Microsoft Word - 3

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "Microsoft Word - 3"

رونوشت

1 45 نقش و جايگاه برنامهريزي چند بعدي در توسعه توريسم و اكوتوريسم مطالعه موردي: منطقه خروطبس جغرافيا و برنامهريزي محيطي سال ۲۰ شماره پياپي ۳۵ شماره ۳ پاييز ۱۳۸۸ وصول: ۱۳۸۷/۱/۱۸ صص ۶۲ ۴۵ پذيرش: ۱۳۸۸/۶/۹ نقش و جايگاه برنامهريزي چند بعدي در توسعه توريسم و اكوتوريسم مطالعه موردي: منطقه خرو طبس مسعود تقوايي دانشيار گروه جغرافيا دانشگاه اصفهان غلامحسين احساني دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهريزي شهري دانشگاه اصفهان اعظم صفرآبادي دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهريزي شهري دانشگاه اصفهان* چكيده با گسترش مراكز شهري و رشد پديده شهرنشيني اشتياق به سياحت و سير و سفر افزون شده است به طوري كه مشتاقان اين امر با عنوان گردشگر در اقصا نقاط كره زمين امر گذران اوقات فراغت را تكامل بخشيدهاند. بدين لحاظ توجه به ماهيت گردشگري و پيامدهاي ناشي از آن لزوم تحقيق و مطالعه را در اين موضوع بر مجامع علمي جهان آشكار كرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش و جايگاه برنامهريزي چند بعدي در توسعه توريسم و اكوتوريسم منطقه خرو طبس انجام شده است. گرچه اين منطقه از جاذبههاي متعدد گردشگري برخوردار است اما محروميتهاي آن در سطوح مختلف به خصوص در زمينه توسعه صنعت گردشگري نگران كننده است. به منظور توسعه و گسترش امر توريسم و اكو توريسم در منطقه برنامهريزي در اين بخش امري ضروري است. روش تحقيق در اين پژوهش تركيبي از روشهاي تاريخي توصيفي اسنادي و ميداني است. براي تكميل دادهها و اطلاعات از مطالعات ميداني و تكميل پرسشنامه كمك گرفته شده و پس از استخراج دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS Corel وDraw Excel نيز استفاده شده است. تجزيه و تحليل قرار شده است. همچنين از نرمافزارهاي نتايج پژوهش نشان از آن دارد كه برنامهريزي چند بعدي نقش مو ثري در توسعه و ساماندهي گردشگري منطقه خواهد داشت و رفع محروميت و بهرهگيري از پتانسيلهاي متنوع و متعدد منطقه خرو طبس جز با نگرش همه جانبه و برنامهريزي چند بعدي ميسر نخواهد شد. واژگان كليدي: برنامهريزي برنامهريزي چند بعدي نگرش همه جانبه گردشگري منطقه خرو *نويسنده مسي ول:

2 جغرافيا و برنامهريزي محيطي سال 20 شماره پياپي 35 شماره 3 پاييز مقدمه 1-1- بيان مسا له منوط توسعه فعاليت توريستي با انگيزه گردشگري غالبا به جاذبههاي متنوع طبيعي فرهنگي و تاريخي است. كشورهاي پيشتاز در بخش گردشگري يا به لحاظ چشم اندازهاي طبيعي مانند درياچهها سواحل آفتابي و كوهستانهاي پر برف يا به لحاظ قدمت تاريخي خود و يا به لحاظ عناصر ديگر و ايجاد برخي جاذبههاي مصنوعي و همچنين ايجاد ساختاري سازماني و فراهم آوردن بستر سرمايهگذاريهاي گسترده توانستهاند به تقاضاي وسيعي از نيازهاي جهانگردي پاسخ داده تا ثيرات شوند. از و دستاوردهاي آن نيز به همان اندازه بهرهمند منطقه خرو در قسمت شرقي شهرستان طبس و در دل رشته كوههاي شتري قرار گرفته و با بهرهگيري از آب و هواي خوب وجود باغهاي و ديدني متعدد فاصله كم از مركز متنوع ميوه آثار تاريخي و شهر يكي از مناطق ييلاقي زيباي طبس است كه داراي پتانسيل بالايي براي توسعه از طريق گردشگري به ويژه اكوتوريسم است. از يك سو داشتن پتانسيل خصوص اكوتوريسم نياز به برنامهريزي هاي قوي گردشگري و به براي گسترش توريسم و اكوتوريسم در منطقه را بيان ميكند و از سوي ديگر تنوع و تعدد جاذبهها و پتانسيلهاي گردشگري منطقه نياز به يك برنامهريزي چند بعدي را گوشزد در بنابراين ميكند. برنامهريزيهاي توسعه توريسم در چارچوب قوانين كشور لازم است با هدف توسعه همه جانبه و پايدار جامعه ضمن توجه به حساسيتهاي فرهنگي با ظرفيت سازي جديد و برنامهريزي جامع نسبت به توسعه اقتصادي و افزايش درآمد ارزي و اشتغال در اين بخش اقدام كرد. با توجه به انواع مختلف گردشگري و رابطه آن با مطالعات علوم ديگر به طور كلي براي رسيدن به توسعهاي پايدار در گردشگري نيازمند ساماندهي و مديريت فضاهاي گردشگري در همة ابعاد و همچنين انجام مطالعات تفصيلي و تعيين اهداف و برنامههاي توسعه منابع گردشگري به نحو جامع هستيم تا بتوانيم با ايجاد امكانات زيربنايي و برقراري يك رابطه بين بخشهاي مختلف اين صنعت گردشگري را به سمت پايداري هر چه بيشتر سوق دهيم. بنابراين به منظور توسعه و ساماندهي گردشگري منطقه نيز به برنامهريزي جامعي در همة ابعاد نيازمنديم چرا كه اين امر جز با نگرشي همه جانبه و برنامهريزي چند بعدي ميسر نخواهد شد اهميت و ضرورت تحقيق امروزه همة كشورها اعم از توسعه يافته و در حال توسعه و حتي كشورهاي عقب مانده پذيرفتهاند كه هر توسعهاي تنها با برنامهريزي امكان پذير است. اين موضوع بخصوص در ارتباط با توسعه پايدار بيشتر اهميت مييابد. توسعه گردشگري پايدار به دليل اهميت آن و تا ثيرات بالقوه مثبت و منفي اقتصادي اجتماعي فرهنگي سياسي و زيست محيطي كه ميتواند داشته باشد بدون برنامهريزي امكان پذير و دست يافتني نخواهد بود (خاكساري 52) توسعه پايدار

3 47 نقش و جايگاه برنامهريزي چند بعدي در توسعه توريسم و اكوتوريسم مطالعه موردي: منطقه خرو طبس عبارت است از بهبود كيفيت زندگي انساني از طريق حمايت از ظرفيت نگهداشت اكوسيستمها از طريق فراهم آوري راهبردها و ابزاري كه بتواند نيازهاي انسان را پاسخ محقق ضمن معرفي جاذبههاي گردشگري شهرستان به مطالعه و بررسي اجمالي بناهاي تاريخي خرو پرداخته و بر اهميت آن به لحاظ تاريخي و توريستي تا كيد كرده.(1374.(168 (موحد دهد 1386 از آنجا كه توسعه پايدار در است (دانشدوست در مقاله «برنامهريزي ابعاد اجتماعي اقتصادي فرهنگي سياسي و اكولوژيك مقدماتي براي توسعه اكوتوريسم» نويسنده به معرفي مطرح است و همة موارد ياد شده در گسترش صنعت منابع توريستي ايران و اهداف پاركهاي ملي و... توريسم و اكوتوريسم مدنظر قرار ميگيرد لذا بهرهگيري پناهگاههاي حيات وحش و پرداخته و به اين نتيجه از اين ديدگاه در توسعه صنعت گردشگري منطقه خرو رسيده است كه براي تهيه يك طرح زنجيرهاي طبس از اهميت و ضرورت خاصي برخوردار است. اكوتوريسم در قدم اول بايد ظرفيت برد اكولوژيك منابع 3-1- اهداف تحقيق تلاش در براي اراي ه راهكارهاي مناسب براي گسترش گردشگري منطقه مورد مطالعه بررسي تا ثيرات صنعت گردشگري بر توسعه آينده خرو به عنوان فعاليتي مهم و سودآور ايجاد مشاغل متعدد و منابع اقتصادي جديد تزريق سرمايه و ارز به منطقه و نگهداشت سرمايه در منطقه رشد و حفظ صنايع و هنرهاي دستي منطقه ارتقاي كيفيت مناظر روستايي با ساماندهي و نوسازي فضاهاي مصنوعي و طبيعي گسترش سرمايهگذاريهاي زيربنايي از جمله توسعه راهها آب آشاميدني بهداشت و غيره از اهداف مهم مطالعه حاضر است پيشينه تحقيق برخي از مطالعات صورت گرفته در زمينه گردشگري و برنامهريزي گردشگري عبارتند از: پيرامون منطقه ييلاقي و زيباي خرو با همة اهميتي كه از جنبههاي گردشگري و اكوتوريستي داراست مطالعات زيادي صورت نگرفته است. در كتاب طبس برآورد و روشي كاربردي براي اين منظور اراي ه گردد (شريفي 1376). در كتاب برنامهريزي توريسم در سطح ملي و منطقهاي به بررسي اهميت و شيوههاي برنامهريزي توريسم پرداخته و فرايند برنامهريزي توريسم ترسيم شده است و چنين نتيجه گرفته ميشود كه اتخاذ روشي منسجم و حفظ توازن ميان عوامل اقتصادي زيست محيطي فرهنگي و اجتماعي براي برنامهريزي در امر توريسم گامي مهم و اساسي است (رنجبريان 1379 ). در «مقاله قابليتهاي اكوتوريستي درياچه هامون» نويسنده تلاش كرده است با برشمردن برخي از قابليتهاي اكوتوريستي اكولوژيك و... درياچه هامون پتانسيلهاي ارزشمند اين درياچه را براي جذب گردشگر شناسايي كند (مهربان 1381). در طرح بررسي و ارزيابي پديدههاي طبيعي جاذب گردشگر در استان يزد محقق به شناخت و معرفي پديدهها و مكانهاي طبيعي و زيست محيطي جاذب گردشگري در سطح استان پرداخته و اهميت و نقش آنها را در توسعه پايدار استان

4 جغرافيا و برنامهريزي محيطي سال 20 شماره پياپي 35 شماره 3 پاييز تكنيكهاي تحقيق نمونهبرداري تصادفي و استفاده از پرسشنامه به نسبت حجم جامعه آماري با تدوين دو نمونه پرسشنامه از گردشگران و مسي وولان ادارات مربوطه. جامعه آماري منطقه و حوزه نفوذ خرو بوده است كه بر اساس حجم نمونه 150 نفر شامل 103 بازديدكننده 36 نفر مسي وولان و 11 نفر كارشناس ميگردد. با استفاده از روش كوكران (Cochran) حجم نمونه محاسبه و پرسشنامهها تكميل گرديد و پس از استخراج دادهها با استفاده از نرمافزار Spss تجزيه و تحليل شده است قلمرو پژوهش شهرستان طبس يكي از شهرستانهاي استان يزد است كه با مساحت كيلومتر مربع در شمال شرقي استان يزد واقع شده است. شهرستان طبس بين عرض جغرافيايي 31 درجه و 33 دقيقه تا 35 درجه و 6 دقيقه عرض شمالي و طول جغرافيايي 55 درجه و 30 دقيقه تا 58 درجه و 22 دقيقه شرقي از نصفالنهار گرينويچ قرار گرفته است.(//iran-travel.blogfa.com/) منطقه خرو در شرق شهر طبس و در دامنه رشته كوههاي شتري قرار گرفته است. اين منطقه جزو دهستان ارزيابي كرده و در نهايت راه حلها و پيشنهادهايي را براي تقويت و توسعه صنعت توريسم و تقويت زيرساختهاي لازم گردشگري اراي ه كرده است (مبيني 1382). در كتاب جغرافياي تاريخي و توريستي طبس نويسنده به بررسي و شناخت منطقه خرو به عنوان مهمترين منطقه گردشگري در سطح شهرستان پرداخته و جاذبهها و پتانسيلهاي بالقوه و بالفعل منطقه را بر شمرده است (فتحي 1382). با توجه به مطالب ذكر شده مطالعات صورت گرفته به خصوص در زمينه گردشگري خرو بسيار محدود بوده بيشتر جنبه توصيفي دارد و گردشگري و تا ثيرات آن به صورت همه جانبه و سيستمي مطالعه نشده است. مقاله حاضر ميكوشد با توجه به برنامهريزي و نگرش همه جانبه و چند بعدي به مطالعة منطقة مورد نظر بپردازد فرضيه تحقيق برنامهريزي چند بعدي نقش مو ثري در توسعه و ساماندهي گردشگري منطقه خواهد داشت روش تحقيق روش تحقيق در اين پژوهش تركيبي است از روشهاي تاريخي توصيفي اسنادي مراحل و ميداني گلشن از توابع بخش مركزي طبس محسوب ميگردد تحقيق عبارتند از: گردآوري اطلاعات طبقهبندي كه از شمال و غرب به دهستان منتظريه از شرق به اطلاعات ارزيابي و بازنگري تجزيه و تحليل اطلاعات و نتيجهگيري و اراي ه پيشنهادها. فردوس و از جنوب و جنوب شرقي به دهستان نخلستان و بخش ديهوك منتهي ميگردد( ). 17 اين منطقه بين عرض جغرافيايي 32 درجه و 26 دقيقه عرض شمالي و طول دقيقه تا 33 درجه و

5 49 نقش و جايگاه برنامهريزي چند بعدي در توسعه توريسم و اكوتوريسم مطالعه موردي: منطقه خرو طبس جغرافيايي 57 درجه و دقيقه و درجه و دقيقه شهر به سمت كوهستان امتداد يافته قرار گرفته است 1 موقعيت شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است. خرو در.( در شكل شماره كيلومتري شهر در مسير جادهاي كه از انتهاي شرقي سياسي منطقه نمايش داده شده است. 24 شكل شماره 1 موقعيت سياسي منطقه خرو معرفي و بررسي جاذبههاي گردشگري منطقه خرو خراب ميكند و آنچه را كه در حقيقت موجب جذب طبس گردشگر ميشود نابود ميسازد (بايسته ودزر در جوامع پيشرفته بخش اعظم جمعيت در شهرها 160). اسكان يافتهاند و آداب و رسوم زندگي شهري مردم را در منطقه خرو با داشتن ويژگيهاي اقليمي و خود غرق كرده است. اين موضوع انگيزه اصلي تبديل جاذبههاي متنوع گردشگري داراي پتانسيل بالايي براي شدن روستا به يك مقصد گردشگري قرارميگيرد توسعه از طريق گردشگري به ويژه اكوتوريسم است..(75 (رنجبريان وزاهدي 1384 گردشگري بي برنامه طيف وسيع جاذبههاي موجود را ميتوان بر اساس تنوع همچون توسعه لجام گسيخته به احتمال زياد دورنما را آنها به جاذبههاي طبيعي تاريخي اجتماعي- فرهنگي و

6 جغرافيا و برنامهريزي محيطي سال 20 شماره پياپي 35 شماره 3 پاييز ساير جاذبهها طبقهبندي نمود. در جدول شماره شكل شماره 2 نمايش داده شده است پتانسيلها و جاذبههاي گرشگري منطقه معرفي و در انواع جاذبه جاذبههاي طبيعي جاذبههاي تاريخي جاذبههاي اجتماعي- فرهنگي ساير جاذبهها (جدول شماره 1) پتانسيلها و جاذبههاي گردشگري منطقه خرو طبس شرح نوع جاذبه اقليم مناسب براي بهرهمندي از گردشگري چهارفصل اقليم قلل مرتفع همراه با جذابيتهاي اكو توريستي- ورزشي توپوگرافي منابع آبي فراوان همراه با جذابيتهاي اكو توريستي- ورزشي هيدرولوژي پراكنده در سطح منطقه و شامل باغهاي آلو زردآلو بادام گردو انگور باغها متنوع و و... سرسبز باغها باغات باغ دلگشا و باغ چناري تاريخي درخت سرو روستاي خرو در مجاورت اردوگاه و درخت چنار مجاور باغ دلگشا درختان كهنسال گونههاي گياهي و جانوري متنوع و نادر وجود گياهان دارويي گونههاي گياهي و جانوري قلعهاي بر فراز كوه مجاور روستاي خرو عليا قلعه خرو قلعهاي در 27 كيلومتري شرق طبس با فاصله كم از روستاي نياز و در كنار رودخانه مورد استفاده فرقه اسماعيليه در گذشته قلعه غلات پناهگاههاي ايمن و دفاعي با ويژگيهاي غير قابل دسترسي در گذشته خانه گبر بنايي آجري در ميان كوهستانهاي شرقي طبس و در ميان دو كوه نزديك به هم طاقبند شاه عباسي قاليهايي با نقش و نگارهاي رنگارنگ به عنوان يادگار سفر صنايع دستي (قال بافي) وجود طيف وسيعي از آداب و رسوم براي توريسم فرهنگي آداب و رسوم سدي خاكي با هسته رسي بر روي رودخانه سردر به همراه امكانات تفريحي سد نهرين ميرزا كوچك خان اردوگاههاي تفريحي كه براي اسكان و آسايش و راحتي گردشگران نيروي احداث شده است انتظامي اردوگاه نزديكي فاصله از شهر طبس نبت به ساير مناطق ديدني و گردشگاههاي پيرامون فاصله كم از شهر منبع: مطالعات نگارندگان

7 51 نقش و جايگاه برنامهريزي چند بعدي در توسعه توريسم و اكوتوريسم مطالعه موردي: منطقه خرو طبس شكل شماره 2 :پراكنش جاذبههاي گردشگري در منطقه خرو با توجه به جدول 1) (شماره نتيجه ميگيريم كه يكپارچه را از منطقه سلب كرده است عواملي مانند برنامهريزي براي توسعه گردشگري در گرو بررسي دقيق ضعف ارتباطات و حمل و نقل جادهاي عوامل مديريتي و شناخت منطقه مورد مطالعه و مستلزم دسترسي به بنابراين و غيره. از آنجا كه جاذبههاي گردشگري منطقه مدلهاي برجسته براي برنامهريزي است. ازجمله مورد مطالعه در طيفهاي مختلف اعم از طبيعي تاريخي تحليلهايي كه در مورد قابليتهاي گردشگري يك منطقه و غيره تقسيمبندي شدهاند لازم است تا ديدي همه به كار برده ميشود تحليل SWOT است و (حكمتنيا جانبه به مقوله گردشگري در اين منطقه داشته و باشيم SWOT.(293 موسوي 1385 از قابليتهاي تحليل برنامهريزي براي اين جاذبهها چند بعدي باشد. گردشگري منطقه خرو طبس بيانگر وجود پتانسيلهاي بالقوه فراواني در زمينه گردشگري است كه وجود منابع آبي فراوان قلل و ارتفاعات گونههاي گياهي دروني شكلدهنده به گردشگري منطقه مو يد اين ادعا است اما نكته آشكار ضعف شرايط بيروني مرتبط با گردشگري منطقه است كه فرصت شكوفايي استعدادها و توانهاي بالقوه دروني به منظور شكلدهي به توسعه درونزاي 3- برنامهريزي چند بعدي و توسعه توريسم و اكوتوريسم در منطقه تجزيه و تحليل اطلاعات به عنوان بخشي از فرايند روش تحقيق علمي يكي از پايههاي اساسي هر مطالعه و تحقيق است. در اين پژوهش به منظور پاسخگويي به مسا له تدوين شده و تصميمگيري در مورد رد يا تا ييد فرضياتي كه براي تحقيق در نظر گرفته شده است از

8 جغرافيا و برنامهريزي محيطي سال 20 شماره پياپي 35 شماره 3 پاييز روشهاي مختلف استفاده شده و به آزمون و تجزيه و را در پاسخها پنج طيف براساس موافق تا مخالف بودن تحليل فرضيههاي پژوهش پرداخته شده است. ملاك در دو طبقه دستهبندي شدهاند. آنگاه با استفاده از نرمافزار اصلي با ارزش بودن يك فرضيه قابليت آزمون آن است SPSS به تجزيه و تحليل دادهها پرداخته شده و در و آزمون فرضيه سنجش صحت يا سقم ادعاي اراي ه شده نهايت به منظور بررسي رابطه بين دو متغير (شاخصهاي ازديدگاه محقق است اگرچه يك فرضيه هرگز به طور مورد بررسي و برنامهريزي چند بعدي) از آزمون كاي اسكوي ر استفاده شده است مراحل كار براي آزمون اين فرضيه از آماره «كاي اسكوي ر» و قطعي ثابت نميشود بلكه تا ييد و يا احتمالا رد ميشود. در نتيجه يكي از مهمترين موارد تصميمگيري آماري قضاوت درباره فرضيه تحقيق است (مهدوي ). در اين قسمت با استفاده از روش «كاي دو» به بررسي فرضيات تحقيق پرداخته شده است بدين صورت كه ابتدا فرض صفر و همچنين فرض مقابل آن صورت بندي شده سپس با توجه به مقدار آماره آزمون در مورد رد يا پذيرش فرض تحقيق تصميم گرفته ميشود. شايان ذكر است كه اين مراحل براي هر كدام از دادهها (بازديد كنندگان مسي وولان و كارشناسان) انجام شده است بررسي شاخصهاي مورد نظر شاخصهايي كه در اين پژوهش بررسي شده است شامل ترميم و بازسازي قلعه تاريخي زيباسازي حاشيه رودخانه بهسازي و مرمت طاقبند ايجاد تا سيسات براي استفاده بهتر از حمام آبگرم معرفي جاذبهها فراهم آوردن امكانات ورزشي و تفريحات آبي و توسعه اردوگاه موجود بوده است بدين گونه كه پرسشگران از (مسي وولان كارشناسان و بازديدكنندگان) در مورد اينكه آيا ايجاد و فراهم آوردن هر كدام از موارد ذكر شده در منطقه نيازمند برنامهريزي چند بعدي است سوال كرده و روش تركيبي يا چند سطحي استفاده شده است بدين صورت كه فرضيه مورد نظر با توجه به نظرها و پاسخهاي هر سه گروه مورد مطالعه و سنجش قرار گرفته است بررسي فرضيه تحقيق با توجه به نظرهاي بازديد كنندگان تدوين فرضيهها H0 عبارت است از: برنامهريزي چند بعدي نقش مو ثري در توسعه و ساماندهي گردشگري منطقه نخواهد داشت. H1 عبارت است از: برنامهريزي چند بعدي نقش مو ثري در توسعه و ساماندهي گردشگري منطقه خواهد داشت بررسي فراواني مورد انتظار و فراواني مشاهده شده ابتدا فرضيه با توجه به نظر بازديدكنندگان مورد آزمون قرار گرفت و از روش كاي اسكوي ر استفاده شد

9 53 نقش و جايگاه برنامهريزي چند بعدي در توسعه توريسم و اكوتوريسم مطالعه موردي: منطقه خرو طبس كه خروجي آن در جدول شماره 4 مشاهده ميشود. در مطالعه با اين مطلب چند بعدي برنامهريزي كه نقش جدول شماره 2 مقادير فراوانيهاي مشاهده شده يعني مو ثري در توسعه و ساماندهي گردشگري منطقه خواهد و فراوانيهاي مورد انتظار تحت فرض استقلال داشت موافق هستند به عبارتي تعداد افراد مشاهده شده oij 34/3 74 متغيرها يعني cij ها ثبت شده است. در جدول شماره 4 هستند نفر و از سويي تعداد افراد مورد انتظار تحت عنوان آزمون فرض مقادير كميت مورد نظر به نفر هستند بنابراين 39/7 نفر بيشتر از تعدادي هستند كه همراه درجه آزادي و سطح معنيداري آن اراي ه شده انتظار ميرفته است و در مقابل تنها 26 نفر از افراد مورد است. سطر اول اين جدول اندازه آماري «خي دو» است مطالعه با اين مطلب كه برنامهريزي چند بعدي نقش كه از رابطه زير به دست آمده است: مو ثري در توسعه و ساماندهي گردشگري منطقه خواهد داشت مخالف هستند. به عبارت بهتر تعداد افراد از آنجا كه مقدار sig يا سطح معنيداري متناظر با اين آماره كوچكتر از مقدار 0/05 است لذا فرض صفر با اطمينان كافي رد ميشود. از سويي با توجه به جدول مشاهده شده سه نفر هستند در حالي كه افراد مورد انتظار 34/3 نفر بودهاند. لذا اين تعداد 31/3- نفر كمتر از تعدادي است كه مورد انتظار بوده است. 74 شماره 3 ملاحظه ميشود كه نفر از افراد مورد (جدول شماره 2) درصد معتبر و تجمعي گردشگران درصد تجمعي درصد معتبر درصد فراواني نظر پاسخگويان /8 4/8 4/8 5 موافق 96/1 24/3 24/ / تاحدودي موافق 100 2/9 2/9 3 مخالف جمع منبع: مطالعات نگارندگان (جدول شماره 3) تعداد مشاهده شده و مورد انتظار گردشگران باقيمانده تعداد مورد انتظار تعداد مشاهده شده نظر پاسخگويان 39/7 34/3 74 موافق -8/3 34/3 26 تاحدودي موافق -31/3 34/3 3 مخالف 103 جمع منبع: مطالعات نگارندگان

10 جد( جغرافيا و برنامهريزي محيطي سال 20 شماره پياپي 35 شماره 3 پاييز نتيجه آزمون با توجه به نظرهاي كه فرض اين آزمون يعني نقش برنامهريزي چند بعدي بازديدكنندگان با توجه به مقدار عددي «خي دو» حاصل از آزمون كه برابر با 76/447 بوده است و اين مقدار بيشتر از مقدار خي دو جدول است و با توجه به درجه آزادي برابر با دو در اين جدول و همچنين توجه به اين نكته كه سطح معنيداري آن برابر با 0/0 است لذا ميتوان نتيجه گرفت در توسعه و ساماندهي گردشگري منطقه با توجه به نظرهاي بازديدكنندگان تا ييد شده است و در واقع با احتمال بالا ميتوان مدعي بود كه برنامهريزي چند بعدي نقش مو ثري در توسعه و ساماندهي گردشگري منطقه خواهد داشت. جدول شماره 4 نتيجه آزمون كاي اسكوي ر گردشگران در منطقه خرو است. ول شماره 4) آزمون كاي اسكوي ر گردشگران نوع آزمون درجه آزادي (df) 2 سطح معنيداري (sig) 0/0 103 (value) مقدار 76/447 Chi-square (a) تعداد بررسي فرضيه تحقيق با توجه نظرهاي ما خذ: محاسبات نگارندگان در جدول شماره 5 مقادير فراوانيهاي مشاهده مسي وولان اين قسمت با توجه به فرض صفر و فرض يك تدوين شده است كه مجددا آزمون فرض با توجه به نظر مسي وولان انجام شده است. براي آزمون اين فرض از آماره كاي اسكوي ر استفاده شده است كه خروجي آن در جدول شماره 7 مشاهده ميشود. شده يعني oij ها و فراوانيهاي مورد انتظار تحت فرض استقلال متغيرها يعنيcij ها ثبت شده است. در جدول شماره 7 تحت عنوان آزمون فرض مقادير كميت مورد نظر به همراه درجه آزادي و سطح معنيداري آن اراي ه شده است. سطر اول اين جدول اندازه آماري خي دو است كه از رابطه زير به دست ميآيد: بررسي فراواني مورد انتظار و فراواني مشاهده شده (جدول شماره 5) درصد معتبر و تجمعي مسي وولان نظر پاسخگويان فراواني درصد درصد معتبر درصد تجمعي 58/3 66/7 58/3 8/3 58/3 8/ موافق 94/4 97/2 27/8 2/8 27/8 2/ تاحدودي موافق 100 2/8 2/8 مخالف جمع 36 ما خذ: محاسبات نگارندگان

11 جد( 55 نقش و جايگاه برنامهريزي چند بعدي در توسعه توريسم و اكوتوريسم مطالعه موردي: منطقه خرو طبس از آنجا كه مقدار sig يا سطح معنيداري متناظر با اضافه بر تعدادي است كه انتظار ميرفته است. و در اين آماره كوچكتر از مقدار 0/05 است فرض صفر كه مقابل تنها نفر از افراد مورد مطالعه با اين مطلب كه 11 دال بر عدم نقش مو ثر برنامهريزي چند بعدي در توسعه برنامهريزي چند بعدي نقش مو ثري در توسعه و و ساماندهي گردشگري منطقه است با اطمينان كافي رد ساماندهي گردشگري منطقه خواهد داشت موافق هستند ميشود. از سويي با توجه به جدول شماره ملاحظه به عبارت ديگر تعداد افراد مشاهده شده نفر هستند 12 ميشود كه 24 نفر از افراد مورد مطالعه با اين مطلب كه در حالي كه افراد مورد انتظار لذا اين نفر بودهاند. 1 برنامهريزي چند بعدي نقش مو ثري در توسعه و تعداد نفر كمتر از تعداد مورد انتظار است. در جدول ساماندهي گردشگري منطقه خواهد داشت موافق هستند. شماره 6 تعداد افراد مشاهده شده و مورد انتظار 24 به عبارتي تعداد افراد مشاهده شده نفر و از سويي مسي وولان نمايش داده شده است. 12 تعداد افراد مورد انتظار 12 نفر بنابراين هستند. نفر (جدول شماره 6) تعداد مشاهده شده و مورد انتظار مسي وولان نظر پاسخگويان تعداد مشاهده شده تعداد مورد انتظار باقيمانده موافق تاحدودي موافق مخالف 36 جمع ما خذ: محاسبات نگارندگان آزمون با توجه به نظر در و شده است تا ييد مسي وولان نتيجه آزمون با توجه به نظرمسي وولان با توجه به اينكه مقدار عددي خي دو حاصل از آزمون برابر 22/167 و اين مقدار بيشتر از مقدار خي دو واقع با احتمال بالا ميتوان مدعي بود كه برنامهريزي چند بعدي نقش مو ثري در توسعه و ساماندهي گردشگري جدول است و با توجه به درجه آزادي برابر دو در اين منطقه خواهد داشت. نتيجه آزمون نظر در مسي وولان جدول و همچنين توجه به اين نكته كه درجه معنيداري جدول شماره 7 آمده است. آن برابر با 0/0 است ميتوان نتيجه گرفت كه فرض اين ول شماره 7) آزمون كاي اسكوي ر مسي وولان نوع آزمون (value) مقدار درجه آزادي (df) 2 سطح معنيداري (sig) 0/ /167 Chi-square (a) تعداد ما خذ: محاسبات نگارندگان

12 جغرافيا و برنامهريزي محيطي سال 20 شماره پياپي 35 شماره 3 پاييز بررسي فرضيه تحقيق با توجه به نظر كارشناسان در اين قسمت با توجه به فرض صفر و فرض يك آزمون فرض با توجه به نظر كارشناسان انجام شده است. براي آزمون اين فرضيه از آماره كاي اسكوي ر استفاده شده است كه خروجي آن در جدول شماره 10 اراي ه گرديده است. در جدول شماره 8 مقادير فراوانيهاي مشاهده شده يعني oij استقلال متغيرها يعني ها و فراوانيهاي مورد انتظار تحت فرض cij ها ثبت شده است. در جدول شماره 10 با عنوان آزمون فرض مقادير كميت مورد نظر به همراه درجه آزادي و سطح معنيداري آن اراي ه شده است سطر اول اين جدول اندازه آماره خي دو است كه از رابطه زير به دست ميآ د:ي بررسي فراواني مورد انتظار و فراواني مشاهده شده (جدول شماره 8) درصد معتبر و تجمعي كارشناسان درصد تجمعي درصد معتبر درصد فراواني نظر پاسخگويان 36/4 36/4 36/4 4 54/5 18/2 18/2 2 موافق 81/8 27/3 27/3 3 90/9 9/1 9/1 1 تاحدودي موافق 100 9/1 9/1 1 مخالف جمع ما خذ: محاسبات نگارندگان از آنجا كه مقدار sig يا سطح معنيداري متناظر با تعدادي است كه مورد انتظار بوده است. و در مقابل تنها اين آماره بيشتر از مقدار 0/05 است فرض صفر كه دال 4 نفر از افراد مورد مطالعه با اين مطلب كه برنامهريزي بر عدم نقش برنامهريزي چند بعدي در توسعه و چند بعدي نقش مو ثري در توسعه و ساماندهي ساماندهي گردشگري منطقه است پذيرفته ميشود. از گردشگري منطقه خواهد داشت تا حدودي موافق سويي با توجه به جدول شماره 9 ملاحظه ميشود كه 6 هستند. به عبارت ديگر تعداد افراد مشاهده شده 4 نفر نفر از افراد مورد مطالعه با اين مطلب كه برنامهريزي چند هستند در حالي كه افراد مورد انتظار 3/7 نفر بودهاند. بعدي نقش مو ثري در توسعه و ساماندهي گردشگري تعداد بنابراين 2/7- نفر كمتر از تعدادي است مورد منطقه خواهد داشت موافق هستند. به عبارتي تعداد انتظار بوده است. افراد مشاهده شده 6 هستند نفر و از سويي تعداد افراد 2/3 مورد انتظار 3/7 هستند بنابر اين نفر نفر اضافه بر

13 جد( 57 نقش و جايگاه برنامهريزي چند بعدي در توسعه توريسم و اكوتوريسم مطالعه موردي: منطقه خرو طبس (جدول شماره 9) تعداد مشاهده شده و مورد انتظار كارشناسان نظر پاسخگويان موافق تاحدودي موافق مخالف جمع تعداد مشاهده شده تعداد مورد انتظار باقيمانده 2/3 3/7 3 3/7-2/7 3/7 ما خذ: محاسبات نگارندگان نتيجه آزمون با توجه به نظر كارشناسان با توجه به اينكه مقدار عددي خي دو حاصل از آزمون برابر 3/455 بوده اين مقدار كمتر از مقدار خي دو جدول است و با توجه به درجه آزادي برابر با دو در اين اين آزمون يعني برنامهريزي چند بعدي نقش مو ثري در توسعه ساماندهي و گردشگري منطقه خواهد داشت با توجه به نظرهاي كارشناسان مورد تا ييد قرار نگرفته و در واقع فرضيه مورد نظر رد ميشود. جدول و همچنين توجه به اين نكته كه سطح معنيداري آن برابر با 0/178 است ميتوان نتيجه گرفت كه فرض ول شماره 10) آزمون كاي اسكوي ر كارشناسان نوع آزمون (value) مقدار درجه آزادي (df) سطح معنيداري (sig) 0/ /455 Chi-square (a) تعداد منبع: مطالعات نگارندگان در بررسي فرضيه تحقيق مورد نظر با توجه به 4- نتيجهگيري نظرهاي بازديدكنندگان با توجه به اينكه خي دو حاصل 1-4- نتيجهگيري كلي آزمون فرضيه تحقيق براي آزمون اين فرضيه از آماره كاي اسكوي ر و روش تركيبي يا چند سطحي استفاده شده است بدين صورت كه فرضيه مورد نظر با توجه به نظرهاي و از آزمون برابر 76/447 بوده و اين مقدار بيشتر از مقدار خي دو جدول است و با توجه به درجه آزادي برابر با 2 و همچنين توجه به اين نكته كه سطح معنيداري آن 0/0 پاسخهاي هر سه گروه (بازديدكنندگان است با برابر و مسي وولان ميتوان نتيجه گرفت كه فرض اين كارشناسان) مورد سنجش قرار گرفت. آزمون با توجه به نظرهاي بازديدكنندگان تا ييد ميشود و در واقع با احتمال بالا ميتوان مدعي بود كه برنامهريزي

14 جغرافيا و برنامهريزي محيطي سال 20 شماره پياپي 35 شماره 3 پاييز چند بعدي نقش مو ثري در توسعه و ساماندهي است. فرهنگي و از آن جا كه نماي طبيعي در سراسر گردشگري منطقه خواهد داشت. جهان مهمترين عامل جذب گردشگر به شمار ميرود در بررسي فرضيه تحقيق با توجه به نظرهاي بنابراين جاذبههاي طبيعي در اولويت اول برنامهريزي و مسي وولان با توجه به اينكه مقدار خي دو حاصل از گردشگري قرار ميگيرد. پس از آن جاذبههاي تاريخي آزمون برابر 22/167 بوده و اين مقدار بيشتر از مقدار خي منطقه و در نهايت نيز جاذبههاي اجتماعي- فرهنگي در دو جدول است و با توجه به درجه آزادي برابر با 2 و اولويت نهايي قرار ميگيرد. با توجه به اين موارد مسلما همچنين توجه به اين نكته كه سطح معنيداري آن برابر با برنامهريزي براي توسعه و ساماندهي گردشگري در است ميتوان نتيجه گرفت كه فرض اين آزمون با منطقه تنها تك بعدي نميتواند باشد. تنها با مثال براي 0/0 به نظرهاي توجه شده تا ييد مسي وولان است و در واقع برنامهريزي اقتصادي نميتوان به توسعه و ساماندهي با احتمال بالا ميتوان مدعي بود كه چند برنامهريزي گردشگري در منطقه پرداخت چرا كه در مقوله توسعه و بعدي نقش مو ثري در توسعه و ساماندهي گردشگري ساماندهي گردشگري يك منطقه تنها جنبه اقتصادي منطقه خواهد داشت. مطرح نيست بلكه جنبههاي ديگر همچون جنبههاي در بررسي فرضيه تحقيق مورد نظر با توجه به اجتماعي و فرهنگي نيز در اين مبحث مطرح هستند. نظرهاي و كارشناسان با توجه به اينكه مقدار خي دو بنابراين توسعه گردشگري در منطقه نيازمند برنامهريزي حاصل از آزمون برابر 3/455 بوده و اين مقدار كمتر از چند بعدي است. مقدار خي دو جدول است و با توجه به درجه آزادي 5- پيشنهادها برابر با 2 و همچنين توجه به اين نكته كه سطح از آنجا كه ساماندهي و بهرهگيري از جاذبههاي معنيداري آن برابر با 0/178 است ميتوان نتيجه گرفت كه فرض اين آزمون با توجه به نظرهاي كارشناسان تا ييد توريستي در راستاي توسعه پايدار مستلزم اقدامات لازم در فازهاي مطالعاتي و اجرايي در چارچوب برنامههاي نشده است. مدون و از قبل طراحي شده پيشبيني و در است تا مكانهاي مورد نظر در مقاطع زماني مختلف به تدريج 2-4- نتايج جزي ي آزمون فرض تحقيق در اين قسمت فرضيه مورد نظر با توجه به تنوع اجرا گردد و با توجه به اين كه اين اقدامات بايد علمي جاذبههاي گردشگري منطقه همان است. شده بررسي بوده و منافع آيندگان را در نظر گيرد به همين جهت طور كه قبلا گفته شد جاذبههاي گردشگري منطقه مجموعه اقدامات ذيل در محورهاي مختلف براي براساس تنوع شامل جاذبههاي تاريخي طبيعي اجتماعي بهرهگيري اصولي از منطقه توريستي خرو اراي ه شده

15 59 نقش و جايگاه برنامهريزي چند بعدي در توسعه توريسم و اكوتوريسم مطالعه موردي: منطقه خرو طبس است. مسلما در طول زمان قابليت اجرايي برنامهها زميني شامل تقويت مسير اصلي روستا مرمت و اصلاح انعطاف پذيري لازم براي در كاهش ويا افزايش حجم مسيرهاي داخلي روستا كه سبب بهبود و ارتقاي برنامهها را خواهد داشت. بديهي است كه بي توجهي و زيرساختهاي موجود نيز خواهد شد ساماندهي و آماده يا كم توجهي به برخي از محورها ميتواند آسيبهاي سازي مناطق ويژه گردشگري از طريق نوآوري و ايجاد جدي در بهرهبرداري بهينه و طولاني مدت از اينگونه تنوع در امكانات و تسهيلات در مناطق ديدني از جمله مكانها را به دنبال داشته باشد ليكن انتخاب و اجراي در مسير رودخانه و مخصوصا اطراف چشمهها و منطقه پيشنهادها نيز ميتواند با نظر مسي وولان اولويت گذاري و ييلاقي آبگرم مرتضي علي براي استراحت و اقامت يا تعديل گردد گرفته شود. تا حداقل استانداردهاي لازم در نظر گردشگران استفاده از الگوهاي معماري بومي در طراحي مجموعههاي جديد احداث و ايجاد چند سرويس بهداشتي و نصب چندين سطل زباله در سطح منطقه توجه ويژه به صنايع دستي و توليدات محلي و بازاريابي صحيح در مورد آنها پيشنهادهاي فرهنگي 1-5- پيشنهادهاي اجتماعي ايجاد پاسگاه انتظامي سيار همراه با امكانات رفاهي به صورت فعال در روزهاي تعطيل كمك مناسبي در براي ايجاد امنيت و آرامش خاطر گردشگران است. معرفي جاذبههاي طبيعي تاريخي و زيارتي براي 2-5- پيشنهادهاي اقتصادي مرمت و بازسازي قلعه خرو ساخت و احداث جذب هر چه بيشتر گردشگران تهيه نقشه و برشور گردشگري منطقه مطابق آخرين اطلاعات و جديدترين آمارها تهيه فيلم سي دي پوستر و... از جاذبههاي منطقه و پخش و توزيع آنها ايجاد و تقويت ابزار اطلاعاتي در ابتداي راههاي ورودي منطقه و نصب تابلوهاي راهنما در سطح روستاهاي منطقه پيشنهادهاي سازماني- مديريتي سكوهاي سيماني و سكوهاي مسقف در مناطق ديدني منطقه احداث كافه سنتي همراه با تزيينات سنتي توسعه پاركينگ در بالا دست چشمه جعفري هموار سازي مسير خاكي روستا تا منطقه چشمه جعفري خريد وسايل ورزشي و تجهيزات كوهنوردي براي استفاده در برنامههاي كوهنوردي و كوهپيمايي تقويت فروشگاههاي تعاوني در منطقه توسعه اماكن عمومي موجود براي اقدامات سازماني و مديريتي شامل ايجاد شوراي اسكان گردشگران به خصوص گردشگراني كه شب را سياستگذاري صنعت گردشگري متشكل از فرمانداري در منطقه ميمانند آماده سازي راههاي ارتباطي مناسب بخشداري اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرداري

16 جغرافيا و برنامهريزي محيطي سال 20 شماره پياپي 35 شماره 3 پاييز محيطزيست و... و به كار گيري نيروهاي متخصص امر تهيه چنين برنامههايي لحاظ گردد به تمثيل بيان ميكند گردشگري و مديريت در نهادهاي مرتبط ايجاد اين تفكر بدين صورت كه طرحها و اقدامات اجرايي در سه محور متوليان و مسي وولان بين صنعت گردشگري منطقه كه تسهيلات جاذبهها و زيربناها دستهبندي ميشوند و اين صنعت ميتواند نقش مهمي در توسعه اقتصادي سپس هر كدام از اين اقدامات در طول برنامه پنج ساله اجتماعي و فرهنگي منطقه برعهده گيرد. دخالت دادن در رابطه با هر سه محور فوق اجرا ميگردد. براساس اين انديشه مردم در تنظيم برنامههاي توسعه گردشگري و برنامه در محور اول (تسهيلات گردشگري) شش طرح ايجاد آگاهي در آنها در مورد چگونگي رفتار با اراي ه گرديده است كه طرح تهيه فيلم بروشور و كاتالوگ گردشگران هماهنگي برنامههاي تبليغاتي توريستي و براي معرفي بهتر و بيشتر جاذبههاي منطقه در سال اول گردشگري منطقه با ساير ادارههاي فعال در سطح تهيه و طراحي ميگردد. در سال دوم و سوم تبليغات شهرستان براي تشويق و جلب توجه مسافران در سفر به منطقه پيشنهادهاي اكولوژيك جلوگيري از تبديل باغها به منازل مسكوني توسعه پوشش گياهي در منطقه از طريق طرحهاي آبخيزداري جلوگيري از تخريب زمينهاي كشاورزي جمعآوري زبالهها از سطح منطقه به منظور حفظ محيط زيست احداث سرويسهاي بهداشتي در مكانهاي مناسب كه ضمن بهرهگيري از جاذبههاي طبيعي از بروز مشكلات زيست محيطي جلوگيري به عمل آيد. با توجه به مطالب فوق برنامه اجرايي چند بعدي گردشگري براي منطقه خرو به شرح ذيل پيشنهاد ميگردد: اين برنامه اجرايي گردشگري برنامه ميان مدت پنج سالهاي شامل طرحها و ديگر اقداماتي است كه براي اجراي نخستين مرحله يك برنامه توسعه گردشگري منطقهاي ضروري است. اين مدل اصولي را كه بايد در مربوط به آنها انجام ميشود و تا سال پنجم گسترش داده ميشود. طرح دوم طرح مركز اطلاعات گردشگري است كه طراحي اين مركز در سال اول پيشنهاد ميگردد و پس از احداث در سال دوم در سال سوم ميتواند افتتاح و در سال پنجم گسترش داده شود. طرح سوم ايجاد آژانس سير و سفر است كه در سال دوم سازماندهي و در سال سوم افتتاح خواهد شد. طرح چهارم و پنجم به ترتيب مربوط به ساخت و احداث سكوهاي سينمايي و سرويسهاي بهداشتي است كه در سال اول طراحي و در سال دوم احداث خواهند شد. ساخت يك واحد پاسگاه انتظامي طرح ششم اين محور است كه پس از طراحي در سال اول و احداث در سال دوم در سومين سال برنامه افتتاح خواهد گرديد. محور دوم برنامه پنج ساله مربوط به جاذبههاي گردشگري منطقه است كه شامل سه طرح است. طرح بازسازي قلعه خرو كه پس از طراحي در

17 61 نقش و جايگاه برنامهريزي چند بعدي در توسعه توريسم و اكوتوريسم مطالعه موردي: منطقه خرو طبس سال اول و احداث در سال دوم در سومين سال برنامه منابع 1- اريسيان نسرين (1382) شناسايي و معرفي جاذبههاي اكوتوريسم در شهرستان سميرم پايان نامه كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهريزي روستايي دانشگاه اصفهان 2- باستيه ژان و برنارد دزر (1377) شهر مترجم علي اشرفي ناشر دانشگاه هنر 3- جعفريپناه ح (1378) مطالعه و بررسي جاذبههاي گردشگري شهر ابركوه پايان نامه كارشناسي ارشد جغرافيا دانشگاه يزد. 4- حكمتنيا و موسوي (1385) كاربرد مدل در جغرافيا با تا كيد بر برنامهريزي شهري و ناحيهاي چاپ اول انتشاات علم نوين تهران. 5- خاكساري علي (1382) مجموعه مقالات بررسي سياستها و برنامههاي توسعه جهانگردي در جمهوري اسلامي ايران معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي سازمان ايرانگردي و جهانگردي. 6- دانشدوست ي (1374) طبس شهري كه بود سازمان ميراث فرهنگي گردشگري انتشارات سروش چاپ اول تهران 7- رنجبريان بهرام و محمد زاهدي (1384) افتتاح خواهد گرديد. طرح كلي پارك تفريحي كه زيربناي آن در سال دوم طراحي در سال سوم افتتاح خواهد شد و در سال پنجم گسترش خواهد يافت. امكانات اين پارك نيز در سال دوم طراحي و در سال سوم افتتاح خواهد شد و در سال پنجم گسترش خواهد يافت و در نهايت مجموعه اصلي پس از طراحي در سال دوم در سال سوم احداث و در سال چهارم افتتاح خواهد شد. طرح سوم اين محور مربوط به گردشگري روستايي است كه اين طرح پس از تهيه در سال اول در سال دوم سازماندهي در سال سوم توسعه و در سال چهارم افتتاح خواهد شد.سومين محور برنامه پيشنهادي مربوط به زيربناي منطقه است كه شامل پنج طرح است: چهار طرح اول اين برنامه كه به ترتيب شامل بهبود جاده گردشگري توسعه شبكه آب گسترش شبكه برق و توسعه شبكه مخابرات است. در سال اول برنامه طراحي و در دو دوره سه ساله بعدي براساس مرحله بندي اجرا خواهند شد. طرح پنجم اين محور (توسعه پاركينگ) نيز پس از طراحي در سال اول در سال دوم احداث و در سال سوم افتتاح خواهد شد و در سال پنجم گسترش خواهديافت. شناخت گردشگري انتشارات چهار باغ اصفهان

18 جغرافيا و برنامهريزي محيطي سال 20 شماره پياپي 35 شماره 3 پاييز رنجبريان بهرام (1379) برنامهريزي توريسم 14 -منصوري ع (1376) تحليل جغرافيايي -8 در سطح ملي و منطقهاي چاپ اول انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان. جاذبههاي توريستي شهرستان كازرون پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان. شريفي م (1376) برنامهريزي مقدماتي براي 15- موحد علي (1386) گردشگري شهري -9 توسعه توريسم مجله جنگل و مرتع شماره 34 سال انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز سوم تهران. 16- مهدوي ر (1383) روش تحقيق در علوم 10- عزيزي ع (1381) بررسي قابليت سنجي اجتماعي انتشارات كيان تهران. منطقهاي ياسوج به منظور برنامهريزي گردشگري و 17- مهربان ا (1381) قابليتهاي اكوتوريستي 4 جهانگردي پايان نامه كارشناسي ارشد تهران درياچه هامون فصلنامه سبزينه دوره دوم شماره 11- فتحي ز (1382) جغرافياي تاريخي و تهران aspx توريستي طبس چاپ اول انتشارات دانشگاه پيام نور. 12- مبيني م (1382) بررسي و ارزيابي پديدههاي جاذب گردشگر انتشارات دانشگاه يزد. 13- مختاري ر (1382) تحليل پتانسيلهاي گردشگري منطقه باغبهادران و برنامهريزي توسعه آن پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11 ضميمه دو

Microsoft Word - 11 ضميمه دو 155 ضميمه 2: سرانههاي تا سيسات شهري مباني نظري برنامه 5 ساله فرهنگي اجتماعي شهر تهران 156 157 مساجد و اماكن مذهبي نظر به نقش مسجد و اهميت آن و با توجه به پراكندگي مساجد و اماكن مذهبي در سطح شهرها و محلات

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری

جایگاه فن‏آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه شهری همایش تهران هوشمند 1396 Smart Tehran Congress فنآوری اطالعات به مثابه مسیر توسعه حجتاهلل میرزایی نقش فنآوری اطالعات و ارتباطات فنآوری اطالعات به عنوان ابزاری برای ارتقا نظام مدیریت شهری فنآوری اطالعات

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی

برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی برنامه استراتژیک گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1397-1401 اعضای کمیته تدوین برنامه: خانم دکتر سوسن صالحی مدیرگروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی آقای هادی ترابی معاون آموزشی دانشکده

توضیحات بیشتر

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9

بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی ناظر به: 9 سیاست 9 1: نهادينه سازي رويكرد آموزش پاسخگو در نظام سالمت 9 سیاست 9 2: گسترش عدالت در آموزش عالي سالمت 9 سیاست 9 4: حضور در عرصه هاي آموزشي منطقه اي و جهاني

توضیحات بیشتر

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت

فروش و بازاريابي مديريت هدف دوره: تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفت فروش و بازاريابي مديريت تقويت فرهنگ بازاريابي در سازمان ابزار هاي بازار يابي نوين در ايران يادگيري كنترل آميخته بازاريابي شركت آشنايي با رفتار مصرف كنندگان آشنايي باIMBC ابزارهاي مديريت نوين (با رويكرد

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا دکتر ابراهیم رومینا و دکتر سیروس احمدی میزبان اساتید

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره

جزوه آموزشی تجزیه و تحلیل سیستمها فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره فصل 5: طراحی و برنامه ریزي سیستم ها تهیه و تنظیم: دکتر روح اله تولایی (عضو هیا ت علمی دانشگاه شهید بهشتی) نسخه شماره دو / زمستان 1394 www.tavallaei.sub.ir نگرش فلسفی به طراحی سیستم: یکی از نگرش هاي فلسفی

توضیحات بیشتر

5G به کمک شهرداری ها می آید

5G به کمک شهرداری ها می آید هر چند تحقق کامل رشد اقتصادی و صرفه جویی در هزینه ها با استفاده از راهکارهای شهر هوشمند روی زیرساخت 5G انجام خواهد شد اما همه اینها بستگی به این دارد که چگونه شبکه های 5G به طور محلی مستقر شده و به چه

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ج. ی ا ت ن ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 8 2 1-36 0 : ص ص ج د ن ن س ر ه ش ی گ ن ه ر ف

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا

برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسا برنامه استراتژیک SP) ( گروههاي آموزش ماماي ی و بهداشت باروري براي سالهاي 93-98 تاریخ تصویب نهاي ی 92/11/30 اهداف کلی گروه ماماي ی: 1. تربیت نیروي انسانی کارآمد (ماما) در راستاي تا مین نیاز و تقاضاي نظام

توضیحات بیشتر

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx مو سسه ارزيابي و رتبهبندی دانشگاههای سبز جهان ۲۰۱۶ (UI ١ Green World Ranking) مقدمه دانشگاه اندونزي با هدف ترويج پايداري در آموزش عالي از سال 010 اقدام به ارزيابي و رتبهبندي دانشگاههاي جهان بر اساس معيارها

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 صص 221235 ا ث ر ا ت ط ر ح ه ا ی ت و س ع ه م ن ط ق

توضیحات بیشتر

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج گروه : سیاسی حوزه : امنیتی و دفاعی شماره : ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ تاریخ : ۹۵/۰۹/۱۷-۲۱:۰۳ آشنایی با سوابق ري یس جدید سازمان بسیج غیب پرور از سردار های آموزشی در مسي ولیت تا نگاه فراجغرافیایی سپاه بسیج به سردار

توضیحات بیشتر

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان

شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان ملارد در فرآیند رسیدگی به شکایات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملارد درحوزه هاي تابعه ) مرکزبهداشت معاونت غذا و دارو و معاونت درمان )با رسالت تا مین و ارتقاء سلامت شهروندان شریف شهرستان

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation صنعت توزیع برق رکن اساسی در مدیریت انرژی صنعت برق محمودرضا حقی فام مزایای بهبود بهره وری انرژی در صنعت برق -1 تأمین مشترکین بیشتر با ظرفیت موجود 2- کاهش رشد تقاضای برق و در نتیجه کاهش نیاز به سرمایه گذاری

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 289-310 ت ب ی ی ن و ش ن ا خ ت م و ل ف ه ه ا ی ژ ئ و پ ل

توضیحات بیشتر

نمای شهر متعلق به کیست؟

نمای شهر متعلق به کیست؟ اگر در مسیر رفت و ا مد خود به محل کار تصمیم بگیریم فقط به نمای ساختمان های موجود و یا در حال ساخت توجه داشته باشیم اولین سوالی که به ذهن مان می ا ید این است که نمای ساختمان ها متعلق به کیست نماها چهره

توضیحات بیشتر

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی- پژوهشی معتبر بمیزان 22 درصد تا پایان سال 49-1 استراتژی: افزایش تعداد طرحهای پژوهشی تصویب

توضیحات بیشتر

فرآیند پاسخگویی به آزمون تحلیلی تشریحی برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد شهرسازی کیمیا فکر بزرگ

فرآیند پاسخگویی به آزمون تحلیلی تشریحی برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد شهرسازی کیمیا فکر بزرگ فرآيند پاسخگويي به آزمون: پاسخگويي به سوالات مطرح شده در اين آزمون ها مبتني بر فرآيند تهيه ي طرح هاي توسعه ي شهري و به صورت زير است: شناخت وضع موجود تجزيه و تحليل اطلاعات تدوين اهداف راهبرد ها و سياست

توضیحات بیشتر

چكيده

چكيده بررسي ا ستانه شروع رواناب در روش SCS با استفاده از داده هاي بارش-رواناب (مطالعه موردي: حوزه ا بخيز سنگانه كلات) جهانگير پرهمت 1 علي اكبر عباسي نجفقلي غياثي 1 و الهام خوشبزم 3-1 -3 اعضاء هيا ت علمي مركز

توضیحات بیشتر

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI

- عنوان درس: کد درس: 3.00 مقطع آموزشی: استاد مدرس دانشگاه MIT W.C.Carter : معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات پروژه مشترک دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه MI استاد مترجم شهید جلسه بیست و ششم جلسه قبل تقارن و ترمودنیامیک قوانین فاز گیبس و کاربردهاي آن Cf متغیر ( 1 )C f معادله براي پیوستگی پتانسیل شیمیایی f رابطه گیبسدوهم (براي هر فاز یک رابطه) D C درجه آزادي

توضیحات بیشتر

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی

فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی فصل اول با اقتصاد کلان آشنایی (کلان) and Macro (خرد ( Micro اقتصاد خرد شامل مطالعه مبانی تصمیم و رفتار عاملان اقتصادي مانند خانوارها و بنگاه ها و مصرف کننده نظریه بنگاه تحلیل (نظریه تصمیمات آنها در بازارها

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مهندسین مشاور سبزاندیش پایش)ساپ( این شرکت در سال 1380 با هدف ارائه خدمات مشاورهای طراحی نظارت اجرا و مدیریت طرح درپروژههای عمرانی توسعهای آمایشی تحقیقاتی و پژوهشی تأسیس گردیده و تخصصهای آن در زمینههای

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

lec2.pptx

lec2.pptx با روشهاي تخمین بار آشنایی محمدي ایواتلو دانشگاه تبریز بهنام Behnam Mohammadi-ivatloo3/5/2014 برآورد بار روشهاي مبتنی بر برازش منحنی روشهاي روش مصرف نهایی روش زمین مصرفی (کاربري ارضی) نوین مانند شبکه هاي

توضیحات بیشتر

Database Course Introduction

Database Course Introduction م آن ه جان را ت آ و ت معرفی درس: طراحی پایگاه دادهها (40384 ( مرتضی امینی نیمسال دوم 95-94 مقدمه 2 نیازمند توسعه سیستمهاي اطلاعاتی یا برنامههاي کاربردي براي استفاده از اطلاعات وجود حجم زیادي از دادهها

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - final ostandarii

Microsoft Word - final ostandarii شرح وظايف كارگروه تخصصي تامين مسكن با مسي وليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي فهرست مطالب: فصل اول: كليات فصل دوم: شرح وظايف فصل سوم: اعضاء كارگروه فصل اول: كليات قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و شرح وظايف

توضیحات بیشتر

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc

ÇÕæá ÑÓã äãæÏÇÑ ŸäÊÑá ŸíÝí ÏÇÎáí ÈÑÇí ÊÓÊ åÇí Ÿãí.doc کليات نمودار کنترلي رايجترين روش براي مقايسه نتايج ا زمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي غلظت حاصله از ا زمايش سرم کنترل روي نموداري بامحدوده مشخص علامتگذاري

توضیحات بیشتر

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FT-IR شناسه: آذر ماه 1394 سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی دفتر توانمندسازي و آموزش هاي کاربردي برنامه درسی: طیف سنجی مادون قرمز FTIR شناسه: 99930 آذر ماه 1394 مشاوران برنامه درسی: دکتر فرحناز کارگر بهبهانی (دکتراي شیمی آلی) شماره

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ??? ???

Microsoft Word - ??? ??? نام درس: سيستم هاي اطلاعات مديريت و تضمين كيفيت در خدمات دارويي اهداف پايان درس: آشنايي با نظام هاي اطلاعاتي مديريتي و روشهاي كنترل كيفيت در دارو اهداف شناختي: كسب مهارت علمي در مباني اطلاع رساني و كنترل

توضیحات بیشتر

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟

انواع سیستم های اجرای پروژه (Project Delivery Systems) کدام اند؟ ا یا می دانید تجربیات و پژوهش های صورت گرفته نشان می دهند که با انتخاب مناسب روش اجرای پروژه می توان مدت زمان اجرای پروژه را 30 درصد و هزینه های پروژه را تا 12 درصد کاهش داد ا یا می دانید انتخاب یک سیستم

توضیحات بیشتر

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب ساعت کار شنبه تا چهارشنبه : 7/03 الی 01/03 دانشکده نام رشته و مقطع آدرس دانشکده شماره تلفن کارشناسی پیوسته کارش

آدرس دانشکده های تابعه واحد تهران جنوب ساعت کار شنبه تا چهارشنبه : 7/03 الی 01/03 دانشکده نام رشته و مقطع آدرس دانشکده شماره تلفن کارشناسی پیوسته کارش آدرس کارشناسی ناپیوسته مهندسی معماری تصویرسازی مدیریت پروژه و ساخت 44846481-4 44846498 هنر و معماری طراحی لباس مهندسی معماری معماری پژوهش هنر طراحی پارچه و لباس مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی حفاظت

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint افشار [Compatibility Mode] بررسی نگرش مشتریان به بانکداري اینترنتی بر اساس تي وري توسعه یافته رفتار برنامه ریزي شده (مطالعه موردي: بانک اقتصاد نوین) غلامعباس افشار مدیر مرکز بازاریابی خدمات مالی ري یس انجمن متخصصان روابط عمومی Manager@FSMcenter.com

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation سوخت مایع %70 عنوان عملکرد سال 94 سال 95 تاکنون 9766 275 497 شبکه گذاري KM 160044 3638 انشعاب شهري 1794 117567 4012 انشعاب روستایی 4176-39055 حجم گاز جایگزین در صنعت 44058 521197 20160 اشتراك پذیري 20638

توضیحات بیشتر

Text 32.xps

Text 32.xps ن و ی س ن د ه) ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی- پ ژ و ه ش ی ج غ ر ا ف ی ا ( ب ر ن ا م ه ر ی ز ی م ن ط ق ه ا ی ) س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 4 پاییز 1397 ص ص : 121-143 ت ح ل ی ل و ب ر ر س ی ن ق ش ب ح ر ا ن ه ا ی ژ ئ

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مدیریت عملیات جلسه اول مقدمه ای بر مدیریت عملیات و زنجیره تأمین استاد دکتر سید امیر رضا ابطحی عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی اهداف آموزشی مدیران عملیات و زنجیره تأمین چه می کنند حوزه های

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

درخواست بازپرداخت

درخواست بازپرداخت صفحه از 8 هدف: ارزيابي و تعيين صلاحيت بهداشت ايمني زيست محيطي ) (HSE پيمانكاران پيش از واگذاري پيمان و اطلاع HSE اين پيمانكاران شركت كننده در مناقصات از الزامات و مقررات شركت به منظور ارتقاي سطح سلامتي

توضیحات بیشتر

اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه (تقسیط) مدت براي ثبت نام نیمسال دوم

اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه (تقسیط) مدت براي ثبت نام نیمسال دوم اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه مدت براي ثبت نام نیمسال دوم 1397-1398 از تاریخ 1397/11/03 اعلام می گردد. لازم به ذکر می

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2

<4D F736F F D205F315FC7D1D2EDC7C8ED20E3E5C7D1CA20E5C7ED20E3CFEDD1EDCAED2098C7D1D4E4C7D3C7E420E3D3C6E6E120E3D1C798D220C8E5CFC7D4CA2 5 مجله علمي ارزيابي مهارت هاي مديريتي كارشناسان مسي ول مراكز بهداشت شهرستان هاي استان قزوين غلامحسن شعباني قاضي كلايه جواد قدوسي نژاد دكتر سعيد آصف زاده چكيده هدف: با توجه به اينكه كارشناسان مسي ول مراكز

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می شود شناسه خبر : ۱۲۰۵۵ دوشنبه ۲۴ مهر - ۱۳۹۶ ۰۷:۱۸ ندامتگاه الیگودرز با سابقه 42 سال به یکی

توضیحات بیشتر

آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فا

آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فا آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس آدرس و کد پستی )کامل( شیراز - بلوارعدالت-کوچه 66 کد پستی : 5855576718 شیراز - بلوار ازادی نبش مشکین فام ساختمان شماره 1 بنیاد شهید شیراز - بلوارمدرس خیابان

توضیحات بیشتر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر

1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر 1 طراحی تا سیساتی ساختمان سه طبقه مسکونی به نام خدا واحد خمینی شهر عنوان : پروژه تخصصی موضوع : طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان نام استاد : آقاي جهانگیر شایان نام دانشجو : روح االله قدیري شماره دانشجویی :

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120CAE5EDE520E620C7D1C7C6E52090D2C7D1D420C8C7D2D1D320DEC7E4E6E4ED20C8D2D190CAD1E52E646F63> دستورالعمل تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيي ت مديره در خصوص افزايش سرمايه مقدمه 1- هدف اين دستورالعمل ايجاد هماهنگي در نحوه تهيه و اراي ه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation طراحی سازماندهی و اجرای ایده ها به سبک کسب و کارهای نوظهور (Launching Startups) Provided By: Ali Jahedi May 2015 Provided By: Ali Jahedi May 2015 نام و نام خانوادگی: علی جاهدی سوابق دانشجوی دکترای علم

توضیحات بیشتر

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املا ک (موضوع مواد ٧ و ٨٠ ق.م.م.) F20-30-001 ویرایش از تاریخ : تا تاریخ: صفحه 1 از 5 این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میشود: محل بار شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه:

توضیحات بیشتر

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری

فرم تدوین طرح درس روزانه استاد نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )79-79( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری نام درس : برنامه ریزی و مدیریت راهبردی نیمسال اول / دوم / تابستان : دوم )7979( تعداد و نوع واحد ( نظری / عملی ) : نظری 3 واحد مدرس: دکتر لیال دشمنگیر رشته و مقطع تحصیلی : دکتری سیاست گذاری سالمت ترم: دوم

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 1376/04/01 كد استاندارد: 8-80/12/1/2 دفتر طرح

استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 1376/04/01 كد استاندارد: 8-80/12/1/2 دفتر طرح استاندارد مهارت و آموزشي مليله كار و زنجيرباف گروه برنامه ريزي درسي صنايع دستي و هنر تاريخ شروع اعتبار: 7/0/0 كد استاندارد: 8-80/// دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

ااتق فکر سازمان مدرییت و ربانهمرزیی استان تهران مورخ: 96/10/30

ااتق فکر سازمان مدرییت و ربانهمرزیی استان تهران مورخ: 96/10/30 ااتق فکر سازمان مدرییت و ربانهمرزیی استان تهران مورخ: 96/10/30 بحران آلودگی هوا خاک و آب ارزیابی توان اکولوژیک استان تهران 1 محیط زیست تخليه پسابها و دفع پسماندهاي کشاورزي شهري و صنعتی بهره برداري بی حد

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx

Microsoft Word - FinancialTechnology.docx مقدمه پيشرفت هاي اخير در تكنولوژي و قانونگذاري مفهوم و روح اصلي صنعت مالي را دگرگون كرده است. تكنولوژي مالي يا همان Financial Technology به استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و ايجاد رابطه ي مستمر كه معادل

توضیحات بیشتر

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد

PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد PERSISKA رشح مخترصی درباره دوره دبیرستان در سوئد در سوئد همه نوجوانانی که دوره ۹ ساله ابتدایی را تمام کرده اند حق تحصیل در یک دوره سه ساله دبیرستانی را دارند.تحصیالت دبیرستانی پایه خوبی را برای فعالیتهای

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4D4D1EDE520E3C7D4EDE420C2E1C7CA20E4EDE3E520CFE6E >

<4D F736F F D20E4D4D1EDE520E3C7D4EDE420C2E1C7CA20E4EDE3E520CFE6E > رياست جمهوري معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي مركز آمار ايران نتايج آمارگيري از كرايه ماشينآلات منتخب مورد استفاده درطرحهاي عمراني- نيمه دوم 1389 - 0 0 0 نشانههاي نشريات مركز آمار ايران آمار گردآوري

توضیحات بیشتر

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1

4- سوالات کنکور 1393 به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال 1393 بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ 92 1 - سوالات کنکور به همراه پاسخ تشریحی آنها سوالات این بخش مربوط به کنکور کارشناسی ارشد گرایش صنایع سال بوده که آزمون آن در روز جمعه مورخ / 8/ برگزار شده است. تستهاي کنترل پروژه 0 تا بوده که از شماره آغاز

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس

مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بس مسابقه برترین های طراحی بسته بندی ایران 96 )IranStar2016( امروزه با توجه به خیل عظیم محصوالت و وجود بازارهای رقابتی رو به رشد تقاضا در راستای طراحی بسته بندی های متمایز که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای محصول

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Autumn 97 vA04

Seasonal Report Autumn 97 vA04 گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار پاييز ١٣٩٧ ٩٧ بیشترین نرخ تبدیل کاربران به کاربران خریدار تهران بیشترین تغییرات نصب فعال در دسته ی ابزار ها: ١٨ بیشترین رشد تعداد برنامه ها در دسته ی آشپزی و رستوران: ١٤ ساعت

توضیحات بیشتر

فصل دوم - فرایند

فصل دوم - فرایند فصل پنجم درک نیازمندیها 2 مهندسی نیازمندیها تکنیک ها و وظایف گسترده ای که منجر به درک نیازمندیها می شود مهندسی نیازمندیها نامیده می شود. از منظر فرایند نرم افزار:... مکانیزمی را مهیا می کند که نیازهای

توضیحات بیشتر

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی

برنامە جدید براي دهمیها بودجه بندي آزمونهاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە دهم) سال تحصیلی برنامە جدید براي یها بودجه بندي هاي آزمایشی سنجش اول (ویژة دانشآموزان پایە ) سال تحصیلی -96 www.sanjeshserv.ir هاي آزمایشی سنجش اول ویژه دانشآموزان پایه (سال اول دورة دوم متوسطه) با تغییر نظام آموزشی از

توضیحات بیشتر

Student.doc

Student.doc راهنمای استفاده از رايا مدرسه (ويژه دانش ا موزان و اوليای دانش ا موزان) ي م.۱.۲ ۱ ورود دانش ا موزان در سمت كاربر برای هر دانش ا موزی دو حالت برای استفاده از سايت وجود دارد: بخش عمومی سايت که هر دانش ا

توضیحات بیشتر

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره دكتري رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كش پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي گروه اقتصاد كشاورزي سرفصل دروس دوره رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي 6 دروس اصلي دروس اختياري پايان نامه جمع (بدون دروس

توضیحات بیشتر

Text 32 (Repaired) new.xps

Text 32 (Repaired) new.xps ه) د ن س ی و ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 7 9 3 1 ن ا ت س م ز 1 ه ر ا م ش م ه ن ل ا س 5 4 2-6 2 4 : ص ص ی ت ی ر ی د م و ی ط ی ح م ت س ی ز ی د

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96

Microsoft Word - ?????? ???????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ??????? ???????? ?????? ????? ??????-?????? ??? 97-96 بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر مركز توسعه آموزش پزشكي دفتر نظارت و ارزشيابي فرم طرح درس نام و نام خانوادگي مدرس: رتبه دانشگاهي: دانشيار رحيم طهماسبي آخرين مدرك تحصيلي:

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1382/02/01 كد استاندارد: 1-61/48/1/3 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي كارور Dreamweaver MX گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1/0/01 كد استاندارد: 1-1//1/ دفتر طرح و برنامه هاي درسي: تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

نقشه راه صنعت برق )موضوعات استراتژيک محورهاي 7 گانه نقشه راه صنعت برق( 1

نقشه راه صنعت برق )موضوعات استراتژيک محورهاي 7 گانه نقشه راه صنعت برق( 1 نقشه راه صنعت برق )موضوعات استراتژيک محورهاي 7 گانه نقشه راه صنعت برق( 1 محورهاي 7 گانه 1. زير ساخت 2. قابليت اطمينان و كارايي شبكههاي برق 3.مديريت تقاضا) DSM ( و ارتباط با ذينفعان محيط زيست ايم ين و بهداشت

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب

بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتب بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مرکز توسعه آموزش پزشکی دفتر نظارت و ارزشیابی فرم طرح درس نام و نام خانوادگی مدرس: رتبه دانشگاهی: دانشيار رحيم طهماسبی آخرین مدرک تحصيلی:

توضیحات بیشتر

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام

اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنام اولویت های پژوهش ی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی دارایی و سال 94 4 5 6 7 8 9 0 طراحی شاخص ها و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه کشور با تاکید بر مولفههای اقتصاد مقاومتی بررسی وضعیت

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63>

<4D F736F F D20E4E5C7EDED20C7E4CAD4C7D120DAE3E6E3ED20DDD1E6D1CFEDE E646F63> گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردينماه سال ١٣٩٥ به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران فروردينماه در سال ١٣٩٥» که برگرفته از ا مارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و

توضیحات بیشتر

ارائه PowerPoint

ارائه PowerPoint Iran Nanotechnology Laboratory Network Info@nanolab.ir ایجاد شبکه ایجاد شبکه موجود بودن بيش از 80 درصد دستگاهها در كشور مسأله اول نداشتن دستگاه نيست تهيه فهرست دستگاه های استفاده شده در پژوهش ها مسأله

توضیحات بیشتر

Paziresh-Online94.docx

Paziresh-Online94.docx بسمه تعالی دانشگاه اصفهان ضمن تبریک قبولی و آرزوي موفقیت در تمامی مراحل تحصیل به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان سال تحصیلی 94-95 می رساند: در این دانشگاه ثبت نام اولیه الکترونیکی و غیرحضوري است و ثبت مشخصات

توضیحات بیشتر

عناوین و محورهای مطالعاتی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی برای حمایت در قالب پایاننامههای تحصیالت تکمیلی- سال 1397 محورهای مورد حمایت: ا- اجت

عناوین و محورهای مطالعاتی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی برای حمایت در قالب پایاننامههای تحصیالت تکمیلی- سال 1397 محورهای مورد حمایت: ا- اجت عناوین و محورهای مطالعاتی سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی برای حمایت در قالب پایاننامههای تحصیالت تکمیلی- سال 1397 محورهای مورد حمایت: ا- اجتماعی و فرهنگی: بررسی سرمایههای نمادین استان نهادینه

توضیحات بیشتر

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب

دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامب دانشگاه کاشان در نظام رتبهبندی تایمز 2020 1 تهیه و تنظیم: مهناز طالبی جدیدترین رتبههای دانشگاهی از سوی نظام رتبه بندی تایمز در تاریخ )امروز( 11 سپتامبر 2019 اعالم شد. دانشگاه کاشان در این نظام رتبه بندی

توضیحات بیشتر

روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظ

روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظ روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها مصوب 1394/06/04 هیئت محترم وزیران دارندة

توضیحات بیشتر

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول

کد مدرك: Pr- FB- سازمان غذا ودارو اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده هاي غذایی آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه برخورد و فراخوان محصول 1 از 7 صفحه 1- هدف این دستورالعمل به استناد ماده 15 و 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در راستاي برنامه ارتقاء ایمنی و سلامت محصول برنج به منظور ایجاد امکان ردیابی آن و جمع آوري محموله

توضیحات بیشتر

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در

کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای در کتاب کار محاسبات فنی تخصصی رشتۀ صنایع فلزی زمىنۀ صنعت شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى شمارۀ درس 1171 عنوان و نام پدیدآور: کتاب کار محاسبات فنی تخصصی]کتابهای درسی[ رشتۀ صنایع فلزی زمینۀ صنعت شاخۀ آموزش فنی و حرفه

توضیحات بیشتر

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و

استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار: 1383/2/1 كد استاندارد: 1-61/49/1/2 دفتر طرح و استاندارد مهارت و آموزشي رايانه كار fire work mx گروه برنامه ريزي درسي فنĤوري اطلاعات تاريخ شروع اعتبار 383/2/ كد استاندارد -6/49//2 دفتر طرح و برنامه هاي درسي تهران- خيابان آزادي- خ خوش شمالي- تقاطع خوش

توضیحات بیشتر

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1

سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 0 سمینار عنوان پروتکلهای مسیریابی پایدار در شبکههای موردی سیار نگارنده 1 عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده...... 1 فصل اول: مقدمه -1-1 مقدمه 3... فصل دوم: بستر تحقیق -1-2 مقدمه 5... 2-2- شبکههای موردی بیسیم...

توضیحات بیشتر

معرفی پروژه راهبردهای تطبیقی عملی برای کاربری پایدار اراضی در پائين دست رودخانه زاينده رود

معرفی پروژه راهبردهای تطبیقی عملی برای کاربری پایدار اراضی در پائين دست رودخانه زاينده رود معرفی پروژه راهبردهای تطبیقی عملی برای کاربری پایدار اراضی در پائین دست رودخانه زاینده رود برنامه راهبردی برای بهبود شرایط منطقه رودشت با مشارکت ذینفعان توسط شرکت آلمانی inter و شرکت آب منطقه ای اصفهان

توضیحات بیشتر

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود

عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود عنوان : راهنمای خرید میز تلویزیون در این مقاله از مجله وب سایت دکوراسیون داخلی معماریان قصد داریم شما را با راهنمای خرید میز تلویزیون آشنا کنیم. وجود تنوع باالی میز تلویزیون مدرن و میز تلویزیون ام دی اف

توضیحات بیشتر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي سه شنبه 96 04/27/ رديف عنوان منبع خبري

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي سه شنبه 96 04/27/ رديف عنوان منبع خبري www.bonyadmaskan.com تلفن: - 88955918 021 و ن ی Public @ Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي سه شنبه 96 04/27/ رديف عنوان منبع خبري صفحه مقاوم سازي 56 درصد مسكن روستايي استان زنجان نيازمند

توضیحات بیشتر

روش اجرايي کنترل سوابق.doc

روش اجرايي کنترل سوابق.doc شرکت کارگزاري تدبیرگر سرمایه روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت تاریخ تهیه: 87/02/25 موضوع مسي ولیت تهیه کننده تا یید کننده تصویب کننده نام شماره : RC01 صفحه: 1 از: 6 شماره بازنگري: صفر امضا و تاریخ روش اجرایی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - APA.doc

Microsoft Word - APA.doc مارشال ك. و راسمن گ. ب. (1995). روش تحقیق کیفی. ترجمه: علی پارساي یان و سید محمد اعرابی (1377). تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی. کتاب: با سه نویسنده: سرمد زهره بازرگان عباس و حجازي الهه (1376). روش

توضیحات بیشتر

زمین لرزه 21 آبان ماه 1396 سرپل ذهاب

زمین لرزه 21 آبان ماه 1396 سرپل ذهاب مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي داده هاي شبکه شتابنگاري لزوم بکار گیري سامانه هاي هشدار و پاسخ سریع زمین لرزه چالش هاي پیش رو شبکه ملی شتابنگاري زلزله ایران تاریخچه مختصر شبکه ملی شتابنگاري -1 تاسیس 1352

توضیحات بیشتر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري www.bonyadmaskan.com تلفن: - 88955918 021 و ن ی Public @ Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري صفحه 1 اختصاص 27 هزار تن قير به كهگيلويه و بويراحمد

توضیحات بیشتر