مجله علوم پزشکی رازي دوره 23 شماره 145 تیر 1395 مقاله پژوهشی مقایسه اثر کرم لیدوکایین پریلوکایین (EMLA) و تزریق لیدوکایین بر کا

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "مجله علوم پزشکی رازي دوره 23 شماره 145 تیر 1395 مقاله پژوهشی مقایسه اثر کرم لیدوکایین پریلوکایین (EMLA) و تزریق لیدوکایین بر کا"

رونوشت

1 مجله علوم پزشکی رازي دوره 23 شماره 145 تیر 1395 مقاله پژوهشی مقایسه اثر کرم لیدوکایین پریلوکایین (EMLA) و تزریق لیدوکایین بر کاهش درد پریني ال حین ترمیم پرینه در زایمان طبیعی افسانه آقازاده ناي ینی: متخصص زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران. رکسانا کارگر: متخصص زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران (نویسنده مسي ول). حمیدرضا خدامی ویشته: پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران. 95/1/29 تاریخ دریافت: 94/9/23 تاریخ پذیرش: چکیده زمینه و هدف: امروزه از برخی ترکیبات موضعی نظیر کرم لیدوکای نی پریلوکای نی براي کاهش درد در جراحیهاي کوچک استفاده شده است. هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر کرم EMLA و تزریق لیدوکای نی اپیزیوتومی بود. (Eutectic Mixture of Local Anesthetics -EMLA) بر کاهش درد حین ترمیم روش کار: این کارآزمایی بالینی تصادفی در 46 زن پرایمی پار با حاملگی نرمال و سن حاملگی بیشتر از 37 هفته مراجعهکننده براي زایمان طبیعی انجام شد. زنان به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در یک گروه پیش و پس از زایمان از 5 گرم کرم EMLA در محل برش مدیولترال براي ایجاد بیحسی جهت برش اپیزیوتومی و نیز ترمیم آن استفاده شد. در گروه دیگر نیز از لیدوکایین %2 استفاده شد. خصوصیات بیماران میزان درد حین ترمیم بر اساس مقیاس ) Scale (VAS (Visual Analogue و نیز میزان رضایت از روش ترمیم بین دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. یافتهها: میانگین طول مدت ترمیم اپیزیوتومی و درد حین ترمیم در تمام موارد به ترتیب ± دقیقه بود و ± 2/3 4/2 سانتیمتر بود و تنها 8 نفر (%19) نیازمند بیحسی بیشتر بودند. 40 نفر (%93) رضایتمندي نسبی یا کامل داشتند. هیچ مورد عفونت محل اپیزیوتومی نیز یافت نشد. مقایسه بین دو گروه EMLA و لیدوکایین تفاوتی بین خصوصیات دموگرافیک خصوصیات زایمانی طول مدت ترمیم نیاز به بیحسی بیشتر میزان درد حین ترمیم و رضایتمندي نشان نداد. نتیجهگیري: استفاده از کرم EMLA در محل برش اپیزیوتومی در زنان پرایمی پار با زایمان واژینال طبیعی قادر است بیحسی معادل لیدوکایین ایجاد کند. کلیدواژهها: اپیزیوتومی درد لیدوکایین کرم لیدوکای نی (EMLA) پریلوکای نی مقدمه امروزه براي کاهش درد زایمان و نیز درد حین اپیزیوتومی روشهاي مختلفی بهکاربرده م ی شود. از این روشها میتوان به روشهاي غیر دارویی (کمپرس آب گرم کمپرس آب سرد و ماساژ پرینه) و استفاده از بیحسکنندههاي موضعی (ژل یا اسپري لیدوکایین تزریق لیدوکایین با یا بدون تنگکننده عروق) اشاره کرد (1-6). اگرچه توافق کلی در مورد یک یا چند روش اصلی وجود ندارد اما تزریق بیحسکنندههاي موضعی شایعترین روش مورد استفاده است. از سوي دیگر استفاده از ترکیبات موضعی نظیر اسپريها ژلها و پمادها در سایر تخصصهاي پزشکی بهعنوان جانشین مناسبی براي بیحسکنندههاي تزریقی عنوان شده است ) 7-11). مزایاي استفاده از ترکیبات موضعی را میتوان تا ثیر موضعی بدون جذب قابل توجه سیستمیک سهولت استفاده و امکان استفاده توسط خود بیمار دانست (12). یکی از بیحسکنندههاي موضعی کرم EMLA (Eutectic Mixture of Local Anesthetics) است. این کرم ترکیبی از دو بیحسکننده لیدوکایین %2,5 و پریلوکایین %2,5 به میزان برابر است. این کرم بر روي پوست سالم زیر پوشش برچسب (Patch) استفاده میشود و باعث بیحسی پوستی با آزاد کردن لیدوکایین پریلوکایین از کرم به لایههاي اپیدرم و درم و اثر گذاشتن روي

2 45 مقایسه اثر کرم لیدوکای نی (EMLA) و تزریق لیدوکای نی پریلوکای نی بر کاهش درد پریني ال... گیرن دهه اي درد پوس تی و پایان هه اي عص بی میشود. شروع اثر عمق و مدت اثر بیحسی این کرم به مدت استفاده از آن بستگی دارد و براي روشهایی مثل کاتتر داخل وریدي و venipuncture باید حداقل یک ساعت کرم زیر برچسب باشد. براي روشهایی مثل گرافت پوستی حداقل دو ساعت کرم باید بماند. اثر مطلوب یک ساعت بعد از مصرف و حداکثر اثر آن 2 تا 3 ساعت پس از باقی ماندن ایجاد میشود و مدت اثر یک تا دو ساعت بعد از پاك کردن باقی م ی ماند. جذب از موکوس ژنیتالیا سریعتر بوده و در حدود 5 تا 10 دقیقه است. بعد از 5 تا 10 دقیقه استفاده از کرم EMLA در موکوس ژنیتالیاي خانمها میانگین طول اثر بیحسی جهت لیزر 15 تا 20 دقیقه است. میزان لیدوکایین پریلوکایین کرم EMLA که جذب سیستمیک م ی شود بستگی مستقیم به طول مدت استفاده و مساحت مورد استفاده دارد (13). این کرم داراي عوارض ناچیزي است که میتوان به احساس سوزش سردي و گرمی پوست رنگپریدگی یا قرمزي پوست و تورم اشاره کرد. از عوارض نادر آن میتوان به واکنشهاي آلرژیک پوستی (راش یا کهیر) یا سیستمیک اشاره کرد. کرم EMLA استفاده گستردهاي در روشهاي جراحی کوچک اطفال پوست و جراحی پلاستیک دارد (14-17). از این ترکیب در برخی جراحیهاي کوچک زنان از جمله جراحی کوچک مخاط دستگاه تناسلی زگیلهاي تناسلی بیوپسی ولو درمان لیزر ضایعات cervical intraepithelial (CIN) neoplasia و هیستروسکوپی استفاده شده است (18). مطالعات انجام شده در مورد ترکیبات بیحسکننده موضعی در مامایی بیشتر به درد حین مرحله دوم زایمان (4) یا درد در اوایل دوره پس از زایمان پرداخته است (19-22) و مطالعات اندکی به درد حین ترمیم پرینه در اثر اپیزیوتومی پرداختهاند (12). از این رو هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر کرم لیدوکای نی پریلوکای نی (EMLA) و تزریق لیدوکای نی بر کاهش درد پریني ال حین ترمیم اپیزیوتومی در زایمان طبیعی است. روش کار این کارآزمایی بالینی تصادفی در سال 1390 و زنان پرایمی پار مراجعهکننده به بیمارستان شهداي تجریش جهت زایمان طبیعی انجام شد. معیارهاي ورود شامل سن حاملگی بیشتر از 37 هفته حاملگی نرمال تک قلویی و پرزانتاسیون سفالیک بودند انتخاب شدند. معیارهاي خروج از مطالعه در ابتداي مطالعه شامل مولتی پاریتی حساسیت به بیحسکنندههاي موضعی یا لیدوکایین درخواست بیحسی اپیدورال بیماري قلبی دیابت کنترل نشده وجود بیماريهاي نورولوژیک درگیر کننده اندامهاي تحتانی و استفاده از اپیوي یدهاي سیستمیک یا روش استنشاقی براي کاهش درد حین زایمان و معیارهاي خروج از مطالعه حین مطالعه شامل انجام زایمان با ابزار سزارین اورژانس پارگیهاي سرویکس و وجود چندین نوع پارگی بود. بر اساس تنها مطالعه انجام شده با روش مشابه توسط Franchi و همکاران (12) و با در نظر گرفتن %20 ریزش نمونهها به دلیل سزارین اورژانس و زایمان ابزاري حجم نمونه لازم براي انجام مطالعه 23 نفر در هر گروه (مجموعا 46 نفر) برآورد گردید که به روش تخصیص تصادفی به یکی از دو گروه لیدوکایین و EMLA وارد میشدند. با این حال در نهایت 43 نفر در مطالعه باقی ماندند (3 نفر از گروه EMLA به دلیل معیارهاي خروج حین مطالعه حذف شدند). مطالعه داراي تا ییدیه اخلاقی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود و با شماره IRCT N1 در سایت ثبت کارآزمایی بالینیهاي ایران ( به ثبت رسید. پس از توضیح شیوه انجام طرح رضایتنامه کتبی از افراد اخذ میشد و مشخصات اولیه آنها شامل سن وزن قد سن حاملگی و میزان دیلاتاسیون سرویکس ثبت م ی گردید. در ادامه بیماران نیازمند ترمیم اپیزیوتومی به صورت تخصیص تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم میشدند. اپیزیوتومی در کلیه بیماران به روش مدیولترال انجام شد. به منظور کاهش درد در گروه مداخله از کرم لیدوکایین پریلوکایین مجله علوم پزشکی رازي دوره 23 شماره 145 تیر 1395

3 46 افسانه آقازاده ناي ینی و همکاران (EMLA) و در گروه کنترل از تزریق لیدوکایین حین ترمیم استفاده شد. کرم EMLA فرآورده دارویی ساخت شرکت داروسازي تهران شیمی است که به صورت کرم موضعی 30 گرمی میباشد که به صورت استریل در تیوپهاي 5 گرمی تهیه شد. لیدوکایین تزریقی نیز به صورت لیدوکایین هیدروکلراید %2 از شرکت کاسپین رشت مورد استفاده قرار گرفت. در گروه مداخله یک ساعت پیش از زمان تقریبی زایمان در دیلاتاسیون 9 سانتی متر 5 گرم کرم EMLA در محل برش مدیولترال به پرینه مالیده شد. پیش از زایمان جهت جلوگیري از تماس مواد کرم با سر نوزاد به دلیل اینکه سدیم هیدروکسید که از اجزاي کرم میباشد و باعث تحریک چشم نوزاد م ی شود باقیمانده کرم پاك گردید. در این گروه براي انجام اپیزیوتومی از روش بیحسی دیگري استفاده نشد. پس از زایمان جنین و جفت نیز از 5 گرم کرم EMLA در اطراف پوست سالم محل اپیزیوتومی استفاده شده و پس از 10 دقیقه ترمیم انجام میشد. در طی این مدت در صورت وجود خونریزي فعال از روش packing استفاده میشد. در گروه کنترل 5 سیسی لیدوکایین %2 پیش از انجام اپیزیوتومی در محل برش اپیزیوتومی مدیولترال استفاده شد. سپس از تزریق 5 سیسی لیدوکایین %2 در طول خط برش اپیزیوتومی پس از زایمان جنین و جفت استفاده شده و پس از 10 دقیقه نیز ترمیم انجام میشد. ترمیم اپیزیوتومی توسط یک نفر رزیدنت سال اول انجام شد و شیوه ترمیم و نخهاي بخیه به طور یکسان به کار رفت. در صورت نیاز به بیحسی بیشتر حین ترمیم در هر دو گروه از لیدوکایین %2 استفاده میشد. پیش از خروج بیمار از اتاق زایمان (حدودا 2 ساعت پس از زایمان) مشخصات زایمانی بیمار (شامل وجود یا عدم وجود القاء زایمان طول سن سال قد سانتی متر وزن کیلوگرم شاخص توده بدنی جدول 1- مقایسه خصوصیات دموگرافیک بین دو گروه لیدوکایین و EMLA گروه EMLA (میانگین و انحراف معیار) 23 ± ± 7 66 ± 8 26/6 ± 3 مراحل اول تا سوم زایمان نوع زایمان جفت و نیز وزن جنین) ثبت شده از بیمار خواسته م ی شد میزان درد خود حین ترمیم اپیزیوتومی را بر اساس مقیاس Visual Analogue Scale-VAS (مقیاس خطی 10 سانتی متري عمودي که صفر نشان دهنده بدون درد بودن و 10 نشان دهنده حداکثر درد است) نشان دهد. همچنین میزان رضایت بیمار از روش ترمیم به صورت یک پرسش با مقیاس لیکرت 5 حالتی (کاملا راضی راضی نه راضی نه ناراضی ناراضی کاملا ناراضی) سو ال گردید. میزان استفاده از لیدوکایین تزریقی بیشتر نیز ثبت شد. جهت پیشگیري از عفونت محل زخم رژیم آنتی بیوتیک درمانی یکسانی براي کلیه بیماران تجویز شد. علاي م عفونت محل اپیزیوتومی مثل درد ترشح چرکی تب ولو ادماتو مخاط قرمز و متورم در هنگام ترخیص به بیمار توضیح داده شد و توصیه به مراجعه در صورت وجود علاي م گردید. در ویزیت یک هفته بعد نیز عفونت محل اپیزیوتومی بررسی گردید. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماري SPSS 13 انجام شد. متغیرهاي کیفی با استفاده از فراوانی و فراوانی نسبی (درصد) و متغیرهاي کمی با استفاده از محدوده میانگین و انحراف معیار توصیف شدند. براي مقایسه متغیرهاي کیفی و نیز رضایتمندي از روش بهکاربرده شده بین دو گروه از آزمون مجذور کاي و براي مقایسه متغیرهاي کمی و نیز شدت درد بین دو گروه از آزمون t مستقل استفاده شد. 0/05>p بهعنوان سطح معنیداري در نظر گرفته شد. یافتهها محدوده و سن زنان به ترتیب سال و ± 4 24 سال بود. دو گروه گروه لیدوکایین (میانگین و انحراف معیار) 25 ± ± 7 72 ± 11 28/1 ± 3/7 مقدار احتمال 0/397 0/432 0/087 0/167 مجلهعلوم پزشکی رازي دوره 23 شماره 145 تیر 1395

4 47 مقایسه اثر کرم لیدوکای نی (EMLA) و تزریق لیدوکای نی پریلوکای نی بر کاهش درد پریني ال... از نظر سن قد وزن و BMI تفاوت معنیداري نداشتند (جدول 1). محدوده و میانگین (انحراف معیار) سن حاملگی زنان به ترتیب هفته و 39±1 هفته بود. 13 نفر (%30) تحت القاء زایمان قرار گرفته بودند. محدوده و میانگین (انحراف معیار) دیلاتاسیون سرویکس به ترتیب 0-8 سانتی متر و ± 1/8 2/3 سانتی متر بود. زایمان جفت در تمام زنان به صورت خودبه خودي بود. همچنین وزن نوزاد در تمام افراد 3250 ± 407 گرم بود. تفاوت معنیداري بین دو گروه از نظر سن حاملگی انجام القاء زایمانی دیلاتاسیون سرویکس طول مدت مراحل مختلف زایمان و وزن نوزاد وجود نداشت (جدول 2). طول مدت باقی ماندن کرم EMLA در محل برش اپیزیوتومی پیش از زایمان در گروه 53 ± 21 EMLA دقیقه بود. طول مدت ترمیم اپیزیوتومی در کل افراد ±10 26 دقیقه بود. تنها 8 نفر (%19) نیازمند بیحسی بیشتر بودند که در این موارد از 5 سیسی لیدوکای نی %2 استفاده شد. محدوده و درد حین ترمیم اپیزیوتومی بر اساس مقیاس VAS به ترتیب 1-8 سانتی متر و 4/2±2/3 سانتی متر بود. 40 نفر (%93) رضایتمندي نسبی یا کامل از ترمیم اپیزیوتومی داشتند. جدول 3 خصوصیات اپیزیوتومی و ترمیم آن و نیز میزان رضایتمندي از روش ترمیم را بین دو گروه نشان میدهد که تفاوت معنیداري بین دو گروه وجود نداشت. 9 بیمار براي ویزیت یک هفته بعد جهت بررسی عفونت محل اپیزیوتومی مراجعه نکردند و در 34 p 0/685 0/975 0/648 0/714 0/565 1/000 0/167 سن حاملگی هفته القاء زایمانی فراوانی (درصد) دیلاتاسیون سرویکس سانتی متر طول مرحله اول زایمان ساعت طول مرحله دوم زایمان دقیقه طول مرحله سوم زایمان دقیقه وزن نوزاد گرم آزمون t مستقل آزمون مجذور کاي جدول 2- مقایسه خصوصیات زایمانی بین دو گروه لیدوکایین و EMLA گروه EMLA گروه لیدوکایین 39 ± 2 7 (%30) 2/5 ± 2 9 ± 6 35 ± 17 5 ± ± ± 1 6 (%30) 2/2 ± 1/5 9 ± 9 32 ± 18 5 ± ± 339 جدول 3- مقایسه خصوصیات اپیزیوتومی ترمیم آن و میزان رضایتمندي از روش ترمیم بین دو گروه لیدوکایین و EMLA طول مدت ترمیم اپیزیوتومی دقیقه ( نیاز به بیحسی بیشتر (فراوانی (درصد) درد حین ترمیم VAS سانتیمتر ( نه راضی /نه ناراضی رضایتمندي فراوانی (درصد) رضایت نسبی کاملا راضی آزمون t مستقل آزمون مجذور کاي گروه EMLA گروه لیدوکایین p 0/890 0/571 0/730 0/ ± 9 5 (%22) 4/3 ± 2/2 2 (%9) 12 (%52) 9 (%39) 26 ± 11 3 (%15) 4/1 ± 2/5 1 (%5) 13 (%65) 6 (%30) مجله علوم پزشکی رازي دوره 23 شماره 145 تیر 1395

5 48 افسانه آقازاده ناي ینی و همکاران بیمار دیگر نیز علاي م عفونت محل برش یافت نشد. بحث و نتیجهگیري یافتههاي مطالعه حاضر نشان داد خصوصیات دموگرافیک خصوصیات زایمانی (سن حاملگی انجام القاء زایمانی دیلاتاسیون طول مدت مراحل مختلف زایمان و وزن نوزاد) خصوصیات ترمیم اپیزیوتومی (طول مدت اپیزیوتومی و نیاز به بیحسی بیشتر) درد حین ترمیم اپیزیوتومی بر اساس مقیاس VAS و میزان رضایتمندي از روش ترمیم هیچکدام بین دو گروه EMLA و لیدوکایین تفاوت معنیداري نداشت. از این رو به نظر میرسد استفاده از کرم EMLA در محل برش اپیزیوتومی (از یک ساعت پیش از زایمان و سپس پیش از ترمیم اپیزیوتومی) در زنان پرایمی پار با زایمان واژینال طبیعی مشابه استفاده از لیدوکایین تزریقی قادر است بیحسی لازم را در بیماران ایجاد کرده و رضایتمندي مشابهی نیز به دنبال داشته باشد. اگرچه چندین مطالعه در مورد تا ثیر کرم EMLA در روش هاي مختلف زنان و زایمان انجام شده است اما بر اساس جستجوهاي انجام شده تاکنون یک مطالعه در مورد تا ثیر کرم EMLA موضعی با تزریق ضد دردهاي موضعی در کاهش درد سوچورهاي پرینه بعد از زایمان انجام شده است و مطالعه حاضر دومین مطالعه در این زمینه میباشد. مطالعه انجام شده توسط Franchi و همکاران در سال 2009 در مورد مقایسه اثر کرم EMLA با تزریق مپیواکایین در پارگیهاي پرینه و اپیزیوتومی بود. نتایج آن مطالعه نشان داد که گروه EMLA نمرات درد کمتري نسبت به گروه دیگر داشتند. نسبت زنانی که نیازمند بیحسی بیشتر بودند در دو گروه مشابه بود و نسبت بیشتري از زنان در گروه EMLA از شیوه بیحسی ابراز رضایت کرده بودند (%83,8 در گروه EMLA %53,3 در گروه مپیواکایین) و در نهایت عنوان شده است که کرم EMLA یک جایگزین مناسب و کارا براي بیحسیهاي تزریقی در کاهش درد حین ترمیم پرینه میباشد (12). اگرچه مطالعه حاضر نتوانست برتري کرم EMLA را بر لیدوکایین از نظر کاهش درد و نیز رضایتمندي زنان نشان دهد اما با توجه به اینکه روش بیحسی تزریقی سالها است که به صورت روتین در ترمیم پارگیهاي پرینه و اپیزیوتومی استفاده میشود این مطالعه نشان داد که کرم EMLA حداقل معادل لیدوکایین تزریقیدر ایجاد بیحسی و رضایتمندي زنان مو ثر است. از این جهت میتوان گفت که نتایج مطالعه حاضر در تکمیل مطالعه Franchi و همکاران میباشد. از طرف دیگر از آنجا که هزینه کرم EMLA ساخت ایران با هزینه لیدوکایین تزریقی تقریبا برابر است از این رو ممکن است بتوان با انجام مطالعات دیگر با حجم نمونه بیشتر و نیز در مورد پارگیهاي پرینه نتایج معنیداري به دست آورد. غیر از ترمیم پرینه حین زایمان از کرم EMLA در سایر موارد و روش هاي جراحی زنان نیز استفاده شده است. از این روش در جراحیهاي کوچک مخاط دستگاه تناسلی زنان (23) براي کنترل درد ناشی از کرایوتراپی در درمان ضایعات پاپیلوما ویروس (24) برداشتن زگیله يا تناسلی بیوپسی ولو درمان ضایعات CIN با لیزر و هیستروسکوپی (18) و هیستروسالپنگوگرافی (25) استفاده شده است. در نهایت عنوان شده است که کرم EMLA میتواند جایگزین مناسب و کارآ براي بیحسیهاي تزریقی در انجام روش هاي سطحی زنان و مامایی باشد. اگرچه یکی از نقاط قوت مطالعه حاضر آن است که دومین مطالعه در مورد مقایسه اثر کرم EMLA با بی حس کننده هاي موضعی در ترمیم اپیزیوتومی می باشد با این حال مدت زمان کم مطالعه و حجم نمونه پایین را می توان از نقاط ضعف آن برشمرد. از این رو توصیه می شود مطالعات آتی با حجم نمونه بالاتر به صورت چند مرکزي خصوصا در نقاط مختلف یک استان یا استان هاي مختلف انجام شده و سایر روش هاي بی حسی جهت ترمیم اپیزیوتومی نیز مورد مقایسه قرار گیرد. یافتههاي مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از کرم EMLA در محل برش اپیزیوتومی (از یک ساعت پیش از زایمان و سپس پیش از ترمیم مجلهعلوم پزشکی رازي دوره 23 شماره 145 تیر 1395

6 49 مقایسه اثر کرم لیدوکای نی (EMLA) و تزریق لیدوکای نی پریلوکای نی بر کاهش درد پریني ال... McLean C, Punnia-Moorthy A, Mather L. Pharmacokinetics of EMLA cream 5% application to oral mucosa. Anesth Prog; (1): Franchi M, Cromi A, Scarperi S, Gaudino F, Siesto G, Ghezzi F. Comparison between lidocaine-prilocaine cream (EMLA) and mepivacaine infiltration for pain relief during perineal repair after childbirth: a randomized trial. Am J Obstet Gynecol; (2):186. e January 2015; Available from: Lüllmann B, Leonhardt J, Metzelder M, Hoy L, Gerr H, Linderkamp C, et al. Pain reduction in children during port-à-cath catheter puncture using local anaesthesia with EMLA. Eur J Pediatr; (12): Shavit I, Hadash A, Knaani-Levinz H, Shachor-Meyouhas Y, Kassis I. Lidocaine-based topical anesthetic with disinfectant (LidoDin) versus EMLA for venipuncture: a randomized controlled trial. Clin J Pain; (8): Akinturk S, Eroglu A. A clinical comparison of topical piroxicam and EMLA cream for pain relief and inflammation in laser hair removal. Lasers Med Sci; (4): Usmani H, Singh SP, Quadir A, Chana R. A comparison between EMLA cream application versus lidocaine infiltration for postoperative analgesia after inguinal herniotomy in children. Reg Anesth Pain Med; (2): Zilbert A. Topical anesthesia for minor gynecological procedures: a review. Obstet Gynecol Surv; (3): Corkill A, Lavender T, Walkinshaw SA, Alfirevic Z. Reducing postnatal pain from perineal tears by using lignocaine gel: A double blind randomized trial. Birth; (1): Hedayati H, Parsons J, Crowther CA. Topically applied anaesthetics for treating perineal pain after childbirth. Cochrane Database Syst Rev; Minassian VA, Jazayeri A, Prien SD, Timmons RL, Stumbo K. Randomized trial of lidocaine ointment versus placebo for the treatment of postpartum perineal pain. Obstet Gynecol; (6): Seçkin B, Avsar F, Parlakyigit E, Aksakal O. Effects of indomethacin suppository and lidocaine pomade for the relief of post-episiotomy pain. Int J Gynecol Obstet; (2): Van der Burght M, Schønemann N, Laursen J, Arendt-Nielsen L, Bjerring P. Duration of analgesia following application of eutectic mixture of local anaesthetics (EMLA) on genital mucosa. Acta Derm Venereol; (6): Mansell-Gregory M, Romanowski B. Randomised double blind trial of EMLA for the control of pain related to cryotherapy in the treatment of genital HPV lesions. Sex Transm Dis; اپیزیوتومی) در زنان پرایمی پار با زایمان واژینال طبیعی مشابه استفاده از لیدوکایین تزریقی قادر است بیحسی لازم را در بیماران ایجاد کرده و رضایتمندي مشابهی نیز به دنبال داشته باشد. منابع 1. Sanders J, Peters TJ, Campbell R. Techniques to reduce perineal pain during spontaneous vaginal delivery and perineal suturing: a UK survey of midwifery practice. Midwifery; (2): Dahlen HG, Homer CS, Cooke M, Upton AM, Nunn RA, Brodrick BS. Soothing the ring of fire : Australian women's and midwives experiences of using perineal warm packs in the second stage of labour. Midwifery; (2): e39-e Colacioppo PM, Gonzalez Riesco ML. Effectiveness of local anaesthetics with and without vasoconstrictors for perineal repair during spontaneous delivery: Double-blind randomised controlled trial. Midwifery; (1): Sanders J, Campbell R, Peters TJ. Effectiveness and acceptability of lidocaine spray in reducing perineal pain during spontaneous vaginal delivery: randomised controlled trial. BMJ; (7559): Steen M, Cooper K, Marchant P, Griffiths- Jones M, Walker J. A randomised controlled trial to compare the effectiveness of icepacks and Epifoam with cooling maternity gel pads at alleviating postnatal perineal trauma. Midwifery; (1): Dahlen HG, Homer CS, Cooke M, Upton AM, Nunn R, Brodrick B. Perineal outcomes and maternal comfort related to the application of perineal warm packs in the second stage of labor: a randomized controlled trial. Birth; (4): Lander JA, Weltman BJ, So SS. EMLA and amethocaine for reduction of children s pain associated with needle insertion. Cochrane Database Syst Rev; (3). 8. Brady-Fryer B, Wiebe N, Lander JA. Pain relief for neonatal circumcision. Cochrane Database Syst Rev; (1). 9. Alster TS. The lidocaine/tetracaine peel: a novel topical anesthetic for dermatologic procedures in adult patients. Dermatol Surg; (9): Galosi AB, Minardi D, Dell'Atti L, Yehia M, Muzzonigro G. Tolerability of prostate transrectal biopsies using gel and local anesthetics: results of a randomized clinical trial. J Endourol; (6): Vickers ER, Marzbani N, Gerzina TM, مجله علوم پزشکی رازي دوره 23 شماره 145 تیر 1395

7 50 افسانه آقازاده ناي ینی و همکاران (4): Liberty G, Gal M, Halevy-Shalem T, Michaelson-Cohen R, Galoyan N, Hyman J, et al. Lidocaine Prilocaine (EMLA) cream as analgesia for hysterosalpingography: a prospective, randomized, controlled, double blinded study. Hum Reprod; (5): مجلهعلوم پزشکی رازي دوره 23 شماره 145 تیر 1395

8 Original Article Comparison of the effects of lidocaine prilocaine cream (EMLA) and lidocaine injection on reduction of perineal pain during perineum repair in normal vaginal delivery Afsaneh Aghazadeh Nainie, MD, Gynecologist, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Roxana Kargar, MD, Gynecologist, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran (Corresponding author). Hamid Reza Khoddami Vishteh, MD, General Practitioner, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Abstract Background: Nowadays some local combinations such as lidocaine prilocaine cream (EMLA) are used to reduce pain in small surgeries. So the aim of this study was to compare the efficacy of EMLA cream and lidocaine injection to reduce pain during episiotomy repair. Methods: This randomized clinical trial was conducted on 46 primiparous women with normal pregnancy and gestational age of more than 37 weeks, who referred for normal vaginal delivery. They randomly divided into two groups. In one group, 5 g of EMLA cream was applied to perineal mediolateral incision before and after delivery for episiotomy incision and for its repair. Lidocaine 2% was used in another group, too. The two groups were compared in terms of the characteristics of patients, the pain during repairing based on the Visual Analogue Scale (VAS) and satisfaction with repairing method. Results: The mean (SD) duration of episiotomy repair and pain during repairing was 26±10 and 4.2±2.3 cm, respectively and only 8 people (19%) were in need of further analgesia. Forty women (97%) were partially or fully satisfied with their episiotomy repair. No infection was found at the episiotomy site. Comparing the two groups of EMLA and lidocaine, there was no difference between the two groups in terms of the demographic characteristics, labor characteristics, duration of episiotomy repair, need for further analgesia, pain on the VAS and satisfaction with the repair method. Conclusion: The use of EMLA cream at the site of episiotomy incision in primiparous women with normal vaginal delivery can induce a level of analgesia equal to that of lidocaine. Keywords: Episiotomy, Pain, Lidocaine, Lidocaine prilocaine cream (EMLA) Razi Journal of Medical Sciences Vol. 23, No. 145, June-July

Microsoft Word - شماره 52 پاییز 89.doc

Microsoft Word - شماره 52 پاییز 89.doc Arak Medical University Journal (AMUJ) Autumn 2010; 13(3): 76-83 Original Article The effect of cooling gel pad on the intensity of perineal pain following episiotomy Jahdi F(MSc) 1, Sheikhan F(MSc) 2*,

توضیحات بیشتر

ارزیابی اثر ژل لیدوکائین 2% بر شدت درد ناشی از تست و تزریق عضلانی پنی سیلین بنزاتین ( 000 / 200 / 1 واحد)

ارزیابی اثر ژل لیدوکائین 2% بر شدت درد ناشی از تست و تزریق عضلانی پنی سیلین بنزاتین ( 000 / 200 / 1 واحد) مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي شماره 2 و 3 دوره دوم تابستان و پاييز 89 صفحه 39-44 ارزيابي اثر ژل ليدوكاي ين %2 بر شدت درد ناشي از تست و تزريق عضلاني پني سيلين بنزاتين (1/200/000 واحد) 1*1 1- كارشناس

توضیحات بیشتر

دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان

دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان دانشکده پرستاری و مامایی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره در مامایی عنوان پایاننامه: تاثیر آموزش ساختار یافته بر عملکرد جنسی زنان در بارداری استاد راهنما: دکتر سونیا اویسی استاد مشاور:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - payan name

Microsoft Word - payan name دانشکده مهندسی گروه برق پایاننامه کارشناسی گرایش کنترل عنوان: طراحی و ساخت دستگاهی براي تشخیص زخم پاي بیماران دیابتی مبتنی بر پردازش تصویر استاد راهنما : دکتر مصطفی چرمی نگارش : سونیا قره باغی 92450117

توضیحات بیشتر

Surgical staples compared with subcuticular suture for skin closure after cesarean delivery: a randomized controlled trial

Surgical staples compared with subcuticular suture for skin closure after cesarean delivery: a randomized controlled trial سحر اسدي و همکاران 872 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اسفند 1394 دوره 73 شماره 12 صفحههاي 872 تا 877 مقاله اصیل 1 1 سحر اسدي هاله آیتالهی 3 2 جواد زینالی زهرا یکتا مقایسه پیامدهاي استپل با

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 کنترل عفونت F. Abdollahi, MSc of Nursing, Faculty of Nursing & Midwifery School, Qazvin University of Medical Science تعریف عفونت: عفونت نتیجه ورود و تکثیر یک عامل عفونی ( در بافت های بدن میزبان است. پاتوژن(

توضیحات بیشتر

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ Lesson Plan )ﻃﺮح درس( درس : ﺟﺮاﺣﯽ 1 ﻧﻈﺮي dentedo@sums.ac.ir ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ : ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ برنامه و طرح درس Lesson

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

دفترچه مراقبت مادر

دفترچه مراقبت مادر ( دفترچه مراقبت مادر و نوزاد بارداری زایمان و پس از زایمان ) مادر عزیز: لطفا این دفترچه را هنگام مراجعه به مطب پزشک یا ماما بیمارستان یا هر واحد بهداشتی درمانی همراه داشته باشید. و تا تا 31 22 تا نیمه

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

بررسی تاثیر اوریکولوتراپی بر شدت درد زایمان در زنان نخست زا

بررسی تاثیر اوریکولوتراپی بر شدت درد زایمان در زنان نخست زا پژوهشی مقاله 54 1394 پاییز 1 شماره 6 دوره درد و بیهوشی پژوهشی علمی فصلنامه زا نخست زنان در زایمان درد شدت بر اوریکولوتراپی تاثیر بررسی 4 حقیقی محمدحسین 3 والیانی محبوبه 2 عابدی پروین *1 زاده رستگار هدی

توضیحات بیشتر

دکتر سولماز پيري پروتكل تجويز ايمونوگلوبولين... پروتکل تجویز ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) در خانمهاي Rh منفی چكیده: * دكتر سولماز پيري زمینه و هدف: ق

دکتر سولماز پيري پروتكل تجويز ايمونوگلوبولين... پروتکل تجویز ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) در خانمهاي Rh منفی چكیده: * دكتر سولماز پيري زمینه و هدف: ق پروتکل تجویز ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) در خانمهاي Rh منفی چكیده: * دكتر سولماز پيري زمینه و هدف: قبل از عرضه ایمونوگلوبولین آنتی D (روگام) بیماري همولیتیک جنین و نوزاد در %10 حاملگیها دیده میشد و یک

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

تأثیر طب فشاری بر شدت درد زایمان

تأثیر طب فشاری بر شدت درد زایمان 39 5 4 3 2 1 پروانه حیدری فاطمه مژده سیدرضا مظلوم کتایون تنباکویی دکتر کبریجودکی 1- گروه ماماي ی دانشکده پرستاری و ماماي ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 2- بخش آموزشی بیمارستان حضرت علی کرج دانشگاه علوم

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ درس : Lesson Plan )ﻃﺮح درس( ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﻮﻟﻮژي ﻧﻈﺮي 3 ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 96-97: ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮﯾﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ

داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ درس : Lesson Plan )ﻃﺮح درس( ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﻮﻟﻮژي ﻧﻈﺮي 3 ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 96-97: ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮﯾﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ درس : Lesson Plan )ﻃﺮح درس( ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘﻮﻟﻮژي ﻧﻈﺮي 3 dentedo@sums.ac.ir ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 96-97: ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه : ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﺮﯾﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ برنامه و طرح درس Lesson

توضیحات بیشتر

General Name:parvin Bahadoran of midwifery and reproductive health, faculty of nursing &midwifery Isfahan univ

General Name:parvin Bahadoran of midwifery and reproductive health, faculty of nursing &midwifery Isfahan univ General Name:parvin Bahadoran Email:bahadoran@nm.mui.ac.ir,Department of midwifery and reproductive health, faculty of nursing &midwifery Isfahan university of medical sciences,hezarjereeb Avenue.Isfahan,Iran

توضیحات بیشتر

مقایسه اثر پتیدین تزریق عضلانی با شیاف دیکلوفناک سدیم در تسکین درد پس از عمل لامینکتومی

مقایسه اثر پتیدین تزریق عضلانی با شیاف دیکلوفناک سدیم در تسکین درد پس از عمل لامینکتومی / صفحات 7 تا 11 تحقیقی مقایسه اثر تزریق عضلانی با شیاف در تسکین درد پس از عمل لامینکتومی دکتر محمدرضا امام هادی متخصص جراحی مغز و اعصاب استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان دکتر معصومه احمدی دافچاهی پزشک

توضیحات بیشتر

Effect of oral castor oil on labor pain in post term pregnancy

Effect of oral castor oil on labor pain in post term pregnancy مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان / دوره سيزدهم/ پاي يز ۱-۶ ۱۳۸۷/ بررسي اثر روغن كرچك خوراكي بر شروع درد زايمان فاطمه ۶ بامري در حاملگي طول كشيده ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ا ذركيش دكتر نسرين ا بسالان دكتر مسعود رودباري

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

Effect of initiation time of oral hydration on the return of bowel function and woman's satisfaction after elective caesarean section in primiparous w

Effect of initiation time of oral hydration on the return of bowel function and woman's satisfaction after elective caesarean section in primiparous w Journal of Gorgan University of Medical Sciences / 38 Spring 2012 / vol 14 / no 1 Original Paper Effect of initiation time of oral hydration on the return of bowel function and woman's satisfaction after

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د

بنام خدا «فرم طرح درس» دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان د دانشکده: دامپزشکی رشته: دامپزشکی گرایش: مقطع: دکتری تخصصی نام درس: کشیک درمانگاهی 3 تعداد واحد نظری: تعداد واحد عملی: 3 عنوان درس پیشنیاز: کشیک درمانگاهی 2 نام مدرس: دکتر فرنوش ارفعی تمام وقت نیمه وقت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word law-daro nameh

Microsoft Word law-daro nameh جمهوري اسلامي ايران وزارت بهداشت و درمان ا موزش پزشكي دارونامه خانه هاي بهداشتي آارگري اداره آل بهداشت حرفه اي صفحه 1 جدول داروهاي مجاز ) داروهاي آه بهداشتياران آار مي توانند به مراجعين بدهند. ( داروهاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 1.doc

Microsoft Word - 1.doc ( ) : [ ] / 1392.1.1392 :.(). 126 978_600_92164_0_5:45000.. :. RG940/ 7 4 1392 613/0424 2205582 : : : : : : : : : : : : : : : : : [ ] 1392 : :.1392 : 1392 : 1500 : 09124648091 45000 : 978 600 92164 0

توضیحات بیشتر

EVALUATION OF INTRAMASCULAR LIDOCAINE AS A PREMEDICATION FOR REDUCTION THIOPENTAL DOSE IN INDUCTION OF GENERAL ANESTHESIA

EVALUATION OF INTRAMASCULAR LIDOCAINE AS A PREMEDICATION FOR REDUCTION THIOPENTAL DOSE IN INDUCTION OF GENERAL ANESTHESIA بر مقدار هوشبری تیوپنتال حین القاء بیهوشی چکیده *دکتر ولیا حسنی I دکتر رضا صالحی II دکتر شهرام ناصرنژاد III دکتر بهزاد صدری III دکتر سعیدرضا انتظاری III دکتر محمودرضا محقق III در این پژوهش باتوجه بهویژگی

توضیحات بیشتر

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل

معاونت دانشجویی اداره بهداشت و درمان اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل اول آبان روز ملی اطالع رسانی هپاتیت التهاب کبد)هپاتیت( چیست E D C و به التهاب و ورم کبد هپاتیت گفته می شود. عوامل مختلفی از جمله ابتال به ویروس های هپاتیت ( A B " " داروها سموم الکل و باعث التهاب و از

توضیحات بیشتر

1 ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده فاز 3 دو بازو موازی دو سوکور (بیمار و ارزیابی کننده) با کنترل فعال جهت تعیین Non Inferiority تاثیر در

1 ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده فاز 3 دو بازو موازی دو سوکور (بیمار و ارزیابی کننده) با کنترل فعال جهت تعیین Non Inferiority تاثیر در ۲۹ تیر ۱۳۹۸ مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده فاز دو بازو موازی دو سوکور (بیمار و ارزیابی کننده) با کنترل فعال جهت تعیین Non Inferiority تاثیر درمانی و ایمنی داروی سینورا(آدالیموماب ساخت سیناژن) در مقایسه

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

First Trimester Screening

First Trimester Screening غربالگری ناهنجاریهای جنین دكتر مهران دخت عابديني اداره سالمت مادران وزارت بهداشت تاریخچه غربالگری ناهنجاریهای جنین ONTD Screening Down Syndrome AFP Only hcg 1 st Δ Free Beta NT 1 st Δ Biochem/NT Maximizing

توضیحات بیشتر

دانشکده پزشکي

دانشکده پزشکي Course Plan فرم طرح دا ػکذ پسغکي گر ت ضؼ آه زظ موضوع تدريس : دا ػگا ػل م پسغکي هػ ذ پيع ياز :د ر فيسی پات ل ژی-د ر کارآه زی جراحی ض ختگی- بخع ض ختگی بيوارضتاى اهام رضا)ع( فراگيراى : کار رزاى پسغکی ػو هی

توضیحات بیشتر

مدت زمان عمل و عوارض کوتاه‌مدت جراحی ترمیم فتق اینگوینال به روش لاپاروسکوپی پره‌پریتونئال از راه شکم در وضعیت ترندلنبرگ یا ترندلنبرگ معکوس در مرحله دو

مدت زمان عمل و عوارض کوتاه‌مدت جراحی ترمیم فتق اینگوینال به روش لاپاروسکوپی پره‌پریتونئال از راه شکم در وضعیت ترندلنبرگ یا ترندلنبرگ معکوس در مرحله دو 489 مقايسه زمان و عوارض مجله كوتاهمدت دانشكده ترميم پزشكي دانشگاه لاپاروسكوپيك فتق علوم پزشكي اينگوينال به تهران روش دوره 69 پرهپريتوني ال شمارهبا 8 آبان وضعيت 1390 ترندلنبرگ و 489-494 معكوس در دوختن پريتوان

توضیحات بیشتر

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FTIR شناسه: 99930 آذر ماه 1394 مشاوران برنامه درسی: دکتر فرحناز کارگر بهبهانی (دکتراي شیمی آلی) شماره

توضیحات بیشتر

Comparison of the Effect of Cervical Catheter and Hot Water Showers on the Progression of Normal Delivery and Its Conversion to Cesarean Delivery

Comparison of the Effect of Cervical Catheter and Hot Water Showers on the Progression of Normal Delivery and Its Conversion to Cesarean Delivery Journal of Health and Care Vol., No., Summer 8, Pages 9-7 Comparison of the Effect of Cervical Catheter and Hot Water Showers on the Progression of Normal Delivery and Its Conversion to Cesarean Delivery

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

فرم اطلاعات آموزشی و پژوهشی اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز

فرم  اطلاعات آموزشی و پژوهشی اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز فرم اطالعات آموزشی اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه الف- اطالعات شخصی : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز معاونت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی متأهل نام: فرهاد جنس: مذکر مؤنث نام خانوادگی:

توضیحات بیشتر

کنگره زنان و مامایی ایران مقالات سخنرانی گروه مامایی و پرستاری

کنگره زنان و مامایی ایران مقالات سخنرانی گروه مامایی و پرستاری کنگره زنان و مامایی ایران مقالات سخنرانی گروه مامایی و پرستاری نام نام خانوادگی زمان اراي ه عنوان مقاله فاي زه ا بادی روز سوم پنجشنبه 20/07/96 سالن 4 ساعت 16:49-16:56 اثرات طب فشاری بر نشانه های ایلي وس

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه)

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه) فرم اطلاعات سوابق ا موزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي مشخصات عمومي: نام: مهديه حسين زاده دانشجوي دكتري تخصصي تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تهران بورسيه هيي ت علمي يزد سوابق تحصيلي: مدرك سال اخذ مدرك مركز علمي-دانشگاهي

توضیحات بیشتر

کرم های ضد لک

کرم های ضد لک کرم های ضد لک الیه شاخی : بیرونی ترین الیه اپیدرم می باشد و از الیه های متعدد سلولهای مرده تشکیل شده است. کمترین تعداد الیه ( 3 الیه ) اطراف دور چشم و لبها و حداکثر تعداد الیه ( 100 الیه ) در کف دستها

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx

Microsoft Word - دستورالعمل نهایی شرایط ارائه و بهره .docx د/ دستورالعمل شرایط اراي ه و بهره برداري از اسناد و مدارك مضبوط در پرونده هاي پزشکی مقدمه : اسناد و مدارك پزشکی از مهمترین ابزار ذخیره سازي و بازیابی اطلاعات و ارزشیابی خدمات و مراقبت هاي بهداشتی و درمانی

توضیحات بیشتر

طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1

طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1 طرح درس كارشناسي پرستاری رپستاری بهدا شت ماردان و نوزادان تهيه كننده: به یانه سيداميني مهرماه 96 دااگشنه آزاد اسالمی واحد مهاباد - گروه رپستاری 1 5.2 واحد نظری نام درس: پرستاریبهداشت مادران و نوزادان تعداد

توضیحات بیشتر

« هيچ چيز نزد خدا گرامي تر از دعا نيست

« هيچ چيز نزد خدا گرامي تر از دعا نيست معاو ن ت ردمان دبیرخانه تدوین و بازنگری بسته بیمه پایه خدمات شناسناهم و استانداردرخید را هب ردی بیم ه ای سونورگا ف ي كارلدا پل ر ر ح م حامله )ر ح م جف ت و جن ي ن( تدوین کنندگان: دفتر ارزیابی فن آوری تدوین

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Death Instraction.docx

Microsoft Word - Death Instraction.docx - د ور ا م ل БR و ه ندی ع ل گ 1/2 1392 ١ ٢ 1 ٣ :.() ) (. ( ) :... ٤ 1. / /.... 1. ٥ . ( ) ( ). : ٦ ... ٧ -.. :1385 )...(. ( ) 4.. ( ). 10. - - - - - ٨ -.... : 1 2 /. -. ٩ 2 ١٠ 70 ( ) 30 1383. ( ) - - -..

توضیحات بیشتر

تاثیر کلاس‌های آمادگی برای زایمان بر روی خودکارآمدی درک شده زایمان در زنان زایمان کرده

تاثیر کلاس‌های آمادگی برای زایمان بر روی خودکارآمدی درک شده زایمان در زنان زایمان کرده مجلهي علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي زنجان دور يه ۲۱, شمارهي ۸۶, مرداد و شهريور ۱۳۹۲, صفحات ۱۰۵ تا ۱۱۲ تاثير کلاسه يا چکيده نويسندهي مسوول: زمينه و هدف: خودکارا مدي شامل ارزيا يب ا مادگي براي زايمان بر

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo Embryogenesis جنين زايی ١ ٢ Double fertilization .١.٢.٣.۴.۵.۶ ايها دولپه حالتهای مختلف جنين زايی در تيپ شب بو تيپ کاسنی تيپ سيب زمينی تيپ ميخک تيپ اسفناج تيپ فلفل سياه (Onagrad) (Astrerad) (Solanad) (Caryophyllad)

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

تأثیر انواع تحریکات الکتریکی عصب از راه پوست (TENS) بر شدت درد مرتبط با ورود کاتتر داخل‌ وریدی (آنژیوکت)

تأثیر انواع تحریکات الکتریکی عصب از راه پوست (TENS) بر شدت درد مرتبط با ورود کاتتر داخل‌ وریدی (آنژیوکت) / صفحات 11 تا 17 تحقیقی تا ثیر انواع تحریکات الکتریکی عصب از راه پوست (TENS) بر شدت درد مرتبط با ورود کاتتر داخل وریدي (آنژیوکت) 3 1 2 1 محمدرضا عسگري* دکتر امیرهوشنگ بختیاري عباسعلی ابراهیمیان کهزاد جوادیفر

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation تا ثیرات الکتریسته بر بدن مقدمه 10000 حدود به منجر ساله همه مراحل بیشتر در کاربردشان و پزشکی ابزارهاي افزایش حال در پیچیدگی صدمە به مربوط این صدمات در بیماران این ناشی ابزار محیط هاي در محیط هاي پزشکی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 25storage bacteria

Microsoft Word - 25storage bacteria صفحه 1 از 5 : ١ هدف نگهداري و استفاده از كشت هاي ذخيره به روش در بخش میكروب همگون مدت به شیوه اي طولاني مدت و كوتاه شناسي آزمایشگاه نگهداري كشت هاي ذخيره كه براي اهداف كنترل كیفي استفاده مي شوند باید به

توضیحات بیشتر

IJOGI, Vol. 15, No. 17, pp , September 2012 دوره پانزدهم شماره هفدهم صفحه: هفته سوم شهریور 1921 گزارش یک مورد نادر خونریزی ساب دورال مغزی

IJOGI, Vol. 15, No. 17, pp , September 2012 دوره پانزدهم شماره هفدهم صفحه: هفته سوم شهریور 1921 گزارش یک مورد نادر خونریزی ساب دورال مغزی IJOGI, Vol. 15, No. 17, pp. 25-29, September 2012 دوره پانزدهم شماره هفدهم صفحه: 92-92 هفته سوم شهریور 1921 گزارش یک مورد نادر خونریزی ساب دورال مغزی پس از سزارین به دنبال بیهوشی اسپاینال.1.2.3.4.5 دکتر

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

تعیین میزان اثربخشی مداخله مبتنی بر جامعه در راستای تغییر نگرش بر فرآیند بارداری و زایمان در منطقه چهار شهرداری تهران

تعیین میزان اثربخشی مداخله مبتنی بر جامعه در راستای تغییر نگرش بر فرآیند بارداری و زایمان در منطقه چهار شهرداری تهران 527 اثربخشی مداخله مبتنی بر جامعه در تغییر نگرش بر بارداري و زایمان مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مهر 1394 دوره 73 شماره 7 صفحههاي 527 تا 534 مقاله اصیل تعیین میزان اثربخشی مداخله مبتنی بر

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 3

Microsoft Word - 3 Original Article JQUMS, Vol.16, No.1, Spring 2012, pp.4-9 Letrozole induction of ovulation in infertile women with Clomiphene Citrate resistance T. Dabaghi Ghaleh * K. Elmizadeh ** G. Farshad *** A. Javadi

توضیحات بیشتر

باسمهتعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشکده پرستاري و مامایی فرم طرح برنامه درسی مشخصات استاد نام و نام خانوادگی: سعیده نجفی مدرك تحصیلی: مشخصات

باسمهتعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشکده پرستاري و مامایی فرم طرح برنامه درسی مشخصات استاد نام و نام خانوادگی: سعیده نجفی مدرك تحصیلی: مشخصات باسمهتعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشکده پرستاري و مامایی فرم طرح برنامه درسی مشخصات استاد نام و نام خانوادگی: سعیده نجفی مدرك تحصیلی: مشخصات درس کارشناسی ارشد عنوان درس: پرستاري بهداشت کارورزي:-

توضیحات بیشتر

تأثیر مصرف شربت خرما بر شدت درد زایمان و طول فاز فعال زایمان زنان نخست‌زا

تأثیر مصرف شربت خرما بر شدت درد زایمان و طول فاز فعال زایمان زنان نخست‌زا DOI:10.29252/ijn.31.116.18 Iran Journal of Nursing (IJN) Feb 2019: 18-27. 31, No. 116, Vol Effects of Phoenix dactylifera Syrup Consumption on the Severity of Labor Pain and Length of the Active Phase

توضیحات بیشتر

Iranian Journal of Pediatric Nursing (JPEN) Vol.2 No.3 (Serial 7) Spring 2016 Effect of pressure of Huko point on behavioural responses to pain during

Iranian Journal of Pediatric Nursing (JPEN) Vol.2 No.3 (Serial 7) Spring 2016 Effect of pressure of Huko point on behavioural responses to pain during Iranian Journal of Pediatric Nursing (JPEN) Vol.2 No.3 (Serial 7) Spring 2016 Effect of pressure of Huko point on behavioural responses to pain during Catheter insertion in children with thalassemia Pouraboli

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظور از واحد آبیاری وقطعه آبیاری در روش آبیاری قطره ای

توضیحات بیشتر

بررسی پیامد حاملگی در زنان حامله با سابقه خونریزی واژینال در نیمه اول بارداری

بررسی پیامد حاملگی در زنان حامله با سابقه خونریزی واژینال در نیمه اول بارداری مقاله پژوهشي بررسي پيامد حاملگي در زنان حامله با سابقه خونريزي واژينال در نيمه اول بارداري ٣ ٢ ١ دکتر فريده دادخواه دکتر مريم کاشانيان * دکتر گيتي الياسي تاریخ دریافت: 1391/01/29 تاریخ پذیرش: 1391/04/01

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدل های تغییرپذیری ) )مدل های تغییرپذیری و نااطمینانی تغییرپذیری یکی از مباحث مهم در مطالعات اقتصادی و مالی است.تغییرپذیری را اغلب به صورت انحراف معیار یا واریانس تعریف می کنند که در هر مثالی دارای مفهوم

توضیحات بیشتر

محصولات درمان زخم هارتمن

محصولات درمان زخم هارتمن محصولات درمان زخم هارتمن فهرست: پانسمان هاى مزمن 4 5 11 12 13 14 15 16 17 18 هیدروکلین پلاس plus) (HydroClean هیدروتک (HydroTac) هیدروتک شفاف چسبدار Transparent) (HydroTac آترومن نقره Ag) (Atrauman پرمافوم

توضیحات بیشتر

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 (2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 Oxygen. CPR CPR دارد. تا 17 16. 80.. درصد) 100 ) CPR... مقدارمصرف: گردد. CPR 100 درصد استفاده نمود.. CPR. Epinephrine ( ) CPR : : قلب ز و ( ) VF نرم به خشن ) VF

توضیحات بیشتر

علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران

علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران علل ترس ناشی از آنژیوگرافی عروق کرونر از دیدگاه بیماران و پرستاران دکتر زهره پارسایکتا - شیوا سادات بصامپور عباس مهران حمیده اثناعشری چکیده ترس احساس ناخوشایندی است که اغلب باعث تغییرات فیزیولوژیکی میشود

توضیحات بیشتر

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چرخش بین تیر و ستون در محل اتصال ثابت باقی می ماند. قاب خمشی در این ساختمان

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف

course plan 2 واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه 2 ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی 2 فیزیولوژی 2 خانم حیدری با تعریف course plan واحد )1/5 نظری 0/5 عملی( 16 جلسه ساعته : فوریت های پزشکی دانشجویان مقطع کارشناسی هوشبری نیاز آناتومی فیزیولوژی با تعریف کمک های اولیه وضعیت بحرانی و مشخصات فرد امدادگر 1. تعریف تریاژ پیش بیمارستانی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 3 Gele Silicon-Dr.Hafezi.doc

Microsoft Word - 3 Gele Silicon-Dr.Hafezi.doc ج تا ثير ژل سيليكون بر اسكار سوختگي: كارآزمايي باليني آيندهنگر راندوم و دو سويه كور (-كنترل) دكتر **** *** ** * ماهنوش مو مني دكتر فرهاد حافظي دكتر حسين رهبر دكتر حميد كريمي ***** دكتر محمدرضا هاديان جزي

توضیحات بیشتر

28

28 28 بررسی ذخیره تخمدانی )نازایی( زمینه و هدف: تغییراتی که در زندگی اجتماعی- اقتصادی جامعه امروزی رخ داده و تمایل بانوان بر به تاخیر انداختن باروری منجر به ایجاد تمایل به زمانبندی جهت بارداری گردیده است

توضیحات بیشتر

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله در این مقاله روش های تعیین پاسخ سازه تک درجه ا زادی که در معرض نیروی زلزله ناشی از جنبش زمین قرار گرفته باشد برررسی می شود. پاسخ به جنبش زمین ناشی از زلزله در مقالات قبل پاسخ سازه در اثر نیروهای ذاتی موجود

توضیحات بیشتر

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق mastech-group Non-Contact Infrared Thermometer تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه ب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی مدیریت منابع علمی کتابخانه مرکزی و اسناد راهنمای استفاده از Primal Pictures تهیه کننده: فاطمه بقالها مهر ماه 1394 Baghalha.m@gmail.com مقدمه Primal

توضیحات بیشتر

اطالعات ظرفیت و محور پژوهشی تایید شده جهت پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیلی ردیف نام مرکز تحقیقات ظرفیت نام استاد ر

اطالعات ظرفیت و محور پژوهشی تایید شده جهت پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیلی ردیف نام مرکز تحقیقات ظرفیت نام استاد ر Toxicology and Diseases دكتر محمد عبدالهي داروشناسي و سم شناسي - سم شناسي - علوم داروئی دكتر علیرضا فرومدی شیمي دارویي سنتز و ارزیابي اثرات بیولوژیکي تركیبات آلي شیمي دارویي دكتر محمد شریف زاده نوروساینس

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx

Microsoft Word - Kaspersky Small Office Security Guide.docx ايرانيان IeDCo. Support Team 6/4/2012 Kaspersky Small Office نصب Security ويروس را از طريق آدرس زير دانلود كنيد: اين نسخه آنتي در ابتدا فايل نصب Kaspersky نصب Small Office Security جهت http://www.irkaspersky.com/trial/kaspersky

توضیحات بیشتر

برنامه آموزشي مقطع كارآموزي بخش روانپزشکي EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان- دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگ

برنامه آموزشي مقطع كارآموزي بخش روانپزشکي EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان- دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگ برنامه ي مقطع ي بخش EXTERN PSYCHIATRIC WARD COURSE PLAN تهیه كننده : دكتر وحید سعادتیان دكتر حمید رضا ارشدي دانشکده پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد مقدمه : كاراموزي باليني شامل اموزش مراقبتهاي بهداشتي

توضیحات بیشتر

تأثیـر سن، شدت بیمـاری و رژیم دارویی روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پسوریازیس تحت درمان با داروهای بیولوژیک

تأثیـر سن، شدت بیمـاری و رژیم دارویی روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پسوریازیس تحت درمان با داروهای بیولوژیک مقالهي پژوهشي تا ثير سن شدت بيماري و رژيم دارويي روي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به پسوريازيس تحت درمان با داروهاي بيولوژيك 1 و 2 دكتر يوسف فكور دكتر اميرهوشنگ احساني 4 دكتر سعيده محمدي 3 1. وزارت بهداشت

توضیحات بیشتر

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه

تئوري تخمين و فيلترهاي بهينه باسمه تعالی روش های شناسایی در سیستم های سازه ای Lecture 5 Fundamentals of Signal Processing مقدمه مقدمه در مساله پردازش سیگنال ) ( sn از مقدار اندازه گیری g s n v n nt ترم نویزی ) ( vn معموال به صورت

توضیحات بیشتر

استفاده از بی‌حسی‌های موضعی در جراحی‌های زجاجیه و شبکیه

استفاده از بی‌حسی‌های موضعی در جراحی‌های زجاجیه و شبکیه Local Anesthesia in Vitreoretinal Surgery Arbabi S, MD; Mohtaram R, MD; Nili-Ahmadabadi M, MD; Shorooghi M, MD; Ebrahim-Soltani A, MD; Goudarzi M, MD; Zahedi H, MD; Alizade S, MD; Nazemi MA, MD; Afkham

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون

انعقاد با پلاسمای گاز آرگون بنام خداوند مهربان سیستم انعقاد عروق Vessel sealing system توضیحات کلی در تکنیک های متداول جراحی الکتریکی با استفاده از ابزارهای Monopolar یا Bipolar معمولی میتوان عروقی با قطر حداکثر 2mm را منعقد نمود

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د صفحه : از 5 هدف: اموزش صحیح جلوگیري ازایجادخطاواشتباه دامنه کاربرد: پرسنل فنی ازمایشگاه روش کار: آزمایشCRP این آزمایش به روش نیمه کیفی انجام می شود. - پرسنل فنی ازمایشگاه :ابتدا سرم بیمار را جدا می کنند.

توضیحات بیشتر

بررسی تأثیر طب فشاری بر تهوع و استفراغ بارداری

بررسی تأثیر طب فشاری بر تهوع و استفراغ بارداری Original Article Impact of acupressure on nausea and vomiting during pregnancy Saberi F 1, Sadat Z 1*, Abedzadeh-Kalahroudi M 2, Taebi M 3 1- Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery,

توضیحات بیشتر

Microsoft Word f.doc

Microsoft Word f.doc Original Article Impact of acupressure on nausea and vomiting during pregnancy Saberi F 1, Sadat Z 1*, Abedzadeh-Kalahroudi M 2, Taebi M 3 1- Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery,

توضیحات بیشتر

همراهی بین آرتریت پسوریاتیک با شدت درگیری ناخن در بیماران مبتلا به پسوریازیس مراجعه‌کننده به درمانگاه پوست بیمارستان رازی در سال‌های 1386 و 1387

همراهی بین آرتریت پسوریاتیک با شدت درگیری ناخن در بیماران مبتلا به پسوریازیس مراجعه‌کننده به درمانگاه پوست بیمارستان رازی در سال‌های 1386 و 1387 مقاله پژوهشي همراهي بين آرتريت پسورياتيك با شدت درگيري ناخن در بيماران مبتلا به پسوريازيس مراجعهكننده به درمانگاهپوست بيمارستانرازي در سالهاي 1386 و 1387 دكتر معصومه برزگري دكتر زهرا حلاجي دكتر اميرهوشنگ

توضیحات بیشتر

CIRCUMCISION IN THE NEWBORNS BY PLASTIBELL DEVICE, ADVANTAGES AND COMPLICATIONS:

CIRCUMCISION IN THE NEWBORNS BY PLASTIBELL DEVICE, ADVANTAGES AND COMPLICATIONS: بررسی 7 ساله در زایشگاه شهیداکبرآبادی تهران دکتر امیرهوشنگ اربابیI چکیده حدود پانزده هزار سال از قدمت ختنه میگذرد. ختنه یکی از قدیمیترین اعمال جراحی است که روی کودکان پسر انجام میشده است. این عمل تا قبل

توضیحات بیشتر

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢

. موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی ١٠ شهریور ١٣٩٢ موسوی ندوشنی دانشگاه شهید بهشتی sa_mousavi@sbuacir ١٠ شهریور ١٣٩٢ برای برآورد دبی اوج روشهای متفاوتی ارایه شده است که به شرح زیر است روابط تجربی: بهعنوان مثال میتوان به رابطه منطقی و یا استدلالی ١ اشاره

توضیحات بیشتر

اثرات افزودن فنتانیل به بوپیواکایین هیپربار در بی حسی نخاعی

اثرات افزودن فنتانیل به بوپیواکایین هیپربار در بی حسی نخاعی مقاله پژوهشي اثرات افزودن فنتانيل به بوپيواكايين هيپربار در بيحسي نخاعي 3 مينا جعفري جاويد فرهاد حشمتي ميرموسي آقداشي عليرضا ماهوري حيدر نوروزينيا رحمان عباسيوش شهريار صانع. استاديار بيهوشي دانشگاه علوم

توضیحات بیشتر

Comparison of efficacy and tolerability of tretinoin gel 0.05% with adapalene gel 0.1% in treating mild to moderate acne vulgaris

Comparison of efficacy and tolerability of tretinoin gel 0.05% with adapalene gel 0.1% in treating mild to moderate acne vulgaris Original Article Comparison of efficacy and tolerability of tretinoin gel 0.05% with adapalene gel 0.1% in treating mild to moderate acne vulgaris Ansar A 1, Alirezaei P 1, Daneshyar S 2*, Sharafi SB 1,

توضیحات بیشتر