Microsoft Word

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Microsoft Word"

رونوشت

1 مجله دانشكده پزشكي اصفهان سال سي و پنجم/شمارهي 433 /هفتهي اول مرداد ماه 1396 تاريخ دريافت: 1396/4/7 تاريخ پذيرش: 1396/4/21 ارزيابي درونتن ايمني فيوژن پروتي ين DT386-BR2 به عنوان يك كانديداي دارويي ضد سرطان در مدل موشي فاطمه شفيعي راضيه انتشاري محمد رباني ع يل 4 جهانيان نجفآبادي چكيده مقاله پژوهشي مقدمه: سرطان يكي از بزرگترين مشكلات مرتبط با سلامتي ميباشد و با توجه به گسترش روزافزون مقاومتهاي دارويي و عوارض جانبي درمانهاي شيميايي فعلي توليد داروهاي هدفمند با عوارض جانبي محدود موضوع تحقيقات بسياري در علوم پزشكي ميباشد. در مطالعات قبلي فيوژن پروتي يني مركب از بخش كاتاليتيك و داخل غشايي سم ديفتري به عنوان عامل كشنده و پپتيد ضد ميكروبي BR2 به عنوان عامل هدفمند كننده (DT386-BR2) توليد شد. مطالعات اوليه برونتن اثرات ضد سرطاني انتخابي بر روي ردههاي سلولي سرطاني نشان داد. هدف از انجام مطالعهي حاضر ارزيابي درونتن سميت ناشي از پروتي ين DT386-BR2 بر روي موشهاي سفيد سالم بود. روشها: در ابتدا فيوژن پروتي ين DT386-BR2 با استفاده از تكنولوژي DNA نوتركيب در باكتري Escherichia coli توليد و با استفاده از كروماتوگرافي بر پايهي ستون نيكل خالصسازي گرديد و سپس با غلظتهاي مختلف ( و 300 ميكروگرم/روز) در موشهاي سفيد سالم به صورت داخل صفاقي و به مدت 5 روز متوالي تزريق گرديد. هر گروه سه تايي از موشها از نظر وضعيت زنده ماندن دماي بدن ميزان تغييرات وزن و ميزان مصرف غذا براي دو هفته بعد از آخرين تزريق مورد ارزيابي قرار گرفتند. به گروه شاهد منفي نيز نرمالسالين تزريق شد. يافتهها: هيچ تفاوت معنيداري بين ميزان زنده ماندن دماي بدن و ميزان تغييرات وزن موشهاي مواجه شده با فيوژن پروتي ين در غلظتهاي مختلف در مقايسه با شاهد منفي وجود نداشت (0/05 > P) و با افزايش غلظت پروتي ين هيچ گونه عوارض سويي در موشهاي سالم مشاهده نگرديد. نتيجهگيري: اين فيوژن پروتي ين ميتواند به عنوان يك كانديداي دارويي مناسب در مطالعات درونتن پيش باليني به منظور تعيين ويژگيهاي فارماكوكينتيك و فارماكوديناميك آن در مدل موشي زنوگرافت مورد ارزيابي قرار گيرد. واژگان كليدي: ايمنوتوكسين سم ديفتري سميت ايمني موش ارجاع: شفيعي فاطمه انتشاري راضيه رباني محمد جهانيان نجفآبادي ع ي.ل كانديداي دارويي ضد سرطان در مدل موشي. مجله دانشكده پزشكي اصفهان 1396 (433): 35 ارزيابي درونتن ايمني فيوژن پروتي ين DT386-BR2 به عنوان يك مقدمه ايمنوتوكسينها پروتي ينهاي نوتركيبي هستند كه از دو جزء مختلف تشكيل يافتهاند جزء هدفمند كننده moiety) (Targeting كه باعث شناسايي يك ليگاند خاص بر روي سلولهاي ويژه ميشود و جزء سمي moiety) (Toxic كه باعث از بين رفتن سلولهاي انتخاب شده ميشود (1). بوفورين (Buforin) يك پپتيد ضد ميكروبي است كه با ايجاد منافذ موقتي در غشاي سلولهاي سرطاني به سلول وارد ميشود بدون اين كه روي سلولهاي طبيعي اثر سوي ي اعمال كند و اين باعث شده است كه اين پپتيد در طراحي ايمنوتوكسينهاي جديد مورد استفاده قرار گيرد (2-4). از طرف ديگر توكسين ديفتري toxin) Diphtheria يا (DT پركاربردترين توكسين باكتريايي در طراحي و توليد ايمنوتوكسينها به شمار ميآيد به گونهاي كه با 1- متخصص بيوتكنولوژي دارويي گروه بيوتكنولوژي دارويي دانشكدهي داروسازي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اصفهان ايران 2- دانشجوي داروسازي دانشكدهي داروسازي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اصفهان ايران 3- استاد گروه بيوتكنولوژي دارويي دانشكدهي داروسازي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اصفهان ايران 4- استاديار گروه بيوتكنولوژي دارويي دانشكدهي داروسازي و مركز تحقيقات بيوانفورماتيك دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اصفهان ايران نويسندهي مسو ول: علي جهانيان نجفآبادي 655

2 جايگزين كردن دمين متصل شونده به گيرندهي اين توكسين با موتيفهاي هدفمند كننده ميتوان ايمنوتوكسينهاي مختلفي توليد كرد (5). بر اين اساس در مطالعات قبلي فيوژن پروتي يني ايجاد گرديد كه حاوي BR2 (پپتيدي از مشتقات بوفورين كه سلولهاي سرطاني را به صورت اختصاصيتر از بوفورين مورد هدف قرار ميدهد) (6) دمينهاي كاتاليتيك domain) (Catalytic و ترانسممبران (Trans-membrane) توكسين ديفتري (DT386) ميباشد (7). مطالعات مرتبط با ارزيابي اثرات سميت اختصاصي اين فيوژن پروتي ين بر روي ردههاي سلولي نشان داد كه اين پروتي ين داراي اثرات سيتوتوكسيك معنيداري بر روي ردههاي سلولي سرطاني foundation-7 (MCF-7) Michigan cancer و HeLa (به ترتيب با 50% Inhibitory concentration يا IC50 در حدود 2/08 و 0/55 ميكروگرم بر ميليليتر) است در حالي كه روي ردههاي سلولي طبيعي (HUVEC) Human umbilical vein endothelial cells و (HEK 293) Human embryonic kidney 293 فاقد اثرات سيتوتوكسيك معنيداري بود (7). بنابراين با توجه به نتايج اميدبخش مطالعات سلولي به عنوان اولين قدم در انجام مطالعات پيش باليني درون تن در مطالعهي حاضر ارزيابي ايمني و سميت اختصاصي اين فيوژن پروتيي ن بر روي مدل موشي سالم انجام شد تا بتوان از نتايج آن در طراحي مراح ل بعدي مطالع ات شامل تعي ين ويژگيه اي فارماكوكينتيك و فارماكوديناميك اين تركيب بهره برد. روشها مواد: فيوژن پروتي ين DT386-BR2 طي مطالعات قبلي توليد خالصسازي و تعيين مقدار گرديد كه در زير به صورت خلاصه ذكر گرديده است. موشهاي سفيد نژاد آلبينو (Albino) كه همگي نر و داراي محدودهي وزني گرم بودند. از لانهي حيوانات دانشكدهي داروسازي اصفهان تهيه شدند. مواد شيميايي مختلف مورد استفاده در اين طرح از شركتهاي معتبر خريداري گرديدند. توليد و خالصسازي فيوژن پروتي ين :DT386-BR2 همانطوري كه در مطالعات قبلي ذكر گرديد (7) براي توليد پروتي ين نوتركيب DT386-BR2 از باكتريهاي پذيراي Escherichia coli (DE3) BL21 استفاده گرديد. براي اين منظور پلاسميد نوتركيب pet28-dt386-br2 در اين باكتري ترانسفرم گرديد. القاي بيان نيز به وسيلهي Isopropyl β-d-1-thiogalactopyranoside (IPTG) با غلظت 1 ميليمولار انجام شد و در نهايت خالصسازي اين پروتي ين با استفاده از كروماتوگرافي تمايلي بر پايهي ستون نيكل صورت گرفت. در هر مرحله تا ييد بيان و خالصسازي با استفاده از تكنيك (SDS-PAGE) مورد ارزيابي قرار گرفت. آمادهسازي نمونهها براي مطالعات درونتن: حذف ليپوپليساكاريد از پروتي ين خالص شده با استفاده از تكنيك تريتون X114 و ارزيابي كارايي اين روش در حذف آن با استفاده از روش (LAL) Limulus amebocyte lysate انجام شد.(8) به صورت خلاصه تريتون X114 با غلظت نهايي 1 درصد به محلول پروتي يني اضافه گرديد و پس از مخلوط شدن به مدت 30 دقيقه در دماي 4 درجهي سانتيگراد به مدت 10 دقيقه در دماي 37 درجهي سانتيگراد گرماگذاري شد. در آخرين مرحله سانتريفيوژ نمونهها در دماي 25 درجهي سانتيگراد براي مدت 15 دقيقه و با دور g انجام گرديد. كليهي اين مراحل 3 مرتبه تكرار شد. در هر مرحله بخش مايع كه حاوي فيوژن پروتي ين مورد نظر بود جمعآوري شد و براي اضافه كردن مجدد تريتون X114 مورد استفاده قرار گرفت. بعد از اتمام اين مراحل عمليات تعويض بافر به وسيلهي دياليز و با (ph = 7/4) (PBS) Phosphate buffered saline انجام شد. در نهايت غلظت پروتي ين با استفاده از معرف Bradford اندازهگيري شد (9) و همچنين نمونهها جهت اندازهگيري مقدار اندوتوكسين باقيمانده به انستيتو پاستور ايران ارسال گرديد. در نهايت باقيماندهي نمونهها در دماي 70- درجهي سانتيگراد نگهداري گرديد تا براي مراحل بعدي مطالعه مورد استفاده قرار گيرد. ارزيا يب سميت غير اختصاصي فيوژن پروتي ين DT386-BR2 به صورت درونتن: همهي آزمايشهاي حيواني توسط كميتهي اخلاق دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ) of Ethics Committee (Isfahan University of Medical Sciences مورد ارزيابي قرار گرفت و بر طبق دستورالعمل مو سسهي ملي محافظت و استفاده از حيوانات آزمايشگاهي ) for National Institute of Health Guide (the Care and Use of Laboratory Animals اجرا گرديد.(10) به منظور تعيين سميت غيراختصاصي فيوژن پروتي ين DT386-BR2 موشهاي سفيد سالم مورد استفاده قرار گرفتند. براي اين منظور موشهاي مورد استفاده در دو گروه مورد و شاهد منفي تقسيم شدند و غلظتهاي مختلفي از فيوژن پروتي ين ( و 300 ميكروگرم/روز) به صورت داخل صفاقي به موشهاي گروه مورد تزريق گرديد. هر موش براي 5 روز متوالي مورد تزريق غلظت مشخصي از فيوژن پروتي ين قرار گرفت و براي 15 روز از نظر دماي بدن وضعيت زنده ماندن ميزان وزن و ميزان مصرف غذا مورد ارزيابي قرار گرفت. موشهاي گروه شاهد منفي نيز با PBS مورد تزريق قرار گرفتند. آناليزهاي آماري: نرمافزار SPSS نسخهي 20 Sodiumا dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis NY) (version 20, IBM Corporation, Armonk, به منظور آناليز 656

3 و همكاران فاطمه شفيعي منفي (به طور متوسط دماي 36 درجهي سانتيگراد) مشاهده شاهد نميشود 0/05) >.(P آن دادهها مورد استفاده قرار گرفت. آزمون ANOVA و به دنبال آزمون Post hoc مناسب (Tukey) براي تعيين تفاوت معنيدار بين به عنوان سطح معنيداري در نظر گروهها استفاده شد و < 0/05 P گرفته شد. Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamidee gel شكل 1. آناليز ژل (SDS-PAGE) electrophoresise پروتي ين نوتركيب ببيان شده. s خط 1: نشانگر پروتي يني با وزن مولكولي مشخص. خط : 2 باكتري (DE3) Escherichia coli BL21 حاوي وكتور نوتركيب pet28a-dt386-br2 قبل از القا به وسيلهي.(IPTG) Isopropyl β-d-1-thiogalactopyranoside حاوي وكتور خط :3 باكتري (DE3) Escherichia coli BL21 (DE3) نوتركيب pet28a-dt386-br2 بعد از القا به وسيلهي.IPTG ييافتهها در بيان و خالصسازي فيوژن پروتي ين :DT386-BR2 همانطور كه شكل 1 آمده است پروتي ين DT386-BR2 به صصورت موفقيتآميزي ژل بيان گرديد كه از روي حضور يك باند 47 كيلودالتوني در در SDS-PAGE مورد ارزيابي قرار گرفت. حضور اين باند نمونههاي خالص شده نشان ددهندهي موفقيتآميز بودن مراحل اساس تخليص پروتي ين نيز بود (دادهها نشان داده نشده است). بر نتايج ارسالي ااز طرف انستيتو پاستور ايران مقدار ليپوپليساكاريد هباقيمانده در نمونهها كمتر از حداكثر مقدار مجاز مطالعات (EU)] 5] Endotoxinn unit بود و بنابراين نمونهها جهت حيواني بعدي مورد استفاده قرار گرفت. سميت غير اختصاصي فيوژن پروتي ين :DT386-BR2 ارزيا يب آزمونهاي ANOVA و Tukey نشان دادند كه تزريق فيوژن پروتي ين در هيچ كدام از غلظتها منجر به بروز تب و افزايش دما در هيچ يك از گروههاي مورد در ممقايسه با گروه شاهد منفي نشد 0/05) > (P ) (شكل.(2 همچنين ارزيابي روزانهي موشهايي كه مورد تزريق با دز ثابتي از فيوژن پروتي ين قرار گرفته بودند نشان داد كه ببا گذشت زمان و استفاده از دزهاي مكرر هيچ افزايش دمايي در موشهاي گروه مورد (كه تحت تزريق با بالاترين غلظت از فيوژن پروتي ين قرار گرفتند و دماي متوسط بدن آنها 35/96 درجهي سانتيگراد بود) نسبت به كه با افزايش موشها نشان داد دادههاي مربوط به وزن همچنين آناليز كاهش وزن معنيداري در غلظت فيوژن پروتي ين تزريقي هيچ موشها مشاهده نميشود و ارزيابي موشهايي كه با يك دز ثابت از فيوژن پروتي ين مواجه شده بودند نشان داد كه در طول زمان كاهش (P (شكل.(3 وزني در اين موشها ديده نشد (0/05 > 36 9 PBS (C) دماي بدن شكل 2. رتا ثير تزريق داخل صفاقي غلظته يا روزها DT386-BR2 بر روي دماي بدن موشها. تغي ري فمختلف از فيوژن پروتي ين روي معنيداري دماي بدن كه با موشهايي غلظته يا ممختلف از فيوژن پروتي ين ( و 300 ميكروگرم/روز) مورد تزريق قرار گرفتند در مقايسه با موشهاي گروه شاهد منفي مشاهده نشد (0/05 > P). دادهها مربوط به بعد از اولين تزريق تا يك هفته بعد از پنجمين تزريق ميباشد. دادهها مربوط به ميانگين دماي سه موش در هر گروه است. 657 هفتهي اول مرداد 1396 مجله دانشكده پزشكي اصفهان سال / 35 شمارهي 433/

4 PBS روزها وزن بدن( gr ) شكل 3. تا ثير تزريق داخل صفاقي غلظته يا غلظته يا مختلف از فيوژن پروتي ين DT386-BR2 بر روي وزن بدن موشها. تغيير معنيداري روي وزن بدن موشهايي كه با مختلف از فيوژن پروتي ين ( و 300 ميكروگرم/روز) مورد تزريق قرار گرفتند در مقايسه با موشهاي گروه شاهد منفي مشاهده نشد (0/05 > P). دادهها مربوط به بعد از اولين تزريق تا يك هفته بعد از پنجمين تزريق ميباشد. دادهها مربوط به ميانگين وزن سه موش در هر گروه است. آناليزهاي دادههاي مربوط به ميزان مصرف غذا در موشها نشان داد كه با افزايش غلظت فيوژن پروتي ين تزريقي به موشها ميزان مصرف غذا نسبت به موشهاي گروه شاهد كاهش يافت (0/05 < P). در موشهاي گروه شاهد به طور متوسط مقدار مصرف غذا در طول زمان برابر با 1/54 گرم بود كه در مقايسه با موشهاي دريافت كنندهي بالاترين غلظت از فيوژن پروتي ين كه ميزان مصرف غذاي روزانهي آنها به طور متوسط 1/2 گرم بود به طور معنيداري بيشتر بود. از طرفي در موشهايي كه دز ثابتي از فيوژن پروتي ين را دريافت كرده بودند در طول 15 روز بررسي ميزان مصرف غذاي موشها كاهش معنيداري نشان نداد (شكل 4). در مورد قابليت بقاي موشها مشاهدات حاكي از آن بود كه با گذشت زمان و افزايش غلظت فيوژن پروتي ين هيچ كدام از موشها دچار مرگ و مير نشدند. بنابراين فيوژن پروتي ين مورد بررسي فاقد سميت غير اختصاصي بر روي موشهاي سالم ميباشد. شكل 4. تا ثير تزريق داخل صفاقي غلظتهاي مختلف از فيوژن پروتي ين DT386-BR2 بر روي ميزان مصرف غذاي موشها. همانطور كه در نمودار نيز مشهود است با افزايش غلظت پروتي ين تزريقي به موشهاي گروه مورد ميزان مصرف غذا نسبت به گروه شاهد كاهش يافت. اين در حالي است كه ميزان مصرف غذا در موشه يا يك گروه در طول زمان و با افزايش دزهاي تزريقي تغيير معنيداري نداشت (0/05 > P). دادهها مربوط به بعد از اولين تزريق تا دو هفته بعد از پنجمين تزريق ميباشد. دادهها مربوط به ميانگين مصرف غذاي سه موش در هر گروه است PBS روزها ميزان مصرف غذا( gr ) 658

5 بحث هدف از انجام اين مطالعه ارزيابي سميت غير اختصاصي و ايمني فيوژن پروتي ين DT386-BR2 به عنوان يك داروي شيميدرماني بر روي موشهاي سالم بود كه به صورت هدفمند باعث مرگ سلولهاي سرطاني ميشود. سلولهاي موشي در حالت طبيعي نسبت به توكسين ديفتري حتي در غلظتهاي بالاتر از 100 ميكروگرم بر كيلوگرم مقاوم هستند كه اين به دليل عدم حضور گيرندههاي توكسين ديفتري بر روي سلولهاي موشي ميباشد ( 11 ) به گونهاي كه در مطالعهاي موشهاي ترانسژنيك كه در آنها توانايي توليد نوتركيب گيرندهي توكسين ديفتري القا شده بود نسبت به توكسين ديفتري حساسيت بالايي كسب كردند تا حدي كه اين موشها در مواجهه با توكسين ديفتري با غلظت 100 نانوگرم بر كيلوگرم دچار مرگ شدند (12-13). در حالي كه اين دز با دز حساس براي انسان و ساير موجودات حساس به توكسين ديفتري برابر است. موشهاي ترانسژنيك كه به اين صورت توليد شدند بعدها به عنوان مدلي براي مطالعهي جنبههاي مختلف توكسين ديفتري مورد استفاده قرار گرفتند (12) اما در مطالعهي حاضر با توجه به اين كه نفوذ فيوژن پروتي ين DT386-BR2 به داخل سلولهاي سرطاني به حضور BR2 در اين پروتي ين نسبت داده ميشود از موشهاي سالم به عنوان حيوان آزمايشگاهي مناسب جهت ارزيابي سميت غير اختصاصي فيوژن پروتي ين ذكر شده استفاده گرديد چرا كه انتظار ميرود اين فيوژن پروتي ين به داخل سلولهاي طبيعي قابليت نفوذ نداشته باشد و ورود آن به صورت اختصاصي به داخل سلولهاي سرطاني و آن هم از طريق قسمت BR2 انجام شود. نتايج مطالعهي حاضر نشان داد كه موشهايي كه غلظتهاي افزايشي از فيوژن پروتي ين DT386-BR2 دريافت كرده بودند حتي در غلظت 300 ميكروگرم در روز كه معادل 10 ميليگرم/كيلوگرم/روز بود نيز تغييري از نظر دماي بدن وزن بدن و ميزان مرگ و مير نشان ندادند. بايد توجه نمود كه دز 10 ميليگرم/كيلوگرم/روز بسيار بالاتر از دز قابل تحمل از توكسين ديفتري طبيعي در موشها ميباشد كه برابر 100 ميكروگرم/كيلوگرم است (14). همچنين با توجه به اين كه دز كشندهي توكسين ديفتري طبيعي در انسان 100 نانوگرم بر كيلوگرم است ميتوان اين فيوژن پروتي ين هدفمند شده را با توجه به ايمني بالاي آن در مراحل بعدي مطالعات پيشباليني در مدلهاي حيواني زنوگرافت واجد تومورهاي انساني مورد بررسي قرار داد تا از جهت ريشهكن سازي سلولهاي سرطاني بدون تا ثير سوء بر روي سلولهاي سالم ارزيابي گردد. نتيجهگيري نهايي اين كه ايمنوتوكسين DT386-BR2 كه اثرات ضد تكثيري آن بر روي سلولهاي سرطاني به اثبات رسيده و فاقد مسايل ايمني بر روي موشهاي سفيد سالم حساس به اين پروتي ين است ميتواند براي مطالعات بيشتر پيش باليني و باليني به عنوان يك كانديداي مناسب داروي هدفمند ضد سرطان مورد استفاده قرار گيرد. تشكر و قدرداني اين مقاله برگرفته از پاياننامهي دكتري عمومي داروسازي به شمارهي طرح تحقيقاتي ميباشد در دانشكدهي داروسازي تصويب و با حمايت مالي معاونت پژوهش و فنآوري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شده است. نويسندگان مقاله بر خود لازم ميدانند از زحمات سركار خانم فاطمه مو ذن كارشناس آزمايشگاه گروه بيوتكنولوژي دارويي به خاطر همكاري فني ايشان قدرداني كنند. References 1. Reiter Y. Recombinant immunotoxins in targeted cancer cell therapy. Adv Cancer Res 2001; 81: Bustillo ME. A Modular Approach to the characterization of histone H2A-derived antimicrobial peptides [Thesis]. Wellesley, MA: Wellesley College; Pavia KE, Spinella SA, Elmore DE. Novel histonederived antimicrobial peptides use different antimicrobial mechanisms. Biochim Biophys Acta 2012; 1818(3): Lee HS, Park CB, Kim JM, Jang SA, Park IY, Kim MS, et al. Mechanism of anticancer activity of buforin IIb, a histone H2A-derived peptide. Cancer Lett 2008; 271(1): Shapira A, Benhar I. Toxin-based therapeutic approaches. Toxins (Basel) 2010; 2(11): Lim KJ, Sung BH, Shin JR, Lee YW, Kim DJ, Yang KS, et al. A cancer specific cell-penetrating peptide, BR2, for the efficient delivery of an scfv into cancer cells. PLoS One 2013; 8(6): e Shafiee F, Rabbani M, Jahanian-Najafabadi A. Production and evaluation of cytotoxic effects of DT386-BR2 fusion protein as a novel anti-cancer agent. J Microbiol Methods 2016; 130: Savar NS, Jahanian-Najafabadi A, Mahdavi M, Shokrgozar MA, Jafari A, Bouzari S. In silico and in vivo studies of truncated forms of flagellin (FliC) of enteroaggregative Escherichia coli fused to FimH from uropathogenic Escherichia coli as a vaccine candidate against urinary tract infections. J Biotechnol 2014; 175: Bradford MM. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein 659

6 utilizing the principle of protein-dye binding. Anal Biochem 1976; 72: National Research Council. Guide for the care and use of laboratory animals. 7 th ed. Washington, DC: The National Academies Press; Cha JH, Brooke JS, Eidels L. Toxin binding site of the diphtheria toxin receptor: loss and gain of diphtheria toxin binding of monkey and mouse heparin-binding, epidermal growth factor-like growth factor precursors by reciprocal site-directed mutagenesis. Mol Microbiol 1998; 29(5): Cha JH, Chang MY, Richardson JA, Eidels L. Transgenic mice expressing the diphtheria toxin receptor are sensitive to the toxin. Mol Microbiol 2003; 49(1): Saito M, Iwawaki T, Taya C, Yonekawa H, Noda M, Inui Y, et al. Diphtheria toxin receptor-mediated conditional and targeted cell ablation in transgenic mice. Nat Biotechnol 2001; 19(8): Holmes RK. Biology and molecular epidemiology of diphtheria toxin and the tox gene. J Infect Dis 2000; 181(Suppl 1): S156-S

7 Journal of Isfahan Medical School Received: Vol. 35, No. 433, 1 st Week, August 2017 Accepted: In-vivo Evaluation of DT386-BR2, A Promising Anticancer Fusion Protein, in Mice Model Abstract Fatemeh Shafiee 1, Razieh Enteshari 2, Mohammad Rabbani 3, Ali Jahanian-Najafabadi 4 Original Article Background: Cancer is one of the greatest health-related problems and due to increasing drug resistance and severe side effects of chemotherapeutic agents, production of targeted anticancer agents with lower side effects is under consideration. Previously, we produced a fusion protein consisted of catalytic and translocation domains of diphtheria toxin (DT386) fused to BR2, a cancer specific cell penetrating peptide. First steps of this study showed selective antiproliferative effects of DT386-BR2 on cancer cells but not on normal cell lines. The aim of the present study was evaluation of its in-vivo non-specific toxicity in healthy mice. Methods: The fusion protein was produced and purified through recombinant DNA technology. Intraperitoneal injections with various concentrations of DT386-BR2 were done in healthy mice for five consecutive days and they observed for 14 days after the last injection inspecting their food consumption, body weight, body temperature, and finally being dead or alive. Negative controls were injected with normal saline solution. Findings: There was not any significant effect on temperature, body weight, and viability of mice received various concentrations of DT386-BR2 (P < 0.05), and increasing the protein concentration did not show any adverse effects on mice. Conclusion: DT386-BR2 can be used for further pre-clinical studies to determine its pharmacokinetics/pharmacodynamics profiles and evaluation of its anticancer efficacy in suitable xenograft animal models. Keywords: Immunotoxins, Diphtheria toxin, Toxicity, Mice Citation: Shafiee F, Enteshari R, Rabbani M, Jahanian-Najafabadi A. In-vivo Evaluation of DT386-BR2, A Promising Anticancer Fusion Protein, in Mice Model. J Isfahan Med Sch 2017; 35(433): Pharmaceutical Biotechnologist, Department of Pharmaceutical Biotechnology, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 2- Student of Pharmacy, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 3- Professor, Department of Pharmaceutical Biotechnology, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 4- Assistant Professor, Department of Pharmaceutical Biotechnology AND Bioinformatics Research Center, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran Corresponding Author: Ali Jahanian-Najafabadi, 661

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3 استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 8/8/ كد استاندارد: 0-/49// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد که همانند

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 دا ه ع وم زپش ی مان دانشكده پزشكي پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد قارچ شناسي پزشكي عنوان: بررسي اثرات ضد قارچي دو گونه پروبيوتيك بر جدايه ه يا كانديدا جدا شده از افراد HIV/AIDS و افراد سالم در شهر كرمان

توضیحات بیشتر

Cytotoxicity Effect of Recombinant Outer Membrane Inflammatory Protein (oipA) of Helicobacter pylori on a Breast Cancer Cell line

Cytotoxicity Effect of Recombinant Outer Membrane Inflammatory Protein (oipA) of Helicobacter pylori on a Breast Cancer Cell line Original Article Cytotoxicity Effect of Recombinant Outer Membrane Inflammatory Protein (oipa) of Helicobacter pylori on a Breast Cancer Cell Line Neda Soleimani 1, Ashraf Mohabati Mobarez 2*, Omid Teymournejad

توضیحات بیشتر

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم

برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شم برگھ ثبت نتایج برنامھ ارزیابی خارجی کیفیت بانک خون دوره ۳-۹٦ سال ۱۳۹٦ دانشگاه : کد آزمایشگاه : نام آزمایشگاه: نمونھ مجھول ایمونوھماتولوژی ABO/Rh(D) شماره نمونھ :2340 نگهداري و پایداري: نمونه هاي ارسالی

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

QLOCKTWO W Manual

QLOCKTWO W Manual دیربب تذل نامز زا دفترچه راهنما به جهت به کاربردن ایمن و افزایش طول عمر دستورالعمل استفاده را با دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در اینترنت نیز در دسترس قرار دارد: www.qlocktwo.com > Information

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx

Microsoft PowerPoint - Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative - Dr. Ghaziasadi.pptx Versatile molecular approaches for HBsAg positive patients, who are PCR negative. Is it possible to be HBsAg positive but HBV PCR negative?? Azam Ghaziasadi Hepatitis B &D Lab Department of Virology Tehran

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 25storage bacteria

Microsoft Word - 25storage bacteria صفحه 1 از 5 : ١ هدف نگهداري و استفاده از كشت هاي ذخيره به روش در بخش میكروب همگون مدت به شیوه اي طولاني مدت و كوتاه شناسي آزمایشگاه نگهداري كشت هاي ذخيره كه براي اهداف كنترل كیفي استفاده مي شوند باید به

توضیحات بیشتر

شماره: 87/469057 تاریخ: 88/12/15 باسمهتعالی بخشنامه به واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی موضوع: مجلات خارجی کماعتبار و ناشناخته با توجه به اینکه تعدادي از موسسات غیر معتبر داخلی و خارجی با دریافت مبالغی از نویسندگان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - shimi 0.doc

Microsoft Word - shimi 0.doc آزمایشگاه شیمی تجزیه مو لفان فرشته قناعت مهدي زحمتکشان سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابک وضعیت فهرست نویسی یادداشت موضوع شناسه افزوده شناسه افزوده شناسه افزوده رده بندي کنگره رده

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد 7931 1_ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت گرفت ضمن در نظر گرفتن کلیه مقادیر و شرایطی که در آن

توضیحات بیشتر

هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون

هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون هفته جهانی بیوفیزیک بیوفیزیک یک علم بین رشته ای با مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران انواع توانمندی ها و قادر به اغنای استعدادهای گوناگون 1395 Biophysics; a multi-potential interdisciplinary

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد

خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد خلاصه فرمول هاي تهيه كننده: دكتر بهزاد خداكرمي کانون ارشد www.anoonashad.com فصل سينتيك واكنشهاي متجانس di i ± d( i/ ) i i ± ± [ ][ ] (T) f (,, ) B dpi i ± T a + bb c + dd - - سرعت واکنش سرعت واكنش نسبت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 شرکت سهامی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دفتر فناوری اطلاعات استانداردهای توسعە نرمافزار با متدولوژی RUP (Software Architecture Document) کارگزار : سید مصطفی حسینی تاریخ : آبان 84 برگه شناساي

توضیحات بیشتر

اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n و

اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n و اهداف درس این جلسه (1 (2 (3 (4 (5 (6 (1 (2 آشنایی با رویکرد عقبگرد براي حل مساي ل بیان مساي لی که این رویکرد براي حل آنها مناسب میباشد. بیان مساله n وزیر درخت فضاي حالت تفاوت با پیمایش pre-order درخت فضاي

توضیحات بیشتر

عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: شنبهها 8-11 دوشنبهها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس

عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: شنبهها 8-11 دوشنبهها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس عنوان درس: شیمیدارویی 1 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: ها 8-11 دوها 8-11 مخاطبان: دانشجویان ترم هفتم دکترای حرفهای داروسازی درس پیش نیاز: شیمی آلی و فارماکولوژی ساعت مشاوره: سهها 11-11 مدرس:

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 روش حذف گوسی Elimination) (Gauss یکی از مهمترین الگوریتمهایی دو مرحله تشکیل شده است: استفاده امروزه که است از روش این در کار روند می ش ود. (Forward Elimination) می شود. تشکیل مثلثی بالا دستگاه یک معادلات

توضیحات بیشتر

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی- پژوهشی معتبر بمیزان 22 درصد تا پایان سال 49-1 استراتژی: افزایش تعداد طرحهای پژوهشی تصویب

توضیحات بیشتر

به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب:

به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب: به نام خدا موضوع : آموزش اتصال ایمیل قدیم به جدید نگارش : معاونت فناوری اطالعات - اداره کل زیرساخت اداره سرورها و سیستم عامل ها فهرست مطالب: 2... 2 مقدمه... 3 راهنمای تهیه نسخه پشتیبان از ایمیل... 14 ایمیل

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعیی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعیی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن استاد را وا : ج اب آقای ه دس سعید خ ض یساى آزهایص : تعییي غلظت رهال سیواى یدر لیکی دا طج : ه ردادهعصوی ضوار

توضیحات بیشتر

اطالعات ظرفیت و محور پژوهشی تایید شده جهت پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیلی ردیف نام مرکز تحقیقات ظرفیت نام استاد ر

اطالعات ظرفیت و محور پژوهشی تایید شده جهت پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال تحصیلی ردیف نام مرکز تحقیقات ظرفیت نام استاد ر Toxicology and Diseases دكتر محمد عبدالهي داروشناسي و سم شناسي - سم شناسي - علوم داروئی دكتر علیرضا فرومدی شیمي دارویي سنتز و ارزیابي اثرات بیولوژیکي تركیبات آلي شیمي دارویي دكتر محمد شریف زاده نوروساینس

توضیحات بیشتر

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود

سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود سنتز RNA از الگوي DNA اگر چه بيوسنتز RNA و DNA از نظر شيميايي و در سطح نوكلي وتيدها بسيار شبيه است ولي از نظر فعاليت بيولژيك تفاوتهايي بين ا نها وجود دارد. در هنگام سنتز DNA ژنوم با دقت بسيار زيادي همانندسازي

توضیحات بیشتر

1 FLOW CYTOMETRY مھندس جھاندیده - فیزیک کاربردی تجھیزات آزمایشگاھی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان غربی

1 FLOW CYTOMETRY مھندس جھاندیده - فیزیک کاربردی تجھیزات آزمایشگاھی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان غربی 1 FLOW CYTOMETRY دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی و درمانی آذربایجان WHAT IS FLOW CYTOMETRY? Flow ~ cells in motion Cyto ~ cell Metry ~ measure Measuring properties of cells while in a fluid stream فلوسایتومتری

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

ETABS MATE Update Release Note

ETABS MATE Update Release Note What s new in ETABS MATE Software Concrete Structural Detailer Version 1.3.515 امكان وارد كردن نتايج طراحي سازه از استفاده از با فرمت XML ETABS 2015 با توجه به حساسيت موتورهاي پايگاه دادههاي اكسس مايكروسافت

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا

بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک ) ( نیمسال: دوم محل برگزا بسمه تعالی فرم طرح درس رشته و مقطع تحصیلی: پزشکی مولکولی دکترا نام و کد درس: بیوشیمی پروتئین ها و ایمنی ژنتیک )19509216( نیمسال: دوم 1398-99 محل برگزاری: دانشکده علوم نوین پزشکی دروس پیش نیاز و همنیاز:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

راهنمای Offline Update آنتیویروس.ESET Internet Security 12 توجه: رعایت ترتیب مراحل بسیار مهم است و سلیقهای عمل کردن میتواند مانع از انجام صحیح تنظیمات

راهنمای Offline Update آنتیویروس.ESET Internet Security 12 توجه: رعایت ترتیب مراحل بسیار مهم است و سلیقهای عمل کردن میتواند مانع از انجام صحیح تنظیمات راهنمای Offline Update آنتیویروس.ESET Internet Security 12 توجه: رعایت ترتیب مراحل بسیار مهم است و سلیقهای عمل کردن میتواند مانع از انجام صحیح تنظیمات شود. توجه: Update کردن ورژن آنتیویروس و ارتقاء آن

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

PRODUCT NAME TPE Vistamaxx 6202 Link in Kangaroo: h p:// KANGAROO FAST DELIVERY FAS

PRODUCT NAME TPE Vistamaxx 6202 Link in Kangaroo: h p://  KANGAROO FAST DELIVERY FAS WWW.YESKANGAROO.COM PRODUCT NAME TPE Vistamaxx 6202 Link in Kangaroo: h p://www.yeskangaroo.com/fa/product/view/79/vistamax KANGAROO FAST DELIVERY FAST SUPPLY WWW.YESKANGAROO.COM اطلاعات عمومي محصول TPE

توضیحات بیشتر

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتری تخصصی

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور  دانشجویان دوره دکتری تخصصی مدارك لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتري تخصصی درخواست کتبی دانشجو که به تایید استاد راهنما رسیده باشد. فرم تکمیل شده مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجو (فرم شماره 101) اصل

توضیحات بیشتر

ارائه PowerPoint

ارائه PowerPoint Iran Nanotechnology Laboratory Network Info@nanolab.ir ایجاد شبکه ایجاد شبکه موجود بودن بيش از 80 درصد دستگاهها در كشور مسأله اول نداشتن دستگاه نيست تهيه فهرست دستگاه های استفاده شده در پژوهش ها مسأله

توضیحات بیشتر

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 (2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 Oxygen. CPR CPR دارد. تا 17 16. 80.. درصد) 100 ) CPR... مقدارمصرف: گردد. CPR 100 درصد استفاده نمود.. CPR. Epinephrine ( ) CPR : : قلب ز و ( ) VF نرم به خشن ) VF

توضیحات بیشتر

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی

P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی   * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate ی P30Game آموزش نصب بازی - FIFA 19 آموزش اختصاصی www.p30game2.in * حتما قبل از موعد فعالسازی خود توسط یک فیلترشکن ( پیشنهادی ما Hot Spot یا ) Freegate یا فیلتر شکن پولی استفاده کنید ( به هیچ وجه فیلترشکن

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word مجله دانشكده پزشكي اصفهان سال سي و پنجم/شمارهي 448 /هفتهي چهارم آبان ماه 1396 تاريخ دريافت: 1396/7/20 تاريخ پذيرش: 1396/8/8 بررسي ارتباط لنفوسيته سياي T توتوكسيك Cd8 و ساير مشخصات باليني و آسيبشناسي با

توضیحات بیشتر

Page 1.cdr

Page 1.cdr Engineering Co. IMEN TIAR ) ) قابل نصب بصورت سربالا و واژگون www.imentiar.com Upright & Pendent Rev. B شرکت مهندسی ایمن تیار در سال 1378 فعالیت خود را بعنوان تولید کننده و تا مین کننده تجهیزات ایمنی و

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

تعداد سي والات : 20 تعداد صفحات: 2 نام و نام خانوادگی: نام درس: زبان انگلیسی هشتم پایه: شماره : ر تان د را امام رضا ه ا س لا م دوره اول وا د ٦ وقت پاس

تعداد سي والات : 20 تعداد صفحات: 2 نام و نام خانوادگی: نام درس: زبان انگلیسی هشتم پایه: شماره : ر تان د را امام رضا ه ا س لا م دوره اول وا د ٦ وقت پاس تعداد سي والات : 20 تعداد صفحات: 2 نام و نام خانوادگی: نام درس: زبان انگلیسی هشتم پایه: شماره : ر تان د را امام رضا ه ا س لا م دوره اول وا د ٦ وقت پاسخگویی: 45 دقیقه طراح :زینب چربگو دخترم با آرامش و دقت

توضیحات بیشتر

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د صفحه : از 5 هدف: اموزش صحیح جلوگیري ازایجادخطاواشتباه دامنه کاربرد: پرسنل فنی ازمایشگاه روش کار: آزمایشCRP این آزمایش به روش نیمه کیفی انجام می شود. - پرسنل فنی ازمایشگاه :ابتدا سرم بیمار را جدا می کنند.

توضیحات بیشتر

سنتز پپتیدهای ضد میکروبی در باکتریها

سنتز پپتیدهای ضد میکروبی در باکتریها سنتز پپتیدهاي ضد میکروبی در باکتري ها 6 5 5 4 3 2 1 مسعود حمیدي سید داوود موسوي نسب نایبعلی احمدي غلام بساطی غلامرضا اولاد جعفر سلیمیان محسن زرگر 1 )باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

توضیحات بیشتر

واحد اهواز بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال نشانی: اهواز- بزرگراه گلستان

واحد اهواز بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال نشانی: اهواز- بزرگراه گلستان بسم اهلل الرحمن الرحیم راهنمای ایجاد حساب کاربری گوگل اسکوالر سید محمد سبط النبی دفتر پرتال گوگل اسکوالر عمومی ترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سادهای برای جستجو در متون علمی فراهم میکند. با استفاده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word law-daro nameh

Microsoft Word law-daro nameh جمهوري اسلامي ايران وزارت بهداشت و درمان ا موزش پزشكي دارونامه خانه هاي بهداشتي آارگري اداره آل بهداشت حرفه اي صفحه 1 جدول داروهاي مجاز ) داروهاي آه بهداشتياران آار مي توانند به مراجعين بدهند. ( داروهاي

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo Embryogenesis جنين زايی ١ ٢ Double fertilization .١.٢.٣.۴.۵.۶ ايها دولپه حالتهای مختلف جنين زايی در تيپ شب بو تيپ کاسنی تيپ سيب زمينی تيپ ميخک تيپ اسفناج تيپ فلفل سياه (Onagrad) (Astrerad) (Solanad) (Caryophyllad)

توضیحات بیشتر

H.V.

H.V. معاونت حملونقل و ترافيک شهرداري تهران تهيه کننده: مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام تهران تير 3131 -1 MUTCD EN-. Corner Cubes Prismatic Lens Spherical Lens Housing Lens 6-3 -813/1 تهران شهرداري فني عالي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc گزارش خلاصه فعاليتهاي هفتگي (به تعداد لازم تكثير شود) نام و نام خانوادگي : گزارش هفتگي شماره : تارخ شروع كارآموزي : رشته تحصيلي : هفته : از تاريخ: لغايت تاريخ: ايام هفته مشروح كارهاي انجام شده در خلال

توضیحات بیشتر

بهینهسازی فاکتورهای مؤثر در رشد باکتری Escherichia coli تولیدکننده پروتئین نوترکیب βNGF با استفاده از روش سطح پاسخ

بهینهسازی فاکتورهای مؤثر در رشد باکتری Escherichia coli تولیدکننده پروتئین نوترکیب βNGF با استفاده از روش سطح پاسخ دوره 8 شماره پاییز 96 بهینهسازي فاکتورهاي مو ثر در رشد باکتري Escherichia coli تولیدکننده پروتي ین نوترکیب βngf با استفاده از روش سطح پاسخ * پوریا غلامی تیلکو زهرا حاجی حسن نوید نظري حمید مقیمی - دانشجوي

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جل دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی عنوان درس : پریودانتیکس نظری 2 تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( ۰/14 واحد برابر با مخاطبان: دانشجویان 7 جلسه از 47 جلسه یکساعته دندانپزشکی ورودی 92 ساعت پاسخگویی به سواالت

توضیحات بیشتر

Gillette

Gillette The quest for a better way to remove facial hair or to shave has taken many twists and turns over the centuries has been at the heart of men s grooming for over 100 years. Each day, more than 600 million

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د

عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: شنبهها و چهارشنبهها )8-10 صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: د عنوان درس: شیمی دارویی 2 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظري زمان ارائه درس: ها و چهارها ) صبح( مدرس: دکتر علیرضا علیآبادي) 1/5 واحد( مخاطبان: دانشجویان ترم هشتم دکتري حرفهاي داروسازي درس پیشنیاز: شیمی دارویی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word B.DOC

Microsoft Word B.DOC بررسي غلظت گازهاي هيدروژن سولفوره و دي اكسيد نيتروژن در محيط هاي نمونه گيري نفت ترش و نفت شيرين يكي از كارخانه هاي بهره برداري شركت ملي نفت ايران 2 منا رويوران نعمت االله جعفر زاده حقيقي دانشجوي كارشناسي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??????.docx

Microsoft Word - ??????.docx به نام خدا راهنماي استفاده از سامانه جامع تعاملي مركز ماهر ابتدا آخرين ورژن كيهان كلاينت را از سايت پيام پرداز دانلود نماييد. سايت شركت مهندسي پيام پرداز فايل هاي نصب كيهان كيهان نسخه كاربر چهار كيهان

توضیحات بیشتر

عنوان درس: مخاطبان: دانشجویان ترم نهم دکترای حرفهای داروسازی شیمیدارویی 3 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: یکشنبهها 8-10 دوشنبهها د

عنوان درس: مخاطبان: دانشجویان ترم نهم دکترای حرفهای داروسازی شیمیدارویی 3 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: یکشنبهها 8-10 دوشنبهها د عنوان درس: مخاطبان: دانشجویان ترم نهم دکترای حرفهای داروسازی شیمیدارویی 3 تعداد و نوع واحد: 3 واحد نظری زمان ارائه درس: ها 8-10 ها 10-12 درس پیش نیاز: شیمی دارویی 1 ساعت مشاوره: سه شنبهها 12-14 مدرس: دکتر

توضیحات بیشتر

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد

گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد گردآوري و ترجمه : ابوالفضل هوشيار Intel Smart Response Technology کارشناس امنيت و شبکه واحد زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي مشهد تکنولوژي Smart Response Technology اينتل چيست ما انواع

توضیحات بیشتر

بررسی تغییر ژن پروتئین M2 ویروس آنفلوانزا H1N1 در بیان آن درباکتری Ecoli سویه BL21

بررسی تغییر ژن پروتئین M2 ویروس آنفلوانزا H1N1 در بیان آن درباکتری Ecoli سویه BL21 Research on Medicine The Quarterly journal of School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Original Article Vol.39; No.2; 2015 Evaluation of Modification in M2 gene of Influenza H1N1

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx

Microsoft PowerPoint - seminar presentation.pptx تحليل و طراحي كنترل كننده براي سلولهاي سوختي هيدروژني از نوع SOFC حسام الدين مصلي استاد راهنما: امين نوبختي رئوس مطالب معرفي اهداف پروژه اقدامات صورتگرفته مسير پيش رو همكاران: مهدي شريف زاده ) استاد دانشكده

توضیحات بیشتر

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان

فصل چهارم قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان قوانین تونن و نورتن هدف کلی : آشنایی با منبع ولتاژ و منبع جریان و قوانین تونن و نورتن و به کارگیری آنها در مدارها هدفهای رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که: 1- منبع جریان را تعریف

توضیحات بیشتر

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق mastech-group Non-Contact Infrared Thermometer تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه

توضیحات بیشتر

مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا )س( هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سا

مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا )س( هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سا هوالحق نحوه استفاده ازCitation Google Scholar گوگل اسکوالر عمومیترین موتور کاوش گوگل است بهطوریکه روش سادهای برای جستجو در متون علمی فراهم میکند. با استفاده از این ابزار میتوانید رشتهها و منابع بسیاری

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

Evaluation of Wastewater Treatment of Detergent Industry Using Coagulation Procession Pilot Scale

Evaluation of Wastewater Treatment of Detergent Industry Using Coagulation Procession Pilot Scale مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی یزد دوره سیزدهم شماره اول بهار 1384 صفحات 62-65 بررسی تصفیه فاضلاب صنایع شوینده به کمک فرایند انعقاد در مقیاس آزمایشگاهی مهندس بابک روشنی 2 دکتر

توضیحات بیشتر

تلاش علمی ایران در آبان 94 دفتر علم سنجی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی 94/9/2 امروزه سنجش تولیدات علمی به عنوان شاخص علم و تحقیق در میان سیاستگزاران

تلاش علمی ایران در آبان 94 دفتر علم سنجی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی 94/9/2 امروزه سنجش تولیدات علمی به عنوان شاخص علم و تحقیق در میان سیاستگزاران تلاش علمی ایران در آبان 9 دفتر علم سنجی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی 9/9/2 امروزه سنجش تولیدات علمی به عنوان شاخص علم و تحقیق در میان سیاستگزاران علم مرسوم بوده و یکی از 1 روشهاي بررسی تولیدات علمی

توضیحات بیشتر