Microsoft Word DOC

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Microsoft Word DOC"

رونوشت

1 ISIRI st. Edition استاندارد ملي ايران جمهوري اسلامي ايران Islamic Republic of Iran مو سسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران Institute of Standards and Industrial Research of Iran چاپ اول اطلاعرساني و مستندسازي - الزامات ذخيره سازي اسناد اطلاعاتي براي منابع كتابخانهاي و آرشيوي Information and documentation - Document storage requirements for archive and library materials

2 1294 صندوق پستي: Institute of Standards and Industrial Research of IRAN Central Office: No.1294 Valiaser Ave. Vanak corner, Tehran, Iran P. O. Box: , Tehran, Iran Tel: +98 (21) Fax: +98 (21) , Headquarters: Standard Square, Karaj, Iran P.O. Box: Tel: +98 (261) Fax: +98 (261) isiri.org.ir Website: Sales Dep.: Tel: +98(261) , Fax.: +98(261) Price:2750 Rls. مو سسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهران - خيابان وليعصر ضلع جنوبي ميدان ونك پلاك تلفن: دورنگار: و كرج - شهر صنعتي صندوق پستي ( 0261) (0261) تلفن: دورنگار: پيام نگار: بها: وبگاه : بخش فروش تلفن: (0261) دورنگار: (0261) ريال

3 بهنام خدا آشنايي با مو سسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مو سسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب بند يك مادة 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مو سسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 تنها مرجع رسمي كشور است كه وظيفه تعيين تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) ايران را به عهده دارد. * تدوين استاندارد در حوزه هاي مختلف در كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مو سسه صاحب نظران مراكز و مو سسات علمي پژوهشي توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام مي شود وكوششي همگام با مصالح ملي و با توجه به شرايط توليدي فناوري و تجاري است كه از مشاركت آگاهانه و منصفانة صاحبان حق و نفع شامل توليدكنندگان مصرفكنندگان صادركنندگان و وارد كنندگان مراكز علمي و تخصصي نهادها سازمان هاي دولتي و غير دولتي حاصل مي شود.پيش نويس استانداردهاي ملي ايران براي نظرخواهي به مراجع ذي نفع و اعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرها و پيشنهادها در كميتة ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي( رسمي) ايران چاپ و منتشر مي شود. پيش نويس استانداردهايي كه مو سسات و سازمان هاي علاقه مند و ذيصلاح نيز با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي كنند دركميتة ملي طرح و بررسي و درصورت تصويب به عنوان استاندارد ملي ايران چاپ و منتشر مي شود.بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملي ايران شمارة 5 تدوين و در كميتة ملي استاندارد مربوط كه مو سسه استاندارد تشكيل ميدهد به تصويب رسيده باشد. 1 مو سسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد (ISO) كميسيون بين المللي 4 است و به عنوان تنها رابط كميسيون كدكس و سازمان بين المللي اندازه شناسي قانوني (OIML) 3 الكتروتكنيك (IEC) 2 در كشور فعاليت مي كند. در تدوين استانداردهاي ملي ايران ضمن توجه به شرايط كلي و نيازمندي هاي غذايي (CAC) 5 خاص كشور از آخرين پيشرفتهاي علمي فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بينالمللي بهرهگيري ميشود. مو سسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون براي حمايت از مصرف كنندگان حفظ سلامت و ايمني فردي و عمومي حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي اجراي بعضي از استانداردهاي ملي ايران را براي محصولات توليدي داخل كشو ر و / يا اقلام وارداتي با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مو سسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجهبندي آن را اجباري نمايد. همچنين براي اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سا زمانها و مو سسات فعال در زمينة مشاوره آموزش بازرسي مميزي و صدورگواهي سيستم هاي مديريت كيفيت و مديريت زيست- محيطي آزمايشگاه ها و مراكز كاليبراسيون (واسنجي) وسايل سنجش مو سسة استاندارد اين گونه سازمان ها و مو سسات را بر اساس ضوابط نظام تا ييد صلاحيت ايران ارزيابي مي كند و در صورت احراز شرايط لازم گواهينامة تا ييد صلاحيت به آن ها اعطا و بر عملكرد آنها نظارت مي كند.ترويج دستگاه بين المللي يكاها كاليبراسيون (واسنجي) وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي ايران از ديگر وظايف اين مو سسه است. * موسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 1- International organization for Standardization 2 - International Electro technical Commission 3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 4 - Contact point 5 - Codex Alimentarius Commission

4 كميسيون فني تدوين استاندارد "اطلاعرساني و مستندسازي-الزامات ذخيره سازي اسناد اطلاعاتي براي منابع كتابخانه اي و آرشيوي «ري يس: رحيمي عليرضا (فوق ليسانس كتابداري و اطلاع رساني) سمت و/ يا نمايندگي مديرگروهكتابداريواطلاعرسانيپزشكيومسي ولراهاندازيمركزتحقيقاتفنĤوري اطلاعاتدر علوم سلامت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دبير: دياني نجف آبادي فريبا (ليسانسكتابداري و اطلاع رساني پزشكي) كارشناسادارهكلاستاندارد و تحقيقات صنعتي استان اصفهان اعضاء: (اسامي به ترتيب حروف الفبا) الماسي بتول (ليسانسكتابداري و اطلاع رساني پزشكي) عضو مركز تحقيقات فنĤوري اطلاعات در علوم سلامت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دياني مجيد (ليسانس شيمي ( كارشناسشركتمعيارگسترزايندهرود رخش فريبا (فوق ليسانس كتابداري و اطلاع رساني پزشكي) كارشناس مركز تحقيقات فنĤوري اطلاعات در علوم سلامت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كارشناسادارهكلاستاندارد و تحقيقات صنعتي استان اصفهان ربيعي افشين ) ليسانس متالوژي (

5 سلحشور فاطمه (ليسانس كتابداري و اطلاع رساني پزشكي) كارشناس سميعي ستاره (ليسانسكتابداري و اطلاع رساني پزشكي) كارشناسادارهكلاستاندارد و تحقيقات صنعتي استان خراسان رضوي كارشناسموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران سيفي مهوش ) فوق ليسانس مديريت ( كارشناسادارهكلاستاندارد و تحقيقات صنعتي استان اصفهان عامري مرتضي ) فوق ليسانس مديريت ( قاسم زاده فاطمه (ليسانسكتابداري و اطلاع رساني پزشكي) مسي ول واحد كتابخانه و اطلاع رساني پالايشگاه اصفهان مجيري شهين (فوق ليسانسكتابداري و اطلاع رساني ( كارشناسگروهكتابداري واطلاع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نبي نجف آبادي احمد (ليسانس علوم اجتماعي) كارشناس

6 فهرست مندرجات عنوان آشنايي با مو سسة استاندارد كميسيون فني تدوين استاندارد پيش گفتار مقدمه هدف و دامنه كاربرد 1 مراجع الزامي 2 اصطلاحات و تعاريف 3 محل ساختمان 4 احداث ساختمان 5 تاسيسات و تجهيزات 6 كاربرد 7 نقشه كنترل بحران 8 نمايش 9 بالاترين حدود پذيرش براي آلودگي هوا پيوست الف بالاترين حد پذيرش جدول الف 1 شرايط آب و هوايي پيشنهادي براي ذخيره درازمدت منابع آرشيوي و كتابخانهاي پيوست ب جدول ب 1 شرايط آب و هوايي پيشنهادي براي ذخيره درازمدت منابع آرشيوي و كتابخانهاي آمادگي بحران پيوست پ صفحه ج د ز

7 پيش گفتار استاندارد" اطلاعرساني و مستندسازي- الزامات ذخيره سازي اسناد اطلاعاتي براي منابع كتابخانه اي و آرشيوي " كه پيش نويس آن دركميسيون هاي مربوط توسط مو سسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در كميسيونهاي مربوط تهيه و تدوين شده و در پنجاه و ششمين اجلاس كميتة ملي استاندارد اسناد و تجهيزات اداري و آموزشي مورخ 1386/12/25 مورد تصويب قرار گرفته است اينك به استناد بند يك مادة 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مو سسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر ميشود. براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت هاي م يل و جهاني در زمينة صنايع علوم و خدمات استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصلاح و تكميل اين استانداردها اراي ه شود هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كرد. منبع و ماخذي كه براي تهية اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است: ISO 11799: 2003 Information and documentation Document storage requirements for archive and library materials. ز

8 مقدمه آرشيوها و كتابخانه ها موسساتي هستند كه توسط جامعه به منظور جمع آوري حفظ و دسترس پذير ساختن اسناد تاسيس مي شوند و از طريق مراجعه با مشاهده مستقيم يا در قالب منابع ديداري- شنيداري قابل استفاده اند. مجموعه هاي آرشيو وكتابخانه معمولا شامل منابع در قالب هاي بسيار متنوع مي باشند. اين منابع به طور كلي كتب كاغذي نسخ خطي پرونده ها مدارك نقشه ها و مجموعه هاي تصويري مي باشند ولي ممكن است شامل موادي مانند: چرم پارشمن پاپيروس فيلم عكس ها مواد ديداري شنيداري رسانه هاي مغناطيسي و ديداري و قالب هاي ماشين خوان را نيز شامل شود. همه اين مواد به طور ايدهآل به شرايط ذخيره سازي ويژه نياز دارند. شرايط ذخيره سازي اسنادي كه به طورجاري استفاده مي شوند نسبت به اسنادي كه استفاده طولاني مدت ونامحدود دارند ممكن است متفاوت باشد. اين استاندارد ملي براي ذخيره دراز مدت منابع آرشيو و كتابخانه ها به كار مي رود. ولي بايد در نظر داشت كه وقتي مواد براي استفاده جاري ذخيره مي شوند گاهي اوقات شرايط ايدهآل ذخيره دراز مدت ممكن است اجتناب ناپذير باشد. بسته به موقعيت اقليمي و اقتصادي يك كشور ممكن است ايجاد و حفظ شرايط ايدهآل براي ذخيره دراز مدت موادكتابخانه وآرشيو مشكل باشد. اشكال و مقادير تعيين شده در اين استاندارد ملي جهت راهنمايي كلي در نظر گرفته شده است. اين استاندارد ملي برخي نكات و قوانين عمومي را اراي ه مي دهد كه در سه حالت بايد مورد بررسي و بازبيني قرارگيرد: 1) وقتي ساختماني جديد با هدف ذخيره آرشيوي احداث مي شود; 2) وقتي ساختماني قديمي كه اصلا براي استفاده ديگري طراحي شده تغيير كاربري پيدا مي كند; 3) و يا زماني كه ساختماني كه هم اكنون با اين هدف مورد استفاده است بازسازي مي گردد.

9 اطلاعرساني و مستند سازي- الزامات ذخيره اسناد اطلاعاتي جهت منابع آرشيوي و كتابخانهاي ١ هدف و دامنه و كاربرد اين استاندارد ملي شاخص هاي مخازن با اهداف عمومي جهت ذخيره درازمدت منابع آرشيوي و كتابخانه اي را نشان مي دهد. اين استاندارد جايگاه احداث ساختمان و تاسيسات و تجهيزاتي كه بايد استفاده شوند را پوشش مي دهد. اين استاندارد براي تمام مواد آرشيوي و كتابخانهاي كه در مخازن عمومي اطلاعات بشري جايي كه ممكن است انواع رسانه ها با يكديگر ذخيره شوند بكار مي رود. زماني كه مخزن براي شرايط تامين نيازهاي منابع آرشيوي خاص كنترل شود استاندارد مذكور مانع ايجاد بخشهاي جداگانه در مخازن منفرد نميشود. استاندارد فوق نيازهاي خاص براي ذخيره طولاني مدت اسناد را كه كلا يا بخشي از آنها غير كاغذي هستند از جمله پارشمن يا چرم اسناد تصويري يا اسناد ماشين خوان را پوشش نمي دهد. همچنين اين استاندارد فرايند مديريت مخزن را پوشش نميدهد. در برخي زمينه ها قوانين ملي يا محلي ساختمان ممكن است برخي موضوعات را به طور جزيي پوشش دهد از جمله احداث ايمني وامنيت ساختمان هاي عمومي و ساختمان هايي كه در آنها اشياء با ارزشي ذخيره مي شوند (جلو گيري از حريق خروج اضطراري امنيت در برابر زلزله دستبرد سرقت اعمال تروريستي و غيره) درست مانند: خدمات و تجهيزات در استفادة حرفه اي(تجربي). بنا بر اين اين استاندارد ملي از قوانين و تنظيمات جزيي در اين زمينه ها اجتناب مي كند مگر زمان پيشنهاد موردي كه ممكن است به اين نيازها اضافه شود.

10 2 مراجع الزامي مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنها ارجاع داده شده است. بدين ترتيب آن مقررات جزي ي از اين استاندارد ملي محسوب مي شود. در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد نظر اين استاندارد ملي نيست.در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است همواره آخرين تجديد نظر و اصلاحيه هاي بعدي آنها مورد نظر است. استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است: 1-2 سلطاني پوري- راستين فروردين دانشنامه كتابداري و اطلاع رساني فرهنگ معاصر ISO 9706: 1994, information and documentation paper for documents Requirements for permanence 2-3 ISO 12606: 1997, Cinematography Care and preservation of magnetic audio recordings for motion pictures and television 2-4 ISO 18902, imaging materials Processed photographic films, plates and papers Filing enclosures and storage containers 2-5 ISO 18911, imaging materials Processed safety photographic films Storage practices 2-6 ISO 18918: 2000, imaging materials Processed photographic plates Storage practices 2-7 ISO 18920: 2000, imaging materials - Processed photographic reflection Storage practices prints2 2-8 ISO 18923: 2000, imaging materials Polyester base magnetic tape Storage practice 2-9 ISO18925, imaging materials Optical disk media - Storage practice

11 3 اصطلاحات وتعاريف در اين استاندارد اصطلاحات وتعاريف زيربه كار مي رود: مواد آرشيوي و كتابخانه اي همه انواع اسنادي كه در آرشيوها و كتابخانه ها نگهداري مي شوند و عمدتا شامل: كتاب ها دست نوشته ها پرونده ها اسناد نقشه ها و ديگر مجموعه هاي تصويري و ديگر اسناد كه كاغذي و هم چنين پارشمن پاپيروس فيلم منابع تصويري اسناد ديداري و شنيداري رسانه هاي مغناطيسي و ديداري و نيزمواد صحافي شده و مواد اطلاعاتي محافظت شده است سند مواد واطلاعات ثبت شده اي كه در فرايند مستند سازي (دبيزش) با آن به عنوان يك واحد رفتار مي شود ذخيره سازي دراز مدت 4-3 ذخيره سازي براي دوره زماني نامحدود براي موادي است كه به منظور نگهداري داي مي حفظ مي شوند. 4 مخزن ساختمان يا اتاقي كه مخصوصا و منحصرا براي ذخيره سازي دراز مدت منابع آرشيوي و كتابخانه اي طراحي و تنظيم مي شود. 4 محل ساختمان - - محل يك ساختمان كتابخانه و / يا آرشيو نبايد: در معرض نشست زمين و سيلاب باشد مخصوصا در خطر زمين لرزه امواج جزر ومدي يا ريزش كوه باشد 1-Archive and library material 2- Document 3-Long-term storage 4- Repository

12 - نزديك جايگاه هايي كه خطر انفجار يا آتش سوزي دارند باشد - در معرض يك محل يا ساختماني كه جوندگان حشرات و آفات ديگر را جذب مي كند باشد - نزديك يك دستگاه يا تاسيساتي كه گازهاي مضر دود گرد وغبار وغيره را دفع مي كنند باشد - خصوصا در يك ناحيه آلوده قرار گرفته باشد و همچنين نبايد - نزديك تاسيسات استراتژيك كه مي تواند آماج يك حمله مسلحانه باشد قرارگرفته باشد. اگر اين نيازها ملاحظه نگردد تمهيدات خاصي بايد در احداث ساختمان ايجاد شود تا در برابر اين تهديدها حفظ شود. به منظور به حداقل رساندن تاثيرات مضر از نظر قرارگرفتن در معرض نور خورشيد بايد به سمت ساختمان چشم انداز و اقليم محل توجه خاصي شود. 5 احداث ساختمان 1-5 حفاظت وامنيت داخلي ساختمان مخزن بايد در برابرسرقت دزدي تخريب و تروريسم ايمن باشد. بايد در برابر آتش سوزي جوانب احتياط در نظر گرفته شود. مخزن بايد يك ساختمان جدا از ساختمان مادر يا يك واحد مستقل(خود گردان) در يك ساختمان باشد. بايد تنها يك ورودي براي بازديدكنندگان وجود داشته باشد. بايد در برابر هر ورودي ديگري كه ممكن است توسط افراد غير مجاز استفاده مي شود احتياط به عمل آيد. يادآوري 1- جهت اطلاعات بيشتر درباره احتياط در برابر آتش سوزي به مرجع شماره 1 كتابنامه مراجعه شود. خروجي اضطراري بايد به طريقي ساخته شود كه از داخل به آساني باز شود و ازبيرون باز نشود. يادآوري 2- قوانين ملي درباره خروج ممكن است به كار رود. به خاطر امنيت و سكون آب وهوايي و نيز حفاظت مواد كتابخانه و آرشيو از قرار گرفتن در معرض نور مضر محل مخزن نبايد هيچ پنجره اي داشته باشد. اگر پنجره هايي وجود دارد بايد به گونه اي تنظيم گردند كه از نور مستقيم خورشيد جلوگيري كنند.(به بند 5-6 مراجعه شود)

13 2-5 سكون جوي مخزن بايد طوري طراحي شود تا يك محيط داخلي ثابت درست را با حداقل وابستگي به سيستمهاي مكانيكي تامين كند. اين امر تا حدودي مي تواند با ساختن ديوارهاي خارجي سقف وكف با موادي كه حتيالامكان داخل ساختمان را از تغييرات جوي بيروني محافظت مي سازند تحقق يابد. ديوارها كف ها و سقف هاي داخلي مخزن بايد از موادي ساخته شوند كه ظرفيت حرارتي بالايي دارند. در مناطقي از جهان كه رطوبت نسبي از مقادير پيشنهادي براي دوره هاي زماني طولاني فراتر نمي رود مواد ساختماني داراي ظرفيت رطوبتي بالا نيز پيشنهاد مي شوند. (به بند 7-6 مراجعه شود.) ياد آوري 1- براي مثال آجر ماده اي با ظرفيت حرارتي بالا مي باشد. يادآوري 2: جهت اطلاعات بيشتر در مورد سكون جوي به مرجع شماره 2 دربند مراجع الزامي مرجعه شود. 3-5 ساختار دروني و تحمل بار ساختمان به دليل ايمني در برابر آتش سوزي و كنترل كارامد آب وهوا ناحيه اي كه به عنوان مخزن استفاده مي شود بايد به بخش هايي تقسيم شود. يادآوري 1:- حد اكثر ابعاد بخش ايمن در برابر حريق معمولا در قوانين ملي آمده است. ديوارها درها سقف ها كف ها بين يك اتاق و بخش ها و بين مخزن و نواحي ديگر ساختمان بايد طوري ساخته شود كه از انتشارحريق به واحد مجاور جلوگيري كند. حد اقل دو ساعت مقاومت در برابر آتش توصيه ميشود. درها بايد خودشان بسته شوند و در حالت طبيعي در وضعيت بسته باشند. جايي كه ضروري است درها را در حال استفادة طبيعي باز نگه داريم آنها بايد با ابزار مغناطيسي باز نگه دارنده تنظيم شده باشند كه تا به درهاي خودكار اجازة بسته شدن بر روي فعاليت سيستم شناسايي- هشدار آتشسوزي ساختمان را بدهد. از مسدود كردن جلوي پله ها بايد اجتناب كرد مگر در نهايت ضرورت (مثلا براي جلو گيري از سيلاب ( در چنين مواردي بايد پلكان متحرك (شيب راهه) تهيه شود. مواد مورد استفاده براي تمامي سطوح داخلي نبايد قابل احتراق باشند. همچنين نبايد گردو غبار را دفع جذب يا حفظ كنند. اين مواد نبايد در حادثه آتش سوزي يا به دلايل ديگر قابل تجزيه باشند و موادي دفع كنند كه براي منابع ذخيره شده مضر باشند مانند گازهاي اسيدي. در مرحله انتخاب مواد ساختماني بايد به گونهاي عمل شود كه در شرايط آتش سوزي دفع مواد مضر دود و دوده به حد اقل برسد.

14 ياد آوري 2- روشهايي براي امتحان كردن شاخص هاي آسيب هاي سطحي مواد ساختماني (انتشار شعله آتش و توليد دود ( در مراجع شماره 3 و 4 بند مراجع الزامي مشخص شده است. زمان احداث بايد توجه كرد كه تحمل بار طبقات به گونهاي باشد كه حجم انبوه مواد آرشيو و كتابخانهاي ذخيره شده را با توجه به وزن قابل توجه آنها تحمل نمايد. مهندس ساختمان بايد نيازهاي تحمل بار كف را بر اساس تراكم و تعداد مواد ذخيره شده محاسبه و پيشنهاد نمايد. 6 تاسيسات و تجهيزات استانداردهاي بين المللي زير را در صورت امكان استفاده كنيد: ISO ISO ISO ISO920 - ISO ISO خدمات سيستمهاي تامين برق گاز و خصوصا آب نبايد درون يا نزديك يك اتاق در مخزن قرار گيرد مگر اينكه نياز باشد در آن اتاق عملكرد خاصي مستقيما با مجموعه در ارتباط باشد. تاسيسات تامين كننده كنترل رطوبت حرارت سيستم هاي تهويه و تصفيه هوا بايد با يك موتورخانه مركزي مرتبط باشند. سيستم اطفاء حريق اين اتاق نبايد با بخش مخزن يكسان باشد و ترجيحا مي بايست در يك ساختمان جداگانه قرار گرفته باشد. 2-6 سيستم هاي شناسايي حريق: همه بخش هاي ساختمان بايد با يك سيستم كشف حريق كه به تابلوي فرمان كنترل كنندهاي وصل است مجهز باشند. چنين سيستمي بايد به طور خودكار به وجود آتش با كشف دود و ديگر مشتقات احتراق واكنش نشان دهد. ابزار كشف حرارت فقط به عنوان تنها روش كشف در محل هايي مانند موتورخانه بايد نصب شود كه انواع ديگر شناسگرها ممكن است نامناسب و نامساعد باشند. علاوه بر اين همه بخشهاي ساختمان بايد داراي نقاط اعلام آژير حريق با عملكرد دستي باشد تا ساكنان جهت اعلام حريق از آن استفاده كنند. عملكرد سيستم شناسايي بايد به فعاليت هاي زير منجر شود: - يك آژير محلي در تابلوي فرمان كنترل و/يا تابلوي فرمان تكراري كه محل شناسايي آتش سوزي را نشان مي دهد; - عملكرد خاموش دستگاه از جمله سيستمهاي تهويه و گرمايش;

15 - انتقال خودكار آژير به آتش نشاني محلي يا ايستگاه آژير مركزي; - اخطارعمومي آژير حريق در سراسر ساختمان مخزن. تابلوي فرمان كنترل آژير حريق مركزي بايد سهولت كنترل و تنظيم همه بخشهاي سيستم را تامين كند و از نظر ديداري بايد موقعيت سيستم را نمايش دهد. تابلوهاي فرمان بايد در يك موقعيت مركزي مناسب قرار گيرند كه وقتي مخزن مشغول يا باز است داي ما عمل كنند و تحت نظارت باشند. اگر تابلوي فرمان در نقطه احتمالي ورود گروه آتشنشاني يا نزديك آن قرار نگيرد بايد يك تابلوي فرمان اضافي يا تكراري براي استفاده گروه آتشنشاني تهيه شود. يادآوري- كدهاي حريق ملي يا محلي ممكن است به كار رود. 3-6 سيستم اطفاء حريق مزاياي استفاده از يك سيستم مقابله با حريق خودكار را بايد در نظر گرفت. سيستمهاي اطفاءحريق گازي يا آبي در مخازن پذيرفته ميشوند. هر جا سيستمهاي اطفاء حريق خودكار استفاده ميشود بايد به طور مرتب بازبيني و كنترل شود. اين سيستمها بايد به گونهاي طراحي شوند تا آسيب وارده به منابع آرشيو و كتابخانه در اثر حريق وفعاليت آتشنشاني را به حداقل برسانند. يادآوري 1- سيستم هاي آبپاشي كه به طور مناسب طراحي نصب و نگهداري مي شوند نسبت به مقابله دستي با يك حريق كه با سيستم آبپاشي در بر گرفته نشده است آسيب خيلي كمتري ايجاد مي كند. به هر حال خرابي احتمالي سيستم آبپاشي ممكن است آسيب جدي به اسناد وارد كند. يادآوري 2- سيستمهاي بخار- آب كه معمولا براي استفاده كتابخانه و آرشيو مورد تحقيق قرار مي گيرند مقادير كمي آب را در دماي بسيار بالا پراكنده ميكنند و ممكن است يك مزيت مادي بر سيستمهاي آبپاشي سنتي اراي ه دهند. برتري اصلي بخار آب اين است كه وقتي به طور صحيح طراحي و نصب شود همه آب تخليه شده بايد به بخار تبديل شود و عملا هيچ آبي باقي نميگذارد. تحقيقات در حال توسعه است كه اثبات كند آيا سيستمهاي بخار- آب در سيستمهاي مخزن پرتراكم داراي قفسهبندي فشرده يا در مخازني كه از قفسهبندي بسيار بالايي استفاده كرده اند موثر هستنديا خير. وقتي سيستمهاي حفاظت حريق آبي نصب شوند بايد شبكه فاضلاب سريع ازهمه فضاهاي حفاظت شده تامين گردد. چاه پلكان و ناودانها بايد طوري ساخته شوند كه آبي كه از يك فضا بيرون ميرود به فضاي ديگري وارد نشود. در مخازن چند طبقه كف طبقات مياني بايد ضد آب باشد.

16 سيستمهاي اطفاء حريق گازي بايد فقط براي بخشهاي كوچك به كار روند. به عنوان فضاهاي مجزايي كه ميتوانند غير قابل نفوذ به وسيله هوا باشد. گازهالون به دلايل زيست محيطي توصيه نميشود. دي اكسيد كربن نبايد براي اتاقهايي كه به طور طبيعي افراد در آنها ساكن هستند استفاده شود. يادآوري 3 -گازهاي جديد اطفاء بدون تاثير محيطي به جاي منابع گاز هالون توسعه يافته و مي يابند. جايي كه يك سيستم خودكار اطفاء حريق تعبيه نشده است موارد زير بايد نصب شود: - حلقهها يا قفسههاي شيلنگ در موقعيتي كه با باز شدن كامل 6 متر شيلنگ همه بخشهاي ساختمان تحت پوشش قرار گيرند. - در ساختمانهاي يك طبقه با وسعت بيش از 1000 مترمربع يا ساختمان هاي با طول بيش از 30 متر ميبايست سيستم هاي شير آتش نشاني يا شاه لولههاي بالارو نصب شود. شير آتش نشاني و لوله هاي بالارو بايد طوري قرار گيرند كه به گروه آتش نشاني اجازه دهند لوله كشي را از بيرون ساختمان تحت فشار قرار دهند. اين تاسيسات همچنين به عنوان سيستمهاي پشتيباني براي يك سيستم خودكار اطفاء حريق توصيه مي- شوند.يك سيستم دودكش نيز توصيه مي شود. كپسولهاي اطفاء حريق دستي هميشه بايد در دسترس باشند حتي اگر يك سيستم خودكار آتشنشاني نصب شده باشد. كپسولهاي اطفاء حريق دستي بايد به طور استراتژيكي قرار بگيرند. كارمندان بايد جهت استفاده صحيح كپسولها آموزش ببينند. گاز وآب مناسب هستند. كپسولهاي اطفاء حريق آبي اصلا نبايد جهت آتشسوزي تجهيزات الكتريكي به كار روند. 4-6 آژير اعلام خطر بهتر است يك سيستم اعلام خطرديداري تهيه شود. 5-6 روشنايي آسيب ايجاد شده توسط نور فزاينده است. شدت تداوم و توزيع طيفي هر روشنايي در يك مخزن بايد كنترل شود تا آسيب را به حداقل برساند. يك اتاق مخزن نبايد بيش از حد ضرورت براي بازيابي و جايگزيني مواد بازبيني و نظافت اتاق روشن باشد. جهت دو هدف اخير يك روشنايي در حدود 200lx روي سطح كف پيشنهاد ميشود. از نور مستقيم

17 - - - خورشيد بايد جلوگيري شود. در يك ساختمان كه از ابتدا به عنوان مخزن طراحي نشده است ولي براي آن منظور تغييركاربري داده شده است به طور ايدهآل پنجرهها بايد مسدود شوند يا حداقل توسط پرده يا كركره پوشيده شوند و/ يا با فيلتر فرابنفش روي شيشه پنجره پوشيده شوند. شرايط پوششي مناسبي براي دفاتر كار اتاقهاي مطالعه عمومي و هر اتاق ديگري كه در آن به اسناد مراجعه مي شود توصيه ميگردد. روشنايي توسط يكي از منابع زير بايد تامين گردد: لامپهاي فلورسانت كه با افشانگرها متناسب شدهاند. اگر تابش دفعي يك بخش فرابنفش نسبي بيش ازμw/lm 75 را شامل شود هر لامپ بايد با يك فيلتر فرابنفش متناسب شود كه تابش نسبي فرابنفش را(با طول موجي كمتر از 400 )تا nm زير آن سطح كاهش دهد. چراغ پر نوري كه با فيلترهاي جذب حرارت تنظيم شده است. حداقل فاصله بين لامپ و اقلام داخل قفسه بايد 500mm باشد. سيستمهاي روشنايي فيبر نوري كه با واحد توليد نور در فاصله مناسبي از شيي ي كه بايد پرنور شود قرار گرفته است. يادآوري 1- نسبت جريان تابش با طول موج كوتاهتر از 400nm (يعني تابش فرابنفش) و جريان كاملا درخشان با ميكرووات در هر لومن (μw/lm) اندازه گيري مي شود. با توجه به نگهداري اسناد بالاترين حد پذيرفته شده براي تابش فرابنفش 75 μw/lm است.. يادآوري 2- لامپهاي فلورسانت متناسب با افشانگرها يا روشنايي فيبر نوري ترجيح داده مي شوند. در حال حاضر روشنايي فيبر نوري تنها براي اهداف نمايشي قابل اجرا است. بايد كليدهاي جداگانهاي براي روشنايي هر يك از بخشهايي كه مخزن به طورطبيعي به آنها تقسيم شده است وجود داشته باشد. بايد يك كليد مركزي در يك نقطه قابل دسترس بيرون مخزن وجود داشته باشد كه نشان دهد آيا همه چراغ ها وساير مسيرهاي الكتريكي در مخزن خاموش هستنديا خير. 6-6 تهويه وكيفيت هوا مخزن بايد طوري تهويه شود كه هوا آزادانه درهمه جا به گردش درآيد واز ايجاد تودههاي رطوبت نسبي بالا جلوگيري كند. اگر اين امر به طور طبيعي اتفاق نيفتد يك سيستم تهويه بايد تامين گردد. امكان مكش هواي تازه بايد وجود داشته باشد كه مقدار آن بستگي به شرايط محلي دارد. بايد به تهويه اطراف و داخل قفسه ها توجه خاصي معطوف شود. براي اطمينان بايد حداقل يك فاصله 150mm بين كف و پايينترين قفسه همانطور

18 بين خط وسط لبه هاي بالايي اشياء ذخيره شده روي قفسه بالايي و سقف وجود داشته باشد. همچنين بايد يك فاصله حداقل 50mm بين بالاي بلندترين سند روي هر قفسه و پايين قفسه بالايي وجود داشته باشد. همچنين معابر و راهروهاي بين قفسهها بايد تهويه شوند ) به بند 8-6 مراجعه شود). هواي داخل مخزن بايد مستقل از آلودگي هوا گازهاي اسيدي واكساينده و گرد و غبار حفظ شود. بالاترين سطوح پيشنهادي رايج ترين آلايندههاي هوا در پيوست اطلاعاتي فهرست شدهاند. بايد توجه داشت كه برخي مواد مانند پلاستيكهاي روكش نقاشيها وپوششهاي روي ديوارها و قفسه ها و غيره نه تنها وقتي ميسوزند(به بند 5-6 و 7-6 مراجعه شود.) بلكه همچنين با تبخيرمجدد و تجزيه ممكن است گازهاي سمي دفع كنند. زمان انتخاب مواد براي ساختمان مبلمان و تجهيزات ميزان دفع گاز بايد مورد توجه قرار گيرد. يك گذر زمان قطعي (بيش از دو هفته وقتي كه دفع گاز توسط مواد جديد بالاست) نيز قبل از استقرار ساختمان مبلمان وتجهيزات جديد براي استفاده الزامي است. يادآوري - رسانههاي تصويري ديداري- شنيداري و مغناطيسي مخصوصا به آلاينده هاي اكساينده هواي غبارآلود و/ يا تركيبات فعال ديگر حساس هستند. به دليل نياز اين مواد به رطوبت و دماي پايينتر و به دليل كاهش مواد زاي دي كه دفع ميكنند ذخيره سازي جداگانه براي اين مواد معمولا لازم است. كيفيت هوا در داخل مخزن بايد به طور مرتب براي گازهاي اسيدي و اكساينده كنترل و تنظيم شود. تكرار اين كنترل بايد چنان باشد كه دگرگونيهاي موسمي يا ديگر تغييرات پي درپي مورد توجه قرار گيرند.اين امرموجب تغييرات نامنظمي ميشود كه به طور بسيار آشكاري مشخص است. اگر يك سيستم تصفيه استفاده شود مواد مورد استفاده در تصفيه به خودي خود نبايد به اسناد آسيب برسانند. سيستمهاي تصفيه بايد به طور منظم حفظ شوند. 7-6 آب و هواي داخلي مخزن مخازن مواد آرشيو وكتابخانه بايد در دماي سردي نگهداري شوند كه اين دماي سرد به طور ايده آل در ساختماني كه مطابق با اصول سكون آب وهوايي است كنترل ميشود(به بند 2-5 مراحعه شود). مخازن مواد آرشيو وكتابخانه بايد در يك رطوبت نسبي زير نقطهاي كه فعاليت ميكروبيولوژيكي اتفاق ميافتد نگهداري شوند. يادآوري - بر اساس دانش فعلي خطر فعاليت ميكروبيولوژيكي در رطوبت نسبي بالاي %60 و نيز شكنندگي در رطوبت نسبي خيلي پايين افزايش مييابد. كمترين رطوبت قابل قبول براي ذخيره دراز مدت منابع آرشيو و كتابخانه مورد بحث

19 است. براي انواع مختلف مواد محدودههاي مختلفي پيشنهاد ميشود اما هيچ توافق عمومي روي دما يا رطوبت نسبي وجود ندارد. ممكن است دوام بيشتر منابع در رطوبت نسبي و دماي پايينتر به اثبات برسد. براي اطلاعات بيشتر به پيوست اطلاعاتي ب مراجعه كنيد. نوسانات شديد دما و رطوبت نسبي روي منابع آرشيوي و كتابخانه اي فشار مي آورند بنا براين بايد از آنها اجتناب كرد. هدف نهايي عملا دستيابي به رطوبت نسبي و دماي ثابت است. ابزار كنترل تنظيم دما و رطوبت بايد وجود داشته باشد ترجيحا ابزار نگارندهاي كه وضعيت را در زمانهاي مختلف و فصلهاي مختلف ثبت كند.گيرندههاي حسي بهتر است براي تهيه نوشتارهاي نشان دهنده نواحي مخزن قرار داده شوند اما بهتر است به امكان نمايش وضعيت نامتعادل يا غير طبيعي نيز توجه كرد مانند زماني كه اين دستگاه نزديك ديوارهاي بيروني يا نزديك منبع گرمايش يا تهويه نصب شده باشد. ابزار كنترل و تنظيم بايد مطابق با راهنماي آموزشي كارخانه تنظيم و مورد سنجش مكرر قرار گيرد. وقتي كه مواد به بيرون مخزن سرد برده ميشوند بايد با محيط وفق پيدا كنند. به منظور اجتناب از انبساط و انقباض بايد اندازهگيري به عمل آيد تا مطمي ن شويم مواد رطوبت كمي را براي سازگاري با ملزومات شرايط جديد جوي جذب يا دفع ميكنند. زماني كه موادي از مخزن سرد به اتاق گرمتر يا داخل محفظه بستهاي(شيشهاي يا پلاستيكي) منتقل ميشود بايد به خطر خيس شدن سطح آن ماده توجه داشت. زمان انتقال يك منبع آرشيوي ميتوان سازگاري كافي با شرايط جوي را با قراردادن آن منبع داخل يك محفظه بسته با حجم هواي حداقل ايجاد كرد تا زماني كه دماي داخل محفظه به دماي محيط برسد. زمان برگرداندن يك منبع از محفظه بسته به مخزن سرد مخزن براي مدت زماني نبايد جابجا شود تا اينكه منبع با آب و هوا وفق يابد. 8-6 مبلمان و تجهيزات هيچ مبلمان وتجهيزات ديگري غير از آنچه براي ذخيره سازي و اداره اسناد به كار مي رود نبايد در مخزن باشد. مبلمان وتجهيزات مورد استفاده نميبايست لبه ها يا گوشههاي تيز داشته باشد. همچنين نبايد روي كنارههاي مجاور منابع ذخيره شده برجستگي داشته باشد و نبايد اسناد مجاور را آسيب برساند. مواد مورد استفاده در مبلمان وتجهيزات نبايد قابل احتراق باشند و گرد و غبار را دفع جذب يا حفظ كنند. همچنين آنها نبايد قابل تجزيه و فساد در حادثه آتشسوزي يا به دلايل ديگر باشند. از جمله عمر طبيعي دفع مواد مضر براي منابع ذخيره شده مانند گازهاي اسيدي در مرحله انتخاب مبلمان و تجهيزات بايد به گونهاي عمل شود كه در شرايط آتش سوزي دفع مواد مضر دود و دوده به حد اقل برسد.

20 باشد. جهت عملكرد صحيح اصول سكون آب وهوايي(نگاه كنيد به 5.2 )هيچ مبلماني و هيچ چيز ديگري نبايد در تماس نزديك با يك ديوار خارجي قرار گيرد.يك فاصله حداقل 200 mm بين اشيا و ديوار بايد وجود داشته ظرفيت تحمل بار قفسهبندي بايد جهت پذيرش بار وارده كافي باشد (به بند 3-5 مراجعه شود).قفسه ها بايد به اندازه كافي بزرگ باشند تا اطمينان دهند كه اسناد آن طرفتر از لبه ها بيرون نخواهند زد. قفسه ها براي نگهداري طبيعي مانند كتاب ها بايد به گونهاي متناسب شوند كه در صورت لزوم آن منبع به طور قاي م قرار گيرد. مواد بايد نزديك يكديگر ذخيره شوند اما نه آنقدر نزديك كه به راحتي نتوان آن را حركت د د.ا به همين منظورتجهيزات بايد به آساني قابل تنظيم باشند.براي كتابها و اسناد كاغذي فشار جانبي يا عمودي روي يك منبع خاص نبايد از 350pa براي اشياء طبيعي و 150paبراي نسخههاي الكترواستا تيكي تجاوز كند. يادآوري- يك فشار 350pa به طور ناصاف مانند فشاري است كه كتابي كه به صورت نادرست افقي قرار گرفته روي كتاب ديگري با همان ابعاد وضخامت 45mm قرارگرفته است. به منظورامكان دسترسي آسان براي استفاده طبيعي واضطراري و گردش هوا بايد بين خود قفسه ها (يا عمد ه قفسه ها) و بين قفسه ها (يا عمده قفسهها) و ديوارها فضاي وسيعي وجود داشته باشد. (نيز به بند 6-6 مراجعه شود). اگر به دلايل امنيتي قفسه ها در معرض دسترسي محدود باشند اين بايد با موادي مو ثر شود كه اجازه گردش هوا را بدهند از جمله يك صفحة مشبك يا سوراخ دار به منظور حفاظت مواد استفاده آسان و به حداقل رساندن خط در موقعيتهاي اضطراري ارتفاع قفسه بندي هرگز نبايد از 215cm فراتر رود. 7 كاربرد 1-7 كليات در يك مخزن مواد آرشيوي و كتابخانهاي بايد سيگار كشيدن خوردن وآشاميدن مطلقا ممنوع باشد. فعاليتهاي غير مربوط به ذخيرهسازي نبايد انجام شود. فقط منابع آرشيو و كتابخانه بايد اينجا ذخيره شود(به استثناء مواد و تجهيزات بازيابي آفات و بلايا). به دلايل امنيتي گسترش تلفن و ساير سيستم هاي ارتباطي در هر بخش از مخزن بايد وجود داشته باشد. در صورت امكان از استانداردهاي بين المللي زير استفاده كنيد: ISO12606, ISO18911, ISO18918, ISO18920, ISO18923, ISO18925.

21 2-7 نظافت وآلودگي مخزن سيستم هاي مديريت هوا و مواد ذخيره شده بايد به طور مرتب تميز شود. مواد شوينده نبايد براي مواد ذخيره شده مضر باشند. منابع مخزن بايد از هجوم بيولوژيكي مصون باشند. اسنادي كه براي اولين بار از بيرون ميرسند بايد قبل از قرار گرفتن در مخزن آزمايش شوند. هر منبع مشكوك به آلودگي ونواحي قفسهها و قفسهبندي در صورت كشف آلودگي بايد ضد عفوني شود. نظافت بايد با استفاده از جاروهاي برقي انجام شود كه فيلترهاي آن قادر به مكش هاگ قارچي باشد. همه روشهاي ضد عفونيكننده كه از مواد شيميايي يا تابش اشعهها استفاده ميكنند احتمالا به منابع آسيب ميرسانند. انجماد عميق به عنوان راه علاج هجوم حشرات بايد مورد توجه قرار گيرد. يك اتاق قرنطينه جهت بازبيني نظافت و ذخيره سازي موقت استفاده قرارگيرد. 3-7 حفاظت همه اسناد بايد نگهداري و محافظت شوند. درجه حفاظت احتمالي از آنها بستگي دارد. اسنادي كه ممكن است آلوده باشند بايد مورد مورد نياز به موقعيت اسناد و مقدار استفاده صندوقهاي صحافي و جعبه هاي رايج همين طور محفظههاي اسناد پرونده ها و محفظه ها ابزار مو ثري براي حفاظت اسناد هستند. هر پوشش محافظي بايد بدون اعمال فشار خنثي منابع را احاطه كرده و محافظت نمايد. ابزار محافظ در حين پوشش سند نبايد اطلاعات اصلي را بپوشاند كه در متن اصلي سند وجود ندارد. كاغذي كه به عنوان ماده محافظ در تماس مستقيم با اسناد است بايد شرايط ISO 9706 را داشته باشد. مواد محافظ نبايد از مواد پلاستيكي تشكيل شده باشد گازهاي اسيدي يا ديگر گازهاي زيان آور را دفع نمايد. براي ذخيره عكسها كه در محدوده اين استاندارد بين المللي نيستند استاندارد ISO18902 بكار ميرود. همچنين استاندارد ISO18902 براي ديگر نسخههاي رنگي نيز ممكن است معتبر باشد. (مانند چاپ هاي آبي). سطوح فلزي بدون پوشش نبايد در تماس مستقيم با منابع ذخيره شده باشد. پوشش نبايد قابل احتراق باشد و گرد وغبار را دفع جذب و حفظ نمايد. پوشش نبايد به دليل حريق يا هر دليل ديگر قابل تجزيه باشد و

22 4-7 و موادي دفع كند كه براي اسناد ذخيره شده زيان آور است مانند: گازهاي اسيدي. در زمان انتخاب مواد حفاظتي بايد به گونهاي عمل شود كه در شرايط آتش سوزي دفع مواد مضر دود ودوده به حداقل برسد. وضعيت ذخيره سازي كتابها بايد به طور قاي م روي لبه انتهايي ذخيره شوند. جلدهايي با طول بيش ازmm 400 بايد به صورت تخت ذخيره شوند. اگر آنها روي يك كتاب ديگر قرار مي گيرند بايد به وزن آنها توجه كرد. نبايد هيچ فشار قابل توجهي روي جلد در پايين وجود داشته باشد(به يادآوري بند 8-6 مراجعه شود). وبايد امكان جابجايي جايگزين كردن به راحتي وجود داشته باشد. يادآوري - در صورتي كه بيش از 3 منبع روي يكديگر قرار گيرند همچنين اگر ارتفاع چنين قفسه اي از 150mm فراتر رود اداره مخزن مشكل مي شود. تكصفحهايها (نقشه ها پوسترها هنرهاي تصويري نقاشي ها) هميشه بايد به خوبي نگهداري شوند. قالبهاي بزرگ بايد به صورت تخت در محفظههاي نگهداري ذخيره شوند از جمله جعبه ها كشوها و محفظههاي خاص.موارد تكصفحهاي كه بزرگ يا آسيب پذير هستند بايد تك تك در داخل پوشهها يا قابهايي در داخل محفظهها قرار گيرند. موارد بسيار بزرگ خارج از اندازه كه با چنين محفظههايي مطابق (سازگار) نميشوند ممكن است رول شود(غلتانده شود) در صورتي كه ماده سند قدرت كافي براي پذيرش غلتيدن را داشته باشد. 8 نقشه كنترل بحران براي يك سيستم صحيح ذخيرهسازي نامحدود نقشه ارزيابي ريسك و آمادگي صحيح در برابر بحران مربوط به ساختمانها و مجموعههاي خاص بايد ترسيم شود و همه كارمندان بايد با آن آشنا باشند. براي عناصر چنين طرحي به پيوست اطلاعاتي پ وموارد 7 الي 10 در بند مراجع الزامي مراجعه كنيد. 9 نمايش به طور كلي در نمايشگاه ها همان نيازهاي مربوط به آب و هواي اتاق امنيت وغيره مربوط به مخازن بكار ميرود. برگزاري نمايشگاه ها اسناد را در خطر بيشتري قرار ميدهند بنابراين بايد به طور محدود برگزار شوند. مدارك نبايد داي ما در نمايشگاه باشد.

23 در نمايشگاه بودن يعني سطح يك سند به مدت طولاني در معرض نور قرار گيرد. علاوه بر اين آسيبي كه توسط نور به يك سند وارد ميشود افزاينده است در نتيجه شدت و مدت تابش نور روي يك سند در نمايشگاه بايد به حداقل كاهش يابد. اين امر بخصوص در مورد منابع بسيار حساس مانند جوهرهاي نوشتاري جديد كاغذهاي بر پايه چوب اسيدي تصاوير رنگي چاپهاي رنگي نقاشيها و غيره لازم است. يك سطح روشنايي 50lx روي سند نمايش داده شده براي مشاهده كافي است. اگر سطح نور محيط كمتر از ميزان لازم باشد به چشمان بازديد كننده اجازه متعادل شدن با سطح نور كمتر را مي دهد. هيچ چراغ پرنور وهيچ منبع نورمولد گرماي ديگري نبايد داخل يا نزديك قفسه نمايش قرار گيرد. يادآوري - پرده هاي روي قفسه نمايش كه فقط وقتي كه بازديد كننده منابع را بازبيني ميكند باز است ممكن است در معرض نورقرار گرفتن منابع را كاهش دهد. كليدهاي چراغ بيرون يك قفسه نمايشي يا يك دكور نمايشي كه مي تواند توسط بازديد كننده روشن شود و به طور خودكار پس از زمان مناسب خاموش شود در دستيابي به اين هدف مناسب است. براي اسنادي كه به طور مكرر نياز به نمايش دارند يك رونوشت جايگزين بايد تهيه گردد.

24 نوع آلودگي پيوست الف (اطلاعاتي) بالاترين حدود پذيرش براي آلودگي هوا جدول الف- 1 بالاترين حد پذيرش µg/m3 كسر حجمي < 4 < - دي ااكسيد گوگرد( SO2 ) اكسيد نيتروژن (NOX) ازن( O3 ) اسيد استيك( CH3COOH ) فرم الدهيد( HCHO ) هاگ هاي جانوري يادآوري 1 -: محدوده ذرات گرد غبار انتقال 60 تا 80 درصد ذرات گرد و غبار با قطر بيش از 0/5µ را پيش بيني ميكند. يادآوري 2- سه شكل اول از مرجع 5 در منابع و ماخذ گرفته شده است جايي كه بحث عملي تكنولوژي تصفيه هواي جاري آمده است. يادآوري 3 - سطوح اسيد استيك و فرم الدهيد بر اساس تجارب آرشيوهاي ملي ايالات متحده است. يادآوري 4- كسر حجمي 10(-9) يا مساوي است با حجم يك ذره در هر بيليون ذره.

25 پيوست ب (اطلاعاتي) شرايط آب و هوايي پيشنهادي براي ذخيره دراز مدت منابع آرشيوي و كتابخانه اي به طور كلي كاهش دما و/ يا كاهش رطوبت نسبي عمر اسناد را افزايش خواهد داد. با اين وجود زماني كه رطوبت نسبي كاهش يابد عوامل ديگري ممكن است بر ضد اين امرعمل كنند مخصوصا وقتي كه دما به زير نقطه رطوبت و شكنندگي بنيادي برسد تقطير صورت مي گيرد. اشكال جدول ب- 1 از منابع مختلف يا عمدتا از استانداردهاي ديگر پيروي ميكنند.بخش 2 موارد 6 و 5 در منابع و ماخذ را نگاه كنيد.اكيدا پيشنهاد ميشود كه به اين انتشارات براي جزييات بيشتر دربارة نواحي كاربرد و ديگر شرايط ذخيرهسازي جايگزين با اهداف گوناگون و غيره مراجعه شود. براي سودمندي بيشتر اين ضميمه اطلاعات مربوط به منابع خارج از محدوده اين استاندارد ملي نيز آمده است. براي اسنادي كه از كاغذ پارشمن و چرم ساخته شده اند و مشتقات مختلف صفحههاي گرامافون و برخي رسانه هاي مغناطيسي هيچ استاندارد ملي براي ذخيرة اسناد وجود ندارد. اشكال جدول ب- 1 براي اين نوع منابع از منابع مرجع ديگر گرفته شدهاند و ممكن است پيشنهاد شرايط آب و هوايي ديگري در متون ديگر يافت شود. براي همة انواع آرشيو و كتابخانه بايد سطح آب و هوايي آن انتخاب وهمچنين به قاطعيت و ارزش اسناد مانند هزينههاي مالي پايين نگه داشتن سطح دما و رطوبت توجه شود. نيازهاي مربوط به شرايط آب وهوايي براي منابعي كه با دشواري و اغلب مورد استفاده قرار ميگيرند و بنابراين نميتوانند تحت فرايند سازگاري با محيط جديد قرار گيرند با اشكال جدول ب- 1 متفاوت خواهند بود. حداكثر دوام مدرك و حداكثر آمادگي براي استفاده دو گزينه متفاوت هستند كه در بسياري موارد به طور متقابل در نظرگرفته نميشوند. در جدول ب- 1 در گزينه طول عمر براي اسناد كاغذي با استفاده مداوم يك استثنا وجود دارد يعني برخي دادههاي آب و هوايي اراي ه شدهاند كه انعطاف كاغذ را بيش از طول عمر آن افزايش خواهند داد. انعطاف كاغذ موجب گنجايش بيشتر جهت جذب آب روي رشتههاي كاغذي منجر ميشود كه اعمال انعطاف پذيري موجب ميشود آسيب مكانيكي به كاغذ به حداقل برسد اما اين امر فرايند فرسودگي شيميايي را سريعتر خواهد كرد. جدول ب- 1 شرايط آب و هوايي پيشنهادي براي ذخيره دراز مدت منابع آرشيوي و كتابخانه

26 دما رطوبت نسبي Max. پذيرش Min. پذيرش Max. Min. نوع مواد روزانه در روزانه در حدود زير حدود زير تغيير مي تغيير مي كند كند ± ± كاغذ بيشترين حفاظت ± ±1 18 كاغذ نواحي مخزن اداره شده موارد داراي استفاده 14 مداوم ± ± پارشمن چرم فيلم هاي تصويري: ژلاتين نقره سياه و سفيد روي سطح استات سلولز: هر كدام يا يا فيلم هاي تصويري: ژلاتين نقره سياه و سفيد يا 21 سفيدكاري روي سطح پلي استر فيلم هاي تصويري: رنگ روي سطح استات سلولز هركدام يا يا صفحات تصويري: ژلاتين نقره سفيد وسياه كاغذهاي چاپي تصويري: ژلاتين نقره سياه وسفيد يا 18 نقره سفيد شده يا ديازو كاغذهاي چاپي تصويري: رنگي كاغذهاي چاپي تصويري: همه چاپهاي ديگر ميكروفيلم: ژلاتين نقره سياه وسفيد بر سطح استات سلولز هر كدام يا يا

27 نوع مواد ميكروفيلم: ژلاتين نقره سياه وسفيد روي سطح پلي استريا نقره حرارتي پردازش شده روي سطح استريا حبابچه روي سطح پلي استر صفحه هاي گرامافون(استات شلاك وينيل) نوارهاي مغناطيسي روي سطح پلي استر هر كدام يا يا ديگر رسانه هاي مغناطيسي صفحه هاي ديداري پلي (اطلاعاتي شنيداري ديداري) Max. Min. دما پذيرش روزانه در حدود زير تغيير مي كند Min. رطوبت نسبي Max پذيرش روزانه در حدود زير تغيير مي كند ±3 ± No data as yet available يادآوري 1- وقتي دماي ذخيره سازي كم يا/ و رطوبت نسبي پايين انتخاب مي شود بايد در نظر داشت كه محفظه گذاري صحيح و سازگاري با محيط صورت گيرد نگاه كنيد به 6.7. يادآوري 2- :اين جدول شامل اطلاعاتي درباره تغييرات جوي دراز مدت قابل قبول نمي باشد يافته هاي دانش فعلي به ندرت قطعي است به جز مواردي كه بايد اجتناب شوند. براي اسناد كاغذي مورد 5 در منابع و ماخذ پيشنهاد مي دهد كه در بالاترين نوسانات روزانه حد اكثر حركت ماهانه 1.5 درجه سانتي گراد و %3 رطوبت نسبي قابل قبول است كه همه در محدوده حداقل و حد اكثر مثبت قرار گرفته اند. : براي مجموعه هاي چند رسانه اي( مركب) مثلا وقتي كاغذ و پارشمن با يكديگر ذخيره شوند يك ميزان سازش دما و يادآوري 3- رطوبت نسبي بايد يافت شود.

28 پيوست پ (اطلاعاتي) آمادگي بحران بهتر است كه طرحهاي پيشامد غير مترقبه جهت مقابله با بحران موارد زير را در بر گيرند: ارتباط با خدمات حريق اضطراري چنانكه آنها نگراني خاص كتابخانه ها و آرشيوها را نسبت - به آسيب آب به مجموعه شان درك كنند; يك طرح يا فرانما از ساختمان; - جزي يات محلي موارد كمياب و بسيار مهم از مجموعه ها و جايي كه اينگونه مواد متمركزند; - شماره تلفن تماس مامور همكاري در بحران; - شماره تلفن تماس كارشناس محافظت محافظي كه با آن كار ميكند يا موسسه; - شماره تلفن تماس شخص واجد شرايطي كه در مورد بازمانده هاي منابع كتابخانه يا آرشيو - آسيب ديده آگاه باشد; اسامي و شماره تلفن كارمنداني كه خارج از ساعات كار معمولي ميتوان با آنها تماس - گرفت; شماره تلفن موسساتي كه ممكن است همسو باشند و قادر باشند نيروي انساني اضافي در - موقعيت اضطراري تامين نمايند مانند مو سسات همجوار نيروي شبه نظامي; شماره تلفن موسسات وشركتهاي قادر به تامين محفظههاي مناسب جهت حمل و انجماد - منابع آسيب ديده; شماره تلفن شركتها وموسسات قادر به تامين تجهيزات انجماد عميق; - شماره تلفن شركتها وموسسات قادر به تامين تجهيزات ضد رطوبتي; - شماره تلفن شركتهاي اراي ه دهنده خدمات بسته بندي منابع. - اين يك فهرست كامل نيست. جهت اطلاعات بيشتر مرجع 7 تا 10 كتابنامه را ملاحظه نماي يد.

29 كتابنامه [1] National Fire Protection Association (NFPA; Quincy, MA, USA) Standard 909: Standard for the Protection of Cultural Resources (Libraries, Museums, Places of Worship and Historic Properties), 1997 [2] CHRISTOFFERSEN, Lars D., Zephyr: Passive climate controlled repositories: Storage facilities for museum, archive and library purposes. Lund: Lund University, Department of Building Physics, pp. ISRN LUTVDG/TVBH-96/3028 SE(1-139). ISBN [3] National Fire Protection Association (NFPA; Quincy, MA, USA) Standard 255: Standard Method of Test of Surface Burning Characteristics of Building Materials [4] American Standard Test Method (ASTM) Designation E 84 [5] WILSON, William K., Environmental guidelines for the storage of paper records: a technical report sponsored by the National Information Standards Organisation (USA). Bethesda, Maryland: NISO Press, pp. NISO Technical Report: 1. ISRN NISO-TR ISBN [6] PICKETT, Andrew G., Preservation and storage of sound recordings: A study supported by a grant from the Rockefeller Foundation, by A.G. Pickett and M.M. Lemcoe. Washington, DC: Library of Congress,1959, 74 pp [7] ANDERSON, Hazel and MCINTYRE, John E., Planning manual for disaster control in Scottish libraries and record offices. Edinburgh: National Library of Scotland, 1985 [8] BARTON, John P. and WELLHEISER, Johanna G. (eds.), An ounce of prevention: a handbook on disaster contingency planning for archives, libraries and record centres. Toronto: Toronto Area Archivist Group,1995 [9] BUCHANAN, Sally, Disaster planning, preparedness and recovery for libraries and archives: a RAMP study with guidelines. Paris: UNESCO, vi, 187 pp [10] FORTSON, Judith, Disaster planning and recovery: a how-to-do-it manual for librarians and archivists.new York: Neal-Schuman, ix, 181 pp. ISBN [11] BOSTON, George (ed): Safeguarding the documentary heritage: a guide to standards, recommended practices and reference literature related to the preservation of documents of all kinds. Paris:UNESCO, Memory of the WorId Programme, CII-98/WS/4 [12] La Conservation Principes et réalités, Ouvrage collectif réalisé sous la direction de Jean-Paul Oddos, Paris: Éditions du Cercle de la librairie, 1995, collection Bibliothèques. 405 pp.isbn [13] CHARDOT, Paul, Le Contrôle climatique dans les bibliothèques. Paris: Direction du livre et de la lecture [14] IFLA, Principles for the care and handling of library material, compiled and edited by Edward P. Adcock with the assistance of Marie-Thérèse Varlamoff and Virginie Kremp. IFLA PAC (International Preservation Issues, 1), pp. ISBN

30 ICS: صفحه :

نقشه و راهنمای عملیات آتش نشانیFAPG تاریخ 1397/05/26 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نقشه و راهنمای عملیات آتش نشانی )FAPG( معاونت حفاظت و پی

نقشه و راهنمای عملیات آتش نشانیFAPG تاریخ 1397/05/26 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نقشه و راهنمای عملیات آتش نشانی )FAPG( معاونت حفاظت و پی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران نقشه و راهنمای آتش نشانی )FAPG( معاونت حفاظت و پیشگیری از حریق 1397 مقدمه ه یا با عنایت به اهمیت دسترسی نقشه های ساختمانی نظیر نقشه های ایمنی معماری و شهرسازی بخصوص

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر 1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر شایان نام دانشجو : روح االله قدیري شماره دانشجویی :

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3

استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 83/8/1 كد استاندارد: 0-11/49/1/3 استاندارد مهارت و آموزشي آزمايشگر دستگاه كروماتوگرافي گازي G.C گروه برنامه ريزي درسي صنايع شيميايي تاريخ شروع اعتبار: 8/8/ كد استاندارد: 0-/49// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي-

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

QLOCKTWO W Manual

QLOCKTWO W Manual دیربب تذل نامز زا دفترچه راهنما به جهت به کاربردن ایمن و افزایش طول عمر دستورالعمل استفاده را با دقت مطالعه کنید. این دستورالعمل استفاده در اینترنت نیز در دسترس قرار دارد: www.qlocktwo.com > Information

توضیحات بیشتر

Page 1.cdr

Page 1.cdr Engineering Co. IMEN TIAR ) ) قابل نصب بصورت سربالا و واژگون www.imentiar.com Upright & Pendent Rev. B شرکت مهندسی ایمن تیار در سال 1378 فعالیت خود را بعنوان تولید کننده و تا مین کننده تجهیزات ایمنی و

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

چک لیست برقی نظارت بر ایمنی و حفاظت کار پروژه های ساختمانی مقدمه: ایمنی و حفاظت کار از اصول پذیرفته شده در تمام پروژه ها از جمله فعالیت های عمرانی و س

چک لیست برقی نظارت بر ایمنی و حفاظت کار پروژه های ساختمانی مقدمه: ایمنی و حفاظت کار از اصول پذیرفته شده در تمام پروژه ها از جمله فعالیت های عمرانی و س چک لیست برقی نظارت بر ایمنی و حفاظت کار پروژه های ساختمانی مقدمه: ایمنی و حفاظت کار از اصول پذیرفته شده در تمام پروژه ها از جمله فعالیت های عمرانی و ساختمانی است چنانچه در اغلب کارگاه های ساختمانی این

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را

بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را بسمه تعالي Pressure Switch پارس تهويه فدك ------------- www.ptf-co.com ----------- زمستان ۹۱ معرفي پرشر سوي يچها زماني كه بخواهيم فشار سيال يا گازي را كنترل كنيم و فشار سيال يا گاز را در اندازه تعريف شده

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م :

ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م : ﭼﮏ ﺖ ﺑﺎزر ﯽ ﮫﺪا ﯽ از ا ﯿ ﻪ ﻮ ﺖ غ ﻣﺎ ﯽ ﻮ و آورده ی ﻮرا ﯽ آ ﯾﺎن ﺪ م 33.9038 : مشخصات مالک/ مدير/ متصدي *نام: *نام خانوادگي: *کد ملي: *نام پدر: *کدپستي:... مشخصات محل تصدي/ مديريت *نوع فعاليت صنفي: * تعداد

توضیحات بیشتر

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو

ARMAN AYEGH ESPADANA Date: Document: Material Safety Data Sheet Material: Polyurethane & Polyisocyanurate Insulation Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصو Page 1 of 5 مشخصات محصول نام محصول: عایق پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات اختصار محصول: PUR & PIR ساختار شیمیایی: پلیمری آلی عرضه کننده: آرمان عایق اسپادانا اطالعات تماس: تلفن: 11 1119119 9111 فاکس: 3329112

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30

هب انم خدا وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 وند جان آفرین دانش گاه علوم زپشکی تهران دانشکده زپشکی گروه آموزش زپشکی شیوه نامه برگزاری ژورنال کالب/واچ مصوب گروه آموزش پزشکی در تاریخ 30 شهریور 1392 بازبینی در تاریخ 20 بهمن 1395 کلیات برنامه هدف ژورنال

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

Are You suprised ?

Are You suprised ? استاندارد داخلي شركت كوليس چرخ زنجيرهاي صنعتي 4 5 5 5 فهرست مطالب: مقدمه 1- چرخ زنجيرها 1-1- اصطالحات 2-1- انده هاي قطري دنده زني شده 1-2-1- اصطالحات 2-2-1- انده ها 1-2-2-1- قطر دايره گام 2-2-2-1- انده

توضیحات بیشتر

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید.

کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را مشاهده کنید. کاربران محترم! جهت اطلاعات از جزي یات هرکدام از دوره هاي آموزشی به جدول مربوط مراجعه و با کیک کردن بر روي دوره آموزشی جزي یات آن دوره را کنید. همچنین براي هماهنگی ثبت نام با شماره هاي 02144873669 09197495086

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

Microsoft Word

Microsoft Word بسمه تعالي تاريخ: 1392/08/11 شماره: 121/242234 مديريت نظارت بر كارگزاران ابلاغيه شمارة ابلاغيه: 110200154 صادركننده: مديريت نظارت بر كارگزاران موضوع: ابلاغ اصلاحية دستورالعمل الزامات كفايت سرمايه نهادهاي

توضیحات بیشتر

سواالت آزمون اول ضمن خدمت ایمنی و امنیت در مدرسه درصد از آتش سوزي ها مربوط به برق است نادرست 2 -اجاق گازي کهدر آبدارخانه ي مدرسه قرار دارد باید

سواالت آزمون اول ضمن خدمت ایمنی و امنیت در مدرسه درصد از آتش سوزي ها مربوط به برق است نادرست 2 -اجاق گازي کهدر آبدارخانه ي مدرسه قرار دارد باید سواالت آزمون اول ضمن خدمت ایمنی و امنیت در مدرسه 20 1- درصد از آتش سوزي ها مربوط به برق است 2 -اجاق گازي کهدر آبدارخانه ي مدرسه قرار دارد باید شیر قطع جریان گاز داشته باشد مهره ي دستگیره ي آن هرز نباشد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ICDL2_3.doc

Microsoft Word - ICDL2_3.doc عنوان حرفه: رايانه كار ICDL درجه 2 دفتر ارزشيابي مهارت 1 فرم 1 فهرست محتوي ارزشيابي عملي رديف فهرست محتوي دارد ندارد ١ توضيح مختصر در مورد ارزشيابي عملي ) كليات ( ٢ دستورات براي آزمونگر ) آماده سازي تجهيزات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc

Microsoft Word - Forex-Persian-tradingstrategies doc استراتژيهاي معامله به نام خدا براي انجام معاملات در فاركس بدلخواه از استراتژيهاي گوناگوني ميتوان استفاده كرد. هدف از اين مقاله و طبقهبندي اراي ه شده معرفي و تا كيد بر تفاوتهاي ميان اين استراتژيها ميباشد.

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FTIR شناسه: 99930 آذر ماه 1394 مشاوران برنامه درسی: دکتر فرحناز کارگر بهبهانی (دکتراي شیمی آلی) شماره

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم

چگونه آرشیو تمام اطلاعات‌مان روی گوگل را دانلود کنیم Google Takeout چگونه آرشیو تمام اطلاعاتمان روی گوگل را دانلود کنیم روزی که گوگل اعلام كرد شما می توانید یک آرشیو از تمام اطلاعات جستجوی خود را دانلود كنيد این خبر بازخورد مثبت و خوشحال کننده ای را در بین

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1

بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 بسمه تعالي تیبا راهنما ي تعمیرات و سرويس مجموعه رينگ و لاستيك TBARM1D/1/1 فهرست پیشگفتار 3 فصل دوم- رينگ والستیک الستیک 6 سائیدگي الستیک 7 بازدید ( رینگ و الستیک ) 8 تعویض محل الستیک ها 9 3 پیش گفتار

توضیحات بیشتر

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت اجرایی عنوان خدمت: تفكيك كنتور نام اجرایی: شركت آب و فاضالب شهری اهواز نام

توضیحات بیشتر

اصول ستون گذاري با توجه به قواعد سازه اي اصول ستون گذاري با توجه به قواعد سازه اي با مثالهاي تصویري: در اکثر نقشه هاي معماري ستون گ

اصول ستون گذاري با توجه به قواعد سازه اي اصول ستون گذاري با توجه به قواعد سازه اي با مثالهاي تصویري: در اکثر نقشه هاي معماري ستون گ با مثالهاي تصویري: در اکثر نقشه هاي معماري ستون گذاري توسط مهندس معمار صورت می پذیرد البته باید توجه داشت که این مسي له به این معنی نیست که نظر مهندس معمار نظر نهایی و غیر قابل تغییر است و می توان در صورت

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - bakhsh 700.doc

Microsoft Word - bakhsh 700.doc فهرست كليات دامنه كاربرد تاريخ اجرا اهداف تعاريف الزامات اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي شكل اظهارنظر گزارش حسابرس ساير اطلاعات همراه صورتهاي مالي توضيحات كاربردي جنبههاي كيفي رويههاي حسابداري واحد تجاري

توضیحات بیشتر

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت قابلیت اطمینان سیستم های قدرت مراجع: [1] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Engineering Systems: Cncepts and Techniques, 2 nd Editin. [2] R. Billintn & R. Allen, Reliability Evaluatin f Pwer

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tafviz.doc

Microsoft Word - tafviz.doc سراسر کشور محترم استانداران گروههاي داراي پروانه فعالیت دستور العمل تفویض اختیار صدور مجوز دفاتر فرعی (شعبه) موضوع : به استانداران قانون فعالیت احزاب جمعیتها و انجمن ها در ششهرستانها موضوع مواد 1 و 2 با

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

کفپوش PVC، راهنمای خرید این کفپوش ارزان و بی دردسر

کفپوش PVC، راهنمای خرید این کفپوش ارزان و بی دردسر کفپوش pvc چیست انواع کفپوش pvc کاربری های کفپوش پی وی سی مزایا و معایب کفپوش pvc نحوه نصب کفپوش پی وی سی راهنمای خرید کفپوش پی وی سی کفپوش PVC چیست کفپوش PVC نوعی جدید کفپوش های مقاوم است که انعطاف پذیری

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 1376/04/01 كد استاندارد: 8-80/12/1/2 دفتر طرح

استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 1376/04/01 كد استاندارد: 8-80/12/1/2 دفتر طرح استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 7/0/0 كد استاندارد: 8-80/// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

راهنمای خرید در های مقاوم در برابر حریق سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران راهنمای خرید در های مقاوم در برابر حریق««معاونت حفاظت و پیشگیری از حر

راهنمای خرید در های مقاوم در برابر حریق سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران راهنمای خرید در های مقاوم در برابر حریق««معاونت حفاظت و پیشگیری از حر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران راهنمای خرید در های مقاوم در برابر حریق««معاونت حفاظت و پیشگیری از حریق 398 مقدمه با توجه به افزایش ساخت و ساز و تراکم جمعیت رعایت ضوابط ایمنی در ساختمانها به منظور

توضیحات بیشتر

... Outdoor Products Catalogue اطلاعات مندرج در این کاتالوگ همواره آخرین ویرایش مشخصات فنى محصولاتمىباشد.با اینحالجهتبهبودکیفیتومشخصاتمحصولات»

... Outdoor Products Catalogue اطلاعات مندرج در این کاتالوگ همواره آخرین ویرایش مشخصات فنى محصولاتمىباشد.با اینحالجهتبهبودکیفیتومشخصاتمحصولات» ... Outdoor Products Catalogue 2019-2 اطلاعات مندرج در این کاتالوگ همواره آخرین ویرایش مشخصات فنى محصولاتمىباشد.با اینحالجهتبهبودکیفیتومشخصاتمحصولات» شرکت گلنور» حق دارد بدون اطلاع قبلى یا بعد ازآخرین

توضیحات بیشتر

تقویم دوره هاي عمومی آکادمی توف ایران-آلمان 1396 آموزشی شناسه دوره کد گروه شماره درس گروه آموزشی وضعیت عنوان دوره آموزشی پیش نیاز دوره مدت دوره (روز)

تقویم دوره هاي عمومی آکادمی توف ایران-آلمان 1396 آموزشی شناسه دوره کد گروه شماره درس گروه آموزشی وضعیت عنوان دوره آموزشی پیش نیاز دوره مدت دوره (روز) گروه عنوان هزینه ثبت نام,00,000 الف آشنایی با تغییرات ویرایش استا ISO 900:0 آشنایی با ویرایش قبلی A0-7 0/0-/0 - -7 0- -7-6 0-0- الف مبانی تشریح الزامات و استقرار سیستم بر اساس ISO 0 :900 آشنایی با ویرایش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - final ostandarii

Microsoft Word - final ostandarii شرح وظايف كارگروه تخصصي تامين مسكن با مسي وليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي فهرست مطالب: فصل اول: كليات فصل دوم: شرح وظايف فصل سوم: اعضاء كارگروه فصل اول: كليات قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و شرح وظايف

توضیحات بیشتر

ارائه PowerPoint

ارائه PowerPoint Iran Nanotechnology Laboratory Network Info@nanolab.ir ایجاد شبکه ایجاد شبکه موجود بودن بيش از 80 درصد دستگاهها در كشور مسأله اول نداشتن دستگاه نيست تهيه فهرست دستگاه های استفاده شده در پژوهش ها مسأله

توضیحات بیشتر

Student.doc

Student.doc راهنمای استفاده از رايا مدرسه (ويژه دانش ا موزان و اوليای دانش ا موزان) ي م.۱.۲ ۱ ورود دانش ا موزان در سمت كاربر برای هر دانش ا موزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد: بخش عمومی سايت که هر دانش ا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1

Microsoft Word - مقایسه وضعیت تعرفه ای کشورهای منتخ1 معاونت معاونت بررسی بررسی هاي هاي اقتصادي مقایسه وضعیت اي کشورهاي منتخب 2 1 عوارض گمرکی مرتبط با واردات کالا است که براي کالاهاي تولیدي داخل کشور نسبت به کالاهاي وارداتی مزیت قیمتی ایجاد می نماید 3 و درآمد

توضیحات بیشتر

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx

مصوبه شماره1جلسه شماره 222 کمیسیون.docx بسمه تعالی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 222 مورخ 1394/7/16 به منظور شفاف سازي کیفیت خدمات در مقابل هزینه آن و رعایت حقوق

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - avr prog mannual.doc

Microsoft Word - avr prog mannual.doc ) دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دانشكده برق آزمايشگاه كنترل خطي AVR پروگرامر ميكروكنترلر راهنماي كاربر ( قابل استفاده براي كليه ميكروكنترلرهاي AVR داراي برد مخصوص براي استفاده ميكروكنترلرهاي DIP 40

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/0/01 كد استاندارد: 1-1//1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و

دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده و دستورالعمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی خطوط لوله شبکه های تغذیه و توزیع شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران امور خدمات فنی و فروش عمده واحد GIS دستور العمل برداشت اطالعات مکانی تاسیسات گازرسانی

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google

فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google فصل سوم: شيوه ايجاد پروفايل پژوهشگران در گوگل اسكالر Scholar) (Google پايگاه گوگل اسكالر و پروفايل پژوهشگران سرويس Google Scholar Citations در گوگل داراي مزايايي است كه تنها با ايجاد پروفايل از سوي پژوهشگر

توضیحات بیشتر

مقـدمـه:

مقـدمـه: عنوان حرفه: نقشه کشی عمومی ساختمان درجه نام شرکت کننده : شماره داوطلبی : تاريخ آزمون : دفتر ارزشيابی مهارت فرم عنوان حرفه: نقشه کشی عمومی ساختمان درجه فهرست محتوي ارزشيابی عملی رديف فهرست محتوي دارد ندارد

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار 383/2/ كد استاندارد -6/49//2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو

نسخه - 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسو نسخه 1 تاریخ: 10 شهریور 94 مراحل ثبت نام متقاضی و ثبت پروژه در سامانه تسهیلات بهسازي و نوسازي بافت هاي متقاضی شخص حقیقی در یکی از حالت زیر است: فرسوده و ناکارامد شهري به شرح زیر می باشد مالک یک ملک با

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

1396/08 بازنگری: 00 مینرال پالس عایق الیاف معدنی مناسب برای دیوارهای داخلی خارجی و سیستم Ventilated Facade

1396/08 بازنگری: 00 مینرال پالس عایق الیاف معدنی مناسب برای دیوارهای داخلی خارجی و سیستم Ventilated Facade 1396/08 بازنگری: 00 عایق الیاف معدنی مناسب برای دیوارهای داخلی خارجی و سیستم Ventilated Facade نام كتاب: نام پديد آورنده: شركت كناف ايران شمارگان: 0 نوبت چاپ: دوم تاريخ چاپ: فروردین ماه 1397 نسل جدید عایقهای

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

استاندارد خروجی فاضلاب

استاندارد خروجی فاضلاب مقدمه و تعاریف : این استاندارد باستناد ماده آي ین نامه جلوگیري از آلودگی آب و با توجه به ماده سه همین آي ین نامه و با همکاري وزارتخانه هاي بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیرو صنایع صنایع سنگین معادن و فلزات

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx مو سسه ارزيابي و رتبهبندی دانشگاههای سبز جهان ۲۰۱۶ (UI ١ Green World Ranking) مقدمه دانشگاه اندونزي با هدف ترويج پايداري در آموزش عالي از سال 010 اقدام به ارزيابي و رتبهبندي دانشگاههاي جهان بر اساس معيارها

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اهواز دستورالعمل ایمنی مدارس الف - ایمنی در ساختار بنا: 1- ساختمان و مصالح بکار رفته در آن وسایر اقالم می بایست در براب

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اهواز دستورالعمل ایمنی مدارس الف - ایمنی در ساختار بنا: 1- ساختمان و مصالح بکار رفته در آن وسایر اقالم می بایست در براب دستورالعمل ایمنی مدارس الف - ایمنی در ساختار بنا: 1- ساختمان و مصالح بکار رفته در آن وسایر اقالم می بایست در برابر آتش سوزی مقاومت الزم را دارا باشند. ۲- تمام طبقات ساختمان بایستی دارای مسیر خروج اضطراری

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 25storage bacteria

Microsoft Word - 25storage bacteria صفحه 1 از 5 : ١ هدف نگهداري و استفاده از كشت هاي ذخيره به روش در بخش میكروب همگون مدت به شیوه اي طولاني مدت و كوتاه شناسي آزمایشگاه نگهداري كشت هاي ذخيره كه براي اهداف كنترل كیفي استفاده مي شوند باید به

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520C7D1D3C7E120C7D3E4C7CF20E620E3CFC7D19820E3D4CAD1EDC7E420E3E6D3D3C7CA20C7DACAC8C7D1E

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520C7D1D3C7E120C7D3E4C7CF20E620E3CFC7D19820E3D4CAD1EDC7E420E3E6D3D3C7CA20C7DACAC8C7D1E دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتريان به نشاني پستي ا نها موسسات اعتباري هدف به منظور مبارزه با پولشويي و جلوگيري از تامين مالي تروريسم و در اجراي موثر بند ۸ از ماده ۱۴ قانون پولي و بانکي کشور (مصوب

توضیحات بیشتر

معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد شغل و آموزش شيريني پز درجه 1 گروه شغلي صنايع غذايي شماره ملي شناسايي شغل 7-76/65/1/4

معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد شغل و آموزش شيريني پز درجه 1 گروه شغلي صنايع غذايي شماره ملي شناسايي شغل 7-76/65/1/4 معاونت پژوهش و برنامه ريزي دفتر طرح و برنامه هاي درسي استاندارد شغل و آموزش شيريني پز درجه گروه شغلي صنايع غذايي شماره ملي شناسايي شغل 776/65// نظارت بر تدوين محتوا و تصويب : دفتر طرح و برنامه هاي درسي

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/95/1/2 دفتر ط

استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1384/6/1 كد استاندارد: 0-84/95/1/2 دفتر ط استاندارد مهارت و آموزشي مهندس كامپيوتر در طراحي GUI گروه برنامه ريزي درسي فناوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/6/1 كد استاندارد: 0-/95/1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع

توضیحات بیشتر

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه

DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه DETMA Institute Of Specialized Learning Presents WORKSHOPS CATALOGUE 3 rd Phase of Specialized Courses of Project Management and Implementation کارگاه آموزشی مدیریت ریسک قراردادي با موردکاوي قراردادهاي

توضیحات بیشتر

ASTEC site

ASTEC site O&M ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 1389 جهت شرکت فناوران در سال آبتین فولاد اراي ه خدمات برداري بهره تجهیزات از نگهداري تامین و مهندسی و طراحی قطعات در صنایع فولاد کشور خصوصا اسفنجی آهن

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - roye geld

Microsoft Word - roye geld س/ اجراي ا زمايشي استاندارد مهارت و ا موزشي جوشكاري با فرا يند قوس الكتريكي دستي( SMAW ) (ويژه ا موزش روستايي) گروه صنايع جوشكاري تاريخ شروع اعتبار: ١٣٨۵/۰۳/۰۱ ۸-۷۲/۲۲/ كد : ۱ مدیریت پژوهش: تهران- خیابان

توضیحات بیشتر

H.V.

H.V. معاونت حملونقل و ترافيک شهرداري تهران تهيه کننده: مهندسين مشاور دانشپژوهان هنگام تهران تير 3131 -1 MUTCD EN-. Corner Cubes Prismatic Lens Spherical Lens Housing Lens 6-3 -813/1 تهران شهرداري فني عالي

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ISIRI جمهوری اسلامی ایران Islamic Republic of Iran استاندارد ملی ایران 8942 مو سسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 8942 چاپ اول 1st.edition Institute of Standards and Industrial Research of Iran کربن فعال

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 شرکت سهامی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران دفتر فناوری اطلاعات استانداردهای توسعە نرمافزار با متدولوژی RUP (Software Architecture Document) کارگزار : سید مصطفی حسینی تاریخ : آبان 84 برگه شناساي

توضیحات بیشتر

روش اجرايي کنترل سوابق.doc

روش اجرايي کنترل سوابق.doc شرکت کارگزاري تدبیرگر سرمایه روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت تاریخ تهیه: 87/02/25 موضوع مسي ولیت تهیه کننده تا یید کننده تصویب کننده نام شماره : RC01 صفحه: 1 از: 6 شماره بازنگري: صفر امضا و تاریخ روش اجرایی

توضیحات بیشتر