تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي دوشنبه 95 /07/12 رديف عنوان منبع خبري

اندازه: px
شروع نمایش از صفحه:

Download "تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي دوشنبه 95 /07/12 رديف عنوان منبع خبري"

رونوشت

1 تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي دوشنبه 95 /07/12 رديف عنوان منبع خبري صفحه 1 احداث 4200 واحد مسكن روستايي در آبادان و خرمشهر كسب و كار 3 خبرگزاري مهر 4 2 صدور پايان كار يراي 1395 واحد مسكن روستايي خراسان شمالي خبرگزاري تسنيم 5 3 طرح هادي در روستاهاي بيش از 20 خانوار گلستان اجرا شد 4 جشن برخورداري روستاهاي بالاي 20 خانوار گلستان از طرح هادي خبرگزاري جمهوري اسلامي 6 خبرگزاري مهر جلد سند مسكن روستايي در آمل صادر شد 6 بيش از 400 هزار متر مربع معابر روستايي استان اردبيل آسفالت شد خبرگزاري جمهوري اسلامي 9 خبرگزاري مهر 10 7 ظرفيت روستاهاي گردشگري اردبيل مغفول مانده است خبرگزاري ايسنا 11 8 طرح هادي در روستاهاي بيش از 20 خانوار گلستان اجرا شد 9 افزايش وام بهسازي مسكن روستايي تا 200 ميليون ريال خبرگزاري جمهوري اسلامي پروژه هاي افتتاحي بنياد مسكن استان آذربايجان غربي در 15 مهرماه جوان پرس 14 خبرگزاري تسنيم واحد مسكن روستايي در شهرستان بن احداث شد 12 تملك زمين براي جابجايي روستاي پيله درق انجام شد پايگاه خبري سيفار 16 خبرگزاري ايسنا اجراي طرح هادي در روستاهاي بيش از 20 خانوار گلستان بهره برداري از 968 واحد مسكن مقاوم سازي شده در آبادان رهياب نيوز ميليون تومان اعتبار براي اجراي طرح هادي روستايي در شهرستان بن هزينه شد خبرگزاري تسنيم 19 خبرگزاري تسنيم هزار تن قير رايگان در روستاهاي چهارمحال و بختياري توزيع شد خبرگزاري بسيج تملك زمين براي جابجايي روستاي پيله درق انجام شد 18 افزايش وام بهسازي و نوسازي واحدهاي روستايي به 200 ميليون ريال خبرگزاري مهر 22 خبرگزاري تسنيم هزار متر مربع راه روستايي اردبيل بهسازي مي شود 20 انعقاد تفاهم نامه منطقه آزاد اروند و رييس بنياد مسكن پايگاه خبري مناطق آزاد 24

2 21 ظرفيت روستاهاي گردشگري اردبيل مغفول است تابناك 25 احداث فضاي تفريحي ورزشي براي 291 روستاي بالاي 200 خانوار در استان خوزستان تابناك بهسازي محيط 30 روستا در شهرهاي آبادان و خرمشهر صدا و سيماي مركز آبادان واحد مسكن مقاوم سازي شده محرومان در روستاهاي آبادان بهره برداري شد صدا و سيماي مركز آبادان سفر ري يس بنياد مسكن كشور به منطقه آزاد اروند آرا نيوز 29 يك هزار و 870 واحد مسكن محرومان در روستاهاي آبادان و خرمشهر افتتاح مي شود آرا نيوز واحد مسكن مقاوم سازي شده در روستاهاي آبادان افتتاح شد آرا نيوز 31 روستا نيوز تحقق تعهد نوسازي سالانه 200 هزار واحد مسكوني روستايي در كشور 29 افزايش وام بهسازي مسكن روستايي تا 200 ميليون ريال تابناك 33 خبرگزاري مهر نصب وسايل بازي در 7 روستاي آبدان خبرگزاري مهر پارك بزرگ روستايي «سرآب ننيز» شهرستان گچساران افتتاح شد واحد مسكن مقاوم سازي شده محرومان در روستاهاي آبادان بهره برداري شد رهياب نيوز بيشتر واحدهاي مسكوني روستايي كشور در برابر حوادث آسيب پذيرند روستا نيوز اجراي طرح بوستان روستايي در استان خوزستان روستا نيوز 38

3 چاپی - احداث 4200 واحد مسکن روستايی در آبادان و خرمشھر/ 2700 واحد مسکن رو ق.ظ 1 of 1 10/02/ :11 عزیزالله مھدیان با بيان این که در زمان جنگ تحميلی 110 روستا از مناطق اطراف آبادان و خرمشھر دچار آسيب شد افزود: برای احداث واحدھای مسکونی تخریب شده در جنگ تحميلی 15 ميليون تومان تسھيالت ارزان قيمت توسط منطقه آزاد اروند ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و بنياد مسکن انقالب اسالمی و 5 ميليون تومان کمک بالعوض توسط بنياد مسکن تامين شده و بخشی از ھزینه ھا ھم توسط مالکان این واحدھای مسکونی تامين شده است. ھمچنين برای تکميل 2700 واحد مسکونی نيمه تمام روستایی نيز 4 ميليون تومان کمک بالعوض پرداخت شده است. وی با بيان این که کار بازسازی و تکميل این مساکن روستایی از اواخر سال گذشته آغاز شد اظھار کرد: کار 1870 واحد از این تعداد مساکن روستایی اکنون به مرحله پایان رسيده و آماده بھره برداری است که 960 واحد از آنھا در آبادان و 910 واحد نيز در خرمشھر قرار دارد و این واحدھا فردا(چھارشنبه) با حضور رئيس بنيادمسکن استاندار خوزستان رئيس بنياد برکت و مقامات محلی به بھره برداری خواھد رسيد. معاون بازسازی و مسکن روستایی بنياد مسکن در ادامه به تھيه و اجرای طرح ھای ھادی در این رستاھا اشاره کرد و افزود: عالوه بر بھبود وضعيت معابر روستایی تاسيسات و امکانات زیربنایی ھمچون پارک مسجد خانه بھداشت مکان ورزش و مدرسه برای این روستاھا احداث شده است. مھدیان در پایان مشکل دفع فاضالب این روستاھا را مورد اشاره قرار داد و گفت: به دليل باال بودن سطح آب ھای زیرزمينی دفع فاضالب در این مناطق با مشکل مواجه است که بنيادمسکن با تامين بخشی از ھزینه ھا و با مشارکت ساکنان روستاھا اقدام به اجرای پکيج ھای تصفيه فاضالب در خانه ھای روستایی( در روستاھای کوچک )و ھمچنين احداث شبکه دفع فاضالب برای روستاھای بزرگ کرده است. کد خبرنگار : 143

4 ...صدور-پايان-کار-برای- ١٣٩۵ -و/ قابل چاپ - صدور پايان کار برای ١٣٩۵ واحد مسکن روستايی خراسان شمالی - خ of 1 ق.ظ 10/02/ :03 شناسه خبر: شنبه ١٠ مھر - ١٣٩۵ ١٣:١٠ استانھا < خراسان شمالی

5 /طرح-ھادی-در-... خبرگزاری تسنيم - طرح ھادی در روستاھای بيش از ٢٠ خانوار گلستان اجرا شد 11:06 10/02/2016 ق.ظ f 1 1

6 ايرنا - جشن برخورداری روستاھای باالی 20 خانوار گلستان از طرح ھادی ق.ظ 1 of 2 10/02/ :11 ' '

7 ايرنا - جشن برخورداری روستاھای باالی 20 خانوار گلستان از طرح ھادی ق.ظ 2 of 2 10/02/ :11

8 ...جلد-سند-مسکن-روستايی-در-آ- قابل چاپ - ٣٠٠٠ جلد سند مسکن روستايی در آمل صادر شد - خبرگزاری مھر اخبا ق.ظ 1 of 1 10/02/ :08 شناسه خبر: شنبه ١٠ مھر - ١٣٩۵ ١٧:۵٨ استانھا < مازندران : :

9 ايرنا - بيش از 400 ھزار متر مربع معابر روستايی استان اردبيل آسفالت شد of 1 ق.ظ 10/02/ :14

10 ...ظرفيت-روستاھای-گردشگری-اردبيل-مغ/ قابل چاپ - ظرفيت روستاھای گردشگری اردبيل مغفول است - خبرگزاری مھر اخبار ايران...نسخه of 2 ق.ظ 10/02/ :16 شناسه خبر: یکشنبه ١١ مھر - ١٣٩۵ ٠٩:٠۶ استانھا < اردبيل

11 طرح ھادی در روستاھای بيش از ٢٠ خانوار گلستان اجرا شد ق.ظ 1 of 2 10/02/ :18 اقتصادی 1395/07/11 8:53:10 كد خبر مدیرکل بنياد مسکن استان گلستان در آئين نکوداشت روز روستا و جشن اتمام تھيه طرح ھادی روستاھای باالی ٢٠ خانوار استان گلستان گفت: اجرای طرح ھای ھادی روستایی یکی از عوامل مھم و تاثير گذار در رفع محروميت از روستاھا و توسعه روستاھا می باشد. به گزارش ایسنا- منطقه گلستان این مراسم با حضور مھندس مروتی معاون امور عمرانی استانداری گلستان مھندس زمانی نژاد مدیرکل بنياد مسکن استان دکتر حسينی فرماندار شھرستان گرگان حجت االسال قریشی قائم مقام نماینده ولی فقيه در بنياد مسکن استان تعدادی از مدیران کل و شھرستانی دستگاھھای اجرایی استان فرمانداران بخشداران معاونين و مدیران شعب بنياد مسکن استان دھياران و اھالی روستای قلعه محمود گرگان برگزار گردید. مدعوین در ابتدای این مراسم از المان یادواره شھدای روستای قلعه محمود رونمایی شد و در ادامه از بافت روستا و غرفه ھای محصوالت روستایی و غرفه دستاوردھای بنياد مسکن استان بازدید کردند. مھندس محمدتقی زمانی نژاد مدیرکل بنياد مسکن استان در این مراسم ضمن خير مقدم به مدعوین فعاليتھای بنياد مسکن در سطح استان و روستای قلعه محمود را تشریح نمود. وی اظھار کرد: اجرای طرح ھای ھادی روستایی یکی از عوامل مھم و تاثيرگزار در توسعه روستاھا می باشد. طرح ھادی ھمانند شناسنامه و سند اجرایی طرح ھای ھمه دستگاھھای خدمات رسان در روستاھا می باشد که امروز به یاری خداوند بنياد مسکن استان به عنوان اولين استان موفق به تھيه طرح ھادی برای کليه روستاھای باالی ٢٠ خانوار استان گردید. مدیرکل بنياد مسکن استان با بيان اینکه به مناسبت روز روستای امسال تعداد ١٨ پروژه طرح ھادی با اعتبار ۶٢ ميليارد و ٣٠٠ ميليون ریال و ٢٩۶ واحد مسکن روستایی با اعتبار ۴٠ ميليارد و ٧٠٠ ميليون ریال افتتاح و مورد بھره برداری قرار گرفت. زمانی نژاد بيان کرد: طرح ھادی روستای قلعه محمود بر مبنای مصوبه شورای تامين استان با اجرای طرح شھيد شوشتری در رفع محروميت و توسعه روستاھای محروم در دستور کار قرار گرفت. بر ھمين مبنا بنياد مسکن استان اقدام به اجرای طرح ھادی در این روستا کرد. ایجاد ۶٠٠ متر مسير اجرایی ١٢۵٠ متر جدول کشی ۴ ھزار متر مربع زیرسازی و آسفالت معابر ١۵٠٠ متر مربع سنگ فرش و کف سازی پياده روھا ١۵٠٠ متر مربع جداره سازی ایجاد مبلمان روستایی ایجاد روشنایی برای معابر و احداث فضای سبز با اعتبار ۴ ميليارد و ٨٠٠ ميليون ریال پرداخت ۴٠ فقره تسھيالت بھسازی و نوسازی واحدھای مسکونی و صدور ٣٧٠ جلد سند مالکيت روستایی از اھم فعاليتھای بنياد مسکن در این روستا می باشد.

12 طرح ھادی در روستاھای بيش از ٢٠ خانوار گلستان اجرا شد ق.ظ 2 of 2 10/02/ :18 مھندس مروتی معاون امور عمرانی استانداری گلستان نيز در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه اقدامات بنياد مسکن استان به جھت رفع محروميت و توسعه روستاھای استان از ثبت برند دھيار به نام گلستان خبر دادند و ھدف از این کار را توسعه ھر چه بيشتر استان دانست. بود. وی با اشاره به طرح شھيد شوشتری در راستای رفع محروميت در روستاھا از اجرای این طرح در روستای قلعه محمود بعنوان الگویی خبر داد که در آینده شاھد ادامه این طرح در روستاھای دیگر نيز خواھيم دانست. معاون امور عمرانی استانداری ھمچنين شناسنامه دار شدن روستاھای استان با تھيه طرح ھادی که ھمان سند جامع روستا می باشد را گامی مھم در راستای توسعه بيش از پيش روستاھای استان مھندس ھزار جریبی نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی نيز در این مراسم گفت: اجرای طرح ھای ھادی روستایی و پرداخت تسھيالت کم بھره به روستائيان جھت احداث مسکن مقاوم و ایمن از مھمترین طرح ھا برای ماندگاری روستائيان در روستاھا می باشد که این وظيفه سنگين برعھده بنياد مسکن انقالب اسالمی نھاده شده است. وی در ادامه از حمایت ھا در بخش ھای صنایع و ھنرھای دستی در جھت ارج نھادن به روستائيان و ھویت بخشيدن به آنان خبر داد. مھندس ھزارجریبی تصریح کرد: در استان گلستان حدود ھزار روستا داریم که با ایجاد امکانات به دنبال توسعه و کاھش مھاجرت روستائيان به شھرھا و ھمچنين رونق توليد و کمک به اقتصاد کشور ھستيم. ما برای رسيدن به این اھداف طرح ھای ھادی روستایی ساخت سالن ھای ورزشی ساخت مدرسه خانه بھداشت وموارد دیگر را در دستور کار داریم. نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی در پایان از مدیرکل و مجموعه بنياد مسکن استان به جھت تالش در عمران و آبادانی روستاھای استان تقدیر و تشکر کرد و افزود: اميدواریم با حمایت دولت و تصویب طرح ھای مناسب در مجلس شاھد پيشرفت و توسعه روستاھا باشيم. گلستان خبرنگار: 1036 انتھاي پيام برچسب(ھا): بنياد مسکن توسعه روستایی جشن روستا Copyright Iranian Students' News Agency - ISNA طراحی و پياده سازی توسط شرکت رایاپردازان بينش پژوه

13 ايرنا - افزايش وام بھسازی مسکن روستايی تا 200 ميليون ریال ق.ظ 1 of 1 10/02/ :20

14 /پروژه-ھای-افتتاحی-بنياد-مسکن-انقالب-اس/ پروژه ھای افتتاحی بنياد مسکن انقالب اسالمی استان در ١۵ مھر ماه جوان پرس ق.ظ 1 of 2 10/02/ :27 جستجو. تازه ترين عناوين خبر عمومی ویژه ھا / اساليد بھترین ھا اجتماع و فرھنگ گزارش و گفتگو مقاالت اخبار ورزشی تبليغات در سایت یکشنبه ١١ مھر ٩۵ خبر فوری: سردار خرم : اقدام دانشگاه آزاد در ساخت یادمان شھدا ستودنی است بازدید 27 تاریخ انتشار :یکشنبه ١١ مھر ٩۵.::. ساعت : ۴٧:٩ ق.ظ صفحه اصلی / آخرین اخبار / پروژه ھای افتتاحی بنياد مسکن انقالب اسالمی استان در ١۵ مھر ماه کدخبر : بمناسبت 15 مھر(روز روستا) 500 خانوار دیگر در روستاھایی آذربایجان غربی از نعمت مسکن مقاوم بھره مند مي شوند. جوان پرس : مدیرکل بنياد مسکن انقالب اسالمی استان ضمن تبریک این روز به روستائيان تالشگر اظھار داشت: عمده فعاليتھای متنوع عمرانی این نھاد در روستاھا با ھدف افزایش سطح ایمنی واحدھای مسکونی در برابر سوانح تغيير فضای زندگی از محيط غيربھداشتی به محيط سرزنده و جذاب ایجاد انگيزه ماندگاری کاھش پدیده حاشيه نشينی شھرھا بھينه سازی مصرف انرژی ممانعت از ساخت وسازھای بی رویه و غير اصولی افزایش ارزش امالک معرفی جاذبه ھای تاریخی و طبيعی و تھيه و اجرا می شوند. مھندس ایوب عزیزی درخصوص اھم فعاليتھای عمرانی با ھدف توسعه پایدار در روستاھا بيان داشت: برای تمامی ٢١۶۵ روستای باالی ٢٠ خانوار استان به منظور ھدایت و توسعه اصولی روستاھا نقشه طرح ھادی تھيه شده و در ۴۶٧ روستا با مسيرگشایی اصالح معابر زیر سازی جدول گذاری سنگ فرش و آسفالت معابر ساماندھی محوطه اماکن عمومی و چشمه ھا به اجرا گذاشته شده است. وی ادامه داد: ١۶۵٠٠٠ از اماکن روستایی استان بمنظور رسميت بخشيدن به عرصه واعيان واحدھای مسکونی سنددار شده در ٢١۶ روستای استان ٩۵٠٠ قطعه زمين بعد ازتملک وتفکيک به واجدین شرایط واگذار گردیده است. مدیرکل بنياد مسکن انقالب اسالمی استان خاطر نشان کرد: ٧٢ ھزار و ۶٠٠ واحد مسکونی مقاوم و زیبا در روستاھای سطح استان در قالب طرح بھسازی مسکن روستایی با مشارکت بانکھا اھالی و این نھاد ساخته شده ھمچنين ٣١٨٠۶ واحد مسکونی نيمه کاره نيز تکميل یا تعمير شده وتعداد ١۵٣٨ باب حمام روستایی احداث شده است. وی درخصوص بازسازی مناطق سانحه دیده از حوادث گفت: تعداد ٨١٨٢ واحد مسکونی خسارت دیده از حوادث غيرمترقبه ٢٩٢٣ واحد از اماکن مسکونی تجاری و عمومی خسارت دیده از جنگ تحميلی در داخل استان و ١٩۴٠٠ واحد مسکونی خسارت دیده از سوانح طبيعی درسایر استانھا (روستاھای منطقه الموت استان قزوین سرعين استان اردبيل شھرستان بم استان کرمان شھرستان کنارک سيستان وبلوچستان منطقه ھریس آذربایجان شرقی) با استفاده از اعتبارات ملی بازسازی شدند. مطالعه و جابجایی ٣٣ روستای در معرض خطرات ناشی از زلزله لغزش زمين رانش و حریم مخزن سدھا ایمن سازی ٨۶ روستا با احداث کانال دیوار ساحلی الیروبی رودخانه ھا احداث ۴ خانه عالم روستایی ٢ باب مسجد یک واحد غسالخانه پاسگاه مرزی و مدرسه از دیگر فعاليتھای عمرانی این نھاد را فقط در روستاھا برشمرد و در خاتمه خاطر نشان کرد: حوادث خبر نمی کنند لذا برای پيشگيری از تلفات جانی و مالی با استفاده از تسھيالت قرض الحسنه و باز پرداخت طوالنی مدت مسکن مقاوم بسازیم. عمده مشکل واحدھای تولي نقدینگی و سرمایه در گردش پروژه ھای افتتاحی بنياد مس استان در ١۵ مھر ماه سردار خرم : اقدام دانشگاه شھدا ستودنی است بازخوانی ضرورت ھای ذاتی به بھانه ھفته ناجا شاھکار شيرمردان ایران تکم جھان شد گذری بر چالش ھای و نيازھ آذربایجان غریی گزارش تصویری صبحگاه مش مناسبت ھفته ناجا در ارومي جنگ بدون مرز / ماھواره ھا کنند یک درخواست ساده به م وعده مدیرعامل قطار آذربایج خط فرعی قطار ریل باس س مراسم صبحگاه مشترک نير مناسبت گراميداشت ھفته ٢ تندیس و یک نقره سھم ک جشنواره بين المللی کودکا گراميداشت ھفته دفاع مقد دوربين کشاورزی آذربایجانغربی به اروميه نباید تعطيل شود استاندار : تمرکز ٨۶ درصدی اسفبار است! انتقاد رئيس اتاق بازرگانی ا کاشت چغندرقند در استان ستاد احيای دریاچه اروميه نيست عدم پرداخت بيمه محصوالت بدبينی کشاورزان شده اس فعاليت بيش از ٢٠٠ ھزار بھ آذربایجانغربی مردم آذربایجانغربی در شھ تھران کارگری می کنند! تجارت محصوالت کشاورزی بازدید اعضای کميسيون کش کنترل ریزگردھای دریاچه ارو گزارش تصویری مراسم اختت شمس تبریزی در خوی برگزاری بيش از ١۶٠٠ برنام آذربایجان غربی آذربایجان غربی ٢۴٠٠٠٠ س شھرداری ھا در حال گذر از ھستند گزارش تصویری جشنواره با پلدشت اشتغال فرزندان شھدا و ایثا شھيد استان است تشریح سياستھای اقتصا حاتم بخشی بانکھا از کيس a href="<?php > bloginfo('url') ;?>" t t " bl k"

15 -واحد-مس... خبرگزاری تسنيم - ١١٠ واحد مسکن روستايی در شھرستان ب ن احداث شد 11:44 10/02/2016 ق.ظ of 2 1

16 تملک زمين برای جابجايی روستای پيله درق انجام شد پايگاه خبری تحليلی سيفار مغان کد مطلب: سيفار شھرستان اجتماعی تاریخ انتشار: ي, /07/11 11:00 رئيس بنياد مسکن شھرستان گرمی: از اخطار قم در راه ایران! تملک زمين انجام شد ریيس بنياد مسکن شھرستان گرمی گفت: تملک زمين به مساحت چھار ھکتار و شش ھزار و شانزده متر مربع برای جابجایی روستای پيله درق جھت احداث مسکن مقاوم با الگوھای معماری معيشت محور انجام شد. امروز نگاھبا از برگزاری نخ ترامپ تا اعت دریافت حقو لکهای برای ھای پرداخت خرید این روز به گزارش سيفار طی مراسمی و با حضور اھالی روستای پيله درق و تعدادی از مسئوالن شھرستان گرمی تحویل زمين مکایابی شده برای جابجای روستای پيله درق از منابع طبيعی به مساحت چھارھکتار و شش ھزار و شانزده مترمربع تحویل بنياد مسکن شھرستان گرمی شد. در این مراسم لطفی معاون فرماندار در نظر گرفتن تمامی نيازھای روستائيان و انجام کار کارشناسی در جابجایی روستا را جزء اولویت ھای کاری ذکر کرد و افزود: پيگيریھای و فعاليتھای انجام یافته بنياد مسکن بخشداری موران و منابع طبيعی برای حل مشکل این روستا قابل تقدیر است و خواستار سرعت بخشيدن به مراحل بعدی با در نظر گرفتن تمامی جوانب کارشناسی شد. رحيمی ریيس بنياد مسکن گرمی ھم در این مراسم گفت: با توجه به اینکه روستای پيله درق در معرض حوادث غير مترقبه قرار گرفته و ساليان سال است که جزء دغدغه ھای اساسی اھالی و مسئولين بود با پيگيری صورت گرفته تملک آن از منابع طبيعی به اتمام رسيد و مراحل جابجایی روستا و واگذاری زمين به روستایيان در محل جدید برای احداث مسکن مقاوم با الگوھای معماری معيشت محور با درخواست اھالی و تشکيل پرونده و ھماھنگی و اخذ مجوزھای الزم از اداره کل بنياد مسکن استان انجام می گيرد. عملکرد 14 جھانی تاریخ تصاویر آیا اتحاد 70 دیگر را خواھ خودکشی پ خودکشی + اولين کارخان در یک قدمی صبحگاه مش برگزار شد آزمونی به نا سابق اباعبدالحسي بيمه کرد/تج از خداوند مت رسيدن به ب دفاعی و آما حذف درسھ مقدس/ ھزی تضعيف بنيه توزیع ١۵ ھز بازار/ازسرگي خانه شمش ھمچنان در تھدیدھای پ مراسم طش 11:47 10/02/2016 ق.ظ f 4 1

17 ...-اجرای-طرح-ھادی-در-روستاھای-بيش-از/ نسخه قابل چاپ - اجرای طرح ھادی در روستاھای بيش از ٢٠ خانوار گلستان - ايسنا ق.ظ 1 of 1 10/02/ :49

18 نسخه چاپ of 1 ب.ظ 10/02/ :01 بھرهبرداری از 968 واحد مسکن مقاومسازی شده در آبادان 968 واحد مسکن محرومين مقاومسازی شده در روستاھای شھرستان آبادان با حضور ریيس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ریيس بنياد مسکن انقالب اسالمی و استاندار خوزستان به بھرهبرداری رسيد. کد خبر: ١١۶٧٧١ تاریخ: ٠٧ مھر - ١٣٩۵ ١٢:١۶ این واحدھای روستایی با اعتباری بالغ بر 144 ميليارد ریال تسھيالت بانکی و 53 ميليارد ریال تسھيالت بالعوض ساخته شده است. ساخت این واحدھای مسکونی یک سال و نيم به طول انجاميده و امروز با حضور مخبرف ریيس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و تابش ریيس بنياد مسکن انقالب اسالمی به بھرهبرداری رسيد. قرارداد ساخت 4000 واحد مسکن محرومين در روستاھای جنگزده و تخریبشده از زمان جنگ تحميلی در شھرستانھای آبادان و خرمشھر با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و بنياد مسکن انقالب اسالمی در سال 1394 منعقد شده است که از این تعداد 1870 واحد تکميل شده است و در جریان سفر ریيس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و ریيس بنياد مسکن انقالب اسالمی به استان خوزستان این واحدھای مسکونی افتتاح شدند. مرجع / ایسنا

19 -ميليون-تو... خبرگزاری تسنيم - ٣٩۵ ميليون تومان اعتبار برای اجرای طرحھادی روستايی در شھرستان ب... 01:44 10/02/2016 ب.ظ of 1 1

20 -ھزار-ت ن-قی... خبرگزاری تسنيم - ۶ ھزار ت ن قير رايگان در روستاھای چھارمحال و بختياری توزيع شد 01:46 10/02/2016 ب.ظ f 1 1

21 نسخه چاپ of 3 ب.ظ 10/02/ :48 رئيس بنياد مسکن شھرستان گرمی: ریيس بنياد مسکن شھرستان گرمی گفت: تملک زمين به مساحت چھار ھکتار و شش ھزار و شانزده متر مربع برای جابجایی روستای پيله درق جھت احداث مسکن مقاوم با الگوھای معماری معيشت محور انجام شد. به گزارش خبرگزاری بسيج از گرمی به نقل از سيفار طی مراسمی و با حضور اھالی روستای پيله درق و تعدادی از مسئوالن شھرستان گرمی تحویل زمين مکایابی شده برای جابجای روستای پيله درق از منابع طبيعی به مساحت چھارھکتار و شش ھزار و شانزده مترمربع تحویل بنياد مسکن شھرستان گرمی شد. در این مراسم لطفی معاون فرماندار در نظر گرفتن تمامی نيازھای روستائيان و انجام کار کارشناسی در جابجایی روستا را جزء اولویت ھای کاری ذکر کرد و افزود: پيگيریھای و فعاليتھای انجام یافته بنياد مسکن بخشداری موران و منابع طبيعی برای حل مشکل این روستا قابل تقدیر است و خواستار سرعت بخشيدن به مراحل بعدی با در نظر گرفتن تمامی جوانب کارشناسی شد. رحيمی ریيس بنياد مسکن گرمی ھم در این مراسم گفت: با توجه به اینکه روستای پيله درق در معرض حوادث غير مترقبه قرار گرفته و ساليان سال است که جزء دغدغه ھای اساسی اھالی و مسئولين بود با پيگيری صورت گرفته تملک آن از منابع طبيعی به اتمام رسيد و مراحل جابجایی روستا و واگذاری زمين به روستایيان در محل جدید برای احداث مسکن مقاوم با الگوھای معماری معيشت محور با درخواست اھالی و تشکيل پرونده و ھماھنگی و اخذ مجوزھای الزم از اداره کل بنياد مسکن استان انجام می گيرد.

22 ...افزايش-وام-بھسازی-و-نوسازی-واحد/ قابل چاپ - افزايش وام بھسازی و نوسازی واحدھای روستايی به ٢٠٠ ميليون ریال - خ of 1 ب.ظ 10/02/ :51 شناسه خبر: یکشنبه ١١ مھر - ١٣٩۵ ١٣:٠٣ استانھا < آذربایجان شرقی

23 -ھزار-متر... خبرگزاری تسنيم - ۴٠٠ ھزار مترمربع راه روستايی اردبيل بھسازی میشود 01:54 10/02/2016 ب.ظ of 1 1

24 - NewsArticles/Print انعقاد تفاھم نامه منطقه آزاد اروند و رييس بنياد مسکن < پايگاه خبری مناطق آزاد و ويژه پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران انعقاد تفاهم نامه منطقه آزاد اروند و رييس بنياد مسكن ميليارد ریال ھزینه در دستور کار این دو نھاد اجرایی 550 روستای آبادان و خرمشھر با اعتباری بالغ بر 101 تحقق برنامه بھسازی و نوسازی قرار گرفت. به گزارش فرينا اسماعيل زمانی مدير عامل و رئيس ھيئت مديره سازمان و عليرضا تابش رئيس بنياد مسکن انقالب اسالمی در نشستی مشترک تفاھم نامه ھمکاری دو جانبه در خصوص بھسازی معابر و احداث اماکن عمومی و احداث و تکميل واحدھای مسکونی روستايی منعقد کردند. در اين نشست محمدخانی مدير کل بنياد مسکن انقالب اسالمی خوزستان گزارشی از فعاليت ھای انجام شده در اين زمينه را تا اواخر شھريور سال جاری ارائه داد و گفت: طبق تفاھم نامه ھای صورت گرفته ميان سازمان منطقه آزاد اروند و بنياد مسکن انقالب اسالمی تا کنون از 101 روستا موضوع تفاھم نامه در پيشرفت 65 درصدی عمليات بھسازی و نوسازی صورت گرفته است. 70 روستا با در بخشی ديگر عزيز الله مھديان معاون امور بازسازی و مسکن روستايی بنياد مسکن انقالب اسالمی خاطرنشان کرد: از سال 84 تا کنون ساالنه برنامه نوسازی 200 ھزار واحد در کشور تحقق پيدا کرده است که ما تاکنون بالغ بر يک ميليون و 900 ھزار واحد را به پايان رسانده و تحويل دادهايم. مھديان با بيان اينکه واحدھای روستايی مناطق مرزی از تسھيالت 20 ميليون تومانی بھره خواھند برد ادامه داد: در خرمشھر و آبادان حدود 4 ھزار و 200 احداثی وجود دارد که با تسھيالت 15 ميليون تومانی بوده و از اين پس اين تسھيالت به 20 ميليون تومان افزايش خواھد يافت. وی با اشاره به کمک 5 و نيم ميليون تومانی بالعوض به گيرندگان وامھای نوسازی و مسکن روستايی گفت: منابع اين طرح از ستاد اجرايی فرمان امام و سازمان منطقه آزاد اروند می باشد. موضوع تفاھم نامه سازمان منطقه آزاد اروند و بنياد مسکن انقالب اسالمی اشاره به اجرای طرح ھادی در روستاھای آبادان و خرمشھر دارد. تامين زيرساخت ھای الزم در بخش ھای مختلف فضاھای عمومی مانند خانه بھداشت مدرسه و مسجد کار بخشی از موضوع تفاھم نامه است که امروز به امضای اسماعيل زمانی و عليرضا تابش رسيد. نوع موضوع: خبر of 2 ب.ظ 10/02/ :14

25 نسخه چاپ of 1 ق.ظ 10/02/ :21 مدیرکل بنياد مسکن استان اردبيل گفت: ظرفيت روستاھای ھدف گردشگری استان اردبيل بر خالف قابليت گردشگری این استان مغفول مانده است. به گزارش تابناک اردبيل فرھاد سبحانی در بازدید از روستای ھدف گردشگری خمس تصریح کرد: در طول برنامه پنجم توسعه توجه چندانی به روستاھای ھدف گردشگری استان نشده و تنھا یک روستای گردشگری معرفی شده است. وی افزود: این در حالی است که اقليم و سابقه فرھنگی استان اردبيل موجب شده روستاھای متعدد با ظرفيتھای گردشگری در شھرستانھا شکل بگيرد که ھر یک میتواند محل بازدید گردشگران باشد. مدیرکل بنياد مسکن استان حمایت از روستاھای ھدف گردشگری را در دو محور دانست و افزود: از جمله اینکه در برنامه ششم توسعه ثبت ١١ روستا به عنوان روستای ھدف گردشگری برنامه ریزی شده است. به گفته سبحانی با مطالعات پیدرپی مھمترین روستاھایی که قابليتھای شاخص گردشگری دارند احصا شده و جھت معرفی انتخاب شدهاند. وی اضافه کرد: عالوه بر این اجرای طرح ھادی در روستاھای با قابليت گردشگری از جمله برنامهھای بنياد مسکن است. مدیرکل بنياد مسکن استان با بيان اینکه در ھزار و ٢٩ روستای باالی ٢٠ خانوار استان تنھا در ٣٨۴ مورد طرح ھادی اجرا شده است ادامه داد: در صورتی که در روستایی طرحھای سرمایهگذاری اجرا شود و روستا از قابليتھای اجرای طرح ھادی برخوردار باشد اجرا در اولویت است. سبحانی نمونه روستای ھدف گردشگری را خمس دانست و افزود: این روستا طی سالھای اخير رشد و توسعه قابلتوجھی داشته و با مشارکت مطلوب اھالی شاھد اجرای طرح ھادی و آسفالتریزی نيز ھستيم. وی با بيان اینکه در طی سالھای اخير ۴٠٠ ھزار مترمربع از معابر روستایی استان آسفالت شده است اضافه کرد: بخش عمده آسفالتریزی در روستاھای خلخال به ثبت رسيده است. مدیرکل بنياد مسکن استان به اجرای ٢٠ ھزار مترمربع آسفالت در روستای ھدف گردشگری خمس اشاره و تصریح کرد: در واقع مشارکت مردم و حضور سرمایهگذاران موجب شد این روستا توسعه یابد و امروز از وضعيت مطلوبی در طرح ھادی خود برخوردار است.

26 نسخه چاپ of 1 ق.ظ 10/02/ :32 فضای تفریحی ورزشی برای 291 روستای باالی 200 خانواردر استان خوزستان احداث خواھد شد استاندار با اعالم این خبر گفت:تفاھم نامه ای بين بنياد مسکن انقالب اسالمی و استانداری خوزستان بمنظور کمک به ساماندھی نظام سکونتگاھی و ارتقای سطح کيفی و بھبود شرایط محيطی و سکونتی در روستاھای باالی 200 خانوار استان منعقد شده است. دکترغالمرضا شریعتی افزود:براساس این تفاھم نامه فضای تفریحی ورزشی با نام "طرح بوستان اميد روستایی" برای 291 روستای باالی 200 خانوار استان که فاقد امکانات تفریحی ھستند احداث می شود. وی افزود:مدت اجرای این تفاھم نامه از تاریخ ابالغ به مدت پنج سال است.

27 /-/بھسازی-محيط- 30 -روستا-در-شھرھای-ابادان-و-خرمشھر بھسازی محيط 30 روستا در شھرھای آبادان و خرمشھر - نمايش محتوای خبر - صدا و سيم... یکشنبه ١١ مھ جست بھسازی محيط روستا در شھرھای آبادان و خرمشھر رای شما ميانگين (0 آرا) 1212 مشاھده به گزارش خبرگزاری صدا و سيما مرکز آبادان معاون عمران روستایی کشور در مراسم افتتاح پارک ساحلی و گردشگری و اصالح معابر روستای بدریه خرمشھر گفت: بر اساس تفاھم نامه مشترک بنياد مسکن انقالب اسالمی و منطقه آزاد اروند در روستاھای باالی 20 شھرستانھای آبادان و خرمشھر طرح ھادی اجرا و محيط روستایی بھسازی خواھد شد. خانوار آقای شاملو افزود: طبق برآورد اوليه برای اجرای این طرح حدود صد ميليارد تومان اعتبار نياز است. وی خاطرنشان کرد: ھم اکنون بھسازی 30 روستای شھرستانھای آبادان و خرمشھر به پایان رسيده و حدود 35 روستای دیگر در دست اقدام است. معاون عمران روستایی کشور گفت: با توجه به باال بودن سطح آب در شھرستان خرمشھر و آلودگيھای زیست محيطی اصالح شبکه فاضالب یکی از نيازھای اساسی است که در صورت تامين اعتبارات الزم این طرح به طور کاملی اجرا خواھد شد. ١٢:١۴ ١٣٩۵/٠٧/٧ 1117 مشاھده * نام نام خانوادگی * آدرس ایميل 884 مشاھده دیدگاهھا * تایيد متن پاسخ انصراف 02:17 10/02/2016 ب.ظ of 2 1

28 -واحد-مسکن-مقاوم-سازی-شده-محرومان-در-روستاھای-اباد واحد مسکن مقاوم سازی شده محرومان در روستاھای آبادان بھره برداری شد. - نما... پرتال معاونت امور استان ھا صدا و سيمای آبادان خبر بھره برداری شد. ش ا ا ميانگين (0 آرا) آیين بھره برداری از 968 واحد مسکن مقاوم سازی شده در شھرستان آبادان با حضور عليرضا تابش رئيس بنياد مسکن انقالب اسالمی رئيس ستاد اجرائی فرمان امام (ره) اسماعيل زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان انجام شد. یک ھزار و 870 واحد مسکن مقاوم سازی شده ویژه محرومان با مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند بنياد مسکن انقالب اسالمی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) امروز چھارشنبه در روستاھای آبادان و خرمشھر افتتاح و به بھره برداری می رسد. براساس تفاھم نامه سال 1394 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) سازان منطقه آزاد اروند و بنياد مسکن انقالب اسالمی ساخت 4 ھزار واحد مسکن محرومان در روستاھای جنگ زده و تخریب شده از زمان جنگ تحميلی در شھرستان ھای آبادان و خرمشھر در دستور کار قرار گرفت که یک ھزار و 870 واحد آن به بھره برداری می رسد. مدیرکل بنياد مسکن خوزستان روز چھارشنبه در حاشيه بھره برداری از واحدھای مسکونی مقاوم سازی محرومان آبادان در جمع خبرنگاران رسانه ھا گفت:این واحد ھا با پرداخت 144 ميليارد ریال تسھيالت و 53 ميليارد ریال وام بالعوض طی مدت 1.5 سال مقاوم سازی شده است. ˈمحمد خانی نوذری افزود:ھمچنين طرح ھای بھسازی معابر روستایی در 101 روستای آبادان و خرمشھر بھره برداری شد. وی با بيان پيش بينی ھزینه کرد سه ھزار ميليارد ریال اعتبار مشترک بين بنياد مسکن انقالب اسالمی و سازمان منطقه آزاد اروند برای بازسازی معابر روستایی شھرستان ھا آبادان و خرمشھر گفت:تاکنون 180 ميليارد ریال برای بھسازی معابر روستایی در خرمشھر و آبادان ھزینه شده است. قرار است 910 واحد در روستاھای خرمشھر نيز امروز چھارشنبه به بھره برداری برسد. ١٢:٠٨ ١٣٩۵/٠٧/٧ 02:31 10/02/2016 ب.ظ of 3 1

29 نسخه چاپی ب.ظ 1 of 1 10/02/ :35 سفر رئيس بنياد مسکن کشور به منطقه آزاد اروند

30 نسخه چاپی ب.ظ 1 of 1 10/02/ :37 با حضور مسئوالن ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و بنياد مسکن انقالب اسالمی واحد مسکن محرومان در روستاھای آبادان و خرمشھر افتتاح می شود

31 نسخه چاپی ب.ظ 1 of 1 10/02/ :37 ٩۶٨ واحد مسکن مقاومسازی شده در روستاھای آبادان افتتاح شد

32 :: - تحقق تعھد نوسازی ساالنه ٢٠٠ ھزار واحد مسکونی رو... 02:40 10/02/2016 ب.ظ of 3 1 صفحه اصلي اخبار گزارش تصویری مقاالت معرفی کتاب وبالگ ھای روستایی بانک روستا مجالت روستایی درباره ما ارتباط با ما جستجو اخبار خوزستان فھرست قيم شماره مطلب: :36 چھارشنبه 07 مھر 1395 جستجو [پيش نمایش چاپ] [بازگشت به صفحه جستجو] [RSS] تحقق تعهد نوسازي سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکوني روستايي در کشور معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنياد مسکن انقالب اسالمی گفت: از سال ٨۴ تاکنون به طور ساالنه ٢٠٠ ھزار واحد مسکونی روستایی نوسازی شده اند. ف جستجو... استان ھا اخبار استانھا معرفی روستاھا وبالگ ھاي روستا سایر خدمات عزیزالله مھدیان در آئين بھره برداری از چند طرح نوسازی در روستاھای خرمشھر با بيان اینکه تاکنون یک ميليون و ٩٠٠ ھزار واحد مسکونی روستایی در کشور نوسازی شده اند اظھار کرد: حدود ۵ ميليون و ٢٠٠ ھزار مسکن روستایی در کشور وجود دارد که اکثر آنھا در حوادث آسيبپذیر بودهاند. به گفته وی زلزله بيشترین آسيب را به مناطق روستایی وارد می کند. معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنياد مسکن انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مقاوم سازی منازل روستایی عنوان کرد: برای نوسازی واحدھای مسکونی روستایی مبلغ پنج ميليون و ۵٠٠ ھزار تومان وام بالعوض به روستائيان پرداخت می شود که منابع مالی این طرح از طریق ستاد اجرایی فرمان امام و سازمان منطقه آزاد اروند خواھد بود. مھدیان با بيان اینکه پيشتر کار نوسازی ٢ ھزار و ٧٠٠ واحد مسکونی آغاز شده است تصریح کرد: به این واحدھا که به دليل مشکالت مالی توان ادامه کار نداشتند مبلغ چھار ميليون تومان کمک بالعوض اعطا می شود تا منازلشان را تکميل کنند. وی یادآور شد: از تعداد کل واحدھای یاد شده رسيده است. ۵٧٠ واحد آن در آبادان و ٩١٠ واحد در خرمشھر تکميل و به بھرهبرداری معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنياد مسکن انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شروع نوسازی ١٧٠ ھزار واحد مسکونی با تسھيالت پنج ميليون تومانی و بھره چھار درصد در کشور گفت: در سال جاری ميزان این تسھيالت به ٢٠ ميليون تومان با کارمزد پنج درصد بالغ شده است. جھت استف در سایت اوقات شرع مھدیان ادامه داد: امسال برای بيش از ١٢٠ ھزار واحد مسکونی تسھيالت ھزار واحد دیگر نيز تسھيالت ٢٠ ميليون تومانی دریافت می کنند. ١٨ ميليون تومانی در نظر گرفته شده و ٨٠ وی با اشاره به اعطای تسھيالت ٢٠ ميليون تومانی به واحدھای روستایی مناطق مرزی اضافه کرد: حدود چھار ھزار و ٢٠٠ واحد مسکونی در شھرھای آبادان و خرمشھر با استفاده از این تسھيالت احداث شده اند. معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنياد مسکن انقالب اسالمی در پایان بيان کرد: با کمک مالی سازمان منطقه آزاد اروند و بنياد مسکن فضاھای عمومی از جمله خانه بھداشت مدرسه و مسجد در قالب طرحھای ھادی در روستاھای یاد شده انجام شد و کار پایانی تعدادی از واحدھای ناتمام در دست انجام است. منبع: مھر ثبت کننده: 1 مطالب مرتبط پرداخت وام ۲۰ ميليون توماني براي مقاومسازي مسکن روستايي در نوار ساحلي بوشهر مدیرکل بنياد مسکن استان بوشھر گفت: برای مقاوم سازی مسکن روستایی در نوار ساحلی استان بوشھر ٢٠ ميليون تومان و سایر نقاط روستایی ١٨ ميليون تومان به ازا ھر واحد تسھيالت کم بھره پرداخت میشود. 21:24 شنبه 10 مھر 1395 بيشتر واحدهاي مسکوني روستايي کشور در برابر حوادث آسيب پذيرند معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنياد مسکن انقالب اسالمی گفت:حدود پنج ميليون و 200 ھزار واحد مسکن روستایی در کشور وجود دارد که بيشتر این واحدھا در حوادث طبيعی آسيب پذیر بوده اند. 23:46 چھارشنبه 07 مھر طرح هادي و 296 مسکن روستايي نوساز در گلستان آماده بهره برداري شد مدیر کل بنياد مسکن انقالب اسالمی گلستان گفت: اجرای 18 طرح ھادی و نوسازی 296 واحد مسکن روستایی در سایر خدمات استان با ھزینه کرد 103 ميليارد ریال به پایان رسيد و بمناسبت روز روستا بھره برداری می شود. 15:38 سه شنبه 06 مھر روستا امسال زير پوشش طرح بهسازي ميرود معاون عمرانی روستایی بنياد مسکن گفت: امسال 22:28 جمعه 26 شھریور 1395 سه ميليون واحد روستايي مقاوم سازي شد 2 ھزار و 500 روستا را در کشور زیر پوشش بھسازی قرار میدھيم. اذان ص طلوع آ اذان ظ عصر غروب اذان مغ عشا نيمه ش جھت استف سایت ی

33 نسخه چاپ of 1 ق.ظ 10/02/ :41 مدیرکل بنياد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی از افزایش وام بھسازی و نوسازی واحدھای مسکونی روستایی تا 200 ميليون ریال خبرداد. حافظ باباپور روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظھار کرد: تسھيالت بھسازی و نوسازی واحدھای مسکونی کم دوام روستایی امسال از 150 ميليون ریال به 180 تا 200 ميليون ریال با سود 5 درصد افزایش یافته و با برنامه ریزھای انجام گرفته این وام به متقاضيان واجد شرایط پرداخت خواھد شد. وی خاطرنشان کرد: این وام شامل افرادی می شود که برای دریافت وام تشکيل پرونده داده اما اقدامی نکرده اند و حداکثر ظرف مدت دو ھفته تسھيالت جدید را دریافت خواھند کرد. باباپور با بيان اینکه مقاوم سازی مسکن روستایی از اولویت برنامه ھای این نھاد است اظھار کرد: این وام نيز در راستای مقاوم سازی واحدھای مسکونی روستایی در مقابل انواع بحران ھا پرداخت می شود. مدیرکل بنياد مسکن آذربایجان شرقی ھمچنين از مقام سازی نزدیک به 12 ھزار واحد مسکونی در استان در سالجاری خبر داد. باباپور با اشاره به پيشرفت 52 درصدی طرح مقاوم سازی مسکن روستایی استان افزود: بھينه سازی مصرف انرژی در مسکن روستایی ایجاد مسکن مقاوم و بادوام روستایی و حفظ ھویت معماری بومی مسکن روستایی از اھداف اجرای این طرح است. براساس سرشماری سال 90 بيش از سه ھزار روستای دارای سکنه در آذربایجان شرقی ثبت شده که نزدیک به دو ھزار روستا باالی 20 خانوار است. نزدیک به 1.2 ميليون نفر از 3.8 ميليون نفر جمعيت استان در روستاھا زندگی می کنند./ایرنا

34 ...نصب-وسايل-بازی-در- ٧ -روستای-آبد/ قابل چاپ - نصب وسايل بازی در ٧ روستای آبدان/ تعريض معابر روستايی - خبرگزار of 1 ق.ظ 10/02/ :36 شناسه خبر: شنبه ١٠ مھر - ١٣٩۵ ١٩:١٠ استانھا < بوشھر

35 ...پارک-بزرگ-روستايی-سرآب-ننيز/ - نسخه قابل چاپ - پارک بزرگ روستايی «سرآب ننيز» شھرستان گچساران افتتاح شد ق.ظ 1 of 1 10/02/ :34 شناسه خبر: شنبه ١٠ مھر - ١٣٩۵ ١٧:٣٠ استانھا < کھگيلویه و بویراحمد

36 نسخه چاپ of 1 ب.ظ 10/02/ : واحد مسکن مقاوم سازی شده محرومان در روستاھای آبادان بھره برداری شد 968 واحد مسکن مقاوم سازی محرومان در روستاھای آبادان روز چھارشنبه در آیينی با حضور جمعی از مدیران کشوری استانی و شھرستانی در آبادان بھره برداری شد. کد خبر: ١١۶٧٧٩ تاریخ: ٠٧ مھر - ١٣٩۵ ١٣:٣۶ به گزارش رھياب آیين بھره برداری از 968 واحد مسکن مقاوم سازی شده در شھرستان آبادان با حضور عليرضا تابش رئيس بنياد مسکن انقالب اسالمی رئيس ستاد اجرائی فرمان امام (ره) اسماعيل زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان انجام شد. یک ھزار و 870 واحد مسکن مقاوم سازی شده ویژه محرومان با مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند بنياد مسکن انقالب اسالمی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) امروز چھارشنبه در روستاھای آبادان و خرمشھر افتتاح و به بھره برداری می رسد. براساس تفاھم نامه سال 1394 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) سازان منطقه آزاد اروند و بنياد مسکن انقالب اسالمی ساخت 4 ھزار واحد مسکن محرومان در روستاھای جنگ زده و تخریب شده از زمان جنگ تحميلی در شھرستان ھای آبادان و خرمشھر در دستور کار قرار گرفت که یک ھزار و 870 واحد آن به بھره برداری می رسد. این واحد ھا با پرداخت 144 ميليارد ریال تسھيالت و 53 ميليارد ریال وام بالعوض طی مدت 1.5 سال مقاوم سازی شده است. ھمچنين طرح ھای بھسازی معابر روستایی در 101 روستای آبادان و خرمشھر بھره برداری شد. قرار است 910 واحد در روستاھای خرمشھر نيز امروز چھارشنبه نيز به بھره برداری برسد.

37 :: - بيشتر واحدھای مسکونی روستايی کشور در برابر حوادث... 02:41 10/02/2016 ب.ظ of 3 1 صفحه اصلي اخبار گزارش تصویری مقاالت معرفی کتاب وبالگ ھای روستایی بانک روستا مجالت روستایی درباره ما ارتباط با ما جستجو اخبار خوزستان فھرست قيم شماره مطلب: :46 چھارشنبه 07 مھر 1395 جستجو [پيش نمایش چاپ] [بازگشت به صفحه جستجو] [RSS] بيشتر واحدهاي مسکوني روستايي کشور در برابر حوادث آسيب پذيرند معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنياد مسکن انقالب اسالمی گفت:حدود پنج ميليون و 200 ھزار واحد مسکن روستایی در کشور وجود دارد که بيشتر این واحدھا در حوادث طبيعی آسيب پذیر بوده اند. ف جستجو... استان ھا اخبار استانھا معرفی روستاھا وبالگ ھاي روستا سایر خدمات عزیزالله مھدیان در حاشيه آیين بھره برداری از چند واحد نوسازی و مقاوم شده مسکن روستایی در شھرستان آبادان در جمع خبرنگاران رسانه ھا با بيان اینکه در زلزله و حوادث طبيعی بيشترین آسيب به مناطق روستایی وارد شده گفت:از ابتدای برنامه چھارم توسعه مقرر شد که ساالنه 20 ھزار واحد روستایی از سوی بنياد مسکن نوسازی شود. وی ادامه داد:از سال 84 تاکنون ساالنه برنامه نوسازی 200 ھزار واحد در کشور تحقق یافته است که بيش از یک ميليون و 900 ھزار واحد تکميل و تحویل شده است. معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنياد مسکن انقالب اسالمی ھمچنين با بيان در دست اجرا بودن نوسازی و بھسازی و مقاوم سازی 170 ھزار واحد مسکن روستایی اضافه کرد:این اقدامات با تسھيالت 50 ميليون ریالی و کارمزد 4 درصد آغاز شد که امسال این تسھيالت به 200 ميليون ریال و کارمزد پنج درصد رسيده است. مھدیان گفت:سال جاری نيز به بيش از 120 ھزار واحد مسکونی تسھيالت 180 ميليون ریالی پرداخت شده و 80 ھزار واحد نيز از تسھيالت 200 ميليون ریالی بھره مند می شود. معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنياد مسکن انقالب اسالمی ھمچنين در سخنانش با بيان اینکه واحدھای روستایی مناطق مرزی از تسھيالت 200 ميليون ریالی بھره مند می شود گفت:در خرمشھر و آبادان حدود چھار ھزار و 200 واحد احداثی وجود دارد که با تسھيالت 150 ميليون ریالی بوده و از این پس این تسھيالت به 200 ميليون ریال افزایش می یابد. به گزارش ایرنا یک ھزار و 870 واحد مسکن مقاوم سازی شده ویژه محرومان با مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند بنياد مسکن انقالب اسالمی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) امروز چھارشنبه در روستاھای آبادان و خرمشھر به بھره برداری رسيد. این واحدھای مسکونی با حضور محمد مخبر ریيس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) عليرضا تابش ریيس بنياد مسکن انقالب اسالمی غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان عارف نوروزی مدیرعامل بنياد برکت بھره برداری شد. پروژه ھای بھسازی روستایی از محل اعتبارات تفاھم نامه منعقد شده بين بنياد مسکن انقالب اسالمی و سازمان منطقه آزاد اروند اجرایی شده است. براساس تفاھم نامه سال 1394 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) سازان منطقه آزاد اروند و بنياد مسکن انقالب اسالمی ساخت چھار ھزار واحد مسکن محرومان در روستاھای جنگ زده و تخریب شده از زمان جنگ تحميلی در شھرستان ھای آبادان و خرمشھر در دستور کار قرار گرفت که یک ھزار و 870 واحد آن امروز چھارشنبه بھره برداری شد. در این آیين 960 واحد مسکونی در روستاھای آبادان و 910 واحد در روستاھای خرمشھر مورد بھره برداری قرار گرفت. کن جھت استف در سایت اوقات شرع منبع: ایرنا ثبت کننده: 1 مطالب مرتبط تمامي واحدهاي مسکوني روستايي در اردبيل مقاومسازي ميشوند مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبيل گفت: با برنامهریزیھای انجام شده برای تامين امنيت جانی و مالی افراد تمامی واحدھای مسکونی روستاھا تا ١٠ سال آینده مقاوم سازی و بھسازی خواھند شد. 15:31 پنجشنبه 11 شھریور 1395 بازسازي 1000 باب منزل مسکوني روستايي در البرز معاون ھماھنگی امور عمرانی استاندار البرز گفت: با ساخت و سازھای غير مجاز درحاشيه رودخانهھا به شدت برخورد میشود. 14:42 پنجشنبه 11 شھریور 1395 احياي سفره آردي در شهرستان بشرويه/ طرح هادي ۴ روستاي درميان افتتاح مي شود احيای سفرهبافی(سفره آردی) در شھرستان بشرویه برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی در سرایان توقيف ١٨ رأس اسب و االغ در بيرجند احداث کارگاه صنایع دستی ماشتهبافی در قاین و کاھش ٣.٧۵ درصدی والدت در شھرستان درميان از جمله خبرھای شھری خراسان جنوبی است. 20:03 شنبه 30 مرداد 1395 بيش از 71 هزار مسکن روستايي در لرستان مقاوم نيستند معاون بنياد مسکن لرستان گفت: بيش از 71 ھزار مسکن روستایی در استان غيرمقاوم ھستند. 19:06 شنبه 30 مرداد 1395 تداوم پرداخت تسهيلات مقاوم سازي به خانه هاي روستايي استان يزد مدیرکل بنياد مسکن استان یزد از تداوم مقاوم سازی خانه ھای روستایی و افزایش واحدھای مقاوم به بيش از 20 ھزار واحد مسکونی با ابالغ تسھيالت جدید در استان خبر داد. 14:55 سه شنبه 26 مرداد 1395 اذان ص طلوع آ اذان ظ عصر غروب اذان مغ عشا نيمه ش جھت استف سایت ی سایر خدمات

38 - :: اجرای طرح بوستان روستايی در استان خوزستان :: 02:42 10/02/2016 ب.ظ of 3 1 صفحه اصلي اخبار گزارش تصویری مقاالت معرفی کتاب وبالگ ھای روستایی بانک روستا مجالت روستایی درباره ما ارتباط با ما جستجو اخبار خوزستان فھرست قيم شماره مطلب: :53 چھارشنبه 07 مھر 1395 جستجو [پيش نمایش چاپ] [بازگشت به صفحه جستجو] [RSS] اجراي طرح بوستان روستايي در استان خوزستان تفاھم نامه اجرای طرح بوستان روستایی با مشارکت بنياد مسکن انقالب اسالمی و استانداری خوزستان منعقد شد ف جستجو... استان ھا اخبار استانھا معرفی روستاھا وبالگ ھاي روستا سایر خدمات به موجب این تفاھمنامه در 291 روستای باالی 20 خانوار استان خوزستان طرح ھای عمرانی و فضای سبز از جمله فضاھای ورزشی درختکاری تامين روشنایى و پارک احداث می شود. برای اجرای این تفاھم نامه 66 ميليارد تومان اعتبار که در نظر گرفته شده است که از سوی بنياد مسکن انقالب اسالمی اداره تملک دارایی و دھياری ھا تامين خواھد شد. منبع: خبرگزاری صدا و سيما ثبت کننده: 1 مطالب مرتبط کلنگ آغاز ساخت بوستان و پا رک محله اي در روستاي محلچه اوز به زمين زده شد با حضورمعاون استاندار فارس و فرماندار ویژه الرستان ساخت بوستان و پارک محله ای در روستای محلچه اوز آغاز شد. 22:37 یک شنبه 04 مھر 1395 برخورداري روستاهاي رودهن از طرح هادي بخشدار رودھن گفت: تمام روستاھای رودھن از طرح ھادی برخوردار شدهاند. 21:01 دوشنبه 22 شھریور 1395 پنج پارک کودک در روستاهاي اسدآباد احداث شد بخشدار مرکزی اسدآباد گفت: پنج پارک کودک در روستاھای این شھرستان احداث شده که تاکنون برای اجرای این طرح ھا 500 ميليون ریال اعتبار ھزینه شده است. 12:33 یک شنبه 24 مرداد 1395 ۹۰ بوستان روستايي در استان بوشهر افتتاح ميشود مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری بوشھر گفت: ھمزمان با ھفته دولت ٩٠ بوستان روستایی در استان بوشھر که به امکانات و پارکی ورزشی و رفاھی مجھز است افتتاح میشود. 10:28 سه شنبه 19 مرداد ميليارد تومان تسهيلات به طرح هاي درآمد زاي روستايي پرداخت مي شود معاون امور دھياری ھای سازمان شھرداری ھا و دھياری ھا گفت : در خصوص اشتغال روستایی تا پایان سال جاری 100 ميليارد تومان تسھيالت به طرح ھای درآمد زای روستایی که منجر به توليد اشتغال و مھارت شود پرداخت می شود. 11:51 سه شنبه 15 تير 1395 جھت استف در سایت اوقات شرع اذان ص طلوع آ اذان ظ عصر غروب اذان مغ عشا نيمه ش جھت استف سایت ی سایر خدمات

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري www.bonyadmaskan.com تلفن: - 88955918 021 و ن ی Public @ Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /07/04 رديف عنوان منبع خبري صفحه 1 اختصاص 27 هزار تن قير به كهگيلويه و بويراحمد

توضیحات بیشتر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي سه شنبه 96 04/27/ رديف عنوان منبع خبري

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي سه شنبه 96 04/27/ رديف عنوان منبع خبري www.bonyadmaskan.com تلفن: - 88955918 021 و ن ی Public @ Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي سه شنبه 96 04/27/ رديف عنوان منبع خبري صفحه مقاوم سازي 56 درصد مسكن روستايي استان زنجان نيازمند

توضیحات بیشتر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي شنبه 96 /04/03 رديف عنوان منبع خبري صف

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي شنبه 96 /04/03 رديف عنوان منبع خبري صف www.bonyadmaskan.com تلفن: - 88955918 021 و ن ی Public @ Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي شنبه 96 /04/03 رديف عنوان منبع خبري صفحه 1 پرداخت 3 مدل وام براي ساخت مسكن اجاره اي سازه

توضیحات بیشتر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي دوشنبه 96 /04/26 رديف عنوان منبع خبري

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي دوشنبه 96 /04/26 رديف عنوان منبع خبري www.bonyadmaskan.com تلفن: - 88955918 021 و ن ی Public @ Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي دوشنبه 96 /04/26 رديف عنوان منبع خبري صفحه 1 ساخت 3 هزار و 600 واحد مسكن روستايي براي خانوارهاي

توضیحات بیشتر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي دوشنبه 96 /05/16 رديف عنوان منبع خبري

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي دوشنبه 96 /05/16 رديف عنوان منبع خبري www.bonyadmaskan.com تلفن: - 88955918 021 و ن ی Public @ Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي دوشنبه 96 /05/16 رديف عنوان منبع خبري صفحه 1 هزينه سالانه 40 هزار ميليارد ريال براي مقاوم

توضیحات بیشتر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي سه شنبه 96 04/20/ رديف عنوان منبع خبري

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي سه شنبه 96 04/20/ رديف عنوان منبع خبري www.bonyadmaskan.com تلفن: - 88955918 021 و ن ی Public @ Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي سه شنبه 96 04/20/ رديف عنوان منبع خبري صفحه 1 ساخت 45 هزار مسكن شهري توسط بنياد مسكن باشگاه

توضیحات بیشتر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي دوشنبه 96 /04/19 رديف عنوان منبع خبري

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي دوشنبه 96 /04/19 رديف عنوان منبع خبري www.bonyadmaskan.com تلفن: - 88955918 021 و ن ی Public @ Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي دوشنبه 96 /04/19 رديف عنوان منبع خبري صفحه 1 رييس بنياد مسكن اعلام كرد : مسكن اجتماعي در

توضیحات بیشتر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 96 /02/10 صفحه منبع خبري عنوان

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 96 /02/10 صفحه منبع خبري عنوان www.bonyadmaskan.com تلفن: - 88955918 021 و ن ی Public @ Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 96 /02/10 صفحه منبع خبري عنوان رديف 2 خبرگزاري مهر امسال 103 پروژه طرح هادي در استان

توضیحات بیشتر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي چهارشنبه 96 /05/11 رديف عنوان منبع خبر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي چهارشنبه 96 /05/11 رديف عنوان منبع خبر www.bonyadmaskan.com تلفن: - 88955918 021 و ن ی Public @ Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي چهارشنبه 96 /05/11 رديف عنوان منبع خبري صفحه سالانه 40 هزار ميليارد ريال صرف مقاوم سازي واحدهاي

توضیحات بیشتر

دکتر عباس عادلی شهیر شهردار منطقه 2 : با اجرای 60 پروژه عظیم شهری، شاهد تحولات عمرانی کلانشهر تبریز خواهیم بود

دکتر عباس عادلی شهیر شهردار منطقه 2 : با اجرای 60 پروژه عظیم شهری، شاهد تحولات عمرانی کلانشهر تبریز خواهیم بود دکتر عباس عادلی شھیر شھردار منطقھ : 2 با اجرای 60 پروژه عظیم شھری شاھد تحولات عمرانی کلانشھر تبریز خواھیم بود ھمزمان با میلاد مسعود دومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام حسن مجتبی ) ع ) طی مراسمی

توضیحات بیشتر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي چهارشنبه 96 /04/14 رديف عنوان منبع خبر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي چهارشنبه 96 /04/14 رديف عنوان منبع خبر www.bonyadmaskan.com تلفن: - 88955918 021 و ن ی Public @ Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي چهارشنبه 96 /04/14 رديف عنوان منبع خبري صفحه خبرآنلاين 3 وام قرض الحسنه 8 ميليون توماني جهت

توضیحات بیشتر

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود

فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود دوشنبه 04 تیر - 1397 09:16 فرماندار تهران: ایجاد اشتغال به عنوان یکی از سیاست های عمومی دولت باید مطرح شود تحریریه خبر- معاون استاندار و فرماندار تهران در دومین جلسه شورای اداری شهرستان تهران به ایفای

توضیحات بیشتر

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک

اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املا ک (موضوع مواد ٧ و ٨٠ ق.م.م.) F20-30-001 ویرایش از تاریخ : تا تاریخ: صفحه 1 از 5 این قسمت توسط اداره امورمالیاتی کشور تکمیل میشود: محل بار شماره اظهارنامه: نسخه اظهارنامه:

توضیحات بیشتر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /06/14 رديف عنوان منبع خبري

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /06/14 رديف عنوان منبع خبري www.bonyadmaskan.com تلفن: - 88955918 021 و ن ی Public @ Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي يكشنبه 95 /06/14 رديف عنوان منبع خبري صفحه 1 فراخوان دومين مسابقه عكاسي "خانه روستايي" اعلام

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95

Microsoft Word - الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها 95 {الزامات و ضوابط انتخاب پروژه ها} 1- در توزیع اعتبارات و انتخاب پروژه ها رعایت مفاد و قوانین و مقررات ذیل ضروري می باشد : مواد قانون برنامه پنجم توسعه کشور و اسناد راهبردي و برنامه عملیاتی شهرستانها در

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز بخش اول : انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی : طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 6 - تسهیالت در مقابل سپرده بلند مدت - اعطای تسهیالت خرید خودرو و لوازم منزل "طرح تسهیالتی

توضیحات بیشتر

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي دوشنبه 95 /09/22 رديف عنوان منبع خبري

تلفن: و ن ی Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي دوشنبه 95 /09/22 رديف عنوان منبع خبري www.bonyadmaskan.com تلفن: - 88955918 021 و ن ی Public @ Bonyadmaskan.com گروه اطلاع رساني اداره كل روابط عمومي دوشنبه 95 /09/22 رديف عنوان منبع خبري صفحه 1 حاشيه نشيني روستايي هويت و اقتصاد روستاها را

توضیحات بیشتر

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان

6- نحوه دسترسی به خدمت 8- جزییات خدمت 4- مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروان 6 نحوه دسترسی به خدمت 8 جزییات خدمت 4 مشخصات خدمت نوع مخاطبین 3 ارائه دهنده خدمت بسمه تعالی فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خدمت: صدور پروانه بهره برداری محصوالت و فرآوردههای )فرآوری مرحله اول( بخش

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Autumn 97 vA04

Seasonal Report Autumn 97 vA04 گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار پاييز ١٣٩٧ ٩٧ بیشترین نرخ تبدیل کاربران به کاربران خریدار تهران بیشترین تغییرات نصب فعال در دسته ی ابزار ها: ١٨ بیشترین رشد تعداد برنامه ها در دسته ی آشپزی و رستوران: ١٤ ساعت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ASSANAMEH33

Microsoft Word - ASSANAMEH33 اساسنامه کانون دوستداران فرھنگ ايران در منطقه واشنگتن دی سی و حومه اساسنامه موضوع تاريخچه صفحه ١ ١ فصل اول: کليات و اھداف ٢ ٤ فصل دوم: سازمانھا فصل سوم: عضويت و شرايط آن ٤ ٥ ٥ فصل چھارم: متمم يکم متمم

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسک سفیر افلاک بررسی میکند: کلاه گشاد دولت بر سر متقاضیان مسکن مهر شناسه خبر : ۵۸۶۷ یکشنبه ۲۱ ا ذر - ۱۳۹۵ ۰۷:۳۳ مسکن مهر که روزگاری قرار بود مشکل اصلی بسیاری از خانوارهای خرما بادی را برطرف کند امروز با حواشی

توضیحات بیشتر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر

5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر 5- جزییات خدمت نوع مخاطبین 4- مشخصات خدمت 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی بسمه تعالی ضمیمه 1 1- عنوان خدمت: استعالم واحدها و عناصر تقسیمات کشوری نام دستگاه اجرایی: دفتر تقسیمات کشوری

توضیحات بیشتر

باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف، فعالیت ها و رویکردها

باسمه تعالی  مرکز مطالعات اقتصادی  بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت  اهداف، فعالیت ها و رویکردها باسمه تعالی مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت اهداف فعالیت ها و رویکردها اردیبهشت 95 تاسیس و هدف مرکز مطالعات اقتصادی در سال 90 ذیل بسیج دانشجویی تاسیس شد با سه هدف: طرح مسائل اقتصادی

توضیحات بیشتر

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد

در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی عنوان خد در مرحله اطالع رسانی خدمت 4- مشخصات خدمت 5- جزییات خدمت 6- نحوه دسترسی بهخدمت نوع مخاطبین 3- ارائه دهنده خدمت فرم شناسنامه خدمت اجرایی عنوان خدمت: تفكيك كنتور نام اجرایی: شركت آب و فاضالب شهری اهواز نام

توضیحات بیشتر

مديرکل محترم تربيت بدنی استان

مديرکل محترم تربيت بدنی استان هندبال جمهوری اسالمی بسمه تعالی آئين نامه اجرايي مناطق هشتگانه هندبال مقدمه: با توجه به بررسی بعمل آمده و ارزيابی برنامه عملياتی سال گذشته آئين نامه پيشنهادی تهيه و در اختيار رؤسای هيئت ها قرار گرفت. در

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می

خبرگزاری سفیر افلاک   سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می سفیرافلاک گزارش می دهد اقدامات مسکن وار برای ندامتگاه الیگودرز/ بحرانی ترین زندان کشور به جای انتقال بازسازی می شود شناسه خبر : ۱۲۰۵۵ دوشنبه ۲۴ مهر - ۱۳۹۶ ۰۷:۱۸ ندامتگاه الیگودرز با سابقه 42 سال به یکی

توضیحات بیشتر

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی

فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه شرکت خدمات مشاوره مشاوره و ارایه مدارك الزم و متقاضی فرآیند صدور و تمدید موافقت اصولی بازدید از محل احداث طرح مراجعه به شرکت خدمات ثبت تقاضا در سامانه مشاوره و ارایه مدارك الزم و الکترونیکی و تکمیل پرونده تکمیل فرم درخواست صدور موافقت اصولی و تحویل به کشاورزی

توضیحات بیشتر

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا

گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا گزارش سفر دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خلیج فارس و جزایر جنوب ایران تاریخ سفر: 7 تا 31 آذر ماه 3131 اساتید: دکتر محمدرضا حافظ نیا دکتر ابراهیم رومینا و دکتر سیروس احمدی میزبان اساتید

توضیحات بیشتر

محتوای بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده در سال 94

محتوای بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده در سال 94 محتوای بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده در سال 94 تخفی ف ع وارض تخریب و نوسازی در ساخت و سازهای مسکونی درصد تخفیف عوارض ویژه پ لاک های کمت ر از متر در پروانه های ویژه پاک های بیش تر از 300 متر مربع در پروانه

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - tafviz.doc

Microsoft Word - tafviz.doc سراسر کشور محترم استانداران گروههاي داراي پروانه فعالیت دستور العمل تفویض اختیار صدور مجوز دفاتر فرعی (شعبه) موضوع : به استانداران قانون فعالیت احزاب جمعیتها و انجمن ها در ششهرستانها موضوع مواد 1 و 2 با

توضیحات بیشتر

برنامه دروس دوره کارشناسی

برنامه دروس دوره کارشناسی ربانهم ردوس دوره کارشناسی )مهندسی عمران ) )ورودیهای و بعد از آن( های درسی: تعداد کل های درسی این مجموعه به شرح زیر می باشد: مطابق مصوبه شواری عالی انقالب فرهنگی دروس عمومی دروس پایه 68 دروس اصلی و تخصصی

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا

در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبا در ادامه نشست خبری روز دوشنبه ۵۲ تیرماه امسال به درخواست جامعه مطبوعاتی ذینفعان بخش دارویی کشور صاحب نظران حوزه دارویی کشور تشکل های دانشجویی و دیدهبان شفافیت و عدالت اقدام به انتشار و تبیین گزارش خود

توضیحات بیشتر

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج

Fars News Agency : سردار غیب‌پرور؛ از مسئولیت‌های آموزشی در سپاه تا نگاه فراجغرافیایی به بسیج گروه : سیاسی حوزه : امنیتی و دفاعی شماره : ۱۳۹۵۰۹۱۷۰۰۱۷۶۸ تاریخ : ۹۵/۰۹/۱۷-۲۱:۰۳ آشنایی با سوابق ري یس جدید سازمان بسیج غیب پرور از سردار های آموزشی در مسي ولیت تا نگاه فراجغرافیایی سپاه بسیج به سردار

توضیحات بیشتر

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساخ هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1396) مصوبه هيأت چهار نفره استان ) خدمات مهندسي گروه ساختماني 1 تا 2 طبقه از 3 تا 5 طبقه از 6 تا 7 طبقه از

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation سوخت مایع %70 عنوان عملکرد سال 94 سال 95 تاکنون 9766 275 497 شبکه گذاري KM 160044 3638 انشعاب شهري 1794 117567 4012 انشعاب روستایی 4176-39055 حجم گاز جایگزین در صنعت 44058 521197 20160 اشتراك پذیري 20638

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D208DDFEDCFE520E5D2EDE4E520E620CFD1C7E3CF3838>

<4D F736F F D208DDFEDCFE520E5D2EDE4E520E620CFD1C7E3CF3838> چ یده تا ج حآمار ری ه و ا د خا وار ی ی و رو تا ی سال ١٣٨٨ د ر آمار ی ت روی کار و ر ماری 2 پيشگفتار: اين طرح از سال 1342 در مناطق روستايي و از سال 1347 در مناطق شهري به اجرا درامده است. از سال 1353 علاوه

توضیحات بیشتر

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز

جدول شرایط و تعداد ضامنین مورد نیاز باسمه تعالی بخش اول انواع عقوداسالمی و اعطای تسهیالت در قالب طرح های تسهیالتی طرح های تسهیالتی : - طرح تکریم - طرح کوثر 5 - طرح کوثر 6 - وام قرض الحسنه ازدواج - وام قرض الحسنه عادی - تسهیالت در مقابل سپرده

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation وزارت راه و شهرسازي مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي تجارب جهانی در خصوص مدیریت بحران سیلاب و بررسی میدانی سیلابهاي اخیر در کشور مقصود پوریاري- عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي 1398/2/8 آمار

توضیحات بیشتر

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک

پائیز شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در ک ................................. شرکت فن آوران طرح نو گلستان راهنمای ثبت نام دانشجویان در کمیسیون داخلی دانشجوی گرامی! برای طرح پرونده در کمیسیون داخلی کلیه پیگیری ها و پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و

توضیحات بیشتر

روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظ

روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظ روش اجرایی صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری مقدمه: به استناد ماده 6 آییننامه ایجاد اصالح تکمیل درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها مصوب 1394/06/04 هیئت محترم وزیران دارندة

توضیحات بیشتر

Microsoft PowerPoint - 11???? ????? [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 11???? ????? [Compatibility Mode] PRINCIPLES OF MARKETING Eighth Edition Philip Kotler and Gary Armstrong Chapter 15 RETAILING AND WHOLESALING اھداف فصل تشريح نقش خرده فروشان و عمده فروشان در کانال توزيع توصيف انواع اصلی خرده فروشان به

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED >

<4D F736F F D20C7D3E4C7CF20C7D3CADAE1C7E320C7D1D2EDC7C8ED20DFEDDDED20CADEC7D6C7ED > ( / ) ( 12 ( ) )» اطلاعات در برگههاي استعلام ارزيابي كيفي تامينكنندگان (فرم خود اظهاري) بايد دقيق و خوانا وارد شوند. مدارك و مستندات فرستاده شده داراي امضاي مجاز و مهر شركت باشد و مناقصهگران بايد امتياز

توضیحات بیشتر

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و

شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی پژوهشی «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و «مرحله پژوهشی» مرحله اول : تعیین موضوع کمیته راهبری وظیفه استاد)ان( راهنما در تعیین وجه ناهمانندی و امانت داری موضوع کاربرگ 3 انتخاب استاد)ان( راهنما براساس دستورالعمل مربوط )توسط دانشجو( تا پایان نیمسال

توضیحات بیشتر

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط

نام فرايند: انتخاب واحد دانشجوي مشروط 1 فرآيند جديد نام فرايند: انتخاب واحد تامين كنندگان: اساتيد راهنما و اداره آموزش مشتريان: دانشجويان هدف: انجام انتخاب واحد دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مسئول واحد : مدير آموزش تحويل برگه انتخاب واحد تكميل

توضیحات بیشتر

گزارش ساالنه شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم شاخص كل )بر مبناي 1395=100 ( در

گزارش ساالنه شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم شاخص كل )بر مبناي 1395=100 ( در گزارش ساالنه قيمت كاالها و خدمات مصرفي خانوارهای كشور- 1397 تاریخ انتشار: اردیبهشتماه 1398 روند افزایشي نرخ تورم )بر مبناي 1395=100 ( در سال 1397 براي كل كشور و مناطق شهري و روستایی به ترتیب عدد 136.9

توضیحات بیشتر

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل

فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل فرم سفارت انگلیس متقاضی محترم لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید. تمامی تاریخ ها را به میالدی و با ذکر )روز/ ماه/ سال( و تمامی سواالت مربوط به مسائل مالی را به پوند بنویسید. بدیهی است که در صورت ناقص

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - final ostandarii

Microsoft Word - final ostandarii شرح وظايف كارگروه تخصصي تامين مسكن با مسي وليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي فهرست مطالب: فصل اول: كليات فصل دوم: شرح وظايف فصل سوم: اعضاء كارگروه فصل اول: كليات قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و شرح وظايف

توضیحات بیشتر

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا

اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است G2. ارتقاء سطح دارائیهای فکری و توانمندیهای پژوهشی هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده دا اهداف کالن و اهداف اختصاصی نیز پس از جدول ارائه شده است هدف اختصاصی: افزایش تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی- پژوهشی معتبر بمیزان 22 درصد تا پایان سال 49-1 استراتژی: افزایش تعداد طرحهای پژوهشی تصویب

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - buy-nima.docx

Microsoft Word - buy-nima.docx بسمه تعالی راهنمای جامع خرید ارز نيمایی از صفر تا صد صرافی عليزاده آذر ٩٧ مقدمه : سامانه نيما از سال ٩۶ به صورت آزمایشی و در جهت شفاف سازی خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز راه اندازی شد. این سامانه از

توضیحات بیشتر

فرم گزارش كار هفتگي

فرم گزارش كار هفتگي قابل توجه دانشجويان متقاضی ( درس کار آموزي ) مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارآموزي 1 اخذ واحد كارآموزي در زمان ثبت نام 2 جستجو براي يافتن محلي مناسب جهت كارآموزي و كسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.

توضیحات بیشتر

شركت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران تعرفه حق انشعاب آب براي يك واحد مسكوني ارقام به ریال سال 1397 تبصره 3 تبصره 2 نام شرکت مناطق شهرداری حق انشعاب جمع

شركت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران تعرفه حق انشعاب آب براي يك واحد مسكوني ارقام به ریال سال 1397 تبصره 3 تبصره 2 نام شرکت مناطق شهرداری حق انشعاب جمع تعرفه حق انشعاب آب براي يك واحد مسكوني ارقام به ریال تبصره 3 تبصره 2 نام شرکت مناطق شهرداری حق انشعاب جمع 17,340,000 4,800,000 1,140,000 11,400,000 1 17,340,000 17,340,000 13,005,000 13,005,000 4,800,000

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال

بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد دورود سال بسمه تعالي دانشگاه علوم پزشكي لرستان معاونت آموزشي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (فرم خالصه رزومه اساتید مجتمع آموزش عالي سالمت واحد سال 9-9 نام و نام خانوادگي: شماره شناسنامه: 5975 عنوان آخرين

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني

Microsoft Word - پرسش و پاسخ .امور توسعه منابع انساني بسمه تعالي سو الات پركاربرد دستگاه هاي اجرايي كشور مرتبط با حوزه ا موزشي كاركنان دولت (امور توسعه منابع انساني) ١- منظور از دوره هاي ا موزشي مصوب چيست به ا ن دسته از دوره هاي ا موزشي كوتاه مدت كه با اخذ

توضیحات بیشتر

سالنامه ا ماری استان ا ذربايجان شرقی- ١٣٩٣ گزيده اطلاعات سالنامه ٩٣ گزیده اطلاعات سالنامه آماري 1393 استان آذربایجان شرقی با مساحت کیلومترمرب

سالنامه ا ماری استان ا ذربايجان شرقی- ١٣٩٣ گزيده اطلاعات سالنامه ٩٣ گزیده اطلاعات سالنامه آماري 1393 استان آذربایجان شرقی با مساحت کیلومترمرب گزیده اطلاعات سالنامه آماري 1393 استان آذربایجان شرقی با مساحت 45490.89 کیلومترمربع و اختصاص دادن 2.76 درصد از مساحت کشور به خود در گوشه شمال غربی فلات ایران بین 05 دقیقه و 45 درجه حداقل و 22 دقیقه و 48

توضیحات بیشتر

اطالعیه )2( نحوه تشکیل پرونده و ثبتنام در سامانه فاز 2 صندوق رفاه دانشجویی 1- نحوه تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه زمان ثبت نام اولیه در سا

اطالعیه )2( نحوه تشکیل پرونده و ثبتنام در سامانه فاز 2 صندوق رفاه دانشجویی 1- نحوه تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه زمان ثبت نام اولیه در سا اطالعیه )2( نحوه تشکیل پرونده و ثبتنام در سامانه فاز 2 صندوق رفاه دانشجویی 1- نحوه تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه زمان ثبت نام اولیه در سایت گلستان جایی که پرسیده میشود آیا متقاضی سرای دانشجویی

توضیحات بیشتر

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند

كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماند كارگروه تخصصي آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان اصفهان اولويتهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي سال 7931 رديف نام سازمان عنوان پروژه طرح جامع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی استان اصفهان اداره كل حفاظت محيطزيست

توضیحات بیشتر

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز

گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران گزارشی از نخستین همایش بینالمللی روشنایی و نورپردازي ایران از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میز از 25 آذر شیراز به مدت 3 روز میزبان نخستین همایش روشنایی و نورپردازي ایران بود. در این همایش بین المللی که در مجموعه سرزمین سبز برگزار شد میزبان اساتید و بزرگان روشنایی و نورپردازي جهان بود در این همایش

توضیحات بیشتر

AutSat

AutSat صفحه: 2 فهرست مطالب هدف............ 3... ارشد...... 4... پنجم...... 4... ترم ششم.........4 اختراعات......5 شرايط تمديد سنوات در کارشناسي تمديد سنوات ترم 2 تمديد سنوات 2 حمايت مالي )تشويقي( از چاپ مقاالت

توضیحات بیشتر

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مهندسین مشاور سبزاندیش پایش)ساپ( این شرکت در سال 1380 با هدف ارائه خدمات مشاورهای طراحی نظارت اجرا و مدیریت طرح درپروژههای عمرانی توسعهای آمایشی تحقیقاتی و پژوهشی تأسیس گردیده و تخصصهای آن در زمینههای

توضیحات بیشتر

Slide 1

Slide 1 Delivering your strategy. شرکت گلف اجنس ی ایران شرکت گلف اجنس ی ایران )عضو گروه گلف بین امللل( با بیش از نیم قرن سابقه حرفهای از سال 1337 شمس ی در زمینه های مختلف حمل و نقل به خصوص در حوزه کشتیرانی و خدمات

توضیحات بیشتر

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه

دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه دوره بازگشت سرمایه از هزینه هاي سرمایه گذاري در طول دوران احداث جهت خرید نصب و راه اندازي تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح استفاده می گردد تا اینکه طرح جهت بهره برداري و تولید محصول و یا عرضه خدمات پیش

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ICDL2_3.doc

Microsoft Word - ICDL2_3.doc عنوان حرفه: رايانه كار ICDL درجه 2 دفتر ارزشيابي مهارت 1 فرم 1 فهرست محتوي ارزشيابي عملي رديف فهرست محتوي دارد ندارد ١ توضيح مختصر در مورد ارزشيابي عملي ) كليات ( ٢ دستورات براي آزمونگر ) آماده سازي تجهيزات

توضیحات بیشتر

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی

2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی 2 خدمات مشاوره بانکداری شرکتی گروه خدمات مشاوره بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین به عنوان اولین بانک ارایه دهنده خدمات بانکداری شرکتی و به منظور پاسخگویی شایستهتر به نیاز مشتریان و پیریزی مشارکتی پایدار

توضیحات بیشتر

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378>

<4D F736F F D20CFD3CAE6D1C7E1DAE3E120E4CDE6E520E3CDC7D3C8E52081EDD4D1DDCA20DDEDD2EDDFED20D8D1CD9DE5C7ED20C7CCD1C7EDED2E646F6378> دستورالعمل نحوه محاسبه پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي طرحهاي اجرايي ممكن است از يك يا چند پيمان (خاتمه يافته جاري و يا پيمانهايي كه در آينده بايستي منعقد شوند) تشكيل شده باشد لذا به منظور محاسبه پيشرفت فيزيكي

توضیحات بیشتر

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه

بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه بسمه تعالی دستورالعمل اجرایی نهمین دوره توانمندسازی سال 96 با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضاء هیأت علمی در توسعه جایگاه علمی کشور و تحقق دانشگاه تمدنساز اسالمی و تقویت زمینه و ظرفیتهای علمی و تربیتی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Gozaresh 19 september

Microsoft Word - Gozaresh 19 september گزارشی از آکسیون اعتراضی در محکومیت قتل شاھرخ زمانی در زندان رجاي ی شھر سیزدھم سپتامبر ٢٠١۵ خبر جانباختن شاھرخ زمانی از فعالین سوسیالیست جنبش کارگری ایران در سراسر جامعھ ایران و جھان پیچید بلافاصلھ ھمھ

توضیحات بیشتر

سالھ راھبردی دانشکده داروسازی تبریز برنامھ 5 دانشکده داروسازی تبریز بھ عنوان یکی از دانشکده ھای برتر داروسازی کشور بر آن است با بھره گیری از

سالھ راھبردی دانشکده داروسازی تبریز برنامھ 5 دانشکده داروسازی تبریز بھ عنوان یکی از دانشکده ھای برتر داروسازی کشور بر آن است با بھره گیری از بھ عنوان یکی از دانشکده ھای برتر داروسازی کشور بر آن است با بھره گیری از نیروی علمی فعال کادر اداری پویا و دانشجویان علاقھ مند سھم بسزایی در ارتقاء علم داروسازی و سلامت جامعھ داشتھ باشد. این دانشکده با

توضیحات بیشتر

نحوه بررسی تقویم اقتصادی

نحوه بررسی تقویم اقتصادی نحوه بررسی تقویم اقتصادی پرشین چارت تقویم اقتصادی چیست تقویم مورد استفاده معامله گران است که به منظور بررسی رویداد های مهم اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران با بررسی این تقویم از تاریخ و

توضیحات بیشتر

نام سند: فرم ثبت مشخصات

نام سند: فرم ثبت مشخصات فرم خوداظهاری: ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب مشخصات شناسنامهاي متقاضی: نام و نامخانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: صادره : کدملي: سوابق تحصيلی: مدرك رشته- گرايش سال اخذ نام دانشگاه ليسانس فوق ليسانس دکترا

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - 11 ضميمه دو

Microsoft Word - 11 ضميمه دو 155 ضميمه 2: سرانههاي تا سيسات شهري مباني نظري برنامه 5 ساله فرهنگي اجتماعي شهر تهران 156 157 مساجد و اماكن مذهبي نظر به نقش مسجد و اهميت آن و با توجه به پراكندگي مساجد و اماكن مذهبي در سطح شهرها و محلات

توضیحات بیشتر

فرم شمارة 1 درخواست صدور ضمانتنامه بانكي اين فرم ميباست توسط متقاضي تكميل امضاء و مهر گردد. احتراما اينجانب...با مشخصات زير ضمن ارائه اطالعات اعتباری

فرم شمارة 1 درخواست صدور ضمانتنامه بانكي اين فرم ميباست توسط متقاضي تكميل امضاء و مهر گردد. احتراما اينجانب...با مشخصات زير ضمن ارائه اطالعات اعتباری فرم شمارة درخواست صدور ضمانتنامه بانكي اين فرم ميباست توسط متقاضي تكميل امضاء و مهر گردد. احتراما اينجانب...با مشخصات زير ضمن ارائه اطالعات اعتباری بانكي و مستندات درخواستي متقاضي استفاده از ضمانتنامه

توضیحات بیشتر

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان

تاریخ شروع به کاردفاتر استان اردبیل در طرح املاک پیشخوان بسمه تعالی برگزاری جلسه توجیهی طرح املاک پیشخوان در تاریخ 18/11/1391 (مختص دفاتر استان اردبیل) به اطلاع دفاتر محترم استان اردبیل که در دوره آموزش الکترونیکی طرح فوق شرکت نموده اند می رسانیم جلسه توجیهی

توضیحات بیشتر

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ٩٠ /٥٨٨٨١ ١٣٩٠ /٠٣/١٧ دارد جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي غيردولتي شرکت دولتي پست بانک و مو سسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. با سلام احترام ا بدينوسيله به پيوست "دستورالعمل اعطاي جوايز به

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - istgah

Microsoft Word - istgah سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دفتر پایش فراگیر بخش ایستگاههاي پایش آلودگی هوا تنظیم: شهرام سپهرنیا ري یس گروه پایش آلودگی هوا و صداي محیط ایستگاه هاي پایش آلودگی هوا در بخش پایش آلاینده

توضیحات بیشتر

No Slide Title

No Slide Title فصل اول 1 ویرایش یازدهم دومینیک سالواتوره مقدمه اهداف آموزشی: و معنی آموختن اهمیت جهانی شدن. استانداردهای و الملل بین تجارت بین رابطه آموختن کشوری. زندگی الملل. بین اقتصاد پولی و تجارت مفاهیم توضیح و توصیف

توضیحات بیشتر

مقـدمـه:

مقـدمـه: عنوان حرفه: نقشه کشی عمومی ساختمان درجه نام شرکت کننده : شماره داوطلبی : تاريخ آزمون : دفتر ارزشيابی مهارت فرم عنوان حرفه: نقشه کشی عمومی ساختمان درجه فهرست محتوي ارزشيابی عملی رديف فهرست محتوي دارد ندارد

توضیحات بیشتر

مدارك مورد نياز جهت وام قرض الحسنه شهريه

مدارك مورد نياز جهت وام قرض الحسنه شهريه مدارك مورد نياز وام قرض الحسنه ضروري مربوط به نيمسال اول 96-97 1- تكميل فرم در خواست وام و تعهد نامه 2- فتوكپي از كارنامه تحصيلي 3- اصل مدارك بيمارستاني يا اصل مدارك حوادث و اتفاقات )سال جاري( 4- فتوكپي

توضیحات بیشتر

راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب

راهنمای سمنتاک مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب راهنمای "سمنتاک" مقدمه ثبت نام ورود فهرست مطالب II... II... فعال سازی حساب کاربری... IV به سامانه... VI جستجوی مدرک و سفارش... VII سفارشات... IX حساب کاربری... X مشخصات کاربری... XI خروج از سامانه... XII

توضیحات بیشتر

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال

لیست ارائه دروس رشته:زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی مقطع کارشناسی کد رشته: مخصوص ورودیهای 92 و بعد آن ترم ورود و ترم اعمال ترم اول عربی قسمت اول: )قواعد و متون( 0 متون نظم )( پیشگامان نظم فارسی آیین نگارش و ویرایش دستور زبان فارسی) ( متون نثر )( متون ادبی- تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 0 بالغت )معانی( زبان خارجه جمع ها ترم

توضیحات بیشتر

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378>

<C8D1E4C7E3E520D2E3C7E4ED20E3D5C7CDC8E5202DCFDFCAD1ED D20C8D1C7ED20C7D8E1C7DAEDE52E786C7378> برنامه زماني مصاحبه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در آزمون دكتري سال 1397 كد رشته امتحاني نام رشته امتحاني كد محل رشته*گرايش كد موسسه نام موسسه شهر كد محل نام دوره تاريخ مصاحبه 16 تير زبان وادبيات فارسي

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - ePayment.doc

Microsoft Word - ePayment.doc را مای رپدا ت ا ر ی دار دگان کار ھای و تاب سيويليكا - مرجع دانش www.civilica.com بانك مقالات كنفرانسهاي كشور توجه: ممكن است تغييراتي در وضعيت سرويس دهي بانكهاي مختلف ايجاد شود كه براي اطمينان نهايي مي

توضیحات بیشتر

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجریان و همکاران اصلی طرح بسمه تعالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين معاونت پژوهشي فرم پیش پايان نامه تحقیقاتی عنوان فارسی طرح: نام و نام خانوادگی مجری/ مجريان به فارسی و انگلیسی: دانشکده/مرکز تحقیقاتی: نوع مطالعه:

توضیحات بیشتر

خبرگزاری سفیر افلاک مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی

خبرگزاری سفیر افلاک   مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی مدیرکل اوقاف لرستان مطرح کرد احیاء دانشکده مستقل قرا نی لرستان در گرو احداث ساختمان جدید/ اوقاف با خرافه پرستی مقابله میکند شناسه خبر : ۱۷۰۰۸ سه شنبه ۱۵ ا بان - ۱۳۹۷ ۱۱:۴۰ مدیرکل اوقاف و امور خیریه لرستان

توضیحات بیشتر

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم :

استعالم قیمت دو مرحله ای خرید Patch Cord TEH SHOPPING LIST ACTIVITIES FOR IPBB نام واحد: مدیریت زنجیره تامین FO شماره استعالم : قیمت )ریال( 30 0.5m Simplex OS 9/15µm 1 0.8m Simplex OS 9/15µm 16 1m Simplex OS 9/15µm 3 56 1.5m Simplex OS 9/15µm 0 3m Simplex OS 9/15µm 5 m Simplex OS 9/15µm 6 0.5m Simplex OS 9/15µm 7 5m Simplex OS

توضیحات بیشتر

روش اجرايي کنترل سوابق.doc

روش اجرايي کنترل سوابق.doc شرکت کارگزاري تدبیرگر سرمایه روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت تاریخ تهیه: 87/02/25 موضوع مسي ولیت تهیه کننده تا یید کننده تصویب کننده نام شماره : RC01 صفحه: 1 از: 6 شماره بازنگري: صفر امضا و تاریخ روش اجرایی

توضیحات بیشتر

Seasonal Report Spring 98-4-Small Quality

Seasonal Report Spring 98-4-Small Quality گزارش فصلی توسعهدهندگان بازار بهار ١٣٩۸ بهار ٩۸ در یک نگاه 2 1 3 بیشترین تغییرات نصب فعال در دسته ی امتیازی: ۸/۹ بیشترین رشد تعداد برنامه ها در دسته ی خرید: ۸ ساعت اوج خرید برنامه ها ۱۲ ظهر ساعت اوج خرید

توضیحات بیشتر

منتخب آمار گردشگران بین المللی ایران معاونت گردشگری

منتخب آمار گردشگران بین المللی ایران معاونت گردشگری ICHTO منتخب آمارهای گردشگران بین المللی ایران معاونت گردشگری دفتر برنامهریزی و حمایت از توسعه گردشگری فروردین فهرست...صفحه اهم آمار گردشگران ورودی و خروجی کشور در سال... بخش یک : آمار گردشگران ورودی به

توضیحات بیشتر

باسمه تعالي

باسمه تعالي گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي گزارش»تحوالت بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال «که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است

توضیحات بیشتر

Report

Report گزارش ارزيابی شونده دوره ارزيابی: سال 9 تاريخ تهيه گزارش: 96// جدول راهنمای علايم وضعيت علامت وضعيت شرح وضعيت محدوده %9. - % %7. - %89.99 %6. - %7.99 %- %9.99 عالي خوب متوسط ضعيف اداره کل استاندارد استان

توضیحات بیشتر

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام

انواع سقف برای دهانه های بزرگ بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام بررسی انواع سقف که در ساختمان هایی با دهانه های بزرگ استفاده می شوند پایگاه خبری تحلیل فوالد مرکزآهن اصفهان- خیابان امام خمینی- چهار راه شریف- مجتمع الماس- طبقه 5- واحد 515 مرکزآهن بررسی انواع سقف که در

توضیحات بیشتر

بسمه تعالي

بسمه تعالي و ن ش گاه عل وم زپ شک ی دا خدمات ب هدا شت ی ردما ن ی اریان معاو ن ت بی ن ا ل مل ل آیین نامه اجرایی استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران مقدمه: با استعانت از خداوند متعال و

توضیحات بیشتر

سازمان مدرسه

سازمان مدرسه سازمان مدرسه مطهره رجبی عطیه افشاری سازمان مدرسه متشکل از مدير شوراها و انجمن اولياء و مربيان مي باشد. مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي و اصلي ترين رکن تعليم و تربيت است که به منظور تربيت

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc

Microsoft Word - Form Karamuzi.doc گزارش خلاصه فعاليتهاي هفتگي (به تعداد لازم تكثير شود) نام و نام خانوادگي : گزارش هفتگي شماره : تارخ شروع كارآموزي : رشته تحصيلي : هفته : از تاريخ: لغايت تاريخ: ايام هفته مشروح كارهاي انجام شده در خلال

توضیحات بیشتر

اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه (تقسیط) مدت براي ثبت نام نیمسال دوم

اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه (تقسیط) مدت براي ثبت نام نیمسال دوم اداره صندوق رفاه دانشجوي ی با سلام و ضمن آرزوي موفقیت به شما دانشجوي گرامی بدینوسیله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه مدت براي ثبت نام نیمسال دوم 1397-1398 از تاریخ 1397/11/03 اعلام می گردد. لازم به ذکر می

توضیحات بیشتر

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc

Microsoft Word - chklist taze tasis.doc عطف موضوع: چك ليست رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 در مورد واحد مورد رسيدگي:... سال/دوره مالي:... هدف: تعيين اين كه آيا شركت مورد رسيدگي هنگام تاسيس اصلاحيه قانون تجارت را رعايت كرده است 1- اين

توضیحات بیشتر

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است

مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک الزم و نحوه بارگذاری آن ها آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری سال 1397 دانشگاه تربیت مدرس تاریخ انتشار: 2 خرداد 1397 داوطلبان واجد شرایط الزم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت اعالم

توضیحات بیشتر

غیر قابل استناد 5931/8/51 بسمه تعالی آیین نامه اجرایی برگزاری همایشهای علمی دانشگاه الزهرا مقدمه نظر به نقش ارتباطات علمی در توسعه و ارتقاء سطح علوم و

غیر قابل استناد 5931/8/51 بسمه تعالی آیین نامه اجرایی برگزاری همایشهای علمی دانشگاه الزهرا مقدمه نظر به نقش ارتباطات علمی در توسعه و ارتقاء سطح علوم و 59 بسمه تعالی مقدمه نظر به نقش ارتباطات علمی در توسعه و ارتقاء سطح علوم و فناوری در کشور این آیین نامه به منظور ساماندهی یکپارچه سازی و تسهیل برگزاری همایش های علمی و بر مبنای آئین نامه وزارت متبوع به

توضیحات بیشتر

سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران معاونت آمار و اطالعات نتایج سرشماری از واحد های پرورش قارچ خوراکی استان تهران و کشو

سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران معاونت آمار و اطالعات نتایج سرشماری از واحد های پرورش قارچ خوراکی استان تهران و کشو سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان معاونت آمار و اطالعات نتایج سرشماری از واحد های پرورش قارچ خوراکی استان و کشور -6931 نشانهها آمار گردآوري نشده است. آمار در دسترس نيست. ذاتا

توضیحات بیشتر

باسمه تعا لی فرم ردخواست عضویت حقوقی )صفحه 1 از 6 ( محل الصاق عکس مدیر عامل / باالترین مقام اجرائی 1. مشخصات شرکت / سازمانی نام شرکت / سازمان: Company

باسمه تعا لی فرم ردخواست عضویت حقوقی )صفحه 1 از 6 ( محل الصاق عکس مدیر عامل / باالترین مقام اجرائی 1. مشخصات شرکت / سازمانی نام شرکت / سازمان: Company باسمه تعا لی )صفحه 1 از 6 ( محل الصاق عکس مدیر عامل / باالترین مقام اجرائی 1. مشخصات شرکت / سازمانی نام شرکت / سازمان: Company / Organization Name: نام اختصاری شرکت ( در صورت وجود (: سال تاسیس: کد اقتصادی:

توضیحات بیشتر