بررسی اثرات خشکسالی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و محیطی نواحی روستایی از دید سرپرستان خانوارها (مطالعه موردی دهستان حسن آباد در شهرستان اسلام آباد غرب)

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "بررسی اثرات خشکسالی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و محیطی نواحی روستایی از دید سرپرستان خانوارها (مطالعه موردی دهستان حسن آباد در شهرستان اسلام آباد غرب)"

رونوشت

1 بررسی اثرات خشکسالی بر وضعیت اقتصادی اجتماعی و محیطی نواحی روستایی از دید سرپرست خانوار (مطالعه موردی دهستان حسن آباد در شهرستان اسلام آباد غرب) دریافت مقاله 89/1/8 : پذیرش نهایی 89/6/19 : نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال نوزدهم شماره 55 زمستان 89 صفحات : روستایی دانشگاه اصفهان اصفهان ایران. حمید برقی : دانشیار دانشکده علوم جغرافیا و برنامه ریزی گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه اصفهان اصفهان ایران.1 یوسف قنبری : دانشیار دانشکده علوم جغرافیا و برنامه ریزی گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه اصفهان اصفهان ایران. y. چکیده هدف از این مقاله بررسی اثرات اجتماعی اقتصادی و محیطی خشکسالی از دیدگاه روستاییان با رویکرد مددل سازی معادله ساختاری میباشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی بوده. جامعه آماری پژوهش را 1671 سرپرست خانوار و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 617 نفر تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 11 و مدلسدازی معادلات ساختاری( )SEM انجام شده است. در این تحقیق متغیرهای مشاهده شده برای سه مؤلفده اقتصدادی اجتماعی و محیطی به دست آمد. سه مدل تحلیل عاملی مرتبده اول بدرای انددازه گیدری سده زیدر مقیداس خشکسالی تدوین و اعتبار سنجی شد. نهایتا چگونگی نقش و تأثیر متغیرهای مشاهده شده و مؤلفدههای سده گانه حاصل از آنها بر خشکسالی به عنوان متغیر مستقل پنهان اصلی و روابط بین آنها به کمد ید مددل ساختاری تحلیل عاملی تأییدی( )CFA چهار عاملی مرتبه دوم تحلیل شد. نتایج نشان از برازش و اعتبار قابدل قبول هر سه مدل اندازه گیری خشکسالی و تحقق اهداف و نیز مدل چهار عداملی مرتبده دوم بدرای بررسدی خشکسالی بر اساس دادههای گردآوری شده بود. در نهایت خشکسالی به میزان 0/76 بر شاخص های اقتصادی و به میزان 0/76 بر شاخص اجتماعی و بر شاخص محیطی به میزان 0/76 تأثیر داشته است بنابراین خشکسالی اتفاق افتاده در مناطق روستایی مطالعه شده بیشترین تأثیر را روی شاخص های اقتصادی و اجتماعی و بده تبد آن روی شاخص محیطی گذاشته است. کلید واژگان : خشکسالی آثار اجتماعی آثار اقتصادی آثار محیطی دهستان حسن آباد..1 نویسنده مسئول : دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان اصفهان ایران : بهمن شفیعی : دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشکده علوم جغرافیا و برنامه ریزی گروه جغرافیا و برنامهریزی

2 مقدمه خشکسالی وضعیتی ناشی از کمبود بارندگی است که در هر اقلیمی ممکن است رخ دهد. با این وجود تعریف خشکسالی و چگونگی ارتباط آن با پدیدههای هیدرولوژی بسیار مشکل است زیرا اولا خشکسالی ممکن است به طور همزمان تمام اجزاء سیستم هیدرولوژی را تحت تاثیر قرار ندهد ثانیا خشکسالی یك پدیده مطلق نبوده بلکه کمبود نسبی رطوبت میباشد در این صورت تقاضای زیاد برای آب نیز می تواند خشکسالی ایجاد کند در حالی که بارندگی ممکن است به صورت طبیعی بوده باشد(علیزاده.) 262 :1191 بر خلاف خشکی که پدیده دائمی اقلیم خشك است خشکسالی در مناطق خشك و مرطوب نیز رخ می دهد و حالتی طبیعی و نرمال از اقلیم میباشد(سلطانی و سعادتی.)60 :1196 ایران کشور پهناوری است که به دلیل موقعیت خاص و ویژگی های توپوگرافی آب و هوای متفاوتی دارد. میانگین بارندگی سالانه آن حدود 220 تا 295 میلی متر گزارش شده است با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی ایران و قرار داشتن در کمربند خشك آبوهوایی جهان و کمبود نزولات جوی بایستی اذعان داشت که بروز بحران های آبی و خشکسالی از مشخصههای اصلی آب - وهوای ایران به شمار میآید( غیور.)29 :1196 زندگی جامعه روستایی در میان سه جامعه انسانی موجود در ایران به دلیل بروز بحرانهای ناشی از خشکسالی که اثرات تخریبی فراوانی در زندگی روستایی داشته و آنها را با چالشهای متعددی مواجه کرده و تأثیرات زیادی بر اقتصاد و معیشت آنها داشته بطوریکه راهبردهای گذشته در زمینه مدیریت خشکسالی در نواحی روستایی چندان موفقت آمیز نبوده و نتوانسته است کمبود آب و کاهش مراتع و مهاجرت را حل نماید(داوردان.)9 :1180 استان کرمانشاه ششمین استان کشور از نظر مشکلات خشکسالی است به طوری که بر اثر خشکسالی های اخیر حدود 550 روستای استان دچار بحران کم آبی شده و میزان خسارت وارد آمده به استان ناشی از خشکسالی و سرمازدگی بیش از 900 میلیارد تومان می باشد. بر اساس تجزیه و تحلیل دادههای آماری بر اساس ایستگاه سینوپتیك اسلامآباد غرب مشاهده میشود که از سال 1166 تا سال خشکسالی در سطح شهرستان دیده شده است که از این تعداد 9 سال آن خشکسالی نرمال 0 سال خشکسالی متوسط و 2 مورد خشکسالی شدید بوده است که اغلب خشکسالیهای شدید و متوسط در سالهای اخیر( 1190 به بعد) رخ داده است. در شهرستان اسلامآباد غرب خشکسالی ها اثرات مخرب شدید بر اقتصاد و معیشت روستائیان در شهرستان داشته است و عدم مدیریت صحیح چه قبل و چه حین و چه بعد از وقوع خشکسالی باعث کاهش محصولات کشاورزی وزن دام (وزن لاشه) تلفات دام درآمد حاصل از دامداری نرخ اشتغال سرانه تولید راندمان تولید هر رأس دام کاهش ذخیره های آب زیرزمینی و کیفیت منابع آبی و غیره شده است. همچنین نبود مدلی متناسب در پایش و مدیریت خشکسالی به مشکلات عدیده در این زمینه افزوده است. این شهرستان دارای روستاهای بسیار زیادی میباشد که منبع درآمد اغلب آنها وابسته به منابع آبی همچون دامداری و کشاورزی میباشد که در سالهای اخیر بروز و وجود خشکسالیهای متعدد منبع درآمدی آنها را دچار بحران نموده است. این امر اتخاذ رویکرد جامع را در مدیریت و پایش خشکسالیها و ارزیابی و تبیین الگوی برنامه ریزی متناسب آنها فراهم مینماید(اداره آب و هواشناسی کرمانشاه.) نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال نوزدهم شماره 55 زمستان 77

3 مساله اساسی این است که در سالهای اخیر به دلیل بروز خشکسالیهای پیدرپی بسیاری از روستاها دچار بحران کم آبی شده و مسلما اثرات ناگواری را بر شرایط اجتماعی اقتصادی و محیطی آنها ایجاد نموده است و مشکل اساسی زمانی رخ داده است که با توجه به این خشکسالی نهادها و مسئولین امر به بحث اثرات این خشکسالی بر ابعا د زندگی روستائیان اقدام نکرده و با این مساله به صورت صوری گذر نمودهاند و با اقدامات نسنجیده و مقطعی به مقابله با آن اقدام نمودهاند. بدون تردید نخستین گام به منظور مقابله مناسب با خشکسالی و پیامدهای آن شناخت و درک دقیق این پدیده و تاثیرات ناشی از آن در ابعاد مختلف است تا بتوان بر اساس آن راهبردها و راهکارهای اثربخشی را در این زمینه تدوین کرد و به کار گرفت. بر این مبنا ابتدا لازم است بر اساس یك پژوهش علمی و منطقی اثرات این خشکسالی بر ابعاد مختلف زندگی بررسی و سپس بر مبنای آن به برنامه ریزی اقدام نمود که پژوهش حاضر در این راستا می باشد. بنابراین تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سوال اساسی است که از دیدگاه روستاییان خشکسالی چه اثراتی بر وضعیت اقتصادی اجتماعی و محیطی نواحی روستایی مورد مطالعه داشته است تاکنون پژوهش های متعددی در زمینه اثرات خشکسالی بر زندگی روستائیان مورد بررسی قرار گرفته است. پورطاهری و همکاران( )1182 در تحقیقی به نقش رویکرد مدیریت ریسك خشکسالی در کاهش آسیب پذیری اقتصادی اجتماعی کشاورزان روستایی(از دیدگاه مسئولان و کارشناسان) مطالعه موردی : دهستان سولدوز آذربایجان غربی پرداختند نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت ریسك خشکسالی رویکردی مناسب برای کاهش آسیب پذیری اقتصادی اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه است. ریاحی و همکاران( )1182 در تحقیقی با عنوان اثرات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی بر نواحی روستایی شهرستان گرمی(مطالعه موردی : دهستان آزاد لو) پرداختند نتایج حاصل از یافتهها حاکی از آن است که خسارات ناشی از خشکسالی در کاهش درآمد و پس انداز تغییر در ساختار شغلی روستا افزایش تمایل به مهاجرت از روستا کاهش مشارکت و روابط اجتماعی و کاهش دامها و تولیدات کشاورزی تأثیر داشته است. فرج زاده و همکاران( )1182 در تحقیقی به تحلیل زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در ایران پرداختند نتایج این مطالعه نشان میدهد که شدیدترین خشکسالی در ایستگاه سمنان در مقیاس زمانی سه ماه با مقدار -1/98 رخ داده است. غلامی و علی بیگی( )1181 در مقالهای به شناسایی روشهای بومی مدیریت خشکسالی مطالعه موردی : شهرستان سرپل ذهاب اقدام کرده اند نتایج حاکی از آن است که کشاورزان روشهای متفاوتی را در مقابله با خشکسالی به کار میگیرند. برخی از شرکتکنندگان در تحقیق حاضر روشهایی نظیر تغییر الگوی کشت ذخیرة علوفه تغییر زمان کاشت و برداشت تنوع معیشت ترمیم کانالهای آب و اصلاح شیوههای آبیاری را به منظور سازگاری به کار میگیرند و از روشهایی مانند چرای مزارع خشكشده خرید آب کاهش تعداد دام قطع درختان و نذر و نیاز کردن به منظور مقابله با خشکسالی استفاده میکنند. یوسفی و همکاران( )1180 در تحقیقی با عنوان مدیریت و پهنهبندی خشکسالی با استفاده از شاخصهای SPI و (RDI مطالعه موردی : استان مرکزی) پرداختند نتایج نشان داد که ایستگاه آشتیان بیشترین شدت خشکسالی را در سال آبی و منطقۀ مربوط به ایستگاه کمیجان کمترین خشکسالی را در سال آبی داشتند. سلمان شهرکی( )1180 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی مدیریت خشکسالی در بین کشاورزان از منظر بررسی اثرات خشکسالی بر وضعیت اقتصادی اجتماعی و محیطی

4 1- Bacanli, et al 2 ) Adaptive Neuro- Fuzzy Inference System (ANFIS 3 Vento 4 - Antwi-Agyei et al 5 - Maponya and Mpandeli 6 -Tomas 7 -Elfaigh 8- Campbell فقر روستایی : شهرستان هیرمند اقدام کرده است. نتایج نشان میدهد بین میانگین راهبرد فنی با متغیرهای تحت پوشش بهزیستی و تحت پوشش بیمه روستایی تفاوت آماری معنیداری در سطح 0/05 وجود دارد. ملکی و همکاران( )1180 در تحقیقی به مدیریت خشکسالی برای استفاده بهینه از منابع آب استان خراسان شمالی پرداختند نتایج به دست آمده نشان داد که در طی دوره آماری منطقه مورد مطالعه مجموعا 10 سال مرطوب و 11 سال خشك را پشت سر گذاشته است. جمشیدی و همکاران( )1180 در تحقیقی به اثرات خشکسالی بر اقتصاد نواحی روستایی شهرستان سیروان و چرداول پرداختند نتایج محاسبه شاخص SPI برای شهرستانهای سیروان و چرداول نشان داد که هر دو شهرستان در دوره با خشکسالی مواجه بوده و در سال آبی شاهد خشکسالی شدید و بیسابقهای بودهاند. 2 باکانلی و همکاران )2009(1 از سیستم استنتاج فازی - عصبی تطبیقی به منظور خشکسالی در کشور ترکیه استفاده نمودهاند مدلهای پیش بینی مختلفی برای SPI با مقیاسهای زمانی و 12 ماهه مورد بررسی قرار گرفتند نتایج نشان داد که ترکیب مقادیر پیش بینی بارندگی و شاخص SPI با یکدیگر بهبود عملکردهای مدل را به همراه دارد. ونتو 1 و همکاران ( ) 2010 نشان داد که کشاورزان از تعدیلگرهای مدیریتی مانند متنوع سازی محصول تغییر تقویم زراعی به تعویق انداختن کشت فروش دام مهاجرت و اصلاح شیوههای آبیاری به منظور مقابله با خشکسالی بهره میگیرند. آنتوی آجی و همکاران )2012(0 در غنا به این نتیجه رسیدهاند که تغییرات اقلیمی و خشکسالی به لحاظ آسیبپذیری محصولات زراعی دارای قویترین اثر بر بخش کشاورزی است. ماپونیا و ماپاندلی )2012(5 اثرات تغییر اقلیمی را بر تولیدات کشاورزی در آفریقای جنوبی (استان لیم پو پو) مورد مطالعه قرار دادند. نتایج حاصل از پژوهش آنان نشان داد که بخش کشاورزی با توجه به تهدیدهای مربوط به نوسانهای اقلیمی بهطور بالقوه با تغییر مواجه شده است. توماس )2010(6 بیان میکند که راهبردهای مقابله و مدیریت خشکسالی شامل سه اصل آمادگی در برابر تغییرات آبوهوا به وسیله توسعۀ انواع بیمه مقابله با مخاطره هنگام وقوع این پدیده و در نهایت سازگاری و بهبود با مخاطره هستند. الفاق )2015(9 در مطالعهای در راستای مدیریت مقابله با خشکسالی کشاورزی کشاورزان کشور سودان را مطالعه کرد و نتیجه گرفت که استفاده از ارقام مقاوم به خشکی بذرپاشی زود هنگام به منظور استفاده از بارندگیهای غیرمنتظره افزایش فاصله بین ردیفها و استفاده از کشت مخلوط در کاهش آسیب پذیری کشاورزان مؤثر بوده است. کمپل 9 و همکارانش( )2016 راهبردهای مقابلۀ کشاورزان جاماییکا را با خشکسالی به چهار مرحله تقسیم کردند.1 : روشهایی که در هنگام کاشت استفاده میشوند.2 فنونی که به منظور حفظ رطوبت به کار گرفته میشوند (استفاده از مالچ آبیاری قطرهای و تنظیم دورة آبیاری).1 راهبردهایی که در 167 نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال نوزدهم شماره 55 زمستان 77

5 مبانی نظری خشکسالی مخاطره ای اقلیمی یا به عبارتی هیدروکلیماتولوژی است که ناشی از کاهش فوق العاده بارندگی کاهش رطوبت افزایش دما و یا تأثیر همزمان این عوامل است خشکسالی در مقایسه با سایر مخاطرات نتیجه تغییر شرایط نسبتا طولانی و مداوم اقلیمی است و از این رو خشکسالی را میتوان مخاطره خاموش یا خزنده نام نهاد(نوری و نوروزی آورگانی.)220 :1185 هر ساله مخاطره های طبیعی با شدت زیادی رخ می نمایند و گاه تمام هست و نیست مردم را از بین میبرند (دیکی و همکاران.)101 : امروزه علم ثابت کرده است که مخاطره های طبیعی را نمی توان صرفا رویدادی طبیعی بر شمرد و به علل پیچیده آنها توجه نکرد. اغلب این علل به ترکیبی از عوامل اقتصادی اجتماعی نسبت داده میشوند(تامپ کینس و همکاران.)916 : ولی میتوان با برنامه ریزی دقیق در برابر چنین سوانحی تبعات آنها را کاهش داد(باتابایال و همکاران.)995 : خشکسالی یعنی کاهش غیر منتظره بارش در مدتی معین در منطقه ای که لزوما خشك نیست( کاویانی و علیجانی(.)269 :1192 این پدیده را بلایی آرام و خزنده مینامند (ویل هایت.)965 : از نظر مردم محلی خشکسالی هر فصل با بارش کم و تقاضای آب برای محصول آغاز می شود و آن گاه برداشت محصول ضعیف یا در کل ناکامی کشت و یا معضلات دامداری و مرگ احشام را به دلیل کمبود تغذیه در پی دارد(ستروس نیجدر و همکاران : )026 تاثیرات مستقیم خشکسالی اغلب مربوط به مشخصه های اقلیمی و اکولوژیکی اند در حالی که تاثیرات غیر مستقیم خشکسالی که وسیع تر و نامحسوستر هستند مربوط به آسیب های اجتماعی و اقتصادی آن میشوند (والکر و همکاران.)9 : از دهه 1890 به این سو به ارتباط بین آسیب پذیری مخاطرات طبیعی و توسعه بیشتر توجه شده است. در ابتدا تمرکز توسعه عمدتا بر تاثیرات ناشی از مخاطرات بود و بعدها تاثیرات توسعه بر کل آسیب های مرتبط با 1 - Dyke et al -Tompkins et al 3 - Batabayal 4 - Wilhite 5 - Stroosnijder 6 - Walker et al 2 طول خشکسالی استفاده میشوند (خرید آب تقسیم بندی آب استفاده از کود گیاهی و مدفون کردن بخشی از محصول برای جذب آب).0 راهبردهایی که به منظور جبران خشکسالی انجام میشوند (کاهش سطح زیر کشت جستوجوی کار غیر کشاورزی کار کردن روی مزارع دیگران مهاجرت موقت و فروش دام). خشکسالی در مناطق مختلف با توجه به عوامل اجتماعی اقتصادی و محیطی و غیره متفاوت بوده است. تاکنون تحقیقی که به بررسی مجموعه ای از عوامل بر خشکسالی در محدوده مورد مطالعه پرداخته باشد انجام نگرفته است. بنابراین محق قان در پژوهش حاضر با آگاهی از مطالعات صورت گرفته و نیز با توجه به شرایط اجتماعی اقتصادی و محیطی محدوده مورد مطالعه به دنبال اثرات اجتماعی اقتصادی و محیطی خشکسالی در بین روستاییان دهستان حسن آباد شهرستان اسلام آباد غرب هستند. بررسی اثرات خشکسالی بر وضعیت اقتصادی اجتماعی و محیطی

6 1 -Speranza et a مخاطرهای طبیعی مورد توجه قرار گرفت. خشکسالی به عنوان یکی از موضوع های مهم در مطالعه بلایای طبیعی و تاثیر گذار در کشاورزی مهاجرت روستایی و غیره مطرح است که در چند دهه اخیر مورد بررسی قرار گرفته است و مانند سیل قحطی زلزله توسعه اقتصادی جوامع را در کلیه سطوح به مخاطره میاندازد و به طور مستقیم جامعه را از طریق تغییرات در فراوانی یا قابلیت دسترسی به مواد غذایی پوشاک منابع آب و ذخایر انرژی تحت تاثیر قرار میدهد(نقوی و بیگلری.)95 :1182 شواهد موجود نشان میدهد درک مناسب امکانپذیری مدیریت خشکسالی عامل مهمی در موفقیت مدیریت خشکسالی میباشد. لذا درک عمیق سازوکارهایی که باعث شود افراد تمایل به مدیریت خشکسالی داشته باشند بسیار مهم است(یزدان پناه و منفرد.)99 :1181 مدیریت خشکسالی به منظور بهره برداری از منابع آب بسیار ضروری است. پیچیدگی عوامل ایجاد خشکسالی ها یکی از دلایل اصلی است که باعث شده مدیران و سیاستگذاران بخش آب قادر به ارزیابی دقیق خشکسالی ها نباشند(میرمیری.)1 :1186 اگر چه خشکسالی بر همهی فعالیتها اثر میگذارد ولی آثار زیان بار آن بر روستاها به دلیل وابستگی اقتصاد روستایی به منابع آب و خاک بیشتر آشکار است(شکور.)118 :1196 در واقع پیامدهای خشکسالی میتواند به بی ثباتی معیشت روستایی منجر شود(اسپیرانزا و همکاران.)220 : یکی از پیامدهای خشکسالی در جوامع روستایی تشدید فقر روستایی میباشد. بین خشکسالی و ایجاد سایر نابسامانیها ازجمله فقر بهخصوص فقر غذایی ارتباط تنگاتنگی به چشم میخورد. چراکه خشکسالی کاهش تولید محصولات کشاورزی را به دنبال خواهد داشت و کاهش تولید محصولات افزایش بهای سبد غذایی خانوار و کاهش امنیت غذایی اقشار آسیبپذیر و خانوادههای کمدرآمد را در پی دارد بنابراین تداوم خشکسالی باعث فقر و سوءتغذیه میشود(سلمان شهرکی.)1 :1180 با توجه به ماهیت پدیده خشکسالی و دامنه و ابعاد پیامدهای همه جانبه آن و ضرورت اتخاذ سیاستها و رهیافتهای موثر تلفیقی و مشارکتی برای مقابله با آن ترویج کشاورزی به اقتضای ماهیت و مفهوم خود قطعا باید نقش و رسالت محوری در این رابطه داشته باشد. با توجه به اولویت فعالیتهای آموزشی و اطلاع رسانی چنین برنامه ای که ماهیت ترویجی دارد و نیز نظر به ماهیت منحصر به فرد بودن علم / رشته / سازمان ترویج در بین تمامی علوم سازمانهای اجرایی کشاورزی و توسعه ای به لحاظ فرارشته ای و فراسازمانی بودن خود ترویج کشاورزی به مفهوم اصولی و واقعی آن می تواند به عنوان یك مولفه و رکن محوری در چنین برنامه جامع ملی مطرح باشد(حدادی و حسینی.)1 :1186 اثرات اقتصادی خشکسالی های اخیر هم در کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته نشانگر آسیب پذیری جوامع در برابر خشکسالی میباشد که مهمترین تأثیر آن میتواند در نواحی روستایی و وضعیت اقتصادی کشاورزان روستایی باشد چراکه یکی از منابع اصلی تأمین غذای خانوارهای روستایی روش خود مصرفی تولیدات زراعی باغی و دامی است. در این بین مدیریت ریسك میتواند باعث کاهش آسیب های ناشی از این پدیده طبیعی در مناطق روستایی باشد(محمدی و همکاران.)0 : نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال نوزدهم شماره 55 زمستان 77

7 بررسی اثرات خشکسالی بر وضعیت اقتصادی اجتماعی و محیطی... روش تحقیق جدول( :)1 آلفای کرونباخ پرسشنامه بعد میزان آلفا اجتماعی 0/91 اقتصادی 0/91 محیطی 0/99 کلی 0/90 برای سنجش گردآوری اطلاعات از مدل معادلات ساختاری( )SEM استفاده شده است. جدول ( :)1 اسامی روستاهای منتخب و تعداد خانوار نمونه گیری شده روستا تعداد کل خانوار سهم پرسشنامه وضعیت توپوگرافی روستا تعداد کل خانوار سهم پرسشنامه کمر زرد کوهستانی تنگ شوهان علیا کوهستانی گرگی کوهستانی شهید ملکی(دلو) دشتی باقر آبا سفلی دشتی حسن آباد دشتی باقر آباد علیا کوهستانی سیاه خور دشتی انجیرک کوهستانی وحدت(ده کریشه) دشتی تنگ شوهان سفلی کوهستانی مجموع مأخذ : معاونت برنامه ریزی دفتر آمار و اطلاعات 1677 یافته های پژوهش وضعیت توپوگرافی تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را 1962 سرپرست خانوار روستای انتخابی دهستان حسنآباد در شهرستان اسلام آباد غرب در سال 1185 را تشکیل میدهد(مرکز آمار ایران.)1185 برای محاسبه حجم نمونه آماری از فرمول کوکران استفاده شد که بر این اساس حجم نمونه برابر با 116 خانوار برآورد گردید. هم چنین سهم هر روستا بر اساس نسبت تعداد نمونه به کل تعداد خانوار سرپرستان به تعداد کل خانوار هر روستا تعیین شد. در ادامه با استفاده از روش نمونهگیری احتمالی از نوع تصادفی ساده از مجموع 21 روستای این دهستان پرسشنامهها در بین 11 روستا به دلایل خشکسالی بحران کم آبی شرایط توپوگرافی و تعداد خانوار توزیع شد(جدول.)2 پرسشنامه مشتمل بر دو بخش بوده که بخش اول مربوط به مشخصات فردی شامل جنسیت سن میزان درآمد تحصیلات و وضعیت شغلی و بخش دوم مربوط به سنجش اثرات اجتماعی اقتصادی و محیطی خشکسالی از دید سرپرستان خانوارها و در قالب طیف لیکرت پنج سطحی(کم= 1 تا خیلی زیاد = )5 می باشد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر اصلاحی استادان دانشگاه و کارشناسان و پس از انجام اصلاحات لازم در چند مرحله تأیید شد. و برای رعایت اصول و تکنیك کار و سنجش میزان پایایی در تدوین و تنظیم پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ در SPSS استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که پرسشنامه از پایایی بالا برخورداراست به طوری که پایایی کل پرسشنامه برابر 0/90 شاخص اجتماعی 0/91 شاخص اقتصادی 0/91 و شاخص محیطی 0/99 است. جدول( )1 167

8 شکل( :)1 نقشه موقعیت منطقه مطالعه شده و روستاهای نمونه شهرستان اسلام آباد غرب بین مدار 11 درجه و 01 دقیقه تا 10 درجه و 21 دقیقه عرض شمالی و 06 درجه و 19 دقیقه تا 09 درجه و 1 دقیقه طول شرقی نسبت به نصف النهار گرینویچ واقع شده است(سالنامه آماری استان کرمانشاه.)02 :1182 طبق سرشماری 1185 جمعیت آن و دارای دو بخش حمیل و مرکزی است. بخش حمیل دارای سه دهستان و بخش مرکزی دارای چهار دهستان می باشد. دهستان حسن آباد در تقسیمات کشوری 1185 یکی از 9 دهستان شهرستان اسلام آباد غرب میباشد. که در طول 06 درجه 18 دقیقه 28 ثانیه و عرض 10 درجه و 10 دقیقه 0 ثانیه و در فاصله 15 کیلومتری شمالشرقی شهر اسلامآباد و 00 کیلومتری کرمانشاه قرار گرفته است. آب و هوا در اسلام آباد غرب گرم و معتدل است. ماه های فصل زمستان در اسلام آباد غرب بسیار بارانی تر از ماه های فصل تابستان است. بر اساس طبقه بندی اقلیمی کوپن این شهرستان در زمره مناطق نیمه مرطوب تا خشك قرار دارد. متوسط دما در اینجا 1040 سانتی گراد است. میزان بارش سالانه در حدود 091 میلی متر است ( تارمه : مهندسین مشاور سبز اندیشه.)01 :1182 شکل( )1 170 نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال نوزدهم شماره 55 زمستان 77

9 بررسی اثرات خشکسالی بر وضعیت اقتصادی اجتماعی و محیطی... نتایح آمار توصیفی یافتههای تحقیق نشان میدهد که نمونه آماری مورد مطالعه از نظر جنسیت 6 درصد زن( )19 و 80 درصد مرد( )289 هستند از لحاظ سن بیشتر میزان 52 درصد بین 160(00 11 نفر) از نظر تحصیلات 18 درصد بی سواد( 122 نفر) از لحاظ و ضعیت شغلی 09 درصد کشاورز( )151 و از لحاظ وضعیت درآمد 62 درصد بین هزار( 181 نفر) اظهار نمودند. جدول(.)1 میزان درآمد جنسیت سن درصد فراوانی درصد فراوانی تا 10 سال 1 10 زیر 100 هزار تا 00 سال هزار تا 50 سال تا 1 میلیون بیش از 1 میلیون تا 60 سال 0 10 بیش از 60 سال درصد فراوانی مرد 6 19 زن تحصیلات جدول متغیرهای توصیفی وضعیت شغلی بیسواد درصد فراوانی ابتدایی کارگر سیکل 1 8 کارمند دیپلم کشاورز 0 12 فوق دیپلم آزاد 1 8 لیسانس 0 11 سایر 1 0 فوق لیسانس ماخذ : یافته های تحقیق.1189 بررسی وضعیت متغیرهای مشاهده شده بررسی وضعیت متغیرهای مشاهده شده در جدول( )0 ارائه شده است. قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده به وسیله بار عاملی نشان داده میشود. بار عاملی مقداری بین صفر و یك است. اگر بار عاملی کمتر از 0/1 باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن صرفنظر میشود. بار عاملی بین 0/1 تا 0/6 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 0/6 باشد خیلی مطلوب است. مشاهده میشود که تمامی متغیرهای مشاهده شده دارای ضرایب تأثیر رگرسیونی مثبت و معناداری با مقیاسهای خود هستند و بزرگی این ضرایب نیز نسبتا برای همه موارد در حد بالایی است با توجه به جدول( )0 همه بارهای عاملی در سطح./001 معنیدار میباشند. همانطور که ملاحضه میشود در این جدول سطح معناداری برای بارهای عاملی یا ضرایب رگرسیونی استاندار سه متغیر مشاهده شده گزارش نشده است. این امر به این دلیل است که این متغیرها به ترتیب به عنوان متغیرهای مرجع یا معرف برای سه متغیر اقتصادی اجتماعی و محیطی در نظر گرفته شدهاند جدول( :)6 درصد و فراوانی متغیرهای توصیفی 171

10 171 تا بدین وسیله بدون مقیاس بودن این متغیرهای پنهان و به عبارتی بدون ریشه و واحد اندازه گیری آنها برطرف شود(قاسمی.)28 :1182 به همین دلیل است که دیاگرامهای مسیر اولیه روی پیکانهای مربوط به مسیرهای بین این متغیرهای مشاهده شده با متغیر پنهان مربوط مقادیر 1 در نظر گرفته میشود معیار جدول( :)1 ضریب استاندارد شده همراه با نسبتهای بحرانی خطای استاندار و سطح معناداری زیر مقیاسهای خشکسالی متغیرها و شاخصهای سنجش شده(معرفهای مشاهده شده) میانگین زیر مقیاس گویه ها(نام و ترکیب) ضریب نسبت خطای سطح واریانس پایایی استانداردشده بحرانی استاندار معناداری استخراج ترکیبی شده اقتصادی در کاهش پسانداز شما تأثیر داشته است 0/091 q2 در افزایش بیکاری شما تأثیر داشته است 0/095 3/122 0/297 q3 در کاهش رضایت از شغل تأثیر داشته است 0/586 3/467 0/311 q4 در تغییر کاربری اراضی تأثیر داشته است 0/115 2/296 0/262 q5 q6 q1 در کاهش قیمت زمین و اراضی تأثیر داشته است 0/601 3/525 0/302 0/509 3/334 0/328 0/906 0/ Average Variance Extracted 2-Composite Reliability 3 - Werts 1AVE نشان دهنده میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده بین هر سازه با شاخصهای خود است. به بیان سادهتر ( AVE میانگین واریانس استخراج شده) جهت اعتبار همگرایی به کار میرود و همبستگی زیاد شاخصهای یك سازه را در مقایسه با همبستگی شاخصهای سازههای دیگر نشان میدهد. مقدار این ضریب از صفر تا یك متغیر است که مقادیر بالاتر از 0/5 پذیرفته میشود. روایی همگرا یا میانگین واریانس استخراج شده ( )AVE برای شاخص اقتصادی./906 شاخص اجتماعی 0/918 و شاخص محیطی 0/681 به دست آمد همچنین مقدار ضریب قابلیت اطمینان ساختاری یا پایایی ترکیبی( 2)CR از صفر تا یك متغیر است که مقادیر بالاتر از 0/9 پذیرفته میشود که برای برای شاخص اقتصادی./928 شاخص اجتماعی 0/909 و شاخص محیطی 0/688 به دست آمد که نشان از مناسب بودن این زیر مقیاسها است(ورتس.)29 : نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال نوزدهم شماره 55 زمستان 77

11 بررسی اثرات خشکسالی بر وضعیت اقتصادی اجتماعی و محیطی... در کاهش تولید تأثیر داشته است q9 در کاهش امید به آینده شغلی تأثیر داشته است 0/911 q8 در کاهش حاصل از تولیدات دامی تأثیر داشته است 0/688 3/687 0/ در افزایش قیمت غذا تأثیر داشته است 0/569 3/359 0/ در کاهش کیفیت محیط و سطح زندگی تأثیر داشته است 0/ در افزایش مهاجرتهای روستایی تأثیر داشته است 0/ در کاهش مشارکتهای روستایی تأثیر داشته است 0/ اجتماعی محیطی 3/809 0/374 4/605 5/263 0/204 0/189 در افزایش درگیریهای خانوادگی تأثیر داشته است 0/902 5/207 0/ در افزایش فقر تأثیر داشته است 0/629 4/721 0/ در شیوع بیماریها تأثیر داشته است 0/652 4/887 0/ در کاهش آبهای سطحی تأثیر داشته است 0/908 0/906 6/271 0/227 0/918 0/909 q9 در افزایش هرینه تولید تأثیر داشته است 0/992 4/120 0/

12 171 0/681 در کم شدن تنوع گیاهی تأثیر داشته است 0/ در کاهش میزان بارندگی تأثیر داشته است 0/ در کاهش پوشش گیاهی مراتع تأثیر داشته است 0/ در کاهش کیفیت آبو - هوا تأثیر داشته است 0/ در فرسایش خاک تأثیر داشته است 0/902 6/041 4/443 0/217 0/220 5/483 0/199 4/062 0/196 5/532 0/208 ماخذ : یافته های تحقیق.1189 در جدول ( )5 شاخص های برازندگی حاکی از برازش خوب مدل مطالعه با داههای مشاهده شده است. به طورکلی شاخص نیکویی برازش و شاخص تعدیل شده نیکویی برازش هرچه به یك نزدیکتر باشد حاکی از برازش مناسب مدل است. همچنین معیار ریشۀ میانگین باقیماندهها که شاخصی برای اندازهگیری متوسط باقیماندههاست هرچه کوچكتر باشد نشاندهندة برازش خوب مدل است. از سوی دیگر مجذور کای و سطح معناداری حاکی از تفاوت نداشتن معناداری دادههای مشاهده شده با مدل هستند. جدول ( :)5 نتایج میزان انطباق مل پژوهش با شاخصهای برازندگی مرتبه اول شاخص برازش معیار مطلوب نتایج در پژوهش X2/df 1 و کمتر 2/98 RMR کوچكتر از 0/05 0/001 GFI 0/ 8 و بالاتر 0/80 AGFI 0/82 NFI 0/82 NNFI 0/80 IFI 0/82 CFI RMSEA مأخذ : قاسمی 1182 و یافته های تحقیق 0/81 کوچكتر از 0/09 0/098 q18 در شدت تخریب منابع طبیعی تأثیر داشته است 0/688 نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال نوزدهم شماره 55 زمستان 77

13 همانطور که مشاهده میشود با توجه به نتایج به دست آمده میتوان گفت که همهی شاخصهای برازش کلی مدل در محدوده قابل قبول قرار دارد. و همچنین بارهای عاملی گویهها در جدول( ) 0 نیز این امر را تائید میکند. در نتیجه باید به بررسی معناداری بارهای عاملی و ضرایب مدل پرداخته شود. مدل تحلیل عاملی تأییدی پنج عاملی مرتبه دوم شکل ( :)1 مدل ساختاری تحلیل چهار عاملی تأییدی مرتبه دوم برای برآورد و تحلیل خشکسالی همراه با برآوردهای غیر استاندار. ماخذ : یافته های تحقیق Economic 2- Social 3 - Environmental مدل نهایی سنجش و برآورد متغیر پنهان خشکسالی به عنوان متغیر مستقل اصلی تحقیق بر اساس سه عامل وابسته اقتصادی 1 اجتماعی 2 و محیطی 1 به عنوان سه عامل پنهان و بر اساس بیست و سه متغیر مشاهده شده متشکل از گویه های مختلف در قسمت قبل برآورد و اندازه گیری و در محیط Graphics Amos تدوین شد. شکل ( )1 این مدل را که یك مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم با چهار عامل است همراه با برآوردهای استاندار ضرایب مسیر و واریانسهای متغیرهای پنهان نشان میدهد همان گونه که در شکل دیده میشود واریانس های متغیرهای پنهان خطا و نیز متغیرهای پنهان اصلی در همه موارد مقادیر مثبت هستند که خود دلیلی بر اعتبار مدل است. مدل ساختاری تحلیل چهار عاملی تأییدی مرتبه دوم برای برآورد و تحلیل خشکسالی همراه با برآوردهای غیر استاندار و استاندارد در اشکال( 2 و )1 ارائه شده است. بررسی اثرات خشکسالی بر وضعیت اقتصادی اجتماعی و محیطی

14 177 همانطور که درشکل( )1 نشان داده شده است تمامی ضرایب مسیر مقادیر بالایی را نشان میدهند که شدت آن در مورد بارهای عاملی متغیرهای مشاهده شد زیر مقیاسهای بعد اقتصادی و محیطی بیش از سایر مقیاس هاست ضریب تأثیر بدست آمده بین خشکسالی و هر کدام از سه مولفه مورد بررسی عبارتند از : اقتصادی ( )0/89 اجتماعی ( )0/89 و محیطی (.)0/99 همچنین نتایج برآوردهای خطای استاندار نسبتهای بحرانی و سطوح معناداری نیز نشان میدهد که تمامی این برآوردها در سطح اطمینان 88 درصد معنیدارند. ماخذ : یافته های تحقیق.1189 شاخصهای برازش مدل نهایی به دست آمده همراه با مقادیر معیار پیشنهادی برای ارزیابی در جدول( )6 آمده است. جدول ( :)7 نتایج میزان انطباق مدل پژوهش با شاخصهای برازندگی مرتبه دوم شاخص معیار مطلوب مقدار گزارش شده X2/df 1 و کمتر 2/82 RMR کوچكتر از 0/09 0/098 GFI 0/ 8 و بالاتر 0/81 AGFI 0/82 NFI 0/80 NNFI 0/81 IFI 0/86 CFI 0/81 RMSEA کوچكتر از 0/09 0/098 مأخذ : قاسمی 1182 و یافته های تحقیق شکل ( :)6 مدل ساختاری تحلیل چهار عاملی تأییدی مرتبه دوم برای برآورد و تحلیل خشکسالی همراه با برآوردهای استاندار نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال نوزدهم شماره 55 زمستان 77

15 بررسی اثرات خشکسالی بر وضعیت اقتصادی اجتماعی و محیطی... جدول ( )9 ضرایب رگرسیونی استاندار(اثرهای مستقیم غیرمستقیم و کل) متغیرهای نهایی مشاهده شده و زیر مقیاسهای به دست آمده بر متغیر وابسته پنهان اصلی را نشان میدهد. نتایج جدول( )0 نشان میدهد که بیشترین اثرهای غیر مستقیم خشکسالی مربوط به متغیرهای مشاهده شده ( q9 خشکسالی به چه میزان در افزایش هزینه تولید تأثیر داشته است) ( q16 خشکسالی به چه میزان در شیوع بیماریها تأثیر داشته است) ( q18 خشکسالی به چه میزان در کم شدن تنوع گیاهی تأثیر داشته است ) و در مقابل کمترین آنها به جدول( :)6 اثرهای کلی( مستقیم و غیر مستقیم) متغیرهای مشاهده شده و زیر مقیاسها بر مقیاس خشکسالی اجتماعی محیطی زیر مقیاسها خشکسالی اقتصادی اقتصادی 0/976 اجتماعی 0/975 محیطی 0/868 q1 0/452 0/468 q2 0/460 0/476 q3 0/565 0/585 q4 0/292 0/302 q5 0/650 0/673 q6 0/564 0/585 q9 0/817 0/846 q9 0/680 0/704 q8 0/679 0/703 q10 0/553 0/572 q11 0/672 0/690 q12 0/639 0/655 q11 0/661 0/678 q10 0/608 0/624 q15 0/574 0/589 q16 0/719 0/738 q19 0/641 0/739 q19 0/722 0/831 q18 0/651 0/750 q20 0/483 0/556 q21 0/571 0/658 q22 0/469 0/540 q21 0/581 0/669 ترتیب مربوط به متغیرهای ( q0 خشکسالی به چه میزان در تغییر کاربری اراضی تأثیر داشته است) q15 ( خشکسالی به چه میزان در افزایش فقر تأثیر داشته است) میباشد با توجه به این ضرایب بیشترین میزان تأثیر اثرات غیر مستقیم مربوط به بعد اقتصادی و کمترین تأثیرها نیز مربوط به ابعاد محیطی و کالبدی است. بنابراین می توان بیان داشت که بیشترین تاثیر خشکسالی را عامل اقتصادی و کمترین تاثیر را شاخص محیطی پذیرفته است. 176

16 نتیجهگیری مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات اجتماعی اقتصادی محیطی خشکسالی از دیدگاه روستاییان مطالعه موردی دهستان حسن آباد در شهرستان اسلام آباد غرب انجام گرفت که نتایج نشان از آن داشت که خشکسالی به میزان ( )0/89 بر شاخص های اقتصادی و به میزان ( )0/89 بر شاخص اجتماعی و بر شاخص محیطی به میزان ( )0/99 تأثیر داشته است بنابراین خشکسالی اتفاق افتاده در مناطق روستایی مطالعه شده بیشترین تأثیر را روی شاخص های اقتصادی و اجتماعی و به تبع آن روی شاخص محیطی گذاشته است. یافتههای تحقیق با تحقیقات انجام گرفته از سوی پورطاهری و همکاران( )1182 که خشکسالی بر ابعاد اجتماعی و اقتصادی تاثیر داشته ریاحی و همکاران( )1182 که خشکسالی زمینه ساز کاهش درآمد و رفاه خانواده های روستایی شده جمشیدی و همکاران ( )1180 که خشکسالی در شهرستان چرداول زمینه ساز خسارتهایی به مناطق روستایی شده والکر و همکاران( )1886 که خشکسالی تبعات منفی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستائیان داشته و ستروس نیجدر و همکاران( )2011 که خشکسالی زمینه ساز کاهش جمعیت مناطق روستایی و تبعات زیست محیطی شده همسو و هم جهت میباشد. نتایج حاصل از یافته های فوق به طور کلی نشان از آن دارد که خسارات ناشی از خشکسالی در کاهش درآمد و پس انداز تغییر در ساختار شغلی روستا افزایش تمایل به مهاجرت از روستا کاهش مشارکت و روابط اجتماعی و کاهش دام ها و تولیدات کشاورزی تأثیر داشته است. در دهستان حسنآباد شهرستان اسلامآباد غرب افزایش بیکاری کاهش تولید افزایش مهاجرتهای روستایی کاهش آبهای سطحی افزایش هزینه تولید کم شدن تنوع گیاهی و فرسایش خاک مهمترین اثرات خشکسالی بر نواحی روستایی میباشد. همچنین امرار معاش بیشتر روستاهای منطقه مورد مطالعه بر پایه کشاورزی بوده و بر اثر خشکسالی و کاهش میزان بارندگی شاهد کاهش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی در روستاها می باشیم. نتایج کلی به دست آمده حاکی از آن است که خشکسالی در همه ابعاد سه گانه(اقتصادی اجتماعی و محیطی) تاثیرات منفی عمیقی در روستاهای نمونه بجا گذاشته است. در واقع تحقیق میدانی در منطقه نشان از آن دارد که افزایش جمعیت روستایی و نیز کمبود بارش و ایجاد خشکسالیها در سالهای اخیر زمینه ساز مهاجرتهای گسترده در منطقه شده و این امر خالی شدن روستاها از جمعیت و تبعات امنیتی زیست محیطی و اقتصادی را ایجاد کرده و می کند. مدیریت خشکسالی و ایجاد برنامه ریزی و رویکردی استراتژیك می تواند در ابتدا ضمن ایجاد زیرساختهای فنی نهادی و خدمات در منطقه زمینه ساز جلوگیری از تنشهای خشکسالی شده که با ایجاد فناوریهای نوین در کشاورزی آموزش - های لازم به کشاورزان و روستائیان و تبیین الگوهای موفق میتواند صورت گیرد. پس از آن بر مبنای ظرفیت های اجتماعی منطقه که مشتمل بر دانش بومی کشاورزی جمعیت متناسب نقاط روستایی بهره گیری از مشارکت محلی و غیره ضمن بسط برنامه ریزی مدیریت خشکسالی می تواند به حفظ جوامع روستایی جلوگیری از مهاجرت و همچنین افزایش بازدهی کشاورزی اندیشید. بر مبنای آنچه صورت پذیرفت می توان پیشنهادات زیر را ارائه داد : -1 در زمینه شاخص های اقتصادی اجتماعی و محیطی طرح های مدیریت خشکسالی در روستا به خوبی در روستا اجرا شود تا وضعیت روستاها را دگرگون کرده و شرایط بهبود یابد. 177 نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال نوزدهم شماره 55 زمستان 77

17 مناب و مآخذ اداره آب و هواشناسی کرمانشاه(.)1180 دفتر آمار و اطلاعات. پورطاهری مهدی رکن الدین افتخاری عبدالرضا و کاظمی نسرین.)1182(. نقش رویکرد مدیریت ریس خشکسالی در کاهش آسیبپذیری اقتصادی اجتماعی کشاورزان روستایی( از دیدگاه مسئولان و کارشناسان) مطالعه موردی : دهستان سولدوز آذربایجان غربی مجله پژوهش های روستایی -11 :)1(0.50 جمشیدی معصومه نوری زمان آبادی سید هدایت الله صیدایی گل سفیدی سید اسکندر رحیمی داریوش (.)1180 اثرات خشکسالی بر اقتصاد نواحی روستایی شهرستانهای سیروان و چرداول فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی.1-19 :)1(10 حدادی 4 سولماز و حسینی سیدمحمود (.)1186 بحران خشکسالی و رسالت ترویج چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست ایران تهران انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. داوردان 4 بابا (.)1180 مدیریت بحران خشکسالی در نواحی عشایری اردبیل هفتمین کنفرانس بینالمللی مدیریت جامع بحران تهران دبیرخانه دائمی کنفرانس بینالمللی مدیریت جامع بحران. ریاحی وحید و پاشا زاده اصغر (.)1182 اثرات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی بر نواحی روستایی شهرستان گرمی(مطالعه موردی : دهستان آزاد لو) چشم انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی 19 :)25(9.19 سلطانی سعید و سعادتی سیده سارا (.)1196 پهنه بندی خشکسالی در استان اصفهان با استفاده از نمایه استاندارد بارش( )spi مجله علوم و آبخیزداری ایران :)2(1 سلمان شهرکی وحید(.)1180 بررسی مدیریت خشکسالی در بین کشاورزان از منظر فقر روستایی : شهرستان هیرمند دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - دانشکده کشاورزی.9-1 : -2 استفاده از طرح های آبخیز داری و مهار آبهای سطحی به منظور بهره برداری بهینه از منابع آب مورد توجه قرار گیرد. -1 از سیستم های نوین آبیاری استفاده شود چون در این شهرستان بیشتر محصولات(گندم جو نخود) به صورت دیم کشت می شود. -0 کشاورزان و دامداران محصولات کشاورزی و دامی خود را بیمه کنند. -5 مدیریت ریسك خشکسالی در برنامه های مورد توجه جدی قرار گیرد. -6 حفاظت و نگهداری از عرصه های طبیعی(مراتع جنگلها و )... با مشارکت و همکاری بیشتر مردم مورد توجه قرار گیرد. -9 بذرهای مقاوم به خشکی و اصلاح شده با قیمت ارزان از سوی مراکز خدمات در اختیار کشاورزان قرار گیرد. بررسی اثرات خشکسالی بر وضعیت اقتصادی اجتماعی و محیطی

18 شکور علی.)1196(. اثرات خشکسالی بر فرآیند توسعه ی روستایی در مناطق خش و نیمه خش با تأکید بر کشاورزی ( مطالعه ی موردی داراب ) فصلنامه جغرافیایی سرزمین مقاله :)2(0 9 غلامی مصیب و علی بیگی امیر حسین (.)1181 شناسایی روشهای بومی مدیریت خشکسالی مطالعه موردی : شهرستان سرپل ذهاب فصلنامه پژوهشهای روستایی مقاله :)1(5 9 علیزاده امین (.)1191 اصول هیدرولوژی کاربردی آستان قدس رضوی چاپ چهاردهم. 170 نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال نوزدهم شماره 55 زمستان 77 غیور حسن علی(.)1196 اثرات زیست محیطی و اقتصادی - اجتماعی خشکسالی مجموعه مقالات همایش فرج زاده منوچهر و احمدیان کلثوم (.)1182 تحلیل زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در ایران مجله مخاطرات محیطی.1-16 :)0(1 قاسمی وحید (.)1182 مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics تهران نشر جامعه شناسان. کاویانی محمدرضا و علیجانی بهول(.)1192 مبانی آب و هواشناسی چاپ نهم انتشارات سمت. محمدی 4 یاسر مهدیه نخعی خداداد مهدی و امیرحسین پیرمرادی(.)1185 مدیریت ریس خشکسالی و نقش آن در توسعه پایدار مناطق روستایی شهرستان بناب ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران کردستان دانشگاه کردستان. ملکی علیرضا و ترکمانی محمد جواد (.)1180 مدیریت خشکسالی برای استفاده بهینه از مناب آب استان خراسان شمالی مجله علمی پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی :)25(9 مرکز آمار ایران(.)1185 نتایج تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن استان کرمانشاه شهرستان اسلامآباد غرب. مهندسین مشاور سبز اندیشه(.)1182 گزارش بازنگری طرح هادی روستای «حسن آباد» دهستان حسنآباد بخش مرکزی شهرستان اسلامآباد غرب. میرمیری 4 جواد علیزاده حسین و برات مجردی(.)1186 مقایسه شاخص های خشکسالی منطقه مورد مطالعه : استان قزوین دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران شهرکرد دانشگاه شهرکرد - انجمن هیدرولوژی ایران. نقوی محمد رضا بیگلری شادی.)1182(. نقش مخاطرات طبیعی (خشکسالی کشاورزی) در مهاجرت روستایی با استفاده از روش ( )SAW نمونه موردی : دهستان شهدا شهرستان بهشهر جغرافیای طبیعی : بهار :)18(6 نوری زمان آبادی سید هدایت الله نوروزی آورگانی اصغر.)1185(. مبانی برنامهریزی محیطی برای توسعه پایدار روستایی چاپ اول انتشارات دانشگاه اصفهان. یزدان پناه مسعود و نوذر منفرد(.)1181 واکاوی درک امکانپذیری مدیریت خشکسالی با استفاده از تحلیل مسیر : مورد مطالعه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر علوم ترویج و آموزش کشاورزی مقاله :)1(9 6. منطقه ای بحران آب و خشکسالی دانشگاه آزاد رشت

19 [ DOI: /jgs ] Downloaded from jgs.khu.ac.ir at 1:26 IRST on Saturday November 30th اجتماعی و محیطی بررسی اثرات خشکسالی بر وضعیت اقتصادی مدیریت و پهنهبندی.)1180(. مسعوده زهرا عزیز آبادی فراهانی احمد خسروی حسین نوحهگر یوسفی مجله اکو هیدرولوژی ) استان مرکزی : مطالعه موردی RDI و SPI خشکسالی با استفاده از شاخصهای :)1(2 Antwi-Agyei, Ph. and Fraser, E. D. G. and Dougill, A. J. and Stringer, L. C and Simelton, E. (2012). Mapping the vulnerability of crop production to drought in Ghana using rainfall, yield and socioeconomic data, Applied Geography. 32(1): Bacanli, U, Firat, M., & Dikbas, F. (2008). Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS)for drought forecasting, Stoch Environ Res Risk Assess, DOI /s ,Springer Batabyal, A. A., Beladi, H. (2001). Aspects of the Theory of Financial Risk Management for Natural Disasters, Applied Mathematics Letters, 14(7): Campbell, D., Barker, D. & McGregor, D. (2016). Dealing with Drought Small Farmers and Environmental Hazards in Southern St. Elizabeth Jamaica, Applied Geography, 31(1): Campbell, D, Barker, D, McGregor, D. ( 2011). Dealing with Drought: Small Farmers and Environmental Hazards in Southern St. Elizabeth, Jamaica, Applied Geography, 31(1): Dyke, G., Gill., S, Davies, R., Betorz, F., Andalsvik, Y., Cackler, J., DosSantos W., Dunlop, K., Ferreira I., Kebe F., Lamboglia E., Matsubara Y., Nikolaidis V., OstojaStarzewski S., Sakita M., Verstappen. N. )2011(. Dealing with Drought: Small Farmers and Environmental Hazards in Southern St, Dream project. Elfaigh, A. H. I. (2015). Strategies to Reduce Drought Vulnerability with Special Emphasis on Coping Strategies of the Poor: Sub Saharan Semi-aridarea,Western Sudan, Retrieved from World Wide Web: Encyclopædia Britannica. (2011). drought. Encyclopædia Britannica Online Academic Edition. Encyclopædia Britannica, Web. 03 Aug. Maponya, PH. And Mpandeli. V,( 2012), Climate Change and Agricultural Production in South Africa: Impacts and Adaptation options, Journal of Agricultural Science; 4(10): Morid S, Smakhtin V, Moghaddasi M. ( 2006). Comparison of sevsen meterologial indices for drought monitoring in Iran, International Journal of climatology26(1): Speranze, C, Kiteme B, Wiesmann, U. (2008). Drought and Famines: the Underlying Factors and the Causal Links Among Agro-pastoral Households in Semi-arid Makueni District, Kenya, Global Environmental change, 18(1): Vento, J. Ph., Reddy, V. R. & Umapathy, D. (2010). Coping with Drought in Irrigated South India: Farmers adjustments in NagarjunaSagar, Agricultural Water Management, Elsevier: Walker, M. & There, A. (1996). Drought as a National Hazard, Drought: a Global Assessment, 1(5): Werts, C. E. ; Linn, R. L. ; and Joreskog, K. G. (2010). "Quantifying unmeasured variables. " Measurement in the Social Sciences (H. M. Blalock, Jr., Ed. ) Wilhite, D. A. (1997). Response to drought: Common threads from the past vision for the future, J. of the American Water Resources Association, 33(1):

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

Text 34-2-new.xps

Text 34-2-new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 3 9 3-8 0 4 : ص ص د ر ک ی و ر ا ب ی ا ه ق ط ن م ه ع س و ت ر

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode] بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تي وري توسعه یافته رفتار برنامه ریزي شده (مطالعه موردي: بانک اقتصاد نوین) غلامعباس افشار مدیر مرکز بازاریابی خدمات مالی ري یس انجمن متخصصان روابط عمومی Manager@FSMcenter.com

توضیحات بیشتر

وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی كل كشور اداره كل هواشناسی استان اردبيل گزارش وضعیت دما و بارش استان اردبیل در سال 79 تحلیل بارش نیمه اول سال زراعی

وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی كل كشور اداره كل هواشناسی استان اردبيل گزارش وضعیت دما و بارش استان اردبیل در سال 79 تحلیل بارش نیمه اول سال زراعی وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی كل كشور اداره كل هواشناسی استان اردبيل گزارش وضعیت دما و بارش استان اردبیل در سال 79 تحلیل بارش نیمه اول سال زراعی 79-79 پیش بینی فصلی بهار 79 اردبيل: كيلومتر اول جاده

توضیحات بیشتر

90-04.xls

90-04.xls اداره كل هواشناسي استان تهران ماهنامه هواشناسي تير 19 www.tehranmet.ir e-mail: tehran@irimet.net www.irimo.ir تارنماي الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان تهران نشاني پست الكترونيكي اداره كل هواشناسي استان

توضیحات بیشتر

چكيده

چكيده بررسي ا ستانه شروع رواناب در روش SCS با استفاده از داده هاي بارش-رواناب (مطالعه موردي: حوزه ا بخيز سنگانه كلات) جهانگير پرهمت 1 علي اكبر عباسي نجفقلي غياثي 1 و الهام خوشبزم 3-1 -3 اعضاء هيا ت علمي مركز

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مهندسین مشاور سبزاندیش پایش)ساپ( این شرکت در سال 1380 با هدف ارائه خدمات مشاورهای طراحی نظارت اجرا و مدیریت طرح درپروژههای عمرانی توسعهای آمایشی تحقیقاتی و پژوهشی تأسیس گردیده و تخصصهای آن در زمینههای

توضیحات بیشتر

سالنامه ا ماری استان ا ذربايجان شرقی- ١٣٩٣ گزيده اطلاعات سالنامه ٩٣ گزیده اطلاعات سالنامه آماري 1393 استان آذربایجان شرقی با مساحت کیلومترمرب

سالنامه ا ماری استان ا ذربايجان شرقی- ١٣٩٣ گزيده اطلاعات سالنامه ٩٣ گزیده اطلاعات سالنامه آماري 1393 استان آذربایجان شرقی با مساحت کیلومترمرب گزیده اطلاعات سالنامه آماري 1393 استان آذربایجان شرقی با مساحت 45490.89 کیلومترمربع و اختصاص دادن 2.76 درصد از مساحت کشور به خود در گوشه شمال غربی فلات ایران بین 05 دقیقه و 45 درجه حداقل و 22 دقیقه و 48

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري www.bonyadmaskan.com تلفن: - 88955918 021 و ن ی Public @ Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري صفحه 1 اختصاص 27 هزار تن قير به كهگيلويه و بويراحمد

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D208DDFEDCFE520E5D2EDE4E520E620CFD1C7E3CF3838>

<4D F736F F D208DDFEDCFE520E5D2EDE4E520E620CFD1C7E3CF3838> چ یده تا ج حآمار ری ه و ا د خا وار ی ی و رو تا ی سال ١٣٨٨ د ر آمار ی ت روی کار و ر ماری 2 پيشگفتار: اين طرح از سال 1342 در مناطق روستايي و از سال 1347 در مناطق شهري به اجرا درامده است. از سال 1353 علاوه

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ

اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظ اصول طراحی سیستمهای آبیاری موضعی )آذرماه 59( مدت : 2 ساعت و 59 دقیقه صفحه 5 از 6 در 8 سوال زیر مناسبترین گزینه را انتخاب کنید:)هر سوال یک نمره( 1- منظور از واحد آبیاری وقطعه آبیاری در روش آبیاری قطره ای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Autumn 97 vA04

Seasonal Report Autumn 97 vA04 گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار پاييز ١٣٩٧ ٩٧ بیشترین نرخ تبدیل کاربران به کاربران خریدار تهران بیشترین تغییرات نصب فعال در دسته ی ابزار ها: ١٨ بیشترین رشد تعداد برنامه ها در دسته ی آشپزی و رستوران: ١٤ ساعت

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation سوخت مایع %70 عنوان عملکرد سال 94 سال 95 تاکنون 9766 275 497 شبکه گذاري KM 160044 3638 انشعاب شهري 1794 117567 4012 انشعاب روستایی 4176-39055 حجم گاز جایگزین در صنعت 44058 521197 20160 اشتراك پذیري 20638

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از جمعیت جهان را تشكیل می دهند. سازمان بهداشت جهانی تخمین

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2 5 مجله علمي ارزيابي مهارت هاي مديريتي كارشناسان مسي ول مراكز بهداشت شهرستان هاي استان قزوين غلامحسن شعباني قاضي كلايه جواد قدوسي نژاد دكتر سعيد آصف زاده چكيده هدف: با توجه به اينكه كارشناسان مسي ول مراكز

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیا )برنامهریزی منطقهای( سال نهم شماره 2 بهار 8931 صص: 288-222 چکیده مطالعه نقش ناهمواریها بر کشت محصول زعفران در استان خوزستان ن یق مصطفی ع یل 1 زاده استادیار گروه كشاورزي دانشگاه

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي سه شنبه 96 04/27/ رديف عنوان منبع خبري

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي سه شنبه 96 04/27/ رديف عنوان منبع خبري www.bonyadmaskan.com تلفن: - 88955918 021 و ن ی Public @ Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي سه شنبه 96 04/27/ رديف عنوان منبع خبري صفحه مقاوم سازي 56 درصد مسكن روستايي استان زنجان نيازمند

توضیحات بیشتر

بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین

بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین بابک شیراوند متولد: 6315 لرستان/پلدختر كدملي: 5282295855 Shiravand_b@razi.tums.ac.ir سوابق تحصيلي: رشته تحصيلي مقطع بهداشت عمومي كارداني كنترل ناقلین بیماریها كارشناسي كنترل ناقلین بیماریها كارشناسي ارشد

توضیحات بیشتر

فرآیند پاسخگویی به آزمون تحلیلی تشریحی برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

فرآیند پاسخگویی به آزمون تحلیلی تشریحی برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد شهرسازی کیمیا فکر بزرگ فرآيند پاسخگويي به آزمون: پاسخگويي به سوالات مطرح شده در اين آزمون ها مبتني بر فرآيند تهيه ي طرح هاي توسعه ي شهري و به صورت زير است: شناخت وضع موجود تجزيه و تحليل اطلاعات تدوين اهداف راهبرد ها و سياست

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

معرفی پروژه راهبردهای تطبیقی عملی برای کاربری پایدار اراضی در پائين دست رودخانه زاينده رود

معرفی پروژه راهبردهای تطبیقی عملی برای کاربری پایدار اراضی در پائين دست رودخانه زاينده رود معرفی پروژه راهبردهای تطبیقی عملی برای کاربری پایدار اراضی در پائین دست رودخانه زاینده رود برنامه راهبردی برای بهبود شرایط منطقه رودشت با مشارکت ذینفعان توسط شرکت آلمانی inter و شرکت آب منطقه ای اصفهان

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املا ک (موضوع مواد ٧ و ٨٠ ق.م.م.) F20-30-001 ویرایش از تاریخ : تا تاریخ: صفحه 1 از 5 این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میشود: محل بار شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه:

توضیحات بیشتر

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار

گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار گردش اسناد ضایعات روند ضایعات گروه نوین اندیشان کسب و کار WWW.BusinessEmg.COM Crmborhannovin@gmail.com روند ضایعات گردش اسناد ضایعات روند ضایعات سه حالت زیر را دارد: افدامات مرتبط با ضایعات شامل دو بخش

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می شود شناسه خبر : ۱۲۰۵۵ دوشنبه ۲۴ مهر - ۱۳۹۶ ۰۷:۱۸ ندامتگاه الیگودرز با سابقه 42 سال به یکی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - l-bazar arz.doc

Microsoft Word - l-bazar arz.doc در بازار بينالمللي اسعار عمده همانند بازارهاي جهاني نفت و فلزات گرانبها شاهد تحولات گستردهاي بود. روند تغيير رابطه برابري ارزهاي عمده در اين عمدتا متاثر از شکاف نرخ بهره درحوزههاي پولي دورنماي رشد اقتصادي

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - final ostandarii

Microsoft Word - final ostandarii شرح وظايف كارگروه تخصصي تامين مسكن با مسي وليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي فهرست مطالب: فصل اول: كليات فصل دوم: شرح وظايف فصل سوم: اعضاء كارگروه فصل اول: كليات قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و شرح وظايف

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

خودهمبستگی

خودهمبستگی Autocorrelation دانشجو مربوطه: خانم تجری عدم خودهمبستگی بین جمالت خطا یکی از فروض اساسی برای روش OLS است. همبستگی خطاها با یکدیگر را اصطالحا»خودهمبستگی«می گویند. E(UiUj) 0 i j به طور کلی خودهمبستگی بیانگر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

زمین لرزه 21 آبان ماه 1396 سرپل ذهاب

زمین لرزه 21 آبان ماه 1396 سرپل ذهاب مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي داده هاي شبکه شتابنگاري لزوم بکار گیري سامانه هاي هشدار و پاسخ سریع زمین لرزه چالش هاي پیش رو شبکه ملی شتابنگاري زلزله ایران تاریخچه مختصر شبکه ملی شتابنگاري -1 تاسیس 1352

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

ارائه PowerPoint

ارائه PowerPoint Iran Nanotechnology Laboratory Network Info@nanolab.ir ایجاد شبکه ایجاد شبکه موجود بودن بيش از 80 درصد دستگاهها در كشور مسأله اول نداشتن دستگاه نيست تهيه فهرست دستگاه های استفاده شده در پژوهش ها مسأله

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation صنعت توزیع برق رکن اساسی در مدیریت انرژی صنعت برق محمودرضا حقی فام مزایای بهبود بهره وری انرژی در صنعت برق -1 تأمین مشترکین بیشتر با ظرفیت موجود 2- کاهش رشد تقاضای برق و در نتیجه کاهش نیاز به سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان بسمه تعالی برگزاری جلسه توجیهی طرح املاک پیشخوان در تاریخ 18/11/1391 (مختص دفاتر استان اردبیل) به اطلاع دفاتر محترم استان اردبیل که در دوره آموزش الکترونیکی طرح فوق شرکت نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی

توضیحات بیشتر

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 6 دروس اصلي دروس اختياري پايان نامه جمع (بدون دروس

توضیحات بیشتر

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال 94 4 5 6 7 8 9 0 طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه کشور با تاکید بر مولفههای اقتصاد مقاومتی بررسی وضعیت

توضیحات بیشتر

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه مدیران سرمایه گذاری بیانیه سیاست سرمایه های های گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه توسط مدیران سرمایه گذاری صندوق تهیه شده است. هدف

توضیحات بیشتر

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله

دینامیک سازه ها، پاسخ سازه در برابر زلزله در این مقاله روش های تعیین پاسخ سازه تک درجه ا زادی که در معرض نیروی زلزله ناشی از جنبش زمین قرار گرفته باشد برررسی می شود. پاسخ به جنبش زمین ناشی از زلزله در مقالات قبل پاسخ سازه در اثر نیروهای ذاتی موجود

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - shimi 0.doc

Microsoft Word - shimi 0.doc آزمایشگاه شیمی تجزیه مو لفان فرشته قناعت مهدي زحمتکشان سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابک وضعیت فهرست نویسی یادداشت موضوع شناسه افزوده شناسه افزوده شناسه افزوده رده بندي کنگره رده

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11 ضميمه دو

Microsoft Word - 11 ضميمه دو 155 ضميمه 2: سرانههاي تا سيسات شهري مباني نظري برنامه 5 ساله فرهنگي اجتماعي شهر تهران 156 157 مساجد و اماكن مذهبي نظر به نقش مسجد و اهميت آن و با توجه به پراكندگي مساجد و اماكن مذهبي در سطح شهرها و محلات

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation وزارت راه و شهرسازي مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي تجارب جهانی در خصوص مدیریت بحران سیلاب و بررسی میدانی سیلابهاي اخیر در کشور مقصود پوریاري- عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي 1398/2/8 آمار

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد آرذماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال» گزارش»تحوالت بازار مسکن

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ر ا ه ب ه ر ا م ش م ه ن ل ا س -0 : ص ص ی ا ه ل د م ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ا م د خ ی ی ا ض ف ع

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

TVEK 3

TVEK 3 ترويج و اقتصاد كشاورزي سال اول شماره 3 پاييز 23 1387 مجله 23 بررسي اثربخشي دورههاي آموزشي دامداران منطقه آشتيان معصومه ارفعي عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آشتيان غلامرضا حاجي حسين نژاد استاديار

توضیحات بیشتر

نحوه بررسی تقویم اقتصادی

نحوه بررسی تقویم اقتصادی نحوه بررسی تقویم اقتصادی پرشین چارت تقویم اقتصادی چیست تقویم مورد استفاده معامله گران است که به منظور بررسی رویداد های مهم اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران با بررسی این تقویم از تاریخ و

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = (

cosx tan x( 2sin sin x) 4 sin x )3 باشد حاصل کدام است )4 cos x )2 x اگر sin x ) tan x( 2sin sin x) = ( cos tan ( sin sin ) sin ) باشد حاصل کدام است ) cos ) 6- اگر sin ) tan ( sin sin ) = ( sin ) cos cos پاسخ: از طرفی پس چون در ربع سوم مقداری منفی دارد خواهیم داشت: cos = cos cos ( sin ) = ( sin ) = = cos

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار 383/2/ كد استاندارد -6/49//2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development Vol. 6, No. 3, Spring 2018 ( ) فصلنامه علمیپژوهشی آموزش محیطزیست و توسع

Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development Vol. 6, No. 3, Spring 2018 ( ) فصلنامه علمیپژوهشی آموزش محیطزیست و توسع Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development Vol. 6, No. 3, Spring 218 (137-156) فصلنامه علمیپژوهشی آموزش محیطزیست و توسعه پایدار سال ششم شماره سوم بهار (137-156) 1397 تدوین

توضیحات بیشتر

CV 96

CV 96 مشخصات فردي نام نام خانوادگی تاریخ تولد محل اشتغال سمت اکبر رحیمی 1359 دانشگاه تبریز عضو هیات علمی دانشگاه شماره تماس Email 04133392043 Akbar.rahimi@gmail.com مقطع رشته دانشگاه سابقه تحصیلات عالی تاریخ

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش»تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال «که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FTIR شناسه: 99930 آذر ماه 1394 مشاوران برنامه درسی: دکتر فرحناز کارگر بهبهانی (دکتراي شیمی آلی) شماره

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی

بسمه تعالی دروس رشته اقتصاد گرایش نظری )( ) ( ) 9 ( ( ) 3 اندیشه اسالمی )مبداو معاد( اقتصاد نفت و نیرو اقتصاد کشاورزی اندیشه اسالمی )نبوت امامت( *آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتر 3 فلسفه اخالق)با تکیه بر

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/0/01 كد استاندارد: 1-1//1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

6 روش برای رفع مشکل قفل کردن‌های تصادفی ویندوز

6 روش برای رفع مشکل قفل کردن‌های تصادفی ویندوز عیب یابی مشکلات تصادفی ویندوز 10 6 روش برای رفع مشکل قفل کردنهای تصادفی ویندوز قفل کردنهای تصادفی و از کار افتادن ویندوز موضوعی است که هر کاربری کم و زیاد با آن برخورد داشته است. چنین وضعیتی میتواند به

توضیحات بیشتر

گزارش ساالنه شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم شاخص كل )بر مبناي 1395=100 ( در

گزارش ساالنه شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم شاخص كل )بر مبناي 1395=100 ( در گزارش ساالنه قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور- 1397 تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم )بر مبناي 1395=100 ( در سال 1397 براي كل كشور و مناطق شهري و روستایی به ترتیب عدد 136.9

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب مصرفی قبل و بعد از اجرای آن با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از ه

ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب مصرفی قبل و بعد از اجرای آن با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از ه ادامۀ طرح تغییر الگوی کاشت و کاهش قابل توجه میزان آب قبل و بعد از اجرای آن با عنایت به این مو ضوع که امر ایجاد و نگهداری ف ضای سبز دان شگاه از همان ابتدای تا سیس مورد توجه قرار گرفته و اینکه ف ضای سبز

توضیحات بیشتر

Database Course Introduction

Database Course Introduction م آن ه جان را ت آ و ت معرفی درس: طراحی پایگاه دادهها (40384 ( مرتضی امینی نیمسال دوم 95-94 مقدمه 2 نیازمند توسعه سیستمهاي اطلاعاتی یا برنامههاي کاربردي براي استفاده از اطلاعات وجود حجم زیادي از دادهها

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق mastech-group Non-Contact Infrared Thermometer تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر