ارائه مدل ارزیابی تکنولوژی پایدار در حوزه حمل‌و‌نقل شهری تهران

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "ارائه مدل ارزیابی تکنولوژی پایدار در حوزه حمل‌و‌نقل شهری تهران"

رونوشت

1 ارائه مدل ارزيابي تکنولوژي پايدار در حوزه حملونقل شهري تهران تيمور مرجاني محمدرضا پورعابدي ليال سعيدي عليرضا مينو * دریافت: 1395/12/25 پذیرش: 1396/03/01 استاديار گروه مديريت پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهي تهران ايران استاديار گروه مديريت پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي تهران ايران استاديار گروه مديريت دولتي دانشکده مديريت دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران غرب تهران ايران دکتري مديريت دولتي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي تهران ايران چکيده: با توجه به معضالت فعلي شهر تهران در حوزه حملونقل در اين پژوهش سعي شده است نسبت بهه تهدوين مهد ارزيابي تکنولوژي پايدار در حوزه حملونقل شهري تهران اقدام گردد. اين تحقيه بهه روآ آميهتهه ان هام شهده و در فهاز کيفي با استفاده از اصو نظريه دادهبنياد نسبت به شناسايي مؤلفههاي مهم در ارزيابي تکنولوژي و تهدوين مهد پهارادايمي اقدام شد و در فاز کمي نيز با استفاده از تحليلعاملي تأييدي مد تدوين شده مورد آزمون قرار گرفت. نتايج تحقي حاکي از آن بودند که مقولهمحوري در ارزيابي تکنولوژي پايدار در حوزه حملونقل شهري تهران کارکردهاي مرتبط با اسهتفاده از تکنولوژيهاي حملونقل شهري ميباشد که به واسطه رشهد جمعيهت و بهه تبه گسترآ حاشيهنشيني و مهاجرتهاي آونگي در اطراف تهران و محهدود بهودن منهاب آن تقاضهاي روزافهزون سهفرهاي شههري طبيعهي اکولهوژيکي و انهرژي اي هاد ميشود. راهبردهايي مانند: برنامهريزي استراتژيك و آيندهنگر در حوزه حملونقل شهري تههران ظرفيتسهن ي حملونقهل متناسب با ميزان تقاضاي سفرهاي شهري ارزيابي انطباق با الزامات قوانين و مقررات ملي و جهاني ارزيابي توجيه اقتصادي تکنولوژي پايدار در حوزه حملونقل و امکهان اي هاد سهرمايهگذاري الزم بها رويکهرد اقتصهاد مقهاومتي ارزيهابي مالحظهات عملکردي کيفي و فني تکنولوژي در حوزه حملونقل شهري ارزيابي و پايش اثهرات زيسهتمحيطي و آنهاليز چرخهه حيهات تکنولوژيهاي حملونقل استفاده از انرژيهاي پاک و کمکربن در ت هيزات حملونقهل و... ارائهه شهدند. راهبردههاي بيهان شده تحت تأثير ارزآها و فرهنگ جامعه سطح آگاهيها و درک عمومي جامعه از مهاطرات ناشي از تکنولوژيهاي ناپايهدار در حوزه حملونقل فرهنگ شهرنشيني و رعايت قوانين و مقررات در حوزه حملونقل توسط مهردم و ويژگيههاي تههران از منظر اقليمي جمعيتي جغرافيايي سياسي امکاناتي زيرساختي و مهندسي و... هستند. انتظار ميرود اجهراي راهبردههاي بيان شده بتواند من ر به رخدادها و پيامدهايي از قبيل: ارتقاي جايگاه ايران در رتبهبنهديهاي بينالمللهي ارتقهاي سهالمت جسمي رواني نشاط و رفاه جامعه و بهرهوري نيروي کار اسهتفاده بهينهه از امکانهات و زيرسهاختهاي شههري و ت هيهزات حملونقل ارتقاي سطح دانش و نگرآ عمومي در زمينه اسهتفاده از تکنولوژيههاي پايهدار در حملونقهل رشهد اقتصهادي پايدار کارآفريني و اشتغا کارآمدي فصلنامه علمي- پژوهشي اقتصاد و مديريت شهري 2(6 )پياپي 22(( نمايه در Noormags Google Scholar SID GateWay-Bayern EBZ Econbiz EconLit ISC Civilica RICeST Ensani Magiran شاپا: و عملکرد مثبت در حوزه حملونقل شهري و محيطزيست شهري سالم و بهرهور گردد. واژگان کليدي: تکنولوژي پايداري حملونقل شهري ارزيابي تکنولوژي محيطزيست شهر تهران طبقهبندي N55, L24, L91, F18 :JEL فصلنامه علمي- پژوهشي اقتصاد و مدیریت شهري * نويسنده مسئو :

2 2 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اقتصاد و مديريت شهري/ شماره بيستودوم بهار مقدمه امروزه مديريت اثربهش تکنولوژي نيازمند نگهاهي ژرف و همهجانبهه بهه تکنولهوژي و پيامهدهاي توسهعه و بههکارگيري آن اسهت امها مسهأله ايهن اسهت کهه هنهوز مديريت تکنولوژي به عنوان تهصصي متمهايز و حيها ي ت جههاي خههود را در کشههور بههاز نکههرده اسههت. ارزيهها يب و پيشبيني تکنولوژي که جزء الينفك مديريت تکنولهوژي است قبل از ههر چيهز ابهزا ير بهراي روشهنگري دربهاره پيامدهاي توسعه و بهکارگيري تکنولوژي در سطح کشور ميباشد. در برنامهريزي براي توسعه تکنولهوژي معمهوال کمتر به موضوعات پايداري تکنولوژي پرداختهه ميشهود )ملکيفر و بوشهري و کارايي اکولوژيکي در جهان نگاهه يا 1392(. عليرغم محدوديت ظرفيت توسعهاي معطوف به موضوعات پايداري شده اسهت. ههدف توسهعه پايهدار برآورده نمودن نيازهاي حا بدون به مههاطره انهداختن توانايي نسله يا آينهده بهراي بهرآورده نمهودن نيازههاي خودشههان ميباشههد )زاهههدي 1391(. در ايههن ميههان موضوعات تکنولوژيکي از لحها تأثيرگهذاري بهر زنهدگي آينهدگان از مقهوالت مههم بهه شهمار ميآيهد و موضهو پايداري تکنولوژي به شدت کانون توجه قرار گرفته است. نکتهه حهائز اهمي ته وجود روشي جهت ارزيا يب در مبحه تکنولهوژي پايهدار و انطباق آن با اصو پايهداري است. عليرغم مطالعهات ان هام شهده بيشهتر مهد هاي ارزيابي تکنولوژي معطوف به جنبهههاي فنهي اقتصهاد و سودآوري يا بهشهاي مهتصري از ساير ابعاد ميباشهند و مدلي که بتواند به صورت جهام از تمهامي جوانهب بهه ويژه جنبههاي پايداري تکنولوژي را ارزيابي کنهد وجهود ندارد. از اين رو با توجه به وجود تکنولوژيههاي مهتله در کشهور و از طرفهي نيهاز کشهور بهه توليهد يها انتقها تکنولوژيه يا جنبههاي مهتل انطباق آن با شاخصه يا نهوين ضهروري اسهت ابتهدا تکنولهوژي از مورد ارزيا يب قرار گرفتهه و در صهورت پايداري توليد استفاده اشهاعه يا انتقا صورت پذيرد. بدين منظور الزم است از اصو و شاخصه يا توسعه پايدار در اين زمينه به نحهو مطلهوبي بهره گرفت. همچنين يکي از مناب مههم در اي نه زمينهه اسهناد باالدسهتي در کشهور اسهت. يکهي از ايهن اسهناد ک يل سياسته يا نظام در بهش رشهد و توسهعه فنهاوري است. از اين رو با بهرهگيري از مطالب بيان شده ميتوان يك الگوي بومي بهمنظور ارزيايب تکنولوژي پايدار تدوين کرد. در دهههاي اخير افزايش جمعيت شهري و توسهعه شهرنشيني از يك سو و عدمتکافوي حملونقهل همگهاني در مقابل تقاضهاي روزافهزون سهفرهاي شههري از سهوي ديگر من ر بهه افهزايش اسهتفاده خهودروي شهصهي در کالنشهرها و به ويژه پايتهت شده است. شهر تههران بها جمعيهت حهدود 9 ميليهون نفهر بزر تهرين کالنشههر خاورميانه اسهت کهه بها مشهکالت متعهددي در سيسهتم حملونقل خود مواجه است. در 10 سا اخير با افهزايش مالکيت خودرو و افزايش رفهاه نسهبي نهرف سهفر رو بهه افزايش است به طوري که نزديك بهه 18 ميليهون سهفر سواره طي روز در شبکه معابر شههر تههران جريهان دارد. اين تعداد سفر منشهأ بسهياري از مشهکالت ديگهر شههر تهران است بهطوري که روزانه قريهب بهه 10/8 ميليهون ليتر بنزين توسط خودروها مصرف ميشود کهه ايهن امهر باع افزايش آلودگي محيطزيسهت و در نتي هه کهاهش ضهريب ايمنهي و سهالمت شههروندان ميشهود )ثنهايي و همکاران 1394(. با توجه به اهميت کالنشههر تههران و از طرفي معضالت آلودگي و ترافيك که دو معضل عمهده در اين کالنشهر ميباشد و از طرفي ديگهر بها توجهه بهه تکنولوژيمحور بودن صنعت حملونقل در اين پهژوهش سعي شده است که الگهوي تکنولهوژي پايهدار بهراي اي نه صنعت در شهر تهران تهدوين گهردد. يکهي از جنبهههاي کاربردي اين تحقي انتهاب تکنولوژيههاي مناسهب در صنعت حملونقل شهري تهران است. در حا حاضهر بها توجهههه بهههه قهههرار گهههرفتن در دوران پسهههابرجام و سرمايهگذاريهاي خارجي در کشور بهه ويهژه در حهوزه حملونقهل شهههري توليههد و انتهههاب تکنولوژيههايي کههه بتواننهد از معضهالتي کهه بهه واسهطه اسهتفاده از

3 ارائه مد ارزيابي تکنولوژي پايدار.../ تيمور مرجاني محمدرضا پورعابدي ليال سعيدي عليرضا مينو هههههههههههههههههههه 3 تکنولوژي نامناسب در حملونقل اي اد شهدهاند بکاهنهد ضرورت دارد. 2- پيشينه تحقيق الف( پژوهشه يا خارجي اتحاديههه اروپهها )2007( 1 در گزارشههي از ارزيههابي پايداري تکنولوژيها به عواملي ماننهد: توجهه بهه چرخهه عمر محصو )قابليت بازيافت( ارزيابي يا تحليهل اثهرات هزينههههاي مالکيههت جنبههههاي اجتمههاعي جنبههههاي سيستمي تأثيرات ايمني بهداشت و محيطزيست و ارزيهابي اقتصادي به عنوان موضوعات مهم تأکيد کرده است. برنهت 2 و همکهارانش )2011( در مقالههاي مبحه ترازنامه تکنولوژي پايدار و چارچوب ارزيا يب تکنولوژي بها رويکرد پايداري و نظاممند را مطرح کردنهد. آنهها نتي هه گرفتند که تکنولوژي قابل ديدن نيست و اغلب در دانش افراد يا سرمايهه يا ف ي ن فيزيکي متبلور شده اسهت از ايهن رو بسيار دشهوار اسهت کهه بتهوان حيطهه و محتهواي آن را مشهص کرد. آنها دستهبندي روآها و ابزارهاي ارزيهابي تکنولوژي را شامل: ت زيهوتحليهل اقتصهادي روآههاي تصميمگيهري مهندسهي يها ت زيههوتحليهل سيسهتمها پيشبيني تکنولوژي پهايش اطالعهات ارزيها يب ارزيا يب عملکهرد ريسك تحليل بازار و ت زيههوتحليهل تهأثير عوامل خارجي ميدانند. نکته مههم در اي نه مطالعهه ايهن است که حوزهههاي توسهعه پايهدار )سياسهي اجتمهاعي زيستمحيطي و فرهنگي( نيز در نظر گرفته شدهاند. اشههبي و فههرر بههاال )2013( 3 در مقالهههاي بهها عنهوان»تکنولهوژي پايهدار چيسهت«بهه تشهريح ابعهاد تکنولهوژي پايهدار پرداختنهد. بهه نظهر آنهها در توسهعه پايهدار سهه سهرمايه جههان مهردم و موفقيهت نقهش دارنهد. بهه زعهم آنهها شهش شهاخص مهواد و سهاخت طراحهي محه يطزيسههت قهوانين و مقه ررات جامعه ه و اقتصهاد از مههمتهرين شهاخصهاي ارزيهابي تکنولهوژي پايدار هستند. بائر و براون )2014( 4 در مقالهاي با عنوان»ارزيهابي کمي تکنولوژي مناسب«ضمن اشاره به تعريه ارزيهابي تکنولوژي و ضرورت استفاده از تصميمگيري چندمعياره عوامل زير را به عنهوان شهاخصهاي ارزيهايي تکنولهوژي بيان کردند که عبارتند از: استفاده کارآمد از مناب اي اد شغل در دستر بودن مواد خهام سهادگي سههولت در اسهتفاده منهاب ت ديدپهذير انطبهاقپهذيري مناسهب و استقال. آنها براي هر شاخص پنج سطح از خيلي پايين تا خيلي باال تعري کردند و براسا اصو تصميمگيهري چندمعياره به ارزيابي تکنولوژيها پرداختند. ب( پژوهشهاي داخلي ملهههكزاده )1384( در مقالههههاي بههها عنهههوان»ارزيابي فنهاوري ضهرورتها و الزامهات«بيهان ميکنهد کههه ارزيههابي فنههاوري فراينههدي علمههي کنشههي و ارتبههاطي اسهههت کهههه بهها ههههدف کمهههك بهههه درک ديهدگاههاي اجتمهاعي و سياسهي بها دانهش و فنهاوري مطهرح ميشهود و جوانهب اجتمهاعي و اثهرات ناشهي از يههك فنههاوري را بررسههي ميکنههد. بههه زعههم وي چهههار رويکههرد در ارزيههابي فنههاوري مههورد اسههتفاده قههرار ميگيههههرد کههههه عبارتنههههد از: ارزيههههابي فنههههاوري آگههاهيدهنههده ارزيههابي فنههاوري راهبههردي ارزيههابي فناوري سازنده و ترسيم آينده. طالقهاني )1384( در مقاله هاي به ا عنه وان»نقهش مهديريت فنهاوري در توسهعه پايهدار«بيهان ميکنهد کهه فناوري نهتنها موجب تغييهر ميشهود بلکهه پاسههي بهه تغيير به سهمت توسهعه پايهدار در جامعهه اسهت. وي در مقاله خود ويژگيهاي فناوري مناسب را تشريح ميکنهد که عبارتند از: انطباق با نيازهاي اصلي مردم امکان اي اد شغل جذب نيروي کهار ارزان بهودن تکنولهوژي اي هاد زمينه براي فعاليتهاي کوچك توليدي و فهراهم نمهودن امکان استفاده حداکثري از مواد اوليه موجود. 4- Bauer and Brown 1- European Commission 2- Brent 3- Ashby and Ferrer-Balas

4 4 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اقتصاد و مديريت شهري/ شماره بيستودوم بهار 1397 استادي جعفري و رصافي )1392( در پژوهشهي بها استفاده از مد شهر مشهد را مد هاي سيستم پويايي وضهعيت حملونقهل سازي کردند. 20 سناريو در پنج گروه سياستي جهت ارزيابي توسعه پايهدار حملونقهل شههري براي اف بيستساله در نظر گرفته شده و بر مبناي نتايج آن سياستهاي مهوردنظر در سها طهرح اولويهتدههي شده است. در اين ارزيهابي مشههص شهد سياسهتههاي همپيمايي کاهش خودروهاي فرسوده و افزايش کيفيهت وسايلنقليه همگاني بيشترين تهأثير را بهر شهاخصههاي پايداري گذاشته و توانسته معضالت ناشي از حملونقل را طي بيست سا آينده کمينه کند. تقوايي و س ادي )1395( در مقالهاي مههمتهرين عوامل و شاخصهاي مؤثر بر حملونقل شههري در شههر اصفهان را با استفاده از ت ربيهات حمهلونقهل شههرهاي پيشرو در اين زمينه تعيين کردند. روآ تحقيه از نظهر هدف کاربردي- توسعهاي و از نظر روآ تحليلهي- محتهوايي است. براي ت زيهوتحليل تکنيكههاي کمهي و کيفهي از نرمافهزار SPSS اسهتفاده شهده اسهت و ابهزار گهردآوري اطالعات ترکيبي از روآهاي کتابهانههاي و ميهداني در رابطه با شاخصهاي حملونقل پايدار است. نتهايج نشهان دادند که وضعيت حملونقل پايهدار شههر اصهفهان رونهد نزولي داشهته اسهت. راهبهرد مناسهب در شههر اصهفهان اجراي همزمان سياستهاي حملونقل پايدار است. تنديسهههه و رضهههايي )1392( در مقالههههاي بهههه برنامههريهزي راهبهردي حمهلونقهل پايهدار شههري در شه هر مشه هد مقهد پرداختنه د. ايه ن مقاله ه از لحها ههدف کهاربردي و از حيه روآ توصه يفي- تحليلهي است. شهيوه جمه آوري دادههها بهه صهورت کتابهانههاي و مطالعههات ميههداني بههه روآ پيمايشههي )مصههاحبه و پرسشههنامه( صههورت گرفتهانههد. ابتههدا نقههاط قههوت و ضههع فرصههتههها و تهديههدهاي توسههعه حمههلونقههل پايهدار شههري تعيهين و بها اسهتفاده از مهد SWOT ت زيهههوتحليههل شههدند و راهبردهههاي مناسههب ارائههه گرديد. در پايهان راهبردههاي ارائهه شهده بها اسهتفاده از روآ مههههاتري کمههههي برنامهههههريزي راهبههههردي (MPSQ) اولويههتبنههدي شههدند. يافتههههاي تحقيهه نشهان دادنهد که ه راهبه رد نههايي توسه عه حمه لونقه ل پايدار شهري کالنشههر مشههد راهبهردي تههاجمي بهر پايههه تقويههت نقههاط قههوت و اسههتفاده از فرصههتهههاي موجود است. 3- مباني نظري واژه تکنولوژي از اوايل سا 1700 ميالدي ابهدا شد و در مدت پن اه سها همههگير گرديهد. تکنولهوژي ريشههه يونههاني دارد و از دو کلمههه Techne و Logie تشکيل شده است. Techne به معني هنر مههارت و آن چيزي است که آفريده انسان باشهد و در مقابهل Arche يعنهي آفريهده خداونهد قهرار دارد. Logie يها Logos در يونان قديم به معني علم دانش و خرد بهه کهار ميرفتهه است. تعاري تکنولوژي تا حد زيادي به سليقه و نگهرآ پيشهنهاددهندگان آنهها بسهتگي دارد. آنچهه در بيشههتر تعهاري مشهترک ميباشهد ايهن اسهت کهه تکنولهوژي بههکارگيري دانهش و ت ربهه جههت توليهد محصهوالت و خدمات در راستاي نيازهاي توسعهاي انسهانها و جامعهه ميباشد )محمودزاده 1389(. اصطالح توسعه پايدار بهه صهورت وسهي و بعهد از گزارآ برانتلند با عنوان»آينده مشترک ما«و اجهال ريو در سا در بح 1992 مطرح شد. از آن زمان تهاکنون افهراد و جدا هستند که توسعه پايهدار در عمهل چهه معنايي دارد و چگونه ميتوان بهه آن دسهت يافهت. يهك جامعه در صهورتي پايهدار اسهت کهه در آن ههم شهرايط انساني و هم وضعيت اکوسيستم رضايتبهش يا در حا بهبود باشهد. بهه عبهارت ديگهر اگهر ههر يهك از ايهن دو وضعيت رضايتبهش نباشد يا در حا بدترشهدن باشهد جامعه پايدار نيست )زاهدي 1391(. توسعه پايدار فراينهدي اسهت کهه طهي آن مهردم يك کشور نيازههاي خهود را بهرآورده مهيکننهد و سهطح زنههدگي خههود را ارتقهها ميبهشههند بههدون آنکههه از

5 ارائه مد ارزيابي تکنولوژي پايدار.../ تيمور مرجاني محمدرضا پورعابدي ليال سعيدي عليرضا مينو هههههههههههههههههههه 5 منهابعي که ه به ه نسهلهاي آينهده تعله دارد مصههرف کننهد و سهرمايههاي آتهي را بهراي تهأمين خواسهتهاي آنههي هههدر دهنههد. بنههابراين توسههعه را زمههاني پايههدار ميخهوانيم کهه مههرب نباشهد و امکهان حفه منهاب )اعههم از آب خههاک هههوا منههاب ژنتيکههي جههانوري و...( را براي آيندگان فراهم آورد. تکنولوژي پايهدار يهك ايهده ميباشهد کهه ممکهن است بهه سهطح جديهدي از پيشهرفت واقعهي در سراسهر جهههان من ههر شههود. معمههوال خصيصههههايي کههه يههك تکنولههوژي را پايههدار ميسههازد عبارتنههد از: کههارايي انهرژي کهاهش آلهودگي قابليهت بازيافهت و سههولت در نگههداري و تعميهرات. خصيصهههاي تکنولهوژي پايهدار عبارتند از: - تکنولوژي پايدار هر نو مناب جبرانناشدني را از بين نميبرد. - تکنولوژي پايدار داراي دوام کافي است کهه ههر منب انرژي ت ديدپذيري که مورد نياز باشهد را در طهو عمر خود استفاده نمايد. - تکنولوژي پايدار روند کاهش مناب مورد نيهاز را اي اد ميکند به طوري که بها افهزايش جمعيهت و رشهد اقتصادي مصرف کلي منهاب ثابهت ميمانهد يها کهاهش مييابد. - تکنولوژي پايهدار از منظهر اقتصهادي داراي دوام است و من ر به اي اد ارزآ در بلندمدت ميشود. - تکنولوژي پايدار و آموزآهاي مهورد نيهاز بهراي اجههرا و نگهههداري آن در خلهه ارزآ سهههيم هسههتند.(Gernand, 2009) اما در اين ميان دو تضاد نيز در ايهن حهوزه وجهود دارد که معضل اصلي در حوزه تکنولوژي پايدار است: - تکنولوژيهاي با کهارايي بيشهتر ممکهن اسهت از مناب بيشتري استفاده نمايند و به جاي ذخيره مناب به تهليه آنها کمك کنند. - تکنولوژيهههاي توصيهشههده )پايههدار( ممکههن است با آسيبرساني کمتهر من هر بهه انتقها توليهد بهه موضههوعات غيرقههانوني شههوند و مشههکالت را تشههديد کنند 2015) al.,.(mulder et در اواخههر دهههه 60 اصههطالح و مفهههوم ارزيههابي تکنولهوژي در پهي توجهه بهه اثهرات منفهي آن پديهدار گشت. تا آن تهاري تصهور بهر ايهن بهود کهه تکنولهوژي صههرفا عامههل پيشههرفت جامعههه اسههت و داراي منههاف زيادي اسهت. اصهطالح ارزيهابي تکنولهوژي را عمومها بهه فيليههي ياگههار 1 مشههاور کميتههه علههوم فضههايي م لهه آمريکا نسهبت ميدهنهد. بهدين ترتيهب وقتهي تشههيص داده شهد کهه تکنولهوژي عهالوه بهر جنبهههاي مثبهت نتههايج منفههي نيههز بههه همههراه دارد نهضههت ارزيههابي تکنولهوژي در سراسهر جههان شهکل گرفهت )بهاقرينژاد و مالحههي 1389(. اسههميت و لي ههتن 2 بههه سههه عامههل مهم در اين باره اشاره کردهاند: از شرو - نگراني درباره پيامدهاي تکنولوژيه يا - نياز به ارزيا يب پروژهه يا - نياز به مشارکت بيشتر طرفه يا جامعه )قاضينوري 1383(. 4- روش تحقيق جديد تکنولوژيکي دولتي قبل و افهراد ذينف محههيط اجههراي تحقيهه حاضههر شهههر تهههران و صهنعت حملونقهل شههري مهرتبط بها آن ميباشهد. بهه منظور معرفي شههر تههران از جهدو 1 کهه بهر اسها مشهصههههههاي جمعيتشههههناختي و حملونقههههل در سطح تههران ميباشهد اسهتفاده شهده اسهت. جهدو 1 بهر اسها آخهرين آمهار و اطالعهات حملونقهل شههر تهههران کههه توسههط معاونههت و سههازمان حملونقههل و ترافيههك شهههرداري تهههران تهيههه شههده اسههتهرا گرديده است. 1- Philip Yagar 2- Smith and leijten

6 1397 بهار بيستودوم شماره شهري/ مديريت و اقتصاد هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 6 شرح تهران شهر کلي اطالعات 1- جدول مقدار واحد جمعيت مساحت منطقه تعداد جمعيت تراکم شاغل جمعيت تحصيل حا در جمعيت بنزين روزانه مصرف حملونقل ويژه گازوئيل روزانه مصرف 8/ / /9 2/3 1394( تهران شهرداري ترافيک و حملونقل سازمان و )معاونت منبع: سهعي تحقيه روآ حيح صه ين تبيه ور منظه بهه 1 سهاندرز توسهط کهه پهژوهش پيهاز مهد از اسهت شده براسهها و اسههت شههده ههاد اي پژوهش فلسفي مبناي پژوهش اصلي جهتگيري پژوهش رویکرد پژوهش نوع پژوهش )صبغه( محيط پژوهش استراتژي پژوهش اصلي هدف اطالعات گردآوري شيوههاي مههاهيتي داراي آن نههام نفر ميليون کيلومترمرب منطقه هکتار در نفر درصد درصد ليتر ميليون ليتر ميليون تحقيه روآشناسهي گهردد. اسهتفاده اسهت اليهاليهه جههدو بهها مطههاب آن اجرايههي فازهههاي و حاضههر ميباشد. 1 شکل پژوهش پياز مدل اساس بر تحقيق روششناسي خالصه 2- جدول کيفي( )فاز فرااثباتگرايي و کمي( )فاز اثباتگرايي کاربردي استقرايي جم ابزار توسعه )اکتشافي ترکيبي ميداني و کتابهانهاي دادهها( آوري و 2 تئوري( )گراندد دادهبنياد تئوري کيفي: بهش پيمايشي کمي: بهش مفهوم يك تبيين و پيشبيني اسناد و ادبيات مطالعه و مصاحبه کيفي: بهش پرسشنامه کمي: بهش نظري مباني مطالعه و بررسي مطالعات دستهبندي و جمعبندي پرسشنامه طرحي اي ددا د تجزيهوتحل گرديوري يماري اي نمونه زمي نهايي مدل تدوين کمي فاز ي ز فا ررري ز ررراي ددا گررررديوري نظرن صاحب دد )گرنر ي ر ز اي ر ددا د ر تحل تئوري( پارديمي مدل تدوين موضوع ادبيات بررسي اجرا مختلف فازهاي در پژوهش مختلف مراحل 1- شکل 1- Saunders

7 ارائه مد ارزيابي تکنولوژي پايدار.../ تيمور مرجاني محمدرضا پورعابدي ليال سعيدي عليرضا مينو هههههههههههههههههههه 7 بههراي جمهه آوري اطالعههات در بهههش کيفههي از مطالعه ادبيهات موضهو و مصهاحبهههاي عميه )پيهاده کهردن مصهاحبهها بررسهي مسهتندات و يادداشهتهاي محق بر حسهب گرانهدد تئهوري( و در بههش کمهي از پرسشنامه محقه سهاخته بهر اسها نظهرات خبرگهان و مطالعهات اسههنادي جمهه آوري شهده اسه تفاده گرديه د. جامعه آماري تحقي حاضهر شهامل دو بههش بهه شهرح زير ميباشد: - جامعه آماري بهش کيفي: در اين بههش جامعهه آمههاري شههامل خبرگههان حرفهههاي و علمههي در حههوزه تکنولوژيهههاي حملونقههل شهههري مههديران حههوزه خودروسازي و حملونقل در تهران مديران و کارشناسان اجرايي سازمان محيطزيست تهران و شهرداري تههران و زيرم موعههاي آن ميباشد. - جامعه آماري بهش کمي: در اين بههش جامعهه آماري شامل کارشناسان حوزهههاي مهديريت شههري از حوزههاي محيطزيست توسعه پايدار شهرداري تههران و کارشناسان حوزه تکنولوژي صناي خودروسازي ميباشد. متناسب با جامعه آماري نمونه آماري نيز شامل دو بهش به شرح زير ميباشد: - نمونههه آمههاري بهههش کيفههي: بهها توجههه بههه ماهيههت و روآ تحقيهه )اسههتفاده از گرانههدد تئههوري( چنانچههه مطالعههه روي نههو خاصههي از جمعيههت مههورد آزمهههون يههها زمانههههاي خاصهههي صهههورت بگيهههرد از نمونهگيري هدفمنهد اسهتفاده مهيکنيم لهذا از آن هايي کههه در بهههش کيفههي از خبرگههان حرفهههاي حههوزه تکنولههوژي انتهههاب ميشههوند و بهها آنههها بههر اسهها روآ نظريههههپردازي دادهبنيهههاد مصهههاحبه ميشهههود روآ نمونهههگيري نظههري اسههت و بهها بهرهگيههري از خبرگههان )جامعههه آمههاري بيههان شههده( در حههوزه تکنولوژيهههههاي حملونقههههل شهههههري اطالعههههات جمههه آوري ميگهههردد. البتهههه ايهههن تعهههداد نمونهههه ماداميکههه دادههههاي جديههدي در ارتبههاط بهها موضههو احصهاء گهردد ادامهه مييابهد تها شهاخصها و معيارههاي مههدنظر در حههوزه شههاخصهاي ارزيههابي تکنولههوژي پايههدار بههه اشههبا برسههند. مطههاب بهها اصههو گرانههدد تئههوري پهه از اجههراي اولههين مصههاحبه نسههبت بههه جمهه آوري دادهههها و ت زيهههوتحليل آنههها اقههدام و تهها حصو اشبا نظري فرايند مذکور ادامه يافت. - نمونههه آمههاري بهههش کمههي: بههراي ان ههام معههادالت سههاختاري از نرمافههزار PLS اسههتفاده شههده است لذا بر حسب يکهي از قواعهد شهناخته شهده بهراي تعيههين ح ههم نمونههه الزم در روآ PLS کههه توسههط بههارکالي 1 و همکههارانش در سهها 1995 ارائههه شههده اسههت حههداقل ح ههم نمونههه الزم بههراي اسههتفاده از روآ PLS برابهر اسهت بها بزر از دو قاعده زير: تهرين مقهدار حاصهل - 10 ضرب در تعداد شاخصهاي مد اندازهگيري که داراي بيشترين شاخص در ميان مد مد اصلي پژوهش است. هاي اندازهگيري - 10 ضرب در بيشترين روابهط موجهود در بههش ساختاري مد اصلي پژوهش که به يهك متغيهر مربهوط ميشوند. از ايهن رو بها توجهه بهه مهوارد بيهان شهده و بهر حسههب مهد کيفهي تحقيه که ه به ه وسههيله گرانههدد تئههوري بهدسههت آمههد بيشههترين روابههط موجههود در بهش سهاختار اصهلي مهد برابهر بها عهدد 14 ميباشهد )مقولههاي مربوط بهه راهبهرد کهنش( کهه حاصلضهرب ايهن عهدد در عهدد 10 برابهر بها 140 خواههد بهود لهذا تعهداد نمونهه جههت ان هام بههش کمهي برابهر بها 140 نمونهههه تعيهههين گرديهههد. همچنهههين از نمونههههگيري هدفمند و در دستر استفاده شده است. پهه از تههدوين اوليههه سههؤاالت پرسشههنامه بههه منظه ور بررسهي روايهي محتهوايي و صهوري اقهدام بهه انتههاب 10 خبهره از افهرادي کهه در بههش کيفهي بها آنها مصهاحبه شهده بهود گرديهد و بهر اسها نظهر آنهها شهاخص CVI جههت مشههص نمهودن ميهزان روايهي 1- Barkolay

8 8 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اقتصاد و مديريت شهري/ شماره بيستودوم بهار 1397 محتهوايي محاسهبه شهد. همچنهين ضهريب تهأثير نيهز جهههت تعيههين ميههزان روايههي صههوري محاسههبه شههد. براسهها نتههايج بهههدسههت آمههده نسههبت بههه اصههالح عبههارات پرسشههنامه اقههدام گرديههد. نتههايج حههاکي از روايههي محتههوايي و صههوري قابههلقبههو پرسشههنامه تهدوين شهده هسهتند. بهه منظهور تعيهين پايهايي ابهزار نسبت بهه انتههاب تصهادفي 30 نفهر از جامعهه آمهاري اقههدام و پهه از تکميههل پرسشههنامه )پيشآزمههون( توسهط آنهها ضهريب آلفهاي کرونبهاف محاسهبه گرديهد که عدد آن معهاد 0/91 بهوده کهه نشهان از بهاال بهودن ميزان پايايي ابزار دارد. پهه از نهههايي کههردن ابههزار تحقيهه و تههدوين نهههايي پرسشههنامه پرسشههنامه بههراي نمونههههاي اخههذ شده از جامعهه آمهاري ارسها شهد. بها توجهه بهه اينکهه مطهاب بها محاسهبه صهورت گرفتهه 140 نمونهه مهورد نيهاز بهود بها پيشبينهي 20 درصهد بهه عنهوان ضهريب باالسههههري )پيشبينههههي عههههدمتکميل و عههههودت پرسشههنامهها( 170 پرسشههنامه بههين نمونهههها توزيهه گرديهد. شهايان ذکهر اسهت از نمونهههاي در دسهتر از جامعههه در ايههن خصهههو اسههتفاده شههد. پههه از جمهه آوري پرسشههنامهها 155 پرسشههنامه تکميههل شهده بهود کهه مبنهاي محاسهبات آمهاري قهرار گرفهت. اطالعهات خههام په از ورود بههه نرمافههزار EXCEl در داخهههل نرمافهههزار SmartPLS3 بارگهههذاري شهههده و فرايند تحليل آماري آغاز گرديد. در ايههن پههژوهش در فازهههاي کيفههي و کمههي از روآهاي متفاوتي براي ت زيههوتحليهل دادههها اسهتفاده شده است که در ادامه به آنها اشاره ميگهردد. در بههش کيفي استراتژي گراندد تئوري به کهار گرفتهه شهد و در بههش کمهي بها تکيهه بهر اسهتراتژي پيمهايش از روآ مد سازي معادالت ساختاري استفاده گرديد. در روآ نظريهههههپردازي دادهبنيههههاد 1 )نظريههههه زمينهههاي( دادههههاي گههردآوري شههده بههه وسههيله رويههههههاي کدگههههذاري و نمونهههههگيري نظههههري ت زيههوتحليل ميشهوند و تئهوري بها کمهك رويهههاي تفسههيري حاصههل ميشههود. در ايههن تحقيهه پهه از ان ههام مصههاحبهها و بررسههي يادداشههتهاي محقهه و سههاير منههاب اطالعههات جمهه آوري شههده در نرمافههزار تحليههل کيفههي MAXQDA نسهههه 10 وارد شههدند و مد پارادايمي با توجهه بهه کدگهذاري محهوري تبيهين گرديد. مد پارادايمي شامل مؤلفههاي زير است: 2 منظهور از شهرايط علهي حهواد شرايط علي : رويدادها و اتفاقاتي هستند که من ر به رخداد يها توسهعه يك پديده ميشوند. 3 به معناي ايهده حادثهه رويهداد و واقعهه پديده : اصلي است که م موعهاي از کنشها يا واکنشهها بهراي اداره کردن آن هدايت ميشوند. زمينه: م موعه ويژگيههاي خها مربهوط بهه پديده است يعني مکان حواد يا وقاي مربوط بهه يهك پديده در طو يك محدوده که داراي بعهد اسهت. زمينهه بيههانگر م موعههه شههرايط خاصههي اسههت کههه درون آن راهبردهاي کنش/واکنش ان ام ميشود. 4 شرايط ساختاري مربهوط بهه شرايط مداخلهگر : راهبردهاي عمل/تعامل است که به يك پديده ربهط دارد. آنها تسهيلگر يا محدودکننده راهبردههايي هسهتند کهه درون يك زمينه خا قرار دارند. راهبردههاي عمل/تعامهل 5 را کهنشگهران بهراي مديريت اداره انتقا يا پاس به پديهده تحهت م موعهه خاصي از شرايط مشاهده شده به کار ميگيرند. 6 بروندادها يها نتهايج کهنش و واکهنش پيامدها : هستند )خاکي 1392(. شده است. در ادامه قالب کلي مد پارادايمي در شکل 2 ارائه 2- Causal Conditions 3- Phenomenon 4- Intervening Conditions 5- Action/Interactionstrategies 6- Consequences 1- Grounded Theory

9 ارائه مد ارزيابي تکنولوژي پايدار.../ تيمور مرجاني محمدرضا پورعابدي ليال سعيدي عليرضا مينو هههههههههههههههههههه 9 5- یافتههاي تحقيق بخش کيفي همانگونه که قبال نيز به آن اشاره شد با اسهتفاده از روآ گراندد تئوري نسبت به تدوين مهد پهارادايمي تحقي اقدام گرديد که در ادامه مراحل آن تشريح شهده است. شرایط عل ي پدیده - کدگذاري باز: در اين پژوهش همزمان بها شهرو مصاحبهها نسبت به ت زيههوتحليهل دادهههاي حاصهل از مصهاحبه و کدگهذاري اقهدام شهد. بها توجهه بهه کثهرت موضهوعات مطهرح شهده در مصهاحبهها ابتهدا از 1332 جمله يها عبهارت کليهدي مصاحبهشهوندگان کدگهذاري سطح او صورت پذيرفت و 295 کد اسهتهرا گرديهد و در ادامه کدهاي سطح او به واسهطه کدگهذاري سهطح شکل 2- قالب کلي مدل پارادایمي منبع: )خاکي 1392( دوم به 101 کد کاهش يافت. پ از استهرا 101 کهد در سطح دوم نسبت بهه تعيهين مفهاهيم انتزاعهي از آنهها اقدام گرديد. در نهايت پ از جم بندي 89 مفههوم در اين خصو استهرا شهد و په از آن نيهز 34 مقولهه تبيين شد. - کدگذاري محوري: بر حسب فرايند روآ گرانهدد تئوري پ از تعيهين مقولههها نسهبت بهه تهدوين مهد پهارادايمي و دسهتهبنهدي مقهوالت در قالهب دسهتههاي ششگانه شرايط علهي پديهده اصهلي بسهتر يها زمينهه راهبرد کنش شرايط مداخلهگر و پيامد اقدام گرديهد. در واقه ضهمن مشههص کهردن ارتبهاط بهين 34 مقولهه شناسايي شده مد پارادايمي طراحي شد کهه در ادامهه مطاب با جدو زمينه راهبرد شرایط مداخلهگر پيامد 3 به اين دستهبنديها اشاره شده است.

10 10 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اقتصاد و مديريت شهري/ شماره بيستودوم بهار 1397 جدول 3- کدگذاري محوري و تعيين سازهها مقوله شرایط علي پدیده شرایط زمينهاي شرایط محدودکننده/تسهيلگر راهبرد کنش پيامد رشد جمعيت و تقاضاي سفرهاي شهري افزايش گستره حاشيهنشيني و مهاجرتهاي آونگي در اطراف تهران محدود بودن مناب طبيعي اکولوژيکي و انرژي پايداري تکنولوژي در حملونقل شهري ارزآها و فرهنگ جامعه درک عمومي جامعه نسبت به مهاطرات ناشي از تکنولوژيهاي ناپايدار در حوزه حملونقل فرهنگ شهرنشيني و التزام به رعايت قوانين و مقررات در حوزه حملونقل توسط شهروندان ويژگيهاي تهران از منظر اقليمي جمعيتي جغرافيايي سياسي امکاناتي زيرساختي و مهندسي تحريمهاي جهاني امکان جلب حمايت دولت و همسويي سازمانهاي ذيربط و عزم ملي در تقويت تکنولوژيهاي پايدار حملونقل ناکارآمدي نظارت و پايش نهادهاي ناظر بر اجراي قوانين و الزامات در حوزه حملونقل شهري نقش نهادهاي غيردولتي در تقويت پايداري حوزه حملونقل با نظارت عاليه دولت برنامهريزي استراتژيك در حوزه حملونقل شهري تهران اي اد ظرفيتهاي حملونقل متناسب با ميزان تقاضاي سفرهاي شهري ارزيابي انطباق با الزامات قوانين و مقررات ملي و جهاني ارزيابي مالحظات اقتصادي و سرمايهگذاري در زمينه تکنولوژي پايدار در حملونقل با رويکرد اقتصاد مقاومتي ارزيابي مالحظات عملکردي کيفي و فني تکنولوژي در حوزه حملونقل شهري ارزيابي مالحظات زيستمحيطي و چرخه حيات تکنولوژيهاي حملونقل بهکارگيري انرژيهاي پاک و کمکربن در ت هيزات حملونقل توسعه عملي دولت الکترونيك و ت ارت الکترونيك ارزيابي بوميسازي و تکثير تکنولوژي اي اد رويه نوسازي ت هيزات پ از اتمام طو عمر آنها تأمين عدالت اجتماعي در استفاده از تکنولوژيهاي پايدار حملونقل )استفاده تمامي اقشار جامعه( تقويت تحقيقات علمي و همکاريهاي بينالمللي در زمينه الگوبرداري و توانمندسازي در حوزه حملونقل تمرکززدايي از شهر تهران و توزي همگن امکانات شهري طراحي و توسعه زيرساختهاي شهري منطب با اصو شهرسازي ارتقاي جايگاه ايران در رتبهبنديهاي بينالمللي ارتقاي دانش و نگرآ عمومي در زمينه استفاده از تکنولوژيهاي پايدار در حملونقل ارتقاي سطح سالمت جسمي رواني نشاط و رفاه جامعه و بهرهوري نيروي کار بهينهسازي بهرهبرداري از امکانات زيرساختهاي شهري و ت هيزات حملونقل رشد اقتصادي پايدار توسعه کارآفريني و اشتعا کارآمدي و عملکرد مثبت در حوزه حملونقل شهري محيطزيست شهري سالم و بهرهور

11 ارائه مد ارزيابي تکنولوژي پايدار.../ تيمور مرجاني محمدرضا پورعابدي ليال سعيدي عليرضا مينو هههههههههههههههههههه 11 بخش کمي پ از تدوين اجزاي مد پارادايمي گراندد تئهوري )مقولهها( در اين بهش مد تهدوين شهده بهه صهورت کمي تست گرديد. براي اين منظور از روآ تحليلعاملي در قالب مد سازي معادالت ساختاري و نرمافهزار PLS3 استفاده شد. مد PLS در دو مرحله ارزيابي و تفسير ميشود: ال ) ارزيابي روايي و پايايي مد هاي اندازهگيري ب( ارزيابي مد ساختاري )2005 al.,.)tenenhaus et برآوردهههاي PLS روايههي و پايههايي مههد هاي اندازهگيري را بر حسهب معيارههاي مطهرح در مهد هاي بيروني انعکاسي و تکهويني ارزيهابي ميکننهد. وقتهي کهه شههواهد کههافي مبنههي بههر روايههي و پايههايي مههد هاي انهدازهگيري بهدسهت آمهد ميتهوان بهه ارزيهابي مهد ساختاري )دروني( پرداخت )قنواتي و همکهاران 1391(. مد پايه مورد مطالعه که در بهش کيفي حاصل شد به صورت شکل 3 است: شکل 3- نمایي از مدل ترسيم شده در نرمافزار PLS براسا محاسبات صورت گرفته و بررسهي پايهايي معهرفهها- بهار عهاملي و همچنهين محاسهبه ρ ديلهون گلدشتاين 1 )پايايي مرکب( مد از پايهايي الزم برخهوردار است. همانگونهه کهه در جهدو 4 مالحظهه مهيگهردد مقادير پايايي مرکب بيش از 0/7 بهوده کهه نشهاندهنده پايايي مطلوب در مد ميباشد. 1 -Dillon-Goldstein

12 12 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اقتصاد و مديريت شهري/ شماره بيستودوم بهار 1397 نام معرف ارتقاي دانش رشد اقتصادي مالحظات زيستمحيطي ارتقاي سالمت جسمي و رواني طراحي با اصو شهرسازي عدالت اجتماعي مالحظات عملکردي فرهنگ شهرنشيني محيطزيست سالم محدود بودن مناب نقش نهادهاي غيردولتي ناکارآمدي نظارت نوسازي ناوگان ويژگيهاي تهران پايداري تکنولوژي در حملونقل شهري توسعه کارآفريني کارآمدي و عملکرد مثبت همچنين با محاسبه روايي همگرا و روايهي افتراقهي مشههص گرديهد مهد از روايهي الزم برخهوردار اسهت. نام معرف ارتقاي ظرفيت انطباق با قوانين ارتقاي رتبه ايران ارزآهاي جامعه مالحظات اقتصادي انرژي پاک برنامهريزي استراتژيك بهينهسازي بهرهبرداري بوميسازي تکنولوژي دولت الکترونيك تحريمهاي جهاني تقويت تحقيقات علمي رشد تقاضاي سفر تمرکززدايي از شهر تهران گستره حاشيهنشيني حمايت دولت و عزم ملي درک عمومي جامعه از مهاطرات جدول 4- مقادیر پایایي مرکب پایایي مرکب 0/936 نام معرف ارتقاي ظرفيت پایایي مرکب 0/912 0/896 انطباق با قوانين 0/900 0/934 ارتقاي رتبه ايران 0/931 0/926 ارزآهاي جامعه 0/907 مالحظات اقتصادي 0/821 0/868 انرژي پاک 0/905 0/896 برنامهريزي استراتژيك 0/902 0/950 بهينهسازي بهرهبرداري 0/885 بوميسازي تکنولوژي 0/916 دولت الکترونيك 0/909 تحريمهاي جهاني تقويت تحقيقات علمي 0/926 0/881 رشد تقاضاي سفر 0/889 0/875 تمرکززدايي از شهر تهران 0/828 گستره حاشيهنشيني حمايت دولت و عزم ملي 0/910 0/864 درک عمومي جامعه از مهاطرات براسها جهدو شاخص AVE 5 مقهادير روايهي همگهرا بهيش از 0/5 ميباشد که نشاندهنده روايي مطلوب است. جدول 5- مقادیر روایي همگرا نام معرف شاخص AVE 0/838 ارتقاي دانش 0/879 0/695 رشد اقتصادي 0/811 0/818 مالحظات زيستمحيطي 0/704 0/765 ارتقاي سالمت جسمي و رواني 0/759 0/605 طراحي با اصو شهرسازي 0/827 عدالت اجتماعي 0/767 0/821 مالحظات عملکردي 0/682 0/794 فرهنگ شهرنشيني 0/863 محيطزيست سالم 0/834 محدود بودن مناب 0/846 نقش نهادهاي غيردولتي 0/759 ناکارآمدي نظارت 0/800 نوسازي ناوگان 0/788 ويژگيهاي تهران 0/638 پايداري تکنولوژي در حملونقل شهري 0/618 0/718 توسعه کارآفريني کارآمدي و عملکرد مثبت 0/616

13 ارائه مد ارزيابي تکنولوژي پايدار.../ تيمور مرجاني محمدرضا پورعابدي ليال سعيدي عليرضا مينو هههههههههههههههههههه 13 به منظور تعيين روايي افتراقي از معيارهاي فورنهل 1 و آزمهون بهار عرضهي اسهتفاده شهد کهه نتهايج و الرکر نشاندهنده مطلوب بودن روايي افتراقي نزد مد ميباشد. در راستاي ارزيابي مد از ضريب مسهير اسهتفاده گرديهد. ههر ضهريب مسهير در مهد سهاختاري PLS را ميتهوان معهاد يهك ضهريب بتهاي اسهتاندارد شهده در رگرسيونهاي کمترين مربعات معمهولي در نظهر گرفهت. شرايط علي مسيرهاي ساختاري که عالمهت آنهها موافه بها عالمهت جبري فرضهاي پيشين است يك اعتباربهشهي ت ربهي به مفروضات تئهوريکي در مهورد روابهط بهين متغيرههاي مکنون ارائه ميدهند. مسيرهايي که عالمت جبهري آنهها برخالف انتظار است فرضيات شکل گرفته قبلي را تأييهد نميکنند. ضرايب مسير مد ساختاري در جدو شدهاند. جدول 6- ضرایب مسير ساختاري مسيرهاي ساختاري پديده ضریب مسير 6 ارائه 0/47 پديده راهبرد کنش شرايط زمينهاي راهبرد کنش عوامل مداخلهگر راهبرد کنش راهبرد کنش پيامدها در ادامه با استفاده از نتايج آزمون مهد سهاختاري به ه دنبه ا آزمه ون معنه اداري ضه رايب مسه ير هسه تيم. همانطور که در جدو 0/22 0/42 0/24 0/92 7 مشاهده ميشود ضرايب مسير داراي اثرات مثبت و مستقيمي هستند. آزمون معنهاداري اين ضرايب نشان ميدهد کهه همهه آنهها از نظهر آمهاري معنادار و اثر آنها تأييد ميشود. اين موضو بهدين معنهي است که مؤلفهههاي تهدوين شهده در مهد پهارادايمي از قابليت اعتماد مناسبي برخوردار هستند. در واق شهرايط علي استهرا شده داراي اثر مثبهت و مسهتقيم بهر روي شرايط علي مسيرهاي ساختاري مقولهههمحوري )کارکردهههاي مههرتبط بهها اسههتفاده از تکنولوژيهاي حملونقل شهري( است. 14 راهبرد کنش استهرا شهده مهيتوانهد من هر بهه بهبهود کارکردههاي تکنولوژيهاي حملونقهل گرديهده و شهرايط زمينههاي و عوامل مداخلهگر شناسهايي شهده بهر راهبردههاي کهنش تأثيرگذار ميباشند. همچنين با اجراي راهبردها ميتهوان انتظار داشت که پيامدهاي مطلوبي در حهوزه تکنولهوژي پايدار اي اد گردد. جدول 7- معناداري ضرایب مسير ساختاري ضریب مسير آماره t 6/63 2/96 3/86 2/43 43/00 0/47 0/22 0/42 0/24 0/90 پديده پديده راهبرد کنش شرايط زمينهاي راهبرد کنش عوامل مداخلهگر راهبرد کنش راهبرد کنش پيامدها تأیيد/ رد تأييد تأييد تأييد تأييد تأييد با توجه به جداو 6 و 7 ميتوان نتي ه گرفت کهه مد تدوين شده در بههش کيفهي )مهد پهارادايمي( از روايي قابلقبولي برخوردار است و ميتواند به عنوان يهك مد قابل اعتماد براي ارزيابي تکنولوژي پايدار در حهوزه حملونقل شههري بههکار گرفتهه شهود. در نهايهت مهد پارادايمي مربوط به ارزيهابي تکنولهوژي پايهدار در حهوزه حملونقل شهري تهران مطاب با شکل 4 ميباشد. 1- Fornell and Larcker

14 14 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اقتصاد و مديريت شهري/ شماره بيستودوم بهار 1397 شرایط زمينهاي ارزآها و فرهنگ جامعه شرایط علي - رشهههد جمعيهههت و تقاضاي سفرهاي شهر - افههههزايش گسههههتره حاشيهنشه هههههههيني و مهاجرتهاي آونگي در اطراف تهران - محدود بهودن منهاب طبيعههي اکولههوژيکي و انرژي پدیده پايداري تکنولوژي در حملونقل شهري راهبرد کنش - برنامهريزي استراتژيك در حوزه حملونقهل شههري تهران - اي اد ظرفيتههاي حملونقهل متناسهب بها ميهزان تقاضاي سفرهاي شهري - ارزيابي انطباق با الزامات قهوانين و مقهررات ملهي و جهاني - ارزيابي مالحظات اقتصادي و سرمايهگذاري در زمينه تکنولوژي پايدار در حملونقل با رويکرد اقتصاد مقاومتي - ارزيابي مالحظات عملکردي کيفي و فني تکنولوژي در حوزه حملونقل شهري - ارزيابي مالحظات زيسهتمحيطهي و چرخهه حيهات تکنولوژيهاي حملونقل - بهکارگيري انرژيهاي پاک و کمکربن در ت هيهزات حملونقل - توسعه عملي دولت الکترونيك و ت ارت الکترونيك - ارزيابي بوميسازي و تکثير تکنولوژي - اي اد رويه نوسازي ت هيزات پ از اتمام طو عمر آنها - تأمين عدالت اجتماعي در استفاده از تکنولوژيهاي - درک عمومي جامعه نسبت به مهاطرات ناشي از تکنولوژيهاي پايدار حملونقل )استفاده تمامي اقشار جامعه( تقويت تحقيقات علمي و همکاريهاي بينالمللي در زمينه الگوبرداري و توانمندسازي در حوزه حملونقل - تمرکززدايي از شهر تهران و توزي همگن امکانات شهري - طراحي و توسعه زيرساختهاي شههري منطبه بها اصو شهرسازي ناپايدار در حوزه حملونقل فرهنگ شهرنشيني و التزام به رعايت قوانين و مقررات در حوزه حملونقل توسط شهروندان ويژگيهاي تهران از منظر اقليمي جمعيتي جغرافيايي سياسي امکاناتي زيرساختي و مهندسي پيامد - ارتقههههاي جايگههههاه ايههههران در رتبهبنديهاي بينالمللي - ارتقاي دانش و نگرآ عمهومي در زمينههه اسههتفاده از تکنولوژيهههاي پايدار در حملونقل - ارتقهاي سهطح سهالمت جسهمي رواني نشاط و رفاه جامعه و بهرهوري نيروي کار - بهينهسازي بهرهبرداري از امکانات زيرسهاختهاي شههري و ت هيهزات حملونقل - رشد اقتصادي پايدار - توسعه کارآفريني و اشتعا - کارآمدي و عملکرد مثبت در حوزه حملونقل شهري - محيطزيست شهري سالم و بهرهور شرایط محدودکننده/تسهيلگر - تحريمهاي جهاني - امکان جلب حمايت دولت و همسويي سازمانهاي ذيربط و عهزم ملي در تقويت تکنولوژيهاي پايدار حملونقل - ناکارآمدي نظارت و پايش نهادهاي ناظر بر اجراي قوانين و الزامات در حوزه حملونقل شهري - نقش نهادهاي غيردولتي در تقويت پايهداري حهوزه حملونقهل بها نظارت عاليه دولت شکل 4- مدل ارزیابي تکنولوژي پایدار در حوزه حملونقل شهري

15 ارائه مد ارزيابي تکنولوژي پايدار.../ تيمور مرجاني محمدرضا پورعابدي ليال سعيدي عليرضا مينو هههههههههههههههههههه نتيجهگيري و پيشنهاد به صورت کلي ميتهوان گفهت کهه نتهايج بهدسهت آمده از اين پژوهش مشابه با نتايج تحقيقات اشبي و فرر باال و برنامهه محهيطزيسهت سهازمان ملهل ميباشهند. بررسي نگرآ محققان به تکنولوژي در مطالعات خود بها مفهوم بهکارگيري دانش و ت ربه جهت توليد محصهوالت و خدمات در راستاي نيازهاي توسعهاي انسانها و جامعه و از طرفي همسويي آن بها جهتگيريههاي علمهي ايهن پژوهش من ر به همراستايي نتايج تحقيقهات حاصهل بها ساير پژوهشها شد. با توجه به موارد مطهرح شهده ميتهوان گفهت کهه پديده اصلي و مقوله محوري در ارزيابي تکنولوژي پايهدار در حوزه حملونقل شهري تهران کارکردهاي مهرتبط بها استفاده از تکنولوژيهاي حملونقل شهري ميباشهد کهه به واسطه رشد جمعيت و به تبه آن تقاضهاي روزافهزون سفرهاي شهري گسترآ حاشيهنشيني و مهاجرتههاي آونگي در اطراف تهران و محهدود بهودن منهاب طبيعهي اکولوژيکي و انرژي اي هاد ميگهردد. راهبردههايي نظيهر: برنامهريزي استراتژيك و آينهدهنگر در حهوزه حملونقهل شهري تهران ظرفيتسن ي حملونقل متناسب با ميزان تقاضاي سهفرهاي شههري ارزيهابي انطبهاق بها الزامهات قوانين و مقررات ملي و جهاني ارزيابي توجيهه اقتصهادي تکنولهوژي پايهدار در حهوزه حملونقهل و امکهان اي هاد سرمايهگذاري الزم با رويکهرد اقتصهاد مقهاومتي ارزيهابي مالحظات عملکردي کيفي و فنهي تکنولهوژي در حهوزه حملونقل شهري ارزيابي و پايش اثرات زيستمحيطي و آناليز چرخه حيات تکنولوژيهاي حملونقل اسهتفاده از انرژيههاي پهاک و کمکهربن در ت هيهزات حملونقهل استقرار و توسعه دولت الکترونيك و ت هارت الکترونيهك امکان بوميسازي و تکثير تکنولوژي اي اد رويه نوسهازي ت هيزات پ از اتمهام طهو عمهر آنهها تهأمين عهدالت اجتماعي در استفاده از تکنولوژيهاي پايهدار حملونقهل )استفاده تمامي اقشار جامعه( تقويت تحقيقات علمهي و همکاريههههاي بينالمللهههي در زمينهههه الگهههوبرداري و توانمندسازي در حوزه حملونقهل تمرکززدايهي از شههر تهران و توزي همگن امکانات شهري طراحهي و توسهعه زيرسهاختهاي شهههري منطبهه بها اصه و شهرسههازي ميتواند بهه عنهوان مهمتهرين راهبردهها بهراي کنتهر و مههديريت آثههار ناشههي از تکنولههوژي ناپايههدار در حههوزه حملونقل شهري تهران باشهد. راهبردههاي بيهان شهده تحتتأثير ارزآها و فرهنگ جامعهه سهطح آگاهيهها و درک عمومي جامعه از مهاطرات ناشي از تکنولوژيههاي ناپايدار در حوزه حملونقل فرهنگ شهرنشيني و رعايت قهوانين و مقهررات در حهوزه حملونقهل توسهط مهردم و ويژگيهاي تهران از منظر اقليمي جمعيتي جغرافيهايي سياسههي امکانههاتي زيرسههاختي و مهندسههي هسههتند و عهواملي ماننهد: تهأثير تحريمههاي جههاني عهزم ملهي و حمايت دولت و همسويي سازمانهاي ذيربط در اي هاد و استفاده از تکنولوژيهاي پايدار در حوزه حملونقل شهر کارآمدي نظارت و پايش نهادهاي ناظر بر اجراي قوانين و الزامهات در حهوزه حملونقهل شههري و نقهش نهادههاي غيردولتي جهت تقويت در حوزه حمهلونقهل بها نظهارت عاليه دولت داراي نقش تسهيلگر يا مداخلهگر در اجراي راهبردها هستند. انتظار ميرود اجراي راهبردههاي بيهان شده بتوانند من هر بهه رخهدادها و پيامهدهايي از قبيهل: ارتقاي جايگاه ايران در رتبهبنديهاي بينالمللي ارتقهاي سالمت جسمي رواني نشاط و رفهاه جامعهه و بههرهوري نيروي کار اسهتفاده بهينهه از امکانهات و زيرسهاختهاي شهري و ت هيهزات حملونقهل ارتقهاي سهطح دانهش و نگرآ عمومي در زمينه استفاده از تکنولوژيهاي پايهدار در حملونقل رشد اقتصادي پايدار کارآفريني و اشتغا کارآمدي و عملکرد مثبت در حوزه حملونقهل شههري و محيطزيست شهري سالم و بهرهور گردد. در ادامه پيشنهادهاي برگرفته از اجراي پهژوهش و نتايج بهدست آمهده در دو بههش پيشهنهادهاي اجرايهي )کههاربردي( و پيشههنهادات پژوهشههي )تکميلههي( ارائههه ميشوند:

16 16 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اقتصاد و مديريت شهري/ شماره بيستودوم بهار فراهم کردن بستر الزم در زمينه ارزيهابي م هدد تکنولهوژي پايهدار حهين اسهتفاده بهه منظهور سهن ش اثربهشي آنها بر حسب مؤلفهههاي مهد )درجهه تحقه پيامدها(. 7- منابع استادي جعفري مهدي رصافي اميرعبا. )1392(. ارزيهابي سياستهاي توسعه پايدار در بهش حملونقل شهري با استفاده از مد هاي سيستم پويهايي مطالعهه مهوردي: شهر مشهد. فصلنامه مديريت شهري شماره باقرينژاد جعفر مالحي محمدرضا. )1389(. ارائهه چارچوبي سيستماتيك به منظور تلفي ارزيابي جنبههاي ارزشهي تکنولوژي و پذيرآ تکنولوژي در سازمانها. چههارمين کنفران ملي مديريت تکنولوژي ايران تهران. تقهوايي مسههعود سه ادي مسههعود. )1395(. ارزيهابي و تحليههل شاخصهاي حملونقل پايدار شهري )مطالعه مهوردي: شههر اصفهان(. فصلنامه معماري و شهر پايدار 4)1( تنديسه محسن رضهايي محمدرضها. )1392(. برنامههريهزي راهبردي حملونقهل پايهدار شههري در کالنشههرهاي ايران )مطالعه موردي: شهر مشهد(. فصلنامه مهندسهي حملونقل )1( ثنايي مريم خانمحمدي م يد محمدي حسهين. )1394(. تحليل اثر الگوي سينوپتيکي رخداد مهاطرهآميهز مهو گرماي تابستان 1392 و فهوت ناشهي از آلهودگي شههر تهران. فصلنامه دانش مهاطرات 2)1( خههاکي غالمرضهها. )1392(. روآ تحقيهه )بهها رويکه هرد پاياننامهنويسي(. تهران: فوژان. دانههاييفههرد حسههن آذر عههاد الههواني مهههدي. )1392(. زاهدي شم روآشناسي پژوهش کمي در مديريت: رويکردي جام تهران: صفار. شهرداري تهران. السادات. ترافيك تهران. )1391(. توسعه پايدار. تهران: سمت.. )1391(. کليهات طهرح جهام حملونقهل و طالقاني غالمرضا. )1384(. نقش مديريت فنهاوري در توسهعه پايدار. نشريه پيكنور شماره قاضينوري سيد سهروآ. )1383(. ارزيهابي تکنولهوژي ابهزار کمك به سياستگذاري. تهران: هما. ال ) پيشنهادهاي اجرايي - اجهراي آزمايشهي مهد و بررسهي امکانسهن ي طراحهي نرمافهزار ارزيهابي تکنولهوژي پايهدار بهر حسهب مؤلفههاي مد )پ از تدوين مد کمي( - الزامي کردن ارزيابي پايداري فنآوريهاي جديد به عنوان يك پيوست در طرحهاي توجيهي مرتبط با آنها )در فازهاي طراحي اي اد يا انتقا تکنولوژي( - تدوين راهنماي عملهي بههکارگيري راهبردههاي کنش و نحوه تأثير آنها بر اي هاد پايهداري در تکنولهوژي حملونقههل نظيههر برنامهههريزي اسههتراتژيك در حههوزه حملونقل و... - با توجه بهه اينکهه يکهي از شهرايط زمينههاي در حوزه پايداري حملونقل تهران توجه به زيرسهاختهاي شهههري اسههت و بهشههي از معضههالت فعلههي در حههوزه حملونقهل منهوط بهه ناکارآمهدي آن ميباشهد اتههاذ رويکرد اسهتراتژيك و آينهدهنگر در اصهالح زيرسهاختها تأکيد ميگردد. - با توجه به بعد هزينهاي اي اد پايداري تکنولهوژي در حوزه حملونقل فراهم کردن تسهيالت الزم در حوزه کاهش قيمتهها بوميسهازي تکنولوژيههاي پايهدار و... تأکيهد ميگهردد. همچنهين بايهد هزينهههاي اسهتفاده از تکنولوژي ناپايدار افزايش يابند )مهثال اجهراي طرحههايي نظير تعيين نرف ماليات بر سوخت(. ب( پيشنهادهاي پژوهشي - تدوين مد کمهي ارزيهابي تکنولهوژي پايهدار بهر اسا مد تدوين شهده در ايهن تحقيه بهه نحهوي کهه امکان اندازهگيري شهاخصهاي عملکهردي فهراهم گهردد براي مثا مد هاي مشهابه مهد هاي تعهالي کهه شهامل توانمندسازها و نتايج هستند. - اجراي پژوهش در زمينه تسري مد تدوين شده در سهطح ملهي )سهاير شههرها و اسهتانها( و همچنهين بررسي تعميم مد به ساير تکنولوژيهاي پايدار - ان ام پژوهش در زمينهه بررسهي داليهل و موانه عدمامکان دستيابي به تکنولوژي پايدار در کشور

17 ارائه مد ارزيابي تکنولوژي پايدار.../ تيمور مرجاني محمدرضا پورعابدي ليال سعيدي عليرضا مينو هههههههههههههههههههه 17 Chin, W. W. (2010). How to write up and report PLS analyses. In Handbook of partial least squares (pp ). Springer, Berlin, Heidelberg. Corbin, J., & Strauss, A. (2015). Basics of qualitative research (fourth). Cotton, M. (2014). Ethics and Technology Assessment: A participatory approach (Vol. 13). Berlin: Springer. European Commission. (2007). Sustainability assessment of technologies. Brussels: European commission. Gernand, J. (2009). Defining Sustainable Technology. Progressiprocity: Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In New challenges to international marketing (pp ). Emerald Group Publishing Limited. Hsu, A., & Zomer, A. (2016). Environmental performance index. Wiley StatsRef: Statistics Reference Online. Jorizzo, M., Barberio, G., & Ierardo, D. (2012). Life cycle approach and ecoinnovation. What is sustainable technology? The role of life cycle-based methods in addressing the challenges of sustainability assessment of technologies, 13. Mirabella, N., Castellani, V., & Sala, S. (2012). Environmental sustainability assessment of a short wood supply chain. What is sustainable technology? The role of life cycle-based methods in addressing the challenges of sustainability assessment of technologies, 24. Mulder, K. F., Ferrer, D., Segalas Coral, J., Kordas, O., Nikiforovich, E., & Pereverza, K. (2015). Motivating students and lecturers for education in sustainable development. International Journal of Sustainability in Higher Education, 16(3), Musango, J. K., & Brent, A. C. (2011). A conceptual framework for energy technology قنههواتي مهههدي آذر عههاد غالمههزاده رسههو. )1391(. مد سهازي مسهيري- سهاختاري در مهديريت. تههران: انتشارات نگاه دانش. محمودزاده ابراهيم. )1389(. مديريت بر آينده بها تکنولهوژي فردا. تهران: انيستيتو ايز ايران. معاونهت و سهازمان حملونقهل و ترافيهك شههرداري تههران. )1394(. گزيده آمار و اطالعات حملونقل شهري تهران. ملكزاده غالمرضا. )1384(. ارزيهابي فنهاوري ضهرورتهها و )1392(. مههديريت الزامات. نشريه رشد و فناوري 2)5( ملکيفههر عقيههل بوشهههري عليرضهها. تکنولوژي. تهران: آيندهپژوه. نوروزي ناصر. )1393(. ارائه مد ارزيابي فناوريههاي نهوين. نشريه شاخص آينده شماره Ashby, M., & Ferrer-Balas, D. (2013). What is Sustainable Technology? A materials perspective for learning complexity in engineering. Engineering Education for Sustainable Development. Barberio, G., Rigamonti, L., & Zamagni, A. (2012). What is sustainable technology? The role of life cycle-based methods in addressing the challenges of sustainability assessment of technologies. Bauer, M., & Brown, A. (2014). Quantitative assessment of appropriate technology. Procedia engineering, 78, Bettini, F., Amerighi, O., Burchi, B., & Buttol, P. (2012). A methodological approach to Life Cycle Costing of an innovative technology: from pilot plant to industrial scale. What is sustainable technology? The role of life cycle-based methods in addressing the challenges of sustainability assessment of technologies, 57. Brent, A. C., Peach, W. D., & Stafford, W. (2011). Development of the Sustainable Technology Balance Sheet (STBS)-A Generic Method to Assess the Sustainability of Renewable Energy Technologies. In World Renewable Energy Congress- Sweden; 8-13 May; 2011; Linköping; Sweden (No. 057, pp ). Linköping University Electronic Press.

18 18 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اقتصاد و مديريت شهري/ شماره بيستودوم بهار 1397 sustainability assessment. Energy for Sustainable Development, 15(1), Peach, W. (2010). The development of the Sustainable Technology Balance Sheet: a generic technology assessment tool to assess the sustainability of renewable energy technologies (Doctoral dissertation, University of Pretoria). Ren, J., Manzardo, A., Zuliani, F., & Scipioni, A. (2012). An improved grey relation analysis for technologies selection based on life cycle sustainability. What is sustainable technology? The role of life cycle-based methods in addressing the challenges of sustainability assessment of technologies, 75. Simboli, A., Raggi, A., Morgante, A., del Grosso, M., & Rosica, P. (2012). Ecoinnovation of sand cores in aluminium gravity casting for the automotive supply-chain: an LCA-based analysis. What is sustainable technology? The role of life cycle-based methods in addressing the challenges of sustainability assessment of technologies, 15. Tenenhaus, M., Vinzi, V. E., Chatelin, Y. M., & Lauro, C. (2005). PLS path modeling. Computational statistics & data analysis, 48(1),

طراحی و اعتبار بخشی پرسش‌نامه جهت ارزیابی رفتار ایمنی

طراحی و اعتبار بخشی پرسش‌نامه جهت ارزیابی رفتار ایمنی دوماهنامه طراحي و اعتبار بخشي پرسشنامه جهت ارزيابي رفتار ايمني 5 محسن مهدينيا شهرام ارسنگ جنگ 2 عباس صادقي 3 جواد ملكوتي 4 علي كريمي چکیده تاريخ دريافت: 94/25/22 تاريخ ويرايش: 94/2/25 تاريخ پذيرش : 95/22/

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

مجل ة پژوهش و برنامهریزی روستایی سال 5 شمارة 2 تابستان 1395 شمارة پیاپی 14 شاپای چاپی: شاپای الکترونیکی: تحلی

مجل ة پژوهش و برنامهریزی روستایی سال 5 شمارة 2 تابستان 1395 شمارة پیاپی 14 شاپای چاپی: شاپای الکترونیکی: تحلی مجل ة پژوهش و برنامهریزی روستایی سال 5 شمارة 2 تابستان 1395 شمارة پیاپی 14 شاپای چاپی: 2322-2514 http://jrrp.um.ac.ir شاپای الکترونیکی: 2383-2495 تحلیل ردپای بومشناختی گردشگری در نواحی روستایی )مطالعۀ

توضیحات بیشتر

مشاوره و آزمایش اچ آی وی برای پزشکان

مشاوره و آزمایش اچ آی وی برای پزشکان مشاوره و آزمایش اچ آی وی برای پزشکان 29 دوم: فصل آزمایش HIV ويروس HIV چگونه شناسايی میگردد تشخیص عفونت HIV در اغلب موارد از طریق شناسایی آنتیبادی ویروس صورت میپذیرد. به طور معمول از تسهتههای 1 آزمایشگاهی

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

خالصه ی چهل کتاب شهرسازی ویژه ی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی خالصه کتاب سبز شهرداریها جلد 8 تالی احمد سعید نیا نقش شهرداریها در مدیریت و برنام

خالصه ی چهل کتاب شهرسازی ویژه ی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد شهرسازی خالصه کتاب سبز شهرداریها جلد 8 تالی احمد سعید نیا نقش شهرداریها در مدیریت و برنام خالصه کتاب سبز شهرداریها جلد 8 تالی احمد سعید نیا نقش شهرداریها در مدیریت و برنامهریزی تاسیسات: براسا قانون شهرداری مصهوب 1334 تقریبها تمهامی تاسیسهاج آب فادهالب و بهر زیهر نظهر شههرداری اداره میشهد. امها

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مهندسین مشاور سبزاندیش پایش)ساپ( این شرکت در سال 1380 با هدف ارائه خدمات مشاورهای طراحی نظارت اجرا و مدیریت طرح درپروژههای عمرانی توسعهای آمایشی تحقیقاتی و پژوهشی تأسیس گردیده و تخصصهای آن در زمینههای

توضیحات بیشتر

فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین سال هشتم شماره اول شماره پیاپی )82( بهار 7931 تاریخ دریافت: 7931/1/71 تاریخ پذیرش: 7931/3/7 Identification

فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین سال هشتم شماره اول شماره پیاپی )82( بهار 7931 تاریخ دریافت: 7931/1/71 تاریخ پذیرش: 7931/3/7 Identification فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین سال هشتم شماره اول شماره پیاپی )( بهار 93 تاریخ دریافت: 93// تاریخ پذیرش: 93/3/ Identification of Factors Affecting Overall Store Price Image (OSPI): A Meta

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدیریت عملیات جلسه اول مقدمه ای بر مدیریت عملیات و زنجیره تأمین استاد دکتر سید امیر رضا ابطحی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی اهداف آموزشی مدیران عملیات و زنجیره تأمین چه می کنند حوزه های

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

ص/ تحقيقات اقتصادي / دورۀ 49 شمارۀ 3 پایيز 1393 چکيده مقایسة درجة همگرایی سطح قيمت کاالها با خدمات بين استانهاي ایران سيد عليرضا کازرونی

ص/ تحقيقات اقتصادي / دورۀ 49 شمارۀ 3 پایيز 1393 چکيده مقایسة درجة همگرایی سطح قيمت کاالها با خدمات بين استانهاي ایران سيد عليرضا کازرونی ص/ 599-60 چکيده مقایسة درجة همگرایی سطح قيمت کاالها با خدمات بين استانهاي ایران 3 سيد عليرضا کازرونی حسين اصغرپور خدیجه رضایی. استاد دانشکدۀ اقتصاد مدیریت و بازرگانی گروه اقتصاد دانشگاه تبریز. دانشيار

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی اداره کل آموزش و پرورش فارس معاون پرورشی و فرهنگی اداره مشاوره دوره های تحصیلی مجموعه آشنایی با عوامل موثر در انتخاب رشته دانشگاهی روش های

باسمه تعالی اداره کل آموزش و پرورش فارس معاون پرورشی و فرهنگی اداره مشاوره دوره های تحصیلی مجموعه آشنایی با عوامل موثر در انتخاب رشته دانشگاهی روش های باسمه تعالی اداره کل آموزش و پرورش فارس معاون پرورشی و فرهنگی اداره مشاوره دوره های تحصیلی مجموعه آشنایی با عوامل موثر در انتخاب رشته دانشگاهی روش های گزینش دانشجو گروه آموزشی مشاوره اداره کل آموزش و پرورش

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 289-310 ت ب ی ی ن و ش ن ا خ ت م و ل ف ه ه ا ی ژ ئ و پ ل

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation صنعت توزیع برق رکن اساسی در مدیریت انرژی صنعت برق محمودرضا حقی فام مزایای بهبود بهره وری انرژی در صنعت برق -1 تأمین مشترکین بیشتر با ظرفیت موجود 2- کاهش رشد تقاضای برق و در نتیجه کاهش نیاز به سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر

فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی سال پنجم شماره دوم شماره پیاپی )71( تابستان 7316 تاریخ دریافت: 14/4/33 تاریخ پذیرش: 19/1/32 The Relati

فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی سال پنجم شماره دوم شماره پیاپی )71( تابستان 7316 تاریخ دریافت: 14/4/33 تاریخ پذیرش: 19/1/32 The Relati فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی سال پنجم شماره دوم شماره پیاپی )71( تابستان 7316 تاریخ دریافت: 14/4/33 تاریخ پذیرش: 19/1/32 The Relationship of Weather and Returns and Trading Activities:

توضیحات بیشتر

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر رضایت زناشویی زوج‬ ها

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر رضایت زناشویی زوج‬ ها Journal of Health and Care Vol. 8, No. 4, Winter 206, Pages 7-87 The Efficacy of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Marital Satisfaction in Couples Kavousian*, Harifi H 2, Karimi k. Department

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

بررسی عددی بر اساس استاندارد راهنمای نظامی مهندسی معکوس برای امکان سنجی مهندسی معکوس پمپهای آمین پاالیشگاه پارس جنوبی محمدرضا علی گودرزی اران عاليی عب

بررسی عددی بر اساس استاندارد راهنمای نظامی مهندسی معکوس برای امکان سنجی مهندسی معکوس پمپهای آمین پاالیشگاه پارس جنوبی محمدرضا علی گودرزی اران عاليی عب بررسی عددی بر اساس استاندارد راهنمای نظامی مهندسی معکوس برای امکان سنجی مهندسی معکوس پمپهای آمین پاالیشگاه پارس جنوبی محمدرضا علی گودرزی اران عاليی عباس صيادی فرشاد رضا زادگان محل كار مجتمع گاز پارس جنوبی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx مو سسه ارزيابي و رتبهبندی دانشگاههای سبز جهان ۲۰۱۶ (UI ١ Green World Ranking) مقدمه دانشگاه اندونزي با هدف ترويج پايداري در آموزش عالي از سال 010 اقدام به ارزيابي و رتبهبندي دانشگاههاي جهان بر اساس معيارها

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??? ???

Microsoft Word - ??? ??? نام درس: سيستم هاي اطلاعات مديريت و تضمين كيفيت در خدمات دارويي اهداف پايان درس: آشنايي با نظام هاي اطلاعاتي مديريتي و روشهاي كنترل كيفيت در دارو اهداف شناختي: كسب مهارت علمي در مباني اطلاع رساني و كنترل

توضیحات بیشتر

این بنا که به عنوان ساختمان ریاست شورای اتحادیه اروپا در آمستردام هلند ساخته شده است همه اجزای آن توسط چاپگر های سهه بدهدی ساخته شده اند. این ساختمان

این بنا که به عنوان ساختمان ریاست شورای اتحادیه اروپا در آمستردام هلند ساخته شده است همه اجزای آن توسط چاپگر های سهه بدهدی ساخته شده اند. این ساختمان این بنا که به عنوان ساختمان ریاست شورای اتحادیه اروپا در آمستردام هلند ساخته شده است همه اجزای آن توسط چاپگر های سهه بدهدی ساخته شده اند. این ساختمان موقت به منظور مرکزی برای گرد همایی ریاست شورای اتحادیه

توضیحات بیشتر

ااتق فکر سازمان مدرییت و ربانهمرزیی استان تهران مورخ: 96/10/30

ااتق فکر سازمان مدرییت و ربانهمرزیی استان تهران مورخ: 96/10/30 ااتق فکر سازمان مدرییت و ربانهمرزیی استان تهران مورخ: 96/10/30 بحران آلودگی هوا خاک و آب ارزیابی توان اکولوژیک استان تهران 1 محیط زیست تخليه پسابها و دفع پسماندهاي کشاورزي شهري و صنعتی بهره برداري بی حد

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 6 2 5-8 2 0 : ص ص ن ا ن ک ا س ر ظ ن م ز ا ی ر ه ش ی ن ی

توضیحات بیشتر

نقشه راه صنعت برق )موضوعات استراتژيک محورهاي 7 گانه نقشه راه صنعت برق( 1

نقشه راه صنعت برق )موضوعات استراتژيک محورهاي 7 گانه نقشه راه صنعت برق( 1 نقشه راه صنعت برق )موضوعات استراتژيک محورهاي 7 گانه نقشه راه صنعت برق( 1 محورهاي 7 گانه 1. زير ساخت 2. قابليت اطمينان و كارايي شبكههاي برق 3.مديريت تقاضا) DSM ( و ارتباط با ذينفعان محيط زيست ايم ين و بهداشت

توضیحات بیشتر

H.V.

H.V. معاونت حملونقل و ترافيک شهرداري تهران تهيه کننده: مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام تهران تير 3131 -1 MUTCD EN-. Corner Cubes Prismatic Lens Spherical Lens Housing Lens 6-3 -813/1 تهران شهرداري فني عالي

توضیحات بیشتر

Received Date: 2112/11/11 Accepted Date:2112/10/12 دریافت مقاله: 0921/01/92 پذیرش مقاله: 0921/11/01 فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی Journal of Researc

Received Date: 2112/11/11 Accepted Date:2112/10/12 دریافت مقاله: 0921/01/92 پذیرش مقاله: 0921/11/01 فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی Journal of Researc Received Date: 2112/11/11 Accepted Date:2112/10/12 دریافت مقاله: 0921/01/92 پذیرش مقاله: 0921/11/01 فصلنامه علمی پژوهشی تدریس پژوهی Journal of Research in Teaching Vol 5, No 3, Autumn 7102 131-151 سال

توضیحات بیشتر

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال 94 4 5 6 7 8 9 0 طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه کشور با تاکید بر مولفههای اقتصاد مقاومتی بررسی وضعیت

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تهران

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تهران UNODC Country Office I.R of Iran تعیین خصوصیات فردی معتادان مراجعه کننده به مراکز درمان و بازتواني سر پایي معتادان وابسته به سازمان بهزیستي کشور دکتر هومان نارنجيها آبان 3 طي سال های 3- مرکز آموزشی و پژوهشی

توضیحات بیشتر

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت اجرایی عنوان خدمت: تفكيك كنتور نام اجرایی: شركت آب و فاضالب شهری اهواز نام

توضیحات بیشتر

آیندة روابط عمومی پایدار تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و اینترنت همه چیزها

آیندة روابط عمومی پایدار  تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و  اینترنت همه چیزها آیندة روابط عمومی پایدار تغییر در کیفیت مسئولیت اجتماعی و اینترنت همه چیزها دوازدهمين کنفرانس بينالمللي روابط عمومي ايران 6 دی ماه 1394 دکتر سعید رضا عاملی استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران طرح مسئله چالش

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب ساعت کار شنبه تا چهارشنبه : 7/03 الی 01/03 دانشکده نام رشته و مقطع آدرس دانشکده شماره تلفن کارشناسی پیوسته کارش

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب ساعت کار شنبه تا چهارشنبه : 7/03 الی 01/03 دانشکده نام رشته و مقطع آدرس دانشکده شماره تلفن کارشناسی پیوسته کارش آدرس کارشناسی ناپیوسته مهندسی معماری تصویرسازی مدیریت پروژه و ساخت 44846481-4 44846498 هنر و معماری طراحی لباس مهندسی معماری معماری پژوهش هنر طراحی پارچه و لباس مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی حفاظت

توضیحات بیشتر

Text 34-2-new.xps

Text 34-2-new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 3 9 3-8 0 4 : ص ص د ر ک ی و ر ا ب ی ا ه ق ط ن م ه ع س و ت ر

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - part1.doc

Microsoft Word - part1.doc دانشگاه ا زاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات پاياننامه آارشناسي ارشد رشته زبانشناسی همگانی( M.A ) موضوع بررسی و طبقه بندی افعال مرکب فارسی بر اساس ساختار موضوعی(تماتيکی) استاد راهنما: دکتر زهرا ابوالحسنی چيمه

توضیحات بیشتر

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه مدیران سرمایه گذاری بیانیه سیاست سرمایه های های گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه توسط مدیران سرمایه گذاری صندوق تهیه شده است. هدف

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - rahnama

Microsoft Word - rahnama ز ق س ر ه ش ی ن و ر د ه ع س و ت ی ا ه ت ی ف ر ظ و ی ی و ر ه د ن ک ا ر پ ی س ر ر ب ی ن ا م ی ل س د م ح م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت خوارزمی ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی ر ه م ا ن ر ب و ا ی ف ا ر غ ج ر ا ی ش ن ا

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم

فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان ملی جشنواره زن و علم دوره دوم فراخوان جشنواره ملی زن و علم مقدمه دومین جشنواره ملی زن و علم رویدادی با هدف تجلیل از زنان نخبه و فعال )نکوداشت دکتر مریم میرزاخانی( میباشد. امروزه علم به عنوان یکی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - final ostandarii

Microsoft Word - final ostandarii شرح وظايف كارگروه تخصصي تامين مسكن با مسي وليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي فهرست مطالب: فصل اول: كليات فصل دوم: شرح وظايف فصل سوم: اعضاء كارگروه فصل اول: كليات قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و شرح وظايف

توضیحات بیشتر

پيشگفتار

پيشگفتار تاثیر تکنولوژی بر ساختار سازمانی شرکت های لیزینگ و رفاه اجتماعی روح 1 اله جراحی چكيده تکنولوژی یکی از عوامل موثر و تعیین کننده در ساختار سازمانی است و تغییرات و تحوالت تکنولوژیکی باعث پیدایش صنایع و مشاغل

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی

بسمه تعالی دروس رشته اقتصاد گرایش نظری )( ) ( ) 9 ( ( ) 3 اندیشه اسالمی )مبداو معاد( اقتصاد نفت و نیرو اقتصاد کشاورزی اندیشه اسالمی )نبوت امامت( *آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتر 3 فلسفه اخالق)با تکیه بر

توضیحات بیشتر

فرآیند پاسخگویی به آزمون تحلیلی تشریحی برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

فرآیند پاسخگویی به آزمون تحلیلی تشریحی برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد شهرسازی کیمیا فکر بزرگ فرآيند پاسخگويي به آزمون: پاسخگويي به سوالات مطرح شده در اين آزمون ها مبتني بر فرآيند تهيه ي طرح هاي توسعه ي شهري و به صورت زير است: شناخت وضع موجود تجزيه و تحليل اطلاعات تدوين اهداف راهبرد ها و سياست

توضیحات بیشتر

بررسی روایی و پایایی مقیاس هراس اجتماعی در میان دانشجویان مبتلا به اضطراب اجتماعی

بررسی روایی و پایایی مقیاس هراس اجتماعی در میان دانشجویان مبتلا به اضطراب اجتماعی Validity and Reliability of Social Phobia Inventory in Students with Social Anxiety Abstract Mahdi Hassanvand Amouzadeh Psychology Instructor, Department of Instructor, Faculty of psychology, Payame Noor

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation طراحی سازماندهی و اجرای ایده ها به سبک کسب و کارهای نوظهور (Launching Startups) Provided By: Ali Jahedi May 2015 Provided By: Ali Jahedi May 2015 نام و نام خانوادگی: علی جاهدی سوابق دانشجوی دکترای علم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

پژوهشنامة فلسفة دين )نامة حکمت( سال دهم شمارة دوم )پياپي 22( پاييز و زمستان 1931 صص آفرينش انسان در آموزههاي اسالمي و نسبت آن با نظرية تکامل ع

پژوهشنامة فلسفة دين )نامة حکمت( سال دهم شمارة دوم )پياپي 22( پاييز و زمستان 1931 صص آفرينش انسان در آموزههاي اسالمي و نسبت آن با نظرية تکامل ع پژوهشنامة فلسفة دين )نامة حکمت( سال دهم شمارة دوم )پياپي 22( پاييز و زمستان 1931 صص 197-119 آفرينش انسان در آموزههاي اسالمي و نسبت آن با نظرية تکامل علي افضلي تاریخ دریافت: 0931/01/09 تاریخ پذیرش: 0930/2/22

توضیحات بیشتر

ASTEC site

ASTEC site O&M ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 1389 جهت شرکت فناوران در سال آبتین فولاد اراي ه خدمات برداري بهره تجهیزات از نگهداري تامین و مهندسی و طراحی قطعات در صنایع فولاد کشور خصوصا اسفنجی آهن

توضیحات بیشتر

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FTIR شناسه: 99930 آذر ماه 1394 مشاوران برنامه درسی: دکتر فرحناز کارگر بهبهانی (دکتراي شیمی آلی) شماره

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

Database Course Introduction

Database Course Introduction م آن ه جان را ت آ و ت معرفی درس: طراحی پایگاه دادهها (40384 ( مرتضی امینی نیمسال دوم 95-94 مقدمه 2 نیازمند توسعه سیستمهاي اطلاعاتی یا برنامههاي کاربردي براي استفاده از اطلاعات وجود حجم زیادي از دادهها

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

بررسی قابلیت ضد باکتریایی و جهش زایی گونه های مختلف گیاه درمنه و اثر بخشی آن ها بر رشد و تکثیر لنفوسیت های انسانی

بررسی قابلیت ضد باکتریایی و جهش زایی گونه های مختلف گیاه درمنه و اثر بخشی آن ها بر رشد و تکثیر لنفوسیت های انسانی Antibacterial and Mutagenicity Activity of Different Species of Artimisia spp. and their Effect on Proliferation of Human Lymphocytes Abstract Hassan Mohabatkar, Mokhtar Nosrati 2, Mandana Behbahani, Mohammad

توضیحات بیشتر

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام

Course Plan طرح دوره درس نظریه ها الگوهای پرستاری سالمت جامعه و کاربرد آنها نیمسال اول بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پرستاری و مام بسمه تعالی حضرت زینب)س( ) کارشناسی ارشد طرح دوره ( الف-مشخصات کلی درس نام درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها تعداد و نوع واحد: نظري) 1 واحد( / کارآموزی )1 واحد( نيمسال تحصيلی: اول 34-5 دروس پيش

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

راهنماي استفاده از برنامه رمز پویا )OTP( بانک خاورمیانه

راهنماي استفاده از برنامه رمز پویا )OTP( بانک خاورمیانه راهنماي استفاده از برنامه رمز پویا )OTP( بانک خاورمیانه فهرست معرفی...2 راهنماي نصب برنامه رمز پویا 2...)OTP( ثبت نام و ورود به برنامه رمز پویا )OTP(...2 فعالسازي کارت )کارتها(...4 دریافت رمز پویا...5

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1

باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 باسمه تعالی پیشنویس استاندارد اصول شفافیت و پاسخگوئی مرکز آموزش و برنامهریزی دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها 1 مقدمه حاكميت قوانين و مقررات زيربناي اصلي نظام حسابرسي و رسيدگي بخش عمومي

توضیحات بیشتر

دوره هاي آموزشی مدیریت کیفیت ردیف عنوان دوره آموزشی مدت دوره (روز) هزینه ثبت نام براي هر نفر فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دي ب

دوره هاي آموزشی مدیریت کیفیت ردیف عنوان دوره آموزشی مدت دوره (روز) هزینه ثبت نام براي هر نفر فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دي ب دوره هاي آموزشی مدیریت کیفیت 9-0 -9 ISO 900:008 8.00.000 مدیریت فرایند دوره هاي آموزشی مدیریت محیط زیست مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه اي -8-7.800.000-6 -.800.000 - -.800.000 6-8 -7 ISO 00:00 OHSAS 800:007

توضیحات بیشتر

ارائه PowerPoint

ارائه PowerPoint Iran Nanotechnology Laboratory Network Info@nanolab.ir ایجاد شبکه ایجاد شبکه موجود بودن بيش از 80 درصد دستگاهها در كشور مسأله اول نداشتن دستگاه نيست تهيه فهرست دستگاه های استفاده شده در پژوهش ها مسأله

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طالق عاطفی در زنان شاغل متاهل شهرستان ایذه استادراهنما:

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا دانشجویان برق ورودی و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 191/80/ دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول - برق ورودی 9 به بعد -- -- --70

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز

بيانه دورنما ( Vision ) معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز نقشه جامع علمی و برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات تغذیه و بیماریهای متابولیک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیانیه دورنما ) Vision ( ما بر آنیم كه عالوه بر توسعه كمي و كیفي امر پژوهش در زمینه تغذیه و

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي باسمه تعالي گزارش تح والت بازار معام الت م سک ن شهر تهران رد آرذماه سال بانک مرکزي ج.ا.اريان اداره ربرسيها و سياستهاي اقتصادي 1 گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در آذرماه سال» گزارش»تحوالت بازار مسکن

توضیحات بیشتر

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی

مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی مفاهیم پایگاه داده پنجم: درس مدل سازی معنایی داده ها سید کاوه احمدی پیاده سازی مدل سازی معنایی شناخت سیستم 2 مدل سازی معنایی داده قبل از پیادهسازی بانک اطالعاتی باید عمل طراحی بانک اطالعاتی معنایی( انجام

توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

به نام خداوند بخشنده مهربان شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 6931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه د ز ا ی ل ا س 9 5-9 7 ص ص ق د ا ص و ش ز و م آ ل ک ه ر ا د ا ر د ش ن ا د ت ی ر

توضیحات بیشتر

مجله علمي - پژوهشي علوم حديث

مجله علمي - پژوهشي علوم حديث میزان اعتبار راویان عامه از دیدگاه علمای شیعه میزان اعتبار راویان عامه از دیدگاه علمای شیعه 1 حمیدرضا بصیری 2 فرشته دارابی چکیده برخییا ع مایییعه یی طعهرین بر ه باک ب رو ییی در ر ه قبیی آنهع مارسی ی ا

توضیحات بیشتر

Text 34-1.xps

Text 34-1.xps ی» ر ب ر ا ک ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 8 9 3 1 ر ا ه ب 2 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 19 9-9 0 2 : ص ص ي ي ا ت س و ر ه ع س و ت ر د ی

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired).xps

Text 32 (Repaired).xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ن ه م ش م ا ر ه 1 ز م س ت ا ن 1397 ص ص : 129140 ت ب ی ی ن ا ل گ و ی م ک ا ن ی ا ب ی پ ا ی گ ا

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

محتوای بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده در سال 94

محتوای بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده در سال 94 محتوای بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده در سال 94 تخفی ف ع وارض تخریب و نوسازی در ساخت و سازهای مسکونی درصد تخفیف عوارض ویژه پ لاک های کمت ر از متر در پروانه های ویژه پاک های بیش تر از 300 متر مربع در پروانه

توضیحات بیشتر

آشنایی با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

آشنایی با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 1- تاریخچه: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از سال تهیه و تنظیم: عیسی زاده روشن منبع: سایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران http://insf.org با 1382 تصویب شوراي عالی انقلاب فرهنگی فعالیت خود را

توضیحات بیشتر

روابط عمومی و تصویر سازمانی

روابط عمومی  و  تصویر سازمانی روابط عمومی و تصویر سازمانی مسعود کوثری تصویر سازمانی برای آن که سازمانی بتواند درست به وظایف خود عمل کند به یک تصویر سازمانی مثبت نیاز دارد. این تصویر سازمانی یا برند سازمانی دارائی نامشهود یک سازمان

توضیحات بیشتر

1

1 بسم اهلل الرحمن الرحیم آموزش گام به گام HTML5 جلد اول نویسنده مهندس رضا درودی زمستان 93 2 فهرست مطالب...اینترنت چیست 6... تاریخچه اینترنت:......... 6... مرورگرها......... 3... وب سایت ها........................)Host(.........)Domain(

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11 ضميمه دو

Microsoft Word - 11 ضميمه دو 155 ضميمه 2: سرانههاي تا سيسات شهري مباني نظري برنامه 5 ساله فرهنگي اجتماعي شهر تهران 156 157 مساجد و اماكن مذهبي نظر به نقش مسجد و اهميت آن و با توجه به پراكندگي مساجد و اماكن مذهبي در سطح شهرها و محلات

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش»تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال «که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word بسمه تعالي تاريخ: 1392/08/11 شماره: 121/242234 مديريت نظارت بر كارگزاران ابلاغيه شمارة ابلاغيه: 110200154 صادركننده: مديريت نظارت بر كارگزاران موضوع: ابلاغ اصلاحية دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي

توضیحات بیشتر

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال ترم اول عربی قسمت اول: )قواعد و متون( 0 متون نظم )( پیشگامان نظم فارسی آیین نگارش و ویرایش دستور زبان فارسی) ( متون نثر )( متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 0 بالغت )معانی( زبان خارجه جمع ها ترم

توضیحات بیشتر