Microsoft Word - B09101

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Microsoft Word - B09101"

رونوشت

1 B09101 برات قباديان- هادي رحيمي- اميد شاكري و اميد جلالي دانشيار دانشگاه تربيت مدرس كارشناس ارشد مكانيك شركت مگاموتور مدير اداره پژوهش شركت بهينه سازي مصرف سوخت- كارشناس اداره پژوهش شركت بهينه سازي مصرف سوخت. واژههاي كليدي: بيواتانول بنزين- فشار بخار- نمودار تقطير- سوخت جايگزين- شاخص قفل بخار- شاخص چابكي چكيده بيواتانول كه يك سوخت گياهي ميباشد در كشورهاي دنيا به عنوان يك افزدوني مناسب جهت بهبود خواص بهسوزي بنزين و كاهش آلايندههاي خروجي موتور به كار گرفته ميشود. در ايران به اين سوخت كمتر توجه شده است ولي با توجه به برنامه ساير كشورهاي دنيا به نظر ميرسد كه كشور ايران نيز به زودي ناچار به استفاده از اين سوخت حداقل به عنوان يك افزودني ميباشد. ويژگيهاي سوخت تا ثير بسيار مهمي بر عملكرد آن دارد. خواص سوخت تعيين مينمايد كه سوخت قابليت استفاده در چه خودرو يا موتوري را دارد. از اين رو سوختها بر اساس نوع موتورها داراي ويژگيهاي متنوعي هستند. وقتي سوختي مانند اتانول به بنزين اضافه ميشود رفتار ترموديناميك منحصر به فردي ايجاد مينمايد. از همكنش الكترواستاتيك گونههاي شيميايي در محلولهاي بنزين با اترها و الكلها رفتار جالبي به وجود ميآيد كه ممكن است در محلولها گونههاي جديدي به وجود آيند كه ر نتيجه نقش بسيار مهمي در واكنش با مواد ايفا نمايند. اين گونه تا ثيرات منجر به تغييرات خواص نهايي سوخت ميگردد كه حاي ز اهميت ميباشد. در اين تحقيق تا ثير بيواتانول به عنوان يك افزودني جايگزين متيل ترشياري بوتيل اتر و يك سوخت جايگزين بر خواص بنزين مورد بررسي قرار گرفته است. بيواتانول كه يك الكل با منبع گياهي است داراي خواص متفاوتي نسبت به بنزين است و افزودن اين ماده به بنزين منجر به تغييراتي در خواص سوخت نهايي ميشود. در اين تحقيق به بررسي خواص بنزين حاوي و %20 اتانول پرداخته شده است. بنزين پايه بدون فرآورده متيل ترشياري بوتيل اتر محصول توليدي پالايشگاه تهران بوده است. نتايج تحقيق نشان داده است كه اتانول ميتواند تا ثير زيادي بر افزايش عدد اكتان بالا رفتن فشار بخار سوخت و تغيير در نمودار تقطير سوخت بگذارد. شاخص چابكي و شاخص قفل بخار نسبت هوا به سوخت اين سوختها كه اهميت بسزايي در روشن شدن موتور گرم شدن موتور در هواي سرد و گرم و عملكرد موتور دارد نيز مورد بررسي قرار گرفته است. 1

2 مقدمه ويژگيهاي سوخت تا ثير بسيار مهمي بر عملكرد آن دارد. خواص سوخت تعيين مينمايد كه سوخت قابليت استفاده در چه خودرو يا موتوري را دارد. از اين رو سوختها بر اساس نوع موتورها داراي ويژگيهاي متنوعي هستند. با پيشرفت تكنولوژي و اراي ه محصولات با كيفيت بالاتر سازمانهاي جهاني به منظور رسيدن به كاهش مصرف انرژي و كاهش آلايندههاي زيست محيطي قانونهاي محكمي تدوين نموده كه منجر به تدوين استانداردهاي متنوع سوخت شده است. ويژگيهاي سوخت كه در شركتهاي توليد كننده سوخت مورد بررسي قرار ميگيرند بسيار متنوع بوده و دهها ويژگي سوخت مورد بررسي قرار ميگيرد. استانداردهاي جهاني نيز وضع شده و هر ساله نيز استانداردهاي جديدتر و جديتري تدوين ميشود. بنزين به عنوان يك سوخت بايد داراي ويژگيهاي مناسب باشد و به همين دليل در مجموعه استانداردهاي تدوين شده ويژگيهاي بسيار زيادي نيز مد نظر قرار ميگيرند. وقتي اتانول و ديگر الكلها به بنزين اضافه ميگردد تعدادي از ويژگيهاي بسيار مهم سوخت را تحت تا ثير قرار ميدهد. براي آشكار نمودن اهميت كنترل ويژگيهاي سوخت به طور نمونه به فشار بخار سوخت كه در واقع يكي از ويژگيهاي فراريت سوخت است اشاره ميشود. در كشور آمريكا محدوده مجاز اين ويژگي سوخت در ايالتهاي مختلف در فصلهاي مختلف سال متفاوت ميباشد. در صورت افزودن اتانول به بنزين در بعضي از ايالتها اجازه داده ميشود كه فشار بخار سوخت مخلوط تا يك واحد بالاتر از بنزين خالص در نظر گرفته شود [1]. اگر به سابقه تغييرات در محدوده فشار بخار بنزين در سالهاي مختلف در آمريكا توجه شود ملاحظه ميگردد كه محدوده فشار بخار با تغييرات جدي مواجه بوده است. در آمريكا EPA برنامه جامعي جهت استاندارد سازي سوخت داشته است [2]. كشور آمريكا يكي از كشورهايي است كه استاندارد سازي سوخت را بسيار مورد اهميت قرار داده است و در اين خصوص جامعترين استانداردها و روشهاي آزمون را اراي ه نموده است. براي نمونه انجمن آزمون و مواد آمريكا ASTM محدوده مشخصات و روش آزمون ويژگيهاي بنزين را معرفي و مشخص نموده است. از جمله اين استادنداردها ميتوان به ASTM D4814 اشاره كرد. اتحاديه اروپا نيز از اين نظر جدي بوده و استاندارد EN228 دال بر اين گفته است [3 و 4]. در سالهاي گذشته با معرفي سوختهاي گياهي و جايگزين و از طرف ديگر افزايش قيمت جهاني محصولاتي نفتي تنوع سوختها بسيار زياد شد كه توليد كنندگان خودرو و سوخت را به تدوين توافق نامه يكسان سازي سوخت در جهان تشويق نمود. در سال 1998 يك مجموعه جديد به نام (WWFC) Worldwide Fuel Charter متشكل از انجمن توليد كنندگان خودرو اروپا اتحاديه توليد كنندگان خودرو انجمن توليد كنندگان موتور و انجمن خودروسازان ژاپني تا سيس شد. هدف اين چارتر رسيدن به يكسان سازي كيفيت سوخت در جهان بود كه به منظور رسيدن به عملكرد مناسب توسط توليد كنندگان موتور و خودرو بنا شده بود. در واقع هدف به اراي ه دستورالعملهايي براي توليد سوخت در جهان با استانداردهاي مشخص بود كه سازندگان موتور و خودرو به راحتي بتوانند محصولات خود را مناسب سوختهاي طبقه بندي شده اراي ه نمايند. WWFC در سال 2006 چهارمين سري از گزارشهاي خود را اراي ه نموده است كه طبق آن بنزين به چهار طبقه عمده دسته بندي ميشد [5]. به منظور درك دلايل تا ثير اتانول بر خواص بنزين ابتدا بهتر است به نتايج اراي ه شده توسط پژوهشگران در ساير نقاط دنيا اشاره شود و مفاهيمي در اين خصوص شرح داده شوند. ترموديناميك مخلوطهاي اتانول بنزين وقتي سوختي مانند اتانول به بنزين اضافه ميشود رفتار ترموديناميك منحصر به فردي ايجاد مينمايد. از همكنش الكترواستاتيك گونههاي شيميايي در محلولهاي بنزين با اترها و الكلها رفتار جالبي به وجود ميآيد كه ممكن است در محلولها گونههاي جديدي به وجود آيند كه در نتيجه 2

3 نقش بسيار مهمي در واكنش با مواد ايفا نمايند. اين گونه تا ثيرات منجر به تغييرات خواص نهايي سوخت ميگردد كه حاي ز اهميت ميباشد. از اين نظر محلول به دو نوع تقسيم بندي ميشود كه شامل محلول ايدهال و محلول غير ايدهآل ميباشد [6]. در يك محلول ايدهآل آنتالپي اختلاط تركيبات صفر است. در يك محلول ايدهآل اكتيويته هر گونه مساوي با كسر مولي آن در محلول است. ضريب اكتيويته به اكتيويته هر جزء تقسيم بر كسر مولي آن گفته ميشود كه برابر يك ميشود. در محلولهاي ايدهآل اغلب قوانين مخلوط خطي جهت تعيين خواص محلول مانند قانون فشار بخار راي ول به كار برده ميشود [6]. شكل 1 ( Rault s law) رفتار ايدهآل را نشان ميدهد. اكتيويته متيل ترشياري بوتيل اتر MTBE تولوي ن و ايزواكتان در يك سوخت استاندارد حاوي غلظتهاي مختلفي از MTBE تقريبا مساوي با كسر مولي آنها در محلول است [6]. معمولا بنزين كه شامل مخلوطي از آليفاتيكها الفينها و آروماتيكها است يك محلول ايدهآل فرض ميشود. افزودن هيدروكربنهاي اكسيژنه مانند اترها تغييرات چنداني بر رفتار ايدهآل بنزين ندارند. علت آن اين است كه اترها مانند باز لويس عمل ميكنند. به هر صورت اترها داراي واكنش شيميايي زيادي كه منجر به عدم صحت فرض محلول ايدهآل گردد ندارند. ضريب اكتيويته همه اجزا تقريبا برابر با يك است[ 6 ]. شكل 1: اكتيويته MTBE تولوي ن و ايزواكتان به صورت رابطهاي از غلظت اتر در سوخت مرجع C. زماني كه بين اجزاي محلول برهمكنش قطبي وجود دارد هر گونه انحراف مثبت و منفي از رفتار محلول ايدهآل امكان پذير است. سوختهاي داراي تركيبات الكلي در جاهايي كه ضريب اكتيويته خيلي بزرگتر از يك است انحراف مثبت نشان ميدهند. اين انحراف نتيجهاي مستقيم از اثر متقابل مولكولهاي الكل بر هم ميباشد [6]. شكل 2 رفتار اين محلول غير ايدهآل را نشان ميدهد. اكتيويته اتانول تولوي ن و ايزواكتان همگي به صورت قابل ملاحظهاي بزرگتر از كسر مولي آنها در محلول است. از آنجا كه فشار بخار كل مجموع فشار بخارهاي اجزا ضربدر اكتيويته اجزا است فشار بخار يك مخلوط الكل و بنزين بيشتر از فشار بخار هر كدام به صورت خالص است [6]. شكل 2: اكتيويته اتانول تولوي ن و ايزواكتان به صورت رابطهاي از ميزان الكل در سوخت مرجع C. رفتار متفاوت اتانول نسبت به موادي كه شرايط محلول ايدهآل را دارند منجر به بروز تفاوتهايي در خواص بنزين ميشود [6]. اگرچه در كشورهاي دنيا مطالعات وسيعي در خصوص رفتار مخلوطهاي بنزين- اتانول به انجام رسيده است ولي در ايران كمتر به اين مورد پرداخته شده است و مقاله حاضر در اين خصوص ميباشد. يكي از خواص مهم بنزين كه نقش مهمي در عملكرد سوخت دارد فراريت سوخت است. توانايي يك سوخت در برابر تبخير شدن و تغيير آن سوخت از حالت مايع به بخار به ويژي فراريت سوخت بر ميگردد. بنزين و ديگر سوختهاي 3

4 مايع مانند الكلها در موتورهاي گوناگوني مورد استفاده قرار ميگيرند كه شرايط عملكردي آنها نيز بسيار متنوع است. اين موتورها و خودروها در شرايط متنوع آب و هوايي نيز كار ميكنند كه در نقاط مختلف از نظر دما و فشار محيط نيز شرايط كاري آنها بسيار متغيير ميباشد. بنابراين ويژگيهاي فراريت سوخت موتور اشتعال جرقهاي از اولين و مهمترين ويژگيهاي آن محسوب ميگردد. چند پارامتر سوخت نشان دهنده فراريت سوخت ميباشد. اين پارامترهاي شامل فشار بخار نمودار تقطير نسبت بخار به مايع و شاخص قفل بخار ميباشد 7] 8 و.[9 سوختهايي كه به راحتي تبخير نميشوند ممكن است روشن شدن موتور در هواي سرد را با مشكل مواجه نمايند. موتور و خودرو با سوختهايي كه به راحتي تبخير نميشوند داراي چابكي كافي نبوده و با شتاب مناسب گرم نميشوند. بر علكس سوختهايي كه بيش از حد تبخير ميشوند در دماهاي بالا منجر به مشكلاتي خواهند شد. اين سوختها به دليل تبخير شدن زياد باعث ميشوند كه مخلوط غني شده و گاهي مواقع نيز در لولههاي سوخت بخارهاي سوخت تشكيل شده كه از حركت سوخت به سمت موتور جلوگيري ميشود. در واقع تبخير بيش از حد منجر به ايجاد قفل گازي يا قفل بخار ميگردد. با تغيير ويژگيهاي فراريت سوخت در فصول مختلف سال و مناطق آب و هوايي مختلف ميتوان از اين مشكلات جلوگيري نموده و روشن شدن و كارآيي موتور را نيز بهبود بخشيد. بنابراين استاندارد بودن سوخت از نظر تمايل به تبخير از اهميت خاصي بر خوردار است [8]. در اين مقاله به نقش اتانول در تغيير برخي از خواص مهم بنزين پالايشگاه تهران پرداخته خواهد شد. مواد و روشها به منظور بررسي خواص سوخت نمونه بنزين بدون فرآورده متيل ترشياري بوتيل اتر از پالايشگاه تهران تهيه گرديد و به اين بنزين مقادير و %20 حجمي اتانول افزوده شد. بررسي خواص تقطير مخلوطهاي بنزين- اتانول از اهميت بالايي برخوردار است و در اين پژوهش نيز به انجام رسيده است. روش آزمون خواص تقطير اكنون در دنيا استاندارد شده و ميتوان به يكي از روشهاي معمول آن كه آزمون تقطير مطابق با استاندارد انجمن مواد و آزمون آمريكا است اشاره نمود. طبق اين استاندارد روش ASTM D86 به منظور تعيين فراريت سوخت بر مبناي نقاط جوش هيدروكربنهاي موجود در بنزين به كار گرفته ميشود. هيدروكربنهاي با فراريت بالاتر در دماي پايينتري تبخير ميشوند و مواد با فراريت كمتر در دماهاي بالاتري تبخير ميشوند. در صورتي كه نمودار دماي تقطير سوخت نسبت به ميزان مواد تقيطر شده ترسيم گردد به نمودار حاصل نمودار تقطير گفته ميشود فشار بخار سوخت يكي ديگر از خواص مورد بررسي بود. يكي از روشهاي معمول اندازه گيري فشار بخار سوخت ASTM روش مورد استفاده در استاندارد D323 (RVP) انجمن مواد و آزمون آمريكا است. طبق اين استاندارد فشار بخار سوخت يكي از ويژگيهاي فيزيكي سوخت است. در 37/8 اين روش استاندارد فشار بخار سوخت در دماي o C اندازه گيري ميشود. در استاندارد انجمن آمون و مواد آمريكا اين ويژگي سوخت به عنوان يك ويژگي بحراني سوخت خودرو مطرح شده است كه روشن شدن گرم شدن و تمايل به قفل بخار سوخت به اين ويژگي مربوط ميشود. اين روش آزمون فقط مناسب بنزينهايي است كه داراي مواد اكسيژنه نباشند و اگر مواد اكسيژنه دارند نوع آن متيل ترشياري بوتيل اتر باشد. در صورتي كه مواد اكسژنه ديگري نظير اتانول متانول و... مورد استفاده قرار گيرد روش آزمون نيز بايد متفاوت باشد. روش آزمون جهت اندازه گيري فشار بخار اينگونه بنزينها مطابق با استاندارد ASTM D 4953 ميباشد. اندازه گيري فشار بخار سوخت به اين صورت است كه نمونهاي از سوخت درون يك محفظه بسته با دماي ثابت قرار داده ميشود. سوختهاي با فراريت بيشتر سريعتر تبخير ميشوند و فشار بيشتري درون محفظه ايجاد مينمايند. بر 4

5 = T90 دماي %90 تقطير DI براي انواع مختلف بنزين متفاوت است و بايد متناسب با عكس سوختهاي با فراريت كم داراي تبخير كندتري هستند و فشار كمتري ايجاد مينمايند [10 و 11]. قفل بخار از ديگر ويژگيهاي مهم مورد بررسي در اين پژوهش است. در استاندارد آمريكايي انجمن مواد و آزمون آمريكا روشهاي استانداردي براي اندازه گيري قفل بخار و نسبت بخار به مايع وجود دارد. در گذشته از استاندارد ASTM استفاده ميشد. امروزه استاندارد ASTM D 2533 D5188 يك روش اندازه گيري اراي ه مينمايد. در اين روش دمايي كه در آن نسبت بخار به مايع برابر (20 20 = V/L T) است به عنوان يك ويژگي سوخت محسوب ميشود. البته در اين روش ميتوان نسبت بخار به مايع سوخت را در مقادير ديگري نيز محاسبه كرد. استاندارد ASTM D5188 براي اندازه گيري مخلوطهاي اتانول بنزين و مخلوطهاي ديگر بنزين با سوختهاي اكسيژنه هم مناسب است [12]. استاندارد ASTM D2533 كه در گذشته به عنوان روش استاندارد اندازه گيري نسبت هوا به سوخت به كار گرفته ميشد از سال 2008 ممنوع اعلام شد. در اين استاندارد از جيوه در فرآيند آزمون استفاده ميشد كه به دليل سمي بودن اين ماده ديگر اين روش آزمون به كاربران توصيه نميشود [13]. اگرچه تمام گستره نقاط منحني تقطير از اهميت بالايي برخوردار است ولي ميتوان گفت كه روشن شدن موتور گرم شدن و ادامه كار موتور به نقاط خاصي از نمودار تقطير مربوط ميشود. براي مثال روشن شدن موتور در هواي سرد و فصلهاي مختلف سال باشد. در آمريكا مقدار نرمال آن بين 375 تا 625 o C است. در كشورهاي مختلف نيز ممكن است محدوده اين شاخص با هم تفاوت داشته باشد. مقادير كم اين شاخص منجر به روشن شدن آسان موتور در هواي سرد و گرم شدن سريع موتور ميشود. پس از گرم شدن موتور اين شاخص تا ثير چنداني بر عملكرد موتور ندارد [3 8 و 16]. از ديگر ويژگيهاي مورد مطالعه در اين تحقيق ميتوان به نسبت هوا به سوخت اشاره كرد. در صورتي كه از قانون بقاي جرم استفاده شود در فرآيند احتراق مواد سوختي با هوا واكنش ميدهند. به صورت تي وري مي توان معادله واكنش را موازنه كرد و ميزان هر يك از اجزاي واكنش را تعيين نمود. براي اين منظور تركيبات سوخت و هوا مورد نياز است. در صورتي كه مقدار اكسيژن جهت انجام واكنش كافي باشد سوخت به صورت كامل ميتواند اكسيد گردد. كربن موجود در سوخت تبديل به CO 2 و هيدروژن تبديل به H 2 O ميگردد. البته اين نحوه احتراق تي وري بوده و در شرايط عملي رخ نميدهد. اين در حالي است كه واكنش احتراق بسيار پيچيدهتر است. در استانداردهاي انجمن آزمون و مواد آمريكا روش استانداردي جهت اندازه گيري ميزان اكسيژن در سوخت موجود است. روشهاي قديمي محاسبه ميزان اكسيژن مايعات و مواد جامد به نسبت سخت ميباشد. استاندارد ASTM E385 انجمن آزمون و مواد آمريكا روش مناسبي جهت اندازه گيري اكسيژن سوخت اراي ه مينمايد [17]. عدد اكتان كه از ويژگيهاي بسيار مهم بنزين ميباشد قابليت اين سوخت را در برابر خود اشتعالي نشان ميدهد. هر چقدر كه عدد اكتان بنزين بالاتر باشد كيفيت احتراق بهتري در موتور حاصل ميگردد. عدد اكتان تحقيقي سوخت مطابق با استاندارد ASTM D2690 اندازه گيري شد. ادامه كار موتور را ميتوان با شاخص چابكي نشان داد. شاخص چابكي را كه با Index) DI (Drivability نشان ميدهند از فرمول (1) محاسبه ميشود [ و 15]. شاخص چابكي يكي ديگر از ويژگيهاي مورد مطالعه در اين پژوهش است. DI = 1.5 (T10) (T50) + (T90) (1) كه در اين رابطه: = T10 دماي %10 تقطير = T50 دماي %50 تقطير 5

6 نتايج و بحث خواص تقطير يا نمودار تقطير يكي از مهمترين ويژگيهاي بنزين محسوب ميشود. اين ويژگي عملكرد موتور را تحت تا ثير قرار ميدهد. افزودن اتانول به بنزين منجر به تغيير در اين ويژگي سوخت ميشود (جدول 1). جدول 1 : خواص تقطير مخلوطهاي بنزين دما (درجه سلسيوس) E0 E5 E10 E15 E20 اتانول تقطير شده % در صورتي كه نمودار تقطير مخلوطهاي بنزين- اتانول ترسيم گردد شكل (3) حاصل ميشود. فشار بخار سوخت يكي از ويژگيهاي سوخت است كه اهميت زيادي در روشن شدن موتور و آلايندههاي تبخيري قبل از احتراق دارد [18 و 19]. جدول 2 و شكل 4 تا ثير اتانول را بر فشار بخار سوخت نشان ميد هد. اين نتايج نشان داده است كه افزودن اتانول به بنزين منجر به بالا رفتن فشار بخار ميشود. بيشترين ميزان فشار بخار در مخلوط حاوي %10 اتانول حاصل شده و با زياد شدن اتانول فشار بخار رو به كاهش ميرود. با افزودن اتانول به بنزين شكي نيست كه فشار بخار سوخت تحت تا ثير قرار ميگيرد. پس به منظور كاهش آلايندهها بهبود عملكرد سوخت و بهره وري انرژي اين پارامتر سوخت مورد توجه قرار گيرد. چيزي كه از مطالعه نتايج پژوهشگران مشخص است اين است كه به منظور استفاده از اتانول در بنزين به خصوص در مقادير كم (كمتر از %20) بايد توليد كنندگان سوخت در اجزاء سوخت خود تمهيداتي در نظر بگيرند. شكل 3: تا ثير اتانول بر نمودار تقطير مخلوطهاي بنزين اتانول. جدول 2: فشار بخار يك نمونه بنزين پالايشگاه تهران و مخلوطهاي آن مشخصه نمونه با اتانول. E20 7/4 E15 7/8 E10 8/00 E5 7/8 E0 7/00 فشار بخار ريد (Psi) در 37/8 o C نكته ديگر اين است كه سوخت در فصلهاي مختلف سال بسته به دماي محيط و منطقه ميتواند داراي تغييراتي در خواصي نظير فشار بخار باشد. با مديرت صحيح استفاده از اتانول در ايران كه داراي تنوع آب و هوايي گستردهاي است امكان پذير است. همچنين تا ثير فشار بخار سوخت بر آلايندهها هر فرد و يا جامعهاي را به استاندار سازي سوخت و توجه به اراي ه سوخت با خواص متفاوت در شهرها و فصلهاي مختلف كشور تشويق مينمايد. 6

7 درصد حجمي اتانول در سوخت فشار بخار سوخت شكل 4: فشار بخار نمونه بنزين پالايشگاه تهران و مخلوطهاي آن با اتانول. شكل 6 تا ثير اتانول را بر افزايش شاخص چابكي بنزين نشان ميدهد. شاخص چابكي بنزين يكي از ويژگيهاي بنزين در سريع روشن شدن موتور و گرم شدن موتور است [8]. پايين بودن شاخص چابكي سريع تر گرم شدن موتور و رسيدن به دماي مناسب را به همراه دارد كه با افزايش بنزين به اتانول اين امر زودتر تحقق مييابد. البته نمودار نشان ميدهد كه با زياد شدن درصد اتانول اين تغييرات كم شده و در نهايت دوباره اين شاخص رو به افزايش داشته است ميزان اتانول در سوخت شكل 6: جدول 3 و شكل 5 تا ثير اتانول بر شاخص قفل بخار سوخت را نشان ميدهد. كمتر بودن شاخص قفل بخار كاهش خطرات حمل و نقل بهتر روشن شدن موتورو در هواي گرم و كاهش آلايندههاي تبخيري را به همراه دارد [9]. اين شكل نشان ميدهد كه با افزودن اتانول به بنزين ابتدا شاخص قفل بخار به افزايش يافته و بعد كاهش مييابد. جدول 3 : تا ثير اتانول بر نسبت بخار به مايع مخلوطهاي بنزين - اتانول شاخص قفل بخار سوخت بنزين پايه بنزين پايه + %5 اتانول بنزين پايه + %10 اتانول بنزين پايه + %15 اتانول بنزين پايه تا ثير اتانول بر شاخص چابكي بنزين. شاخص چابكي شكل هاي 7 و 8 تا ثير اتانول بر ميزان اكسيژن موجود در سوخت و نسبت استوكيومتري هوا به سوخت را نشان ميدهد. اين ويژگي از ويژگيهاي مهم عملكردي موتور ميباشد كه با افزايش اتانول تحت تا ثير قرار ميگيرد و به منظور بهينه شدن عملكرد موتور بايد در سامانه كنترل هوشمند موتور جهت رسيدن به احتراق مطلوبتري تغييراتي ديده شود. 639/7 796/6 831/6 831/6 + %20 اتانول 831/6 شاخص قفل بخار درصد وزني اكسيژن در سوخت درصد حجمي اتانول در سوخت درصد حجمي اتانول در سوخت شكل 7: شكل : 5 شاخص قفل بخار بنزين پالايشگاه تهران و مخلوطهاي آن با اتانول. تا ثير اتانول بر ميزان اكسيژن موجود در سوخت. 7

8 نسبت هوا به سوخت استوكيومتري شاخص قفل بخار بنزين با افزودن اتانول افزايش يافته و بعد روند افزايشي آن متوقف ميشود. شاخص چابكي سوخت با افزودن اتانول به بنزين كاهش يافته و بعد متوقف مي گردد. افزودن اتانول به بنزين منجر به افزايش ميزان اكسيژن سوخت ميشود درصد حجمي اتانول در سوخت 8 شكل 8: تا ثير اتانول بر نسبت استوكيومتري هوا به سوخت مخلوطها. عدد اكتان تحقيقي مخلوطهاي بنزين- اتانول نيز طبق استاندارد اندازه گيري شد. جدول 4 عدد اكتان مخلوطهاي مختلف بنزين- اتانول را نشان ميدهد. از اين جدول به راحتي مشاهده ميگردد كه بيواتانول تا ثير بسزايي در افزايش عدد اكتان داشته است. عدد اكتان بنزين تهيه شده از پالايشگاه تهران بسيار پايين ميباشد و حتي از مقدار حداقل اعلام شده توسط اين شركت يعني 87 نيز پايينتر بود. افزايش چشمگير عدد اكتان توسط بيواتانول نياز به اين افزودني را در سوخت ايران نشان ميدهد. جدول 4 : نتيجهگيري عدد اكتان تحقيقي مخلوطهاي بنزين- اتانول افزدون اتانول به بنزين منجر به تغيير در نمودارد تقطير ميگردد كه هر چه ميزان اتانول بيشتر باشد نمودارد سوخت مخلوط دچار تغيير بيشتري خواهد شد و نمودار نهايي به نمودار تقطير اتانول خالص كه خطي است نزديك ميشود. افزودن اتانول به بنزين ابتدا منجر به افزايش فشار بخار سوخت ميشود و با افزايش درصد اتانول فشار بخار سوخت مخلوط كاهش مييابد. سپاسگزاري در اينجا جا دارد كه از زحمات مدير عامل سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و ري يس اداره پژوهش اين شركت كه در انجام اين پژوهش از هر گونه كمكي خودداري ننمودند تشكر و قدرداني گردد. مراجع [1] Transportaion and Regional Programs Division Office of Transportation and Air Quality U.S. Environmental Protection Agency. (2008). Guide on Federal and State Summer RVP Standards for Convenrional Gasoline Onle. EPA, United States Environmental Protection Agency, EPA420-B , April [2] The auto techniciant's gasoline guide.(1996). Change in gasoline guide. [3] قباديان ب. رحيمي ه. و براتيان ا. (1387). تكنولوژي توليد و كاربرد سوخت گياهي بيواتانول. زير چاپ. انتشارات دانشگاه تربيت مدرس. [3] ASTM Standards. American society for testing and material. [4] Worldwide fuel charter. (2006). Wordwide fuel harmonization. 4 th edition, September 2006, [5] Westbrook, A. P. (1999). Compatibility and Permeability of Oxygenated Fuels to Materials in Underground Storage and Dispensing Equipment. State Water Resources Control Board s Advisory Panel. [6] Fuels and Transportation Division Meridian Corporation. (1991) Properties of Alcohol Transportation fuels. Prepared for: Biofuels Systems Division Office of Alternative Fuels U.S. Department of Energy [7] رحيمي ه. و قباديان ب. (1387). تكنولوژي سوخت رساني خودرو. انتشارات دانشگاه تربيت مدرس. زير چاپ. [8] Society of Automotive Engineers (SAE). (1990). Engines, Fuels, Lubricants, Emissions, and Noise, 1990 SAE Handbook, V-3, p , 1990.

9 [9] American Socity of Testing and Material. ASTM D Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method). [10] American Socity of Testing and Material. Test Method for Vapor Pressure of Gasoline and Gasoline- Oxygenate Blends (Dry Method). [11] American Socity of Testing and Material. ASTM D a Standard Test Method for Vapor- Liquid Ratio Temperature Determination of Fuels (Evacuated Chamber Method). [12] American Socity of Testing and Material. Withdrawn Standard: ASTM D Standard Test Method for Vapor-Liquid Ratio of Spark-Ignition Engine Fuels (Withdrawn 2008). [13] AVL MTC. (2005). Blending of ethanol in gasoline for spark ignition engines, problem inventory and evaporative measurements. Study performed by Stockholm univestity, ATRAX AB, Autoemission KEE consultant AB, AVL MTC AB. [14] Downstream Alternatives Inc. (1997). Driveability and Performance Of Reformulated and Oxygenated Gasolines. DAI Informational Document no , March [15] American Socity of Testing and Material. ASTM D b Standard Specification for Automotive Spark-Ignition Engine Fuel. [16] American Socity of Testing and Material. ASTM E Standard Test Method for Oxygen Content Using a 14-MeV Neutron Activation and Direct-Counting Technique [17] Robert Bosch Gmbh. (1986). Automotive Handbook, (Stuttgart: Robert Bosch Gmbh, 1986), p. 210,216. [18] Bolt, Jay A. (1980). A Survey of Alcohol as a Motor Fuel. SAE/PT- 80/

آریوپایا سازنده انحصاری مبدل های گرمایی صفحه ای تحت لیسانس GEA PHE Systems آلمان بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با است

آریوپایا سازنده انحصاری مبدل های گرمایی صفحه ای تحت لیسانس GEA PHE Systems آلمان بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با است بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با استفاده از شبيه سازی در نرم افزار HYSYS مهندس شقایق خلجی 34 کارشناس ارشد دفتر مطالعات و مديريت انرژي مديريت برنامه ريزي شرکت ملی گاز ایران

توضیحات بیشتر

خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد

خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد www.anoonashad.com فصل سينتيك واكنشهاي متجانس di i ± d( i/ ) i i ± ± [ ][ ] (T) f (,, ) B dpi i ± T a + bb c + dd - - سرعت واکنش سرعت واكنش نسبت

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - farei shimi.doc

Microsoft Word - farei shimi.doc فصل پنجم: استوكيومتري مطالب فصل: قسمت اول روابط مولي در تركيبهاي شيميايي قسمت دوم استوكيومتري واكنش قسمت سوم غلظت محلولها و استوكيومتري محلولها قسمت چهارم گازها و استوكيومتري گازها تعداد سو الات اين فصل

توضیحات بیشتر

ویدئو کتاب شیمی 3 بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند.

ویدئو کتاب شیمی 3 بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند. در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند. LED )مخفف شده ی عبارت )Light Emitting Diode به معنای دیود نشردهنده نور است. تغییر فیزیکی تغییری است که در آن تنها

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید پانزدهم جلسه انرژي آزاد گیبس جلسه قبل گرماي تبدیل کسر هاي فاز S universe یخ گرم ذوب میشود و 0 یخ سرد ذوب نمیشود و آنتروپی جهان ثابت باقی می ماند دم ا در ج ایی ک ه تغیی رات آنتروپ ی جه

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

محصوالت صنعتی لیکومولی

محصوالت صنعتی لیکومولی محصوالت صنعتی لیکومولی روغن هیدرولیک چند منظوره ATF III این محصول چند منظوره مورد استفاده در سیستم های انتقال قدرت دستی اتوماتیک سیستم های هیدرولیکی خودرو در کنار دیگر کاربردهای مختلف صنعتی می باشد. این

توضیحات بیشتر

H.V.

H.V. معاونت حملونقل و ترافيک شهرداري تهران تهيه کننده: مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام تهران تير 3131 -1 MUTCD EN-. Corner Cubes Prismatic Lens Spherical Lens Housing Lens 6-3 -813/1 تهران شهرداري فني عالي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

ارزیابی و عملکرد چرخه ترمودینامیکی اتکینسون.doc

ارزیابی و عملکرد چرخه ترمودینامیکی اتکینسون.doc ارزیابی و عملکرد چرخه ترمودینامیکی اتکینسون-دیزل در طراحی موتور ماشینهاي کشاورزي صابر طورسوادکوهی آموزشکده فنی و حرفهاي سما دانشگاه ازاد اسلامی واحد قاي مشهر قاي مشهر ایران روح االله عابدي فیروزجاي ی مدرس

توضیحات بیشتر

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های مغناطیسی و غیر مغناطیسی علی رضایی سعید عابدین پور جهانفر ابویی دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان صندوق پستی ۵۱۵۱۱-۵۵۱۱ زنجان

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 به نام خداوند بخشنده و مهربان جایگاه EN 1090 در کمیته متناظر سازه هاي فولادي ISO/INSO TC 167 اروپا مهندس رضا ایمانیان نجف آبادي دبیر کمیته متناظر سازه هاي فولادي در سازمان ملی استاندارد ایران ISO/INSO

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از هر کدام

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصول: عایق پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات اختصار محصول: PUR & PIR ساختار شیمیایی: پلیمری آلی عرضه کننده: آرمان عایق اسپادانا اطالعات تماس: تلفن: 11 1119119 9111 فاکس: 3329112

توضیحات بیشتر

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد که همانند

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره د

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره د دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر موضوع: اندازه گیري ضریب هدایت حرارتی نانو سیالات استاد راهنما: جناب آقاي دکتر طغرایی دانشجو: سید جواد حسینی شماره دانشجویی: 90104518 تابستان 94 فهرست عنوان صفحه فصل اول

توضیحات بیشتر

مقاله شماره : 1 سومين همایش تخصصي گروه صنعتي سيمان تهران "نقش برق و كنترل در ایجاد ارزش پایدار" نگاهی جدید به موضوع کالیبراسیون تجهیزات صنعتی جهت کاهش

مقاله شماره : 1 سومين همایش تخصصي گروه صنعتي سيمان تهران نقش برق و كنترل در ایجاد ارزش پایدار نگاهی جدید به موضوع کالیبراسیون تجهیزات صنعتی جهت کاهش نگاهی جدید به موضوع کالیبراسیون تجهیزات صنعتی جهت کاهش زمان و هزینه محمدرضا توشه خواه 1 1 لیسانس برق گرایش الکترونیک آزمایشگاه الکترونیک واحد برق کارخانه سیمان گیالن سبز Hashoot.r@gmail.com چکیده در این

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

رتمودینامیک 1 وو 2 تالیف دکتر بهزاد خداکرمی

رتمودینامیک 1 وو 2 تالیف دکتر بهزاد خداکرمی رتمودینامیک وو تالیف دکتر بهزاد خداکرمی فصل مفاهیم بنیادی ترمودینامیک -- شکلهای مختلف انرژی E = V E = gz E = U + E + E = U + V + gz W Fds انرژی جنبشی: )( انرژی پتانسیل گرانشی: )( انرژی کل: )3( -- کار )4(

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx تحليل و طراحي كنترل كننده براي سلولهاي سوختي هيدروژني از نوع SOFC حسام الدين مصلي استاد راهنما: امين نوبختي رئوس مطالب معرفي اهداف پروژه اقدامات صورتگرفته مسير پيش رو همكاران: مهدي شريف زاده ) استاد دانشكده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

كد مقاله : CCI2095 بهمن ماه دومين كنفرانس احتراق ايران مشهد- دانشگاه ا زاد اسلامي مشهد شبيه سازي ترموديناميكي احتراق در موتور هاي اشتعال جرقه ا

كد مقاله : CCI2095 بهمن ماه دومين كنفرانس احتراق ايران مشهد- دانشگاه ا زاد اسلامي مشهد شبيه سازي ترموديناميكي احتراق در موتور هاي اشتعال جرقه ا كد مقاله : CCI095 شبيه سازي ترموديناميكي احتراق در موتور هاي اشتعال جرقه اي سيد ميثم بزرگي مجتبي احمدي راد واحد پژوهش و توسعه شركت مگاموتور meysambozorgi@auto.iust.ac.ir چكيده در اين مقاله شبيه سازي ترموديناميكي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - shimi 0.doc

Microsoft Word - shimi 0.doc آزمایشگاه شیمی تجزیه مو لفان فرشته قناعت مهدي زحمتکشان سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابک وضعیت فهرست نویسی یادداشت موضوع شناسه افزوده شناسه افزوده شناسه افزوده رده بندي کنگره رده

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید

FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید FaraDabir.ir با فرادبیر دیگه نگران کنکور نباشید ردیف بارم نام و نام خانوادگی:... مقطع و رشته: دهم ریاضی نام پدر:... شماره داوطلب:... تعداد صفحه سؤال: 2 صفحه جمهوری اسالمی اریان اداره ی ک ل آموزش و رپورش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - equib86.doc

Microsoft Word - equib86.doc درس : شيمي پيش گردآوري : ح - محمد شيميايي تعادلهاي اگر در يك واكنش اين امكان وجود داشته باشد كه فرآوردهها از طريقي دوباره به واكنشدهندهها تبديل شوند واكنش را برگشت پذير مينامند. در واكنشهاي برگشت پذير

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد بررسی وضعیت صنعت فولاد مقدمه صنعت فولاد یکی از موتورهاي محرك توسعه اقتصادي کشورها در سراسر جهان به شمار می رود. این صنعت علاوه بر نقش کلیدي در توسعه کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا عاملی موثر در رشد

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3 استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 8/8/ كد استاندارد: 0-/49// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chap-1-f

Microsoft Word - chap-1-f سوالهاي پرتكرار امتحاني-كد كتاب 567 7 سينتيك شيميايي آ ( مفاهيم پايه سينتيك سرعت واكنش و تغييرات آن مرجع در مدت شش دقيقه پايان پذيرد بين سرعت متوسط توليد شيراز دكترحسابي (0 بار تكرار) Zn HSO4 ZnSO4. اگر

توضیحات بیشتر

مبحؠپنجم : سازوکار واکنش های شیمیایی

مبحؠپنجم : سازوکار واکنش های شیمیایی سازو کار واکنش های شیمیایی یکی از هدف های آشنایی با چگونگی انجام یک واکنش در سطح ذره ای است. برای این منظور باید به آنچه طی واکنش بر ذره های سازنده ی واکنش دهنده ها یا فراورده ها می آید و چگونگی تبدیل

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

منابع

منابع دانشکده مهندسی گروه برق پایان نامه کارشناسی گرایش قدرت مطالعه و بررسی عملکرد سیستم همزمان برق و حرارت استاد راهنما دکتر ابوالفضل جلیلوند نام دانشجو سمانه عبدی پوراصل خرداد ۳۹ چکیده تداوم رشد مصرف انرژی

توضیحات بیشتر

شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را

شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را اكسيد بازي مينامند چون از واكنش اين اكسيدها با آب محلول

توضیحات بیشتر

E-Visa the first step in E-Government in Iran

E-Visa the first step in E-Government in Iran رواديد الكترونيكي گام اول در پياده سازي دولت الكترونيكي علي پرويني مدير پروژه نرم افزار رواديد الكترونيكي و كنسولي وزارت امور خارجه parvini@acm.org عناوين دولت الكترونيكي و خدمات آن مشكلات پروژههاي نرم

توضیحات بیشتر

رسم خطی عمودی در نمودار خطی

رسم خطی عمودی در نمودار خطی رسم خطی عمودی در نمودار خطی محمد ناظری بهار 1396 Talant.ir با نمودارهای اکسل به راحتی می شود خطی عمودی برای نمودار خطی ایجاد نمود. دلیل اینکه این موضوع را می خواهم بررسی کنم آن است تا راحت تر بتوانیم در

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 شرکت سهامی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دفتر فناوری اطلاعات استانداردهای توسعە نرمافزار با متدولوژی RUP (Software Architecture Document) کارگزار : سید مصطفی حسینی تاریخ : آبان 84 برگه شناساي

توضیحات بیشتر

راهنمای جامع طب غواصی 365 فصل بیست و سه مسمومیت با مونواکسیدکربن Carbon Monoxide Toxicity

راهنمای جامع طب غواصی 365 فصل بیست و سه مسمومیت با مونواکسیدکربن Carbon Monoxide Toxicity راهنمای جامع طب غواصی 365 فصل بیست و سه مسمومیت با مونواکسیدکربن Carbon Monoxide Toxicity 366 راهنمای جامع طب غواصی مسمومیت با منو اکسید کربن 367 مونواکسیدکربن )CO( گازی است که با احتراق ناقص ترکیبات حاوی

توضیحات بیشتر

Page 1.cdr

Page 1.cdr Engineering Co. IMEN TIAR ) ) قابل نصب بصورت سربالا و واژگون www.imentiar.com Upright & Pendent Rev. B شرکت مهندسی ایمن تیار در سال 1378 فعالیت خود را بعنوان تولید کننده و تا مین کننده تجهیزات ایمنی و

توضیحات بیشتر

استاندارد خروجی فاضلاب

استاندارد خروجی فاضلاب مقدمه و تعاریف : این استاندارد باستناد ماده آي ین نامه جلوگیري از آلودگی آب و با توجه به ماده سه همین آي ین نامه و با همکاري وزارتخانه هاي بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیرو صنایع صنایع سنگین معادن و فلزات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

Database Course Introduction

Database Course Introduction م آن ه جان را ت آ و ت معرفی درس: طراحی پایگاه دادهها (40384 ( مرتضی امینی نیمسال دوم 95-94 مقدمه 2 نیازمند توسعه سیستمهاي اطلاعاتی یا برنامههاي کاربردي براي استفاده از اطلاعات وجود حجم زیادي از دادهها

توضیحات بیشتر

گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی

گزارش اجرای پروژه های  اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی وه ولات نا تبد ی ی عملکرد صادرات محصولات عمده صنایع تبدیلی : میلیون دلار : هزار تن ردیف گروه کالایی سه ماهه 197 سه ماهه 196 درصد تغییرات مهمترین کشورهاي هدف صادراتی طی سه ماهه 197 کشور 41 12 25 4 18 45

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - farei shimi.doc

Microsoft Word - farei shimi.doc پاسخهاي تشريحي D XSO4 H O () s XSO4 H O () 5 6 4 08 ( 5 6 4 08 08 ) XSO4 H O جرم مولي نمك متبلور را گرم فرض ميكنيم. molxso H O molh O H O XSO H O 4 8 5 6 4 08H O XSO4 H O molxso4 H O molh O 7mol 7 M M

توضیحات بیشتر

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید.

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید. کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را کنید. همچنین براي هماهنگی ثبت نام با شماره هاي 02144873669 09197495086

توضیحات بیشتر

بنام خدا

بنام خدا بنام خدا دانشگاه علوم پزشکی ايالم دانشکده بهداشت طرح درس : دانشجویان عنوان درس : شیمی تجزیه عملی تعداد و نوع واحد: زمان ارائه درس : مدرس : صباح شیري ۲ واحد عملی نیمسال اول 97-96 دو شنبه 41-41 بهداشت حرفه

توضیحات بیشتر

مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.ب

مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.ب مقدمه اتصال به اینترنت بدون استفاده از فایروال مانند گذاشتن سوییچ در اتومبیل قفل نکردن درب های آن و رفتن به یک فروشگاه برای تهیه لوازم مورد نیاز است.با اینکه ممکن است بتوانید در صورت سرقت اتومبیل سریعا

توضیحات بیشتر

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهمکانیک سیالات وحید زارعی ساسان نبی زاده محسن یارمحمدی...

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11 ضميمه دو

Microsoft Word - 11 ضميمه دو 155 ضميمه 2: سرانههاي تا سيسات شهري مباني نظري برنامه 5 ساله فرهنگي اجتماعي شهر تهران 156 157 مساجد و اماكن مذهبي نظر به نقش مسجد و اهميت آن و با توجه به پراكندگي مساجد و اماكن مذهبي در سطح شهرها و محلات

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك ------------- www.ptf-co.com ----------- زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را كنترل كنيم و فشار سيال يا گاز را در اندازه تعريف شده

توضیحات بیشتر

0104.doc

0104.doc مفهوم ضربه هدف ما از مطالعه برخورد در اين فصل اين است كه ببينيم در صورت معلوم بودن حركتهاي اوليه ذرات برخورد كننده با استفاده از اصول پايستگي تكانه و انرژي و با فرض اينكه چيزي در مورد نيروهاي مو ثر در

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation AFGHAN SONATA MOTORCYCLE COMPANY ADD : HERAT, DIST 5 TH, BAHZAD STREET, IN FRONT OF AFGHAN UNITED BANK TELL: (+93)799659265 (+93)700000707 - (+93)402232683 WEB:- WWW.AFGHANSONATA.COM EMAIL:- INFO@AFGHANSONATA.COM

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 25storage bacteria

Microsoft Word - 25storage bacteria صفحه 1 از 5 : ١ هدف نگهداري و استفاده از كشت هاي ذخيره به روش در بخش میكروب همگون مدت به شیوه اي طولاني مدت و كوتاه شناسي آزمایشگاه نگهداري كشت هاي ذخيره كه براي اهداف كنترل كیفي استفاده مي شوند باید به

توضیحات بیشتر

90-04.xls

90-04.xls اداره كل هواشناسي استان تهران ماهنامه هواشناسي تير 19 www.tehranmet.ir e-mail: tehran@irimet.net www.irimo.ir تارنماي الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان تهران نشاني پست الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

REAR CRANK SHAFT OIL SEAL _

REAR CRANK SHAFT OIL SEAL  _ عنوان : دستورالعمل تعویض قطعات در تعمیرگاهها در دوره گارانتی (کاسه نمد ته میل لنگ) کارفرما : شرکت سایپا کد پروژه : 91612 ویرایش : 00 تاریخ : خرداد 1392 » بسمه تعالی «مهندسین مشاور صنایع وسایط نقلیه (خودرو)

توضیحات بیشتر

1 1 انتقال حرارت مدرسان شریف مقدمه فصل اول» آشنایی با روشهاي انتقال حرارت و معادلات حاکم «انتقال حرارت حاصل اختلاف دماي میان دو نقطهاي است که انتقال ح

1 1 انتقال حرارت مدرسان شریف مقدمه فصل اول» آشنایی با روشهاي انتقال حرارت و معادلات حاکم «انتقال حرارت حاصل اختلاف دماي میان دو نقطهاي است که انتقال ح انتقال حرارت مدرسان شریف مقدمه فصل اول» آشنایی با روشهاي انتقال حرارت و معادلات حاکم «انتقال حرارت حاصل اختلاف دماي میان دو نقطهاي است که انتقال حرارت بین آنها صورت میپذیرد بنابراین میتوان گفت که در مبحث

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 42.doc

Microsoft Word - 42.doc 527 نقش انرژی هیدروژنی در دستیابی به توسعه پایدار خلاصه مولود شیوا بهار ضرابی سازمان انرژیهای نو ایران انرژی به عنوان عنصر اصلی فعالیتهای اقتصادی تولید و اراي ه خدمات مطرح میباشد بنابراین توسعه پایدار

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ???? ?????1

Microsoft Word - ???? ?????1 شيمي مهندسي ارشد کارشناسي طراحي فرايند جداسازي- پيشرفته مکانيک سيالات پيشرفته طراحي راکتور پيشرفته رياضيات پيشرفته Advanced fluid mechanics Advanced chemical reactor design Advanced mathematics يا يا Advanced

توضیحات بیشتر

QLOCKTWO W Manual

QLOCKTWO W Manual دیربب تذل نامز زا دفترچه راهنما به جهت به کاربردن ایمن و افزایش طول عمر دستورالعمل استفاده را با دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در اینترنت نیز در دسترس قرار دارد: www.qlocktwo.com > Information

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد 7931 1_ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت گرفت ضمن در نظر گرفتن کلیه مقادیر و شرایطی که در آن

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - what-is-ACCLERATOR-IRPUBLICPOLICY.docx

Microsoft Word - what-is-ACCLERATOR-IRPUBLICPOLICY.docx اين روزها با رشد روزافزون شكلگيري استارتاپ در كشورمان كلمهي شتابدهنده نيز زياد به گوش ميخورد و بسياري از افراد با اين مفهوم آشنايي ندارند.اما به واقع مفهوم شتابدهنده به چه معنا است و آيا اين مفهوم در كشورمان

توضیحات بیشتر

????? ? ???? ????? ???? ? ??????? ?? ??? ????? ARTCAM PRO.pdf

????? ? ????  ????? ???? ? ??????? ?? ??? ????? ARTCAM PRO.pdf طراحی و ساخت قطعات هنري و جواهرات با نرم افزار علی مشرفی اداره طراحی قالب و ابزارمرکز تحقیقات ایران خودرو moshrefi.ali@gmail.com ArtCAM Pro چیست ArtCAM Pro یک نرم افزار منحصر به فرد است که به کاربر اجازه

توضیحات بیشتر

Evaluation of Wastewater Treatment of Detergent Industry Using Coagulation Procession Pilot Scale

Evaluation of Wastewater Treatment of Detergent Industry Using Coagulation Procession Pilot Scale مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی یزد دوره سیزدهم شماره اول بهار 1384 صفحات 62-65 بررسی تصفیه فاضلاب صنایع شوینده به کمک فرایند انعقاد در مقیاس آزمایشگاهی مهندس بابک روشنی 2 دکتر

توضیحات بیشتر

10

10 مقاومت مصالح فصل 10: ستون ها 10. Columns دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان ستونها تعريف: عضوهای که هستند قائمی منشوری کنند. می تحمل را محوری فشاری بارهای انتخاب نحوی به ستون مقطع سطح ستونها

توضیحات بیشتر

Hsj,;d,ljvd

Hsj,;d,ljvd C.F.C* *کاهش ضخامت الیهی اوزون )%05( برفراز قطب جنوب به علت وجودC..C F است. (g) UV (g) (g) (g) : (g)(g) در شرایط عادی فریون 11 11 CFCl Cl (g) : C. F. C UV اما در حضور کلروفلئوروکربن ها Cl (g) (g) Cl(g)

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می ش

معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می ش معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می شوند. در سیستم انتقال قدرت معمولی راننده با فشار دادن

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می شود شناسه خبر : ۱۲۰۵۵ دوشنبه ۲۴ مهر - ۱۳۹۶ ۰۷:۱۸ ندامتگاه الیگودرز با سابقه 42 سال به یکی

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از

توضیحات بیشتر

Introduction to Economic Fluctuations Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy

Introduction to Economic Fluctuations  Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy C H A P T E R 9 مقدمه ای بر نوسان های اقتصادی MACROECONOMICS N. GREGOR MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت...

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 به نام خدا مهندسي اينترنت اساليد پنجم فرید رضازاده Decide what to index Collect it Index it (efficiently) Keep the index up to date Provide user-friendly query facilities How Search Engines Work? GoogleBot(Spider)

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx مو سسه ارزيابي و رتبهبندی دانشگاههای سبز جهان ۲۰۱۶ (UI ١ Green World Ranking) مقدمه دانشگاه اندونزي با هدف ترويج پايداري در آموزش عالي از سال 010 اقدام به ارزيابي و رتبهبندي دانشگاههاي جهان بر اساس معيارها

توضیحات بیشتر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر

راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر ر راهنمای استفاده از مخلوط کن دستی Hand blender3583 پیش از اولین استفاده باطری را شارژ کنید.. 2 جهت باز شدن درب دکمه را فشار دهید و رها کنید.. 1 شارژر را به پریز بزنید. باطری را داخل شارژر قرار دهید. سطح

توضیحات بیشتر

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - beton

Microsoft Word - beton روش پیشنهادي انجمن بتن آمریکا براي طرح مخلوط بتن معمولی( 89 - (AI 2.... :γ w علاي م اختصاري:... :A% درصد هواي بتن وزن مخصوص آب اشباع با سطح خشک حجم ریز دانه... :SSD... :V... : American oncrete Institute

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم Google Takeout چگونه آرشیو تمام اطلاعاتمان روی گوگل را دانلود کنیم روزی که گوگل اعلام كرد شما می توانید یک آرشیو از تمام اطلاعات جستجوی خود را دانلود كنيد این خبر بازخورد مثبت و خوشحال کننده ای را در بین

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

نرم‌افزارهایی که همین حالا باید استفاده از آن‌ها را متوقف کنید (بخش چهارم)

نرم‌افزارهایی که همین حالا باید استفاده از آن‌ها را متوقف کنید (بخش چهارم) استفاده ممنوع! نرمافزارهایی که همین حالا باید استفاده از آنها را متوقف کنید (بخش چهارم) ما بدون نرمافزار ناتوان خواهیم بود بدون آنها چگونه میتوانیم وبگردی کنیم از کامپیوترهای خود محافظت کنیم و فصلهای این

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = = cos

توضیحات بیشتر

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی

م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی م.شهنازی کپی کننده پیشفرض فایل های ویندوز هفت خوب است. اما فقط خوب است. کپی کننده پیشفرض ویندوز هفت هنگام کپی کردن فایل های بزرگ سریع نیست و در صورتی که در حین انجام کار خطایی رخ دهد به صورت کامل متوقف

توضیحات بیشتر

پنج ویژگی پنهان آپدیت بهاره ویندوز 10 که باید از وجود آن‌ها با خبر باشید

پنج ویژگی پنهان آپدیت بهاره ویندوز 10 که باید از وجود آن‌ها با خبر باشید قابلیتهایی متناسب با نیاز کاربران پنج ویژگی پنهان آپدیت بهاره ویندوز 10 که باید از وجود آنها با خبر باشید مطابق با روال سال گذشته تقریبا یک هفته پیش کاربران باید بهروزرسانی جدید ویندوز 10 موسوم به بهروزرسانی

توضیحات بیشتر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر 1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر شایان نام دانشجو : روح االله قدیري شماره دانشجویی :

توضیحات بیشتر

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله در این مقاله روش های تعیین پاسخ سازه تک درجه ا زادی که در معرض نیروی زلزله ناشی از جنبش زمین قرار گرفته باشد برررسی می شود. پاسخ به جنبش زمین ناشی از زلزله در مقالات قبل پاسخ سازه در اثر نیروهای ذاتی موجود

توضیحات بیشتر

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1

تمرین سری سوم درس مبانی برنامه نویسی پایتون دانشگاه شریف پاییز ۴۹ دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 دمرس: علی رضا رط ق ی حقی ق ت رطاح تم ر ی ن: علی رضا خاد م ی 1 به نکات زیر حتما دقت کنید: موعد تحویل تمرین تمدید نخواهد شد. قطع بودن اینترنت منزل یا خوابگاه کندی سرعت اینترنت عدم وقت و... هیچ کدام دلیل

توضیحات بیشتر