Microsoft Word - A-15

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Microsoft Word - A-15"

رونوشت

1 چكيده تاثير تيمار نبضي و پيوسته محلولهاي نگهدارنده شيميايي برعمرپسازبرداشت گلبريده ژربرا 3 محمد رضا احمد زاده * مسعود زاده باقري عبدالحسين ابوطالبي -دانشجويكارشناسيارشدباغبانيدانشگاه آزادجهرم -عضوهيي تعلميدانشگاه آزادشيراز 3 -عضوهيي تعلميدانشگاه آزاد جهرم * محمدرضا احمدزاده.استان بوشهر شهرستان گناوه خيابان سعدي گل بريده ژربرا يكي از گلهاي مهم در صنعت گلكاري به شمار مي آيد. در تصميمگيري براي توليد و پرورش اين گل توليدكنندگان بايستي به طول عمر پس از برداشت آن توجه نمايند. در اين پژوهش گلهاي بريده ژربرا تحت تيمارهاي مختلفي از جمله ساكارز 8- هيدروكسي كوي ينولين سيترات( HQC ) و استات كلسيم با زمانها و غلظتهاي مختلف قرار گرفتند. اين آزمايش بصورت فاكتوريل با طرح پايه بلوك كامل تصادفي در سه تكرار به اجرا درآمد. در اين پژوهش صفات مرتبط با دوام و كيفيت گل( عمر گلجايي خميدگي ساقه و جذب آب) مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج حاصله نشان داد كه تيمار HQC مي تواند جذب آب را در سطح بالاتري نسبت به ساير تيمارها حفظ نمايد. همچنين در تيمارهاي اعمالي استات كلسيم صفت خميدگي و عمر گلجايي را با اختلاف معنيداري( 5 درصد) نسبت به ساير تيمارها بهبود بخشيد. عمر گلجايي در تيمار استات كلسيم در مقايسه با تيمار شاهد بيش از 4 روز افزايش نشان داد كه نسبت به ساير تيمارها اختلاف معنيداري داشت. واژگان كليدي: استات كلسيم جذب آب عمر گلجايي مقدمه ژربرا از تيره آفتابگردان از جمله گلهاي مهم شاخه بريدني دنياست. توليدكنندگان اين محصول به طور عمده به منظور افزايش كميت و كيفيت گل از مواد شيميايي مختلفي جهت كاربرد در محلولهاي نگهدارنده استفاده ميكنند. ژربرا جزء گياهان خيلي حساس به خميدگي ساقه ميباشد و به دليل اين حساسيت در صورت عدم استفاده از محلول هاي شيميايي مناسب عمر گلجايي و بازارپسندي پاييني خواهد داشت. يكي از مهمترين عناصر در افزايش و حفظ كيفيت گلهاي شاخه بريدني كلسيم ميباشد. تجمع كلسيم در بافت - هاي گياهي سبب تقويت ارتباطات پليمري بين تيغههاي مياني غشاي پكتوسلولزي شده كه عامل استحكام شبكه ديواره ياختهاي ميباشد كه نتيجه آن افزايش مقاومت مكانيكي بافتها و كاهش خميدگي ساقه است. گراسوپولوس و چبلي () ثابت كردند كه كيفيت گل ژربرا پساز برداشت و همينطور ناهنجاري خمش گردن ارتباط مستقيمي با غلظت كلسيم داخل بافت ساقهي گل دارد. طول عمر ژربرا و اغلب گلهاي شاخه بريده با استفاده از قند ساكارز افزايش مييابد. اين موضوع بصورت وسيعي پذيرفته شده كه تيمارهاي حاوي قند بدليل تامين سوبستراي تنفس عمر گلجايي را افزايش مي دهند( ). 8 -هيدروكسي كوي ينولين سيترات يك ماده باكتريكش و يك عامل اسيديكننده محيط است كه علاوه بر جلوگيري از رشد باكتريها و كاهش PH محيط از بسته شدن آوندها در مقطع برش ساقه ناشي از رسوب مواد مختلف شيميايي جلوگيري مي كند. در پژوهشي مشخص شد كه تيمار از رشد HQC ميكروارگانيسمها در آوندهاي ساقه فريزيا جلوگيري كرده و جذب آب را در ساقه افزايش ميدهد كه سبب افزايش عمر گلجايي و كيفيت پس از برداشت شد( 3 ). هدف از اين تحقيق معرفي يك روش مناسب براي نگهداري و افزايش كيفيت گل بريده ژربرا و تعيين زمان محلولدهي مناسب براي هر يك از مواد مورد استفاده ميباشد.

2 و 3 مواد و روشها - 8-hydroxyquinoline itrte - Gersopolos nd Cheli اين پژوهش در سال 388 در دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد شيراز بركيفيت گل بريده ژربرا انجام شد. شرايط حاكم بر محل انجام آزمايش شامل طول دوره روشنايي ساعت ميزان رطوبت نسبس درصد و دماي محيط 0±3 درجه سانتيگراد بود. آزمايش بر اساس طرح آماري فاكتوريل با پايه بلوك كامل تصادفي در 3 تكرار(هر تكرار يك شاخه گل) با دو فاكتور (تعداد 6 تيمار كه شامل: ساكارز 5 درصد+ 8 -هيدروكسي كوي ينولين سيترات 500 ميليگرمدرليتر ساكارز 5 درصد+ 8 -هيدروكسي كوي ينولين سيترات 350 ميلي - گرمدرليتر ساكارز 5 درصد+ استات كلسيم 3 ميليمولدرليتر ساكارز 5 درصد+ استات كلسيم ميلي مولدرليتر ساكارز 5 درصد و آب مقطر(شاهد) مي باشد) و فاكتور (ساعات مختلف اعمال تيمار) با استفاده از نرمافزار SAS انجام شد. ميانگين تيمارها با آزمون چند دامنهاي دانكن در سطح 0/05 صورت پذيرفت. در اين آزمايش گلهاي شاخه بريده در فاصله زماني 4 و 7 0 ساعت درون محلول نگهدارنده قرار داده شدند و سپس به ظروف حاوي آب مقطر منتقل گرديدند. گروه ديگري از تيمارها در زمان نامحدود تا پايان آزمايش درون محلول نگهدارنده قرار داده شدند. در ضمن اين محلولها هر 7 روز يكبار دوباره سازي شدند. صفاتي همچون عمر گل جذب آب و خميدگي ساقه مورد ارزيابي قرار گرفت. عمر گل از زمان برداشت تا موقعي كه %30 گلبرگها پژمرده شدند مورد محاسبه قرار گرفت. جهت بدست آوردن ميزان جذب آب واقعي مقدار تبخير طبيعي انجام شده در يك ظرف بدون گل نيز محاسبه شد. جذب آب بصورت ميانگين جذب روزانه به ثبت رسيد. در اين آزمايش صفت خميدگي با 4 امتياز شامل 0 تا 3 مشخص شد كه امتياز صفر گل- هاي داراي ساقه گلدهنده صاف امتياز يك ساقه داراي موج بدون خمش از محور افقي امتياز ساقه گلدهنده داراي خميدگي با زاويه كمتر از 45 درجه و امتياز 3 ساقه گلدهنده داراي خميدگي با زاويه بيش از 45 درجه ميباشد. نتايج و بحث براساس نتايج مقايسه ميانگين اثر تيمارهاي مختلف بر صفات مورد بررسي اختلاف معنيداري در سطح 5 درصد آزمون دانكن نشان دادند. بيشترين افزايش عمر گلهاي ژربرا مربوط به تيمار استات كلسيم 3 ميليمولدرليتر بالاترين ميزان جذب آب مربوط به تيمار 8- هيدروكسي كوي ينولين سيترات 350 ميليگرمدرليتر و پايينترين سطح شد(جدول ). در بررسي اثر متقابل تيمارها و زمانهاي اعمالي تيمار خميدگي در تيمار استات كلسيم ميليمولدرليتر مشاهده 8 -هيدروكسي كوي ينولين سيترات 350 ميليگرمدرليتر در زمان نامحدود بالاترين ميزان جذب آب و عمر گلجايي و همچنين 7 ساعت اعمال تيمار استات كلسيم ميليمولدرليتر پايينترين ميزان خميدگي(امتياز 0/4 ) را نشان دادند(جدول و شكل 4). در تيمار نبضي 4 ساعت محلولدهي بالاترين ميزان جذب آب و عمر گلجايي و پايينترين ميزان خميدگي ساقه مشاهده شد(شكل PH بدليل خاصيت ميكروبكشي قوي و پايين آوردن HQC.(4 جذب آب را تسهيل نموده و به دوام گل كمك مينمايد. نبي گل و همكاران( 385 ) گزارش كردند كه شاخههاي گل داودي تيمار شده با HQC ميزان جذب آب و عمر گلجايي بالاتري نسبت به تيمار شاهد دارند( ) و اين نتايج با نتايج آزمايش حاضر همسويي دارد. نقش استات كلسيم در بهبود كيفيت گلهاي بريده ژربرا به دليل به تاخير انداختن و غير فعال كردن برخي فرايندهاي تخريبي و فيزيولوژيكي توسط كلسيم است. با توجه به نقش كلسيم در استحكام ديواره سلولي افزايش عمر گلجايي و كاهش خميدگي ساقه در غلظت هاي مورد استفاده اين ماده دور از ذهن نبود. براساس گزارش پژوهشگران استفاده از كلسيم در محلول محافظ در دو رقم رز طول عمر گلجايي را تا 3 روز افزايش و شكوفايي غنچهها را بهبود ميبخشد( 4 ). اين يافتهها با نتايج ما همسويي دارد.

3 نتيجهگيري كلي نتايج حاصله نشان دهنده اين نكته مهم است كه استفاده از مواد ضد باكتريايي و اسيدي كننده ميتواند جذب آب و به دنبال آن ميزان عمر گلجايي و خميدگي را بهبود بخشد. همچنين كاربرد استات كلسيم به دلايل فوق الذكر مي تواند عمر گلجايي و خميدگي را حتي در سطحي بالاتر از HQC قرار دهد. جدول - مقايسه ميانگين نوع تيمار بر صفات مورد بررسي نوع محلول عمر گلجايي(روز) خميدگي(امتيازدهي) جذب آب(ميلي ليتر) ساكارز ( 8+(%5 -هيدروكسي كوي ينولين سيترات( - L (500mg ساكارز ( 8+(%5 -هيدروكسي كوي ينولين سيترات( - L (350mg ٣/٩٠ ۴/٩٢ ٢/٩٣ ٢/۶۴ e ٢/٢١ ٠/۶۶ ٠/۶١ d ٠/۶٠ d ٠/۵٢ d ١/۵۴ e ٨/٨٣ ٨/٧۵ ٩/۵٨ ٨/٢۵ ۶/٣٣ d ساكارز ( 5 %)+استات كلسيم( - L (3 m mol ساكارز ( 5 %)+استات كلسيم( - L ( m mol ساكارز (%5) آب مقطر(شاهد) تيمار شيميايي جدول - f ٢/٢٣ ۵/٠٠ e 7 ميانگين داراي حروف مشترك در سطح %5 آزمون دانكن اختلاف معني داري نداشتند ا ثر متقابل تيمار و زمال اعمال آن بر ميزان جذب آب( ml ) 4 جذب آب( ml ) زمان اعمال تيمار نامحدود عمر گلجایی ) روز) نامحدود 7 4 شكل - تاثير زمان اعمالي بر صفت عمر گلجايي ۴/۵٠ ٣/٩١ ٣/۴٩ ٣/٧٣ ساكارز ( 8+(%5 -هيدروكسي كوي ينولين سيترات( - L (500mg خمي دگی (امتي ازدهی ( ۵/۴٩ ٣/٢٣ ٢/٩۴ ١/٩٨ ۵/٢۴ ٢/٠٨ ٢/٢۴ ٢/٣۵ ۴/۵۶ ٢/٨٨ ٢/٩۵ ٢/۴٢ ۴/۴٠ ٢/٣٨ ٣/۴۴ ٢/١١ ساكارز ( 8+(%5 -هيدروكسي كوي ينولين سيترات( - L (350mg ساكارز ( 5 %)+استات كلسيم( - L ( m mol ساكارز ( 5 %)+استات كلسيم( - L (3 m mol ساكارز (%5) 0.8 نامحدود 7 4 آب مقطر(شاهد) d نامحدود 7 4 جذب آب ) میلی لیتر ( e d d e d d f CA 3+ Su HQC350+Su HQC500+Su تيمار های شيميايی شاهد ساکاروز CA+Su عمر گلجايی( روز) 7 ساعت 4 ساعت ساعت نامحدود شكل - تاثير زمان اعمالي بر ميزان خميدگي ساقه

4 شكل 4- اثر متقابل تيمار و زمان اعمال آن بر صفت عمر گلجايي شكل 3- تاثير زمان اعمالي بر ميزان جذب آب منابع - نبي گل آ.م. ا. نادري. م. بابالار. و م. كافي تاثير برخي از تيمارهاي شيميايي و انبار سرد بر روي ماندگاري گل بريده داودي.پارس بيولوژي.. Gersopoulos D.B. Cheli Effets of pre- nd posthrvest lium pplitions on the presene of orgni ids. Soil So. Amer. J. 55: Know, H. nd K. Kim Inhiition of lipox ygense nd miroorgnism growth in ut freesi y plusing tretment. J. Kor. So. Hort. Si. 4: White, P.J. nd M.R. Brodly Clium in plnts. Ann. Bot. 9: The effet of pulsing nd ontinuous tretments of hemil preserving solutions on shelf life of gerer(gerer jmesonii v. Sun spot) ut flowers M.R. Ahmdzdeh *, M. Zdehgheri, A. Aoutlei 3 - MS. student of hortiulturl siene t the Islmi Azd university of Jhrom,- memer of the sientifi ord of the Islmi Azd university of Shirz,3- memer of the sientifi ord of the Islmi Azd university of Jhrom Astrt Gerer ut flower, is one of the importnt flowers in the flowering industry. In the proess of tking deision out produing nd growing of this kind of flower, produers must py ttention to the posthrvest longevity. In this reserh gerer ut flowers hve een under different tretments through using hemils like surose, 8-hydroxyquinoline itrte(hqc) nd lium ette, under vrious onditions of time nd onentrtion. This experiment hs een done ftoril sed on ompletely rndomized lok design with three replitions. In this reseh the qulity nd longevity fetures of flower(vse life, Bent nek nd Wter sorption) hse een tested. The results showed tht the HQC tretment n inrese the level of wter sorption mpring to other tretments. It hs een served tht lium ette tretment improved the Bent nek nd vse life with

5 signifint differene of 5 perent. Cmpring to ontrol tretment, lium ette tretment dded extr four dys to the vse life whih is signifint differene mpring to other tretment. Key words: lium ette, Wter sorption nd Vse life

<4D F736F F D20C8D1D1D3ED20CAD1C7DFE320C8E6CAE52E646F63>

<4D F736F F D20C8D1D1D3ED20CAD1C7DFE320C8E6CAE52E646F63> علمي - پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 22 شمارة 4 صفحة 397-49 (138) بررسي تراكم بوته وسطوح مختلف كود فسفر بر صفات زراعي و عملكرد ميوه و دانه گياهدارويي كدوي تخم كاغذي.L Cucurit pepo 1- دانشجوي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - D-88

Microsoft Word - D-88 بررسي امكان زراعت مخلوط زعفران و در منطقه اصفهان 3 2 محمد رضا نادري درباغشاهي عليرضا جلالي زند عليرضا بني طباء حسين زينلي بابك بهاري - دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان اصفهان 2 -دانشگاه آزاد اسلامي واحد

توضیحات بیشتر

طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام فصلنامه علمی مقاله نوع و آهن و روی اکسید ذرات نانو کاربرد اثرات و لزایی برگا ه ریزنمون In vitro شرایط در راعی گل کال

طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام فصلنامه علمی مقاله نوع و آهن و روی اکسید ذرات نانو کاربرد اثرات و لزایی برگا ه ریزنمون In vitro شرایط در راعی گل کال طبیعی منابع و کشاورزی مهندسی نظام فصلنامه علمی مقاله نوع و آهن و روی اکسید ذرات نانو کاربرد اثرات و لزایی ا ه ریزنمون In vitro شرایط در راعی گل مانی زنده کشاورزی بیوتکنولوژی بخش و ایران کشاورزی بیوتکنولوژی

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps م ق ر ز ر ه د ی ر ب ه خ ا ش ی ا ه ل گ ر م ع م ا و د و ی ک ی ژ و ل و ی ز ی ف ی ک ی ژ و ل و ف ر و م صفات برخی ه س ی ا ق م ن ی د ی م ر پ س ا و ن ی م ر پ س ا ن ی س ی ر ت و پ د ر ب ر ا ک ا ب grand prix ر و

توضیحات بیشتر

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع

خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان ع خستگي Fatigue خستگي نوعي ازتخريب است كه هنگامي مشاهده ميشود كه نيروي اعمالي ديناميك است و مقادير بردار نيروي)مقدار وجهت و راستا( اعمالي با گذشت زمان عوض مي شود. در اين حالت تخريب مكانيزم خاص خود را دارد

توضیحات بیشتر

docx

docx و 0 بررسی تاثیر ماریناد کردن گوشت با استفاده از اسید لاکتیک بر برخی ویژگی هاي فیزیکوشیمیایی بافتی و حسی همبرگر 3 2 * سید ابراهیم حسینی عاطفه اصفهانی مهر وجیهه فدایی نوغانی دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی

توضیحات بیشتر

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصول: عایق پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات اختصار محصول: PUR & PIR ساختار شیمیایی: پلیمری آلی عرضه کننده: آرمان عایق اسپادانا اطالعات تماس: تلفن: 11 1119119 9111 فاکس: 3329112

توضیحات بیشتر

Microsoft Word paper-13

Microsoft Word paper-13 نقش آسكوربيك اسيد در كنترل پراكسيده شدن ليپيدها و به تا خير انداختن پيري در گلهاي بريده رز رقم «رويال كلاس» * مهرناز حاتمي عبداالله حاتم زاده و محمود قاسم نژاد رشت دانشگاه گيلان دانشكده علوم كشاورزي گروه

توضیحات بیشتر

مدیریت آب و آبیاري دوره 2 شماره 2 پاییز و زمستان 1391 صص بررسی اثرات کاربرد پساب تصفیه شده و کودهاي شیمیایی بر عملکرد کلم بروکلی مصطفی رجبی سرخن

مدیریت آب و آبیاري دوره 2 شماره 2 پاییز و زمستان 1391 صص بررسی اثرات کاربرد پساب تصفیه شده و کودهاي شیمیایی بر عملکرد کلم بروکلی مصطفی رجبی سرخن مدیریت آب و آبیاري دوره 2 شماره 2 پاییز و زمستان 1391 صص 13-24 بررسی اثرات کاربرد پساب تصفیه شده و کودهاي شیمیایی بر عملکرد کلم بروکلی مصطفی رجبی سرخنی *2 1 و علی اصغر قاي می (E-mil: ghemi@shirzu..ir)

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3 استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 8/8/ كد استاندارد: 0-/49// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 25storage bacteria

Microsoft Word - 25storage bacteria صفحه 1 از 5 : ١ هدف نگهداري و استفاده از كشت هاي ذخيره به روش در بخش میكروب همگون مدت به شیوه اي طولاني مدت و كوتاه شناسي آزمایشگاه نگهداري كشت هاي ذخيره كه براي اهداف كنترل كیفي استفاده مي شوند باید به

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

استاندارد خروجی فاضلاب

استاندارد خروجی فاضلاب مقدمه و تعاریف : این استاندارد باستناد ماده آي ین نامه جلوگیري از آلودگی آب و با توجه به ماده سه همین آي ین نامه و با همکاري وزارتخانه هاي بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیرو صنایع صنایع سنگین معادن و فلزات

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 04-halajnya.doc

Microsoft Word - 04-halajnya.doc Journal of Water and Soil Vol. 23, No. 4, Winter 9, p. 39-47 نشريه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 23 شماره 4 زمستان 1388 ص 39-47. تا ثير دما و دي اكسيد كربن بر شكله يا نيتروژن محلول در يك خاك آهكي

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا

بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موا بخش 2: نانوکامپوزیتها حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از هر کدام

توضیحات بیشتر

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم

عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : 2 بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهم عنوان آزمایش : روز و تاریخ : دوشنبه { 91/8/1 اندازه گیری دبی ساعت : بعدازظهر اعضای گروه : مسعود یادگاری دانشکده مهندسی گروه مهندسی مکانیک آزمایشگاهمکانیک سیالات وحید زارعی ساسان نبی زاده محسن یارمحمدی...

توضیحات بیشتر

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی پیاده سازی مدل سازی معنایی شناخت سیستم 2 مدل سازی معنایی داده قبل از پیادهسازی بانک اطالعاتی باید عمل طراحی بانک اطالعاتی معنایی( انجام

توضیحات بیشتر

محصوالت صنعتی لیکومولی

محصوالت صنعتی لیکومولی محصوالت صنعتی لیکومولی روغن هیدرولیک چند منظوره ATF III این محصول چند منظوره مورد استفاده در سیستم های انتقال قدرت دستی اتوماتیک سیستم های هیدرولیکی خودرو در کنار دیگر کاربردهای مختلف صنعتی می باشد. این

توضیحات بیشتر

آب مقطر چیست نام شیمیایی : آب مقطر. اسامی مترادف با آب مقطر : آب دیونیزه آب مقطر خالص. گرید محصول : 1. آب مقطر صنعتی. خلوص : آب مقطر خالص. شکل ظاهری :

آب مقطر چیست نام شیمیایی : آب مقطر. اسامی مترادف با آب مقطر : آب دیونیزه آب مقطر خالص. گرید محصول : 1. آب مقطر صنعتی. خلوص : آب مقطر خالص. شکل ظاهری : آب مقطر چیست نام شیمیایی : آب مقطر. اسامی مترادف با آب مقطر : آب دیونیزه آب مقطر خالص. گرید محصول : 1. آب مقطر صنعتی. خلوص : آب مقطر خالص. شکل ظاهری : آب زالل شفاف. آب مقطر آب مقطر از جمله مهم ترین حاللی

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

هب انم حض رت دوست با رعض سالم خدمت تما م ی دوستان از ا ن جا ی ی هک یک ی از مهمت ر ی ن مباحث مط رهح رد شیم ی ک نک ور رسارسی مبح ث تعادالت شیم یا ی ی عل ی تصم ی م رگ فت م ات ط ی یک ردس ناهم جا م ع و ک نک

توضیحات بیشتر

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89

(2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 (2) CPR : 1 واحد آموزش پرستاري خرداد 89 Oxygen. CPR CPR دارد. تا 17 16. 80.. درصد) 100 ) CPR... مقدارمصرف: گردد. CPR 100 درصد استفاده نمود.. CPR. Epinephrine ( ) CPR : : قلب ز و ( ) VF نرم به خشن ) VF

توضیحات بیشتر

چكيده

چكيده بررسي ا ستانه شروع رواناب در روش SCS با استفاده از داده هاي بارش-رواناب (مطالعه موردي: حوزه ا بخيز سنگانه كلات) جهانگير پرهمت 1 علي اكبر عباسي نجفقلي غياثي 1 و الهام خوشبزم 3-1 -3 اعضاء هيا ت علمي مركز

توضیحات بیشتر

شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان (سهامی خاص) عنوان : دستورالعمل اجراي شبکه فشار متوسط هوایی با سیم روکش دار کد : WI14DE00 مقدمه : با توجه به اینک

شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان (سهامی خاص) عنوان : دستورالعمل اجراي شبکه فشار متوسط هوایی با سیم روکش دار کد : WI14DE00 مقدمه : با توجه به اینک مقدمه : با توجه به اینکه در شبکه هاي هوایی بدون روکش (سیمی) خطاهاي زودگذر زیاد هستند و این نقیصه اشکالات عمده این نوع شبکه ها است که ناپایداري شبکه و خسارت به مشترکان را به دنبال دارد و حتی ممکن است این

توضیحات بیشتر

Evaluation of Wastewater Treatment of Detergent Industry Using Coagulation Procession Pilot Scale

Evaluation of Wastewater Treatment of Detergent Industry Using Coagulation Procession Pilot Scale مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی شهید صدوقی یزد دوره سیزدهم شماره اول بهار 1384 صفحات 62-65 بررسی تصفیه فاضلاب صنایع شوینده به کمک فرایند انعقاد در مقیاس آزمایشگاهی مهندس بابک روشنی 2 دکتر

توضیحات بیشتر

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در

اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در اساس کار آزمایش واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR: Polymerase Chain Reaction آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز Reaction( )Polymerase Chain یا به اختصار PCR در حقیقت یک دستگاه تکثیر DNA و یا RNA می باشد که همانند

توضیحات بیشتر

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ

1395 طراحی اتصال گیردار فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چ فصل پنجم: اتصال گیردار به ستون 1-5 مقدمه در اتصالات صلب خمشی لنگر خمشی انتهاي تیر به صورت کامل به ستون منتقل می گردد و زاویه چرخش بین تیر و ستون در محل اتصال ثابت باقی می ماند. قاب خمشی در این ساختمان

توضیحات بیشتر

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال

دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال دانشگاه گیلان-گروه مهندسی برق- مساي ل مخابرات دیجیتال ---------------------------------------------------------------------------------------------------- سري 2 (فصل 3): منابع اطلاعات و کدبندي منبع 1-2

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word safikhani.doc

Microsoft Word safikhani.doc فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 23 شمارة 2 صفحة 183-194 (1386) تا ثير خشكي بر و صفات مرفولوژيك گياه دارويي بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) 2 1 2 1 1 فضلاله صفيخاني حسين

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی

دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی دانشگاه آزاد اسالمی گلپایگان دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران گ زارش کار آزمااگشیه م کانیک خاک استاد را هن ما : جناب آاقی مهندس سعید خو شن ویسان تعی ی ن چ گا ل ی خشک خاک رد مح ل آزما ی ش : د ا نش ج و :

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 3-Expriment10-Elec1-2

Microsoft Word - 3-Expriment10-Elec1-2 آزمایش 10: تقویتکننده قدرت: کوپلاژ L 1-10- مقدمه تقویتکنندههایی که قبلا مورد بررسی قرار گرفتند با داشتن بهره ولتاژ و جریان در واقع تقویتکننده قدرت نیز هستند. اما از آنجا که دامنه سیگنال خروجی آنها کوچک

توضیحات بیشتر

شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را

شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را شيمي (1) (كد:) 82 ث) خواص اكسيدهاي فلزي و نافلزي (صفحههاي 65 تا 68 كتاب درسي) 1- اكسيدهاي بازي و اسيدي خواص اكسيدهاي فلزي: بهطور كلي اكسيدهاي فلزي را اكسيد بازي مينامند چون از واكنش اين اكسيدها با آب محلول

توضیحات بیشتر

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو

بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپو بخش 2: نانوکامپوزیتها کد: 0790 حسین فالح دوست محسن افسری والیتی مقدمه برای دستیابی به مواد با خواص مورد نظر و کاربری ویژه کامپوزیتها تولید شدند. کامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx بسمه تعالی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 به منظور شفاف سازي کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن و رعایت حقوق

توضیحات بیشتر

بنام خدا

بنام خدا بنام خدا دانشگاه علوم پزشکی ايالم دانشکده بهداشت طرح درس : دانشجویان عنوان درس : شیمی تجزیه عملی تعداد و نوع واحد: زمان ارائه درس : مدرس : صباح شیري ۲ واحد عملی نیمسال اول 97-96 دو شنبه 41-41 بهداشت حرفه

توضیحات بیشتر

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د

ه عا ی دا ه ع وم З ش ی مان مار تان رت و ی ر ( ج) بابک کدسند: VH-IS- 52 ویرایش :01 صفحه : 1 از 5 96/10/18 عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که د صفحه : از 5 هدف: اموزش صحیح جلوگیري ازایجادخطاواشتباه دامنه کاربرد: پرسنل فنی ازمایشگاه روش کار: آزمایشCRP این آزمایش به روش نیمه کیفی انجام می شود. - پرسنل فنی ازمایشگاه :ابتدا سرم بیمار را جدا می کنند.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 08-Moslehi revised.doc

Microsoft Word - 08-Moslehi revised.doc و 1 و Journl of Wter nd Soil Vol. 25, No.4, Sep-Oct 2011, p. 770-775 نشريه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 25 شماره 4 مهر آبان 190 ص 770-775. تا ثير تنش رطوبتي بر شاخصهاي رشد و عملكرد خيار گلخانهاي

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت

باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد _ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت باسمه تعالی تمرین سری دهم مدارهای آنالوگ ترم بهار 7931 موعد تحویل : شنبه ۵ خرداد 7931 1_ در مدار زیر که محاسبات مربوط به آن در مسئله 1 تمرین قبلی صورت گرفت ضمن در نظر گرفتن کلیه مقادیر و شرایطی که در آن

توضیحات بیشتر

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م

شماره مقاله: 38 مقاله نامه بيست و يكمين كنفرانس بهاره فيزيك (31 ارديبهشت و 1 خرداد 1393) چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های م چکیده خواص ترموالکتریکی عایق توپولوژیکی در حضور ناخالصی های مغناطیسی و غیر مغناطیسی علی رضایی سعید عابدین پور جهانفر ابویی دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان صندوق پستی ۵۱۵۱۱-۵۵۱۱ زنجان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ÝÇíá ÇÕáí äÞÔå ßÔí.doc

Microsoft Word - ÝÇíá ÇÕáí äÞÔå ßÔí.doc مسابقات ملی مهارت ) 385) نام رشته :نقشه کشی صنعتی (اتوکد ( 000 فهرست محتواي پروژه - توضیح مختصر راجع به پروژه - دستورالعمل اجراي پروژه روز اول 3- نقشه کار عملی روز اول 4- جدول مشخصات (ترکیبی ( 5- ارزشیابی

توضیحات بیشتر

مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربردي سال دوازدهم شماره 34 تابستان 9416 بررسی آزمایشگاهی تاثیرمحلول آب هوشمند و سورفکتانت بر ازدیاد برداشت نفت در مخازن کربنا

مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربردي سال دوازدهم شماره 34 تابستان 9416 بررسی آزمایشگاهی تاثیرمحلول آب هوشمند و سورفکتانت بر ازدیاد برداشت نفت در مخازن کربنا مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربردي سال دوازدهم شماره 34 تابستان 9416 بررسی آزمایشگاهی تاثیرمحلول آب هوشمند و سورفکتانت بر ازدیاد برداشت نفت در مخازن کربناته آهکی 1 صائب احمدی 1 امیر حسین سعیدی دهاقانی 1 *

توضیحات بیشتر

روش اجرايي کنترل سوابق.doc

روش اجرايي کنترل سوابق.doc شرکت کارگزاري تدبیرگر سرمایه روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت تاریخ تهیه: 87/02/25 موضوع مسي ولیت تهیه کننده تا یید کننده تصویب کننده نام شماره : RC01 صفحه: 1 از: 6 شماره بازنگري: صفر امضا و تاریخ روش اجرایی

توضیحات بیشتر

1396/08 بازنگری: 00 مینرال پالس عایق الیاف معدنی مناسب برای دیوارهای داخلی خارجی و سیستم Ventilated Facade

1396/08 بازنگری: 00 مینرال پالس عایق الیاف معدنی مناسب برای دیوارهای داخلی خارجی و سیستم Ventilated Facade 1396/08 بازنگری: 00 عایق الیاف معدنی مناسب برای دیوارهای داخلی خارجی و سیستم Ventilated Facade نام كتاب: نام پديد آورنده: شركت كناف ايران شمارگان: 0 نوبت چاپ: دوم تاريخ چاپ: فروردین ماه 1397 نسل جدید عایقهای

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - shimi 0.doc

Microsoft Word - shimi 0.doc آزمایشگاه شیمی تجزیه مو لفان فرشته قناعت مهدي زحمتکشان سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابک وضعیت فهرست نویسی یادداشت موضوع شناسه افزوده شناسه افزوده شناسه افزوده رده بندي کنگره رده

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo

Microsoft PowerPoint - Plant Organogenesis_2 embryo Embryogenesis جنين زايی ١ ٢ Double fertilization .١.٢.٣.۴.۵.۶ ايها دولپه حالتهای مختلف جنين زايی در تيپ شب بو تيپ کاسنی تيپ سيب زمينی تيپ ميخک تيپ اسفناج تيپ فلفل سياه (Onagrad) (Astrerad) (Solanad) (Caryophyllad)

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/0/01 كد استاندارد: 1-1//1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

Page 1.cdr

Page 1.cdr Engineering Co. IMEN TIAR ) ) قابل نصب بصورت سربالا و واژگون www.imentiar.com Upright & Pendent Rev. B شرکت مهندسی ایمن تیار در سال 1378 فعالیت خود را بعنوان تولید کننده و تا مین کننده تجهیزات ایمنی و

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

فنی و نشریه علمی استحصال و جمعآوري آب باران (براي باغات دیم) دکتر علیرضا توکلی عضو هیات علمی (استادیار پژوهش) بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کش

فنی و نشریه علمی استحصال و جمعآوري آب باران (براي باغات دیم) دکتر علیرضا توکلی عضو هیات علمی (استادیار پژوهش) بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کش فنی و نشریه علمی استحصال و جمعآوري آب باران (براي باغات دیم) دکتر علیرضا توکلی عضو هیات علمی (استادیار پژوهش) بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) art.tavakoli@gmail.com

توضیحات بیشتر

b b b 1393 زمستان 105 شماره سازندگی( و )پژوهش آلمانی بابونه مختلف تودههای ژنتیکی تنوع بررسی صفات از استفاده با )Matricaria Chamomilla ).L فنولوژیک و م

b b b 1393 زمستان 105 شماره سازندگی( و )پژوهش آلمانی بابونه مختلف تودههای ژنتیکی تنوع بررسی صفات از استفاده با )Matricaria Chamomilla ).L فنولوژیک و م b b b 1393 زمستان 105 شماره سازندگی( و )پژوهش آلمانی بابونه مختلف تودههای ژنتیکی تنوع بررسی صفات از استفاده با )Matricaria Chamomilla ).L فنولوژیک و مورفولوژیک مدرس تربيت دانشگاه کشاورزی دانشکده ارشد کارشناسی

توضیحات بیشتر

راهنمای تهیه مقاله.xps

راهنمای تهیه مقاله.xps بررسي انتقال كادميوم در ستون خاك آهكي توسط نمكهاي مختلف محلول در آب آبياري سامان ملكنيا *4 3 1 علي خانميرزاييفرد مهدي اكبري و محبوبه مظهري (نويسنده مسي ول) 1- دانشجوي دكتري گروه علوم خاك دانشكده كشاورزي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 1-makizadeh.doc

Microsoft Word - 1-makizadeh.doc 2 3 * فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران جلد 24 شمارة 3 صفحة 253-262 (1387) بررسي تحمل به شوري و ميزان جذب املاح گياه گاوزبان (.L (Borago officinalis 3 2 2 *1 مريم مكيزاده تفتي رضا

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك ------------- www.ptf-co.com ----------- زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را كنترل كنيم و فشار سيال يا گاز را در اندازه تعريف شده

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظور از واحد آبیاری وقطعه آبیاری در روش آبیاری قطره ای

توضیحات بیشتر

کفپوش PVC، راهنمای خرید این کفپوش ارزان و بی دردسر

کفپوش PVC، راهنمای خرید این کفپوش ارزان و بی دردسر کفپوش pvc چیست انواع کفپوش pvc کاربری های کفپوش پی وی سی مزایا و معایب کفپوش pvc نحوه نصب کفپوش پی وی سی راهنمای خرید کفپوش پی وی سی کفپوش PVC چیست کفپوش PVC نوعی جدید کفپوش های مقاوم است که انعطاف پذیری

توضیحات بیشتر

Microsoft Word Khademi

Microsoft Word Khademi Journl of Hortiulturl Siene Vol. 31, No. 1, Spring 17, P. 167-179 ISSN: 8-473 نشريه علوم باغباني (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 31 شماره 1 بهار 1396 ص. 167-179 شاپا: - 473 8 تاثير سلنيوم بر روي عملكرد و ويژگيهاي

توضیحات بیشتر

ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م :

ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م : ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م 33.9038 : مشخصات مالک/ مدير/ متصدي *نام: *نام خانوادگي: *کد ملي: *نام پدر: *کدپستي:... مشخصات محل تصدي/ مديريت *نوع فعاليت صنفي: * تعداد

توضیحات بیشتر

ETABS MATE Update Release Note

ETABS MATE Update Release Note What s new in ETABS MATE Software Concrete Structural Detailer Version 1.3.515 امكان وارد كردن نتايج طراحي سازه از استفاده از با فرمت XML ETABS 2015 با توجه به حساسيت موتورهاي پايگاه دادههاي اكسس مايكروسافت

توضیحات بیشتر

آریوپایا سازنده انحصاری مبدل های گرمایی صفحه ای تحت لیسانس GEA PHE Systems آلمان بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با است

آریوپایا سازنده انحصاری مبدل های گرمایی صفحه ای تحت لیسانس GEA PHE Systems آلمان بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با است بررسي پارامترهاي مؤثر در فرايندهاي پااليش گاز و توليد LNG وNGL با استفاده از شبيه سازی در نرم افزار HYSYS مهندس شقایق خلجی 34 کارشناس ارشد دفتر مطالعات و مديريت انرژي مديريت برنامه ريزي شرکت ملی گاز ایران

توضیحات بیشتر

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق mastech-group Non-Contact Infrared Thermometer تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 practical guide to the preparation, maintenance and methods of injection Acyclovir به صورت فقط تزریق قابل تزریق: نوع وریدي انفوزیون آید. دست به نحوه انفوزیون: 250 mg vial + 5 ml SWI=50 mg/ml محلول بدست

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ارتعاشات سیستم های ممتد و پیوسته Vibration of Continuous Systems مروری بر ارتعاشات سیستم های یک درجه آزادی Review: Vibration of Single-DOF Systems سیستم های یک درجه آزادی 2 Single-DOF Systems c همانطور

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = = cos

توضیحات بیشتر

ویدئو کتاب شیمی 3 بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند.

ویدئو کتاب شیمی 3 بخش اول : واکنش های شیمیایی و استوکیومتری در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند. در برخی از کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی به طور مستقیم به خاک تزریق می کنند. LED )مخفف شده ی عبارت )Light Emitting Diode به معنای دیود نشردهنده نور است. تغییر فیزیکی تغییری است که در آن تنها

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation تا ثیرات الکتریسته بر بدن مقدمه 10000 حدود به منجر ساله همه مراحل بیشتر در کاربردشان و پزشکی ابزارهاي افزایش حال در پیچیدگی صدمە به مربوط این صدمات در بیماران این ناشی ابزار محیط هاي در محیط هاي پزشکی

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - chapter5-2

Microsoft PowerPoint - chapter5-2 منحني ولتاژ خروجى به ولتاژ ورودى db 4.17KHz فرآانس قطع توابع هدف استفاده از دستور HPBW(DB(V(out)/V(in),3) فرآانس قطع 4.2153KHz 34.186 db با توجه شكل: فرآانس نقطه ده برابر A 1 A 2 مقدار اختلاف فرآانس اين

توضیحات بیشتر

1 تاثیر زاویه برش تیغه بر روی نیروی برشی و تنش برشی گیاه سویا 2 روزبه عبدی 1 داود کالنتری 1: دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

1 تاثیر زاویه برش تیغه بر روی نیروی برشی و تنش برشی گیاه سویا 2 روزبه عبدی 1 داود کالنتری 1: دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 1 تاثیر زاویه برش تیغه بر روی نیروی برشی و تنش برشی گیاه سویا 2 روزبه عبدی 1 داود کالنتری 1: دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری کیلومتر 9 جاده دریا ساری 2: عضو هیات علمی گروه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx پنجمين همايش ملي صنايع فراساحل (OIC03) 3 ارديبهشت و خرداد 39 تهران دانشگاه صنعتي شريف بررسي دانه بندي رسوبات بستر منطقه دريايي نور داريوش منصوري مسعود صدري نسب مربي عضو هيا ت علمي دانشگاه تربيت مدرس دانشكده

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

دوفصلنامه علمی-تخصصی" هیستوبیولوژی دامپزشکی"/سال چهارم /شماره1/بهاروتابستان1395

دوفصلنامه علمی-تخصصی هیستوبیولوژی دامپزشکی/سال چهارم /شماره1/بهاروتابستان1395 اهمیت فرآورده های گاومیش در مقایسه با گاو در سالمت انسان چکیده 2 *1 مریم پناهی زاده محمد تقی بیگی نصیری )تاریخ دریافت: 7931/2/71 تاریخ بذیرش: 7931/4/8 ( خوزستان یکی از استان های اصلی پرورش دهنده ی گاومیش

توضیحات بیشتر

مثالهای درس مدارهای الکتریکی 1 مثال های فصل اول مثال) 1-1 (: عنصر زیر را در نظر گرفته ولتاژ و جریان آن به ترتیب v = 8e t و i = 20e t و > 0 t می باشد ت

مثالهای درس مدارهای الکتریکی 1 مثال های فصل اول مثال) 1-1 (: عنصر زیر را در نظر گرفته ولتاژ و جریان آن به ترتیب v = 8e t و i = 20e t و > 0 t می باشد ت مثال های فصل اول مثال) - (: عنصر زیر را در نظر گرفته ولتاژ و جریان آن به ترتیب v = 8e t و i = 0e t و > 0 t می باشد توان تامین شده توسط عنصر و انرژی تولید شده را بیابید. i + - p = vi = 8e t 0e t = 60e t

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 13-ESCS81-A8980-SC

Microsoft Word - 13-ESCS81-A8980-SC محيطي در علوم زراعي مجله تنشه يا شماره اول نيمه اول 94 جلد هشتم 127-130 گزارش علمي كوتاه اثر پيش تيمار اسيد ساليسيليك و اسيد آسكوربيك بر جوانهز ين شرايط تنش تحت قرمز شبدر سفيد و بذر 3 2 *1 عاطفه طبسي يحيي

توضیحات بیشتر

گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی

گزارش اجرای پروژه های  اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی وه ولات نا تبد ی ی عملکرد صادرات محصولات عمده صنایع تبدیلی : میلیون دلار : هزار تن ردیف گروه کالایی سه ماهه 197 سه ماهه 196 درصد تغییرات مهمترین کشورهاي هدف صادراتی طی سه ماهه 197 کشور 41 12 25 4 18 45

توضیحات بیشتر

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

10

10 مقاومت مصالح فصل 10: ستون ها 10. Columns دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان ستونها تعريف: عضوهای که هستند قائمی منشوری کنند. می تحمل را محوری فشاری بارهای انتخاب نحوی به ستون مقطع سطح ستونها

توضیحات بیشتر

ASTEC site

ASTEC site O&M ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 1389 جهت شرکت فناوران در سال آبتین فولاد اراي ه خدمات برداري بهره تجهیزات از نگهداري تامین و مهندسی و طراحی قطعات در صنایع فولاد کشور خصوصا اسفنجی آهن

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می ش

معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می ش معرفی سیستم انتقال قدرت دابل کلاچ Dual Clutch Transmission مقدمه: سیستم انتقال قدرت از نظر نوع تعویض دنده به دو دسته معمولی و اتوماتیک تقسیم بندي می شوند. در سیستم انتقال قدرت معمولی راننده با فشار دادن

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word INSO 2353 1st.Revision Jun.2013 استاندارد ملي ايران جمهوري اسلامي ايران Islmic Republic of Irn سازمان ملي استاندارد ايران Irnin Ntionl Stndrdiztion Orgniztion 2353 تجديد نظر اول خرداد 1392 كيفيت آب- اندازهگيري

توضیحات بیشتر

فهرست کتابخانه های عمومی هرمزگان نام کتابخانه شهرستان شهر روستا آدرس تلفن کد پستی شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی شهرک صیادان 79

فهرست کتابخانه های عمومی هرمزگان نام کتابخانه شهرستان شهر روستا آدرس تلفن کد پستی شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی شهرک صیادان 79 7959184414 7635623323 شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی ک صیادان 7967113731 7644376743 ایثار دهنگ ی دهنگ 7978153666 7644390646 بعثت هرنگ ی هرنگ 7961135738 7644342700 شرفاشرفائی جناح جناح خیابان فرهنگ جنب

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - advmath4-PDEs [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - advmath4-PDEs [Compatibility Mode] Ptil Diffeetil Equtio PDE عادلات د ا ل ی Ghemzeh فهرست عناوين و فصول معادلات ديفرانسيل جزي ي - يادآوري معادلات ديفرانسيل معمولي - رده بندي معادلات ديفرانسيل جزي ي - معادلات نيمه خطي مرتبه اول - معادلات

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - chapter 2

Microsoft PowerPoint - chapter 2 حل معادلات يك متغيره محاسبات عددي پيشرفته روش نصف كردن - شرط پايان الگوريتم: مناسب ترين شرط 2 محاسبات عددي پيشرفته روش نصف كردن قضيهفضكند و روش نصف كردن دنباله را ه: فرض كنيد توليد مي كند كه صفر p را تقريب

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 شرکت سهامی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دفتر فناوری اطلاعات استانداردهای توسعە نرمافزار با متدولوژی RUP (Software Architecture Document) کارگزار : سید مصطفی حسینی تاریخ : آبان 84 برگه شناساي

توضیحات بیشتر

PardeesJournalsPT12

PardeesJournalsPT12 ص) DOI: 10.22059/ijswr.2017.207612.667468 )543553 تحقيقات آب و خاک ايران دورە 48 شمارە 3 مهر و آبان 1396 اثر مقادير مختلف آبياری قطرهای زيرسطحی بر عملکرد کمی و کيفی دو رقم خرمای و * 1 حسين دهقانی سانيچ

توضیحات بیشتر

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای درسی[ رشتۀ صنایع فلزی زمینۀ صنعت شاخۀ آموزش فنی و حرفه

توضیحات بیشتر