O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI I.S. TUXLIYEV, R.HAYITBOYEV, B.SH. SAFAROV, G

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI I.S. TUXLIYEV, R.HAYITBOYEV, B.SH. SAFAROV, G"

رونوشت

1 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI I.S. TUXLIYEV, R.HAYITBOYEV, B.SH. SAFAROV, G.R.TURSUNOVA TURIZM ASOSLARI O zbekiston Respublikasi Oliy va o rta maxsus ta lim vazirligi tomonidan «Turizm» ta lim yo nalishlari talabalari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan TOSHKENT 2014

2 UDK: (075) KBK Т-53 Т-53 I.S. Tuxliyev, R.Hayitboyev, B.Sh. Safarov, G.R.Tursunova. Turizm asoslari. T.: «Fan va texnologiya», 2014, 328 bet. ISBN Darslikda O zbekistonda turizm sohasining rivojlanishi, uning mazmun va mohiyati, turizm sohasining resurslari, turizm industriyasi, turizmning menejmenti, turizmning marketingi, turizmda amalga oshirilayotgan islohotlar va davlat siyosati kabi muhim masalalarning uslubiy asoslari yoritib berilgan. Shuningdek, darslikda turizmning turlari, sayyohlik yo nalishlari yaratish, turizm sohasidagi xizmatlar, ekoturizm, qishloq turizmi va gastronimiya turizmlarini tashkil qilishning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari keltirilgan. Darslikda har bir mavzuni talaba tomonidan yaxshi o zlashtirish bo yicha tayanch so z va iboralar, mustaqil ishlash uchun savollar, amaliy mashg ulotlarga tayyorgarlik ko rish uchun topshiriqlar va test savollari berilgan. Darslik oliy o quv yurtlarining turizm (faoliyat yo nalishlari bo yicha), mehmonxona xo jaligini tashkil etish va boshqarish, marketing va menejment (turizm) bakalavriat ta lim yo nalishlarida tahsil olayotgan talabalarga, magistrlarga mo ljallangan. Undan turizm kasb-hunar kollejlarining o qituvchilari va turizm sohasida faoliyat ko rsatayotgan mutaxassislar ham foydalanishlari mumkin. UDK: (075) KBK Mas ul muharrir: Z.D.Adilova Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti, iqtisod fanlari doktori Taqrizchilar: M.Q. Pardayev i.f.d. professor; M.X.Boboyorov f.f.n. ISBN «Fan va texnologiya» nashriyoti,

3 «Turizm sodda qilib aytganda, dunyoni tushunish, dunyoni anglash, shu bilan birga dunyo sahniga chiqish demakdir. Biz ana shu muhim sohani rivojlantirishimiz, uning keng imkoniyatlaridan foydalanishimiz kerak...» 1. KIRISH I.A.Karimov O zbekistonda mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq xizmatlar ko rsatish sohasidagi turizm xizmatlari zamonaviy xizmat turlari sifatida talqin qilinib, unga e tibor davlat siyosati darajasiga ko tarilgan. Soha rivoji uchun zaruriy tashkiliy-huquqiy mexanizmlar vujudga keltirilib, hukumat tomonidan tegishli me yyoriy hujjatlar qabul qilindi. Bu yo nalishdagi ishlar hozir ham davom etayotgani fikrimizning isbotidir. Shu tufayli «Jahon sayohat va turizm kengashi» (WTTC) ning ko rsatkichi bo yicha O zbekiston Respublikasi 2013-yilda turizm sohasida eng tez rivojlanayotgan beshta mamlakatlar qatoriga qo shildi 2. Bugungi kunda turizm sohasi mamlakatlar va mintaqalar iqtisodiyotini rivojlantirish uchun muhim ahamiyat kasb etishini va u XXI asr jahon xo jaligining ustuvor tarmoqlaridan biri ekanligini alohida ta kidlash lozim. O zbekiston zamonaviy turizm industriyasini rivojlantirish uchun barcha zarur manbalarga ega. Buyuk Ipak yo li ustida joylashgan Vatanimiz qulay tabiiy-iqlim sharoitlariga, boy tarixiy, madaniy merosga va ayni paytda ham ichki, ham xalqaro turizmni rivojlantirish uchun yuqori salohiyatga ega. Mamlakatni modernizatsiyalash bosqichida turizm va mehmondo stlik industriyasi sohasidagi yechimini kutib turgan masalalar qatorida, turizm industriyasi mehnat bozorida ishlovchi xodimlarga qo yiladigan malakaviy talablarga javob bera oladigan kadrlarni tayyorlash dolzarb masala bo lib turibdi. Shularni hisobga olib, O zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan «Samarqand iqtisodiyot va servis institutini tashkil etish to g risida» gi qaroriga 1 Каримов И.А. «Бунёдкорлик йўлидан».т.: Ўзбекистон, 1996 й.-285 б. 2 http//www economics. uzreport.uz. 3

4 asosan Samarqand iqtisodiyot va servis institutida turizmning ustuvor yo nalishlari bo yicha yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash belgilandi. Hozirgi paytda ushbu o quv dargohida «Turizm (faoliyat yo nalishlari bo yicha)», «Mehmonxona xo jaligini tashkil etish va boshqarish», «Turizm (faoliyat turlari bo yicha)», «Turizm va mehmonxona xo jaligi servisi», «Marketing (turizm)», «Menejment (turizm)», «Turizm marketingi», «Turizm menejmenti», «Turizm operatorlik xizmatini tashkillashtirish», «Servis (turizm va mehmonxona xo jaligi)» ta lim yo nalishlari bo yicha kadrlar tayyorlanmoqda. Bu borada turizm sohasidagi oliy o quv yurtlari, Davlat ta lim standartlari va o quv dasturidagi ixtisoslik fanlar blokida turgan «Turizm asoslari» fani ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu darslik turizm yo nalishida o qiyotgan talabalar uchun jiddiy chegaralanishlar, fan haqida aniq tushunchaga ega bo lishni va uning mohiyatini tushuna olish darajasida qo l keladi. Shuning uchun ham ushbu darslik birinchi navbatda, fanni anglab olish mezonini talab qilsa, ikkinchi navbatda esa talabalarning o zlarining yo nalishidagi qiziqishlari, fanga yanada mas uliyat bilan yondashishni o z oldiga maqsad qilib qo yadi. Shuni ham ta kidlab o tish joizki, fan bo yicha hozirda lotin alifbosida darslik va o quv qo llanmalarning yetishmasligini hisobga olgan holda va turizm ta limi yo nalishlari bo yicha Samarqand iqtisodiyot va servis instituti respublikada tayanch oliy dargoh bo lganligi tufayli, mualliflar tomonidan tayyorlangan ushbu darslik turizm asoslarini o qitishda boshqa oliy o quv yurtlari va turizm kollejlari talabalariga yaqindan yordam beradi degan fikrdamiz. 4

5 1 - mavzu. «TURIZM ASOSLARI» FANINING MAQSADI VA VAZIFALARI Reja: 1.1. «Turizm asoslari» fanining maqsadi va vazifalari O zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari «Turizm asoslari» fanining maqsadi va vazifalari O zbekiston mustaqillikka erishgach, bozor iqtisodiyotiga asoslangan jamiyat qurishni o zining asosiy maqsadi qilib belgilab oldi. Bu ishda turizm sohasi ham yetakchi tarmoqlardan biri hisoblanadi. Turizm nafaqat o tmishni o rganish, o zga xalqlar va elatlar bilan tanishish, ularning madaniy yodgorliklaridan bahramand bo lish, shuningdek, u katta biznes hamdir. Mazkur faoliyatni yo lga qo yish esa mutaxassislarga bog liq bo lib, buning uchun malakali kadrlarni tayyorlash hozirgi kunning muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu vazifani amalga oshirishda Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti, Singapur menejmentni rivojlantirish universiteti, Buxoro, Urgench va Nukus Davlat universitetlari va respublikamizdagi turizm sohasidagi kasbhunar kollejlari o z hissalarini qo shib kelmoqdalar. Bu o quv maskanlarida qator fanlar, jumladan, mutaxassislik fanlari o qitilib, ularda kasb ilmiga taalluqli muammolar o z yechimini topmoqda. Shunday fanlar qatorida «Turizm asoslari» fani ham o z o rniga ega bo lib, u yangi o quv fanlaridan biri hisoblanadi. Bu fan Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetining «Xalqaro turizm» fakulteti talabalariga o quv yilidan boshlab o qitilib kelinmoqda. Tajribalar shuni ko rsatadiki, turizm tarixi, uning asosiy yo nalishlari, turlari, turistik xizmatlar, umuman turizm ilmi bilan bog liq barcha masalalar haqida bilim berish, turizmga oid tushuncha va atamalarning har birini tasniflash muhim ahamiyatga ega bo lib, bu alohida predmet darajasidagi masala hisoblanadi. Shularni e tiborga olgan holda, turizmga oid barcha mutaxassislik fanlarining alifbosi sifatidagi «Turizm asoslari» fani aynan shunday vazifani bajaradi, uni mukammal o rganmasdan, mutaxassislikka oid boshqa fanlarni o zlashtirib olish qiyin kechadi. 5

6 «Turizm asoslari» fanining maqsadlari quyidagilardan iborat: - turizmning mohiyatini ochib berish; - turizmning taraqqiyot yo li, tajribasi, hozirgi kundagi muammolarini aniqlab olish; - turizmning iqtisodiy, siyosiy, ma naviy va ijtimoiy ahamiyatini yoritib berish; - O zbekiston va jahon turizm biznesining ildizlarini o rganish. «Turizm asoslari» fanining vazifalari quyidagilardan iborat: - sayohatchi va turist haqidagi tushunchalarning mohiyatini tushuntirish; - turizm sohasining tasniflanishi va turlari haqida ma lumotlarni yoritib berish; - turizm sohasining resurslari haqida tushuncha berish; - turizm sohasidagi xizmatlar va mahsulotlarning farqini aniqlash; - turizm industriyasi va infratuzilmasining ahamiyatini yoritish; - ekologik, gastronomiya va qishloq turizmlarini rivojlantirishning zamonaviy yo nalishlarini o rganish; - turizm xizmatlarida menejment va marketing tadqiqotlarini amalga oshirish jarayonlari; - O zbekiston Respublikasining turizm sohasidagi davlat siyosati haqida ma lumot berish; - turizm xizmatlarini litsenziyalashtirish, sertifikatlashtirish va standartlashtirish tartibini tushuntirish. Mazkur fanni o rganish «Turizmni rejalashtirish», «Xalqaro turizm», «Turizm yo nalishlarni ishlab chiqish texnologiyasi», «O zbekistonning turistik resurslari», «Turizmda ekskursiya xizmatlari», «Turizm operatorlik xizmatini tashkillashtirishning asoslari», «Turizm geografiyasi» kabi fanlar bilan uzviy aloqada olib boriladi. Fanni o zlashtirish jarayonida o qitishda Samarqand, Buxoro, Xiva shaharlariga turistik ekskursiya, ekspeditsiya va maxsus turlar tashkil etish, har yili o tkaziladigan an anaviy Xalqaro Toshkent turizm yarmarkasida ishtirok etish, mehmonxonalar va turistik firmalar faoliyati bilan yaqindan tanishish, ekologik, tarixiy-madaniy yodgorliklarni namoyish etuvchi multimediya slaydlardan foydalanish, tur marshrutlar xaritalarini ishlab chiqish lozim bo ladi. «Turizm asoslari» fani «Turizm (faoliyat yo nalishlari bo yicha)», «Mehmonxona xo jaligini tashkil etish va boshqarish», «Marketing (turizm)», «Menejment (turizm)» ta lim yo nalishlarining 6

7 II-bosqich bakalavrlari uchun mo ljallangan. O quv mashg ulotlari 1-semestrda, 56 soat ma ruza va 58 soat amaliy mashg ulot hajmida olib boriladi. Unda xorijiy davlatlar va respublikamizda nashr etilgan turizm sohasiga oid ilmiy, o quv, uslubiy qo llanmalardan hamda jurnal va gazetalardagi maqolalardan, internet saytlaridan, turistik firmalarning namunaviy yo nalishlari, bukletlar va yo l ko rsatkichlardan foydalanish tavsiya etiladi O zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari O zbekistonda iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari qatorida turizm sohasining Markazlashgan Ma muriy Boshqaruv tizimi yillar davriga to g ri keldi. Bu davrda salbiy oqibatlar ham ko zga tashlana boshladi. Qurilmay qolgan turistik-rekratsion maqsadidagi obyektlar sonining ko payishi, mavjudlarida esa mijozlarga ko rsatilgan xizmatlarning sifati bo yicha ko plab e tirozlar paydo bo la boshladi. Ijtimoiy tadqiqotlarga ko ra mehmonxonalar, turbazalar, dam olish uylari hamda pansionatlar tomonidan taklif qilinadigan 50 foizgacha bo lgan barcha xizmatlar fuqarolarning noroziligini keltirib chiqargan. Joylashtirish va ovqatlantirish xizmatlari bilan birga hordiq chiqarish va tibbiy xizmat ko rsatish talab darajasida bo lmagan. Turistik xizmat turlari va hajmi sezilarsiz va sifatsiz bo lgan. O zbekistonning turizm sohasidagi rivojlanishni shartli ravishda to rtta bosqichga ajratsak bo ladi. Birinchi bosqich. Mustaqillikka erishgach, 1991-yildan keyin O zbekistonning turistik xizmatlar bozori shakllana boshladi. Aynan shu davrda respublika o zining iqtisodiy mustaqilligini va mustaqil ravishda tashqi dunyo bozorlariga chiqishini e lon qildi. Shu davrda qabul qilingan tashqi iqtisodiy faoliyat to g risidagi qonun turistik xizmatlarni sotuvchi korxonalarga yangi asos yaratdi. Natijada, tarmoqda yangi boshqaruv tizimini shakllantirish, turistik biznesni yuritishga yordamlashadigan qo shimcha biznes turlarini yaratish, sohaga xizmat qiladigan bank, audit, maslahat xizmatlarini tashkil etish, viloyatlarda turizm tarmog ining mintaqaviy bo linmalarini tuzish, xalqaro miqyosda turizm mahsulotini reklama qilish, xususiylashtirilgan turistik korxonalarni litsenziyalashtirish kabi masalalarga alohida e tibor berildi. Mustaqillikdan keyin, turizm sohasida bir vaqtning o zida uchta muhim jarayon amalga oshirildi: 7

8 birinchi jarayon: eski tizimdagi korxona va tashkilotlarning tanazzulga uchrashi (ekskursiya byurosi, sayohat byurosi), o zlarining tuzilishi va faoliyat turiga ko ra yangi xizmat ko rsatish talablariga javob bermay qoldi; ikkinchi jarayon: turoperator va turagent sifatida nomlangan yangi tashkilotlar tuzildi; uchinchi jarayon: eski turistik korxonalarni qayta qurish yo li bilan O zbekiston va xorijiy iste molchilar talab qiluvchi turistik mahsulotni ishlab chiqish yo lga qo yildi yilda Respublikada «O zbekturizm» Milliy Kompaniyasi tashkil etildi va turizm sohasida bu kompaniya barcha tashkiliy, boshqaruv hamda muvofiqlashtirish funksiyalarini amalga oshira boshladi yilda «O zbekturizm» Milliy Kompaniyasi Butunjahon turizm tashkilotiga (BTT) haqiqiy a zo bo lib kirdi. Bu jarayon o z navbatida xalqaro turizmni rivojlantirishda muhim omil bo lib xizmat qildi yilda BMT ning YUNESKO tashkiloti hamda O zbekiston hukumatining tashabbusi bilan Samarqand shahrida Buyuk Ipak yo lidagi shaharlarda xalqaro turizmni rivojlantirish bo yicha Samarqand Deklaratsiyasi qabul qilindi. Bu bosqich mobaynida, ya ni 1994-yilda ishlab chiqilgan «Turistik korxonalarni xususiylashtirish va davlat tasarrufidan chiqarish dasturi» chuqur tizimli - institutsional o zgarishlarni amalga oshirishda juda katta ahamiyat kasb etdi yillar mobaynida «O zbekturizm» Milliy Kompaniyasining 87,8 foiz turistik obyektlari xususiylashtirildi va davlat tasarrufidan chiqarilgan edi. Amalga oshirilgan o zgarishlar turistlarni qabul qilish shaklini jadallik bilan rivojlantirdi yilda qabul qilingan O zbekiston Respublikasi Prezidentining «Buyuk ipak yo lini qayta tiklashda O zbekiston Respublikasining ishtirokini avj oldirish va respublikada xalqaro turizmni rivojlantirish borasidagi chora-tadbirlar» to g risidagi Farmoni 3 Buyuk Ipak yo lida turistik mahsulotni tiklash borasida strategik ahamiyatga ega bo ldi. Bu o z navbatida O zbekiston turizm sohasidagi islohotlarning ikkinchi bosqichini boshlab berdi. Natijada Buyuk Ipak yo lidagi shaharlar va turistik manzillar ro yxatga olindi, Imom al-buxoriy, Bahouddin Naqshband, Abduholiq G ijduvoniy, Ahmad al-farg oniy, 3 http//www. lex.uz 8

9 Imom al-motrudiy, Mahmudi A zam, Hakim at-termiziy, Hazrati Imom, Shayx Shamsiddin Kulol, Burxoniddin Marg iloniy, Buxorodagi Chor Bakrlar kabi allomalarimizning maqbaralari ta mirlandi va ziyoratgoh majmualarga aylantirildi yildan boshlab, Toshkent shahrida muntazam ravishda Xalqaro turistik ko rgazma tashkil etila boshlandi, mehmonxonalardagi xalqaro talablarga javob beruvchi o rinlar soni 4,8 barobarga ko paytirildi. Bu bosqichda O zbekistonning turizm sohasida quyidagi masalalari amalga oshirildi: davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish jarayoni; yangi xorijiy investorlarni jalb qilish; tashqi bozorlarga chiqishning yangi yo llarini izlash; xalqaro ko rgazmalarga chiqish (Berlin, London, Madrid, Moskva); turistik korxonalar va sayohatchilarning manfaatlarini himoyalovchi nodavlat tashkilotlarning vujudga kelishi; turistik yo nalishlarning rang-barangligini ta minlash, mahsulotning ekologik talablarini kuchaytirish, yangi hududlarni turistik diqqatga sazovor joylar sifatida ochish; O zbekiston mehmonxonalarida xorijiy menejmentni qo llash; kichik mehmonxonalar tarmog ini kengaytirish; turizm sohasida mutaxassislarni tayyorlash (o rta maxsus hamda oliy ta lim bosqichida); xorijiy tajribalarni o rganish; ilmiy loyihalar tayyorlash; BTT tadqiqot guruhining O zbekistonga kelishi va «Turizm to g risida»gi Qonunni tayyorlash borasidagi ishlar; turfirmalarning nodavlat va koorporativ tashkilotlar «Ustoz», «Meros», «Ekosan» va h.k. bilan aloqalari yo lga qo yildi. Turizm sohasidagi islohotlarning uchinchi bosqichida, 1999-yil 15-aprelda O zbekiston Respublikasi Prezidentining «2005-yilgacha bo lgan davrda O zbekistonda turizmni rivojlantirish davlat dasturi to g risida»gi Farmoni e lon qilindi, shu yilning 20-avgustida esa O zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan «Turizm to g risida» gi Qonun qabul qilindi. Buning asosida turizm sohasidagi bozor munosabatlari uzil-kesil yo lga qo yildi hamda xalqaro bozorda raqobatbardosh turistik mahsulot yaratila boshlandi, turizm tizimini boshqarishning markazlashtirilishiga chek qo yildi. Ko pchilik turistik 9

10 obyektlar o zlarini mustaqil ravishda boshqara boshladi, xizmatlar bozorida raqobatlasha olmaydigan korxonalar yopilib, ular o rniga samarali ishlovchi yangi korxonalar tashkil etildi yildan boshlab, respublikamiz turizm sohasi yuqori sur atlar bilan rivojlana boshladi. Turizm sohasidan olinayotgan daromadlar yiliga 20 va undan ortiq foizlarda o sa boshladi yilning oxirida Afg onistondagi tolibonlarga qarshi harakatlarning boshlanishi o lkamizga kelayotgan turistlar oqimini ikki yil davomida ancha kamaytirib yuborganidan so ng, 2003-yilning ikkinchi yarmiga kelib, o lkamiz turizmi yana o zini o nglab oldi. Sharqiy Osiyoda o tgan yillarda tarqalgan odatdan tashqari pnevmaniya (sars) va parranda grippi kabi kasalliklar O zbekiston turizmiga 2001-yil 11-sentabr voqealaridek kuchli ta sir ko rsata olmadi. Turizm sohasidagi islohotlarning to rtinchi bosqichi 2000-yildan boshlangan bo lib, hozirgi kungacha davom etmoqda. Bu davrda xususiy turistik tashkilotlar assotsiatsiyasiga va tashkil etiladigan boshqa turistik assotsiatsiyalarga asos qo yildi (Gid-tarjimonlar assotsiatsiyasi, Mehmonxona egalari assotsiatsiyasi, Transportchilar assotsiatsiyasi) va «O zbekturizm» Milliy Kompaniyasining bir qator vakolatlarini o tkazish ustida izlanishlar olib borildi. Bu o lkamiz turizm xizmatlar bozorida faoliyat yurituvchi korxonalarning yanada tezroq sur atlarda rivojlantirishga yordam berdi. O zbekiston Respublikasining bu davrdagi amalga oshirilgan ulkan ishlarini hisobga olib, Islom konferensiyasi tashkiloti (OIK) tarkibidagi muassasalardan biri Ta lim, Fan va madaniyat masalalari bo yicha Xalqaro islom tashkiloti (ISESCO) Toshkentni 2007-yilda Xalqaro islom madaniyati markazi deb e lon qildi. O zbekistonning islom madaniyati va ilmi oldidagi, islom merosi va yodgorliklarini asrash va yanada boyitish borasidagi mislsiz xizmatlari uchun Toshkent shunday yuksak va faxrli unvonga sazavor bo ldi. Shuni ham ta kidlab o tish kerakki, 1993-yilda mamlakatimizda bor yo g i 4 ta xususiy turistik firma bo lgan bo lsa, hozirgi kunda turizm xizmatlarining nodavlat sektorida 800 ta turistik firma va mehmonxona, shu jumladan umumiy sig imi 30 ming joydan iborat 500 ta mehmonxona va 300 ga yaqin turoperator va turagentlar faoliyat olib bormoqdalar. 4 4 Turizm istiqbollari. // O zbekiston iqtisodiy ahborotnomasi b. 10

11 Bu tanishuv parchasidir. Asarning to liq versiyasi saytida. Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси сайтида. Это был ознакомительный отрывок. Полную версию можно найти на сайте

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO MITASI O rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 2018 yil yanvar-dekabr (dastlabki ma lumot) 2018 yil

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO MITASI O rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 2018 yil yanvar-dekabr (dastlabki ma lumot) 2018 yil O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO MITASI O rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 2018 yil yanvar-dekabr (dastlabki ma lumot) 2018 yil yanvar-dekabr oylarida O zbekiston Respublikasida o

توضیحات بیشتر

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO’MITASI

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO’MITASI Yuridik shaxs maqomiga ega bo lgan korxona va tashkilotlarda ishlovchi xodimlarning o rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi (dastlabki ma lumot) oylarida O zbekiston Respublikasi bo yicha yuridik shaxs

توضیحات بیشتر

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI O RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA LIMI MARKAZI ISKANDAR TUXLIYEV BAHODIRXON SAFAROV TURIZM ASOSLARI Kasb-hunar kollejlarining turizm tayyorlov yo

توضیحات بیشتر

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA’LIM SOHASI

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA’LIM SOHASI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TA LIM SOHASI. MAKTABGACHA TA`LIM. Ma lumki, uzluksiz ta`limning boshlang'ich qismi hisoblanadigan maktabgacha ta lim bolalarning sog lom o sishi va tizimli o qitishga tayyorlanishida

توضیحات بیشتر

Производство валового внутреннего продукта

Производство валового внутреннего продукта VIII. XIZMATLAR 2018 yil yanvar-dekabr oylarida bozor xizmatlari ishlab chiqarishning iqtisodiy faoliyat turlari bo yicha hajmi 4403,5 mlrd. so mni tashkil qildi va 2017 yil yanvar-dekabr oylariga nisbatan

توضیحات بیشتر

Soati ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R Bo`lim va mavzular Shakllantirilayotgan kompetensiyalar

Soati ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R Bo`lim va mavzular Shakllantirilayotgan kompetensiyalar Soati ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R Bo`lim va mavzular Shakllantirilayotgan kompetensiyalar I chorak (haftasiga 3 soatdan, jami 27 soat) 1 8 sinfda

توضیحات بیشتر

ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R B olim va mavzular Soati Shakllantirilayotgan kompetensiyalar

ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat) T/R B olim va mavzular Soati Shakllantirilayotgan kompetensiyalar ALGEBRA FANIDAN 9-SINF UCHUN TAVQIM - MAVZU REJA(haftasiga 3 soatdan jami 02 soat) T/R B olim va mavzular Soati Shakllantirilayotgan kompetensiyalar I chorak (haftasiga 3 soatdan, jami 27 soat) 8 sinfda

توضیحات بیشتر

O zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo mitasi Demografik holat (dastlabki ma lumotlar) 2017 yil yanvar-dekabr E tibor bering: 2017 yilda Aholi

O zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo mitasi Demografik holat (dastlabki ma lumotlar) 2017 yil yanvar-dekabr E tibor bering: 2017 yilda Aholi O zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo mitasi Demografik holat (dastlabki ma lumotlar) 2017 yil yanvar-dekabr E tibor bering: 2017 yilda Aholi soni 533,4 ming kishiga ko paydi. Tug ilganlar soni

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT INSTITUTI «KASB TA LIMI» KAFEDRASI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT INSTITUTI «KASB TA LIMI» KAFEDRASI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI MUHANDISLIK-IQTISODIYOT INSTITUTI «KASB TA LIMI» KAFEDRASI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR fanidan O quv-uslubiy qo llanma QARSHI - 2016 Tuzuvchilar:

توضیحات بیشتر

MUNDARIJA

MUNDARIJA O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI «Servis va turizm» fakulteti «Xalqaro turizm va turizm servisi» kafedrasi «Himoyaga tavsiya etildi»

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI BANK ISHI KAFEDRASI BANK ISHI fanidan MA RUZALAR MATNI Bilim

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI BANK ISHI KAFEDRASI BANK ISHI fanidan MA RUZALAR MATNI Bilim O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI BANK ISHI KAFEDRASI BANK ISHI fanidan MA RUZALAR MATNI Bilim sohasi: 200 000 - Ijtimoiy soha, iqtisod va huquq Ta

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI IJTIMOIY IQTISODIYOT FAKUL

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI IJTIMOIY IQTISODIYOT FAKUL O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI IJTIMOIY IQTISODIYOT FAKULTETI Bitiruv malakaviy ishi himoyaga tavsiya etildi

توضیحات بیشتر

1-илова

1-илова O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MOLIYAVIY MENEJMENT FAKULTETI MENEJMENT VA MARKETING KAFEDRASI IBROXIMOV LUTFULLA IBROXIM O GLI XIZMAT KO RSATISH

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Гулямова Шахрибону.doc

Microsoft Word - Гулямова Шахрибону.doc O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI «IQTISODIYOT VA MENEJMENT» FAKULTETI «MENEJMENT VA STATISTIKA» KAFEDRASI «HIMOYAGA TAVSIYA ETILDI»

توضیحات بیشتر

KIRISH

KIRISH O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: 336.7 (338) JURAEV AZIZJON GAFURJON-O G LI INVESTITSIYA FAOLIYATINI

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: USMANOV

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: USMANOV O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: 330.341 USMANOV ABBOS ADXAM O G LI TADBIRKORLIKDA INNOVATSION FAOLLIKNI

توضیحات بیشتر

Мавзу: САНОАТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШДА ИНВИСЦИЯЛАРНИ АХАМИЯТИ

Мавзу: САНОАТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШДА ИНВИСЦИЯЛАРНИ АХАМИЯТИ O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI TABIIY FANLAR VA GEOGRAFIYA FAKULTETI Geografiya yo nalishi 4-bosqich 401-guruh talabasi Narzullaeva Umidaxonning

توضیحات بیشتر

К И Р И Ш

К И Р И Ш O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI IJTIMOIU-IQTISODIYOT FAKULTETI IQTISODIYOT KAFEDRASI BOTIROV O ROL MAMLAKAT PUL-KREDIT SIYOSATI VA UNI YANADA TAKOMILLASTIRISH

توضیحات بیشتر

Demografik holat

Demografik holat DEMOGRAFIK HOLAT O zbekiston bo yicha asosiy demografik ko rsatkichlar (, ming kishi) 2018 y. 2019 y. Doimiy aholi soni, davr oxiriga 33 085,7 33 724,5 Tug ilganlar 553,4 589,7 Vafot etganlar 112,6 112,2

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: ARIFBAEV

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: ARIFBAEV O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: 336.22 ARIFBAEV BOBUR DILSHODOVICH IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH

توضیحات بیشتر

Reja

Reja 2 3 M U N D A R I J A KIRISH...3 1-BOB. TURIZM SOHASIGA INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNING NAZARIY ASOSLARI.7 1.1. Investitsiyalarni nazariy asoslari, mohiyati va turlari...7 1.2. O zbekiston iktisodiyotida

توضیحات بیشتر

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ TEXNOLOGIYA FANINI O QITISH HUQUQINI BERISH BO YICHA KASBIY QAYTA TAYYORLASH KURSI UCHUN TEXNOLOGIYA FANINI O QITISH METODIKASI MODULIDAN O QUV-METODIK MAJMUA 2 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI

توضیحات بیشتر

0 ZBEKIST0N RESPUBLIKASI OLIY VA -0 RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI M. OCHILOV, N. OCHILOVA OLIY MAKTAB PEDAGOGIKASI 0 zbekiston Respublikasi Oliy va o rt

0 ZBEKIST0N RESPUBLIKASI OLIY VA -0 RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI M. OCHILOV, N. OCHILOVA OLIY MAKTAB PEDAGOGIKASI 0 zbekiston Respublikasi Oliy va o rt 0 ZBEKIST0N RESPUBLIKASI OLIY VA -0 RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI M. OCHILOV, N. OCHILOVA OLIY MAKTAB PEDAGOGIKASI 0 zbekiston Respublikasi Oliy va o rta maxsus ta lim vazirligi tomonidan darslik sifatida

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Педагогика ОРГ лотин.doc

Microsoft Word - Педагогика ОРГ лотин.doc O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI A K A D E M I YA R. M. MAXMUDOV, R. X. DUSHANOV PEDAGOGIKA Ma ruzalar kursi TOSHKENT 2014 O zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Tahririyat-noshirlik hay

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI MAGISTRATURA BO LIMI PEDAGOGIKA KAFEDRASI Qo lyozma huquqida

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI MAGISTRATURA BO LIMI PEDAGOGIKA KAFEDRASI Qo lyozma huquqida O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI MAGISTRATURA BO LIMI PEDAGOGIKA KAFEDRASI Qo lyozma huquqida UDK: XO JAYOROVA NAFISA SULTONMURODOVNA 5A110901 -

توضیحات بیشتر

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

O’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI BOSHLANG`ICH VA MAKTABGACHA TA'LIM METODIKASI KAFEDRASI «BOSHLANG ICH SINFLARDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH»

توضیحات بیشتر

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KORXONA IQTISODIYOTI VA INNOVASIYALARNI BOSHQARISH FANIDAN O QUV-USLUBIY MAJMUA Toshkent-2018 Korxona iqtisodiyoti

توضیحات بیشتر

Xorazm viloyatida 2018-yilda sanoat ishlab chiqarishning rivojlanishi. Mamlakatimizda 2018-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini amalga

Xorazm viloyatida 2018-yilda sanoat ishlab chiqarishning rivojlanishi. Mamlakatimizda 2018-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini amalga Xorazm viloyatida 2018-yilda sanoat ishlab chiqarishning rivojlanishi. Mamlakatimizda 2018-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlarini amalga oshirilishi bilan bir qatorda sanoat sohasida ham

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOShKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI NURILLAEV XUSNIDDIN NARZULLO O G LI Qo l

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOShKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI NURILLAEV XUSNIDDIN NARZULLO O G LI Qo l O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOShKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI NURILLAEV XUSNIDDIN NARZULLO O G LI Qo lyozma huquqida UDK: 336.11 KICHIK BIZNES VA XUSUSIY

توضیحات بیشتر

1

1 1 2 3 O`zbekiston Respublikasi Oliy va O`rta maxsus ta lim vazirligi Buxoro Davlat universiteti Gumanitar fanlar fakulteti O`zbekiston tarixi kafedrasi BITIRUV MALAKAVIY ISH Mavzu: «Mustaqillik yillarida

توضیحات بیشتر

Abituriyentlar uchun Kimyo fani bo’yicha keltirilgan ayrim na’munaviy testlarning yechimlari va ularga izohlar

Abituriyentlar uchun Kimyo fani bo’yicha keltirilgan ayrim na’munaviy testlarning yechimlari va ularga izohlar Kimyo fanidan test topshiriqlarini yechish bo`yicha abituriyentlar uchun ayrim tavsiyalar 1-test topshirig i Adenin tarkibidagi uglerodning massa ulushi vodorodning massa ulushidan necha marta katta? A)

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI RESPUBLIKA METODIKA VA AXBOROT MARKAZI O ZBEKISTON DAVLAT KONSERVATORIYASI NURMATOVA SEVARA KONSERVATORIY

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI RESPUBLIKA METODIKA VA AXBOROT MARKAZI O ZBEKISTON DAVLAT KONSERVATORIYASI NURMATOVA SEVARA KONSERVATORIY O ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI RESPUBLIKA METODIKA VA AXBOROT MARKAZI O ZBEKISTON DAVLAT KONSERVATORIYASI NURMATOVA SEVARA KONSERVATORIYA TALABALARI UCHUN INGLIZ TILIDAN O QUV-USLUBIY QO

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI TARIX FAKULTETI Tarix o qitish metodikasi kafedrasi Abduakimova Dil

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI TARIX FAKULTETI Tarix o qitish metodikasi kafedrasi Abduakimova Dil O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI TARIX FAKULTETI Tarix o qitish metodikasi kafedrasi Abduakimova Dilfuza MAVZU: AKADEMIK LITSEYDA 1945-2010 YILLARDA YAPONIYA

توضیحات بیشتر

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI 29

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI 29 O ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI 29.08.1997 y. N 464-I I. Umumiy qoidalar (1 8 moddalar) II. Ta lim tizimi va turlari (9 19 moddalar) III. Ta lim jarayoni qatnashchilarini ijtimoiy ximoya qilish (20

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KORXONALARNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI FANIDAN O QUV-USLUBI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KORXONALARNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI FANIDAN O QUV-USLUBI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KORXONALARNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI FANIDAN O QUV-USLUBIY MAJMUA Та lim sohasi: 230000 - Iqtisod Mutaxassislik:

توضیحات بیشتر

Государственный комитет Республики Узбекистан

Государственный комитет Республики Узбекистан O zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo mitasi 2018 yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekiston Respublikasining sanoat ishlab chiqarishi RAQAMLAR: - Sanoat ishlab chiqarish hajmi 151,2 trln.so'mni,

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI y. N 232 Hujjatning rus tilidagi matniga qarang OCHIQ MA LUMOTLAR TAQDIM ETILISHI HI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI y. N 232 Hujjatning rus tilidagi matniga qarang OCHIQ MA LUMOTLAR TAQDIM ETILISHI HI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASINING QARORI 07.08.2015 y. N 232 Hujjatning rus tilidagi matniga qarang OCHIQ MA LUMOTLAR TAQDIM ETILISHI HISOBGA OLINGAN HOLDA INTERNET TARMOG IDA O ZBEKISTON

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI «RO YXATGA OLINDI» «TASDIQLANDI» O zbekiston Respublikasi BM Oliy va o rt

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI «RO YXATGA OLINDI» «TASDIQLANDI» O zbekiston Respublikasi BM Oliy va o rt O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI «RO YXATGA OLINDI» «TASDIQLANDI» O zbekiston Respublikasi BM-343-3400-3.09 Oliy va o rta maxsus «09» 06 2003 y. ta lim vazirligi S.Tulyaiov

توضیحات بیشتر

Iroda JUMABOYEVA Kapalak She rlar Istiqlol nuri Toshkent 2015 Kitobxon.Com

Iroda JUMABOYEVA Kapalak She rlar Istiqlol nuri Toshkent 2015 Kitobxon.Com Iroda JUMABOYEVA Kapalak She rlar Istiqlol nuri Toshkent 2015 UO K: 821.512.133-1 84(5O )7 Jumaboyeva, Iroda Kapalak: she rlar / I. Jumaboyeva. Toshkent: «Istiqlol nuri», 2015. 32 b. KBK: 84(5O )7 Ushbu

توضیحات بیشتر

Microsoft Word Норматов К.-Маданиятшунослик.Дарслик-лот охири.doc

Microsoft Word Норматов К.-Маданиятшунослик.Дарслик-лот охири.doc O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI A K A D E M I Y A MADANIYATSHUNOSLIK O zbekiston Respublikasi IIV tomonidan Vazirlik tizimidagi oliy harbiy ta lim muassasalari uchun darslik sifatida tavsiya

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KREDIT-IQTISOD FAKULTETI KASBIY TA LIM KAFEDRASI «КАSBIY PEDA

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KREDIT-IQTISOD FAKULTETI KASBIY TA LIM KAFEDRASI «КАSBIY PEDA O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KREDIT-IQTISOD FAKULTETI KASBIY TA LIM KAFEDRASI «КАSBIY PEDAGOGIKA» fanidan O QUV-USLUBIY MAJMUA TOSHKENT-2018

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI REFERAT Mavzu:MS POWER POINT DAST

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI REFERAT Mavzu:MS POWER POINT DAST O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI REFERAT Mavzu:MS POWER POINT DASTURIDA TURLI XIL PRINZENTATSIYALAR TAYYORLASH Bajardi:Jumayev

توضیحات بیشتر

SHOSHILINCH TIBBIY YORDAMNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO G RISIDA O ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING FARMONI Qayd etilsinki, sog

SHOSHILINCH TIBBIY YORDAMNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO G RISIDA O ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING FARMONI Qayd etilsinki, sog SHOSHILINCH TIBBIY YORDAMNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI TO G RISIDA O ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING FARMONI Qayd etilsinki, sog liqni saqlash sohasini isloh qilish davlat dasturlarini

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - лотин ЭКФ тайёр.doc

Microsoft Word - лотин ЭКФ   тайёр.doc O ZBEKISTON RESPUBLIKASI ICHKI ISHLAR VAZIRLIGI A K A D E M I Y A EKSPERT-KRIMINALISTIK FAOLIYAT MA RUZALAR KURSI TOSHKENT 2017 O zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasining Tahririyat-noshirlik hay atida

توضیحات بیشتر

Корхона ма¦сулоти ва хизматига б¤лган талаб ва таклифни тахлили

Корхона ма¦сулоти ва хизматига б¤лган талаб ва таклифни тахлили O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI A.V.Vohobov, A.T.Ibrohimov, N.F.Ishonqulov MOLIYAVIY VA BOSHQARUV TAHLILI O zbekiston Respublikasi Oliy va o rta

توضیحات بیشتر

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI IQTISODIYOT FAKULTETI IQTISODIYOT KAFEDRASI 5230100 - Iqtisodiyot (tarmoqlar bo yicha) ta lim yo nalishi kunduzgi

توضیحات بیشتر

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI ALISHER NAVOIY nomidagi SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI TARIX FAKUL TETI O ZBEKISTON TARIXI KAFEDRASI O ZBEKISTON TARIXI FANIDAN Mavzu: Mustaqillik

توضیحات بیشتر

Baholash tizimi

Baholash tizimi Oliy ta lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning reyting tizimi to g risida NIZOM Mazkur Nizom O zbekiston Respublikasining «Ta lim to g risida»gi (O zbekiston Respublikasi

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MOLIYAVIY MENEJMENT FAKULTETI MENEJMENT VA MARKETING KAFEDRAS

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MOLIYAVIY MENEJMENT FAKULTETI MENEJMENT VA MARKETING KAFEDRAS O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MOLIYAVIY MENEJMENT FAKULTETI MENEJMENT VA MARKETING KAFEDRASI BAXTIYOROV QULAXMAD DONIYOR O G LI XIZMAT KO RSATISH

توضیحات بیشتر

Производство валового внутреннего продукта

Производство валового внутреннего продукта O ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STATISTIKA QO MITASI XORAZM VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI XORAZM VILOYATINING STATISTIK AXBOROTNOMASI 2018 YIL YANVAR DEKABR Urganch 2019 SO Z BOSHI Xorazm viloyatining

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI FARG ONA DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA MATEMATIKA FAKULTETI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI KAFEDR

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI FARG ONA DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA MATEMATIKA FAKULTETI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI KAFEDR O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI FARG ONA DAVLAT UNIVERSITETI FIZIKA MATEMATIKA FAKULTETI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI KAFEDRASI AXBOROT TIZIMLARI VA TEXNOLOGIYALARI FANIDAN O

توضیحات بیشتر

RAQOBAT VA NARXNING SHAKLLANISHI

RAQOBAT VA NARXNING SHAKLLANISHI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI ANDIJON QISHLOQ XO JALIGI INSTITUTI «IQTISODIYOT VA BOSHQQARUV» kafedrasi «MIKROIQTISODITOY» fanidan Mavzu: RAQOBAT VA NARXNING SHAKLLANISHI

توضیحات بیشتر

ЫЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЫРТА

ЫЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЫРТА O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI MAHMUDOV E.X. ISOQOV M.YU. BIZNES - REJALASHTIRISH O zbekiston Respublikasi Oliy va o rta maxsus

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK INSTITUTI Qo l yozmahuquqida УДК: (519) ББК:65.5(5

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK INSTITUTI Qo l yozmahuquqida УДК: (519) ББК:65.5(5 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK INSTITUTI Qo l yozmahuquqida УДК:338. 32(519) ББК:65.5(5кор) И-14 IBRAIMOV BOHODIR MUXAMMADJON O G LI KOREYA

توضیحات بیشتر

Институтнинг АРМга февраль ойида келтирилган янги ўқув адабиётлари тўғрисида 1. Саидов А. Ўзбекистон Конституцияси тарихи. Т.: Tasvir nashriyoti uyi,

Институтнинг АРМга февраль ойида келтирилган янги ўқув адабиётлари тўғрисида 1. Саидов А. Ўзбекистон Конституцияси тарихи. Т.: Tasvir nashriyoti uyi, Институтнинг АРМга февраль ойида келтирилган янги ўқув адабиётлари тўғрисида 1. Саидов А. Ўзбекистон Конституцияси тарихи. Т.: Tasvir nashriyoti uyi, 2018 й. 864 бет. 178000 сўм. 2 нусха. 2. Ўзбекистон

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYAT XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY MA

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYAT XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY MA O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI SAMARQAND VILOYAT XALQ TA LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH HUDUDIY MARKAZI Tasdiqlayman Markaz direktori v.b A.Ibragimov

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ XO JALIGINI MEXANIZATSIYALASH MUHANDISLARI INSTITUTI GI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ XO JALIGINI MEXANIZATSIYALASH MUHANDISLARI INSTITUTI GI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ XO JALIGINI MEXANIZATSIYALASH MUHANDISLARI INSTITUTI GIDROMELIORATSIYA fakulteti PEDAGOGIKA,PSIXOLOGIYA VA

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: KARIMOV D

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: KARIMOV D O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MAGISTRATURA BO LIMI Qo lyozma huquqida UDK: 336.22 KARIMOV DILSHOD TURABBOEVICH O ZBEKISTONDA ERKIN IQTISODIY HUDUDLARNI

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI Kasb ta limi fakulteti

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI Kasb ta limi fakulteti O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI Kasb ta limi fakulteti 5142000 Mehnat ta limi bakalavriat ta lim yo nalishi Meh 401

توضیحات بیشتر

Andijon viloyati delegatsiyasi Belorussiyaga tashrif buyurdi,Institut professor-o’qituvchilari Gretsiyaning G`arbiy Attika Universitetida tashkil etil

Andijon viloyati delegatsiyasi Belorussiyaga tashrif buyurdi,Institut professor-o’qituvchilari Gretsiyaning G`arbiy Attika Universitetida tashkil etil Andijon viloyati delegatsiyasi Belorussiyaga tashrif buyurdi Institut professor-o qituvchilari Gretsiyaning G`arbiy Attika Universitetida tashkil etilgan treningda ishtirok etmoqda. Ma`lumki, Andijon mashinasozlik

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK INSTITUTI XORIJIY MAMLAKATLAR IQTISODIYOTI VA MAMLAKATSH

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK INSTITUTI XORIJIY MAMLAKATLAR IQTISODIYOTI VA MAMLAKATSH O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK INSTITUTI XORIJIY MAMLAKATLAR IQTISODIYOTI VA MAMLAKATSHUNOSLIK FAKULTETI BITIRUV MALAKAVIY ISHI XITOY MOLIYA-KREDIT

توضیحات بیشتر

MATEMATIKA FANINI O QITISH HUQUQINI BERISH BO YICHA KASBIY QAYTA TAYYORLASH KURSI UCHUN MATEMATIKA O QITISH METODIKASI MODULIDAN O QUV METODIK MAJMUA

MATEMATIKA FANINI O QITISH HUQUQINI BERISH BO YICHA KASBIY QAYTA TAYYORLASH KURSI UCHUN MATEMATIKA O QITISH METODIKASI MODULIDAN O QUV METODIK MAJMUA MATEMATIKA FANINI O QITISH HUQUQINI BERISH BO YICHA KASBIY QAYTA TAYYORLASH KURSI UCHUN MATEMATIKA O QITISH METODIKASI MODULIDAN O QUV METODIK MAJMUA SAMARQAND-2019 1 2 O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA`LIMI

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKASIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI AKT soh

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKASIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI AKT soh O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKASIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI AKT sohasida iqtisodiyot va menejment fakulteti Menejment

توضیحات بیشتر

ИНВЕСТИЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИ БОќ⠀㼄င ᠄尨ДА ДАВЛАТ БЮДЖЕТИНИНГ РОЛИ

ИНВЕСТИЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИ БОќ⠀㼄င ᠄尨ДА ДАВЛАТ БЮДЖЕТИНИНГ РОЛИ O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI MOLIYA-IQTISOD FAKULTETI MOLIYA KAFEDRASI ISMAILOV TIMUR «INVESTITsIYa JARAYoNLARINI MOLIYaLAShTIRIShDA DAVLAT BYuDJETI

توضیحات بیشتر

Pedagogik faoliyat jarayonida tarbiyaviy usullarning o’rni va ahamiyati

Pedagogik faoliyat jarayonida tarbiyaviy usullarning o’rni va ahamiyati TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI TEXNIKA VA KASBIY TA LIM FAKULTETI Iqtisodiyot ta lim yo nalishi 3-kurs 303-guruh talabasi Ahmedova Mohiraning PEDAGOGIK MAHORAT fanidan tayyorlagan KURS ISHI Mavzu: Pedagogik

توضیحات بیشتر

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI «Tasdiqlayman» Kafedra mudiri: G.Tursunboyeva 2015-y. BITIRUV MALAKAVIY ISHLARNI

توضیحات بیشتر

Akbarov Olmosali BMI Oliy majlis original.doc

Akbarov Olmosali BMI Oliy majlis original.doc O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI ARXIVSHUNOSLIK KAFEDRASI AKBAROV OLMASALI MURTAZALIYEVICH O ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT MUASSASALARI FAOLIYATI

توضیحات بیشتر

1 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo l yozma huq uqida UDK NAVRUZOV BAXTIYOR IXTIYOROVICH D

1 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo l yozma huq uqida UDK NAVRUZOV BAXTIYOR IXTIYOROVICH D 1 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo l yozma huq uqida UDK681.3.06 NAVRUZOV BAXTIYOR IXTIYOROVICH Dasturlash texnologiyalarini o qitish metodikasi Mutaxassislik:

توضیحات بیشتر

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI Qo lyozma huquqida UDK ESIRGAPOV BUNYOD IBRAGIMOVICH O ZB

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI Qo lyozma huquqida UDK ESIRGAPOV BUNYOD IBRAGIMOVICH O ZB O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI Qo lyozma huquqida UDK ESIRGAPOV BUNYOD IBRAGIMOVICH O ZBEKISTON TARIXINI O RGANISHDA ARXIV MANBALARIDAN FOYDALANISH

توضیحات بیشتر

O`zbekiston Respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi

O`zbekiston Respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI Samarqand Iqtisodiyot va servis instituti Bank-moliya xizmatlari fakulteti Bank va jamg arma ishi kafedrasi Himoyaga tavsiya etildi kafedra

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI FARG ONA DAVLAT UNIVERSITETI PEDAGOGIKA FAKULTETI BOSHLANG ICH TA LIM VA SPORT

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI FARG ONA DAVLAT UNIVERSITETI PEDAGOGIKA FAKULTETI BOSHLANG ICH TA LIM VA SPORT O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI FARG ONA DAVLAT UNIVERSITETI PEDAGOGIKA FAKULTETI 5111700-BOSHLANG ICH TA LIM VA SPORT TARBIYAVIY ISH YO NАLISHI 14.416-guruh bitiruvchisi

توضیحات بیشتر

ÌIKRO MAKRO

ÌIKRO MAKRO OLIMJON ABDULLAYEV, JANOBOY ISAQOV, DONIYOR ABDULLAYEV, ODILJON O RINBOYEV MAKRO-MIKRO IQÒISODIYOÒ ASOSLARI O quv qo llanma «CHO LPON» NASHRIYOTI ÒÎSHKENÒ 2004 65.012 M20 Akademik S.S. G ulomov tahriri

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI Qo lyozma huquqida UDK (371.12

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI Qo lyozma huquqida UDK (371.12 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI Qo lyozma huquqida UDK (371.126) Xusnidinova Gulnoza Zoxidjon qizining «Bo lajak

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI AKAYEVA MARAPAT ABDUXALIKOVNA IJTIMOIY TA MINOT HUQUQI O q

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI AKAYEVA MARAPAT ABDUXALIKOVNA IJTIMOIY TA MINOT HUQUQI O q O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI AKAYEVA MARAPAT ABDUXALIKOVNA IJTIMOIY TA MINOT HUQUQI O quv qo llanma Namangan-2019 1 Mazkur o quv qo llanma

توضیحات بیشتر

Х

Х 1 Mas ul muharrir: p.f.d., prof. R.Q. Djuraev Taqrizchilar: P.f.d., professor M. Qur onov P.f.d., professor e. O. Turdiqulov Mazkur darslik Pedagogika oliygohlari bakalavr yo nalishining barcha sohalari

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo lyozma huquqida UDK ISROILOVA LOLA SUNNATOVNA Mat

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo lyozma huquqida UDK ISROILOVA LOLA SUNNATOVNA Mat O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo lyozma huquqida UDK ISROILOVA LOLA SUNNATOVNA Matematikaning Planimetriya bo limini axborot texnologiyalaridan

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI «Servis va turizm» fakulteti «Xalqaro turizm

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI «Servis va turizm» fakulteti «Xalqaro turizm O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI «Servis va turizm» fakulteti «Xalqaro turizm va turizm servisi» kafedrasi «Himoyaga tavsiya etildi»

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KREDIT-IQTISOD FAKULTETI BANK HISOBI VA AUDIT KAFEDRASI AMANO

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KREDIT-IQTISOD FAKULTETI BANK HISOBI VA AUDIT KAFEDRASI AMANO O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI KREDIT-IQTISOD FAKULTETI BANK HISOBI VA AUDIT KAFEDRASI AMANOV AKMAL DILSHOD O G LI O ZBEKISTONDA BANK XIZMATLARI

توضیحات بیشتر

Bank qonunchiligi

Bank qonunchiligi Опубликовано на Aloqabank.uz (http://aloqabank.uz) O'zbekiston Respublikasining Qonunlari Davlat dasturlari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari «Eksport-import operatsiyalari bo'yicha valyuta

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Kasbiy ta`lim kafedrasi KASBIY PSIХОLОGIYA fanidan O QUV-USLU

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Kasbiy ta`lim kafedrasi KASBIY PSIХОLОGIYA fanidan O QUV-USLU O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Kasbiy ta`lim kafedrasi KASBIY PSIХОLОGIYA fanidan O QUV-USLUBIY MAJMUA Bilim sohasi: 100000 Gumanitar 200000 Ijtimoiy

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNO

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNO O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI URGANCH FILIALI Ish ko rib

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI INVESTITSION FAOLIYAT FAKULTETI Investitsion fa

O ZBEKISTON RESPUBLKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI INVESTITSION FAOLIYAT FAKULTETI Investitsion fa O ZBEKISTON RESPUBLKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI INVESTITSION FAOLIYAT FAKULTETI Investitsion faoliyat kafedrasi Himoyaga ruxsat etiladi Kafedra mudiri

توضیحات بیشتر

Mavzu: Umumtalim maktablarida

Mavzu: Umumtalim maktablarida O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI Qo l yozma huquqida UDK RAXMONOVA NIGORA EKOLOGIK DEGRADATSIYANI KELTIRIB CHIQARUVCHI KIMYOVIY OMILLAR VA UNI BARTARAF

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Ko‚chmas mulkka investitsiyalash.doc

Microsoft Word - Ko‚chmas mulkka investitsiyalash.doc O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OILY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI F.M.MATMURODOV, SH.X.AXMADJANOV KO CHMAS MULKKA INVESTITSIYALASH O QUV QO LLANMA Toshkent IQTISOD-MOLIYA 2010 Ko

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI MENEJM

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI MENEJM O ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI MENEJMENT VA IQTISODIYOT fanidan MUSTAQIL ISH Mavzu: Xodimlar

توضیحات بیشتر

O ZEBKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK INSTITUTI XORIJIY MAMLAKATLAR IQTISODIYOTI VA MAMLAKATSH

O ZEBKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK INSTITUTI XORIJIY MAMLAKATLAR IQTISODIYOTI VA MAMLAKATSH O ZEBKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK INSTITUTI XORIJIY MAMLAKATLAR IQTISODIYOTI VA MAMLAKATSHUNOSLIK FAKULTETI BITIRUV MALAKAVIY ISHI 2008-2020

توضیحات بیشتر

1 ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ МОЛИЯ ИНСТИТУТИ ЭРНАЗАРОВА МАФТУНА БАХТИЁР ҚИЗИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ УЙ ХЎЖА

1 ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ МОЛИЯ ИНСТИТУТИ ЭРНАЗАРОВА МАФТУНА БАХТИЁР ҚИЗИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ УЙ ХЎЖА 1 ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ МОЛИЯ ИНСТИТУТИ ЭРНАЗАРОВА МАФТУНА БАХТИЁР ҚИЗИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ УЙ ХЎЖАЛИКЛАРИДА ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ Магистр академик

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Moliya kafedrasi MOLIYA fanidan O QUV-USLUBIY MAJMUA Bilim so

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Moliya kafedrasi MOLIYA fanidan O QUV-USLUBIY MAJMUA Bilim so O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI Moliya kafedrasi MOLIYA fanidan O QUV-USLUBIY MAJMUA Bilim sohalari: Ta lim sohalari: 100000 Gumanitar soha; 200000

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI O RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA LIMI MARKAZI POCHTA ALOQASI TEXNOLOGIK JARAYONLARINI AVTOMA

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI O RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA LIMI MARKAZI POCHTA ALOQASI TEXNOLOGIK JARAYONLARINI AVTOMA O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI O RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA LIMI MARKAZI POCHTA ALOQASI TEXNOLOGIK JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISH Kasb-hunar kollejlari uchun o quv qo llanma

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK INSTITUTI XORIJIY MAMLAKATLAR IQTISODIYOTI VA MAMLAKATSH

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK INSTITUTI XORIJIY MAMLAKATLAR IQTISODIYOTI VA MAMLAKATSH O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK INSTITUTI XORIJIY MAMLAKATLAR IQTISODIYOTI VA MAMLAKATSHUNOSLIK UZOQ SHARQ VA JANUBIY OSIYO MINTAQASI IQTISODIYOTI

توضیحات بیشتر

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXN OLOGIYALARI VA TELEKOMMUNIKATSIYALARNI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Ta

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXN OLOGIYALARI VA TELEKOMMUNIKATSIYALARNI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Ta O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT TEXN OLOGIYALARI VA TELEKOMMUNIKATSIYALARNI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI Ta`limda multimedia texnologiyalari fanidan KURS ISHI

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Combi Hague Uzbek Latin-Cyrillic FINAL.doc

Microsoft Word - Combi Hague Uzbek Latin-Cyrillic FINAL.doc Milliy ozchiliklarning ta lim huquqlariga oid Gaaga tavsiyalari va tushuntirish xati 1996 yil oktabr Ushbu bukletda keltirilgan har qanday ma lumotni ko chirib olishingiz va undan foydalanishingiz mumkin;

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI TARIX FAKULTETI MILLIY G OYA V

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI TARIX FAKULTETI MILLIY G OYA V O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI TARIX FAKULTETI MILLIY G OYA VA MA NAVIYAT ASOSLARI KAFEDRASI Milliy g`oya, ma naviyat

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI UMUMIY PEDAGOGIKA KAFEDRASI PEDAGOGIKA (MA RUZA MATNI) Termi

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI UMUMIY PEDAGOGIKA KAFEDRASI PEDAGOGIKA (MA RUZA MATNI) Termi O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI UMUMIY PEDAGOGIKA KAFEDRASI PEDAGOGIKA (MA RUZA MATNI) Termiz 2014 Fanning mazkur ma ruza matni DTS va fanning

توضیحات بیشتر

Surxondaryo viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi I. UMUMIY QOIDALAR N I Z O M I 1. Surxondaryo viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi (keyingi o r

Surxondaryo viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi I. UMUMIY QOIDALAR N I Z O M I 1. Surxondaryo viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi (keyingi o r Surxondaryo viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi I. UMUMIY QOIDALAR N I Z O M I 1. Surxondaryo viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasi (keyingi o rinlarda Boshqarma deb yuritiladi») arxiv ishi bo yicha

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI OLIY TA LIM TIZIMI PEDAGOG VA RAHBAR KADRLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI OLIY TA LIM TIZIMI PEDAGOG VA RAHBAR KADRLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI OLIY TA LIM TIZIMI PEDAGOG VA RAHBAR KADRLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHNI TASHKIL ETISH BOSH ILMIY - METODIK MARKAZI

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ziyonet222.doc

Microsoft Word - ziyonet222.doc O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI AL-XORAZMIY NOMIDAGI URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI TARIX FAKULTETI «O zbekistonda dem okratik jam iyat qurish nazariyasi» kafedrasi «SOTSIOLOGIYA»

توضیحات بیشتر

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA'LIMI VAZIRLIGI TOSHKENT SHAXAR XALQ TA'LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHINSTITUTI TAB

O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA'LIMI VAZIRLIGI TOSHKENT SHAXAR XALQ TA'LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHINSTITUTI TAB O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA'LIMI VAZIRLIGI TOSHKENT SHAXAR XALQ TA'LIMI XODIMLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHINSTITUTI TABIIY VA ANIQ FANLAR TA LIMI KAFEDRASI Tasdiqlayman O`quv

توضیحات بیشتر

№ O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI FILOLOGIYA FAKULTETI O ZBEK TILI YO NALISHI 4-kurs, 401 - guruh bitiruvchisi DADAMIRZAYEVA MAFTUNA SHAVKATJON

توضیحات بیشتر

Pedagogik texnologiya turlari

Pedagogik texnologiya turlari O ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ TA LIMI VAZIRLIGI FARG ONA VILOYATI PEDAGOG KADRLARNI QAYTA TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH INSTITUTI MASOFADAN O`QITISHNI HUDUDIY MUVOFIQLASHTIRISH MARKAZI O`qitishning

توضیحات بیشتر