Effect of Social Skills Training on Self-Esteem and Self-Concept in Dyslexic Students

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Effect of Social Skills Training on Self-Esteem and Self-Concept in Dyslexic Students"

رونوشت

1 ۵ ٣ گیتا مولل ۴ رقیه کریم مقاله پژوهش تا ثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر حرمتخود و خودپنداشت دانشآموزان نارساخوان * سیدهزهرا سیدنوری ١ عباسعل حسینخانزاده ٢ سید موس کاف Original Article Accepted: 29/12/2014 Effect of Social Skills Training on Self-Esteem and Self- Concept in Dyslexic Students * Seyyedeh Zahra Seyyed Noori 1, Abbas Ali Hosseinkhanzaheh 2, Seyyed Mosa kafi 3, Gita Movalleli 4, Roghayeh Karimi 5 Abstract Objective: The purpose of the present research was to examine the effectiveness of social skills training on selfesteem and self-concept in dyslexic students. Methods & Materials: The statistical population consisted of all dyslexic students in 3rd and 4th grade in Rasht, from among which a sample of 24 students were selected through convenience sampling. They were then equally assigned to two (control and experiment) groups. This was a quasiexperimental study with a pre-test/post-test design and control group. To collect data, Karami-Nouri & Moradi s dyslexia scale (2008), Wechsler Intelligence Scale for Children (1974), Cooper-Smith s self-concept scale (1967) and Beck s selfesteem scale (1987) were used. The social skills training program was conducted for the experimental group in eight sessions in a period of two months. Results: Analysis of covariance showed that social skills training significantly affected all the dimensions of selfesteem and all the dimensions of self-concept (P<0.001), expect for the moral component. Conclusion: These results have clinical implications for the prevention and improvement of self-esteem and self-concept among dyslexic students. Keyword: Social Skills, Self-Esteem, Self-Concept, Dyslexic Students. پذیرش: ١٣٩٣/١٠/٨ چکیده هدف: پژوهش حاضر بهمنظور بررس اثربخش آموزش مهارتهای اجتماع بر حرمت خود و خودپنداشت دانشآموزان نارساخوان انجام شده است. روشبررس : جامعە آماری پژوهش شامل تمام دانشآموزان نارساخوان پایە سوم و چهارم ابتدایی شهر رشت بود که از این میان ٢۴ نفر با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و بهطور مساوی در دوگروه و جایده شدند. مطالعە حاضر از نوع پیشآزمون- سپ آزمون با گروه بود. برای جمعآوری دادهها از آزمون نارساخوان کرم نوری و مرادی (١٣٨٧) مقیاس هوش وکسلر کودکان (١٩٧۴) مقیاس حرمت خود کوپر اسمیت (١٩۶٧) و آزمون خودپنداشت ب (١٩٨٧) استفاده شد. برنامە آموزش مهارتهای اجتماع در طول هشت جلسه بهمدت دو ماه بر رویگروه اجرا شد. یافتهها: نتایج تحلیلکوواریانس نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماع بر بهبود تمام مو لفههای حرمتخود و تمام مو لفههای خودپنداشت بهجز مو لفە اخلاق دانشآموزان نارساخوان بهطور معناداری مو ثر بوده است (>p). نتیجهگیری: این نتایج کاربردهای بالین مستقیم و ضمن مهم در زمینە پیش یری و بهبود حرمت خود و خودپنداشت دانشآموزان نارساخوان دارد. کلیدواژهها: دانشآموزان نارساخوان مهارتهای اجتماع حرمت خود خودپنداشت. ۴۴ ١. دانشجویکارشناس ارشد روانشناس دانش اه گیلان گیلان ایران ٢. دکترای تخصص روانشناس و آموزش کودکان استثنایی دانشیار گروه روانشناس دانش اه گیلان گیلان ایران ٣. دکترای تخصص روانشناس استاد گروه روانشناس دانش اه گیلان گیلان ایران ۴. دکترای روانشناس و آموزشکودکان استثنایی استادیار مرکز تحقیقات توانبخش اعصاب اطفال تهران ایران ۵. دانشجوی کارشناس ارشد روانشناس دانش اه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ایران *آدرس نویسندۀ مسي ول: گیلان رشت خیابان انقلاب بنبست رز پلاک ١٣۵ طبقه اول واحد دوم *تلفن: ٣٣٢٣۵٧۵٢-٠٣١ *رایانامه: 1. M.A Student of Psychology, University of Guilan, Guilan, Iran; 2. PhD. In Psychology & Education of Exceptional Children, Associate Professor, University of Guilan, Guilan, Iran; 3. PhD. In Psychology, Professor, University of Guilan, Guilan, Iran; 4. PhD.in Psychology & Education of Exceptional Children, Assistant Professor, Pediatric Neurorehabilitation Research Center, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences(USWR),Tehran, Iran; 5. M.A Student of Psychology, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran, *Corresponding author s address: Unit2, First floor, No.135, Rose dead end, Enghelab Avenue, Guilan, Iran, * Tel: , *

2 ۴۵ مقدمه از میان مش لات یادگیری ناتوان در خواندن یا نارساخوان مهمترین عامل عدم موفقیت در مدرسه است (١). براساس تعریف انجمن روانپزش آمری ا (٢) نارساخوان بهعنوان ی واژۀ پیشنهادی برای اشاره به ال ویی از مش لات یادگیری شامل: مش لات در بازشناس صحیح یا روانکلمه رمزگشایی ضعیف و توانایی ضعیف هج کردن توصیف م شود. شواهد پژوهش نشان م دهد کودکان نارساخوان در معرض خطر رشد مش لات بینفردی و نارسایی در مهارتهای اجتماع هستند (٣). مش لات اجتماع که از ویژگ های اصل کودکان نارساخوان است (۴) شامل نقص در فراگیری و انجام مهارتهاست (۵). بهعبارت دی ر این کودکان مش لات در درک احساسات و انگیزۀ دی ران و در نتیجه در برقراری روابط اجتماع دارند که این امر سازشیافتگ روانشناخت آنها را به خطر م اندازد (٣). برخ نتایج (۴) نشان دادند کهکودکان نارساخوان از مش لات اجتماع و رفتاری بیشتری در قیاس باکودکان بدون نارساخوان رنج م برند. همچنین آنان دریافتند که این دانشآموزان با مش لات روانشناخت همچون طرد رفتارهای اجتنابی و انزوای بیشتر در مقایسه باکودکان عادی مواجه م شوند. برخ معتقدند که بین مش لات تحصیل کودکان نارساخوان و تعامل آنها با همسالان ارتباط وجود دارد (٣). گرچه عمل رد تحصیل نامطلوب این کودکان موقعیت اجتماع آنها را تنزل م دهد اما برخ پژوهشها پیشنهاد م کنند که دانشآموزان با ناتوان یادگیری بهدلیل عدم آگاه از چ ونگ ارتباط با دی ران و نه بهدلیل مش لات تحصیل طرد م شوند (۶). شواهدی نیز بیان م کند که دانشآموزان نارساخوان پرخاش ری و بدرفتاریهای بیشتری در مقایسه باکودکان عادی نشان م دهند (٧). روبین بوکرس وکندی (٨) معتقدند چنین رفتارهایی تلاش کودک برای خودتنظیم ناش از اضطراب یا تفکر شرکت در اجتماع است. در واقع این کودکان برای مقابله با تنیدگ ناش از فشار اجتماع به واکنشهای مقابلهای بیرون (٩) مانند پرخاش ری مش لات رفتاری بزه اری و واکنشهای درون مانند دریافت و سازمانده اطلاعات را عامل اصل نارسایی مهارتهای اجتماع این کودکان معرف کردند. در واقع این شواهد م گویند همانگونه که ی کودک نارساخوان مم ن است در تشخیص تفاوت در دیدن و شنیدن حروف مشابه دچار مش ل باشد م توان انتظار داشت که او در تشخیص و تمیز بین لبخند دوستانه و اجباری یا صدای آزارنده جدی یا طعنهآمیز نیز دچار مش ل باشد (۴). از مساي ل دی ریکه دربارۀ نارسایی اجتماع اینکودکان مطرح شده سب های ناکارآمد برخورد با مسي له بود. آل (٢٠١٢) نشان داد کودکان نارساخوان در مقابله با مساي ل از سب که خود م حرمتخود ١ حل مسي لە هیجانمدار و ناکارآمد استفاده م کنند تواند به این مش لات دامن زند (١٠). از مو لفههای مهم هستند که و خودپنداشت ٢ که ارتباط مستقیم و دوسویهای با رشد مهارتهای اجتماع دارند. خودپنداشت عبارت از مجموعه ویژگ برای توصیف خویش به کار م کوپر اسمیت (١٩۶٧) معتقد است هایی است که فرد برد اما حرمتخود ارزش استکه اطلاعات درون خودپنداره برای فرد دارد (١١). شواهد پژوهش از این عقیده حمایت کردند که دانشآموزان نارساخوان در مقایسه با دانشآموزان عادی از خودپنداشت و حرمتخود کمتری برخوردارند. این مسي له مم ن است با احساس تبعیض یا طرد توسط افراد مهم یا برچسب نارساخوان ارتباط داشته باشد (١٢). ادوارد (١٩٩۴) بیان م کند احساس طرد بهوسیلە دی ران منجر به افزایش خصومت کاهش حرمتخود ثبات عاطف عدممسي ولیت و دیدگاه منف از جهان م شود (٩). همچنین برخ نتایج نشان دادند مش لات نارساخوان بر تجربههای تحصیل این کودکان تا ثیر منف م گذارد و کودکان نارساخوان در مقایسه با همسالان تنیدگ بیشتری در مدرسه تجربه م کنند و این مسي له بر تعاملات با همسالان و پیشرفت تحصیل آنها تا ثیر گذاشته و در نتیجه به کاهش حرمتخود و خودپنداشت این کودکان منجر م شود (٩). برخ محققان فرض کردهاند که ارتباط بین نارساخوان و جنایت مم ن است ریشههایی در حرمتخودکه توسط کودکان نارساخوان تجربه م شود داشته باشد زیرا مش لات آنها از تجربههای منف و عدم تشخیص افسردگ روی م آورند (۴). برخ از نارسایی در پردازش 1. Self esteem 2. Self-concept اطلاعات اجتماع و مش لات ادراک (دیدن و شنیدن) در

3 نارساخوان و حمایت از آنها ناش م شود. ام ان اجتماع بر حرمتخود و خودپنداشت دانشآموزان با مش لات رفتاری در کودکان نارساخوان بهدلیل حرمتخود نارساخوان انجام شده است. ۴۶ پایین چنانگسترده استکه برخ شواهد آماری نشان دادهاند که ۵٢ درصد افراد بزه ار دچار نارساخوان بودند (١٣). برخ معتقدند که نارساخوان بهخودیخود بر حرمتخود تا ثیر منف نم گذارد بل ه روش که افراد با آن برخورد م کنند تا ثیرگذار است (١۴). این محققان بیان کردند زمان کهکودکان نارساخوان بهخاطر پیشرفتشان حمایت م شوند حرمتخود بالایی را نمایش م دهند. در واقع حرمتخود بالا م تواند بهعنوان حفاظ در مقابل مش لات نارساخوان به حساب آید. اثربخش مهارتهای اجتماع در پژوهشهای مختلف بیرام و مرادی (٢٠٠٧) درودیان (٢٠١١) م اینتوس و وایوقنل و زارایوزا (١٩٩١) بیان شده است (١٧ ١۶ ١۵). نتایج پژوهش مو من و هم اران (١٨) نشان داد آموزش مهارتهای اجتماع تا ثیر مثبت بر افزایش صلاحیت اجتماع و عاطف دانشآموزان ناتوان یادگیری دارد. پژوهش دی ر (١٩) نشان داد آموزش مهارتهای اجتماع سبب کاهش اضطراب افزایش فعالیتهای اجتماع بهبود حرمتخود و استفاده از راهبردهای مقابلهای مناسب م گردد. در پژوهش دی ر که با هدف بررس اثرات آموزش مهارتهای اجتماع و آرامسازی بر خودپنداشت و رفتار کلاس دانشآموزان با ناتوان یادگیری انجام شد نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماع اثرات مثبت بیشتری در مقایسه با آرامسازی بر خودپنداشت این دانشآموزان داشت (٢٠). پژوهش بیرمن و فورمن (٢١) نیز نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماع مشارکت و پذیرشکودکان را افزایش م دهد. بررس شواهد پژوهش نشاندهندۀ غفلت پژوهش ران دربارۀ بررس تا ثیر آموزش مهارتهای اجتماع بر حرمتخود و خودپنداشتکودکان با نارساخوان بوده است. لذا باتوجه به اهمیت مهارتهای اجتماع بهعنوان عامل مهم در ارتقای حرمتخود و خودپنداشت وکم به ایجاد هویت سالم در اینکودکان همچنین بهدلیل تلویحات مهم آموزش مهارتهای اجتماع در امر بالین برای متخصصان روانشناسان و مسي ولان تعلیموتربیت پژوهش حاضر با هدف بررس تا ثیر آموزش مهارتهای روشبررسی پژوهش حاضر از نوع با طرح پیشآزمون- پسآزمون با گروه است. براساس این طرح قبل از اجرای برنامە آموزش مهارتهای اجتماع آزمودن های انتخابشده در هر دوگروه بهوسیلە پیشآزمون اندازهگیری شدند. سپس گروه برنامە مداخله را دریافت کرد درحال که گروه هیچگونه آموزش دریافت نکرد. در پایان هر دوگروه مجددا ارزیابی شدند (پسآزمون). جامعە آماری این پژوهش شامل تمام دانشآموزان نارساخوان پایههای سوم و چهارم ابتدایی شهر رشت در سال تحصیل ٩٣-٩٢ بود که از میان آنها نمونهای بهحجم ٢۴ نفر برحسب شرایط ورود به پژوهش با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و بهشیوۀ تصادف در دو گروه ١٢ نفرۀ و جایده شدند. لازم به یادآوری است که در ابتدا حجم نمونه در هر دو گروه ١۵ نفر بوده است که بهدلیل ا فت آزمودن ها در پایان ١٢ نفر تحلیل نهایی شدند. برای جمعآوری اطلاعات از ابزارهای زیر استفاده شد: مقیاس حرمتخود کوپر اسمیت (١٩۶٧): این پرسشنامه دارای ۵٨ سو ال ( ٨ گویه دروغسنج) و ۵٠ گویە دی ر آن ۴ خردهمقیاس حرمتخود (کل اجتماع خانوادگ و تحصیل ( را م سنجد. شیوۀ نمرهگذاری این آزمون بهصورت صفر و ی است. افرادی که در این آزمون نمرۀ بالاتر از ٢۵ به دست آورند دارای حرمتخود بالا و افرادی که نمرۀکمتر از این مقدار به دست آورند دارای حرمتخود کمتر هستند. حیدری و پاشا و مام و آتشپور اعتبار پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ و تصنیف بهترتیب ٠ ۵۴ و ٠ ۶١ گزارشکردند (٢٢) آزمون خودپنداشت ب (١٩٧٨): دارای ٢۵ گویه و ۵ خردهآزمون (توانایی ذهن جذابیت فیزی مساي ل اخلاق کفایتکاری و مهارتهای اجتماع ( است. هر ی از مواد پرسشنامه شامل ۵ اظهارنظر از کاملا مثبت تا کاملا منف استکه آزمودن درهر گویه ی از آنها را براساس بررس ارتباط آن با تصور از خود از ی تا ۵ نمرهگذاری م مقیاس به دست م کند. حداقل نمرهای که آزمودن در این آورد ٢۵ و حداکثر آن ١٢۵ خواهد بود. حیدری پاشا و مام پایایی آزمون را با استفاده از دو روش

4 آلفایکرونباخ و تصنیف بهترتیب ٠ ٧٣ و ٠ ۶۵ گزارش مفهوم داشتن سخن رعایت نوبت در صحبت کردند (٢٢). سو الکردن ادامهدادن گفتگو جلسە پنجم: تکرار و تمرین آزمون خواندن و نارساخوان کرم نوری و مرادی مهارتهای آموزش داده شده جلسە ششم: آموزش ۴٧ (١٣٨٧): این آزمون شامل ١٠ خردهآزمون استکه با هدف سنجش میزان توانایی دانشآموزان دبستان و تشخیص مش لات خواندن طراح و هنجاریابی شد. پایایی این آزمون طبق مقاله به نقل از فتحال هپور توسط گلپور چمرکوه و محمد ایمن (١٣٩١) به روش آلفای کرونباخ و در حالت کدگذاری دوگانه برای خردهآزمونهای خواندن قافیه نامیدن تصاویر درک متن حذف آواها ناکلمات و شبه کلمات بهترتیب ٠ ٨۶٠ ٠ ۶۶ ٠ ٩٧ ٠ ٩٨٠ ٠ ٩۶١ ٠ ٨٧١ گزارش شد.(٢٣) آزمون هوش وکسلر کودکان: این آزمون دارای ١٢ خردهآزمون و ۶ مقیاسکلام و ۶ مقیاس عمل است و سه نوع هوشبهر کلام عمل و کل را به دست م آورد. اعتبار این آزمون توسط وکسلر (١٩٩١) برای هوشبهر کل ٠ ٩۶ برای هوشبهر کلام ٠ ٩١ گزارش شده است (٢۴). ٠ ٩۵ و برای هوشبهر عمل مداخله: در تحقیق حاضر برای آموزش مهارتهای اجتماع از برنامە درس مهارتهای اجتماع وال ر و هم اران (١٩٨٣) استفاده شده است. این برنامه شامل دو سطح مربوط به پایههایکودکستان تا ششم و برنامە درس مربوط به نوجوان است و م تواند بهصورت ی در بهی گروهای کوچ یا در گروههای بزرگ آموزش داده شود (٢۵). موضوع جلسات آموزش به شرح زیر است: جلسە اول: معارفه و آشناکردن دانشآموزان با روش و تمرین مهارتهای اجتماع بیان مقررات گروه و برقراری رابطە صمیمانه با دانشآموز جلسە دوم: آموزشگوشدادن به سخنان معلم هنگام که معلم از کودک کاری بخواهد انجام دهد جلسە سوم: آموزش و یادداشتکردن فعالیتها و مهارتهای ارتباط در طول هفته آموزش بهترین کار پیروی از مقررات کلاس درس جلسە چهارم: آموزش برقراری ارتباط با نگاه استفادۀ درست از لحن صدا چ ونگ شروعکردن (پیداکردن ی هم صحبت) گوشدادن (نگاه کردن و توجهکردن به گوینده) پاسخدادن (بیان مطلب خود بعد از اتمام صحبت طرف مقابل) جدول ١. نتایج تحلیلکوواریانس ی گروه میانگین مهارتهای همراه مو دبانه تشری کردن با دی ران بهکاربردن واژههای مساع پیروی از مقررات آموزش لمسکردن بهطریق درست جلسە هفتم: آموزش مهارتهای دوستیابی: آموزش ظاهر آراسته لبخندزدن تعریف و تمجیدکردن ایجاد دوست (پیشقدمشدن در دوست رعایت نوبت در سخنگفتن دعوتکردن) جلسە هشتم: آموزش مهارتهای مقابلهای: آموزش واکنش به پاسخ منف ابراز خشم چ ونگ واکنش به اذیت و آزار و واکنش به کاری که فرد نم تواند انجام دهد. شیوۀ اجرا: بعد از رجوع به مرکز مش لات یادگیری رشت افراد نمونه باتوجه به شرایط ورود به پژوهش شامل: دارا بودن هوشبهر بین ٩٠ تا ١١٠ در مقیاس وکسلر کودکان ضعیفبودن در مهارت خواندن از نظر معلمان وکسب نمرۀ حداقل ١ ۵ انحراف استاندارد پایینتر از میانگین در آزمون خواندن و نارساخوان (کرم نوری و مرادی ١٣٨٧) پایینبودن میزان حرمتخود و خودپنداشت و نداشتن معلولیت دی ر و دامنە سن بین ٩ تا ١٠ سال انتخاب شدند. در مرحلە بعد گروه برنامە مداخله را دریافت کرد درحال که گروه برنامهای دریافت نکرد. در پایان هر دوگروه مجددا ارزیابی شده و نتایج تحلیل شد. یافتهها ی برای بررس تا ثیر آموزش مهارتهای اجتماع بر حرمتخود دانشآموزان نارساخوان از تحلیل کوواریانس راهه استفاده شد. نتایج آزمون بررس هم ن در شیب رگرسیون پیشآزمون و پسآزمون برای حرمتخود در گروه و نشان داد که شیب رگرسیون در هر دو گروه برابر است (٠ ۵۶=P ٠ ٣۵=F). در جدول ١ نتایج تحلیل کوواریانس ی راهه برای بررس تفاوت گروه و در پسآزمون با پیشآزمون گزارش شده است. راهه برای بررس تفاوتگروه و در حرمت خود خطای استاندارد میانگین P آماره F اندازه اثر ٠ ٩۶ ۵۴٩ ٣٣ ٠ ۶۵ ۴٠ ١٩ ٠ ۶۵ ١٨ ٣٨

5 همانگونهکه در جدول ١ ملاحظه م شود در حرمتخود حرمتخود در گروه و نشان داد که شیب میانگین گروه بهطور معناداری بیشتر از میانگین رگرسیون در هر دو گروه برابر است (٠ ۵٨=P ٠ ۴٨=F). گروه است ( P< ) بنابراین آموزش نتایج آزمون باکس برای بررس برابری ماتریس کوواریانس مهارتهای اجتماع م تواند نمرۀکل حرمتخود دانشآموزان نارساخوان را افزایش دهد. همچنین باتوجه به جدول فوق اندازۀ اثر نشان م دهد که آموزش مهارتهای اجتماع م کند. ی ٩۶ درصد از تغییرات حرمتخودکل را تبیین برای بررس تا ثیر آموزش مهارتهای اجتماع بر مو لفههای حرمتخود از تحلیل کوواریانس چندمتغیری راهه استفاده شد. نتایج آزمون بررس هم ن در شیب رگرسیون پیشآزمون و پسآزمون برای مو لفههای مو لفه عموم خانوادگ اجتماع شغل / تحصیل جدول ٢. نتایج تحلیل واریانس ی گروه میانگین ی در متغیرهای وابسته در بین گروه و نیز نشان داد که ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته در دو گروه برابر است (٠ ٠۶=P ٢٢ ٠٨=M ١ ٧۶.(BOX پس از بررس پیشفرضهای تحلیل کوواریانس چندمتغیری نتایج آزمون نشان داد که بین دو گروه در مو لفههای حرمت خود تفاوت معناداری وجود دارد. برای بررس اینکه گروه و در کدام ی از مو لفههای حرمتخود با ی دی ر تفاوت دارند در جدول ٢ نتایج تحلیل واریانس راهه گزارش شده است. راهە تفاوتگروه و در مو لفههای حرمتخود خطای استاندارد میانگین P آمارۀ f ۵٨٨ ٧٧ ٢٢ ٣٨ اندازه اثر ٠ ٩٧ ٠ ۵۵ ٠ ٩٣ ٠ ٠٠۴ ٢٢ ٠٨ ٢۶۶ ٨۶ ١٠ ٧٨ ٠ ٢٨ ٠ ٢٨ ٠ ٢١ ٠ ٢١ ٠ ٣١ ٠ ٣١ ٩ ١١ ۶ ٣١ ۴ ٣۵ ٧ ۴٨ ٢ ٣۴ ۴ ٠۴ ٢ ۵۴ با توجه به جدول ٢ میانگین نمرۀگروه در تمام مو لفههای حرمتخود بهطور معناداری بیش از گروه است (٠ ٠١>P). نتایج بررس میانگینها نشان م دهد که میانگین گروه در تمام ابعاد حرمتخود بیشتر از ی همچنین برای بررس تا ثیر آموزش مهارتهای اجتماع بر خودپنداشت دانشآموزان نارساخوان از تحلیل کوواریانس راهه استفاده شد. نتایج آزمون برای بررس هم ن شیب رگرسیون در پیشآزمون و پسآزمون خودپنداشت در میانگین گروه در این مو لفهها است بنابراین بخش گروه و نشان داد که شیب رگرسیون در هر دوم فرضیە اول نیز تا یید شده و م توان گفت که آموزش دو گروه برابر است (٠ ٨٠=P ٠ ٠۶=F). در جدول ٣ مهارتهای اجتماع م تواند مو لفههای حرمتخود نتایج تحلیل کوواریانس ی راهه برای بررس تفاوت گروه دانشآموزان نارساخوان را افزایش دهد. و در پسآزمون متغیر خودپنداشت با پیشآزمون گزارش شده است. جدول ٣. نتایج تحلیلکوواریانس ی راهه برای بررس تفاوتگروه و در خودپنداشت P آماره f گروه میانگین خطای استاندارد میانگین اندازه اثر ٠ ٩۴ ٣٨۵ ٠٩ ٠ ٩۵ ٩٢ ٩٣ ٠ ٩۵ ۶۶ ٣٢ ۴٨ همانگونهکه در جدول ٣ ملاحظه م شود در خودپنداشت میانگینگروه بهطور معناداری بیشتر از میانگین گروه است ( P< ) بنابراین باتوجه به این یافتهها بخش اول فرضیە دوم پژوهش تا یید م شود و م توان گفت که آموزش مهارتهای اجتماع م تواند نمرۀ کل خودپنداشت دانشآموزان نارساخوان را افزایش دهد.

6 همچنین باتوجه به جدول فوق اندازۀ اثر نشان داد که برابری در ماتریس کوواریانس مو لفههای خودپنداشت در آموزش مهارتهای اجتماع ٩۴ درصد از تغییرات بین گروه و نیز نشان داد که ماتریس خودپنداشت کل را تبیین م کند. کوواریانس این مو لفهها در دو گروه برابر است. بعد از برای بررس تا ثیر آموزش مهارتهای اجتماع بر مو لفههای خودپنداشت دانشآموزان نارساخوان از تحلیل کوواریانس چندمتغیری ی بررس هم ن راهه استفاده شد. نتایج آزمون در شیب رگرسیون پیشآزمون و پسآزمون برای مو لفههای خودپنداشت در گروه و نشان داد که شیب رگرسیون در هر دو گروه برابر است (٠ ٧٢=P ٠ ۶٩=F). نتایج آزمون باکس برای بررس مو لفه توانایی ذهن جذابیت فیزی مساي ل اخلاق کفایت کاری مهارتهای اجتماع جدول ۴. نتایج تحلیل واریانس ی گروه میانگین بررس پیشفرضهای تحلیل کوواریانس چندمتغیری و برقراری این پیشفرضها نتایج آزمون نشان داد که بین دو گروه در مو لفههای خودپنداشت تفاوت معناداری وجود دارد. برای بررس اینکهگروه و در کدام ی از مو لفههای خودپنداشت با ی دی ر تفاوت دارند در جدول ۴ نتایج تحلیل واریانس ی راهە تفاوتگروه و در مو لفههای خودپنداشت خطای استاندارد میانگین P آمارۀ f ١٨ ٧٩ ٠ ٣٢ ١۵ ٠١ راهه گزارش شده است. اندازه اثر ٠ ۵٢ ٠ ۵٧ ٠ ١١ ٠ ٨١ ٠ ٨٨ ٠ ١۵ ٢٣ ١۶ ٢ ٣٠ ٧٣ ۶٣ ١٣٠ ٣١ ٠ ٣٢ ٠ ۶١ ٠ ۶١ ٠ ۵۵ ٠ ۵۵ ٠ ۵٨ ٠ ۵٨ ١٢ ۶۵ ١٧ ١١ ١۴ ١٣ ١٧ ٩١ ١۶ ٣۴ ١٧ ۴٧ ٩ ١٠ ٢۵ ۵۴ ١۴ ٣٠ باتوجه به جدول ۴ میانگین نمرۀگروه در تمام مو لفههای خودپنداشت بهطور معناداری بیش از گروه است (>P). این یافتهها نشانگر آن هستند که بین گروهها در این مو لفهها تفاوت معناداری وجود دارد. آمارۀ f برای مو لفه مساي ل اخلاق معنادار نیست و نشان م دهد مطالعە حاضر با هدف تعیین اثربخش آموزش مهارتهای اجتماع بر حرمتخود و خودپنداشت و مو لفههای آن در کودکان با نارساخوان انجام شد. یافتههای پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری در نمراتگروه در قیاس با گروه وجود دارد. درواقع باتوجه به خنث بودن نمرۀ بین گروهها در این مو لفه تفاوت وجود ندارد. بررس حرمتخود و خودپنداشت در پیشآزمون و پسآزمون میانگینها در جدول ۴ نشان م دهد که میانگین گروه م توان گفت که این تفاوت ناش از تا ثیر اجرای متغیر در توانایی ذهن جذابیت فیزی کفایت کاری و مستقل درگروه است بنابراین نتایج نشان داد که مهارتهای اجتماع بیشتر از میانگین گروه در این آموزش مهارتهای اجتماع م تواند در افزایش حرمتخود مو لفهها است بنابراین باتوجه به این یافتهها قسمت از و خودپنداشت کودکان با نارساخوان مو ثر باشد. این یافتهها بخش دوم فرضیە دوم نیز تا یید م شود و م توان گفت که با نتایج پژوهشهای درودیان (١۶) م اینتوس و وایوقنل آموزش مهارتهای اجتماع م تواند مو لفههای توانایی و زارایوزا (١٧) مو من و هم اران (١٨) بیجسترا و ذهن جذابیت فیزی کفایتکاری و مهارتهای ج سون ( ١٩ ) کامپبل وایتل (٢۶) بیرمن و فولمن (٢١) ۴٩ اجتماع خودپنداشت در دانشآموزان نارساخوان را افزایش دهد اما تا ثیری بر مو لفە مساي ل اخلاق ندارد. جاپ (٢٧) تاس (٢٨) هربرت (٢٩) همسو است. طبق این پژوهشها برنامە آموزش مهارتهای اجتماع بر بهبود حرمتخود و خودپنداشتکودکان ناتوان یادگیری بهویژه بحث کودکان نارساخوان پذیرش همسالان غیر محبوب تغییر

7 مفهوم خود افراد خجالت افزایش مهارتهای ارتباط و م تواند سبب ارتقای حرمتخود و خودپنداشت این کاهش افسردگ مو ثر بوده است. کودکان گردد. بر پایە پژوهش بیرام و مرادی (١۵) آموزش مهارتهای رابطە نارسایی در مهارتهای اجتماع و حرمتخودکم اجتماع نگرش جرأتمندی مدیریت استرس و خودکارآمدی دانشآموزان را بهبود بخشیده و م تواند نقش مهم را در افزایش کفایت اجتماع ایفا کند. برخ دی ر (٢) نیز نشان دادند که آموزش مهارتهای اجتماع اثرات مطلوبتری در مقایسه با تنآرام بر حرمتخود کودکان ناتوان یادگیری دارد. در تبیین این یافته م توان علت بهبود حرمتخود و خودپنداشت کودکان با نارساخوان را به نقش کلیدی و محوری مهارتهای اجتماع نسبت داد. مهارتهای اجتماع بهعنوان پایه و اساس ارتباطات نقش مهم در جامعهپذیری و تعامل با دی ران دارند. معمولا کودکان که از مهارتهای اجتماع بالایی برخوردارند پذیرش و محبوبیت بیشتری در بین همسالان خود دارند و تعاملات مثبت با دی ران بهاحتمال زیاد م تواند موجب افزایش حرمتخود و پذیرش بهتر خود و زمینهساز ش لگیری هویت مثبت در این کودکان باشد. از طرف دی ر مهارتهای اجتماع مناسب خود م تواند بهعنوان ی سپر محافظت در مقابل طرد انزوا و مش لات تحصیل کودکان نارساخوان عمل کند. همانگونه که شواهد پژوهش نشان دادهاند اگرچه عمل رد تحصیل نامطلوب این کودکان موقعیت اجتماع آنها را تنزل م دهد اما برخ پژوهشها پیشنهاد م کنند که دانشآموزان با ناتوان یادگیری بهدلیل عدم آگاه از چ ونگ ارتباط با دی ران نه بهدلیل مش لات تحصیل طرد م شوند (۶). بعض پژوهشها مانند (٣٠) همچنین حاک از ایناند که مهارتهای اجتماع مناسب با دی ران م تواند جبرانکنندۀ عمل رد تحصیل ضعیف این کودکان باشد. از طرف دی ر کودکان نارساخوان که از حرمتخود و خودپنداشت بالایی برخوردارند و رفتارهای شایسته و مناسبی در موقعیتهای اجتماع از خود نشان م دهند کودکان نارساخوان با مش لات درون (مانند افسردگ اضطراب خودکش ( و مش لات بیرون (همچون پرخاش ری بزه اری و تکانش ری) ضرورت توجه به مهارتهای اجتماع را دو چندان م کند بنابراین م توان بیان کردکه اهمیت مهارتهای اجتماع در ش لدادن به هویتکودکان پذیرش نقشهای اجتماع مسي ولیتپذیری و حل تعارضها انکارناپذیر است. لذا برای دستیابی به این مهم اتخاذ برنامههای منظم و مستمر برای ش لدادن به مهارتهای اجتماع کودکان نارساخوان و ایجاد فرصتهای تعامل و اجتماع مناسب برای بسترسازی حضور فعال این کودکان در اجتماع همچنین تعمیم مهارتهای آموختهشده به ابعاد مختلف زندگ روزمره امری مهم و نیازمند برنامههای دقیق و حمایت برای این کودکان است. ازآنجاکه پژوهش حاضر در بین دانشآموزان پایههای سوم و چهارم ابتدایی انجام شده نتایج آن فقط قابلیت تعمیم به همین گروه را دارد. بهدلیل محدودیت زمان انجام پی یری بهمنظور بررس تا ثیر آموزش در طول زمان میسر نشد بنابراین پیشنهاد م شودکه در پژوهشهای آینده در صورت ام ان به مرحلە پی یری مداخلات نیز توجه شود. نتیجهگیری باتوجه به اهمیت و اثرات مثبت آموزش مهارتهای اجتماع بهکودکان نارساخوان جایدادن برنامههای آموزش مهارتهای اجتماع بهعنوان ی واحد درس مهم برایکودکان با نیازهای ویژه از سوی مراجع ذیربط پیشنهاد م شود. علاوه بر این توصیه م شود تا ثیر آموزش مهارتهای اجتماع بر سایر ابعاد روانشناخت کودکان نارساخوان بررس و مطالعه شود. ۵٠ م ارزیابی واقعبینانهای از خود دارند که این امر موجب درک و پذیرش بهتر خود با همە تواناییها و محدودیتها شود. مهارتهای اجتماع بالا در کودکان با نارساخوان همچنین م تواند منجر به حل بهتر مساي ل درک بهتر انگیزه و احساسات دی ران و در نتیجه تشکر و قدردانی از همه مربیان و دانشآموزان که در این پژوهش ما را یاری کردند سپاسگزاریم. برخورداری از حمایتهای اجتماع شود که خود این امر

8 ۵١ References 1. Mortimore T, Crozier WR. Dyslexia and difficulties with study skills in higher education. Studies in Higher Education. 2006;31(2): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Dsm-5. Amer Psychiatric Pub Incorporated; 2013, pp: Hartas D. Dyslexia in the Early Years: A Practical Guide to Teaching and Learning. Psychology Press; 2006, pp: Priscilla S. Need for social skills: Training of dyslexic adolescents. Indian Journal of life skills education. 2011, 3(1): Gresham FM. Social skills training with handicapped children: A review. Review of Educational Research. 1981;51(1): Burkhardt EA. Fatigue; diagnosis and treatment. N Y State J Med. 1956;56(1): Heiervang E, Stevenson J, Lund A, Hugdahl K. Behaviour problems in children with dyslexia. Nord J Psychiatry. 2001;55(4): Rubin KH, Bukowski WM, Laursen BP. Handbook of Peer Interactions, Relationships, and Groups. Guilford Press; 2009, pp: Alexander-Passe N. How dyslexic teenagers cope: an investigation of self-esteem, coping and depression. Dyslexia. 2006;12(4): Ali MY. Impact of Self-Concept of Disabled Learners on Inclusive Physical Education. Turkish Online Journal of Distance Education. 2012;13(4): Butkowsky IS, Willows DM. Cognitive-motivational characteristics of children varying in reading ability: evidence for learned helplessness in poor readers. J Educ Psychol. 1980;72(3): Nourbakhsh P, Hasanpour G. A comparison of self-esteem and self-concept between school male student athletes and non-athletes from educational districts in Ahwaz and investigate their relationships with the students academic achievement. Journal of Harakat. 2004; 21: [Persian] 13. Phillimore J. Feeling better about myself: An examination of the strengths and weaknesses of a tool developed to explore the impact of dyslexia support on the self-esteem and motivation to learn of dyslexic young offenders. The Journal of Educational Enquiry. 2009;7(2): LaFrance EDB. The gifted/dyslexic child: Characterizing and addressing strengths and weaknesses. Annals of Dyslexia. 1997;47(1): Bayrami M, Moradi AR. The Effect of teaching social skills on competence of students (felner model). Journal of Psychology. 2007; 1(4): [Persian] 16. Dorudian Z. The impact of role-playing technique on social adjustment and academic achievement in dyscalculia students of Tehran province, academic year Journal of Psychology of Exceptional Individuals. 2011; 1(2): [Persian] 17. McIntosh R, Vaughn S, Zaragoza N. A review of social interventions for students with learning disabilities. J Learn Disabil. 1991;24(8): Momeni S, Barak M, Kazemi R, Abolghasemi A, Babaei M, Ezati F. Study of the Effectiveness of Social Skills Training on Social and Emotional Competence among Students with Mathematics Learning Disorder. Creative Education. 2012;3(08): Barry MM, Clarke AM, Jenkins R, Patel V. A systematic review of the effectiveness of mental health promotion interventions for young people in low and middle income countries. BMC Public Health. 2013;13: Amerikaner M, Summerlin ML. Group counseling with learning disabled children: effects of social skills and relaxation training on self-concept and classroom behavior. J Learn Disabil. 1982;15(6): Bierman KL, Furman W. The effects of social skills training and peer involvement on the social adjustment of preadolescents. Child Dev. 1984;55(1): Heidari AR, Pasha GhR, Mami Sh, Atashpour H. Study the spread board rate of eating disorder and its relation to self-esteem, depression and self-concept within girls students for Ilam medical science university. Knowledge and Research in Applied Psychology. 2006; 7(26): 1-16.[Persian] 23. Fathollapour L, Babapour KJ, Mahdavian H, Bafandeh GH. A comparison of neurofeedback and fernald s method effectiveness in improving the in-ligence of children with dyslexia (case study). Journal of Learning Disabilities. 2013;2(4): [Persian] 24. Marnat GG. Handbook of Psychological. Passha sharifi H, Nikkho M. (Persian translator). 4th ed. Tehran; 2008, pp: Hosseinkhanzadeh A. Social Skills Training to Children and Adolescents. 2nd ed. Tehran: Roshd Farhang; 2013, pp: [Persian]

9 26. Campbell-Whatley GD. Teaching Students about Their Disabilities: Increasing Self-Determination Skills and Self-Concept. International Journal of Special Education. 2008;23(2): JuppJj. Self-concept changes in shy, socially isolated adolescents following social skills training emphasizing role plays. Australian psychologist. 1990;25(2): Thase ME, Hersen M, Bellack AS, Himmelhoch JM, Kornblith SJ, Greenwald DP. Social skills training and endogenous depression. J Behav Ther Exp Psychiatry. 1984;15(2): Herbert JD, Gaudiano BA, Rheingold AA, Myers VH, Dalrymple K, Nolan EM. Social skills training augments the effectiveness of cognitive behavioral group therapy for social anxiety disorder. Behavior Therapy. 2005;36(2): McClelland MM, Morrison FJ, Holmes DL. Children at risk for early academic problems: The role of learning-related social skills. Early Childhood Research Quarterly. 2000;15(3): ۵٢

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و

2- آزمونهاي تحصيلی نام آزمون به فارسی نام آزمون به انگليسی زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading انگليسی دبيرستان و 2- آزمونهاي نام آزمون به نام آزمون به زبان گروه سنی هدف اعتبار و روایی کد M-1 آزمون خواندن دیویس Davis Reading و دانشگاه سنجش درک متون و سرعت خواندن M-2 Manchester Reading Comprehension آزمون فهم متون

توضیحات بیشتر

35.xps

35.xps Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol. 9/Issue 5/Winter 208 PP: 2-2 ی ت خ ا ن ش - ی ل ی ل ح ت ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 ن ا ت س م ز م ج ن پ و ی س ه ر ا م ش. م ه ن ل ا س 2-2 : ص ص ن ا

توضیحات بیشتر

Student.doc

Student.doc راهنمای استفاده از رايا مدرسه (ويژه دانش ا موزان و اوليای دانش ا موزان) ي م.۱.۲ ۱ ورود دانش ا موزان در سمت كاربر برای هر دانش ا موزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد: بخش عمومی سايت که هر دانش ا

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

مقدمه

مقدمه ` عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی زمانی که فرزندان به مدرسه و کالس درس وارد میشوند و فراگیری علم و دانش آغاز میشود یکسری مسائل جدید برای والدین ایجاد میگردد. همه آن هایی که به مدرسه میروند به یک اندازه

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

32.xps

32.xps ) ) ن ا گ س ا ر و خ Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol. 9/Issue 32/Spring 208 PP: 7-23 ت خ ا ن ش - ل ل ح ت س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 3 ر ا ه ب م و د و س ه ر ا م ش. م ه ن ل ا س 7-3 2

توضیحات بیشتر

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی برنامە جدید براي یها بودجه بندي هاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە ) سال تحصیلی -96 www.sanjeshserv.ir هاي آزمایشی سنجش اول ویژه دانشآموزان پایه (سال اول دورة دوم متوسطه) با تغییر نظام آموزشی از

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال ب

Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال ب Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال به ADHD )اختالل بيش فعالی/کمبود توجه( شدت اين مشکالت

توضیحات بیشتر

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست

کاربردهاي r و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد r Application Repeatability & Standard Deviation Relation یکی از کاربردهاي r که معمولا در تست کاربردهاي و رابطه تکرارپذیري و انحراف استاندارد Application Repeatability & Standad Deviation Relation یکی از کاربردهاي که معمولا در تست متدهاي ASTM به صورت جدول یا فرمول تجربی آورده میشود این است که چنانچه

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا

بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا بررسی شرکتی عنوان: تاثیر عملکرد و سایر سازوکارهای حاکمیت براحتمال تغییر مدیر عامل در شرکت ها استاد راهنما : دکتر فرزین رضایی مشاور: استاد دکتر محمدرضا نیکبخت نگارش: رسول زمانی محمدی 1 چكیده: باتوجه به

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/95/1/2 دفتر ط

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/95/1/2 دفتر ط استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/6/1 كد استاندارد: 0-/95/1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode] بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تي وري توسعه یافته رفتار برنامه ریزي شده (مطالعه موردي: بانک اقتصاد نوین) غلامعباس افشار مدیر مرکز بازاریابی خدمات مالی ري یس انجمن متخصصان روابط عمومی Manager@FSMcenter.com

توضیحات بیشتر

The evalvation of use the token economy to improvement of doing dictation and mathematic assignment on students state with attention deficit / hyperac

The evalvation of use the token economy to improvement of doing dictation and mathematic assignment on students state with attention deficit / hyperac بررسی تا ثیر بهکارگیري اقتصاد پته اي در بهبود انجام تکالیف املا و ریاضی دانشآموزان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی محسن شیخی زاده / دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه آزاداسلامی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc گزارش خلاصه فعاليتهاي هفتگي (به تعداد لازم تكثير شود) نام و نام خانوادگي : گزارش هفتگي شماره : تارخ شروع كارآموزي : رشته تحصيلي : هفته : از تاريخ: لغايت تاريخ: ايام هفته مشروح كارهاي انجام شده در خلال

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی ‏ شهر خرم آباد‏

میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی ‏ شهر خرم آباد‏ فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی شهر خرم آباد 4 3 2 1 پریسا نامداري هدایت نظري محمدجواد طراحی محمدرضا محمدي 1- مربی گروه پزشکی اجتماعی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ار

طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ار طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان تعداد واحد: 0/ نظری ساعت پاسخگویی

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 روش حذف گوسی Elimination) (Gauss یکی از مهمترین الگوریتمهایی دو مرحله تشکیل شده است: استفاده امروزه که است از روش این در کار روند می ش ود. (Forward Elimination) می شود. تشکیل مثلثی بالا دستگاه یک معادلات

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - roy jeld standard

Microsoft Word - roy jeld standard استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در سرپرستي تيمهاي مجازي و راه دور گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 84// كد استاندارد : 0-23/84//2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان

توضیحات بیشتر

Text 31.xps

Text 31.xps ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 3 ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س 3 5 2 6 : ص ص ن ا ر ح ب ت ر د م ر د س د ن ه م ا ه ک ن

توضیحات بیشتر

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی: تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك

شهاب رضاي یان رزومه شهاب رضاي یان مشخصات فردي: شهاب رضاي یان پست الکترونیکی:  تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك رزومه مشخصات فردي: پست الکترونیکی: srezaian@outlook.com rshahab5@live.utm.my تحصیلات آکادمیک: ردیف نوع مدرك نام مدرك محل اخذ آغاز پایان کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه صنعت آب و برق شهید بهمن تیر 82

توضیحات بیشتر

Construction and Standardization of Reading Level Diagnostic Test for Third Grade Primary School Children

Construction and Standardization of Reading Level Diagnostic Test for Third Grade Primary School Children مقاله پژوهشی اصیل Original Article ساخت و هنجاریابی آزمون تشخیصی سطح خواندن برای دانشآموزان پایه سوم دبستان مرضیه عزیزیان* دکتر محمدرضا عابدی** چکیده مقدمه: تشخیص زودهنگام دانشآموزان نارساخوان نقش مهمی

توضیحات بیشتر

میر محمدرضا آقای لقایی | Jobinja

میر محمدرضا آقای لقایی | Jobinja میر محمدرضا آقای لقایی مدیر تماس از طریق جابینجا (https://jobinja.ir/user/laghaei) تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۶۵ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: معاف وضعیت تا هل: مجرد استان سکونت: تهران آدرس:

توضیحات بیشتر

TrafficRelay-manual doc

TrafficRelay-manual doc 1 از راهنماي استفاده از انتقال ترافیک 2 از شماره بازنگري تاریخ بازنگري شرح بازنگري ویرایشگر ویرایش اول 89/05/02 01 ویرایش دوم 89/08/04 02 ویرایش سوم 90/08/29 03 ویرایش چهارم 95/08/25 04 تهیهکننده تاییدکننده

توضیحات بیشتر

اثربخشی بازی‌درمانیِ عروسکی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/نارسایی توجه

اثربخشی بازی‌درمانیِ عروسکی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/نارسایی توجه MEJDS. 2018 Jan; 8:44 Published online 2018 January 28. Research Article Effects of Puppet Play therapy on Improve Social Skill of Children with ADHD *Pegah Azadimanesh, 1 Abbas Ali Hossein Khanzadeh,

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/0/01 كد استاندارد: 1-1//1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی پیاده سازی مدل سازی معنایی شناخت سیستم 2 مدل سازی معنایی داده قبل از پیادهسازی بانک اطالعاتی باید عمل طراحی بانک اطالعاتی معنایی( انجام

توضیحات بیشتر

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش

ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته ش ا زمون شاتل ران مقدمه استقامت قلبي تنفسي يكي از مهمترين فاكتورهاي ا مادگي جسماني مرتبط با سلامتي است كه در تمامي دوره هاي تحصيلي بايد به ا ن پرداخته شود. و دبيران تربيت بدني بايد با برنامه ريزي و تمرينات

توضیحات بیشتر

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن

2/25/2015 معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f(x) را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numerical Methods 37 روش نصف کردن معادله جبري هر معادله ریاضی به شکل y=f() را جبري گویند اگر بتوان آن را به شکل زیر نشان داد: ریشه Advanced Numercal Methods 37 روش نصف کردن (Bsecton) دو نقطه (کران) در دو سوي ریشه در نظر گرفته میشود به

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

Database Course Introduction

Database Course Introduction م آن ه جان را ت آ و ت معرفی درس: طراحی پایگاه دادهها (40384 ( مرتضی امینی نیمسال دوم 95-94 مقدمه 2 نیازمند توسعه سیستمهاي اطلاعاتی یا برنامههاي کاربردي براي استفاده از اطلاعات وجود حجم زیادي از دادهها

توضیحات بیشتر

3- آزمونهای هوش کد نام آزمون به فارسي نام آزمون به انگليسي زبان گروه سنی هدف اعتبار و روايی 5-14 سال Kent Series Emergency Scale آزمون کوتاه کنت برای

3- آزمونهای هوش کد نام آزمون به فارسي نام آزمون به انگليسي زبان گروه سنی هدف اعتبار و روايی 5-14 سال Kent Series Emergency Scale آزمون کوتاه کنت برای 3- آزمونهای کد نام آزمون به نام آزمون به زبان گروه سنی هدف اعتبار و روايی 5-14 سال Kent Series Emergency آزمون کوتاه کنت برای سنجش کلی )E-1( Wes man Personnel Classification آزمون طبقه بندی وسمن سنجش توانايی

توضیحات بیشتر

سرآغاز توجه نوین به کیفیت زندگی به تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سلامتی در سال 1948بر می گردد که سلامتی را به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی و اجتما

سرآغاز توجه نوین به کیفیت زندگی به تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سلامتی در سال 1948بر می گردد که سلامتی را به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی و اجتما بسمهتعالي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران پاياننامه جهت اخذ درجة كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي موضوع بررسي روايي و اعتبار مقياس كوتاه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني -BREF) (WHOQOL و ارزيابي

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح تبليغات و بهينه سازي WEB گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-24/88/1/

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح تبليغات و بهينه سازي WEB گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-24/88/1/ استاندارد مهارت و آموزشي مهندس طراح تبليغات و بهينه سازي WEB گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 18/6/1 كد استاندارد: 0-2/88/1/2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس نام و کد درس: روشهای ارزیابی سلولی مولکولی ) ( رشته و مقطع تحصیلی: مهندسی بافت دکترا تعداد و نوع واحد )نظری / عملی(: )1

بسمه تعالی فرم طرح درس نام و کد درس: روشهای ارزیابی سلولی مولکولی ) ( رشته و مقطع تحصیلی: مهندسی بافت دکترا تعداد و نوع واحد )نظری / عملی(: )1 بسمه تعالی فرم طرح درس جلسه اول )نظری( - مدرس: دکتر حجت اله نوزاد انتظار می رود درپایان جلسه بتواند : سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر در کالس: گزارش به اداره آموزش نحوه ارزشیابی و بارم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

34.xps

34.xps Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol 9/Issue 34/Autumn 2018 PP: 39-53 ی ت خ ا ن ش - ی ل ی ل ح ت ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 3 1 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ و ی س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 9 3-3 5

توضیحات بیشتر

مطالعۀ میزان اثربخشی آموزش مدیریت خشم و بیان هیجانات، بر کاهش اختلالات رفتاری در کودکان ناسازگار

مطالعۀ میزان اثربخشی آموزش مدیریت خشم و بیان هیجانات، بر کاهش اختلالات رفتاری در کودکان ناسازگار ١ ملیحهکلاگر مقاله پژوهش مطالعە میزان اثربخشی آموزش مدیریت خشم و بیان هیجانات بر کاهش اختلالات رفتاری در کودکان ناسازگار Original Article Accepted: 24/2/2104 Received: 4/11/2013 The Effectiveness of Anger

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx

Microsoft Word - مهارت مطالعه موثر براي امتحانات.docx مهارت مطالعه موثر روش مطالعه صحیح اصولی و روش هاي مرور مطالب خوانده شده تهیه و تنظیم: علی امیري.روانشناس اداره مشاوره دانشگاه مقدمه آیا تاکنون به این موضوع فکر کردهاید که هنگام مطالعه از چه روشی استفاده

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx

راهنماي ثبت نام دانشجويان مهمان.docx راهنماي ثبت دانشجویان نام مهمان (ترم تابستان) دانشجویان سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه اصفهان) که تمایل دارند یک یا چند واحد درسی را بعنوان مهمان ترم تابستان در دانشگاه اصفهان اخذ نمایند برابر مقررات

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

بنام خدا

بنام خدا بنام خدا دانشگاه علوم پزشکی ايالم دانشکده بهداشت طرح درس : دانشجویان عنوان درس : شیمی تجزیه عملی تعداد و نوع واحد: زمان ارائه درس : مدرس : صباح شیري ۲ واحد عملی نیمسال اول 97-96 دو شنبه 41-41 بهداشت حرفه

توضیحات بیشتر

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

mastech-group MS6518 Non-Contact Infrared Thermometer MS6518 تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق mastech-group Non-Contact Infrared Thermometer تاریخ انتشار 2018 فروشگاه اینترنتی سیان شاپ ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق www.seeanshop.com در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه

توضیحات بیشتر

بس ی ج باید جلورت از همه وارد رعهصی عل م بش ود. م قام مع ظ م رهبری )مدظله(: ویژهی دانشآموزان دورهی اول متوسطه دورهی هشتم 8 سال تحصیلی هدف کلی آی

بس ی ج باید جلورت از همه وارد رعهصی عل م بش ود. م قام مع ظ م رهبری )مدظله(: ویژهی دانشآموزان دورهی اول متوسطه دورهی هشتم 8 سال تحصیلی هدف کلی آی بس ی ج باید جلورت از همه وارد رعهصی عل م بش ود. م قام مع ظ م رهبری )مدظله(: ویژهی دانشآموزان دورهی اول متوسطه دورهی هشتم 8 سال تحصیلی 95-96 هدف کلی آیههای تمدن با ارزیابی عملکرد دانشآموزان بر اساس کسب

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم بسم هللا الرحمن الرحیم تربیت پژوهشگر سرفصل جلسات دکتر مهدی نصرتیان اهور امور آموزشهای آزاد تنظیم: مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث خرداد 1395 1 2 تسرهف یفرعم سرد 3... ۀسلج 4...لوا ثحابم یتامدقم

توضیحات بیشتر

Prevalence of Disruptive Behavior Disorders in Elementary-School Students of Khorramabad

Prevalence of Disruptive Behavior Disorders in Elementary-School Students of Khorramabad فصلنامه علمی پژوهشی یافته - دانشگاه علوم پزشکی لرستان میزان شیوع اختلالهاي رفتار ایذاي ی در کودکان دبستانی شهر خرم آباد در سال 384 2 پریسا نامداري هدایت نظري - مربی گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه

توضیحات بیشتر

0036.doc

0036.doc اصل شمول و عدم شمول مقدمه همان طور که در قبل ديديم در حل مسايلي شمارشي مجموعه اشيايي را که بايد شمرده شوند مي توان به چند زيرمجموعه قابل شمارش جدا از هم تقسيم کرد و با استفاده از اصل جمع جواب مساله را

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت نام درس: آموزش بهداشت و ارتقای سالمت )2( پيش نياز: آموزش بهداشت و ارتقای سالمت )1( گروه هدف: دانشجویان کار

بسمه تعالي گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت نام درس: آموزش بهداشت و ارتقای سالمت )2( پيش نياز: آموزش بهداشت و ارتقای سالمت )1( گروه هدف: دانشجویان کار بسمه تعالي نام درس: آموزش بهداشت و ارتقای سالمت )2( پيش نياز: آموزش بهداشت و ارتقای سالمت )1( گروه هدف: دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت تعداد واحد: 2 واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 1395-1396 مدت تدريس:

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر