

Microsoft Word - معرفي ديوان محاسبات استوني.doc آشنایی با دیوان محاسبات كشور استوني به کوشش: مسعود موفق اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور 1394 کپی رایت: استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است. » معرفی دیوان محاسبات استونی

توضیحات بیشتر

مقدمه

مقدمه ` عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی زمانی که فرزندان به مدرسه و کالس درس وارد میشوند و فراگیری علم و دانش آغاز میشود یکسری مسائل جدید برای والدین ایجاد میگردد. همه آن هایی که به مدرسه میروند به یک اندازه

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی نقش پرستاردر تیم توانبخشی زهرا منجمد عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بسمه تعالی نقش پرستاردر تیم توانبخشی زهرا منجمد عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران بسمه تعالی انجمن علمی پرستاری قلب اصول گزارش نویسی زهرا منجمد عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران e.mail:monjamed2010@yahoo.com ثبت اطالعات یا گزارش نویسی بخش مهمی از مداخالت

توضیحات بیشتر

اراضی و املاك قابل عرضه در مزایده (استان اصفهان) شهر ردیف نوع ملک نشانی مساحت(مترمربع) عرصه اعیان میزان دانگ قیمت کارشناسی(قیمت پایه مزایده)(ریال) 5,9

اراضی و املاك قابل عرضه در مزایده (استان اصفهان) شهر ردیف نوع ملک نشانی مساحت(مترمربع) عرصه اعیان میزان دانگ قیمت کارشناسی(قیمت پایه مزایده)(ریال) 5,9 5,912,550,000 189.30 در حال تعمیر خ ابن سیناکوچه کدخداکوچه پادرختخانه معروف به حیب آبادي 1 حبه 2,25,000,000 750 در حال تعمیر خ ابن سیناکوچه کدخداکوچه پادرختخانه معروف به بدیع الصنایع 2 1,950,000,000 335

توضیحات بیشتر

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ در حال رشد سریع و سودآور است. این امر باعث می شود

توضیحات بیشتر

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی پیاده سازی مدل سازی معنایی شناخت سیستم 2 مدل سازی معنایی داده قبل از پیادهسازی بانک اطالعاتی باید عمل طراحی بانک اطالعاتی معنایی( انجام

توضیحات بیشتر

اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه (تقسیط) مدت براي ثبت نام نیمسال دوم

اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه (تقسیط) مدت براي ثبت نام نیمسال دوم اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه مدت براي ثبت نام نیمسال دوم 1397-1398 از تاریخ 1397/11/03 اعلام می گردد. لازم به ذکر می

توضیحات بیشتر

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج

دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انج دکتر نیک انجام مبانی برنامه سازی - پاییز ٩۶ دکتر نصیحت کن نام: شماره دانشجویی آذر ٩۶ قسمت اول - سوالات کتبی سوال ١- (٧ نمره) فلوچارت روبرو چه کاری انجام می دهد (با مثال توضیح دهید) 2-2 2 + 3 2 - + (-)

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املا ک (موضوع مواد ٧ و ٨٠ ق.م.م.) F20-30-001 ویرایش از تاریخ : تا تاریخ: صفحه 1 از 5 این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میشود: محل بار شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه:

توضیحات بیشتر