مقاله پژوهشی مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 14 مرداد بررسی اختلالات خوردن ) یب اشتهایی عصبی و پرخوري عصبی) در نوجوانان 13 تا 18 سال

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "مقاله پژوهشی مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 14 مرداد بررسی اختلالات خوردن ) یب اشتهایی عصبی و پرخوري عصبی) در نوجوانان 13 تا 18 سال"

رونوشت

1 مقاله پژوهشی دوره 14 مرداد بررسی اختلالات خوردن ) یب اشتهایی عصبی و پرخوري عصبی) در نوجوانان 13 تا 18 ساله شهرستان گناباد در سال سمیه صفرزاده زینب محمودي خورندي دریافت مقاله: 93/11/4 ارسال مقاله به نویسنده جهت اصلاح: 93/11/25 دریافت اصلاحیه از نویسنده: 94/2/23 پذیرش مقاله: 94/3/3 چکیده زمینه و هدف: اختلالات خوردن از اختلالات شایع روانی/ روانتنی به شمار میروند که مشکلات فراوانی در سلامت جسمانی و عملکرد روانی را باعث میشوند. از این رو این مطالعه با هدف بررسی اختلالات خوردن در نوجوانان شهرستان گناباد انجام گرفته است. مواد و روشها: طرح پژوهش حاضر مقطعی است. نمونه این پژوهش را 1500 نفر از دانشآموزان 20 دبیرستان پایه اول و دوم شهرستان گناباد در سال 1393 تشکیل دادند که به صورت تصادفی طبقهاي انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند. جهت اجراي پژوهش از پرسشنامه نگرش به خوردن (EAT-26) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون کاي اسکویر در نرمافزار SPSS استفاده گردید. یافتهها: دامنه سنی شرکتکنندگان 13 تا 18 سال و میانگین و انحراف معیار سن 15/50±1/70 بود. در این پژوهش % 15/7 از دانشآموزان در معرض اختلال خوردن قرار داشتند. شیوع اختلال بیاشتهایی عصبی و پرخوري عصبی در این نمونه به ترتیب %1/1 و %3/2 بود. بین دو جنس دختر و پسر در اختلال خوردن تفاوت معناداري وجود داشت (0/001=p). شیوع این اختلال با سن و پایه تحصیلی نیز ارتباطی معنادار داشت (0/001=p) و اختلال بیاشتهایی عصبی بین دو جنس (0/079=p) در سنین و پایههاي تحصیلی مختلف (0/115=p) شیوع یکسانی داشت. نتایج نشان داد فراوانی اختلال پرخوري در بین دختران بیشتر است. بنابراین بین دو جنس (0/014=p) در سنین و پایههاي تحصیلی مختلف (0/003=p) در شیوع این اختلال ارتباط معناداري وجود داشت (0/05>p). نتیجهگیري: نتایج نشان داد اختلال خوردن در دانشآموزان دختر شیوع بیشتري دارد که ممکن است به دلیل گسترش فرهنگ غرب الگوهاي نامناسب تغدیهاي عوامل نژادي و طبقه اجتماعی که فرد در آن قرار دارد باشد که بررسی این عوامل در پژوهشهاي مشابه توصیه میشود. واژههاي کلیدي: دانشآموز اختلال خوردن بیاشتهایی عصبی پرخوري عصبی 1- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان سمنان ایران 2- (نویسنده مسي ول) کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان سمنان ایران تلفن: دورنگار: پست الکترونیکی:

2 394 بررسی اختلالات خوردن ) یب اشتهایی عصبی و پرخوري عصبی) در نوجوانان ساله... مقدمه اختلالات خوردن یکی از اختلالات شایع روانی/ روانتنی به شمار میروند که مشکلات فراوانی در سلامت جسمانی و عملکرد روانی را باعث میشوند و همچنین کیفیت زندگی فرد مبتلا را مختل و باعث مرگ و میر میشوند. اختلالات خوردن میتوانند با تغییر الگوي غذایی و دریافت نامطلوب مواد مغذي باعث ایجاد اختلالات مرتبط با تغذیه شوند و سلامتی فرد را تهدید کنند [1]. اختلالات خوردن با رفتارهایی از جمله کاهش خوردن روزه داري زیاد خوردن و خوردن همراه با استفراغ و استفاده از داروهاي ضد یبوست و ادرار آور مشخص میشود [2]. این اختلالات همچنین میتوانند منجر به سوء تغذیه پوکی استخوان آمنوره بیماريهاي قلبی- عروقی و افسردگی شوند. اشکال بالینی این اختلالات بیاشتهایی روانی و پرخوري روانی است [3]. بیاشتهایی عصبی و پرخوري عصبی اغلب اختلالات خوردن مزمنی هستند که در سطح بالایی باهم مرتبطاند [4]. فراوانی بروز پرخوري نسبت بیاشتهایی عصبی بیشتر است و حدود 90 تا %95 در زنان شیوع دارد [5]. بیاشتهایی عصبی منجر به تحریک بیش از حد کاهش وزن و پریشانی روانی میشود. با توجه به تحریف تصویر بدن افراد مبتلا ب بیاشتهایی عصبی نمیتوانند خود را لاغر ببینند بنابراین رژیم غذایی خود را ادامه میدهند [6]. بیاشتهایی عصبی عوارض جدي از جمله سوء تغذیه بیماريهاي قلبی- عروقی کم شدن حجم مایعات بدن اختلالات گوارشی ناباروري و نشانههاي دیگر را به همراه دارد [6-4]. پرخوري عصبی شکل دیگري از اختلالات خوردن است که در آن فرد بیش از اندازه لازم غذا میخورد. در این وضعیت بیماران اغلب وزن طبیعی خود را حفظ میکنند یا دچار اضافه وزن میشوند. تحریف تصویر بدن در این بیماران کمتر از بیماران مبتلا به بیاشتهایی عصبی است [7]. عوارض پرخوري اغلب اختلالات الکترولیتی سوزش خونریزي معده اختلالات روده اي فرسایش میناي دندان کم شدن ضربان قلب افت فشار خون و کاهش سرعت سوخت و ساز است [4-5]. شیوع انواع اختلالات خوردن در جوامع غربی %6 براي بیاشتهایی عصبی و %1 براي پراشتهایی عصبی است [8]. مطالعات نشان میدهد در دوره نوجوانی به دلیل شکلگیري نگرش افراد نسبت به اندام خود و همچنین ایجاد احساس رقابت با هم سن و سالان خود در فعالیتهاي ورزشی خطر ابتلا به اختلالات خوردن بیشتر از گروههاي سنی دیگر است [10-9]. بر اساس Diagnostic Statistical Manual of ) نتایج DSM-IV-TR (Mental Disorders-IV-Text Revised اختلالهاي خوردن از راه آشفتگیهاي شدید در رفتارهاي خوردن و آشفتگی در درك شکل و وزن بدن مشخص میشوند این اختلالها بیشتر در سنین نوجوانی و اوایل جوانی رخ میدهند. پژوهشها نشان میدهد نوجوانان در بیشتر موارد توجه خاصی به وزن و شکل بدن خود دارند و اغلب براي روبرو شدن با فشارهاي بحرانی دوره بلوغ دیدگاه نادرستی نسبت به خوردن اتخاذ میکنند و این ممکن است مشکلات اختلال خوردن را ایجاد کند [11]. تا ثیر گسترش فرهنگها به ویژه فرهنگ غرب و پدیده مهم جهانی شدن یکی دیگر از علل ایجاد مشکلات مرتبط با رفتار خوردن است. به گونهاي که اختلال خوردن را محدود به جوامع غربی نمیسازد بلکه مسالهاي جهانی در نظر گرفته میشود. مطالعه در کشورهاي دیگر از جمله

3 395 سمیه صفرزاده زینب محمودي خورندي ترکیه [12] پاکستان [13] ژاپن [14] آفریقا [15] و برزیل [16] نشان میدهد شیوع اختلال خوردن محدود به کشور و گروههاي اجتماعی- اقتصادي خاص نیست. دختران نوجوان به علت نگرش دقیقی که به خوردن دارند بیشتر در معرض خطر ابتلا به این اختلال هستند. اختلال خوردن و نگرشهاي مرتبط با آن بعد از چاقی و آسم بیشترین شیوع را در آنها دارد و در حال پیشرفت است [3]. و شیوع شکلهاي شدید اختلال خوردن در آنها تا %5 نشان داده شده است درحالی که شیوع شکلهاي خفیف این اختلال مانند رفتارهاي بد خوردن و نگرشهاي خوردن بیشتر دیده میشود براي مثال در سنگاپور %10/5 چین %10/8 برزیل 15/76 دیده شده است.[16-18] پژوهشها نشان میدهد سن شروع بیماري نسبت به گذشته کاهش یافته است [19]. به طور کلی در کشورهاي غربی میزان اختلال بیاشتهایی روانی و اختلال پرخوري در میان زنان جوان به ترتیب 0/3 و %1 در جمعیت عمومی گزارش شده است [20]. در باور عمومی اختلال خوردن را مختص فرهنگ غرب میدانند که بر تناسب اندام تاکید دارند درحالی که در جوامع در حال توسعه از جمله ایران پاکستان و ژاپن از اهمیت خاصی برخوردار است [21]. در ایران در زمینه اختلال خوردن پژوهشه يا بسیاري انجام شده است. در Dezhkam و Nobakht بررسی اپیدمیولوژیک این اختلال در ایران شیوع بیاشتهایی عصبی و پر اشتهایی عصبی را در دختران دبیرستانی تهران به ترتیب %0/9 و %3/2 گزارش کردند [22]. در پژوهش دیگري در شهر تبریز روي دانشآموزان دختر دبیرستانی نشان داد که %16/7 از آنها در معرض خطر ابتلا به اختلالات خوردن بودند [23]. مطالعات در یب( مورد اختلالات خوردن میزان شیوع این اختلالات را در بین نوجوانان از %0/8 تا %14 گزارش کردهاند [24]. و میزان شیوع آن در سال 1377 در دختران نوجوان تهرانی %6/6 گزارش شد [22]. با توجه به گسترش اختلال خوردن در کشورهاي در حال توسعه و با توجه به این که اختلالات خوردن ارتباط نزدیکی با فرهنگ و تا ثیر مد در جامعه دارد و با توجه به اینکه پژوهشهاي محدودي در این زمینه در کشور و خراسان انجام شده است این پژوهش به منظور همهگیرشناسی اختلالات خوردن اشتهایی عصبی و پرخوري عصبی) در نوجوانان طراحی شده است. مواد و روشها طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی است. جامعه آماري این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر و پسر 20 دبیرستان شهرستان گناباد و روستاهاي مربوطه است که در سال تحصیلی بودند. نمونه این پژوهش را نفر 750 مشغول به تحصیل دانشآموز پسر و 750 نفر دانشآموز دختر تشکیل میدادند که به صورت تصادفی- 5 از طبقه اي انتخاب شدند. تعداد نمونه با توجه به اهداف پژوهش و حجم نمونه در تحقیقات پیشین 1500 نفر برآورد گردید. روش نمونهگیري به این صورت بود که دبیرستان دوره اول پسرانه دبیرستان دوره اول 5 دخترانه 5 دبیرستان دوره دوم پسرانه و 5 دبیرستان دوره دوم دخترانه از هر دبیرستان 75 نفر از دانشآموزان به صورت تصادفی در نمونه شرکت داده شدند. پس از انتخاب مدارس با اخذ معرفینامه از اداره آموزش و پرورش شهرستان گناباد به مدارس منتخب مراجعه شد و پس از هماهنگیهاي لازم با مدیر معاونین و مربی بهداشت از هر

4 396 بررسی اختلالات خوردن ) یب اشتهایی عصبی و پرخوري عصبی) در نوجوانان ساله... مدرسه تعداد 75 دانشآموز انتخاب شد. اهداف پژوهش به طور مختصر براي شرکت کنندگان پژوهش توضیح داده شد و این امر به آنان یادآور شد که از پاسخهاي آنان به سوالات ابزار پژوهش محرمانه خواهد بود و فقط در جهت اهداف پژوهش حاضر استفاده خواهد شد. شرکت کنندگان با رضایت کامل و آگاهانه وارد پژوهش شدند. ابزار پژوهش توسط شرکت کنندگان در پژوهش تکمیل گردید. دانشآموزانی که مشخص شد بیماري جسمی مزمن و شدیدي و یا به نوعی معلولیت داشتند قبل از اجراي روند پژوهش از نمونه حذف شدند و آنها به وسیله پرسشنامه نگرشهاي غیرطبیعی به خوردن قرار گرفتند. مورد بررسی EAT-26 به منظور گردآوري اطلاعات از پرسشنامه نگرشه يا خوردن EAT-26 توسط Garner و همکارش 1979 استفاده گردید[ 25 ]. این پرسشنامه شامل 26 گویه است که نگرشها و رفتارهاي مربوط به خوردن را میسنجد. نمره گذاري این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت به صورت همیشه 3 نمره بیشتر اوقات 2 نمره خیلی اوقات 1 نمره و به سه گزینه گاهی به ندرت و هرگز نمره صفر داده میشود. دامنه نمرات این پرسشنامه از صفر تا 87 میباشد و نمره بالاي 20 احتمال ابتلا به اختلال خوردن را نشان میدهد. در صورتی که پاسخ دهندگان به سوال 9 در پرسشنامه «بعد از خوردن استفراغ میکنم» پاسخ همیشه و یا تقریبا همیشه بدهند مبتلا به پرخوري عصبی در نظر گرفته میشوند. همچنین در صورت انتخاب پاسخ همیشه و یا تقریبا همیشه شرکت کنندگان پژوهش به سوال «از غذاخوردن حتی هنگامی که گرسنه هستم پرهیز میکنم» به عنوان فرد با اختلال آنورکسیا و یا بیاشتهایی عصبی مشخص میشدند. همبستگی فرم 26 سوالی با فرم 40 سو الی برابر با 0/98 گزارش شده است. پژوهشهاي مختلف روایی بالاي این پرسشنامه را نشان دادهاند. Garner و همکارش در ساله يا 1979 و 1982 پایایی بالاي این پرسشنامه را نشان دادهاند. پایایی آزمون نگرش به خوردن براي گروه غیر بالینی و بالینی بر حسب آلفاي کرونباخ 0/94 بوده است [25]. در مطالعه Nobakht و همکارش ضریب پایایی با استفاده ازضریب همبستگی پیرسون در یک گروه 63 نفري دانشآموزان دختر پایایی 0/91 بود که پایاي مطلوبی را نشان میدهد [22]. همچنین در مطالعهاي پایایی این آزمون به روش باز آزمایی 0/91 بدست آمده است [26]. پس از جمعآوري دادهها جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار SPSS آماري نسخه 16 و روشهاي آمار توصیفی میانگین انحراف معیار فراوانی درصد و آزمون آماري مجذور کاي در سطح معناداري 0/05=α استفاده شد. نتایج نمونه پژوهش شامل 1500 دانشآموز مقطع دبیرستان دوره اول و دوم بودند که 750 دانشآموز دختر( %50 ) و 750 نفر دانشآموز پسر (%50) این نمونه را تشکیل دادند. دامنه سنی شرکت کنندگان در این پژوهش 13 تا 18 سال با میانگین و انحراف استاندارد 15/50±1/70 بود. این نمونه شامل دانشآموزان پایه دوم و سوم دبیرستان دوره اول و پایه اول دوم سوم و پیش دانشگاهی دبیرستانی دوره دوم میشد که از هر پایه 250 نفر (16/7 %) در پژوهش شرکت کردند. مقیاس نگرش به خوردن شامل سه زیر مقیاس در معرض اختلال خوردن اختلال بیاشتهایی عصبی و پراشتهایی عصبی بود که میانگین و انحراف معیار نمرات در خرده مقیاس در معرض اختلال خوردن

5 397 سمیه صفرزاده زینب محمودي خورندي 2±0/364 در خرده مقیاس بیاشتهایی عصبی 2±0/102 و در خرده مقیاس پر اشتهایی عصبی 2±0/146 بدست آمد. با توجه به نتایج و نحوه پاسخگویی افراد به سوالات پرسشنامه 236 نفر (15/7 %) در معرض اختلال خوردن بودند در حالی که 1264 نفر( 84/3 %) در معرض این اختلال نبودند. همچنین 16 نفر (%1/1) از 1500 شرکت کننده مبتلا به اختلال بیاشتهایی عصبی بودند در حالی که %98/9 از اعضاي نمونه این اخنلال را نداشتند و 33 نفر (2/2 %) از مجموع اعضاي نمونه مبتلا به پرخوري عصبی بودند در حالی که %97/8 از اعضاي نمونه این اختلال را نداشتند. با توجه به نتایج پژوهش در ادامه به بررسی ارتباط بین جنس سن و تحصیلات با میزان شیوع اختلال خوردن میپردازیم. جدول 1- شیوع اختلال خوردن بر اساس جنس سن و پایه تحصیلی متغیر جنسیت در معرض اختلال خوردن درصد فراوانی بیاشتهایی عصبی پر خوري عصبی مقدار p درصد فراوانی مقدار p درصد فراوانی مقدار p 0/014 3/2 0/ 079 0/ 5 0/ / 3 دختر 1/2 1/ 6 11/ 2 پسر سن و پایه تحصیلی 1/6 1/ 6 27/ 2 13 سال(دوم) 2/8 0 5/ 2 14 سال(سوم) 4/8 0 23/ 6 15 سال(اول) 0/003 0/ 115 0/ 001 3/2 16 سال(دوم) / 2 15/ 6 17 سال(سوم) 0/8 1/ 6 4/ 8 18 سال(پیش دانشگاهی) آزمون مجذور کاي 0/05>p باتوجه به جدول 1 نتایج نشان میدهد دختران با فراوانی 152 و %20/3 نسبت به پسران با فراوانی 84 و %11/2 بیشتر در معرض اختلال خوردن قرار دارند. نتایج آزمون مجذور کاي نشان داد بین دو جنس دختر و پسر در متغیر در معرض اختلال خوردن قرار گرفتن تفاوت معناداري وجود دارد (0/001=p). همچنین نتایج نشان میدهد نسبت دخترانی که در معرض اختلال خوردن قرار میگیرند نسبت به پسران بیشتر است و ارتباطی معنادار بین جنسیت و در معرض اختلال خوردن قرار گرفتن وجود دارد. اختلال بیاشتهایی عصبی در پسران با فراوانی 12 و %1/6 نسبت به دختران با فراوانی 4 و %0/5 شیوع بیشتري دارد. بررسی ارتباط بین جنسیت و شیوع بیاشتهایی عصبی با استفاده از آزمون مجذور کاي نشان میدهد که با وجود تفاوت در درصد این اختلال در دو جنس این دو گروه تفاوت معناداري با هم ندارند (0/079=p). این به این معنا است که نسبت پسران و دخترانی که به اختلال بیاشتهایی عصبی مبتلا میشوند برابر است و شیوع این اختلال در هر دو جنس یکسان

6 398 بررسی اختلالات خوردن ) یب اشتهایی عصبی و پرخوري عصبی) در نوجوانان ساله... است. اختلال پر خوري عصبی در دختران با فراوانی 24 و %3/2 نسبت به پسران با فراوانی 9 و %1/2 شیوع بیشتري دارد که این اختلاف از نظر آماري معنادار است (0/014=p). بر اساس این آزمون شیوع اختلال پر خوري عصبی در بین دختران نسبت به پسران بیشتر است و ارتباطی معنادار بین جنس و پرخوري عصبی وجود دارد. افراد در سن 13 سالگی (پایه دوم راهنمایی) با فراوانی 68 و %27/2 بیشتر از سنین و پایههاي دیگر در معرض ابتلا به اختلال خوردن هستند. براي بررسی ارتباط سن و پایههاي تحصیلی مختلف با اختلال خوردن از آزمون مجذور کاي استفاده شد. بر اساس این آزمون بین سنین مختلف و پایههاي تحصیلی در ابتلا به اختلال خوردن تفاوت معنادار وجود دارد (0/001=p). بر اساس نتایج میتوان نتیجه گرفت بین سن و شیوع اختلال خوردن ارتباط معناداري وجود دارد. همچنین نتایج نشان میدهد اختلال بیاشتهایی عصبی در 16 سالگی (دوم دبیرستان) با فراوانی 5 و %2 نسبت به سنین و پایههاي دیگر شیوع بیشتري دارد. با وجود تفاوتهاي موجود در شیوع اختلال بیاشتهایی در سنین مختلف بین سن و پایههاي تحصیلی از نظر آماري رابطه معناداري وجود ندارد (0/115=p). اختلال پر اشتهایی عصبی در دانشآموزان 15 ساله (اول دبیرستان) با فراوانی 12 و %4/8 شیوع بیشتري دارد. با توجه به نتایج آزمون مجذور کاي بین سنین و پایهه يا تحصیلی مختلف در شیوع اختلال پرخوري عصبی تفاوت معناداري وجود دارد (0/003=p). بحث پژوهش حاضر به منظور بررسی اختلالات خوردن یب( اشتهایی عصبی و پرخوري عصبی) در نوجوانان صورت گرفت. نتایج این پژوهش با پژوهشهاي بسیاري که هم در مناطق مختلف کشور و هم در کشورهاي مختلف صورت گرفته است قابل مقایسه است. در این پژوهش %15/7 از شرکت کنندگان در معرض اختلال خوردن قرار داشتند که با پژوهشهایی که در کشورهایی از جمله آفریقاي جنوبی با %18/8 [27] برزیل با %15/76 [16] و در کانادا با %16 [28] انجام شده است همخوان است. همچنین این نتایج با پژوهشهایی که جهت بررسی اختلالات خوردن در برخی مناطق ایران انجام شده است از جمله Zarghami و همکارش در ساري %10/5 [29] پژوهشی در یزد %12 و %16/7 در دختران دبیرستانی تبریز [23] نیز همخوانی دارد. بر اساس پژوهشهاي مختلف اختلال در غذا خوردن در جوامع غربی رو به گسترش است و این افزایش از تا کید این فرهنگ بر لاغري و داشتن اندامی باریک با توزیع رژیمهاي خطرناك براي جوانان و به تصویر کشیدن افراد چاق به صورت منفی ناشی میشود و با گسترش این فرهنگ در جوامع در حال توسعه با توجه به کم بودن امکانات لازم جهت پیشگیري و کاهش دادن عوارض این اختلال در این کشورها الگوهاي نامناسب تغذیه اي و پیروي از فرهنگ غرب روز به روز گسترش یافته است که منجر به افزایش شیوع اختلال خوردن به ویژه در بین جوانان که بیشتر پیرو مد هستند شده است [30]. نتایج این پژوهش با نتایج بررسی اختلالات خوردن در عربستان سعودي با %24/6 [32] ایالات متحده با %26 [33] [31] عمان با %29/4 و همکارش Nobakht %24/16 در تهران [22] انجام شده است ناهمخوان است. همانطور که نتایج نشان میدهد میتوان تفاوت نمره افراد در معرض اختلال خوردن را در کشورها و مناطق مختلف ایران بویژه شهرهاي بزرگ از جمله تهران را نسبت به این

7 399 سمیه صفرزاده زینب محمودي خورندي نمونه را تنوع و تفاوتهاي فرهنگی مانند نفوذ فرهنگ غربی عوامل نژادي طبقه اجتماعی وضعیت رشدي و پیروي از مد دانست [30]. براساس این پژوهش و پژوهشهاي صورت گرفته در این زمینه نتایج نشان میدهد که دختران بویژه در سن 13 سالگی بیشتر از پسران در معرض اختلال خوردن قرار دارند. در تبیین این یافته میتوان به علل خانوادگی رشدي و روانی در این سن اشاره نمود. نتایج نشان دادهاند ارتباط ضعیف بین اعضاي خانواده یا بیمیلی والدین براي دادن استقلال به فرزندان و عوامل روانی از جمله عزت نفس ضعیف و عوامل اضطرابزا در این سنین در گسترش اختلالات خوردن نقش دارند. همچنین عوامل ژنتیکی و رشدي تغییرات ناشی از بلوغ سوء تغدیه پدیدههاي استرسزا و چالشهاي اجتماعی و محیطی میتوانند زمینهساز اختلالات خوردن در فرد طی این دوران باشند [34]. در بررسی شیوع اختلال خوردن در مطالعه حاضر فراوانی پرخوري عصبی و بیاشتهایی عصبی به ترتیب 3/2 و 1/1 بوده است. در بررسی Fernandez و همکاران در 2007 در شهر مادرید اسپانیا روي دانشآموزان میزان شیوع اختلال پرخوري و بیاشتهایی عصبی به ترتیب 2/72 و 0/33 گزارش شد [35]. در مطالعه دیگري در پرتغال توسط Machado و همکارانش شیوع پرخوري و بیاشتهایی عصبی به ترتیب 0/33 و 0/39 بدست آمد که با نتایج این پژوهش همخوان است [36]. همچنین در پژوهش Nobakht و همکارش شیوع اختلال پرخوري و بیاشتهایی عصبی به ترتیب 3/23 و 0/9 بدست آمد.[22] در مطالعه Mozaffari- Khosravi و همکاران شیوع پرخوري و بی اشتهایی عصبی به ترتیب 5/3 و 0/9 گزارش شد [37]. بر اساس پژوهش حاضر و پژوهشهاي مشابه با ابزار نگرش به خوردن 26 آیتمی اختلال پر خوري عصبی نسبت به بیاشتهایی عصبی در بین دختران بویژه در سن 15 سالگی (اول دبیرستان) شیوع بیشتري دارد. در تبیین ارتباط بین شیوع اختلال و جنس و سن میتوان به تلاشهاي مکرر دختران براي کاهش وزن الگوهاي نامناسب دریافت غدایی در این گروه و عوامل ژنتیکی و محیطی اشاره کرد. به طور کلی بر اساس نتایج این پژوهش و پژوهشهاي مشابه در داخل کشور و خارج از کشور اختلال خوردن به ویژه نوع پرخوري عصبی که با چاقی ارتباط دارد در زنان شایعتر از مردان است. پژوهشهاي بسیاري علت شیوع بیشتر اختلال خوردن در زنان را ناشی از عواملی مانند تاثیر فرهنگ غرب حساسیت بیشتر زنان نسبت به اندام خود تغییرات دوران بلوغ و عوامل ژنتیکی میدانند. تجارب مرتبط با غذا و وزن در کشورهاي غربی افراد را نسبت به شکل بدنشان حساس و سپس تشویق به رژیم گرفتن میکند. این تجارب بیشتر زنان را تحت تا ثیر قرار میدهد چون فشار اجتماعی بر آنها براي لاغر بودن بیشتر است [38]. از نظر ژنتیک جنس مونث مهمترین عامل خطرساز بالقوه براي اختلال خوردن است. بر اساس مطالعاتی که بر روي خانوادهها و افراد دوقلو صورت گرفته است وراثتپذیري اختلال خوردن %50 تا %85 گزارش شده است و همچنین میزان ابتلا افرادي که یکی از بستگانشان مبتلا به اختلال خوردن است 10 برابر افرادي است که بستگان عادي دارند [39]. نتیجهگیري با توجه به اهمیت اختلالات خوردن و عوارض آن بر روي افراد و تغییر دادن الگوهاي تغذیهاي و با توجه به

8 400 بررسی اختلالات خوردن ) یب اشتهایی عصبی و پرخوري عصبی) در نوجوانان ساله... افزایش این اختلال در جوامع غربی و به تبع آن گسترش این اختلال در کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران این پژوهش به بررسی شیوع این اختلال در بین دانشآموزان پرداخته است. از آنجا که شیوع چاقی در ایران بالا است و با توجه به ارتباط آن با اختلال پرخوري پیشنهاد میشود که پژوهشهاي بسیاري در زمینه بررسی شیوع سببشناسی و درمان این اختلالات در سایر مناطق کشورمان انجام شود. از محدودیتهاي این پژوهش میتوان به کم بودن حجم نمونه براي تعمیم نتایج آن به جامعههاي بزرگتر اشاره کرد. از محدودیت دیگر این پژوهش میتوان به عدم بررسی عوامل جمعیت شناختی و تا ثیر آنها بر شیوع این اختلال اشاره کرد. تشکر و قدردانی بدین وسیله از ریاست آموزش و پرورش شهرستان گناباد مدیران و معاونین پرورشی مدارس دبیرستان دوره اول و دوم این شهرستان و همچنین کلیه دانشآموزان مشارکت کننده در پژوهش تشکر و قدردانی صمیمانه به عمل میآید. References [1] Emans SJ. Eating disorders in adolescent girls. Pediatr Int 2000; 42(1): 1-7. [2] Nattiv A, Loucks AB, Manore MM, Sanborn CF, Sundgot Borgen J, Warren MP. American College of Sports Medicine position stand. The female athlete triad. Med Sci Sports Exerc 2007; 39: [3] Chamay-Weber C, Narring F, Michaud PA. Partial eating disorders among adolescents: a review. J Adolesc Health 2005; 37(5): [4] Herzog DB, Sacks NR, Keller MB, Lavori PW, Ranson KB, Gray HM. Patterns and predictors of recovery in anorexia nervosa and bulimia nervosa. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1993; 32: [5] Abott DW, Ackerman SH, Agras WS, Banzhaf D, Barber J, Bartlett JC, et al. Practice guideline for eating disorders. Am J Psychiatry 1993;150: [6] Jones JM, Bennett S, Olmsted MP, Lawson L, Rodin G. Disordered eating attitudes and behaviours in teenaged girls: a schoolbased study. CMAJ 2001; 165: [7] Williams SR. Equilíbrio de energia e manejo do peso. In: Fundamentos de Nutrição e Dietoterapia. 6th ed. Porto Alegre: Artes Médicas pp: [8] Jacobi F, Wittchen HU, Holting C, Hofler M, Pfister H, Muller N, et al. Prevalence, co-morbidity and

9 401 سمیه صفرزاده زینب محمودي خورندي correlates of mental disorders in the general population: results from the German Health [15] Szabo CP, Allwood CW. Application of the Eating Attitudes Test (EAT -26) in a rural, Zulu speaking, Interview and Examination Survey (GHS). Psychol Med 2004; 34(4): adolescent population in South Africa. Psychiatry 2004; 3(3): World [9] Martinsen M, Bratland-Sanda S, Eriksson AK, Sundgot-Borgen J. Dieting to win or to be thin? A study of dieting and disordered eating among adolescent elite athletes and non-athlete controls. Br J Sports Med 2010; 44(1): [10] Rosendahl J, Bormann B, Aschenbrenner K, Aschenbrenner F, Strauss B. Dieting and disordered eating in German high school athletes and nonathletes. Scand J Med Sci Sports 2009; 19(5): [11]- Chamay-Weber C, Narring F, Michaud P-A. Partial eating disorders among adolescents: a review. J Adolesc Health 2005; 37(5): [12] Bas M, Karabudak E, Kiziltan G.Vegetarianism and eating disorders: association between eating attitudes and other psychological factors among Turkish [16] Vilela JE, Lamounier JA, Dellaretti FilhoMA, Barros Neto JR, Horta GM. Eating disorders in school children. J Pediatr (Rio J) 2004; 80(1): [17] Ho TF, Tai BC, Lee EL, Cheng S, Liow PH. Prevalence and profile of females at risk of eating disorders in Singapore. Singapore Med J 2006; 47(6): [18] Lee S, Lee AM. Disordered eating in three communities of China: a comparative study of female high school students in Hong Kong, Shenzhen, and rural Hunan. Int J Eat Disord 2000; 27(3): [19] Favaro A, Caregaro L, Tenconi E, Bosello R, Santonastaso P. Time trends in age at onset of adolescents. Appetite 2005; 44(3): [13] Choudry IY, Mumford DB. A pilot study of eating anorexia nervosa and bulimia nervosa. Psychiatry 2009; 70(12): J Clin disorders in Mirpur (Pakistan) using an Urdu version of the Eating Attitudes Test. Int J Eat Disord 1992; 11(3): [14] Nishizawa Y, Kida K, Nishizawa K, Hashiba S, Saito K, Mita R. Perception of self-physique and eating behavior of high school students in Japan. Psychiatry Clin Neurosci 2003; 57(2): [20] Keel P K, & Klump K L. Are eating disorders culture-bound syndromes? Implications for conceptualizing their etiology. Psychological Bulletin 2003; 129(5): [21] Mancilla-Diaz J, Franco-Paredes K, Vazquez- Arevalo R, Lopez-Aguilar X, Alvarez-Rayon GL, Tellez-Giron MTO. A two-stage epidemiologic

10 402 بررسی اختلالات خوردن ) یب اشتهایی عصبی و پرخوري عصبی) در نوجوانان ساله... study on prevalence of eating disorders in female university students in Mexico. Eur Eat Disord Rev 2007; 15(6): [22] Nobakht M, Dezhkam M. An epidemiological study of eating disorders in Iran. Int J Eat Disord 2000; 28(3): [Farsi] [23] Pourghasem Gargari B, Koushavar D, Seyed Sajadi N, Karani S, Shahrokhi H. Risk of eating disorders in tabrizian high school girils in Med J Tabriz Univ Med Sci 2009; 30(4): [Farsi] [24] Chamay-Weber C, Narring F, Michaud P-A. Partial eating disorders among adolescents: a review. J Adolesc Health 2005; 37(5): [25] Garner DM, Garfinkel P E. The Eating Attitudes Test: An index of the symptoms of anorexia nervosa. Psycho Medic1979; 9; [26] Usofi S, Moradi A, Dehghani, M. Process information and selective attention in girls with eating disorder. J Health Psychol 2006; 9(3): [Farsi] [27] Caradas AA, Lambert EV, Charlton KE. An ethnic comparison of eating attitudes and associated body image concerns in adolescent South African schoolgirls. J Hum Nutr Diet 2001;14(2): [28] Jones JM, Bennett S, Olmsted MP, Lawson ML, Rodin G. Disordered eating attitudes and behaviors in teenaged girls: a school-based study. CMAJ 2001; [29] Zarghami M, Chimeh N. Study of abnormal attitudes frequency towards eating and the related factors in the high school students of Sari in the academic year of J Mazandaran Univ Med Sci & Health Services 2003; 13(40): [Farsi] [30] Nerissa LSh, Stephen WT, Lois JS. Eating and Body Image Disturbances Across Cultures: A Review. Eur Eat Disorders Rev 2006; 14: [31] Al-Subaie A, Al-Shammari S, Bamgboye E, al- Sabhan K, al-shehri S, Bannah AR. Validity of the Arabic version of the Eating Attitude Test. Int J EatDisord 1996; 20(3): [32] Al-Adawi S, Dorvlo AS, Burke DT, Al-Bahlani S, Martin RG, Al-Ismaily S. Presence and severity of anorexia and bulimia among male and female Omani and non-omani adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2002; 41(9): [33] Mammen P, Russell S, Russell PS. Prevalence of eating disorders and psychiatric co morbidity among children and adolescents. Indian Pediatr 2007;44(5): [34] Treasure J, Claudino AM, Zucker N. Eating disorders. Lancet 2010; 375(9714): [35] Fernandez MAP, Labrador FJ, Raich RM. Prevalence of eating disorders among adolescent and young adult scholastic population in the region of 165(5):

11 403 سمیه صفرزاده زینب محمودي خورندي Madrid (Spain). J Psychosom Res 2007; 62(6): high school students in Yazd. J College Health, Yazd 2011; 10(1): [Farsi] [36] Machado P, Machado BC, Goncalves S, Hoek HW. The prevalence of eating disorders not otherwise [38] Nicholls D, Bryant-Waugh R. Eating disorders of infancy and childhood. definition, symptomatology, specified. Int J Eat Disord 2007; 40(3): epidemiology, and comorbidity. Child Adolesc [37] Mozaffari-Khosravi H, Hosseinzade shams anar M, Shariati bafghi E, Mozaffari-Khosravi V. The prevalence of eating disorders and obesity in girls' Psychiatr Clin N Am 2009; 18(1): [39] Dalle GR. Eating disorders: progress and challenges. Eur J Intern Med 2011; 22(2):

12 404 بررسی اختلالات خوردن ) یب اشتهایی عصبی و پرخوري عصبی) در نوجوانان ساله... Survey on Eating Disorders (Mental Anorexia, Bulimia) among Year- Old Adolescents of Gonabad City in 2014 S. Safarzade 1, Z. Mahmoody Khorandi 2 Received: 24/01/2015 Sent for Revision: 14/02/2015 Received Revised Manuscript: 13/05/2015 Accepted: 24/05/2015 Background and Objective: Eating disorders are common mental / physical health disorders which cause psychosomatic and psychological dysfunction and also the poor quality of life and even death. The purpose of this study was to investigate the prevalence of eating disorders among adolescents of Gonabad city. Materials and Methods: This is a cross-sectional study. The samples were attained from the first- and secondgrade students of 20 high schools of Gonabad city in They were selected by stratified randomization and Participated in this study. Data were obtained using eating attitudes questionnaire (26- EAT). Chi-square test was used for data analysis. Results: The participants were in the age range with an average of 15.50±1.70. In this study, 15.7% of students were at risk for eating disorders. Mental anorexia disorder and bulimia were, 1.1% and 3.2%, respectively. There was a significant difference in eating disorder between girls and boys ( p= 0.001). The prevalence of this disorder also had a significant association with age and educational level (p= 0.001). The prevalence of mental anorexia disorder was similar between the opposite sex (p= 0.079) and various educational levels (p=0.115). The results showed that the prevalence of eating disorders among girls is higher. There was a significant association in prevalence of this disorder among these opposite sexes (p=0.014), with different ages and grads (p=0.003). Conclusion: The results showed that the eating disorders are more common in girls which may be due to the expansion of the West culture, poor nutritional patterns, racial and social factors. It is recommended to investigate the mentioned factors in a similar study. Key words: Student, Eating disorders, Mental anorexia, Bulimia Funding: This research was funded by Semnan University. Conflict of interest: None declared. Ethical approval: The Ethics Committee of Semnan University approved the study. How to cite this article: Safarzade S, Mahmoody khorandi Z. Survey on Eating Disorders (Mental Anorexia, Bulimia) among Year-Old Adolescents of Gonabad City in J RafsanjanUniv Med Sci 2015; 14(5): [Farsi] 1- MA in Clinical Psychology, School of Psychology and Education, Semnan University, Semnan, Iran 2- MA in Clinical Psychology, School of Psychology and Education, Semnan University, Semnan, Iran (Corresponding Author): Tel: (023) , Fax: (023) , E- mail:

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation به نام خداوند جان و خرد بهداشت ازدواج و قبل از بارداری 1 بهداشت مادر و کودک: شاخه ای از بهداشت عمومی هدف: تامین نگهداری و ارتقای سطح سالمت جسمی روانی و اجتماعی مادر و کودک از طریق خدمات بهداشتی پزشکی تغذیه

توضیحات بیشتر

میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی ‏ شهر خرم آباد‏

میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی ‏ شهر خرم آباد‏ فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان میزان شیوع اختلال نقص توجه و بیش فعالی در کودکان دبستانی شهر خرم آباد 4 3 2 1 پریسا نامداري هدایت نظري محمدجواد طراحی محمدرضا محمدي 1- مربی گروه پزشکی اجتماعی

توضیحات بیشتر

خودمراقبتی در خشونت خانگی

خودمراقبتی در خشونت خانگی دکتر حسن کریمی است )5 1- معرفی مربی و شرکت کنندگان )12 2- برنامه آموزشی )3 3- خشونت خانگی چیست )6 4- انواع خشونت خانگی )8 5- چه عواملی باعث بروز خشونت در خانواده می گردد )9 6- عوامل محافظت کننده در برابر

توضیحات بیشتر

Prevalence of Disruptive Behavior Disorders in Elementary-School Students of Khorramabad

Prevalence of Disruptive Behavior Disorders in Elementary-School Students of Khorramabad فصلنامه علمی پژوهشی یافته - دانشگاه علوم پزشکی لرستان میزان شیوع اختلالهاي رفتار ایذاي ی در کودکان دبستانی شهر خرم آباد در سال 384 2 پریسا نامداري هدایت نظري - مربی گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

مقایسه‌ اضطراب اجتماعی- جسمانی و نگرش‌های خوردن در نوجوانان چاق و دارای وزن طبیعی: بررسی نقش تعدیل‌کنندگی فشار اجتماعی- فرهنگی برای کاهش وزن و تغییر ب

مقایسه‌ اضطراب اجتماعی- جسمانی و نگرش‌های خوردن در نوجوانان چاق و دارای وزن طبیعی: بررسی نقش تعدیل‌کنندگی فشار اجتماعی- فرهنگی برای کاهش وزن و تغییر ب مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سال نهم شماره 2 تابستان 393 صفحات 49-58 مقایسه اضطراب اجتماعی- جسمانی و نگرشهاي خوردن در نوجوانان چاق و داراي وزن طبیعی: بررسی نقش تعدیلکنندگی فشار اجتماعی- فرهنگی براي

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 سه فرم آزمون های ریون SPM آزمون ماتریس پیش رونده استاندارد ریون Standard Progressive Matrices Test APM آزمون ماتریس پیش رونده پیشرفته ریون Advanced Progressive Matrices Test CPM آزمون ماتریس پیش رونده

توضیحات بیشتر

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه)

فرم اطلاعات سوابق آموزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي داوطلبان شركت كننده در آزمون مرحله دوم ( مصاحبه) فرم اطلاعات سوابق ا موزشي و پژوهشي و تجارب حرفه اي مشخصات عمومي: نام: مهديه حسين زاده دانشجوي دكتري تخصصي تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تهران بورسيه هيي ت علمي يزد سوابق تحصيلي: مدرك سال اخذ مدرك مركز علمي-دانشگاهي

توضیحات بیشتر

مقدمه

مقدمه ` عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی زمانی که فرزندان به مدرسه و کالس درس وارد میشوند و فراگیری علم و دانش آغاز میشود یکسری مسائل جدید برای والدین ایجاد میگردد. همه آن هایی که به مدرسه میروند به یک اندازه

توضیحات بیشتر

بررسی عادات تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستان های دولتی و مقایسه آن با هرم راهنمای غذایی

بررسی عادات تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستان های دولتی و مقایسه آن با هرم راهنمای غذایی مقاله پژوهشي 1 رقيه صديفي مقدمه: تاریخ دریافت 86/1/17 تاریخ پذیرش 86/3/20 چكيده در دو دهە اخیر توجه به الگو و عادت های غذایی افراد جامعه به عنوان مهم ترین بخش از سبک زندگی مورد توجه قرار گرفته است. قرن

توضیحات بیشتر

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh

هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد پست الکترونیک: kh هوالعلیم رزومه آموزشی و پژوهشی نام: سید سعید نام خانوادگی: خیاط زاده نام پدر: سید مهدي محل و تاریخ وضعیت تاهل: متاهل تولد: یزد- 1368 پست الکترونیک: khayyatzadeh@yahoo.com تحصیلات: کارشناسی علوم تغذیه از

توضیحات بیشتر

روش تدریس تربیت بدنی

روش تدریس تربیت بدنی روش تدر ی س رتبیت بدنی تهیه کننده مهدی آزادان منابع درسی روش تدریس تربیت بدنی دکتر محسن شفیعی انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تربیت بدنی در مدارس دکتر رحیم رمضانی نژاد انتشارات سمت.1.2 ویژگیهایرشدی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 10.Tavakolizadeh.462

Microsoft Word - 10.Tavakolizadeh.462 افق دانش فصلنامه ي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد دوره ي 16 شماره ي 2 تابستان سال 1389 بررسی سلامت روانی دانشجویان ورودي نیمسال اول سال تحصیلی چکیده 1388-89 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

توضیحات بیشتر

بررسی سلامت روانی دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

بررسی سلامت روانی دانشجویان ورودی نیمسال اول سال تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی گناباد افق دانش فصلنامه ي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد دوره ي شماره ي تابستان سال 389 بررسی سلامت روانی دانشجویان ورودي نیمسال اول سال تحصیلی 388-89 دانشگاه علوم پزشکی گناباد چکیده جهانشیر

توضیحات بیشتر

شیوع اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی در دانش‌آموزان پایه اول تا سوم مدارس ابتدایی شهر سمنان

شیوع اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی در دانش‌آموزان پایه اول تا سوم مدارس ابتدایی شهر سمنان Semnan University of Medical Sciences Journal of Semnan University of Medical Sciences Volume 21, Issue 2 (Spring 2019), 205-393 ISSN: 1608-7046 Full text of all articles indexed in: Scopus, Index Copernicus,

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11 ضميمه دو

Microsoft Word - 11 ضميمه دو 155 ضميمه 2: سرانههاي تا سيسات شهري مباني نظري برنامه 5 ساله فرهنگي اجتماعي شهر تهران 156 157 مساجد و اماكن مذهبي نظر به نقش مسجد و اهميت آن و با توجه به پراكندگي مساجد و اماكن مذهبي در سطح شهرها و محلات

توضیحات بیشتر

میزان شیوع و گستردگی ناامنی غذایی از دو بعد گرسنگی عیان و گرسنگی پنهان در منطقه اسد آبادی تبریز

میزان شیوع و گستردگی ناامنی غذایی از دو بعد گرسنگی عیان و گرسنگی پنهان در منطقه اسد آبادی تبریز فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان ميزان ا گاهي نگرش و عملكرد دختران دانش ا موز دبيرستاني در مورد بهداشت دوران قاعدگي چكيده ١ ١ علي فرهادي ١- مربي عضو هيي ت علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان يافته

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه شکل بدنC8 در دانشجویان

بررسی روایی و پایایی پرسشنامه شکل بدنC8 در دانشجویان Research on Medicine The Quarterly journal of School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Original Article Vol.40; No.4; 2017 A study of the validity and reliability of BSQ-8C in

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska

Barns rätt enligt FN:s barnkonvention - persiska حقوق کودک مطابق کنوانسیون کودک سازمان ملل یک استاندارد برای دورنمای وضعیت کودک که توسط واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند غربی با همکاری NOBAB تدوین شده است واحد توانبخشی و تندرستی در ناحیه یوتالند

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2 5 مجله علمي ارزيابي مهارت هاي مديريتي كارشناسان مسي ول مراكز بهداشت شهرستان هاي استان قزوين غلامحسن شعباني قاضي كلايه جواد قدوسي نژاد دكتر سعيد آصف زاده چكيده هدف: با توجه به اينكه كارشناسان مسي ول مراكز

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طالق عاطفی در زنان شاغل متاهل شهرستان ایذه استادراهنما:

توضیحات بیشتر

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی

صفحه 15 جزوه آمار کاربردی جلسه یازدهم آقای دکتر زمردیان Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی صفحه 15 Stat > ANOVA> Test for Equal Variances آزمون تساوی واریانسها در Minitab جهت ارایه دادهها ورودی به نرم افزار از منو آبشاری یکی از حالات زیر را انتخاب میکنیم: توسط این گزینه دادههای خامی که در یک

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

بهنام خدا گزارش عملکرد و دستاوردهای دپارتمان پژوهش و خالقیت مؤسسهی آموزشی فرهنگی واله به روایت تصویر و آمار سال

بهنام خدا گزارش عملکرد و دستاوردهای دپارتمان پژوهش و خالقیت مؤسسهی آموزشی فرهنگی واله به روایت تصویر و آمار سال بهنام خدا گزارش عملکرد و دستاوردهای دپارتمان پژوهش و خالقیت مؤسسهی آموزشی فرهنگی واله به روایت تصویر و آمار سال کارسوقهای تابستانه در دبیرستانهای دورهی دوم پسرانه )دریاچه( و دخترانه )سعادتآباد( کارسوق

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word The Journal of Qazvin Univ. of Med.Sci. No. 26, Summer 2003 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین شماره 26 تابستان 1382 اختلالهای متابولیک کودکان و نوجوانان مبتلا به چاقی دکتر رویا کلیشادی*

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 2Sharifi.doc

Microsoft Word - 2Sharifi.doc 1 دانش و پژوهش در روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان) شمارة سيوچهارم زمستان 1386 صص 38 27 روايي تشخيصي آزمون باليني چندمحوري ميلون 3 3 2 1 علياكبر شريفي حسين مولوي كوروش نامداري چكيده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc گزارش خلاصه فعاليتهاي هفتگي (به تعداد لازم تكثير شود) نام و نام خانوادگي : گزارش هفتگي شماره : تارخ شروع كارآموزي : رشته تحصيلي : هفته : از تاريخ: لغايت تاريخ: ايام هفته مشروح كارهاي انجام شده در خلال

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از

بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از بسمه تعالی وضعیت سالمندان کشور صدرالدین بالدی موسوی کارشناس ارشد جمعیت شناسی مشاور ریاست مرکز آمار ایران در طول ۳۰ سال آینده سالمندان حدود ۲ ۰ درصد از جمعیت جهان را تشكیل می دهند. سازمان بهداشت جهانی تخمین

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

سرآغاز توجه نوین به کیفیت زندگی به تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سلامتی در سال 1948بر می گردد که سلامتی را به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی و اجتما

سرآغاز توجه نوین به کیفیت زندگی به تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سلامتی در سال 1948بر می گردد که سلامتی را به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی و اجتما بسمهتعالي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران پاياننامه جهت اخذ درجة كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي موضوع بررسي روايي و اعتبار مقياس كوتاه كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني -BREF) (WHOQOL و ارزيابي

توضیحات بیشتر

عنوان درس:

عنوان درس: معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی فرم اولیه طرح درس اطالعات مربوط به استاد: - نام استاد: حاجی حسینی آخرین مدرک تحصیلی : دکتری رشته تحصیلی: پرستاری سابقه آموزشی

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation تا ثیرات الکتریسته بر بدن مقدمه 10000 حدود به منجر ساله همه مراحل بیشتر در کاربردشان و پزشکی ابزارهاي افزایش حال در پیچیدگی صدمە به مربوط این صدمات در بیماران این ناشی ابزار محیط هاي در محیط هاي پزشکی

توضیحات بیشتر

First Trimester Screening

First Trimester Screening غربالگری ناهنجاریهای جنین دكتر مهران دخت عابديني اداره سالمت مادران وزارت بهداشت تاریخچه غربالگری ناهنجاریهای جنین ONTD Screening Down Syndrome AFP Only hcg 1 st Δ Free Beta NT 1 st Δ Biochem/NT Maximizing

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور

ادغام برنامه سلامت گوش وپیشگیری از کم شنوایی و ناشنوایی در نظام سلامت کشور به نام خالق هستی دستورالعمل برنامه غربالگری تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان ویژه کارشناس و مسئولین مراکز ارائه خدمات در چارچوب تفاهم نامه وزارت بهداشت و درمان و شرح وظایف بهورز/مراقب سالمت

توضیحات بیشتر

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و

دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک و دانشکده قالب نگارش طرح درس ترمی مخاطبان: دانشجویان ترم 2 بهداشت عمومی عنوان درس :بهداشت دهان و دندان تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(: 17 جلسه از یک واحد 17 جلسه ای ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:دو شنبه

توضیحات بیشتر

Student.doc

Student.doc راهنمای استفاده از رايا مدرسه (ويژه دانش ا موزان و اوليای دانش ا موزان) ي م.۱.۲ ۱ ورود دانش ا موزان در سمت كاربر برای هر دانش ا موزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد: بخش عمومی سايت که هر دانش ا

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - آذر و دي -91.doc

Microsoft Word - آذر و دي  -91.doc مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران (پياورد سلامت) دوره 6 شماره 5 آذر و دي 411-1391 403 بررسي برخي عوامل موثر بر چاقي در نوجوانان دختر مدارس راهنمايي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران معصومه

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران

چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران چالش ها و مزایای درمان با بوپره نورفین برای درمانگران Presented by: Dr.Mohammad Salehi (M.D., Ph.D Student of Addiction study) Department of Neuroscience and Addiction Studies, School of Advanced Technologies

توضیحات بیشتر

بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت نوجوانان دختر دبیرستان‌های شهر اهواز در سال 1393

بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت نوجوانان دختر دبیرستان‌های شهر اهواز در سال 1393 مقاله پژوهشی ٦٤٣-٦٥٤ ١٣٩٤ ١٤ بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت نوجوانان دختر دبیرستانهاي شهر اهواز در سال 1393 4 3 2 1 اعظم ارسنجانی شیرازي ناهید جوادي فر مژگان جوادنوري محمدحسین حقیقیزاده دریافت مقاله:

توضیحات بیشتر

آموزش نرم افزارهای آماری و پژوهشی آموزش نگارش مقاله پایان نامه و رساله پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته و... خدمت ویژه مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی:

آموزش نرم افزارهای آماری و پژوهشی آموزش نگارش مقاله پایان نامه و رساله پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته و... خدمت ویژه مرکز آماری و پژوهشی خوارزمی: آموزش نرم افزارهای آماری و پژوهشی آموزش نگارش مقاله پایان نامه و رساله پرسشنامه های استاندارد و محقق ساخته و... خدمت ویژه مرکز آماری و پژوهشی خوارز: محاسبه رایگان آلفای کرونباخ پرسشنامه برای خریداران پرسشنامه

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017 در حال حاضر نیاز بیشتری به تنوع و چابکی وجود دارد. مدیران پروژه باید به فناوری و همچنین انتظارات بالاتری از ذینفعان و مشتریان پاسخ دهند. بروزرسانی PRINCE2 تا کید بیشتری بر روشهای متناسب با نیازهای پروژه

توضیحات بیشتر

آمار توصیفی در SPSS

آمار توصیفی در SPSS به نام آنکه جان را فکرت آموخت 1 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان آمار و روش تحقیق جلسه ششم آمار توصیفی Descriptive Statistics with SPSS نیمسال دوم 94-93 مصطفی جهانگیر www.mjahangir.ir mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Attachment 6

Microsoft Word - Attachment 6 كاهش براي دومين سال متوالي 1 كشور در سال 1394 براي دومين سال متوالي كاهش يافت و با رشد منفي 43.2 درصدي نسبت به سال قبل به حدود 9 ميليارد دلار رسيد. (نمودار 1 ). همانگونه كه در جدول 1 مشاهده ميشود در سال

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال ب

Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال ب Information på persisk ADHD آشفتگی زندگی روزمره کمبود آرامش و تمرکز و نيز عدم کنترل رفتارهای غير منطقی در کودکان امری طبيعی است. ولی در کودکان مبتال به ADHD )اختالل بيش فعالی/کمبود توجه( شدت اين مشکالت

توضیحات بیشتر

Paziresh-Online94.docx

Paziresh-Online94.docx بسمه تعالی دانشگاه اصفهان ضمن تبریک قبولی و آرزوي موفقیت در تمامی مراحل تحصیل به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان سال تحصیلی 94-95 می رساند: در این دانشگاه ثبت نام اولیه الکترونیکی و غیرحضوري است و ثبت مشخصات

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

ارتباط اعتیاد به اینترنت با سلامت عمومی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1394: یک گزارش کوتاه

ارتباط اعتیاد به اینترنت با سلامت عمومی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1394: یک گزارش کوتاه ) گزارش کوتاه دوره 16 خرداد 275-282 1396 ارتباط اعتیاد به اینترنت موسی ابوالحسنی 1 فاطمه مهرآور 2 مرتضی شمسیزاده 4 دریافت مقاله: 95/10/13 چکیده با سلامت عمومی در پزشکی شاهرود در سال 1394: یک گزارش کوتاه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 12

Microsoft Word - 12 مقاله پژوهشي بررسي روايي- پايايي ترجمه فارسي نسخه والدين"پرسشنامه كيفيت زندگي نوجوانان مبتلا به فلج مغزي" 4 3 3 2 نرجس يارمحمدي دكتر مهدي رصافياني قدسيه جويني حميدرضا رستمي دكتر اكبر بيگلريان 5 فاطمه بهنيا

توضیحات بیشتر

وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی

وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مجله سلا مت و مر ا قبت سال سيزدهم شماره 4- زمستان 1390 وضعيت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني چكيده نويسندگان: 4 3 2* 1 رويا صادقي مراد علي زارعي پور حسين اكبري

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx

Microsoft PowerPoint - JCR for trainees.pptx InCites Next Generation Journal Citation Reports SOME OF FREQUENTLY QUESTIONS: How can I register in JCR? How can I view Journals in one Subject Category? What kind of information JCR pose about journals?

توضیحات بیشتر

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي

اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش متوسطه دفتر آموزش های فنی و حرفه ای- دفتر آموزش های کاردانش دبیرخانه راهبری کشوری برق و الکترونیک شیوه نامه کد شیونامه SH401 در نوشتن این شیوه نامه از محتوی " جشنواره های

توضیحات بیشتر

طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ار

طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ار طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان تعداد واحد: 0/ نظری ساعت پاسخگویی

توضیحات بیشتر

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي معاونت درمان دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني بازديدهاي مديريتي ايمني بيمار (Patient Safety Executive Walk-Rounds) ترجمه : فرناز مستوفيان كارشناس مسئول ايمني

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد

Microsoft Word - بررسی وضعیت صنعت فولاد بررسی وضعیت صنعت فولاد مقدمه صنعت فولاد یکی از موتورهاي محرك توسعه اقتصادي کشورها در سراسر جهان به شمار می رود. این صنعت علاوه بر نقش کلیدي در توسعه کشورهایی مانند ایالات متحده امریکا عاملی موثر در رشد

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج ر ا ه ب ه ر ا م ش م ه ن ل ا س -0 : ص ص ی ا ه ل د م ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ا م د خ ی ی ا ض ف ع

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Report of the Exhibition Industry UFI In November 2012

Microsoft Word - Report of the Exhibition Industry UFI In November 2012 گزارش UFI از صنعت نمایشگاه در جهان نوامبر 2012 1- فضاي نمایشگاهی موجود در جهان مراکز نمایشگاهی با حداقل 5000 متر مربع فضاي نمایشگاهی سرپوشیده تعداد مراکز نمایشگاهی کل فضاي سرپوشیدهي نمایشگاهی 32/6 میلیون

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 به نام خداوند بخشنده و مهربان جایگاه EN 1090 در کمیته متناظر سازه هاي فولادي ISO/INSO TC 167 اروپا مهندس رضا ایمانیان نجف آبادي دبیر کمیته متناظر سازه هاي فولادي در سازمان ملی استاندارد ایران ISO/INSO

توضیحات بیشتر

ÑÇåäãÇí Êßãíá †ÑæäÏå ÓáÇãÊ ãÏÑÓå ãÑæÌ ÓáÇãÊ

ÑÇåäãÇí Êßãíá †ÑæäÏå ÓáÇãÊ ãÏÑÓå ãÑæÌ ÓáÇãÊ دستورالعمل تکمیل پرونده سلامت مدرسه پرونده سلامت مدرسه مجموعه کاملی جهت ثبت کلیه فعالیت هاي بهداشتی و درمانی در مدارس می باشد و براي تمام مدارس ابتداي ی راهنماي ی متوسطه که تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - Internal QC

Microsoft PowerPoint - Internal QC INTERNAL QUALITY CONTROL R. Mohammadi Biochemist (Ph.D.) Faculty member of Medical Faculty Primary Equipment Staff Variables Test Materials Results LABORATORY VARIABLES Preanalytical Variables Analytical

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

34.xps

34.xps Journal of Analitical-Cognitive Psycholoy Vol 9/Issue 34/Autumn 2018 PP: 39-53 ی ت خ ا ن ش - ی ل ی ل ح ت ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 7 9 3 1 ز ی ی ا پ م ر ا ه چ و ی س ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 9 3-3 5

توضیحات بیشتر