انتشارات دنیای اقتصاد اقتصاد و مدیریت / سیاست و جامعه/ فرھنگ و فلسفه ادبیات و ھنر/ کودک و نوجوان بھار ٩٨

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "انتشارات دنیای اقتصاد اقتصاد و مدیریت / سیاست و جامعه/ فرھنگ و فلسفه ادبیات و ھنر/ کودک و نوجوان بھار ٩٨"

رونوشت

1 انتشارات دنیای اقتصاد اقتصاد و مدیریت / سیاست و جامعه/ فرھنگ و فلسفه ادبیات و ھنر/ کودک و نوجوان بھار ٩٨

2

3 اقتصاد اقتصاد سیاسی اندیشه اقتصادی انقالب و نفت روایت وزیران جمهوری اسالمی از اقتصاد سیاسی نفت مهدیاحمدی قطع رقعی/ 352 صفحه/ قیمت: تومان آموزگار نوآوری شومپيتر و تخريب خالقانه توماس مککراو/ ترجمه ابراهيم سوزنچي کاشاني محمدرضا عطارپور محسن خوش سيرت/ علي فاطمي کيارش فرتاش قطع رقعی / 216 صفحه/ قیمت تومان حکمت مالیه کشف انسانیت در جهان مخاطره و برگشت میهیر د سای/ ترجمه احمد تدین قطع رقعی / 224 صفحه/ قیمت: تومان اقتصاد اقتصاد سیاسی اندیشه اقتصادی

4 اقتصاد سیاسی نوین آنتونی پین/ترجمهمریم ذوالفقار روشن قطع رقعی / 344 صفحه/ قیمت: تومان فراسوی کاپیتالیسم و سوسیالیسم قرائتی نو از آرمانی کهن توبیاس جی. النز/ ترجمه وحید شربتی محدثه حیدری قطع رقعی/ 336 صفحه/ قیمت: تومان تحلیل اقتصادی در حقوق خصوصی فرهاد ایرانپور قطع رقعی/ 376 صفحه/ قیمت: تومان بانکها مصر فکنندگانومقررات پیترکارترایت/ترجمهسعید رحمانیوحمیدقنبری قطع رقعی/ 400 صفحه/ قیمت: تومان اصول جامعه شناسی اقتصادی ریچارد سوئدبرگ/ ترجمه سمیرا کاظ مپوریان قطع وزیری/ 480 صفحه/ قیمت: تومان 4

5 5 سرنوشت پولهای جهانی پس از بحران واکاوی آینده نامطمئن نظام پول کاغذی جهان سارا آیز ن/ترجمهعلیحبیبی قطع رقعی / 264 صفحه/ قیمت: تومان پایان عصر کیمیاگری پول بانکداری و آینده اقتصاد جهانی م روینکینگ/ترجمهعلیحبیبی قطع رقعی /488 صفحه/ قیمت: تومان نبرد با رکود توصیههای»کینز جدید«برای ایجاد رونق اقتصادی پل کروگمن / ترجمه فریدون تفضلی و سمیه مردانه قطع رقعی / 296 صفحه/ قیمت: تومان کارل مارکس در ترازو نقد اویگن بوم-باورک بر مارکس و پاسخ رودولف هیلفردینگ به این نقد بامقدمهپلسوئیزی/ترجمهمحمودصدری قطع رقعی / 264 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان منفعت صورتبندی مفهوم منفعت از منظرهای جامعهشناسی اقتصاد و سیاست ریچاردسوئدبرگ/ترجمهحمزهنوذری علیرضااسکندرینژاد قطع رقعی / 192 صفحه/ قیمت: تومان اقتصاد اقتصاد سیاسی اندیشه اقتصادی

6 دستهای آلوده شرحی بر روشهای جدید فساد و مبارزه با فساد پیتر الرمور نیک والنین / ترجمه سمیرا صادق ابدلی قطع رقعی / 390 صفحه/ قیمت: تومان تحلیل دادههای اقتصادی درک الگوهای اقتصادسنجی بدون نیاز به پیشینه ریاضی گری کوپ/ ترجمه مانی موتمنی آرش هاد یزاده قطع رقعی / 384 صفحه/ قیمت: تومان بودجهریزی شرکتی علی عسکرینژاد امیری قطع رقعی / 344 صفحه/ قیمت: تومان دانشنامه خصوصیسازی و سهام عدالت مهدی حاجیوند پالتویی / 232 صفحه/ قیمت: تومان اقتصاد مالی مقدمهای بر مالیه کالسیک و رفتاری تاستن ه نس ماک اولیوا ریگا/ ترجمه کاظم بیابانی خامنه سعید خزائی قطع وزیری / 528 صفحه/ قیمت: تومان 6

7 7 دانشگاه تا بازار شرحی بر اقتصاد موضوعات عمومی راجر میلر دانیل بنجامین داگالس نورث/ ترجمه هاشم راعی قطع رقعی /352 صفحه/ قیمت: تومان درد مشترک تدبیری برای زندگی مرفه همراه با محیط زیست سالم مونیکاگیلن رویو/ترجمهسجاد امیری قطع رقعی / 272 صفحه/ قیمت: تومان کانتینر داستان جعبهای که دنیا را کوچکتر و اقتصاد جهانی را بزرگتر کرد مارکلوینسون/ترجمهمحسنشفیعزاده قطع رقعی/ 424 صفحه/ قیمت: تومان زمان و پول راجر گریسون / ترجمه محمد جوادی و امیررضا عبدلی قطع رقعی / 480 صفحه/ قیمت: تومان اقتصاد کشاورزی ایران دوره پهلوی اول شهرامغالمی قطع رقعی / 368 صفحه/ قیمت: تومان اقتصاد اقتصاد سیاسی اندیشه اقتصادی

8 مجموعه آموزش اقتصادی- 1 اقتصاد به زبان ساده لسلیوینگستون/ترجمهشادیصدری قطع رقعی / 104 صفحه/ چاپ سوم/ قیمت: تومان مجموعه آموزش اقتصادی- 2 سیاست اقتصادی لودویگ میزس/ ترجمه محمود صدری قطع رقعی / 112 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان پارادوکس انتخاب آنگاه که آزادی انتخاب اضطراب میآورد باری شوارتز / ترجمه مهدی ملکپور قطع رقعی / 248 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان اقتصاد رفتاری ادوارد کارترایت/ ترجمه سیدحسین میرشجاعیانحسینی و قهرمان عبدلی قطع وزیری / 736 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان کژرفتاری داستان شکلگیری اقتصاد رفتاری ریچارد اچ.ت یلر / ترجمهسید امیرحسینمیرابوطالبی قطع وزیری / 488 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان 8

9 9 خصوصیسازی فوتبال مهدی حاج یوند قطع رقعی / 440 صفحه/ قیمت: تومان مدیریت در ورزش اصول مدیریت باشگاهها و همایشهای ورزشی ا لری نا اکستین / ترجمهشهرام امینترابی قطع رقعی / 112 صفحه/ قیمت: تومان گل تاریخ فرهنگی و اجتماعی فوتبال نوین کریستین کولر فابین برندل/ ترجمه داوود حیدری و مفید علیزاده قطع رقعی / 384 صفحه/ قیمت: تومان اقتصاد انرژی ویداورهرامی قطع رقعی / 184 صفحه/ قیمت: تومان امنیت انرژی عباسملکی قطع رقعی / 344 صفحه/ قیمت: تومان اقتصاد اقتصاد سیاسی اندیشه اقتصادی

10 اقتصاد قراردادهای نفت و گاز ویداورهرامی قطع رقعی / 144 صفحه/ قیمت: تومان نفت بی خطر متینپدرام قطع رقعی/ 180 صفحه/ قیمت: 9000 تومان ماکس وبر و جامعهشناسی اقتصادی ریچارد سوئدبرگ/ ترجمه شهین احمدی قطع وزیری/ 416 صفحه/ قیمت: تومان اقتصاد خرد عمومی کارایی و برابری در سیاست عمومی یوآکیمسیلوستر / ترجمهوحیدمهربانی قطع رقعی / 248 صفحه/ قیمت: تومان اقتصاد سیاسی جنگ و انقالب بررسی سیر دگرگونی در منطقه خلیج فارس انوشیروان احتشامی / ترجمه ایوب فرخنده و محمد سالمی استاد قطع رقعی / 464 صفحه/ قیمت: تومان 10

11 11 مبانی سرمایهداری دیوید کوتس/ ترجمه محمدحسین بیرامی قطع رقعی / 248 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان چرا اقتصاد فرو میریزد به سوی نظریهای عمومی درباره علت افول اقتصادی کشورها جوزفاستیگلیتز / ترجمهمحمدامیرریزوندی قطع رقعی / 112 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان شاهد جنگ و اقتصاد خاطرات یک مدیر اقتصادی بانک مرکزی ایران در دوران جنگ ایران و عراق محمدرضاقسیمی قطع رقعی / 304 صفحه/ قیمت: تومان پایان رشد ریچاردهاینبرگ/ترجمهمحمدحسینقادری قطع رقعی / 368 صفحه/ قیمت: تومان اندیشههای سیاسی و اقتصادی هایک دوتالد جی. بودراکس/ مختار قادری قطع رقعی / 120 صفحه/ قیمت: تومان اقتصاد اقتصاد سیاسی اندیشه اقتصادی

12 عدالت اجتماعی از منظر لیبرالیسم بهمنفرقانی قطع رقعی / 136 صفحه/ قیمت: تومان ادغام در حقوق رقابت محسننیکبین قطع رقعی / 248 صفحه/ قیمت: تومان بودجه: برنامه فنی- اقتصادی ساالنه حسین فرهنگمهر قطع رقعی/ 232 صفحه/ قیمت: تومان مجموعه نقد سرمایهداری از درون- 1 پاشنه آشیل سرمایهداری پول کثیف و چگونگی احیای نظام بازار آزاد ریموندبیکر/ترجمهسجاد امیری قطع وزیری/ 536 صفحه/ قیمت: تومان مجموعه نقد سرمایهداری از درون- 2 بازار آری کاپیتالیسم نه آنارشیسم فردگرا در برابر مدیران نابرابریها قدرت شرکتها و فقر ساختاری گری چارتیه و چارلز دبلیو. جانسون/ ترجمه مهرداد مالیی قطع وزیری/ 544 صفحه/ قیمت: تومان 12

13 13 مجموعه نقد سرمایهداری از درون- 3 اقتصاد و آرمانشهر»اقتصاد یادگیرنده«پایان تاریخ نیست زیرا... جفریهاجسن/ترجمه آرشطهماسبی قطع وزیری/ 456 صفحه/ قیمت: تومان چین چگونه سرمایهداری شد رونالد کوز/ ترجمه پیمان اسدی قطع رقعی/ 390 صفحه/ چاپ دوم / قیمت: تومان راه بندگی به روایت کاریکاتور برداشت آزاد از کتاب»راهبندگی«نوشته فردریش هایک ترجمهمحمودصدری قطع رقعی / 72 صفحه/ قیمت: تومان اقتصاد و دولت در ایران پژوهشی درباره ریشهها و علل تداوم اقتصاد دولتی در ایران موسیغنینژاد قطع رقعی / 424 صفحه/ چاپ دوم / قیمت: تومان گفتارهایی در معرفتشناسي علم اقتصاد موسیغنینژاد قطع رقعی / 296 صفحه / قیمت: تومان اقتصاد اقتصاد سیاسی اندیشه اقتصادی

14 سوسیالیسم و سرمایهداری رسالهای روشمند درباره اقتصاد سیاست و اخالقیات هانس هرمان هوپ/ ترجمه متین پدرام قطع رقعی/ 272 صفحه / قیمت: تومان زنان و رشد اقتصادی بررسی رابطه تبعیض جنسیتی با رشد اقتصادی در کشورهای فقیر سپیدهکاوه قطع رقعی / 136 صفحه / قیمت: تومان زیباییشناسی علم اقتصاد نگرشی زیبایی شناسانه به تطور اندیشه ها و رفتار انسان اقتصادی عليرضارحيميبروجردي قطع وزیری/ 712 صفحه / قیمت: تومان اشرافیت سلطنت دموکراسی هانس هرمان هوپ/ ترجمه سلیمان عبدی قطع رقعی / 72 صفحه/ قیمت: 8000 تومان اقتصاد ایران به کدام سو میرود مسعود نیلی و همکاران قطع وزیری/ 830 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان 14

15 15 اقتصاد تحریم نفت: جدال بر سر تجربه مصدق پاتریک کالسن سیروس ساسانپور کامران دادخواه محمدقلی مجد/ گردآوری و ترجمه: بهرنگ رجبی قطع رقعی/ 144 صفحه/ قیمت: تومان کارل مارکس: یک زندگی قرن نوزدهمی جاناتان اشپربر / ترجمه احمد تدین قطع وزیری/ 632 صفحه/ قیمت: تومان ادبیات و اقتصاد آزادی پل کانتور و استفن کاکس/ ترجمه سلما رضوانجو قطع وزیری/ 600 صفحه/ قیمت: تومان سرمایه مالی رودولفهیلفردینگ/ترجمهاحمدتدین قطع وزیری/ 624 صفحه/ قیمت: تومان جنگهای ارزی جیمزریکاردز/ترجمهحسینراهداری قطع رقعی/ 342 صفحه/ چاپ پنجم/ قیمت: تومان اقتصاد اقتصاد سیاسی اندیشه اقتصادی

16 قانون قانونگذاری و آزادی جلد یکم: قواعد و نظم فردریش هایک/ ترجمه مهشید معیری و موسی غنی نژاد قطع رقعی/ 240 صفحه/ قیمت: تومان قانون قانونگذاری و آزادی جلد دوم: سراب عدالت اجتماعی فردریش هایک/ ترجمه مهشید معیری و موسی غنی نژاد قطع رقعی/ 248 صفحه/ قیمت: تومان قانون قانونگذاری و آزادی جلد سوم: نظم سیاسی مردمان آزاد فردریشهایک/ترجمهمهشیدمعیریوموسیغنینژاد قطع رقعی/ 264 صفحه/ قیمت: تومان چرا کشورها شکست میخورند دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون/ ترجمه پویا جبل عاملی و محمدرضا فرهادیپور قطع وزیری/ 560 صفحه/ چاپ هشتم/ قیمت تومان حقایق و مغالطهها در اقتصاد توماس ساول/ سجاد امیری و جواد قربانی قطع رقعی/ 320 صفحه/ قیمت: تومان 16

17 17 تحلیل فضای کسب و کار مرتضی عمادزاده قطع رقعی/ 224 صفحه/ چاپ سوم/ قیمت: تومان بهرهوری صنعت ایران مسعود نیلی حسن درگاهی سید فرشاد فاطمی قطع وزیری/ 300 صفحه/چاپ دوم/ قیمت: تومان تجارت جهانی و نظام پرداختها جلد یکم: تجارت جهانی ریچارد کیوز و دیگران/ ابوالقاسم هاشمی قطع وزیری/ 464 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان تجارت جهانی و نظام پرداختها جلد دوم: مالیه بینالملل ریچارد کیوز و دیگران/ ابوالقاسم هاشمی قطع وزیری/ 550 صفحه/ قیمت: تومان اندیشه آزادی محمدطبیبیان موسیغنینژاد حسینعباسی قطع رقعی/ 272 صفحه/ چاپ سوم / قیمت: تومان اقتصاد اقتصاد سیاسی اندیشه اقتصادی

18 اقتصاد به روایت دیگر شرحی نو بر آراء و مکاتب اقتصادی موسیغنینژاد قطع رقعی/ 255 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان آزادسازی و عملکرد اقتصادی تجربه های ایران و جهان در زمینه رقابتی کردن اقتصاد موسی غنی نژاد قطع رقعی/ 224 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان دموکراسی: مقدمهای بر انتخاب عمومی جان پاتریک گانینگ/ حسین ربیعی قطع وزیری/ 480 صفحه/ قیمت: تومان بیماری هلندی در اقتصاد ایران رضا منوچهری راد و ناصر شمس قارنه قطع رقعی/ 160 صفحه / چاپ دوم/ قیمت: تومان روش علم محمد طبیبیان قطع رقعی/ 264 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان 18

19 19 مزایا و مشکالت جامعه تجاری دنیس سی.راسموسن/ ترجمه شیرین سادات صفوی قطع رقعی/ 255 صفحه/ قیمت تومان بانک تهیدستان محمد یونس/ گروه مترجمان قطع رقعی/ 232 صفحه/ چاپ پنجم / قیمت تومان اقتصاد فقیر آبهیجیت بنرجی و استر دوفلو/جعفر خیر خواهان و مهدی فیضی قطع وزیری/ 400 صفحه / چاپ دوم/ قیمت تومان اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان ایران سعید خاوری نژاد قطع رقعی/ 287 صفحه/ قیمت: تومان بزرگان مکتب اتریش رندال جی. هولکام/ محسن رنجبر قطع رقعی/ 328 صفحه/ قیمت: تومان اقتصاد اقتصاد سیاسی اندیشه اقتصادی

20 اقتصاد در یک درس هنریهازلیت/محسنرنجبر نیلوفر اورعی قطع رقعی/ 252 صفحه/چاپ سوم/ قیمت: تومان پیش رفتن با جمع آلبرت هیرشمن/ ترجمه محمد رضا فرهادی پور قطع رقعی/ 232 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت 7000 تومان اقتصاد چگونه کار میکند راجر فارمر/ محمدرضا فرهادی پور قطع رقعی/ 201 صفحه/ چاپ چهارم/ قیمت: تومان اخالق تولید پول یورگ گوئیدو هولسمن/ سید امیرحسین میرابوطالبی قطع رقعی/ 260 صفحه/ قیمت: تومان مقدمهای برتفکرات اقتصادی پساکینزی مارک الوویی/مهرداد مالیی قطع رقعی/ 208 صفحه/ قیمت: تومان 20

21 21 اقتصاد کالن مدرن بریان اسنودن و هوارد آر. وین/ ترجمه پویا جبل عاملی و علی سرزعیم قطع رقعی/ 245 صفحه/ قیمت: تومان قدرت و بازار: دولت و اقتصاد مورای روتبارد/ متین پدرام و وحیده رحمانی قطع رقعی/ 354 صفحه/ قیمت: تومان چگونه با آمار دروغ بگوییم حسین راهداری قطع پالتویی/ 168 صفحه/ چاپ سوم/ قیمت: تومان سرمایهدار علیه سرمایهداری ترجمه امیر کامگار قطع رقعی/ 272 صفحه/ قیمت: تومان اقتصاد اقتصاد سیاسی اندیشه اقتصادی

22

23 بازار سرمایه ناگفتههای بورس ایران خاطرات رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار علی صالح آبادی قطع رقعی / 432 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان سرمایه گذاری در کدام بازار راهنمای تحلیلگران بازارهای سهام دبورا اوو ن رابین گریفیس/ ترجمه فرنگیس محمودی قطع رقعی / 184 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان 50+1 نکته یک میلیون تومانی روایتهایی تجربی درباره معاملهگران بازار سرمایه همایوندارابی پالتویی/ 120 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان بازار سرمایه

24 فروپاشی بزرگ طال هری د نت/ ترجمه شادی صدری قطع رقعی / 98 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان هنر پیشبینی گفتاری درباره توانایی آیندهنگری با روشهای علمی فیلیپتتالک دنگاردنر/محمدحسنجعفریسهامیه قطع رقعی / 408 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان کالبدشناسی حبابهای بازار سهام گئورگی کومارومی/ ترجمه مریم ذوالفقار روشن قطع پالتویی/ 142 صفحه/ قیمت: 8000 تومان الگوهای سفتهبازی برتران ام. رونه/ سید مهدی میرحسینی و سهند ابراهیمیپور قطع رقعی/ 280 صفحه/ قیمت: تومان منافع سهامدار تونی گروندی/ ترجمه مریم بیدمشگیپور قطع پالتویی/ 156 صفحه/ قیمت: 8000 تومان 24

25 25 گزارشگری و تحلیلگری مالی انتشاراتکاپالن-شوزر ترجمهمحمدسیرانی مهدیذوالفقاری هوشنگمدنی قطع وزیری /462 صفحه/ قیمت تومان مجموعه سواالت آمادگی آزمون CFA گروه مولفان/ ترجمه محمد سیرانی و ابراهیم جعفری منش قطع وزیری/ دو جلدی/ 1400 صفحه/ قیمت دوره: تومان اولین عرضه عمومی عارف خورشید/ ناصر شمس قارنه قطع رقعی/ 157 صفحه/ فیمت: تومان تفسیر موضوعی مواد مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی - ucp600 افشین خانی قطع پالتویی/ 128 صفحه / قیمت 7000 تومان بازار سرمایه

26

27 مدیریت و بازرگانی نظریه شرکت برای مدیریت استراتژیک تجزیه و تحلیل ارزش اقتصادی مانوئلبک را/علیپریشانی قطع رقعی / 432 صفحه/ قیمت: تومان صفر تا یک نوشتارهایی در باره استارتآپها یا چگونگی خلق آینده پیتر تیل بلیک مسترز / ترجمه ایمان رضوی و ترانه امینا قطع رقعی / 188 صفحه/ قیمت: تومان 14 قانون برای فروش بیشتر نخستین گام فروش جلب اعتماد است تاد دانکن/ترجمهمریممیرجمالی قطع رقعی / 294 صفحه/ قیمت: تومان مدیریت و بازرگانی

28 بنگاه چگونه رشد میکند راهنمای کاربردی رشد بنگاه در شرایط اقتصادی خوب و بد-حتی وقتی مشتریان خرج نمیکنند استیوکالرک / ترجمهحسینموسوی رقعی / 104 صفحه/ قیمت: تومان شکست بخورید و برخیزید چگونه میتوان در پس هر شکستی قویتر از گذشته برخاست اسکات آدامز / شاهین احمدی قطع رقعی / 360 صفحه/ قیمت: تومان بردن ایدهها به بازار تیم جونز و سایمون کربی / ترجمه فریبرز قاسمزاده دقیق پالتویی/ 144 صفحه/ قیمت: تومان ۵۰ چالش اساسی مدیران راهکارهایی برای حل موثر مسائل پیچیده مدیریتی سونا شرات و راجر دولز / صالح سپهریفر و معراج مبرانیا قطع رقعی / 320 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان مدیریت ریسک به زبان ساده ورنر گالسنر توماس برگر/ ترجمه شهرام امینترابی قطع رقعی / 136 صفحه/ قیمت: تومان 28

29 29 موفقیت جاویدان بررسی اصول ماندگار راهبرد موفق کسبوکار اریک ویاردات/ ترجمه صالح سپهریفر و امین رئوفشناسیگانه قطع رقعی / 184 صفحه/ قیمت: تومان برندها و برندسازی ریتا کلیفتون و جان سیمونز/ ترجمه راحله فاضلی قطع رقعی/ 400 صفحه/ قیمت: تومان برندسازی استفن کومبر / ترجمه محمدامین رضایی و فواد صبورنیا پالتویی/ 144 صفحه/ قیمت: تومان موانع رشد برند رالف کروگر آندریاس اشتومف/ محمدحسین بیرامی قطع رقعی/ 224 صفحه/ قیمت: تومان تفاوت چرابرخیبرندها دلنشینترند برنادت جیوا / صالح سپهری فر قطع پالتویی/ 136 صفحه/ قیمت: 8000 تومان مدیریت و بازرگانی

30 مدیریت بازار راهنمای قیمتگذاری و تدوین استراتژی فروش پاتریک ف رسیت/ترجمهسمیراصادقابدلی قطع رقعی/ 272 صفحه/ قیمت: تومان فرایند برنام هریزی استراتژیک تحلی لها گزین هها پروژهها رودولفگرونیش ریچاردکوهن/ترجمهمحمدحسینبیرامی قطع رقعی / 400 صفحه/ قیمت: تومان استراتژی در عمل راهنمایی برای عملگران بهسوی تفکر استراتژیک جرج ت وستیگا / ترجمه وحید خاشعی فائزه طارمی راد منصوره شریعتی قطع رقعی / 264 صفحه/ قیمت: تومان صنایع آینده واکاوی فناوریها و بازارهای پررونق دو دهه آینده الک راس / ترجمه صالح سپهریفر بهاره رضاجو و اردوان یزدی قطع رقعی / 360 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان تی مهای نوآور نهادین هسازی نوآوری در تیم و سازمان پژوه شنامه هاروارد / صالح سپهر یفر قطع پالتویی / 96 صفحه/ قیمت: 8000 تومان 30

31 31 ارزیابی عملکرد آشنایی با زیر و بم ارزشیابی کارکنان پژوه شنامه هاروارد / صالح سپهر یفر قطع پالتویی / 112 صفحه/ قیمت: تومان استخدام و تعدیل فرآیند کاربردی گزینش حفظ و اخراج نیروی انسانی برایانتریسی/ترجمهرحم تعلیصابر یحقایق صالحسپهر یفر قطع پالتویی / 136 صفحه/ قیمت: تومان ساختار سازمانی طراحیگا مب هگام ریچارد ام. برتن بورگ اوبل دورته دویباک ه کونسون/ ترجمه محمدحسین بیرامی قطع رقعی / 472 صفحه/ قیمت: تومان جلسات ثمربخش برنام هریزی و مدیریت جلسات موثر در سازمان برایانتریسی/ترجمهصالحسپهر یفر متینتولمی قطع پالتویی/ 128 صفحه/ قیمت: تومان خودشکوفایی 21 اصل کلیدی برای پیشرفت و ارتقای شغلی برایانتریسی/ترجمهصالحسپهر یفر قطع پالتویی/ 128 صفحه/ قیمت: تومان مدیریت و بازرگانی

32 مدیریت فروش تشریح فعالی تهای کلیدی سرپرست تیم فروش برایانتریسی/ترجمهصالحسپهری قطع پالتویی/ 136 صفحه/ قیمت: تومان راهنمای سرمایهگذاری چارلی الیس برتمالکیل/ترجمهسیدمهدیبرکچیان هومنکرمی قطع پالتویی/ 120 صفحه/ قیمت: تومان راهبرد کسبوکار واکاوی الگوهای تدوین و پیادهسازی راهبرد برایانتریسی /ترجمهصالحسپهر یفر قطع پالتویی/ 128 صفحه/ قیمت: 9000 تومان کافه وصال مدیریت نامتعارف بر پدیدههای متعارف علیصادقی قطع رقعی / 168 صفحه/ قیمت: تومان عاشک کافه خوب کافی نیست. عالی باشید علیصادقی قطع رقعی / 160 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان 32

33 33 تامین مالی شرک تها مورتن هلبک اسنور لینست براک مک لالن/ ترجمه مرضیه طاهری هنجنی سولماز مهاجری قطع رقعی/ 216 صفحه/ قیمت: تومان گفتوگو با مردم گیف کنستابل و فرنک ریمالوسکی/ ترجمه همایون کاوه و صالح سپهر یفر قطع پالتویی/ 136 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان فروش موفق برایان تریسی/ صالح سپهر یفر قطع پالتویی/ 144 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان تفکر مبتنی بر سناریو جورج رایت جورج ک رنز / ترجمه محمدحسین بیرامی قطع رقعی / 232 صفحه/ قیمت: تومان هوش هیجانی و استخدام ادل بی. لین / ترجمه سمیرا صادق ابدلی قطع رقعی/ 208 صفحه/ قیمت تومان مدیریت و بازرگانی

34 استراتژی کسب و کار جرمیکوردی/ترجمهمهردادمالیی قطع رقعی/ 350 صفحه/ قیمت: تومان تفکر استراتژیک آیرین ام. دوهیم و دیگران/ ترجمه محمد حسین بیرامی قطع وزیری/ 502 صفحه/ قیمت: تومان استراتژی بازاریابی او.سی. فرل و مایکل دی. هارتالین / ترجمه محمد حسین بیرامی قطع وزیری/ 662 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان برنام هریزی استراتژیک مبتنی بر سناریو برکهارد شوئنکر/ ترجمه محمد حسین بیرامی قطع رقعی/ 240 صفحه/ قیمت: تومان رهبری مدیران نوآور و تحو لساز ای نگونه عمل م یکنند برایانتریسی/صالحسپهر یفرومهدیشهبازی قطع پالتویی/ 120 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: 9000 تومان 34

35 35 مدیریت بررسی شیوههای کارآمد مدیریت نیروی انسانی برایانتریسی/صالحسپهر یفر قطع پالتویی/ 111 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: 8000 تومان مدیریت زمان برایان تریسی/ صالح سپهر یفر و مهدی شهبازی قطع پالتویی/ 106 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان بازاریابی برایان تریسی/ صالح سپهر یفر قطع پالتویی/ 120 صفحه/ قیمت: 7000 تومان خالقیت و حل مسئله برایان تریسی/ صالح سپهر یفر قطع پالتویی/ 120 صفحه/ چاپ سوم/ قیمت: تومان تفویض اختیار برنام های برای ارتقای کارکنان و افزایش بهرهوری برایانتریسی/صالحسپهر یفر مهدیشهبازی قطع پالتویی/ 124 صفحه/ چاپ سوم/ قیمت تومان مدیریت و بازرگانی

36 مذاکره برایانتریسی/صالحسپهر یفر مهدیشهبازی قطع پالتویی/ 112 صفحه/ چاپ سوم / قیمت تومان جادوی انگیزش برایانتریسی/صالحسپهر یفر مهدیشهبازی قطع پالتویی/ 112 صفحه/ چاپ چهارم/ قیمت تومان قدرت هوش هیجانی دانیل گلمن/ ترجمه سیامک دولتی قطع پالتویی/ 150 صفحه/ چاپ سوم/ قیمت: تومان مدیریت ریسک اندرو هلمز/ ترجمه سمیرا صادق ابدلی قطع پالتویی/ 152 صفحه/ قیمت: 8000 تومان بازارپژوهی رابین بیرن/ مهرداد مالیی قطع پالتویی/ 144 صفحه/ قیمت 8000 تومان 36

37 37 مدیریت تکثر سازمانی راجر کارترایت / مهرداد مالیی قطع پالتویی 150 صفحه/ قیمت: 8000 تومان سب کهای رهبری بنگاه تونی کیپنبرگر/ ترجمه سجاد امیری قطع پالتویی/ 167 صفحه/ قیمت: تومان هنر کارآفرینی راجر کارترایت/ زین بالسادات خارقانی قطع پالتویی/ 142 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان مذاکره برد- برد تشریح فرایند عملی دستیابی طرفین به برد در مذاکره دیویدگلدویچ/صالحسپهر یفر قطع پالتویی/ 205 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان رهبری و مدیر یک دقیقهای کن بالنچارد/ صالح سپهر یفر قطع پالتویی/ 127 صفحه/ قیمت: 7000 تومان مدیریت و بازرگانی

38 اعتماد کارساز است کن بالنچارد و دیگران/ ترجمه صالح سپهر یفر قطع پالتویی/ 128 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان الفبای مذاکره چارلزلیکسون/صالحسپهر یفر قطع پالتویی/ 116 صفحه/ چاپ سوم/ قیمت تومان استیو جابز والتر آیساکسون/ ویراستار: علیرضا کیوانی نژاد قطع وزیری/ 616 صفحه/ قیمت: تومان نقش ههای شیطانی طرحی برای رهایی از کار کردن برای دیگران و ایجاد کس بوکار برای خود هیو م کلیود / ترجمه زهرا فرجی قطع رقعی/ 136 صفحه/ قیمت: تومان قواعد مدیریت جو اوئن/ علیرضا ابوالفتحی قطع پالتویی/ 166 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان 38

39 39 رهبری ممتاز برایان تریسی و پیتر چی/ صالح سپهر یفر قطع رقعی/ 264 صفحه/ قیمت: تومان زنان به پیش شریل سندبرگ/ ترجمه حمیدرضا آریان پور قطع رقعی/ 248 صفحه/ چاپ سوم/ قیمت تومان این گونه مدیریت کنید راههای آسان و موثر برای بهترین استفاده از کارکنان برایان امرسون و آن لوهر / ترجمه زینب السادات خارقانی قطع رقعی/ 232 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت تومان کارکشته راب گافی و گرت جونز / شهرام خلیل نژاد قطع رقعی/ 216 صفحه/ قیمت: تومان رهبری با تکیه بر نقاط قوت تام راث و بری کانچی/ ترجمه سیامک دولتی و امیر کامگار قطع رقعی/ 248 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت تومان مدیریت و بازرگانی

40 خود رهبری اندرو برایانت و آنالوسیا کازان / علیرضا ابوالفتحی قطع رقعی/ 232 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت تومان محصول خوب- محصول بد جیمز آل آدامز/ شهرام خلیل نژاد قطع رقعی/ 232 صفحه/ قیمت تومان فرایند تصمیمگیری در مدیریت استفن پی. فیتزجرالد/ ه مهرداد مالیی قطع رقعی/ 176 صفحه/ قیمت: 9000 تومان هوش هیجانی خود را بسنجید فیلیپ کارتر/ سجاد امیری قطع رقعی/ 200 صفحه/ قیمت: تومان راهبردهای رشد غو لآسا راجر کارترایت/ راحله فاضلی قطع پالتویی/ 152 صفحه/ قیمت: 9000 تومان 40

41 41 الگوهای سازمانی استفن پی. فیتزجرالد/ راحله فاضلی قطع پالتویی/ 160 صفحه/ قیمت: 8000 تومان 77 خطای سرمایه گذاری لری سوئدرو آرسی باالبان/ ترجمه مریم بیدمشگ یپور قطع رقعی/ 343 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان برندسازی مقصد گردشگری بیل بیکر/ علی صمیمی و ساسان قاسمی قطع رقعی/ 222 صفحه/ قیمت: تومان مدیریت و بازرگانی

42

43 سیاست جامعه تاریخ پیشگامان نوسازی آسیا -1 کره جنوبی: ژنرال توسعه کیم هیونگ ای/ ترجمه جواد قربانی آتانی قطع رقعی / 120 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان پیشگامان نوسازی آسیا -2 سنگاپور: معماران مدرن دیان موزی آر.اس. میلن/ ترجمه داود حیدری قطع رقعی / 144 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان پیشگامان نوسازی آسیا -3 تایوان: فرزند ژنرال جی تایلور/ ترجمه داود حیدری قطع رقعی / 184 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان سیاست جامعه تاریخ

44 پیشگامان نوسازی آسیا -4 چین: مرد کوچک با گا مهای بزرگ دیوید گودمن/ ترجمه سجاد امیری قطع رقعی / 160 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان پیشگامان نوسازی آسیا -5 مالزی: مرد سرکش در زمانه آشوب باری وین/ ترجمه جواد قربانی آتانی سمیرا صادق ابدلی قطع رقعی / 184 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان نظریههای دموکراسی مقدم های انتقادی بر نظری ههای متاخر دموکراسی فرانککانینگهام / ترجمهسعیدخاور ینژاد قطع رقعی / 384 صفحه / تومان مگنا کارتا ریش ههای قرو نوسطایی سیاست مدرن دیوید استارکی / ترجمه نیایش امیدی قطع رقعی / 136 صفحه/ قیمت: تومان مقدم های بر پژوهش سياسي لیزا هریسون/ ترجمه محمد جواد رنجکش احمد محقر فاطمه صلواتی طرق قطع رقعی / 264 صفحه/ قیمت: تومان 44

45 45 نبرد تفسیرها و غن یسازی اورانیوم در ایران واکاوی تفسیرهایی که به برجام انجامید فرشادکاشانی قطع رقعی / 200 صفحه/ قیمت: تومان حقوق هستهای ترجمه نیلوفر قدیری/ ویراستار علمی: عزیز شاهمحمدی قطع رقعی/ 208 صفحه/ قیمت: تومان بن الدن: پدری که تروریست شد جین ساسون/ ترجمه مهریار میرنیا قطع رقعی/ 432 صفحه/ قیمت: تومان خانه دیکتاتور: کاخ یا گور غسان شربل / ترجمه علی موسوی خلخالی قطع رقعی / 312 صفحه/ قیمت: تومان دعوت به جامع هشناسی زهره روحی قطع رقعی / 176 صفحه/ قیمت: تومان سیاست جامعه تاریخ

46 آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است جوزف نای/ ترجمه ایوب فرخنده قطع رقعی / 136 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: تومان کاربرد نظری ههای روابط بینالملل عبدالعلیقوام قطع وزیری/ 638 صفحه/ قیمت تومان آموزش سیاسی جلد اول: مبانی علم سیاست اندیشه سیاسی جامع هشناسی سیاسی مسائل جهان سوم جواد قربانی بهزاد رون قطع وزیری/ 1543 صفحه/ قیمت دوره: تومان آموزش سیاسی جلد دوم: تاریخ تحوالت ایران سیاست تطبیقی روابط بی نالملل سازما نهای بی نالمللی جواد قربانی بهزاد رون قطع وزیری/ 1543 صفحه/ قیمت دوره: تومان صلح کردند که جنگ بماند جلد اول: چگونگی فروپاشی امپراتوری عثمانی و برآمدن خاورمیانه جدید دیویدفرامکین/ترجمهداودحیدری مفیدعلیزاده قطع رقعی / 880 صفحه / قیمت دوره: تومان 46

47 47 صلح کردند که جنگ بماند جلد دوم: چگونگی یورش به خاورمیانه و دائمی شدن جنگ دیویدفرامکین/ترجمهداودحیدری مفیدعلیزاده قطع رقعی / 880 صفحه / قیمت دوره: تومان دیروز و امروز یک ملت ترکیه از 1989 تا امروز کرم ا کتم/ ترجمه احمد موثقی و شیوا عل یزاده قطع رقعی / 288 صفحه/ قیمت: تومان سقوط 1177 روایتی تازه درباره همانندی تمدن ما و تمد نهای 3000 هزار سال پیش اریک اچ.کالین/ ترجمه فاطمه شمسی و امیر قاجارگر قطع رقعی / 288 صفحه/ قیمت: تومان سرگذشت شاهزاده خانم ایرانی تصحیح و تحقیق: مسعود کوهستانی نژاد قطع وزیری/ 480 صفحه/ قیمت تومان جزایر ایرانی خلیج فارس مسعود کوهستان ینژاد قطع رقعی/ 340 صفحه/ قیمت: تومان سیاست جامعه تاریخ

48 شوش: کاو شهای باستا نشناسی احسان)اسماعیل(یغمایی قطع رقعی/ 184 صفحه/ قیمت: تومان تولد تمدن در خاور نزدیک هنریفرانکفورت/ترجمهسحرقدیمی قطع رقعی / 176 صفحه/ قیمت: تومان هنر و القای ایدئولوژی واکاوی تبلیغات سیاسی در آثار هنری شوروی سعید خاوری نژاد قطع رقعی / 488 صفحه/ قیمت: تومان اقتصاد رسانه در ایران علل ناکارآمدی رسان ههای خصوصی ایران با تاکید بر مطبوعات علیرضابختیاری قطع رقعی / 112 صفحه/ قیمت: تومان همگرایی رسانهای سینزیا دال زوتو و آرتور لوگمایر/ ترجمه سمیه لبافی امیر مختاری محدثه عقبایی قطع رقعی / 230 صفحه/ قیمت: تومان 48

49 49 متغیر پنهان در سرمایهگذاری تحلیل 15 اقتصاددان فعال اقتصادی و فرهن گپژوه درباره تاثیر رسانه بر سرمای هگذاری سیدابراهیمعلیزاده قطع رقعی / 208 صفحه/ قیمت: تومان هوش اجتماعی رسول رمضانیان قطع رقعی / 184 صفحه/ قیمت: تومان نخبگان و تلویزیون محمود اسعدی قطع رقعی/ 207 صفحه/ قیمت: تومان یادگیری سیار نوین: فنون و فناور یها هوکیونگ ریو دیوید پارسونز/ ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی سونیا موس یرمضانی الهه والیتی قطع وزیری / 704 صفحه/ قیمت: تومان تحلیل اقتصادی حقوق خانواده گروه مولفان و مترجمان/ ویراستاران: محسن صادقی و متین پدرام قطع وزیری/ 520 صفحه/ قیمت تومان سیاست جامعه تاریخ

50 دانستنیهای بیمه برای خانواده علی اعظم محمد بیگی قطع وزیری/ 384 صفحه/ قیمت: تومان درآمدی بر جامع هشناسی قشربندی معلولیت در ایران واکاوي نابرابری های اجتماعی افراد معلول رضاعبداللهی قطع رقعی / 72 صفحه/ قیمت: تومان 50

51 اندیشه و فرهنگ ادبیات و هنر فلسفه تاریخ از چش مانداز مسیحی ژاک ماریتن/ ترجمه سید رضا وسم هگر و رؤیا فیاض قطع رقعی / 208 صفحه/ قیمت: تومان جنون و مرگ در فلسفه فریت گوون/ ترجمه عبداهلل امینی قطع رقعی / 320 صفحه/ قیمت: تومان فرجام عقل فلسفه آلمانی از کانت تا فیشته فردریک سی. بایزر/ ترجمه سید محمدجواد سیدی قطع رقعی / 520 صفحه/ قیمت: تومان اندیشه و فرهنگ ادبیات و هنر

52 حکایت بلوچ )دوره 7 جلدی( محمود زندمقدم قطع وزیری/ 2760 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت دوره شومیز: 350 هزار تومان/ قیمت دوره گالینگور: 400 هزار تومان مشروطیت ایران و رمان فارسی) 5 جلدی( پژوهشگر:مسعودکوهستانینژاد قطع رقعی / 1912 صفحه/ قیمت دوره: تومان مشروطیت ایران و رمان خارجی) 4 جلدی( پژوهشگر: مسعود کوهستانی نژاد قطع رقعی/ 1300 صفحه/ قیمت دوره: 100 هزار تومان فرهنگ ایران و تمدن جهان بررسی راه طی شده ایران و تاثیر آن بر تاریخ جهان ریچاردفولتز/ترجمهزهراشجاعی قطع رقعی / 192 صفحه/ قیمت: تومان سنت و مدرنیته محمدعابد جابری/ ترجمه سیدمحمد آ لمهدی قطع رقعی / 272 صفحه/ قیمت: تومان 52

53 53 اگزيستانسياليسم از تئوری تا عمل عل ياكبر فرهنگي قطع رقعی / 232 صفحه/ قیمت: تومان اگزیستانسیالیسم غربی از نگاه دیگری انیس منصور/ ترجمه هادی حزباوی قطع رقعی / 176 صفحه/ قیمت: تومان ازخودبیگانگی جه تگیر یهای جدید در نظریه انتقادی راهل ی گی/ ترجمه احمد تدین قطع رقعی / 344 صفحه / قیمت: تومان کتاب رنج و عشق خوان-داوید نازیو/ ترجمه محمدعلی جعفری قطع رقعی/ 184 صفحه/ قیمت: تومان گئورگ زیمل گزیده مقاالت با مقدمه زیگفرید کراکاور ترجمهشاپوربهیان قطع رقعی/ 280 صفحه/ قیمت: تومان اندیشه و فرهنگ ادبیات و هنر

54 شهروندي فرهنگي پرس شهايي از منظر جها نشهري نیکاستیونسن/ترجمهنیلوفرقدیری قطع رقعی / 264 صفحه/ قیمت: تومان معمای هابرماس السهتوماسن /ترجمهمحمدرضاغالمی قطع رقعی / 232 صفحه / قیمت: تومان مفاهیم کلیدی در اندیشه هابرماس اندرو ادگار / ترجمه محمدرضا غالمی قطع رقعی / 265 صفحه/ قیمت: تومان آنتونیو گرامشی پژوهش انتقادی در باب اندیش ه سیاسی معاصر مارک م کنالی / ترجمه علی تدین قطع رقعی / 320 صفحه/ قیمت: تومان رام کردن پلنگ جستاری در باب هویت امینمعلوف / ترجمهمهریارمیرنیا قطع رقعی / 136 صفحه/ قیمت: تومان 54

55 55 استمرار امر سلبی نقدی بر اندیشه اروپایی معاصر بنجامیننویز / ترجمهعلی زارعی )پیمان( قطع رقعی / 272 صفحه/ قیمت: تومان داستان معرفت تاریخی در سه پرده هیپولیت تن کارل. جی. همپل فرانک انکراسمیت/ ترجمه سید رضا وسم هگر قطع رقعی / 160 صفحه/ قیمت: تومان زنان دیگر چه میخواهند الیزابت دیبولد / ترجمه فریبا فقیهی قطع رقعی / 112 صفحه/ قیمت: تومان کودکوارگی ادبیات زهره روحی قطع رقعی / 160 صفحه/ قیمت: تومان سوبژکتیویته در ادبیات و فلسفه مبانی و نظری هها دونالد ای. هال/ مترجمان: بختیار سجادی دیاکو ابراهیمی قطع رقعی /صفحه 208/ قیمت: تومان اندیشه و فرهنگ ادبیات و هنر

56 فلسفه ساده زهره روحی قطع رقعی / 352 صفحه/ قیمت: تومان آزمون اندیش ههای انتقادی معاصر زهره روحی رقعی / 424 صفحه/ قیمت: تومان شهروند شهرهای داستانی تحلیل زندگی و آثار محمدعلی جما لزاده حسنمیرعابدینی قطع رقعی / 144 صفحه/ قیمت: تومان داستانهای دیدنی کامبیز در مبخش/ با مقدمه جواد مجابی قطع رحلی/ 208 صفحه/ قیمت: 100 هزار تومان خاطرات باب دیلن جلد اول: وقتی حالت بده کسی سراغ ترو نم یگیره ترجمهسیدمحمدعلیبرقعی قطع رقعی / 296 صفحه/ قیمت: تومان 56

57 57 سینما: کنش اجتماعی گریم ترنر / ترجمه علی سیاح قطع رقعی / 248 صفحه/ قیمت: تومان نئورئالیسم چیست تاریخ اجمالی سینمای نئورئالیسم ایتالیا ) ( کامرانشیردل قطع رقعی / 236 صفحه/ قیمت: تومان ميرامار نجيب محفوظ/ ترجمه رضا عامري قطع رقعی / 192 صفحه/ قیمت: تومان زینی برکات جمال الغيطاني/ ترجمه رضا عامري قطع رقعی / 256 صفحه/ قیمت: تومان شب شمار عالیه یونس/ ترجمه مهریار میرنیا قطع رقعی / 416 صفحه/ قیمت: تومان اندیشه و فرهنگ ادبیات و هنر

58 ادبیات روس به روایتی دیگر زهره روحی قطع رقعی / 192 صفحه / قیمت: تومان 58

59 لغتنامه فرهنگ جامع بانکداری انگلیسی-فارسیوفارسی-انگلیسی محمدرضاشعبا نزاد مری مالسادا تاسماعی لزاده قطع وزیری گالینگور/ 763 صفحه/ قیمت: تومان فرهنگ واژگان علوم و فناوری شیشه انگلیسی-فارسیوفارسی-انگلیسی مریم کارگر راضی قطع وزیری/ 261 صفحه/ قیمت: تومان لغتنا مه

60

61 کودک و نوجوان خوشبختانه شیر نیل گیمن/ ترجمه فرمهر امیردوست قطع رقعی / 92 صفحه/ قیمت: تومان قص ه رفاقت گربه یونانی و موش مکزیکی لوییس سپولودا / ترجم ه: مهیا کربالیی قطع رقعی/ 56 صفحه / قیمت: 7000 تومان کشف بزرگ حلزون لوییس سپولودا / ترجم ه مهیا کربالیی قطع رقعی/ 75 صفحه/ قیمت: تومان کودک و نوجوان

62 مدرسه جاسوسی استوارتگیبز / ترجم ه شیرینمل کفاضلی قطع رقعی/ 287 صفحه / قیمت: تومان راز غارهای اسپیگی انیدبالیتون/ترجم ه آتوساگلکار قطع رقعی/ 206 صفحه / قیمت: تومان ماجراهای الکترونیک یوگنی ولتیستوف/ ترجم ه سیده مهنا رضایی قطع رقعی/ 240 صفحه/ قیمت: تومان پسر وحشی راب لوید جونز/ ترجمه فرمهر امیردوست قطع رقعی/ 232 صفحه/ قیمت: تومان تابستان دیوانه ریتا ویلیامز گارسیا / بیتا ابراهیمی قطع رقعی/ 240 صفحه/ قیمت: تومان 62

63 63 آبنبات چوبی کریستینه نوستلینگر /رویا رضوانی قطع رقعی/ 108 صفحه/ قیمت: 8000 تومان آشپزخانه خانم گیالس سیلویا پالت/ نیلوفر امرایی قطع رقعی/ 43 صفحه/ چاپ دوم/ قیمت: 8000 تومان در سرزمین در سهای یاد نگرفته ل ییاباریسووناگراسکینا/مهنارضایی قطع رقعی/ 162 صفحه/ قیمت: تومان ارباب تاریکی) 1 ( جیمی تامسون/ فرمهر امیردوست قطع رقعی/ 244 صفحه/ قیمت: تومان ارباب تاریکی )2( جیمی تامسون/ فرمهر امیردوست قطع رقعی/ 318 صفحه/ قیمت: تومان کودک و نوجوان

64 سن گها در آب دناجوناپولی/بیتاابراهیمی قطع رقعی/ 202 صفحه/ قیمت: تومان خانم فریزبی و موشهای صحرایی رابرت سی. اوبراین / نگار شاطریان قطع رقعی/ 255 صفحه/ قیمت: تومان قص ههای پرماجرای جهان )دوره 10 جلدی( تونی بردمن / تصویرگر: تونی راس/ ترجمه مسعود مل قیمت دوره: تومان کیاری فیل دریایی و قهرمان بیسبال بن لوری / ترجم ه اسداهلل امرایی قطع خشتی/ 36 صفحه/ قیمت: تومان کال غهای باالی درخت صنوبر آلدوس هاکسلی/ اسداهلل امرایی قطع خشتی گالینگور/ 48 صفحه / قیمت: تومان 64

65 65 آنابل و جعبه جادویی مک بارنت / شادی صدری قطع خشتی گالینگور/ 48 صفحه / قیمت: تومان شب تاریک و دانای بیدار دیویا سرینواسان و ایل سون گنا/ شادی صدری قطع خشتی گالینگور/ 48 صفحه / قیمت: تومان پالتوی پوپا النا فرراندیث/ پیام ابراهیمی قطع خشتی گالینگور/ 48 صفحه / قیمت: تومان با یک فکر بکر چهکار میشود کرد کوبی یامادا /نیلوفر امرایی قطع خشتی گالینگور/ 48 صفحه / قیمت: تومان چگونه میشا اهل کسبوکار شد تاتیانا پاپ وا ا لگا منشیکوا الریسا کنیشوا/ آبتین گلکار قطع خشتی گالینگور/ 80 صفحه / قیمت: تومان کودک و نوجوان

66 ماجراهای تیمی خرابکار استفانپاستیس/نلیمحجوب قطع رقعی/ 402 صفحه/ قیمت: تومان گربه چکمهپوش روسی س. و. میخالکوف / پ. پ. باژوف / ک. گ. پااوستوفسکی/ مهنا رضایی قطع رقعی/ 304 صفحه/ قیمت: تومان عملیات ماهیتابه راینر ماریا شرودر / فریبا فقیهی قطع رقعی/ 128 صفحه/ قیمت: تومان تلة شاه ماهی راینر ماریا شرودر / فریبا فقیهی قطع رقعی/ 112 صفحه/ قیمت: تومان عملیات سری کشک راینر ماریا شرودر / فریبا فقیهی قطع رقعی/ 120 صفحه/ قیمت: تومان 66

67 67 کاپیتان کچاپ راینر ماریا شرودر / فریبا فقیهی قطع رقعی/ 112 صفحه/ قیمت: تومان پین گپنگ در تله راینر ماریا شرودر / فریبا فقیهی قطع رقعی/ 112 صفحه/ قیمت: تومان کودک و نوجوان

68

69 کتابهای در دست انتشار تاریخ اقتصاد مارکسی )2 جلدی( ام. سی. هوارد و جی. یی. کینگ/ ترجمه احمد تدین تاریخ سرمای هداری )2 جلدی( ل ری نیل جفری ویلیامسون/ ترجمه محمود صدری فرهنگ اصطالحات بازارهای مالی )2 جلدی( مریم محبی فیروزآبادی دگرگوني اقتصادي داگالس نورث/ ترجمه داود حیدری و مفید علیزاده تئوری و سیاست پولی کارل والش/ ترجمه محمد جوادی و امیررضا عبدلی رو شهای سنجش در اقتصاد گردشگری محمدرضا فرزین / ترجمه احمد تدین صاحبان منافع سیاسی جین گراسم ن الهانان ه لپم ن/ عباد عبادی کس بوکار و جامعه: اخالق و مدیریت ذینفعان آرچی بی. کرول و آن کی. بوشولت/ ترجمه محمدجعفر نظری کتابهای در دست انتشار

70 باز مهندسی فرآیندهای کسب و کار ترجمه عادل آذر و محمدجعفر نظری پول راستین گری نورث/ ترجمه سید مجتبی فائزی اقتصاد ایران و نهادها آزاده خرمی مقدم خروج از تله فقر: بیگارگاه ها در اقتصاد جهانی بنجامین پاول/ ترجمه علی حبیبی قدرت و اقتصاد نئوکالسیک آدام اوزان/ ترجمه مرتضی مرادی و سارا واعظ تلنگر ریچارد اچ. ت یلر/ ترجمه آرش طهماسبی توهم دانش استیون اسلومن و فیلیپ فرن باخ/ ترجمه مصطفی خدادادی و علیرضا محمدی سپ هوند نابهنجاری وحشی آنتونیو نگری/ ترجمه سید محمدجواد سیدی فراسوی ترس و طمع هرش شفرین/ ترجمه مهدی مل کپور خبرگان بازاریابی چنین گویند جوزف بوی ت تیمی بوی ت/ ترجمه پدرام فردنیا سقوط بازار سهام در 1929: پایان شکوفایی برندا النگ/ ترجمه محمود نجف ینژاد 70

71

72 آدرس: خیابان قاي م مقام فراهانى ضلع شمالى میدان شعاع پلاك 108 تلفن فروشگاه: / نشانى الکترونیک: وب سایت: book.den.ir

بسمه تعالی

بسمه تعالی دروس رشته اقتصاد گرایش نظری )( ) ( ) 9 ( ( ) 3 اندیشه اسالمی )مبداو معاد( اقتصاد نفت و نیرو اقتصاد کشاورزی اندیشه اسالمی )نبوت امامت( *آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتر 3 فلسفه اخالق)با تکیه بر

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??? ???

Microsoft Word - ??? ??? نام درس: سيستم هاي اطلاعات مديريت و تضمين كيفيت در خدمات دارويي اهداف پايان درس: آشنايي با نظام هاي اطلاعاتي مديريتي و روشهاي كنترل كيفيت در دارو اهداف شناختي: كسب مهارت علمي در مباني اطلاع رساني و كنترل

توضیحات بیشتر

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال ترم اول عربی قسمت اول: )قواعد و متون( 0 متون نظم )( پیشگامان نظم فارسی آیین نگارش و ویرایش دستور زبان فارسی) ( متون نثر )( متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 0 بالغت )معانی( زبان خارجه جمع ها ترم

توضیحات بیشتر

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ

بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا 5 دانشجویان برق ورودی 55 و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 1951/80/22 دانشگ بسم اهلل الرحمن الرحیم برنامه پیشنهادی برای ترمهای 1 تا دانشجویان برق ورودی و بعد از آن تاریخ تصویب در شورای آموزشی دانشکده برق: 191/80/ دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول - برق ورودی 9 به بعد -- -- --70

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب ساعت کار شنبه تا چهارشنبه : 7/03 الی 01/03 دانشکده نام رشته و مقطع آدرس دانشکده شماره تلفن کارشناسی پیوسته کارش

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب ساعت کار شنبه تا چهارشنبه : 7/03 الی 01/03 دانشکده نام رشته و مقطع آدرس دانشکده شماره تلفن کارشناسی پیوسته کارش آدرس کارشناسی ناپیوسته مهندسی معماری تصویرسازی مدیریت پروژه و ساخت 44846481-4 44846498 هنر و معماری طراحی لباس مهندسی معماری معماری پژوهش هنر طراحی پارچه و لباس مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی حفاظت

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

مدال آوران ایران در مسابقات قهرمانی آسیا )بزرگساالن( ردیف زمان برگزاری محل برگزاری طال نقره برنز مجموع مدالها مقام تیمی استرالیا افشین کشاورز علیرضا ت

مدال آوران ایران در مسابقات قهرمانی آسیا )بزرگساالن( ردیف زمان برگزاری محل برگزاری طال نقره برنز مجموع مدالها مقام تیمی استرالیا افشین کشاورز علیرضا ت استرالیا افشین کشاورز علیرضا تاجیک فریبرز جهانبخش شعبان ساعدی حسین شعفی محسن ونکی 6 مدال ) 2 1 3 ( 1191 1 وحید خواجه حسینی) 2 مدال( نیوزلند حسین شعفی )حسین شعفی وحید خواجه حسینی قاسم اعالیی مهدی جعفری

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ

عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ عوامل توفیق بانکداری شرکتی نویسنده Jungkiu Choi ترجمه و تلخیص : احسان باقری کارشناس ارشد بازاریابی خدمات بانکی بازار بانکداری شرکتهای بزرگ درآسیا بزرگ در حال رشد سریع و سودآور است. این امر باعث می شود

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدیریت عملیات جلسه اول مقدمه ای بر مدیریت عملیات و زنجیره تأمین استاد دکتر سید امیر رضا ابطحی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی اهداف آموزشی مدیران عملیات و زنجیره تأمین چه می کنند حوزه های

توضیحات بیشتر

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا

وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کا وزارت ت عدن جارت سازمان و ه جارت ا ان عاو ن ت و ه صا ات کالا و دمات نا نا وشاک د ر و ه صا ات ولات ی و عد ی ز سا ی وشاک ش و نا د ی د ر ز : را یانتاش کار ناس: ه ا صاری ھار 98 ت ه وان تعریف کالا... وضعیت

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش

ابزارها و روش های اندازه گیری و ارزیابی دانش و مدیریت دانش به نام آنکه جان را فکرت آموخت مدیریت دانش در سازمان ها ارائه در: دانشگاه فردوسی مشهد برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعات و دانش گرایش مدیریت دانش مدرس: مصطفی جهانگیر )PhD( mjahangir@varastegan.ac.ir

توضیحات بیشتر

کمترین و بیشترین خدمات ثبت شده در سامانه سیب توسط پزشکان حوزه معاونت بهداشتی درشهریور ماه 1397 ردیف خدمت دهنده نقش خدمت محل خدمت خدمت تعداد افراد دهند

کمترین و بیشترین خدمات ثبت شده در سامانه سیب توسط پزشکان حوزه معاونت بهداشتی درشهریور ماه 1397 ردیف خدمت دهنده نقش خدمت محل خدمت خدمت تعداد افراد دهند کمترین و بیشترین خدمات ثبت شده در سامانه سیب توسط ان حوزه معاونت بهداشتی درشهریور ماه 1397 ردیف خدمت دهنده نقش خدمت محل خدمت خدمت تعداد افراد دهنده پانته آ مهدوی مرکز سالمت مهندس نادر 1 3 3 مژگان قنادی

توضیحات بیشتر

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال 94 4 5 6 7 8 9 0 طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه کشور با تاکید بر مولفههای اقتصاد مقاومتی بررسی وضعیت

توضیحات بیشتر

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی برنامە جدید براي یها بودجه بندي هاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە ) سال تحصیلی -96 www.sanjeshserv.ir هاي آزمایشی سنجش اول ویژه دانشآموزان پایه (سال اول دورة دوم متوسطه) با تغییر نظام آموزشی از

توضیحات بیشتر

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه آموزشی مدیریت ریسک قراردادي با موردکاوي قراردادهاي

توضیحات بیشتر

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م

وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي م وزارت صنع ت معدن ت جارت سازمان توسعه ت جارت اريان معاو ن ت توسعه صاردات کاال و خدمات شناسناهم پ وشاک د فت ر توسعه صاردات مح ص والت صنع ت ي و معد ن ي می ز نسا ج ي پوشاک فرش و صناعی د ست ي د بی ر می ز :

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

برنامه آموزشی شرکت ره آوران فنون پتروشیمی تهران بهار 1395 C P F R

برنامه آموزشی شرکت ره آوران فنون پتروشیمی تهران بهار 1395 C P F R برنامه آموزشی تهران بهار 1395 C P F R تهران - فروردین ماه 1395 95/01/23 95/01/22 11006 حسابداری برای مدیران غیرمالی 95/01/23 95/01/22 12012 آشنایی با فاینانس و روش های تامین اعتبار )تکمیلی( 95/01/30 95/01/29

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج گروه : سیاسی حوزه : امنیتی و دفاعی شماره : ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ تاریخ : ۹۵/۰۹/۱۷-۲۱:۰۳ آشنایی با سوابق ري یس جدید سازمان بسیج غیب پرور از سردار های آموزشی در مسي ولیت تا نگاه فراجغرافیایی سپاه بسیج به سردار

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - New Microsoft Word Document (5)

Microsoft Word - New Microsoft Word Document (5) ردیف نام و نام خانوادیگ عنوان استاد راهنما استاد مشاور محمدصادق برادران خلخایل پدیدار شنایس الگوی شایستیگ کارآفرینان فناور در خلق فرصتهای فناورانه دکتر جهانگیر یدالهی فاریس دکتر مرتیض اکبری ۱ هادی ثنایئ

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 6 دروس اصلي دروس اختياري پايان نامه جمع (بدون دروس

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر

فهرست کتابخانه های عمومی هرمزگان نام کتابخانه شهرستان شهر روستا آدرس تلفن کد پستی شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی شهرک صیادان 79

فهرست کتابخانه های عمومی هرمزگان نام کتابخانه شهرستان شهر روستا آدرس تلفن کد پستی شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی شهرک صیادان 79 7959184414 7635623323 شهدای خلیج فارس ابوموسی ابوموسی ک صیادان 7967113731 7644376743 ایثار دهنگ ی دهنگ 7978153666 7644390646 بعثت هرنگ ی هرنگ 7961135738 7644342700 شرفاشرفائی جناح جناح خیابان فرهنگ جنب

توضیحات بیشتر

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FTIR شناسه: 99930 آذر ماه 1394 مشاوران برنامه درسی: دکتر فرحناز کارگر بهبهانی (دکتراي شیمی آلی) شماره

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فا

آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فا آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : 5855576718 شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فام ساختمان شماره 1 بنیاد شهید شیراز - بلوارمدرس خیابان

توضیحات بیشتر

اسامی ارتقاء یافتگان سال 94 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر علی تقی پور دانشکده:بهداشت گروه آموزشی: آمارزیستی واپیدمیولوژی ارتقا به مرتبه: دانشیاری نام

اسامی ارتقاء یافتگان سال 94 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر علی تقی پور دانشکده:بهداشت گروه آموزشی: آمارزیستی واپیدمیولوژی ارتقا به مرتبه: دانشیاری نام اسامی ارتقاء یافتگان سال 94 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر علی تقی پور دانشکده:بهداشت گروه آموزشی: آمارزیستی واپیدمیولوژی نام و نام خانوادگی: آقای دکتر حمیدرضاصادق نیا گروه آموزشی: فارماکولوژی 94/01/27

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 289-310 ت ب ی ی ن و ش ن ا خ ت م و ل ف ه ه ا ی ژ ئ و پ ل

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 جای گاه رتبه بندی اعتباری رد تأمین مالی از بازار سرماهی دکتر قاسم محسنی مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان اهداف رتبه بندی یا درجه بندی حمایت از سرمایه گذاران از طریق: ایجاد شفافیت و رفع عدم تقارن

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه مدیران سرمایه گذاری بیانیه سیاست سرمایه های های گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو گروه توسط مدیران سرمایه گذاری صندوق تهیه شده است. هدف

توضیحات بیشتر

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای درسی[ رشتۀ صنایع فلزی زمینۀ صنعت شاخۀ آموزش فنی و حرفه

توضیحات بیشتر

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا دکتر ابراهیم رومینا و دکتر سیروس احمدی میزبان اساتید

توضیحات بیشتر

روابط عمومی و تصویر سازمانی

روابط عمومی و تصویر سازمانی روابط عمومی و تصویر سازمانی مسعود کوثری تصویر سازمانی برای آن که سازمانی بتواند درست به وظایف خود عمل کند به یک تصویر سازمانی مثبت نیاز دارد. این تصویر سازمانی یا برند سازمانی دارائی نامشهود یک سازمان

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش

عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد )1 واحد تغذيه پیشرفته 1 و 2 نظری و 1 واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانش عنوان درس : تعداد و نوع واحد : درس پیش نیاز : تغذيه بالینی 2 واحد ) واحد تغذيه پیشرفته و 2 نظری و واحد عملی( بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده بهداشت قالب نگارش طرح درس مدرس : دکتر نچواک)

توضیحات بیشتر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طا دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر گروه مددکاری اجتماعی پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی گرایش: مددکاری اجتماعی عنوان: رابطه بین سبک های عشق ورزی و طالق عاطفی در زنان شاغل متاهل شهرستان ایذه استادراهنما:

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید.

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید. کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را کنید. همچنین براي هماهنگی ثبت نام با شماره هاي 02144873669 09197495086

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

میر محمدرضا آقای لقایی | Jobinja

میر محمدرضا آقای لقایی | Jobinja میر محمدرضا آقای لقایی مدیر تماس از طریق جابینجا (https://jobinja.ir/user/laghaei) تماس از طریق جابینجا شخصی اطلاعات سال تولد: ۱۳۶۵ جنسیت: مرد وضعیت سربازی: معاف وضعیت تا هل: مجرد استان سکونت: تهران آدرس:

توضیحات بیشتر

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما

مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این طرح درس با قیمت فقط دوهزار توما مشخصات کلی اهداف مرحله ای هدف های رفتاری آموزشی طرح درس روزانه درس ریاضی هفتم شماره طرح درس موضوع درس : جذر و ریشه تاریخ اجرا : مدت اجرا : 1 جلسه 09 دقیقه : تعداد فراگیران : 62 مجری : بخشی کالس هفتم مکان

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode] بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تي وري توسعه یافته رفتار برنامه ریزي شده (مطالعه موردي: بانک اقتصاد نوین) غلامعباس افشار مدیر مرکز بازاریابی خدمات مالی ري یس انجمن متخصصان روابط عمومی Manager@FSMcenter.com

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/95/1/2 دفتر ط

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/95/1/2 دفتر ط استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/6/1 كد استاندارد: 0-/95/1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 فصل اول مهندسی چیست سید احسان تهامی استادیار گروه مهندسی دانشگاه آزاد tahami@mshdiau.ac.ir http://tahami.mshdiau.ac.ir 1 بارم بندی درس بیوالکتریک: 4 نمره میان ترم 2 نمره تمرین 8 نمره پایانترم + 6 نمره

توضیحات بیشتر

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک دفترچه تلفن دادکشنه زباناه و ادبیات خار ج ی دااگشنه تهران 1 رياست رياست آقای دکتر وليپور 327 9013 9035 327 327 88633111 88025005 نمابر: 88634500 آقای دولت آبادی معاونت اجرايی )اداری دانشجويی( 9016 331

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 به نام خالق زیبایی ها کسب و کار الکترونیکی و ی ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی فناوری اطالعات جلسه پنجم مدرس علی سیاوش پوری جلسه پنجم برنامه های سازمان با فرد صنایع خدماتی یعنی خط بر خدمات چگونه سازمان طریق

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation سوخت مایع %70 عنوان عملکرد سال 94 سال 95 تاکنون 9766 275 497 شبکه گذاري KM 160044 3638 انشعاب شهري 1794 117567 4012 انشعاب روستایی 4176-39055 حجم گاز جایگزین در صنعت 44058 521197 20160 اشتراك پذیري 20638

توضیحات بیشتر

هنگامه عليرضا مفيدنادري تولد نصرت كريمي )1303( بازيگر و كارگردان تولداحمد واحدي زاده ( ( بازيگر تولد هنگامه مفيد )1335( طراح عروسك نویسنده و

هنگامه عليرضا مفيدنادري تولد نصرت كريمي )1303( بازيگر و كارگردان تولداحمد واحدي زاده ( ( بازيگر تولد هنگامه مفيد )1335( طراح عروسك نویسنده و هنگامه عليرضا مفيدنادري تولد نصرت كريمي )1303( بازيگر و كارگردان تولداحمد واحدي زاده ( 1331-1384( بازيگر تولد هنگامه مفيد )1335( طراح عروسك نویسنده و پژوهشگر تولد كيانوشبهروزپور )1343( بازيگر و كارگردان

توضیحات بیشتر

گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی

گزارش اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی وه ولات نا تبد ی ی عملکرد صادرات محصولات عمده صنایع تبدیلی : میلیون دلار : هزار تن ردیف گروه کالایی سه ماهه 197 سه ماهه 196 درصد تغییرات مهمترین کشورهاي هدف صادراتی طی سه ماهه 197 کشور 41 12 25 4 18 45

توضیحات بیشتر

بهنام خدا گزارش عملکرد و دستاوردهای دپارتمان پژوهش و خالقیت مؤسسهی آموزشی فرهنگی واله به روایت تصویر و آمار سال

بهنام خدا گزارش عملکرد و دستاوردهای دپارتمان پژوهش و خالقیت مؤسسهی آموزشی فرهنگی واله به روایت تصویر و آمار سال بهنام خدا گزارش عملکرد و دستاوردهای دپارتمان پژوهش و خالقیت مؤسسهی آموزشی فرهنگی واله به روایت تصویر و آمار سال کارسوقهای تابستانه در دبیرستانهای دورهی دوم پسرانه )دریاچه( و دخترانه )سعادتآباد( کارسوق

توضیحات بیشتر

Microsoft Word new -3-black-final.docx

Microsoft Word new -3-black-final.docx - 1390 The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology Vol. 16, No. 4, Winter, 2011 ە ە 75 ە ی ی ی ی ی ە ی ی. ی.. habz109@gmail.com 1391/05/12 : 1391/03/02 : ە. ە ی ) ) ە ی (.( ی ( ) ە. ی ی ی ی ی ی. ی. -

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

Introduction to Economic Fluctuations Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy

Introduction to Economic Fluctuations Adapted for EC 204 by Prof. Bob Murphy C H A P T E R 9 مقدمه ای بر نوسان های اقتصادی MACROECONOMICS N. GREGOR MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت...

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

لیست رشته / گرایش های آزمون دکتری 96 دانشگاه تهران سهمیه ظرفیت محل تحصیل زبان و ادبيات فارسي پرديس خودگردان زبان و ادبيات فارسي پرديس البرز 210

لیست رشته / گرایش های آزمون دکتری 96 دانشگاه تهران سهمیه ظرفیت محل تحصیل زبان و ادبيات فارسي پرديس خودگردان زبان و ادبيات فارسي پرديس البرز 210 لیست رشته / گرایش های آزمون دکتری 96 دانشگاه 09 زبان و ادبيات فارسي زبان و ادبيات فارسي البرز 0 5 جغرافياي جغرافياي البرز 0 9 جغرافيا و برنامه ريزي شهري جغرافيا و برنامه ريزي شهري البرز 0 09 زبان و ادبيات

توضیحات بیشتر

Book-4

Book-4 آزمایش هاي کرت خرد شده درر تجزیه و تحلیل نرم افزار پژوهش هاي کشاورزي ببا SAS (Ver 9.2) مو لفین: مهندس سید علیرضا سیدمحمدي مهندس محمد خیاط دکتر شهرام لک دکتر مجتبی علوي فاضل مهندس نسرین سادات سیدمحمدي 1391

توضیحات بیشتر

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری

کفایت و کمیت بروندادهای رساله دکتری کارگاه آموزشی تعالی کیفیت پژوهش دانشگاهی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان چرا بايد تحقیق/پژوهش انجام دهیم عوامل داخلی: عالقه شخصی )حس رضايتمندي و کنجکاوي( حس بلند همتی/جاه طلبی قوي عوامل خارجی: مدرک تحصیلی

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation طراحی سازماندهی و اجرای ایده ها به سبک کسب و کارهای نوظهور (Launching Startups) Provided By: Ali Jahedi May 2015 Provided By: Ali Jahedi May 2015 نام و نام خانوادگی: علی جاهدی سوابق دانشجوی دکترای علم

توضیحات بیشتر

راهنماي گواهينامههاي حرفهاي بازار سرمايه 2 1- مقدمه بازار سرمایه پیچیدگیهای منحصر به فردی دارد که گاه باعث هراس سرمایه گذاران غیرحرفهای از ورود به این

راهنماي گواهينامههاي حرفهاي بازار سرمايه 2 1- مقدمه بازار سرمایه پیچیدگیهای منحصر به فردی دارد که گاه باعث هراس سرمایه گذاران غیرحرفهای از ورود به این 2 1- مقدمه بازار سرمایه پیچیدگیهای منحصر به فردی دارد که گاه باعث هراس سرمایه گذاران غیرحرفهای از ورود به این بازار میشود. راهکار مناسب و شاید یگانه راه مواجهه با این امر استفاده از نهادهای مالی واسطی

توضیحات بیشتر

طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ار

طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ار طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان درس : نظریه ها الگوهای پرستاری و کاربرد آنها فراگیران: ترم اول کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان تعداد واحد: 0/ نظری ساعت پاسخگویی

توضیحات بیشتر

روش های کسب درآمد با فروشگاه ساز ناپ کامرس وحدت حمیدی nopshop.ir کانال سایت: آذر ماه 1396 دانشگاه علمی و کاربردی علوم و ف

روش های کسب درآمد با فروشگاه ساز ناپ کامرس وحدت حمیدی nopshop.ir کانال سایت: آذر ماه 1396 دانشگاه علمی و کاربردی علوم و ف روش های کسب درآمد با فروشگاه ساز ناپ کامرس وحدت حمیدی 09127857628 nopshop.ir کانال تلگرام: @nopshop سایت: آذر ماه 1396 دانشگاه علمی و کاربردی علوم و فنون قزوین معرفی اجمالی ناپ کامرس فروشگاه ساز ناپ کامرس

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم بسم هللا الرحمن الرحیم تربیت پژوهشگر سرفصل جلسات دکتر مهدی نصرتیان اهور امور آموزشهای آزاد تنظیم: مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث خرداد 1395 1 2 تسرهف یفرعم سرد 3... ۀسلج 4...لوا ثحابم یتامدقم

توضیحات بیشتر

لیست موافقت با مهمان دائم دانشجویان متقاضی از سایر مراکز به مشهد در نیمسال اول مرکز سبزوار شماره دانشجوئی

لیست موافقت با مهمان دائم دانشجویان متقاضی از سایر مراکز به مشهد در نیمسال اول مرکز سبزوار شماره دانشجوئی لیست موافقت با مهمان دائم دانشجویان متقاضی از سایر مراکز به مشهد در نیمسال اول - مرکز سبزوار سید مصطفی حسینی فرهاد امامی زهره برگی کاریز نو طاهره یامی لیال انوری نسب افسانه ال محمد فاطمه کبیریان فهیمه

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 1376/04/01 كد استاندارد: 8-80/12/1/2 دفتر طرح

استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 1376/04/01 كد استاندارد: 8-80/12/1/2 دفتر طرح استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 7/0/0 كد استاندارد: 8-80/// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx

Microsoft Word - دولت کارگری و حق رای عمومی.docx دولت کارگري و ح ق ر ا ي ع م و م ی! ن گ ا ه ی به صورت م س ي ل ه ر و ب ن م ا ک ا ر ی ا ن 2 ا ی ن م ق ا ل ه ب ر د ا ش ت ی ا ز ا ن د ی ش ه ه ا ي م ا ر ک س ر ا د ر ب ا ر ه ي ن ق ش و اهمیت راي م ر د م د ر ش

توضیحات بیشتر

مقدمه

مقدمه ` عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی زمانی که فرزندان به مدرسه و کالس درس وارد میشوند و فراگیری علم و دانش آغاز میشود یکسری مسائل جدید برای والدین ایجاد میگردد. همه آن هایی که به مدرسه میروند به یک اندازه

توضیحات بیشتر

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت اجرایی عنوان خدمت: تفكيك كنتور نام اجرایی: شركت آب و فاضالب شهری اهواز نام

توضیحات بیشتر

Mankiw 6e PowerPoints

Mankiw 6e PowerPoints C H A P T E R 6 بیکاری MACROECONOMICS N. GREGORY MANKIW 2007 Worth Publishers, all rights reserved SIXTH EDITION PowerPoint Slides by Ron Cronovich در این فصل شما یاد خواهید گرفت... در مورد نرخ بیکاری

توضیحات بیشتر

اسامی قبول شدگان معترضین نتایج دوازدهمین دوره آزمون آبیاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دیف نام نام خانوادگی استان طراحی اجرا سمانه احسانی

اسامی قبول شدگان معترضین نتایج دوازدهمین دوره آزمون آبیاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دیف نام نام خانوادگی استان طراحی اجرا سمانه احسانی خانوادگی سمانه احسانی کلی کند 1 سهراب احمدی 2 آصف اسکندری نسب 3 الهامه اصغرزاده 4 رضا افشار 5 سعیده اکبری 6 الهام ایزدی نیا 7 الناز بابا اوالدی 8 حمیدرضا پروین ایالم 9 حاجی حسینی مجن 10 پریسا دولتی مهر

توضیحات بیشتر

دانشکده

دانشکده دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج طرح درس Plan) (Lesson اصول تغذیه عنوان درس : 2 واحد تعدادواحد: شنبه ها ساعت 42/3-4 زمان ارائه درس: بیوشیمی فیزیولوژی 4 و 2 دروس پیش نیاز: تعداد دانشجویان:

توضیحات بیشتر

Mediumt Jungle Persian.indd

Mediumt Jungle Persian.indd نام متوسط کتاب دانش آموز درس 1 عیس مسیح من را قدرمتند می کند من بسیار قوی و قدرمتند هستم حتی زمانی که احساس ضعف می کنم خ ق ط د ت س ط ق ع م ا ن د ک ت و ا ن ا ی ی د ض ر ا ز س م و ت س ن ا ع ل د ل ح س د ک

توضیحات بیشتر

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای

اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای اول جلسهی او درس او ل دانش آموزان عزیز! ورود شما را به كالس دوم دبستان تبریک می گوییم. امیدواریم در سال جدید تحصیلی برای یادگیری سوره ها و آیات زیبای قرآن كریم آماده باشید. - آیا میدانید امسال میخواهیم

توضیحات بیشتر

گزارش عملكرد صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصی کارآفرین براي دوره مالی سه ماهه منتهي به 21/03/1397

گزارش عملكرد صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصی کارآفرین براي دوره مالی سه ماهه منتهي به 21/03/1397 صندوق سرمايهگذاري مشترک شاخصی کار آفرين گزارش عملكرد براي دوره مالی سه ماهه منتهی به 21 خرداد ماه سال 1397 1 2- اطالعات کلی صندوق تاريخچه تاسيس صندوق صندوق سرمايه گذاري مشترك شاخصی كارآفرين كه صندوقی با

توضیحات بیشتر

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبان شفافیت و عدالت اقدام به انتشار و تبیین گزارش خود

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word بسمه تعالي تاريخ: 1392/08/11 شماره: 121/242234 مديريت نظارت بر كارگزاران ابلاغيه شمارة ابلاغيه: 110200154 صادركننده: مديريت نظارت بر كارگزاران موضوع: ابلاغ اصلاحية دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

ASTEC site

ASTEC site O&M ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 1389 جهت شرکت فناوران در سال آبتین فولاد اراي ه خدمات برداري بهره تجهیزات از نگهداري تامین و مهندسی و طراحی قطعات در صنایع فولاد کشور خصوصا اسفنجی آهن

توضیحات بیشتر

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد

302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخورد 302 فعالیت و اشتغال فعاليت و اشتغال مهمترين ركن توليد و عامل تحقق رشد و پيشرفت است. از همين رو در همه جوامع كار و توليد هميشه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اهداف اكثر دولت ها فراهم سازي زمينه هاي

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی فرم طرح درس نام و کد درس: روشهای ارزیابی سلولی مولکولی ) ( رشته و مقطع تحصیلی: مهندسی بافت دکترا تعداد و نوع واحد )نظری / عملی(: )1

بسمه تعالی فرم طرح درس نام و کد درس: روشهای ارزیابی سلولی مولکولی ) ( رشته و مقطع تحصیلی: مهندسی بافت دکترا تعداد و نوع واحد )نظری / عملی(: )1 بسمه تعالی فرم طرح درس جلسه اول )نظری( - مدرس: دکتر حجت اله نوزاد انتظار می رود درپایان جلسه بتواند : سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر در کالس: گزارش به اداره آموزش نحوه ارزشیابی و بارم

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Summaries.docx

Microsoft Word - Summaries.docx ا س الم ج ه ا ن د ر پیشرفت و ت و س ع ه ح س ی ن ع س ک ر ی ح س ی ن م ح م د خ ا ن ل ی ز ا میدین ف ص ل ی ک م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - م ق د م ه عصر طالیی ا س ال

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

هفتادو نهمین صورتجلسه شوراي پژوهشي واحد شهر قدس مورخ10/2/96 روز یکشنبه-ساعت 16:10 – 19:10

هفتادو نهمین صورتجلسه شوراي پژوهشي واحد شهر قدس   مورخ10/2/96 روز یکشنبه-ساعت 16:10 – 19:10 مهندسی برق در گروه حسن ابوالقاسمی دكتر مهدی زارع تشخیص چهره بر اساس پردازش هیستوگرام با كمک تکنیک های پردازش 1 جعفر امیدی دكتر مهدی زارع توسعه و ساخت مدار جدید برای Remote terminal unit)rtu با ارتباط 3

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - what-is-ACCLERATOR-IRPUBLICPOLICY.docx

Microsoft Word - what-is-ACCLERATOR-IRPUBLICPOLICY.docx اين روزها با رشد روزافزون شكلگيري استارتاپ در كشورمان كلمهي شتابدهنده نيز زياد به گوش ميخورد و بسياري از افراد با اين مفهوم آشنايي ندارند.اما به واقع مفهوم شتابدهنده به چه معنا است و آيا اين مفهوم در كشورمان

توضیحات بیشتر